ÚVOD MOTIVACE... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD... 7 1 MOTIVACE... 8"

Transkript

1 OBSAH ÚVOD MOTIVACE Typy motivace Vnitřní motivace Vnější motivace Motivační teorie Teorie instrumentality Teorie zaměřené na proces Extrapolační teorie Teorie cíle Teorie spravedlnosti Teorie potřeb Dvoufaktorová teorie EMOCE Emoce na úrovni neuronů Rozdělení emocí KOUČOVÁNÍ Historie koučování Koučovací proces Koučovací etapy podle Édouarda Stacke (pět etap) Koučovací etapy podle Johna Whitmora (čtyři etapy) Kouč Koučovaný Prostředí koučování Typologie otázek Instruktivní otázky Konstruktivní otázky

2 3.6.3 Zjišťovací otázky Zpětná vazba Škálování Překážky v koučování Koučování týmů Stupně rozvoje týmu PRAKTICKÁ ČÁST KOUČOVACÍ ROZHOVOR Seznání s Městskou knihovnou Písek První koučovací rozhovor Záznam prvního koučovacího rozhovoru Vyhodnocení prvního koučovacího rozhovoru Druhý koučovací rozhovor Záznam druhého kaučovacího rozhovoru Vyhodnocení druhého koučovacího rozhovoru ZÁVĚR A DOPORUČENÍ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Elektronické monografie, webovská sídla, databáze Tištěné monografie SEZNAM OBRÁZKŮ PŘÍLOHY

3 Úvod Tato bakalářská práce se zabývá metodou vedení lidí, koučováním. Metoda koučování mne zaujala svou filosofií, která vychází z humanistického a optimistického pohledu na člověka. Kouč, průvodce procesem koučování, se sice snaţí z kaţdého koučovaného dostat maximum, v čemţ se neliší od ostatních metod vedení lidí, rozdíl je však v tom, ţe proces vede v takovém duchu, aby si kaţdý určil své maximum, které si sám v sobě uvědomí, případně v týmu se na něm podílí. Získá tak k takovému maximu vztah, odpovědnost a stává se tak jeho vnitřní motivací. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se v první kapitole nejprve zabývám teorií motivace, aby bylo moţno určit a analyzovat motivaci chování jedinců. Hlavní náplní koučovacího procesu je pozorné naslouchání a následné kladení sofistikovaných otázek. Po kapitole o motivaci je další v pořadí kapitola zaobírající se emocemi, které dokáţí zcela zásadně zahýbat celým motivačním procesem. Následuje samotné koučování. Jeho historie, rozbor účastníků koučování, jak postupovat během koučování, na co si dát pozor. Závěrem je rozebráno týmové (skupinové) koučování, které je meritum této bakalářské práce. V praktické části se pak tato práce zabývá aplikováním koučovacího procesu podle metody GROW od jednoho ze zakladatelů koučování Johna Whitmora. Koučování bude probíhat na dvojčlenném týmu dětského oddělení Městské knihovny Písek. K záznamu koučovacího rozhovoru bude pouţito diktafonu, poté bude rozhovor přepsán a proveden jeho rozbor. Koučování bude zaměřeno na zvýšení výkonnosti týmu a na efektivitu vyuţívání času. 7

4 1 Motivace Motivace je jeden z nejdůleţitějších nástrojů v rukách manaţera. Dobře motivovaný zaměstnanec je synonymem vyšších pracovních výkonů a spokojenosti, flexibility, loajality atd. Uvedené aspekty se odráţí v sociálních a pracovních vztazích na pracovišti. V globálním měřítku se toto vše promítne do konkurenceschopnosti podniku, kde v dnešním dravém trţním prostředí je elementárním faktorem ţivotaschopnosti vytěţit ze vstupních hodnot maximum, které se poté reflektuje ve výstupech. Elementárním prvkem, který manaţer stimuluje, je člověk. Kaţdý člověk sám o sobě je unikátní, k čemuţ musíme ještě přičíst ovlivnění jednání různými sociálními, psychickými a dalšími faktory. Tudíţ se dá konstatovat, ţe lidské jednání je věcí nezcela logickou, předvídatelnou, deterministickou. Dobrý manaţer tak musí mít ve své výbavě i takové vlastnosti, které se nedají naučit, jako je schopnost empatie a intuice. 1.1 Typy motivace Motivace ovlivňuje člověka, aby se vydal určitým směrem či se určitým způsobem choval. Můţeme ji rozdělit podle toho, jestli motivační impuls vychází z našeho vnitřku, nebo k stimulaci dochází z vnějšího prostředí Vnitřní motivace Je hlubšího a trvalejšího rázu, motivační podněty vznikají z vlastní vůle jedince. Patří sem rozvíjení a vyuţívání dovedností, postup v hierarchii firmy. 8

