MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014"

Transkript

1 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni , b) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. R 13/14 do , R 16/14 do , R 44/14 do , R 72/14 do , R 101/14 do , R 124/14 do , R 165/14 do , R 489/14 do , R 555/14 do , R 565/14 do a R 634/14 do dle důvodové zprávy. Odpovídá: tajemnice Termín: R 180/14 Účetní závěrka příspěvkové organizace ZUŠ Doksy za rok 2013 a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Doksy příspěvková organizace, Sokolská 299, IČ: , za rok 2013 v celkové výši zlepšeného výsledku hospodaření před zdaněním ,60 Kč, b) schvaluje odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč z dosaženého zlepšeného výsledku z hlavní činnosti z důvodu nečerpání provozních nákladů, jako závazného ukazatele, c) schvaluje převod rozdílu ze zlepšeného výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši ,60 Kč do rezervního fondu organizace na krytí provozních nákladů roku 2014, d) schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ve výši Kč do rezervního fondu organizace na podporu hlavní činnosti, e) bere na vědomí splnění stanovených ukazatelů a limitů organizace za rok 2013 a R 181/14 Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ K. H. Máchy Doksy za rok 2013 a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa příspěvková organizace, IČ: , za rok 2013 v celkové výši zlepšeného výsledku hospodaření před zdaněním ,66 Kč, b) schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu organizace ke krytí nákladů na pořízení DDHM, DDNM do školní jídelny a krytí provozních nákladů školy a na pořízení nábytku do prvních tříd do výše celkem ,66 Kč, d) schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ve výši Kč převést do rezervního fondu organizace na podporu hlavní činnosti, e) bere na vědomí splnění stanovených ukazatelů a limitů organizace za rok 2013 a R 182/14 Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Libušina Doksy za rok 2013 a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Doksy Libušina 838 příspěvková organizace, IČ: , za rok 2013 v celkové výši zlepšeného výsledku hospodaření před zdaněním ,37 Kč, 1

2 b) schvaluje převod do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši ,37 Kč, c) ukládá odboru rozvoje a majetku zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci vnitřních úprav s tím, že tyto náklady půjdou na vrub vytvořeného zlepšeného výsledku hospodaření a bude uložen odvod do rozpočtu zřizovatele do výše těchto nákladů, d) bere na vědomí splnění stanovených ukazatelů a limitů organizace za rok 2013 a R 183/14 R 184/14 R 185/14 R 186/14 R 187/14 Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy za rok 2013 a) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa příspěvková organizace, IČ: , za rok 2013 v celkové výši zlepšeného výsledku hospodaření před zdaněním ,25 Kč, b) schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu organizace, ke krytí nákladů na opravu komína, oken, rozvodů vody a nákup zahradní houpačky do výše celkem ,25 Kč, c) ukládá odvod do rozpočtu zřizovatele ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč vytvořeného na vrub provozních nákladů energií, d) bere na vědomí splnění stanovených ukazatelů a limitů organizace za rok 2013 a Zakoupení knih jako věcný dar města Doksy pro děti končící docházku do mateřských škol a) schvaluje zakoupení knihy A pak se to stalo! v počtu 71 kusů věcné dary pro děti končící docházku do mateřských škol, b) pověřuje ředitelku Městského kulturního střediska Doksy k objednání knih za zvýhodněnou cenu dle důvodové zprávy. Odpovídá: ref. soc. věcí a školství Termín: Darovací smlouva a) souhlasí s přijetím finančního daru ve výši Kč od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., b) schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., v předloženém znění. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: Souhlas s udělením výjimky pro plavbu motorových člunů na Máchově jezeře souhlasí s udělením výjimky pro plavbu motorových člunů na Máchově jezeře pro Jachtklub Máchova jezera, o. s., na rok Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: Žádost o dotaci z OPŽP zkvalitnění nakládání s odpady a) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci s předmětem nákup kompostérů k rodinným domům, štěpkovače dřevní hmoty a užitkového vozu určeného k nakládání s biologickým odpadem v LVIII. výzvě OPŽP, b) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 04/2012 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek, 2

