ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce"

Transkript

1 ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: , , e.mail: DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský úøad nevyužívá pracovní síly nezamìstnaných, kteøí v tak velkém množství èerpají sociální podporu, pro kterou si mnohdy pøijíždìjí taxíkem? Proè není její poskytování podmínìno odpracováním urèitého poètu hodin ve prospìch mìsta? To jsou otázky, se kterými se setkávám velice èasto a které napadají i mne. Neberte, prosím, mé vysvìtlení jako výmluvy, ale ta záležitost je trochu složitìjší. Nejvážnìjším dùvodem jsou platné zákony. Ty neumožòují žádnému úøadu - kromì soudu - podmínit výplatu dávek nebo naøídit komukoliv vykonávat jakoukoli práci. To by odporovalo Listinì základních lidských práv a øeèí právníkù by šlo o donucovací práce. Druhým dùvodem je to, že zamìstnávání osob veøejnì prospìšnými pracemi znamená uzavøení Dokonèení na str. 2 Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

2 Šluknovské noviny - strana 2 Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? normální pracovní smlouvy se všemi náležitostmi vè. registrace, pojištìní a dalších odvodù státu. V tom okamžiku se ale takovému èlovìku zastavuje výplata sociální podpory, protože nárok na ni má jen tehdy, když je bez dostateèných prostøedkù. Protože práce, které se vìtšinou mohou zadat, jsou jednoduché - úklid, kopání a pod. - a proto i málo placené, vìtšina klientù si lehce domyslí, že se jejich situace nijak podstatnì nezmìní, když práci u mìsta pøijmou, a radìji zùstávají na podpoøe a v pøíjemném pohodlí životního stylu, na který si už zvykli. Mnoho pøíjemcù dávek svou situaci øeší ještì jiným zpùsobem, který už ale pøekraèuje hranici zákona, prací naèerno. Bohužel, opìt platné zvyky dovolují nìkterým podnikatelùm tímto zpùsobem lidi zamìstnávat, vyplácet jim mzdy na ruku nebo vyplácet oficiálnì minimální mzdy a zbytek bokem, a na druhé stranì pøíjemci dávek v mnoha pøípadech své svìdomí nezatìžují pocitem, že podpory tím pádem berou neoprávnìnì a z rozpoètu nás všech. I když za tyto pøestupky hrozí tresty a postihy, kde není žalobce, není soudce, a pøi tak vysokém poètu evidovaných pøíjemcù úøedníci, kteøí se zabývají sociální politikou na mìstech, nemohou pøi nejlepší vùli všechny pravidelnì kontrolovat a tím spíš, že i samotní zamìstnavatelé své zamìstnance - pøestupce - kryjí a zapírají, není možné všechny uhlídat. Potìšitelné je snad jen to, že právì tato oblast je v posledním období více sledovaná a poèet pøípadù, kdy jsou odebrány sociální dávky a exekuènì vymáhány neoprávnìné výplaty, stále roste. Už nìkolik let se v parlamentu mluví o tom, že se pøijme zákonná úprava v tom smyslu, že si nezamìstnaní budou moci vydìlat i urèitou sumu penìz k sociální podpoøe bez jejího snižování. Ale tady už zaèíná hra politikù, kteøí takový návrh, by byl seberozumnìjší, automaticky shazují ze stolu jen proto, že ho navrhla jiná strana, než ta jejich! Pøesto by nejvìtší pomocí bylo rychlé pøijetí této novely zákona, která by legalizovala možnost výdìlku soubìžnì s vyplácením sociální podpory. Vìtšina prací, které pøicházejí v úvahu, jsou totiž záležitosti krátkodobé a nárazové, jako napøíklad sekání trávy v létì nebo úklid snìhu pøi kalamitách v nìkolika zimních dnech, pøípadnì kopáèské a pomocné práce pøi nìkterých stavebních akcích. Tyto èinnosti nepotøebují uzavírání stálého pracovního pomìru, ale jen jednoduchou smlouvu, pøi které by se èlovìk z evidence dávek nevyøazoval a nemusel by celou anabázi s opìtovným zaøazením absolvovat znovu. Další zjednodušenou informací je, že veøejnì prospìšné práce platí úøad práce. Je to omyl, úøad práce pouze pøispívá na èásteènou úhradu mzdy pracovníka podle pøesnì stanovených pravidel. Èást mzdy a všechny odvody, které tvoøí 35% z mezd, platí stejnì mìsto ze svého rozpoètu. Navíc pravidla stanovují, že je možné stejného èlovìka na stejnou práci zamìstnávat pouze jeden rok, potom musí nastoupit jiný, i když se pùvodní osvìdèil. Chtìlo se tím dosáhnout toho, aby pøíležitost dostali i další zájemci, ale jak už bylo øeèeno, o práci se zajímají stále stejní lidé a ostatní vìtšinou zùstávají doma, takže i toto pravidlo je spíš na obtíž. Pøes to všechno, co jsem uvedl, zamìstnává mìsto pracovníky, kteøí jsou v evidenci úøadu práce a chodili si pro sociální dávky. Zamìstnává je ale na místech, kde nejsou tolik vidìt, jako v jiných mìstech. Už tøetí rok pracují pìtièlenné skupiny na spoleèných èesko-nìmeckých programech pøi rekultivaci pøíhranièních lesù a na budování nauèných stezek. Nezamìstnaní absolventi škol, které nikdo z podnikatelù nepøijme, protože nemají praxi a zkušenosti, se již pìt let støídají na rùzných odborech mìsta a pøi bìžné práci si doplòují další odbornou kvalifikaci v rekvalifikaèních programech. A nìkolik lidí, pùvodnì evidovaných mezi nezamìstnanými, se stalo øádnými pracovníky technických služeb. Navíc se stále èastìji využívají provinilci, kteøí jsou soudem odsouzeni k alternativním trestùm veøejnì prospìšných prací - což je jediný pøípad, kdy je možné práci naøídit, jak jsem uvádìl døíve. I ti se pohybují po mìstì a provádìjí úklid a nìkteré pomocné práce. Šluknov se od mìst ve výbìžku liší i náplní technických služeb. Na základì uzavøených mandátních smluv vìtšinu úklidových prací vykonávají právì jejich pracovníci, kteøí jsou vybaveni náøadím i technikou - sekaèkami, køovinoøezy, malotraktorem a podobnì. Proto vìtšinu èinností staèí vykonat vlastními silami a požadavek na pomoc od pracovníkù na veøejných pracích není tak velký. Pøesto se rada mìsta stále víc zabývá kontrolou a rozbory nákladù, které TS pro mìsto znamenají, a hledají se zpùsoby, jak je pøimìøenì snížit. Takže je docela dobøe možné, že pracovníkù se svítícími vestami, kteøí se starají o èistotu, uvidíme s postupem èasu ve Šluknovì mnohem víc. Ing. Milan Koøínek starosta mìsta

3 1.bøezna Měsíc začal změnou Písemnou rezignaci na funkci èlena zastupitelstva mìsta pøedal do rukou starosty ing. Václav Víšek. Dùvodem k rezignaci byly stále rostoucí nároky pøi plnìní povinností v pracovní funkci, kvùli nimž se nemohl poslanecké práci vìnovat tak, jak by si sám pøedstavoval. Starosta jeho rezignaci pøijal a tím okamžikem zanikl ing. Víškovi mandát èlena zastupitelstva. Podle zákona o volbách se novým èlenem zastupitelstva automaticky stává první náhradník na kandidátní listinì stejné volební strany, kterým je ing. Ladislav Brada. Ten mandát pøijal a na nejbližším zasedání zastupitelstva složí zákonem pøedepsaný slib. Zastupitelstvo tak bude i nadále pracovat v plném poètu patnácti èlenù. Ing. Víškovi patøí podìkování za práci, kterou ve funkci èlena rady mìsta a èlena zastupitelstva po mnoho let odvádìl. 2. bøezna Rožany konečně na tapetě Poprvé se sešla pracovní skupina pro øešení problematiky Rožan. Jejími zakládajícími èleny jsou obèané Rožan p. Alexandr Karel, Josef Hošek a Rudolf Živný, a starosta mìsta, který bude podle projednávané problematiky pøizvávat další pracovníky odborù mìstského úøadu. Úèelem je najít schùdná øešení problémù, které této èásti Šluknova pøineslo otevøení hranièního pøechodu pro osobní automobily, provoz skládky a vietnamské tržnice. Cílem je sejít se vždy k jedné otázce a øešit ji až do úplného konce, a protože k tomu je tøeba znát pøedevším názor obyvatel, je úvodní složení skupiny takové, jaké je uvedeno. To ale v žádném pøípadì neznamená, že je koneèné a že se do aktivní práce nemùže zapojit už nikdo jiný. Z prvního setkání vzešel soupis nejožehavìjších problémù a na pøíštím jednání už by se mìlo rozhodnout o prvních krocích k nápravì. 3. bøezna Střechu na DPS opraví firma z Valdeku S døevaøskou firmou p. Pytlouna z Valdeku byla podepsána smlouva o opravì a rekonstrukci tepelných izolací støechy na východním køídle Domu s peèovatelskou službou. Práce zaènou podle poèasí v dubnu, dokonèeny by mìly být do 30. záøí a budou vypadat tak, že støecha bude rozkryta, bude provedena úprava a oprava krovù vèetnì protiplísòových nátìrù, hydroizolace a tepelné izolace, nové latìní a opìtovné položení støešní krytiny. Protože jsou reklamaèní lhùty dávno promlèené, nese náklady - stejnì jako loni pøi první opravì støechy - opìt mìsto. Tentokrát nás bude oprava stát kolem 450 tis. Kè a znovu se ukazuje, že šetøit na nesprávných místech se nemá, protože pozdìjší náprava škod je podstatnì dražší a hradí ji ti, kdo je vùbec nezavinili. Šluknovské noviny - strana 3 Bøezen ve Šluknovì den po dni aneb Poøád se nìco dìje Gerd Ritschel doprovodil promítání diapozitivù poutavým vyprávìním 9. bøezna Zimní krása severu v Domě kultury Další pøednáška Gerda Ritschela, tentokrát na téma Zima v Severních Èechách, pøivedla do Kulturního domu ještì víc posluchaèù, než první o kamenných památkách. Návštìvníci nejen ze Šluknova a okolí, ale i z nìmeckých obcí podél hranice, se mohli podívat na známou krajinu oèima fotografa, který dokáže vyzdvihnout její krásu z jiného pohledu. Když jsou obrázky podloženy ještì zajímavým vyprávìním není divu, že se všichni tìší na podzimní pokraèování. 12. bøezna Sdružení zdůrazní kraji připomínky dopisem V Mikulášovicích se sešlo Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Jednání projednalo i návrh rozpoètu na rok 2004, ze kterého vyplývá, že bude finanènì podporovat kulturní a sportovní akce, které mají regionální dosah. Takovými jsou napøíklad cyklistické závody Tour de Zeleòák a mezinárodní závod žen Tour de eminin, mezinárodní festival folklorních souborù v Krásné Lípì, vydání Vlastivìdy Šluknovska a další. V dalším jednání starostové vyjádøili nespokojenost s pøedloženým krajským plánem oprav komunikací II. a III. tøídy, protože ve velké vìtšinì obsahuje

