Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011"

Transkript

1 Sirotčí 56, Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Předkládá : Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace 1

2 OBSAH Strana Tabulková část - tabulky č Úvod 6 Základní ukazatele 8 1) Náklady a výnosy příspěvkové organizace 9 2) Příspěvek provozní dotace účet ) Investice 12 4) Hospodaření s fondy 13 5) Rozbor mezd 14 6) Vybrané ukazatelé 15 7) Stav evidence žadatelů o službu 17 8) Individuální plánování služby 17 9) Informovanost o službě 18 10) Aktivizační činnosti 18 11) Dobrovolnictví 18 12) SQSS-aktuální situace v 1.pololetí ) Vzdělávání zaměstnanců 19 14) Plnění konkrétních cílů pro rok ) Informace o kontrolní činnosti 19 16) Informace o stížnostech 21 17) Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti org.za rok Přílohy : Výkaz zisku a ztrát Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce 2

3 I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty za období 1-6/2011 Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty k k Hlavní Hospo- Hlavní Hospo- činnost dářská Celkem činnost dářská Celkem činnost činnost Náklady celkem, z toho: , , , , , ,73 2 Spotřeba materiálu (ú.501) , , , , , ,03 3 Spotřeba energie (ú.502) , , , , , ,95 4 Opravy a udržování (ú.511) , , , ,70 261, ,53 5 Mzdové náklady včetně odvodů (účty ) , , , , , ,59 6 Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) , ,00 7 Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) , , , , , ,00 Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú ,595) 9 Ostatní náklady (5XX) , , , ,63 10 Výnosy celkem, z toho: , , , , , ,29 11 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)celkem , , , , , ,80 z toho - strava a pobyt klientů , , , ,00 - za péči , , , ,00 - od zdravotních pojišťoven , , , ,80 - ostatní , , , , , ,00 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 12 (ú.671) , ,00 13 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) , , , ,00 14 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) 15 Výnosy z ostatních nároků (ú.674) 16 Ostatní výnosy (6XX) , , , ,49 17 Výsledek hospodaření po zdanění , , , , , ,44 v Kč 1

4 II. Příspěvek - provozní dotace účet. skup. 67 v Kč Příspěvek na provoz Plán 2011 Skutečnost rozdíl Porovnání včetně úprav k (a-b) skuteč. k index I.pol. přijato (a) čerpáno (b) /2010 od zřizovatele - provoz ,94 - na odpisy ,92 - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů ,75 z krajského úřadu uprav. závazný ukazatel ,89 od jiných subjektů - úřad práce ,37 Příspěvek celkem ,92 III. Investice v Kč Pořízené investice Plán 2011 Skutečnost rozdíl Porovnání z dotace včetně úprav k skuteč. k index I.pol. přijat.prostř. proinvestov /2010 od zřizovatele ze SR, z kraj. úřadu uprav. závazný ukazatel c e l k e m v tis.kč Pořízené investice Plán 2011 Skutečnost Skutečnost Index I.pol. z ost. zdrojů inv. fondu k k /2010 seznam ,21 2

5 IV. Hospodaření s fondy v tis.kč Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční účet 413 účet 414 fond Zůstatek k Zdroje celkem: v tom : ze zlepš. HV z darů 10 z dotací zákl. příděl 78 ostatní z odpisů 476 z jiných fondů Použití celkem : v tom: k provoz.účelům 8 53 na účely FKSP 208 do jiných fondů na investice 213 odvod zřizovateli ostatní Zůstatek k

6 V. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců plánovaný skutečný evidenční průměrný evidenční přepočtený k ,3 k ,4 b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.kč Členění mezd Plán 2011 Skutečnost k % plnění mzdy zaměstnanců ,09 v tom z Úřadu práce 328 z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem ,09 27 Kategorie zaměstnanců Prům. evid. počet Celkové mzdy Průměrná mzda v Kč zaměstnanců přep. v tis.kč I.pol I.pol zdravotníci 14, pracovníci v soc.službách 32, sociální zaměstnanci 5, dělníci zaměstnanci správy celkem 77,

7 VI. Vybrané ukazatele k Ukazatelé celkem dle registr.služby kapacita zařízení počet uživatelů přijatých v daném období celkem z toho: počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě celkový počet lůžkodnů za dané období počet přijatých uživatelů ve sledovaném období počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník) z toho: počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného kalendářního roku 1 1 počet uživatelů podle pohlaví celkem z toho: muži 0 0 ženy průměrný věk uživatelů 79,4 79,4 uživatelé podle stupně PNP st.i. 8 8 st.ii. 8 8 st.iii st.iv počet uživatelů bez PnP zcela imobilní mobilní s pomocí druhé osoby popř.pomůcky se zrakovým postižením se sluchovým postižením s demencí s psychiatrickou diagnozou s poruchou intelektu 4 4 průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.)

