OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý"

Transkript

1 OBVODY STŘÍDAVÉHO POUDU S LINEÁNÍMI JEDNOBANY A DVOJBANY Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o yziku Přemysl Šedivý Obsah Jednoduchý obvod střídavého proudu Řešení obvodů střídavého proudu pomocí ázorového diagramu Užití komplexních veličin při řešení obvodů střídavého proudu symbolická metoda 8 3 Lineární jednobrany Impedance, admitance 0 4 Impedance v jednoduchém obvodu střídavého proudu 5 Spojování jednobranů 6 Frekvenční charakteristiky lineárních impedančních jednobranů 7 7 Jednoduché rezonanční jednobrany 8 Univerzální rekvenční charakteristiky rezonančních jednobranů Šířka pásma 8 9 Lineární dvojbrany Napěťový přenos 3 0 Náměty laboratorních prací 40 0 Měření indukčnosti a rezistance cívky metodou tří voltmetrů 40 0 Frekvenční charakteristiky indukčnosti a rezistance cívky 4 03 Určení rekvenčních charakteristik sériového jednobranu C a nezatíženéhodvojbranuc UrčenírekvenčníchcharakteristikWienovačlenu 45 Výsledky úloh 47

2 Jednoduchý obvod střídavého proudu Řešení obvodů střídavého proudu pomocí ázorového diagramu V tomto textu se budeme zabývat elektrickými obvody sestavenými z ideálních rezistorů, kondenzátorů a cívek připojenými k ideálním zdrojům harmonického střídavého napětí Takovéto zidealizované obvody mohou velmi dobře modelovat reálné obvody v nejrůznějších elektrotechnických zařízeních ezistory,kondenzátoryacívkyjsoulineárnísoučástkyamplituda I mstřídavého prouduprocházejícíhosoučástkoujepřímoúměrnáamplitudě U mstřídavéhonapětí Totéž platí o eektivních hodnotách proudu a napětí I= I m/, U= U m/, které budeme ve výpočtech používat častěji Voltampérová charakteristika rezistoru nezávisí na rekvenci proudu U kondenzátoru se s rostoucí rekvencí sklon charakteristiky zvětšuje a u cívky se naopak zmenšuje(obr -) I I I C U U U L I I I U U U 500 Hz 500 Hz Obr - Fázor(časový vektor)um harmonicky kmitajícího napětí určuje svou velikostí amplitudukmitů U m asvýmsměremjejich počátečníázi 0 (obr-)začne-lise včase t=0ázornapětíotáčetvkladnémsmysluúhlovourychlostí ω,budesvislá souřadnice ázoru rovna okamžité hodnotě napětí u=u msin(ωt+ 0) Stejným způsobem deinujeme ázor prouduim Fázorové diagramy jsou vhodné pro řešení jednodušších obvodů Zopakujme si nejprve, jak vypadají ázorové diagramy jednoduchých obvodů střídavého proudu s rezistorem, kondenzátorem a cívkou

3 u ωtum 0 t Obr - V obvodu s ideálním rezistorem je vztah mezi napětím a proudem vyjádřen Ohmovým zákonem u i = U I = Um = =konst I m Fázor napětí a ázor proudu mají stejný směr(obr -3) Veličinu nazýváme rezistance Neliší se od stejnosměrného odporu rezistoru ImUm i u t Obr -3 V obvodu s ideálním kondenzátorem je okamžitý náboj na deskách kondenzátoru přímo úměrný okamžitému napětí q= Cu a okamžitý proud určíme ze vztahu i= dq dt = Cdu dt Jestližeokamžitáhodnotanapětíje u=u msin(ωt+ 0),pak i=ωcu mcos(ωt+ 0)=I mcos(ωt+ 0) Im i u Um t Obr -4 3

4 Veličina U m = U I m I = ωc = XC je kapacitní reaktance(kapacitance) kondenzátoru V obvodu s kondenzátorem předbíhá proud před napětím o čtvrtinu periody, ázově o p/ Fázory obou veličin jsou navzájem kolmé(obr -4) V obvodu s ideální cívkou platí zákon elektromagnetické indukce ve tvaru Jestliže okamžitá hodnota proudu je pak Veličina u L= L di dt i=i msin(ωt+ 0), u=ωli mcos(ωt+ 0)=U mcos(ωt+ 0) U m I m = U I = ωl=xl je induktivní reaktance(induktance) cívky V obvodu s cívkou je proud opožděn za napětím o čtvrtinu periody, ázově o p/ Fázory obou veličin jsou navzájem kolmé (obr -5) Um u i Im t Obr -5 Fázové posunutí mezi napětím a proudem deinujeme vztahem = U I U cívky, kde napětí předbíhá před proudem, je kladné; u kondenzátoru je záporné V praktických situacích známe častěji eektivní hodnoty střídavých napětí a proudů než jejich amplitudy Proto i ve ázorových diagramech střídavých obvodů místo ázorů Um,Im používáme ázoryu,io velikostech rovných eektivním hodnotám U, I V sériově zapojeném obvodu je ázor proudu pro všechny součástky společný Obvykle jej umisťujeme do základní polohy na vodorovné ose a počáteční ázi proudu tedy volíme nulovou Fázor výsledného napětí je vektorovým součtem 4

