Èís lo: 3 Roè ník: 2009 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èís lo: 3 Roè ník: 2009 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn"

Transkript

1 Èís lo: 3 Roè ník: 2009 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Úspìchy žákù ZUŠ * Zápis do mateøské školy se blíží * Bøezen v knihovnì * Návštìva biskupa Mons. Františka Radkovského v našem mìstì * Fotogalerie z uplynulých akcí * Kulturní pozvánky * Sportovní úspìchy * Putování vodní víly s budoucími prvòáèky * Z historie * Hasièský okrsek zhodnotil uplynulý rok * Mìstské kulturní zaøízení Horšovský Týn a Divadelní spoleènost HÁTA Olgy Želenské zve na divadelní pøedstavení Francis Joffo PRÁZDNINY SNÙ komedie s detektivní zápletkou 20. bøezna 2009, od hodin kinosál HORŠOVSKÝ TÝN AKTUÁLNÌ Vážení spo lu ob èa né, na níže uve de ných fo to gra fi ích jsou za chy ce ny skøíò ky, kte ré na lez ne te ve Van èu ro vì uli ce (pe kár na) a u høbi to va. Tøe tí skøíò ka se na chá zí v Pi vo var ské uli ci (By tes). By ly in sta lo vá ny za úèe lem umís tì ní smu teè ních ozná me ní. Službu za jiš uje By tes HT, kon takt na tel. è.: ne bo Mìstské kulturní zaøízení Horšovský Týn zve na CHINASKI AUTOPOHÁDKY TOUR od hodin, kinosál HORŠOVSKÝ TÝN Pøedprodej: INFORMAÈNÍ CENTRUM Horšovský Týn, tel.: PRODEJNA PEGAS Domažlice, tel.:

2 Z jednání radnice RM na svém jed ná ní dne , a Pro jed na la a od sou hla si la: * ná vrh do dat ku k SoD me zi zho to vi te lem, spoleè nos tí Sil ni ce Hor šov ský Týn a mìs tem ve vì ci re kon struk ce chod ní ku v Li dic ké ulici, kte rá bu de realizována po etapách; * ob jed ná ní PD na zho to ve ní vo do vod ní ho øadu v No vé Vsi. Pøí poj ky pro jed not li vá èp. bu dou øe še na po pro ve de ném prùzkumu; * Smlou vu o po skyt nu tí fi nanè ní ho pøíspìv ku Pl zeò ské mu kra ji na za jiš tì ní doprav ní ob služnos ti úze mí PK ve øej nou vnit rostát ní lin ko vou do pra vou. Vý še pøíspìv ku mìsta èiní 146 tis. Kè; Roz hod la: * na zá kla dì žádos ti SDH Se mo ši ce pøi dì - lit pøí spì vek ve vý ši 2 tis. Kè na po øá dá ní hasiè ské ho bá lu v Bukovci; Vza la na vì do mí: * in for ma tiv ní zprá vu o TJ Dy na mo Horšov ský Týn o ob držení do ta ce ze SR na re kon struk ci sta di o nu v Hor šov ském Týnì - bìžec kou drá hu a umì lé osvìt le ní ve vý ši 4 mil. Kè. RM do po ru èu je ZM do fi nan co vat tu to ak ci èást kou 2 mil. Kè v rámci rozpoètu mìsta na rok 2009; * zá pis HIK o pro ve de né in ven tu øe ma jet - ku mìs ta za rok Zjiš tì ný ma je tek mìsta èi ní ,99 Kè; * vý roè ní zprá vu podle 18 zá ko na è.106/99 Sb. o svo bod ném pøí stu pu k in for - ma cím za rok Mìst ský úøad Hor šov ský Týn vy øí dil osm po da ných žádos tí o in for ma - ce. Èty øi žádos ti by ly po dá ny od bo ru vý stav - by a ÚP, dvì u kan ce lá øe sta ros ty a po jed né na od bo ru život ní ho pro støe dí a od bo ru majet ku a in ves tic mìs ta. Zpráva je umístìna na webových stránkách úøadu; * vý roè ní zprá vu o èin nos ti Zá klad ní ško ly Hor šov ský Týn, okres Do mažli ce, pøí spìv - ko vá or ga ni za ce za škol ní rok 2007/2008; * po dá ní žádos ti o do ta ci z ti tu lu Ob no va his toric ké ho sta veb ní ho fon du v pa mát ko - vých re zer va cích a zó nách a sta veb drob né ar chi tek tu ry na úze mí Pl zeò ské ho kra je na rok Žádost je po dá na na vý mì nu dve øí a osa ze ní møíže v kap li Nej svì tìj ší troji ce a Archan dì la Mi cha e la ve Vìv ro vì. Cel ko vé ná kla dy èi ní ,- Kè. Pøed po - klá da ná do ta ce ve vý ši ,- Kè, spo lu - úèast mìsta ve výši ,- Kè je zaøazena do rozpoètu mìsta; Zpra co val: ta jem ník MìÚ Jednání zastupitelstva mìsta Horšovský Týn s rozpoètem mìsta na rok 2009 se uskuteèní 6. dubna 2009 od hodin v sále MKZ H. Týn Informace ze 16. jednání zastupitel stva mìs ta Hor šov ský Týn dne Pøí tom no 14 èle nù ZM, omlu ve ni pa ní Ivona Ko vá èo vá, Ing. Ja ro slav Vla sák, Ing. Zde nìk Pí sa øík. V úvo du sta ros ta konsta to val, že k zá pi su z pøed cho zí ho jednání ne by la vzne se na žád ná ná mit ka ani pøi po mínka. Zastupitelé schválili doplnì - ný program jed ná ní, ná vr ho vou ko mi si a ovì øo va te le zá pi su. Vza li na vì do mí zprá - vu o pøija tých opat øe ních k plnìní usnesení min. jednání ZM a stavu jejich plnìní. Vý sle dek hlasování je uvádìn v závorce: 1. údaj - po èet pøí tom ných v sá le, 2. údaj - hla su jí cích pro, 3. údaj - zdrželo se hla so - vá ní, 4. údaj - hla su jí cí proti. Roz ho dování o majetku mìsta Prodej po zem ku v ul. U Po to ka, Horšovský Týn ZM schvá li lo zá mìr pro dat èást po zem ku v k.ú. Hor šov ský Týn, kte rý zbu de po od dì - le ní pøí stu pové komunikace pro zahrádky v da né lo ka li tì min. za ce nu 200,- Kè/m2. V pøí pa dì dvou a ví ce zá jem cù bu de ce na stano ve na obálkovou metodou. Zámìr mìsta byl zve øej nìn na úøed ní des ce MìÚ. V prù bì - hu lhù ty na zveøejnìní byla pøedložena jedna na bíd ka, ne by ly vzne se ny žád né ná mit ky èi pøi po mínky. Nabídku uèinila paní Zuzana Pa nuš ko vá, by tem Hor šov ský Týn 229. K žádos ti pøi ložila do klad o za pla ce ní finanè ní jis to ty ,- Kè. Mi ni mál ní kupní ce nu 200,- Kè/m2 re spek tu je. ZM schvá li lo prodej èásti pozemku KN 1239/1 v k.ú. Horšov ský Týn, kte rý zbu de po od dì - le ní pøístu po vé ko mu ni ka ce pro za hrád ky parc.è. 1239/43 a 1239/44 v k.ú. Hor šov ský Týn pa ní Zuzanì Panuškové, bytem Smeta - no vo nám. 229, H. Týn za ce nu 200,- Kè/m2. Vlast ní kup ní smlou vì bu de pøed chá zet smlou va o budoucí kupní smlouvì. Budoucí ku pu jí cí je povinen pøed uzavøením smlouvy o bu dou cí smlouvì zaplatit mìstu èást kupní ce ny ve vý ši ,- Kè. Zby tek kup ní ce ny ku pu jí cí zaplatí pøed uzavøením vlastní kupní smlouvy, která bude uzavøena do 30 dnù ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí na výstavbu RD na této parcele ( ). Zá mìr prodat pozemek v ul. Dvoøákova, Horšovský Týn RM pro jednala žádost paní Ivany Fenyko - vé, by tem Hor šov ský Týn 161 o od kou pe ní po zem ku pod stá va jí cí døe vì nou ga ráží za úèe lem vybudování zahrádky. Provizorní døe vì ná kolna z pøedmìtného pozemku byla od stra nì na. V sou èas né do bì nic ne brá ní prode ji po zemku. ZM schválilo zámìr prodat po ze mek KN 741/7 ostat ní plo cha ji ná plocha o vý mì øe 15 m2 v k.ú. Hor šov ský Týn spo luvlastníkùm parcely è. 741/1 min. za ce nu sta no ve nou dle pra vi del (90,- Kè/m2) navýšenou o náklady spojené s pøe vo dem nemovitostí a náklady na uhraze - ní da nì z pøe vo du nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena nejpozdìji v den podpisu kupní smlouvy ( ). Zá mìr prodat pozemek ul. B. Nìmcové, Horšovský Týn RM pro jed na la žádost manželù Ji øi ny a Zdeò ka La ho do vých, by tem Boženy Nìmco vé 261, H. Týn o od kou pe ní èás ti pozem ku KN 530/2 o vý mì øe cca 22 m2 v k.ú. Hor šov ský Týn. Na pøed mìt né èás ti po zem ku se na chá zí èást stud ny, kte rá je ve spo lu vlast nic tví mìs ta a manželù Lahodových. RM nemìla výhrady k pøevodu a po stou pi la žádost do jed ná ní ZM. ZM schvá li lo zá mìr pro dat èást po zem ku KN 530/1 za sta vì ná plo cha a ná dvo øí o výmì øe cca 22 m2 (vý mì ra bu de upøes nì na ge o me t ric kým plá nem) v k.ú. Hor šov ský Týn vèet nì spo lu vlast nic ké ho po dí lu (ideální?) k vod ní mu dí lu (stud ny) na té to par ce le vlast ní kùm par ce ly 530/3. Kup ní cena za po ze mek bu de sta no ve na min. za cenu dle pravi del (90,- Kè/m2), kup ní cena za stav bu bu de sta no ve na zna lec kým posudkem. Celková kupní cena dále bude navý še na o ná kla dy spo je né s pøe vo dem nemovitostí a úhradu danì z pøevodu nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena nejpozdìji v den podpisu kupní smlouvy ( ). Zámìr prodat pozemky v Horšovì RM pro jed na la žádost manželù Kar la a Jit ky Bou do vých, Hor šov ský Týn 158 o odkou pe ní po zem ku KN 1587/1 ne bo 1628/3 v k.ú. Hor šov za úèe lem vý stav by rodinného domu. RM uložila místostarostovi pøed jed nat vìc s Osad ním vý bo rem Horšov. OV nesouhlasí se zámìrem výstavby RD na po zem ku parc. è. 1587/1 k.ú. Hor šov. Osad ní vý bor ne má vý hra dy k vý stav bì na po zem ku KN 1628/3 k.ú. Hor šov. Zá jem o výstavbu rodinných domù v této lokalitì trvá. ZM schválilo zámìr prodat pozemky KN 1628/2, 1628/3 a 1629 v k.ú. Hor šov za úèe lem vý stav by mi ni mál nì dvou rodinných domù (výmìry budou upøesnìny geometrickým plánem). Kupní cena je stano - ve na min. na 150,- Kè/m2. Kup ní ce na bu de sta no ve na obál ko vou me to dou. Fi nanè ní jisti na se sta no vu je na 10 tis. Kè. Cel ko vá kupní cena bude navýšena o náklady spojené s pøe vo dem ne mo vi tos tí a úhradou danì z pøevodu nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena nejpozdìji v den podpisu kupní smlouvy ( ). Zrušení usnesení ZM o prodeji pozemku v prù mys lo vé zó nì RM vzala na vìdomí informativní zprávu fir my SIGLOCH o re zig na ci na využití op ce ve vì ci za kou pe ní dal ších po zem kù v prùmyslové zónì mìsta Horšovský Týn. ZM schvá li lo pro dej po zem ku o roz lo ze m2 v prù mys lo vé zó nì mìs ta Horšovský Týn fir mì SIGLOCH Grup pe se síd lem v Blau fel den v Nì mec ku za ce nu 200,- Kè za 1 m2, na vý še nou o ná kla dy spoje né s pøe vo dem a da ní z pøe vo du ne mo - vi tos ti a op ci m2 pro fir mu SIGLOCH Grup pe na do bu 4 roky. Prv ní èást usne se ní byla realizována podpisem kupní smlouvy a výstavbou první haly. Druhá èást usnesení se tý ká op ce s èa so vým ome ze ním. Dne uplynul tøetí rok opce. RM doporuèila ZM zru šit usne se ní o op ci a uvol nì ný pozemek na bí zet dal ším zá jem cùm. ZM zruši lo svo je usne se ní, kte rým schvá li lo prodej po zem ku o roz lo ze cca m2 v prùmyslové zónì mìsta Horšovský Týn firmì Sigloch Grundbesitz und Service s.r.o., Krát ká 100, Hor šov ský Týn ( ). Projednání žádosti o pøíspìvek mìsta na zakoupení invalidního vozíku RM vza la na vì do mí žádost pa ní Kvì to sla - vy Ko cá bo vé, kte rá má v pé èi svo ji vnuè ku Michaelu Koutovou, o pøíspìvek na koupi elektrického invalidního vozíku. Zdravotní pojiš ovna údajnì žádost o invalidní vozík zamítla. Celkové náklady na poøízení potøeb - ného invalidního vozíku èiní 135 tis. Kè. Na zá kla dì jed ná ní žada tel ky a ve dou cí Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 2

