PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014

2 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, Praha 1 Tel , www. ey.cm/cz Vydala: Kmra auditrů České republiky KA ČR Tel Kmra auditrů České republiky, 2014, Všechna práva vyhrazena. 2

3 Obsah Obsah... 3 Úvd... 5 Struktura Příručky a základní pjmy... 6 Seznam pužitých zkratek Úvd d dtační prblematiky Dtace a dtační cyklus Systém dtací v ČR Subjekty zapjené d implementační struktury dtačních prgramů Kntrlní systémy a rgány v blasti dtací Pskytvatel dtace Nárdní kntrlní rgány Nadnárdní kntrlní rgány Interní audit / externí věření Typy dtačních pchybení a typy sankcí Právní předpisy a další relevantní dkumenty Legislativa v ČR Zahraniční předpisy Základní dkumenty suvisející s dtacemi Infrmační systémy Úvd d věřvání dtací prváděnéh externím auditrem Předmět a cíl věření dtace Základní pstupy při věřvání dtací Pvinnst realizvat externí věření dtace Způsbilé výdaje Obecná pravidla způsbilsti výdajů Vykazvání způsbilých výdajů Obecně nezpůsbilé výdaje Příklady identifikvaných pchybení týkajících se způsbilsti výdajů Specifické blasti týkající se dtací Výběrvá řízení a veřejné zakázky Veřejná pdpra Vedení ddělenéh účetnictví Archivace dkumentace Indikátry Příjmy plynucí z dtace Změny pdmínek pskytnutí dtace

4 7. Specifika pstupu dle ISAE Vyhdncení rizik před přijetím zakázky Přijetí věřvací zakázky Plánvání zakázky Průběh věřvání Vyhdncení věřených skutečnstí a zpracvání zprávy věření Specifika pstupu dle ISRS Nezávislst auditra Přijetí zakázky Plánvání a realizace dhdnutých pstupů Zpracvání zprávy dhdnutých pstupech Přílhy Mdelvé frmuláře Prhlášení dpvědné sby (ISAE 3000) Plánvání zakázky Kntrlní frmuláře Vzr zprávy nezávisléh dbrníka věření Vzr zprávy věcných zjištěních Seznam užitečných dkazů

5 Úvd Příručka pr věřvání dtací (dále v textu také Příručka ) byla zpracvána splečnstí Ernst & Yung, s.r.. pr Kmru auditrů České republiky (dále rvněž Kmra ). Ptřeba zpracvání ucelené Příručky k věřvání dtací vznikla na základě dsavadních zkušenstí s věřváním rzličných dtačních titulů a snaze Kmry sjedncení pstupů a nastavení dbré praxe při věřvání dtací napříč všemi dtačními prgramy. Hlavním účelem tét Příručky je přiblížit auditrům dtační systém v České republice, představit některá specifika vyplývající ze skutečnsti, že předmětem věření je dtační titul, a rámcvě ppsat hlavní dlišnsti pstupů dle vybraných auditrských standardů při věřvání dtací. Bližší ppis struktury Příručky je uveden v následující kapitle. Tat Příručka je zpracvána výhradně jak dpručující a v žádném případě nemůže nahrazvat závazné auditrské standardy neb knkrétní pravidla dtačníh prgramu, v rámci něhž je věření dtace realizván. Příručka by tedy neměla být pužívána samstatně, ale vždy zárveň s pravidly příslušnéh dtačníh prgramu a relevantními auditrskými standardy. Aplikace pstupů zde uvedených by měla přispět k prvedení věření dtačníh titulu, které bude v suladu s becnými pžadavky pskytvatelů a příjemců dtací. Příručka byla zpracvána a vydána k datu Veškeré legislativní dkazy, názvy dtačních prgramů a další dkazy se vztahují k tmut datu. Případné buducí změny příslušné legislativy, změny v dtačních prgramech a úpravy dtačních pravidel tedy nebyly v Příručce zhledněny. 5

