Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011"

Transkript

1 Sirotčí 56, Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Předkládá : Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace 1

2 OBSAH Strana Tabulková část - tabulky č Úvod 6 Základní ukazatele 8 1) Náklady a výnosy příspěvkové organizace 9 2) Příspěvek provozní dotace účet ) Investice 12 4) Hospodaření s fondy 13 5) Rozbor mezd 14 6) Vybrané ukazatelé 15 7) Stav evidence žadatelů o službu 17 8) Individuální plánování služby 17 9) Informovanost o službě 18 10) Aktivizační činnosti 18 11) Dobrovolnictví 18 12) SQSS-aktuální situace v 1.pololetí ) Vzdělávání zaměstnanců 19 14) Plnění konkrétních cílů pro rok ) Informace o kontrolní činnosti 19 16) Informace o stížnostech 21 17) Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti org.za rok Přílohy : Výkaz zisku a ztrát Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce 2

3 I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty za období 1-6/2011 Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty k k Hlavní Hospo- Hlavní Hospo- činnost dářská Celkem činnost dářská Celkem činnost činnost Náklady celkem, z toho: , , , , , ,73 2 Spotřeba materiálu (ú.501) , , , , , ,03 3 Spotřeba energie (ú.502) , , , , , ,95 4 Opravy a udržování (ú.511) , , , ,70 261, ,53 5 Mzdové náklady včetně odvodů (účty ) , , , , , ,59 6 Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) , ,00 7 Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) , , , , , ,00 Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú ,595) 9 Ostatní náklady (5XX) , , , ,63 10 Výnosy celkem, z toho: , , , , , ,29 11 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)celkem , , , , , ,80 z toho - strava a pobyt klientů , , , ,00 - za péči , , , ,00 - od zdravotních pojišťoven , , , ,80 - ostatní , , , , , ,00 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 12 (ú.671) , ,00 13 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) , , , ,00 14 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) 15 Výnosy z ostatních nároků (ú.674) 16 Ostatní výnosy (6XX) , , , ,49 17 Výsledek hospodaření po zdanění , , , , , ,44 v Kč 1

4 II. Příspěvek - provozní dotace účet. skup. 67 v Kč Příspěvek na provoz Plán 2011 Skutečnost rozdíl Porovnání včetně úprav k (a-b) skuteč. k index I.pol. přijato (a) čerpáno (b) /2010 od zřizovatele - provoz ,94 - na odpisy ,92 - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů ,75 z krajského úřadu uprav. závazný ukazatel ,89 od jiných subjektů - úřad práce ,37 Příspěvek celkem ,92 III. Investice v Kč Pořízené investice Plán 2011 Skutečnost rozdíl Porovnání z dotace včetně úprav k skuteč. k index I.pol. přijat.prostř. proinvestov /2010 od zřizovatele ze SR, z kraj. úřadu uprav. závazný ukazatel c e l k e m v tis.kč Pořízené investice Plán 2011 Skutečnost Skutečnost Index I.pol. z ost. zdrojů inv. fondu k k /2010 seznam ,21 2

5 IV. Hospodaření s fondy v tis.kč Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční účet 413 účet 414 fond Zůstatek k Zdroje celkem: v tom : ze zlepš. HV z darů 10 z dotací zákl. příděl 78 ostatní z odpisů 476 z jiných fondů Použití celkem : v tom: k provoz.účelům 8 53 na účely FKSP 208 do jiných fondů na investice 213 odvod zřizovateli ostatní Zůstatek k

6 V. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců plánovaný skutečný evidenční průměrný evidenční přepočtený k ,3 k ,4 b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.kč Členění mezd Plán 2011 Skutečnost k % plnění mzdy zaměstnanců ,09 v tom z Úřadu práce 328 z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem ,09 27 Kategorie zaměstnanců Prům. evid. počet Celkové mzdy Průměrná mzda v Kč zaměstnanců přep. v tis.kč I.pol I.pol zdravotníci 14, pracovníci v soc.službách 32, sociální zaměstnanci 5, dělníci zaměstnanci správy celkem 77,

7 VI. Vybrané ukazatele k Ukazatelé celkem dle registr.služby kapacita zařízení počet uživatelů přijatých v daném období celkem z toho: počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě celkový počet lůžkodnů za dané období počet přijatých uživatelů ve sledovaném období počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník) z toho: počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného kalendářního roku 1 1 počet uživatelů podle pohlaví celkem z toho: muži 0 0 ženy průměrný věk uživatelů 79,4 79,4 uživatelé podle stupně PNP st.i. 8 8 st.ii. 8 8 st.iii st.iv počet uživatelů bez PnP zcela imobilní mobilní s pomocí druhé osoby popř.pomůcky se zrakovým postižením se sluchovým postižením s demencí s psychiatrickou diagnozou s poruchou intelektu 4 4 průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.)

