Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014"

Transkript

1 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014

2 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí Plnění patření k průřezvým rizikům Plnění patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů Plnění finančních milníků pr rk Stav plnění pravidla n+2 v rce 2014 na úrvni peračních prgramů Neplnění predikcí na úrvni jedntlivých peračních prgramů

3 Úvd Ministerstv pr místní rzvj ČR Nárdní rgán pr krdinaci (MMR-NOK) na základě usnesení vlády ČR č. 144/2014 zpracval Infrmaci stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014. Materiál infrmuje stavu plnění patření k průřezvým a klíčvým rizikům, které měly být splněny d knce srpna Dále bsahuje infrmaci aktuálním plnění pravidla n+2 pr rk 2014, finančních milníků čerpání a jak jedntlivé řídící rgány naplňují predikce. Přílhu tht dkumentu je Plán využití NSRR s infrmací plnění jedntlivých patření k průřezvým a klíčvým rizikům. Shrnutí V měsíci srpnu 2014 neměl termín plnění ţádné ze stanvených patření. Pzitivní trend sledujeme u finančníh čerpání. V případě prplacených prstředků byl v měsíci srpnu příjemcům prplacen 1 mld. Kč více, neţ byly dhady. Řídící rgány pak v suhrnných ţádstech předlţily na MF-PCO 0,2 mld. Kč více. Nárůst v čerpání finančních prstředků nebyl však v takvé výši, aby pkryl skluz z prvníh plletí rku Ze strany MMR-NOK budu v říjnu 2014 pět vyhdnceny krizvé plány řídících rgánů (plnění k 30. září 2014) a také aktualizvány dhadvané částky nevyčerpání v rce Vývj čerpání červenec srpen 2014 V meziměsíčním srvnání dšl k navýšení bjemu finančních prstředků ve všech sledvaných stavech. V srpnu 2014 byl nvě vydán 717 Rzhdnutí / Smluv v celkvé hdntě 5,9 mld. Kč (EU pdíl). Na účty příjemců byl prplacen dalších 9,2 mld. Kč (EU pdíl). D EK byla zaslána ţádst platbu 1 v celkvé hdntě 0,1 mld. Kč (EU pdíl). Graf č. 1 zjedndušeně ukazuje, klik prstředků byl d knce srpna 2014 investván d prjektů financvaných z peračních prgramů (EU pdíl) a klik prstředků si ČR vyţádala z rzpčtu EU zpět. MMR-NOK předpkládal v průběhu srpna 2014 vyšší navýšení finančních prstředků zaslaných d EK, a t v návaznsti na certifikace MF-PCO, které byly naplánvány na srpen Z důvdu nárčné certifikace však byl na září psunut deslání ţádsti d EK za OP Lidské zdrje a zaměstnanst, ROP Jihvýchd a Integrvaný perační prgram. Dále by v září měly být deslány ţádsti d EK za OP Ţivtní prstředí, OP Praha Knkurenceschpnst, ROP Severvýchd a ROP Střední Mrava. Na přelmu září a října se čekává také deslání ţádsti za ROP Jihzápad. Odeslání ţádstí za OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst, ROP Mravskslezsk a ROP Střední Čechy závisí na vyjednávání s EK v blasti krekcí a auditů. 1 Ţádst platbu byla zaslána za OP Technická pmc. 3

4 Graf č. 1 Stav čerpání na úrvni NSRR (v mld. Kč) EU pdíl Suhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč k celkvá alkace ,6 prstředky v pdaných žádstech 8,7 (0,7 %) prstředky kryté Rzhdnutím / Smluvu pskytnutí dtace 5,9 (0,9 %) 92,4% 186,6% 647, ,1 prplacené prstředky příjemcům (vyúčtvané) 9,2 (2,2 %) 61,8% 433,0 zaslané žádsti d EK* 0,1 (0,03 %) 52,9% 370,3 Pznámka: *Částka v CZK za průběžné žádsti platbu zaslané EK je puze účetní hdnta, kdy převd z EUR na CZK vychází z kurzu platnéh ke dni deslání žádsti EK. Tat hdnta však nedpvídá částce refundvané d státníh rzpčtu. Při refundaci se pužívá kurz dle zaúčtvaných suhrnných žádstí, který je téměř vždy dlišný d kurzu deslané žádsti platbu. Měsíční nárůst Zdrj: MSC2007 k , MF-PCO 4