8 Úvod Organizace Domov Magnolie,Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace (dále jen Domov Magnolie) funguje podle pravidel stanovených zákonem 108/2006 Sb. od Dle těchto pravidel je financování prováděno ze tří zdrojů: 1/ neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele 2/ neinvestiční dotace z MPSV 3/ výnosy, které jsou tvořeny hlavně z příjmů od uživatel za stravu a pobyt, příjmů z příspěvku na péči (PNP) a ostatních Organizace Domov Magnolie, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace dosáhla za 1. pololetí roku 2011 zhoršený výsledek hospodaření ve výši ,44 Kč. z toho HV v hlavní činnosti HV ve vedlejší činnosti ,16 Kč ,72 Kč Zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti je způsoben zejména absencí části dotace z MPSV. Námi požadovaná dotace pro rok 2011 byla ve výši tis. Kč, na základě rozhodnutí z MPSV však naše organizace obdržela pouze tis. Kč. Pro srovnání jsme v roce 2010 obdrželi dotaci z MPSV ve výši tis. Kč. Z této situace je zřejmé, že i přes nejvyšší úsporná opatření nejsou finanční prostředky pro domov dostačující. Oproti roku 2010 je dotace MPSV menší o ,-Kč. Naše organizace v 1. pololetí 2011 přistoupila k razantním úsporným opatřením. Jednak veškeré možné nákupy se provádějí přes portál E centre, tím pádem organizace spoří náklady, přesto tyto úspory nestačí. Výsledky naznačují, že scházející finanční prostředky budou chybět zejména v těchto oblastech : 1) Materiálové náklady a to : o Pracovní oděvy, kde jsme již 2 roky nenakoupili pro pracovníky v přímé péči žádné oděvy a dle rizik vyhodnocených pro naší organizaci jsme ze zákona toto povinni pracovníkům zajistit. Zde nám schází zhruba ,- Kč. o Zdravotnický materiál schází cca ,- Kč o Drogistické zboží tj. dezinfekce, prací prostředky apod. schází cca ,- Kč o Kancelářský materiál schází cca ,- Kč 2) Energie a to plyn, voda, elektřina. Přesto, že bereme od dodavatelů, kteří zvítězili v elektronické aukci bude nám scházet cca tis. Kč. A to nepředpokládáme žádné extremní výkyvy počasí. 6

9 3) Opravy a udržování - Plán roku 2011 máme podhodnocen cca o 100 tis. Kč. V letošním roce neprovádíme žádnou záchovnou údržbu budovy, řešíme pouze havarijní stavy. 4) Náklady na služby jsou podhodnoceny o cca ,- Kč. A to na revize, odvoz odpadu, právní podporu a nákup nového programu pro stravovací systém při zavádění standardizace nutriční péče. K úsporným opatřením ke kterým se organizace uchýlila v roce 2011 patří rovněž postupné snižování počtu zaměstnanců. Od května letošního roku jsme snížili stav zaměstnanců o 1 všeobecnou sestru, v roce 2012 plánujeme další snížení o 2 zdravotnické pracovníky. Bohužel vzhledem k tomu, že budeme zavádět sociální model služby, kdy budou sociální pracovnice vedoucími nových sociálních úseků, nebudou úspory, snížením počtu 3 zdravotnických zaměstnanců, tak markantní. Hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2011 je příznivě ovlivněn tím, že v červnu 2011 organizace obdržela 80 tis. Kč, díky přiznání navýšení PNP u jedné uživatelky z 1. na 4. stupeň. Tento doplatek zmírnil stávající účetní ztrátu domova. V hospodářské činnosti představují příjmy z podstatné části výnosy ze stravování cizích strávníků a praní prádla. Výnosy činí celkem ,- Kč. Náklady k těmto výnosům činí ,28 Kč a tvoří je spotřeba potravin, energie, mzdy, zákonné sociální pojištění a odpisy movitého majetku, který je využíván pro hospodářskou činnost. 7

