SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY"

Transkript

1 SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU Základy teorie CBA a její uplatnění v rámci projektů fondů EU Dům techniky Pardubice, Mgr. Petr Dovolil Struktura školení Nařízení a metodické dokumenty k CBA v rámci fondů EU co je CBA, dokumenty EK Finanční analýza metodika, finanční ukazatele, příspěvek Společenství (EU), finanční udržitelnost Ekonomická analýza včetně analýzy citlivosti a analýzy rizik Závěr Ukázka příkladů FA a CBA Dotazy 1

2 Nařízení a metodické dokumenty k CBA v rámci fondů EU Co je CBA a proč ji zpracovat? CBA (analýza nákladů a přínosů Costs Benefits Analysis) se skládá z následujících hlavních částí: finanční analýzy ekonomické analýzy analýzy citlivosti analýzy rizik FEA finanční a ekonomická analýza V rámci fondů EU je CBA především využívána pro: prokázání že daný projekt je z ekonomického pohledu žádoucí a že přispívá k cílům regionální politiky EU poskytnutí důkazů, že příspěvek z EU fondů je nutný pro zajištění finanční realizovatelnosti projektu. 2

3 Nařízení ES k problematice CBA Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne (aktualizace Nařízením Rady (ES) č. 1341/2008, č. 539/2010) Článek 55: Projekty vytvářející příjmy. Kdy je nutné zpracovat finanční analýzu a jak ovlivní míru podpory. Články 39, 40: Velké projekty (nad 50 mil. ). Co je velký projekt? Jaké informace musí členský stát poskytnout jako podklad k rozhodnutí EK? Nařízení Komise (EK) č. 1828/2006 ze dne (aktualizace Nařízením Rady (ES) č. 832/2010) Povinný formulář žádosti pro dva typy velkých projektů. Investice do infrastruktury. Produktivní investice. Další dokumenty EK Pracovní dokument 4 Evropské komise (srpen 2006): Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů. podrobnější požadavky na zpracování CBA odkazuje na starší dokument Guide to cost-benefit analysis of investment projects Evropské komise (červen 2008): Návod pro analýzu nákladů a přínosů investičních projektů. rozvíjí informace z PD4 zpracované názorné příklady 3

4 To je ono Přehled požadavků na zpracování CBA Přímo z Pracovního dokumentu 4: definování cílů, identifikace projektu a výsledky studie proveditelnosti finanční analýza ekonomická analýza citlivostní analýza a analýza rizik Požadavek na všechny projekty! Požadavek na všechny projekty! Požadavek na velké projekty! Požadavek na velké projekty! 4

5 Finanční analýza Kdy je nutné zpracovat FA? Dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne (vč. aktualizací) článku 55 Projekty vytvářející příjmy odst. 1: Pro účely tohoto nařízení se projektem vytvářejícím příjmy rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. odst. 6: Tento článek se nevztahuje na projekty podléhající pravidlům o státní podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy. 5

6 Kdy je nutné zpracovat FA? Interpretace článku 55 projekty vytvářející příjem Veřejná podpora ANO Postupuje se dle pravidel Veřejné podpory NE NE Projekt vytvářející příjem (dle článku 55) ANO Projekty s celkovými IN do 1 mil. a provozní ztráta Možná maximální podpora (článek 53) až 85 % (zaleží na ŘO OP) Nutno zpracovat finanční analýzu Kdy hrozí veřejná podpora EU? Dle kritérií čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, konkrétně: převod veřejných prostředků: (dotace, zvýhodněná půjčka, daňová úleva, atd.) přímá i nepřímá výhoda hospodářská výhoda: (výhoda oproti podnikům z důvodu dotace) selektivita: (např. podpora určitého typu podnikání) účinek na hospodářskou soutěž a obchod: (dotčení obchodu mezi členskými státy). V praxi je výklad (posouzení) konkrétního případu poměrně náročné Nejdříve se posuzuje, zda projekt podléhá podmínkám veřejné podpory EU, tj. zda hrozí narušení hospodářské soutěže a teprve poté se ověřuje, zda bude poskytnutí veřejné podpory slučitelné s právem EU. 6

7 De minimis Typy veřejné podpory EU 1/3 Pro jeden podnik lze poskytnout podporu max EURO na tři roky, podpora dle takto nastavené výše není počítána jako VP. Regionální podpora GBER (bloková podpora) zajištění počáteční investice založení, rozšíření provozovny, změna typu podnikání v rámci stanovení výše podpory nesmí být do základu pro výpočet podpory zahrnuty provozní náklady výše Regionální podpory (jeden typ GBER) je určena dle tzv. způsobilých regionů malé podniky mohou mít podporu navýšenu o 20 %, střední podniky o 10 % oproti regionální podpoře Typy veřejné podpory EU 2/3 7