5 1. Plnění patření k průřezvým rizikům 1.1. Plnění patření s termínem realizace v srpnu2014 Pdle usnesení vlády ČR č. 144/2014 řídící rgány zasílají MMR-NOK plnění patření Plánu vyuţití NSRR vţdy k 15. dni v měsíci. D sledvanéh bdbí (srpen2014) nespadal plnění ţádnéh z patření k průřezvým rizikům Stav neuknčených patření z bdbí březen až červenec 2014 Z patření k průřezvým rizikům s termínem realizace d 31. července 2014 nebyl dsud uknčené jediné, jehţ plnění stále prbíhá. Níţe je uveden tt patření a aktuální stav jeh plnění: Administrativní kapacita ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Řídící rgány peračních prgramů musí rzvrhnut své persnální kapacity tak, aby bě prgramvá bdbí dstatečně pkryly. Řídící rgány zašlu MMR-NOK analýzu s rzvržením persnálních kapacit pr pkrytí svých činnstí v prgramvém bdbí a V sučasné dbě je analýza s rzvrţením persnálních kapacit pr pkrytí činnstí v prgramvém bdbí a zpracvána za všechny řídící rgány. Nad rámec analýz za jedntlivé řídící rgány byl rzhdnut také zpracvání analýzy za hrizntální instituce. V sučasné chvíli prbíhá kntrla a zpracvání zaslaných analýz jedntlivých subjektů implementace d jedntnéh výstupu, který by měl být k dispzici d 30. listpadu 2014, cţ je také předpkládaný termín plnění tht patření. 2. Plnění patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů 2.1. Plnění patření s termínem realizace v srpnu 2014 S termínem d knce srpna 2014 nebyla stanvena ţádná patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů Stav neuknčených patření z bdbí březen až červenec 2014 Některá patření ke klíčvým rizikům s termínem realizace d 31. července 2014 nebyla ze strany řídících rgánů ve stanveném termínu splněna. Z 6 nedknčených patření byla k 31. srpnu patření splněna a plnění 4 patření stále prbíhá. Níţe jsu uvedena tat patření a aktuální stav jejich plnění 2 : Řídící rgán OP Živtní prstředí Řídící rgán OP Živtní prstředí měl d 31. května 2014 analyzvat mţnsti fázvání investičně nárčných prjektů, navrhnut knkrétní prjekty vhdné k fázvání a zaslat MMR-NOK seznam fázvaných prjektů. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 10. září 2014 řídicí rgán schválil 10 prjektů v rámci fázvací výzvy. V sučasné dbě prbíhá příprava zveřejnění schválených ţádstí na webu OP Ţivtní prstředí. Knkrétní seznam bude předlţen MMR-NOK d 30. září Řídící rgán OP Výzkum a vývj pr invace měl d 30. června 2014 vydat nvá Rzhdnutí pskytnutí dtace u prjektů na základě nvých výzev i u zásbníkvých prjektů. OPATŘENÍ SPLNĚNO. Za část OP Výzkum a vývj pr invace byla Rzhdnutí pskytnutí dtace vydána ke 2. září Pr plnu realizaci prjektů se čeká na vydání Rzhdnutí v rámci synergickéh dtačníh prgramu. Řídící rgán Integrvanéh peračníh prgramu měl d 31. května 2014 zajistit schválení dvu velkých prjektů EK realizvaných v blasti pdpry 3.4 Sluţby v blasti bezpečnsti, prevence a řízení rizik. ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Velké prjekty byly předlţeny EK a řídící rgán průběţně reaguje na přerušující dpisy EK (dsud bdrţel 3). Velký prjekt Připravenst Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky k řešení pvdní byl dne 14. srpna 2014 schválen Evrpsku kmisí. 2 Dle názru MMR-NOK můţe mít neplnění níţe uvedenéh patření u OP Ţivtní prstředí vliv na zvýšení nevyčerpání v rce

