prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66"

Transkript

1 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta je daàovû neúãinná pfii prodeji: jin dopad na základ danû, neï je zaúãtováno, vznikne pfii prodeji: dlouhodobého majetku ( 24 odst. 2 písm. b/ ZDP daàov m nákladem je v ak daàová zûstatková cena /ZC/); cenn ch papírû, a to s v jimkou prodeje akcií nepfieceàovan ch na reálnou hodnotu a s v jimkou prodeje smûnek ( 24 odst. 2 písm. r/ ZDP za daàov náklad se uznává hodnota prodaného cenného papíru zv ená o pfiípadné v daje spojené s drïbou podílu v dcefiiné spoleãnosti, pokud poplatník prokáïe, Ïe podle 25 odst. 1 písm. zk/ ZDP nebyly uznány za daàov náklad); dal ích druhû majetku, nefie en ch v dal ích ustanoveních zákona jinak ( 24 odst. 1 ZDP) neodpisovaného dlouhodobého majetku a pozemkû, pokud nebyly nabyty vkladem nebo pfiemûnou ( 24 odst. 2 písm. t/ ZDP); pohledávek ( 24 odst. 2 písm. s/ ZDP pfiíjmy z prodeje lze pro tyto úãely zv it o vytvofiené zákonné opravné poloïky nebo o diskont pfiipadající na zb vající dobu do lhûty splatnosti); akcií nepfieceàovan ch na reálnou hodnotu a podílû ( 24 odst. 2 písm. w/ ZDP daàov m nákladem je jednotlivá nab vací cena prodané akcie do v e pfiíjmû z prodeje); smûnek ( 24 odst. 2 písm. ze/ ZDP) nadlimitních osobních automobilû kategorie M1, u kter ch se pfiíjem z prodeje vyluãuje ze základu danû dle 23 odst. 4 písm. l) ZDP (ze zdaniteln ch pfiíjmû se vyluãuje ãástka pfiíjmu do v e souãtu daàové ZC a rozdílu, o kter pofiizovací cena automobilu pfiev ila Kã, proto není podle 24 odst. 2 písm. b/ ZDP ve spojení s 25 odst. 1 písm. i/ ZDP úãetní ZC prodaného automobilu za této situace daàov m nákladem); ostatních druhû dlouhodobého majetku, jehoï hodnota se pfii prodeji uznává za daàov v daj do v e pfiíjmû, a dále pozemkû, pokud byly nabyty vkladem nebo pfiemûnou (podle 24 odst. 2 písm. t/ ZDP není smûrodatn náklad zaúãtovan z titulu jejich prodeje v úãetnictví, ale za v daj, kter lze daàovû uznat do v e pfiíjmû z prodeje, se povaïuje pofiizovací cena evidovaná pfied prvním vloïením nebo první pfiemûnou bez vlivu ocenûní reálnou hodnotou u pûvodního majitele s tím, Ïe pokud pozemek vloïila fyzická osoba, která nemûla pozemek zahrnut v obchodním majetku, a pokud jeho vklad uskuteãnila do 5 let od nabytí pozemku, je pfii jeho prodeji v dajem spoleãnosti nebo druïstva pofiizovací cena, byl-li fyzickou osobou pofiízen úplatnû, cena pro úãely danû dûdické nebo darovací, byl-li nabyt zdûdûním nebo darem); ve kerého majetku, kter se neodpisuje (zejména zásoby, cenné papíry...), pokud byl nabyt pfii pfiemûnû nebo vkladu podniku (podle 24 odst. 11 ZDP je zaúãtovan náklad daàovû uznateln jen do v e jeho hodnoty evidované v úãetnictví u zanikající nebo pfievádûjící spoleãnosti pfied ocenûním tohoto majetku reálnou hodnotou zv ené o pfiípadné ostatní nedaàové opravné poloïky vytvofiené k tomuto majetku; obdobnû se v tomto pfiípadû posuzuje spotfieba takto nabytého neodpisovaného majetku); do této skupiny lze zafiadit rovnûï v echny pfiípady, kdy se úãetní hodnota li í od daàové hodnoty (pfiestoïe byly uvedeny v tomto schématu jinde)

