Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí Zpracovatel: Centrum RIA, s.r.o. Kolektiv autorů: Jiřina Jílková, Ondřej Vojáček, Luděk Pur, Leoš Vítek, Jan Pavel, Jarmila Zimmermannová, Ladislav Sobotka, Kateřina Kaprová 1

2 2

3 Anotace Předkládaný text není vědeckou publikací. Text vznikl jako doplněk školení zaměřeného na hodnocení nástrojů ochrany životního prostředí v rámci aktivity 2/sub-aktivity SA1 Školení k problematice hodnocení nástrojů ochrany ŽP projektu ENVIPROFESE, reg. číslo. CZ.2.17/1.1.00/32106, které bylo realizováno pro Agenturu CENIA na přelomu ledna a února Tato brožura je sestavena z vybraných textů a prezentací, které byly buď přímo využity v rámci školení, nebo vznikly jako doplněk k jednotlivým probíraným modulům. Text je výsledkem práce širšího akademického týmu z několika vysokých škol (Jihočeské University v Českých Budějovicích, Vysoké školy ekonomické v Praze, University Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem). Česká republika formulovala své strategické cíle v oblasti ochrany životního prostředí ve strategickém dokumentu Státní politika životního prostředí. V něm jsou zakotveny i nástroje, pomocí nichž chce stanovených cílů dosáhnout. Tyto zásahy státu v podobě různých administrativních i ekonomických nástrojů přinášejí nejenom efekty ve zlepšení kvality životního prostředí, ale mnohdy jsou s nimi spojeny konkrétní ekonomické dopady. Tyto efekty mohou být pozitivní i negativní, a mnohdy mohou být velmi výrazné. Proto je nutné analyzovat efekty a dopady nástrojů politiky životního prostředí jak před jejich zavedením v rámci hodnocení ex-ante, tak i průběžně a následně (ex-post hodnocení). Komplexní souvislosti a potřeba hlubší analýzy vyžadují i aplikaci sofistikovaných metod analýzy ekonomických i obecně sociálních věd. Znalost metod vyhodnocování nástrojů a politik v oblasti životního prostředí je nutná i pro realizaci procesu RIA což je v ekonomickém pohledu v podstatě aplikovaná celospolečenská analýza nákladů a přínosů (CBA). Předkládaný text není komplexním a provázaným návodem, který by čtenáře vedl přesně k tomu, jaký nástroj je vhodné v daném kontextu využít a jak zhodnotit jeho environmentální účinnost a ekonomické dopady. V této brožuře jsou zachyceny 3

4 podstatné aspekty metod, se kterými se odborník v dané oblasti běžně setká. Při hlubším zájmu o tuto problematiku lze doporučit široké spektrum metodicky orientované literatury ve světě i v ČR, která tato témata pokrývá z různých úhlů a do různé hlouby (viz dále citované zdroje OECD, RIA guidelines atp.). Předkládaný text se zaměřuje na vybrané koncepty, modely a metody, které se snaží čtenáři do určité míry přiblížit a upozornit na jejich výhody a úskalí. Brožura pokrývá rámcově následující témata: Mikrosimulační modelování a jeho využitelnost pro hodnocení dopadů politik životního prostředí/vládní regulace, hodnocení dopadů regulací v ČR a v zahraničí (vč. historie, procesů apod.), costbenefit analýzu (CBA), cost-effectiveness analýzu (CEA) s detailněji rozpracovanými vybranými aspekty (citlivostní analýzou, způsoby diskontování apod.). Významným tématem je pak strana ekonomického hodnocení přírodních statků a přenosu benefitů (obojí zde ve formě power pointových prezentací využitých na školení). Ekonomické hodnocení dopadů intervencí je v této brožuře rámcově pokryto Input - Output analýzou a CGE modely. Téma ekonomických a administrativních nástrojů je zařazeno ve formě power pointové prezentace. 4

