DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH"

Transkript

1 ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám tét nvě zřízené expertní skupiny k prblematice full cst na nárdní úrvni zde) je zmapvání zkušenstí českých příjemců s uplatňváním a tvrbu metd pr určvání a vykazvání nepřímých nákladů v prjektech - a t nejen ve vztahu k interním ptřebám rganizace ale především ve vztahu k pskytvatelům dle zákna č. 130/2002 Sb. v platném znění. Výsledky dtazníkvéh šetření, které budu k dispzici na webvých stánkách MŠMT, by měly služit jak významný pdklad pr sjedncení přístupu pskytvatelů k prblematice uplatňvání nepřímých nákladů v prjektech na nárdní úrvni. Velice prt ceníme, když budete ve Vašich dpvědích c nejknkrétnější. RESPONDENTI Zástupci vedení (eknmických ddělení) rganizací, které jsu příjemci veřejných finančních prstředků dle zákna č. 130/2002 Sb. v platném znění a t bez hledu na typ rganizace (tj. zástupci subjektů veřejných i sukrmých, ziskvých i neziskvých) i bez hledu na t, zda rganizace využití metdy úplných nepřímých nákladů uvažuje. VÝKALD POJMŮ full cst a flat rate PRO ÚČELY TOHOTO DOTAZNÍKU Prblematika full cst se týká sledvání a vykazvání úplných přímých i nepřímých nákladů prjektů a aktivit rganizace. Pr účely tht dtazníkvéh šetření se však zaměříme puze na náklady nepřímé a s hledem na neexistenci jedntné terminlgie využijeme definice full cst drážející pžadavky Operačníh prgramu Výzkum a vývj pr invace (OP VaVpI). (Neznamená t však, že dbrná skupina MŠMT tut definice pvažuje za jedinu mžnu!) FULL COST (FC) METODA = metda alkace způsbilých nepřímých nákladů rganizace pdle určité rzvrhvé základny/základen (tzv. cst driver) na prjekt, respektive tzv. kalkulační jednici (kalkulační jednicí mhu být jedntlivé prjekty, ale například také zakázky, úkly atd.); nepřímé náklady (režie) jsu náklady, které nelze přím přiřadit knkrétnímu prjektu, ale které vznikly v rganizaci v suvislsti s řešením prjektu a jsu dlženy účetním systémem rganizace; způsbilé náklady jsu náklady, které splňují becné pdmínky způsbilsti a specifické pdmínky prgramu určené pskytvatelem (tj. metdika musí být schpna zajistit, aby náklady, které budu alkvány na knkrétní prjekt výzkumu a vývje, byly čištěny náklady z phledu danéh pskytvatele neuznatelné i náklady vzniklé v suvislsti s jinými činnstmi, než jsu činnsti výzkumu a vývje, jak např. výuka u vyských škl či výrba u pdniků); metda musí být zalžena na skutečných údajích a dlžitelných pstupech, jakékliv dhady nejsu pvleny; metda musí být upravena písemnými vnitřními pravidly rganizace schválenými statutárním rgánem; metda musí být vytvřena v suladu s bvyklými účetními pstupy a metdami rganizace, tzn., že není účelvě kncipvaná puze pr určitý prgram/prjekt. [Detailní pravidla OP VaVpI zde]. 1

2 ZJEDNODUŠENÁ METODA = metda vykazvání úplných nepřímých nákladů rganizace, která však nesplňuje všechny pžadavky uvedené výše (tj. pžadavky OP VaVpI); zárveň však nejde puhé dhady. FLAT RATE = vykazvání nepřímých nákladů prjektu ve výši pevné prcentní částky definvané prgramem (pskytvatelem). Pr účely tht dtazníku, takt vykázané náklady nemusí být v případě kntrly pskytvatelem pdlženy účetními dklady (i když tyt náklady musí být dlžitelné účetními dklady pr kntrly finančních úřadů z hlediska účetnictví). Dba nutná pr vyplnění dtazníku: cca 60 minut Děkujeme předem za Vaše příspěvky a případnu další splupráci. Tmáš Hruda náměstek ministra šklství, mládeže a tělvýchvy OTÁZKY Identifikace respndenta a jeh rganizace (Pznámka: Analýza výsledků tht dtazníkvéh šetření bude veřejně k dispzici na webvých stránkách MŠMT. Knkrétní dpvědi jedntlivých rganizací a pznámky v kmentáři však detailně zveřejněny nebudu, ani nebudu pskytvány třetím sbám, budu služit puze pr ptřeby a další práci dbrné skupiny MŠMT.) 1. Jmén respndenta: 2. Kntaktní respndenta:. 3. Pzice respndenta v rganizaci:. 4. Název rganizace respndenta:. 5. Typ rganizace respndenta: veřejná vyská škla sukrmá vyská škla veřejná výzkumná instituce malý a střední pdnik velký pdnik jiné (upřesněte, prsím, v kmentáři) Kmentář: 2