2 smûna dlouhodobého majetku 23 odst. 6 ZDP, 47 odst. 6 vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeské úãetní standardy (âús) 13, bod ve spojení s 611 obãanského zákoníku (smûna majetku se úãetnû i daàovû posuzuje obdobnû jako nákup a prodej majetku, kdy kaïdá smluvní strana je povaïována na jedné stranû za stranu prodávající a na druhé stranû za stranu kupující) o smûnû je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 nákladem kaïdé strany je hodnota majetku ke smûnû pfiedaného a v nosem je hodnota majetku smûnou pofiízeného (ocenûní pofiízeného majetku a z nûho vypl vající v nos ze smûny se zaúãtuje buì v pofiizovací cenû uvedené ve smûnné smlouvû, nebo v reprodukãní pofiizovací cenû stanovené znalcem podle zákona ã. 151/1997 Sb., o oceàování majetku /pokud by smûnné ceny nebyly ve smlouvû sjednány/), v návaznosti na 56 odst. 7 vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âús 1 se smûna proúãtuje ke dni pfievodu vlastnictví ke smûàovan m vûcem, tj. ke dni doruãení návrhu na vklad nemovitosti katastrálnímu úfiadu (u smûny nemovitostí) nebo ke dni pfiedání smûàovan ch movit ch vûcí (u smûny movit ch vûcí), pfiípadn doplatek poskytovan v rámci smûny ovlivàuje v nos ze smûny (pfiijat doplatek v nos zvy uje, poskytovan doplatek v nos sniïuje) a není o nûj upravována vstupní cena nabytého majetku Pfii zahrnování smûnûného majetku do daàov ch nákladû je nezbytné respektovat v echny omezující podmínky, které ZDP v 24 a 25 stanovuje pro prodej majetku, tj.: 1. za daàov náklad nelze uznat pfii vyfiazení úãetní hodnotu vyfiazovaného majetku, ale jeho daàovou hodnotu (obdobnû jako u prodeje se odhlíïí od tzv. pfieceàovacích efektû), 2. je nutné respektovat zásadu tzv. daàové souvztaïnosti (pozor tedy na pfiípadnou smûnu tzv. nadlimitních vozidel kategorie M1), 3. u nûkter ch druhû majetku (napfi. u pozemkû a jiného neodpisovaného majetku) zákon neuznává vzniklou ztrátu za daàovû úãinn v daj (náklad) zlikvidování majetku likvidace stavebního díla (domu, budovy, stavby) v souvislosti s v stavbou nového stavebního díla nebo jeho technick m zhodnocením, pfii níï vstupuje úãetní zûstatková cena zcela nebo zãásti zlikvidovaného stavebního díla do pofiizovací (vstupní) ceny nového stavebního díla likvidace dlouhodobého majetku, o níï se úãtuje v sledkovû na vrub pfiíslu ného úãtu ve skupinû 55 vyhrazeného pro úãetní odpisy likvidace zásob a dal ího majetku, kter není dlouhodob m majetkem, o níï se úãtuje v sledkovû na vrub pfiíslu ného úãtu ve skupinû 54 vyhrazeného pro manka a kody nejde o daàovû úãinn v daj dle 24 odst. 2 písm. b) ZDP (úãetní ZC zv í vstupní cenu nového stavebního díla a ovlivní daàové náklady prostfiednictvím odpisû) daàová ZC pfiedstavuje daàovû úãinn v daj dle 24 odst. 2 písm. b) ZDP podle stávajících v kladû se nejedná o daàovû úãinn v daj dle 24 odst. 1 ZDP, neboè o této likvidaci se úãtuje na vrub daàovû neúãinného úãtu manka a kody a vznikl náklad nelze pokládat za v daj vynaloïen na dosaïení, zaji tûní a udrïení zdaniteln ch pfiíjmû