5 OBSAH: 1 Mikrosimulační modelování a jeho využitelnost pro hodnocení dopadů politik životního prostředí/vládní regulace Zdroje ke kapitole a k dalšímu studiu Hodnocení dopadů regulací (RIA) Úvod Vývoj hodnocení dopadů regulací v zahraničí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Proces hodnocení dopadů regulací v ČR Zdroje ke kapitole a k dalšímu studiu Analýza nákladů a přínosů (CBA) Postup hodnocení pomocí metody CBA Přehled nejčastějších chyb při provádění CBA: Analýza nákladové efektivnosti (CEA) Metoda anualizovaných nákladů Diskontní míra Citlivostní analýza Zdroje ke kapitole a k dalšímu studiu Input output analýza Úvodní popis Input output tabulka Input koeficienty Leontiefova matice Cenový model Zdroje ke kapitole a k dalšímu studiu Modely všeobecné rovnováhy Úvodní popis Struktura CGE modelů: Kalibrace a parametrizace Datové zdroje Výhody a nevýhody CGE modelů Zdroje ke kapitole a k dalšímu studiu

6 6 Model MESSAGE Konstrukce modelu Samotný výpočet Výstup modelu Aplikace: Případová studie I: Optimalizace energetického systému v ČR Případová studie II Výhody a nevýhody modelu MESSAGE Srovnání jednotlivých modelů: Zdroje ke kapitole a k dalšímu studiu Přílohy: Příloha č. 1: Hodnocení dopadů regulací (RIA) Příloha č. 2: Nástroje environmentální politiky Příloha č. 3: Ekonomické hodnocení přírodních statků Příloha č. 4: Přenos benefitů (Benefit transfer)

7 1 Mikrosimulační modelování a jeho využitelnost pro hodnocení dopadů politik životního prostředí/vládní regulace V rámci hodnocení dopadů vládní regulace je nezbytné vedle dopadů na makroekonomickou situaci země, životní prostředí a podnikatelský sektor posuzovat i vliv na příjmové rozdělení domácností (tzv. distribuční efekty) a trh práce. K řešení tohoto úkolu je možné využít tzv. mikrosimulační modelování. Jeho podstatou je práce s datovým souborem individuálních pozorování, který pochází z výběrových šetření prováděných Českým statistickým úřadem. Předmětem těchto šetření (v ČR zejména Životní podmínky; národní varianta výběrového šetření EU-SILC; Statistika rodinných účtů) je snaha získat informace o životní úrovni domácností, resp. o velikosti a struktuře jejich příjmů a výdajů. Výsledky těchto šetření jsou zveřejňovány na webu ČSÚ; pro mikrosimulační modelování jsou tedy potřebná tzv. mikrodata, tedy pozorování na úrovni jednotlivých domácností. Za určitých předpokladů (např. pro vědecké účely či pro účely výkonu státní správy) ČSÚ tato data poskytuje. Podstatou mikrosimulačního modelování je kalkulace všech daňových povinností a dávkových nároků na úrovni jednotlivých domácností. Pomocí váhových koeficientů, které zohledňují míru zastoupení daného typu domácnosti v celé společnosti, lze výsledky přepočítat na celou Českou republiku. Je možné takto získat informace o struktuře příjmů a výdajů, distribuci bohatství i o motivaci nebo demotivaci k participaci na trhu práce. Pokud je mikrosimulační model používán pro účely analýzy dopadů vládní regulace, přistoupí se ke změně výpočtových vzorců, které slouží pro kalkulaci jednotlivých daňových a dávkových proměnných. Změny jsou prováděny na základě navrhované legislativy. V některých případech je nutné předpokládat i určitou reakci ze strany domácností, což se promítne přes odhady různých elasticit či spotřebních funkcí. Použití výše uvedeného přístupu s sebou však nese některé důsledky, které mohou ovlivňovat výsledky provedených simulací a jejich následnou interpretaci při hodnocení dopadů vládních regulací. Především se jedná o předpoklad, že všichni platí všechny příjmové daně (včetně zákonného pojistného) a pobírají všechny dávky, na které mají nárok. Tyto dva předpoklady ve skutečném světe samozřejmě zcela neplatí, neboť u daní a pojistného může docházet k nelegálním únikům a 7