5 ázorů napětí na jednotlivých součástkách Na obr -6 je schéma a ázorový diagram sériového obvodu LC Fázor proudu, který je společný pro všechny součástky,volímevzákladnípoloze( 0=0) Zdiagramusnadnoodvodímevztahypro výpočet výsledného napětí a ázového posunutí mezi napětím a proudem: U= U=U+UL+UC, U +(UL UC) = I + ( I ωl ) UL UC ωc tg = = = U I U I L U L I UL U U C UUC U C ( ωl ), ωc ωl ωc Obr -6 V paralelně zapojeném obvodu je pro všechny součástky společný ázor napětí a obvykle jej umisťujeme do základní polohy na vodorovné ose Fázor výsledného proudu je vektorovým součtem ázorů proudů procházejících jednotlivými součástkami Na obr -7 je schéma a ázorový diagram paralelního obvodu LC Z něj odvodíme vztahy pro výpočet výsledného proudu a ázového posunutí mezinapětímaproudem: I= tg = I=I+IL+IC, I +(IC IL) = U + ( ωc ωl ), ( ) U IL IC ωl ωc ( ) = = I U ωl ωc Všimnětesi,žeázovéposunutíjekladné,když I L > I C 5

6 I I L I I C IC IIU U L C IL Obr -7 Příklad Kondenzátor o kapacitě 3 mf a cívka byly sériově připojeny k síťovému transormátoru ( = 50 Hz) Vlastnosti kondenzátoru se přibližují vlastnostem kondenzátoru ideálního Cívku si můžeme představit jako sériové spojení ideální cívky o indukčnosti L saideálníhorezistoruorezistanci svoltmetrembylavobvoduzměřenanapětí U=0,5V, U C=8,0V, U L=4,5V (obr-8) Narýsujteázorovýdiagramobvoduaurčeteveličiny L sa s Řešení Fázorový diagram obvodu je na obr -8 Fázor prouduivolíme v základní poloze tím je dána i poloha ázoruuc Zbývající ázory dostaneme doplněním obrazce na trojúhelník a na rovnoběžník Velikosti ázorů vynášíme v eektivních hodnotách velikostiázorůsetímzmenší krátzázorovéhodiagramuurčímeúhel,který svíráázornapětíulsázoremproudui: U = U C+ U L U CU Lcos ψ= U C+ U L U CU Lsin, Obvodem prochází proud sin = U C+ U L U U CU L I= UC X C = ωcu C Z ázorového diagramu samotné cívky(obr -9) odvodíme U = U Lcos, U L= U Lsin, s= U I, UL Ls= ωi Numericky: =54,3, I=0,8A, s=47ω, L s=0,h 6

7 I L s, s C U L U C U UC ψ UI UL I L s s U L U U UL I UL U Obr -8 Obr-9 Úlohy Žárovkusjmenovitýmihodnotaminapětíaproudu U jm=6,3v, I jm=0,0a chceme napájet ze síťového transormátoru, jehož sekundární vinutí má eektivní hodnotu napětí V Jak velkou kapacitu musí mít sériově připojený kondenzátor, aby byly dodrženy jmenovité hodnoty? Jak velké napětí na kondenzátoru naměříme? Jaké bude ázové posunutí mezi celkovým napětím a proudem? Kondenzátorokapacitě,0 mfarezistoroodporukωjsouparalelněpřipojeny któnovémugenerátoruorekvenci,0khzcelkovýproudvobvoduje4,0majaké proudy procházejí oběma součástkami? Jaké je svorkové napětí generátoru? Jaké je ázové posunutí mezi celkovým napětím a proudem? 7

8 Užití komplexních veličin při řešení obvodů střídavého proudu symbolická metoda Symbolickou metodu používáme při řešení složitějších obvodů Fázory napětí a proudu považujeme za komplexní veličiny zobrazené v Gaussově rovině Také vztahy mezi jednotlivými ázory v obvodu vyjadřujeme pomocí komplexních veličin S komplexními veličinami počítáme stejně jako s komplexními čísly v matematice Z praktických důvodů je však orma zápisu poněkud odlišná Komplexní veličiny budeme zapisovat v algebraickém, goniometrickém nebo exponenciálnímtvaru:a=ea+j ImA=A(cos +j sin )=Ae j, kde ea=a cos jereálnásložka, ImA= A sin je imaginární složka, j= jeimaginárníjednotka, A= A = e A+Im Ajeabsolutníhodnota, je argument VpsanémtextupoužijemeprokomplexníveličinuAsymbol Apodobnějakoujiných vektorů Komplexní veličina má kromě absolutní hodnoty a argumentu i yzikální jednotku Dvě komplexní veličinya,bjsou si rovny právě tehdy, když ea= eb, ImA= ImB Součet dvou B A+B komplexních veličina,btéhož druhu je deinován vztahem A+B=eA+eB+j(ImA+ImB), kterému odpovídá A A B vektorový součet v Gaussově rovině(obr -) Im Im A Im e Obr - Be A AB Be Obr-,Obr-3 8

9 Součin dvou komplexních veličina,bje deinován vztahem A B=eA eb ImA ImB+j(eA ImB+ImA eb) Absolutní hodnota součinu je rovna součinu absolutních hodnot obou činitelů a argument součinu je součtem argumentů(obr -) AB =AB, AB= A+ B Podíl dvou komplexních veličina,bupravujeme obvykle na tvar AB=A B B = (ea+j ImA)(eB j ImB) (eb) +(ImB), kdeb =eb j ImBjeveličinakomplexněsdruženákveličiněB Absolutní hodnota podílu je rovna podílu absolutních hodnot obou veličin a argument podílu je roven rozdílu obou argumentů(obr -3) AB = A, A/B= A B B Im j A A A Im Ae jψ e jψ ψ e e j A Ae jψ Obr -4 Obr -5 Vynásobíme-li komplexní veličinu komplexní jednotkou e jψ =cos ψ+jsin ψ, otočísejejíobrazvgaussověroviněoúhel ψabsolutníhodnotaveličinysepřitom nezměnívydělíme-likomplexníveličinukomplexníjednotkou e jψ (cožjetotéž, jakokdyžjivynásobímekomplexníjednotkou e jψ ), otočísejejíobrazvgaussově rovině o úhel ψ (obr -4) Otočení o p/ dosáhneme vynásobením komplexní veličiny komplexní jednotkou j = cos(p/) + j sin(p/) Podobně otočení o p/ dosáhneme vynásobením komplexní jednotkou j = cos(p/) j sin(p/) (obr -5) 9