3 c) schvaluje uzavření příkazní smlouvy s předmětem zpracování a podání žádosti o dotaci v LVIII. výzvě OPŽP, včetně všech potřebných příloh, s dodavatelem Regioplan, s. r. o., Hostivítova 976, Liberec XIV - Ruprechtice, Liberec, IČ: , dle cenové nabídky dodavatele. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 188/14 R 189/14 R 190/14 R 191/14 Spor města Doksy se společností CL-EVANS, s. r. o., o Kč z titulu smluvní pokuty a) bere na vědomí přípis pana JUDr. Jana Lukeše, PhD., v zastoupení společnosti CL-EVANS, s. r. o. a stanovisko pana Mgr. Petra Sigmunda, advokáta, b) schvaluje právní zastoupení města Doksy panem Mgr. Petrem Sigmundem, advokátem, a odměnu advokáta ve smyslu advokátního tarifu stanoveného vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Kostel Kruh příkazní smlouva odkládá rozhodnutí o uzavření příkazní smlouvy na zajištění výkonu technického a památkového dozoru a administrací dotací při obnově kostela Sv. Vojtěcha v Kruhu. Dodatek č. 2 k dílčí smlouvě o dílo ulice Vrchlického schvaluje v rámci akce Oprava ulice Vrchlického uzavření Dodatku č. 2 k dílčí smlouvě o dílo1079_20/13 a uzavření Dodatku č. 2 k Dílčí smlouvě o dílo1080_22/13 v předloženém znění. Bezúplatný převod cisternové automobilové stříkačky schvaluje záměr požádat Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje o bezúplatný převod cisternové hasičské stříkačky. R 192/14 Plán oprav veřejného osvětlení na rok 2014 a) bere na vědomí skutečný stav plnění plánu oprav a reinvestic veřejného osvětlení za rok 2013, b) schvaluje plán oprav a reinvestic veřejného osvětlení pro rok 2014 v předloženém znění. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 193/14 Letní údržba pozemních komunikací 2014 v majetku města Doksy schvaluje Plán letní údržby pozemních komunikací pro rok 2014 v předloženém znění. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 194/14 Stížnost majitelů bytových jednotek Sochorova 815, 816, 817 a) nesouhlasí s opravou bytového domu Sochorova 815, 816, 817 na náklady města Doksy, b) nesouhlasí s oplocením bytového domu Sochorova 815, 816, 817, c) pověřuje Městkou policii Doksy k důslednějším kontrolám dodržování vyhlášky číslo 2/2011 o volném pobíhání psů na sídlišti v Doksech. 3

4 R 195/14 R 196/14 R 197/14 R 198/14 R 199/14 R 200/14 R 201/14 Souhlas s oplocením soukromého pozemku nesouhlasí s oplocením soukromého pozemku p. č. 1671/10 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Oznámení o pořádání akce 22. ŠKODA TUNING DOKSY a) souhlasí s pořádáním akce 22. ŠKODA TUNING DOKSY v termínu od do v Autocampu Klůček, b) souhlasí s umístěním směrových tabulí na veřejném prostranství pro akci 22. ŠKODA TUNING DOKSY, které budou po dokončení akce neprodleně odstraněny. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (p. p. č. 283 v k. ú. Doksy u Máchova jezera) ze dne souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne s žadatelkou paní K. Š., bytem Doksy, v předloženém znění. Neoprávněné užívání bytové jednotky č. 001 v čp. 191, náměstí Republiky Doksy a) bere na vědomí ukončení nájemního vztahu s paní H. M. ve věci pronájmu bytové jednotky čp. 191 na náměstí Republiky 191, Doksy ke dni , b) bere na vědomí neoprávněné užívání bytové jednotky čp. 191 na náměstí Republiky 191 paní H. M., c) ukládá odboru rozvoje a majetku města vyzvat paní M. k dohodě o předání vyklizené bytové č. 001, náměstí Republiky 191, nejpozději do Záměr pronájmu bytové jednotky č. 004 v objektu čp. 284, Valdštejnská ul. v Doksech nesouhlasí s uveřejněním záměru pronájmu obálkovou metodou bytové jednotky číslo 004 v objektu čp. 284 ve Valdštejnské ulici v Doksech na úřední desce Městského úřadu Doksy, v předloženém znění. Výpověď z nájmu části pozemku p. č. 752/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje výpověď z uzavřené nájemní smlouvy ze dne ve znění Dodatků č. 1-3 na pronájem části pozemku p. č. 752/1 - ostatní plocha o výměře 2 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera mezi Městem Doksy a společností ZOO Liberec, IČ: , Masarykova 1347/31, Liberec. Pronájem pozemků st. p. č. 2608/ , p. p. č. 2608/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Obecně prospěšnou společností Snílek, Zámecká 2, Jablonné v Podještědí, IČ: , na pronájem pozemku p. č. 2608/2 - ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha o výměře 4656 m 2, pozemků st. p. č. 2608/ zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1316 m 2, 4