3 odb. SV MìÚ ob drží pa ní Ko cá bo vá 67 tis. Kè. Rov nìž má pøi slí ben spon zor ský dar od fir my Ste pan - Bauer ve vý ši 12 tis. Kè. K do fi nan co vá ní na pl nou vý ši tak zbý vá 56 tis. Kè. RM pøed ložila žádost do jed ná ní ZM. V rám ci roz pra vy pro bìh la dis ku se, ve kte ré padly ná zo ry na na od ložení, po skyt nu tí pomìr né èást ky èi hle dat øe še ní za jiš tì ní finan cí ji nou for mou, než pøí spìv kem z rozpoètu mìs ta. Po sled ním ná vrhem by lo po skyt nu tí 80% z chy bì jí cí èást ky. ZM schváli lo po skyt nu tí pøí spìv ku na po øí ze ní invalid ní ho vo zí ku pro Mi cha e lu Kou to vou paní Kvì to sla vì Ko cá bo vé ve vý ši 45 tis. Kè ( ). Schvá le ní roz poètu mìs ta Hor šov ský Týn na rok 2009 Sta ros ta uve dl, že ve smys lu pod kla dù projed na ných na po sled ním jed ná ní ZM napl nil èa so vý har mo no gram pro jed ná ní návr hu roz poètu mìs ta Hor šov ský Týn na rok Po je ho pra cov ním pro jed ná ní v RM by lo svo lá no pra cov ní jed ná ní ZM na 26. led na a ná sled nì 2. úno ra V rámci tìch to jed ná ní by ly pro ve de ny korek tu ry roz poètu tak, aby mohl být do jedná ní ZM pøed ložen re ál ný ná vrh rozpoètu mìs ta Hor šov ský Týn na rok Ná vrh roz poètu mìs ta byl øád nì zve øej nìn na úøed ní des ce v pí sem né i elek tro nic ké podo bì. Nej prve ke struk tu øe roz poètu vystou pil sta ros ta mìs ta. Pa ní Há no vá vznes - la pøi po mín ku na za øa ze ní oprav chod ní kù v uli ci Su cha no vo va, ul. Li dic ká v pro sto ru bý valé ho høiš tì a u pe kár ny. Rov nìž vznes la do po ru èe ní na re ge ne ra ci pa ne lo vé ho do mu Syl váno va 186. Mís tosta ros ta sdì lil, že ak ci za tep lo vá ní sle du je a pro le toš ní rok je souèás tí vel kých oprav vý mì na èás ti oken do mu Syl vá no va 186. Úpra vy v uli ci Van èu - ro va jsou pøi pra vo vá ny. Úpra vy v Su cha no - vo vì uli ci je po tøeb né pøi pra vit pro jekè nì. Mgr. Fi li po vá upo zor ni la na hroz ný stav pìši ny u La zec ké ho po to ka a láv ku pøes Radbu zu v Sa dech Pet ra Bez ru èe. Pa ní Paume ro vá po tvr di la ne ú nos ný stav pì ši ny po dél La zec ké ho po to ka, na co upo zor ni la již pøi pro jed ná vá ní roz poètu a ne spo ko ji la se odka zem mís tosta ros ty na po tøe bu pro jek - tové do ku men ta ce. Sta ros ta na vr hl snížení ve vý da jo vé strán ce u ak ce Gor ké ho o je den mili on a zá ro veò snížení fi nan co vá ní úvì rem o je den mi li on ko run. Žád ných dal ších pøi po - mí nek k úpra vì roz poètu ne by lo. ZM nej prve schvá li lo úpra vu ná vr hu roz poètu na rok 2009 tak, že se snižuje ve fi nan co vá ní úvìr na in ves tiè ní ak ce o 1 mil. Kè na tis. Kè a ve vý da jo vé strán ce se snižuje o 1 mil. Kè na 8 mil. Kè in frastruk tu ra na obyt nou zó nu v Gor ké ho uli ci ( ) a ná sled nì schváli lo pøed ložený ná vrh roz poètu mìs ta Hor šov ský Týn na rok 2009 s pøí jmy ve vý ši tis. Kè a vý da ji ve vý ši tis. Kè. Fi nan co vá ní èi ní tis. Kè. Roz po - èet je schva lo ván ja ko schod ko vý s tím, že scho dek bu de fi nan co ván z pøe byt kù hospo da øe ní mi nu lých let a úvì rem ( ). Schválení odmìn neuvolnìným èlenùm ZM Dne 23. led na 2009 na by lo úèin nos ti Naøíze ní vlá dy è. 20/2009 Sb., kte ré zvy šu je mìsíèní od mì ny ne u vol nì ným èle nùm ZM. RM vza la dne 4. úno ra na vì do mí in for ma ci ta jem ní ka, že podle usta no ve ní 2 odst.1 naøí ze ní vlá dy è.37/2003 Sb., o od mì nách za vý kon funk ce èle nùm za stu pi tel stev, ve znì ní poz dìj ších pøed pi sù mùže být poskyt nu ta mì síè ní od mì na ve smys lu naøíze ní vlá dy è. 20/2009 Sb., až do vý še stano ve né v tomto naøízení. Mìsíèní odmìna se po sky tuje ode dne, který stanoví zastupi - tel stvo. Pro Hor šov ský Týn mùže být pøi zná - na od mì na u èle nù RM v cel ko vé vý ši 1.910,- Kè (1.650,- Kè za funk ci èle na ra dy + 260,- Kè pøí pla tek podle po ètu oby va tel) a pøed se dù výborù a komisí v celkové výši 1.560,- Kè (1.300,- Kè za funk ci pøed se dy + 260,- Kè pøí pla tek podle po ètu oby va tel). U èle nù ZM je možno dle plat ných ta bu lek pøi znat od mì nu v cel ko vé vý ši 660,- Kè (400,- Kè za èle na za stu pi tel stva + 260,- Kè pøí pla tek podle poètu obyvatel). RM uložila ta jem ní ko vi pøipravit podklady pro nejbližší jed ná ní ZM s doporuèením schválit navýšení od mìn ne uvolnìným èlenùm ZM ve smyslu Na øí ze ní vlá dy è. 20/2009 Sb. s úèin nos tí od ZM schvá li lo po skyt nu tí mìsíè ní od mì ny èle nùm RM ve vý ši 1.910,- Kè, pøedsedùm výborù a komisí rady mìs ta ve vý ši 1.560,- Kè a èle nùm za stu pi - telstva ve vý ši 660,- Kè s úèin nos tí od ( ). Sou hlas s pøipojením mìsta Horšovský Týn k ak ci Vlaj ka pro Ti bet Ra da mìs ta na svém jed ná ní dne 4. úno ra 2009 pod bo dem 59/20 pro jed na la do pis sdružení LUNGTA se síd lem Dlou há 33, Pra ha se žádostí o opìtovné pøipojení se akci Vlaj ka pro Ti bet, kte rá se usku teè ní dne 10. bøez na 2009, kdy bu de pøi po me nu to 50. vý ro èí povstání Tibe anù proti èínské oku pa ci ve Lhase, pøi nìmž ze møe lo ví ce než 80 ti síc Tibe anù. RM doporuèuje ZM pøi po je ní se k uve de né ak ci Vlaj ka pro Tibet a v té to sou vis los ti vy vì še ní tibetské vlaj ky dne 10. bøez na 2009 na bu do - vì MìÚ nám. Re pub li ky 52, Hor šov ský Týn. ZM sou hla sí s pøi po je ním se k ak ci Vlaj ka pro Ti bet a vy vì še ním ti bet ské vlajky dne 10. bøezna 2009 na budovì MìÚ, nám. Republiky 52, Horšovský Týn ( ). Vol ba pøí se dí cí Okres ní ho sou du Domažli ce RM vza la na vì do mí ná vrh pøed se dy Okres ní ho soudu Domažlice o znovu zvolení pøí se dí cí Mgr. Jany Svobodové, Horšovský Týn 160, do té to funk ce. Pøed se da OS Domažli ce ve svém ná vr hu uve dl, že jme no vaná pùsobila ve funkci pøísedící již v uply nu lém funkè ním (ètyø le tém) období, svoji funkci vykonávala zodpovìdnì a má zá jem v té to funk ci i na dá le pù so bit. RM pøed klá dá vìc do jed ná ní ZM s do po ru - èe ním je jí ho zvolení, poprvé byla zvolena do funk ce pøísedící OS Domažlice na jednání ZM Hor šov ský Týn v pro sin ci roku Mgr. Svo bodová byla pøítomna, dotazy k její oso bì ne byly. ZM zvolilo do funkce pøísedící u Okresního soudu Domažlice, paní Mgr. Janu Svobodovou, bytem Horšovský Týn 160 ( ). Smlou va o za jiš tì ní ko fi nan co vá ní projek tu Od ka na li zo vá ní a èiš tì ní odpadních vod v povodí øeky Radbuzy pro dobu po realizaci projektu Sta ros ta k pøedloženým podkladùm v této vì ci uve dl, že ke zmì nì do chá zí z dù vo du úspor pøi samotné akci a narovnání kurzo - vých roz dí lù, ke kte rým pøi stou pi la vlá da ÈR. V roè ních èást kách se snížení po hy bu je v mi li o nech úspor. ZM schválilo Smlouvu o za jiš tì ní kofinancování projektu Odkana - li zo vá ní a èištìní odpadních vod v povodí øeky Rad bu zy pro do bu po re a li za ci projektu, uza vøe nou me zi mìs tem Horšovský Týn a Svazkem obcí mikroregion Rad buza v pøed loženém znì ní ( ) a ná sled nì úpra vu splát ko vé ho ka len dá øe úvìru k projektu Odkanalizová - ní a èištìní odpadních vod v povodí øeky Radbuzy se splatností do ( ). Pøi je tí pod mí nek Czech POINT Czech POINT - Èeský Podací Ovìøovací Informaèní Národní Terminál, je v provozu na Mìst ském úøa dì od po èát ku roku By la zøí ze na tøi pra co viš tì - po da tel na, matrika, živ nos ten ský úøad. Ob èan na zá kla - dì ústní žádosti obdrží výpis z živnostenské - ho ne bo ob chod ní ho rejstøí ku, z rejstøí ku tres tù ne bo ka tas t ru ne mo vi tos tí. No vì od po èát ku roku 2009 vý pis bo do vé ho hodno ce ní øi di èù. Na zá kla dì vy psa né ho operaèního programu lze v rámci vylepšení kon takt ních míst zís kat do ta ci. Ma xi mál ní finanèní náklady dotace v rámci projektu èiní cel ko vì 68 tis. Kè. Ze struk tu rál ních fon dù je to 58 tis. Kè, spo lu úèast mìs ta 10 tis. Kè. Dotace bude poskytnuta na základì skuteènì vynaložených, odùvodnìných a øádnì proká - za ných vý da jù. Do ta ce ne na vy šu je po èet pra co viš, je jí èer pá ní umožòu je roz ší øe ní èi tech nic ké vy lep še ní stá va jí cích pracoviš. ZM schválilo Podmínky rozhodnutí poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operaèního programu "E-Goverment v obcích - Czech POINT" ( ). OZV è. 1/2009 o míst ním po plat ku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøe pra vy, tøí dì ní a od stra òo vá ní komunálních odpadù Místostarosta informoval o navýšení ceny za uložení od pa du o 171,40 Kè za tu nu s plat nos tí od do chá zí na sklád ce Laz ce. Po sled ní na vý še ní ce ny schvá li lo ZM ze 300,- Kè na 360,- Kè pro rok Pøi sou èas né ce nì bu de vý še do ta ce ze stra ny mìs ta èi nit cca tis. Kè. Pro do pl nì ní je nut no uvést, že ná kla dy mìs ta na pro voz sbìr né ho dvo ra, je hož služby jsou pro ob èa - ny Hor šov ské ho Tý na bez plat né, èi ni ly v roce tis. Kè. Dal ší ná klad nou èinností v oblasti odpadového hospodáøství je sbìr a odvoz separovaného odpadu s násle - du jí cí mi èís ly: rok 2008 ná kla dy mìs ta 777 tis. Kè, pøí jem od Eko-ko mu 687 tis. Kè, roz díl 90 tis. Kè. V uve de ných ná kla dech nejsou za hr nu ty ná kla dy na každo roè ní doku po vá ní ná dob na se pa ro va ný od pad. Zbý va jí cí èin nos ti v ob las ti od pa dù napø. likvidace èerných skládek, vyvážení ko šù a úklid kon tej ne ro vých stá ní jsou v souhrnu øádovì statisícové èástky, v roce 2008 cca 460 tis. Kè. K by lo evi do - vá no 4924 po plat ní kù, z nichž je 151 od poplat ku osvo bo ze ných a dá le pak by lo evidováno 227 rekreaèních objektù, z nichž je 41 osvo bo ze ných tj. cel kem 4959 zpo plat - nì ných sub jek tù. Na zá vìr sta ros ta uve dl nárùst pøíjmù v rozsahu navýšení poplatku od 60 do 132 Kè, kte ré se po hy bu je v na vý - šení roè ních pøí jmù od 297,5 tis. Kè do 654,5 tis. Kè. Ja ko po sled ní in for ma ce byla uve de na ce no vá hla di na v okol ních srovnatelných obcích: Domažlice 450,- Kè, Po bìžovi ce 480,- Kè, Staò kov 480,- Kè. Jako první vystoupila Mgr. Filipová, která ne sou hla sí s na vý še ním po plat ku. Mgr. Tomášková navrhla vypuštìní osvoboze ní po plat ní kù s tr va lým byd liš tìm na ohlašov nì MìÚ. Pøe vážná vìt ši na diskusních vystoupení byla mimo pøedmìt jed ná ní to ho to bo du. Ná vr ho vá ko mi se doporu èi la vy pus tit z tex tu pøed ložené ho znì ní v èlán ku 6 pís me no d). Ten to ná vrh byl Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 3

4 schvá len ( ). Ná sled nì by lo hlasová no, aby po pla tek zvy šo ván ne byl, ten to ná vrh za stu pi te lé ne schvá li li ( ). Ná sled nì byl pøed ne sen ná vrh na sta no ve ní po plat ku ve vý ši 456,- Kè/poplat ní ka. Dal ším hla so vá ní ZM schvá li lo vy dá ní OZV è. 1/2009 o míst ním po plat ku za pro voz sys té mu shro mažïo vá ní, sbì ru, pøe pra vy, tøí dì ní, využívá ní a odstraòo vá ní komunálních odpadù ( ). Dotazy k jednání RM Pan Bar náš vzne sl do taz, proè do šlo ke zvý še ní úhra dy za do náš ku obì dù, když napøíklad ce ny za po hon né hmo ty kle sa jí. Místosta ros ta od po vì dìl, že na o pak na rùs ta jí mzdo vé ná kla dy a uve dl, že po mi nu lém zvýšení úhrad, do šlo ke zvý še ní po ptáv ky po té to službì. Dal ších do ta zù ne by lo. Rùzné, diskuse Vy stou pil pan Po po viè s do ta zem, proè neby ly po skyt nu ty pro vý stav bu høiš tì v Hor šo vì fi nanè ní pro støed ky, kte ré by ly pøislíbe ny pøi již re a li zo va ném pro de ji dvou sta veb ních par cel. Mís tosta ros ta opo no val s tím, že do Hor šo va jsou fi nanè ní pro støed ky in ves to vá ny na ji né ak ce. Slo va pa na Popovièe po tvr dil Ing. Tu re èek i Ing. Ján ský. Staros ta dis ku si v té to vì ci ukon èil s tím, že RM pøi pra ví s OV do po ru èe ní na po stup né kro ky k do øe še ní vý stav by høiš tì v Hor šo vì. Dru há pøi po mín ka pa na Po po vi èe ohled nì sto ja tých vod pøed je ho do mem, bu de nejprve øešena Bytesem a pokud nedojde k odstranìní problému, vstoupí do jednání RM. Další diskuse nebyla. Krá ce no: ta jem ník MìÚ MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE UPOZORNÌNÍ PRO VŠECHNY PROVOZOVATELE STØEDNÍCH A ZPOPLATÒOVANÝCH MALÝCH ZDROJÙ ZNEÈIŠTÌNÍ OVZDUŠÍ Ter mín pro pøe dá ní sou hrn né pro voz ní evi - dence o støed ních zdro jích zne èiš tì ní ovzdu ší za rok 2008 na OŽP MìÚ Hor šov ský Týn je do 31. bøez na Do stej né ho da ta po dá vá podkla dy pro sta no ve ní vý še po plat ku na obec ní úøa dy míst nì pøí sluš né podle mís ta provozovny ta ké pro vo zo va tel každého malého zpoplatnìného zdroje. For mu lá øe jsou k dis po zi ci na webu ne bo mùžete použít apli ka ci Int Form 2008 na webu form.cen t ral - nio hla sov na.cz a ode slat v elek tro nic ké po - do bì na o vé ad re sy: po a od bor život ní ho pro støe dí UPOZORNÌNÍ V pá tek 20. bøez na 2009 bu de Mìst ský úøad Hor šov ský Týn po ce lý den uza vøen z provozních dùvodù. Dì ku je me za po cho pe ní. Ta jem ník MìU Ze školních lavic ZAÈÁTEK ROKU 2009 NA SOŠ A SOU HORŠOVSKÝ TÝN Ta to støed ní ško la vznik la spo je ním SZeŠ (Ná d ražní uli ce) a ISŠ (Lit trrowa uli ce), a to v roce Pa t øí k nej vìt ším støed ním ško lám v Pl zeò ském kra ji. Je jí vý znam potvr di lo i to, že schvá li lo zastupi tel stvo Pl zeò ské ho kra je její projekt, kterým se zapojila do Operaèního programu EU - vzdìlávání pro konkurence - schop nost. Škola na základì vlastního vypracovaného projektu tak získala 8 miliónù Kè, aby se z ní sta la opravdu "škola pro praktic ký život." Cí lem pro gra mu je zlep še ní schopnos tí žákù za po jit se po skon èe ní ško ly co nej lé pe do prak tic ké ho živo ta se vše mi jeho úska lí mi. Pení ze bu dou využity také na inovaci vybavemí po výuku i na výstavbu a provoz vdìlávacího centra na ŠS v Horšovì. Na uskuteèòování programu se podíli 38 uèitelù. Že si ško la ve de dob øe i v sou èas nos ti, doka zu jí napø. je jí led no vé úspì chy: 3. mís to Jany Brich zí no vé ze tøí dy M4 v okres ní soutìži ze zna los tí a do ved nos tí v nì mec kém ja zy ce èi velmi dob ré vý sled ky v sou tìžích spor tov ních, a to hlav nì ve vo lej ba lu a futsba lu. Po kud se chce te o živo tì na té to horšovotýn ské ško le do zvì dìt víc, sta èí si na po èí ta èi na jít je jí in ter netové stránky (SOŠ a SOU Horšovský Týn) Marie Špaèková Základní umìlecká škola Horšovský Týn Zá klad ní umì lec ká ško la Hor šov ský Týn Vás in for mu je: Vý sled ko vá lis ti na kraj ské ho ko la pì vec ké sou tìže KARLOVARSKÝ SKØIVÁNEK 2009 ka te go rie C žáci tøíd 1. místo s postupem Sazamová Ivana ZUŠ Domažlice DO 2. místo s postupem Doleèková Radka ZUŠ Horšovský Týn DO 3. místo s postupem Motejzíková Adéla ZUŠ J. S. Bacha Dobøany PJ 4. místo s postupem Palacká Andrea ZUŠ Domažlice DO 5. místo s postupem Kihoulou Martin ZUŠ Plzeò, Terezie Brzkové 33 PM Gra tu lu je me zpì vaè kám z na še ho okre su a zvláš tì Rad ce Do leè ko vá z na ší ZUŠ, kte rá po stou pi la do ce lo stát ní ho ko la v Kar lo vých Va rech. V pon dì lí 9. úno ra 2009 pro bìh lo v ZUŠ Do mažli ce okres ní ko lo sou tìže umì lec kých škol ve høe na de cho vé ná stro je. Žáci jsou v té to sou tìži roz dì le ni podle vìko vých kategoríí soutìží spolu tedy dìti stej nì sta ré. Vý sled ky žákù naší školy: Hra na kla ri net 2. ka te gorie - Mi ro slav Blá ha, 2. mís to 3. ka te gorie - Ja kub Ša loun, 1. mís to s po stu pem do kraj ské ho kola 5. ka te gorie - Te re za Ba lí ko vá, 1. mís to - Ma rie Davidová, 2. místo 6. ka te gorie - Jan Havlí èek, 1. mís to Hra na pøíè nou flét nu 1. ka te gorie - Lu cie Odvodyová, 1. místo - Lu cie Špringerová, 1. místo - Sá ra Marva no vá, 2. mís to 3. ka te gorie - Si mo na Goliatová, 2. místo Hra na sa xo fon 7. ka te gorie - Len ka Vla sáko vá, 1. mís to V pon dì lí po øá da la naše ZUŠ okres ní ko lo sou tìže umì lec kých škol, ten to krát v sólovém zpì vu. I zde sou tìžili na ši žáci: 1. kategorie - Ester Taubenhanslová, 3. místo 5. kategorie - Radka Doleèková, 1. místo s postupem do krajského kola 10. kategorie - Lu cie Šimùn ko vá, 1. mís to s po stu pem do krajského kola Vše sou tìžícím gra tu lu je me a do krajského ko la pøe je me klid ný dech a pev né ner vy. Jana Lengálová Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 4

5 MÌSTSKÁ KNIHOVNA NOVÉ KNIHY Tem po ra mu tan tur et nos mu ta mur in il lis - Èa sy se mì ní a my se mì ní me v nich, pra ví zná mé la tin ské pøí slo ví. Ja na Vol fo vá, au tor - ka kni hy Èeských dìjin hrátky ošidné, shleda la, že pla tí jen je ho prv ní po lo vi na. To, co zù stá vá ví ce mé nì be ze zmì ny, jsou lid ské ctnos ti, støe ty po va ho vých rysù, lás ka a ne ná vist, tou ha po mo ci a bohatství.. Au tor ka chce pøi po me nout nìkte ré pøíbìhy, za jí ma vé po sta vy, osu do vé zvra ty, na kte ré ne má v dneš ním spì chu témìø ni kdo èas mys let, ale bez nichž by neexis to va lo to, o èem se èas to dis ku tu je bez hlub ší zna los ti - naše národní identita. Kni ha Vo dác ká pu to vá ní s Luká šem Pol ler tem se zna mu je ète ná øe s de se ti øekami - os mi èes ký mi a dvì ma mo rav ský mi - tak, jak je sjel a na to èil os t rav ský te le viz ní štáb. Bo nu sem kni hy je vložená ma pa s vý øe - zy všech po pi so va ných øek. Bos si Ghin sberg vì no val znaè né úsi lí záchra nì dešt né ho pra le sa. V sou èas né do bì ces tu je po svì tì a po øá dá mo ti vaè ní pøednášky. Je ho kni ha Ztra cen v džun gli je str hu jí cím pøí bì hem podle sku teè né událos ti. O dob ro družství, kte ré se zmì ni lo v boj o pøežití. Phi lips Pul man strá vil dìt ství v Bri tá nii, Zim ba bwe a Aus trá lii. Na psal témìø dva cet knih, z nichž vìt ši na je ur èe na dìt ským ètená øùm, ale s ob li bou je ètou i do spì lí. Fanta sy tri lo gie Je ho tem né esen ce se stala ob lí be nou èet bou dì tí i do spì lých. Pro ty to ète ná øe jsou ur èe ny kni hy Zlatý kom pas, Je di neè ný nùž a Janta ro vé kukát ko. Pro ète náø ky od 12 do 120 let je podle autor ky Tá ni Ku bá to vé ur èe na kni ha Abstinentka. V na kla da tel ství Al ba tros vy šel dal ší humor ný pøí bìh dvoj èat Sa ny a Ko ni ho 1000 dù vo dù, proè se ne lí bat. Au tor kou je Hor tensie Ul l ri cho vá. Ar nošt Gol d flam chtìl na psat pøí bìh pro dì ti, kte ré se rá dy tro chu bo jí. Na psal napí na vou a ta ky tro chu stra ši del nou his to rii Stan da a dùm hrù zy a dou fá, že Vás bu de ba vit si ji pøe èíst. Bøe zen v knihov nì V le toš ním ro ce ne bu de mít mì síc bøe zen pøí vlas tek mì síc in ter ne tu, ale vrá tí me se ke staré mu ozna èe ní BØEZEN - MÌSÍC KNIHY. Bì hem to ho to mì sí ce knihov nu navští ví nì ko lik tøíd Zá klad ní ško ly, škol ní družina a ma min ky na ma teø ské do vo le né se svý mi dìt mi. Pro gram be sed je rùz no ro dý a je uzpù so ben vì ku zú èast nì ných. V prostorách knihov ny se již v úno ru za èa li schá zet žáci z 2. tøíd na Li te rár nì-dra - matickém kroužku, kte rý bu de po kra èo vat až do kon ce škol ní ho roku. Dou fám, že budeme mo ci ro di èùm a ostat ním zájemcùm pøed vést nì co ze své èin nos ti. Zakon èe ní mì sí ce za svì ce né ho kni hám bu de opìt pa t øit No ci s An der se nem, kte ré se bu de mo ci zú èast nit 12 vy bra ných dì ti ze 3. až 5. tøíd. Na úèast ní ky èe ká spous ta pøekva pe ní a pes t rý pro gram. Mi lo sla va Baxová Zprávièky ze školky ZÁPIS DO MATEØSKÉ ŠKOLY Øe di tel ství Ma teø ské ško ly v Hor šov ském Týnì ozna mu je, že zá pis do ma teø ské ško ly se bu de ko nat dne v obou bu do vách MŠ od 8 do 16 ho din. K zá pi su bu de te po tøe bo vat rod ný list dí tì te. KRITÉRIA PØIJÍMÁNÍ DÌTÍ DO MATEØSKÉ ŠKOLY Do Mateøské školy Horšovský Týn budou pøijímány dìti starší 3 let, které mají trva lé byd liš tì v Hor šov ském Týnì a je ho èás tech: No vá Ves, Hor šov, Hor ní Me tel sko, Dol ní Metelsko, Hašov, Svinná, Tasnovice, Oplotec, Kocourov, Vìvrov, Borovice, Podrážnice, Semošice, Horní Valdorf, Dolní Valdorf, Lazce, Svatá Anna. 1. k pøed škol ní mu vzdì lá vá ní bu dou pøed nost nì pøi jí má ny dì ti v posledním ro ce pøed za há je ním škol ní do cház ky 2. dì ti za mìst na ných ro di èù 3. dì ti ze so ci ál nì zne vý hod nì né ho pro støe dí 4. dì ti ma tek /ot cù/ na ma teø ské do vo le né s dru hým dí tì tem Po kud za psa né dì ti podle pøed chá ze jí cích kri té rií ne na pl ní ka pa ci tu ma teø ské ško ly, bu dou pøi jí má ny dal ší dì ti podle ná sle du jí cích kri té rií v po øa dí: 1. dì ti s ome ze nou do cház kou na 4 ho di ny ne bo 5 ka len dáø ních dní v mìsíci 2. dì ti mi mo spá do vou ob last Hor šov ský Týn Pøi ja té dì ti bu dou na vštì vo vat ma teø skou ško lu od zá øí to ho to roku. Z. Bir ne ro vá, Ma teø ská ško la Hor šov ský Týn SOU KRO MÁ ZŠ ADÉL KA MA ŠO VI CE JAK VODNÍ VÍLA PUTOVALA S BUDOUCÍMI PRVÒÁÈKY OD KAPIÈEK AŽ DO OCEÁNU Jest li jste prá vì na by li dojmu, že vám budeme vyprávìt pohádku, nejste až tak da le ko od prav dy. Jenže ta hle na še pohád ka vy chá zí ze sku teè nos ti a mì la za úkol nejen ma lým pøedško lá kùm osvìt lit pu to vá ní vod ních ka pek po na ší pla ne tì, ale ta ké je vy zkou šet z mnoha do ved nos tí, kte ré ja ko bu dou cí žáè ci již ma jí umìt. Vod ní ví la by la zvìdavá, kde vlastnì vzniká voda, a tak se hned v šat nì pøí mo ze pta la ma lých šiku lù a ši ku lek. Tak prý ve vo do vod ním kohout ku Ale kde pak, pojï te se mnou a já vám ces tiè ky vo dy ukážu! Ma lí pout níè ci pro chá ze li jed not li vý mi míst nost mi a sko ro ne vì dom ky pl ni li své úko ly. U ka pi èek se na nì ze stro pu roz pr še lo, mu se li ka piè ky po èí tat a za vì šo vat, a pak do deš tì za sví ti lo slu níè ko, takže pojmenovávali barvy nasvícené duhy. U stu dán ky a ryb níè ku se potka li se zapomnìt li vým vod ní kem, kte ré mu pomoh li s mnohabarevnými lekníny, ulovili nì ko lik ry bek a na ma lo va li po sta viè ku a zvíøát ko. V tì lo cviè nì už na nì èe kal pan mly náø, které mu na po to ce a øe ce nì jak ne kla pal mlýn. Chvíli si spolu povídali a pak spo leè nì opra vi li mlýn ské ko lo a ná hon. Okolo øeky bylo nìkolik zvíøátek a moudrá vr ba a všich ni si pro poutníè ky nì co pøichysta li. Bobr moc po tøe bo val na jít v bažinì za padlou zub ní pas tu, kach na se nemoh la do po èí tat svých va jí èek a již vylíh lých kach òat, vr ba za se chtì la vìdìt, jestli má me v po to ce kra ba, ne bo ra ka. A už tu by la vel ká vl na, kte rá si pout níè ka usa di la na vor a po má ha la mu ho nit zla tou ryb ku jen by lo tøe ba dob øe umìt pra vou a le vou stra nu. Nej taj nìj ší pøá ní (stát se princez nou, být jed nou hasi èem, dostat vel ké ho plyšá ka ) sice dìtem spl nit ne do ká za la, ale vì no va la jim pri ma samolepko vé knížky. Ovšem vod ní pou ještì ne by la u kon ce èe ka lo nás mo øe a oceán. Dva ve ska fan drech ob le èe ní potápì èi doprová ze li ma lé od vážliv ce pod moø skou hla di nou, aby bez obav dokázali vy ho vìt pøí ka zùm pi rá tù. Tìm se to tiž vy sy pa la na pí seè ném dnì truh la zla tých pøed mì tù a jen lí nì ze své lo dì porou èe li, jest li se ma jí vy lo vit zla té kru hy, troj ú hel ní ky, ètver ce ne bo ob dél ní ky. Všichni skvì le ob stá li, ne u to pi li se a zís ka li na pi rát ské lo di ja ko dík taš tiè ku s dár ky. Jak je vám ur èi tì jas né, vy do vá dì li jsme se všich ni do spì lí i žáci, kte øí s vel kou chu tí pøi družinch pøi pra vo va li ku li sy, kostýmy i re kvi zi ty. Tak snad na svùj zápisový den bu dou cí ško láè ci jen tak nezapomenou Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 5