5 1.1.2 Vnější motivace Má okamţitý a markantní účinek, její účinnost však můţe upadat. Patří sem odměňování (finanční odměny, pochvala) a tresty (finanční pokuta, kritika). Z příkladů je patrné, ţe motivačním podnětem není vlastní vůle jedince, ale impuls z vnějšího okolí. 1.2 Motivační teorie J. Nuttin (1978, s. 1403) chápe motivaci jako hypotetický proces, jehož podstatným znakem je zaměřování a energetizace chování, a uvádí: konkrétní zaměření na ten či onen objekt určuje učení, avšak účinek vnějších podnětů (stimulů) nelze vždy zcela jasně odlišit od účinků motivace a je nutno odlišit dvě odlišné úrovně řízení: 1. řízení může znamenat konkrétní cestu k dosažení určitých objektů (to je funkcí učení, nejedná-li se o vrozené instinktivní chování); 2. jedinec nacházející se ve stavu motivace cosi hledá, od určitých objektů se odvrací, u jiných prodlévá a vykazuje tak, že motivované chování má orientaci, cíl, tzn. že je zaměřeno na něco, co přináší uspokojení. Motivace dává chování jednotu a význam a strukturuje spolu s kognitivními procesy pohyby tak, že vykazuje smysluplné aktivity. [3] Jak jiţ bylo nastíněno, motivaci není snadné definovat, na problém lze nahlíţet z několika úhlů. První varianta počítá s moţností motivovat lidské chování tresty a odměnami (teorie instrumentality). Další teorie počítá s působením psychologických procesů na motivaci chování (teorie zaměřené na proces). Poslední pohled předpokládá zaměření motivace lidského chování na uspokojování potřeb (teorie zaměřené na obsah). Ţádná z teorií není úplně dokonalá a lze na ní najít slabiny. 9

6 1.2.1 Teorie instrumentality Nazývá se také zákon příčiny a účinku. Lidé mohou být motivováni k určitému druhu chování, kdyţ jsou za něj odměňováni, trestáni. Poslední moţností je ignorovat chování. Odměňování pouţíváme, kdyţ některý druh chování chceme podpořit. Trest se pouţije k restrikci chování. Ignorace k postupnému vymizení chování. Systém je zaloţen na přísné kontrole, není příliš humanistický. Představitelem této teorie je Burrhus F. Skinner Teorie zaměřené na proces Říká se jí také kognitivní teorie. Zabývá se tím, jak a jaké psychologické procesy působí na lidi v pracovním prostředí. Jak si je lidé vysvětlují a jak je chápou. Hlavními motivačními procesy jsou očekávání (extrapolační teorie), dosahování cílů (teorie cíle), pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti) Extrapolační teorie Predikcí extrapolační teorie je fungování motivace jen tehdy, pokud mezi výkonem a výsledkem existuje jasná souvislost a dosaţený výsledek se rovná uspokojení potřeb. Pojem očekávání byl původně součástí Vroomovi teorie valence instrumentality expektace. Valence je zástupcem hodnoty. Instrumentalita je přesvědčení, ţe naše činnost povede k jiné činnosti. Expektace je očekávání, neboli pravděpodobnost, ţe se nám povede naplnit cíl. Definici očekávání formuloval samotný Vroom takto: Kdykoli jedinec volí mezi alternativami, které znamenají nejisté výsledky, je jasné, že jeho chování je ovlivněno nejen jeho preferencemi týkajícími se těchto výsledků, ale také mírou jeho přesvědčení, že tyto výsledky jsou možné. Očekávání je definováno jako momentální přesvědčení, týkající se pravděpodobnosti, že po určitém činu bude následovat určitý výsledek. Očekávání lze charakterizovat z hlediska jejich síly. Maximální sílu 10