10 Komentář k tabulkové části Základní ukazatelé Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne usnesením č. 63/3 rozpočet pro organizaci Domov Magnolie, Sirotčí 56, Ostrava-Vítkovice na rok 2011 takto: Neinvestiční příspěvek celkem z toho: na provoz na odpisy tis. Kč tis. Kč 390 tis. Kč Dále byla naší organizaci poskytnuta z MPSV neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Neinvestiční příspěvek spolu se státní dotací z MPSV činí pro rok 2011 celkem tis. Kč. Plán vlastních příjmů organizace byl stanoven ve výši tis. Kč, společně s upraveným příspěvkem zřizovatele a státní dotací / tis.kč/ činí finanční prostředky k zajištění provozu Domova Magnolie v roce 2011 celkem tis. Kč Organizace uzavřela s ÚP celkem 6 smluv na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce ( pomocnice v kuchyni, pracovník v sociálních službách pro aktivizační činnosti, pradlena-žehlířka ). 1/pomocnice v kuchyni od do /pomocnice v kuchyni od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pradlena žehlířka od do

11 Výsledek hospodaření za hlavní i vedlejší činnosti celkem: Třída 5 Náklady Třída 6 Výnosy Výsledek hospodaření ,73 Kč ,29 Kč ,44 Kč 1/Náklady a výnosy příspěvkové organizace K jednotlivým nákladům Účet 501 Spotřeba materiálu celkem tis. Kč Z uvedené částky činí nejvyšší položku tohoto nákladového účtu potraviny tis. Kč. Další náklady představuje drogistické zboží 163 tis. Kč, kancelářské potřeby 67 tis. Kč ( kde nejvyšší náklady představují tonery), odborné časopisy a knihy 17 tis. Kč, zdravotnický materiál 10 tis.kč, atd. Drobný dlouhodobý hmotný majetek vedený v účetní evidenci na účtu 028 od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč byl pořízen v hodnotě 95 tis. Kč. Jedná se o nákup mechanických vozíků pro uživatelky, toaletního křesla pro uživatelky, čtečky pro docházku zaměstnanců, chladničky. Účet 502 Spotřeba energie celkem tis. Kč Vynaložené náklady dle jednotlivých druhů energií činí: - vodné, stočné 92 tis. Kč - elektrická energie 479 tis. Kč - plyn 464 tis. Kč Na nevyfakturované dodávky energií byly vytvořeny dohadné položky. Účet Opravy a udržování celkem 211 tis. Kč Analytické členění účtu je následující : oprava budovy, strojů a zařízení, osobního vozidla, údržba výtahů. Na opravu strojů a zařízení byla vynaložena částka 19 tis. Kč opravy praček, sušičky, kuchyňského vybavení. V prvním pololetí roku 2011 proběhly v naší organizaci opravy, které byly nutné provést pro bezpečný chod domova např. oprava komínu v prádelně, kamerového systému, žaluzií atd. Firma STAPAS nám provedla opravu kulturní místnosti malby, obložení atd. formou daru pro naši organizaci. Náklady na tuto opravu ve výši 72 tis. Kč byly zaúčtovány na tento nákladový účet, což ovlivnilo jeho plnění. Rovněž byly finanční prostředky na tuto opravu proúčtovány ve prospěch účtu 649 Ostatní výnosy z činnosti. Tímto účtováním nebyl tedy ovlivněn hospodářský výsledek organizace. Finanční prostředky musely být vzhledem ke špatnému technickému stavu a stáří vozidla vynaloženy také na opravu Škody Felicie - cca 12 tis. Kč. 9

