Dotazník pro neziskové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník pro neziskové organizace"

Transkript

1 Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky směřující k přítmnsti i buducnsti našeh městyse a máte tak mžnst vyjádřit své představy a nápady na jeh další rzvj, aby se Vám v něm lépe prvzvala Vaše činnst. V sučasné dbě městys připravuje strategický plán městyse Nvý Hrádek, který bude služit jak pdklad pr další rzvj, cž je i pdmínku pr získání dtací na vybrané aktivity. Abychm ve strategickém plánu mhli zhlednit i Vaše názry, ptřebvali bychm znát Vaše pstje a získat d Vás infrmace, které pak budu v připravvaném strategickém plánu prmítnuty. Výsledky dtazníkvéh šetření budu uveřejněny na webu městyse a úřední desce městyse eventuálně dalšími způsby. Všechna data získaná vyplněním dtazníků služí výhradně pr ptřeby zpracvání strategickéh plánu městyse Nvý Hrádek. Sběr dtazníků v elektrnické i tištěné pdbě prbíhá d Dtazník je určen puze pr zástupce neziskvých rganizací půsbících v Nvém Hrádku. Za každu rganizaci vyplňte prsím puze jeden dtazník. Dtazník je annymní. V případě, že si přejete uvést kntaktní údaje, např. z důvdu infrmvání mžnstech pdpry pr pdnikatele d buducna, zasílání dalších infrmací ze strany městyse apd., je t mžné (viz níže). Dtazník vyplníte zcela jednduše přím v elektrnické pdbě na stránkách https://dtaznik-pr-neziskve-rgan.vyplnt.cz/. Na tázky dpvídejte zaškrtnutím dpvědi, která nejvíce vyjadřuje Váš názr, případně můžete dplnit vlastní kmentář. Data budu následně zpracvána statistickými metdami. V případě prblémů s tímt způsbem vyplnění si dtazník také můžete stáhnut na ve frmátu.pdf, vytisknut a dnést vyplněný na úřad městyse. Dtazník můžete také vhdit d pštvní schránky Úřadu městyse, zaslat pštu či vyplněný a naskenvaný zaslat na Předem Vám děkujeme za splupráci a chtu pdílet se na rzvji našeh městyse. Za městys Nvý Hrádek, starsta Bc. Zdeněk Drašnar 1

2 Základní instrukce k vyplnění dtazníku: Pkud není uveden jinak, vždy zaškrtněte puze jednu dpvěď, v případě prstru, dpvěď vepište. BLOK I Základní údaje rganizaci Neziskvá rganizace identifikační údaje (nepvinné, ale dpručené s hledem na mžnst Vašeh dalšíh infrmvání aktivitách a příležitstech v rámci městyse Nvý Hrádek). Název rganizace, kntaktní 1. Právní frma subjektu: Splek Nadace, nadační fnd Obecně prspěšná spl. (zapsaný splek) Církev, nábženská splečnst Jiná (uveďte): 2. Předmět činnsti Vaší rganizace (vyberte jeden převažující, puze v případě, že jich je více skutečně relevantních/významných, vyberte více než jeden): Sprt a zdraví Sciální služby Dbrvlnictví Mezinárdní aktivity Kultura a umění Rzvj bydlení Nábženství a církve Hspdářská sféra (prfesní sdružení, Vlný čas cechy ad.) Práv, prsazvání zájmů Jiné Živtní prstředí uveďte): Odbry Péče kulturní dědictví Vzdělávání a výzkum 3. Ppište prsím stručně (něklika slvy) předmět Vaší činnsti (hlavní aktivity, přádané akce a další): 2

3 BLOK II Půsbnst (vztažen k půsbení v Nvém Hrádku, případně klí) 4. Máte zaměstnance? Ne An: 1-5 An: 6-10 An: nad Pčet členů Vaší rganizace/pčet klientů, kteří reálně využívají Vaše služby či aktivity - pdle typu rganizace buď členvé či uživatelé (klienti): (pzn.: Jedná se skutečně přímé využívání a skutečný prspěch z Vaší činnsti, nikli např. čtenáře Vámi vydávaných tiskvin, příležitstné/jednrázvé návštěvníky Vašich přednášek apd.) Jedntky Stvky ( ) Desítky Více než 1000 Stvky (d 500) Není mžné takt určit 6. Jaký vývj pčtu členů/klientů Vaší rganizace čekáváte d rku 2020? Spíše prste Bude spíše klesat Bude zhruba stabilní Není mžné dhadnut 7. Jaký pdíl Vašich členů/klientů, pdle Vašeh dhadu, žije v Nvém Hrádku? Méně než 30 % % nad 70 % 8. Na které skupiny sb (cílvé skupiny) jsu primárně zaměřeny Vaše aktivity? (Uveďte jednu, převažující cílvu skupinu, puze výjimečně v případě, že cílíte skutečně rvncenně na více skupin, zatrhněte více než jednu.) Děti a mládež Rdiče s dětmi Dspělí Seniři Širká veřejnst Osby se zdravtním pstižením Jiné (uveďte): 3