8 Úvod Organizace Domov Magnolie,Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace (dále jen Domov Magnolie) funguje podle pravidel stanovených zákonem 108/2006 Sb. od Dle těchto pravidel je financování prováděno ze tří zdrojů: 1/ neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele 2/ neinvestiční dotace z MPSV 3/ výnosy, které jsou tvořeny hlavně z příjmů od uživatel za stravu a pobyt, příjmů z příspěvku na péči (PNP) a ostatních Organizace Domov Magnolie, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace dosáhla za 1. pololetí roku 2011 zhoršený výsledek hospodaření ve výši ,44 Kč. z toho HV v hlavní činnosti HV ve vedlejší činnosti ,16 Kč ,72 Kč Zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti je způsoben zejména absencí části dotace z MPSV. Námi požadovaná dotace pro rok 2011 byla ve výši tis. Kč, na základě rozhodnutí z MPSV však naše organizace obdržela pouze tis. Kč. Pro srovnání jsme v roce 2010 obdrželi dotaci z MPSV ve výši tis. Kč. Z této situace je zřejmé, že i přes nejvyšší úsporná opatření nejsou finanční prostředky pro domov dostačující. Oproti roku 2010 je dotace MPSV menší o ,-Kč. Naše organizace v 1. pololetí 2011 přistoupila k razantním úsporným opatřením. Jednak veškeré možné nákupy se provádějí přes portál E centre, tím pádem organizace spoří náklady, přesto tyto úspory nestačí. Výsledky naznačují, že scházející finanční prostředky budou chybět zejména v těchto oblastech : 1) Materiálové náklady a to : o Pracovní oděvy, kde jsme již 2 roky nenakoupili pro pracovníky v přímé péči žádné oděvy a dle rizik vyhodnocených pro naší organizaci jsme ze zákona toto povinni pracovníkům zajistit. Zde nám schází zhruba ,- Kč. o Zdravotnický materiál schází cca ,- Kč o Drogistické zboží tj. dezinfekce, prací prostředky apod. schází cca ,- Kč o Kancelářský materiál schází cca ,- Kč 2) Energie a to plyn, voda, elektřina. Přesto, že bereme od dodavatelů, kteří zvítězili v elektronické aukci bude nám scházet cca tis. Kč. A to nepředpokládáme žádné extremní výkyvy počasí. 6

9 3) Opravy a udržování - Plán roku 2011 máme podhodnocen cca o 100 tis. Kč. V letošním roce neprovádíme žádnou záchovnou údržbu budovy, řešíme pouze havarijní stavy. 4) Náklady na služby jsou podhodnoceny o cca ,- Kč. A to na revize, odvoz odpadu, právní podporu a nákup nového programu pro stravovací systém při zavádění standardizace nutriční péče. K úsporným opatřením ke kterým se organizace uchýlila v roce 2011 patří rovněž postupné snižování počtu zaměstnanců. Od května letošního roku jsme snížili stav zaměstnanců o 1 všeobecnou sestru, v roce 2012 plánujeme další snížení o 2 zdravotnické pracovníky. Bohužel vzhledem k tomu, že budeme zavádět sociální model služby, kdy budou sociální pracovnice vedoucími nových sociálních úseků, nebudou úspory, snížením počtu 3 zdravotnických zaměstnanců, tak markantní. Hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2011 je příznivě ovlivněn tím, že v červnu 2011 organizace obdržela 80 tis. Kč, díky přiznání navýšení PNP u jedné uživatelky z 1. na 4. stupeň. Tento doplatek zmírnil stávající účetní ztrátu domova. V hospodářské činnosti představují příjmy z podstatné části výnosy ze stravování cizích strávníků a praní prádla. Výnosy činí celkem ,- Kč. Náklady k těmto výnosům činí ,28 Kč a tvoří je spotřeba potravin, energie, mzdy, zákonné sociální pojištění a odpisy movitého majetku, který je využíván pro hospodářskou činnost. 7