12 Účet Mzdové náklady včetně odvodů celkem tis. Kč Účet 521 Mzdové náklady - celkem tis. Kč Dle analytického členění je čerpání mzdových prostředků následující: - mzdy zaměstnanců tis. Kč - ostatní osobní náklady (OON) 27 tis. Kč Účet 524 Zákonné sociální pojištění celkem tis. Kč Zákonné sociální pojištění, analyticky členěno na: Zdravotní pojištění 717 tis. Kč Sociální pojištění tis. Kč Plnění tohoto nákladového účtu navazuje na čerpání mzdových prostředků organizace. Účet 525 Jiné sociální pojištění - 34 tis. Kč Jedná se o povinné pojištění zaměstnavatelů u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je hrazeno čtvrtletně ve výši 4,2 promile z objemu hrubých mezd, vyplacených v předcházejícím čtvrtletí. Účet 527 Zákonné sociální náklady celkem 84 tis. Kč Jedná se o náklady vynaložené na základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Tento příděl činil 1% z objemu hrubých mezd, vyplacených v daném roce. Příděl je poukazován na účet FKSP v měsíčních zálohách a vyúčtování je provedeno na základě skutečného čerpání mzdových prostředků za dané účetní období. Dále jsou na tomto účtu zachyceny preventivní a vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců. Účet 528 Jiné sociální náklady 52 tis. Kč Zde se projevily náklady organizace na úhradu prvních 21 dní náklady na ochranné pracovní prostředky. pracovní neschopnosti, Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku celkem 477 tis. Kč. Analyticky sleduje organizace zvlášť odpisy movitého majetku a zvlášť odpisy nemovitého majetku. Vyúčtování odpisů provádí organizace vždy ke konci účetního období, dle metodického pokynu zřizovatele. Seskupení účtů 5xx Ostatní náklady celkem 898 tis. Kč Tento souhrn obsahuje účty: Účet 512 Cestovné celkem 8 tis. Kč Náklady jsou spojeny především s účastí zaměstnanců Domova Magnolie na odborných seminářích, kurzech. 10

13 Účet Náklady na reprezentaci celkem 2 tis. Kč Tyto náklady jsou vynaloženy na drobné pohoštění služebních návštěv v našem domově. Účet 518 Ostatní služby celkem 833 tis.kč Tento nákladový účet je podrobně analyticky členěn a sleduje výdaje na nejrůznější služby, nutné pro chod domova. Telefonní poplatky 41 tis.kč, odvoz a likvidace odpadu 51 tis.kč, školení zaměstnanců domova- 24 tis. Kč, revize - 88 tis. Kč. Mezi další nákladové položky tohoto účtu patří např. nájemné počítačového programu Cygnus, který využívá sociální a útvar sociálně zdravotní péče, televizní a rozhlasové poplatky, servisní poplatky, právní podpora, poradenství, náklady na strážní službu 442 tis. Kč apod. Účet 549 Ostatní náklady z činnosti 42 tis. Kč Zde se zachycují náklady, které naše organizace vynaložila na kulturní akce uživatelek DpS. Tyto akce byly financovány z darů, které jsme obdrželi do rezervního fondu a souvztažně jsou účtovány na výnosový účet 648- zúčtování fondů. Tyto náklady proto neovlivňují hospodářský výsledek organizace. Z tohoto účtu byl také hrazen poplatek Asociaci poskytovatelů soc. služeb na rok Účet Ostatní finanční náklady - 13 tis. Kč Zde jsou účtovány bankovní poplatky, které organizace hradí finančním ústavům u kterých jsou vedeny její účty. K jednotlivým výnosům : 602 Tržby z prodeje služeb celkem tis. Kč Celkové úhrady za stravu a pobyt činily tis. Kč, příspěvek na péči činil tis. Kč. Další výnosy tohoto účtu tvoří především příjmy od zdravotní pojišťovny, tržby za stravné našich zaměstnanců a cizích strávníků, tržby za praní. 6xx Ostatní výnosy celkem 400 tis. Kč Tento souhrn obsahuje tyto účty: Účet 648- Čerpání fondů- celkem 61 tis. Kč Jedná se o neplánované výnosy. Plnění vyjadřuje použití rezervního fondu na kulturní akce obyvatelek. Také zde bylo souvztažně proúčtováno čerpání investičního fondu, který naše organizace použila na opravu majetku, který používá. 11

