Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014"

Transkript

1 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014

2 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí Plnění patření k průřezvým rizikům Plnění patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů Plnění finančních milníků pr rk Stav plnění pravidla n+2 v rce 2014 na úrvni peračních prgramů Neplnění predikcí na úrvni jedntlivých peračních prgramů

3 Úvd Ministerstv pr místní rzvj ČR Nárdní rgán pr krdinaci (MMR-NOK) na základě usnesení vlády ČR č. 144/2014 zpracval Infrmaci stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014. Materiál infrmuje stavu plnění patření k průřezvým a klíčvým rizikům, které měly být splněny d knce srpna Dále bsahuje infrmaci aktuálním plnění pravidla n+2 pr rk 2014, finančních milníků čerpání a jak jedntlivé řídící rgány naplňují predikce. Přílhu tht dkumentu je Plán využití NSRR s infrmací plnění jedntlivých patření k průřezvým a klíčvým rizikům. Shrnutí V měsíci srpnu 2014 neměl termín plnění ţádné ze stanvených patření. Pzitivní trend sledujeme u finančníh čerpání. V případě prplacených prstředků byl v měsíci srpnu příjemcům prplacen 1 mld. Kč více, neţ byly dhady. Řídící rgány pak v suhrnných ţádstech předlţily na MF-PCO 0,2 mld. Kč více. Nárůst v čerpání finančních prstředků nebyl však v takvé výši, aby pkryl skluz z prvníh plletí rku Ze strany MMR-NOK budu v říjnu 2014 pět vyhdnceny krizvé plány řídících rgánů (plnění k 30. září 2014) a také aktualizvány dhadvané částky nevyčerpání v rce Vývj čerpání červenec srpen 2014 V meziměsíčním srvnání dšl k navýšení bjemu finančních prstředků ve všech sledvaných stavech. V srpnu 2014 byl nvě vydán 717 Rzhdnutí / Smluv v celkvé hdntě 5,9 mld. Kč (EU pdíl). Na účty příjemců byl prplacen dalších 9,2 mld. Kč (EU pdíl). D EK byla zaslána ţádst platbu 1 v celkvé hdntě 0,1 mld. Kč (EU pdíl). Graf č. 1 zjedndušeně ukazuje, klik prstředků byl d knce srpna 2014 investván d prjektů financvaných z peračních prgramů (EU pdíl) a klik prstředků si ČR vyţádala z rzpčtu EU zpět. MMR-NOK předpkládal v průběhu srpna 2014 vyšší navýšení finančních prstředků zaslaných d EK, a t v návaznsti na certifikace MF-PCO, které byly naplánvány na srpen Z důvdu nárčné certifikace však byl na září psunut deslání ţádsti d EK za OP Lidské zdrje a zaměstnanst, ROP Jihvýchd a Integrvaný perační prgram. Dále by v září měly být deslány ţádsti d EK za OP Ţivtní prstředí, OP Praha Knkurenceschpnst, ROP Severvýchd a ROP Střední Mrava. Na přelmu září a října se čekává také deslání ţádsti za ROP Jihzápad. Odeslání ţádstí za OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst, ROP Mravskslezsk a ROP Střední Čechy závisí na vyjednávání s EK v blasti krekcí a auditů. 1 Ţádst platbu byla zaslána za OP Technická pmc. 3

4 Graf č. 1 Stav čerpání na úrvni NSRR (v mld. Kč) EU pdíl Suhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč k celkvá alkace ,6 prstředky v pdaných žádstech 8,7 (0,7 %) prstředky kryté Rzhdnutím / Smluvu pskytnutí dtace 5,9 (0,9 %) 92,4% 186,6% 647, ,1 prplacené prstředky příjemcům (vyúčtvané) 9,2 (2,2 %) 61,8% 433,0 zaslané žádsti d EK* 0,1 (0,03 %) 52,9% 370,3 Pznámka: *Částka v CZK za průběžné žádsti platbu zaslané EK je puze účetní hdnta, kdy převd z EUR na CZK vychází z kurzu platnéh ke dni deslání žádsti EK. Tat hdnta však nedpvídá částce refundvané d státníh rzpčtu. Při refundaci se pužívá kurz dle zaúčtvaných suhrnných žádstí, který je téměř vždy dlišný d kurzu deslané žádsti platbu. Měsíční nárůst Zdrj: MSC2007 k , MF-PCO 4