4 Šluknovské noviny - strana 4 pouze dokonèení prací na úsecích, které byly zapoèaty v loòském roce, a na akutní požadavky, které vyplynuly pøi stanovování priorit pøímo obcemi, se opìt nedostalo. Sdružení proto uložilo napsat Krajskému úøadu v Ústí nad Labem dopis, ve kterém budou pøipomínky zdùraznìny a zároveò v nìm bude požadavek na doplnìní schváleného plánu. Je možné, že ze státního rozpoètu mohou bìhem roku pøijít na kraj další peníze a je tøeba své požadavky pøipomenout co nejdøíve. I proto bylo rozhodnuto pozvat napøíštì zástupce odboru dopravy KÚ v Ústí nad Labem k pøímému jednání. 18. bøezna Starosta chce pohnout se sídlištěm Z podnìtu starosty mìsta se na radnici uskuteènila schùzka správcù konkursní podstaty Lužické stavební spoleènosti a spoleènosti Ralsko, a.s. Schùzka byla svolána proto, aby se našel zpùsob, jak pohnout s konkursním øízením na obì spoleènosti tak, aby se mohly provést alespoò nezbytné, a v nìkterých pøípadech už spíše záchranné, práce na bytových objektech na sídlišti. Aktuální stav je takový, že v katastru nemovitosti je vedena jako vlastník spoleènost Ralsko, a.s., ale za majitele se považují obì spoleènosti. Ani jedna proto nechce dovolit druhé, aby na jejích objektech provádìla jakékoliv opravy, ale na druhou stranu, ani jedna z nich nechce investovat do objektù, které nejsou definitivnì jejich majetkem. Tím vzniká neøešitelná situace a doplácejí na ni pøedevším nájemníci. Jedním z navrhovaných øešení, které se u starosty projednalo, je napøíklad prodej sídlištì jinému vlastníkovi, který bude už jednoznaèný, utržené peníze deponovat na zvláštní úèet a o ty se soudit. Pokud se spor potáhne léta, to už nájemníky bolet nebude, protože se o jejich domy a byty v nich bude starat jiný vlastník. Projednané vìci byly sepsány formou zápisu a ten bude jako podnìt pøedán konkursnímu soudci. Na jeho rozhodnutí je, jak rychlá a hlavnì jaká bude další reakce. 18. bøezna Starostové jednali o autobusech V Lipové se uskuteènilo setkání starostù obcí svazku Sever. Konstatovalo, že dohodnutý chod lékaøské pohotovosti ve Velkém Šenovì je bez problémù a zpìt se do jeho systému vrátily i Staré Køeèany, které loni vystoupily. Øešila se i otázka financí, které obce musejí platit ÈSAD za provoz ztrátových linek, které se vyskytují pøedevším na tratích od Velkého Šenova do Dolní Poustevny. Starostové navrhli nìkteré zrušit, protože slouží podle jejich vlastního prùzkumu jen dvìma až pìti lidem a jejich provoz je skuteènì nerentabilní. Cestující se budou muset smíøit s tím, že v koncové stanici autobusu poèkají tøeba pùlhodinu na vlak. Ke konkrétním výsledkùm ale povedou opìt jednání s ÈSAD Bus, jehož øeditele pozvali na pøíští jednání. V dalším jednání se pak informovali o pøípravách oslav vstupu do EU, které by mìly v nìkterých obcích probìhnout 1. kvìtna. 20. bøezna Šluknov má o třicet občanů více Tøicet našich nových obèánkù bylo pozváno na slavnostní pøivítání do obøadní sínì na radnici. Jim, jejich maminkám, tatínkùm i prarodièùm v úvodním vystoupení zazpíval dìtský soubor Šenováèek a potom je mezi obèany mìsta uvedla pí Emília Procházková, èlenka rady mìsta. Od Sboru pro obèanské záležitosti dìti dostaly malé upomínkové dárky a maminky kytièku. Na závìr slavnosti se rodièe podepsali do pamìtní knihy, a tím vlastnì slíbili, že své dìti budou vychovávat s péèí a láskou, kterou si právem zaslouží. Sportovci SK Plaston hodnotili loňský rok V tento den se konala také valná hromada SK Plaston Šluknov. 46 delegátù zastupovalo 426 V úvodu vítání nových obèánkù mìsta zazpíval pìvecký sbor Šenováèek z Velkého Šenova.,

5 Šluknovské noviny - strana 5 registrovaných èlenù sportovního klubu z pìti oddílù, pøièemž 45% z nich je zaøazeno do mládežnických kategorií. Sportovci hodnotili svou èinnost v roce 2003, kdy dosáhli nìkolika úspìchù. Urèitì nejvìtším je postup prvního družstva fotbalistù do vyšší soutìže, ale dobrými výsledky se mùže chlubit i B- mužstvo, které vìtšinu svých zápasù hraje na høišti v Lipové, úspìšná stará garda, která ve své soutìži stále bojuje o špièku tabulky, ale i dorostenci a žáci. V tìchto kategoriích se mužstva pohybují vìtšinou v horních èástech tabulek, ale podstatné je to, že dìti a mládežníci mají náplò pro volný èas a cíl, ke kterému upínají své snahy. Nehrozí proto tak velké nebezpeèí, že by sklouzli na šikmou plochu. Vysoce byla hodnocena i celková koncepce fotbalového oddílu, který má celkem sedm družstev všech kategorií, èímž se nemùže pochlubit skoro žádné mìsto ve výbìžku. Tradiènì dobré výsledky mají kuželkáøi, kteøí s prvním družstvem úspìšnì bojují v krajském pøeboru - jsou zatím na druhém místì - a další dvì družstva hrají okresní pøebor. V tomto oddíle není problémem sportovní výkonnost nebo poèet èlenù, ale technický stav a vysoký vìk zaøízení. Pod èástí kuželny se totiž propadají základy, budova praská, a navíc stavìcí zaøízení už technicky dožívá a musí se uvažovat o jeho rekonstrukci. Výbornì si vedou i volejbalisté, protože družstvo žen je v okresní soutìži na druhém místì jen o jeden bod za vedoucím, muži si drží páté místo. Pro rok 2004 se oddíl bude snažit pøipravit høištì na plážový volejbal, takže se bude moci zapojit ještì více zájemcù o tento sport. Do náruèe sportovního klubu Plaston Šluknov bylo novì pøijato družstvo basketbalistù ze základní školy, které už tøi roky hraje pod vedením Michala Buška. Od tohoto kroku si všichni slibujeme, že tito zaèínající závodníci budou mít lepší podmínky pro svùj rùst, než dosud. Pøedseda SK ing. Koøínek konstatoval, že se podstatnì zlepšila propagace èinnosti sportovcù a to jak ve vývìsních skøíòkách, tak v Dìèínských novinách. Úspìšnou moderní novinkou jsou webové stránky fotbalistù, uveøejnìné na Internetu. Závìrem si všichni popøáli, aby právì zaèínající sezóna byla pro všechny sportovce Šluknova úspìšná. 20. bøezna Rybáři a město společně Na své výroèní èlenské schùzi se sešli èlenové místní organizace Èeského rybáøského svazu. V hlavní zprávì, kterou pøedložil pøedseda organizace Ivan Píša, bylo uvedeno, že organizace mùže být se svou prací i hospodáøskou èinností velice spokojena. Vìtšina z jejích 173 èlenù odvedla ve prospìch vod a vodního hospodáøství obrovský kus práce a vypìstovala ve svých zaøízeních nepøeberné množství ryb a rybího potìru. O to víc je potom mrzí zásahy zvenèí do jejich práce, a se týkají rybáøského zákona a jeho provádìcí vyhlášky, která je pro jejich práci naprosto nepøijatelná a byla vrácena k pøepracování, nebo nìkteré spory s ochránci pøírody, kteøí nedokáží najít potøebný kompromis svých zájmù s potøebami rybáøù, nebo i stále rostoucí zneèiš ování rybníkù a potokù. Obrací se proto na pøedstavitele mìsta a žádají pomoc a spoleènou spolupráci ve sporných pøípadech, teï pøedevším pøi øešení funkce mìstské èistièky. Pøedseda organizace se rovnìž zmínil o plánech, které mají na pøíští období. Pochválil dohodu s mìstem o dlouhodobém pronájmu Luèního rybníka (Lindychu), ze kterého mohou teï udìlat sportovní pstruhovou vodu. Po pøedbìžné dohodì s majitelem poèítají s obnovením rybníku v Rožanech (Olexáku), rozvíjet hospodaøení budou i na Rybnièné, rádi by obnovili bývalý rybník v Rožanech u Bytexu a chystají mnoho dalších akcí i soutìží a závodù. Ve slavnostní èásti schùze byli ocenìni zasloužilí èlenové rybáøské organizace: p. Prokop pøi svém jubileu 85 let èestným odznakem za dlouholeté èlenství, èestný odznak obdržel i rantišek Kindermann pøi pøíležitosti svých sedmdesátin, a uznání dostali další jubilanti - p. Strnad k osmdesátým narozeninám, pánové Gašpariè, Jakubec, Protze a Žitko k sedmdesátinám. Svazové vyznamenání Za zásluhy o rozvoj sportovního rybáøství pøevzal z rukou zástupce územního výboru ÈRS p.šulce pøedseda šluknovských rybáøù Ivan Píša. Módní show přilákala do kulturáku nejen ženy Tento událostmi nabitý den ukonèila velká módní show v Kulturním domì, na které èeskolipská modelingová agentura Reas Agency pøedvádìla vybrané návrhy šatù pro dospìlé i dìti, sportovních odìvù, džíny znaèek Diesel a Replay, dìtské obleèení pro volný èas, doplòky i pánské a dámské prádlo. Na závìr nechybìla velkolepá pøehlídka svatebních odìvù - pro nevìsty, ženichy, i družièky. Celý spoleèenský veèer zahájil námìstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav oldyna a potom už zcela zaplnìný sál jenom sledoval krásu, která se pøedvádìla. A že bylo na co se dívat dokazuje i to, že mezi modelkami byla Miss Blond International Petra Matulová. Mezi manekýny mohli hosté vidìt i Šluknováka Honzu Nováka. Mezi návštìvníky v obecenstvu nechybìli ani zástupci silnìjšího pohlaví, aèkoli se øíká,