3 darování (bezúplatn pfievod) majetku o darování je úãtováno v sledkovû na pfiíslu n úãet ve skupinû 54, a to vã. DPH, kterou je plátce povinen odvést darování hmotného a nehmotného majetku ( 26 a 32a ZDP) darování ostatního majetku (s v jimkou hmotného a nehmotného majetku) v daje (náklady) vynaloïené v rámci pomoci poskytnuté formou nepenûïního plnûní v souvislosti s odstraàováním následkû Ïivelních pohrom, ke kter m do lo na území âeské republiky daàová ZC, resp. zaúãtovan náklad není daàov m v dajem dle 25 odst. 1 písm. o) ZDP zaúãtovan náklad není daàov m v dajem dle 25 odst. 1 písm. t) ZDP Poznámka: Reklamní nebo propagaãní pfiedmûty, které jsou opatfieny obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto pfiedmûtu nebo názvem propagovaného zboïí nebo sluïby, jejichï hodnota bez danû z pfiidané hodnoty nepfiesahuje 500 Kã a které nejsou s v jimkou tichého vína pfiedmûtem spotfiební danû, se pro tyto úãely nepovaïují za dary. Jejich hodnotu lze proto zahrnout do daàov ch nákladû. pfiedstavují daàovû úãinn náklad dle 24 odst. 2 písm. zp) ZDP (tyto v daje nelze ale souãasnû uplatnit jako poloïku sniïující základ danû podle 20 odst. 8 ZDP) podle 20 odst. 8 ZDP lze u právnick ch osob dary na obecnû prospû né úãely vymezené zákonem odeãíst ze základu danû sníïeného o odãitatelné poloïky dle 34 ZDP, a to za tûchto podmínek: hodnota jednotlivého daru ãiní alespoà Kã; hodnotu daru mûïe poplatník uplatnit v tom zdaàovacím období, ve kterém byl dar prokazatelnû poskytnut; u darovaného majetku je hodnotou daru nejv e daàová ZC hmotného majetku nebo hodnota zachycená v úãetnictví podle zvlá tního právního pfiedpisu u ostatního majetku; v úhrnu lze odeãíst nejv e 5 % ze základu danû sníïeného o odãitatelné poloïky podle 34 ZDP; pfiitom v pfiípadû poskytnutí darû vysok m kolám a vefiejn m v zkumn m institucím lze základ danû sníïit nejv e o dal ích 5 %; jeli poplatník spoleãníkem vefiejné obchodní spoleãnosti nebo komplementáfiem komanditní spoleãnosti, je souãástí hodnoty darû, které lze odeãíst od základu danû, i ãást odeãtu hodnoty darû vztahujícího se k této spoleãnosti; odeãet hodnoty darû nemohou uplatnit neziskové subjekty

4 vklad majetku do obchodní spoleãnosti nebo druïstva pfii vkladu dlouhodobého majetku do obchodní spoleãnosti nebo do druïstva nevzniká úãetní náklad úãetní hodnota vloïeného majetku se pfieúãtuje na vrub pfiíslu ného úãtu dlouhodobého finanãního majetku vyhrazeného pro evidenci úãastí v jin ch spoleãnostech (vklad majetku pfiedstavuje z pohledu vkladatele pouze zmûnu ve struktufie aktiv) hodnota vloïeného majetku ovlivàuje hodnotu takto nabyté úãasti (podílu) ve spoleãnosti, z hlediska daàového se podíl v obchodní spoleãnosti nebo druïstvu ocení dle 24 odst. 7 ZDP, ev. dle 23a odst. 2 ZDP tzv. nab vací cenou pfii vkladu jednotlivého hmotného nebo nehmotného majetku (zaevidovaného od roku 2004) se nab vací cenou rozumí daàová zûstatková cena vloïeného majetku pfii vkladu jednotlivého ostatního majetku (s v jimkou hmotného a nehmotného majetku) se nab vací cenou rozumí úãetní hodnota vloïeného majetku nab vací cenu podílu na obchodní spoleãnosti nebo druïstvu lze zv it o v daje (náklady) pfiímo související s drïbou podílu v obchodní spoleãnosti nebo druïstvu, pokud poplatník prokáïe, Ïe podle 25 odst. 1 písm. zk) ZDP nebyly uznány jako daàové v daje (náklady) pfii vkladu podniku nebo jeho samostatné ãásti je nab vací cenou podílu v pfiijímající spoleãnosti podle 23a odst. 2 ZDP cena pfievedeného podniku nebo jeho samostatné ãásti, jak byl ocenûn pro nepenûïit vklad podle zvlá tního právního pfiedpisu, v ostatních pfiípadech cena zji tûná podle zvlá tního právního pfiedpisu vyfiazení majetku tfietí osoby, kter byl poplatníkovi (tfietí osobû) odebrán z titulu jeho zahrnutí do konkurzní podstaty jiného poplatníka majetek vrácen úãetní jednotce v konkurzu prostfiednictvím uplatnûní právních nástrojû slouïících k dostiïení uniklého majetku, napfiíklad úspû n m odporováním právních úkonû úãetní jednotky pfied konkurzem, prokázáním neplatnosti jeho úkonû atd. ( 15 a násl. zákona o konkurzu a vyrovnání) majetek pfieveden úãetní jednotce v konkurzu z titulu uplatnûní zástavního práva za závazky úpadce o vrácení majetku úãetní jednotce v konkurzu se úãtuje v sledkovû na vrub mimofiádn ch nákladû o právním pfievodu majetku úãetní jednotce v konkurzu se úãtuje rozvahovû jako o pohledávce vûãi úpadci, a to buì ke dni pfievzetí majetku správcem konkurzní podstaty anebo ke dni zpenûïení tohoto majetku (pokud by k tomuto pfiedání nedo lo) daàovou hodnotu takto vyfiazeného majetku lze posoudit jako daàovû úãinn náklad ve smyslu 24 odst. 2 písm. p) ZDP za pfiedpokladu, Ïe poplatník prokáïe povinnost vydání tohoto majetku konkurzní podstaty bez protiplnûní úãetní postup se pfiebírá i pro daàové úãely, tj. v daném pfiípadû nevzniká ani úãetní, ani daàov náklad ( 23 odst. 10 ZDP)