6 Řídící rgán OP Praha Adaptabilita měl d 31. května 2014 v návaznsti na analýzu absrpční kapacity, dispnibilní alkace, příp. dalších faktrů vyhlásit nvé výzvy s cílem sníţit rizik nedčerpání prstředků na knci prgramvéh bdbí. OPATŘENÍ SPLNĚNO. P zmapvání dispnibilní alkace řídící rgán přistupil k vyhlášení 7. výzvy v rámci priritní sy 2 Pdpra vstupu na trh práce. Výzva byla vyhlášena dne 9. září 2014 s termínem pr pdávání ţádstí d 9. října Dne 11. září 2014 byl dále schválen individuální prjekt kmplexní. Řídící rgán OP Praha Knkurenceschpnst měl d 30. června 2014 deslat návrh revize prgramvéh dkumentu ke schválení EK a v návrhu realkace zhlednit vyhdncení vyhlášených výzev d 31. března OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 9. září 2014 řídicí rgán zahájil písemnu prceduru per rllam ve věci revize prgramu, která byla uknčena 23. září Revize prgramu bude předlţena EK nejpzději d 6. října V rámci OP Pdnikání a invace měla být d 30. června 2014 prvedena nápravná patření vycházející z auditu EK. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Nyní Řídící rgán OP Pdnikání a invace čeká na reakci EK na zaslaný dpis s námitkami na jedntlivá zjištění EK. Především se pak bude jednat výši krekce. Blíţe k jedntlivým patřením viz přílha 1. 6

7 3. Plnění finančních milníků pr rk 2014 Pr průběţnu kntrlu nevyčerpání prstředků a eliminaci tht rizika byly sestaveny finanční milníky, ve kterých je měsíčně sledván plnění predikcí prplacených prstředků a prstředků v suhrnných ţádstech platbu Plnění finančních milníků PROPLACENÉ PROSTŘEDKY V srpnu 2014 byl prti dhadům řídících rgánů prplacen příjemcům 1,0 mld. Kč více, než byl predikván. Kumulativně d pčátku rku nicméně dchází k neplnění predikcí prplacených prstředků 4,7 mld. Kč 3. Neplnění predikcí kumulativně d začátku rku 2014 evidujeme u většiny peračních prgramů 4. Plnění milníků u peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce 2014 Neplnění predikcí a stanvených milníků má zásadní dpad u těch peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce Z těcht peračních prgramů kumulativně neplní predikce a za čekávaným čerpáním zastává OP Výzkum a vývj pr invace ( 1 101,3 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita ( 383,7 mil. Kč), OP Praha Knkurenceschpnst ( 223,1 mil. Kč), ROP Severzápad ( 166,9 mil. Kč) a Integrvaný perační prgram - cíl 1 ( 140,9 mil. Kč). Plnění milníků statních peračních prgramů Také další perační prgramy neprplatily tlik finančních prstředků, klik dhadvaly. Jedná se především všechny reginální perační prgramy. Mírně nebyly predikce naplněny u OP Dprava, OP Pdnikání a invace, OP Lidské zdrje a zaměstnanst. Z těcht peračních prgramů je nutné sledvat situaci především u OP Lidské zdrje a zaměstnanst, OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst a ROP Mravskslezsk, u kterých by dluhdbé neplnění stanvených milníků mhl vést vzhledem k nastaveným predikcím k decmmitmentu na knci rku Graf č. 2 - Milníky prplacených prstředků (vyúčtvané příjemcům) pr rk 2014 na úrvni NSRR v mld. Kč (EU pdíl) údaje za srpen 2014 Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listpad Prsinec Odhady řídících rgánů Cíl pr snížení ztráty 6,8 6,4 7,3 12,4 5,7 8,2 17,4 14,2 18,6 15,5 7,6 7,2 8,1 13,2 7,5 10,0 19,2 16,0 20,4 17,3 Skutečnst 5,5 6,7 7,1 6,7 6,2 9,2 Zdrj: Řídící rgány peračních prgramů, MMR-NOK 3 4 Aktuální stav prplacených prstředků příjemcům je 0,8 mld. Kč niţší, neţ je srpnvý cíl pr sníţení nevyčerpání. Kumulativní rzdíl prti stanvenému cíli pr sníţení nevyčerpání je pak 12,8 mld. Kč. Odhady řídících rgánů zhledňují dhadvanu výši nedčerpání, predikce jsu tedy nastaveny na niţší hdntu, neţ je nutné pr splnění limitu čerpání pr rk Predikce jsu d začátku rku 2014 suhrnně plněny na 89,0 %. 7

