USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 368/ /2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 368/ /2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 368/2012 Plnění usnesení rady města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města k datu 10. ledna Č. usnesení 369/2012 Organizační řád MěÚ Česká Lípa - změna přílohy č. 3 Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje změnu přílohy č. 3 organizačního řádu městského úřadu s účinností od 1. února Č. usnesení 370/A/2012 Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Žiznikov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 307/22 v k. ú. Žizníkov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL Žizníkov rozšíření sítě elektro vedená přes pozemek města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 1.000,- Kč + 20% DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. 1

2 Č. usnesení 370/B/2012 Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Žiznikov -2 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 936/1 a 309 v k. ú. Žizníkov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL Žizníkov 2. rozšíření sítě elektro na ppč. 310/8 vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 1.000,- Kč + 20% DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 370/C/2012 Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - U Šporky schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 167 v k. ú. Dolní Libchava, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL U Šporky rozšíření sítě elektro vedená přes pozemek ve vlastnictví města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 500,- Kč + 20% DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Č. usnesení 370/D/2012 Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - U spojů schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č v k. ú. Česká Lípa, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL U Spojů rozšíření sítě elektro vedená přes pozemek ve vlastnictví města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na základě geometrického plánu ve výši 1.000,- Kč + 20% DPH a bude uhrazena po vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. 2

3 Č. usnesení 370/E/2012 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na inženýrské sítě v pozemcích p. č. 936/1, 6000, 4001 v k. ú. Česká Lípa a Žizníkov - Kraus schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 936/1 v k. ú. Žizníkov a pozemky p. č a 6000 vše v k. ú. Česká Lípa pro pana Ing. Petra Krause, bytem Žizníkov č.p. 114, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává akce Přípojka vody a kanalizace pro stavbu RD na p.p.č. 310/5 v k.ú. Žizníkov vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 370/F/2012 Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 - Heroutova ul. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č a 2215/1 v k. ú. Česká Lípa, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, , IČ: Věcným břemenem se stává akce CL přípojka elektro sítě, Heroutova ul. vedená přes pozemky města České Lípy. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 371/A/2012 Smlouva s občanským sdružením Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků formou cíleného grantu na činnost v sociální oblasti na rok 2012 ve výši ,- Kč občanskému sdružení Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, se sídlem Zahradní 415/10, Liberec XI, IČ , na služby osobní asistence v České Lípě. Č. usnesení 371/B/2012 Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby schvaluje uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby v upraveném znění a pověřuje starostku města jejím podpisem. 3

4 Č. usnesení 371/D/2012 Leasingové smlouvy na nákup 3 vozidel pro Městskou policii Česká Lípa Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, zastupitelka schvaluje leasingové smlouvy dle předloženého materiálu a pověřuje starostku města Mgr. Hanu Moudrou jejich podpisem. Č. usnesení 371/E/2012 Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP souhlasí s uzavřením nové smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP dle důvodové zprávy Č. usnesení 371/F/2012 Smlouva o vzájemné spolupráci - výpověď smlouvy schvaluje výpověď Smlouvy o vzájemné spolupráci č. B /2003 uzavřené dne 18. června 2003 se společností Crystal Marketing Service, s. r. o., v souladu s odst. IV. této smlouvy. Č. usnesení 371/G/2012 Darovací smlouva - Českolipské teplo a.s. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Českolipské teplo a.s., sídlem Kutvirtova 339/5, Praha 5, IČ: , v předloženém znění. Č. usnesení 372/A/2012 Dodatek č. 5 ke Smlouvě na správu pohledávek a závazků č. B /2008 ze dne schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě na správu pohledávek a závazků č. B /2008, uzavřené dne mezi městem Česká Lípa a Stavebním bytovým družstvem SEVER, se sídlem Lipová 596/7, Liberec, IČ: , v předloženém znění. 4