6 Šluknovské noviny - strana 6 Vedle profesionálních modelek se neztratil ani Honza Novák ze Šluknova (snímek vlevo). že móda je spíše ženskou záležitostí. A protože se veèer opravdu vydaøil, jistì žádný z nich nelitoval, že na tuto show zavítal. 25. bøezna Mgr. Sochor mezi oceněnými pedagogy Pøi pøíležitosti Dne uèitelù bylo na krajském úøadì v Ústí nad Labem ocenìno šestnáct pedagogù našeho kraje za zásluhy a dlouhodobou vynikající práci ve školství. Symbolickou sošku sovy pøevzal z rukou ministrynì školství Petry Buzkové a hejtmana Ústeckého kraje Jiøího Šulce i Mgr. Rudolf Sochor, jeden z nejoblíbenìjších uèitelù Støední lesnické školy ve Šluknovì. Domníváme se, že ocenìní mu po zásluze patøí a upøímnì mu k nìmu blahopøejeme. 29. bøezna Výtěžek Sluníčkového dne zůstane v regionu Obèanské sdružení Život dìtem uspoøádalo další Sluníèkový den. Ve Šluknovì žákynì Støední zdravotnické školy z Rumburku nabízely lidem ozdobné pøívìsky na klíèe s emblémem Sdružení. Peníze, které z prodeje tento den získaly, byly vìnovány na rozvoj dìtského oddìlení rumburské Lužické nemocnice, takže pomohou nemocným pøímo v našem regionu 30. bøezna Odbor VŽP MěÚ má nového šéfa Rada mìsta projednala prùbìh a výsledky výbìrového øízení na obsazení uvolnìné funkce vedoucího odboru výstavby a životního prostøedí. Konstatovala, že došlo celkem pìt pøihlášek, z nichž tøi byly vyøazeny hned v prvním kole, protože nesplòovaly základní podmínky vzdìlání nebo délky praxe, nebo nemìly doloženy požadované náležitosti. Do užšího výbìru se dostali dva kandidáti, mezi nimiž se rozhodovalo. Rada zvážila doporuèení výbìrové komise, zvážila své vlastní nároky a své požadavky na uchazeèe a rozhodla, že vedením odboru výstavby a životního prostøedí povìøí s platností od 1. dubna Bc. Martina Bendu, dosavadního odborného referenta tohoto odboru. Protože je škála èinností odboru mìstského úøadu velice široká, pùjde o práci velmi nároènou, a proto mu pøejeme hodnì úspìchù a pevné nervy. 31. bøezna Zaručené zprávy opět nebyly pravdivé Z pøedposledního jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska vzešel dotaz na ministra financí Bohuslava Sobotku, zda v souvislosti s restrukturalizací státní správy nehrozí pøesun nìkterých èinností finanèního úøadu v Rumburku do Dìèína a tím nutnost cest našich obèanù na tamní úøad. Ministr financí pøedsedovi Sdružení pro rozvoj Šluknovska zaslal dopis, ve kterém ho ujistil, že taková zmìna se v žádném pøípadì nechystá a finanèní úøad v Rumburku bude i nadále vykonávat èinnost jako dosud. Takže zaruèené zprávy o zmìnách byly opìt fámy! MIK

7 Šluknovské noviny - strana 7 Michal byl ve svìtì na zkušené Tradièní arabská pokrývka hlavy je v zajímavém kontrastu s èeskou lesáckou uniformou Michal Jankoviè, žák tøetího roèníku Støední lesnické školy ve Šluknovì, se nedávno vrátil z království Bahrain, kde byl na týdenním výmìnném pobytu v rámci mezinárodního programu Globe. Michal byl jedním z osmi studentù z celé Èeské republiky, které ministerstvo školství Bahrainu pozvalo. Zážitkù je mnoho. Od exkurzí v historických pevnostech ort Arat nebo ort Bahrain pøes národní muzeum, až po návštìvu naftaøských organizací nebo lodìnic, øíká Michal Jankoviè. Nejvíc však na nìj zapùsobila vysoká životní úroveò, kterou lze údajnì srovnat s úrovní ve Spojených státech, a pak školství. I zde se bahrainští hrdì hlásí k tomu, že pøevzali americký školský systém. V podstatì jde o to, že dìti zde chodí do školy ètrnáct let a pak mohou jít na univerzitu. Školy nejsou specializované a studenti si mohou vybírat, kterým pøedmìtùm budou vìnovat vìtší pozornost. Myslím, že èeským studentùm by se takový systém líbil. Má totiž jednu ohromnou výhodu - u nás se musíte rozhodnout už v patnácti, co budete dìlat. V devatenácti, kdy se musí rozhodnout student v Bahrainu, má èlovìk pøece jen vìtší pøehled, vysvìtlil Michal Jankoviè. Veškeré bohatství této nevelké zemì ( má rozlohu asi šesti set kilometrù ètvereèních a žije zde okolo dvou set padesáti tisíc lidí) pochází z tìžby ropy. Michala zaujalo, jakou péèi zde vìnují ekologii. Na asanaèní práce spojené s likvidací pozùstatkù po tìžbì ropy se vìnují miliony dolarù roènì. A protože velkou èást území státu pokrývá pouš, váží si zde i zelenì. Ve sdìlovacích prostøedcích vystupuje i král Bahrainu a vyzývá k vysazování nových stromù, øíká Michal. A dodává, že množství ropy, které se vytìží, je vidìt i z toho, že voda je zde dražší než benzín. Za jeden dinár si mùžete koupit deset litrù benzínu anebo jeden litr pitné vody, pøiblížil. Orientální tradice se na každém kroku mísí s moderním svìtem. A tak není vzácnost, že nìkteøí z obyvatel království stále bydlí ve stanech. A pøed nimi najdete luxusní, pøevážnì americká auta. Tìm zde dávají pøednost pøed japonskými i evropskými, prý vydrží nejvíc, vysvìtluje Michal. Nejvìtší pøínos celé cesty Michal vidí v navázaných kontaktech. S námi bylo v království i devìt Libanoncù. Urèitì s nimi budu i naometrická mìøení. Hledají, stejnì jako jejich zahranièní partneøi z jedenácti tisíc škol v devadesáti sedmi zemích svìta, souvislosti mezi globálními problémy a místním poškozováním životního prostøedí. Veškeré údaje jsou zasílány do mezinárodního centra a prùbìžnì vyhodnocovány. Každý úèastník projektu si má možnost ovìøit, nakolik jím zjištìné hodnoty ovlivòují výsledek na úrovni lokality èi regionu, Evropy i celé planety. Odbornými garanty projektu jsou v Èeské republice ministerdále ve styku, zajímá mì jejich pøístup k ochranì životního prostøedí i dendrologii. Myslím, že i škola by mohla z tìchto kontaktù ledaco získat, øíká Michal Jankoviè a dodává, že v práci na projektu Globe bude pokraèovat i dál. Pokud to bude možné, i po ukonèení studií, uzavøel. Do mezinárodního projektu Globe - celosvìtového pozorování životního prostøedí - se studenti SLŠ zapojili pøede tøemi roky. Pod vedením odborného uèitele Jana Jiráska konají hydrologická, meteorologická a bistvo školství a ministerstvo životního prostøedí. Na projektu se podílí i ÈVUT, Americké mírové sbory, Univerzita Karlova a další organizace a instituce. Akci vyhlásil pøi pøíležitosti Dne Zemì v roce 1994 americký viceprezident Al Gore. Od samého zaèátku bylo cílem programu posílit vìdomí obyvatel Zemì o stavu životního prostøedí, prohloubit vìdecké poznání planety a za pomoci studentù rozvíjet znalosti pøírodních vìd a matematiky.

