ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014"

Transkript

1 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1

2 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí Příjmy města Klatovy za 1. pololetí DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE Výdaje města Klatovy v 1. pololetí NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ Financování a zadluženost města Klatovy v 1. pololetí Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v 1. pololetí Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy 1. pololetí KAPITOLA 1 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ KAPITOLA 2 MĚSTSKÁ POLICIE KAPITOLA 3 ODBOR ROZVOJE MĚSTA KAPITOLA 4 FINANČNÍ ODBOR KAPITOLA 5 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KAPITOLA 6 HOSPODÁŘSKÝ ODBOR KAPITOLA 7 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU KAPITOLA 8 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ KAPITOLA 10 ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR KAPITOLA 11 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KAPITOLA 12 ODBOR DOPRAVY KAPITOLA 13 PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA KAPITOLA 14 ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA Přílohy Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za 1. pololetí Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za 1. pololetí Příloha č. 3 Investiční (kapitálové) výdaje města v 1. pololetí Příloha č. 4 - Přehled poskytnutých prostředků z Fondu dotací za 1. pololetí Zpracovala: Ing. Mgr. Hana Chalupová vedoucí finančního odboru Městský úřad Klatovy 2

3 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí Rozpočet města Klatovy na rok byl schválen Zastupitelstvem města dne jako přebytkový. V příjmové části ve výši tis. Kč, ve výdajové části neinvestičních výdajů tis. Kč, investičních výdajů ve výši tis. Kč a splátky úvěrů ve výši tis. Kč. Rozdíl tvořil přebytek, rezerva ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními č. 1-4 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu 1. pololetí roku upraven celkový příjmů na částku tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku tis. Kč (z toho neinvestičních výdajů ve výši tis. Kč a investičních výdajů ve výši tis. Kč). Vzniklý schodek hospodaření za 1. pololetí ve výši tis. Kč zvýšený o splátky úvěrů v celkové výši tis. Kč je kryt přebytkem hospodařením z minulých let. Rozpočet města Klatovy v letech 2010 (v tis. Kč) Rozpočet města (v tis. Kč) pololetí % SK /URO Finanční prostředky počáteční stav PŘÍJMY ,0 % Daňové příjmy ,1 % Nedaňové příjmy ,0 % Kapitálové příjmy ,4 % Dotace neinvestiční ,1 % Dotace investiční ,8 % Příjmy běžného roku celkem ,3 % Příjmy neinvestiční běžného roku celkem ,5 % Příjmy investiční běžného roku celkem ,3 % Zdroje celkem včetně počátečního stavu VÝDAJE ,7 % Neinvestiční výdaje: Neinvestiční výdaje města - kap ,8 % Neinvestiční výdaje městapeněžní fondy kap ,8 % Neinvestiční výdaje města - vztahy k řízeným organizacím ,4 % kap. 14 Neinvestiční výdaje celkem ,5 % Kapitálové výdaje: Kapitálové výdaje města kap Kapitálové výdaje města - peněžní fondy kap. 13 Kapitálové výdaje - vztahy k řízeným organizacím kap ,1 % ,4 % Kapitálové výdaje celkem ,7 % Výdaje běžného roku celkem ,2 % Financování Příjmy - Výdaje Rozdíl zdroje výdaje ,7 % Přijaté úvěry, půjčky Splátky úvěrů ,8 % Výsledek (zdroje-výdajesplátky) ,8 % Zůstatek finančních prostředků celkem ,8 % 3

4 Skutečné celkové příjmy za 1. pololetí ve výši tis. Kč představují naplnění upraveného rozpočtu na 56,3 %, což mírně přesahuje alikvotní pololetní podíl. Oproti tomu neinvestičních výdajů je čerpán ze 48,5 % ročního upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč a investičních výdajů je čerpán ve výši tis. Kč, tj. 37,7 % ročního upraveného rozpočtu. výdajů za prvních šest měsíců roku činí celkem částku tis. Kč, tj. 44,2 % ročního upraveného rozpočtu, což je méně, než by odpovídalo alikvotnímu podílu. Na druhou stranu, řada výdajů, zejména investičního charakteru bude čerpána až ve druhém pololetí roku. Financování Ke konci 1. pololetí roku (k ) má město Klatovy k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši tis. Kč, který je určen zejména k financování rozpočtovaných, dosud nerealizovaných investičních akcí. Tento zůstatek je tvořen rozdílem příjmů a výdajů ve výši -560 tis. Kč, tj. schodkem, zvýšeným o splátky úvěrů ve výši tis. Kč a sníženým o přebytky hospodaření z minulých let ve výši tis. Kč. Běžný představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. za 1. pololetí činí u běžných příjmů částku tis. Kč a u běžných výdajů částku tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. přebytek ve výši tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy. Běžný města Klatovy v jednotlivých měsících 1. pololetí (v tis. Kč) k Leden Únor Březen Duben Květen Červen DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ TRANSFERY BĚŽNÉ PŘÍJMY BĚŽNÉ VÝDAJE SALDO ROZPOČTU (příjmy - výdaje) Příjmy města Klatovy za 1. pololetí příjmů města činí za 1. pololetí (k ) částku tis. Kč a je naplněn ve výši tis. Kč, což představuje plnění na 56,3 %. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 69 %, přijaté dotace 17 %, nedaňové příjmy 13 % a pouze 1 % se podílejí příjmy kapitálové. 4

