Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014"

Transkript

1 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014

2 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí Plnění patření k průřezvým rizikům Plnění patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů Plnění finančních milníků pr rk Stav plnění pravidla n+2 v rce 2014 na úrvni peračních prgramů Neplnění predikcí na úrvni jedntlivých peračních prgramů

3 Úvd Ministerstv pr místní rzvj ČR Nárdní rgán pr krdinaci (MMR-NOK) na základě usnesení vlády ČR č. 144/2014 zpracval Infrmaci stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014. Materiál infrmuje stavu plnění patření k průřezvým a klíčvým rizikům, které měly být splněny d knce srpna Dále bsahuje infrmaci aktuálním plnění pravidla n+2 pr rk 2014, finančních milníků čerpání a jak jedntlivé řídící rgány naplňují predikce. Přílhu tht dkumentu je Plán využití NSRR s infrmací plnění jedntlivých patření k průřezvým a klíčvým rizikům. Shrnutí V měsíci srpnu 2014 neměl termín plnění ţádné ze stanvených patření. Pzitivní trend sledujeme u finančníh čerpání. V případě prplacených prstředků byl v měsíci srpnu příjemcům prplacen 1 mld. Kč více, neţ byly dhady. Řídící rgány pak v suhrnných ţádstech předlţily na MF-PCO 0,2 mld. Kč více. Nárůst v čerpání finančních prstředků nebyl však v takvé výši, aby pkryl skluz z prvníh plletí rku Ze strany MMR-NOK budu v říjnu 2014 pět vyhdnceny krizvé plány řídících rgánů (plnění k 30. září 2014) a také aktualizvány dhadvané částky nevyčerpání v rce Vývj čerpání červenec srpen 2014 V meziměsíčním srvnání dšl k navýšení bjemu finančních prstředků ve všech sledvaných stavech. V srpnu 2014 byl nvě vydán 717 Rzhdnutí / Smluv v celkvé hdntě 5,9 mld. Kč (EU pdíl). Na účty příjemců byl prplacen dalších 9,2 mld. Kč (EU pdíl). D EK byla zaslána ţádst platbu 1 v celkvé hdntě 0,1 mld. Kč (EU pdíl). Graf č. 1 zjedndušeně ukazuje, klik prstředků byl d knce srpna 2014 investván d prjektů financvaných z peračních prgramů (EU pdíl) a klik prstředků si ČR vyţádala z rzpčtu EU zpět. MMR-NOK předpkládal v průběhu srpna 2014 vyšší navýšení finančních prstředků zaslaných d EK, a t v návaznsti na certifikace MF-PCO, které byly naplánvány na srpen Z důvdu nárčné certifikace však byl na září psunut deslání ţádsti d EK za OP Lidské zdrje a zaměstnanst, ROP Jihvýchd a Integrvaný perační prgram. Dále by v září měly být deslány ţádsti d EK za OP Ţivtní prstředí, OP Praha Knkurenceschpnst, ROP Severvýchd a ROP Střední Mrava. Na přelmu září a října se čekává také deslání ţádsti za ROP Jihzápad. Odeslání ţádstí za OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst, ROP Mravskslezsk a ROP Střední Čechy závisí na vyjednávání s EK v blasti krekcí a auditů. 1 Ţádst platbu byla zaslána za OP Technická pmc. 3

4 Graf č. 1 Stav čerpání na úrvni NSRR (v mld. Kč) EU pdíl Suhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč k celkvá alkace ,6 prstředky v pdaných žádstech 8,7 (0,7 %) prstředky kryté Rzhdnutím / Smluvu pskytnutí dtace 5,9 (0,9 %) 92,4% 186,6% 647, ,1 prplacené prstředky příjemcům (vyúčtvané) 9,2 (2,2 %) 61,8% 433,0 zaslané žádsti d EK* 0,1 (0,03 %) 52,9% 370,3 Pznámka: *Částka v CZK za průběžné žádsti platbu zaslané EK je puze účetní hdnta, kdy převd z EUR na CZK vychází z kurzu platnéh ke dni deslání žádsti EK. Tat hdnta však nedpvídá částce refundvané d státníh rzpčtu. Při refundaci se pužívá kurz dle zaúčtvaných suhrnných žádstí, který je téměř vždy dlišný d kurzu deslané žádsti platbu. Měsíční nárůst Zdrj: MSC2007 k , MF-PCO 4