14 Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti celkem 339 tis. Kč Zde je promítnuto proúčtování nepokrytého investičního fondu ve výši odpisů z nemovitého majetku dle metodického pokynu zřizovatele ve výši 261 tis. Kč, dále přeplatky energií z minulých období, proúčtování daru firmy STAPAS opravy kulturní místnosti. 2/ Příspěvek provozní dotace, účetní skupina 67. Příspěvek byl pro rok 2011 členěn analyticky takto: - provozní neinvestiční příspěvek tis. Kč - neinvestiční příspěvek na odpisy 390 tis. Kč - státní dotace z MPSV tis. Kč Celkem tis. Kč K jednotlivým příspěvkům Provozní neinvestiční příspěvek, příspěvek z ÚP, státní dotace z MPSV, vlastní příjmy organizace byly použity k pokrytí nákladů Domova Magnolie. Neinvestiční příspěvek na odpisy Příspěvek na odpisy DHM byl pro rok 2011 stanoven na 390 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na odpisy dlouhodobého hmotného movitého majetku. Příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti Naše organizace s ÚP uzavřela 6 smluv na pracovní místa. K máme nárok vůči ÚP ve výši ,- Kč. Jedná se mzdy za květen a červen 2011, které nám ÚP uhradí v červenci Tato částka také tvoří zůstatek účtu / Investice Pro první pololetí dotace. roku 2011 nebyla naší organizaci schválena zřizovatelem investiční Z investičního fondu byly v I. pololetí roku 2011 pořízeny tyto investice: Účet Samostatné movité věci - 1/ prací stroj FS ,- Kč 2 /myčka nádobí Fagor ,- Kč 12

15 Dodavatel: ad 1/ Jan Gellner - Březová ad 2/ Promos Havířov Čerpání investičního fondu na pořízení investic ,- Kč. Dodavatel byl zvolen výběrem ze tří nabídek v souladu se zákonem 137/2006 Sb. v platném znění. Vždy byl kladen důraz zejména na ekonomické hledisko a vyhovující podmínky pro naši organizaci. 4/ Hospodaření s fondy Organizace účtuje o těchto fondech: 411 Fond odměn stav k ,10 Kč 412 FKSP stav k ,80 Kč 413 Rezervní fond tvořený ze zlep. výsled. hospod. stav k ,90 Kč 414 Rezervní fond z ostatních titulů stav k ,58 Kč 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond stav k ,06 Kč K jednotlivým fondům 411 Fond odměn Je tvořen rozdělením ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 494/9 ze dne příděl ve výši ,42 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok Fond kulturních a sociálních potřeb Je tvořen přídělem z vyplaceného objemu hrubých mezd za daný rok ve výši 1%. Za první pololetí roku 2011 tvořil příděl do FKSP 78 tis. Kč. Čerpání: Příspěvek na stravování Dary k životním a pracovním jubileím Kultura a sport Péče o zaměstnance (rekreace) 51 tis. Kč 31 tis. Kč 71 tis. Kč 55 tis. Kč Hospodaření s fondem se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. a vnitřními Zásadami o hospodaření s FKSP. Mimo toto čerpání byly z fondu poskytnuty půjčky na bytové účely a půjčky sociální v celkové výši 45 tis. Kč. Na základě smluv je návratnost zajištěna srážkou ze mzdy. 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Příděl z výsledku hospodaření za rok 2010 činil ,66 Kč a byl schválen na zasedání ZMO dne usnesením č. 494/9. 13