7 signalizuje subjektivní jistota, že po činu bude následovat výsledek, zatímco minimální (nebo nulovou) sílu signalizuje subjektivní jistota, že čin výsledek nepřinese. [1] Tato teorie byla rozvinuta Porterem a Lawlerem. Stejně jako Vroom počítali s faktem, ţe má-li být dosaţeno vyššího úsilí, je zapotřebí jedince motivovat hodnotou odměny a pravděpodobností naplnění cíle. Ale aby bylo docíleno poţadovaného výkonu, je ještě zapotřebí počítat se schopnostmi jedince (inteligence, manuální zručnost, zkušenosti atd.) a vnímáním role (zda se shoduje představa o uţitečnosti jedince s představou zaměstnavatele, neshoda představ je neţádoucí) Teorie cíle Obsah teorie zformulovali Latham a Lock. Říkají, ţe cíle přizpůsobené jedinci, které jsou dostatečně náročné, splnitelné a je u nich přítomna zpětná vazba, zvyšují výkon a motivaci. Na dosaţení vyšších cílů je zapotřebí docílit vzájemného souhlasu všech zúčastněných (jedinec, kolektiv, vedení) Teorie spravedlnosti Zabývá se tím, jak jedinec posuzuje chování k jeho osobě v porovnání s ostatními jedinci. Není to však synonymum pro rovnost všem. Existují provozy, které si vyţadují diferencovaný přístup. Podle této teorie tedy na motivaci působí kladně, kdyţ je s jedincem zacházeno spravedlivě, dle zásluh. Podle Adamse existují dvě formy spravedlnosti. První je tak zvaná distributivní, zabývá se tím, jak člověk nahlíţí na to, zda je spravedlivě odměňován za své zásluhy. Druhá je procedurální, u níţ je bodem zájmu, zda firma uplatňuje spravedlivý hodnotící systém (povyšování, odměňování atd.) Není to příliš komplexní teorie, zabývá se jen jedním, i kdyţ závaţným aspektem. 11

8 1.2.6 Teorie potřeb Mezi nejuznávanější motivační teorie patří teorie potřeb od amerického psychologa, jednoho ze zakladatelů humanistické psychologie Abrahama Maslowa. Tato teorie je znázorňována pyramidou (viz Obrázek 1 Maslowova pyramida potřeb), která je rozdělena na patra. Jednotlivá patra jsou zastoupena potřebami, které působí jako motivátory lidského chování. Člověk postupně naplňuje potřeby od spodního patra pyramidy. Pokud nedojde k naplnění těchto základních potřeb, nemá člověk motivaci postoupit v hierarchii pyramidy o patro výše. Původně měla pyramida pět pater (biologické a fyziologické potřeby, potřeby jistoty a bezpečí, sociální potřeby, potřeby úcty a uznání, seberealizace), ale dalším zkoumáním zákonitostí motivace Maslow doplnil pyramidu ještě o další tři patra (kognitivní potřeby, estetické potřeby, sebetranscedence). Obrázek 1 Maslowova pyramida potřeb 12

9 Potřeby v pyramidě se ještě dají dělit na dvě mnoţiny. První čtyři patra od základny pyramidy tvoří mnoţinu potřeb, jejichţ cílem je odstraňování nedostatků. Patří sem sex, bezpečí, láska, prestiţ. Horní čtyři patra jsou obsazeny potřebou něčeho dosáhnout, jedná se o tzv. potřebu růstu. Patří sem krásno, vzdělání, seberealizace, sebetranscendence. Vrcholem pyramidy je sebetranscendence dosáhnutí něčeho, co přesahuje existenci jedince. Tento pojem vzbudil polemiky. Psychologové se přou o to, zda tento pojem zapadá do oblasti psychologie. Další slabinou je, ţe ne vţdy platí hierarchická posloupnost naplňování potřeb. Jsou popsány zkušenosti z prostředí koncentračního tábora, kde nebylo umoţněno vězňům uspokojit základní potřeby ze spodní části pyramidy, své nedostatky si tak vězni naplňovali duchovními potřebami (Viktor Frankl 1 ) Dvoufaktorová teorie Dalším, kdo se zabýval teorií potřeb, je Frederik Herzberg. Jeho teorie je zaloţena na působení dvou faktorů, kterými lze motivovat v pracovním prostředí. Hygienické faktory: reakcí na přítomnost v motivačním procesu je krátkodobá spokojenost, nepřítomnost vyvolá nespokojenost. Hygienické faktory mají svůj ekvivalent v Maslowově pyramidě v podobě mnoţiny odstranění nedostatků. Příkladem můţe být např. výplata. Motivační faktory: reakce na přítomnost v motivačním procesu je dlouhodobá spokojenost, nepřítomností nedojde k zásadní změně emocí. V Maslowově pyramidě jsou ekvivalentem faktory z růstové mnoţiny. Příkladem je moţnost vzdělávání. Dle mého názoru nelze ţádnou z teorií vyloţeně preferovat, ţe je tou jedinou správnou a nejlepší teorií motivace. Kaţdá nahlíţí na danou problematiku lidského chování z jiného aspektu a přitom kaţdá z teorií vypadá rozumně zdůvodněná, opodstatněná. Proto doporučuji v praxi pouţívat v jednotlivých fází motivace kombinaci teorií motivace. 1 Rakouský neurolog a psychiatr. 13