6 K 70. vý ro èí pøe pa de ní èes kých zemí nìmeckou armádou Na Hit le rùv roz kaz byl vy pra co ván plán na vojen skou likvi da ci Èes ko Slo ven ska s po mo cí slo ven ských se pa ra tis tù. Slo ven ský snìm vy hlá sil 14. bøez na 1939 sa mo stat nost slo ven ské ho stá tu. Èes ké ze mì by ly 15. bøezna 1939 zá keø nì pøe pa de ny nìmeckou ar má dou, kte rá pøi svém rych lém po stu pu na ra zi la na od por jen v Míst ku, kde do šlo ke støet nu tí s vo jen skou jed not kou míst ní posád ky - III. pra po rem 8. pì ší ho pluku. Èes ký pre zi dent Emil Há cha od jel do Ber lí na a ode vzdal èes ké ze mì do ochra- ny øíš ské ho kanc lé øe Adol fa Hit le ra. Je ho vý no sem byl 16. bøez na 1939 vy hlá šen Protek to rát Èe chy a Mo ra va ja ko for mál nì au to nom ní sou èást Vel ko nì mec ké øí še. Protek to rát mìl roz lo hu km2 a žilo v nìm oby va tel od 15. bøez na 1939 do 5. kvìt na Ta to tra ge die èes ké ho ná ro da za èa la již 29. zá øí 1938 na kon fe ren ci v Mni cho vì, kde pøed sta vi te lé Nì mec ka (A. Hit ler), Itá lie (B. Mus so li ni), Vel ké Bri tá nie (N. Cham - berla in), a Fran cie (E. Da la dier) roz hod li, aby èes ké po hra niè ní úze mí s nì mec kou vìtši nou by lo od stou pe no Vel ko nì mec ké øíši. Podle Hit le ro vých požadav kù mì lo na od stou pe ném úze mí zù stat asi Èe chù, ale vìt ši na z nich utek la do vni t ro ze - mí. Zá stup ci èes ko slo ven ské vlá dy ne by li na kon fe ren ci po zvá ni, ale do ho da pøi ja tá ètyø mi vel mo ce mi by la pro èes kou stra nu ultimá tem. Èes ko slo ven ské vlá dì a je jí mu pre zi den to vi ne zbý va lo nic ji né ho, než kapitu la ci pøi jmout, pro tože na ši spo jen - ci Fran cie a Vel ká Bri tá nie nás ha neb nì zradi li. Ná rod chtìl bo jo vat, ale šel by do kru té po rážky, kte rá by la za teh dej ší situace v Ev ro pì ne od vrat ná. Èes ké ze mì ztrati ly úze mí o cel ko vé roz lo ze ,66 km2, na kte rém žili asi 3,4 mi li o ny sudetských Nìm cù. Pro test, te le gra fo va ný Dr. Ed var dem Bene šem pre zi den to vi F. D. Ro o se vel to vi, mi nis ter ské mu pøed se do vi Ne ville Cham - berla i no vi, mi nis ter ské mu pøed se do vi Edvar do vi Da la die ro vi a Ma xi mu Lit vi no vo - vi, sovìt ské mu ko mi sa øi za hra niè ních vì cí. Z H I S T O R I E Chicago, 16. bøezna 1939 Lid èes ký a slo ven ský se prvì stal obì tí ve - li ké ho me zinárodního zloèinu. Lid èeskoslo - ven ský sám ne mùže ny ní protestovat a po udá lostech minulých mìsícù nemùže se ta ké sám brá nit. Pro to ja ko bý va lý pre zi - dent Èes ko slo ven ské re pub li ky, vznáším k Vám ten to slav nost ní pro test: V zá øí minulého roku, u pøíležitosti sporu nì mec ko èes ko slo ven ské ho, mnì by ly pøed loženy fran couz sko brit ské ná vrhy a nì ko lik dní nato i mnichovské rozhodnutí. Oba ty to do ku men ty ob sa ho va ly slib, zaruèu jí cí in te gri tu a bez peè nost èeskosloven ské ho úze mí, vyžadu jí ce zároveò od èes ko slo ven ské ho ná ro da neslýcha né obìti v zájmu evropského míru. Èes ko slo venský lid tyto obìti pøinesl. Pøes to jedna z velmocí, které podepsaly mni chov skou dohodu, rozdìluje nyní naše úze mí, ob sa zu je je svým voj skem a ustanovu je nad ním svùj pro tek to rát pod hroz bami násilí a vojenské moci. Pøed svì do mím svì ta a tvá øí v tváø dì ji nám jsem nu cen pro hlá sit, že Èe ši a Slo vá ci ni kdy ne pøi jmou toto nesnesitelné potlaèení svých sva tých práv a ne u sta nou ve svém bo ji, pokud je jich mi lo va né vlas ti ne bu dou všechna je jí prá va vrá ce na. Pro sím Va ši vládu, aby od mít la uznat ten to zlo èin a aby vy vodila dùsledky, jaké dnes naléhavì vyžadu je tra gic ká si tu a ce Ev ro py a svì ta. Stanislav Gryc Nejen hor šo vo týn ské de vít ky (a ètyø ky) Hor šo vo týn ský Volf z Ron šper ka Byl jed ním ze ètyø sy nù Dob ro hos ta z Ron šper ka, je muž po dì le ní ro do vých držav pøi pa dl hrad, mìs to a pan ství Horšovský Týn.Mìl se na užívá ní dì dic tví po dí let s bra t rem Ji øí kem, ten však ze møel nì kdy ko lem roku 1515 a Volf se stal neomeze ným držite lem roz sáh lé ho majet ku. Byl však pá nem ve li ce kru tým a ani svým mìš anùm ne do pøál vol nos ti. Ne smì li se roz ho do vat svo bod nì, brá nil jim se svobod nì ženit a vdá vat, roz ho do vat o majet ku a dokonce ve svém dvo øe cho val to lik ov cí, že týn ští už ne mì li, kde pást. (Mìš ané teh dy míva li vedle øe mes la i dobytek a po le.) Ješ tì hùøe se mì li venkovští poddaní. Ukládal jim velké roboty, ne mì li ani èas obdìlávat svá pole, museli být stá le na pan ském. Do šlo to tak da le ko, že v ro ce 1525 ( kdy v Nì mec ku zu øi la sel ská vál ka) øe ši li stížnos ti hor šo vo týn ských tøi vladykové a radní z Domažlic a Plznì a Volf musel ustoupit. Ale i tak stí ha lo H. Týn ji né ne štìs tí - v roce 1524 požár a v ro ce 1529 se Rad buza ve li ce rozvod ni la. Za hy nu lo hod nì li dí a došlo k vel kým ško dám. Volf se ne mìl rád ani se svý mi pøíbuz ný mi. Sám ne mìl dì ti, ale ra dì ji se, aè už sta rý 60 let, kdy mu zemøe la manžel ka Ziku na, oženil s Ka te øi nou z Lob ko vic. Své mu sy nov ci Hanu šo vi (jediný potomek rodu) neodkázal nic a pan ství zdì dil v ro ce 1539 Ka te øi nin bra tr, Jan mlad ší z Lob ko vic.. Volf ze møel v ro ce 1542, když pøed tím za psal své panství na vì no své ženì Ka te øi nì. Ta je pak pøe da la bratru Janovi a jeho dìtem. Marie Špaèková Z pe da go gic kých zku še nos tí pì ti uèitelských generací VIII. èást Dneš ní po kra èo vá ní to ho to své ho uèitelské ho se ri á lu chci vì no vat ve li ce zásadnímu významu a úloze lidské pamìti, vzhle dem k je jí mu pìstì ní, roz ši øo vá ní a upev òo vá ní na všech stupních našich škol! Už pøed tak zva nou ò. r. (òìžnou re vo lu - cí), se èas tì ji ozý va ly nej rùz nìj ší hla sy pedagogù - i nepedagogù, brojící urputnì pro ti ne bez peè né mu a zby teè né mu pøetìžová ní a pøe pí ná ní pa mì ti žákù poznatky vì do most mi, kte ré si pøe ce mu sí umìt vy hle dat ve slov ní cích, k to mu urèených pomùckách a tabulkách (cito- val jsem z kni hy na še ho své ho èa su vel mi uznávaného pedagoga). S pøíchodem poèí - ta èù a ce lé øa dy dal ších moud rých pøí stro jù by ta ko vá myš len ka vy pa da la ja ko vel mi vìè ná, re ál ná a pøe de vším mo der ní. Jenomže v pedagogice je právì pravý opak pravdou: Pamì musí být neustále cvièena, za tìžová na a sy ce na. Po kud je ode slá na na odpoèinek a je místo ní poøízen jakýsi opìrný pilíø znalostí a vìdomostí, pamì rychle zakrní, odumøe a zaène postupnì zásadním zpùsobem brzdit rozvoj logického myšlení. Tyto dùsledky odepsání pamìtné - ho uèe ní z pra xe na šich škol, se už dávno zøetelnì projevují i zrcadlí ve výsledcích duševní èinnosti jejich absolventù (dnešní lidé také mnohem døíve tzv. staøecky - pøicházejí o pamì!) Musím se ještì znovu vrátit ke klíèovému významu matematiky geometrie už hned v sa mých po èát cích škol ní vý u ky na I. stup ni. Za let na ší škol ní do cház ky do obec né školy, jsme mu se li vel mi bez peè nì zvlá dat ma lou, poz dì ji i vel kou ná so bil ku! To jsou ce loživot ní a stá lé prak tic ké vìdomos ti, kte ré mi vìr nì slouží už mnohem dé le než 60 let. S vel kým údi vem a zkla má ním pak sle du ji, jak sou èas ní studen ti i v ma lé ná so bil ce pla vou a za dá - va jí i pra jed no du ché pa mìt ní pøí kla dy radì ji ka pes ní mu po èí ta èi(!) Poz dì ji jsme mu se li v po èet nic tví dob øe ovlá dat a praktic ky používat ve li kou øa du vzor cù, i takzvaných vìt (Archimedovy, Pythago - rovy, Thaletovy, Euklidovy, pozdìji Moivre - o vy, Eu le ro vy ) Pa mì se za na šich školských let ne pìs to va la sa mo zøej mì jen v ma te ma ti ce, ale bez nad sáz ky ve všech obo rech lid ské ho vìdìní! Na støední škole jsme mívali pravidelnì recitaèní cvièení nejen v èeském jazyce, ale i v ruštinì, nìmèinì a nepovinné angliètinì A ja ký ná zor mìl na pa mìt ní uèe ní v má ji roku 1798 mùj pøe dek Jan. Ev. Kra ma ta? Mezi ji ným bra t ro vi pí še: I po mniž ta ké, brat øe mùj dra hý, jak pøe vzác né a pøe krás né per ly a dra ho ka me ny poesie ja zy kùv klasických vložili do du ší na šich dù stoj ní, vší chvá ly hod ní pra e cep to øi (uèi te lé) na ši pobožných škol gym na zi ál ných. Ten krá te ovšem ne ro zu mì li jsme ješ tì val nì dùležitos ti a vý znam nos ti ta ko vé ho uèe ní pamìt né ho Ny ní pak jest na ším poselstvím a po vin nos tí roz dá va ti štìdøe z po kla du to ho v ja zy ku vlas tenc kém èeském, i pro všech ny ty, kte rým ne bu de nikdy do pøá no na ško lách vyš ších k nim v pùvodnosti latinské a øecké samotnì dospìti (Mírnì zkráceno a mírnì upraveno). Mgr. Jan Pro kop Ho lý, Hos touò Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 6