5 1. Plnění patření k průřezvým rizikům 1.1. Plnění patření s termínem realizace v srpnu2014 Pdle usnesení vlády ČR č. 144/2014 řídící rgány zasílají MMR-NOK plnění patření Plánu vyuţití NSRR vţdy k 15. dni v měsíci. D sledvanéh bdbí (srpen2014) nespadal plnění ţádnéh z patření k průřezvým rizikům Stav neuknčených patření z bdbí březen až červenec 2014 Z patření k průřezvým rizikům s termínem realizace d 31. července 2014 nebyl dsud uknčené jediné, jehţ plnění stále prbíhá. Níţe je uveden tt patření a aktuální stav jeh plnění: Administrativní kapacita ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Řídící rgány peračních prgramů musí rzvrhnut své persnální kapacity tak, aby bě prgramvá bdbí dstatečně pkryly. Řídící rgány zašlu MMR-NOK analýzu s rzvržením persnálních kapacit pr pkrytí svých činnstí v prgramvém bdbí a V sučasné dbě je analýza s rzvrţením persnálních kapacit pr pkrytí činnstí v prgramvém bdbí a zpracvána za všechny řídící rgány. Nad rámec analýz za jedntlivé řídící rgány byl rzhdnut také zpracvání analýzy za hrizntální instituce. V sučasné chvíli prbíhá kntrla a zpracvání zaslaných analýz jedntlivých subjektů implementace d jedntnéh výstupu, který by měl být k dispzici d 30. listpadu 2014, cţ je také předpkládaný termín plnění tht patření. 2. Plnění patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů 2.1. Plnění patření s termínem realizace v srpnu 2014 S termínem d knce srpna 2014 nebyla stanvena ţádná patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů Stav neuknčených patření z bdbí březen až červenec 2014 Některá patření ke klíčvým rizikům s termínem realizace d 31. července 2014 nebyla ze strany řídících rgánů ve stanveném termínu splněna. Z 6 nedknčených patření byla k 31. srpnu patření splněna a plnění 4 patření stále prbíhá. Níţe jsu uvedena tat patření a aktuální stav jejich plnění 2 : Řídící rgán OP Živtní prstředí Řídící rgán OP Živtní prstředí měl d 31. května 2014 analyzvat mţnsti fázvání investičně nárčných prjektů, navrhnut knkrétní prjekty vhdné k fázvání a zaslat MMR-NOK seznam fázvaných prjektů. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 10. září 2014 řídicí rgán schválil 10 prjektů v rámci fázvací výzvy. V sučasné dbě prbíhá příprava zveřejnění schválených ţádstí na webu OP Ţivtní prstředí. Knkrétní seznam bude předlţen MMR-NOK d 30. září Řídící rgán OP Výzkum a vývj pr invace měl d 30. června 2014 vydat nvá Rzhdnutí pskytnutí dtace u prjektů na základě nvých výzev i u zásbníkvých prjektů. OPATŘENÍ SPLNĚNO. Za část OP Výzkum a vývj pr invace byla Rzhdnutí pskytnutí dtace vydána ke 2. září Pr plnu realizaci prjektů se čeká na vydání Rzhdnutí v rámci synergickéh dtačníh prgramu. Řídící rgán Integrvanéh peračníh prgramu měl d 31. května 2014 zajistit schválení dvu velkých prjektů EK realizvaných v blasti pdpry 3.4 Sluţby v blasti bezpečnsti, prevence a řízení rizik. ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Velké prjekty byly předlţeny EK a řídící rgán průběţně reaguje na přerušující dpisy EK (dsud bdrţel 3). Velký prjekt Připravenst Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky k řešení pvdní byl dne 14. srpna 2014 schválen Evrpsku kmisí. 2 Dle názru MMR-NOK můţe mít neplnění níţe uvedenéh patření u OP Ţivtní prstředí vliv na zvýšení nevyčerpání v rce

