Skripta do matematiky k maturitě 1 30

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skripta do matematiky k maturitě 1 30"

Transkript

1 Skripta do matematiky k maturitě 1 30 IgMen igmen.wz.cz 008

2 Obsah 1 Výroková logika Základní logické spojky Kvantifikované výroky...5 Množiny operace, intervaly Absolutní hodnota reálného čísla...7. Intervaly Algebraické výrazy práce s mnohočleny, algebraické vzorce Mnohočleny Algebraické rovnice Lomené výrazy Mocniny a odmocniny Mocniny Odmocniny Lineární funkce, lineární rovnice Lineární funkce Lineární rovnice Lineární rovnice s parametrem, s absolutní hodnotou Lineární rovnice s parametrem Lineární rovnice s absolutní hodnotou Soustava lineárních rovnic rovnice o neznámých Frobeniova věta Cramerova metoda rovnice o 3 neznámých Lineární nerovnice, soustava lineárních nerovnic o jedné neznámé Lineární nerovnice Soustava lineárních nerovnic o jedné neznámé Maticový počet, operace s maticemi, hodnost, determinant Typy matic Operace s maticemi Hodnost matice Determinanty Kvadratické funkce Kvadratická rovnice metody řešení Kvadratická rovnice s absolutní hodnotou Kvadratické nerovnice Kvadratická nerovnice s absolutní hodnotou Iracionální rovnice Shodná zobrazení konstrukční úlohy Shodnost trojúhelníku Podobná zobrazení konstrukční úlohy Podobnost trojúhelníku Stejnolehlost Pythagorova a Eukleidovy věty konstrukční úlohy Eukleidova věta o výšce Eukleidova věta o odvěsně Pythagorova věta Obvody a obsahy rovinných obrazců Polohové a metrické vztahy základních geometrických útvarů v prostoru Stereometrie...60

3 19. Polohové vztahy Řezy Průsečnice rovin Metrické vztahy Povrchy a objemy těles Goniometrické funkce Orientovaný úhel Definice goniometrických funkcí Hodnoty goniometrických funkcí základních úhlů pomocí úhlu ostrého Určení goniometrických funkcí libovolného orientovaného úhlu Grafy goniometrických funkcí Vlastnosti goniometrických funkcí Harmonická funkce...77 Řešení pravoúhlého trojúhelníku Úpravy výrazů s goniometrickou funkcí užitím vzorců Goniometrické rovnice Řešení obecného trojúhelníku Sinova věta Kosinova věta Komplexní číslo pojem, algebraický tvar, operace Algebraický tvar komplexního čísla Geometrický model komplexních čísel Absolutní hodnota komplexního čísla Zobrazování komplexních čísel v Gaussově rovině Komplexní číslo goniometrický a exponenciální tvar, operace Goniometrický tvar komplexního čísla Exponenciální tvar komplexního čísla Moivreova věta, binomické rovnice Moivreova věta Binomické rovnice Lineární lomená funkce Lineární lomená funkce Nepřímá úměrnost Mocninné funkce...105

4 1 Výroková logika Výrok: Sdělení, o kterém má smysl říct, zda je či není pravdivé. Hypotéza: Výrok, u něhož jsme v daném okamžiku neurčili jednoznačně pravdivost. (Domněnka) pravdivý výrok 1 nepravdivý výrok Základní logické spojky negace (není pravda, že ) konjunkce ( a a současně a zároveň ) disjunkce ( nebo ) implikace (jestliže pak když pak je-li pak ) ekvivalence ( právě když právě tehdy ) A: Dnes prší. B: Venku je bláto. A Není pravda, že dnes prší. A Dnes neprší. B Není pravda, že je venku bláto. B Venku není bláto. A B Dnes prší a venku je bláto. A B Dnes prší nebo je venku bláto. A B Jestliže prší pak je venku bláto. A B Venku je bláto právě když prší. Jednoduchý výrok: Složený výrok: Výroková formule: Tautologie: Kontradikce: p ; q p; p q ; p q; p q ; p q; p q p q Vzniká kombinací více logických operací (případně výroků). Operace u nich mají nadřazenost v tomto pořadí:,,,, ; pokud není jejich nadřazenost změněna závorkou. Výroková formule, která je vždy pravdivá. Výroková formule, která je vždy nepravdivá. Tabulka pravdivostních hodnot a výrokových formulí základních složených výroků: p q p q p q p q p q p q / 106 IgMen

5 A B B A A B A B A B B A A B B A A B B A A B A B A B B A A B B A C A B C A B C A B C A B C C A B C Kvantifikované výroky obecný (univerzální) kvantifikátor existenční kvantifikátor / neexistenční kvantifikátor druhá mocnina každého reálného čísla je kladná x R : x 0 existuje přirozené číslo, které je kořenem rovnice: x 9=0 x N : x 9=0 x N : x=k x =l pro všechna přirozená čísla platí, že jestliže je dané číslo sudé, je jeho druhá mocnina sudá 5 / 106 IgMen

6 Množiny operace, intervaly Zápis množin: A, B, C množiny Množina je souhrn prvků, které chápeme jako celek. 1. výčet prvků: A={1; ; 3}. interval: B=< 3; 5) 3. charakteristická vlastnost: A={x N ; x 3} B={x N ; 3 x 5} C={x N ; x 1 4} Operace s množinami: doplněk A ' rovnost A= B podmnožina (inkluze) A B sjednocení A B průnik A B rozdíl A B ; B A 6 / 106 IgMen