10 2 Emoce Důleţitým prvkem, který ovlivňuje výrazně motivaci, jsou emoce. Emoce se nejspíš vyvinuly během evoluce za účelem zvýšení pravděpodobnosti přeţití a adaptability. Například pocit únavy indikuje, ţe je zapotřebí se uloţit ke spánku, relaxovat. Popisovaná emoce tak zabrání vzniku stavu vyčerpání. Emoce jsou motivátory k určitému chování na základě vnitřních pocitů. Na emoce lze nahlíţet z různých úhlů, proto existuje velké mnoţství definic, co jsou to emoce: Emoce jsou mentálními stavy, které vznikají spíše spontánně, než prostřednictvím vědomého, volního úsilí. Jsou to fyzické výrazy, a to často nevědomé, které se vztahují k pocitům, vjemům či přesvědčením o prvcích, objektech a vztazích mezi nimi, a to buď reálně, nebo pouze v představách. Emoce jsou reakcemi na nějaký podnět, které zahrnují charakteristické fyziologické změny, jako je rychlost tepu, změna tělesné teploty, vyšší nebo nižší aktivita některých žláz, změny v rychlosti dechu - a mají tendenci motivovat jednotlivce k nějaké aktivitě. <1> 2.1 Emoce na úrovni neuronů Lidé mají tendenci chovat se emocionálně v krizových situacích. Proč tomu tak je, vysvětluje následující citace. Na úrovni neuronů je mozek vystavěn tak, aby signalizoval změny v prostředí a s dostatečnou intenzitou nás upozorňoval na cokoliv neobvyklého. Tyto signály o neobvyklém vznikají v přední části mozkové kůry, která je propojena s centrem strachu nacházejícím se v amygdale 2. Obě tyto oblasti spolu soupeří a odvádějí energii z přední části mozku, která umožňuje provádění složitějších intelektuálních činností. Proto máme tendenci chovat se emocionálně, neboť kontrolu začínají přebírat živočišné instinkty. Když se tento signalizační systém přehřeje, skončíme s diagnózou obsedantně-kompulsivní poruchy. V takovém případě náš mozek neustále vysílá nesprávný signál, že něco není 2 Centrum emocí v mozku. 14

11 v pořádku, a my se to neustále snažíme napravit. Dokonce i u lidí bez této poruchy znamená pouhá snaha o změnu nějakého rutinního chování, že mozek začne vysílat silné signály o tom, že něco není v pořádku. Tyto signály mají upoutat naši pozornost, čímž zatlačí do pozadí racionální myšlení. Překonat takovou mentální aktivitu vyžaduje velké úsilí. <3> 2.2 Rozdělení emocí Emoce je moţné rozdělit do dvou hlavních skupin, a to podle intenzity a podle kvality. a) dle intenzity: Afekty, vyznačují se silnou intenzitou a krátkodobostí. Vznikají prudce z nenadání, mají bouřlivý, racionálně nekontrolovatelný průběh. V případě jejich potlačení se kumulují. Vzniká pak nebezpečí nepřiměřené reakce při nepatrné excitaci. Vášně, vyznačují se silnou intenzitou a dlouhodobostí. Vášeň je citová investice zaměřená na konkrétní cíl, jako je milovaná osoba, sport, víra v Boha. Nálady, vyznačují se niţší intenzitou, zato jsou trvalejší. Ovlivňují například naši paměť, schopnost myslet, soustředit se. b) dle kvality: Vyšší emoce, většinou bývají trvalého rázu, učíme se jim během ţivota. Ovlivňuje je sociální prostředí, v kterém ţijeme. Vycházíme z nich při utváření morálních, sociálních a intelektuálních názorů. Niţší emoce, ovlivňují je instinkty a pudy. Aktivují naše základní ţivotní potřeby, jako je hlad, bolest, strach. Niţší emoční projevy ovlivněné pudy a instinkty dokáţe člověk na rozdíl od zvířat ovládnout a regulovat. Emoce proţívá kaţdý subjektivně, na stejný vjem tak reagují dvě osobnosti rozdílným pocitem a intenzitou. Většina emocí je antagonistických, smutek versus radost, láska versus nenávist. 15

12 Častým problémem je potlačování emocí, to souvisí s tím, ţe většina lidí neumí své emoce správně interpretovat. Pokud něco děláme v optimistickém emočním naladění, máme větší předpoklad úspěchu. U emocí se vyskytuje setrvačnost, například příchod šéfa na pracoviště můţe vzbuzovat úzkost, i kdyţ se šéf z původního autokrata změnil v kouče. Důleţitou vlastností je přenositelnost emocí, podle hrubého odhadu vedoucí ovlivňují emoční naladění týmu z 50% aţ 70%. Doporučuji si dávat na tuto vlastnost emocí obzvláště pozor, podle mé zkušenosti není na tento aspekt brán ve firmách moc velký zřetel. Nemělo by tomu tak být, neboť si hned při startu zbytečně podkopáváme startovací blok. Připravujeme se tak o nadšení, kterým lze zdolat plno nesnází. 16