6 Řídící rgán OP Praha Adaptabilita měl d 31. května 2014 v návaznsti na analýzu absrpční kapacity, dispnibilní alkace, příp. dalších faktrů vyhlásit nvé výzvy s cílem sníţit rizik nedčerpání prstředků na knci prgramvéh bdbí. OPATŘENÍ SPLNĚNO. P zmapvání dispnibilní alkace řídící rgán přistupil k vyhlášení 7. výzvy v rámci priritní sy 2 Pdpra vstupu na trh práce. Výzva byla vyhlášena dne 9. září 2014 s termínem pr pdávání ţádstí d 9. října Dne 11. září 2014 byl dále schválen individuální prjekt kmplexní. Řídící rgán OP Praha Knkurenceschpnst měl d 30. června 2014 deslat návrh revize prgramvéh dkumentu ke schválení EK a v návrhu realkace zhlednit vyhdncení vyhlášených výzev d 31. března OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 9. září 2014 řídicí rgán zahájil písemnu prceduru per rllam ve věci revize prgramu, která byla uknčena 23. září Revize prgramu bude předlţena EK nejpzději d 6. října V rámci OP Pdnikání a invace měla být d 30. června 2014 prvedena nápravná patření vycházející z auditu EK. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Nyní Řídící rgán OP Pdnikání a invace čeká na reakci EK na zaslaný dpis s námitkami na jedntlivá zjištění EK. Především se pak bude jednat výši krekce. Blíţe k jedntlivým patřením viz přílha 1. 6

7 3. Plnění finančních milníků pr rk 2014 Pr průběţnu kntrlu nevyčerpání prstředků a eliminaci tht rizika byly sestaveny finanční milníky, ve kterých je měsíčně sledván plnění predikcí prplacených prstředků a prstředků v suhrnných ţádstech platbu Plnění finančních milníků PROPLACENÉ PROSTŘEDKY V srpnu 2014 byl prti dhadům řídících rgánů prplacen příjemcům 1,0 mld. Kč více, než byl predikván. Kumulativně d pčátku rku nicméně dchází k neplnění predikcí prplacených prstředků 4,7 mld. Kč 3. Neplnění predikcí kumulativně d začátku rku 2014 evidujeme u většiny peračních prgramů 4. Plnění milníků u peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce 2014 Neplnění predikcí a stanvených milníků má zásadní dpad u těch peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce Z těcht peračních prgramů kumulativně neplní predikce a za čekávaným čerpáním zastává OP Výzkum a vývj pr invace ( 1 101,3 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita ( 383,7 mil. Kč), OP Praha Knkurenceschpnst ( 223,1 mil. Kč), ROP Severzápad ( 166,9 mil. Kč) a Integrvaný perační prgram - cíl 1 ( 140,9 mil. Kč). Plnění milníků statních peračních prgramů Také další perační prgramy neprplatily tlik finančních prstředků, klik dhadvaly. Jedná se především všechny reginální perační prgramy. Mírně nebyly predikce naplněny u OP Dprava, OP Pdnikání a invace, OP Lidské zdrje a zaměstnanst. Z těcht peračních prgramů je nutné sledvat situaci především u OP Lidské zdrje a zaměstnanst, OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst a ROP Mravskslezsk, u kterých by dluhdbé neplnění stanvených milníků mhl vést vzhledem k nastaveným predikcím k decmmitmentu na knci rku Graf č. 2 - Milníky prplacených prstředků (vyúčtvané příjemcům) pr rk 2014 na úrvni NSRR v mld. Kč (EU pdíl) údaje za srpen 2014 Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listpad Prsinec Odhady řídících rgánů Cíl pr snížení ztráty 6,8 6,4 7,3 12,4 5,7 8,2 17,4 14,2 18,6 15,5 7,6 7,2 8,1 13,2 7,5 10,0 19,2 16,0 20,4 17,3 Skutečnst 5,5 6,7 7,1 6,7 6,2 9,2 Zdrj: Řídící rgány peračních prgramů, MMR-NOK 3 4 Aktuální stav prplacených prstředků příjemcům je 0,8 mld. Kč niţší, neţ je srpnvý cíl pr sníţení nevyčerpání. Kumulativní rzdíl prti stanvenému cíli pr sníţení nevyčerpání je pak 12,8 mld. Kč. Odhady řídících rgánů zhledňují dhadvanu výši nedčerpání, predikce jsu tedy nastaveny na niţší hdntu, neţ je nutné pr splnění limitu čerpání pr rk Predikce jsu d začátku rku 2014 suhrnně plněny na 89,0 %. 7