10 Komentář k tabulkové části Základní ukazatelé Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne usnesením č. 63/3 rozpočet pro organizaci Domov Magnolie, Sirotčí 56, Ostrava-Vítkovice na rok 2011 takto: Neinvestiční příspěvek celkem z toho: na provoz na odpisy tis. Kč tis. Kč 390 tis. Kč Dále byla naší organizaci poskytnuta z MPSV neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Neinvestiční příspěvek spolu se státní dotací z MPSV činí pro rok 2011 celkem tis. Kč. Plán vlastních příjmů organizace byl stanoven ve výši tis. Kč, společně s upraveným příspěvkem zřizovatele a státní dotací / tis.kč/ činí finanční prostředky k zajištění provozu Domova Magnolie v roce 2011 celkem tis. Kč Organizace uzavřela s ÚP celkem 6 smluv na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce ( pomocnice v kuchyni, pracovník v sociálních službách pro aktivizační činnosti, pradlena-žehlířka ). 1/pomocnice v kuchyni od do /pomocnice v kuchyni od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pradlena žehlířka od do

11 Výsledek hospodaření za hlavní i vedlejší činnosti celkem: Třída 5 Náklady Třída 6 Výnosy Výsledek hospodaření ,73 Kč ,29 Kč ,44 Kč 1/Náklady a výnosy příspěvkové organizace K jednotlivým nákladům Účet 501 Spotřeba materiálu celkem tis. Kč Z uvedené částky činí nejvyšší položku tohoto nákladového účtu potraviny tis. Kč. Další náklady představuje drogistické zboží 163 tis. Kč, kancelářské potřeby 67 tis. Kč ( kde nejvyšší náklady představují tonery), odborné časopisy a knihy 17 tis. Kč, zdravotnický materiál 10 tis.kč, atd. Drobný dlouhodobý hmotný majetek vedený v účetní evidenci na účtu 028 od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč byl pořízen v hodnotě 95 tis. Kč. Jedná se o nákup mechanických vozíků pro uživatelky, toaletního křesla pro uživatelky, čtečky pro docházku zaměstnanců, chladničky. Účet 502 Spotřeba energie celkem tis. Kč Vynaložené náklady dle jednotlivých druhů energií činí: - vodné, stočné 92 tis. Kč - elektrická energie 479 tis. Kč - plyn 464 tis. Kč Na nevyfakturované dodávky energií byly vytvořeny dohadné položky. Účet Opravy a udržování celkem 211 tis. Kč Analytické členění účtu je následující : oprava budovy, strojů a zařízení, osobního vozidla, údržba výtahů. Na opravu strojů a zařízení byla vynaložena částka 19 tis. Kč opravy praček, sušičky, kuchyňského vybavení. V prvním pololetí roku 2011 proběhly v naší organizaci opravy, které byly nutné provést pro bezpečný chod domova např. oprava komínu v prádelně, kamerového systému, žaluzií atd. Firma STAPAS nám provedla opravu kulturní místnosti malby, obložení atd. formou daru pro naši organizaci. Náklady na tuto opravu ve výši 72 tis. Kč byly zaúčtovány na tento nákladový účet, což ovlivnilo jeho plnění. Rovněž byly finanční prostředky na tuto opravu proúčtovány ve prospěch účtu 649 Ostatní výnosy z činnosti. Tímto účtováním nebyl tedy ovlivněn hospodářský výsledek organizace. Finanční prostředky musely být vzhledem ke špatnému technickému stavu a stáří vozidla vynaloženy také na opravu Škody Felicie - cca 12 tis. Kč. 9