10 Také otáčení ázoru napětí nebo Uproudu v závislosti na čase můžeme vyjádřit pomocí násobení komplexní jednotkou(obr -6) Poloha ázoru napětí v čase t je určena komplexníveličinouu e jωt = U m e j0 e jωt = U m e j(ωt+0) Im u Ue jωt ωt 0 e t Obr -6 3 Lineární jednobrany Impedance, admitance Jednobran je do obvodu připojen pomocí jediné dvojice svorek(obr 3-) Může být tvořen jedinou součástkou, nebo větším počtem součástek různě propojených Jednobrany sestavené z rezistorů, kondenzátorů a cívek mají při konstantní rekvenci střídavého proudu lineární voltampérovou charakteristiku celkový proud I je přímo úměrný celkovému napětí U Jednobran složený pouze z rezistorů(odporový jednobran)sevobvoduchovájakojedinýrezistorcelkovýproudjeveáziscelkovým napětím a voltampérová charakteristika nezávisí na rekvenci Jestliže se však v jednobranu vyskytují kondenzátory nebo cívky, dochází zpravidla mezi celkovým proudem a celkovým napětím k ázovému posunutí, jehož velikost závisí na rekvenci, a voltampérová charakteristika má pro různé rekvence různý sklon Použijeme-li pro popis obvodu s lineárním jednobranem symbolickou metodu, považujeme ázory napětí a prouduu,iza komplexní veličiny zobrazené v Gaussově rovině Poměr těchto veličin se nazývá impedance jednobranu: Z=UI Při stálé rekvenci střídavého proudu je impedance lineárního jednobranu konstantní a zcela vyjadřuje jeho vlastnosti Absolutní hodnotu a argument impedance určíme pomocí vztahů Z= U I = Um I m, Z= U I Řešení některých úloh se zjednoduší zavedením veličiny převrácené k impedanci, která 0

11 se nazývá admitance Y= Z=IU, Y = I m = =, Y= Z= I U Z IU U m I Vztah mezi ázemi ázorůu,ia argumenty veličinz,yznázorňuje Z obr 3- Im I U Z U Y U I I U e Obr 3- Obr 3-4 Impedance v jednoduchém obvodu střídavého proudu Základní poznatky o jednoduchých obvodech střídavého proudu, které jsme zopakovali v kap, můžeme vyjádřit také takto: V obvodu s rezistorem platí Z= U I =, U= I, Z=0, Z= (cos0+jsin0)=,y= V obvodu s kondenzátorem je ázor napětí opožděn o p/ za ázorem proudu Platí Z= U I = XC= ωc, Z= U I= p, Z= ωc [ cos ( p ) +jsin ( p )] = j ωc = jωc Y=j ωc Vobvoduscívkoupředbíháázornapětíop/předázoremprouduPlatí Z= ωl [ Z= U I = XL= ωl, Z= U I=p, cos ( p ) +jsin ( p )] =jωl, Y= jωl = j ωl

12 5 Spojování jednobranů Při sériovém spojení několika jednobranů(obr 5-) je ázor prouduispolečný pro všechny jednobrany a ázor celkového napětí je vektorovým součtem jednotlivých ázorů napětí: Celková impedance obvodu je Z=UI=U I+U U=U+U+ +UN I+ +UN I=Z+Z+ +ZN Fázor celkového napětí se rozloží na jednotlivé jednobrany v poměru U:U:U: :UN=Z:Z:Z: :ZN Podobný vztah je i mezi eektivními hodnotami napětí, amplitudami napětí a absolutními hodnotami impedancí U: U : U : : U N= Z : Z : Z : : Z N, U m: U m: U m: : U Nm= Z : Z : Z : : Z N I I Z U U I I I 3 Z Z Z 3 U Z U Z 3 U 3 Obr 5- ImZ Obr 5- Například v sériovém obvodu LC(obr -6) platí Z= +jωl j ωc, Z= U ( I = + ωl ), ωc ωl ωc tg = ez=

13 Při paralelním spojení několika jednobranů(obr 5-) je ázor napětí společný pro všechny jednobrany a ázor celkového proudu je vektorovým součtem jednotlivých ázorů proudů I=I+I+ +IN Celková admitance obvodu je Y=IU=IU+IU+ +INU=Y+Y+ +YN, Z= Z + Z + + ZN Pokud jsou paralelně spojeny jen dva jednobrany, platí Z=ZZ Z+Z Fázor celkového proudu se rozloží na jednotlivé jednobrany v poměru I:I:I: :IN=Y:Y:Y: :YN Podobný vztah je i mezi eektivními hodnotami proudu, amplitudami proudu a absolutními hodnotami admitancí I: I : I : : I N= Y : Y : Y : : Y N, I m: I m: I m: ImY : I Nm= Y : Y : Y : : Y N Například v paralelním obvodu LC(obr -7) platí Y=IU= +j ωc j ωl, Y = I ( U = + ωc ), ωl ( tg = ωc ey= ) ωl Příklad Skutečnou cívku, která má při dané rekvenci impedancizo absolutní hodnotě Z aargumentu = U I,můžemenahraditsériovýmspojením ideálnícívky oindukčnosti L saideálníhorezistoruorezistanci sneboparalelnímspojenímideální cívkyoindukčnosti L paideálníhorezistoruorezistanci p(obr5-3)určetevztahy meziveličinami Z,, L s, s, L p, p 3