3 6. Kterých prgramů (prjektů) na pdpru výzkumu a vývje se aktivně účastní Vaše rganizace? (Pkud je t relevantní, zaškrtněte více mžnstí.) (Pznámka: V kmentáři prsím upřesněte, jaké prgramy se knkrétně jedná.) Prgramy Grantvé agentury ČR (GAČR) Prgramy Technlgické agentury ČR (TAČR) Operační prgram Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT) Operační prgram Výzkum a vývj pr invace (OP VaVpI), Operační prgram Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT) - Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst (OP VK) Prgramy Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT) financvané z nárdních zdrjů Prgramy Ministerstva průmyslu a bchdu (MPO) Prgramy Ministerstva zemědělství (MZ - NAZV) Prgramy Ministerstva zdravtnictví 7. rámcvý prgram EU na pdpru výzkumu, vývje a invací (7.RP) Prgram EU na pdpru invací (CIP) Jiné (upřesněte prsím v kmentáři) Kmentář:.. 7. V jaké výši se dle Vaší stávající metdiky zhruba phybují Vaše celkvé nepřímé náklady rganizace (ve vztahu k celkvým přímým nákladům)? (Infrmace by se měla týkat dluhdbéh průměru. Pkud se situace v jedntlivých letech výrazně měnila, vysvětlete, prsím, v kmentáři. Pkud je t relevantní, v kmentáři také, prsím, vysvětlete, jakým způsbem jste zhlednili přízení dluhdbéh hmtnéh/nehmtnéh majetku - mějte na paměti, že např. v případě přízení či reknstrukce budv mluvíme nákladech (dpisech), nikliv výdaji na investici.) (Pznámka: Budeme velice rádi, když v kmentáři vyplníte knkrétní čísl. Pkud jste schpni identifikvat pr různé činnsti, případně části rganizace (např. fakulty), prsím uveďte. Velmi Uvítáme i kmentář, c zahrnujete d přímých a c d nepřímých nákladů!) méně než 10 % % % % % % % % % % 150 % a více nevím Kmentář:.. 3

4 8. V jaké výši se zhruba phybují nepřímé náklady výzkumných aktivit vaší rganizace (ve vztahu k přímým nákladům na výzkumné aktivity)? (Infrmace by se měla týkat dluhdbéh průměru. Pkud se situace v jedntlivých letech výrazně měnila, vysvětlete, prsím, v kmentáři. Pkud je t relevantní, v kmentáři také, prsím, vysvětlete, jakým způsbem jste zhlednili přízení dluhdbéh hmtnéh majetku - mějte na paměti, že např. v případě přízení či reknstrukce budv mluvíme nákladech (dpisech), nikliv výdaji na investici.) (Pznámka: Budeme velice rádi, když v kmentáři vyplníte knkrétní čísl. Pkud jste schpni identifikvat pr různé činnsti, případně části rganizace (např. fakulty), prsím uveďte. Velmi Uvítáme i kmentář, c zahrnujete d přímých a c d nepřímých nákladů!) méně než 10 % % % % % % % % % % 150 % % a více nevím Kmentář:.. Implementace metdy full cst rganizací respndenta 9. Má v sučasné dbě Vaše rganizace nějaku metdu pr vykazvání úplných nepřímých nákladů svých aktivit? An, dle našeh názru, má rganizace metdu full cst dpvídající definici v tmt dtazníkvém šetření (tj. definici drážející pžadavky OP VaVpI) dále už jen FC metda An, rganizace má metdu sledvání úplných nepřímých nákladů, ale dle našeh názru tat metda nesplňuje všechny pžadavky definice full cst v tmt dtazníkvém šetření (tj. definici drážející pžadavky OP VaVpI) dále už jen zjedndušená metda (v kmentáři, prsím, stručně ppište rzdíly) Částečně, máme jakési metdy pr kalkulaci nepřímých nákladů, jde však spíše dhady. Ne, nemáme v rganizaci žádnu metdiku sledvání úplných nepřímých nákladů (tj. ani pr účely vykazvání nepřímých nákladů prjektů, ani pr interní ptřeby managementu a jiné účely) Kmentář:.. 4