8 Šluknovské noviny - strana 8 O památných stromech se dozvíte vše Od února letošního roku si obèané Šluknova mohou pøeèíst základní informace o vyhlášených památných stromech. Mìsto Šluknov zajistilo výrobu a instalaci tìchto tabulek ke každému památnému stromu. Veøejnost se tak bude moci seznámit s jednotlivými údaji o døevinì (napø. název, pùvod, stáøí atd.). odbor výst. a ŽP MìÚ Kompletní tabule (oznaèení památného stromu malým státním znakem Èeské republiky spoleènì s informaèní tabulkou). Lípa ve Svojsíkovì ulici. Zapište si do kalendáøe Je èas platit za odpady Pøipomínáme všem obèanùm, že poplatek za odpady za I. pololetí roku 2004 je nutné zaplatit nejpozdìji do 30. dubna Zároveò Vás chceme požádat, abyste platbu poplatku v pokladnì neodkládali na poslední chvíli, nebo koncem každého mìsíce dochází k vyplácení sociálních dávek. Poplatek je možné zaplatit též složenkou na úèet ÈSOB è / 0300 nebo pøevodem na úèet GE Capital bank Šluknov è / 0600, variabilní symbol 4061, jako konstantní symbol lze použít vaše pøíjmení. Zároveò upozoròujeme na to, že pokud poplatek nebude zaplacen vèas, mùže ho správce poplatku dle èlánku 32 odst. 1, obecnì závazné vyhlášky è. 5/2003 o místních poplatcích navýšit až o 50 procent. Jarní úklid - rozmístìní velkokapacitních kontejnerù Ve dnech budou na níže uvedených místech rozmístìny velkokapacitní kontejnery, do kterých lze odkládat objemný odpad a odpad ze zahrádek. Do nádob nelze odkládat nebezpeèný odpad!! Tento je možné a nutné uložit zdarma i s objemným odpadem v prùbìhu celého roku ve sbìrném dvoøe v areálu Technických služeb Šluknov. Dále tyto kontejnery nejsou urèeny pro podnikající osoby, které musejí mít zajištìnou likvidaci odpadù vlastní smlouvou s oprávnìnou organizací nebo mohou nebezpeèný a objemný odpad uložit za úplatu též ve sbìrném dvoøe. Rozmístìní kontejnerù: 1. Sídlištì nad autoopravnou, 2. pod nám. Míru - ul. Nerudova, 3. Císaøský - za konzumem H+H, 4. Království-dolní èást - internát, 5. Království - horní èást - u hlavní silnice u mostku, 6. Rožany - náves Další termíny pøistavení kontejnerù jsou: , a Odbor Výstavby a životního prostøedí MìÚ Omluva V únorovém vydání ŠN v èlánku Pøevezme mìsto domov dùchodcù? jsme uvedli jméno øeditelky šluknovského DD paní Dagmar Hluché s titulem Mgr. Paní Hluchá nás však upozornila, že tento titul jí nepøísluší a že jsme jí tím zpùsobili nepøíjemnosti, nebo byla naøèena z neoprávnìného užívání tohoto titulu. Skuteèností je, že p. Hluchá redakci nikdy osobnì ani zprostøedkovanì neposkytla informaci, že by k jejímu jménu tento titul náležel a tento nepøíjemný omyl je tedy jen naší chybou. Velmi nás mrzí, že díky naší nepozornosti byla paní øeditelka vystavena nepøíjemnostem a omlouváme se! Redakce

9 Šluknovské noviny - strana 9 Krásný pocit a povznášející zážitek si ve ètvrtek 18. bøezna odnesli návštìvníci ze sálu Domu kultury, kde se konal absolventský koncert posluchaèek ZUŠ PROARTE VIVA z Prahy 4. Známá pìvkynì NAÏA ŠORMOVÁ na nìm pøedstavila svoje žákynì. Pro posluchaèe ze Šluknova byl o to zajímavìjší, že na nìm kromì Alžbìty Brzotické a Petry Mendlové vystupovala také místní rodaèka Barbora Straková. Mladé nadìjné pìvkynì pøednesly písnì a árie B. Smetany, A. Dvoøáka a W. A. Mozarta s jiskrou a elánem mládí a na profesionální úrovni. Odmìnou jim byl nadšený potlesk návštìvníkù a slova chvály a uznání, kterými po koncertu odcházející hosté nešetøili. Na snímku Barbora Straková druhá zleva. Døevìné plastiky ochrání møíže nebo sklo Už dva a pùl milionu korun investoval Šluknov do obnovy Køížové cesty. Další výdaje na mìsto èekají. Budeme muset investovat i do ochrany nových døevìných plastik v jednotlivých zastaveních. Nechceme, aby naše úsilí zmaøili nìjací vandalové èi zlodìji, vysvìtlil starosta mìsta Ing. Milan Koøínek. Jakým zpùsobem ochrání nové plastiky, které pøed nedávnem dokonèili šluknovští øezbáøi Jiøí Nykodým a Jiøí Matìják, a které by se v létì mìly pøestìhovat na svá místa na Køížovém vrchu, ještì rozhodnuto není. Radili jsme se s odborníky a zbyly nám dva zpùsoby technického øešení: Buï møíže, nebo silné sklo, vysvìtlil Ing. Koøínek. Dodal, že nutné budou i nìkteré stavební úpravy Božího hrobu. Šluknovští uvažují i o výzdobì jednotlivých kaplí køížové cesty a vìøí, že ji pøijede vysvìtit generální vikáø litomìøické diecéze Havelka, šluknovský rodák. Práce na opravì Køížové cesty ve Šluknovì probíhají již od roku Za tuto dobu nechalo mìsto opravit sochy v Getsemanské zahradì, zhotovit ozdobné kované møíže a opravit všechny kaple. V létì by opravená Køížová cesta mìla být slavnostnì otevøena pro veøejnost. Køížová cesta na Køížovém vrchu není ve mìstì jedinou, kterou by Šluknovští rádi vidìli obnovenou. Rádi bychom se vìnovali i køížové cestì v Království. Ta je nejmladší svého druhu na Šluknovsku a v závìru loòského roku musela být kvùli nájezdùm vandalù èásteènì demontována a ukryta na bezpeèném místì ve Šluknovském zámku. Budoucnost køížové cesty, která v Království stála sto pìtaètyøicet let, bude zøejmì spjata s kostelem v Království. Uvažujeme o tom, že bychom ji pøestìhovali do jeho areálu. Tam by byla více na oèích a snad i v bezpeèí, vysvìtlil Koøínek. Než k tomu však dojde, bude nutné jednat s církví, které patøí pozemek, provést terénní úpravy a vybudovat potøebné cesty. Pøesto by však k akci mìlo dojít ještì v letošním roce. Ètrnáct žulových tìl køížové cesty zabírá v zámku dost místa a letos by se mìly zahájit práce na rekonstrukci zámku.

10 Šluknovské noviny - strana 10 Ze života seniorù v Domovì dùchodcù Tak jsme se doèkali a je tu po dlouhé zimì koneènì jaro, na které se u nás v Domovì všichni tìšíme. No øeknìte, kdo by se netìšil na sluníèko, které již zaèíná høát, na cvrlikající ptáèky a na to, že jsme létu opìt blíž a že už brzy budeme sedávat na zahradì v altánku a kochat se pohledem na rozkvétající kytièky a ostatní zeleò. Zima pùsobí depresivnì snad na všechny lidièky, tak buïme rádi, že je již za námi. Bøezen jsme u nás v Domovì zaèali - jak jinak - dobrou náladou. K té pøispìli i žáci Speciální základní školy ve Šluknovì. Pøipravili si pro naše ženy k jejich svátku pásmo písnièek, taneèkù a pøáníèka k MDŽ. Vystoupení, pod vedením p. uèitelek Mišíkové a Jáhnové, se dìtem moc povedlo a jediné oko našich babièek nezùstalo suché. Všem úèinkujícím moc dìkujeme a tìšíme se na jejich další návštìvu, kterou nám pøislíbili. Na oslavì MDŽ samozøejmì nechybìly ani dobroty - oslavenkynì si pochutnávaly na nejrùznìjších sladkých øezech, které jsme pro nì s kolegynìmi upekly. Rozzáøené oèi našich babièek svìdèily o tom, že se oslava vydaøila. Chtìli bychom Vám také pøedstavit nového obyvatele u nás v domovì - stalo se jím štìnì jménem ilip. Tìší se velké oblibì našich klientù, všichni v jeho spoleènosti pookøáli. Štìnì zatím moc krùèkù samo neudìlá, nebo jde z náruèe do náruèe. Mìlo se spíš jmenovat Mazlíèek. V pùlce mìsíce jsme si na pøání našich obyvatel, kromì jiných akcí, zopakovali peèení bramboráèkù u nás v klubovnì. Je u toho vždy spousta legrace, také si zazpíváme a nikdy nezapomeneme na mlsné pusy našich imobilních klientù, kteøí se bohužel nemohou tìchto akcí v klubovnì zúèastnit. Na konci mìsíce nás tradiènì èekala oslava narozenin našich bøeznových klientù. Kromì toho, že stále nìco slavíme - a dùvod si vždycky najdeme, to mi vìøte, nebo jsme v Domovì taková velká rodina, kde je hodnì veselých lidí, kteøí si svých...sát vùbec nepøipouštìjí a umìjí se výbornì bavit - tak také pracujeme. Vyrábíme tu rùzné upomínkové pøedmìty, tøeba obrázky na zeï, kterými zkrášlujeme pokoje a chodby. Jsou to hlavnì výrobky tìch, kteøí tu mají domov a mají radost, když se mohou sami podílet na jeho zútulnìní. Naši klienti jsou velice šikovní a zruèní i pøesto, že nìkteøí z nich trpí rùzným stupnìm tìlesného postižení. Nám, ergoterapeutkám, nezbývá nic jiného, než jim podìkovat za jejich snahu, píli a trpìlivost. Nebo ne vždy jim to jde tak, jak byli zvyklí za plného zdraví. Teï už se všichni tìšíme a chystáme na Velikonoce. Ale o tom Vás budeme informovat v pøíštím vydání ŠN. Za obyvatele DD Zdena Morkusová, sociální pracovnice Mateřská škola Šluknov,, příspěvko ěvková vá organizace,, vyhlašuje ZÁPIS DO MATEŘSKÝ TEŘSKÝCH ŠKOL - Svojsíkova va 352, 355 a Žižkova 1032 na školní rok , který probìhne v Mateøské škole Svojsíkova ul. v úterý 20. dubna od do hodin. Souèasnì probìhne i zápis do speciální tøídy pro dìti s vadami øeèi. Rodièe s sebou pøinesou rodný list dítìte. UPOZORNÌNÍ Mateøská škola Šluknov, pøíspìvková organizace, oznamuje uzavøení mateøských škol v dobì letních prázdnin a to takto: Mateøská škola Žižkova od ètvrtka do pátku V pøípadì nutnosti mohou rodièe umístit své dítì v MŠ Svojsíkova ul. Mateøská škola Svojsíkova 352, od pondìlí do pátku V pøípadì nutnosti mohou rodièe umístit své dítì v MŠ Žižkova. Eva Heinzová, øeditelka MŠ Šluknov