5 Vývoj příjmů města Klatovy v 1. pololetí let 2010 (v tis. Kč) 2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. V 1. pololetí činí daňových příjmů tis. Kč, skutečně bylo získáno tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 60,1 %. Struktura daňových příjmů města Klatovy v 1. pololetí (skutečnost v tis. Kč) Jak ukazuje výše uvedený graf, největší podíl na skutečných daňových příjmech města mají sdílené daně (64%), daň z příjmů právnických osob za obec (21 %, která však vystupuje ve stejné výši tis. Kč - i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě tato daň se pouze proúčtovává) a daň z nemovitostí (6%). Zbytek tvoří správní a místní poplatky a různé odvody. 5

6 Sdíleným daním města se blíže věnuje Kapitola 4 Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako výpočtu daně z příjmů právnických osob za město za rok Daň z nemovitých věcí, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, byla rozpočtována v celkové výši tis. Kč. Za 1. pololetí roku město na této dani inkasovalo částku tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 74 %. Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. V 1. pololetí byly místní poplatky vybrány v celkové výši tis. Kč na ve výši tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 88,63 %. Rozpočet většiny místních poplatků je tak naplněn nad odpovídající pololetní podíl, s výjimkou místního poplatku z ubytovací kapacity, který je plněn pouze ze 44 %. V prvním pololetí byla vybrána částka 614 tis. Kč, která se týká již zrušených místních poplatků, konkrétně místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Již v druhé polovině roku 2011 finanční odbor MěÚ rozhodl o uložení tohoto místního poplatku, ale provozovatel podal odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který teprve v roce toto rozhodnutí potvrdil. Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v 1. pololetí (v tis. Kč) MÍSTNÍ POPLATEK k % SKU/URO Poplatek ze psů 470,00 470,00 384,02 81,71% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 70,00 70,00 36,04 51,49% Poplatek za užívání veřejného prostranství 1400, ,00 831,44 59,39% Poplatek ze vstupného 60,00 60,00 41,95 69,92% Poplatek z ubytovací kapacity 300,00 300,00 131,26 43,75% Zrušené místní poplatky 0,00 0,00 613,81 CELKEM 2300, , ,52 88,63% Mezi daňové příjmy se řadí také správní poplatky, u kterých byl pro rok schválen ve výši tis. Kč, který je v 1.pololetí roku naplněn na 65,32 % v následující struktuře: Správní poplatky vybrané v 1. pololetí na jednotlivých odborech města (v tis. Kč) Kapitola Odbor Městského úřadu % SKU/URO 0001 Odbor vnitřních věcí 1600, , ,02 67,94% 0003 Odbor rozvoje města 10,00 10,00 7,06 70,60% 0005 Odbor životního prostředí 250,00 250,00 109,92 43,97% 0006 Hospodářský odbor 60,00 60,00 47,10 78,50% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00 0,00 0,16 0,00% 0010 Živnostenský odbor 400,00 400,00 305,35 76,34% 0011 Odbor výstavby a územního plánování 1000, , ,97 121,00% 0012 Odbor dopravy 5500, , ,43 54,44% Celkem 8820, , ,99 65,32% Ostatní daňové příjmy města Klatovy Jedná se zejména o poplatky vybírané v souvislosti s ochranou životního prostředí, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. 6

7 Město také vybírá poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který však měsíčně odvádí do státního rozpočtu. Do ostatních poplatků se řadí také odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií, které byly pro rok rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Za 1. pololetí roku došlo k jejich naplnění na 46 %, což odpovídá částce tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a množství tzv. jiných technických herních zařízení (JTHZ) byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena možnost provozovat výherní hrací přístroje, navíc byla podána na Ústavní soud stížnost, která reagovala na vydaná povolení JTHZ na území města ze strany Ministerstva financí ČR. Město Klatovy bylo ve své ústavní stížnost úspěšné, tak do budoucna lze očekávat výrazný pokles těchto daňových příjmů, s ohledem na rušení povolení k provozování těchto JTHZ ze strany Ministerstva financí ČR. Ostatní daňové příjmy města Klatovy v 1. pololetí (v tis. Kč) DAŇOVÝ PŘÍJEM MĚSTA % SKU/URO Poplatky za uložení odpadů 3000, , ,73 66,99% Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 0,00 10,66 0,00% Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 1,39 0,00% Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 900,00 900,00 382,58 42,51% Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 500,00 500,00 276,15 55,23% Odvod z výherních hracích přístrojů 4500, , ,34 78,50% Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 400,00 400,00 522,34 130,58% CELKEM 9 300, , ,19 72,42% 2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY U nedaňových příjmů je pro rok roční ve výši tis. Kč, který byl k naplněn na 45 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za 1. pololetí ve výši tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy: příjmy z poskytování služeb a výrobků vybrané za 1. pololetí ve výši 212 tis. Kč plynou do rozpočtu města zejména z prodeje vstupenek na městský ples a koncerty pořádané Odborem školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, z kopírování a užívání internetu v Informačním centru města a z prodeje podkladů pro výběrová řízení. Patří sem také příjmy plynoucí od soukromých firem ze zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, příjmy za zajištění zpětného odběru elektrozařízení a sponzorské dary od firem na základě smlouvy o propagaci. příjmy z prodeje zboží ve výši 93 tis. Kč v informačním centru města za předměty propagující město. ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 470 tis. Kč zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí vstupy na pozemky, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby města Klatov na financování opravy bazénové technologie venkovních bazénů v celkové výši tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši tis. Kč zahrnuje pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města, Hospodářským odborem (parkovací místa) a Odborem životního prostředí MěÚ (rybníky). Patří sem také příjmy od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků, pronájmy nemovitostí v celkové výši tis. Kč tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, 7