16 414- Rezervní fond z ostatních titulů Tento fond vznikl na základě reformy účetnictví k Byl vytvořen přesunem finančních prostředků ve výši cca 101. tis. Kč z původního rezervního fondu, který byl rozdělen na rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů. Finance komentovaného fondu se týkají např. darů, které naše organizace obdržela od fyzických i právnických osob. Čerpání tohoto fondu tvoří náklady, které organizace vynaloží např. na kulturní akce uživatelek, pro které byly tyto dary určeny. 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond Je tvořen odpisy DHM z movitého majetku, které byly za první pololetí roku 2011 vytvořeny ve výši 476 tis. Kč. Celkové čerpání investičního fondu činilo 266 tis. Kč. Podrobně je čerpání fondu komentováno v bodě 3/Investice. Rozdíl ve výši 53 tis. Kč činí použití investičního fondu na opravu majetku, který organizace užívá. 5/ Rozbory mezd 5 a) Ukazatel počtu zaměstnanců Z příslušné tabulky vyplývá, že byl překročen počet zaměstnanců k v evidenčním stavu o 4 zaměstnance. Průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků ovlivňuje počet zaměstnanců na dlouhodobé nemocenské a také zaměstnanci zaměstnávání přes úřad práce.. 5 b) Ukazatel průměrné mzdy Nárůst průměrné mzdy je zřejmý v kategorii sociálních zaměstnanců a je způsoben přesunem pracovníků v sociálních službách pro aktivizační činnosti do kategorie PSS. V loňském roce byli tito zaměstnanci uvedeni v kategorii sociálních zaměstnanců. Pohledávky - celková výše k činí 7 370,48 tis. Kč a jsou tvořeny těmto účty: Účet 311 Odběratelé 152,62 tis. Kč vyúčtování výkonů za ošetřovatelské výkony pro zdravotní pojišťovnu, fa za praní prádla, fa za odběr polévek Charita Ostrava, Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 339,07 tis. Kč zálohy především na odběr elektrické energie, plynu Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci 56,76 tis. Kč Nejvyšší částku tvoří zůstatek půjček FKSP 47,06 tis. Kč, návratnost je zajištěna srážkou ze mzdy, příspěvek FKSP na stravné, pohledávka za soukromé telefony zaměstnanců Účet 341 Daň z příjmů 93,53 tis. Kč záloha na daň z příjmů r Účet Pohledávky za SR 101,93 tis. Kč tento účet jsme již komentovali v bodě 2/ Neinvestiční příspěvek Učet Pohledávky za územními rozpočty tis. Kč 14

17 Účet 377- Ostatní krátkodobé pohledávky 5,89 tis. Kč jedná se o pohledávky za uživatelkami pobyt a služby, PNP. Účet 381 Náklady příštích období 23,05 tis. Kč zůstatek účtu představuje předplatné novin a časopisů na rok 2011, užívání programu Profidata Účet 388 Dohadné účty aktivní ,63 tis. Kč zůstatek tohoto účtu představuje proúčtování části dotace z MPSV, nepokryté odpisy dlouhodobého majetku Závazky - celková výše k činí 9 406,93 tis. Kč a jsou tvořeny zůstatky těchto účtů: Účet 321 Dodavatelé 78,84 tis. Kč jedná se o faktury za služby a dodávky v měsíci červenci 2011, které budou uhrazeny v měsíci červenci 2011 Účet 331 Zaměstnanci 24,32 tis. Kč závazky vůči zaměstnancům mzdy, které budou uhrazeny v červenci 2011 Účet 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 577,68 tis. Kč, jedná se o předpis závazků vůči těmto institucím, které budou uhrazeny v 7/2011 Účet 342 Jiné přímé daně 87,56 tis. Kč - jedná se o daň ze závislé činnosti zaměstnanců, která bude Finančnímu úřadu uhrazena v 7/2011 Účet 349 Závazky k rozpočtům ÚSC 2,65 tis. Kč zůstatek tohoto účtu představuje nárok zřizovatele vyúčtování neinvestičního příspěvku na odpisy Účet Přijaté zálohy na dotace tis. Kč proúčtování záloh na dotace z MPSV, neinvestiční dotace na odpisy z ÚSC Účet Výnosy příštích období tis. Kč zůstatek tvoří hodnotu proúčtovaného neinvestičního provozního příspěvku Účet 389 Dohadné účty pasivní 531,58 tis. Kč - dohadné položky na energie a služby, které se týkají 1. pololetí r Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 1 278,30 tis. Kč závazky vůči zaměstnancům, depozitům 6/ Vybrané ukazatele Úroveň poskytované sociálně - zdravotní péče Kvalitní péči, se mimo jiné, snažíme zajistit dostatkem vybavení, zdravotnické techniky, spotřebním zdravotnickým materiálem. V prvním pololetí byly provedeny nákupy zdravotnické techniky, pomůcek a potřeb k zajištění kvalitní ošetřovatelské péče, například 15