14 L s Z p L p s Obr 5-3 Řešení Z rovnosti komplexních výrazů pro impedanci plyne Z= Zcos +jzsin = s+jωl s s= Zcos, Z rovnosti komplexních výrazů pro admitanci Z= plyne L s= Zsin ω cos jsin = = + s jωls = = Z(cos +jsin ) Z p j ωl p s+jωl s s+ ω L s p= s+ ω L s s = Z cos, Lp= Ls+ s ω L s = Z ωsin Pokud se vlastnosti cívky blíží k vlastnostem cívky ideální, tj p/, platí s ωl s, p ωl p, L s L p L, p ω L s Příklad 3 eproduktorová soustava se dvěma reproduktory je zapojena podle obr 5-4 Výškový reproduktor je ve větvi s kondenzátorem a hloubkový ve větvi s cívkou vysvětlete Obareproduktorysevobvoduchovajíjakorezistoryostejnérezistanci =5Ω Cívku a kondenzátor považujeme za ideální součástky Ukažte, že indukčnost L cívky a kapacitu C kondenzátoru lze zvolit tak, aby impedance soustavy byla při všech rekvencích reálná a konstantní Taková soustava má vlastnosti jediného rezistoru určete jeho rezistanci Dálepožadujeme,abypřidělicímkmitočtu d =khzmělyobareproduktorystejný příkon Určete indukčnost cívky a kapacitu kondenzátoru 4

15 L C Obr 5-4 Řešení Celková impedance soustavy je Z=Z Z = Z+Z ( + jωc ) (+jωl) +j ωl++ jωc + L ( C +j ωl ) ωc = ( +j ωl ) ωc Tento zlomek je reálný pro všechny rekvence, jestliže poměr reálných částí čitatele a jmenovatele je při všech rekvencích stejný jako podíl imaginárních částí: + L ( ωl ) C = ωc ωl ωc Vtakovémpřípadě Z= =konst Přidělicímkmitočtu d musíplatit I = I Ztohoplyne Z = Z, + XC = + XL, XC= XL, ω d= LC =4p d Kapacitu kondenzátoru a indukčnost cívky určíme ze vztahů: L C LC = C =4p d, L C LC= L = 4p d, C= p d, L= p d Podosazeníčíselnýchhodnotdostáváme C=3 mf, L=0,80mH Příklad 4 Dokonalejšího oddělení vysokých a hlubokých tónů dosáhneme pomocí reproduktorové soustavy druhého řádu zapojené podle obr 5-5 Kondenzátory a cívky v obou větvích jsou stejné, oba reproduktory mají rezistanci 5 Ω Také tato soustava může mít při všech rekvencích konstantní reálnou impedanci a při dělicím kmitočtu d =khzstejnýelektrickýpříkonoboureproduktorů Určete potřebné hodnoty kapacity C a indukčnosti L 5

16 L C C L Obr 5-5 Řešení Celková admitance soustavy je Y= Z + Z = jωc + j ωl + +jωl jωl+ jωc + jωc = = jωc ω LC ω CL+jωL + +jωc ω CL+jωL = ω LC+jωC ω CL+jωL Tento zlomek je reálný pro všechny rekvence, jestliže L C =, L=C PodosazeníaúpravědostanemeZ= Přidělicímkmitočtu d musíplatit I = I Ztohoplyne Y = Y, jω d C ω dlc = +jω d C, ω dlc=, LC =4p d Kapacitu kondenzátoru a indukčnost cívky určíme ze vztahů L C LC = C =4p d, L L LC= C = 4p d, C= p d, L= pd Podosazeníčíselnýchhodnotdostáváme C=3 mf, L=,mH 6

17 Úloha 3 eproduktorová soustava na obr 5-6 může také splňovat požadavky z příkladu 3 Jaká musí být kapacita kondenzátoru a indukčnost cívky? L C Obr Frekvenční charakteristiky lineárních impedančních jednobranů Z Z ImZ ez Z( ) Obr 6- Obr 6- Impedance lineárního jednobranu, ve kterém se vyskytují kondenzátory a cívky, závisí obvyklenarekvencistřídavéhoprouduz=z() Směnícíserekvencísemění absolutníhodnotaimpedance Z= Z() ijejíargument =() Tytozávislosti znázorňujeme graicky pomocí dvou samostatných graů, které nazýváme rekvenční charakteristika absolutní hodnoty impedance a rekvenční charakteristika áze(obr 6-) Můžeme také použít jediný gra v Gaussově rovině, který zobrazuje komplexní unkciz=z() a nazývá se komplexní rekvenční charakteristika 7

18 Je to křivka, kterou při změnách rekvence probíhá koncový bod vektoru impedance K jednotlivým bodům křivky připisujeme příslušné rekvence(obr 6-) Příklad 5 V intervalu(0 Hz; 000 Hz) určete rekvenční charakteristiky sériového jednobranu Ltvořenéhocívkouoindukčnosti L=0,0Harezistoremoodporu =00Ω Řešení Impedanci jednobranu, její absolutní hodnotu a argument určíme pomocí vztahů Z= +jωl, Z = + ω L, tg = ωl Frekvenční charakteristiky(obr 6-3, 6-4) sestrojíme na základě tabulky: Z Ω 600 ImZ Ω /Hz Z/Ω Hz Hz ez Ω Obr Hz Obr 6-3 8