5 10. Pr jaké účely (a v jakých knkrétně prgramech) využíváte v sučasné dbě svji metdu pr vykazvání úplných nepřímých nákladů? (Pznámka: Pkud nemáte metdu pr vykazvání úplných nepřímých nákladů, jděte na další tázku.) (Pkud je t relevantní, zaškrtněte více mžnstí.) pr interní ptřeby managementu rganizace pr kalkulaci ceny zakázek pr vykazvání nákladů v prjektech TAČR pr vykazvání nákladů v prjektech OP VaVpI pr vykazvání nákladů v prjektech MPO pr vykazvání nákladů v prjektech NAZV pr vykazvání nákladů v prjektech 7.RP jiné (upřesněte v kmentáři) Kmentář: Plánujete zavedení či zdknalení své metdy pr vykazvání úplných nepřímých nákladů? An, plánujeme určité úpravy své FC metdy (specifikujte, prsím, v kmentáři) An, plánujeme v buducnsti zdknalení své zjedndušené metdy na FC metdu An, jsme právě v prcesu zdknalvání své zjedndušené metdy na FC metdu An, plánujeme vytvření zjedndušené metdy /FC metdy An, již jsme v prcesu vytváření zjedndušené metdy /FC metdy Ne, neplánujeme žádné úpravy ani zdknalení své existující metdy pr vykazvání úplných nepřímých nákladů (vysvětlete, prsím, důvdy v kmentáři) Ne, neplánujeme zavedení metdy pr vykazvání úplných nepřímých nákladů (vysvětlete, prsím, důvdy v kmentáři) Zvažujeme mžné úpravy či zavedení zjedndušené metdy / FC metdy, avšak nevíme, zda t budeme realizvat (vysvětlete, prsím, důvdy v kmentáři např. nevíme jak na t ) Nevím Kmentář: V návaznsti na tázku č. 9 a č. 11 upřesněte, c byl prvtním impulsem pr vytvření (zavedení) Vaší metdy pr vykazvání úplných nepřímých nákladů? (Pznámka: Pkud nemáte metdu pr vykazvání úplných nepřímých nákladů, jděte na další tázku.) (Pkud je t relevantní, zaškrtněte více mžnstí.) interní ptřeby managementu rganizace pr kalkulaci ceny zakázek pžadavky pskytvatelů (identifikujte, prsím, pskytvatele a prgram v kmentáři) jiné (upřesněte v kmentáři) Kmentář:.. 5

6 13. V návaznsti na tázku č. 11 upřesněte, c je hlavním impulsem pr zdknalení Vaší metdy pr vykazvání úplných nepřímých nákladů? (Pznámka: Pkud nemáte v plánu/nerealizujete žádné úpravy ani zdknalení Vaší metdu pr vykazvání úplných nepřímých nákladů, jděte na další tázku.) (Pkud je t relevantní, zaškrtněte více mžnstí.) interní ptřeby managementu rganizace pr kalkulaci ceny zakázek pžadavky pskytvatelů (identifikujte, prsím, pskytvatele a prgram v kmentáři) jiné (upřesněte v kmentáři) Kmentář:.. Názry a pstje respndenta a jeh rganizace k implementaci metdik full cst 14. Na jaké narážíte prblémy suvisející s tvrbu, implementací a uplatňváním zjedndušené metdy / FC metdy, případně jaké ptenciální prblémy Vás d tvrby metdy a využití v prgramech pskytvatelů pdle zákna č. 130/2002 Sb. v platném znění drazují? (Pznámka: Odpvědi tét tázky věnujte prsím zvýšenu pzrnst a snažte se být c nejvíce knkrétní, včetně např. knkrétních čísel, dkazů na relevantní prgramy, instituce a paragrafy. Znalst jasných dpvědí na tut tázku může značně přispět k vyřešení situace na nárdní úrvni! Návrhy mžných řešení jsu vítány.) (Pkud je t relevantní, zaškrtněte více mžnstí.) žádné přílišná finanční a administrativní nárčnst zavedení a uplatňvání metdy mezené mžnsti využití metdy (tj. pstrádání smyslu zavedení metdy) zvýšení nákladvé nárčnsti prjektů a tak mezení danéh mnžství finančních prstředků pskytvatele na méně prjektů zvýšení nákladvé nárčnsti prjektu a tak diskriminace dané rganizace vůči partnerům v prjektu, kteří úplné náklady nevykazují, a tak mhu být levnější a preferváni jak partneři v prjektu nejasné pžadavky pskytvatelů a kntrlních rgánů nejedntný výklad pžadavků pskytvatelů (tj. v rámci jednh prgramu mají různí úředníci různé pžadavky) nevhdné pžadavky pskytvatelů (např. příliš striktní, v rzpru s legislativu neb bvyklu praxí apd.) rzdílné pžadavky pskytvatelů (např. různé definice, dlišné neuznatelné náklady apd.) nejistý vývj situace v buducnu (a t na institucinální, prjektvé i nárdní úrvni) prblémy suvisející s dfinancváním nepřímých nákladů neuhrazených pskytvatelem prblémy suvisející s nárdní legislativu jiné (uveďte, prsím, v kmentáři) Kmentář:.. 6