12 Účet Mzdové náklady včetně odvodů celkem tis. Kč Účet 521 Mzdové náklady - celkem tis. Kč Dle analytického členění je čerpání mzdových prostředků následující: - mzdy zaměstnanců tis. Kč - ostatní osobní náklady (OON) 27 tis. Kč Účet 524 Zákonné sociální pojištění celkem tis. Kč Zákonné sociální pojištění, analyticky členěno na: Zdravotní pojištění 717 tis. Kč Sociální pojištění tis. Kč Plnění tohoto nákladového účtu navazuje na čerpání mzdových prostředků organizace. Účet 525 Jiné sociální pojištění - 34 tis. Kč Jedná se o povinné pojištění zaměstnavatelů u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je hrazeno čtvrtletně ve výši 4,2 promile z objemu hrubých mezd, vyplacených v předcházejícím čtvrtletí. Účet 527 Zákonné sociální náklady celkem 84 tis. Kč Jedná se o náklady vynaložené na základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Tento příděl činil 1% z objemu hrubých mezd, vyplacených v daném roce. Příděl je poukazován na účet FKSP v měsíčních zálohách a vyúčtování je provedeno na základě skutečného čerpání mzdových prostředků za dané účetní období. Dále jsou na tomto účtu zachyceny preventivní a vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců. Účet 528 Jiné sociální náklady 52 tis. Kč Zde se projevily náklady organizace na úhradu prvních 21 dní náklady na ochranné pracovní prostředky. pracovní neschopnosti, Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku celkem 477 tis. Kč. Analyticky sleduje organizace zvlášť odpisy movitého majetku a zvlášť odpisy nemovitého majetku. Vyúčtování odpisů provádí organizace vždy ke konci účetního období, dle metodického pokynu zřizovatele. Seskupení účtů 5xx Ostatní náklady celkem 898 tis. Kč Tento souhrn obsahuje účty: Účet 512 Cestovné celkem 8 tis. Kč Náklady jsou spojeny především s účastí zaměstnanců Domova Magnolie na odborných seminářích, kurzech. 10

13 Účet Náklady na reprezentaci celkem 2 tis. Kč Tyto náklady jsou vynaloženy na drobné pohoštění služebních návštěv v našem domově. Účet 518 Ostatní služby celkem 833 tis.kč Tento nákladový účet je podrobně analyticky členěn a sleduje výdaje na nejrůznější služby, nutné pro chod domova. Telefonní poplatky 41 tis.kč, odvoz a likvidace odpadu 51 tis.kč, školení zaměstnanců domova- 24 tis. Kč, revize - 88 tis. Kč. Mezi další nákladové položky tohoto účtu patří např. nájemné počítačového programu Cygnus, který využívá sociální a útvar sociálně zdravotní péče, televizní a rozhlasové poplatky, servisní poplatky, právní podpora, poradenství, náklady na strážní službu 442 tis. Kč apod. Účet 549 Ostatní náklady z činnosti 42 tis. Kč Zde se zachycují náklady, které naše organizace vynaložila na kulturní akce uživatelek DpS. Tyto akce byly financovány z darů, které jsme obdrželi do rezervního fondu a souvztažně jsou účtovány na výnosový účet 648- zúčtování fondů. Tyto náklady proto neovlivňují hospodářský výsledek organizace. Z tohoto účtu byl také hrazen poplatek Asociaci poskytovatelů soc. služeb na rok Účet Ostatní finanční náklady - 13 tis. Kč Zde jsou účtovány bankovní poplatky, které organizace hradí finančním ústavům u kterých jsou vedeny její účty. K jednotlivým výnosům : 602 Tržby z prodeje služeb celkem tis. Kč Celkové úhrady za stravu a pobyt činily tis. Kč, příspěvek na péči činil tis. Kč. Další výnosy tohoto účtu tvoří především příjmy od zdravotní pojišťovny, tržby za stravné našich zaměstnanců a cizích strávníků, tržby za praní. 6xx Ostatní výnosy celkem 400 tis. Kč Tento souhrn obsahuje tyto účty: Účet 648- Čerpání fondů- celkem 61 tis. Kč Jedná se o neplánované výnosy. Plnění vyjadřuje použití rezervního fondu na kulturní akce obyvatelek. Také zde bylo souvztažně proúčtováno čerpání investičního fondu, který naše organizace použila na opravu majetku, který používá. 11