19 Popsaným způsobem bychom pro různé jednobrany L dostali různé rekvenční charakteristiky Značného zjednodušení dosáhneme zavedením nových veličin: poměrnáimpedancejednobranu L z=z =+jωl, Platívztahy mezníúhlovárekvence ω m= L, meznírekvence m= pl a poměrná rekvence ω z=+j =+j, ω m m z= z = + m, =arctg, m m jejichž graickým vyjádřením jsou univerzální rekvenční charakteristiky sériových obvodů L(obr 6-5, 6-6) Abychom obsáhli velký obor poměrných rekvencí a velký obor poměrných impedancí, volíme na vodorovné ose logaritmickou stupnici a absolutní hodnotu vyjadřujeme v decibelech: ( ) z db 0 3 0, z db=0log z =0log 0 db/dek 0 m + m =0log Imz + m z 0 m ez Obr 6-6 0, 0 m Obr 6-5 9

20 Diskuse: a)přinízkýchrekvencích m můžemeindukčnísložkuobvoduzanedbatplatí z, z db 0, 0 b)přimeznírekvenci = m dostáváme z=, z db=3, =45 c)přivysokýchrekvencích m převládávlivindukčnostiplatí z, z db 0log m, 90 Podobným způsobem postupujeme i při určování rekvenčních charakteristik jiných jednobranů Příklad 6 Určete univerzální rekvenční charakteristiky paralelního jednobranu C Řešení Paralelní jednobran C má impedanci Z= j ωc + jωc = +jωc Zaveďme veličiny mezní úhlová rekvence a mezní rekvence: Poměrná impedance je Platí z= + ω m= C, m= pc z=z = +jωc = = ω +j ω m ( ), = arctg, m m +j m z db= 0log ( ) + m Diskuse: a)přinízkýchrekvencích m můžemekapacitnísložkuobvoduzanedbatplatí z, z db 0, 0 0

21 b)přimeznírekvenci = m dostáváme z=, z db= 3, = 45 c)přivysokýchrekvencích m převládávlivkapacityaplatí z 0, z db 0log m, 90 Frekvenční charakteristiky absolutní hodnoty relativní impedance a áze jsou na obr 6-7 Komplexní rekvenční charakteristika poměrné impedance je půlkružnice o poloměru0,5astředuvbodě 0,5+0j (obr6-8)ležícívečtvrtémkvadrantugaussovy roviny, neboť z= =cos, <0 +tg 3 0 z db 0, 0, -0 db/dek 0 0 m m Imz 0,5 z 0, 0,5 0,8 0,5 ez m Obr 6-7 Obr 6-8 Úlohy 4 V intervalu(0 Hz; 500 Hz) určete rekvenční charakteristiky paralelního jednobranu Ltvořenéhocívkouoindukčnosti L=0,0H arezistoremoodporu =00Ω 5 Určete univerzální rekvenční charakteristiky paralelního jednobranu L 6 Určete univerzální rekvenční charakteristiky sériového jednobranu C

22 7 Jednoduché rezonanční jednobrany Jednoduché rezonanční jednobrany vznikají sériovým nebo paralelním spojením cívky a kondenzátoru Tomu odpovídají schémata na obr 7-, kde skutečnou cívku nahrazujeme sériovým nebo paralelním spojením ideální cívky a rezistoru Kondenzátor můžeme při nižších rekvencích považovat za ideální L s L p p C L s C s s C a) b) c) Obr 7- Měníme-li rekvenci střídavého proudu v obvodu s rezonančním jednobranem, docházípřiurčitérekvenci rkvyrovnánívlivuinduktivníakapacitníreaktanceacelý jednobran se chová jako rezistor ázové posunutí mezi napětím a proudem je nulové Tento stav se nazývá rezonance V oblasti rezonance se vlastnosti rezonančního jednobranu výrazně mění už při malých změnách rekvence Příklad 7 Určete rekvenční charakteristiky sériového rezonančního jednobranu podle obr 7-a pro L s=0,50h, s=00ω, C=0,50 mf Řešení Pro sériový rezonanční jednobran platí vztahy odvozené v kap 5: Z= +jωl s j ωc, Z= + Diskuse: ( ωl s ), =arctg ωc a) Při sériové rezonanci platí Thomsonův vztah ω= ω r= LsC, = r= p L sc ωl s ωc ezonančníimpedancejereálnáamáminimálníabsolutníhodnotu Z r= snapájíme-li obvod z generátoru se stálým svorkovým napětím(generátor s malým vnitřním odporem) a měníme-li rekvenci napětí, prochází obvodem při rezonanci největší proudnakondenzátoruanacívcevznikajístejněvelkánapětí U Cr= U Lr,kterávšak

23 majíopačnouázi(obr-6)protoseneuplatňujívcelkovémnapětí U r,kteréjeproto stejněvelkéjakonapětínasamotnémrezistoru sobvykleplatí U r U Cr= U Lr Poměr Q= UCr U r = ULr U r = se nazývá činitel jakosti obvodu ω rc s = ωrls s b)přinízkýchrekvencích r převládákapacitnísložkaimpedanceaplatí Z jωc, Z ωc, 90 c)přivysokýchrekvencích r převládáindukčnísložkaimpedanceaplatí Z j ωl, Z ωl, 90 Z kω 3 ωc ωl Z Z r Z r r 0, 0,4 0,8,,4,6,8 B khz Obr 7- Prodanéhodnotyindukčnosti L s,rezistance sakapacity Cdostáváme: 3