7 Číselné množiny: N...přirozená čísla N ={1; ;3; K } N 0...nezáporná přirozená čísla N 0 ={0 ;1 ; ;3; K } Z...celá čísla Z ={K 3 ; ; 1 ; 0 ;1; ; 3 ; K } Q...racionální čísla Q={K ; 1,5; 1; 0,75; 0,3; 0;0,3;0,75;1 ;1,5 ;; K } R...reálná čísla R={ ; } C...komplexní čísla C={ 1} Platí: N N 0 Z Q R C.1 Absolutní hodnota reálného čísla Absolutní hodnotou reálného čísla rozumíme číslo a, které má tyto vlastnosti: a 0 a =a a 0 a = a 3 8 =3 8 0,5 =0,5 Absolutní hodnota každého reálného čísla je rovna vzdálenosti tohoto čísla od počátku číselné osy. 7 / 106 IgMen

8 . Intervaly Množina reálných čísel, kterou můžeme znázornit na číselné ose úsečkou, nazýváme omezený interval. Ty množiny, které lze znázornit polopřímkou nebo přímkou nazýváme neomezené intervaly. Omezené intervaly se dělí na: 1. uzavřený. otevřený 3. polouzavřený Omezené intervaly: množina znázornění na ose zápis intervalu název intervalu x R ;a x b a ;b uzavřený interval a ;b x R ;a x b ( a ;b> polouzavřený interval a ;b x R ;a x b < a ;b) polouzavřený interval a ;b x R ;a x b a ;b otevřený interval a ;b x R ; x a a < a ; ) zleva uzavřený interval a ; x R ; x a a a ; zleva otevřený interval a ; x R ; x a a ( ; a > zprava uzavřený interval ;a x R ; x a a ;a zprava otevřený interval ;a A={x R ; x 3 5} B= 7 ;0 A B=( 7 ; > A B= ;0 < 8 ; ) A B=( ; 7 > <8; ) B A= ;0 8 / 106 IgMen

9 3 Algebraické výrazy práce s mnohočleny, algebraické vzorce Výraz obecně: množinový AI B YC číselný 1 ;; ; 3 výraz s proměnnou 5y 3 ; x lomený výraz 5 x ; a b a b Legenda: 1; ;3;5;...konstanty a ;b...proměnné A ; B ;C...množiny U lomených výrazů a výrazů s odmocninou je nutné udat podmínky pro proměnnou, aby měl výraz smysl. a 6 Např.: c 0 c 3.1 Mnohočleny Mnohočlen obecně: a m x m a m 1 x m 1 a m x m K a 1 x a 0 Např.: x 3x ;3x 5 64x ;5x x Sčítání a odčítání mnohočlenů: Sčítat a odčítat se mohou pouze mnohočleny se stejnou proměnnou a stejnou mocninou dané proměnné. x 3 3x 4x 1 x 4 3x 3 5x =x 4 x 3 8x 4x 3 x 5 6x 4 5x x 3 x 4 5x 3 x 4x 1 = x 5 6x 4 5x x 3 x 4 5x 3 x 4x 1= = x 5 7x 4 5x 3 7x 5x 4 a b c [ b 3c ]=a b c [ b 3c]=a b c b 3c=a b 4c 9 / 106 IgMen

10 Násobení mnohočlenů: 3 4 x 1 6 xy 5 3 4xy = 18x 3 y 4x y 3 40xy 3xy x 3y 4x xy =1x y 1xy 3x y 3 x y 3xy Dělení mnohočlenů jednočlenem: Čísla se dělí, exponenty odčítají. 18a 4 7a 3 9a 90a =a 3 3a a 10 9a podmínka: a 0 Dělení mnohočlenů mnohočlenem: 10 / 106 IgMen

11 3. Algebraické rovnice Součtové vzorce: A B =A AB B A B =A AB B A B C = A B C AB BC CA A B 3 = A 3 3A B 3AB B 3 A B 3 = A 3 3A B 3AB B 3 A B = A B A B A 3 B 3 = A B A AB B A 3 B 3 = A B A AB B x y =x 4xy 4y x 3y 3 =8x 3 36x y 54xy 7y 3 0,001 0,01 x 0,048 x 0,064 x 3 = 0,1 0,4 x 3 Vietovy vzorce: x px q= x x 1 x x x 1 x =q x 1 x = p x 8x 1= x x 6 x 1 x = 6=1 x 1 x = 6=8 x 1 =; x =6 11 / 106 IgMen

12 Rozklad výrazu v součin: 1. vytýkání. pomocí vzorců 3. rozkladem kvadratického trojčlenu pomocí Vietových vzorců 18a 45a 63a 3 =9a 5a 7a x 1 9 = x 1 3 x 1 3 m 6 m 4 m 3 m =m 4 m 1 m m 1 =m 4 m 1 m 1 m m 1 = =m m 1 [m m 1 ]=m m 1 m 3 m x 8x 1= x x 6 x 1 x =1=6 x 1 x =8=6 x 1 =; x =6 1 / 106 IgMen

13 4 Lomené výrazy Rozšiřování lomených výrazů: Lomený výraz se rozšiřuje tak, že se čitatel i jmenovatel násobí stejným výrazem. a r Rozšíření výrazu výrazem r: ;b 0; r 0 b r Rozšiř výraz x výrazem a x. b x a x b a x =ax x ab ax ;ax bx Krácení lomených výrazů: Lomený výraz se krátí tak, že se čitatel i jmenovatel vydělí stejným výrazem. a :r Krácení výrazu výrazem r: ;b 0 ;r 0 b :r a 5 b 3 a3 a 5= b b ;b 0 a b a 4ab b = a b a b a b = a b = a b a ab b a b a b ;a b 18a 30 1a 0a = 6 3a 5 4a 3a 5 = 6 4a = 3 a ;a 0 3x 3xy 3x x y = x y x y x y = 3x x y ; x y Základní tvar zlomku: Je to takový tvar zlomku, který nelze dále krátit. 13 / 106 IgMen