8 3.2. Plnění finančních milníků PROSTŘEDKY PŘEDLOŽENÉ V SOUHRNNÝCH ŽÁDOSTECH V srpnu2014 byl prti dhadům řídících rgánů předlţen v suhrnných žádstech 0,2 mld. Kč více, než byl predikván. Ale kumulativně d pčátku rku byl v suhrnných žádstech předlžen 9,1 mld. Kč méně, než byl predikván 5. Predikce d začátku rku 2014 nenaplnily téměř všechny perační prgramy 6. Plnění milníků u peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce 2014 Neplnění predikcí a stanvených milníků má zásadní dpad u těch peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce Z těcht peračních prgramů kumulativně neplní predikce a za čekávaným čerpáním zastává OP Výzkum a vývj pr invace ( 1 368,5 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita ( 701,9 mil. Kč), OP Živtní prstředí ( 634,0 mil. Kč), ROP Severzápad ( 265,5 mil. Kč) a OP Praha Knkurenceschpnst ( 158,5 mil. Kč). Plnění milníků statních peračních prgramů Také další perační prgramy nepředlţily kumulativně v suhrnných ţádstech tlik finančních prstředků, klik dhadvaly. Jedná se OP Dprava, ROP Severzápad, ROP Mravskslezsk, ROP Střední Mrava a ROP Severvýchd. Mírné nenaplňvání sledujeme u ROP Jihvýchd. Z těcht peračních prgramů je nutné sledvat situaci především u OP Lidské zdrje a zaměstnanst, OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst a ROP Mravskslezsk, u kterých by dluhdbé neplnění stanvených milníků mhl vést vzhledem k nastaveným predikcím k decmmitmentu na knci rku Graf č. 4 - Milníky prstředků předlžených v suhrnných žádstech pr rk 2014 na úrvni NSRR v mld. Kč (EU pdíl) - údaje za srpen2014 Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listpad Prsinec Odhady řídících rgánů Cíl pr snížení ztráty 4,1 7,2 7,1 9,0 5,8 6,3 9,3 12,8 24,5 8,1 4,9 8,0 7,9 9,8 8,0 8,5 11,5 15,1 26,7 10,3 Skutečnst 3,6 4,4 6,0 3,7 6,3 6,5 Zdrj: Řídící rgány peračních prgramů, MMR-NOK 5 6 Aktuální stav prstředků předlţených v suhrnných ţádstech je ale 2,0 mld. Kč niţší, neţ je červencvý cíl pr sníţení nevyčerpání. Kumulativní rzdíl prti stanvenému cíli pr sníţení nevyčerpání je pak 16,7 mld. Kč. Odhady řídících rgánů zhledňují dhadvanu výši nedčerpání, predikce jsu tedy nastaveny na niţší hdntu, neţ je nutné pr splnění limitu čerpání pr rk Predikce jsu suhrnně plněny d ledna 2014 na 79,7 %. 8