8 Typy veřejné podpory 3/3 Pokyny pro životní prostředí (2001/C 37/3) definují: mají za cíl stanovit podmínky, kdy lze veřejnou podporu považovat za nutnou k zajištění ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, aniž by měla neúměrný vliv na hospodářskou soutěž a hospodářský růst. podpora malým a středním podnikům k zajištění Směrnic ŽP (15 %) podpora podnikům zavádějící vyšší standardy v oblasti ŽP tzn. nad rámec závazných Směrnic EU (30 %) kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), využívání OZE 40 % sanace průmyslových areálů (neznámý původce) 100 % přemístění podniků a poradenství pro malé a střední podniky (%) Nutno nejdříve notifikovat EK. Hlavním úkolem je stanovit zda: Hlavní účel finanční analýzy projekt potřebuje podporu z veřejných zdrojů? - pokud ano =) kolik? V rámci výpočtu FA musí být stanoveno: finanční návratnost investice a vlastního (národního) kapitálu (FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K) příslušný (maximální) příspěvek Společenství (EU) - procento a výše dotace z příslušného OP prověření finanční udržitelnosti projektu: kumulovaný čistý tok hotovosti (nediskontovaný) by měl být po celé posuzované období kladný (dle standardní metodiky EK) kontrola finanční udržitelnosti projektu ve smyslu tvorby dostatečné části čistých příjmů (tj. rozdíl mezi příjmy a provozními náklady), a to ve výši více než poloviny hodnoty původní investice na konci ekonomické životnosti daného prvku projektu. (měkčí přístup vyjednán v rámci OPŽP) 8

9 Základní pojmy stále a běžné ceny FA může být počítána ve stálých i v běžných cenách, záleží na přístupu Žadatele, respektive podmínkách daného OP. Letos stojí nákup 100 Kč Příští rok stojí stejný nákup 102 Kč Meziroční inflace spotřebitelských cen = 2 % Cenová úroveň letos = 1, příští rok 1,02 Míra inflace je procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen Ve stálých cenách cena nákupu je pořád stejná V běžných cenách letos 100 Kč, příští rok 102 Kč Stále ceny = reálné Běžné ceny = nominální Finanční indikátory projektu 1/5 FNPV/C (současná čistá hodnota bez dotace ) musí být záporná pro infrastrukturní projekty (tj. bez veřejné podpory). FRR/C musí být nižší než diskontní sazba PD4 doporučuje diskontní sazbu ve výši 5 %. FNPV/K ( s dotací ) musí být vyšší než FNPV/C musí být stále záporná. FRR/K (vnitřní míra návratnosti) musí být vyšší než FRR/C (dle definice), ale ne nepřiměřeně vysoká. Guide uvádí limit 5 % (hodnota by měla být větší) pro reálnou sazbu, stejný jako finanční diskontní sazba. 9

10 Finanční indikátory projektu 2/5 Současná hodnota (present value, PV): současná hodnota budoucího toku peněz Diskontní sazba (discount rate, r): sazba, kterou se snižuje budoucí tok peněz a kterou se vypočítá PV PV = DF C t C - tok hotovosti t r 5% Diskontní faktor (discount factor, DF): faktor, kterým se násobí budoucí tok peněz, aby se rovnal PV NPV t t n 1 (1 r ) 0 t C t DF 1 t (1 r) kde: C t je čistý tok hotovosti v období t Čistý tok hotovosti = příjmy náklady Finanční indikátory projektu 3/5 Příští rok očekáváme příjem ve výši Kč Diskontní sazba = 5 % Současná hodnota: PV C (1 r) (1 0,05)

11 Finanční indikátory projektu 4/5 IRR = vnitřní míra návratnosti IRR = výše diskontní sazby r pro kterou je NPV = 0 Pokud IRR > r, NPV > 0 Pokud IRR < r, NPV < 0 Další způsob hodnocení projektu Finanční indikátory projektu 5/5 Prostá doba návratnosti = počet let potřebných k tomu, aby kumulativní součet peněžních toků převýšil úvodní (počáteční) investici. Reálná doba návratnosti = počet let potřebných k tomu, aby kumulativní součet diskontovaných peněžních toků převýšil úvodní investici. 11