8 Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ. příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku ve výši tis. Kč tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města, příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové čisté výši tis. Kč tvoří podíl na zisku u společností s ručením omezeným Odpadové hospodářství Klatovy (340 tis. Kč), Lesy města Klatov (85 tis. Kč) a Správa nemovitostí Klatovy (170 tis. Kč) a výplata dividendy Klatovské teplárny a. s. ve výši tis. Kč, které zvyšují rozpočtovou rezervu města, přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši tis. Kč, které jsou vybírány při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka: Kap Název kapitoly % SKU/URO 0001 Odbor vnitřních věcí 250,00 250,00 211,41 84,56% 0002 Městská policie 300,00 300,00 110,31 36,77% 0003 Odbor rozvoje města 0,00 0,00 10,00 0,00% 0004 Finanční odbor 0,00 0,00 5, Odbor životního prostředí 50,00 50,00 75,49 150,98% 0006 Hospodářský odbor 0,00 0,00 10,00 0,00% 0010 Živnostenský odbor 40,00 40,00 65,10 162,75% 0011 Odbor výstavby a územního plánování 60,00 60,00 53,00 88,33% 0012 Odbor dopravy 2500, , ,07 49,32% 0013 Peněžní fondy města 20,00 20,00 0,00 0,00% Celkem 3220, , ,38 55,07% splátky půjčených prostředků v celkové výši tis. Kč zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů, společenství vlastníků bytových jednotek a jiných právnických osob, ostatní nedaňové příjmy ve výši 827 tis. Kč zahrnují odvod za porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace z rozpočtu města, finanční dary, pojistné náhrady, náhrady za odběr energií, za odtah vozidla, za pohřby, za telefony, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, příjmy z prodeje opuštěného majetku, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a příspěvky na programy přeshraniční spolupráce (Dispoziční fond) viz následující tabulka: Položka Název položky % SKU/URO 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 70,00 0,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 427,63 667,20 156,02% 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 1,61 0,00% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 40,29 77,35 191,99% 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 35,00 35,00 10,97 31,33% CELKEM 135,00 502,92 827,13 164,47% 8

9 2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy - stanovený roční ve výši tis. Kč je naplněn ve výši tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 9,4 % výnosem z prodeje pozemků v celkové výši tis. Kč, z prodeje garáží města v celkové výši 218 tis. Kč, ztrátou z prodeje bytů ve výši 50 tis. Kč (způsobenou zejména zaplacenou daní z převodu nemovitostí a kompenzací oprav provedených nájemcem při prodeji městského bytu), investiční dotací z Dispozičního fondu přeshraniční spolupráce na restaurování křížku v Lubech ve výši 60 tis. Kč a na vyhlídku Sv. Martina na Hůrce ve výši 169 tis. Kč, investičním příspěvkem soukromé osoby na připojení k veřejné kanalizaci (ve výši 26 tis. Kč) a investičním příspěvkem Mateřské školy Klatovy na vypracování energetického auditu pro účely dotace (52 tis. Kč). Kapitálové příjmy města Klatovy v 1. pololetí (v tis. Kč) Název položky k % SK/URO Příjmy z prodeje pozemků , , ,62 10,40% Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 6000, ,00 167,64 2,79% Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 25,59 0,00% Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0,00 587,73 281,89 47,96% Celkem , , ,74 9,38% 2.4 DOTACE Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční ve výši tis. Kč, který byl naplněn ve výši tis. Kč, tj. plnění na 67,89 %. Převážná většina dotací byla do rozpočtu města již přijata, v případě investičních dotací, jež jsou částečně financovány ze zdrojů státních fondů (státního rozpočtu) a částečně fondů Evropské unie, se jejich platby očekávají ve 2. polovině roku. Na to bude reagovat schválený města rozpočtovým opatřením. Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za 1. pololetí (v Kč) Pol. Účel Org. ÚZ Přijato % SK/URO Neinvestiční dotace ,09% 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Dotace na volby do Evropského parlamentu Celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Příspěvek na výkon státní správy ,00% Celkem ,00% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Regenerace lipové aleje v Otíně - SFŽP ,00% Celkem ,00% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce ,00% Zřízení pracovní příležitosti v rámci veř. prospěšných prací ,74% Zřízení pracovní příležitosti v rámci veř. prospěšných prací ,20% Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací ,01% Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací ,63% Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací ,84% 9

10 Regenerace lipové aleje v Otíně - OPŽP ,00% Dotace Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ,00% Dotace Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně ,00% Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ,00% Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby vykonávané Městským ústavem sociálních služeb Klatovy Dotace Ministerstva kultury ČR na nákup techniky a programového vybavení pro Městskou knihovnu Klatovy Dotace Ministerstva kultury ČR na projekt "Děti poznávají svět handicapu" pro Městskou knihovnu Klatovy Celkem ,40% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise kap ,20% Dotace od obcí za výkon veřejné správy pro danou obec kap ,33% Celkem ,96% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven ,52% Celkem ,52% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V ,36% Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí ,63% Celkem ,62% Investiční dotace ,79% 4213 Investiční transfery ze státních fondů Zateplení MŠ Studentská - SFŽP ,95% Zateplení MŠ Luby - SFŽP ,95% Revitalizace MŠ Máchova - SFŽP ,00% Regenerace sadů Dr. Hostaše - SFŽP ,00% Zateplení azylového domu a sociální ubytovny v Klatovech - SFŽP ,10% Nákup 150 ks nádob na separovaný odpad a svozového auta v rámci systému zlepšení systému třídění odpadů v městě Klatovy ,92% Celkem ,90% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Zateplení MŠ Studentská - OPŽP ,95% Zateplení MŠ Luby - OPŽP ,95% Revitalizace MŠ Máchova - OPŽP ,00% Regenerace sadů Dr. Hostaše - OPŽP ,00% Zateplení azylového domu a sociální ubytovny v Klatovech - OPŽP ,10% Nákup 150 ks nádob na separovaný odpad a svozového auta v rámci systému zlepšení systému třídění odpadů v městě Klatovy ,92% Celkem ,55% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Dotace Plzeňského kraje - Program stabilizace a obnovy venkova, rozšíření místní komunikace Kydliny ,00% Celkem ,00% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Výstavba propojovací komunikace Purkyňova ulice ,00% Místní komunikace u Čedíku Celkem ,50% Neinvestiční + investiční dotace ,89% 10

