Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel"

Transkript

1 Malé a střední podnikání na venkově Moulis Pavel

2 Vymezení základních pojmů Životní cyklus podniku Majetek a kapitál podniku Malé a střední podniky Zemědělský podnik Podnikatelský projekt

3 Životní cyklus podniku

4 Životní cyklus podniku Založení Růst Stabilita - konsolidace Změna, transformace

5 Fáze zakládání Charakteristika: finanční zdraví a likvidita podniku nízká riziko velké maximální uplatnění své řídící kapacity Řešení základních otázek: Definice poslání, záměrů, cílů, plánů - podniku Koncepce a zpracování podnikatelského záměru Volba právní formy podnikání Výše a forma získání prvotního kapitálového vkladu

6 Volba právní formy způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko) omezené ručení neomezené ručení oprávnění k řízení oprávnění vést podnik a zastupovat ho navenek počet zakladatelů

7 Volba právní formy nároky na počáteční kapitál administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených s jeho založením a provozováním účast na zisku (ztrátě) finanční možnosti (přístup k cizím zdrojům) daňové zatížení zveřejňovací povinnost

8 Poslání formulované poslání podniku je důležitým prvkem strategického řízení definuje proč podnik existuje a je vodítkem pro to, co by měl podnik dělat kdo jsme, co děláme d a kam směř ěřujeme vyjádření základní víry v chování, které je považováno za dobré pro společnost a v to, co společnost považuje za důležité

9 Podmínky efektivně formulovaného poslání: Tržní orientace: vymezení podniku ve vztahu k trhu Realizovatelnost: optimální vymezení předmětu činnosti Motivace: zesilování pocitu zaměstnanců, že jejich úsilí je významné a přispívá k blahobytu společnosti Specifikace: vyjádření hodnotového systému podniku, vztahu k zákazníkům dodavatelům distributorům konkurentům

10 Cíle operativní vymezení záměrů konkretizují relativně obecně vymezené závěry definují čeho musí být dosaženo, aby byly realizovány záměry

11 Cíle hlediska časového horizontu: dlouhodobé krátkodobé Z hlediska hierarchie vrcholový cíl II. úrovně cíl III. úrovně a další úrovně

12 Cíle Cíl podniku je vydělávat peníze. (Goldratt 1992) Cílem podniku je uspokojivá rentabilita vložených kapitálových prostředků (míra zisku) spolu s trvalým zachováním uspokojování finanční situace umožňující trvalý rozvoj podniku. (Marek a Termer 1991) Dlouhodobá maximalizace zisku Zvyšování hodnoty podniku maximalizace zisku X hodnota podniku

13 Cíle Kritické námitky: jde o statický přístup nerozlišuje ve kterém okamžiku bylo zisku dosaženo nerozlišuje dlouhodobé a krátkodobé zisky odvozená spíše o teoretických postulátů nepřipouští multikriteriální přístup účetní zisk ovlivněn zvoleným pojetím výnosů a nákladů, metodou odpisů HIM a NIM, tvorbou a rozpouštěním rezerv zdůrazňován vliv peněžních toků pro hodnocení podniku a investičních

14 Maximalizace tržního ocenění růst hodnoty podniku dlouhodobý finanční efekt krátkodobý finanční efekt růst zisku podniku Maximalizace návratnosti

15 Požadavky na formulaci cílů Cíl by měl být stanoven ve vztahu k jednomu, přesně specifikovanému tématu. Cíl by měl být vztažen k výsledku a ne k činnosti. Cíl by měl být vyjádřen v měřitelných jednotkách (kdekoli je možné v kvantitativním vyjádření). Stanoven termín splnění cíle. Cíl by měl provokovat k výkonům, ale měl by být zároveň dosažitelný.

