Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014"

Transkript

1 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014

2 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí Plnění patření k průřezvým rizikům Plnění patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů Plnění finančních milníků pr rk Stav plnění pravidla n+2 v rce 2014 na úrvni peračních prgramů Neplnění predikcí na úrvni jedntlivých peračních prgramů

3 Úvd Ministerstv pr místní rzvj ČR Nárdní rgán pr krdinaci (MMR-NOK) na základě usnesení vlády ČR č. 144/2014 zpracval Infrmaci stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014. Materiál infrmuje stavu plnění patření k průřezvým a klíčvým rizikům, které měly být splněny d knce srpna Dále bsahuje infrmaci aktuálním plnění pravidla n+2 pr rk 2014, finančních milníků čerpání a jak jedntlivé řídící rgány naplňují predikce. Přílhu tht dkumentu je Plán využití NSRR s infrmací plnění jedntlivých patření k průřezvým a klíčvým rizikům. Shrnutí V měsíci srpnu 2014 neměl termín plnění ţádné ze stanvených patření. Pzitivní trend sledujeme u finančníh čerpání. V případě prplacených prstředků byl v měsíci srpnu příjemcům prplacen 1 mld. Kč více, neţ byly dhady. Řídící rgány pak v suhrnných ţádstech předlţily na MF-PCO 0,2 mld. Kč více. Nárůst v čerpání finančních prstředků nebyl však v takvé výši, aby pkryl skluz z prvníh plletí rku Ze strany MMR-NOK budu v říjnu 2014 pět vyhdnceny krizvé plány řídících rgánů (plnění k 30. září 2014) a také aktualizvány dhadvané částky nevyčerpání v rce Vývj čerpání červenec srpen 2014 V meziměsíčním srvnání dšl k navýšení bjemu finančních prstředků ve všech sledvaných stavech. V srpnu 2014 byl nvě vydán 717 Rzhdnutí / Smluv v celkvé hdntě 5,9 mld. Kč (EU pdíl). Na účty příjemců byl prplacen dalších 9,2 mld. Kč (EU pdíl). D EK byla zaslána ţádst platbu 1 v celkvé hdntě 0,1 mld. Kč (EU pdíl). Graf č. 1 zjedndušeně ukazuje, klik prstředků byl d knce srpna 2014 investván d prjektů financvaných z peračních prgramů (EU pdíl) a klik prstředků si ČR vyţádala z rzpčtu EU zpět. MMR-NOK předpkládal v průběhu srpna 2014 vyšší navýšení finančních prstředků zaslaných d EK, a t v návaznsti na certifikace MF-PCO, které byly naplánvány na srpen Z důvdu nárčné certifikace však byl na září psunut deslání ţádsti d EK za OP Lidské zdrje a zaměstnanst, ROP Jihvýchd a Integrvaný perační prgram. Dále by v září měly být deslány ţádsti d EK za OP Ţivtní prstředí, OP Praha Knkurenceschpnst, ROP Severvýchd a ROP Střední Mrava. Na přelmu září a října se čekává také deslání ţádsti za ROP Jihzápad. Odeslání ţádstí za OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst, ROP Mravskslezsk a ROP Střední Čechy závisí na vyjednávání s EK v blasti krekcí a auditů. 1 Ţádst platbu byla zaslána za OP Technická pmc. 3

4 Graf č. 1 Stav čerpání na úrvni NSRR (v mld. Kč) EU pdíl Suhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč k celkvá alkace ,6 prstředky v pdaných žádstech 8,7 (0,7 %) prstředky kryté Rzhdnutím / Smluvu pskytnutí dtace 5,9 (0,9 %) 92,4% 186,6% 647, ,1 prplacené prstředky příjemcům (vyúčtvané) 9,2 (2,2 %) 61,8% 433,0 zaslané žádsti d EK* 0,1 (0,03 %) 52,9% 370,3 Pznámka: *Částka v CZK za průběžné žádsti platbu zaslané EK je puze účetní hdnta, kdy převd z EUR na CZK vychází z kurzu platnéh ke dni deslání žádsti EK. Tat hdnta však nedpvídá částce refundvané d státníh rzpčtu. Při refundaci se pužívá kurz dle zaúčtvaných suhrnných žádstí, který je téměř vždy dlišný d kurzu deslané žádsti platbu. Měsíční nárůst Zdrj: MSC2007 k , MF-PCO 4