7 15. Jaké vidíte mžné přínsy uplatňvání zjedndušené metdy / FC metdy? (Pkud je t relevantní, zaškrtněte více mžnstí.) Umžňuje vykazvat a hradit skutečné náklady a tak zhledňuje rzdílnu nákladvu nárčnst aktivit realizvaných různými příjemci, a prt žádné instituce finančně nezvýhdňuje. Zhledňuje skutečnst, že instituce musí být schpné uhradit své skutečné náklady a zajišťuje nákladvu transparentnst instituce. Omezuje rizik výskytu veřejné pdpry a cenvéh dumpingu při žádstech účelvu pdpru či kalkulaci cen smluvníh výzkumu, zamezuje přelévání veřejné pdpry d sukrméh sektru (tj. nepvlené nepřímé veřejné pdpře pdnikům). Umžňuje nákladvé srvnávání s bdbnými institucemi v bru. Jiné (uveďte, prsím, v kmentáři). Kmentář: Jaké vidíte výhdy využívání flat rate prti zjedndušené metdě/fc metdě v pravidlech pskytvatelů pdle zákna 130/2002 Sb. v platném znění? (Pkud je t relevantní, zaškrtněte více mžnstí) administrativně jednduchá příprava rzpčtu, vykazvání nákladů i následná finanční kntrla. kntrly ze strany pskytvatele v případě pužití flat rate nemusí kntrlvat uplatněné náklady ve stanveném limitu flat rate (i když tyt náklady musí být dlžitelné účetními dklady pr kntrly finančních úřadů z hlediska účetnictví). lehce využitelné všemi příjemci žádné jiné Kmentář: Které z následujících schémat pvažujete na nejvhdnější variantu pr pžadavky na vykazvání nepřímých nákladů v prjektech pskytvatelů pdle zákna č. 130/2002 Sb. v platném znění? (Pznámka: Tat tázka je zaměřena na pravidla pskytvatelů, jejich pžadavky a jejich finanční kntrly. Neřeší kntrly ze strany finančních úřadů. Pkud uznáte za vhdné, dplňte d kmentáře i Vaše názry na kntrly finančních úřadů.) jediná mžnst - puze zjedndušená metda /FC metda (tj. rganizace, které nemají ptřebnu metdu, nemhu vykazvat žádné nepřímé náklady; takt vykázané nepřímé náklady budu pdléhat finanční kntrle pskytvatele) jediná mžnst - puze flat rate (tj. všechny rganizace budu využívat flat rate ve stejné výši bez hledu na výši jejich skutečných nepřímých nákladů; takt vykázané náklady nemusí být pr finanční kntrlu pskytvatelem pdlženy účetními dklady) jediná mžnst puze jedna prcentní pevná částka, která musí být pskytvateli dkládána (tj. všechny rganizace budu využívat tét pevné částky ve stejné výši bez hledu 7