7 K Ø E S A N S K É O K É N K O VROZENÉ TOUHY LIDSKÉHO NITRA Èlo vìk touží po po zná ní a do ko na los ti, zvláš tì však po štìs tí a spra ve dl nos ti. Je den ví ce, dru hý mé nì, ale pøe ce ty to vro ze né touhy jsou v nit ru každé ho. Zejmé na tou ha po štìs tí je v lidech v ta ko vé mí øe, že a dì lá èlo vìk co ko liv, dì lá to pro své štìs tí. Chce být š as t ný, chce být blažený. Li dé se rozchá ze jí jen v tom, v èem spat øu jí své štìs tí. Ale pøi tom lid ské srdce ni kdy po úplném a nièím nezkaleném štìstí toužit nepøestane. Tou ha po štìs tí a blaženos ti je vše o bec ná a ne zni èi tel ná. Ne na šli by chom èlo vì ka, který by ji ve svém nit ru ne no sil. Pa t øí k pøiro ze nos ti, je vrozená. Exis tu je však na svì tì dob ro, kte ré by ji by lo s to uspo ko jit? Ja ké by mu se lo být to dobro? a) Každé mu do sažitel né - pro tože se tou ha po nìm ozý vá v nit ru každého; b) mu se lo by tu to tou hu do ko na le uspo ko - jit - tzn. ob sa ho vat všech no dob ro a vy lu èo - vat každé zlo; c) mu se lo by to být dob ro tr va lé - pro tože strach z to ho, že je ztra tím, by ne by lo žád né pra vé štìs tí. Exis lu je však na svì tì la ko vé dob ro? By li snad trva le a do ko na le š as t ní ti, kdo žili ve slá vì a bohatství, užíva li ra do vá nek živo ta a byli zahrnuti i duchovními dobry všeho možné ho druhu? Ne ní spí še lid ské nit ro jak be ze dná pro past, kte rou žád né po zem ské hod no ty nedovedou na pl nit? Zku še nost ukazu je, že èím ví ce èlo vìk má, tím ví ce si žádá, tím ví ce touží mít dal ší, lep ší a ještì ví ce. Spoko je ný a š as t ný však ne bý - vá, pro tože množství pozemských vì cí tu to tou hu neumen šu je, ale na o pak roz nì cu je. Kdo se upne je nom na pozemské vì ci, spoko - je n nebývá. Ani po krok vì dy ne ní s to za jis tit li dem trva lé a do ko na lé štìs tí. Vždy vì da neodstra òu je ne štìs tí, utr pe ní a bo lest ze živo ta li dí. A hlav nì ne od stra ní ni kdy smrt. Èlo vì ka pros tì v je ho vro ze ných tužbách mùže uspo ko jit pou ze nej vyš ší blaženost. Ale kde ji hle dat, když ji na tom to svì tì ne na - lé zá me? Je di ný Bùh, kte rý vložil do lid ské pøiroze nos ti ty to tou hy, si vy mí nil, že je vypl ní. Zøej mì pro to na psal Au gus tin Au re li us: "Stvoøil jsi nás, Bože, pro se be a nespo ko je né je na še srd ce, do kud ne spo èi - ne v to bì." (Vy zná ní) A co te prve vro ze ný cit pro spra ve dl nost!? Èlo vì ka se bo lest nì do tý ká ja ká ko liv nespra ve dl nost. Dob rý èlo vìk touží po do ko - nalé sprave dl nos ti vù èi so bì a všem dru hým. Vi dí však a po zná vá, že ji na svì tì ne by lo, není a nebu de, pro tože k je jí mu usku teè nì ní nestaèí èlo vìk se svým ome ze ným po zná ním a èas to ke zlé mu na klo nì nou vùlí; k je jí mu uskuteè nì ní je po tøe ba vše vì dou cí ho a zá ro - veò nejvýš spra ved li vé ho Boha. Ani on však ne u sku teè òu je svo ji spra ve - dlnost jen na tom to svì tì a v tom to živo tì: do ko na lá spra ve dl nost (do ko na lé vy rov ná ní vše ho) bu de až ve vìè ném živo tì, tam bu de každá nespra ve dl nost od èi nì na, na pra ve na a každá ne ú pl ná spra ve dl nost na pl nì na. Když li dé øí ka jí: "Žád ný Bùh ne ní, jak by se na to mohl dí vat," svìd èí to je nom o jejich nevì do mos ti, ne vì øe (ve vìè nou spra ve dl nost), anebo to nìkdy bývá projev mo men tál ní bolesti a utrpìné køivdy. Jest liže však exis tu je v na šem nit ru tou ha a cit pro dokonalou spravedlnost a jestliže tuto spra ve dl nost zde na ze mi (v tom to životì) ne na chá zí me, jest liže však v ce lém stvo øe ném øádu neexistuje nic bezúèelného a dar mo daného, pak docela logicky z toho vy plý vá, že exis tu je èas i mís to, kdy a kde bu de tou ha èlo vì ka po do ko na lé spravedlnosti plnì uspokojena, zcela naplnìna. Tak nám te dy vro ze ný cit pro spra ve dl nost ta ké mlu ví ne pøí mo o Bo hu a vìènosti. P. Fran ti šek Ople tal NÁVŠTÌVA 15. úno ra navštívil naše mìsto plzeòský bis kup Mons. F. Rad kov ský. Ve 14 ho din podì ko val na fa øe ko led ní kùm tøíkrá lo vé sbír ky a po ho vo øil s pøí tom ný mi. Se tká ní se úèast ni li i ko led ní ci a far ní ci z Bì lé n. Rad. i Hos tou nì, øe di tel diecéz ní cha ri ty J. Lodr i zá stup ci cha ri ty z Domažlic, øe di tel ško ly P. Ján ský a ta jem ník mìst ské ho úøa du E. Hof man. Otec bis kup se se zná mil s životem v na ší far nos ti a vy sle chl rùz né prosby. Všem, kte øí se po dí le li na pøí pra vì a or ga - ni za ci ná vštìvy ot ce bis ku pa, pa t øí po dì ko vá ní. farní charita PODÌKOVÁNÍ Dìkujeme všem, kteøí se pøišli napo sled roz lou èit s na ší dce rou Gab rie lou Øez níè ko vou roz. Prav do vou, a ta ké všem, kteøí nám vy šli ochot nì vstøíc pøi za øi zo vá ní po høbu. Rodina Pravdova OKÉNKO PS STOPAØI MAŠKARNÍ KARNEVAL V ne dì li 8. úno ra 2009 se usku teè nil tradiè ní dìt ský maš kar ní kar ne val, kte rý poøádala pionýrská skupina Stopaøi. Karne - va lo vý rej ma sek byl ur èen dì tem všech vìkových kategorií. Opìt se hodnotilo 20 nejlepších masek ve dvou kategoriích. Porota složená z øad ro di èù a ve dou cích PS Sto pa øi ne mì la vù bec jed no du chý úkol. Vždy vybrat jich "jen" 20 ze 120 chce oprav du dob ré oèi, kou sek vti pu a vel kou dáv ku rozva hy. Ješ tì jed nou po rot cùm tím to dìkujeme. Sál hotelu Šumava letos poctilo právì zmiòovaných 120 masek a rovnìž 120 tìch nemaskovaných. Z hojné úèasti jsme mìli obrovskou radost. Pro nás po øa da te le za èal den úde rem deváté hodiny dopoledne. Pøipravit tombolu, vy zdo bit sál, na fouk nout asi 150 ba lón kù a zkrát ka na chys tat vše tak, aby chom v pùl druhé odpoledne mohli pustit první karneva - lo vé masky. V prv ní èás ti kar ne va lo vé ho veselení probìhla tradièní promenáda masek každé ka te go rie zvláš tì. Po té pøi šlo na øa du soutìžení a nekoneèné tancování za dopro - vo du skvì lých "dídžejù", kdy ne chy bì ly zná mé sta ré dìt ské pís nì a me lo die, ale ani ty nejnovìjší "pecky". Ce lý den se nám oprav du vy da øil. Opìt v nás za ne chal zážit ky a dob ré po ci ty z pohledu na veselé, radostné a spokojené dìt ské pu b li kum. Pro to se již teï mùžete tì šit na dal ší dìt ský kar ne val v pøíš tím ro ce. Umís tì ní v ka te go rii mlad ších: 1. místo získala malá "kachnièka" v podání Lucinky Vondryskové, o 2. místo se dìlily Jindøiška a Adélka Langovy jako "snìhuláci" a 3. mís to pa t øi lo "vod níè ko vi" Sa šen ce Hrachové. Umís tì ní v ka te go rii star ších: 1. mís to zís ka la Ve run ka Von drys ko vá v ro li "moø ské pan ny", 2. mís to pa t øi lo "vèelce" Rad ce Fron ko vé a 3. mís to vybojoval "tuè òák" Štì pán Ru báš. Sladké ocenìní v podobì dortu "krteèka" èekalo také na skupinovou masku Stopaøù, kteøí to letos mìli jednoduché, nebo se této ka te go rie s zú èast ni li ja ko je di ní. By li bychom rá di, kdy by do bu douc na té to katego rie využíva lo ví ce od vážných skupinek. Na še vel ké dí ky pa t øí i všem, kte øí nám s pøípravou i se samotným poøadatelským úko lem po má ha li. Dì ku je me pa ní Ma rii Zídko vé, pa ní Iva nì Ma tìj ko vé, èle nùm rodiny Pavlasových, panu Pavlu Langovi. Ještì jednou patøí podìkování také všem spon zo rùm, kte øí pøi spì li do na ší štìd ré tombo ly, kde každý lís tek vy hrá val. MKZ a informaèní centrum H. Týn P. Fron ko vá - SPAR DELTA H. Týn REHA ARNIKA - pa pír nic tví, èa je, H. Týn Lé kár na Ma rii na H. Týn Do má cí po tøe by M. Šá no vá H. Týn MIX Ha la mo vi H. Týn Ná by tek PAULA - A. Pau lo vá H. Týn Agip - èer pa cí sta ni ce Fol ma va Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 7

8 Z U P L Y N U L Ý CH A K C Í MÌSTSKÝ PLES Za èá tek roku pa t øí tra diè nì ple so vé sezónì. Ani v té le toš ní ne mohl chy bìt již VIII. Mìst ský ples. Ve èe rem pro vá zel mo derá tor Mar tin Švejda, k tan ci a po sle chu hrál P Band Vlas ti mi la Pel ce. Hos tem veèe ra byl Marco Pil lo a Gipsy Kings Revival. Všech ny pøí tom né jis tì nadchlo vystou pe ní ta neè nic Boom Bra zil. Dí ky finanè ní mu a na tu rál ní mu pøi spì ní podnikate lù a fi rem tvo øi lo tom bo lu témìø 800 cen a na víc ješ tì 13 cen slo so va tel ných. DÌKUJEME SPONZORÙM ZA POSKYTNUTÍ CEN DO TOMBOLY A FINANÈNÍ PODPORU. Ag rostav a. s. Hor šov ský Týn Silni ce a. s. Hor šov ský Týn Manželé El gro vi Hor šov ský Týn Ste pan Bauer s.r.o. Hor šov ský Týn Bus tour Fol tý no vá s.r.o. Vl èek Stav by s.r.o. Hor šov ský Týn Vác lav Hr bá èek Hor šov ský Týn Nie hoff Ná by tek k.s. Meclov Ar com R. Šmíd Hor šov ský Týn OC Jo ko Hor šov ský Týn Hor šovsko týn ské le sy a.s. By tes s.r.o. Hor šov ský Týn Ama ret to Tex Mex OCHOTNICKÉ KLÁNÍ V HORŠOVSKÉM TÝNÌ V so bo tu o svát ku sva té ho Va len tý na probìh la v na šem ki no sá lu za úèas ti ochot ní - kù Plzeòské ho a Kar lo var ské ho kra je 9. výbì ro vá Ob last ní pøe hlíd ka mo no lo gù a dialo gù s pøímým po stu pem na ná rod ní pøehlíd ky v Bran dý se nad La bem a Vel ké Bys tøi ci u Olo mou ce. Sou tìžící a hos ty pøi šel pozdra vit ta ké sta ros ta mìs ta Ing. Josef Holeèek. Do po led ní Me mo ri ál Bedøi cha Èap ka Kan dr dá sek, pa t øil dì tem a mlá deži do 18 let, odpoled ní Po há rek SÈDO, Me mo ri ál Zdeò ka Kok ty, do spì lým, a ta dy jsme mì li tøi želíz ka v ohni. Na vzdo ry chøip ko vé epi de mii, kte rá negativ nì ovliv ni la úèast sou tìžících, by la podle názoru od bor né po ro ty úro veò le toš ní pøehlíd ky ne o by èej nì vy so ká a vy rov na ná. A svùj nemalý po díl tu mì li i na ši ochot ní ci, kte øí sou tìžili ve dvou ka te go ri ích: V mužském mo no lo gu se pøed sta vi li na ši ostøíle ní har cov ní ci: Jan Ve èe øa ja ko Edu ard Fiobel lo z mo nod ra ma tu Hou bo vý šašlik od ital ské ho dra ma ti ka Al do Ni co la je, po nìm vystou pil Mi chal Pi voò ka v mo no lo - gu Lis to no še ze hry ma ïar ské ho au to ra Istvá na Ör ké niy Rodina Tótù. V di a lo gu si prožili svùj sou tìžní de but naši mla dí: Kris týn ka Mo thejzí ko vá ja ko Ma non a Fi lip Vr ba co by ry tíø Des Grie ux z Nezva lo vy bás nic ké bás nic ké hry Ma non Les caut, jimž vel mi zda øi le sekun do val Jan Ve èe øa v ro li sloužící ho Pier ra. Nut no dodat, že ten to vý stup vy znìl svìže Jo sef Geiger M. Braun kam na, ob kla dy Kadeønictví Daniela Hrubá Srby Vo dác ký oddíl 7 ZKD Sušice Sva zek obcí Domažlice Zá mec ká re stau ra ce Ge o de tic ká kan ce láø - Ing. Petr La ho da a Ludìk Šrej ber Ludìk Straka zlatník, klenotník La vis Marcela Lavièková Ho tel Gur mán Stavebniny 007 Kar pem Nábytek Paula ZOO a BZ Pl zeò Zakázkové truhláøství Brabec a Lešek Pekárna Kotaèka Staòkov Pekárna Novotný Horšovský Týn Podlahy Wendl a syn Best fo to Ro din ný pi vo var Cho do var Nábytek Semošice Semošická hospoda Školní statek Horšov Ka deø nic tví Marta Te sa øo vá Pl zeò ský Prazdroj a pøesvìd èi vì a zís kal si ob div po ro ty i pøihlížejících. Bo do va li však i na ši muži: Jan Ve èe øa si od ne sl di plom a po há rek za 3. mís to, Mihal Pivoòka byl dru hý, zví tì zil Vla di mír Ben der ski z Karlových Varù, který postoupil na ná rod ní pøe hlíd ku. Pro tože vzhle dem k pøed ve de ným vý ko nùm a roz ma ni tým inter pre ta cím, byl roz díl me zi 1. A 3. Mís tem na pros to mi ni mál ní (ná zor po ro ty), sta lo se nì co výjimeèného: na národní pøehlídku do Vel ké Bystøice, která probìhne v polovinì dub na, byl nominován také Michal Pivoòka, a to je velký úspìch horšovskotýnských ochotníkù. Václav Kuneš Kristýna Mothejzíková a Filip Vrba Rebeca Jiøina Lahodová Kvìtinka Veronika Kunešová Domácí potøeby - Milena Šánová ÈSOB pojiš ovna Autoslužby Levý Mareš Qu el le s.r.o. Nakladatelství Z. Procházka Nakladatelství È. lesa Z. Procházka Lev né odìvy a bižute rie Roman Sma zal Truhláøství a sklenáøství J. Pokorný Eva Havlíková Kobra gold Hotel Šumava K a My s.r.o. dro ge rie Te ta Èeská spoøitelna a.s. Prak tik elek tro, dro ge rie Knihkupectví Sluneènice Cyk lo ser vis Fictum Kadeønictví Freivoá, Levá Salon Duet Kokešová Mìstská knihovna Víno Janota Perná Geo HT Ha vel ka s.r.o. Baraccuda mobil Ped ro Pe tr Knížek Ma líø ství Mi ler Velkoobchod s nápoji Èerník, Zahrádka Michal Pivoòka Jan Veèeøa Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 8

9 Z U P L Y N U L Ý CH A K C Í OBLASTNÍ PØEHLÍDKA V HORŠOVSKÉM TÝNÌ A JEJÍ VÝSLEDKY Po øa da te lé: Svaz èes kých di va del ních ochot ní kù, zá pa do èes ké pøed sed nic tvo, Mìst ské kul tur ní za øí ze ní Hor šov ský Týn, Di va del ní sou bor MKZ Hor šov ský Týn, Diva del ní stu dio D3, obè. sd ružení, Kar lo vy Vary Po ro ta: Ji øí Hra še, Eva Wil li go vá, Jindøich Kout, ta jem ni ce Ha na Ši ko vá KANDRDÁSEK SÈDO, MEMORIÁL BEDØICHA ÈAPKA Ná rod ní pøe hlíd ka Kan dr dás ku SÈDO v Bran dý se nad La bem 28. bøez na 2009 Vý sled ky ob last ní pøe hlíd ka Horšovský Týn: Kat. mo no lo gy let: Eva Pin co vá po stup na NP Kat. di a lo gy let: Voj tìch Palm, An na Ze ku ci o vá, Adéla Kubišto vá 1. mís to po stup na NP Eliš ka Frit sche o vá, Da nie la Bu re šo vá 2. mís to po stup na NP Kat. mo no lo gy let: Na za re no Klug 1. mís to po stup na NP Ja kub Ve liè ka 2. mís to po stup na NP Kat. di a lo gy let: Eliš ka Ro jí ko vá, Vì ra To ma no vá postup na NP Kat. mo no lo gy let: To máš Havlí nek po stup na NP Kat. di a lo gy let: Jin døich Na vrá til, Sa bi na Ne tr va lo vá, Petr Šulc po stup na NP POHÁREK SÈDO, MEMORIÁL ZDEÒKA KOKTY Ná rod ní pøe hlíd ka Po hár ku SÈDO ve Vel ké Bys tøi ci u Olo mou ce ve dnech 18. a 19. kvìt na 2009 Vý sled ky ob last ní pøe hlíd ka Horšovský Týn: Mo no lo gy muži: Vla di mir Ben der ski 1. mís to po stup na NP Mi chal Pi voò ka 2. mís to po stup na NP Jan Ve èe øa 3. mís to Mo no lo gy ženy: Kate øi na Mi ka no vá 1. mís to po stup na NP Ma rie Mer hau to vá oce nì na za vý kon Dia lo gy: Ha na Vožecho vá a Mi chal Bryš 1. mís to po stup na NP DÌTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL Tra diè ní festival, který poøádá Mìstské kulturní zaøízení pro dìti o jarních prádzninách mìl le tos oprav du vel ký úspìch. Po hád ky si ne ne cha lo ujít témìø 800 pøe de vším dìt ských návštìvní kù. Nej men ší dì ti shlédly pás mo po há dek a pro støed nic tvím fil mo vé ho plát na se setka ly s ob lí be ným Kr teè kem, Ala di nem, Fer dou Mra ven cem, Ma chem a Še bes to vou. Zážit kem pro dì ti i do spì lé by lo jis tì pro mí tá ní 3D fil mu Ces ta na Mì síc, kdy každý návštìvník dostal speciální brýle. Nejnovìjší filmová pohádka Peklo s princeznou zcela vypro da la místní kinosál. Tentokrát návštìvníky vítala hned u vchodu královská rodina a od èer tù dostalo každé dítì výhru v tombole v podobì dárkového balíèku díky místním sponzo rùm. Tombola byla pøipravena pro dìti po všechny tøi dny trvání festivalu a rozdávaly jí po hád ko vé po sta vy... Ala din, Mach a Še bes to vá, Mu šá ci a Vesmír ný muž, Princ s Princeznou, Král s Krá lov nou a Èer ti ce. Po skonèení filmù bylo pro dìti ještì pøipraveno sladké pøekvapení, které zajistily Pekárna Novotný z Horšovského Týna a Pekárna Kotaèka ze Staòkova. Leona Císlerová Vel ké po dì ko vá ní si za slouží spon zo øi, kte øí nám pøi spì li do tom bo ly: Pe kár na Novotný Horšovský Týn Pe kár na Kotaèka Staòkov Ped ro Pe tr Knížek Truh láøství a sklenáøství J. Pokorný Lé kár na U Bílé Labutì Ma rii na lé kár na Velkoobchod s nápoji Èerník, Zahrádka Prodejna Delta Èes ká spoøitelna a.s. Cyk lo ser vis Fictum Mod rá pyramida stavební spoøitelna Do má cí potøeby Milena Šánová Prak tik elek tro, dro ge rie Pro dej na Pramen Mìst ská knihovna Horšovský Týn Re ha Arnika Horšovský Týn In ter so nic s.r.o. Bi oscop a.s. Bon ton film Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 9

10 FOTOGALERIE Z UPLYNULÝCH AKCÍ oblastní divadelní pøehlídka Kandrdásek SÈDO oblastní divadelní pøehlídka Kandrdásek SÈDO dìtský filmový festival taneèní kurz pro dospìlé taneèní kurz pro dospìlé Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 10

11 * F*I*L*M*O*V*É * T*I*P*Y * POHÁDKY NA DOBROU NOC dob ro družný/ko me die støe da , od a ho din Po hád ky na dobrou noc je dob ro družná ko me die, ve kte ré Adam San dler ztvár nil Skeete ra Bron so na, ho te lo vé ho údržbá øe, je hož život se navždy zmìní v okamžiku, kdy za ènou ožívat po hád ky, kte ré své ne te øi a své mu sy nov ci vy prá ví na dobrou noc. Když se své ro di nì po ku sí po mo ci vy prá vì ním jed no ho fan tastického pøíbìhu za druhým, vypuk ne zá slu hou ne o èe ká va né ho pøi spì ní dì tí naprosté šílenství. LÍBÁŠ JAKO BÙH ko me die/èr so bo ta a ne dì le 14. a , od ho din He le na Altma no vá je sym pa tic ká pro fe sor ka fran couz šti ny a li te ra tu ry na gym ná ziu. Pa tøí k ob lí be ným pe da go gùm, dí ky zdra vé mu nad hle du si rozumí se studenty i kolegy ve sbo rov nì. Da le ko ne pøed ví da tel nìj ší okamžiky ji však èekají v osobním životì. Rozvìt ve ná ro di na k to mu po sky tu je do sta tek pøí ležitos tí. Soužití v jed nom by tì s bývalým manželem, úspìš ným spi so va te lem Kar lem, pro blé my ovdo vì lé sest ry Kristýny, manžel ské karam bo ly sy na Ada ma i pozd ní lás ky ba biè ky Alžbì ty - to všech no He le nu za mìst ná vá na to lik, že jí na vlast ní život a vlast ní ci ty jak si ne zbý vá èas. A pøes to jed no ho dne pøi jde to, co ob vyk le pøi chá zí, když už jsme na sny re zig no va li. He le na se za po hnu tých okol nos tí se zná mí s lé ka øem zá chran né služby Františkem. A úplnì normál nì a na pl no se za mi lu je! Za èí ná bouø li vý pøí bìh pl ný vášnì, rozchodù a návratù, v nìmž zamilované dvojici komplikují vztah plánovitì èi neplánovanì jak partneøi, tak další èlenové rodiny AUSTRÁLIE Drama/USA/Austrálie støe da , od a ho din An g lic ká aris to krat ka La dy Sa rah Ashley žije svùj život v pro støe dí po vrch ní dokonalos ti. Manžel ství bez lás ky a dì tí ji pøi pra vi lo o ví ru ve vše, co kdy mì lo smy sl. Její tvr do hla vost ji do há ní k ces tì na dru hý ko nec svì ta: z Londýna odjíždí do zastrèeného Darwi nu upro støed Aus trá lie. Ta dy chce ko neè nì usvìd èit své ho muže, o kte rém je pøesvìd èe na, že ji pod vá dí. Zá min kou pro je jí ces tu se stá vá zá chra na vel ké far my Faraway Downs, kte rou v Aus trá lii zdì di la a kte rá je na po kra ji bankro tu. Je di ným zpùsobem, jak za brá nit zá ni ku far my, je pøe hnat stá do pat nác ti set koní drsným støedozemím až na druhý konec Austrálie. PODIVUHODNÝ PØÍPAD BENJAMINA BUTTONA Dra ma/ro man tic ký/usa støe da , od a ho din Tou to vì tou za èí ná fil mo vá adap ta ce po víd ky Fran ci se Scotta Fiztgeralda z roku 1920, kte rá vy prá ví o muži, kte rý se na ro dí ja ko osm de sá ti le tý a stárne pozpátku. Ve druhém plánu se pøí bìh do tý ká exis ten ci ál ní si tu a ce každé ho z nás: nejsme schopni èas zastavit ani zvrá tit je ho chod. Je di neè ný pøí bìh Be n ja mi na But to na zaèíná na konci 1. svìtové války v New Or le ans a po stup nì s ním prožije me takøka ce lé 20. sto le tí - všech na je ho setká ní, lás ky, ra dos ti, život ní pro hry i smu tek ze smr ti blíz kých ve li ko noè ní po hád ka, od ho din BOLT - PES PRO KAŽDÝ PØÍPAD No vý ani mo va ný film pro ce lou ro di nu. Film stu dia Walt Disney lí èí pøí bìh nì mec ké ho ov èá ka, kte rý ce lý život žije pou ze pro te le viz ní show. Dí ky to mu má po cit, že dis po nu je su per vlastnostmi. Jednou se však ztra tí a po tká køeè ka a koè ku jmé nem Mit tens. Po slé ze zjis tí, že je ho schop nos ti nejsou vùbec tak sil né, jak se myl nì do mní val. Da bing ob sta ra jí osobnosti jako John Travolta (Bolt), Su sie Essman (Mr. Mit tens) ne bo Mi ley Cyrus (Penny). Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 11