13 3 Koučování Ač pojem koučovaní známe hlavně ze sportovní terminologie, tak dnes jiţ celkem zdomácněl v terminologii zabývající se řízením lidí. Podstata pojmu zůstala stejná, dostat z lidí jejich maximum. Koučování je způsob, jak pomoci pracovníkům k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu osobnímu a profesnímu rozvoji metodou řízeného neformálního rozhovoru. Hlavní odlišností při koučování je na rozdíl od ostatních řídících metodik nepouţití hodnotícího systému. Brání se tak vzniku předsudků, které zapříčiňuje zařazování lidí do určitých skupin. Příkladem můţe být například snaha filmových reţisérů zařadit herce do určitého ţánrového šuplíků. Kouč naopak nahlíţí na jedince pozitivním pohledem, díky kterému si koučovaný sám začne uvědomovat hranice svých schopností. Samozřejmostí je, ţe pozitivní pohled nesmí být hraný, afektovaný, ale naopak upřímný a nativní. Koučování není samozřejmě lékem na všechno, nedoporučuje se na odstraňování problémů v mezilidských vztazích dlouhodobějšího rázu. V takovýchto případech je lepší problém přenechat odborníkovi z oboru poradenství. 3.1 Historie koučování Před více neţ dvaceti lety vydal tenisový specialista a učitel na Harvardu Timothy Gallwey knihy The Inner Game of Tennis, Inner Skiing a The Inner Game of Golf. Ve všech názvech knih je obsaţeno slovo inner (vnitřní), neboť Timothy Gallwey tvrdí, ţe stav naší mysli je mnohem silnější soupeř, než ten na druhé straně dvorce [8], neboli hráč se můţe rapidně zlepšit, aniţ by zlepšil technickou stránku své hry, pokud odbourá psychické bloky. Gallweyova myšlenka nebyla příliš přijata, její převratnost odradila tehdejší kouče, kteří vycházeli z behaviorismu 3. 3 Psychologický směr, kde základem studia je vnější chování jedince, zdůrazňující pojmový rámec podnětreakce. 17

14 3.2 Koučovací proces Na první pohled nezasvěcený účastník ani nerozpozná, ţe jde o určitou formu řízení lidí, koučovací proces se totiţ odehrává v rámci neformálního rozhovoru. Rozhovor probíhá podle metody, která se skládá z několika etap. Metoda se můţe lišit počtem i pořadím etap podle preferovaného skeletu koučovacího procesu Koučovací etapy podle Édouarda Stacke (pět etap) První na řadě je Diagnostika. Zajímá nás osobnost koučovaného, silné a slabé stránky, potenciál, schopnost autoevaluace. Na závěr této etapy koučovanému prozradíme, co jsme u něj zpozorovali. Druhá etapa Strategie. V této etapě si určíme konkrétní a pozitivní cíl, nejlepší moţný cíl v závislosti na zdrojích. Cíl by měl splňovat několik aspektů. Měl by nás motivovat, být reálný a realizovatelný. Pro jeho úspěšné naplnění je zapotřebí cíl plně pochopit. Třetí etapa Plán tréninku. K dosaţení nového cíle je většinou zapotřebí rozšířit svůj potenciál. Trénink zaměříme na schopnost naučit se nově myslet, posílení základních reflexů, doplnění doplňkových dovedností. Trénink můţe mít různé formy, závisí to na kvalitě zpětné vazby, času, potřebách, zkušenosti kouče. Čtvrtá etapa Posilování důvěry. Tato etapa je zaměřena na podporu sebevědomí a pozitivního myšlení koučovaného, aby neztratil přesvědčení v úspěšné naplnění cíle. Poslední etapa Analýza výsledku. Poslední etapa se zabývá hodnocením dosaţených výsledků. Jejím hlavním přínosem je poučení se z předchozích chyb. Způsob předání informací koučovaného kouči vypovídá o úrovni vzájemné důvěry. 18