16 Postup při stanovování cílů formulace cílového stavu určení indikátorů pro měření postupu k dosažení cíle (ukazatele, kvantifikace změn) předpokládané překážky, problémy a rizika časový horizont vazba mezi dílčími cíli stanovení priorit v cílech (metoda ABC) kontrola konzistence cílů nižší úrovně z hlediska vyšších, zdrojů na úrovni společnosti a rizik

17 Plány konkrétní popis postupů k naplňování cílů zjednodušeně řečeno: Postup jak se dostat z bodu A do bodu B. obsahují: způsob dosažení termín dosažení stanovení osobní zodpovědnosti určení alokace zdrojů atd.

18 Plány Členění krátkodobé dlouhodobé X Strategické řízení se zabývá řízením a kontrolou celého procesu a jeho realizace.

19 Poslání záměr cíl plán Poslání podniku v kombinaci s jeho cíli umožňuje přesně definovat to, čeho se podnik svou činností snaží dosáhnout. Strategie je detailně zpracovaný plán vedoucí k dosažení požadovaných výsledků a podniková kultura je rámcem, ve kterém se strategie realizuje. V průběhu času se okolnosti mění a nutí podnik modifikovat své poslání, cíle, strategie i kulturu. Trvalým úkolem je udržet vztah konzistence a kompatibility mezi těmito čtyřmi výše uvedenými prvky.

20 Majetek a kapitál podniku

21 Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková struktura diferencovaná závislá na odvětí, typu podniku, finanční politice Kapitálová struktura závislá na velikosti podniku závislá na stupni mechanizace, automatizace, robotizace rychlost obratu kapitálu organizace odbytu

22 ROZVAHA AKTIVA pohledávky za upsané vlastní jmění stálý majetek (NIM, HIM, finanční majetek) oběžný majetek (zásoby, pohledávky, finanční majetek, peněžní prostředky) ostatní majetek (náklady příštích období) cizí kapitál PASIVA vlastní kapitál (základní kapitál, rezervní kapitál, nerozdělený zisk, emisní ažio) dlouhodobý -úvěry -obligace krátkodobý -úvěry -zálohy -nevyplacené mzdy

23 Použití cizího kapitálu - zdůvodnění nedostatek vlastního kapitálu k založení podniku přechodný nedostatek kapitálu v době jeho potřeby použitím, nevznikají poskytovateli žádné právo v přímém řízení podniku cizí kapitál je všeobecně lacinější finanční páka daňový efekt (NCK= úroková sazba x (1-sazba daně)

24 Podnik A B Celkový kapitál Vlastní kapitál Cizí kapitál Zisk (EBIT) Úroky (8%) 0 80 Zisk (EBT) EBT/VK 20% 32% Daň Zisk po zdanění Rentabilita VK 12% 19,2%

25 Malé a střední podniky

26 Malý a střední podnik - definice Mikropodniky méně než 10 zaměstnanců roční obrat menší jak 2 mil EUR Malé podniky méně než 50 zaměstnanců roční obrat menší jak 10 mil EUR Střední podniky méně než 250 zaměstnanců roční obrat menší jak 50 mil EUR (Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6.května 2003)

27 Malé a střední podniky - nevýhody Oblast financování Samofinancování pomalý růst Bankovní úvěr nezájem bank (vyšší náklady a riziko) Nízký stav investičního majetku (HIM, NIM) nedostatečný prostor pro reinvestování

28 Výrobní oblast Nevyužívání maximálních kapacit strojů, moderní techniky Nedostatek prostředků pro vývoj nových výrobků Neexistence institucionalizovaného výzkumného a vývojového centra Vyšší podíl produkce náročné na živou práci (růst významu lidského faktoru) Preference kvality náročnost na kvalifikaci pracovníků

29 Oblast odbytu (marketingu) Existence menších trhů (lokálních) mnohdy osobní vazby Neexistence marketingových aktivit Omezená reakce na cenový propad (zejména u specializované výroby) Nemožnost vytváření odborných prognóz vývoje trhu Nemožnost zásadně ovlivnit poptávku

30 Oblast personální Vyšší intenzita práce Univerzálnějšípracovnísíla Pracovní podmínky méně příznivé včetně zaměstnaneckých výhod Neexistence organizačních schémat ohraničení kompetencí