5 vyfiazení z titulu uplatnûní zástavního práva na majetku poplatníka fáze vzniku zástavního práva pfienecháním zástavy zástavnímu vûfiiteli nepfiechází vlastnické právo k zástavû ( 152 a násl. a 552 a násl. obãanského zákoníku), zástavce (zástavní dluïník) proto pfieúãtuje zástavu pouze v rámci analytické evidence k pfiíslu nému majetkovému úãtu, na nûmï se o zastaveném majetku úãtuje fáze zpenûïení zástavy pokud zástava slouïila k zaji tûní vlastního závazku poplatníka: pokud zástava slouïila k zaji tûní cizího závazku, resp. k zaji tûní závazku jiného poplatníka: v pfiípadû, kdy je v nos ze zpenûïení zástavy vy í neï hodnota zaji tûného závazku, má zástavce (zástavní dluïník, jehoï majetek byl zpenûïen) právo poïadovat vznikl rozdíl po zástavním vûfiiteli, kter zástavu zpenûïil (nevypl vá-li ze smlouvy nûco jiného); je-li naopak v nos ze zpenûïení zástavy niï í neï ãiní hodnota zaji tûného závazku, má zástavce (zástavní dluïník) povinnost tento neuspokojen rozdíl svého závazku zástavnímu vûfiiteli doplatit, o zpenûïení zástavy se úãtuje v sledkovû na vrub nákladû jako o prodeji vlastního majetku; shodné jsou i da- Àové dopady popsané v e, tj.: za daàov náklad nelze uznat pfii vyfiazení úãetní hodnotu vyfiazovaného majetku, ale jeho daàovou hodnotu (obdobnû jako u prodeje se odhlíïí od tzv. pfieceàovacích efektû), je nutné respektovat zásadu tzv. daàové souvztaïnosti (pozor tedy na pfiípadnou smûnu tzv. nadlimitních vozidel kategorie M1), u nûkter ch druhû majetku (napfi. u pozemkû a jiného neodpisovaného majetku) zákon neuznává vzniklou ztrátu za daàovû úãinn v daj (náklad) o zpenûïení majetku tfietí osoby, která poskytla svûj majetek jako zástavu za cizí dluh, se úãtuje rozvahovû jako o pohledávce vûãi osobû, jejíï dluh byl tímto zpûsobem vyrovnán