14 Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti celkem 339 tis. Kč Zde je promítnuto proúčtování nepokrytého investičního fondu ve výši odpisů z nemovitého majetku dle metodického pokynu zřizovatele ve výši 261 tis. Kč, dále přeplatky energií z minulých období, proúčtování daru firmy STAPAS opravy kulturní místnosti. 2/ Příspěvek provozní dotace, účetní skupina 67. Příspěvek byl pro rok 2011 členěn analyticky takto: - provozní neinvestiční příspěvek tis. Kč - neinvestiční příspěvek na odpisy 390 tis. Kč - státní dotace z MPSV tis. Kč Celkem tis. Kč K jednotlivým příspěvkům Provozní neinvestiční příspěvek, příspěvek z ÚP, státní dotace z MPSV, vlastní příjmy organizace byly použity k pokrytí nákladů Domova Magnolie. Neinvestiční příspěvek na odpisy Příspěvek na odpisy DHM byl pro rok 2011 stanoven na 390 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na odpisy dlouhodobého hmotného movitého majetku. Příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti Naše organizace s ÚP uzavřela 6 smluv na pracovní místa. K máme nárok vůči ÚP ve výši ,- Kč. Jedná se mzdy za květen a červen 2011, které nám ÚP uhradí v červenci Tato částka také tvoří zůstatek účtu / Investice Pro první pololetí dotace. roku 2011 nebyla naší organizaci schválena zřizovatelem investiční Z investičního fondu byly v I. pololetí roku 2011 pořízeny tyto investice: Účet Samostatné movité věci - 1/ prací stroj FS ,- Kč 2 /myčka nádobí Fagor ,- Kč 12

15 Dodavatel: ad 1/ Jan Gellner - Březová ad 2/ Promos Havířov Čerpání investičního fondu na pořízení investic ,- Kč. Dodavatel byl zvolen výběrem ze tří nabídek v souladu se zákonem 137/2006 Sb. v platném znění. Vždy byl kladen důraz zejména na ekonomické hledisko a vyhovující podmínky pro naši organizaci. 4/ Hospodaření s fondy Organizace účtuje o těchto fondech: 411 Fond odměn stav k ,10 Kč 412 FKSP stav k ,80 Kč 413 Rezervní fond tvořený ze zlep. výsled. hospod. stav k ,90 Kč 414 Rezervní fond z ostatních titulů stav k ,58 Kč 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond stav k ,06 Kč K jednotlivým fondům 411 Fond odměn Je tvořen rozdělením ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 494/9 ze dne příděl ve výši ,42 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok Fond kulturních a sociálních potřeb Je tvořen přídělem z vyplaceného objemu hrubých mezd za daný rok ve výši 1%. Za první pololetí roku 2011 tvořil příděl do FKSP 78 tis. Kč. Čerpání: Příspěvek na stravování Dary k životním a pracovním jubileím Kultura a sport Péče o zaměstnance (rekreace) 51 tis. Kč 31 tis. Kč 71 tis. Kč 55 tis. Kč Hospodaření s fondem se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. a vnitřními Zásadami o hospodaření s FKSP. Mimo toto čerpání byly z fondu poskytnuty půjčky na bytové účely a půjčky sociální v celkové výši 45 tis. Kč. Na základě smluv je návratnost zajištěna srážkou ze mzdy. 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Příděl z výsledku hospodaření za rok 2010 činil ,66 Kč a byl schválen na zasedání ZMO dne usnesením č. 494/9. 13