14 Sčítání a odčítání lomených výrazů: 1 3 = = = 7 6 = x y x y y y x x y y y 1 x y = 1 3x = x y 1 x y x ± y 3x y y x y x y = x y x y a 1 a a a a 4 a 1 a a = a 1 a a a a a a 1 a a = = a a 1 a a a a a a a 1 a a = a a a = a a a 4 a 3 4a a 1 a a a 4 = a a 4 = a a a a a a a = a a a 4 a a 4 = a 4 a ± a 0 Násobení lomených výrazů: Lomené výrazy se násobí tak, že se vynásobí čitatel s čitatelem a jmenovatel se jmenovatelem. x 1 x 1 y = x 1 x 1 y x 1 = x 1 y y 3 5x 5y 3x y x y 5 x y x y x y = = 5 y x y =5 x x y 3x y x y 3x y 3x y 14 / 106 IgMen

15 5 Mocniny a odmocniny 5.1 Mocniny a n =a cod a a a n krát a 0 =1 a n = 1 a n r a = r s a r s =a r s a b r =a r b r a b r= ar b r a r a s =a r s a r a s =ar s 5. Odmocniny n a n b= n a b n a=b b n =a n a n b = n a b m a= n m n a n a s = n a s n a= n p a p k n a k m = n a m 15 / 106 IgMen

16 1 = = = = = = 4 3 = = = 3 8 = = =7 3 a b 3 3 c d 1 c4 d 1 a 3 b = a b 3 c d 3 c8 d a 6 b 4 = b3 d 3 a c a6 c 8 b 4 d = d c 6 1 a4 b a 3 b 4 a b 3 = a3 a b 4 b 3 = a5 b 7 =a5 b 7 = a4 c 6 d b 14 n 1 35 n 3 4 3n n = 7 n n n n = = n 7 n 7 5 n 7 n n 3 3n 7 3n n 5 n 7 n = = 3n 3 3n 5 n 7 5n = 3n 3 3n 4 5 n 4 7 5n a a a 5= a 3 a a = a 3 15 a 3 10 a 3 5 = a a a 3 10 = a 4 5 a =a =a 10 =a = a [ a 3 b 1 3] 1 [ a 3 b 1 ] 1 3 = a3 b 1 6 a 3 b 1 6 = a b 3 a 6 b 6 = b 1 6 b 6 1 =b 6 b 3 6 =b 6 =b = b x y a 1 u v a 1 x y a u v a 1 x y a 1 u v = x y a x y u v a u v x y a x y u v a u v 1 x y a x y u v = = x y a x y x y a x y = x y a x y x y a x y x y a x y x y a x y a x y x y =x y 5 b 1 5 b = 1 5 b 5 b = 5 b b 1 16 / 106 IgMen

17 6 Lineární funkce, lineární rovnice 6.1 Lineární funkce y= f x...y je funkcí x Funkce f definovaná na množině M R je pravidlo, které každému prvku x z množiny M přiřadí právě jedno y. Lineární funkce funkce y=ax b (a směrnice, b úsek), kde a a b jsou reálná čísla, se nazývá lineární funkce. Grafem lineární funkce je přímka nebo její část (úsečka, polopřímka). Graf funkce grafem funkce y= f x rozumíme množinu všech bodů [ x; y ] v rovině. Vlastnosti funkce: definiční obor... obor hodnot... sudost... lichost... rostoucí... klesající... prostá... omezenost zdola a shora minimum a maximum D f...množina všech x H f...množina všech y je to množina všech y, ke kterým existuje aspoň jedno x z definičního oboru f x = f x...graf funkce je souměrný podle osy y f x = f x...graf funkce je souměrný podle počátku soustavy souřadnic x 1 x f x 1 f x x 1 x f x 1 f x x 1 x f x 1 f x...jakýmkoli dvěma x nenáleží totéž y 17 / 106 IgMen

18 Zvláštní případy lineární funkce: a=0 ;b=0 y=0...grafem je osa x a=0 ;b 0 y=b...grafem je rovnoběžka s osou x konstantní funkce (b úsek na ose y) a 0 ;b=0 y=ax...grafem je přímka procházející počátkem přímá úměrnost (a směrnice přímky) směrnice y=3x ; D f = 1 ; H f = 5 ; 4 ani sudá, ani lichá rostoucí prostá ,5-1 -0, ,5 1 1,5, y= 0,5 x lichá klesající prostá 1 0,8 0,6 0,4 0, ,5-1 -0,5-0, 0 0,5 1 1,5-0,4-0,6-0, / 106 IgMen