11 Šluknovské noviny - strana 11 Ètenáøi, dopisy, život aneb Napsali jste nám Ptáme se proè? V záøí roku 2000 pøišel nìkdo na nápad založit hasièský kroužek pro dìti, které zaèaly chodit do prvních tøíd. Tohoto, ne zrovna lehkého, úkolu se ujali Ondøej a Jan Švecovi a Tomáš Ilek. Pozdìji nás vedli pouze Ondra s Honzou. Za nìjaký èas se kroužek rozrostl nejen o prvòáky, ale i o dìti starší. Proto jsme mohli založit družstva dvì (starších a mladších žákù) a jezdit na soutìže. Kromì toho pro nás ve svém volném èase poøádali výlety a letní tábory. Letos v kvìtnu pro nás mìla zaèít nová sezóna soutìží. Pak ovšem pøišel 16. bøezen a Ondra nám oznámil, že byl z funkce odvolán. A my se ptáme: co tak hrozného udìlal, že nemùže být naším vedoucím? Obèanské sdružení Nová víska poøádá v roce 2004 víkendové kurzy tradièních øemesel ve svých chránìných dílnách. Jde o dílnu U Markétky ve Šluknovì (dílna textilní, døevaøská, papírenská a košíkáøská), dílnu Vèelka ve Vilémovì (zabývá se výrobou svíèek máèených, stáèených a litých ze vèelího vosku a parafínu) a Zabadovu dílnu v Horní Poustevnì (je dílnou hlinìnou, papírovou, látkovou a proutìnou). Kurzy jsou hrazeny poøadatelem (kurzovné a materiál). Vámi zhotovené výrobky si mùžete zakoupit za cenu použitého materiálu. Kurzy probíhají vždy o víkendu - 8 hodin, ve Kdyby Ondra svoji práci s námi dìtmi nedìlal dobøe, tìžko by mìl náš kroužek cca 25 èlenù. Na schùzky jsme se tìšili, zažili jsme tam plno legrace a hodnì jsme se nauèili. Neberte nám kroužek ani bezva vedoucího! Jestliže kroužek povede nìkdo jiný, Ondru nenahradí! dìti z SDH Císaøský (Pod dopisem je sedmnáct podpisù dìtí.) Vyberte si øemeslo - každé má zlaté dno dvou dnech (v pátek možný pøíjezd, sobota 9-12 hod. a hod., nedìle 9-11 hod.). Nabízí se možnosti zajištìní ubytování (50 Kè, ve vlastním spacáku), zajištìní obìdù (40 Kè), ostatní stravování - vlastní. Pøihlášky se pøijímají písemnì na adrese obèanského sdružení Nová Víska Horní Poustevna 40, Dolní Poustevna (nejlépe 14 dní pøed termínem kurzu) nebo telefonicky na èísle Monika Hatlová (vedoucí dílen). Nabídka výukových kurzù na r. 2004: dubna dílna U Markétky - kurz døevoøezby, drhání, šití odìvù kvìtna dílna U Markétky - kurz drátování, batika a barvení látek, technika tkaní èervna Zabadova dílna - kurz batika a barvení látek, kašírování, práce s hlínou a výroba keramiky, drátování èervence dílna U Markétky - kurz drátování, výroba ruèního papíru, techniky tkaní záøí dílna U Markétky - kurz døevoøezby, pletení košíkù, šití záøí Zabadova dílna - kurz práce s hlínou, pletení košíkù listopadu Zabadova dílna - kurz aranžování (adventní vìnce), postavièky ze šustí, výroba ruèního papíru, práce s hlínou (vánoèní téma). Podìkování Touto cestou bych chtìla veøejnì podìkovat paní Annì Šebíkové za vrácení mé ztracené penìženky i s doklady. Jsem ráda, že jsou mezi námi slušní a poctiví lidé. Ještì jednou moc dìkuji. A. R., Šluknov Díky za osobní stateènost a všímavost Vedení prodejny Potraviny D + S na šluknovském námìstí touto cestou dìkuje panu rantišku Èvanèarovi za pomoc pøi zadržení dvou opilých agresivních zlodìjù v naší prodejnì až do jejich pøedání Policii ÈR. Obzvláštì v dnešní dobì plné násilí, krádeží, vandalismu a lhostejnosti by pan Èvanèara svou osobní stateèností a všímavostí mohl být vzorem pro nejednoho spoluobèana. Dìkujeme! pp. Schneider a Doležal Žáci a uèitelé šluknovské ZUŠ Vás zvou od hodin na sále ZUŠ Šluknov (nad knihovnou) na JARNÍ VEØEJNÉ VYSTOUPENÍ žákù ZUŠ ze tøídy uèitelù pp. D. Englerové, H. Klinarové a M. Vosátky od hodin na sále ZUŠ Šluknov na JARNÍ VEØEJNÉ VYSTOUPENÍ žákù ZUŠ ze tøídy uèitelù pp. H. Ansorgové, P. Englera od hodin na KONCERT K ROKU ÈESKÉ HUD- BY na sále Domu kultury ve Šluknovì.

12 Návštìva KNIHOVNY V týdnu od 23. do 27. února jsme se všechny tøídy druhého stupnì vystøídaly na exkurzi spojené s pøednáškou v mìstské knihovnì. Pøednášky se ochotnì ujala paní Janková. Žáci si nejdøíve vyslechli, jaké možnosti pøi návštìvách knihovny mají, potom mìli možnost nìkteré knihy si prohlédnout. Jménem uèitelù èeského jazyka na druhém stupni základní školy bych chtìla podìkovat pracovnicím mìstské knihovny a zvláštì paní Jankové za ochotu a trpìlivost, se kterou se besed ujala a ukázala tak nìkterým dìtem cestu ke knize, což je dneska celospoleèenský problém, problém neètení, od kterého se odvíjí další problémy se vzdìláváním. Mgr. Šimonková Pavlína Tolštejnský zpìváèek V sobotu 28.února se v Krásné Lípì konalo oblastní kolo pìvecké soutìže Zpìváèek Tolštejnského panství. Naší školu reprezentovala Lenka Breburdová z 8.A a nevedla si vùbec špatnì. Nestanula sice na nejvyšších místech, ale konkurence byla obrovská, a tak se budeme držet hesla: Není dùležité vyhrát, ale zúèastnit se. Lence dìkujeme za reprezentaci školy. Mgr.Šimonková Pavlína Šluknovské noviny - strana 12 Ze školních lavic aneb Co nového v ZŠ DUHA tentokrát na domácí pùdì Bøeznové kolo soutìže DUHA se konalo ve ètvrtek tzv. na domácí pùdì ve šluknovské základní škole J. Vohradského. A protože šlo tentokrát o ryze sportovní zápolení, zástupci šesti zúèastnìných škol se sešli v tìlocviènì. Šluknov reprezentovalo družstvo složené ze tøí dívek - Katka Bendová, Adéla Truneèková a Katka Matulová - a tøí chlapcù - Jan Deméter, Jakub Dobeš a Jirka Beneš. Celá šestice se soutìže DUHA zúèastnila sice poprvé, ale její výbìr nebyl náhodný. V hodinách tìlocviku prý absolvovali jednotlivé disciplíny soutìže a podle výkonù pak byli vybráni ti nejlepší, aby svou školu a naše mìsto reprezentovali v meziškolním klání. V jednotlivých disciplínách se naše družstvo umístilo takto: pøekážková dráha 5., šplh o tyèi 4., skok sounož z místa 3. a hod míèem na koš 3. Celkové poøadí po tomto kole vypadá takto: 1. ZŠ Rumburk - Tyršova, 2. ZŠ Velký Šenov a ZŠ Rumburk - Poèítáme s KLOKANEM Dne se v mnoha zemích svìta konala matematická soutìž KLOKAN. V 60 minutách mìli žáci vyøešit 24 úloh na pøemýšlení, pøedstavivost a logiku. I v naší základní škole se pøihlásilo v kategorii KLOKÁNEK 21 žákù ze 4. a 5. tøíd. Pøi øešení úloh se maximálnì soustøedili a svými výsledky dokázali, že jim matematika není cizí. A zde jsou tøi nejúspìšnìjší: 1. Ondøej Steklý V.A 89 bodù, 2. Ondøej Nevrlý V.B 66 bodù, 3. Patrik Voženílek V.A 65 bodù. Poznámka: maximální poèet bodù = 120 Mgr. D. Halamková U nemocnice, 3. ZŠ Dolní Poustevna, 4. ZŠ Šluknov, 5. ZŠ Jiøíkov. Ve šplhu Šluknovští skonèili na 4. místì Jarní prázdniny Ondra Steklý V.A Táta si hrál na lorda, tak mi pùjèil snowborda. Vyšláp jsem si na kopec, cítil jsem se jak borec. A pak jsem se postavil a jízdou se proslavil. Ostuda to sice není, ale lidé se mi køení. Utrpení není konec, kdo sem dal tak dlouhý kopec? Stále musím chytat balanc a proto mám nervy nadranc. A pak ejhle konec trati, stùjte pøi mnì všichni svatí. Èau snowborde pøíští zimu a už lezu pod peøinu.