16 414- Rezervní fond z ostatních titulů Tento fond vznikl na základě reformy účetnictví k Byl vytvořen přesunem finančních prostředků ve výši cca 101. tis. Kč z původního rezervního fondu, který byl rozdělen na rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů. Finance komentovaného fondu se týkají např. darů, které naše organizace obdržela od fyzických i právnických osob. Čerpání tohoto fondu tvoří náklady, které organizace vynaloží např. na kulturní akce uživatelek, pro které byly tyto dary určeny. 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond Je tvořen odpisy DHM z movitého majetku, které byly za první pololetí roku 2011 vytvořeny ve výši 476 tis. Kč. Celkové čerpání investičního fondu činilo 266 tis. Kč. Podrobně je čerpání fondu komentováno v bodě 3/Investice. Rozdíl ve výši 53 tis. Kč činí použití investičního fondu na opravu majetku, který organizace užívá. 5/ Rozbory mezd 5 a) Ukazatel počtu zaměstnanců Z příslušné tabulky vyplývá, že byl překročen počet zaměstnanců k v evidenčním stavu o 4 zaměstnance. Průměrný evidenční přepočtený stav pracovníků ovlivňuje počet zaměstnanců na dlouhodobé nemocenské a také zaměstnanci zaměstnávání přes úřad práce.. 5 b) Ukazatel průměrné mzdy Nárůst průměrné mzdy je zřejmý v kategorii sociálních zaměstnanců a je způsoben přesunem pracovníků v sociálních službách pro aktivizační činnosti do kategorie PSS. V loňském roce byli tito zaměstnanci uvedeni v kategorii sociálních zaměstnanců. Pohledávky - celková výše k činí 7 370,48 tis. Kč a jsou tvořeny těmto účty: Účet 311 Odběratelé 152,62 tis. Kč vyúčtování výkonů za ošetřovatelské výkony pro zdravotní pojišťovnu, fa za praní prádla, fa za odběr polévek Charita Ostrava, Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 339,07 tis. Kč zálohy především na odběr elektrické energie, plynu Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci 56,76 tis. Kč Nejvyšší částku tvoří zůstatek půjček FKSP 47,06 tis. Kč, návratnost je zajištěna srážkou ze mzdy, příspěvek FKSP na stravné, pohledávka za soukromé telefony zaměstnanců Účet 341 Daň z příjmů 93,53 tis. Kč záloha na daň z příjmů r Účet Pohledávky za SR 101,93 tis. Kč tento účet jsme již komentovali v bodě 2/ Neinvestiční příspěvek Učet Pohledávky za územními rozpočty tis. Kč 14

17 Účet 377- Ostatní krátkodobé pohledávky 5,89 tis. Kč jedná se o pohledávky za uživatelkami pobyt a služby, PNP. Účet 381 Náklady příštích období 23,05 tis. Kč zůstatek účtu představuje předplatné novin a časopisů na rok 2011, užívání programu Profidata Účet 388 Dohadné účty aktivní ,63 tis. Kč zůstatek tohoto účtu představuje proúčtování části dotace z MPSV, nepokryté odpisy dlouhodobého majetku Závazky - celková výše k činí 9 406,93 tis. Kč a jsou tvořeny zůstatky těchto účtů: Účet 321 Dodavatelé 78,84 tis. Kč jedná se o faktury za služby a dodávky v měsíci červenci 2011, které budou uhrazeny v měsíci červenci 2011 Účet 331 Zaměstnanci 24,32 tis. Kč závazky vůči zaměstnancům mzdy, které budou uhrazeny v červenci 2011 Účet 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 577,68 tis. Kč, jedná se o předpis závazků vůči těmto institucím, které budou uhrazeny v 7/2011 Účet 342 Jiné přímé daně 87,56 tis. Kč - jedná se o daň ze závislé činnosti zaměstnanců, která bude Finančnímu úřadu uhrazena v 7/2011 Účet 349 Závazky k rozpočtům ÚSC 2,65 tis. Kč zůstatek tohoto účtu představuje nárok zřizovatele vyúčtování neinvestičního příspěvku na odpisy Účet Přijaté zálohy na dotace tis. Kč proúčtování záloh na dotace z MPSV, neinvestiční dotace na odpisy z ÚSC Účet Výnosy příštích období tis. Kč zůstatek tvoří hodnotu proúčtovaného neinvestičního provozního příspěvku Účet 389 Dohadné účty pasivní 531,58 tis. Kč - dohadné položky na energie a služby, které se týkají 1. pololetí r Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 1 278,30 tis. Kč závazky vůči zaměstnancům, depozitům 6/ Vybrané ukazatele Úroveň poskytované sociálně - zdravotní péče Kvalitní péči, se mimo jiné, snažíme zajistit dostatkem vybavení, zdravotnické techniky, spotřebním zdravotnickým materiálem. V prvním pololetí byly provedeny nákupy zdravotnické techniky, pomůcek a potřeb k zajištění kvalitní ošetřovatelské péče, například 15