8 naopak u dávek nemusí dojít k vyčerpání všech možností (tzv. problém Non-Take- Up). Navíc je nutné uvést, že v údajích z výběrových šetření nejsou vždy k dispozici všechny informace, které jsou pro výpočet daňové povinnosti či dávkového nároku potřebné. V případě daně z příjmů jsou to například tzv. nestandardní odpočty od základu daně (např. odpočet za dobrovolný odběr krve) a u dávek prokazování aktivity při hledání práce u systému pomoci v hmotné nouzi. Dále musíme brát v potaz, že model je ve svých výpočtech konstruován akruálně, tj. nezohledňuje v sobě zpoždění existující v důsledku stanovení daňových povinností a dávkových nároků na základě příjmů z jiného období než je aktuální kalendářní rok. Například u daně z příjmů fyzických osob jsou během roku placeny pouze zálohy a teprve následující rok dochází k vyúčtování, které může vést k navrácení části záloh či naopak doplacení nedoplatku (pouze pokud je podáváno daňové přiznání; tento aspekt například velmi pokřivoval výsledky modelu při existenci společného zdanění manželů). Zpoždění u dávek je potom dáno posuzováním tzv. rozhodného příjmu; rozhodování o přidělení a výši dávky tak záleží na příjmu v minulosti. Zpoždění může být i roční (přídavky na děti). Dalším významným problémem je tzv. natahování dat. Vzhledem k tomu, že provedení výběrového šetření a jeho zpracování vyžaduje určitou dobu, jsou data používaná pro tvorbu modelu poměrně stará (minimálně dva roky). Navíc se při analýze dopadů vládní regulace snažíme zjistit efekty navrhovaných změn do budoucna. (Vesměs 1-4 roky, je nutné tato data natáhnout a to často i v rozsahu 3-6 let.) Je tedy nutné aktualizovat vykazované hodnoty u jednotlivých pozorování, mezi které patří výše mezd, cenová hladina či starobní důchody. Vesměs je toto prováděno násobením zachycených proměnných indexy průměrného růstu. V případě, že v ekonomice a ve společnosti dochází k významným strukturálním změnám, může docházet i ke snížení vypovídací schopnosti výsledků. Jedná se především o období vysokých růstů mezd a prudké změny v počtu nezaměstnaných. Kalkulované výsledky v důsledku výše uvedeného mohou být výrazně ovlivněny. 8

9 Při aplikaci mikrosimulace je nutné přijmout řadu zjednodušujících předpokladů: při výpočtu daně z příjmů fyzických osob jsou zohledněny pouze standardní odčitatelné částky/slevy na dani, u sociálních dávek jsou modelovány pouze ty, jejichž velikost je vázána na příjem domácnosti, není bráno v potaz časové zpoždění v pobírání sociálních dávek ani ve stanovování daňové povinnosti, dávky sociální péče/pomoci v hmotné nouzi jsou chápány jako nárokové a není u nich posuzována aktivita příjemce. Mikrosimulační modelování je tedy vhodné pro zjištění redistribučních dopadů navrhovaných státních zásahů. Dále je možné tyto zásahy sledovat i z hlediska jejich dopadů na nabídkovou stranu trhu práce. Jinak řečeno, snahou je zjistit, jestli dojde v důsledku zkoumaného státního zásahu ke zvýšení motivace lidí k hledání či udržení pracovního místa. K těmto analýzám slouží indikátory motivace k práci, které jsou v zahraniční literatuře označovány jako Make Work Pay Indicators. Ty se zaměřují na analýzu dvou problémů: Jsou zaměstnaní lidé motivováni zvyšovat své pracovní úsilí? Jsou zaměstnaní lidé motivováni udržet si své pracovní místo? Jednotlivé ukazatele hodnotí, do jaké míry se jednotlivci resp. domácnosti vyplatí z finančního hlediska zvyšovat své pracovní úsilí, případně zůstávat na své současné pozici. Podle tohoto metodického přístupu jednotlivec (domácnost) zvažuje zvyšování nebo snižování své nabídky práce v kontextu dopadu tohoto kroku na jeho čistý příjem. Jedince zajímá, o kolik se zvýší jeho čistý příjem, pokud bude víc pracovat nebo přejde na lépe placenou práci. V případě, že není k dispozici kompletní mikrosimulační model či není dostatek času na jeho postavení nebo modifikaci stávajícího, je možné analyzovat dopady na výše diskutované ukazatele také pomocí tzv. typových domácností. Podstatou tohoto přístupu je vytvoření několika modelových domácností (např. domácnost jednotlivce, bez partnera žijící rodič s dětmi apod.), na kterých se ad hoc ukazují dopady 9