11 3 Výdaje města Klatovy v 1. pololetí celkových výdajů města činí k částku tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 44,2 %. Nižší, než odpovídající alikvotní podíl čerpání výdajů města je způsobený zatím nerealizovanými investičními (kapitálovými) výdaji, jejichž čerpání se očekává ve 2. polovině roku. Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v 1. pololetí Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v 1. polovině roku, 66 % celkových výdajů města, absolutně částku tis. Kč. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu (viz dále). Kapitálové (investiční) výdaje města pak představují zbývajících 34 % skutečných výdajů, v absolutním vyjádření částku tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města. Struktura celkových výdajů města Klatovy v 1. pololetí 11

12 3.1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ neinvestičních (běžných) výdajů města činí k částku tis. Kč a v 1. polovině roku je čerpán ve výši tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 48,5 %. Toto plnění plně koresponduje s alikvotním procentuálním čerpáním běžných provozních výdajů města. Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na celkových výdajích města mají - ve výši 40,81 %, v absolutním vyjádření ve výši tis. Kč - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace ze státního rozpočtu určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město ve výši mil. Kč, která však vystupuje i na straně daňových příjmů města, řadí se sem také platby daní (daně silniční, z nemovitostí, z přidané hodnoty, daně z převodu nemovitostí), poplatků a kolků v celkové výši tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací za rok 2013 (ve výši 84 tis. Kč) a prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 75 tis. Kč). 11,94 % z celkových výdajů města pak tvoří výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci (např. dohody o provedení práce) a platby pojistného na veřejné zdravotní a sociální pojištění. V absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši tis. Kč. Téměř 9 % z celkových výdajů představují provozní výdaje, tj. neinvestiční nákupy města, které zahrnují prostředky města investované do oprav majetku a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb blíže kapitola 1 Odbor vnitřních věcí. Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům (4,06 % z celkových výdajů města) zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadión Klatovy (ve výši tis. Kč) a dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím. Neinvestiční transfery obyvatelstvu a neinvestiční půjčené prostředky tvoří necelé 1 % celkových výdajů města a zahrnují výdaje sociálního fondu města (který mj. přispívá na stravenky zaměstnancům města) a náhrady mezd v době nemoci. Patří sem také poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení obyvatelstvu a společenstvím vlastníků bytových jednotek. 3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ Na kapitálové (investiční) výdaje je k spotřebováno 34 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu na 37,7 %. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že velká část investičních akcí bude financována ve druhém pololetí roku. Kapitálové výdaje města Klatovy v 1. pololetí dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč) Kap Název kapitoly 6/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí 350, ,20 989,60 30,85% 0003 Odbor rozvoje města 4450, , ,31 45,63% 0005 Odbor životního prostředí 0,00 662,00 84,09 12,70% 0006 Hospodářský odbor 250, , ,04 25,05% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 0,00 70,00 69,05 98,65% 0013 Peněžní fondy města 500, , ,51 26,32% Celkem 5550, , ,60 37,73% 12

13 4 Financování a zadluženost města Klatovy v 1. pololetí K je rozpočtové hospodaření města mírně deficitní ve výši schodku 560 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do poloviny roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši tis. Kč) se jedná o výsledek hospodaření ve výši tis. Kč. Po započtení přebytku hospodaření z minulých letech má město Klatovy k k dispozici celkový zůstatek finančních prostředků ve výši tis. Kč. Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v 1. pololetí (v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ 6/ Saldo příjmů a výdajů Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Rozpočtová rezerva běžného roku Přebytek hospodaření minulých let Zůstatek finančních prostředků Zadluženost města Klatovy k (v Kč) Název věřitele Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů Konečná splatnost k 1.1. k k ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek ve výši tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek ve výši tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci Klatovy - Čisté město ve výši tis. Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč 13