18 bylo zakoupeno pro uživatelky 6 vozíků pro invalidy v ceně ,- Kč a toaletní křeslo v hodnotě ,- Kč O tom, že se zaměstnanci snaží pracovat co možná nejlépe svědčí slova uznání od samotných uživatelek a lidí, kteří jsou v příbuzenském nebo přátelském vztahu s našimi uživatelkami nebo naše zařízení navštívili z nejrůznějších důvodů. Oceňují vzornou péči a profesionální chování zaměstnanců. Graf č. 9.1 Vybrané ukazatele - Zdravotní stav uživatelek k V tomto grafu přinášíme přehled o zdravotním stavu uživatelek. Sledované ukazatele můžeme shrnout do několika základních kategorií: mobilita uživatelek, smyslové postižení, demence, psychiatrické diagnózy, poruchy intelektu. Mobilita uživatelek k bylo v našem zařízení celkem 73 % uživatelek, které byly v převážné míře zcela imobilní nebo k pohybu potřebují pomoc druhé osoby nebo zdravotní pomůcku. Smyslové postižení na základě tabulky a následně i grafu můžeme konstatovat, že ke konci sledovaného období má 25 % uživatelek zrakové postižení a 16 % uživatelek sluchové postižení na základě lékařského vyšetření. Tento údaj je nutno považovat za nepřesný, protože značná většina našich uživatelek není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu a mentálnímu stavu toto vyšetření absolvovat nebo by toto vyšetření nemělo žádný smysl. Konečné číslo by ale bylo zcela jistě daleko vyšší. Demence ke konci roku jsme v našem zařízení evidovali celkem 63 uživatelek (84%) s demencí, nejčastěji smíšenou, tj. Alzheimerova choroba + vaskulární demence. 16

19 Psychiatrické diagnózy do této kategorie by náleželo zahrnout také demence, protože se jedná o psychiatrickou diagnózu. Jelikož demence je vykazována zvlášť, v tomto ukazateli jsou zařazeny všechny ostatní psychiatrické diagnózy kromě demencí, kterými trpí 52 % uživatelek. Poruchy intelektu Rovněž do tohoto ukazatele by měly být zařazeny demence, protože demence je syndrom, který především postihuje intelekt člověka. Jsou zde zařazeny jen uživatelky, které mají snížený intelekt v důsledku mentálního postižení. Můžeme tedy říci, že v našem zařízení je 5 % uživatelek s poruchou intelektu. 7/ Stav evidence žadatelů o službu V období od do jsme zaregistrovali celkem 43 nových žádostí o umístění. Celkem nyní evidujeme 59 aktivních žádostí. V prvním pololetí 2011 jsme umístili 14 žadatelek. Příspěvek na péči I. II. III. IV. bez PNP Počet Příspěvek na péči ke Ke má z celkového počtu 75 uživatelek celkem 65 uživatelek přiznán příspěvek na péči. Bez příspěvku na péči je 10 uživatelek. 8/ Individuální plánování služby Uživatelkám jsou služby poskytovány na základě individuálního plánování. Tato oblast byla inspekcí hodnocena pozitivně, přičemž hodnotící formulář individuálního plánu byl označen jako dokument, který nejvíce vypovídá o uživatelce. 17