5 1. Plnění patření k průřezvým rizikům 1.1. Plnění patření s termínem realizace v srpnu2014 Pdle usnesení vlády ČR č. 144/2014 řídící rgány zasílají MMR-NOK plnění patření Plánu vyuţití NSRR vţdy k 15. dni v měsíci. D sledvanéh bdbí (srpen2014) nespadal plnění ţádnéh z patření k průřezvým rizikům Stav neuknčených patření z bdbí březen až červenec 2014 Z patření k průřezvým rizikům s termínem realizace d 31. července 2014 nebyl dsud uknčené jediné, jehţ plnění stále prbíhá. Níţe je uveden tt patření a aktuální stav jeh plnění: Administrativní kapacita ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Řídící rgány peračních prgramů musí rzvrhnut své persnální kapacity tak, aby bě prgramvá bdbí dstatečně pkryly. Řídící rgány zašlu MMR-NOK analýzu s rzvržením persnálních kapacit pr pkrytí svých činnstí v prgramvém bdbí a V sučasné dbě je analýza s rzvrţením persnálních kapacit pr pkrytí činnstí v prgramvém bdbí a zpracvána za všechny řídící rgány. Nad rámec analýz za jedntlivé řídící rgány byl rzhdnut také zpracvání analýzy za hrizntální instituce. V sučasné chvíli prbíhá kntrla a zpracvání zaslaných analýz jedntlivých subjektů implementace d jedntnéh výstupu, který by měl být k dispzici d 30. listpadu 2014, cţ je také předpkládaný termín plnění tht patření. 2. Plnění patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů 2.1. Plnění patření s termínem realizace v srpnu 2014 S termínem d knce srpna 2014 nebyla stanvena ţádná patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů Stav neuknčených patření z bdbí březen až červenec 2014 Některá patření ke klíčvým rizikům s termínem realizace d 31. července 2014 nebyla ze strany řídících rgánů ve stanveném termínu splněna. Z 6 nedknčených patření byla k 31. srpnu patření splněna a plnění 4 patření stále prbíhá. Níţe jsu uvedena tat patření a aktuální stav jejich plnění 2 : Řídící rgán OP Živtní prstředí Řídící rgán OP Živtní prstředí měl d 31. května 2014 analyzvat mţnsti fázvání investičně nárčných prjektů, navrhnut knkrétní prjekty vhdné k fázvání a zaslat MMR-NOK seznam fázvaných prjektů. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 10. září 2014 řídicí rgán schválil 10 prjektů v rámci fázvací výzvy. V sučasné dbě prbíhá příprava zveřejnění schválených ţádstí na webu OP Ţivtní prstředí. Knkrétní seznam bude předlţen MMR-NOK d 30. září Řídící rgán OP Výzkum a vývj pr invace měl d 30. června 2014 vydat nvá Rzhdnutí pskytnutí dtace u prjektů na základě nvých výzev i u zásbníkvých prjektů. OPATŘENÍ SPLNĚNO. Za část OP Výzkum a vývj pr invace byla Rzhdnutí pskytnutí dtace vydána ke 2. září Pr plnu realizaci prjektů se čeká na vydání Rzhdnutí v rámci synergickéh dtačníh prgramu. Řídící rgán Integrvanéh peračníh prgramu měl d 31. května 2014 zajistit schválení dvu velkých prjektů EK realizvaných v blasti pdpry 3.4 Sluţby v blasti bezpečnsti, prevence a řízení rizik. ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Velké prjekty byly předlţeny EK a řídící rgán průběţně reaguje na přerušující dpisy EK (dsud bdrţel 3). Velký prjekt Připravenst Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky k řešení pvdní byl dne 14. srpna 2014 schválen Evrpsku kmisí. 2 Dle názru MMR-NOK můţe mít neplnění níţe uvedenéh patření u OP Ţivtní prstředí vliv na zvýšení nevyčerpání v rce