9 4. Stav plnění pravidla n+2 v rce 2014 na úrvni peračních prgramů V srpnu 2014 dšl k deslání ţádsti platbu d EK za OP Technická pmc. Aktuální stav plnění limitu n+2 pr rk 2014 zaznamenává tabula č. 1. Tabulka č. 1 Plnění pravidla n+2 k 31. srpna 2014 (EU pdíl) Limit čerpání 2014 (příp. pnížený Vyčerpán z limitu čerpání pr rk Ptřebný bjem plateb pr nevyčerpání v rce plnění pravidla n+2 v rce 2014 OP 2013, bez aplikace čl. 95 a 96) - mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. CZK - A b c = b / a * 100 d = a - b e = d * 27,775 OP D (ERDF) 987, ,6 100,0% 0,0 0,0 OP D (FS) 3 763, ,5 100,0% 0,0 0,0 OP D celkem Řídící rgán: MD 4 750, ,1 100,0% 0,0 0,0 OP ŢP (ERDF) 470,1 345,8 73,6% 124, ,4 OP ŢP (FS) 3 250, ,0 76,3% 770, ,2 OP ŽP celkem Řídící rgán: MŢP OP PI Řídící rgán: MPO 3 720, ,8 75,9% 895, , , ,8 90,1% 251, ,5 OP LZZ (cíl 1) 1 522, ,0 78,0% 334, ,5 OP LZZ (cíl 2) 15,4 12,4 80,5% 3,0 83,3 OP LZZ celkem Řídící rgán: MPSV OP VaVpI Řídící rgán: MŠMT 1 538, ,4 78,0% 337, , ,3 936,2 55,3% 756, ,7 IOP (cíl 1) 1 280, ,7 80,9% 244, ,7 IOP (cíl 2) 22,1 17,1 77,4% 5,0 138,9 IOP celkem Řídící rgán: MMR 1 303, ,8 80,9% 249, ,5 OP VK (cíl 1) 1 341, ,3 82,5% 234, ,1 OP VK (cíl 2) 7,5 7,3 97,3% 0,2 5,6 OP VK celkem Řídící rgán: MŠMT 1 348, ,6 82,6% 234, ,7 OP TP (cíl 1) 146,9 108,4 73,8% 38, ,3 OP TP (cíl 2) 2,4 1,8 75,0% 0,6 16,7 OP TP celkem Řídící rgán: MMR ROP SZ Řídící rgán: Reginální rada SZ ROP MS Řídící rgán: Reginální rada MS ROP JV Řídící rgán: Reginální rada JV ROP SM Řídící rgán: Reginální rada SM ROP SV Řídící rgán: Reginální rada SV ROP JZ Řídící rgán: Reginální rada JZ ROP SČ Řídící rgán: Reginální rada SČ OP PK Řídící rgán: Hlavní měst Praha OP PA Řídící rgán: Hlavní měst Praha 149,3 110,2 73,8% 39, ,0 622,3 519,2 83,4% 103, ,6 597,5 514,2 86,1% 83, ,7 587,7 562,1 95,6% 25,6 711,0 548,5 464,3 84,6% 84, ,7 547,7 518,1 94,6% 29,6 822,1 517,0 434,6 84,1% 82, ,7 466,5 415,5 89,1% 51, ,5 198,2 173,7 87,6% 24,5 680,5 93,4 75,1 80,4% 18,3 508,3 NSRR , ,7 84,6% 3 265, ,9 Pznámka: 1 Slupec b zahrnuje předběţné platby z EK, ţádsti platby z / d EK k , případně rční závazky velkých prjektů u relevantních OP. Při prcentuálním vyjádření klik prstředků zbývá vyčerpat za NSRR celkem nejsu vzaty v úvahu hdnty přesahující limit čerpání v rce 2014 u jedntlivých OP. V prcentním vyjádření musí být Evrpské kmisi vykázány výdaje přibliţně ve výši 83 % z celkvé alkace peračníh prgramu na bdbí Červeně jsu značeny OP, které plní limit čerpání pr rk 2014 na méně neţ 80,1 %. Měnvý kurz (srpen 2014): 1 EUR = 27,775 CZK, zdrj: MSC2007, řídící rgány OP 9