13 Šluknovské noviny - strana 13 Dìtský koutek Jaro už je koneènì tady a Vy urèitì za pecí nesedíte. Svátky jara - jejich název najdete v naší dnešní doplòovaèce - urèitì oslavíte s plnou parádou. No a kdyby Vás z pøírody domù náhodou zahnal nìjaký ten jarní deštík, mùžete se zabavit tøeba právì luštìním naší tajenky. Budete-li doplòovat správnì a tajenku doruèíte do 25. dubna do knihovny, nebo hodíte do schránky Šluknovských novin na rad- PSÍ KAMAR AMARÁD ÁD (Tomáš Lonský) Pejsek je náš kamarád ten si s námi hraje rád. Ocáskem vrtí radostí poèká si tiše na kosti. nici, mùžete se stát výhercem volné vstupenky do kina Dukla. A když ještì nakreslíte zvíøátko z obrázku, nebo o nìm složíte básnièku, mùžete získat pastelky nebo fixy - podle toho, co si vyberete. Ale to už naši stálí ètenáøi znají, je to spíš informace pro ty, kteøí s námi luští poprvé. V minulém èísle vyluštila správnou odpovìï ZA KAMNA VLE- ZEM spousta z Vás a vylosováni nakonec byli: Tomáš LONSKÝ a Martin BUREŠ, oba ze Šluknova. Oba navíc napsali hezkou básnièku o štìnìti, takže si Když se mu v noci po mnì stýská, nebo když bouøka je, venku blýská, ke mnì si zaleze a se mnou spí, jsme totiž kámoši opravdoví. ŠTĚNĚCÍ KAMAR AMARÁD ÁD (Martin Bureš) Mámo, prosím, kup mi štìnì tak jsem žebral denodennì. A tak pouze zakrátko, koupilo se štìòátko. Kouše, štìká, bìhá všude, nevím, co z nìj jednou bude. Po jídle však stále stejnì spinká dlouho jako štìnì. A když se pak probudí, bìhá, jak když závodí. Potom honem vyèùrat, nají se, a zase spát. Je s ním krásný každý den, pejsek byl mùj velký sen. volòáska opravdu zaslouží. Jejich výtvory najdete na této stránce. Za tajenku, básnièku a obrázek od nás tentokrát dostane pastelky Karolína RÁÒOVÁ, rovnìž ze Šluknova. Své ceny výherci obdrží v Mìstské knihovnì (vstupenka platí do konce roku na jedno pøedstavení podle vlastního výbìru). ŠTĚNĚ KAMIL (Karolína Fráňová) Malý pejsek aneb štìnì, štìkne HA HA, bìží k mámì. Bìžet moc však neumí, tak ho mamka chytne, nakrmí. Štìnì je moc roztomilé, voláme ho Kamile. ( Zrzavé lesní zvíøátko ( ; svìtadíl ( ; ; ; listnatý strom ( ; ; dívèí jméno ( ; ; ; ; oø ( ; ; ; matka jehnìte ( ; ; ; ; opak dne ( ; pásek ( ; ; ; ; konec závodu ( dìravý sýr Tak se pus te do luštìní, básnièek nebo kreslení zvíøárka z obrázku. Že jste ho nepoznali? Tak tedy napovíme. Když je nìkdo vybíravý v jídle, øíká se o nìm, že je mlsný jako... inu, jako maminka našeho dnešního mládìte.

14 Šluknovské noviny - strana 14 Uvítali jsme malé Šluknováèky V sobotu 20. bøezna jsme v obøadní síni MìÚ vítali nové obèánky našeho mìsta. Slavnostní chvíle se odehrávaly tzv. na etapy v rozmezí po pùlhodinì. V 9.30 hodin se tak oficiálnì stali našimi spoluobèany tito malí Šluknováèci: Alžbìta Petøíèková, Zdenìk Vlk, Hana Kelucová, Ondøej Jirchaø, Eliška Heømanová, Daniel Slavík, René Hemerka, Jana Luftová, Jan Kocián a Jan Hlobeò. V 10 hodin pøišli na øadu: Natálie Holubová, Natálie Poláková, Kristýna Kaucká, Pavel Gajdoš, Josef Zajac, Eva Zahrádková, Kristýna Hejlová, Vanesa Grundzová, Gabriela Dreveòáková a Radek Bilý. V pùl jedenácté pak byli slavnostnì pøivítáni: Antonín Holešovský, Kristýna Gallová, Tereza Holakovská, Kevin Miler, Jan Jakub Houštecký, Milan Pùbrdle, Dominika Maèová, Nikolas Billý a Natálie Dudová. Všem našim novým Šluknováèkùm pøejeme do života hlavnì hodnì zdraví, štìstí, lásku a rodinnou pohodu v jejich domovech. Jana Galbavá, matrikáøka MìÚ Šluknov Mandavská mozaika 2004 regionální soutìž pro dìti Otázky na mìsíc duben: 1. Co je pochop rákosní? 2. Jakou barvu má erb Tolštejnského panství? 3. Jak dìlíme mateøský jazyk Lužických Srbù? 4. Co znamená zkratka CHKO? Napiš alespoò jeden pøíklad použití v blízkosti Šluknovského výbìžku. Spoleèenská kronika Pøivítali jsme nové obèánky: Ivanku Izajovou Janièku Kociánovou Klárku Rampasovou Rozlouèili jsme se s: paní Vìrou Guckou panem Štefanem Guckým panem Jaroslavem Chajdurem paní Boženou Chovaneèkovou panem Miroslavem Svobodou Blahopøejeme obèanùm, kteøí se v bøeznu letošního roku dožili životních jubileí: 60 let pp. Jozef Mišech, Marie Arnoldová, Jaroslav Škrabák, Miloš Lejš 65 let pp. Monika Jakubcová, Kvìtoslava Patoèková, Jiøina Novotná, Petr Richter 70 let pp. Štefan Gašpariè, Miroslava Tùmová, Vlasta Naòáková, Josef Bernard 75 let pp. rantišek Adamec, Miroslav Rejman, Václav Mareèek, Helena urmaníková 80 let pp. Anna Baliharová, Václav Strnad 81 let pp. Jan Loužil, Ladislav Kleinert, Josef Seidl 83 let pp. Margita Líbalová, Karel Sladký, Rùžena Zavøelová 84 let p. Marie Malinová 90 let pp. Marie Pajkrtová, Marie Souhradová Všem oslavencùm pøejeme hodnì štìstí, spokojenosti a pevného zdraví. Prosíme všechny jubilanty èi ostatní obèany, pokud nechtìjí být jmenováni v rubrice Spoleèenská kronika, aby laskavì tuto skuteènost sdìlili redakci ŠN - buï osobnì, èi telefonicky na tel. è nebo písemnì poštou, nebo do schránky ŠN, umístìné na budovì radnice a to nejpozdìji do uzávìrky - vždy 25. dne v mìsíci, ve kterém dosáhli životního jubilea (jubilanti jsou uvádìni vždy za minulý mìsíc). Dìkujeme za pochopení. redakce Vzpomínáme Dne 21. dubna 2003 nás navždy opustil pan Miloš Skácel. Nikdy nezapomeneme na pondìlí Velikonoèní, kdy jsi od nás tak náhle odešel. Ty jsi byl ten nejlepší brácha pod Sluncem, mým ochráncem i vrbou. Díky bráško. Chybíš nám Košilko! Vzpomínají sestra Alena s manželem, synovci Robert a Miloš Lukáèovi

15 Šluknovské noviny - strana 15 Knižní novinky Mìstské knihovny Šluknov Knihy pro mládež Pohádky z celého svìta o chytrácích, Pohádková postýlka, Èarodìjka Issy (historické pøíbìhy), K. J. Erben - Pohádky, V divokých vodách (dobrodružné pøíbìhy), Bráškové: Prázdniny s vlèaty. Nauèná literatura pro mládež Velká školní encyklopedie: Vìda a technika, Hry pro kluky a holky, Setkání s hudbou, Vesmír, hvìzdy a slizcí ufoni. Naučná literatura Ty + Já = kamarádi, Kamenné památky v D. Poustevnì, Rumburk - obrazová publikace, Ottova všeobecná encyklopedie, Velká encyklopedie zemìpisu, Lexikon okrasných døevin, Hranièáøi pod Luží 1938, zajímavostí z nejsevernìjších Èech, Encyklopedie øecké mytologie, Já: o vztahu mozku, vìdomí a sebeuvìdomování - rantišek Koukolík, Mimozemš ané mezi námi, Úvod do psychologie - Milan Nekoneèný, Roèní horoskop: Horoskopy solární, lunární... Romány Koøist (sci-fi) - Michael Crichton, Ve stínu vycházejícího slunce: Podivuhodný pøíbìh americké milionáøky v japonském zajetí za 2. sv. války - Darlene Deiblerová-Roseová, Zvìrolékaø a vaši miláèci - Nicholas H. Dodman, Pojïte se smát - Josef ousek, Oidipùv návrat - Anna Hessová, Holcroftova úmluva - Robert Ludlum, Území ztrát - Jacquelyn Mitchardová, Nechápu, jak to dokážete - Allison Pearsonová, Jak básníci neztrácejí nadìji (5. díl) - Ladislav Pecháèek, Mládí nevybouøené - Vìra Øeháèková, Jak pøežít rodinnou pohodu - Jiøí Siegel, Klídek, nerve! - Martin Stropnický, Kouzelný týden - Marcia Willettová. Krimiromány Dìravé alibi - Ladislav Beran, Ukradli bohùm smrt - Václav P. Borovièka, Vražda na ostrovì - Jan Cimický, Ohnisko požáru - Patricia Cornwellová, Prohrávat se musí umìt - Santiago Gamboa, Mrtví v Badgers Drift - Caroline Grahamová, Dveøe - Ed McBain, Èerný a modrý - Ian Rankin, Záhada zmizelých dìtí - Ruth Rendellová, Obì v pasti - John Sandford, Na vlky železa - Zdenìk Tøešòák, Dlouhá nepøítomnost - rantišek Uher, Záhada zlaté štoly aneb Tøi zloèiny, které rozøešil královský prokurátor Oldøich z Chlumu - Vlastimil Vondruška. Historické romány Císaø (1. díl): Brány Øíma - Conn Iqulden, Prokletý pùvod - Klára Janeèková, Karneval - M. R. Lovricová, Attila : Biè boží (2. díl) -Thomas R. P. Mielke, Vítìzný rytíø - Shannon Drakeová, Pøíbìhy vášnì, pøíbìhy žalu (2. díl) - Sandra Qullandová, Bezhlavý muž - Lauren Haneyová, Dynastie Morlandù (22. díl) Ledová kráska - Cynthia Harrod-Eaglesová, Vikingùv pláš - Elizabeth Chadwicková. Romány pro ženy Úder hromu (3. díl) - Virginia Cleo Andrewsová, To je mùj mejdan - Cindy Blakeová, Hrabìnka - Zuzana rancková, Ohnivé okovy - Kristin Hannahová, Tonka - Nicole Jordanová, Azurová hvìzda - Carolyne Swanová, Azurové obzory - Carolyne Swanová. Pro milovníky historie a šluknovské patrioty Zájemci o regionální historii se v nejnovìjší publikaci pana Borise Trantiny mohou doèíst o tom, jak vypadal Šluknov pøed sto lety. Publikace, sestavená z nejrùznìjších pramenù i vzpomínek tehdejších souèasníkù obsahuje i pøeklad zprávy pana Paudlera, který jako èlen a dopisovatel Severoèeského exkurzního klubu podnikl v roce 1904 nìkolikadenní výlet do Šluknova a o své cestì sepsal pozoruhodnou zprávu. Publikaci si mùžete vypùjèit ve šluknovské Mìstské knihovnì. Kruh pøátel vážné hudby zve... všechny své pøíznivce na setkání s krásnou instrumentální hudbou ve støedu 14. dubna od 19 hodin do sálu Domu kultury. Na tento den bylo do Šluknova pozváno smyècové KVARTETO MAR- TINÙ. Tato ètveøice vynikajících interpretù (Lubomír HAVLÁK - 1. housle, Petr MATÌJÁK - 2. housle, Jan JÍŠA - viola a Jitka VLAŠÁNKOVÁ - violoncello) se dala dohromady v roce 1976 ještì na pražské konzervatoøi. Bìhem studia na AMU zahájila úspìšnou koncertní èinnost. Kvarteto se zúèastnilo mnoha soutìží a pøivezlo øadu cen a titulù. Od roku 1985 nosí jméno skladatele B. Martinù a propaguje jeho komorní tvorbu. Soubor absolvoval øadu zájezdù po Evropì, Asii i USA,realizoval èetné nahrávky pro Èeský rozhlas i rozhlasy zahranièní a chystá se na letošní vystoupení na Pražském jaru. Pøi šluknovském koncertu uslyšíme pøekrásná smyècová kvarteta Mozarta, Martinù a Dvoøáka. Vážení pøátelé, oficiálnì konèí koncertní sezóna 2003/2004 tímto koncertem. Protože ale pro Vás chystáme hudební setkání ještì na èerven, nelouèíme se, ale tìšíme se na shledání. Za výbor KPVH Lenka Houžvièková