19 6. Lineární rovnice Lineární rovnicí o jedné neznámé nazýváme rovnici ve tvaru ax=b, kde a a b jsou reálná čísla a x je neznámá. Ekvivalentní úpravy: přičtení nebo odečtení stejného výrazu k oběma stranám rovnice vynásobení nebo dělení obou stran stejným nenulovým výrazem Řešení lineárních rovnic: x=1 ; x= 1 rovnice má jediné řešení =; 0=0 rovnice má nekonečně mnoho řešení 3= 1 ; =4 rovnice nemá řešení 3x 1 5 = x = x 1 =1 6x =1 6x=1 6x=3 x= 3 6 x= 1 =0,5 4x 5 =x 1 x 4x 5=x 1 x 4x 5=x x 4x 5=4x 4x 4x=5 0=3 rovnice nemá řešení x 3 =8 1 x 5 x 4x 6=8 8x 5x 10 4x 6=18 13x 4x 13x= x=1 x= x 1 1 x x 1 = x x =60 5 x 1 1x x=60 5x 5 x 14=65 5x x 5x= x=79 x= x 1 3x x 3 6 =x 1 6 3x 1 3x 3x=6x 6 6x 3x 3x=6x 6 6x=6x 6 6x 6x= 6 0= 6 rovnice nemá řešení 19 / 106 IgMen

20 7 Lineární rovnice s parametrem, s absolutní hodnotou 7.1 Lineární rovnice s parametrem Rovnice s parametrem obsahuje kromě neznámých další proměnné, kterým se říká parametry. Je to zápis množiny všech rovnic, které lze získat dosazením všech hodnot, jichž mohou parametry nabývat. Řešení rovnic s parametry spočívá v určení jejich kořenů v závislosti na přípustných hodnotách parametrů. Při řešení lineární rovnice s parametrem se rovnice postupně upravuje v závislosti na hodnotách parametru. x... neznámá p... parametr p 3 x 1= px p p 3 x px= p 1 p p 1 p 1 x= p 1 p=0 0x=1 P 1 = p 0 p 1 p 1 x= p 1 p p= 1 0x=0 P =R p 1 p 1 x= 1 p p=1 0x=1 P 3 = p 1 1 x= p p 1 1 p p 1 } P 4 ={ 0 / 106 IgMen

21 7. Lineární rovnice s absolutní hodnotou x 3 =6 nulový bod: x 3=0 x 0 = 3 ; 3 3; x 3 x 3 x 3 x 3=6 9=x P 1 ={ 9} x 3=6 x=3 P =3 P=P 1 P ={ 9;3} x 7 4x= x 5 nulové body: x 7=0 x 0 =7 x 5=0 x 0 = 5 ; 5 5 ;7 7 ; x 7 x 7 x 7 x 7 x 5 x 5 x 5 x 5 x 7 4x= x 5 3x 7= x 5 5x= x= 5 5} P 1 ={ P=P 1 P P 3 = { 1 ; 5 ; 3 } x 7 4x=x 5 3x 7=x 5 x= 1 P ={ 1} x 7 4x=x 5 5x 7=x 5 3x= x= 3 P 3 = { 3} 1 / 106 IgMen

22 8 Soustava lineárních rovnic 8.1 rovnice o neznámých Metody řešení: 1. sčítací. dosazovací 3. srovnávací (komparační) 4. grafická sčítací dosazovací srovnávací (komparační) 3x y=8 x 5y= 3 3 3x y=8 x 5y= 3 x=5y 3 3x y=8 x 5y= 3 3x y=8 3x 15y=9 17x=17 y=1 3 5y 3 y=8 15y 9 y=8 17y=17 y=1 y= 3x 8 5y=x 3 y= 3 x 4 x 5y= 3 x 5 1= 3 x= x 5y= 3 x 5 1= 3 x= y= 1 5 x 3 5 y= y 3 x 4= 1 5 x = 1 5 x 3 x grafická 3x y=8 x 5y= 3 y= 3x 8 5y=x 3 y= 3 x = x 15x = x 17 5 = x =x = x y= 1 5 x 3 5 x 5y= 3 5y= 3 5=5y 1= y / 106 IgMen

23 8. Frobeniova věta A... matice soustavy A... rozšířená matice soustavy x 1 3x 5x 3 4x 4 =3 x 1 4x 3 x 4 =1 3x 1 x x 3 = A=[ ] A=[ ] soustava lineárních rovnic (m rovnic o n neznámých) homogenní pravé strany všech rovnic soustavy jsou rovny 0 nehomogenní alespoň jedna rovnice soustavy nemá pravou stranu rovnu 0 x y 3z=0 x z=0 3x y z=0 x y z=1 3x y= 4x y z=0 soustava lineárních rovnic má řešení právě tehdy, jestliže hodnost matice rozšířené se rovná hodnosti matice soustavy h A =h A h A =h A =n soustava má jediné řešení (triviální) h A =h A n soustava má nekonečně mnoho řešení h A =h A =n soustava má jediné řešení (Cramerova metoda) h A =h A n soustava má nekonečně mnoho řešení 3 / 106 IgMen

24 x y z=5 3x y z=3 4x y z=10 A=[ ] A=[ ] 3 A=[ ] 1 A=[ ] h A = h A =3 h A h A nehomogenní soustava nemá řešení 4 x y 5z=0 3x 4y 7z=0 5x 6y 9z=0 A=[ ] A=[ ] A=[ ] A=[ ] h A = h A = h A =h A homogenní soustava má nekonečně mnoho řešení 3x 1 x x 3 =4 3x 1 x x 3 =1 x 1 x x 3 =3 h A =3 h A =3 h A =h A =n nehomogenní soustava má jedno řešení A=[ ] A=[ 1 1 3] A=[ ] A=[ ] 4 / 106 IgMen