6 Řídící rgán OP Praha Adaptabilita měl d 31. května 2014 v návaznsti na analýzu absrpční kapacity, dispnibilní alkace, příp. dalších faktrů vyhlásit nvé výzvy s cílem sníţit rizik nedčerpání prstředků na knci prgramvéh bdbí. OPATŘENÍ SPLNĚNO. P zmapvání dispnibilní alkace řídící rgán přistupil k vyhlášení 7. výzvy v rámci priritní sy 2 Pdpra vstupu na trh práce. Výzva byla vyhlášena dne 9. září 2014 s termínem pr pdávání ţádstí d 9. října Dne 11. září 2014 byl dále schválen individuální prjekt kmplexní. Řídící rgán OP Praha Knkurenceschpnst měl d 30. června 2014 deslat návrh revize prgramvéh dkumentu ke schválení EK a v návrhu realkace zhlednit vyhdncení vyhlášených výzev d 31. března OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 9. září 2014 řídicí rgán zahájil písemnu prceduru per rllam ve věci revize prgramu, která byla uknčena 23. září Revize prgramu bude předlţena EK nejpzději d 6. října V rámci OP Pdnikání a invace měla být d 30. června 2014 prvedena nápravná patření vycházející z auditu EK. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Nyní Řídící rgán OP Pdnikání a invace čeká na reakci EK na zaslaný dpis s námitkami na jedntlivá zjištění EK. Především se pak bude jednat výši krekce. Blíţe k jedntlivým patřením viz přílha 1. 6

7 3. Plnění finančních milníků pr rk 2014 Pr průběţnu kntrlu nevyčerpání prstředků a eliminaci tht rizika byly sestaveny finanční milníky, ve kterých je měsíčně sledván plnění predikcí prplacených prstředků a prstředků v suhrnných ţádstech platbu Plnění finančních milníků PROPLACENÉ PROSTŘEDKY V srpnu 2014 byl prti dhadům řídících rgánů prplacen příjemcům 1,0 mld. Kč více, než byl predikván. Kumulativně d pčátku rku nicméně dchází k neplnění predikcí prplacených prstředků 4,7 mld. Kč 3. Neplnění predikcí kumulativně d začátku rku 2014 evidujeme u většiny peračních prgramů 4. Plnění milníků u peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce 2014 Neplnění predikcí a stanvených milníků má zásadní dpad u těch peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce Z těcht peračních prgramů kumulativně neplní predikce a za čekávaným čerpáním zastává OP Výzkum a vývj pr invace ( 1 101,3 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita ( 383,7 mil. Kč), OP Praha Knkurenceschpnst ( 223,1 mil. Kč), ROP Severzápad ( 166,9 mil. Kč) a Integrvaný perační prgram - cíl 1 ( 140,9 mil. Kč). Plnění milníků statních peračních prgramů Také další perační prgramy neprplatily tlik finančních prstředků, klik dhadvaly. Jedná se především všechny reginální perační prgramy. Mírně nebyly predikce naplněny u OP Dprava, OP Pdnikání a invace, OP Lidské zdrje a zaměstnanst. Z těcht peračních prgramů je nutné sledvat situaci především u OP Lidské zdrje a zaměstnanst, OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst a ROP Mravskslezsk, u kterých by dluhdbé neplnění stanvených milníků mhl vést vzhledem k nastaveným predikcím k decmmitmentu na knci rku Graf č. 2 - Milníky prplacených prstředků (vyúčtvané příjemcům) pr rk 2014 na úrvni NSRR v mld. Kč (EU pdíl) údaje za srpen 2014 Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listpad Prsinec Odhady řídících rgánů Cíl pr snížení ztráty 6,8 6,4 7,3 12,4 5,7 8,2 17,4 14,2 18,6 15,5 7,6 7,2 8,1 13,2 7,5 10,0 19,2 16,0 20,4 17,3 Skutečnst 5,5 6,7 7,1 6,7 6,2 9,2 Zdrj: Řídící rgány peračních prgramů, MMR-NOK 3 4 Aktuální stav prplacených prstředků příjemcům je 0,8 mld. Kč niţší, neţ je srpnvý cíl pr sníţení nevyčerpání. Kumulativní rzdíl prti stanvenému cíli pr sníţení nevyčerpání je pak 12,8 mld. Kč. Odhady řídících rgánů zhledňují dhadvanu výši nedčerpání, predikce jsu tedy nastaveny na niţší hdntu, neţ je nutné pr splnění limitu čerpání pr rk Predikce jsu d začátku rku 2014 suhrnně plněny na 89,0 %. 7