5 1. Plnění patření k průřezvým rizikům 1.1. Plnění patření s termínem realizace v srpnu2014 Pdle usnesení vlády ČR č. 144/2014 řídící rgány zasílají MMR-NOK plnění patření Plánu vyuţití NSRR vţdy k 15. dni v měsíci. D sledvanéh bdbí (srpen2014) nespadal plnění ţádnéh z patření k průřezvým rizikům Stav neuknčených patření z bdbí březen až červenec 2014 Z patření k průřezvým rizikům s termínem realizace d 31. července 2014 nebyl dsud uknčené jediné, jehţ plnění stále prbíhá. Níţe je uveden tt patření a aktuální stav jeh plnění: Administrativní kapacita ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO Řídící rgány peračních prgramů musí rzvrhnut své persnální kapacity tak, aby bě prgramvá bdbí dstatečně pkryly. Řídící rgány zašlu MMR-NOK analýzu s rzvržením persnálních kapacit pr pkrytí svých činnstí v prgramvém bdbí a V sučasné dbě je analýza s rzvrţením persnálních kapacit pr pkrytí činnstí v prgramvém bdbí a zpracvána za všechny řídící rgány. Nad rámec analýz za jedntlivé řídící rgány byl rzhdnut také zpracvání analýzy za hrizntální instituce. V sučasné chvíli prbíhá kntrla a zpracvání zaslaných analýz jedntlivých subjektů implementace d jedntnéh výstupu, který by měl být k dispzici d 30. listpadu 2014, cţ je také předpkládaný termín plnění tht patření. 2. Plnění patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů 2.1. Plnění patření s termínem realizace v srpnu 2014 S termínem d knce srpna 2014 nebyla stanvena ţádná patření ke klíčvým rizikům peračních prgramů Stav neuknčených patření z bdbí březen až červenec 2014 Některá patření ke klíčvým rizikům s termínem realizace d 31. července 2014 nebyla ze strany řídících rgánů ve stanveném termínu splněna. Z 6 nedknčených patření byla k 31. srpnu patření splněna a plnění 4 patření stále prbíhá. Níţe jsu uvedena tat patření a aktuální stav jejich plnění 2 : Řídící rgán OP Živtní prstředí Řídící rgán OP Živtní prstředí měl d 31. května 2014 analyzvat mţnsti fázvání investičně nárčných prjektů, navrhnut knkrétní prjekty vhdné k fázvání a zaslat MMR-NOK seznam fázvaných prjektů. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 10. září 2014 řídicí rgán schválil 10 prjektů v rámci fázvací výzvy. V sučasné dbě prbíhá příprava zveřejnění schválených ţádstí na webu OP Ţivtní prstředí. Knkrétní seznam bude předlţen MMR-NOK d 30. září Řídící rgán OP Výzkum a vývj pr invace měl d 30. června 2014 vydat nvá Rzhdnutí pskytnutí dtace u prjektů na základě nvých výzev i u zásbníkvých prjektů. OPATŘENÍ SPLNĚNO. Za část OP Výzkum a vývj pr invace byla Rzhdnutí pskytnutí dtace vydána ke 2. září Pr plnu realizaci prjektů se čeká na vydání Rzhdnutí v rámci synergickéh dtačníh prgramu. Řídící rgán Integrvanéh peračníh prgramu měl d 31. května 2014 zajistit schválení dvu velkých prjektů EK realizvaných v blasti pdpry 3.4 Sluţby v blasti bezpečnsti, prevence a řízení rizik. ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Velké prjekty byly předlţeny EK a řídící rgán průběţně reaguje na přerušující dpisy EK (dsud bdrţel 3). Velký prjekt Připravenst Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky k řešení pvdní byl dne 14. srpna 2014 schválen Evrpsku kmisí. 2 Dle názru MMR-NOK můţe mít neplnění níţe uvedenéh patření u OP Ţivtní prstředí vliv na zvýšení nevyčerpání v rce