25 8.3 Cramerova metoda Používá se pouze v případě n rovnic o n neznámých. A...matice soustavy D...determinant matice soustavy D=det A= A A =0...soustava nemá řešení A 0...soustava má právě jedno řešení x=[ x 1 ; x ; x 3 ; K x n ], kde: x i = D i D i {1 ; ;3 ; K n} { x 1 =D 1 D ; x =D D ; x 3 =D 3 D ; K x n =D n D } D i...determinant, který vznikne z determinantu soustavy nahrazením i-tého sloupce sloupcem pravých stran soustavy viz. 3 rovnice o 3 neznámých 5 / 106 IgMen

26 8.4 3 rovnice o 3 neznámých Metody řešení: 1. dosazovací. sčítací 3. Cramerova 4. Gaussova eliminační dosazovací x 3y z=5 z=x 3y 5 3x y z=5 4x y 3z=11 3x y x 3y 5 =5 4x y 3 x 3y 5 =11 3x y 4x 6y 10=5 4x y 6x 9y 15=11 7x 4y=15 10x 8y=6 14x 8y= 30 10x 8y=6 4x= 4 x=1 7x 4y= y=15 4y=8 y= sčítací x 3y z=5 3 3x y z=5 4x y 3z=11 7x 4y=15 10x 8y=6 14x 8y= 30 10x 8y=6 4x= 4 x=1 7x 4y= y=15 4y=8 y= x 3y z=5 z=x 3y 5 z= z=3 x 3y z=5 z=x 3y 5 z= z=3 6 / 106 IgMen

27 Cramerova metoda D=[ 3 1 ] 3 = = =[ ] D 1 5 = = =[ 5 1 ] D 3 5 = = =[ 3 5 D ] = = 48 x= D 1 D = =1 y= D D = 3 16 = z= D 3 D = =3 Gaussova eliminační metoda [ ] 3 [ ] [ ] x 3y z=5 13y 7z= 5 16z=48 z=3 x 3y 3=5 13y 7 3= 5 x 3y=8 13y= 6 y= x 3 =8 x= x=1 7 / 106 IgMen

28 9 Lineární nerovnice, soustava lineárních nerovnic o jedné neznámé 9.1 Lineární nerovnice Lineární nerovnice je každá nerovnice ve tvaru: ax b 0 ax b 0 ax b 0 ax b 0 Ekvivalentní úpravy: přičtení nebo odečtení stejného výrazu k oběma stranám nerovnice vynásobení nebo dělení obou stran stejným nenulovým výrazem (záporný výraz obrací znaménko nerovnosti) Řešení lineárních nerovnic interval. 4u 3 4u 9 3u u 3 5 4u u 4 4u 18 0u 40 45u 60 44u 58 45u 60 newlie 3 u P= ; 3 x 1 3x x 1 4 3x x 6 1x P R 5x 3x x x 3x 4 7 x 3 10x 4 3x 4 7x 1 7x 7x nemá řešení 8 / 106 IgMen

29 Lineární nerovnice v součinovém tvaru: 3x 4 5x 0 x 7 x 3 0 3x 0 4 5x 0 3x 0 4 5x 0 x 7 0 x 3 0 x 7 0 x 3 0 3x 4 5x 3x 4 5x x 7 x 3 x 7 x 3 P 1 = x x 4 5 ; P=P 1 P = P = x x ; 3 ; ; x 7 x 3 P 1 = 3 ; P = x 7 x 3 ; 7 P=P 1 P = ; 7 3; x x 1 3 x x x 3 x 1 0 x 1 x 3x 3 0 x 1 5 x x x 0 x x x 1 P 1 = 5; 5 x 0 x x x 1 P = ;1 P=P 1 P = ;1 5; 9 / 106 IgMen

30 Lineární nerovnice s absolutní hodnotou: 5 x 7 nulový bod: 5 x=0 5=x 0 ;5 5 ; 5 x 5 x x 5 5 x 7 x P 1 = ;5 P=P 1 P = ;1 x 5 7 x 1 P = 5 ;1 x x 3 x 3 nulové bod: x =0 x 0 = x 3=0 x 0 =3 ; ; 3 3 ; x x x x x 3 3 x 3 x x 3 x x 3 3 x x x 3x 3 x P 1 = ; P=P 1 P P 3 = ; 4 ; x x 3 3 x x P = ; x x 3 x 3 6 x x 4 P 3 = 4 ; 30 / 106 IgMen

31 9. Soustava lineárních nerovnic o jedné neznámé 4 x 1 6 x 5 x 1 3x x 1 3 x 4x 4 6x 1 5x 5 16 x 5x x P 1 = ; x x 3x 6 x 3x 6 4 x x P = ; P=P 1 P = ; x x 1 x 1 7x 3 x 3 P 1 = 3; P = 4 5x 4 5 x ; 4 5 x 3 x 1 3x 1 4 x x 1 5x 3 7 x 4 x 3x x 4 3x 3 3x 1 x 7 3x 1 6 4x P 1 = 6 4 x 3 x ; 3 8 4x x 5x 3 6 x 5x 3 3 7x 3 7 x P = ; 3 7 7x 8 x 3x 5x 8 3x x 30 x 15 P 3 = 15; 15; 3 P=P 1 P P 3 = P=P 1 P = 31 / 106 IgMen