8 3.2. Plnění finančních milníků PROSTŘEDKY PŘEDLOŽENÉ V SOUHRNNÝCH ŽÁDOSTECH V srpnu2014 byl prti dhadům řídících rgánů předlţen v suhrnných žádstech 0,2 mld. Kč více, než byl predikván. Ale kumulativně d pčátku rku byl v suhrnných žádstech předlžen 9,1 mld. Kč méně, než byl predikván 5. Predikce d začátku rku 2014 nenaplnily téměř všechny perační prgramy 6. Plnění milníků u peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce 2014 Neplnění predikcí a stanvených milníků má zásadní dpad u těch peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce Z těcht peračních prgramů kumulativně neplní predikce a za čekávaným čerpáním zastává OP Výzkum a vývj pr invace ( 1 368,5 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita ( 701,9 mil. Kč), OP Živtní prstředí ( 634,0 mil. Kč), ROP Severzápad ( 265,5 mil. Kč) a OP Praha Knkurenceschpnst ( 158,5 mil. Kč). Plnění milníků statních peračních prgramů Také další perační prgramy nepředlţily kumulativně v suhrnných ţádstech tlik finančních prstředků, klik dhadvaly. Jedná se OP Dprava, ROP Severzápad, ROP Mravskslezsk, ROP Střední Mrava a ROP Severvýchd. Mírné nenaplňvání sledujeme u ROP Jihvýchd. Z těcht peračních prgramů je nutné sledvat situaci především u OP Lidské zdrje a zaměstnanst, OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst a ROP Mravskslezsk, u kterých by dluhdbé neplnění stanvených milníků mhl vést vzhledem k nastaveným predikcím k decmmitmentu na knci rku Graf č. 4 - Milníky prstředků předlžených v suhrnných žádstech pr rk 2014 na úrvni NSRR v mld. Kč (EU pdíl) - údaje za srpen2014 Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listpad Prsinec Odhady řídících rgánů Cíl pr snížení ztráty 4,1 7,2 7,1 9,0 5,8 6,3 9,3 12,8 24,5 8,1 4,9 8,0 7,9 9,8 8,0 8,5 11,5 15,1 26,7 10,3 Skutečnst 3,6 4,4 6,0 3,7 6,3 6,5 Zdrj: Řídící rgány peračních prgramů, MMR-NOK 5 6 Aktuální stav prstředků předlţených v suhrnných ţádstech je ale 2,0 mld. Kč niţší, neţ je červencvý cíl pr sníţení nevyčerpání. Kumulativní rzdíl prti stanvenému cíli pr sníţení nevyčerpání je pak 16,7 mld. Kč. Odhady řídících rgánů zhledňují dhadvanu výši nedčerpání, predikce jsu tedy nastaveny na niţší hdntu, neţ je nutné pr splnění limitu čerpání pr rk Predikce jsu suhrnně plněny d ledna 2014 na 79,7 %. 8