8 3.2. Plnění finančních milníků PROSTŘEDKY PŘEDLOŽENÉ V SOUHRNNÝCH ŽÁDOSTECH V srpnu2014 byl prti dhadům řídících rgánů předlţen v suhrnných žádstech 0,2 mld. Kč více, než byl predikván. Ale kumulativně d pčátku rku byl v suhrnných žádstech předlžen 9,1 mld. Kč méně, než byl predikván 5. Predikce d začátku rku 2014 nenaplnily téměř všechny perační prgramy 6. Plnění milníků u peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce 2014 Neplnění predikcí a stanvených milníků má zásadní dpad u těch peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce Z těcht peračních prgramů kumulativně neplní predikce a za čekávaným čerpáním zastává OP Výzkum a vývj pr invace ( 1 368,5 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita ( 701,9 mil. Kč), OP Živtní prstředí ( 634,0 mil. Kč), ROP Severzápad ( 265,5 mil. Kč) a OP Praha Knkurenceschpnst ( 158,5 mil. Kč). Plnění milníků statních peračních prgramů Také další perační prgramy nepředlţily kumulativně v suhrnných ţádstech tlik finančních prstředků, klik dhadvaly. Jedná se OP Dprava, ROP Severzápad, ROP Mravskslezsk, ROP Střední Mrava a ROP Severvýchd. Mírné nenaplňvání sledujeme u ROP Jihvýchd. Z těcht peračních prgramů je nutné sledvat situaci především u OP Lidské zdrje a zaměstnanst, OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst a ROP Mravskslezsk, u kterých by dluhdbé neplnění stanvených milníků mhl vést vzhledem k nastaveným predikcím k decmmitmentu na knci rku Graf č. 4 - Milníky prstředků předlžených v suhrnných žádstech pr rk 2014 na úrvni NSRR v mld. Kč (EU pdíl) - údaje za srpen2014 Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listpad Prsinec Odhady řídících rgánů Cíl pr snížení ztráty 4,1 7,2 7,1 9,0 5,8 6,3 9,3 12,8 24,5 8,1 4,9 8,0 7,9 9,8 8,0 8,5 11,5 15,1 26,7 10,3 Skutečnst 3,6 4,4 6,0 3,7 6,3 6,5 Zdrj: Řídící rgány peračních prgramů, MMR-NOK 5 6 Aktuální stav prstředků předlţených v suhrnných ţádstech je ale 2,0 mld. Kč niţší, neţ je červencvý cíl pr sníţení nevyčerpání. Kumulativní rzdíl prti stanvenému cíli pr sníţení nevyčerpání je pak 16,7 mld. Kč. Odhady řídících rgánů zhledňují dhadvanu výši nedčerpání, predikce jsu tedy nastaveny na niţší hdntu, neţ je nutné pr splnění limitu čerpání pr rk Predikce jsu suhrnně plněny d ledna 2014 na 79,7 %. 8