14 5 Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v 1. pololetí Závazné ukazatele rozpočtu příjmů města dle jednotlivých kapitol v 1. pololetí (v tis. Kč) Kap Název kapitoly k 06/ % SKU/URO 0001 Odbor vnitřních věcí , , ,88 53,33% 0002 Městská policie 300,00 300,00 110,31 36,77% 0003 Odbor rozvoje města , , ,83 53,15% 0004 Finanční odbor , , ,45 60,60% 0005 Odbor životního prostředí 335,00 999,35 956,05 95,67% 0006 Hospodářský odbor 2 260, , ,31 66,42% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 210,00 310,77 246,11 79,19% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5, , ,30 78,02% 0010 Živnostenský odbor 440,00 440,00 386,45 87,83% 0011 Odbor výstavby a územního plánování 1 260, , ,64 112,43% 0012 Odbor dopravy 8 600, , ,16 55,71% 0013 Peněžní fondy města , , ,35 39,00% 0014 Řízené organizace města , , ,61 41,91% PŘÍJMY MĚSTA K , , ,43 56,29% Závazné ukazatele rozpočtu výdajů města dle jednotlivých kapitol v 1. pololetí (v tis. Kč) Kap Název kapitoly 6/ % SK/URO 0001 Odbor vnitřních věcí , , ,19 42,46% 0002 Městská policie 9 605, , ,65 42,36% 0003 Odbor rozvoje města 6 490, , ,90 44,26% 0004 Finanční odbor 6 830, , ,70 94,07% 0005 Odbor životního prostředí 1 52, , ,22 37,06% 0006 Hospodářský odbor , , ,73 22,30% 0007 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 3 380, ,92 993,85 25,10% 0008 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 315, , ,06 90,82% 0011 Odbor výstavby a úemního plánování 200,00 200,00 0,00 0,00% 0012 Odbor dopravy 680,00 680,00 195,37 28,73% 0013 Peněžní fondy města , , ,71 26,10% 0014 Řízené organizace města , , ,55 52,41% CELKOVÉ VÝDAJE MĚSTA K , , ,94 44,23% K překročení alikvotního plnění rozpočtu celkových výdajů došlo v 1. pololetí u kap. 4 Finanční odbor z důvodu podávaných a hrazených daňových přiznání k dani z přidané hodnoty. V průběhu druhé poloviny roku bude nárokován odpočet DPH na vstupu, přesto bude zřejmé nutné do konce roku prostřednictvím rozpočtového opatření navýšit schválený na tuto nepřímou daň. U kap. 8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a kap. 14 Řízené organizace města je překročení alikvotního plnění rozpočtu celkových výdajů způsobeno skutečným čerpáním dotací, které však budou do rozpočtu města přijaty (na jeho příjmovou i výdajovou stranu) až v průběhu července, kdy byly schváleny rozpočtovým opatřením č. 5/ zastupitelstvem města. 14

15 6 Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy 1. pololetí 6.1 KAPITOLA 1 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ P ř í j m y Roční příjmů ve výši tis. Kč je k naplněn na 53,33% - skutečnost tis. Kč. Daňové příjmy zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši tis. Kč na roční tis. Kč - plnění 67,94 %. Nedaňové příjmy tvoří pokuty (vč. blokových) v celkové výši 211 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 31 tis. Kč. Patří sem také přijaté náhrady realizovaných pohřbů od Ministerstva vnitra, náhrady vyúčtování soukromých telefonů a převozů do protialkoholní stanice v Plzni v celkové výši 15 tis. Kč. V ostatních nedaňových příjmech (částka 14 tis. Kč) jsou zahrnuty zejména výnosy z prodeje opuštěného majetku. Mezi nedaňové příjmy patří také příspěvek Svazu měst a obcí ČR (s podporou Evropského sociálního fondu) na platy zaměstnanců působících v realizačním týmu projektu Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v celkové výši 328 tis. Kč. Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu (skutečnost): na výkon státní správy v celkové výši tis. Kč, na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu částka 530 tis. Kč, na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací přijato v 1. pololetí celkem tis. Kč. Současně byly přijaty do rozpočtu kapitoly příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise ve výši 18 tis. Kč. V ý d a je Neinvestiční výdaje Roční neinvestičních výdajů kapitoly ve výši tis. Kč je k čerpán ve výši tis. Kč, tj. plnění 42,96 % na následující oblasti: Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy zde je rezervován roční ve výši 300 tis. Kč na výdaje v rámci integrovaného záchranného systému, tento nebyl v 1. polovině roku vůbec čerpán, Pohřebnictví zajištění pohřbu zesnulé osoby ve výši 8 tis. Kč, na kterou město obdrželo v plné výši náhradu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Komunální služby a územní rozvoj s upraveným rozpočtem ve výši 451 tis. Kč, který je určen na opravy nemovitostí v městské památkové zóně, jež budou částečně kryty dotací Ministerstva kultury ČR, v 1. polovině roku bylo z této částky čerpáno 160 tis. Kč, Ostatní činnosti pro obyvatelstvo zahrnující rozpočtované výdaje na projekt meziobecní spolupráce ve výši 562 tis. Kč, které byly v 1. polovině roku čerpány částkou 544 tis. Kč, tyto výdaje jsou plně kryty získaným příspěvkem Svazu měst a obcí ČR s podporou evropských dotačních prostředků, Požární ochrana dobrovolná část, která má roční ve výši tis. Kč, který je v 1. polovině roku čerpán z 40,51 %, tj. částkou 553 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy zásahových obleků, pracovních stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, příprava aut na STK, pojištění hasičských aut apod. Zastupitelstvo města s ročním rozpočtem ve výši tis. Kč, který je v 1. polovině roku čerpán částkou tis. Kč, zahrnuje úhradu mzdových nákladů a odměn zastupitelů, členů komisí a osadních výborů. V částce jsou obsaženy také odvody pojištění z mezd a cestovné zastupitelů. Volby do Evropského parlamentu 530 tis. Kč, který odpovídá výši přijaté dotace, byl 15