12 Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 12

13 KULTURNÍ PØEHLED ************************* 4. bøezna 2009 RECITAÈNÍ SOUTÌŽ žákù tøíd ZŠ a ví ce le tých gym ná zií ho din, sá ly MKZ Hor šov ský Týn 6. bøez na LEKCE ZÁKLADNÍHO TANEÈNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ od ho din, sál MKZ Hor šov ský Týn po øá dá: Mìst ské kul tur ní za øí ze ní H. Týn 7. bøez na 2009 Dìt ský maš kar ní bál na té ma: ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ od ho din, MAŠKARNÍ DISKOTÉKA od ho din, sál ho te lu Šu ma va Hor šov ský Týn hra je: DJ KORÈA po øá dá: TJ Dy na mo H. Týn, od bor ÈSRS sbor cvièitelek bøez na 2009 VÝSTAVA OBRAZÙ M. G. Mertlo vé "REZONANCE" sál MKZ Hor šov ský Týn po øá dá: Mìst ské kul tur ní za øí ze ní H. Týn 13. bøez na 2009 "CHINASKI AUTOPOHÁDKY TOUR 2009" - koncert od ho din, ki no sál Hor šov ský Týn poøá dá: Mìst ské kul tur ní za øí ze ní H. Týn bøez na 2009 JARNÍ BURZA DÌTSKÉHO ODÍVÁNÍ sál MKZ Hor šov ský Týn pon dì lí - pøí jem zboží ho din úte rý - pro dej zboží ho din støe da - pro dej zboží ho din ètvr tek - vý dej zboží ho din po øá dá: Svaz žen Horšovský Týn 20. bøez na 2009 Divadelní pøedstavení spoleènosti HÁTA Ol gy Želen ské Fran cis Jof fo - PRÁZDNINY SNÙ komedie s detektivní zápletkou od hodin, kinosál Horšovský Týn po øá dá: Mìst ské kul tur ní za øí ze ní Horšovský Týn dub na 2009 VELIKONOÈNÍ VÝSTAVA S UKÁZKAMI A OCHUTNÁVKAMI za há je ní: 6. dub na ve ho din støe da od 9.00 do ho din ukáz ky výroby velikonoèních dekorací, ple te ní po mlá zek, rùz né tech ni ky zdo be ní vajíèek, ochutnávky velikonoèní ná div ky a drob né ho pe èi va, zdobení perníèkù 11. dub na ote vøe no od 8.00 do ho din po øá dá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn 10. dub na 2009 TRAVESTI SHOW "LÉTO JE LÉTO" skupiny SCREAMERS od hodin, kinosál Horšovský Týn Re zer va ce a pøed pro dej vstu pe nek pro bí há od 15. úno ra po øá dá: Mìst ské kul tur ní za øí ze ní Horšovský Týn 17. dub na 2009 PRODLOUŽENÁ ZÁKLADNÍHO TANEÈNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ na té ma: "VODA" od ho din, sál ho te lu Šu ma va Hor šov ský Týn Vstup pou ze ve spo le èen ském ob le èe ní! po øá dá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn 24. dub na 2009 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM DÌTEM aneb Ukáz ky zá chran ných a bezpeènostních složek od 9.00 do ho din, are ál kou pa liš tì Podhájí u Horšovského Týna pro školky, školy i širokou veøejnost po øá dá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn, Mìst ská po li cie H. Týn a SDH H. Týn 22. kvìtna 2009 ZÁVÌREÈNÝ PLES ZÁKLADNÍHO TANEÈNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ od ho din, sál ho te lu Šu ma va Hor šov ský Týn Vstup pou ze ve spo le èen ském ob le èe ní! po øá dá: Mìstské kulturní zaøízení H. Týn PØEDPRODEJ REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ CENTRUM 5. kvìtna 50, Horšovský Týn tel: , fax: Poøady pro ško ly MADAGASKAR 2 fil mo vé pøed sta ve ní ki no sál Hor šov ský Týn ********************** BESEDA se STANISLAVEM MOTLEM + DVD pro jek ce ki no sál Hor šov ský Týn ********************** O DOBRU A ZLU hu deb ní po hád ka úèin ku je: di va dlo Ju lie Ju rišto vé Pra ha ki no sál Hor šov ský Týn ********************** VELIKONOÈNÍ VÝSTAVA pra cí žákù škol s ukáz ka mi a ochut náv ka mi sál MKZ Hor šov ský Týn ********************** INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM DETEM aneb ukáz ky zá chran ných a bez peè nost ních složek are ál kou pa liš tì Pod há jí u Hor šov ské ho Tý na Setkání obèanù nìmecké národnosti se uskuteèní 21. bøezna Ve hodin se bude konat mše k uctìní památky pana Mauerera v kostele sv. Petra a Pavla. Po mši bude setkání pokraèovat od hodin v sále MKZ H. Týn. Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 13

14 PROJEKT AUTOPOHÁDKY TOUR 09 AUTOPOHÁDKY TOUR 2009 Stej nì ja ko u pro jek tu Au to po hád ky 1 plánu jí Chi na ski na bøe zen a du ben roku 2009 sé rii di va del ních pøed sta ve ní, spojených s akus tic kým kon cer tem v divadlech po ce lé ÈR. Ty to kon cer ty, konci po va né pro ná vštì vu ce lé ro di ny vynika jí ne o pa ko va tel nou atmo sfé rou. Au to po hád ky jsou pù vab né svou slovesnos tí a hra vos tí, oko øe nì né sym pa tic - ký mi pís niè ka mi ka pe ly, kte rá se u to ho velmi dobøe ba ví. Bì hem ve èe ra za zní pohád ka o Pliv ní ko vi v po dá ní ka pe ly Chinaski. Ja ko skvì lý vy pra vìè a he rec zde vy ni ká kro mì svých he rec kých ko le gù pøe de vším zpì vák Mi chal Ma lát ný. pøe vážná èást tex tù po chá zí z pe ra P. Gro hma na, kte rý s ce lým ná pa dem pøi šel, na le zl v nìm tex taø - ské roz ptý le ní, ale bo hužel ta ké po sled ní tvùr èí pøí ležitost. Vy stou pe ní je roz dì le no na dvì po lo vi ny. V prv ní po lo vi nì za hra jí kluci pohádku a písnièky z Autopohádek a v druhé polovinì odehrají unplagged své nejvìtší hity. HORŠOVSKÝ TÝN od ho din, kinosál Horšovský Týn VODÁCKÝ ODDÍL "SEDMIÈKA" Vo dác ká se zó na ješ tì zda le ka ne za èa la, ale zá vod ní ci z VO 7 Hor šov ský Týn ma jí za sebou již první závod. V nedìli 8. února se zúèastnili paralelního slalomu v nìmeckém Bayreu thu. Zdej ší pa de sá ti me t ro vý bazén se pro ten to den pro mì nil v zá vod ní tra. S pìti branka mi se mu se lo všech 170 sla lo má øù po prat pøi ces tì tam i zpìt, a to ve dvou mìøených jízdách, z nichž se ta rychlejší zapoèítala do výsledku. I pøes vìt ši no vou úèast do má cích se horšovsko týn ští zá vod ní ci do ká za li pro bo jo vat na pøední mís ta. V žákov ské ka te go rii se nejlé pe umís til Ma thi as Wes ter dijk a to na 4. mís tì, hned za ním skon èil De nis Wendl, dá le na 7. mís tì Ta de áš Vavøík a nejmlad ší ka ja káø Sa mu el Wen dl vy bo jo val krás né 15. mís to. Me zi dìv èa ty ob sa di la chvá ly hod né 7. mís to Jana Matulková. V juni o rech si skvì le ve dl Jakub Ho jda, kte rý zís kal 2. mís to, se ztrá tou pouze 0,1 s na prvenství, sedmý dojel David Rusín. V napínavém souboji dospìlých zvítìzila mezi žena mi Mi cha e la Oso chov ská, v ka te go rii mužù 3. mís to obsadil Zdenìk Pivoòka, 5. místo Ladislav Hojda, na 6. místì se umístil Miloš Wendl. Pro zá vod ní ka je vždy dob ré, když i v zimním ob do bí mùže zmì øit sí ly s ostat ní mi a zhodno tit tak dosavadní trénink øíká vedoucí oddílu Ladislav Hojda. Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 14

15 M L A D Í H A S I È I XII. ZIMNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH HASIÈÙ V KLATOVECH V so bo tu 14. úno ra 2009 jsme se zú èast ni - li sou tìže mla dých hasi èù, kte rou uspo øá da la Odbor ná ra da mlá deže Okres ní ho sd ružení hasi èù Kla to vy. Ke star tu se pøi hlá si lo 52 družstev star ší ka te go rie a 18 družstev mlad ší ka te go rie. Družstvo tvo øi lo vždy 5 zá vod ní - kù, takže se ve spor tov ní ha le v Nýr sku se šlo ne u vì øi tel ných 350 dì tí. Sou tìžilo se v se dm - nácti hasièských i ne hasiè ských dis ci plí nách, napø.: uz lo vá ní, pøe skok pøes švi ha dlo, hrneè ku chy, šplh, ko ší ko vá, šip ky a dal ší. Zají ma vou a zá ro veò vel mi zá bav nou dis ci - plínou by lo ob lé ká ní jed no ho èle na družstva do hasiè ské ho stej no kro je na èas. Náš kolektiv po sta vil dvì sou tìžní družstva, jedno ve star ší ka te go rii a jed no v ka te go rii mlad ších. Družstvo mlad ších jsme doplni li závod ní kem z Bys tøi ce. V cel ko vém po øa dí se star ší ve složení: Ma rek, Ra dek, Ví tek, Mí ra a Pé a umís ti li na 35. mís tì a mlad ší ve složení: Pé a, Zden da, Va šek, Hon za a Lukáš Rajšl (Bys tøi ce) na 16. mís tì. Vel kou po chva lu si za slouží Pé a Što ger, kte rý spa dá si ce do kate go rie mlad ších, ale sou tìžil zároveò i za star ší a na hra dil tak ne moc né ho Pa tri ka. Do Kla tov nás do ve zl a bì hem soutìže nás do pro vá zel Lu boš Pla chý, kterému tímto moc dìkujeme. CO NÁS ÈEKÁ??? 14. bøez na 2009 Zim ní se tká ní MH v H. Týnì 18. dub na roè ník jar ní ho se tká ní MH v Nýr sku H A S I È I I N F O R M U J Í VÝROÈNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU 13. úno ra se v re stau ra ci Na síd liš ti v Hor šov ském Týnì se šli zá stup ci témìø všech dob ro vol ných hasiè ských sbo rù šes té ho okrs ku, aby zhodnotili èinnost v uplynulém roce a stano vi li plán ak ti vit na rok ná sle du jí cí. Vý roè ní val né hromady okrsku se zúèastnil delegát Okres ní ho sd ružení hasi èù Do mažli ce ve li tel od bor né rady velitelù pan Tomáš Kohel, zástup ce mìs ta Hor šov ský Týn se le tos schù ze bo hužel nezúèastnil. Celoroèní práci hasièù v okrs ku shr nu li ve svých zprá vách sta ros ta a ve li tel okrs ku a nechybìlo ani zhodnocení pestré èin nos ti ko lek ti vu mla dých hasi èù Hor šov ský Týn. Zá stupci jednotlivých sborù dostali také prostor pro zhod no ce ní svo jí èin nos ti a prù bì hu vý roè ních valných hromad ve svých sborech. Po té byl se sta ven pøed bìžný plán ak cí na rok 2009, v nìmž ne chy bí tra diè ní ak ce ja ko napø.: okrsko vá sou tìž v požár ním spor tu, hasiè ské me mo ri á ly, ry báøské závody, dìtské dny a mnoho dal ších. Ná sle do va la vel mi živá dis ku se, v níž vy stou pil ta ké host pan Kohel. V dis ku si se øe ši ly hlav nì pro blé my ne do sta teè né ho materiálního vybavení jednotlivých sbo rù. Na zá vìr po dì ko val sta ros ta všem za ak tiv ní prá ci a následovala spoleèná veèeøe. Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 15

16 HASIÈI INFORMUJÍ 10. úno ra 2009 Jed not ka sbo ru dobrovol ných hasi èù z Hor šov ské ho Tý na vy je la v ho din na od stra nì ní pad lé ho stro mu. Strom spa dl na sil ni ci me zi Horšovským Tý nem a ob cí Bo ro vi ce. Hasi èi pad lý strom od stra ni li pomo cí mo to ro vé pi ly a vrá ti li se zpìt na zá klad nu. 2. úno ra 2009 Ve ho din by la povolá na jed not ka hor šovsko týn ských hasièù k požáru pneumati ky ná klad ní ho auto mo bi lu do ob ce Køeno vy. Po pøí jez du na mís to udá los ti by lo zjištìno, že dout ná pne u ma ti ka u cis ter ny, kte rá pøe vážela 38 m3 ben zí nu. Øi diè pohoto vì za èí na jí cí požár pneumatiky uhasil po mo cí 2 ku sù práškových ha si cích pøí stro jù. Hasi èi již pneu ma ti ku pou ze ochla di li. Na mís tì dále za sa ho va la jed not ka hasi èù z HZS Staò kov nás èe ka lo dal ší ko lo li gy elé vù v pìk né ha le Lokomotivy Pl zeò Na šim prv ním sou pe øem byl tým Hurrican Pl zeò. Je li kož i náš tým byl troš ku po stižen chøip ko vou epi de mií, by lo nás 9 hráèù do pole + 2 bran ká øi, aby chom mì li dvì komplet ní pìt ky, vzal po pùlro ce florbalku do ru ky i náš bran káø Pep èa Tomášek. Pøed zá pa sem jsme se do mlu vi li, že se bu de - me snažit troš ku še t øit sí ly, pro tože v ne dì li èe ká vìt ši nu klukù turnaj pøípravek v Karlových Varech. Od za èát ku zá pa su,ale by lo vi dìt, že klu ci mají dnes for mu a moh li by Kar lo va rá ky znaènì po trá pit.ve 4-té mi nu tì ote vøe li sko re Kar lo vy Va ry. Na ten to gól od po vì dìl v 5- té mi nu tì Mar tin Baš ta. Kdy Da vid Fischer roze hrá val stan dart ku z ro hu, na støe du rychle sklepnul mí èek Ki rál na obrán ce a Bašta se støe lou z pùl ky ne mý lil.hur ri ca ni ale navýšili hned v další minutì na 2:1. Do dru hé tøe ti ny jsme troš ku pøe hod no ti li si tu a ci a opus ti li jsme spí še obra nou hru z prv ní tøetiny. V té to tøe ti nì ne pa dl žád ný gól, ale by lo vidìt, že sí ly jsou na høiš ti vy rov na né. V 50-té sekun dì tøe tí tøe ti ny na šel perfektní pøi hráv kou z ro hu Fischer vol né ho Voj tu Vy cho pe nì pøed bran kou a ten ne dal bran ká øi šan ci. Zá pas byl srov nán na 2:2. V tu chví li jsme všich ni ucí ti li pøí ležitost koneè nì v tom to ro ce zís kat skalp Hur ri cá nù. Hned v ná sle du jí cím støí dá ní po 18 sekun - dách roz vl nil sít ku za zá dy bran ká øe Kar lo - vých Va rù po pøi hráv ce Krey sy Jo sef To má - šek, kte rý uká zal, že to ho moc z flor ba lo vé ho umìní ne za po mìl, i když od let ní ho sou støe - dì ní tré nu je jen v bran káø ském. Ve ètv ré mi - nu tì si Kressa s To mášlem ro le vy mì ni li a na 4:2 zvy šo val Krey sa po pøihráv ce Tomáška. Po tomto góle si Vary vzali time-out. My jsme se roz hod li, že nebudeme sta vì na zá vìr zá pa su žád nou spe ciel ní for ma ci. Ale Va ry hned v èa se 4.25 snížili na 3:4 a to P O D Ì K O V Á N Í Sbor dob ro vol ných hasièù Se mo ši ce Dì ku je me všem za pod po ru do tom bo ly na hasiè ský bál. Šá no vá Mi le na H. Týn Železáøství Josef Geiger H. Týn ZOO cen t rum H. Týn Ob chod Hr bá èek H. Týn Prak tik Sloup a Kraus H. Týn Ka deø nic tví Pav lo vá Ilo na Zlat nic tví Lu dìk Stra ka H. Týn Re be ca Ji øi na La ho do vá H. Týn Kle no ty Eva Havlí ko vá H. Týn Vi no té ka J. Ba a H. Týn Ama re to Tex - Mex H. Týn ZE SPORTU jsme si vza li time-out my. Roz hod li jsme se, že ten to pro nás vel mi dob rý vý sle dek, mu sí - me udržet. Po sta vi li jsme spe ciel ní pìt ku, kte rá mì la hlav ní úkol ne pus tit sou pe øe do žád né šan ce. V po sled ních dvou mi nu tách se hra od víje la hlav nì ve støe du høiš tì a spíš na ši hrá èi mì li pár šan cí zvý šit ná skok pro ti už hod nì útoèné høe Hurricanù. V závìru jsme ne tre fi li prázd nou branku soupeøe a i pøesto jsme mohli slavit vítìzství 4:3. V dal ším zá pa se nás èe ka la Sla vie Pl zeò. Ví me, že po kud se ti to klu ci chyt nou hned na za èát ku zá pa su, tak se stá va jí vel mi ne pøí - jem ným soupeøem. Bohužel právì první gól v tom to zá pa se vstøe li li hrá èi Sla vie hned v prv ní mi nu tì, kdy je jich utoè ník tre fil hor ní roh bran ky nád her nou støe lou z otoè ky od man ti nelu. Po tomto gólu zaèalo marné do bí vá ní plzeòské branky, kdy se naši kluci snažli pro støelit nebo projít pevnou obranou, ale ne da øi lo. Sla vie do kon ce ješ tì pár krát zahro zi la z rych lých pro ti ú to kù. Na štìs tí v 7-mé mi nutì se koneènì podaøilo odpoutat od obráncù Királovi, kterého našel pìknou pøihrávkou Vychopeò a srovnal na 1:1. Do dru hé tøe ti ny jsme šli s tím, že chce me zá pas rych le oto èit a udì lat si ná skok, tak aby chom mohli ve tøetí tøetinì trošku odpoèí - vat na zá pas s Fbc, kte rý ná sle do val hned po tom to. Sla via ale byl dnes vel mi dob rý sou peø a ur èi tì nám ne chtì la dát nic za dar - mo. V té to tøe ti nì ale na ko nec sko ro val pouze Ki rál, kdy za chy til bran ká øem vyražený míèek a nadal mu støelou pod víko šanci. Stej nì se vy ví je la i tøe tí tøe ti na. Ve 3-tí minu tì pøi šla ale stan dart ka Sla vie, kdy nedo vo le nou ro ze hráv kou ta hem sko ro val pìk nì sou peø. Rozhodèí neakceptoval naše pro tes ty a gól uznal. Sa mo zøej mì klu ci se zlo bi li, že gól byl ne po cti vý. I já jsem se ne chal troš ku unést a roz hod èí mu jsem me zi 4-ma oèima øe kl, že mám vel kou chu ha lu opus tit a jet do mù. Po zá pa se jsem se samo zøej mì omlu vil. Chu vy hrát ten to zá pas by la ve li ká. Na štìs tí v 5-té mi nu tì pøišla na še standartka. Trošku jsem popohnal Ob chod ní cen t rum - Jo sef Ko pf H. Týn Au to služby Jin d ra Le vý H. Týn Mìst ský úøad H. Týn oby va te lé Se mo šic Au to dí ly An ve cen t rum s.r.o. Staò kov Øeznictví, uzenáøství Mrázek Staò kov Pe kaø ství Ko taè ka Staò kov Jan Schrö p fer H. Týn Pavlí na An to ny o vá kluky s rozehrávkou a Jonášek propálil støe - lou pøíklepem právì zaklekávající zeï i brankáøe. Výsledkem 3:2 tento zápas i skonèil. Ihned jsme na stu po va li na 3-tí zá pas s FBC Pl zeò. Do pl ni li jsme jen rych le pi tí a šli poma lu na zá pas. Do mlu vi li jsme se, že nebu de me ata ko vat obrán ce Plz nì a bu de - me spí še še t øit sí ly a po cti vì brá nit od pùl ky høištì. Jakmile se dostane míèek k brankáøi ne bo obrán ci, ten vy šle na še ho útoè ní ka na rych lý brejk. Ta to taktika nám skvìle vycházela po celý zápas. V prv ní tøe ti nì ne pa dl žád ný gól. V èa se 6.10 se k míè ku pøed bran kou do stal Fischer, ten ale pøi sna ze rych le za kon èit tre fil florbalkou dosti neštastnì soupeøe a rozhod - èí udìlil asi první 5-ti minutrové vylouèení v této sezonì. Nevýhodou takového vylouèe - ní je, že se ne ru ší ani pøi ob drženém gólu. Jeli kož jed na tøe ti na v sou tìži elé vù se hra je na 7 mi nut èis té ho èa su. By lo jas né, že skoro celou druhou tøetinu odehrajeme v oslabení. Brá ni li jsme v cel ku dob øe a støe li z dál ky, kte ré pro šli pøes na še 4 hrá èe vel mi dob øe pokrýval brankáø Martin Popoviè, který pak dával aspoò trošku odpoèinout našim hráèùm dlouhými výhozy. Nakonec Plzeò pøeci jen po èet ní vý ho du využila a ote vøe la sko re na 1:0 ve tøe tí mi nu tì. Osla be ní jsme pak dohrá li už bez gólu a v 5-té mi nu tì se sí ly na høiš ti vy rov na ly. V 6 té minutì srovnal Királ po pøihrávce Vychopenì. I pøes to, že by la šan ce oto èit ten to zá pas a vy hrát, ne zmì ni li jsme tak ti ku ani ve tøe tí tøe ti nì. Pøe ci jen nás v ne dì li èe ká težký turnaj a sí ly by lo tøe ba še t øit. Takže jsme pocti vì brá ni li a snažili se spí še využít nì ja - kou sa mo stat nou ak ci. Ve 4-té mi nu tì se ale naši útoèníci i s centrem nechali trošku unést šan cí zvý šit na 2:1 a Pl zeò se do sta la do rychlého protiútoku po støedu høištì a šla do ve de ní 2:1. V po sled ní mi nu tì jsme pøe ci jen zkusili zmìnit taktiku a zkusit srovnat, ale nepodaøilo se nám sebrat obráncùm Plznì míèek. GO-GO FBC Plzeò 1:2. Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 16