10 navrhovaných změn. Vypovídací schopnost je samozřejmě podstatně nižší než v případě komplexního mikrosimulačního modelu. Tento přístup je však poměrně často používán nadnárodními organizacemi (Evropská komise, OECD) pro účely mezinárodního srovnání. Tvorba mikrosimulačního modelu je časově i finančně relativně náročná. Proto si většinou orgány veřejné správy nakupují jeho výstupy či celou jeho tvorbu. V druhém případě je však nutné věnovat zvýšenou pozornost údržbě modelu, zejména pak vkládání nových mikrodat z výběrových řízení. Pokud není pravidelně aktualizace prováděna, je model nepoužitelný. Při interpretaci výsledků mikrosimulačního modelu je nutné být velmi opatrný. Značnou míru nepřesnosti přináší jak způsob sběru dat, tak i jejich natahování či nezbytné zjednodušující předpoklady. Proto je lépe předpokládané dopady navrhovaných změn posuzovat z hlediska směru, jakým společnost ovlivňují, než z hlediska jednotlivých hodnot. 10

11 1.1 Zdroje ke kapitole a k dalšímu studiu 1. Carone, G., Salomäki, A. (2001): Reforms In Tax-Benefit Systems In Order To Increase Employment Incentives In the EU, Economic Paper, No EC (2003): Indicators of Unemployment and Low-wage Traps, Brussels, Economic Paper 3. Haveman, R. (1996): Reducing poverty while increasing employment: A primer on alternative strategies, and a blueprint, Paris, Economic Studies 1, No Immervol, H. (2002): The Distribution of Average and Marginal Effective Tax Rates in European Union Member States, Cambridge, Working Paper 5. Jahoda, R. (2004): Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky, Praha, VÚPSV 6. OECD (1996): Making Work Pay a Thematic Review of Taxes, Benefits, Employment and Unemployment, Paris 7. OECD-EC (2003): Indicators of Unemployment and Poverty Traps, Paris 8. Pavel, J. (2005): Vliv daní a dávek na pracovní úsilí v ČR, Výzkumná studie MF ČR, No. 2, pp. 28, cit: , online: 9. Pavel, J., Vítek, L. (2005): Mezní efektivní daňové sazby zaměstnanců na českém a slovenském pracovním trhu v období transformace, Politická ekonomie, No. 4, pp , Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISSN Sutgerland, H. (2005): Combating Poverty and Social Exclusion Through Changes in Social and Fiscal Policy, EUROMOD Working Paper, No. EM8, cit: 11

12 , online: 11. Štěpánková, P. (2002): Využití mikrosimulačního modelování v hodnocení redistribuční funkce daní a sociálních dávek, Finance a úvěr, No Večerník, J. (2002): Přerozdělování příjmů daněmi a dávkami v ČR: jeho proměny a reflexe po roce 1989, Finance a úvěr, No. 1 12

13 2 Hodnocení dopadů regulací (RIA) 2.1 Úvod Regulace je procesem ovlivňování chování subjektů vedeným snahou dosáhnout specifických cílů vymezených politickými procesy na místní, národní nebo nadnárodní úrovni. Tyto cíle mají velmi různorodou povahu; nejčastěji se jedná o sociální, právní, ekonomické, morální, environmentální či jiné cíle. Hodnocení dopadů regulací je tedy de facto formalizovaným postupem pro celospolečenskou analýzu užitků a nákladů, která je vládou prováděna ve stanovených případech regulací. Nezahrnuje jen měření nákladů (u těchto nákladů jde zejména o náklady vyvolané uloženými informačními povinnostmi), ale také vyhodnocuje užitky a negativní efekty vyvolané uvažovanou regulací v nejširším společenském smyslu. Následně pak, ve své komplexní podobě, kvantifikuje všechny předvídané následky přijímané regulace a diskontováním očekávaných užitků a nákladů určuje jejich současnou hodnotu a tím celkový čistý užitek navrhované regulace. Proces hodnocení dopadů a jeho prvky lze znázornit např. následujícím schématem. Schéma 1: Proces a prvky hodnocení dopadů regulací Proces Vazba na jednotlivé prvky hodnocení Vymezení Cíle politik Vazby politik Identifikace Možnosti regulací Ohodnocení Náklady Užitky Ostatní dopady Konzultace Forma Zapojení dotčených subjektů Vynucování, plnění povinností, monitoring Po ukončení RIA je přijato rozhodnutí Zdroj: OECD (2008) V levém sloupci je vymezen proces hodnocení dopadů regulací (vymezení a identifikace problému, ohodnocení užitků a nákladů, konzultace s veřejností, forma 13