8 na výši jejich skutečných nepřímých nákladů; takt vykázané náklady musí být pr finanční kntrlu pskytvatelem dlženy účetními dklady suvisejícími s realizací prjektu) jediná mžnst puze zjedndušená metda /FC metda s prcentním limitem příspěvku pskytvatele (tj. rganizace bude vykazvat své skutečné nepřímé náklady, nedstane je však uhrazené v plné výši ale puze d výše definvané pskytvatelem; takt vykázané nepřímé náklady budu pdléhat finanční kntrle pskytvatele) jedna mžnst s výjimku puze zjedndušená metda/ FC metda s výjimku určitéh typu prjektů neb typu subjektů, které mhu využívat flat rate (tj. např. všechny rganizace musí vykazvat své skutečné náklady pmcí své metdy, krmě vyských škl, které mhu využít flat rate ve výši předem definvané pskytvatelem) (v kmentáři, prsím, ppište, čeh a kh by se výjimky měly týkat) dvě mžnsti - mžnst vlby mezi flat rate a zjedndušenu metdu / FC metdu (tj. rganizace bude ve všech prjektech danéh prgramu využívat buď flat rate definvanu pskytvatelem neb skutečné nepřímé náklady vypčtené pdle své metdy; výše flat rate bude stejná pr všechny rganizace) dvě mžnsti flat rate s mžnstí vlby zjedndušené metdy / FC metdy (tj. všechny rganizace budu mci využívat flat rate ve stejné výši, pkud však budu mít nějaké rganizace zájem nárkvat v daném prgramu či prjektu vyšší nepřímé náklady, mhu zvlit mžnst zjedndušené metdy /FC metdy a vykazvat své vyšší skutečné náklady, které však budu pdléhat finanční kntrle pskytvatelem) Jiné (ppište, prsím, v kmentáři) Kmentář:. 18. Myslíte, že je žáducí, aby se pravidla pskytvatelů pdle zákna č. 130/2002 Sb. v platném znění v tázce vykazvání nepřímých nákladů sjedntila? An, všichni pskytvatelé by měli stanvvat stejné mžnsti pr vykazvání nepřímých nákladů (viz tázka výše) a zárveň využívat stejné definice a výklady pjmů (včetně stejných pžadavků v rámci finančních kntrl) An, všichni pskytvatelé by měli pužívat stejné definice a výklady pjmů (včetně stejných pžadavků v rámci finančních kntrl), avšak mhu se lišit v mžnstech pr vykazvání nepřímých nákladů (tj. např. jeden pskytvatel bude umžňvat full cst i flat rate a jiný puze flat rate, ba však budu flat rate definvat stejně) Ne, sjedncvání není ptřeba, sučasný stav je uspkjivý Kmentář:. 19. C si myslíte definici základních pravidel FC metdy využívané v tmt dtazníku a v prjektech OP VaVpI (ppsán v úvdu)? Myslíte, že je vhdnu a jasnu definicí pr využití v prgramech pskytvatelů pdle zákna č. 130/2002 Sb. v platném znění? An, definice je vhdná a plně pstačující, žádná další vysvětlení nejsu třeba An, definice je vhdná, jsu však nutná určitá dplnění (týkající se např. míry detailu finanční kntrly pskytvatele apd.), (v kmentáři, prsím, c nejknkrétněji ppište) Definice je vhdná puze částečně, byly by třeba určité změny (v kmentáři, prsím, c nejknkrétněji ppište) Definice je naprst nevhdná (v kmentáři, prsím, vysvětlete) 8

9 Nevím Kmentář: Myslíte, že by definice FC metdy využívaná v tmt dtazníku a v prjektech OP VaVpI mhla být jedntně využívána všemi pskytvateli dle zákna č. 130/2002 Sb. v platném znění (p případných dplněních viz tázka výše)? An (v kmentáři, prsím, c nejknkrétněji vysvětlete) Ne (v kmentáři, prsím, c nejknkrétněji vysvětlete) Nevím Kmentář: Myslíte, že je vhdné, aby pskytvatel striktně definval, které náklady pvažuje za přímé a které za nepřímé? Ne (v kmentáři, prsím, c nejknkrétněji vysvětlete např., je nutné, aby byla zhledňvána specifika různých prjektů i různých rganizací a byla respektvána bvyklá praxe rganizace) An, tt by měl definvat každý pskytvatel samstatně (v kmentáři, prsím, c nejknkrétněji vysvětlete) An, měla by existvat jedntná definice využívaná všemi pskytvateli (v kmentáři, prsím, c nejknkrétněji vysvětlete) Jiná (v kmentáři, prsím, c nejknkrétněji vysvětlete) Nevím Kmentář:.. KONEC 9

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více