24 r=636,6hz, Q=5,0 Při kreslení rekvenčních charakteristik(obr 7-) můžeme vycházet z tabulky: /Hz 636, Z/Ω ,8 43,5 66,5 77,9 84,0 85,9 /Hz Z/Ω ,7 55,7 67,7 78,3 83, 86,0 Příklad 8 Sériovoukombinaciideálnícívkyoindukčnosti L s=0,50 H arezistoruorezistanci s=00ω zpředcházejícíhopříkladumůžemepřirekvenciokolo637hznahradit paralelníkombinacíideálnícívkyoindukčnosti L parezistoruorezistanci p: L p= L s+ s ω r L s =0,60H, p= s+ ω r L s s =500Ω Určete rekvenční charakteristiky paralelního rezonančního jednobranu podle obr 7-bpro L p=0,60h, p=500ω, C=0,50 mf Řešení Vyjdeme ze vztahů odvozených v kap 5: Z= +j ωc j, Z= p ωl p Diskuse: =arctg [ p + p ( ωl p ωc )] ( ωc a) Také při paralelní rezonanci platí Thomsonův vztah ω= ω r=, = r= LpC p L pc ), ωl p ezonanční impedance je reálná a dosahuje maximální absolutní hodnoty Z r= p Napájíme-li obvod z generátoru se stálou amplitudou střídavého proudu(generátor s velkým vnitřním odporem), naměříme při rezonanci největší napětí Proudy ve větvi skondenzátorem I Cravevětviscívkou I Lrjsoustejněvelké,majívšakopačnou ázianavenekserušícelkovýrezonančníproud I rjestejnýjakoproudprocházející rezistorem pajeobvyklemnohemmenšínež I Cra I LrPoměr 4

25 Q= ICr I r = ILr I r = ω rc p= p ω rl p se nazývá činitel jakosti paralelního rezonančního jednobranu b)přinízkýchrekvencích r převládáindukčnísložkaimpedanceaplatí Z j ωl, Z ωl, 90 c)přivysokýchrekvencích r převládákapacitnísložkaimpedanceaplatí Z jωc, Z ωc, 90 Prodanéhodnotyindukčnosti L p,rezistance pakapacity Cdostáváme r=64,3hz, Q=5, Z kω 5 Z r 4 Z r 3 ωc Z ωl r 0 0 0, 0,4 0,8,,4,6,8 B khz Obr 7-3 Při kreslení rekvenčních charakteristik(obr 7-3) můžeme vycházet z tabulky: 5

26 /Hz 64, Z/kΩ 5,0 4,8 3,38,90,0 0,5 0,35 0,4 49,5 68,6 78,7 84,4 86, /Hz Z/kΩ 4,8 3,7,09,09 0,63 0,36,0 5,3 66,3 78,0 83,0 86,0 Příklad 9 Určete rekvenční charakteristiky paralelního rezonančního jednobranu s rezistorem vindukčnívětvipodleobr7-cpro L s=0,50h, s=00ω, C=0,50 mf Řešení Celková admitance jednobranu Y= s+jωl s +jωc= ω L sc+jωc s s+j ωl s je reálná, jestliže reálné a imaginární části čitatele a jmenovatele zlomku mají stejný poměr ω L sc s = Cs L s Úpravou dostaneme rezonanční úhlovou rekvenci ω r= L s sc L, s která je poněkud menší než při sériové rezonanci ezonanční admitance a impedance jsou Yr= Y r= Cs, Zr= Z r= Ls L s C s Průběh rekvenčních charakteristik(obr 7-4) vypočítáme užitím vztahů Z= s+ ω L s ( ω L ), =arctg ωls ωc s arctg sc + ω C s s ω L sc Prodanéhodnotyindukčnosti L s,rezistance sakapacity Cdostáváme Z r=5000ω, r=63,7hz Přikreslenícharakteristikmůžemevycházetztabulky: /Hz 63, Z/kΩ 5,00 4,99 3,68,0,06 0,5 0,35 0,8 53,8 75,6 85, 88,9 89,6 /Hz Z/kΩ 4,40,89,96,07 0,65 0,4 8,7 4,7 53,4 60,6 60, 53, 6

27 Absolutní hodnota impedance dosáhne maxima při vyšší rekvenci než je rekvence rezonanční, kdy platí ω max= Ls Cs+ L s+l sc s+4c s 3L sc Vnašempřípadě max=636,9hz, Z max=5,099kω Přinízkýchrekvencích r senejvíceuplatňujerezistance splatí Z s, 0 Z kω ωc Z ωl s r 0 0 0, 0,4 0,8,,4,6,8 30 khz Obr 7-4 Frekvenční charakteristiky paralelního jednobranu podle obr 7-b a paralelního jednobranusesériovýmrezistoremvindukčnívětvisepodstatnělišíjenpro 0, jinak je jejich průběh obdobný Musíme si ovšem uvědomit, že v obou případech pracujeme s určitou idealizací skutečného paralelního rezonančního jednobranu tvořeného reálnou cívkou a kondenzátorem Jeho rekvenční charakteristiky by ležely mezi teoretickými charakteristikami z obr 7-3 a 7-4 7

28 8 Univerzální rekvenční charakteristiky rezonančních jednobranů Šířka pásma Popis vlastností sériových rezonančních jednobranů podle obr 7-a a paralelních rezonančních jednobranů podle obr 7-b můžeme zjednodušit a sjednotit zavedením veličin Vztah mezi poměrnou rekvencí poměrnáimpedancez=zz r apoměrnérozladění F= ω ω r ωr ω = r r r apoměrnýmrozladěním F r = F + F 4 + jegraickyznázorněnnaobr8-promalározladění F platí r + F / r 7 6 F F + F F Obr 8-8