9 4. Stav plnění pravidla n+2 v rce 2014 na úrvni peračních prgramů V srpnu 2014 dšl k deslání ţádsti platbu d EK za OP Technická pmc. Aktuální stav plnění limitu n+2 pr rk 2014 zaznamenává tabula č. 1. Tabulka č. 1 Plnění pravidla n+2 k 31. srpna 2014 (EU pdíl) Limit čerpání 2014 (příp. pnížený Vyčerpán z limitu čerpání pr rk Ptřebný bjem plateb pr nevyčerpání v rce plnění pravidla n+2 v rce 2014 OP 2013, bez aplikace čl. 95 a 96) - mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. CZK - A b c = b / a * 100 d = a - b e = d * 27,775 OP D (ERDF) 987, ,6 100,0% 0,0 0,0 OP D (FS) 3 763, ,5 100,0% 0,0 0,0 OP D celkem Řídící rgán: MD 4 750, ,1 100,0% 0,0 0,0 OP ŢP (ERDF) 470,1 345,8 73,6% 124, ,4 OP ŢP (FS) 3 250, ,0 76,3% 770, ,2 OP ŽP celkem Řídící rgán: MŢP OP PI Řídící rgán: MPO 3 720, ,8 75,9% 895, , , ,8 90,1% 251, ,5 OP LZZ (cíl 1) 1 522, ,0 78,0% 334, ,5 OP LZZ (cíl 2) 15,4 12,4 80,5% 3,0 83,3 OP LZZ celkem Řídící rgán: MPSV OP VaVpI Řídící rgán: MŠMT 1 538, ,4 78,0% 337, , ,3 936,2 55,3% 756, ,7 IOP (cíl 1) 1 280, ,7 80,9% 244, ,7 IOP (cíl 2) 22,1 17,1 77,4% 5,0 138,9 IOP celkem Řídící rgán: MMR 1 303, ,8 80,9% 249, ,5 OP VK (cíl 1) 1 341, ,3 82,5% 234, ,1 OP VK (cíl 2) 7,5 7,3 97,3% 0,2 5,6 OP VK celkem Řídící rgán: MŠMT 1 348, ,6 82,6% 234, ,7 OP TP (cíl 1) 146,9 108,4 73,8% 38, ,3 OP TP (cíl 2) 2,4 1,8 75,0% 0,6 16,7 OP TP celkem Řídící rgán: MMR ROP SZ Řídící rgán: Reginální rada SZ ROP MS Řídící rgán: Reginální rada MS ROP JV Řídící rgán: Reginální rada JV ROP SM Řídící rgán: Reginální rada SM ROP SV Řídící rgán: Reginální rada SV ROP JZ Řídící rgán: Reginální rada JZ ROP SČ Řídící rgán: Reginální rada SČ OP PK Řídící rgán: Hlavní měst Praha OP PA Řídící rgán: Hlavní měst Praha 149,3 110,2 73,8% 39, ,0 622,3 519,2 83,4% 103, ,6 597,5 514,2 86,1% 83, ,7 587,7 562,1 95,6% 25,6 711,0 548,5 464,3 84,6% 84, ,7 547,7 518,1 94,6% 29,6 822,1 517,0 434,6 84,1% 82, ,7 466,5 415,5 89,1% 51, ,5 198,2 173,7 87,6% 24,5 680,5 93,4 75,1 80,4% 18,3 508,3 NSRR , ,7 84,6% 3 265, ,9 Pznámka: 1 Slupec b zahrnuje předběţné platby z EK, ţádsti platby z / d EK k , případně rční závazky velkých prjektů u relevantních OP. Při prcentuálním vyjádření klik prstředků zbývá vyčerpat za NSRR celkem nejsu vzaty v úvahu hdnty přesahující limit čerpání v rce 2014 u jedntlivých OP. V prcentním vyjádření musí být Evrpské kmisi vykázány výdaje přibliţně ve výši 83 % z celkvé alkace peračníh prgramu na bdbí Červeně jsu značeny OP, které plní limit čerpání pr rk 2014 na méně neţ 80,1 %. Měnvý kurz (srpen 2014): 1 EUR = 27,775 CZK, zdrj: MSC2007, řídící rgány OP 9