31 Oblast řízení Převážně technicky orientované vzdělání Nedostatek manažerských a podnikohospodářských vědomostí Menší význam plánování Nedostatečná připravenost ke spolupráci, nedůvěra ve spolupráci

32 Malé a střední podniky - výhody Jednoduchá, přehledná organizační struktura Větší pružnost a pohyblivost Centralizace řídících rozhodnutí Větší kreativita, nižší vliv zájmových skupin podniku Jednoduší dělba práce Ztráta anonymity, přímé napojení na vedení podniku Využití uspokojení z práce a atmosféry malých skupin Specializace

33 Malé a střední podniky - v ekonomice Konkurenční prvek Působení proti monopolním tendencím Zajišťování konkurence Možnost volby ve spotřebě Zajištění společenské stability a svobody Pluralistické uspořádání společnosti Svobodné uplatnění podnikatelů Učí sebeodpovědnosti Stabilizuje společnost (silný střední stav)

34 Malé a střední podniky - v ekonomice Protikrizová prevence a stabilita konjunktury Čím větší počet jednotek na určitém území větší prevence proti dopadům případných krizí Větší flexibilita a přizpůsobivost Zaměstnanost a výchova učňů Vytváření pracovních míst

35 Malé a střední podniky - ostatní vliv Městotvorný prvek Soustředění produkčních kapacit Drobná řemesla a služby oživí centra Projev domácího kapitálu, posílení domácího podnikatelského prvku v tržní ekonomice Kladně ovlivňují obchodní a platební bilanci Vysoký podíl v oblasti cestovního ruchu a služeb

36 Zemědělský podnik

37 Zemědělský podnik vysoká závislost na přírodních podmínkách časový nesoulad průběhu výrobního a pracovního procesu dlouhý výrobní cyklus sezónnost práce ne elasticita poptávky po zemědělské produkci variabilita výnosů

38 Zemědělský podnik cenové pohyby nízká cykličnost ve výrobních procesech množná výroba konkurenční vztahy monopolizace odběratelů

39 Podnikatelský projekt

40 Podnikatelský projekt pro vnitropodnikový účel nástroj plánovací, rozhodovací, kontrolní pro mimopodnikový účel hledání vhodného investora zájemce o koupi podniku

41 Obecné požadavky na podnikatelský projekt stručnost a přehlednost jednoduchost orientace na budoucnost věrohodnost a reálnost ne příliš optimistický ne příliš pesimistický nezakrývat slabá místa a rizika projektu poukázat na konkurenční výhody projektu a kompetenci manažerského týmu firmy prokázat návratnost vynaloženého kapitálu kvalitní zpracování i formální stránce

42 Postup tvorby PP zjednodušený model Tvorba podnikatelské strategie analýza vnějšího prostředí analýza vnitřního prostředí stanovení poslání a cílů podniku Příprava podnikatelského záměru Předinvestiční fáze fáze identifikace fáze technicko-ekonomické studie Investiční Provozní (operační) Hodnocení projektu

43 Technicko organizační studie (Technicko ekonomická studie) analýza trhu analýza poptávky struktura trhu, síla konkurence, možnost náhrady (substituce), způsoby distribuce, úroveň příjmů analýza konkurence pozorováním konkurence marketingová strategie spokojenost zákazníků dosažení výhody v konkurenčním boji

44 stanovení výrobní kapacity a výrobní program materiál, technologie výrobní zařízení a jeho umístění pracovní síly plánování počtu a kvalifikace pracovníků analýza poptávky a nabídky pracovních sil organizace a řízení vymezení jednotlivých útvarů vymezení jednotlivých řídících úrovní stanovení pravomocí a odpovědnosti plán realizace vypracování časového a věcného harmonogramu

45 analýza rizika adaptabilita resp. pružnost doba životnosti podnikatelského projektu vliv cizího kapitálu diverzifikace velikost operačního prostoru možnost snížení rizika přesun rizika dělení rizika uplatňování etapových postupů vytváření rezerv pojišťění finanční analýza