32 10 Maticový počet, operace s maticemi, hodnost, determinant 11 a 1 a 13 a 1n A m;n =[a a 1 a a 3 a n a m1 a m a m3 a mn] a mn... prvek matice Matice typu (m;n) je množina m n čísel uspořádaných do obdelníkového tvaru o m řádcích a n sloupcích. =[ ] A 3 ; matice typu (3;4) a 3 =5 a 34 =7 a 11 = Typy matic Nulová matice každý její prvek je roven nule 0 m; n =[ ] Čtvercová matice n-tého stupně má stejný počet řádků i sloupců 11 a 1 a 1n A n =[a a 1 a a n a n1 a n a nn] Diagonální matice čtvercová matice, která má, kromě diagonály ( a n ), všechny prvky nulové A n =[a 0 a a nn] Jednotková matice 0 0 diagonální matice, kde všechny prvky diagonály jsou rovny 1. A n =[1 1] / 106 IgMen

33 Transportovaná matice k matici A m;n - je matice A T typu (m;n) mění se řádky za sloupce a naopak. A=[ ] AT =[ ] 10. Operace s maticemi Rovnost matic: Matice A m;n =[a ij ], B m ; n =[b ij ] jsou si rovny, jestliže a ij =b ij. A= B A=[ ],B= [ ] Sčítání a odčítání matic: A=[ 3 1 ] [ 1 1 ] 1 5, B= C= A B=[ ] [ = C= A B=[ A± B=C a ij ±b ij =c ij 3 8 4] [ 0 = 3 1 1] ] [ ] [ 4 = = ] Násobení matic konstantou: Matice se násobí číslem k R tak, že se tímto číslem vynásobí každý člen matice. k=, A=[ ] k A=[ ] = [ ] 33 / 106 IgMen

34 Násobení matice maticí: Matici A m;n můžeme násobit pouze maticí B n; p, tj. matice B má tolik řádků, kolik má matice A sloupců. Součinem takových dvou matic A B je matice C m; p. A=[ ] [ ],B= 5 1 C= A B=[ c 11 c 1 c 13 c 1 c c c 11 = 3; 1; 4 ;; =3 4 1 =1 4=14 3] c 1 = 3; 1; 1;; 1 = =3 = 1 c 13 = 3; 1; 0;5; 4 = =0 5 8=3 c 1 = ;3; 4; ; = 4 3 =8 6 4=10 c = ;3; 1;; 1 = = 6 =10 c 3 = ;3; 0;5; 4 = =0 15 8= C=[ ] Násobení matic není obecně komutativní: A B B A 10.3 Hodnost matice Hodností matice A rozumíme maximální počet lineárně závislých řádků matice A: A m;n, h A m. Lineárně závislé řádky jeden řádek je násobkem druhého. Hodnost matice se nezmění, při: záměně pořadí řádků násobení řádku číslem různým od nuly přičtení nebo odečtení řádku k jinému řádku přidání nebo vynechání řádku, který je násobkem řádku jiného Regulární a singulární matice: Čtvercová matice A n se nazývá regulární, jestliže hodnost n-té matice je rovna m, jinak se nazývá singulární. Trojúhelníkový tvar matice: Říkáme, že matice má trojúhelníkový tvar, jestliže každý její nenulový řádek začíná větším počtem nul, než řádek předcházející. Má-li matice trojúhelníkový tvar, pak počet jejich nenulových řádků je roven hodnosti matice. 34 / 106 IgMen

35 A=[ ] h A =1 A=[ ] 3 A=[ ] 3 A=[ ] h A = Determinanty 11 a 1 a 1n Nechť je dána čtvercová matice A n =[a a 1 a a n a n1 a n a nn]. Determinantem řádu n matice A nazýváme číslo D a značíme D=det A= A, které definujeme takto: je-li n=1 pak D=a 11 je-li n= pak D=a 11 a a 1 a 1 je-li n=3 pak se D vypočítá Sarrusovým pravidlem je-li n=4 pak se D vypočítá pomocí rozvoje podle libovolného řádku či sloupce Determinanty 1. řádu: [ 5]= 5 Determinanty. řádu: [ 1 3 4] =1 4 3=4 6= [ 5 0 1] =5 1 0=5 0=5 a 1 [ a a] = a a 1 a=a a=a 35 / 106 IgMen

36 Determinanty 3. řádu: [a11 a1 a13 a 1 a a 3 a 31 a 3 a 33]=a 11 a a 33 a 1 a 3 a 31 a 13 a 1 a 3 a 13 a a 31 a 1 a 1 a 33 a 11 a 3 a 3 =D [ 1 3 9] = = =0 7 8 Determinanty 4. řádu: hodnota determinantu se nezmění zaměněním řádků za sloupce jestliže v determinantu jeden řádek tvoří samé nuly, rovná se determinant nule jestliže se v determinantu zamění dva řádky, determinant změní znaménka jestliže má determinant dva řádky stejné, rovná se determinant nule je-li některý řádek determinantu násobkem řádku jiného, rovná se determinant nule násobí-li se některý řádek determinantu D reálným číslem různým od nuly, vznikne determinant D', pro který platí D '= D přičte-li se k některému řádku determinantu násobek jiného řádku, determinant se nezmění D=[ 0 1 ]= [ ] [ ] [ ] 0 [ ] = = = 9 9 9=18 18=0 36 / 106 IgMen

37 11 Kvadratické funkce Kvadratickou funkcí se nazývá každá funkce ve tvaru y=ax bx c ;a,b, c R ;a 0. ax bx c...kvadratický trojčlen ax...kvadratický člen bx...lineární člen c...absolutní člen Graf kvadratické funkce...parabola. Vrchol paraboly... V =[ b b ;c a 4a ] Průsečíky paraboly s osou x... ax bx c=0 Vlastnosti funkce: y=x...základní parabola a 0...parabola otevřená nahoru a 0...parabola otevřená dolů c...průsečík paraboly s osou y y=x V =[ 0;0 ] x 1, = b± b 4ac a = 0± = 0± 0 =0 y= x V =[0 ;] x 1, = b± b 4ac a = 0± = 0± 8 = 37 / 106 IgMen