16 vyčerpán ve výši 504 tis. Kč, což znamená, že v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem bude realizována vratka nevyužité dotace v celkové výši 26 tis. Kč. Činnost místní správy, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši tis. Kč. Tento je k čerpán ze 42,49 %, tj. celkovou částkou tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové, režijní a materiálové náklady spotřeba energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují úklidové práce, připojení k internetu, inzerci, zdravotní prohlídky, aktualizaci a technickou podporu programů, vypracování znaleckých posudků, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi, zpracování Klatovského zpravodaje, platby za kvalifikované a osobní certifikáty. Patří sem také opravy městského majetku, opravy zařízení a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město Klatovy členem, kolky, zákonné pojištění aut, programové vybavení a dotace neziskovým organizacím. Z rozpočtu kapitoly je financována také činnost osadních výborů integrovaných obcí města. Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v 1. pololetí (v tis. Kč) Pracoviště Přepočtený počet pracovníků Limit na platy rok 6/ % SK/URO aparát ,5% městská policie ,2% zastupitelstvo města, komise, výbory ,1% dohody ,6% Celkem ,7% Kapitálové výdaje Roční kapitálových (investičních) výdajů kapitoly 1 Odbor vnitřních věcí činí celkem tis. Kč, je za 1. pololetí čerpán ze 30,85 %, tj. částkou 990 tis. Kč. Čerpání kapitálového rozpočtu kapitoly je nižší, než by odpovídalo alikvotnímu podílu. Lze tak předpokládat, že většina investičních akcí bude realizována až ve druhé polovině roku. Organizace Název investiční akce 06/ % SK/URO Programové vybavení 0,00 72,00 0,00 0,00% Obnova techniky Městského úřadu nákup ,00 56,00 55,99 kopírky 99,98% Dopravní prostředky 350,00 405,00 0,00 0,00% SDH Tajanov požární zbrojnice 0,00 100,50 100,10 99,60% Metropolitní síť III. etapa 0, ,00 3,42 0,20% Recepce Klatovy budova 62/I. 0,00 766,70 758,29 98,90% Výměna vodo a kanalizace Ul. 5. května KT 0,00 72,00 71,81 99,83% Celkem 350, ,20 989,61 30,85% 16

17 6.2 KAPITOLA 2 MĚSTSKÁ POLICIE P ř í j m y kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 95 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 15 tis. Kč. Příjmy kapitoly tak v 1. pololetí roku činí celkovou částkou 110 tis. Kč, čemuž s ohledem na schválený roční ve výši 300 tis. Kč odpovídá plnění na 36,77 %. Nižší než alikvotní plnění rozpočtu příjmů je způsobeno zejména snahou městských strážníků vyřešit přestupek prostřednictvím domluvy, než okamžitým uložením peněžité sankce. Neinvestiční v ý d a j e - roční tis. Kč je k vyčerpán z 42,4 % tj. ve výši tis. Kč. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojními součástmi, školení, náhrady cestovného, kolky za zbrojní průkazy a poplatky za radiová zařízení. 6.3 KAPITOLA 3 ODBOR ROZVOJE MĚSTA P ř í j m y - roční ve výši tis. Kč je k naplněn na 53,15 %, tj. ve výši tis. Kč. Plnění rozpočtu příjmů tak dosahuje alikvotního pololetního podílu, přesto je výrazně ovlivněno dosud nerealizovaným prodejem pozemků pod severozápadním obchvatem města Plzeňskému kraji (cena dle kupní smlouvy ve výši tis. Kč) a dotacemi na investiční akce města, které zatím nejsou vyúčtovány a připsány na účet města. Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za 1. pololetí dosahují výše 7 tis. Kč, schválený ve výši 10 tis. Kč. Nedaňové příjmy tvoří příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí věcná břemena (především kabelové rozvody a plynovody) ve výši 470 tis. Kč, nájemné za pozemky ( ve výši tis. Kč je k naplněn ve výši tis. Kč, tj. 94,04 %) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 7 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i příspěvek Technických služeb města Klatovy na opravu bazénové technologie v klatovských lázních ve výši tis. Kč a udělená smluvní pokuta ve výši 10 tis. Kč. Kapitálové příjmy mají roční ve výši tis. Kč, skutečnost za 1. pololetí činí částku tis. Kč, tj. plnění kapitálového rozpočtu příjmů na 13,05 %. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města došlo k prodeji pozemků v celkové výši tis. Kč (zejména prodej pozemků v průmyslové zóně Pod Borem ve výši tis. Kč) a prodeji garáží U Čedíku v částce 218 tis. Kč. Do této skupiny příjmů se řadí také přijatý příspěvek Mateřské školy Klatovy na zpracování dotačních podkladů pro projekt Revitalizace zahrady MŠ Studentská v přírodním stylu ve výši 52 tis. Kč a přijatá dotace z Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce na akci Boží muka a vyhlídka sv. Martina Hůrka Klatovy ve výši 169 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly byly navíc za 1. pololetí roku přijaty následující dotace: investiční dotace na zateplení MŠ Studentská a Luby ve výši tis. Kč, která byla financována z prostředků Státního fondu životního prostředí a evropských fondů OPŽP, investiční dotace z rozpočtu SFŽP a OPŽP na zateplení MŠ Máchova v celkové výši tis. Kč, investiční dotace z rozpočtu SFŽP a OPŽP na zateplení azylového domu v Klatovech ve výši 772 tis. Kč. Plánovaný dotací však za 1. pololetí roku činí částku tis. Kč, jež zatím byl naplněn na 77,50 %. Předpokládá se, že dofinancování výše uvedených zateplení, včetně ostatních rozpočtovaných investičních akcí města proběhne ve 2. pololetí roku. V ý d a j e Neinvestiční výdaje roční činí částku tis. Kč, skutečnost k je tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu 17,07 %. Největší úspory vznikly z důvodu nedočerpání rozpočtu na všeobecné provozní výdaje (pol Ostatní služby) a na probíhající neinvestiční akce. Mezi nejvýznamnější položky patří: 17