14 regulace), přičemž probíhá chronologicky od prvního řádku dále dolů (šipka dolů). Pravá část obrázku ukazuje podrobnější vymezení jednotlivých prvků celého procesu a pro každý řádek ukazuje, že je nutné analyzovat i vazby mezi jednotlivými prvky. 2.2 Vývoj hodnocení dopadů regulací v zahraničí Evropská unie První hodnocení regulace pomocí hodnocení dopadů pro podnikání (Business Impact Assessment) začala Evropská komise (EK) provádět od roku V další dekádě se začalo vyvíjet hodnocení dopadů (Impact Assessments), zejména pro regulace v oblasti životního prostředí a ochrany spotřebitelů. Od nového tisíciletí pak převládla koncepce tzv. dobré regulace (BR, Better Regulation). Počátky dobré regulace, hlavní implementační doporučení a časový scénář lze najít v tzv. Mandelkernově skupině (Mandelkern Group 2001), která navrhla pět možných modelů institucionální struktury provádění hodnocení dopadů. Základní prvky hodnocení dopadů dle Mandelkernovy zprávy shrnuje Staroňová (2009: str. 34) takto: Určit, proč je intervence nutná a žádoucí. Navrhnout varianty řešení. Určit dotčené subjekty, užitky a náklady pro jednotlivé varianty. Provést konzultační proces a jeho zhodnocení. Vymezit dopady na malé a střední podniky a znevýhodněné skupiny. Analyzovat vazbu regulace na stávající právní rámec a politiky. Zabezpečit implementaci a analyzovat varianty implementace. V letech se dohodly předsednické země (Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie) na prioritě agendy dobré regulace pro své předsednictví. V roce 2006 se přidaly další předsednické země, Finsko a Rakousko (tzv. The Six Presidencies Statement). V roce 2005 došlo v revidované Lisabonské strategii k zapojení dobré regulace jako prioritní agendy pro zrychlení ekonomického růstu. Konkrétní rozpracování obecných zásad bylo obsaženo v návodu z roku

15 (Impact Assessment Guidelines), který definuje i vnitřní struktury v Komisi zabývající se hodnocením dopadů, místo a formu konzultací apod. Předběžná hodnocení dopadů jsou zveřejňována každý rok spolu se schvalováním pracovního programu Komise. Komplexní hodnocení dopadů se provádí u návrhů regulace, které: mají rozsáhlé ekonomické, sociální či environmentální dopady, mají rozsáhlé dopady na dotčené skupiny, zásadně mění či reformují stávající politiku nebo zavádějí novou. Každoroční zhodnocení zlepšování tvorby legislativy je obsaženo v šesti zprávách ( ). Na ně navazují tři tzv. Strategické přezkumy lepší regulace v EU. Od roku 2002 do konce roku 2008 bylo provedeno více než 400 hodnocení dopadů, z toho v roce 2008 celkem 135. V roce 2009 se jich uskuteční cca 100. Komise v roce 2006 zřídila Výbor pro hodnocení dopadů (Impact Assessment Board, IAB), který jedná nezávisle na útvarech vytvářejících politiku a kontroluje kvalitu hodnocení dopadů. Výbor za dobu své činnosti prošetřil všechna hodnocení dopadů vydaná Komisí a požádal o opětovné předložení hodnocení dopadů ve 32 % případů. 2.3 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) podporuje lepší kvalitu regulace a regulatorní reformy pomocí nástrojů, jako jsou doporučení, analýzy postupů v jednotlivých zemích, sektorové analýzy, tvorba indikátorů kvality regulace apod. Reformy regulace mohou spočívat ve změně jednoho regulačního předpisu nebo celého regulačního rámce. Důležité jsou rovněž reformy institucí, které regulace provádějí. Hodnocení dopadů regulací je nástrojem, který je rozšířen ve všech zemích OECD. Doporučení ke zlepšení kvality vládní regulace (Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation) z roku 1995 vytvořila první mezinárodní standardy regulatorní kvality a návod a doporučení pro lepší provádění RIA. Principy kvality 15