10 5. Neplnění predikcí na úrvni jedntlivých peračních prgramů Tabulka č. 2 uvádí rzdíly v čerpání prti predikvaným hdntám u bu sledvaných stavů. Červeně jsu značeny ty perační prgramy, u kterých neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení dhadvanéh nevyčerpání v rce Mezi nejčastější důvdy neplnění predikcí patří psuny v harmngramech prjektů z důvdů psunu realizace prjektů ze strany příjemců, psunů z důvdu realizace veřejných zakázek, kntrl ţádstí platby a prvěřvání nesrvnalstí, sniţvání finančních bjemů předlţených ţádstí platbu, pmalé předkládání vyúčtvaných prstředků, které byly příjemcům pskytnuty v rámci zálh apd. Predikce řídících rgánů byly zpracvány v únru 2014 a aktualizvány v červenci Tabulka č. 2 Plnění predikcí řídících rgánů kumulativně d ledna d srpna 2014 (mil. Kč, EU pdíl) OP Prplacené prstředky Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí Prstředky předlžené v suhrnných žádstech Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí OP D 5 062, ,00-945,63 81,3 % 3 822, , ,74 44,6 % OP ŽP 5 677, , ,37 131,0 % 5 727, ,17-653,97 88,6 % OP PI , , ,32 85,7 % 9 034, , ,34 80,5 % OP LZZ 6 264, , ,42 81,9 % 4 530, ,36 327,27 107,2 % OP VaVpI 6 425, , ,25 82,9 % 5 956, , ,49 77,0 % IOP 2 725, ,09-140,94 94,8 % 2 000, ,47 72,56 103,6 % OP VK 5 607, ,21-84,18 98,5 % 4 651, ,22 331,03 107,1 % OP TP 243,10 333,53 90,42 137,2 % 195,93 193,16-2,77 98,6 % ROP SZ 789,48 622,59-166,89 78,9 % 964,73 699,26-265,46 72,5 % ROP MS 1 581,75 946,34-635,41 59,8 % 1 580, ,16-537,45 66,0 % ROP JV 1 176,40 824,16-352,24 70,1 % 1 073,28 990,72-82,57 92,3 % ROP SM 1 473,05 764,73-708,33 51,9 % 1 262,50 966,35-296,15 76,5 % Dpad na plnění pravidla n+2 rku 2014 Limit čerpání pr rk 2014 splněn. Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce V predikcích rezerva 4,3 mld. Kč nad limit. V predikcích v cíli 1 rezerva 11,9 mil. Kč nad limit. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce V predikcích v cíli 1 rezerva 518,4 mil. Kč nad limit čerpání, v cíli 2 rezerva 17,7 mil. Kč. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Bez dpadu, predikce jsu plněny. Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 928,6 mil. Kč nad limit pr rk V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 583,6 mil. Kč nad limit pr rk Operační prgramy, které jiţ nyní předpkládají nevyčerpání, aneb perační prgramy, které mají v rámci predikcí nízku rezervu pr splnění pravidla n+2. U OP D dšl k technickému prblému při zaúčtvání pslední suhrnné ţádsti, při jejím zhlednění jsu predikce plněny na 70,3 %. V datech se psun v plnění predikcí prjeví příští měsíc. 10