20 9/ Informovanost o službě. Již tradičně každý rok v květnu pořádáme schůzku s rodinami uživatelek. V říjnu, souběžně s Týdnem sociálních služeb, který pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, probíhá v Domově Magnolie Den otevřených dveří. Letos jej plánujeme na 12. října. Začátkem roku jsme aktualizovali brožuru pro zájemce, pravidelně aktualizujeme naše internetové stránky, na kterých lze nyní také nalézt virtuální prohlídku domovem a zahradou. 10/ Aktivizační činnosti Aktivizační činnosti jsou nedílnou složkou péče o uživatelky, které trpí ztrátou paměti. Pomocí individuálního i skupinového trénování paměti se personál snaží udržet paměťové schopnosti uživatelek co nejdéle. Zaměřili jsme se také na alternativní komunikaci, kterou využíváme u těch uživatelek, které nekomunikují běžným způsobem. Již několik let vychází časopis Pondělníček, který je pomocníkem především pro uživatelky, které se samostatně nepohybují. Každé pondělí časopis připomene, jaký je den, jaké aktivity budou v týdnu probíhat, mohou si vyluštit křížovku či přečíst si další zajímavosti. Týdeník je k dispozici také na webových stránkách. 11/ Dobrovolnictví V dubnu 2011 proběhl nový nábor dobrovolníků ve spolupráci s dobrovolnickou organizací ADRA. Ke dochází do domova celkem 12 dobrovolníků. 12/ Standardy kvality sociálních služeb aktuální situace pro I. pololetí roku 2011 Od proběhla v Domově Magnolie Inspekce kvality sociálních služeb, kterou provedli Mgr. K. Staňková (vedoucí inspekčního týmu), Bc. H. Čtveráčková, DiS, Bc. J. Krömerová, Ing. A. Herzog a PaeDr. P. Matuška, Ph.D. Získali jsme celkem 105 bodů ze 144 možných. Uspěli jsme na 72,92%. Inspekční tým vycházel z pozorování, z rozhovorů s uživatelkami a z předložených dokumentů. Nedostatky, které vyplynuly z inspekční zprávy, jsou zapracovány v cílech na rok 2011 a budou zapracovány i do cílů na rok Pracujeme na nich v rámci standardové skupiny. Standardová skupina se v prvním pololetí sešla celkem 6x. Harmonogram cílů a úkolů na 1. pololetí 2011 vycházel ze závěrečné zprávy Inspekce kvality sociálních služeb. Vybrali jsme společně 7 zásadních připomínek a metodický pracovník je rozpracoval do deseti cílů a úkolů. Cíle pro I. pololetí ) Aktualizovat metodický pokyn upravující oblast poslání, cílů a principů služby. 2) Stanovit konkrétní cíle uživatelek na rok ) Aktualizovat metodický pokyn k ochraně práv a střetům zájmů. 4) Aktualizovat metodický pokyn k uzavírání smluv, včetně smlouvy. 5) Aktualizace osobního vybavení uživatelek. 6) Aktualizace osobního profilu (individuální plán). 7) Zavedení pravidelných kontrol ochrany práv uživatelek metodickým pracovníkem. 8) Zavést vrácení příspěvku na péči. 18

21 9) Stanovení časových limitů pro některé činnosti (např. vycházka). 10) Pravidelné kontroly signalizace a zvýšení kontrol u uživatelek, kde signalizace není. Do jsme splnili všechny úkoly, kromě úkolu č. 3. Na tomto úkolu stále pracujeme a jeho ukončení je plánováno na měsíc srpen. 13/ Vzdělávání zaměstnanců V 1.pololetí 2011 jsme se věnovali vzdělávání zaměstnanců v přímé péči prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Proběhlo proškoleni ze všech zásadních standardů kvality prostřednictvím sociální pracovnice-metodika a dále se zaměstnanci vzdělávali v počítačové gramotnosti prostřednictvím vedoucího provozu. Školitelé z řad zaměstnanců tuto činnost prováděli bez nároku na odměnu. Od jsou naplánovány supervize pro pracovníky v přímé péči, které mají pomoci k lepšímu přechodu na sociální model služby. Od druhé poloviny roku 2011 je plánováno i vzdělávání zaměstnanců z dotace ESF ČR. 14/ Plnění konkrétních cílů pro rok 2011 Úkol č. 3 Pobyt venku těch uživatelek, které se samostatně nepohybují Bylo naplánováno, aby byla nepohybující se uživatelka alespoň 2x v roce venku. Tento cíl byl splněn již za první pololetí, většina uživatelek byla více než 2x venku. Úkol č. 7 Deset uživatelek se zúčastní akce mimo domov V prvním pololetí se akce mimo domov zúčastnily 4 uživatelky. Úkol č. 8 Devatenáct uživatelek se zúčastní skupinového cvičení paměti Během prvního pololetí se skupinového cvičení paměti zúčastnilo 24 uživatelek. Úkol č. 9 Deset uživatelek se zúčastní procházky do blízkého okolí domova Do blízkého okolí se za první pololetí bylo podívat 9 uživatelek. 15/ Informace o kontrolní činnosti Kontrolní činnost v organizaci je: 1) vnitřní 2) vnější Vnitřní kontroly: V lednu 2011 jsme novelizovali směrnici o kontrolní činnosti v organizaci. Provádějí se kontroly předběžné, průběžné a následné, provádějí je vedoucí pracovníci organizace včetně ředitelky organizace a pokrývají celou šíři činností v Domově Magnolie. V 1. pololetí r

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více