5 vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, na dobu neurčitou od za cenu Kč, za účelem poskytování ubytovacích a rekreačních služeb, v předloženém znění. R 202/14 R 203/14 R 204/14 Pronájem pozemků v areálu Bílý kámen a) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní B. P., bytem Horoměřice, na pronájem pozemků p. č. 2626/ ,168,186, , 2626/ , 2626/287,288, 2626/ lesní pozemky pod budovami o výměře 1860 m 2, p. p. č. 2677/29,64, , 2688/2,3,32, , 2716, zastavěná plocha o výměře 2385 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, na dobu neurčitou od za cenu Kč/rok, za účelem poskytování ubytovacích a rekreačních služeb, v předloženém znění, b) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní P. P., bytem Dubá, na pronájem pozemků p. č. 2626/166,167, 2626/ , 2626/ , 2626/289,290, 2626/ lesní pozemky pod budovami o výměře 1831 m 2, p. p. č. 2677/30 40,42 47, 2677/65,66, 2688/5 22, 2688/28-30, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, zastavěná plocha o výměře 2202 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, na dobu neurčitou od za cenu Kč/rok, za účelem poskytování ubytovacích a rekreačních služeb, v předloženém znění, c) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní B. P., bytem Horoměřice a P. P., bytem Dubá, na pronájem pozemků p. č. 2677/1, 2688/1 - ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha o výměře m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, na dobu neurčitou od za cenu Kč, v předloženém znění. Pronájem částí p. p. č. 2626/1 a 2805/1 a pozemků zastavěných stavbami p. p. č. 2626/94, 2626/97, 2626/108, 2807/35, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Ing. M. J., bytem Praha, na pronájem části pozemku p. č. 2626/1 - lesní pozemek o výměře 5 m 2 a p. p. č. 2626/94 zastavěné rekreační chatou č. e. 333 o výměře 57 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, na dobu neurčitou od za cenu 20 Kč/m 2 /rok, b) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Mgr. A. Š., bytem Havířov, na pronájem části pozemku p. č. 2626/1 - lesní pozemek o výměře 4 m 2 a p. p. č. 2626/108 zastavěné rekreační chatou č. e. 350 o výměře 48 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, na dobu neurčitou od za cenu 20 Kč/m 2 /rok, c) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní J. Č., bytem Praha, na pronájem části pozemku p. č. 2626/1 - lesní pozemek o výměře 24 m 2 a p. p. č. 2626/97 zastavěné rekreační chatou č. e. 325 o výměře 49 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, na dobu neurčitou od za cenu 20 Kč/m 2 /rok, d) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní I. Z., bytem Mělník, na pronájem části pozemku p. č. 2807/1 - lesní pozemek o výměře 16 m 2 a p. p. č. 2807/35 zastavěné rekreační chatou č. e. 378 o výměře 69 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, na dobu neurčitou od za cenu 20 Kč/m 2 /rok. Pronájem části p. p. č. 732 v k. ú. Doksy u Máchova jezera odkládá rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č lesní pozemek o výměře 1000 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, za účelem provozování lanového centra. 5