11 OP Prplacené prstředky Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí Prstředky předlžené v suhrnných žádstech Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí ROP SV 911,99 655,28-256,71 71,9 % 878,10 641,30-236,80 73,0 % ROP JZ 1 289,70 933,61-356,09 72,4 % 1 399, ,39 89,88 106,4 % ROP SČ 1 861,22 760, ,59 40,9 % 1 219, ,26 56,47 104,6 % OP PK 369,67 146,53-223,14 39,6 % 451,86 293,32-158,54 64,9 % OP PA 617,65 233,99-383,66 37,9 % 701,87 0,00-701,87 0,0 % Dpad na plnění pravidla n+2 rku 2014 V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 1,8 mld. Kč nad limit pr rk V predikcích nízká rezerva 319,2 mil. Kč nad limit pr rk Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce 2014 V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 1,3 mld. Kč nad limit pr rk V predikcích minimální rezerva 9,9 mil. Kč nad limit pr rk Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení ztráty v rce 2014 Červeně jsu ve slupci OP značeny ty OP, u nichţ neplnění predikcí znamená rizik navýšení nevyčerpání v rce Měnvý kurz (září2014): 1 EUR = 27,775 CZK Zdrj: MSC2007, řídící rgány OP 11

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR BŘEZEN 2015 Obsah Úvod... 3 1. Aktuální

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ÚNOR 2015 Obsah Úvod... 3 1. Aktuální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 KVĚTEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období

Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007 2013 Zpráva pro členy vlády ČR ÚNOR 2016 Obsah Úvod... 3 1. Aktuální stav a

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 PROSINEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období

Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007 2013 Zpráva pro členy vlády ČR DUBEN 2016 Obsah Úvod... 3 1. Aktuální stav a

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 SRPEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 PROSINEC 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 LISTOPAD 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 2015 1. Obsah Úvod... 3 1. Aktuální

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období

Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007 2013 Zpráva pro členy vlády ČR BŘEZEN 2016 Obsah Úvod... 3 1. Aktuální stav

Více

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů:

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna MMB2017000001299 45 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2906 Název: Prjekt Zateplení bytvéh dmu Knpiska 33, Brn-Bsnhy" - pskytnutí zápůjčky MČ Brn-Bsnhy,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ZÁŘÍ 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Podklad pro vypořádání připomínky EK č. 99 k IROP

Podklad pro vypořádání připomínky EK č. 99 k IROP Přílha č. 2, bd 50-8/2014 Pdklad pr vypřádání připmínky EK č. 99 k IROP 50. zasedání Výbru Reginální rady reginu sudržnsti Severvýchd Další pdklady pr vypřádání připmínky EK č. 99 k IROP 1. Obecné zdůvdnění:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/14 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ZÁŘÍ 14 Obsah Úvod... 3 1. Hodnocení plnění

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období 2014-2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ČERVEN 2018 1. Vyhlášené výzvy

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI JUDr. Olga Letáčková Ministerstvo pro místní rozvoj Vrchní ředitelka sekce NOK OBSAH Stav čerpání strukturálních

Více

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 (plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014) PROSINEC 2014 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. Vyhodnocení

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 2013 a 2014 2020 Podklad pro jednání 132. Plenární schůze RHSD ČR ZÁŘÍ

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK PŘIMĚŘENÝ ZISK článek IX. Prgramu pr pskytvání finanční pdpry z rzpčtu Zlínskéh kraje k zajištění dstupnsti sciálních služeb na území Zlínskéh kraje pr rk 2019 OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ

Více

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů Metdické stanvisk ministryně pr místní rzvj č. 9 k Metdickému pkynu pr využití integrvaných nástrjů v prgramvém bdbí 2014 2020, verze 3, který je přílhu č. 7 Metdiky řízení prgramů v prgramvém bdbí 2014

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ÚNOR 2018 1. Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění

Otázky a odpovědi Pravidel IV doplnění Oddělení metdiky sy 4 PRV V Praze dne 25. únra 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: inf@szif.cz Otázky a dpvědi Pravidel IV.1.1 - dplnění Dne 2. ledna 2013 byl

Více