5 Č. usnesení 372/B/2012 Dodatek ke smlouvě č. 1 - Genus TV schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě č. 1 uzavřené mezi městem Česká Lípa a Genus TV, který upravuje vysílací kanál. Č. usnesení 373/A/2012 Pozemky p. č. 5825/503, 5825/147, 5750/85, 5276/2, 1338/131, 2034 a 5825/576 v k. ú. Česká Lípa snížení nájemného bere na vědomí předloženou žádost o snížení nájemného. neschvaluje snížení nájemného u smluv uzavřených s Pavlem Černým, Skalice u České Lípy, IČ: , ze dne na p. č. 5825/503, ze dne na p. č. 5825/147, ze dne na p. č. 5750/85, č. A /2005 ze dne , č. A /2005 ze dne , č. A /2011 ze dne a č. A /2011 ze dne Č. usnesení 373/B/2012 Pozemek p. č. 654/8 v k. ú. Dobranov - nájem schvaluje u nájemní smlouvy č. A /2009 ze dne s firmou Limagro s.r.o., Zákupy, IČ: , s účinností od navýšení pronajatých pozemků, za stejných podmínek stávající smlouvy, o p. č. 654/8 v k. ú. Dobranov o výměře 2742 m 2 a souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 v předloženém znění. Č. usnesení 373/C/2012 Pozemek p. č. 310/1 v k. ú. Stará Lípa - nájem schvaluje u nájemní smlouvy č. A /2001 ze dne s firmou Zelená pastva s.r.o., Zákupy, IČ: , s účinností od navýšení pronajatých pozemků, za stejných podmínek stávající smlouvy, o p. č. 310/1 v k. ú. Stará Lípa o výměře m2 s respektováním sítí nacházejících se v tomto pozemku dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 v předloženém znění. 5

6 Č. usnesení 374/A/2012 Přidělení veřejné zakázky Výměna oken v zadním traktu objektu čp. 172, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken v zadním traktu objektu čp. 172, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa zhotoviteli: ELDO- CL, s. r. o. se sídlem Dubice 28, Česká Lípa, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Celková cena za stavební práce činí ,90 Kč bez DPH, tj ,72 Kč včetně DPH. Č. usnesení 374/B/2012 Přidělení veřejné zakázky "Dodávka multifunkčního kopírovacího stroje" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka multifunkčního kopírovacího stroje" dodavateli: KASRO, spol. s r. o., ul. 5. května 63/48, Liberec, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s vystavením objednávky vybranému uchazeči. Celková cena za dodávky činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Č. usnesení 374/C/2012 Přidělení veřejné zakázky "Projekt regenerace ZŠ 28. října Česká Lípa" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projekt regenerace ZŠ 28. října Česká Lípa dodavateli: BKN, spol. s r. o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Celková cena za služby činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. Č. usnesení 375/A/2012 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku Technologické centrum ORP města Česká Lípa - revokace a)/ částečně revokuje usnesení č. 190/E/2011 ze dne , b)/ souhlasí s upravenými zadávacími podmínkami otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Technologické centrum ORP města Česká Lípa". 6

7 Č. usnesení 375/B/2012 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Dešťová kanalizace Kopeček, Česká Lípa, I. etapa" schvaluje zadávací podmínky otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dešťová kanalizace Kopeček, Česká Lípa, I. etapa" a navrhuje složení komise pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek dle návrhu starostky města Mgr. Hany Moudré. Č. usnesení 375/C/2012 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku Modernizace a výměny zařízení veřejného osvětlení schvaluje zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky na služby Modernizace a výměny zařízení veřejného osvětlení dle důvodové zprávy a navrhuje složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek dle návrhu starostky města Mgr. Hany Moudré. Č. usnesení 375/D/2012 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku Údržba a opravy drenážní dešťové a kanalizace schvaluje zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky na služby Údržba a opravy drenážní a dešťové kanalizace dle důvodové zprávy a navrhuje složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek dle návrhu starostky města Mgr. Hany Moudré. Č. usnesení 376/2012 Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitele/ředitelky školských příspěvkových organizací Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, Základní školy Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace, Základní školy a Mateřské školy, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace, 7

8 Základní školy, Praktické školy a Mateřské školy, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace, Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, Základní školy, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace, Základní školy, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace, Základní umělecké školy, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace, Domu dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, Mateřské školy, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace, Mateřské školy Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace, Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 2063, příspěvková organizace, Mateřské školy Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace, Mateřské školy, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace, Mateřské školy Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace a Mateřské školy, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace ve znění dle přílohy. Č. usnesení 377/2012 Návrh na zřízení a zpoplatnění parkovacích míst nesouhlasí se zřízením a zpoplatněním parkovacích míst na pozemku p. č. 172/1 v k. ú. Česká Lípa před čp. 33 v Erbenově ulici (restaurace Zlatý Hrozen) dle důvodové zprávy. Č. usnesení 378/2012 Změna druhu nakládání s vodami na vodní plochy v k. ú. Žizníkov schvaluje změnu druhu nakládání s vodami na vodních plochách na pozemcích p.č. 333/2 a 329 v k. ú. Žizníkov ve vlastnictví města Česká Lípa v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb. 8 odst. 1 písm. a) vodního zákona dle důvodové zprávy. Č. usnesení 379/2012 Ceník vytěžené dřevní hmoty na rok 2012 souhlasí s navrženým ceníkem vytěžené dřevní hmoty na rok 2012 dle důvodové zprávy. 8