6 manka a kody vzniklé na majetku poplatníka manko = inventarizaãní rozdíl zji tûn inventurou, kdy skuteãn stav majetku nebo závazkû je niï í neï evidovan stav, pfiiãemï rozdíl mezi tûmito stavy nelze doloïit úãetním dokladem nebo prokázat jin m zpûsobem (viz 25 odst. 2 ZDP) Poznámka: Za manka se nepovaïují: technologické a technické úbytky a úbytky vypl vající z pfiirozen ch vlastností zásob vznikající napfi. rozprachem ãi sesycháním v rámci technologick ch úbytkû ve v robním, zásobovacím a odbytovém procesu (pfiirozené úbytky zásob materiálu, zboïí, nedokonãené v roby, polotovarû a hotov ch v robkû); ztratné v maloobchodním prodeji a nezavinûné úhyny zvífiat, která nejsou pro úãely ZDP hmotn m majetkem, a to do v e ekonomicky zdûvodnûné normy pfiirozen ch úbytkû a ztratného stanovené poplatníkem (správce danû mûïe posoudit, zda v e stanovené normy odpovídá charakteru ãinnosti poplatníka a obvyklé v i norem jin ch poplatníkû se shodnou nebo obdobnou ãinností, a o zji tûn rozdíl upravit základ danû). rozdíl ve stavu inventarizovaného majetku a závazkû (manko nebo pfiebytek) musí b t zaúãtován podle své povahy do nákladû (manko), popfi. v nosû (pfiebytek), a to v tom úãetním období, za které se zji Èuje. V jimku z tohoto v sledkového úãtování tvofií a do v sledku hospodafiení se neúãtuje: pfiebytek odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kter se zachytí na vrub pfiíslu ného úãtu majetku a ve prospûch úãtu oprávek; pfiebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku, kter se zachytí na vrub pfiíslu ného úãtu majetku a ve prospûch pfiíslu ného úãtu ve skupinû 41 (Ostatní kapitálové fondy) prokázaná daàová hodnota ve ker ch mank je daàovû úãinná pouze do v e náhrad, a to kumulativnû za zdaàovací období nebo jeho ãást (viz 25 odst. 1 písm. n/ ZDP) koda = fyzické znehodnocení (po kození nebo zniãení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních nebo subjektivních pfiíãin, pokud do lo v dûsledku kody k vyfiazení takto po kozené nebo zniãené vûci (viz 25 odst. 2 ZDP) Poznámka: kodou není prokázan nezavinûn úhyn nebo nutná poráïka zvífiete základního stáda (podle potvrzení veterináfie) a ani technologické a technické úbytky a úbytky vypl vající z pfiirozen ch vlastností zásob ãi ztratné v maloobchodním prodeji. kody vzniklé v dûsledku Ïivelních pohrom, kody zpûsobené podle potvrzení policie neznám m pachatelem prokázaná daàová hodnota kody pfiedstavuje daàov v daj (náklad) dle 24 odst. 2 písm. l) ZDP ostatní kody na dlouhodobém majetku prokázaná jednotlivá daàová hodnota kody na dlouhodobém majetku pfiedstavuje daàov v daj (náklad) do v e náhrad dle 24 odst. 2 písm. c) ZDP ostatní kody na zásobách a dal ím majetku, kter není dlouhodob m majetkem prokázaná daàová hodnota ve ker ch kod na zásobách a dal ím majetku pfiedstavuje daàov v daj (náklad) do v e náhrad dle 25 odst. 1 písm. n) ZDP za kody z úãetního a daàového pohledu nelze povaïovat zejména tyto pfiípady: 1. pokud je po kozená vûc opravena, tj. nedojde k fyzickému vyfiazení po kozené vûci. Jde o opravu, kterou se odstraàuje ãásteãné fyzické opotfiebení nebo po kození za úãelem uvedení do pfiedchozího nebo provozuschopného stavu, a proto se jedná o daàovû úãinn náklad (podle 24 odst. 1 ZDP); 2. pfii trvalém sníïení ocenûní dlouhodobého majetku, kdy nedochází k fyzickému vyfiazení majetku, tj. ani ke kodû. Jedná se o mimofiádn odpis, kter nelze daàovû akceptovat, neboè za daàov náklad lze uznat pouze roãní daàov odpis stanoven v souladu s 30 a násl. ZDP; 3. pokud poplatník zpûsobí kodu jiné osobû a úãtuje ve sv ch nákladech o náhradû kody. Náhradu kody, kterou zpûsobil poplatník v rámci své podnikatelské ãinnosti na cizím majetku a která je na nûm spravedlivû vymáhána z titulu jeho odpovûdnosti za zpûsobené kody, lze povaïovat za daàovû úãinn náklad vynaloïen na dosaïení, zaji tûní a udrïení zdaniteln ch pfiíjmû (viz 24 odst. 1 ZDP), neboè: náhrada kody není kodou na majetku ve vlastnictví poplatníka (ale na cizím majetku); jedná se o náklad, k jehoï vynaloïení je poplatník povinen podle zákona nebo uzavfiené dohody

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad Manka a škody RNDr. Ivan BRYCHTA manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad 1 Manka a škody v účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2 DaP_06_15_zlom 28.5.2015 11:42 Stránka 1 EDITORIAL / OBSAH Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi ráda, Ïe vám mûïeme zprostfiedkovat srovnání zmûn, které souvisí se zru ením Pokynu D-6 a vydáním

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

PAU Paušální daň str. 1

PAU Paušální daň str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON PAU str. 1 Část poplatníků, kteří mají výhradně příjmy z podnikání, může zvážit, zda nepožádá svůj místně příslušný finanční úřad o stanovení daně paušální částkou. Jde vlastně

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti

1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti Spoleãnost s ruãením omezen m v praxi díl 4 Sídlo spoleãnosti s r. o. a jeho zmûna str. 1 ãást 1B I díl 4 I kap. 1 1.B/4.1 Zmûna sídla spoleãnosti Jak jsme již uvedli v předcházející kapitole, je údaj

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 2 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 Obsah úvod 5 6 8 10 12 14 16 17 19 29 30 32 34 48 49 50

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 Nízká kapitalizace Ustanovení omezující daňově účinné výdaje úrokového charakteru je obsaženo v zákoně o daních z příjmů od samého počátku nové daňové

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení ad notam5/05.q 18.10.2005 17:22 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005 Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 0 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více