46 Postup tvorby PP podrobnější model (fáze životního cyklu projektu) dělí se do fází podle: Odpovědnosti za jeho řízení a vynakládání investic

47 Analýza požadavků a podmínek Určení inovace a cílů. Definování strategie. Zadání návrhu. Úvodní studie proveditelnosti SITUACE Analýza poptávky. Kapacita a výkony. Vstupy. Technické řešení. Kapacitní propočty. Struktura pracovníků. Nákladová střediska. Lokalita a pozemek. Ekonomická analýza. Výběr varianty KOMPOZICE Návrh variant. Hodnocení variant pomocí výpočetního programu. Vyhodnocení a výběr varianty. Studie proveditelnosti Zadání studie proveditelnosti. Vypracování studie proveditelnosti. Vyhodnocení návrhu projektu Podklady pro rozhodování. Rozhodnutí o projektu.

48 Předinvestiční fáze Zodpovídá top management podniků či zadavatele stanovuje: Cíl projektu Strategii projektu (způsob řešení problému) Jmenování kmenového projektového týmu Prověření zda je každá fáze proveditelná

49 Jmenování hlavního manažera projektu a projektového týmu Zpracování detailních implementačních plánů, pravomoci, zodpovědnosti, zdroje Zpracování detailní projektové dokumentace, výběrová řízení, kontrakty, financování, kontrolování

50 Investiční fáze Nejpracnější a nejnákladnější Zodpovídá za ní top management

51 Provoz zařízení (realizovaného objektu) užívání produktů, výroba, služby, obchod Předložení závěrečné zprávy, vyhodnocení průběhu projektu a práce projektového týmu Shromáždění a analýza dat o výsledcích a průběhu projektu, využívání poznatků pro následující projekty

52 Fáze provozu a vyhodnocení Předání projektu do užívání Porovnání plánovaných a dosažených výsledků Analýza odchylek

53 Analýza požadavků a podmínek Určení inovace a cílů. Definování strategie. Zadání návrhu.

54 1. Analýza požadavků a podmínek 1.1 Určení inovací a cílů Na základě analýzy situace (kde je problém) stanovit: Co řešit resp. inovovat Čeho a dosáhnout jaké cíle

55 CÍL žádoucí stav systému nebo jeho okolí: cíl existuje a systém (podnik, organizace) usiluje o jeho uchování (homeostatické procesy), cíl neexistuje a systém usiluje o jeho dosažení (rozvojové procesy)

56 KONCEPCE CÍLŮ: monistická koncepce - existuje jeden hlavní podnikový cíl (např. zisk, růst obratu, růst podílu na trhu, hospodárnost, usilování o nezávislost, o zlepšení image apod.), který je konkretizován v tzv. pyramidě cílů (z hlediska míry obecnosti a konkrétnosti a z hlediska časového horizontu plánovaného dosažení), pluralistická koncepce - preferuje více paritních cílů, formulovaných s ohledem na zachování životně důležitých funkcí podniku

57 KONKRETIZACE CÍLŮ: obsah (čeho se má dosáhnout), rozměr (kolik, o kolik), čas (termín splnění)

58 VLIV NA FORMULACI CÍLŮ: interní zájmové skupiny externí zájmové skupiny

59 Postup pro stanovení cílů formulace cílového stavu určení indikátorů pro měření postupu k dosažení cíle (ukazatele, kvantifikace změn) předpokládané překážky, problémy a rizika časový horizont vazba mezi dílčími cíli stanovení priorit v cílech (metoda ABC) kontrola konzistence cílů nižší úrovně z hlediska vyšších, zdrojů na úrovni společnosti a rizik