6 Řídící rgán OP Praha Adaptabilita měl d 31. května 2014 v návaznsti na analýzu absrpční kapacity, dispnibilní alkace, příp. dalších faktrů vyhlásit nvé výzvy s cílem sníţit rizik nedčerpání prstředků na knci prgramvéh bdbí. OPATŘENÍ SPLNĚNO. P zmapvání dispnibilní alkace řídící rgán přistupil k vyhlášení 7. výzvy v rámci priritní sy 2 Pdpra vstupu na trh práce. Výzva byla vyhlášena dne 9. září 2014 s termínem pr pdávání ţádstí d 9. října Dne 11. září 2014 byl dále schválen individuální prjekt kmplexní. Řídící rgán OP Praha Knkurenceschpnst měl d 30. června 2014 deslat návrh revize prgramvéh dkumentu ke schválení EK a v návrhu realkace zhlednit vyhdncení vyhlášených výzev d 31. března OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Dne 9. září 2014 řídicí rgán zahájil písemnu prceduru per rllam ve věci revize prgramu, která byla uknčena 23. září Revize prgramu bude předlţena EK nejpzději d 6. října V rámci OP Pdnikání a invace měla být d 30. června 2014 prvedena nápravná patření vycházející z auditu EK. OPATŘENÍ PROBÍHÁ. Nyní Řídící rgán OP Pdnikání a invace čeká na reakci EK na zaslaný dpis s námitkami na jedntlivá zjištění EK. Především se pak bude jednat výši krekce. Blíţe k jedntlivým patřením viz přílha 1. 6

7 3. Plnění finančních milníků pr rk 2014 Pr průběţnu kntrlu nevyčerpání prstředků a eliminaci tht rizika byly sestaveny finanční milníky, ve kterých je měsíčně sledván plnění predikcí prplacených prstředků a prstředků v suhrnných ţádstech platbu Plnění finančních milníků PROPLACENÉ PROSTŘEDKY V srpnu 2014 byl prti dhadům řídících rgánů prplacen příjemcům 1,0 mld. Kč více, než byl predikván. Kumulativně d pčátku rku nicméně dchází k neplnění predikcí prplacených prstředků 4,7 mld. Kč 3. Neplnění predikcí kumulativně d začátku rku 2014 evidujeme u většiny peračních prgramů 4. Plnění milníků u peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce 2014 Neplnění predikcí a stanvených milníků má zásadní dpad u těch peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce Z těcht peračních prgramů kumulativně neplní predikce a za čekávaným čerpáním zastává OP Výzkum a vývj pr invace ( 1 101,3 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita ( 383,7 mil. Kč), OP Praha Knkurenceschpnst ( 223,1 mil. Kč), ROP Severzápad ( 166,9 mil. Kč) a Integrvaný perační prgram - cíl 1 ( 140,9 mil. Kč). Plnění milníků statních peračních prgramů Také další perační prgramy neprplatily tlik finančních prstředků, klik dhadvaly. Jedná se především všechny reginální perační prgramy. Mírně nebyly predikce naplněny u OP Dprava, OP Pdnikání a invace, OP Lidské zdrje a zaměstnanst. Z těcht peračních prgramů je nutné sledvat situaci především u OP Lidské zdrje a zaměstnanst, OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst a ROP Mravskslezsk, u kterých by dluhdbé neplnění stanvených milníků mhl vést vzhledem k nastaveným predikcím k decmmitmentu na knci rku Graf č. 2 - Milníky prplacených prstředků (vyúčtvané příjemcům) pr rk 2014 na úrvni NSRR v mld. Kč (EU pdíl) údaje za srpen 2014 Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listpad Prsinec Odhady řídících rgánů Cíl pr snížení ztráty 6,8 6,4 7,3 12,4 5,7 8,2 17,4 14,2 18,6 15,5 7,6 7,2 8,1 13,2 7,5 10,0 19,2 16,0 20,4 17,3 Skutečnst 5,5 6,7 7,1 6,7 6,2 9,2 Zdrj: Řídící rgány peračních prgramů, MMR-NOK 3 4 Aktuální stav prplacených prstředků příjemcům je 0,8 mld. Kč niţší, neţ je srpnvý cíl pr sníţení nevyčerpání. Kumulativní rzdíl prti stanvenému cíli pr sníţení nevyčerpání je pak 12,8 mld. Kč. Odhady řídících rgánů zhledňují dhadvanu výši nedčerpání, predikce jsu tedy nastaveny na niţší hdntu, neţ je nutné pr splnění limitu čerpání pr rk Predikce jsu d začátku rku 2014 suhrnně plněny na 89,0 %. 7