15 3.2.2 Koučovací etapy podle Johna Whitmora (čtyři etapy) Koučovacím procesem podle Johna Whitmora se zabývá tato práce zevrubněji, neboť se mi zdá jeho hierarchie etap nejpřínosnější. Pouţil jsem jej také k vedení koučovacího rozhovoru v praktické části této práce. Kouč klade otázky podle čtyř etapové metody GROW ( Goal setting, Reality, Options, Will). Nejdříve jde o to zjistit cíl schůzky. Po vytýčení cíle zmapujeme, jaká je realita, zda je reálné cíle dosáhnout. Následně určíme moţnosti, jak cíle dosáhnout a na závěr specifikujeme, co, kdy, kdo udělá. Cíle (Goal Setting) Kaţdý koučovací proces musí začínat vytýčením cíle. V duchu koučovací filosofie samozřejmě do vytýčení cíle můţe pokaţdé mluvit jak kouč, tak koučovaný. Cíl musí být alespoň částečně v souladu s představami koučovaného, vznikne tak kotva 4, která podpoří jeho chuť a zanícení, osobní zodpovědnost pro jeho úspěšné dokončení. Logicky se však dá usoudit, ţe hlavní slovo při vytyčování cíle má iniciátor schůzky. Cíle se dají dělit podle časového horizontu dosaţitelnosti cíle. a) Dlouhodobé cíle Dlouhodobé cíle jsou spíše jakousi vysněnou metou. Nemáme tak okamţitou reflexi, zda svou činností docílíme touţebného cíle. Příkladem dlouhodobého cíle můţe být u pohodlného člověka s nadváhou sportovní postava. b) Krátkodobé cíle U těchto cílů nám jde o postupné zvyšování dočasných cílů, pomalu se tak dostáváme blíţe k vysněné metě. Velkou výhodou je u těchto cílů relativně rychlá reflexe v podobě viditelných výsledků. Okamţitě se tak dozvíme, zda naše úsilí míří správným směrem, či zda je naše úsilí zapotřebí regulovat. U těchto cílů pociťuje koučovaný větší zodpovědnost, 4 Podrobněji v kapitole 1.3 Pravidlo motivační kotvy z publikace Jiřího Plamínka Tajemství motivace. 19

16 cítí, ţe je má v moci. Příkladem krátkodobého cíle můţe být u člověka s nadváhou do měsíce zhubnout o 1 kg. Vlastnosti dobrého cíle Pokud má mít cíl velkou pravděpodobnost naplnění, měl by splňovat následující vlastnosti. Jednotlivé vlastnosti mají mezi sebou synergický vztah, platí tak přímá úměra, čím více má cíl specifikovaných vlastností, tím je větší pravděpodobnost úspěchu. Specifické Měřitelné Odsouhlasené Realistické Rozložené v čase Pozitivně formulované Dobře pochopené Relevantní Etické Náročné Legální Ekologicky přijatelné Přiměřené. zaznamenané [7] Pokud je cíl měřitelný, můţeme sledovat, zda se přibliţujeme našemu záměru. Stejně tak je důleţitý jeho přesný popis, abychom soustředili naši píli na merit věci. Dále je důleţitá náročnost cíle, neměli bychom se přecenit, cíl má být v rámci moţností koučovaného, aby byl splnitelný. Příliš snadný cíl by naopak mohl vypadat jako podcenění potenciálu týmu a mohla by tak hrozit ztráta motivace. Zároveň je důleţitá formulace cíle, která můţe negativně nebo optimisticky ovlivnit mysl a následně výkonnost. Příklad negativní formulace z hokeje: Nesmíme dostat do konce třetiny gól! Správný kouč by spíš pouţil tuto optimistickou formulaci: Do konce třetiny zabojujeme a ubráníme to! 20

17 Skutečnost (Reality) Po fázi určení cíle přichází na řadu další etapa, která je zaměřená na zkoumání skutečnosti z pohledu koučovaného. I kdyţ se zdá být paradoxem nejdříve si určit cíl, poté zkoumat skutečnost, opět si musíme připomenout filosofii koučinku, bránit se předsudkům, a naopak hledat a rozvíjet potenciál koučovaného. Pod tlakem reality nebývá prostor na kreativitu. Můţeme tak vytvořit ve fázi hledání cíle cíl, který se sice shoduje s naší představou, ale ne aţ tak s realitou, a ten posléze podle reality upravit. Otázky jsou formulovány tak, aby nutily koučovaného k zamyšlení se nad tím, co proţívá, jak co dělá, co cítí, jaký má pohled na realitu kolem sebe. Dobrá otázka tak podnítí deskriptivní odpověď, z které kouč postupně získává informace od koučovaného, které mu postupně osvětlují chápání reality koučovaného. V této fázi koučování je důleţité navázání důvěry ve vztahu mezi koučem a koučovaným. Pokud koučovaný nedůvěřuje kouči, pak nemá koučovací rozhovor ten správný efekt. V tomto případě bychom pomocí otázek dokázali maximálně urovnat myšlenky koučovaného. My se však potřebujeme dostat hlouběji do podvědomí. Cílem je dostat se k podstatě věci, z které lze vyvodit vhodné opatření vedoucí k vyřešení problému. Důvěra koučovaného se dá velmi dobře vypozorovat z gestikulace koučovaného, je totiţ mnohem sloţitější zakrýt svůj postoj zakódovaný v řeči gest, který vychází z podvědomí, neţ ve verbální komunikaci. Typický odmítavý postoj jsou například spletené ruce na hrudi. Dalším ukazatelem je směr a poloha nohou, zda tvoří bariéru vůči kouči, nebo jsou na něj naopak otevřeně nasměrovány. Během zevrubného zkoumání skutečnosti se často stává, ţe se vykrystalizuje řešení problému, někdy se tak stává jiţ ve fázi určování cíle, proto je zapotřebí tyto dvě fáze neuspěchat a věnovat jim více času. Možnosti (options) Tato fáze koučování se zabývá sběrem co moţná největšího počtu variant řešení problému. V první části hledání moţností řešení nejde o kvalitu a proveditelnost návrhu, ale o kvantitu, čím víc nápadů, tím lépe. Pro tento předpoklad musí být vytvořena uvolněná atmosféra bez předsudků. Tento úkol je záleţitostí kouče. Musí donutit koučované, aby si kladli otázku: Co kdyby..? Všechny nápady jsou registrovány a zaznamenávány. Důvod? 21