60 Interní zájmové skupiny Zájmy, ovlivňující cíle Vlastníci výnosy uchování a zhodnocení investovaného kapitálu finanční a dispoziční samostatnost Vedoucí pracovníci (manažeři) pravomoc, vliv na rozhodování prestiž postavení možnost realizace svých záměrů a schopností Ostatní pracovníci mzdy a platy pracovní zařazení sociální jistoty možnost uplatnění kvalifikace, profesní kariéra mezilidské vztahy, zařazení v kolektivu sociální postavení, uznání, prestiž

61 Externí zájmové skupiny Zájmy ovlivňující cíle Kapitáloví spoluúčastníci (věřitelé) jistota kapitálových vkladů výhodné zúročení vloženého kapitálu Dodavatelé stabilní možnosti prodeje výhodné prodejní podmínky platební podmínky a schopnost Zákazníci prodej kvalitního zboží a služeb přiměřené (výhodné ceny) platební podmínky Stát, společnost daňový přínos zajištění pracovních příležitostí sociální jistoty a služby uspokojování společenské poptávky a potřeb dodržování právních norem spolupráce s politickým systémem spolupráce s orgány samosprávy v regionu (komunitě) přínos ke kulturnímu a kvalifikačnímu rozvoji obyvatelstva

62 1.2. Definování strategie Stanovení postupu dosažení cíle Výběr nejvhodnější varianty

63 1.3. Zadání návrhu Mělo by obsahovat Název úkolů a jeho pořadové číslo Definice cílů a specifikace návrhu Jméno manažéra návrhu a manažéra zodpovědného za dozor nad projekty Jména členů kmenového týmu Etapy a termíny Akceptační kritéria Předpokládána rizika Podpisy manažeru

64 Analýza požadavků a podmínek Určení inovace a cílů. Definování strategie. Zadání návrhu. Úvodní studie proveditelnosti Analýza poptávky. Kapacita a výkony. Vstupy. Technické řešení. Kapacitní propočty. Struktura pracovníků. Nákladová střediska. Lokalita a pozemek. Ekonomická analýza.

65 2. Úvodní studie proveditelnosti Podklad pro rozhodování zda pokračovat v investiční fázi či nikoliv 2.1. Analýza poptávky Určení geografické hranice trhu Velikost trhu v zvolených regionech např. na základě průzkumu trhu

66 Určení velikosti poptávky na trhu Dynamika trhu růst trhu Možnost segmentace trhu tvorba nových zákazníků

67 2.2 Kapacita a výkony Kapacita - představuje kapacitní možnosti objektu např. Výrobní kapacit Prodejní kapacita Kapacita závisí na množství a druzích disponibilních výrobních zařízení Výkony jsou peněžním vyjádřením objemu produkce

68 2.3. Vstupy Stanovit (odhadnout) pro projektovaný objekt potřebné množství: Surovin Materiálů Energie Odpovídající náklady Potřeba se stanovuje na základě propočtu

69 2.4 Technické řešení projektu Pojetí technické základny stručně definování ve smyslu: Použité techniky Technologie Organizace provozu Využití prostorových diagramů toků materiálů, rozmístění strojů apod.

70 Popis technologie Definování technologických variant řešení projektu Vychází se z pojetí technické základny Přihlíží se k finančním prostředkům Strojní zařízení výběr strojů a zařízení musí být v souladu s zvolenou technologií Uvede se seznam strojů a zařízení Prostorové rozmístění Instalovaný výkon Spotřeba vody apod.

71 2.5. Struktura pracovních sil V členění na: Dělnické profese Úřednické profese Kvalifikační požadavky Předběžný výpočet počtu pracovníků Stanovení organizačního uspořádání

72 2.6. Finanční a ekonomická analýza Finanční řízení Získání financí Alokace financí Analýza finančních a ekonomických ukazatelů u jednotlivých variant Návratnost Rentabilita Cash flow

73 Analýza požadavků a podmínek Určení inovace a cílů. Definování strategie. Zadání návrhu. Úvodní studie proveditelnosti SITUACE Analýza poptávky. Kapacita a výkony. Vstupy. Technické řešení. Kapacitní propočty. Struktura pracovníků. Nákladová střediska. Lokalita a pozemek. Ekonomická analýza. Výběr varianty Návrh variant. Hodnocení variant pomocí výpočetního programu. Vyhodnocení a výběr varianty.