29 Při laboratorních pracích můžeme využít tabulku: F / r,68 0,68,44 0,44 3,303 0,303 4,36 0,36 F / r 5,93 0,93 6,6 0,6 7,40 0,40 Poměrná impedance sériového rezonančního jednobranu podle obr 7-a je ( z=z ωls =+j ) ( ) ω =+j Q ωr =+j QF, s s ωc s ω r ω neboť Vztahy L s s = Q ω r, C s = Qω r z= +(QF), =arctg(qf) vyjadřují absolutní hodnotu poměrné impedance a ázové posunutí mezi napětím a proudem jako unkce jediné proměnné QF Gray těchto unkcí(obr 8-) jsou univerzální rekvenční charakteristiky sériového rezonančního jednobranu Univerzální komplexní rekvenční charakteristika sériového rezonančního jednobranu v Gaussově rovině je přímka procházející bodem + 0j rovnoběžně s imaginární osou(obr 8-3) Imz z z 4 3 QF QF ez QF Obr Obr 8-9

30 Šířka pásma B sériového rezonačního obvodu je deinována jako velikost rekvenčního intervalu,vekterémplatí z Příkonjednobranu P = U cos /Z přistálém napětí U neklesne uvnitřpásma pod jednu polovinupříkonurezonančního P r = = U / s Vkrajníchbodechtohotointervaluplatí QF =, F,= ± Q Pokudje Q, můžemepsát + F r =+ ( Q, = r + ) (, apodobně = r ), Q Q Pro jednobran z př 7 dostáváme B= = r Q B= 637Hz 5 =7Hz Poměrná impedance paralelního rezonančního jednobranu podle obr 7-b je z=z = ( )= ( )= p +j pωc p ω +jq ωr ωl p ω r ω zčehožplyne = arctg(qf), z= Imz z z QF= 0,5 0,5 +jqf, = +(QF) +tg =cos QF QF=0 ez QF QF= Obr QF Obr

31 Univerzální komplexní rekvenční charakteristika je kružnice v Gaussově rovině se středemvbodě 0,5+0j apoloměrem0,5(obr8-5) Šířka pásma B paralelního rezonančního jednobranu je deinována jako velikost rekvenčníhointervalu,vekterém z / Příkonjednobranu P = I Zcos při stálém proudu I neklesne uvnitř pásma pod jednu polovinu příkonu rezonančního P r= PI Vkrajníchbodechtohotointervaluplatí QF =Podobnějakousériovéhojednobranumůžemeodvodit B= r/q Projednobranzpř8dostaneme B= 64Hz 5, =Hz Úlohy 7 Sériový rezonanční jednobran z př 7 připojíme k tónovému generátoru, který má eektivníhodnotunapětínaprázdno U 0=0V avnitřníodpor 75Ω(Generátor se chová jako sériové spojení ideálního zdroje harmonického napětí a rezistoru) Na generátorunastavímerezonančnírekvenci rjakábudeeektivníhodnotaproudu procházejícího obvodem? Jaké bude svorkové napětí generátoru? Jaké napětí naměříme na samotném kondenzátoru? 8Któnovémugenerátoru,kterýmáeektivníhodnotunapětínaprázdno U 0=0V a vnitřní odpor,5 kω, připojíme paralelní rezonanční jednobran z př 8 a nastavíme jeho rezonanční rekvenci Jaký proud budeme odebírat z generátoru a jaké bude jeho svorkové napětí? Jaké proudy budou procházet kondenzátorem a cívkou? 9 Jak se změní rekvenční charakteristiky sériového rezonančního jednobranu z př 7, zmenšíme-li rezistanci cívky na 00 Ω? 0Jakéhodnoty L p, pbymuselamítcívka,abyskondenzátoremokapacitě500 pftvořilaparalelnírezonančníjednobransrezonančnírekvencí r =500kHz a činitelemjakosti Q=0? 3

32 9 Lineární dvojbrany Napěťový přenos V elektronických zařízeních se přenos harmonického napětí z jednoho obvodu, vstupního, do druhého obvodu, výstupního, často uskutečňuje pomocí vazebních členů vytvořených z lineárních součástek(rezistorů, kondenzátorů a cívek) připojených do obvodů pomocí dvou vstupních a dvou výstupních svorek Takový vazební člen se nazývá lineární dvojbran Soustava součástek tvořící dvojbran mívá jen tři vývody, znichžjedenjespolečnýproobaobvodyjednavstupnísvorkajepakpřímospojena s jednou svorkou výstupní Vstupní obvod obsahuje zdroj harmonického napětí a do výstupního obvodu je zařazen spotřebič zátěž(obr 9-) Pokud není výstupní obvod zapojen, jedná se o dvojbran na výstupu nezatížený(obr 9-) U U U U Obr 9- ImA Obr 9- Vlastnosti lineárního dvojbranu charakterizuje veličina napěťový přenos A=U, U kdeu,u jsou ázory vstupního a výstupního napětí Pro absolutní hodnotu napěťového přenosu a ázové posunutí mezi výstupním a vstupním napětím platí A= Um = U = e A+Im A, = =arctg U m U ea Při stálé rekvenci je napěťový přenos dvojbranu konstantní To znamená, že amplitudavýstupníhonapětí U mjepřímoúměrnáamplituděvstupníhonapětí U ma ázové posunutí obou napětí nezávisí na jejich amplitudě Měníme-li ale rekvenci napětí,měnísezpravidlainapěťovýpřenosdvojbranufunkce A=A(), =() můžeme graicky znázornit dvěma způsoby: a) pomocí dvou samostatných graů, které nazýváme rekvenční charakteristika absolutní hodnoty napěťového přenosu neboli útlumová charakteristika a rekvenční charakteristika ázového posunutí, b) pomocí jediného grau v Gaussově rovině, který se nazývá komplexní rekvenční charakteristika napěťového přenosu V prvním případě absolutní hodnotu napěťového přenosu často vyjadřujeme v decibelech a=0log A 3