9 Č. usnesení 380/2012 Vyhlášení soutěže "O nejlepší péči o sídlištní zeleň v roce 2012" vyhlašuje soutěž "O nejlepší péči o sídlištní zeleň v roce 2012", souhlasí se spoluprací se společností OBI dle důvodové zprávy. Č. usnesení 381/A/2012 Mimořádné úkoly ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy na rok 2012 schvaluje ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy návrh mimořádných úkolů pro rok 2012 jako podklad pro vyplacení odměn dle důvodové zprávy. Č. usnesení 381/B/2012 Návrh na vyhlášení mimořádných úkolů ředitelkám příspěvkových organizací Sport Česká Lípa a Lipý Česká Lípa pro rok 2012 schvaluje návrh mimořádných úkolů ředitelkám příspěvkových organizací Sport Česká Lípa a Lipý Česká Lípa pro rok 2012 jako podklad pro vyplacení odměn dle důvodové zprávy. Č. usnesení 382/A/2012 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu rady města České Lípy na roční poplatek za zábor veřejného prostranství schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z Fondu rady města ve výši Kč pro Faraon sandals, s. r. o., Ralsko, Kuřívody 796, Mimoň, IČ: na úhradu ročního poplatku za zábor veřejného prostranství reklamním áčkem a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Č. usnesení 382/B/2012 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu rady města České Lípy na rozšíření působnosti služby sociální rehabilitace 9

10 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z Fondu rady města ve výši Kč pro Rytmus Liberec, o. p. s., Palachova 504/7, Liberec 1 - Staré Město, IČ: na rozšíření působnosti služby sociální rehabilitace a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku. Č. usnesení 382/C/2012 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu rady města České Lípy na zakoupení příslušenství kočárku schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z Fondu rady města ve výši Kč pro Šimona Pačese, Gagarinova 363, Zákupy na zakoupení příslušenství speciálního kočárku a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Č. usnesení 382/D/2012 Žádost ZŠ 28. října o příspěvek z fondu rady města Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Základní škole, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace poskytnutí příspěvku z fondu rady města ve výši Kč na pronájem sálu v KD Crystal včetně povinných služeb pro realizaci společenského večera "Pasování deváťáků". Č. usnesení 382/E/2012 Příspěvek z fondu rady města ČOK CZ s.r.o. schvaluje poskytnutí příspěvku z fondu rady města společnosti ČOK CZ s.r.o., sídlem Roháčova 188/37, Praha 3, IČ , na výdaje spojené se slavnostním vyhlášením výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2011 ve výši Kč (nájemné) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 383/2012 Dohody o členství v JSDHO Česká Lípa Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje uzavření 3 dohod o členství ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa v předloženém znění dle důvodové zprávy 10