74 3. Metody výběrů variant Metoda bodového a váhového hodnocení Stanovení kritérií např. Zkrácení odbytových cest Minimum nákladů Kvalita výrobků Význam kritérií na základě párového srovnávání trojúhelníková tabulka párů Celkové body za kritéria

75 Hodnocení ekonomické efektivnosti investic hodnotí se Výnosnost Rizikovost Likvidnost doba splácení Metody hodnocení investic Výnosnost investic Doba splácení Metoda čisté současné hodnoty Metoda vnitřního výnosového procenta

76 Analýza požadavků a podmínek Určení inovace a cílů. Definování strategie. Zadání návrhu. Úvodní studie proveditelnosti SITUACE Analýza poptávky. Kapacita a výkony. Vstupy. Technické řešení. Kapacitní propočty. Struktura pracovníků. Nákladová střediska. Lokalita a pozemek. Ekonomická analýza. Výběr varianty Návrh variant. Hodnocení variant pomocí výpočetního programu. Vyhodnocení a výběr varianty. Studie proveditelnosti Zadání studie proveditelnosti. Vypracování studie proveditelnosti.

77 4. Studie proveditelnosti Výsledkem předchozích kroků projektování je přijetí projektu tzv. generální řešení Na základě požadavků může být zpracována studie proveditelnosti Tato studie je velmi nákladná a pohybuje se až do 3% z investičních nákladů

78 STUDIE PROVEDITELNOSTI Nemá jednoznačnou a standardní strukturu Základní struktura vychází z problematiky řešeného projektu Má odpovědět na otázku, zda náklady investičního díla bude možné pokrýt výnosy

79 4.1 Obsah studie proveditelnosti 1. Informace pro rozhodování 2. Pozadí a historie návrhu projektu 3. Kapacita trhu a podniku 4. Suroviny, materiál 5. Umístění 6. Technické řešení projektu 7. Režijní náklady 8. Realizace projektu 9. Finanční a ekonomická analýza

80 Analýza požadavků a podmínek Určení inovace a cílů. Definování strategie. Zadání návrhu. Úvodní studie proveditelnosti SITUACE Analýza poptávky. Kapacita a výkony. Vstupy. Technické řešení. Kapacitní propočty. Struktura pracovníků. Nákladová střediska. Lokalita a pozemek. Ekonomická analýza. Výběr varianty KOMPOZICE Návrh variant. Hodnocení variant pomocí výpočetního programu. Vyhodnocení a výběr varianty. Studie proveditelnosti Zadání studie proveditelnosti. Vypracování studie proveditelnosti. Vyhodnocení návrhu projektu Podklady pro rozhodování. Rozhodnutí o projektu.

81 5. Vyhodnocení návrhu projektu 5.1. Východiska pro rozhodování Na základě studie proveditelnosti a dalších informací Top management rozhodne o projektu Použití rozhodovacích metod např.

82 Jednoduché rozhodovací metody - rozhodovací tabulky - rozhodovací analýza - rozhodovací stromy - rozhodovací sítě Matematické metody a operační analýza - - metody lineárního programování - - metody strukturální analýzy - - metody síťové analýzy - - metody simulační Prognostické metody rozhodování - analytický nebo syntetický charakter (např. brainstorming)

83 5.2. Rozhodnutí o projektu Rozhodnutí o přijetí projektu znamená přechod do investiční fáze

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Podnikatelský záměr Osnova a pravidla podnikatelského plánu

Podnikatelský záměr Osnova a pravidla podnikatelského plánu Podnikatelský záměr Osnova a pravidla podnikatelského plánu Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně Ing. Jiří Kučera Zlín, červenec 2011 Používané ikony!? Cíle kapitoly Průvodce studiem Definice např. důležitá

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více