18 úhrada právního poradenství ve věci sporu města Klatovy a Ing. Bäumela ve výši 109 tis. Kč, úhrada za služby v celkové výši 282 tis. Kč, která zahrnuje výdaje za poradenství, realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky a poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města, služby jsou navýšeny ještě o realizované neinvestiční výdaje na vybraných investičních akcí města v celkové výši 503 tis. Kč (např. Pavilon skla, Expozice skla, Vybavení ZŠ, Lipová alej v Otíně či Obnova Mercandinových sadů), realizované opravy majetku města v celkové výši 23 tis. Kč (největší částka byla vyčerpána na opravu fasády autobusové zastávky ve Střeziměři), úhrada nájemného ve výši 23 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv, úhrada částky ve výši 24 tis. Kč na počítačový program MISYS, platby daně z převodu nemovitých věcí k realizovaným majetkovým smlouvám ve výši 150 tis. Kč, platba členského příspěvku do Zájmového sdružení právnických osob Plánicko ve výši 5 tis. Kč. Kapitálové výdaje Roční kapitoly na investiční akce ve výši tis. Kč je v 1. pololetí roku čerpán z 45,63 %, tj. ve výši tis. Kč. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města. Výkupy pozemků s upraveným ročním rozpočtem ve výši tis. Kč vykazují v polovině roku čerpání ve výši 91,49 %, navíc zastupitelstvo města schválilo ještě další výkupy v celkové výši tis. Kč, které se z větší části uskuteční ještě v roce, proto bude nutné prostřednictvím rozpočtového opatření schválit navýšení částky rozpočtu určené na výkupy pozemků. Kapitálové výdaje kapitoly 3 Odbor rozvoje města v 1. pololetí (v tis. Kč) Organizace Název investiční akce k % SK/URO Obnova techniky MěÚ 0,00 14,50 14,45 99,64% Projektová dokumentace 600,00 489,60 0,00 0,00% Územní plán 850, , ,80 94,57% Pozemky 3000, , ,64 91,49% Výkup nemovitostí a staveb 0,00 1,00 1,00 100,00% Zatraktivnění lázní 0, , ,94 59,45% Zatraktivnění Letního kina v Klatovech 0, , ,30 40,33% Zateplení objektu MŠ Studentská 0, , ,60 85,59% Zateplení objektu MŠ Luby 0, , ,89 107,24% Zateplení ZŠ Tolstého 0, ,59 85,21 0,55% Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3.etapa 0,00 283,00 17,40 6,15% Sady Dr. Hostaše 0, , ,51 40,02% PD regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou 0,00 369,00 233,97 63,41% Revitalizace rybníka Mercandinovy sady 0, ,00 0,25 0,01% Zateplení - azylový dům 0,00 750,00 68,02 9,07% Poldr na Mochtínském potoce - Luby 0, ,00 0,00 0,00% Zateplení MŠ U Pošty 682, Klatovy 0, ,47 157,30 2,95% Pavilon skla 0, , ,54 55,07% Zvukový průvodce hřbitovem sv. Jakuba Klatovy 0,00 440,00 7,50 1,71% Rekonstrukce venkovních bazénů 0, , ,99 99,98% Realizace projektu EPC 0,00 0,50 0,25 50,82% 18

19 03314 Kompostárna Klatovy 0,00 85,00 83,69 98,46% Revitalizace vodního toku Hruštička 0,00 200,00 4,95 2,48% Zahrada MŠ Studentská 0,00 139,50 104,50 74,91% Tvořivá zahrada k nadechnutí - MŠ Národních mučedníků 0, , ,95 47,39% Revitalizace rybníka Sobětice 0,00 28,00 27,83 99,39% Nové ozvučení a osvětlení klatovského náměstí 0, ,00 248,05 5,39% Kompostéry pro domácnosti Klatovy 0,00 44,00 42,35 96,25% Zateplení MŠ Podhůrecká 0,00 24,20 0,00 0,00% Zateplení MŠ Koldinova 0,00 18,15 0,00 0,00% Zateplení MŠ Karafiátova 0,00 18,15 0,00 0,00% Dětské hřiště Štěpánovice 0,00 12,30 12,22 99,36% Zateplení ZŠ Plánická 208/I. Klatovy 0,00 72,60 72,60 100,00% Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou 0,00 36,50 36,30 99,45% Celkem 4 450, , ,01 45,63% 6.4 KAPITOLA 4 FINANČNÍ ODBOR P ř í j m y Roční příjmů kapitoly je k upraven na částku tis. Kč, docílená skutečnost činí tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 60,60 %. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových příjmů kapitoly, v relativním vyjádření o zhruba 2 %. Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerozdělované na základě zvláštního právního předpisu ze státního rozpočtu (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky. Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k částku tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 59,77 %, tj. ve výši tis. Kč. Finanční odbor spravuje místní poplatek ze psů, kterých je k přihlášeno a poplatníků je Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) s ohledem na zastupitelstvem města schválenou obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování VHP na území města již pro rok (ani rok předchozí) nebyl rozpočtován, stejně jako správní poplatek za povolení provozu VHP. V 1. pololetí roku však byly do rozpočtu města přijaty dobíhající platby za VHP v podobě příjmů z již zrušeného místního poplatku v celkové výši 614 tis. Kč. Tyto příjmy nelze do budoucna již očekávat, stejně jako příjmy z jiných technických herních zařízení (tzv. videoterminálů), jejichž povolování a kontrola je v gesci Ministerstva financí ČR. Aktuálně probíhá řízení o zrušení povolení k provozování těchto herních zařízení, které však je, s ohledem na obstrukční postupy za strany provozovatelů, časově a administrativně velmi náročné (podávané rozklady, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva). Pro rok byly předpokládány následující příjmy plynoucí do rozpočtu města z hazardu : Příjmy plynoucí do rozpočtu města z hazardu v 1. pololetí (v tis. Kč) Pol. Příjem 6/ % SK/URO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 900,00 900,00 382,58 42,51% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 4500, , ,34 78,50% Celkem 5400, , ,92 72,50% 19