16 regulace (The OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance) se zaměřily na komplexní pojetí RIA pro celý veřejný sektor, přičemž byla propojena kritéria, jako je např. konkurenceschopnost a otevřenost trhů. Ke klasickým příkazovým/zákazovým formám regulace (command and control regulation) existují také alternativní postupy, jak dosáhnout stanovených cílů (OECD 2002). Cílem RIA je hned na počátku diskuse o cestách k dosažení cílů analyzovat, zda tyto nepříkazové cesty nevedou ke sledovanému cíli efektivněji. Jak již bylo uvedeno, dokumenty OECD obsahují doporučení k lepší regulaci a provádění hodnocení dopadů regulací od roku 1995 (OECD 1995) jedná se o obecná doporučení směrem k: rozhodnutí o vhodné úrovni státní správy pro regulaci, zapojení dotčených skupin do procesu přípravy a hodnocení regulací. V nedávné době stejná organizace (OECD 2005) publikovala další doporučení zaměřená na kvalitu regulace. Jde o shrnutí a upřesnění předchozích doporučení, přičemž je důraz kladen zejména na: institucionální zabezpečení dobré regulace (odpovědnost, kapacity, kvalita pracovníků a jejich vzdělávání, konzultace, horizontální i vertikální spolupráce státní správy), vyhodnocování dopadů regulace a ex post hodnocení dopadů, průhlednost procesu regulace a RIA (konzultace, přístupnost). 2.4 Proces hodnocení dopadů regulací v ČR Politických cílů, s kterými přichází každá nová politická reprezentace, resp. vláda, lze obvykle dosáhnout různými nástroji. Hodnocení dopadů vládních politik před jejich zavedením (ex ante hodnocení dopadů) napomáhá zkvalitnit systém řízení a koordinace ve veřejném sektoru tím, že strukturuje problémy; 16

17 nutí politiky i státní správu formulovat jednoznačné cíle vládních politik a v ideálním případě tyto cíle kvantifikovat; ukazuje vazby mezi ostatními politikami; dává politikům možnost vybírat si mezi alternativními způsoby dosahování politických cílů; umožňuje státní správě předkládat profesionálně zpracované návrhy s doporučením nejefektivnějších variant; politickou odpovědnost za výběr méně efektivních řešení ponechává na politicích. Po schválení a zavedení zvoleného řešení do praxe by měla následovat ex post hodnocení dopadů regulací, což v praxi nutně znamená hodnocení jak nákladů regulace, tak jejích přínosů v nejširším slova smyslu. Ex post hodnocení kromě získání informace o tom, zda je dosahováno stanovených cílů, umožňuje zpětně vyhodnotit i kvalitu provedeného hodnocení dopadů, protože dovoluje ověřit předpoklady použité v hodnocení. Pravidelné ex post hodnocení také podporuje omezení či zrušení regulací a vládních politik, u kterých nejsou stanovené cíle dosahovány nebo jsou dosahovány neefektivně. Celý proces hodnocení dopadů lze popsat následujících schématem. Mezi krokem 5 a 2 existuje i zpětná vazba po ex post vyhodnocení je možné změnit regulaci a přijít s jinými variantami, jak dosáhnout stanovených cílů. Schéma 2: Vazby mezi politickými cíli a hodnocením dopadů Politické cíle Varianty jejich dosažení Hodnocení všech dopadů variant regulace (ex ante) Zdroj: autor na základě platných předpisů ČR Zavedení regulace do praxe Vyhodnocování všech dopadů přijaté regulace (ex post) V České republice byla v roce 2007 RIA zavedena do praxe centrální státní správy formou novely Legislativních pravidel vlády Usnesením vlády č. 816/2007 a 17

18 Usnesením vlády č. 877/2007 (Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace). 1 Celkový rámec pro provádění RIA v České republice se opírá především o systém dobré regulace Evropské unie, doporučení OECD a anglosaské i nizozemské zkušenosti s hodnocením dopadů. Je logické, že neexistuje a ani nemůže existovat jediný model fungování RIA pro všechny situace. Vždy je nutno přihlédnout ke specifickým kulturním, sociálním, institucionálním a právním podmínkám dané země, odvětví, problému či kulturního okruhu. Ačkoliv je implementace RIA v České republice prováděna v podmínkách zeštíhlování státní správy, je možné vycházet z poměrně dobře nastaveného legislativního procesu, který RIA zkvalitňuje. Základní prvky hodnocení dopadů regulací v ČR ukazuje následující schéma. Schéma 3: Základní schéma hodnocení dopadů regulací v České republice Malá RIA, Velká RIA, Schválení věcný Cíle paragraf. regulace záměr vlády znění vládou a zákona a zákona parlamentem schválení Implementace Vyhodnocování vládou Zdroj: autor na základě platných předpisů ČR Na rozdíl od obecného postupu pro hodnocení dopadů doporučeného OECD je v českém případě vsunut do rozhodovacího procesu mezikrok ve formě tzv. malé RIA. Jde o snahu již ve fázi přípravy věcného záměru zákona zachytit varianty dosahování cílů, ale přitom nezatížit státní správu nadměrnou agendou související s RIA. Malá RIA totiž na rozdíl od velké nemusí obsahovat detailní vyčíslení užitků a nákladů regulací spíše se zaměřuje na identifikaci dotčených skupin pro jednotlivé varianty. Rozdíly mezi malou a velkou RIA pro Českou republiku ukazuje následující tabulka. 1 Mezi další dokumenty upravující rámec provádění regulací v České republice patří zejména Statut Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu (Usnesení vlády č. 927/2007), Statut Grémia, Jednací řád Grémia, Metodika pro určování velikosti a původu administrativní zátěže podnikatelů, Metodika pro stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy, Jednací řád Výboru pro kontrolu kvality hodnocení dopadů. 18