12 Výdaje Příjmy Výpočet příspěvku Společenství 1/5 Toky hotovosti Referenční období Zbytková hodnota prvků se zbývající životností Příjmy z dané investice Čisté příjmy z dané investice Provozní náklady Provozní náklady Původní investice (celkové IN vč. způsobilé DPH ale bez rezervy) Rezerva (nevstupuje do výpočtu finanční mezery) Reinvestice prvků na konci své životnosti Čas Diskontování při 5% finanční diskontní míře znamená snížení zbytkové hodnoty na 25% nediskontované hodnoty Výpočet příspěvku Společenství 2/5 obecné Nařízení používá pojem čistý příjem z investice EK zajímá pouze dopad projektu, nikoliv ostatní finanční toky musíme modelovat scénář s projektem a scénář bez projektu (čistě hypotetický scénář) přírůstkový příjem = příjem ve scénáři s projektem příjem ve scénáři bez projektu přírůstkové náklady = náklady ve scénáři s projektem náklady ve scénáři bez projektu 12

13 Výpočet příspěvku Společenství 3/5 Interpretace článku 55 projekty vytvářející příjem FM Čisté příjmy Financováno Finanční z EU 85% mezera z FM Výdaje Plánovací období interpretace článku 53, 55 a přílohy III Nařízení ES č. 1083/2006 (včetně pozdějších aktualizací) Strop pro míru spolufinancování EU 85% Míra podpory (%) = [(náklady příjmy)/náklady] x 0,85 Výpočet příspěvku Společenství 4/5 Všimněte si rozdílu mezi pojmy: způsobilé výdaje a způsobilé náklady 13

14 Výpočet příspěvku Společenství 5/5 Diskontované investiční náklady = celkové investiční náklady projektu + reinvestice v rámci projektu Diskontované čisté příjmy = Nebo reinvestice patří sem? celkové přírůstkové příjmy projektu - celkové přírůstkové provozní náklady + zbytková hodnota Existují dva hlavní přístupy k udržitelnosti: Finanční udržitelnost projektu 1/1 finanční udržitelnost projektu je splněna když jsou kumulované (nediskontované) čisté peněžní toky po celé referenční období kladné Tabulka finanční udržitelnosti Rok V běžných cenách Přítoky hotovosti Finanční zdroje celkově tis. Kč Výnosy tis. Kč Přítoky celkem tis. Kč Odtoky hotovosti Investiční náklady tis. Kč Provozní náklady (vč. reinvestic) tis. Kč Splácení úvěrů (vč. úroků) tis. Kč Daně tis. Kč Odtoky celkem tis. Kč Tok hotovosti celkem tis. Kč Kumulativní tok hotovosti celkem tis. Kč Diskontovaný kumulativní tok hotovosti celkem tis. Kč v rámci projektů OPD pro silniční stavby není finanční udržitelnost problém v rámci některých dalších operačních programu je finanční udržitelnost posuzována v mírnějšímu režimu např. OPŽP je finanční udržitelnost posuzována jako: (kontrola projektu ve smyslu tvorby dostatečné části čistých příjmů (tj. rozdíl mezi příjmy a provozními náklady), a to ve výši více než poloviny hodnoty původní investice na konci ekonomické životnosti daného prvku projektu) 14

15 Ekonomická analýza Nařízení pro velké projekty 1/2 Nařízení Rady 1083/2006/ES, respektive č. 539/2010 článek 39 definuje: Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti mohou jako součást operačního programu nebo programů financovat výdaje zahrnující řadu prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíli, jehož celkové náklady přesahují 50 milionů EUR (dále jen velký projekt ). ALE, pro dopravní projekty silničních staveb požadavek CSHS. Nařízení Rady 1083/2006/ES článek 55 odstavec 1 definuje: Pro účely tohoto nařízení se projektem vytvářejícím příjmy rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. 15

16 Nařízení pro velké projekty 2/2 Nařízení Rady 1083/2006/ES článek 40 odstavec e uvádí: zpracovat analýzu nákladů a přínosů, včetně posouzení rizik a předpokládaného dopadu na dané odvětví a na socioekonomickou situaci daného členského státu nebo regionu, a pokud je to možné a vhodné, ostatních regionů Společenství. Stanovení celkových investičních nákladů projektu tzn. Individuální versus Velký projekt je dle Pokynu pro použití směnného kurzu pro aplikaci čl. 39 Obecného nařízení a pro sledování čerpání alokací operačních programů s velkými projekty, Ministerstvo financí 24. října 2008 V rámci silničních dopravních staveb v ČR používání nástroj HDM-4 Zpracování ekonomické analýzy výchozím bodem ekonomické analýzy jsou standardně peněžní toky používané ve finanční analýze ekonomická analýza je robustní a velice často i náročná analýza. v rámci zpracování ekonomické analýzy je třeba provést určité úpravy: daňové opravy opravy z důvodu externalit od cen tržních k cenám účetním (stínovým) 16