17 ZE SPORTU Ve stej ný den ja ko elé vo vé hrá li i na ši ju ni o øi dal ší ko lo ju ni or ské li gy Na ši klu ci vy ra zi li na dal ší ko lo té to sout ìže do Che bu V prv ním zá pa se nás èe kal tým Che bu. Že ten to zá pas byl dù ležitý pro oba týmy, by lo pa tr né již pøed za èát kem zá pa su, kdy se snažil sou peø zís kat po èet ní vý ho du, když re kla mo val, že náš kapitán ne ní ozna èen pás kou. Na štìs tí i my jsme na šli nì jaké nedostaky na výstroji Chebu a ten po té svùj pro test stá hl. Spor tov nì se za cho va li ju nioøi ze Sokolova a pásku našemu kapitá no vi na oba zápasy zapujèili. V prv ní tøe ti nì by lo vi dìt, že žád ný tým ne chce ris ko vat a snažil se mít hlav nì po øád nì zajiš tì nou obra nu. Na štìs tí v 11-té mi nu tì ote vøel sko re ka pi tán GO-GA Mar tin Ki rál po pøihráv ce Zdeò ka Str na da, kte rý v na šem tý mu star to val ve svém prv ním zá pa se a hned se blýsk nul u prv ní ho gólu. Po tom to gólu za èa li být cheb ští znaè nì ner voz ní a po má ha li si fau ly. Ve 13-té mi nu tì nám roz hod èí po ne cha ly vý ho du, odloženého vylouèení, èehož využil Du šan Bo roš po pøi hráv ce Ja ku ba Obrt lí ka. V zá vì ru tøe tiny pøišla chyba našeho obránce, kdy svou pøi hráv kou našel pouze utoèníka soupeøe a ten znížil na 1:2. Do dru hé tøe ti ny jsme na stou pi li s ná sko kem jed no ho gólu. Hned ve ètvr té mi nu tì pøi šla další chy ba a Cheb srov nal na 2:2. Po ne ce lé mi nu tì str hl ve de ní na na ší stra nu Obrt lík po pøihráv ce Bo ro še. V 8-mé mi nu tì se ne chal vy lou èit Ki rál za vrážení na man ti nel. V tom to oslabe ní se do stal do brej ku Bo roš, kte ré ho Cheb ne do vo lenì zastavil. Za tento faul naøídili rozhod èí trest né støí le ní, kte ré ne pro mì nil Obrt lík. Sí ly na høišti se srovnali kdy po nepromìnì - ném trest ném støí le ní odešel na trestnou lavici i hráš Chebu. Do tøe tí tøe ti ny jsme na stu po va li za sta vu 3:2. Ve dru hé mi nu tì zvý šil na 4:2 Obrt lík po pøihráv ce On dry Cís le ra. Po té se sou peø vrá til ke své høe z prv ní tøe ti ny, kdy si po má hal hod nì fau ly, za což byl nì ko li krát po tres tán dvou mi nu to vým vylouèením. V 6-té minutì mìli do kon ce na ši klu ci vý ho du 5-ti pro ti tøem. Té to vý ho dy však ne využili. V 9- té mi nu tì snížil Cheb na 3:4 a tre né øi GO-GA si vžáda li time-out. Ve 12-té mi nu tì zvý šil Ki rál na 5:3 po pøihráv ce Cís le ra a tím to vý sled kem i zá pas skon èil. A GO-GO si pøi psa lo dùležité 3 body v této soutìži. K dal ší mu zá pa su jsme na stou pi li ve hod. pro ti Ta cho vu. Po prv ním zá pa se jsme chtìli vy hrát i ten to a pøi psat si dal ší bo dí ky. Prv ní tøe ti na by la vcel ku vy rov na ná. Kdy na ši hrá èi nepromìnili nìkolik solidních šancí a v na ší brá nì stej nì ja ko v prv ním zá pa se skvì le za chy tal bran káø Ra dek Du fek. Bo hužel po chy bì v ro ze hráv ce nám uni kl utoè ník Ta cho va a v samostatném nájezdu se nemýlil. Tachov po prv ní tøe ti nì vedl 1:0 Dru há tøe ti na by la stej nì vy rov na ná ja ko prv ní. Šan ce na obou stra nách, ale žád ný gól ne pa dl. Do tøe tí tøe ti ny jsme na stu po va li s tím, že chce me rych le srov nat a oto èit ve de ní na na ší stra nu. Bo hužel ve tøe tí tøe ti nì byl lep ší tým Ta cho va, kte rý na vý šil na 2:0 hned ve dru hé minutì. Po té v 6-té mi nu tì na 3:0. Na ši tre né øi si hned po té to bran ce vy bra li time-out, ale to moc ne po moh lo a hned po té jsme ob drželi dal ší gól. V zá vì reè ných mi nu tách jsme se ne chá va li zby teè nì vy lu èo vat a sou peø do stal šan ci hrát i pøe èís le ní 5 na sekund pøed kon cem na vý šil na 5:0 a to to skóre by lo i ko neè né. 4 go ly v po sled ní tøe ti nì je dost, budeme mu set na tré nin cích za pra co vat tak, aby naše poslední tøetiny nedopadaly podobnì. turnaj pøípravek Tur naj pøí pra vek Po tìžkém so bot ním ko le li gy elé vù vstávala v 5 ráno vìtšina hráèù tohoto týmu na tur naj pøí pra vek. Na ten to tur naj jsme odjíždì li mi k ro bu sem rá no v 6.00 hod. od míst ní ha ly. Prv ní zá pas nás èe kal v No vé Ro ly v Do té to ob ce jsme do ra zi li v 8.10, takže jsme mì li dost èa su. V prv ním zá pa se nás èe kal tým USK Ustí nad La bem. S tím to mužstvem jsme se po tka li již lo ni na tur na ji pøí pra vek v Bene šo vì a pro to jsme vì dì li, že to ur èi tì nebude jednoduchý soupeø. I pøesto, že jme se v obou po lo èa sech snažili jak to šlo, dát gól se ne da øi lo. Vìt ši na na šich støel lí ta la ko lem bran ky a èím ví ce se blížil ko nec zápasu, tím ví ce by li na ši hrá èi ner voz nìj ší a gól ne a ne pøi jít. Bo hužel se po da øi lo skórovat týmu Ustí a tento zápas jsme prohráli 0:1. V dalším zápase základní skupiny na nás èe kal tým Black An gels. S tím to od dí lem jsme se lo ni už ta ké utka li na tur na ji v Pra ze. Vì øi li jsme si a chtì li jsme ten to zá pas vyhrát. Pro tože jsme vì dì li, že do play-off by bylo urèitì lepší postoupit z prvního místa a pak by nám byl sou pe øem 4-tý tým dru hé sku pi ny. Bo hužel i v tom to zá pa se jsme prohrá li a to 1:3. Do ve de ní jsme šli ve 3-tí mi nu tì prv ní pù le z ho le Krey sy. Pak opìt ná - sle do va la ne pøes ná støel ba a hroz ná døi na v ro zích a za bran kou sou pe øe než jsme si vytvoøili nìjakou šanci. Naopak soupeø se s nì ja kou kom bi na cí moc ne zdržoval a snažil se vy pá lit na bran ku po každé, když se do stal k míè ku. Prv ní gól do na ší bran ky pøi šel ješ tì v prv ní pùly od nej lep ší ho støel ce zá klad ní èás ti, kdy ze støe do vé èá ra krás nì za vì sil pod hor ní tyè, že ta to je ho støe la neby la ná hod ná jsme se pøe svìd èi li ješ tì 2 sekun dy pøed kon cem zá pa su, kdy navyšoval na 3:1 pro Black Angels, a podobných gólù nastøílel ještì mnoho v dalších zápasech tohoto turnaje. Pokud jsme chtìli postoupit ze základní sku pi ny do dal ších bo jù do ha ly v Kar lo vých Va rech mu se li jsme po ra zit tým FBC Pl zeò. Zá pas se nám per fekt nì vy ve dl a po prv ní tøeti nì jsme ved li 3:0 kdy góly dá va li 2x Királ a 1x Vy cho peò. Do dru hé tøe ti ny jsme nechali odpoèinut, nìkteré hráèe, kteøí mì li v no hou i so bot ní zá pa sy z li gy elé vù, a pøí ležitost ko neè nì do sta li i no váè ko vé v na šem tý mu na je jich prv ním tur na ji Maruš ka Kundro vá, Da niel ka Lehma no vá a Adam Èej ka. Ve dru hém dì jist ví se ješ tì jednou prosadil Vojta Vychopeò a koneènì jsme mì li na kon tì prv ní ví tìz ství. Ve ètvr tém zá pa se nás èe kal sou peø ze soused ství Jis kra Do mažlic. Sa mo zøej mì i v tom to zá pa se jsme udì la li vše pro to, abychom vy hrá li a po stou pi li do play-off Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 17

18 z co nej lep ší ho mís ta. Strh nou ve de ní na na ší stra nu jsme se snažili co nejdøí ve a opìt se nám vy da øi la prv ní pù le kdy jsme vstøe li li 3 góly 2x Krey sa a 1 Vy cho peò. Na za èát ku dru hé èás ti pøi dal tvr dou støe lou pøí kle pem ètvr tý gol Hun sdor fer a pak do stá va li co nejví ce pro sto ru na høiš ti na ši no váè ko vé. Dal ší z tìch zku še nìj ších se za èa li na la viè ce soustøe dit na play-off. V zá klad ní sku pi nì jsme skon èi li na tøe tím mís tì a tu díž jsme vì dì li, že po pøe su nu do Kar lo vých Va rù nás bu de èe kat dru hý tým skupiny A, kte rá ode hrá la svou zá klad ní èást ve Va rech. Pøed za èát kem play-off ješ tì by la pro spest øe ní sou tìž tre né rù a di vá kù v nájezdech o la hev be che rov ky, ale na ši trené øi ne do ká za li ju ni or skou bran káø ku Hurricánù pøekonat. Po ode hrá ní zá pa sù o 10-té mís to a zá pa su me zi 1-ním ze sku pi ny A a 4-tým ve sku pi nì B na nás èe kal zá pas o se mi fi ná le se Star tem Nus le. Všich ni jsme ješ tì mì li ve vzpo mín - kách náš vzá jem ný zá pas z loò ské ho roku, kdy jsme se Star tem pro hrá li ve fi ná le turnaje v Praze po nájezdech. Naštìs tí ten to zá pas ne byl tak vy rov na ný jak jsme èe ka li. Troš ku kli du nám pøi da la svým prv ním gólem Mi cha e la Ur ba no vá, kte rá náš tým po sí li la pro ten to tur naj z našeho dív èí ho tý mu. Prv ní èást skon èi la 1:0 a by lo jas né, že Nus le nám ten to zá pas nedaru jí leh ce. Ve ètvr té mi nu tì dru hé pù le tre fil pìk nì mí èek tìs nì nad pa lu bo ov kou Voj ta Vy cho peò a ved li jsme 2:0. Na na šich fa nouš cích by la vi dìt vel ká ner vo zi ta. Uklidnì ní pøi ne sl až 3-tí gól,kte rý vsítil Jonášek Krey sa. Zá pas jsme vyhráli 3:0 a postoupili do semifinále. V se mi fi ná le na nás èe kal prv ní tým skupiny A Moc ní Tu le ni Pod bo øa ny. Ten to tým ur èi tì vyžado val re spekt, pro tože v základ ní èás ti vy hrá val roz dí lem 5-ti i 6-ti gólù. V prv ní pùli jsme si ce mì li do sti šan cí, ale góly vstøe li li Tu le ni. Do dru hé ho dì jist ví jsme vstu po va li s man kem 2 gólù (0:2). Kdy se jed nou sou peø lechce ob to èil ko lem na še ho obrán ce a skó ro val a po dru hé se pøesnì do rùžku tre fil útoè ník z vel ké ho úhlu od man ti ne lu. Do dru hé pù le jsme hru stáh li pou ze na 7 hrá èù, kdy vždy rych le støídal pou ze je den útoè ník a je den obrán ce, tak aby chom zùstá va li stá le v tem pu. Ze standart ní si tu a ce snížil Ma thi as Westerdijk na 1:2 a snažili jsme se ješ tì rychle srov nat. Pøed stan dart kou z ro hu v naší obra nì si vzal sou peø time-out. Po roze hrá ni dost neš as t nì pro bì hl mí èek po bran ko vé èá øe až na dru hou stra nu bran ky, kde ho te èo val do na ší bran ky buï náš obránce ne bo útoè ník Pod bo øan, kte øí zde by li na se be tìs nì na tla èe ni. Ten to zá pas jsme pro hrá li 1:3 a v na šem týmu za vládlo zkla má ní. Èe kal nás, ale ješ tì zá pas o tøe tí mís to. Dal ší se mi fi ná le roz hod lo, že se opìt utká me s USK Ús tí nad La bem. Roz díl me zi ètvr tým a tøe tím mís tem je vel ký a pro to oba týmy do toho to zá pa su da ly všech ny zby lé sí ly. V prv ní èás ti sko ro val tým Ús tí 0:1. Do dru hé pù le jsme na stou pi li s tím, že mu sí me srov nat stùj co stùj. Po tøech mi nu tách zá pa su jsme si vza li time-out a hru stáh li opìt jen na 7 hráèù. A opìt za èa lo do bí vá ní sou pe øo vi bran ky po 3 mi nu tách ob lé há ní obra né ho ZE SPORTU pás ma Ús tí se tre fil Voj ta Vy cho peò po pøihráv ce Luká še Ki rá la a zá pas byl srovnán 1:1. Tak to i skon èil a o po há ru za tøetí místo musely rozhodnout nájezdy. Dle pra vi del sou tìže mu se li tre né øi vy brat 5 hrá èù. Po hu du min cí jsme mì li prá vu si vy brat, jest li pù jde me na ná jezdy prv ní a ne bo dru zí. Vy bra li jsme si, že chce me jít ja ko dru zí a sou peø zvo lí bran ku, na kte rou se po je de. Pøi po ra dì pøed trest ným støí le ní jsem se za p tal klu kù, kdo si vì øí. Krom dvou se pøi hlá si li všich ni. Na ko nec jsme urèi li, že prv ní pu jde na ná jezd Krey sa, pak Ki rál, Vychopeò, Hunsdorfer a poslední Hencl i pøes to, že ten pa t øil me zi dva co ruku nezved li. V prv ním ná jez du Ustí dává gól a Krey sa tre fu je no hu bran ká øe. Dru hý nájezd ne pro mì òu je ani sou peø ani Ki rál tøe tí ná jezd útoè ník Ús tí zvy šu je na 2:0 na ná jezd se sta ví Vy cho peò a vra cí nám per fekt nì zvlád nu tou kliè kou na dì ji. Na tøe tí sé rie dostal bran káø To má šek ra du, aby si vy jel co nej dá le ve vel kém bran ko viš ti pro ti hrá èi USK.Tomášek chytá a nastupuje Hun sdur fer, ten se vel mi roz vážnì pøi blížil až k vel kému brankovišti a pak nekompromis ní støe lou do rùžku srov ná vá na 2:2. Páté ná jezdy možná roz hod nou kliè ku a støelu sou pe øe likvi du je To má šek, na rozhodu jí cí ná jezd nastu pu je Hencl, kterého jsme museli trošku uklidnit, pomalu se roz bí há na zna èu je kliè ku do le va a zavìšuje ta hem do pra vé ho hor ní ho rùžku. Hrá èi se po ma lu strá ce jí v hro ma dì tìl. Oslava je ob rov ská. Z Kar lo vých va rù ve ze me po hár za tøetí mís to a me dai ly si od vez li bran káø Josef Tomá šek hrá èi Mi cha e la Ur ba no vá, Ma rie Škundro vá, Da nie la Lehma no vá, Adam Èejka, Jo náš Krey sa, Lukáš Ki rál, Robert Hun sdor fer, Ma tìj Kme tík, Da rek Kas te liè, Da vid Fischer, Voj ta Vy cho peò, Ma thi as Wes ter dijk a Ma tìj Hencl po øa dí na tur na ji 1) Black An gels 2) Moc ni Tu le ni Pod bo øa ny 3) GO-GO Hor šov ský Týn 4) USK Ús tí nad La bem tur na je se zú èast ni li ješ tì ty to týmy SSK Fu tu re, FB Hur ri can Kar lo vy Vary, FBC Start Nus le, FBC Pl zeò, FBC Mìd dm Ma ri an ské Láz nì, Jis kra Domažlice Dìv èa ta v BLMFD V prv ním zá pa se jsme po ra zi li Ko te rov ladies 5:1. Již v prv ních mi nu tách by lo jas né kdo je pá nem na høiš ti. Na še hol ky by ly bì - ha vìj ší, lé pe si na hrá va ly a cel ko vì mì ly ze hry ví ce. Ško da jen že ne by la nu la v ob - držených bran kách. Pár mi nut pøed kon cem jsme dostali neèekaného góla, když zpoza bran ky vy jel ba lon a na še gol man ka si ho pøi pøesouvání neš astnì zasunula do branky. Ve dru hém zá pa se pro ti PSAF Ko te rov se v prv - ní pùlce opakoval scénáø z pøedchozího utká - ní. Naše holky opìt udávali tempo zápasu. Ve druhém dìjství utkání pøišla ledová sprcha v po do bì dvou gó lù bì hem prv ních dvou mi - nut a z té to rych lov ky jsme se už ne vzpa ma - to va li. Dìv èa ta se snažila seè jim sí ly sta èi ly, ale k navrácení vedení to bohužel nestaèilo. V poslední vteøinì zápasu jsme však mohli ještì prohrát, protože po nevydaøené akci obranì utekla hráèka Kotrerova a hnala si to sa ma na bran ku. Ver èa však støelu zlik vi do - va la a tak utká ní skon èi lo ne roz hod ným stavem 2:2. Ve tøe tím utká ní pro ti Skvr òa - nùm jsme si da li za úkol ušet øit co nej ví ce sil na zá pas pro ti Di nu. Prv ních pár mi nut hol ky jen brá ni ly, ale pak pøi šli na to, že tým Skvr òan je hra tel ným sou pe øem a tak si za èa - ly do vo lo vat èím dál víc až z to ho vznik lo nì - ko lik gó lo vých pøí ležitos tí. Jed nu jsme nakonec pro mì ni li a tak jsme ved li 1:0 (mi - mo cho dem je to prv ní gól, kte rý ta to gol man - ka v té to se zo nì ob držela). V zá pì tí jsme ale také inkasovali, když po rozehrávce míèek ob jel zeï a ni jak zvláš rych le se do ku tá lel až do na ší bran ky. Po prv ní pù li stav ne roz - hod ný 1:1. Ve dru hé èás ti jsme za èa li opìt leh ce pa siv nìj ší hrou a hráè ky Skvr òan se ne - dostávali moc do šancí. Nakonec se holky nechaly strhnou rychlým tempem protihrá - èek a mys lím, že to by lo dvì mi nu ty pøed kon cem, když jsme do sta li gól na 2:1. Mys - lím, že se hol ky za ten to vý sle dek stydìt ne - mu sí. Po sled ní ètvr tý zá pas nás èe kal tým Di na. Chtì li jsme na nì vlít nou od za èát ku a po øád nì jim zne pøí jem nit hru. Opak byl pravdou. Naše již unavené hráèky nemohli stí hat tem pu Di na. A tak jsme po nì ko li ka za - váháních obdrželi tøi góly. Ke konci zápasu se výsledek podaøilo upravit na 3:1. Z turnaje pøi vážíme 3 bo dy. Zpravodaj mìsta Horšovský Týn * * * BØEZEN 2009 * * * Strana è. 18