11 Č. usnesení 384/A/2012 Pronájem nebytových prostor ve sportareálu - restaurace bere na vědomí informaci o doručené žádosti o pronájem nebytových prostor ve sportareálu, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa (nebytové prostory v přízemí - restaurace a příslušenství o celkové výměře 286,43 m2) pověřuje Mgr. Ivetu Žižkovou, ředitelku příspěvkové organizace Sport Česká Lípa, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , uzavřením smlouvy o pronájmu výše uvedených nebytových prostor s panem Miroslavem Lukačkou, místem podnikání 5. května 1403, Česká Lípa, IČ , na dobu neurčitou, za celkovou cenu ,- Kč/rok + DPH + energie a za podmínek uvedených v důvodové zprávě a záměru pronájmu. Č. usnesení 384/B/2012 Pronájem nebytových prostor v přístavbě sportareálu šatna a příslušenství bere na vědomí informaci o doručené žádosti o pronájem nebytových prostor v přístavbě sportareálu, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa (nebytové prostory v přízemí - šatna a sociální zařízení o celkové výměře 51,75 m2) pověřuje Mgr. Ivetu Žižkovou, ředitelku příspěvkové organizace Sport Česká Lípa, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , uzavřením smlouvy o pronájmu výše uvedených nebytových prostor se spol. SOUKUP A SPOL., s.r.o., sídlem Újezd 2222, Česká Lípa, IČ , na dobu určitou od do , za celkovou cenu ,- Kč + DPH + energie a za podmínek uvedených v důvodové zprávě a záměru pronájmu. Č. usnesení 385/2012 Úprava ceníku vstupného pro veřejnost plavecký bazén ve sportareálu a plavecký bazén Sever bere na vědomí informace příspěvkové organizace Sport Česká Lípa o úpravě ceníku vstupného pro veřejnost v plaveckém bazénu ve sportareálu, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa, a v plaveckém bazénu Sever, ul. Školní 2520, Česká Lípa, s platností od , dle důvodové zprávy. 11

12 Č. usnesení 386/2012 Inspekční zpráva a protokol České školní inspekce Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města bere na vědomí přiloženou inspekční zprávu České školní inspekce č. j. ČŠIL-691/11-L a protokol České školní inspekce č. j. ČŠIL-692/11-L. Č. usnesení 387/2012 Zásady poskytování grantů na činnost v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2012 schvaluje Zásady poskytování grantů na činnost v oblasti prevence kriminality na rok 2012, tiskopisy žádostí o poskytnutí příspěvku a tiskopisy vyúčtování v předloženém znění. Č. usnesení 388/2012 Změna - doplnění směrnice rady města č. 3/2008 o poskytování finančních prostředků z fondu Rady města Česká Lípa Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ schvaluje změnu - doplnění směrnice rady města č. 3/2008 o poskytování finančních prostředků z fondu Rady města Česká Lípa v bodech 3.5 a 5.3 dle důvodové zprávy. Č. usnesení 389/2012 Stanovení ceny publikace Pohostinná Česká Lípa pro předání Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje cenu publikace Pohostinná Česká Lípa, za niž bude poskytnuta k prodeji Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě na 327,-- Kč včetně DPH. Č. usnesení 390/A/2012 Zápis z jednání Komise prevence kriminality Předkládá: Mgr. Policer Jan, předseda komise prevence kriminality bere na vědomí předložený zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne

13 Č. usnesení 390/B/2012 Zápis z jednání komise pro komunikaci s veřejností a ceník a podmínky inzerce MN Předkládá: Hudec Tomáš, předseda komise pro komunikaci s veřejností bere na vědomí zápis z jednání komise pro komunikaci s veřejností ze dne schvaluje ceník a podmínky inzerce MN, viz příloha, s platností od Č. usnesení 391/2012 Pro informaci bere na vědomí materiály pro informaci v příloze. Č. usnesení 392/2012 Sleva na nájemném - p. Hurčík schvaluje smírné vyřízení soudního sporu o zaplacení částky ,20 Kč a nákladů řízení žalobci p. Pavlu Hurčíkovi, zastoupenému JUDr. Jarmilou Holovčákovou. schvaluje slevu na nájemném panu Pavlu Hurčíkovi, bytem Komenského č. p. 3006, č.b. 25 v České Lípě dle důvodové zprávy. Mgr. Hana Moudrá Jiří Kočandrle 13

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 12. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 11. 2011 (č. usnesení 306/2011-337/2011)

USNESENÍ z 12. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 11. 2011 (č. usnesení 306/2011-337/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 12. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 11. 2011 (č. usnesení 306/2011-337/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 4. 5. 2015 (č. usnesení 165/2015-177/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011)

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015)

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011)

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová

Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová města pro výchovu a vzdělávání, Strana č. 1 / 8 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Alena Losová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová Omluveni: MgA. Ivana

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 300/ /2016)

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 300/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 30. 3. 2016 (č. usnesení 300/2016-318/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 23. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ z 11. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11. cervna 2008 v

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Č. 304/08 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje a cena pozemků 1. záměr prodeje pozemku p.

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 225/A/ /2011)

USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 225/A/ /2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 12. 9. 2011 (č. usnesení 225/A/2011-246/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 010/15 z

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program:

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 147. jednání Rady města

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více