8 3.2. Plnění finančních milníků PROSTŘEDKY PŘEDLOŽENÉ V SOUHRNNÝCH ŽÁDOSTECH V srpnu2014 byl prti dhadům řídících rgánů předlţen v suhrnných žádstech 0,2 mld. Kč více, než byl predikván. Ale kumulativně d pčátku rku byl v suhrnných žádstech předlžen 9,1 mld. Kč méně, než byl predikván 5. Predikce d začátku rku 2014 nenaplnily téměř všechny perační prgramy 6. Plnění milníků u peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce 2014 Neplnění predikcí a stanvených milníků má zásadní dpad u těch peračních prgramů, které dhadují nevyčerpání v rce Z těcht peračních prgramů kumulativně neplní predikce a za čekávaným čerpáním zastává OP Výzkum a vývj pr invace ( 1 368,5 mil. Kč), OP Praha Adaptabilita ( 701,9 mil. Kč), OP Živtní prstředí ( 634,0 mil. Kč), ROP Severzápad ( 265,5 mil. Kč) a OP Praha Knkurenceschpnst ( 158,5 mil. Kč). Plnění milníků statních peračních prgramů Také další perační prgramy nepředlţily kumulativně v suhrnných ţádstech tlik finančních prstředků, klik dhadvaly. Jedná se OP Dprava, ROP Severzápad, ROP Mravskslezsk, ROP Střední Mrava a ROP Severvýchd. Mírné nenaplňvání sledujeme u ROP Jihvýchd. Z těcht peračních prgramů je nutné sledvat situaci především u OP Lidské zdrje a zaměstnanst, OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst a ROP Mravskslezsk, u kterých by dluhdbé neplnění stanvených milníků mhl vést vzhledem k nastaveným predikcím k decmmitmentu na knci rku Graf č. 4 - Milníky prstředků předlžených v suhrnných žádstech pr rk 2014 na úrvni NSRR v mld. Kč (EU pdíl) - údaje za srpen2014 Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listpad Prsinec Odhady řídících rgánů Cíl pr snížení ztráty 4,1 7,2 7,1 9,0 5,8 6,3 9,3 12,8 24,5 8,1 4,9 8,0 7,9 9,8 8,0 8,5 11,5 15,1 26,7 10,3 Skutečnst 3,6 4,4 6,0 3,7 6,3 6,5 Zdrj: Řídící rgány peračních prgramů, MMR-NOK 5 6 Aktuální stav prstředků předlţených v suhrnných ţádstech je ale 2,0 mld. Kč niţší, neţ je červencvý cíl pr sníţení nevyčerpání. Kumulativní rzdíl prti stanvenému cíli pr sníţení nevyčerpání je pak 16,7 mld. Kč. Odhady řídících rgánů zhledňují dhadvanu výši nedčerpání, predikce jsu tedy nastaveny na niţší hdntu, neţ je nutné pr splnění limitu čerpání pr rk Predikce jsu suhrnně plněny d ledna 2014 na 79,7 %. 8