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i 1.Stá-la Mat-a od-ho-dla-ně v sl-zách ve- dle ří-že Pá-ně, na te-rém Syn e-í pněl. Je- í du-š v hoř-ém lá-ní slí-če - nou, bez sm-lo - vá-ní do hlu-bn meč o-te - vřel. a f d b f Copyrght by

Více

Křížová cesta - postní píseň

Křížová cesta - postní píseň 1.a)U sto - lu s ná - mi se - dí Pán, chléb spá- sy bu - de po - dá - ván, 1.b)A je to po - krm ži - vo - ta, do kon-ce svě-ta bu - de brán, 2.Do tmy se hrou-ží zah-ra - da. Je - žíš se do muk pro-pa -

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky. For mu lá ře s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí při pouště cí znám ky

Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky. For mu lá ře s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí při pouště cí znám ky Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky Stvr zen ka při po je ná k for mu lá ři a spo je ná s ním ob vyk le perfo ra cí mě la shod ný ně mec ký a čes ký text to ho to zně ní: P.T. Ži dov ské ra dě star

Více

Křížová cesta - postní píseň. k k k k. k fk. fj k k. ať mi - lu - jem prav - du, dob - ro věč - né, ty nás příj - mi v lás - ce ne - ko - neč - né.

Křížová cesta - postní píseň. k k k k. k fk. fj k k. ať mi - lu - jem prav - du, dob - ro věč - né, ty nás příj - mi v lás - ce ne - ko - neč - né. T:Slovenso 19,stol.//T:a H: P.Chaloupsý 2018. zastavení Před Pi-lá - tem dra - hý e - žíš sto - jí, do že han-bu, bo - lest mu za - ho - jí? G =60 Sly - ší or - tel Kris-tus, Pán ne - vin - ný a jde tr

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

TRANS FOR MAÈ NÍ ZA DLU ŽE NOST ZE MÌ DÌL SKÝCH POD NI KÙ V ÈES KÉ RE PUB LI CE

TRANS FOR MAÈ NÍ ZA DLU ŽE NOST ZE MÌ DÌL SKÝCH POD NI KÙ V ÈES KÉ RE PUB LI CE TRANS FOR MAÈ NÍ ZA DLU ŽE NOST ZE MÌ DÌL SKÝCH POD NI KÙ V ÈES KÉ RE PUB LI CE Emil DI VI LA, Vý zkum ný ústav ze mě děl ské eko no mi ky, Pra ha 1. Úvod Pří spě vek se za bý vá dlu ho vou zá tě ží z

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ok s k s k s k s k s k s k s k a o j ks k s k s jk s k s k s k s k k

ok s k s k s k s k s k s k s k a o j ks k s k s jk s k s k s k s k k s 0.Je ce - st tr - ním p - se - tá, ež li - li - e - mi pr- vé - tá. 1.Kd Kris- tu v - lá "u - ři - žu", 1.ten v hře- by mě - ní - zy svů, 2.N ru - tých sud-ců p - y - ny, svů l - tář vzl Pán ne - vin

Více

a výška ich prípustného pre kro če nia

a výška ich prípustného pre kro če nia Strana 644 Zberka zákonov č. 71/004 Častka 11 Príloha č. k vyhláške č. 71/004 Z. z. Navyšše prípustné hodnoty ožarena elektromagnetckým po om a výška ch prípustného pre kro če na 1. Na vy šše prí pust

Více

Pracov ní poměr vznik

Pracov ní poměr vznik 2000 2010 3. PRACOVNĚPRÁVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ A PERSONÁLNÍ... KAPITOLA 1 Pracov ní poměr vznik 2000 33 a násl. Pracov ní poměr je nej ty pi čtěj ší a nej čas těj ší pra cov ně práv ní vztah, v němž

Více

CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE

CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE Argentinská 1139/28, 170 00 Praha 7 Telefon +420 844 205 305 E-mail: info@credital.eu Vá že ní klien ti, tě ší nás, že jste se

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před - tiš těn a pod tr žen údaj Prag - Pra ha V. NC - čp. 250 a P.T. a v dol ní čás ti ad

Více

Píseň ke kříž. cestě (I. zastavení - Ježíš souzen) Je- žíš sto - jí před Pi - lá - tem, všech- no se dě - je

Píseň ke kříž. cestě (I. zastavení - Ježíš souzen) Je- žíš sto - jí před Pi - lá - tem, všech- no se dě - je Píseň ke kříž. cestě (. zastavení ežíš souzen) e a kal né rá no, Pan na sva tá k pa lá ci vla da e žíš sto í před Pi lá tem, všech no se dě e a s k s kk b k k k fk k e řo vu s vel kým chvá tá, chva tem,

Více

PØÍ SPÌ VEK DO DIS KU SE O RE FORMÌ PEN ZIJ NÍ HO SYS TÉ MU

PØÍ SPÌ VEK DO DIS KU SE O RE FORMÌ PEN ZIJ NÍ HO SYS TÉ MU PØÍ SPÌ VEK DO DIS KU SE O RE FORMÌ PEN ZIJ NÍ HO SYS TÉ MU Michal SLAVÍK, Radka RUTAROVÁ, Èeská národní banka, Praha 1. Úvod Pen zij ní re for ma je jed ním z nej èas tì ji sklo òo va ných té mat dneš

Více

IM PLE MEN TA CE MIK RO EKO NO MIC KÉ TEO RIE EKO NO - MIC KÉ EFEK TIV NOS TI DO TEO RIE POD NI KO HOS PO DÁŘ -

IM PLE MEN TA CE MIK RO EKO NO MIC KÉ TEO RIE EKO NO - MIC KÉ EFEK TIV NOS TI DO TEO RIE POD NI KO HOS PO DÁŘ - IM PLE MEN TA CE MIK RO EKO NO MIC KÉ TEO RIE EKO NO - MIC KÉ EFEK TIV NOS TI DO TEO RIE POD NI KO HOS PO DÁŘ - SKÉ Petr SU CHÁ NEK, Ma sa ry ko va un ver z ta, Brno 1. Úvod Mk ro eko no mc ká teo re pra

Více

MEZ NÍ EFEK TIV NÍ DA ÒO VÉ SAZ BY ZA MÌST NAN CÙ NA ÈES KÉM A SLO VEN SKÉM PRA COV NÍM TRHU V OB DO BÍ TRANS FOR MA CE

MEZ NÍ EFEK TIV NÍ DA ÒO VÉ SAZ BY ZA MÌST NAN CÙ NA ÈES KÉM A SLO VEN SKÉM PRA COV NÍM TRHU V OB DO BÍ TRANS FOR MA CE MEZ NÍ EFEK TIV NÍ DA ÒO VÉ SAZ BY ZA MÌST NAN CÙ NA ÈES KÉM A SLO VEN SKÉM PRA COV NÍM TRHU V OB DO BÍ TRANS FOR MA CE Jan PA VEL, Leoš VÍ TEK, Vy so ká ško la eko no mic ká a Mi nis ter stvo fi nan cí

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

O svatých mužích. společné texty. tí. lu ja. vy * Jakub Pavlík. 1. nešpory. 1. ant. - VII.a (Žalm 113) V době velikonoční: 2. ant. - IV.

O svatých mužích. společné texty. tí. lu ja. vy * Jakub Pavlík. 1. nešpory. 1. ant. - VII.a (Žalm 113) V době velikonoční: 2. ant. - IV. 1. nešry sčné texty O tých mužích Jkub Pvlík 1. nt. - VII. (Žlm 113) Chvl te n še h, všchn tí. 2. nt. - IV.g (Žlm 146) Bl slve ní, kdo lč ní žízní sprvedl nos t, neboť o n budou nsy ce n. 3. nt. - I.D

Více

Kytlický chrámový sbor (070) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) lid. ských. chův. pro. hří. slun. nad. zář. pří. smr.

Kytlický chrámový sbor (070) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) lid. ských. chův. pro. hří. slun. nad. zář. pří. smr. Kytc chmvý sbr (00) Pzdr t křižv (Venč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich dy m hyzd dy m hyzd dy hz z shlď hz z shlď hz z shlď hz z shlď n, m hyzd dy m hyzd js s js s js s js s z B z B z B z B n, n,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků

Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků Po ukon če ní a schvá le ní evi den ce by ly zá sil ky pře dá ny ba lí ko vé vý dejně poš ty v ghet tu k do ru če ní. Při něm se ne rozli šo va ly zá sil ky vá za né na

Více

MEŠNÍ PÍSNĚ

MEŠNÍ PÍSNĚ MEŠNÍ PÍSNĚ 008 Bože, před Tvou velebností C dur, 10 slok Cyrilometodějský kancionál 00 Hleď, mocný Hospodine B dur, 6 slok; G dur, 4 sloky Boží cesta 010 Jako dítky k Otci svému As dur, 6 slok; F dur,

Více

PRO CE SY GLO BA LI ZA CE VE SVÌ TO VÉ EKO NO MI CE

PRO CE SY GLO BA LI ZA CE VE SVÌ TO VÉ EKO NO MI CE PRO CE SY GLO BA LI ZA CE VE SVÌ TO VÉ EKO NO MI CE Pa vel BRE I NEK, Men de lo va ze mì dìl ská a les nic ká uni ver zi ta v Brnì 1. Úvod Pro ces glo ba li za ce pøed sta vu je jed no z ústøed ních té

Více

LA BO RA TÓR NE HUS TO ME RY, CUK RO ME RY A MUŠ TO ME RY. Vy me dze nie me ra diel a spô sob ich met ro lo gic kej kon tro ly

LA BO RA TÓR NE HUS TO ME RY, CUK RO ME RY A MUŠ TO ME RY. Vy me dze nie me ra diel a spô sob ich met ro lo gic kej kon tro ly Strana 3240 Zbierka zákonov č. 427/2003 Čiastka 184 Prí lo ha č. 70 k vy hláš ke č. 210/2000 Z. z. LA BO RA TÓR NE HUS TO ME RY, CUK RO ME RY A MUŠ TO ME RY Prvá čas Vy me dze nie me ra diel a spô sob

Více

Responsoria ze žaltáře 1. a 3. týden žaltáře

Responsoria ze žaltáře 1. a 3. týden žaltáře Responsori ze žltáře 1. 3. týden žltáře doxologie pro responsori modu VI Sláv Ot ci i Sy nu i Duchu svté mu. nedě Jk čet ná jsou t dí l, Hospo ne, * všechno jsi mou dře u či nil.. Země je pl ná tvého tvor

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Sta ti O EKO NO MIC KÉ OD PO VÌD NOS TI. Vác lav KLU SOÒ, Pra ha. 1. Úvod

Sta ti O EKO NO MIC KÉ OD PO VÌD NOS TI. Vác lav KLU SOÒ, Pra ha. 1. Úvod Sta ti O EKO NO MIC KÉ OD PO VÌD NOS TI Vác lav KLU SOÒ, Pra ha 1. Úvod Lid ské svo bo dy a prá va jsou do mi nant ní mi hod no ta mi, vy tvá øe jí cí mi pod mín ky pro roz voj a pro uplat nì ní schop

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

ÈESKÁ EKONOMIKA: ROK PO VSTUPU DO EU. Ka mil JA NÁ ÈEK, Eva ZA MRA ZI LO VÁ, Ko merè ní ban ka, a.s., Pra ha

ÈESKÁ EKONOMIKA: ROK PO VSTUPU DO EU. Ka mil JA NÁ ÈEK, Eva ZA MRA ZI LO VÁ, Ko merè ní ban ka, a.s., Pra ha Sta ti ÈESKÁ EKONOMIKA: ROK PO VSTUPU DO EU Ka mil JA NÁ ÈEK, Eva ZA MRA ZI LO VÁ, Ko merè ní ban ka, a.s., Pra ha 1. Shr nu tí V roce 2004 èes ká eko no mi ka dále zrych li la: hru bý do má cí pro dukt

Více

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA 1 3P 0 4e tisky dru hu B jsou v r єm ci emi se P 0 3 1919 sv 0 1m roz m 0 3 rem nej men 0 2 0 0 a je jich prv n 0 0 dv 0 3 sku pi - ny 0 9 Ba a Bb 0 9 jsou si (ze jm 0 6 na v I. ty pu, s cha rak te ris

Více

IN DI KÁ TO RY HLA SO VA CÍ SÍLY V EV ROP SKÉ UNII. Ma rek LOU žek, Cen trum pro eko no mi ku a po li ti ku a Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha

IN DI KÁ TO RY HLA SO VA CÍ SÍLY V EV ROP SKÉ UNII. Ma rek LOU žek, Cen trum pro eko no mi ku a po li ti ku a Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha Sta t IN DI KÁ TO RY HLA SO VA CÍ SÍLY V EV ROP SKÉ UNII Ma rek LOU žek, Ce trum pro eko o m ku a po l t ku a Vy so ká ško la eko o mc ká, Pra ha Po l tc kou sílu stá va jí cích čle ů EU č př stu pu jí

Více

ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004

ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004 Čiastka 277 Zbierka zákonov č. 657/2004 Strana 6539 657 ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004 o te pel nej ener ge ti ke Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na tom to zá ko ne: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ

Více

239 Vstupní antifona Zelený tvrtek

239 Vstupní antifona Zelený tvrtek 239 Vstupní ntifon Zelený tvrtek [Srov. Gl 6,14] My pk chrá - Kris - t. vzkí - -ho jsme - ni še - v kí - ní, ži spá -, su, ži -,, má-me hle-dt slá-vu Pá-n n-še-ho Je-ží-še On nám dá-vá skr-ze, 1. 2. vy

Více

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A ROV NÁ DAÒ

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A ROV NÁ DAÒ PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A ROV NÁ DAÒ Jiøí NE ÈAS, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze 1. Úvod V pøí ro do vì dì pos led ní ètvr ti ny 20. sto le tí vý raz nì vzrostl zá jem o ne li ne ár ní zá ko

Více

Vy hla zo va cí tá bor v Osvě ti mi a te re zínský ro din ný tá bor v Osvě ti mi-birke nau

Vy hla zo va cí tá bor v Osvě ti mi a te re zínský ro din ný tá bor v Osvě ti mi-birke nau Stej ně kla ma vý pří stup za uja la ko man da tu ra v Osvě ti mi po vy vraž dě ní věz ňů v te re zín ském ro din ném tá bo ře v Osvě ti mi-birke nau me zi 10. a 12. 7. 1944. Po je jich smr ti moh li 13.

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

NE ZÁ VIS LOST VER SUS OD PO VÌD NOST EV ROP SKÉ CEN TRÁL NÍ BAN KY EXIS TU JE ØE ŠE NÍ?