6 R 205/14 Prodej pozemku p. č. 2193/12, 2193/27,28,29,30 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) doporučuje prodej pozemku p. č. 2193/12 - trvalý travní porost o výměře 831 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera panu M. J., bytem Staré Splavy, za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč; kupující dále uhradí náklady na b) doporučuje prodej pozemku p. č. 2193/27 - trvalý travní porost o výměře 463 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera panu J. V. a paní M. V., bytem Staré Splavy, za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč; kupující dále uhradí náklady na c) doporučuje prodej pozemku p. č. 2193/28 - trvalý travní porost o výměře 646 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera panu A. H., bytem Staré Splavy, za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč; kupující dále uhradí náklady na d) doporučuje prodej pozemku p. č. 2193/29 - trvalý travní porost o výměře 806 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera paní L. V., bytem Praha, za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč; kupující dále uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku v celkové výši Kč, e) doporučuje prodej pozemku p. č. 2193/30 - trvalý travní porost o výměře 626 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, paní P. B., bytem Staré Splavy, za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč; kupující dále uhradí náklady na f) ukládá odboru rozvoje a majetku předložit žádosti k projednání v zastupitelstvu města. R 206/14 Předkupní právo na odprodej objektů na p. p. č. 2600/167,168, 2600/379, 2600/ , 2600/166, 2600/169 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) nedoporučuje odkoupení nemovitostí bez čp/če na p. p. č. 2600/167,168, 2600/379, 2600/ , 2600/166, 2600/169 v k. ú. Doksy u Máchova jezera od společnosti R&K Servis, s. r. o., malé Březno 95, Ústí nad Labem, IČ: , b) ukládá předložit nabídky k odkoupení k projednání v Zastupitelstvu města Doksy. R 207/14 R 208/14 R 209/14 Změna nájemce a záměr pronájmu části p. p. č. 1066/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera souhlasí s uveřejněním záměru pronájmu části p. p. č. 1066/1 - ostatní plocha o výměře 17 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera na úřední desce Městského úřadu v Doksech. Záměr prodeje pozemku části p. p. č. 1338/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) nesouhlasí s uveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1338/1 - trvalý travní porost o výměře 1200 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera na úřední desce Městského úřadu v Doksech, b) ukládá odboru rozvoje a majetku předložit žádost k projednání v zastupitelstvu města. Záměr prodeje pozemku p. č. 507 v k. ú. Zbyny souhlasí s uveřejněním záměru prodeje pozemku p. č trvalý travní porost o výměře 4075 m 2 v k. ú. Zbyny na úřední desce Městského úřadu v Doksech. 6

7 R 210/14 Záměr prodeje pozemku p. č. 1674/10 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1674/10 - lesní pozemek pod rekreační chatou e.č o výměře 68 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) ukládá odboru rozvoje a majetku předložit žádost k projednání v zastupitelstvu města. R 211/14 Revokace usnesení č. R 231/13 z a) revokuje zrušuje usnesení Rady města Doksy č. R 231/13 ze dne v plném rozsahu, b) ukládá finančnímu odboru vrátit za neuskutečněné zřízení věcného břemene chůze na p. p. č. 1218/90 v k. ú. Doksy u Máchova jezera uhrazený poplatek ve výši Kč pí Č., bytem Praha. R 212/14 R 213/14 Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2013 Pálení čarodějnic a) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 Sboru dobrovolných hasičů Staré Splavy, k pořádání venkovní hudební produkce Pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice ve Starých Splavech dne od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne, b) pověřuje vnitřní a správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Odpovídá: ved. VSO Termín: Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2013 Šibřinky a) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 Sboru dobrovolných hasičů Staré Splavy a Tělovýchovné jednotě Sokol Staré Splavy k pořádání vnitřní hudební produkce Šibřinky v restauraci Sklípek ve Starých Splavech dne od 24:00 do 04:00 hodin následujícího dne, b) pověřuje vnitřní a správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Odpovídá: ved. VSO Termín: R 214/14 Schválení programu jednání Zastupitelstva města Doksy dne schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne Odpovídá: starostka Termín: vzala na vědomí: - stavebně-technický a geotechnický průzkum zpracovaný panem Ing. Boleslavem Březinou, IČ: , se sídlem Pod Strání 9/2155, Praha 10, - usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne , které určuje vlastníka nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na LV 1876 pro k. ú. Doksy u Máchova jezera Město Doksy, IČ: , - důvodovou zprávu s přiloženým seznamem a zákresem staveb v katastrální mapě, fotodokumentací a nájemní smlouvy na nemovitosti na hlavní pláži v Doksech. Ing. Eva Burešová v. r. Mgr. Alena Kolaříková v. r. starostka města členka rady 7