19 Schéma 4: Malá a velká RIA v České republice Malá RIA Velká RIA 1. Důvod předložení Název Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 1. Důvod předložení Název Popis problému 2. Návrh variant řešení Návrh možných řešení včetně varianty nulové Dotčené subjekty 2. Návrh variant řešení Návrh možných variant řešení Dotčené subjekty 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů Identifikace nákladů a přínosů všech variant Konzultace 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů Hodnocení dopadů jednotlivých variant Konzultace Implementace a vynucování každé varianty 4. Návrh řešení Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení Implementace a vynucování Přezkum účinnosti Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů Zdroj: ÚV ČR (2007) 4. Návrh řešení Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení Přezkum účinnosti Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů 19

20 2.5 Zdroje ke kapitole a k dalšímu studiu 1. EC (2002): European Governance: Better lawmaking, COM, 275, Brussels: Commission of the European Communities 2. EC (2005): Impact Assessment Guidelines, SEC, 791, Brussels: Commission of the European Communities 3. EC (2009): Impact Assesment Guidelines, SEC, 92, Brussels: Commission of the European Communities, online: 4. Mandelkern Group on Better Regulation (2001), Final Report, Brussels: Commission of the European Communities 5. MV ČR (2008): Hodnocení dopadů právní regulace zkušenosti a poznatky ve státní správě a příklady dobré praxe za období od počátku roku 2008, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, cit , online: aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d 6. MV ČR (2009): Zpráva o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace v roce 2008, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, online: aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d 7. Němec, J., Fantová, M. (2008): Czech and Slovak Lessons for Public Administration Performance Evaluation, Management and Finance, Ekonomický časopis, vol. 56, no. 4, pp OECD (1995): Recommendation of the Council on Improving the Quality of Government Regulation, Paris 20

21 9. OECD (1997): Regulatory Impact Analysis: Best practices in OECD Countries, Paris 10. OECD (2002): OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Policies in OECD Countries, Paris 11. OECD (2005): OECD Guiding Principles for Regulatory Duality and Performance, Paris 12. OECD (2008): Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for Policy Makers, Paris 13. Ochrana, F (2005): Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru,praha: Ekopress 14. Staroňová, K. (2009): Hodnotenie vlivov: Impact assessment v teórii a praxi Slovenska a Európskej únie, Bratislava: Institute of Public Policy 15. Trnka, D., Rusňáková, Z. (2007): Seminář Implementace hodnocení dopadů regulace (RIA), Praha: Ministerstvo vnitra ČR, , online: aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d 16. ÚV ČR (2001): Usnesení vlády České republiky č. 650 k Analýze doporučení Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) pro další postup regulatorní reformy v České republice a k návrhům opatření k naplňování těchto doporučení, Praha: Úřad vlády ČR 17. ÚV ČR (2002): Usnesení vlády České republiky č P k návrhu změn Legislativních pravidel vlády, Praha: Úřad vlády ČR 18. ÚV ČR (2004): Usnesení vlády České republiky č o změně Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády, Praha: Úřad vlády ČR 21