16 Šluknovské noviny - strana 16 Turistický a dálkový pochod JARNÍM ŠLUKNOVSKEM Ttrasy pochodu: Pátek 9. dubna km: start hod., Šluknov - rybáøská chata cíl hod., Šluknov - rybáøská chata 100 km: hod., Šluknov - rybáøská chata. POZOR! Nutný cestovní pas, trasa vede i v SRN! Sobota 10. dubna km: start hod., Šluknov - rybáøská chata 14 km: start hod., Velký Šenov - restaurace Klub 25 km: start hod., Velký Šenov - restaurace Klub 33 km: start hod., Dolní Poustevna - nádraží ÈD 33 km: start hod., D. Poustevna - nádraží ÈD. PO- ZOR! Nutný cestovní pas, trasa vede i v SRN! 50 km: start hod., D. Poustevna-nádraží ÈD. POZOR! Nutný cestovní pas! Cíl pro všechny trasy: hod., Šluknov - rybáøská chata. Nedìle 11. dubna 2004 Autobusový zájezd po rozhlednách a sklaních mìstech Saského Švýcarska. POZOR! Je nutné vzít cestovní pas, nebo zájezd vede i po území SRN. Trasy zájezdu: km, návrat plánován hodin. Odjezd autobusu 7.00 hod ze Šluknova - rybáøská chata. Pondìlí 12. dubna km: Šluknov-Karlovo údolí-èítkùv mlýn- Vlèice-U Lakomce-Luèní rybník-šluknov 20 km: Šluknov-Kunratice-Pìnkavèí vrch- Pramen Mandavy-Vlèice-U Lakomce-Šluknov. Start: hod., Šluknov - rybáøská chata Cíl: hod., Šluknov - rybáøská chata. POZVÁNKA Klub èeského pohranièí spolu s KSÈM ve Šluknovì zve obèany k uctìní památky nadporuèíka Šindeláøe, vojína Maliny, èeského uèitele Josefa Vohradského a dvou umuèených hasièù v Císaøském. Položení vìncù se uskuteèní 9. kvìtna 2004 v 9 hodin - sraz úèastníkù bude pøed budovou mìstského úøadu. Za organizaèní výbor, rantišek Hric POZVÁNKA Klub èeských turistù Rumburk poøádá 25. roèník turistického pochodu pro rodièe s dìtmi Stezka odvahy v sobotu 8. kvìtna Jde o turistickou akci v délce 6 nebo 8 km, start bude od nádraží ÈD - Panský v hodin. Trasa povede Chránìnou krajinnou oblastí Labských pískovcù a èástí Národního parku Èeské Švýcarsko do obce Kopec, kde bude cíl a ukonèení akce na turistické louce poblíž restaurace U Vyskoèilù. V cíli pochodu úèastníky èeká nejen diplom a medaile, ale také rùzné soutìže s cenami, obèerstvení u táboráku a k poslechu zahraje trampská skupina Širák. Za Orientem na Zbraslav Svaz dùchodcù ve Šluknovì plánuje na první polovinu kvìtna zájezd na zámek ve Zbraslavi. Mimo jiné tam budou k vidìní ukázky indické, èínské a japonské kultury. Odpoledne je pak v plánu návštìva kvetoucího parku u Botanické zahrady v Prùhonicích u Prahy. Zájemci se podrobnosti dozvìdí u p. Píšové. Výbor Svazu dùchodcù, Šluknov Jen zùstane-li naše pohranièí èeské, zùstane èeská i celá naše vlast Vážení pøátelé! Klub èeského pohranièí ve Šluknovì Vás zve na první setkání od svého založení. Setkání se uskuteèní v 17 hodin v Domì kultury ve Šluknovì. Srazu se zúèastní zajímaví hosté. Setkání má pøispìt k získání a prohloubení znalostí o životì v našem pohranièí. Noví zájemci o èlenství v klubu jsou vítáni. Mohou se stát odbìrateli èasopisu Hranièáø, který vychází jedenkrát za dva mìsíce v cenì 12 Kè. Zde také získáte pravdivé informace o zavraždìných ochráncích státních hranic od r do r (Šluknov - por. Šindeláø, vojín Malina - byli zastøeleni Jiøíkov - Bohumil Koten - zákeønì zavraždìn Lipová - Oldøich Novotný - zastøelen ). Tìšíme se na setkání s Vámi! Klub èeského pohranièí Šluknov, pøedseda rantišek Hric

17 V sobotu 28. února od 9.00 hodin probìhl ve školní tìlocviènì turnaj žákù ve volejbale. Dvì družstva Šluknova jsou složena z žákù a žákyò pátých až devátých tøíd. Výsledky tohoto turnaje se zapoèítávají do okresní volejbalové soutìže a na konci školního roku jsou vyhodnoceny spolu s ostatními. Výsledné poøadí: 1.Šluknov A 2.Mikulášovice A 3.Rumburk 4.Velký Šenov A 5.Mikulášovice B 6.Šluknov B 7.Velký Šenov B Družstvo Šluknova A využilo domácí prostøedí a zvítìzilo. Také ostatní družstva si dobøe zahrála a tìšila se z cen, které jsme pro nì pøipravili. Škoda, že si Šluknovské noviny - strana 17 SK Plaston - volejbal Turnaj žákù ve Šluknovì taky nepøijela zahrát Krásná Lípa. Podìkování patøí pí.sochorové za zajištìní tìlocvièny a rozhodèím E. Strašilové a V. Dvoøákovi. Jaroslav ráòa yzické napadení - odvrácená strana všedního dne yzickému napadení mùže být vystaven každý z nás. Staèí jen být ve špatnou dobu na špatném místì. A pak už nerozhoduje to, zda-li jste spoøádaný obèan, nebo to, že jste útoèníkovi nikdy by jen slovem neublížili. Prostì jste tam v ten moment nemìli být. Útoèníkovy dùvody k takovému èinu mohou být rùzné a s vámi nemusejí vùbec souviset. Mùže si tímto jednáním posilovat své ego, øešit finanèní situaci, nebo být pod vlivem omamných látek. Pøípadná konfrontace sice mùže skonèit jen slovními urážkami, ale také v nemocnici na jednotce intenzivní péèe - a nebo ještì hùøe - trvalými následky èi smrtí. S fyzickým napadením má v ÈR podle oficiálních statistik osobní zkušenost každý pátý obèan. Jen v Severoèeském kraji došlo v roce 2003 k 33 vraždám, násilným èinùm a 315 znásilnìním a pohlavnímu zneužívání. V této souvislosti bych vám rád pøedstavil jeden bojový styl, specializující se právì na oblast reálné sebeobrany - WING TSUN kung fu. K násilí málokdy dochází beze slov, témìø vždy útoku pøedcházejí urážky a slovní napadání. A právì zde se rozhoduje o tom, zda k útoku skuteènì dojde. Výuka úèinné sebeobrany proto nemùže zahrnovat pouze nácvik technik, ale musí obsahovat i komunikaèní dovednosti, psychologii a taktiku jednání v krizových situacích. Cílem výuky musí být konfliktùm pøedcházet a fyzická konfrontace je až tím nejkrajnìjším øešením. Wing Tsun je také jako jeden z mála vhodný i pro ženy. Techniky jsou úèinné i bez hrubé síly a akrobatických schopností. Právì neatleti a slabší pohlaví jsou v naší moderní dobì nejvíce vystaveni fyzickému násilí. Wing Tsun jako komplexní systém spojuje kromì sebeobrany také kompenzaèní a uvolòovací cvièení pro zdraví a harmonický rozvoj èlovìka. Pokud byste se chtìli blíže seznámit s tímto bojovým umìním, máte možnost se v pondìlí od hodin zúèastnit bezplatné ukázky ve Squash centru ve Šluknovì (Rumburská ul.). Bližší informace získáte na tel. è.: Marcel Kozlovský