38 Rovnice tvaru y= x r p : Vlastnosti funkce: Posun vrcholu paraboly ve směru osy y: p 0...nahoru p 0...dolů Posun vrcholu paraboly ve směru osy x: r 0...doleva r 0...doprava y= x 6x 8 y= x 6x 8= x 6x 8 = = x 6x 9 9 8= = x 6x 9 9 8= = x 3 1 V =[ 3;1] 38 / 106 IgMen

39 1 Kvadratická rovnice metody řešení Kvadratická rovnice o jedné neznámé x se nazývá každá rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na tvar: ax bx c=0 ;a 0 ;a,b,c R. ax bx c...kvadratický trojčlen ax...kvadratický člen bx...lineární člen c...absolutní člen Neúplné kvadratické rovnice: ryze kvadratická rovnice b=0 ax c=0 řešení ax c=0 ax = c x = c a x=± c a 4x 5=0 4x =5 x = 5 4 x=± 5 4 x=± 5 3 x=1 4 x x 3 x x =1 x 4 x x 3x 6 x x=x 4 x x 6=x x x 6 x =0 x 8=0 x =8 x=± 8 x=± kvadratická rovnice bez absolutního členu c=0 ax bx=0 řešení ax bx=0 x ax b =0 x 1 =0 ax b=0 ax = b x = b a 39 / 106 IgMen

40 4x 9x=0 x 4x 9 =0 x 1 =0 4x 9=0 4x =9 x = 9 4 3x 5 4x 3 = 4x 5 4x 3 3x 3 3x 3 3x 5 4x 3 3x 3 = 4x 5 4x 3 3x 3 4x 3 3x 3 3x 5 3x 3 = 4x 5 4x 3 9x 9x 15x 15=16x 1x 0x 15 9x 4x 15=16x 3x 15 9x 4x 15 16x 3x 15=0 7x 56x=0 1 7x 56x=0 x 7x 56 =0 x 1 =0 7x 56=0 7x =56 podmínky pro zlomky: 4x 3 0 3x 3 0 4x 3 x 3 3x 3 x 1 4 x = 56 7 x =8 Úplná kvadratická rovnice: a,b, c 0 ax bx c=0 Metody řešení: 1. ax bx c=0 x 1, = b± b 4ac = ± D a a D=b 4ac...diskriminant D 0... řešení (kořeny) D=0...1 řešení (dvojnásobný kořen) D 0... řešení (komplexně sdružená čísla) 40 / 106 IgMen

41 . x px q=0...normalizovaný tvar a=1 x 1 x =q x 1 x = p Rovnice nemá normalizovaný tvar: ax bx c=0 :a x b a x c a =0 x 1 x = c a x 1 x = b a 3. grafická metoda ax bx c=0 ax = bx c y=ax y= bx c x 3x 1=0 1. x 3x 1=0 x 1, = 3± = 3± = 3± 1 4 = 3± = 4 = 4 4 = = 4 4 = 1. x 3x 1=0 : x 3 x 1 =0 x 1 x = 1 = 1 = 1 1 x 1 x = 3 = 1 = 1 = / 106 IgMen

42 3. x 3x 1=0 x = 3x 1 y=x y = 3x 1 x 1 = 1 x = Kvadratická rovnice s absolutní hodnotou x x 1 x 1=0 nulové body: x 0 =x 0 1=0 x 01, = ± = 1± = 1 1 = ± 4 4 = ±sqrt8 = ± sqrt = 1±sqrt = ; 1 1 ; 1 1 ; x x 1 x x 1 x x 1 x x 1 vyhovující kořeny (podle intervalů) x x 1 x 1=0 x x =0 x 1, = 1± 1 8 x 1, = 1± 9 x 1, = 1±3 1 3 =1 x 1, = 1 3 = x x 1 x 1=0 x 3x=0 x x 3 =0 x 1 =0 x 3=0 3= x x x 1 x 1=0 x x =0 x 1, = 1± 1 8 x 1, = 1± 9 x 1, = 1±3 1 3 =1 x 1, = 1 3 = P 1 = P ={0} P 3 ={1} P=P 1 P P 3 ={0 ;1} 4 / 106 IgMen

43 13 Kvadratické nerovnice Metody řešení 1. početně. graficky početně x x 15 0 x 1 x = 15=3 5 x 1 x ==3 5 x x 15= x 5 x 3 x 5 x 3 0 x 5 0 x 5 0 x 3 0 x 3 0 x 5 x 5 x 3 x 3 P 1 = 5; P = ; 3 P=P 1 P = ; 3 5; graficky x x 15 0 x 1, = ± 4 60 = ± 64 = ±8 = a 0...parabola otevřená nahoru 8 =5 8 = 3 P=P 1 P = ; 3 5; 43 / 106 IgMen