NE ZÁ VIS LOST VER SUS OD PO VÌD NOST EV ROP SKÉ CEN TRÁL NÍ BAN KY EXIS TU JE ØE ŠE NÍ? NE ZÁ VIS LOST VER SUS OD PO VÌD NOST EV ROP SKÉ CEN TRÁL NÍ BAN KY EXIS TU JE ØE ŠE NÍ? Mar tin KVIZ DA, Ekonomicko-správní fakulta Masa ry kovy uni ver zity v Brnì 1. Úvod Ne zá vis lost cen trál ní

Více

Pro tek to rát ní poš tov ní vý no sy a na ří ze ní ve vzta hu k ži dov ské mu oby va tel stvu

Pro tek to rát ní poš tov ní vý no sy a na ří ze ní ve vzta hu k ži dov ské mu oby va tel stvu Pro tek to rát ní poš tov ní vý no sy a na ří ze ní ve vzta hu k ži dov ské mu oby va tel stvu Úvod Republika československá trvala od svého vzniku v roce 1918 pouhých 20 let. Na podzim roku 1938 od ní

Více

IN TE LEK TU ÁL NÍ VLAST NIC TVÍ JAKO PØE KÁŽ KA NA CES - TÌ K PROS PE RI TÌ

IN TE LEK TU ÁL NÍ VLAST NIC TVÍ JAKO PØE KÁŽ KA NA CES - TÌ K PROS PE RI TÌ IN TE LEK TU ÁL NÍ VLAST NIC TVÍ JAKO PØE KÁŽ KA NA CES - TÌ K PROS PE RI TÌ Jo sef ŠÍMA, Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha a Uni ver si ty of New York, Pra gue Sou kro mé vlast nic tví po va žu je

Více

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi)

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) Jiří HA VEL, In sti tut eko no mic kých stu dií Fa kul ty so ciál ních věd Uni ver zi ty Kar lo vy, Pra ha 1. Úvod Od pri vatiza

Více

EV ROP SKÁ MÌ NO VÁ UNIE Z POST-KEYNESOVSKÉ PER SPEK TI VY

EV ROP SKÁ MÌ NO VÁ UNIE Z POST-KEYNESOVSKÉ PER SPEK TI VY EV ROP SKÁ MÌ NO VÁ UNIE Z POST-KEYNESOVSKÉ PER SPEK TI VY Jan ZÁ PAL, Fa kul ta so ciál ních vìd Uni ver zi ty Kar lo vy, Pra ha 1. Úvod Svìt je dos ta teè nì kom pli ko va ný na to, aby ne by lo možno

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

KOM PA RA CE TE MA TIC KÉ STRUK TU RY ČA SO PI SEC - KÝCH PUB LI KA CÍ ČES KÝCH A EV ROP SKÝCH EKO NO MŮ ( )

KOM PA RA CE TE MA TIC KÉ STRUK TU RY ČA SO PI SEC - KÝCH PUB LI KA CÍ ČES KÝCH A EV ROP SKÝCH EKO NO MŮ ( ) KOM PA RA CE TE MA TIC KÉ STRUK TU RY ČA SO PI SEC - KÝCH PUB LI KA CÍ ČES KÝCH A EV ROP SKÝCH EKO NO MŮ (1999 2002) Mar tin MA CHÁ ČEK, Eko no mic ká fa kul ta Vy so ké ško ly báň ské Tech nic ké uni

Více

VY ME ZE NÍ A AK TU ÁL NÍ PROB LÉ MY IN FOR MAÈ NÍ EKO NO - MI KY

VY ME ZE NÍ A AK TU ÁL NÍ PROB LÉ MY IN FOR MAÈ NÍ EKO NO - MI KY VY ME ZE NÍ A AK TU ÁL NÍ PROB LÉ MY IN FOR MAÈ NÍ EKO NO - MI KY Petr OÈKO, Ministerstvo financí ÈR a Ústav in for maè ních stu dií a kni hov nic tví, Fi lo zo fic ká fa kul ta Uni ver zi ty Karlovy,

Více

ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004,

ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004, Strana 6142 Zbierka zákonov č. 606/2004 Čiastka 261 606 ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004, kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 416/2004 Z. z. o Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie Ná rod ná rada Slo ven skej re pub

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

PRODUKT, KAPITÁL A CENOVÝ POHYB V JEDNODUCHÉM MODELU UZAVØENÉ EKONOMIKY 1

PRODUKT, KAPITÁL A CENOVÝ POHYB V JEDNODUCHÉM MODELU UZAVØENÉ EKONOMIKY 1 PRODUKT, KAPITÁL A CENOVÝ POHYB V JEDNODUCHÉM MODELU UZAVØENÉ EKONOMIKY 1 Jan Ko de ra, Ústav teo rie in for ma ce a au to ma ti za ce, Aka de mie vìd Èes ké re pub li ky, Vy so ká ško la eko no mic ká

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 5 Roè ník: 2009 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Úspìchy Michala Pivoòky na národní pøehlídce ve Velké Bystøici u Olomouce * Den matek se blíží * Pozvánky

Více

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU Ja kub FIS CHER, Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha 1. Úvod Hru bý do má cí pro dukt (HDP) je mak ro ag re gá tem vy jad

Více

Responsoriál. 1. Žaltář. Liché týdny. dře u. Jakub Pavlík. neděle 1. nešpory resp. - VI. ranní chvály resp. - VI

Responsoriál. 1. Žaltář. Liché týdny. dře u. Jakub Pavlík. neděle 1. nešpory resp. - VI. ranní chvály resp. - VI Lché týdny nedě 1. nešpory Responsorál 1. Žltář Jk čet ná jsou tvá dí l, vše chno js tvé ho tvor mou stv, dře u vše chno js Hos po d č nl. Ze mě je pl mou Duchu dře u Jkub Pvlík ne, * ná č nl. rnní chvály

Více

TEORIE PENÌZ JOSEFA MACKA A JEHO NÁZORY NA MONETÁRNÍ POLITIKU 1

TEORIE PENÌZ JOSEFA MACKA A JEHO NÁZORY NA MONETÁRNÍ POLITIKU 1 TEORIE PENÌZ JOSEFA MACKA A JEHO NÁZORY NA MONETÁRNÍ POLITIKU 1 Mi lan Soj ka, In sti tut eko no mic kých stu dií, Fa kul ta so ciál ních vìd, Uni ver zi ta Kar lo va, Pra ha; Ústav eko no mie, Pro voz

Více

a g ent John Francis Kovář

a g ent John Francis Kovář a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights

Více

a ff k j k k k k k k kkekk k j k k k k k k k k k kek k a ff k j k k k k k k k kek k k j k k k k k k ek k a ff k j k k k j j k k k k k k k k k

a ff k j k k k k k k kkekk k j k k k k k k k k k kek k a ff k j k k k k k k k kek k k j k k k k k k ek k a ff k j k k k j j k k k k k k k k k Tropár: 1. Hlas a ff k j k k k k k k kkekk k j k k k k k k k k k kek k Hoc aj Ži-dia ka-meň za-pe-ča-ti - li a vo-ja-ci Tvo-je svä-té te-lo strá-ži - li, a ff k j k k k k k k k ek k k j k k k k k k ek

Více

ROV NO VÁŽ NÁ CENA FIX NÍ HO AK TI VA V ROS TOU CÍ EKO - NO MI CE

ROV NO VÁŽ NÁ CENA FIX NÍ HO AK TI VA V ROS TOU CÍ EKO - NO MI CE Kon zul a ce ROV NO VÁŽ NÁ CENA FIX NÍ HO AK TI VA V ROS TOU CÍ EKO - NO MI CE Jan KUBÍÈEK, Vysoká škola ekonomcká, raha. Úvod øed mì em sa je ana ly zo va vý voj rov no váž né ceny ak va v ros ou cí eko

Více

SUB RE GI O NA LIS MUS V EU A APEC

SUB RE GI O NA LIS MUS V EU A APEC SUB RE GI O NA LIS MUS V EU A APEC E va CI HEL KO VÁ, Pa vel HNÁT, Vy so ká ško la eko no mic ká v Praze 1. Úvod S ná stu pem tøe tí vlny re gi o na lis mu, to zna me ná tzv. no vé ho re gi o na lis mu,

Více

NOVÉ PRVKY V ARCHITEKTUØE POJISTNÝCH TRHÙ V SOUÈASNÉ GLOBALIZAÈNÍ ÉØE

NOVÉ PRVKY V ARCHITEKTUØE POJISTNÝCH TRHÙ V SOUÈASNÉ GLOBALIZAÈNÍ ÉØE NOVÉ PRVKY V ARCHITEKTUØE POJISTNÝCH TRHÙ V SOUÈASNÉ GLOBALIZAÈNÍ ÉØE Eva Du cháè ko vá, Ja ro slav Daò hel, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze Úvod Cí lem èlán ku je ana lý za si tu a ce na po jist

Více

z 23. septembra 2004

z 23. septembra 2004 Strana 5818 Zbierka zákonov č. 582/2004 Čiastka 247 582 ZÁKON z 23. septembra 2004 o miestnych daniach a miest nom poplatku za komunálne odpady a drob né stavebné od pa dy Ná rod ná rada Slo ven skej re

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

Komunikace úøadù s obèany, E-government

Komunikace úøadù s obèany, E-government Vanda Šimánková Komunikace úøa dù s ob èa ny, E-government Komunikace úøadù s obèany, E-government Van da Šimán ko vá Ve dou cí prá ce: doc. JUDr. Pa vel Ma tes, CSc. 1. Úvod Každý ob èan pøi chá zí ve

Více

Ži dé ze Slo ven ské ho stá tu v ghet tu Te re zín

Ži dé ze Slo ven ské ho stá tu v ghet tu Te re zín tím to úče lem mě lo být za jiš tě no ihned 40 000 pří sluš ných for mu lá řů. Vy sta ve né poš tov ní pl né mo ci se mě ly shro máž dit u ve li tel ství ghet ta, even tuel ně v jím ur če né slu žeb ně

Více

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do Švéd ska ze zá ří 1944, s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze a cen zur - ním ra zít kem hlav ní me zi ná rod ní zku šeb ny lis tov ní poš ty v Ber lí ně. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Více

CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE

CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE Na Břehu budova Redpoint 190 00 Praha 9 Vysočany Telefon +420 844 205 305 E-mail: info@credital.eu Vá že ní klien ti, tě ší nás,

Více

Ra dim VA LEN ČÍK, Vy so ká ško la fi nanč ní a správ ní, o.p.s., Pra ha. 1. Úvod uži tek a sou čas ná hod no ta bu dou cí ho příj mu

Ra dim VA LEN ČÍK, Vy so ká ško la fi nanč ní a správ ní, o.p.s., Pra ha. 1. Úvod uži tek a sou čas ná hod no ta bu dou cí ho příj mu ROZ ší ŘE NÝ KON CEPT VšE OBEC NÉ EKO NO MIC KÉ ROV - NO VÁ HY Ra dim VA LEN ČÍK, Vy so ká ško la fi nanč ní a správ ní, o.p.s., Pra ha 1. Úvod uži tek a sou čas ná hod no ta bu dou cí ho příj mu Mo del

Více

PØÍSPÌVEK K PROBLEMATICE OPTIMÁLNÍHO ZDANÌNÍ

PØÍSPÌVEK K PROBLEMATICE OPTIMÁLNÍHO ZDANÌNÍ PØÍSPÌVEK K PROBLEMATICE OPTIMÁLNÍHO ZDANÌNÍ Hana Fol tý no vá, Cen trum pro otáz ky život ní ho pros tøe dí, Uni ver zi ta Kar lo va, Pra ha, Jan Brù ha 1, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze Úvod

Více

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 10. decembra 2004

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 10. decembra 2004 Strana 6806 Zbierka zákonov č. 699/2004 Čiastka 291 699 VY HLÁŠKA Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky z 10. decembra 2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov Mi nis ter stvo vnút

Více

PO LE MI KA SE SVE TO ZA REM PE JO VI CHEM O TRANS FOR MAÈ NÍ, TEDY NE KLA SIC KÉ PRI VA TI ZA CI

PO LE MI KA SE SVE TO ZA REM PE JO VI CHEM O TRANS FOR MAÈ NÍ, TEDY NE KLA SIC KÉ PRI VA TI ZA CI Diskuse Po li tic ká eko no mie jako èa so pis vì nu jí cí se eko no mic ké mu vý zku mu uve øej òu je sta tì a ana ly tic ké stu die za mì øe né ne jen na roz ví je ní pøí sluš né teo rie, ale in for

Více

NÁRODNÍ NEBO INDIVIDUÁLNÍ ZÁ JEM: PØÍ PAD PRVOREPUBLIKOVÉHO ÈESKOSLOVENSKA

NÁRODNÍ NEBO INDIVIDUÁLNÍ ZÁ JEM: PØÍ PAD PRVOREPUBLIKOVÉHO ÈESKOSLOVENSKA NÁRODNÍ NEBO INDIVIDUÁLNÍ ZÁ JEM: PØÍ PAD PRVOREPUBLIKOVÉHO ÈESKOSLOVENSKA An to nie Doležalo vá, Vy so ká ško la eko no mic ká v Praze Úvo dem for mu la ce pro blé mu S kon cem mi nu lé ho sto le tí se

Více

NÁ VRA TY DR. BER NAR DA MAN DE VIL LA ANEB PO ČEST NÍ DA RE BO VÉ V EKO NO MIC KÉ TRANS FOR MA CI

NÁ VRA TY DR. BER NAR DA MAN DE VIL LA ANEB PO ČEST NÍ DA RE BO VÉ V EKO NO MIC KÉ TRANS FOR MA CI Sta ti NÁ VRA TY DR. BER NAR DA MAN DE VIL LA ANEB PO ČEST NÍ DA RE BO VÉ V EKO NO MIC KÉ TRANS FOR MA CI Vác lav KLU SOŇ, Pra ha Pod ni kám od váž ný po kus: chci se po dí vat na dneš ní dobu oči ma vý

Více

IN STI TU CI O NÁL NÍ PO HLED NA SYS TÉ MY ZDRA VOT NÍ PÉÈE

IN STI TU CI O NÁL NÍ PO HLED NA SYS TÉ MY ZDRA VOT NÍ PÉÈE IN STI TU CI O NÁL NÍ PO HLED NA SYS TÉ MY ZDRA VOT NÍ PÉÈE To máš KRA BEC, Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha 1. Úvod V této sta ti se po ku sím o vy me ze ní obec ných prin ci pù, je jichž res pek

Více

Èís lo: 11 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 11 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 11 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Volební výsledky * Vítání nových obèánkù * Juniorfest 2008 je úspìšnì za námi * ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ ÈAS V

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem na pře lo mu let

Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem na pře lo mu let evi den cí (V 710), poš tov ní cen zu rou (V 711) a poš tov ní do náškou (V 712), V 72 - ba lí ko vou poš tu s ná - draž ní služ bou (V 720), ba lí ko vou admi nis tra ti vou/pře bírkou (V 721), vý dejnou

Více

EV ROP SKÁ MĚ NO VÁ UNIE A RI ZI KA PRO RE ÁL NOU KON - VER GEN CI

EV ROP SKÁ MĚ NO VÁ UNIE A RI ZI KA PRO RE ÁL NOU KON - VER GEN CI Sta ti EV ROP SKÁ MĚ NO VÁ UNIE A RI ZI KA PRO RE ÁL NOU KON - VER GEN CI Ka mil JA NÁ ČEK, Ko merč ní ban ka, a.s., Sta ni sla va JA NÁČ KO VÁ, Kan ce lář pre - zi den ta re pub li ky, Pra ha Po vstu

Více

Biblische Lieder Op. 99, Nº 3 Biblické písně Op. 99, č. 3

Biblische Lieder Op. 99, Nº 3 Biblické písně Op. 99, č. 3 Alto or Baryton solo 4 U Arr: Christian ondru ott er - hö - re mein e - bet er - 14 schließ U Dein Ohr nicht mei - nem leh n. 4 ei- ge Dich zu mir und 24 hö - re mich, wie ich kläg - lich za - ge, wie

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

MÁ DÙ CHO DO VÁ RE FOR MA SE ZA DLUŽENÍM SMYSL? 1)

MÁ DÙ CHO DO VÁ RE FOR MA SE ZA DLUŽENÍM SMYSL? 1) MÁ DÙ CHO DO VÁ RE FOR MA SE ZA DLUŽENÍM SMYSL? 1) Ma rek Loužek, Cen trum pro eko no mi ku a po li ti ku, Pra ha 1. Úvod Sou èas ná de ba ta o dù cho do vém sys té mu pro bí há mezi dvì ma kraj nost mi:

Více

Lubomír Jaroš OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY. hudební pásmo upravil Robert Štolba

Lubomír Jaroš OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY. hudební pásmo upravil Robert Štolba Lubomír Jaroš OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY hudební pásmo upravil Robert Štolba 1 2 OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY Lubomír Jaroš 3 Předmluva Voda měla a stále má v lidském životě prvořadý význam. Bez ní nevzejde osení, neurodí

Více

Vy me dze nie me ra diel a spô sob ich met ro lo gic kej kon tro ly

Vy me dze nie me ra diel a spô sob ich met ro lo gic kej kon tro ly Strana 3234 Zbierka zákonov č. 427/2003 Čiastka 184 Prí lo ha č. 69 k vy hláš ke č. 210/2000 Z. z. PRE PO ČÍ TA VA ČE MNOŽ STVA KVA PA LÍN Prvá čas Vy me dze nie me ra diel a spô sob ich met ro lo gic

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

MAK RO EKO NO MIC KÉ AS PEK TY PO ROD NOSTI

MAK RO EKO NO MIC KÉ AS PEK TY PO ROD NOSTI MAK RO EKO NO MIC KÉ AS PEK TY PO ROD NOSTI Ma rek LOUŽEK, Cen trum pro eko no mi ku a po li ti ku, Pra ha 1. Úvod Po pu la ce za ují má v eko no mii ne za ne dba tel né mís to. Pøi nej men ším od dob

Více

Ka ta log fi la te lis tic ké ho ma te ri á lu se vzta hem ke ghet tu Te re zín

Ka ta log fi la te lis tic ké ho ma te ri á lu se vzta hem ke ghet tu Te re zín Ka ta log fi la te lis tic ké ho ma te ri á lu se vzta hem ke ghet tu Te re zín Nej vý raz něj ším ob jek tem sbě ra telské ho zá jmu v té to ob las ti je pro svůj cha rak ter, způ sob po uži tí i za cho

Více

Josef Martínek První mše koledová

Josef Martínek První mše koledová Josef Martínek První mše koledová Pro smíšený sbor s průvodem orchestru ložil prof. Jos. Martínek op.32 V Brně 1935 Josef Martínek (18. února 1888, Prace 29. větna 1962, tamtéž) byl český hudební pedagog

Více

á ý é í č ří Ť á íč é í ž č ř Í é Ť č í ž á ý ý á é č í ý ř ří í ž ř é ř á á í ý ý ů í Í ř ů Ž á á á ž ří š ě Í ž č é ří ř í ř í Ť ý š ý ř í ý ů ří ř

á ý é í č ří Ť á íč é í ž č ř Í é Ť č í ž á ý ý á é č í ý ř ří í ž ř é ř á á í ý ý ů í Í ř ů Ž á á á ž ří š ě Í ž č é ří ř í ř í Ť ý š ý ř í ý ů ří ř á ý č ř Ť á č ž č ř Í Ť č ž á ý ý á č ý ř ř ž ř ř á á ý ý ů Í ř ů Ž á á á ž ř š ě Í ž č ř ř ř Ť ý š ý ř ý ů ř ř á š á Í ř ý ý ř ř č ř ř Í š ý Í Ť č ř á Í ó č ř ý ž ý Í ř č ž á ř ž ý ž ří ř š Í É Í ř Í

Více

RI ZI KA A VÝ ZVY MÌ NO VÉ STRA TE GIE K PØE VZE TÍ EURA

RI ZI KA A VÝ ZVY MÌ NO VÉ STRA TE GIE K PØE VZE TÍ EURA Sta ti RI ZI KA A VÝ ZVY MÌ NO VÉ STRA TE GIE K PØE VZE TÍ EURA Ol døich DÌ DEK, In sti tut eko no mic kých stu dií Fa kul ty so ciál ních vìd Uni ve rzi ty Kar lo vy 1. Úvod Usta no ve ní ma as trich

Více

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE UŽITKU Jří HLA VÁ ČEK, M chal HLA VÁ ČEK, Fa kul ta so cál ních věd Un ver z ty Kar lo vy, Praha 1. Úvod Da n e l Ber noul l mu 1) (1700 1782) se př čí

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

VLIV ZVEØEJNÌNÝCH INFORMACÍ NA VÝNOSOVOU KØIVKU

VLIV ZVEØEJNÌNÝCH INFORMACÍ NA VÝNOSOVOU KØIVKU VLIV ZVEØEJNÌNÝCH INFORMACÍ NA VÝNOSOVOU KØIVKU Vla di mír Pi ko ra, Next Fi nan ce, Pra ha 1. Úvod Ceny fix nì úro èe ných ak tiv jsou každý den ovliv òo vá ny ce lou øa dou fak to rù, kte ré mùžeme v

Více

ZDROJE RÙSTU, SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA FAKTORÙ A STRUK TU RA V ÈES KÉ REPUBLICE

ZDROJE RÙSTU, SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA FAKTORÙ A STRUK TU RA V ÈES KÉ REPUBLICE ZDROJE RÙSTU, SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA FAKTORÙ A STRUK TU RA V ÈES KÉ REPUBLICE Mojmír Há jek, Cen t rum eko no mic kých stu dií, Vy so ká ško la eko no mie a ma nage men tu, Praha 1. Úvod Cí lem této sta

Více

z 13. mája 2004 o vo bách do Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

z 13. mája 2004 o vo bách do Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky Strana 3102 Zbierka zákonov č. 333/2004 Čiastka 139 333 ZÁKON z 13. mája 2004 o vo bách do Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na tom to zá ko

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více