18 bylo zakoupeno pro uživatelky 6 vozíků pro invalidy v ceně ,- Kč a toaletní křeslo v hodnotě ,- Kč O tom, že se zaměstnanci snaží pracovat co možná nejlépe svědčí slova uznání od samotných uživatelek a lidí, kteří jsou v příbuzenském nebo přátelském vztahu s našimi uživatelkami nebo naše zařízení navštívili z nejrůznějších důvodů. Oceňují vzornou péči a profesionální chování zaměstnanců. Graf č. 9.1 Vybrané ukazatele - Zdravotní stav uživatelek k V tomto grafu přinášíme přehled o zdravotním stavu uživatelek. Sledované ukazatele můžeme shrnout do několika základních kategorií: mobilita uživatelek, smyslové postižení, demence, psychiatrické diagnózy, poruchy intelektu. Mobilita uživatelek k bylo v našem zařízení celkem 73 % uživatelek, které byly v převážné míře zcela imobilní nebo k pohybu potřebují pomoc druhé osoby nebo zdravotní pomůcku. Smyslové postižení na základě tabulky a následně i grafu můžeme konstatovat, že ke konci sledovaného období má 25 % uživatelek zrakové postižení a 16 % uživatelek sluchové postižení na základě lékařského vyšetření. Tento údaj je nutno považovat za nepřesný, protože značná většina našich uživatelek není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu a mentálnímu stavu toto vyšetření absolvovat nebo by toto vyšetření nemělo žádný smysl. Konečné číslo by ale bylo zcela jistě daleko vyšší. Demence ke konci roku jsme v našem zařízení evidovali celkem 63 uživatelek (84%) s demencí, nejčastěji smíšenou, tj. Alzheimerova choroba + vaskulární demence. 16

19 Psychiatrické diagnózy do této kategorie by náleželo zahrnout také demence, protože se jedná o psychiatrickou diagnózu. Jelikož demence je vykazována zvlášť, v tomto ukazateli jsou zařazeny všechny ostatní psychiatrické diagnózy kromě demencí, kterými trpí 52 % uživatelek. Poruchy intelektu Rovněž do tohoto ukazatele by měly být zařazeny demence, protože demence je syndrom, který především postihuje intelekt člověka. Jsou zde zařazeny jen uživatelky, které mají snížený intelekt v důsledku mentálního postižení. Můžeme tedy říci, že v našem zařízení je 5 % uživatelek s poruchou intelektu. 7/ Stav evidence žadatelů o službu V období od do jsme zaregistrovali celkem 43 nových žádostí o umístění. Celkem nyní evidujeme 59 aktivních žádostí. V prvním pololetí 2011 jsme umístili 14 žadatelek. Příspěvek na péči I. II. III. IV. bez PNP Počet Příspěvek na péči ke Ke má z celkového počtu 75 uživatelek celkem 65 uživatelek přiznán příspěvek na péči. Bez příspěvku na péči je 10 uživatelek. 8/ Individuální plánování služby Uživatelkám jsou služby poskytovány na základě individuálního plánování. Tato oblast byla inspekcí hodnocena pozitivně, přičemž hodnotící formulář individuálního plánu byl označen jako dokument, který nejvíce vypovídá o uživatelce. 17

20 9/ Informovanost o službě. Již tradičně každý rok v květnu pořádáme schůzku s rodinami uživatelek. V říjnu, souběžně s Týdnem sociálních služeb, který pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, probíhá v Domově Magnolie Den otevřených dveří. Letos jej plánujeme na 12. října. Začátkem roku jsme aktualizovali brožuru pro zájemce, pravidelně aktualizujeme naše internetové stránky, na kterých lze nyní také nalézt virtuální prohlídku domovem a zahradou. 10/ Aktivizační činnosti Aktivizační činnosti jsou nedílnou složkou péče o uživatelky, které trpí ztrátou paměti. Pomocí individuálního i skupinového trénování paměti se personál snaží udržet paměťové schopnosti uživatelek co nejdéle. Zaměřili jsme se také na alternativní komunikaci, kterou využíváme u těch uživatelek, které nekomunikují běžným způsobem. Již několik let vychází časopis Pondělníček, který je pomocníkem především pro uživatelky, které se samostatně nepohybují. Každé pondělí časopis připomene, jaký je den, jaké aktivity budou v týdnu probíhat, mohou si vyluštit křížovku či přečíst si další zajímavosti. Týdeník je k dispozici také na webových stránkách. 11/ Dobrovolnictví V dubnu 2011 proběhl nový nábor dobrovolníků ve spolupráci s dobrovolnickou organizací ADRA. Ke dochází do domova celkem 12 dobrovolníků. 12/ Standardy kvality sociálních služeb aktuální situace pro I. pololetí roku 2011 Od proběhla v Domově Magnolie Inspekce kvality sociálních služeb, kterou provedli Mgr. K. Staňková (vedoucí inspekčního týmu), Bc. H. Čtveráčková, DiS, Bc. J. Krömerová, Ing. A. Herzog a PaeDr. P. Matuška, Ph.D. Získali jsme celkem 105 bodů ze 144 možných. Uspěli jsme na 72,92%. Inspekční tým vycházel z pozorování, z rozhovorů s uživatelkami a z předložených dokumentů. Nedostatky, které vyplynuly z inspekční zprávy, jsou zapracovány v cílech na rok 2011 a budou zapracovány i do cílů na rok Pracujeme na nich v rámci standardové skupiny. Standardová skupina se v prvním pololetí sešla celkem 6x. Harmonogram cílů a úkolů na 1. pololetí 2011 vycházel ze závěrečné zprávy Inspekce kvality sociálních služeb. Vybrali jsme společně 7 zásadních připomínek a metodický pracovník je rozpracoval do deseti cílů a úkolů. Cíle pro I. pololetí ) Aktualizovat metodický pokyn upravující oblast poslání, cílů a principů služby. 2) Stanovit konkrétní cíle uživatelek na rok ) Aktualizovat metodický pokyn k ochraně práv a střetům zájmů. 4) Aktualizovat metodický pokyn k uzavírání smluv, včetně smlouvy. 5) Aktualizace osobního vybavení uživatelek. 6) Aktualizace osobního profilu (individuální plán). 7) Zavedení pravidelných kontrol ochrany práv uživatelek metodickým pracovníkem. 8) Zavést vrácení příspěvku na péči. 18