18 Některý z nápadů nebo jeho část by mohl ve spojení s následujícími nápady dát zajímavou souvislost. V podstatě je to klasický brainstorming. Nápady by neměly být na papíře uspořádány ve sloupcích, stává se pak, ţe některé nápady jsou více na očích a mají díky tomu lepší výchozí pozici. Další moţností je nápady obodovat. Pokud kouč zná nějaké lepší řešení, můţe s ním přispět v situaci, kdyţ koučovaný vyčerpal svou fantazii. Učiní tak nenásilně, například následující otázkou: Vím o několika dalších moţných řešeních. Chcete je vědět? Volba (Will) Volba je závěrečnou fází koučování, kde dochází k přesné definici jak řešit a vyřešit problém. V této fázi by měl být kouč tvrdý a neústupný, aby všechny cesty vedly nekompromisně k cíli. Několik otázek hodících se pro tuto fázi koučování: Co uděláte? Při této otázce si koučovaný musí uvědomit, která z navrhovaných moţností je ta pravá. Často se stává, ţe nejvýhodnější se jeví kombinace několika moţností. Kdy to uděláte? Nejdůleţitější otázka, díky které vše nabývá reálnosti. Dobrý kouč s koučovaným vytvoří přesný časový rozvrh, v odpovědi nesmí být ţádný náznak vágnosti. Je dobré určit počáteční datum, hodinu a termín konce činnosti. Bude tato činnost v souladu s cílem? Nyní nás zajímá, zda je naše činnost v souladu s cíli jak krátkodobými, tak dlouhodobými. V případě negativní odpovědi je zapotřebí prověřit, zda v důsledku změn není nutné náš cíl přizpůsobit novým podmínkám. S jakými překážkami se můžete setkat? 22

19 Většina lidí má alibistický přístup. Pod tíhou zodpovědnosti čekají na první zádrhel (externí či interní) a hned jsou si schopni odůvodnit, proč úkol vzdát. Vhodné koučování je ten pravý lék, kterým koučovaný získá síly na úspěšné zdolání obtíţí. Kdo musí být informován? Je zapotřebí zabránit informačnímu šumu. Kouč musí mít jistotu, ţe se všechny relevantní a aktuální informace dostanou ke kompetentním lidem. Zmiňovanou náleţitost podpoří vypracováním informačního plánu. Jakou podporu potřebujete? Podpora má různé podoby, někdy stačí jen psychická a úkol díky ní sami vyřešíme. V případě větších cílů má podobu moţnosti zapojit lidi či jiný potenciál firmy. Jak a kdy získáte podporu? Donutí koučovaného uvědomit si, co udělat pro to, aby získal podporu. O čem ještě uvažujete? Tato otázka přenese veškerou zodpovědnost na bedra koučovaného. Na desetibodové stupnici vyznačte, s jakou jistotou činnosti, na kterých jste se dohodli, opravdu uskutečníte. V tento okamţik si koučovaný má uvědomit odhodlání, které si v sobě nese k naplnění cíle. Neměl by se objevit úkol s bodovou hodnotou niţší neţ osm. V případě výskytu niţších hodnot je zapotřebí se pokusit přehodnotit cíl. Můţeme tak učinit zmenšením náročnosti nebo zvýšením časového limitu na splnění úkolu. Pakliţe ani toto nerevalvuje bodovou hodnotu na osm a více bodů, je lepší úkol vyřadit ze seznamu. Takové úkoly dle zkušeností nebývají většinou dotaţeny do finální podoby. Nyní jsme u konce koučovacího cyklu, kouč předá koučovanému přehledný a autentický písemný zápis, který vznikl z koučovacího rozhovoru v poslední fázi, fázi Volby. Poté následuje rekapitulace nejzásadnějších záměrů, a to přečtením zápisu koučovaným. Po přečtení koučovaný stvrdí, ţe se jedná o jeho záměry, které plně chápe a zrealizuje. 23