9 4. Stav plnění pravidla n+2 v rce 2014 na úrvni peračních prgramů V srpnu 2014 dšl k deslání ţádsti platbu d EK za OP Technická pmc. Aktuální stav plnění limitu n+2 pr rk 2014 zaznamenává tabula č. 1. Tabulka č. 1 Plnění pravidla n+2 k 31. srpna 2014 (EU pdíl) Limit čerpání 2014 (příp. pnížený Vyčerpán z limitu čerpání pr rk Ptřebný bjem plateb pr nevyčerpání v rce plnění pravidla n+2 v rce 2014 OP 2013, bez aplikace čl. 95 a 96) - mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. CZK - A b c = b / a * 100 d = a - b e = d * 27,775 OP D (ERDF) 987, ,6 100,0% 0,0 0,0 OP D (FS) 3 763, ,5 100,0% 0,0 0,0 OP D celkem Řídící rgán: MD 4 750, ,1 100,0% 0,0 0,0 OP ŢP (ERDF) 470,1 345,8 73,6% 124, ,4 OP ŢP (FS) 3 250, ,0 76,3% 770, ,2 OP ŽP celkem Řídící rgán: MŢP OP PI Řídící rgán: MPO 3 720, ,8 75,9% 895, , , ,8 90,1% 251, ,5 OP LZZ (cíl 1) 1 522, ,0 78,0% 334, ,5 OP LZZ (cíl 2) 15,4 12,4 80,5% 3,0 83,3 OP LZZ celkem Řídící rgán: MPSV OP VaVpI Řídící rgán: MŠMT 1 538, ,4 78,0% 337, , ,3 936,2 55,3% 756, ,7 IOP (cíl 1) 1 280, ,7 80,9% 244, ,7 IOP (cíl 2) 22,1 17,1 77,4% 5,0 138,9 IOP celkem Řídící rgán: MMR 1 303, ,8 80,9% 249, ,5 OP VK (cíl 1) 1 341, ,3 82,5% 234, ,1 OP VK (cíl 2) 7,5 7,3 97,3% 0,2 5,6 OP VK celkem Řídící rgán: MŠMT 1 348, ,6 82,6% 234, ,7 OP TP (cíl 1) 146,9 108,4 73,8% 38, ,3 OP TP (cíl 2) 2,4 1,8 75,0% 0,6 16,7 OP TP celkem Řídící rgán: MMR ROP SZ Řídící rgán: Reginální rada SZ ROP MS Řídící rgán: Reginální rada MS ROP JV Řídící rgán: Reginální rada JV ROP SM Řídící rgán: Reginální rada SM ROP SV Řídící rgán: Reginální rada SV ROP JZ Řídící rgán: Reginální rada JZ ROP SČ Řídící rgán: Reginální rada SČ OP PK Řídící rgán: Hlavní měst Praha OP PA Řídící rgán: Hlavní měst Praha 149,3 110,2 73,8% 39, ,0 622,3 519,2 83,4% 103, ,6 597,5 514,2 86,1% 83, ,7 587,7 562,1 95,6% 25,6 711,0 548,5 464,3 84,6% 84, ,7 547,7 518,1 94,6% 29,6 822,1 517,0 434,6 84,1% 82, ,7 466,5 415,5 89,1% 51, ,5 198,2 173,7 87,6% 24,5 680,5 93,4 75,1 80,4% 18,3 508,3 NSRR , ,7 84,6% 3 265, ,9 Pznámka: 1 Slupec b zahrnuje předběţné platby z EK, ţádsti platby z / d EK k , případně rční závazky velkých prjektů u relevantních OP. Při prcentuálním vyjádření klik prstředků zbývá vyčerpat za NSRR celkem nejsu vzaty v úvahu hdnty přesahující limit čerpání v rce 2014 u jedntlivých OP. V prcentním vyjádření musí být Evrpské kmisi vykázány výdaje přibliţně ve výši 83 % z celkvé alkace peračníh prgramu na bdbí Červeně jsu značeny OP, které plní limit čerpání pr rk 2014 na méně neţ 80,1 %. Měnvý kurz (srpen 2014): 1 EUR = 27,775 CZK, zdrj: MSC2007, řídící rgány OP 9