4 BLOK III Základní vybavení pr činnst rganizace 9. Ohdnťte zázemí a prstry, které pr Vaši činnst využíváte (např. sprtviště, klubvny a další): Je pr nás plně dstatečné. Není z phledu naší činnsti ideální, ale nijak zásadně nás nemezuje v našich aktivitách. Je ve špatném stavu (z phledu kvality či rzsahu) a pvažujeme za nezbytné s tím něc dělat, nebť tent stav má či může mít negativní vliv na naše aktivity či setrvání v Nvém Hrádku. Není vyhvující, ale máme již plán, c s tím dělat (vytipván jiné míst, připraven prjekt). Případně prsím stručně upřesněte tyt plány: 10. Je internetvé připjení, které pužíváte, neb jaké je mžné v místě výknu Vašich činnstí (sídla) zajistit, dstatečné pr Vaše ptřeby? An, je pr nás naprst dstatečné. Spíše an, ale uvítali bychm zlepšení. Ne, je pr nás zcela nedstatečné. Neptřebujeme připjení k internetu, nevyužívám h a ani v blízké buducnsti neplánujeme. 11. C v sučasnsti v Nvém Hrádku pr svji činnst a rzvj nejvíce pstrádáte? Otevřená tázka, prsíme knkrétní, stručně vyjádření nejlépe něklika slvy: 4

5 Blk IV výhled 12. Které z následujících faktrů mají největší negativní vliv na sučasný a buducí vývj Vaší činnsti? Zaškrtněte maximálně 3 dpvědi. Eknmická situace Knkurence Nezájem členství v rganizaci Vzdálenst d center Nedstatek prstru Zastaralé vybavení Náklady na energie Legislativní mezení Dstupnst finančních zdrjů Pasivní přístup byvatel Jiné (uveďte): 13. Jaké jsu plány/výhled Vaší rganizace pr bdbí d rku 2020 (značte všechny mžnsti, jež se Vás týkají): Předpkládáme spíše útlum činnsti Udržet stávající stav, nepčítáme s nijak velkým rzvjem, investicemi apd. Předpkládáme investice d nemvitstí a/neb d vybavení naší rganizace Rzšířit nabídku stávajících činnstí, vyvíjet nvé aktivity, akce Významně zlepšit marketing, prpagaci rganizace, rzšířit člensku základnu Jiné frmy rzvje/plány (uveďte): 14. Z hlediska prstrvéh uktvení Vaší činnsti, předpkládáte: Setrvat s realizací činnsti v Nvém Hrádku (ve stávajícím či rzšířeném rzsahu). Rzšířit rganizaci, avšak d dalších míst mim Nvý Hrádek. Důvdy pr rzšíření/přemístění činnsti rganizace mim Nvý Hrádek jsu: Nedstatečný zájem aktivity rganizace; Knkurence; Nedstatek prstru pr rzvj; Přiblížení se (ptenciálním) členům/klientům; Nedstatečná pdpra ze strany veřejné sektru (zejména městyse); Jiné (uveďte): 5

6 Blk V dtace a využití veřejných prstředků pr pdpru činnsti NNO 15. Čerpali jste v minulsti dtace na pdpru Vašich aktivit? An Ne Žádali jsme pdpru, ale neuspěli jsme. 16. Pkud jste zatrhli mžnst An neb Žádali jsme pdpru, ale neuspěli jsme, kteréh dtačníh prgramu jste se účastnili: Prgram rzvje venkva (EU); OP Živtní prstředí (EU); OP Přeshraniční splupráce ČR-Plsk (EU); OP Lidské zdrje a zaměstnanst (EU); ROP Severvýchd (EU); Integrvaný OP (EU); Nárdní prgramy (tj. prgramy ministerstev financvané ze státníh rzpčtu ČR); Krajské dtační prgramy; Nadace apd. Jiné dtační prgramy/nástrje (uveďte): Pzn.: Ve výčtu evrpských prgramů (EU) jsu uvedeny prgramy bdbí , pkud jste se účastnili stejně zaměřených prgramů v předchzích bdbích, zatrhněte příslušné ple dkazující na aktuální prgram (např. pkud jste čerpali ze SROP, jež předcházel dnešním ROPům, zatrhněte ROP Severvýchd). 6

7 17. Pkud jste zatrhli mžnst An neb Žádali jsme pdpru, ale neuspěli jsme, jakéh charakteru byl Váš prjekt: Investice d nemvitsti (přízení, výstavba, reknstrukce, zateplení apd.) Investice d vybavení (strje, zařízení apd.) Investice d lidských zdrjů Prjekt nesměřující dvnitř rganizace, ale navenek (realizace již knkrétních aktivit v území, s knkrétní cílvu skupinu apd.). Jiné (uveďte): 18. Zvažuje pžádat dtační pdpru pr realizaci Vašich rzvjvých plánů ve výhledu d r. 2020? An Spíše an Ne 19. Pkud An či Spíše an uveďte blast zvažvaných prjektvých záměrů (včetně předpkládané veliksti, v Kč). Pkud máte záměry ve více blastech, vyplňte všechny: d 100 tis tis. 500 tis. - 1 mil. 1-5 mil. nad 5 mil. Investice d nemvitsti Investice d vybavení Investice d prpagace/marketingu Investice d lidských zdrjů Prjekt směřující navenek rganizace (realizace již knkrétních aktivit v území) Investice d jinéh typu záměru (uveďte): 20. Uvítáme, pkud stručně, něklika slvy, ppíšete Váš záměr/y: 7

8 Blk VI Splupráce s městysem 21. Jak hdntíte kvalitu výknu následujících činnstí místní správy na úrvni Nvéh Hrádku? výbrná dbrá dstatečná spíše špatná neprvádí se/nevím Pdpra činnsti neziskvých rganizací becně Infrmvanst záměrech městyse Prpagace městyse a místních aktivit Pdpra a zajišťvání sciálních služeb Údržba městyse a živtní prstředí Vlnčasvé aktivity, kultura, sprt 22. Využijte zbývajícíh místa a sdělte nám Vaše další náměty a připmínky, které by pdle Vás mhly být využity pr další rzvj Nvéh Hrádku a zlepšení pdmínek pr činnst neziskvých rganizací: Děkujeme za Váš čas věnvaný vyplnění dtazníku. 8

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více