9 4. Stav plnění pravidla n+2 v rce 2014 na úrvni peračních prgramů V srpnu 2014 dšl k deslání ţádsti platbu d EK za OP Technická pmc. Aktuální stav plnění limitu n+2 pr rk 2014 zaznamenává tabula č. 1. Tabulka č. 1 Plnění pravidla n+2 k 31. srpna 2014 (EU pdíl) Limit čerpání 2014 (příp. pnížený Vyčerpán z limitu čerpání pr rk Ptřebný bjem plateb pr nevyčerpání v rce plnění pravidla n+2 v rce 2014 OP 2013, bez aplikace čl. 95 a 96) - mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. CZK - A b c = b / a * 100 d = a - b e = d * 27,775 OP D (ERDF) 987, ,6 100,0% 0,0 0,0 OP D (FS) 3 763, ,5 100,0% 0,0 0,0 OP D celkem Řídící rgán: MD 4 750, ,1 100,0% 0,0 0,0 OP ŢP (ERDF) 470,1 345,8 73,6% 124, ,4 OP ŢP (FS) 3 250, ,0 76,3% 770, ,2 OP ŽP celkem Řídící rgán: MŢP OP PI Řídící rgán: MPO 3 720, ,8 75,9% 895, , , ,8 90,1% 251, ,5 OP LZZ (cíl 1) 1 522, ,0 78,0% 334, ,5 OP LZZ (cíl 2) 15,4 12,4 80,5% 3,0 83,3 OP LZZ celkem Řídící rgán: MPSV OP VaVpI Řídící rgán: MŠMT 1 538, ,4 78,0% 337, , ,3 936,2 55,3% 756, ,7 IOP (cíl 1) 1 280, ,7 80,9% 244, ,7 IOP (cíl 2) 22,1 17,1 77,4% 5,0 138,9 IOP celkem Řídící rgán: MMR 1 303, ,8 80,9% 249, ,5 OP VK (cíl 1) 1 341, ,3 82,5% 234, ,1 OP VK (cíl 2) 7,5 7,3 97,3% 0,2 5,6 OP VK celkem Řídící rgán: MŠMT 1 348, ,6 82,6% 234, ,7 OP TP (cíl 1) 146,9 108,4 73,8% 38, ,3 OP TP (cíl 2) 2,4 1,8 75,0% 0,6 16,7 OP TP celkem Řídící rgán: MMR ROP SZ Řídící rgán: Reginální rada SZ ROP MS Řídící rgán: Reginální rada MS ROP JV Řídící rgán: Reginální rada JV ROP SM Řídící rgán: Reginální rada SM ROP SV Řídící rgán: Reginální rada SV ROP JZ Řídící rgán: Reginální rada JZ ROP SČ Řídící rgán: Reginální rada SČ OP PK Řídící rgán: Hlavní měst Praha OP PA Řídící rgán: Hlavní měst Praha 149,3 110,2 73,8% 39, ,0 622,3 519,2 83,4% 103, ,6 597,5 514,2 86,1% 83, ,7 587,7 562,1 95,6% 25,6 711,0 548,5 464,3 84,6% 84, ,7 547,7 518,1 94,6% 29,6 822,1 517,0 434,6 84,1% 82, ,7 466,5 415,5 89,1% 51, ,5 198,2 173,7 87,6% 24,5 680,5 93,4 75,1 80,4% 18,3 508,3 NSRR , ,7 84,6% 3 265, ,9 Pznámka: 1 Slupec b zahrnuje předběţné platby z EK, ţádsti platby z / d EK k , případně rční závazky velkých prjektů u relevantních OP. Při prcentuálním vyjádření klik prstředků zbývá vyčerpat za NSRR celkem nejsu vzaty v úvahu hdnty přesahující limit čerpání v rce 2014 u jedntlivých OP. V prcentním vyjádření musí být Evrpské kmisi vykázány výdaje přibliţně ve výši 83 % z celkvé alkace peračníh prgramu na bdbí Červeně jsu značeny OP, které plní limit čerpání pr rk 2014 na méně neţ 80,1 %. Měnvý kurz (srpen 2014): 1 EUR = 27,775 CZK, zdrj: MSC2007, řídící rgány OP 9