17 Projekt zaslouží podporu, pokud: Ekonomické ukazatele projektu čistá současná hodnota ENPV > 0 diskontovaný součet čistých přínosů je kladný ekonomická míra návratnosti ERR > 5,5 % ekonomická návratnost projektu převyšuje společenskou diskontní sazbu ale ne příliš moc! obecně se hodnoty ERR nad 15 ~ 20 % nezdají být důvěryhodné. poměr přínosů / nákladů (BCR) > 1 Analýza citlivosti: Analýza citlivosti kvantifikovaná analýza vstupních proměnných, které mají největší dopad na hlavní výstupy projektu: musí být zpracována za finanční i ekonomické ukazatele projektu hledá se kritická proměnná =) je ta proměnná, u které změna o 1 % (kladná či záporná) způsobuje odpovídající změnu základní hodnoty NPV o 1 % hledá se měnící se proměnná =) je taková proměnná (FRR, ERR) která zapříčiní NPV = 0 17

18 Analýza rizik Odhaduje pravděpodobnost změn hlavních vstupních proměnných a dopad těchto změn na hlavní finanční a ekonomické ukazatele projektu. Hlavní vstupní proměnné projektu se nejčastěji modelují metodou Monte-carlo v závislosti na pravděpodobnosti výskytu. Parametry které se v rámci analýzy rizik posuzují jsou: FRR, FNPV, ERR, ENPV. Závěr: Nejdůležitější otázky Vytváří projekt příjem dle definice v čl. 55? Podléhá projekt pravidlům veřejné podpory EU? Je projekt individuální nebo velký ve smyslu čl. 39? Soulad hlavních ukazatelů FA resp. CBA s dokumenty EK. Nutné používat reálné vstupy do FA/CBA. 18

19 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Petr Dovolil E: T: F: Ukázky výsledků FA a CBA 19

20 Ukázka 1/4 Projekt Čistý tok hotovosti (tis. CZK) IRR (%) NPV (r = 10%) C 0 C 1 A B Který projekt je lepší? Ukázka 2/4 Projekt Čistý tok hotovosti (tis. CZK) C 0 C 1 C 2 C 3 Prostá doba návratnosti NPV (r = 10%) A B Který projekt je lepší? 20

21 Ukázka 3/4-4,6% ,9% Je tento projekt v pořádku? Ukázka 4/4 30 5,0% Otázky: Co je neobvyklého na tomto příkladu? Je možné, aby se výše finanční mezery rovnala nebo byla vyšší než 100%? ,9% 21

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V PARDUBICKÉM KRAJI UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY TÉMA IV/1.SEMINÁŘ (4.SEMINÁŘ

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy. Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy

Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy. Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy Verze 1.8 ke dni 20.2.2012 1 Vydání č. Platné od 1 14.12.2007 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Ing. Ing. JUDr. Kaprhálová

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 1. listopadu 2010 Č.j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Směrnice MŽP č. 3/2011

Směrnice MŽP č. 3/2011 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 31. ledna 2011 Č.j.: 249/M/11, 5971/ENV/11 Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu

Více

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách Metodika hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Únor 2013 Předmluva Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách byla zpracována na základě zadání (nabídky

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

Více

Metodika ekonomické analýzy

Metodika ekonomické analýzy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Metodika ekonomické analýzy PŘÍLOHA 4 Manuál k VH modelu Zelená louka -

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 2013

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

Manuál k finančnímu modelu pro vlastníky. a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Manuál k finančnímu modelu pro vlastníky. a provozovatele vodohospodářské infrastruktury OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k finančnímu modelu pro vlastníky a vodohospodářské infrastruktury

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 20. 10. 2009 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

VYPRACOVÁNÍ FINANČNÍHO MODELU A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Projekt CCI 2003/16/P/PA/005 Pomoc národním orgánům při přípravě a řízení projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v České

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 28.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 200/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí

Více

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ

DOTACE A JEJICH ZOBRAZENÍ V ÚČETNICTVÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DOTACE A JEJICH

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza Úvod Studie proveditelnosti, její finanční a ekonomická část,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více