18 Šluknovské noviny - strana 18 ØÁDKOVÁ INZERCE STØÍHÁNÍ A TRI- MOVÁNÍ PSÙ. Úprava zplstnatìlé srsti, uši, drápky. Možnost ostøíhání také u vás doma. Tel.: , mob KOUPÍM motocykl Èechie v jakémkoli stavu - i vrak a veškeré náhradní díly (rám, kola a jakékoli další díly). Nabídky na tel.è.: nebo PRODÁME spolehlivì a rychle Váš byt, rodinný dùm, chalupu nebo pozemek. Právní servis zajištìn. Informujte se v RK SKZ NORD, s. r. o., Tø. 9. kvìtna 1264, Rumburk., tel.: , e- PRODÁM garáž ve Šluknovì na Rumburské ul. (u kotelny) - elektrický proud 220/ 380 V. Informace na tel. è.: HOTOVOSTNÍ PÙJÈ- KY, hypotéky pro fyzické osoby i podnikatele. Do banky pùjdete jen jednou! Info na tel. è.: PRODÁM družstevní byt 3+1+L v 1. patøe ve Šluknovì. Cena Kè. Informace na tel. è.: PRODÁM byt v osobním vlastnictví 4+1+L ve zvýšeném pøízemí v Rumburské ul. ve Šluknovì. Tel. è.: BYT K PRONAJMU- TÍ nebo VÝMÌNA bytu - pùdní vestavba 3+1. Vymìním za byt velikosti 1+1 nebo 2+1 v panelovém domì. Podmínky dohodou. Informace na tel. è.: PRONAJMU objekt s pozemkem v Mikulá- šovících, nedaleko námìstí, vhodný k podnikání. V objektu se nacházejí velké garáže, skladovací prostory a kanceláø. Vhodné napø. jako autodílna, kovovýroba, sklady aj. Bližší informace na tel. è.: PRONAJMU objekt k podnikání ve Šluknovì v blízkosti námìstí. V objektu je restaurace, vinárna, sauna s bazénem, herna a další prostory. Bližší informace na tel. è.: AVON Hledáte zajímavou a voňavou práci? Staňte se AVON Lady Tel.: mail: C.K.POHODA, s.r.o. Národní 3003, Varnsdorf Tel/fax: , e- Vás zve na: WEST SIDE STORY 550 Kè sobota Hudební divadlo Karlín NOC NA KARLŠTEJNÌ 750 Kè pátek Nádvoøí Nosticova paláce - veèer Rekreaèní pobyty - PODHÁJSKA , Kè , Kè , Kè Cena zahrnuje dopravu, ubytování, lùžkoviny. Najdete nás: Navštivte ZOO CENTRUM na pěší zóně Instalatér topenáø Alois BALDA nabízí své služby v oboru: - rekonstrukce koupelen -koupelny na klíè - vodovodní odpady - kanalizace - topení a jiné rozumné ceny Alois BALDA K. H. Borovského 809, Šluknov tel. è.: , ZOO CENTRUM na pìší zónì ve Šluknovì zahájilo od prodej terarijních zvíøat, potøeb a krmného hmyzu. -pavouci, štíøi, hadi, chameleoni, leguáni atd. Od 1. dubna každý rybář,, který se prokáže legitimací šluknovského Rybářského svazu,, dostane 5% slevu na veškerý rybářský sortiment.. Akce trvá do sponzor záchytného kotce pro psy ve Šluknově vě

19 Šluknovské noviny - strana 19 Autoservis Pavel Dvoøák Oldøichova 871, Jiøíkov tel.: Nabídka služeb majitelùm osobních vozù - kontroly, seøizování a opravy motorù, spojek a pøevodovek - kontroly, seøizování a opravy náprav, øízení - geometrie pøedních a zadních náprav - testování brzd na válcové zkušebnì, vèetnì oprav - seøizování svìtel, vèetnì oprav základní elektroinstalace, montáž signalizace rozsvícených svìtel - opravy karosérií, støíkání podvozku a dutin - servisní práce - výmìny olejù a kapalin - kontroly vozidel pøed STK + ME, jejich pøíprava, vèetnì získání dokladù - pojištìní vozidel, cestovní pojištìní UNIQA - odborné posudky vozidel Provozní doba: pondìlí - pátek hodin sobota hodin V jiné dny po dohodì s pracovníky autoservisu. Další informace, cenové kalkulace, objednávky - osobnì nebo telefonicky každý den (i veèer). Ü Ü Ü Ü Ü Ü ü ü ü MOBY Starokøeèanská 559, Rumburk zakázková výroba kuchyní na míru renovace a úpravy stávající kuchynì výmìny kuchyòských desek a døezù nabízíme vestavné spotøebièe AGOR, CANDY, BAUMATIC, ARDO, WHIRPOOL pokládka plovoucích podlah Garnit vnitøní dýhované dveøe Prima zajímavé ceny - využijte slevy krátké dodací lhùty poèítaèové zpracování návrhu vestavìné kuchynì Volejte Akèní nabídka!!! Sektorové linky vèetnì dopravy a montáže, podlahy Clic Kè/ m2 kompletnì ax: , Akciová spoleènost STAP Vilémov pøijme vìtší poèet pracovnic (šièky na dvousmìnný provoz). Informace u p. Trojana na telefonu Pùjèovna svatebních šatù nově otevřena Kde: pěší zóna Šluknov,, prodejna Textil J+V Kdy: PO O - PÁ 8-17 hodin Kontakt: : tel.. č

20 Program kina Dukla Šluknov Duben 2004 ÈT a PÁ 8. a hodin KAMEÒÁK 2 - èeská komedie. Hrají V. Vydra, J. Paulová, M. Maxa a další. Druhý díl filmu na motivy známých vtipù. Vstupné 69+1 Kè. SO hodin DOKUD NÁS SMRT NE- ROZDÌLÍ - akèní komedie USA. Hrají: M. Douglas, M. Bodnar a další. Agent CIA má pøed sebou dva smrtelnì nebezpeèné úkoly: zachránit svìt a oženit syna. Vstupné Kè. PÁ hodin SNÍLCI - drama VB, rancie a Itálie. Rodièe odjeli na dovolenou a jejich dìti zùstanou doma sami. Pozvou si amerického kamaráda a experimentují se svými city a sexualitou. Vstupné Kè. SO hodin 21 GRAMÙ- drama USA. Hrají: S. Penn, N. Watts, B. Del Toro a další. Každý z nás prý ztratí v okamžiku smrti pøesnì 21 gramù... Paul, který prodìlal transplantaci srdce, patrá po tom, kdo a jaký èlovìk byl jeho dárce. Vstupné Kè ÈT hodin PIKOVÁ TROJKA ( mládeži do 18 let nepøístupno) - Thriller Austrálie, USA a VB. rannie (Meg Ryan) naváže zcela otevøenì sexuální vztah. Osvìžující pøímoèarost pomìru ale hluboce podkopává dosud neobjasnìná a pokraèující série vražd. Vstupné Kè. PÁ hodin DRŽ HUBU! - francouzská komedie. Hrají: J. Reno, G. Depardieu a další. Sejdou se ve vìzeòské cele. Jeden z nich by se rád pøíliš ukecaného spolubydlícího zbavil. Kecka má ale plán k útìku... Vstupné Kè. SO hodin JAK BÁSNÍCI NEZTRÁ- CEJÍ NADÌJI - èeská komedie. Hrají: P. Køíž, M. Badinková, D. Matásek, T. Brodská a další. Básníci trochu zestárli, ale smysl pro humor, sny a dùvod k životu jim zùstaly. Vstupné Kè. ÈT hodin NESNESITELNÁ KRU- TOST - anglicko-francouzská komedie. Hrají: G. Clooney, C. Zeta Jones a další. Pøíbìh velice úspìšného rozvodového advokáta plný vtipných dialogù a neèekaných zvratù se závìreèným vyvrcholením, které diváky zcela jistì zaujme. Vstupné Kè. Pøedstavení pro malé diváky ÈT a hodin KRAKONOŠO- VY POHÁDKY - pásmo oblíbených pohádek. Vstupné dìti kè, dospìlí Kè. Majitelé prùkazu tìlesnì postižených - vstup na všechna pøedstavení jen 19+1 Kè. Dùm kultury Šluknov program na duben JARNÍM ŠLUKNOVSKEM - akce Svazu turistù - velký sál hodin VELIKONOÈNÍ ZÁBAVA -taneèní veèer, hraje skupina NEW SESSION, vstupné: 50 Kè - velký sál hodin KONCERT - KVARTETO MAR- TINÙ - velký sál hodin PRODEJ TEXTILU A OBU- VI (QH Brno) - velký sál hodin SETKÁNÍ PØÁTEL ÈESKÉHO POHRANIÈÍ - beseda - velký sál hodin ŠRAMLÍK - taneèní odpoledne, vstupné 40 Kè - velký sál hodin IRMA ZEPTER SE PØED- STAVUJE A VAØÍ - velký sál hodin (sraz na nám. Míru) PÁLENÍ ÈA- RODÌJNIC A LAMPIONOVÝ PRÙVOD - v Zámeckém parku: vyhodnocení èarodìjnic a jejich upálení, soutìže pro dìti, obèerstvení a hudba. ÚÈETNICTVÍ Daòová evidence a úèetniství pro podnikatele, s. r. o., mzdy pro MO, DPH, daòová pøiznání tel è.: mobil: ŠLUKNOVSKÉ NOVINY - mìsíèník pro šluknovské obèany. Vydává MìÚ Šluknov, námìstí Míru 1, Šluknov, IÈO v nákladu kusù. Šéfredaktor: Daniela Štindlová (tel.: , ). Redakèní rada: Mgr. Jitka Slaninová, Hana Jandová, Zdenìk Kirchner. Nepodepsané materiály jsou redakèní. Povoleno MK ÈR pod r. è. E Tisk: Tiskárna - Aleš Gall, Šluknov. Inzerce se pøijímá v úøedních hodinách v mìstské knihovnì - p. Štindlová. Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelù. Uzávìrka každého èísla do 25. dne v mìsíci. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Šluknov na rok 2014 Název organizace Způsob úhrady Název akce Kontaktní osoba Telefon e-mail Požadovaný příspěvek (v Kč) Schválený příspěvek v

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná V sobotu 8.7.200ž probìhl druhý turnaj v extrémním golfu ze série SLOVAKIA SKI REGION EXTREME GOLF TOUR. Tento turnaj probìhl ve støedisku JASNÁ - CHOPOK, na preciznì pøipravené trati, která spíše než

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více