10 5. Neplnění predikcí na úrvni jedntlivých peračních prgramů Tabulka č. 2 uvádí rzdíly v čerpání prti predikvaným hdntám u bu sledvaných stavů. Červeně jsu značeny ty perační prgramy, u kterých neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení dhadvanéh nevyčerpání v rce Mezi nejčastější důvdy neplnění predikcí patří psuny v harmngramech prjektů z důvdů psunu realizace prjektů ze strany příjemců, psunů z důvdu realizace veřejných zakázek, kntrl ţádstí platby a prvěřvání nesrvnalstí, sniţvání finančních bjemů předlţených ţádstí platbu, pmalé předkládání vyúčtvaných prstředků, které byly příjemcům pskytnuty v rámci zálh apd. Predikce řídících rgánů byly zpracvány v únru 2014 a aktualizvány v červenci Tabulka č. 2 Plnění predikcí řídících rgánů kumulativně d ledna d srpna 2014 (mil. Kč, EU pdíl) OP Prplacené prstředky Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí Prstředky předlžené v suhrnných žádstech Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí OP D 5 062, ,00-945,63 81,3 % 3 822, , ,74 44,6 % OP ŽP 5 677, , ,37 131,0 % 5 727, ,17-653,97 88,6 % OP PI , , ,32 85,7 % 9 034, , ,34 80,5 % OP LZZ 6 264, , ,42 81,9 % 4 530, ,36 327,27 107,2 % OP VaVpI 6 425, , ,25 82,9 % 5 956, , ,49 77,0 % IOP 2 725, ,09-140,94 94,8 % 2 000, ,47 72,56 103,6 % OP VK 5 607, ,21-84,18 98,5 % 4 651, ,22 331,03 107,1 % OP TP 243,10 333,53 90,42 137,2 % 195,93 193,16-2,77 98,6 % ROP SZ 789,48 622,59-166,89 78,9 % 964,73 699,26-265,46 72,5 % ROP MS 1 581,75 946,34-635,41 59,8 % 1 580, ,16-537,45 66,0 % ROP JV 1 176,40 824,16-352,24 70,1 % 1 073,28 990,72-82,57 92,3 % ROP SM 1 473,05 764,73-708,33 51,9 % 1 262,50 966,35-296,15 76,5 % Dpad na plnění pravidla n+2 rku 2014 Limit čerpání pr rk 2014 splněn. Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce V predikcích rezerva 4,3 mld. Kč nad limit. V predikcích v cíli 1 rezerva 11,9 mil. Kč nad limit. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce V predikcích v cíli 1 rezerva 518,4 mil. Kč nad limit čerpání, v cíli 2 rezerva 17,7 mil. Kč. Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Bez dpadu, predikce jsu plněny. Neplnění predikcí pvede ke zvýšení nevyčerpání v rce Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 928,6 mil. Kč nad limit pr rk V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 583,6 mil. Kč nad limit pr rk Operační prgramy, které jiţ nyní předpkládají nevyčerpání, aneb perační prgramy, které mají v rámci predikcí nízku rezervu pr splnění pravidla n+2. U OP D dšl k technickému prblému při zaúčtvání pslední suhrnné ţádsti, při jejím zhlednění jsu predikce plněny na 70,3 %. V datech se psun v plnění predikcí prjeví příští měsíc. 10

11 OP Prplacené prstředky Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí Prstředky předlžené v suhrnných žádstech Predikce Skutečnst Rzdíl Plnění predikcí ROP SV 911,99 655,28-256,71 71,9 % 878,10 641,30-236,80 73,0 % ROP JZ 1 289,70 933,61-356,09 72,4 % 1 399, ,39 89,88 106,4 % ROP SČ 1 861,22 760, ,59 40,9 % 1 219, ,26 56,47 104,6 % OP PK 369,67 146,53-223,14 39,6 % 451,86 293,32-158,54 64,9 % OP PA 617,65 233,99-383,66 37,9 % 701,87 0,00-701,87 0,0 % Dpad na plnění pravidla n+2 rku 2014 V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 1,8 mld. Kč nad limit pr rk V predikcích nízká rezerva 319,2 mil. Kč nad limit pr rk Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce 2014 V tut chvíli bez dpadu, v predikcích dstatečná rezerva 1,3 mld. Kč nad limit pr rk V predikcích minimální rezerva 9,9 mil. Kč nad limit pr rk Neplnění predikcí můţe vést ke zvýšení rizika nevyčerpání v rce Neplnění predikcí pvede ke zvýšení ztráty v rce 2014 Červeně jsu ve slupci OP značeny ty OP, u nichţ neplnění predikcí znamená rizik navýšení nevyčerpání v rce Měnvý kurz (září2014): 1 EUR = 27,775 CZK Zdrj: MSC2007, řídící rgány OP 11

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Bilanč ní tiskova konferenče

Bilanč ní tiskova konferenče Bilanč ní tiskva knferenče 29. ledna 2015 Zákn kultuře Legislativní blast návrh zákna byl v září 2014 rzeslán d meziresrtníh připmínkvéh řízení, jehž výsledkem byl, že návrh zákna nebyl předlžen vládě

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více