10 5. Neplnění predikcí na úrvni jedntlivých peračních prgramů Tabulka č. 2 uvádí rzdíly v čerpání prti predikvaným hdntám u bu sledvaných stavů. Červeně jsu značeny ty perační prgramy, u kterých neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení dhadvanéh nevyčerpání v rce Mezi nejčastější důvdy neplnění predikcí patří psuny v harmngramech prjektů z důvdů psunu realizace prjektů ze strany příjemců, psunů z důvdu realizace veřejných zakázek, kntrl ţádstí platby a prvěřvání nesrvnalstí, sniţvání finančních bjemů předlţených ţádstí platbu, pmalé předkládání vyúčtvaných prstředků, které byly příjemcům pskytnuty v rámci zálh apd. Predikce řídících rgánů byly zpracvány v únru 2014 a aktualizvány v červenci Tabulka č. 2 Plnění predikcí řídících rgánů kumulativně d ledna d srpna 2014 (mil. Kč, EU pdíl) OP Prplacené prstředky Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí Prstředky předlžené v suhrnných žádstech Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí OP D 5 062, ,00-945,63 81,3 % 3 822, , ,74 44,6 % OP ŽP 5 677, , ,37 131,0 % 5 727, ,17-653,97 88,6 % OP PI , , ,32 85,7 % 9 034, , ,34 80,5 % OP LZZ 6 264, , ,42 81,9 % 4 530, ,36 327,27 107,2 % OP VaVpI 6 425, , ,25 82,9 % 5 956, , ,49 77,0 % IOP 2 725, ,09-140,94 94,8 % 2 000, ,47 72,56 103,6 % OP VK 5 607, ,21-84,18 98,5 % 4 651, ,22 331,03 107,1 % OP TP 243,10 333,53 90,42 137,2 % 195,93 193,16-2,77 98,6 % ROP SZ 789,48 622,59-166,89 78,9 % 964,73 699,26-265,46 72,5 % ROP MS 1 581,75 946,34-635,41 59,8 % 1 580, ,16-537,45 66,0 % ROP JV 1 176,40 824,16-352,24 70,1 % 1 073,28 990,72-82,57 92,3 % ROP SM 1 473,05 764,73-708,33 51,9 % 1 262,50 966,35-296,15 76,5 % Dpad na plnění pravidla n+2 rku 2014 Limit čerpání pr rk 2014 splněn. Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce V predikcích rezerva 4,3 mld. Kč nad limit. V predikcích v cíli 1 rezerva 11,9 mil. Kč nad limit. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce V predikcích v cíli 1 rezerva 518,4 mil. Kč nad limit čerpání, v cíli 2 rezerva 17,7 mil. Kč. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Bez dpadu, predikce jsu plněny. Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 928,6 mil. Kč nad limit pr rk V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 583,6 mil. Kč nad limit pr rk Operační prgramy, které jiţ nyní předpkládají nevyčerpání, aneb perační prgramy, které mají v rámci predikcí nízku rezervu pr splnění pravidla n+2. U OP D dšl k technickému prblému při zaúčtvání pslední suhrnné ţádsti, při jejím zhlednění jsu predikce plněny na 70,3 %. V datech se psun v plnění predikcí prjeví příští měsíc. 10

11 OP Prplacené prstředky Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí Prstředky předlžené v suhrnných žádstech Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí ROP SV 911,99 655,28-256,71 71,9 % 878,10 641,30-236,80 73,0 % ROP JZ 1 289,70 933,61-356,09 72,4 % 1 399, ,39 89,88 106,4 % ROP SČ 1 861,22 760, ,59 40,9 % 1 219, ,26 56,47 104,6 % OP PK 369,67 146,53-223,14 39,6 % 451,86 293,32-158,54 64,9 % OP PA 617,65 233,99-383,66 37,9 % 701,87 0,00-701,87 0,0 % Dpad na plnění pravidla n+2 rku 2014 V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 1,8 mld. Kč nad limit pr rk V predikcích nízká rezerva 319,2 mil. Kč nad limit pr rk Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce 2014 V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 1,3 mld. Kč nad limit pr rk V predikcích minimální rezerva 9,9 mil. Kč nad limit pr rk Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení ztráty v rce 2014 Červeně jsu ve slupci OP značeny ty OP, u nichţ neplnění predikcí znamená rizik navýšení nevyčerpání v rce Měnvý kurz (září2014): 1 EUR = 27,775 CZK Zdrj: MSC2007, řídící rgány OP 11

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Bilanč ní tiskova konferenče

Bilanč ní tiskova konferenče Bilanč ní tiskva knferenče 29. ledna 2015 Zákn kultuře Legislativní blast návrh zákna byl v září 2014 rzeslán d meziresrtníh připmínkvéh řízení, jehž výsledkem byl, že návrh zákna nebyl předlžen vládě

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více