22 19. ÚV ČR (2005): Usnesení vlády České republiky č.420 k návrhu postupu začlenění metody pro hodnocení dopadu regulace na podnikatelské prostředí do procesu přípravy regulace (RIA), Praha: Úřad vlády ČR 20. ÚV ČR (2007a): Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace, Příloha k Usnesení vlády č. 877/2007, Praha: Úřad vlády ČR 21. ÚV ČR (2007b): Usnesení vlády České republiky č.816 k návrhu změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády, Praha: Úřad vlády ČR 22. ÚV ČR (2007c): Usnesení vlády České republiky č.877 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace, Praha: Úřad vlády ČR 23. Vítek, L. (2011): Hodnocení dopadu regulací (RIA), In Nekola (ed.), Současné metodologické otázky veřejné politiky, Praha: Karolinum 24. Vítek, L. (2010): Hodnocení dopadů vládních regulací, In Ochrana et al, Veřejný sektor a veřejné finance, Praha: Grada 22

23 3 Analýza nákladů a přínosů (CBA) Podobně jako je v soukromé sféře snaha realizovat jen ty projekty, které přinášejí investorovi zisk, měly by ve sféře veřejné být realizovány jen ty projekty, které vedou k růstu celkového společenského blahobytu. Pokud se takových projektů/investic nabízí více, měly by z nich být vybrány ty, které jsou pro společnost nejvýhodnější. Jednou z možností jak veřejné projekty/investice hodnotit, případně mezi nimi vybírat ty nejvýhodnější, je využití metody s názvem cost benefit analýza, neboli analýza nákladů a přínosů (dále pouze CBA). Někdy se lze také setkat s označením socioekonomická nebo společenská CBA (SCBA z angl. Social Cost-Benefit Analysis). Přestože teoretické základy této metody byly položeny již v polovině 19. století, v praxi začala být využívána až ve 30.letech 20.století v USA, a to v oblasti hodnocení efektivnosti návrhů federálního systému vodních kanálů (EC, 2002). Analýza nákladů a přínosů (CBA z angl. Cost-Benefit Analysis) se využívá jako základní nástroj pro ekonomické hodnocení připravovaných veřejných investičních záměrů nebo projektů. V komerční sféře je obdobou této metody tzv. finanční analýza, která poskytuje investorům přehled o ekonomické efektivnosti kapitálu vloženého do projektu a tedy i o návratnosti investic. Základním a zásadním rozdílem mezi CBA a finanční analýzou je to, že v CBA jsou zahrnuty nejen peněžní toky, ale i nepeněžní náklady a příjmy, a to z pohledu všech dotčených skupin společnosti - obyvatelstva, investora, státu atp. Ve skutečnosti dochází vždy k tomu, že náklady a přínosy projektu se vzájemně prolínají mezi různými skupinami ekonomický subjektů. Tuto skutečnost názorně ilustruje následující příklad výstavby bioplynové stanice. Ze schématu je zřejmé, že každý z aktérů má od projektu jiná očekávání a současně, že náklad jednoho aktéra (např. úroky placené investorem z poskytnutého bankovního úvěru) mohou být přínosem jiného (úrokové platby jsou výnosem věřitele). 23

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Anotace: Cílem této části vzdělávacího modulu je seznámit účastníky

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

CBA příručka žadatele

CBA příručka žadatele CBA příručka žadatele Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Jan MELICHAR Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova 2. kulatý stůl 30. květen, 2007 Centrum pro

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Financování ochrany životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 2.1 BLIŽŠÍ INFORMACE K REALIZACI AKCE OBSLUŽNÝ OBJEKT HOMOLE... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Hodnocení PPP 1 projektů

Hodnocení PPP 1 projektů Hodnocení PPP 1 projektů Eva Kislingerová, Patrik Sieber 2, Abstrakt PPP projekty jsou jednou z forem jak realizovat vybrané veřejně prospěšné akce. Metodické nástroje hodnocení se zaměřují jak na otázku

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI 1. část Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI Šest členských států Evropské unie zavedlo daňovou reformu, která přesouvá daňové břemeno ze zdanění práce k zdanění energie náročné na

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Přímé přínosy dopravní infrastruktury, Nepřímé přínosy dopravních výkonů ů (procesů).

Přímé přínosy dopravní infrastruktury, Nepřímé přínosy dopravních výkonů ů (procesů). Přínosy dopravní infrastruktury Produkční funkce Faktory růstu Prof. Ing. Petr Moos, CSc Dopravní fórum - Praha 2011 petr.moos@rek.cvut.cz 1 Přínosy dopravní infrastruktury Vymezení a vyjádření hospodářského

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více