44 13.1 Kvadratická nerovnice s absolutní hodnotou x x 3 x 1 nulové body: x 0 x 0 3=0 x 01, = ± = ± 4 1 = ± 16 = ±4 = 4 =3 4 = 1 ; 1 1;3 3 ; x x 3 x x 3 x x 3 x x 3 x x 3 x 1 x x x x 3x 4 0 x 1, = 3± 9 16 = = 3± 5 = 3±5 = 3 5 = =4 3 5 = 1 x x 3 x 1 x x 3 x 1 0 x x 0 1 x x 0 x 1, = 1± 1 8 = = 1± 9 = 1±3 = 1 3 = = 1 3 = 1 x x 3 x 1 x x x x 3x 4 0 x 1, = 3± 9 16 = = 3± 5 = 3±5 = 3 5 = =4 3 5 = 1 vyhovující kořeny (podle intervalů) P=P 1 P P 3 = ;4 P 1 = ; 1 1; P 1 = P = 1;3 ; 1 ; P = ;3 P 3 = 3; 1 ;4 P 3 = 3;4 44 / 106 IgMen

45 14 Iracionální rovnice Postup řešení: podmínky řešení (zbavení se odmocniny) zkouška Rovnice s neznámou pod odmocninou. x 3 =3 x podmínky: x 3 0 x 6 0 x 6 x 3 řešení: x 3 =3 x x 3 = 3 x x 3 =9 6x x x 6=9 6x x 0=x 8x 15 x 1, = 8± = 8± oba výsledky vyhovují podmínce zkouška: x 3 =3 x x 3 =3 x 3 3 = =3 5 0=0 4= zkoušce vyhovuje pouze jeden výsledek P={3} = 8± 4 = 8± = 8 =5 8 =3 45 / 106 IgMen

46 x 5 x 1=8 podmínky: x 5 0 x 5 x 1 0 x 1 x 5 řešení: x 5 x 1=8 x 5 x 5 x 1 x 1=64 3x 4 x 5 x 1 =64 x 5 x 1 =60 3x 4 x 5 x 1 = x 9x 4 x x 5x 5 = x 9x 4 x 3x 5 = x 9x 8x 1x 0= x 9x 0=9x 8x 360x 1x =x 37x 360 x 1, = 37± =36 = =10 oba výsledky vyhovují podmínce zkouška: x 5 x 1= = = =8 7 19= zkoušce vyhovuje pouze jeden výsledek P={10} = 37± x 5 x 1= = =8 5 3=8 5 3=8 8=8 = 37± = 37±35 = 46 / 106 IgMen

47 4x 8x 5=x 1 řešení: 4x 8x 5=x 1 4x 8x 5=4x 4x 1 4x 4x 4x 1= 8x 5 4x 1= 8x 5 16x 8x 1=8x 5 16x 8x 8x 1 5=0 16x 4=0 16x =4 x = 4 16 x=± 4 16 x=± 4 x=± 1 zkouška: 4x 8x 5=x = = = =0 1 1=0 0=0 0=0 zkoušce vyhovuje pouze jeden výsledek P= { 1 } 4x 8x 5=x = = = = 1 3= = nemá řešení 47 / 106 IgMen

48 15 Shodná zobrazení konstrukční úlohy Shodné zobrazení (shodnost) je každé zobrazení v rovině, které má tu vlastnost, že pro libovolné body A, B této roviny a jejich obrazy A', B' platí, že AB = A' B '. Samodružný bod...bod, který se zobrazí sám do sebe A= A' Samodružný útvar...každý útvar, jehož obraz v daném zobrazení je týž útvar Klasifikace shodností: Identita Středová souměrnost Zobrazení, ve kterém se každý bod zobrazí sám na sebe. Zobrazení v rovině, v němž každý její bod X se pomocí daného bodu S (střed), ležícího v této rovině zobrazí na svůj obraz X takto: 1. X =S X =S = X '. X S X je koncový bod úsečky XX', kde bod S je jejím střědem 48 / 106 IgMen

49 Osová souměrnost Zobrazení v rovině, v němž každý její bod X je pomocí dané přímky o (osa) ležící v této rovině zobrazen na svůj obraz X takto: 1. X o X = X '. X o X ' je koncový bod úsečky XX, jejíž osou je přímka o Posunutí (translace) Je dána orientovaná úsečka AB. Posunutí je shodné zobrazení, které každému X přiřadí X takové, že orientované úsečky XX a AB mají stejnou délku i směr (jsou souhlasně orientovány). Otočení (rotace) Otočení je shodné zobrazení, které přiřazuje každému X S bodu bod X takový, že velikost XS = X ' S a orientovaný úhel XSX má velikost. 49 / 106 IgMen

50 15.1 Shodnost trojúhelníku ABC A' B ' C ' věta sss AB = A' B ' BC = B ' C ' AC = A' C ' věta sus AB = A' B ' AC = A ' C ' BAC B ' A' C ' věta usu AB = A' B ' BAC B ' A' C ' ABC A' B ' C ' věta Ssu AB = A' B ' BC = B' C ' BC AC BAC B ' A' C ' Dva trojúhelníky jsou shodné právě tehdy, když se shodují věta sss ve všech třech stranách věta sus ve dvou stranách a v úhlu jimi sevřeném věta usu ve straně a v úhlech k ní přilehlých věta Ssu ve dvou stranách a v úhlu proti větší z nich Konstrukční úlohy: 1. rozbor. popis konstrukce 3. konstrukce 50 / 106 IgMen

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Analytická geometrie II: Geometrické transformace

Analytická geometrie II: Geometrické transformace Analytická geometrie II: Geometrické transformace Naďa Stehlíková 2006 2008 Tento materiál vzniká postupně na základě skript Geometrické transformace (metoda analytická) autorů M. Hejný, D. Jirotková,

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Časová dotace daného předmětu činí 5 hodin týdně na 1. stupni a 4. hodiny týdně

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK Výstup předmětu Žák Počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly. Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose. Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací.

Více