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 R 534/14 R 535/14 R 536/14 R 537/14 R 538/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 01. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 R 447/12 Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 o míru inflace 1,9 % schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013 R 516/13 R 517/13 Finanční dar neuvolněnému členu zastupitelstva a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč panu Bc. Josefu Pavinskému

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 Z 10/16 Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy a) schvaluje prodej pozemku p. č. 3732/1 - trvalý travní porost o výměře 527

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 MĚSTO DOKSY RM 30.05.2012 USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 R 288/12 Vybudování tůňky souhlasí s vybudováním tůňky v NPP Swamp na pozemku p. č. 2864 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 R 78/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 02. 2016, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 R 574/11 Žádost o finanční kompenzaci MŠ Pražská a) neschvaluje navýšení provozního příspěvku zřizovatele jako finanční kompenzaci Mateřské

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 R 278/16 R 279/16 R 280/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 02. 05. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. března 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. března 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. března 2015 R 161/15 R 162/15 R 163/15 R 164/15 Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou schvaluje pronájem bytu 1+1 č. 9 v Domě s pečovatelskou službou

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. října 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. října 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. října 2018 R 717/18 R 718/18 R 719/18 R 720/18 R 721/18 R 722/18 R 723/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 R 120/14 Pronájem části p. p. č. 2807/1, p. p. č. 2807/27, části p. p. č. 2626/1, p. p. č. 2626/82, p. p. č. 2626/41, p. p. č. 2626/133 a části

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 R 162/12 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 28.03.2012 a souhlasí s prodloužením termínů plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 R 623/16 Výjimka z limitu rozpočtu Sociální služby města Doksy na rok 2017 a) schvaluje výjimku ze stanovené výše limitu rozpočtu příspěvkové organizace

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 R 744/14 R 745/14 R 746/14 R 747/14 Rozpočtové opatření ZUŠ Doksy a) schvaluje organizaci Základní umělecká škola Doksy - příspěvková organizace,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 R 532/15 R 533/15 R 534/15 R 535/15 R 536/15 R 537/15 R 538/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 4. prosince 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 4. prosince 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 4. prosince 2017 R 822/17 R 823/17 R 824/17 R 825/17 R 826/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění. Odpovídá:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 R 563/15 Žádost o snížení ročního nájemného Regata Máchovo jezero, a. s. a) bere na vědomí stanovisko právního zástupce města k žádosti společnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

Žádost Úřadu práce ČR o vyjádření k doplatku na bydlení na ubytovně v Zámecké 828, Doksy Rada města

Žádost Úřadu práce ČR o vyjádření k doplatku na bydlení na ubytovně v Zámecké 828, Doksy Rada města MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. dubna 2017 R 261/17 R 262/17 R 263/17 R 264/17 Schválení programu jednání rady města schvaluje program svého dnešního jednání v upraveném znění. Odpovídá:

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. ledna 2018

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. ledna 2018 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. ledna 2018 R 50/18 R 51/18 R 52/18 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v upraveném znění. Odpovídá: starostka

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburka, konané dne 1. září 2011

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburka, konané dne 1. září 2011 z 38. schůze Rady města Rumburka, konané dne 1. září 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 596/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 38. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.09.2008 Usnesení č. 900 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.09.2008. Usnesení č. 901 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Č. 304/08 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje a cena pozemků 1. záměr prodeje pozemku p.

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 13. února 2019 Z 12/19 Z 13/19 Z 14/19 Z 15/19 Z 16/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Odbor ekonomický Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2019 R 198/19 R 199/19 R 200/19 Schválení programu jednání rady města schvaluje program dnešního jednání rady města v předloženém znění. Odpovídá: starostka

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více