20 Nyní je zapotřebí dát koučovanému najevo, ţe tím spolupráce nekončí a ţe je kdykoli moţno v případě potřeby navázat na předešlý cyklus koučování, a to i mimo sjednané schůzky. Koučovaný by měl odcházet s pocitem odpovědnosti za své reálné záměry a chutí je zhmotnit. 3.3 Kouč Být koučem je ţivotní filosofií, předstírat charakterové rysy osobnosti, jako je optimismus, altruismus, empatie, entuziasmus či schopnost naslouchat, mít nadhled, toleranci, zkušenost, trpělivost, analytické myšlení, není reálné. Přitom toto vše tvoří charisma vyzrálé osobnosti ideálního kouče. Výbava kouče v rovině erudice v oboru zájmu koučovaných nemusí být na vysoké úrovni, ba naopak, spíše je to nevýhodou, svádí to pak k řešení problému stereotypními postupy. 3.4 Koučovaný Koučovaný by měl mít v kouče důvěru, neměl by to pro něj být úplně nový člověk. Koučovaný by měl být schopen překonávat hluboce zakořeněné zvyky v řízení lidí (pouhé přijímání pokynů od lídra), radost se učit novým věcem, nebát se odpovědnosti a změn, spoléhat se na vlastní rozum. 24

21 3.5 Prostředí koučování Vliv prostředí na člověka je známý fakt. Jak jiţ bylo zmiňováno, je zapotřebí vzniku důvěry mezi koučem a koučovaným, proto by měla místnost podporovat pozitivní a uvolněnou náladu. V místnosti by měla být během celého koučovacího procesu příjemná teplota zajištěná klimatizací či moţností větrat. Dále dostatečné osvětlení, nejlépe denním světlem. Místnost by měla být zvukově a opticky izolovaná od okolního ruchu, čistá, se světlými zdmi. Koučovací rozhovor v týmech se odehrává v kruhu. Mezi koučem a koučovaným nesmí být ţádná bariéra, všichni tak mají pocit rovnosti a nemají se za co schovat. Stejně tak sedí v kruhu i různí přihlíţející. Pokud by se někdo takový chtěl účastnit sezení, koučovaní musí souhlasit s jeho přítomností. Důleţité je, i na čem se sedí, nejlepší je křesílko s vysokým opěradlem a podpěrkami rukou, které zajistí maximální pohodlí a pocit bezpečí. Při týmových koučováních je vhodné si zajistit flip-chart (umístí se mimo kruh), na který se můţe zaznamenat brainstorming či zásadní informace, vyplynuvší během koučovacího rozhovoru. 3.6 Typologie otázek Pro začínajícího kouče, který ještě není schopen ve své mysli skloubit jednotlivé aspekty koučování, jako je přemýšlení o koučovaném, orientaci kouče v koučovaného potřebách a cílech, jakým způsobem se koučovaného ptát atd., je dostupný nástroj typologie otázek. Tento nástroj nemusí vţdy fungovat, je za potřebí jej pouţívat s rozmyslem, coţ nás naučí situace vzniklé během koučování. Při jeho aplikaci se postupně zdokonalují koučovací dovednosti, aţ se postupně z kouče začátečníka stane pravý kouč, který pracuje s technikami zacházení s koučovaným a tento typologický nástroj jiţ nepotřebuje. 25

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: Řízení lidských zdrojů Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ 1 I M P L E M E N T A C E (uskutečnění,

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7 Obsah Předmluva sir John Whitmore Poděkování iii xiii xv KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5 Jak využít tuto knihu 7 Poznámka o rodech osobních zájmenech 8 KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11 Úvod 11 Co je

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly Seminární práce Vzdělávání pracovní síly OBSAH ÚVOD... 3 2. DEFINICE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 3. SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ... 4 4. METODY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 4.1. METODY POUŢÍVANÉ NA PRACOVIŠTI ( ON THE JOB

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM VZDĚLÁVACÍ CYKLUS ŘEDITEL ŠKOLY KOUČEM Vycházíme z předpokladu, že ředitel školy je na manažerské pozici, která předpokládá schopnost řídit provoz školy a současně motivovat a vést své podřízené, aby mohli

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Individuální řešení problému Netypické problémy Řešení problémů Samostatnost, Objevování a orientace v informacích

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Výrazná osobnost Definice říká: Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Mgr. Kateřina Proroková

Mgr. Kateřina Proroková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Potřeby - pracovní list Ročník 1. ročník Datum

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Leadership vedení spolupracovníků

Leadership vedení spolupracovníků INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Leadership vedení spolupracovníků Učební texty k semináři Autoři: Ing. Miloš PALEČEK (Brno) Datum: 9. prosince 2011 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více