20 V průběhu 1. poloviny roku byl sdílených daní města naplněn na 51,4 %. Výrazně nižší než odpovídající alikvotní pololetní podíl dosahuje výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (24,3% upraveného rozpočtu), naopak daň z příjmů FO z kapitálových výnosů a daň z přidané hodnoty vykazují vyšší než alikvotní plnění. Výraznější nárůst sdílených daní města ukazuje již výnos za červenec, tak lze předpokládat, že ve druhém pololetí bude schválený minimálně naplněn, ne-li překročen. Sdílené daně města Klatovy v 1. pololetí (v tis. Kč) Daňový výnos v měsících v 1. pololetí Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ k celkem % SKU/ 5 389, , , , , , , ,0 47,4% 534,7 84,0 347,8 54,8 0,0 0, , ,0 24,3% 403,7 805,9 299,9 359,5 392,9 415, , ,0 57,0% 4 705,9 374, , ,5 14, , , ,0 48,6% Daň z přidané hodnoty 9 139, , , , , , , ,0 55,8% Celkem , , , , , , , ,0 51,4% URO Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také daň z nemovitostí jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V 1. pololetí se jedná o částku v celkové výši tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob placená městem na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o další výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj kapitoly v celkové výši tis. Kč za rok Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno je stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba přiznat v rámci daňového přiznání. Nedaňové příjmy kapitoly - ve výši 695 tis. Kč, skutečnost tis. Kč 401,47 % Patří sem zejména příjmy z úroků na běžných účtech města (kromě úroků plynoucích z účtů peněžních fondů města, které jsou zdrojem jednotlivých peněžních fondů) v celkové výši 145 tis. Kč, příjmy z podílů na zisku založených obchodních společností města a přijaté dividendy od Klatovské teplárny, a. s. v celkové výši tis. Kč (tato dividenda ve výši 2 mil. Kč byla rozpočtována až v červenci, proto dochází k výraznému překročení rozpočtu nedaňových příjmů kapitoly), přijaté náhrady nákladů správního (exekučního) řízení ve výši 23 tis. Kč, uložená pokuta ve výši 5 tis. Kč a vratka pojištění majetku města za rok 2013 ve výši 21 tis. Kč. Dotace - ve výši 3920 tis. Kč, skutečnost k ve výši tis. Kč 53,62 % V dotacích je odvod nájemného z bytových jednotek (bj), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Nájemné z bytových domů na Plánické ulici (53 a 60 bj.) činí za 1. pololetí roku celkem částku tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 446 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši tis. Kč). Zbývající částka (237 tis. Kč) přichází do rozpočtu města jako postupná úhrada hodnoty městem vloženého pozemku pro stavbu objektu 60 bj. a objektu pro 53 bj. na Plánickém předměstí. V ý d a j e Rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů kapitoly za 1. pololetí činí tis. Kč, skutečnost tis. Kč 94,07 %. Vyšší než alikvotní pololetní čerpání rozpočtu výdajů kapitoly je způsobeno daňovou povinností k dani z přidané hodnoty, kde byl schválený ve výši tis. Kč. Za 1. polovinu roku je však skutečnost DPH ve výši tis. Kč. Přestože i ve 2. pololetí roku bude část daňové povinnosti k DPH 20

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2011 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedaní konaném dne 14.12.2010, usnesení č. 24/2010

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu: V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 16. 12. 2009 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace 2-3 Souhrnný komentář 4-25 Grafická část 26-29 Příjmy 30-33 Financování 34-34 Struktura výdajů 35-36 Běžné výdaje (komentáře a tabulky),

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Závěrečný účet města Klatovy za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet města Klatovy za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru Závěrečný účet města Klatovy za rok Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru Rozpočet města v roce Rozpočet města (v tis. Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Upravený

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014 Červen 2015 Zpracoval odbor ekonomický Obsah strana č. Komentář: 2 I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2014 3 II. Příjmy 4 III. Výdaje 11 IV.

Více

Město Klatovy Schválený rozpočet pro rok 2018

Město Klatovy Schválený rozpočet pro rok 2018 Město Klatovy pro rok Rozpočet města Klatovy v roce (v tis. Kč) Příloha č. 1 Rozpočet města (v tis. Kč) Finanční prostředky - počáteční stav 11/ 139448 259691 259691 143670 0 SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 1. Majetková struktura Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2008

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 ZMP 23. 5. 2013 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVIII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2015

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2015 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2006 Praha, červen 2007 OBSAH Obsah... 2 ÚVOD... 5 I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ... 5 A. HLAVNÍ ČINNOST... 5 Schválený rozpočet...

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Obsah. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část. oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací

Obsah. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část. oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 Obsah I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací NÁVRH ROZPOČTU

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Zpracoval: Ing. Karel Majer Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Přílohy: stavy účtů k 31.12.2002 výdaje na infrastrukturu

Více

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY Komentář ke 2. změně SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015 Příjmová část V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 439,5 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 Rozpočet pro rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 10/9 ze dne 12. prosince 2012 v celkové výši 82 500 tis. Kč. Změny schváleného rozpočtu se

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více