10 5. Neplnění predikcí na úrvni jedntlivých peračních prgramů Tabulka č. 2 uvádí rzdíly v čerpání prti predikvaným hdntám u bu sledvaných stavů. Červeně jsu značeny ty perační prgramy, u kterých neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení dhadvanéh nevyčerpání v rce Mezi nejčastější důvdy neplnění predikcí patří psuny v harmngramech prjektů z důvdů psunu realizace prjektů ze strany příjemců, psunů z důvdu realizace veřejných zakázek, kntrl ţádstí platby a prvěřvání nesrvnalstí, sniţvání finančních bjemů předlţených ţádstí platbu, pmalé předkládání vyúčtvaných prstředků, které byly příjemcům pskytnuty v rámci zálh apd. Predikce řídících rgánů byly zpracvány v únru 2014 a aktualizvány v červenci Tabulka č. 2 Plnění predikcí řídících rgánů kumulativně d ledna d srpna 2014 (mil. Kč, EU pdíl) OP Prplacené prstředky Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí Prstředky předlžené v suhrnných žádstech Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí OP D 5 062, ,00-945,63 81,3 % 3 822, , ,74 44,6 % OP ŽP 5 677, , ,37 131,0 % 5 727, ,17-653,97 88,6 % OP PI , , ,32 85,7 % 9 034, , ,34 80,5 % OP LZZ 6 264, , ,42 81,9 % 4 530, ,36 327,27 107,2 % OP VaVpI 6 425, , ,25 82,9 % 5 956, , ,49 77,0 % IOP 2 725, ,09-140,94 94,8 % 2 000, ,47 72,56 103,6 % OP VK 5 607, ,21-84,18 98,5 % 4 651, ,22 331,03 107,1 % OP TP 243,10 333,53 90,42 137,2 % 195,93 193,16-2,77 98,6 % ROP SZ 789,48 622,59-166,89 78,9 % 964,73 699,26-265,46 72,5 % ROP MS 1 581,75 946,34-635,41 59,8 % 1 580, ,16-537,45 66,0 % ROP JV 1 176,40 824,16-352,24 70,1 % 1 073,28 990,72-82,57 92,3 % ROP SM 1 473,05 764,73-708,33 51,9 % 1 262,50 966,35-296,15 76,5 % Dpad na plnění pravidla n+2 rku 2014 Limit čerpání pr rk 2014 splněn. Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce V predikcích rezerva 4,3 mld. Kč nad limit. V predikcích v cíli 1 rezerva 11,9 mil. Kč nad limit. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce V predikcích v cíli 1 rezerva 518,4 mil. Kč nad limit čerpání, v cíli 2 rezerva 17,7 mil. Kč. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Bez dpadu, predikce jsu plněny. Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 928,6 mil. Kč nad limit pr rk V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 583,6 mil. Kč nad limit pr rk Operační prgramy, které jiţ nyní předpkládají nevyčerpání, aneb perační prgramy, které mají v rámci predikcí nízku rezervu pr splnění pravidla n+2. U OP D dšl k technickému prblému při zaúčtvání pslední suhrnné ţádsti, při jejím zhlednění jsu predikce plněny na 70,3 %. V datech se psun v plnění predikcí prjeví příští měsíc. 10

11 OP Prplacené prstředky Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí Prstředky předlžené v suhrnných žádstech Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí ROP SV 911,99 655,28-256,71 71,9 % 878,10 641,30-236,80 73,0 % ROP JZ 1 289,70 933,61-356,09 72,4 % 1 399, ,39 89,88 106,4 % ROP SČ 1 861,22 760, ,59 40,9 % 1 219, ,26 56,47 104,6 % OP PK 369,67 146,53-223,14 39,6 % 451,86 293,32-158,54 64,9 % OP PA 617,65 233,99-383,66 37,9 % 701,87 0,00-701,87 0,0 % Dpad na plnění pravidla n+2 rku 2014 V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 1,8 mld. Kč nad limit pr rk V predikcích nízká rezerva 319,2 mil. Kč nad limit pr rk Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce 2014 V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 1,3 mld. Kč nad limit pr rk V predikcích minimální rezerva 9,9 mil. Kč nad limit pr rk Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení ztráty v rce 2014 Červeně jsu ve slupci OP značeny ty OP, u nichţ neplnění predikcí znamená rizik navýšení nevyčerpání v rce Měnvý kurz (září2014): 1 EUR = 27,775 CZK Zdrj: MSC2007, řídící rgány OP 11

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ÚNOR 2015 Obsah Úvod... 3 1. Aktuální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 2015 1. Obsah Úvod... 3 1. Aktuální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 (plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014) PROSINEC 2014 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. Vyhodnocení

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datum a čas:

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Situace v čerpání evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Situace v čerpání evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Situace v čerpání evropských fondů Podklad pro 112. Plenární schůzi RHSD ČR ČERVEN 2014 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: 15. 9. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014

Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014 Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 za rk 2014 III. Zpráva plnění úklů ulžených v Kncepci bydlení České republiky d rku 2020 (dále jen Zpráva ) je předkládána na základě

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci PLÁN VYUŽITÍ NSRR

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci PLÁN VYUŽITÍ NSRR II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci PLÁN VYUŽITÍ NSRR Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011 Zápis č. 2/2011 (celkvě 51) ze schůze VV ČSRU knané 1.2.2011 Přítmni: P.Telička(PT), K.Blažek(KBl), P.Mrázek(PM), R.Rygl(RR), P.Chalupka(PCh), M.Kafka(MK), I.Skčdplvá(IS), P.Pala(PP) Omluveni: T.Tůma(TT)

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rzvje veřejné správy České republiky pr bdbí 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 3: Zvýšení dstupnsti a transparentnsti veřejné správy prstřednictvím nástrjů egvernmentu

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více