21 9) Stanovení časových limitů pro některé činnosti (např. vycházka). 10) Pravidelné kontroly signalizace a zvýšení kontrol u uživatelek, kde signalizace není. Do jsme splnili všechny úkoly, kromě úkolu č. 3. Na tomto úkolu stále pracujeme a jeho ukončení je plánováno na měsíc srpen. 13/ Vzdělávání zaměstnanců V 1.pololetí 2011 jsme se věnovali vzdělávání zaměstnanců v přímé péči prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Proběhlo proškoleni ze všech zásadních standardů kvality prostřednictvím sociální pracovnice-metodika a dále se zaměstnanci vzdělávali v počítačové gramotnosti prostřednictvím vedoucího provozu. Školitelé z řad zaměstnanců tuto činnost prováděli bez nároku na odměnu. Od jsou naplánovány supervize pro pracovníky v přímé péči, které mají pomoci k lepšímu přechodu na sociální model služby. Od druhé poloviny roku 2011 je plánováno i vzdělávání zaměstnanců z dotace ESF ČR. 14/ Plnění konkrétních cílů pro rok 2011 Úkol č. 3 Pobyt venku těch uživatelek, které se samostatně nepohybují Bylo naplánováno, aby byla nepohybující se uživatelka alespoň 2x v roce venku. Tento cíl byl splněn již za první pololetí, většina uživatelek byla více než 2x venku. Úkol č. 7 Deset uživatelek se zúčastní akce mimo domov V prvním pololetí se akce mimo domov zúčastnily 4 uživatelky. Úkol č. 8 Devatenáct uživatelek se zúčastní skupinového cvičení paměti Během prvního pololetí se skupinového cvičení paměti zúčastnilo 24 uživatelek. Úkol č. 9 Deset uživatelek se zúčastní procházky do blízkého okolí domova Do blízkého okolí se za první pololetí bylo podívat 9 uživatelek. 15/ Informace o kontrolní činnosti Kontrolní činnost v organizaci je: 1) vnitřní 2) vnější Vnitřní kontroly: V lednu 2011 jsme novelizovali směrnici o kontrolní činnosti v organizaci. Provádějí se kontroly předběžné, průběžné a následné, provádějí je vedoucí pracovníci organizace včetně ředitelky organizace a pokrývají celou šíři činností v Domově Magnolie. V 1. pololetí r

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá: Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace Obsah Tabulková část 1. Základní ukazatele

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2010

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2010 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2010 Předkládá : Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace OBSAH Strana Tabulková část - tabulky č.1-11

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Úvod do účtování nákladů

Úvod do účtování nákladů Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech

Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech Komentář k rozboru hospodaření organizace za období l. pololetí 2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace města Klatovy (dále jen MěÚSS Klatovy) poskytuje odborné sociální a

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více