33 Příklad 0 Určete rekvenční charakteristiky nezatíženého dvojbranu C(obr 9-3) Řešení Jedná se vlastně o sériové spojení rezistoru s kondenzátorem, kde se napětí rozdělí vpoměruimpedancí A=U U = j ωc + jωc = +jωc Zavedením mezní úhlové rekvence a mezní rekvence ω m= C, m= pc sjednotíme popis všech nezatížených dvojbranů C pomocí vztahů: A= + A= +j = ω ω m ( ), = arctg, m m +j m a= 0log ( ) + m Diskuse: a)přinízkýchrekvencích m jekapacitníreaktancekondenzátorumnohem větší než odpor rezistoru a na výstupu dvojbranu je téměř celé vstupní napětí Platí A, a 0, 0 b)přimeznírekvenci = m dostáváme A=, a= 3dB, = 45 c)přivysokýchrekvencích m vznikávelkýúbyteknapětínarezistoruaplatí A 0, a 0log m, 90 Univerzální rekvenční charakteristiky dvojbranu C jsou na obr 9-4 a 9-5 Komplexní rekvenční charakteristika je půlkružnice o poloměru 0,5 a středu v bodě 0,5+0j ležícívečtvrtémkvadrantugaussovyroviny 33

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý OBVODY STŘÍDVÉHO POD S NEÁNÍM JEDNOBNY DVOJBNY Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o yziku Přemysl Šedivý Obsah Jednoduchý obvod střídavého proudu Řešení obvodů střídavého proudu pomocí ázorového

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Základy elektrotechniky řešení příkladů Název vzdělávacího programu Základy elektrotechniky řešení příkladů rčeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor ng. Petr Vavřiňák Název a sídlo školy Střední

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu; porovná získanou závislost s

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit.

, p = c + jω nejsou zde uvedeny všechny vlastnosti viz lit. Statiké a dynamiké harakteristiky Úvod : Základy Laplaeovy transformae dále LT: viz lit. hlavní užití: - převádí difereniální rovnie na algebraiké (nehomogenní s konstantními koefiienty - usnadňuje řešení

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY 1. Definujte elektrický proud procházející průřezem vodiče a uveďte jeho jednotku. 2. Definujte elektrické napětí mezi dvěma body v elektrickém poli a uveďte jeho

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Impedanční spektroskopie

Impedanční spektroskopie Tento dokument je na internetu na adrese: http://ufmt.vscht.cz (Elektronické pomůcky) Celý návod bude rovněž k dispozici ve vytištěné formě v laboratoři, VŠCHT Praha Impedanční spektroskopie Návod k laboratorní

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

FYZIKA. Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě

FYZIKA. Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě FYZIKA Experiment v učivu o kmitání elektromagnetického oscilátoru OLDŘICH LEPIL FRANTIŠEK LÁTAL Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě

Více

6A Paralelní rezonanční obvod

6A Paralelní rezonanční obvod 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21.

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU

MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU Vypracoval: Petr Vavroš (vav0040) Datum Měření: 29. 10. 2009 Laboratorní úloha č. 5 MĚŘENÍ VA HARAKTERISTIK IPOLÁRNÍHO TRANZISTORU ZADÁNÍ: I. Změřte výstupní charakteristiky I f(u E ) pro I konst. bipolárního

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Funkce, funkční závislosti Lineární funkce

Funkce, funkční závislosti Lineární funkce Funkce, funkční závislosti Lineární funkce Obsah: Definice funkce Grafické znázornění funkce Konstantní funkce Lineární funkce Vlastnosti lineárních funkcí Lineární funkce - příklady Zdroje Z Návrat na

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

4.2.15 Funkce kotangens

4.2.15 Funkce kotangens 4..5 Funkce kotangens Předpoklady: 44 Pedagogická poznámka: Pokud nemáte čas, doporučuji nechat tuto hodinu studentům na domácí práci. Nedá se na tom nic zkazit a v budoucnu to není nikde příliš potřeba.

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.06 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně Trojázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cí: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně rozoženými parametry Homogenní vedení parametry R, L, G, C jsou

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Algebra blokových schémat Osnova kurzu

Algebra blokových schémat Osnova kurzu Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů Automatizace - Ing. J. Šípal, PhD 1 Osnova

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Fázový závěs. 1. Zadání:

Fázový závěs. 1. Zadání: Fázový závěs 1. Zadání: A. Na ázovém závěsu (IO NE 565 ve školním přípravku) změřte: a) vlastní kmitočet 0 oscilátoru řízeného napětím (VCO) b) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety Magnetické pole Ve starověké Malé Asii si Řekové všimli, že kámen magnetovec přitahuje podobné kameny nebo železné předměty. Číňané kolem 3. století n.l. objevili kompas. Tyčový magnet (z magnetovce nebo

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta Václav Piskač, Brno 2015 Pro výuku elektrických obvodů jsem připravil níže popsanou sadu součástek. Kromě nich je k práci nutný multimetr, spojovací vodiče a plochá baterie.

Více

VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÁ TECHNIKA

VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÁ TECHNIKA VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÁ TECHNIKA Přednášky Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY Stanislav Hanus, Jiří Svačina, ISBN 8-4--X P Ř E D M L V A Skripta

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více