6 Struktura Příručky a základní pjmy Příručka je becně využitelná pr všechny typy dtačních titulů v ČR se zvláštním důrazem na blast strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti, které tvří významnu část dtací pskytvaných v ČR a u kterých je mžné se relativně častěji setkat s pžadavkem na nezávislé věření dtace. Z těcht důvdů je struktura kapitl 1 až 6 kncipvána tak, že v první části jsu představeny aspekty týkající se dtačních titulů becně, následně jsu uváděny již knkrétnější příklady dané prblematiky spjené s blastí strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti. Přestže v Příručce nejsu přím uváděny knkrétní příklady z prstředí nárdních dtačních prgramů, veškeré uváděné infrmace a pstupy jsu becně využitelné i u těcht dtačních prgramů. S hledem na datum vydání Příručky jsu knkrétní příklady uváděné v jedntlivých kapitlách, navázané na perační prgramy v prgramvém bdbí Vzhledem ke zkušenstem z přechdu mezi prgramvými bdbími a a již známým základním pravidlům nvéh bdbí není pravděpdbné, že djde k výrazné změně stávajících principů a Příručka je tedy využitelná i v prgramvém bdbí Úvdní kapitly 1 až 3 Příručky jsu věnvány stručnému představení dtačníh systému v České republice, který zahrnuje nárdní, mezinárdní i kmbinvané dtační prgramy. Krmě ppisu struktury a fungvání vybraných dtačních prgramů je rvněž zmíněn legislativní rámec pr pskytvání dtací v ČR a jsu nastíněny základní kntrlní mechanismy fungující v dtačních prgramech. V kapitle 4 je stručně představen věření dtací externím auditrem, jeh výchdiska a účel, základní pstupy a pravidla pr jeh prvedení stanvená pskytvateli dtací. Knkrétní pstupy věření dtací dle dvu nejčastěji využívaných mezinárdních auditrských standardů ISAE 3000 a ISRS 4400 jsu pak ppsány v kapitlách 7 a 8. Kapitly 5 a 6 představují vybrané specifické blasti, se kterými se auditr nejčastěji setkává při věření dtací, jak jsu např. způsbilé výdaje, výběrvá řízení, veřejná pdpra a další. Sučástí těcht kapitl jsu rvněž přehledy příkladů pchybení, která mhu být auditry při věřvání dtací identifikvána, splu s bvyklým následkem pchybení z hlediska dtačních pravidel a mžným dpadem na závěr dbrníka. Uváděný dpad na závěr dbrníka se týká puze pstupu dle ISAE Dpad na závěr dbrníka se bude rvněž dvíjet d stanvené hladiny významnsti, závěr s výhradu je tedy uváděn v případě zjištění materiálních pchybení. V případě pstupu dle ISRS 4400 auditr nevyjadřuje závěr, tudíž ve zprávě věcných zjištěních by měla být ppsána veškerá zjištěná prušení dtačních pravidel, i ta frmálníh charakteru. Dpad na zprávu tedy není pr ISRS 4400 v příkladech uváděn. Kapitla 9 bsahuje přílhy Příručky, zejména mdelvé dkumenty, které může auditr při věření dtace využít. Je však nutné zdůraznit, že se jedná striktně vzrvu dkumentaci a její pužití není mžné bez dalších úprav a dplnění ze strany auditra. Rvněž je pr přehlednst v přílze uveden seznam užitečných dkazů týkajících se blastí ppisvaných v Příručce. Vzhledem k neustálené praxi při pužívání některých dbrných termínů v blasti dtací níže uvádíme některé tyt termíny s vysvětlením, jakým způsbem jsu pužívány dále v Příručce: Audit / věření V suvislsti s věřváním dtací se auditr čast setká s pjmem audit dtace. Tent pjem je velmi čast a nesprávně pužíván jak pskytvateli dtací, tak jejich příjemci a je čast uváděn i v pravidlech dtačních prgramů. V tét Příručce je nicméně pužíván výhradně pjem věření 6

7 dtace. Auditr / dbrník Ověření dtace je prváděn auditrem, který splnil příslušné kvalifikační předpklady. V případě kapitly 7, ppisující pstup dle mezinárdníh auditrskéh standardu ISAE 3000, je pak pr zachvání suladu s terminlgií standardu pužíván termín dbrník. Oba termíny jsu však v Příručce pužívány se shdným významem. Náklad / výdaj Při studiu dkumentace suvisející s dtacemi se může auditr setkat s běma termíny, přičemž ze strany pskytvatelů dtace není jasně ustálen jejich význam a pužití. V mnha případech pak přím pskytvatelé dtace uvádějí, že jsu termíny pužívány jakžt synnyma, a není tedy rzlišván základní rzdíl mezi nimi (náklad = sptřeba eknmickéh zdrje / výdaj = reálný úbytek peněžních prstředků). Vzhledem k tmu, že při věřvání dtace je ve většině případů pracván s reálně vynalženými výdaji (výjimku jsu např. dpisy), dále v Příručce budeme pužívat puze termín výdaje. Výjimku jsu nepřímé náklady a jedntkvé náklady uvedené v pdkapitle 5.2 jakžt becně pužívané termíny a dále pdkapitla 6.2 věnující se veřejné pdpře, kde je rvněž pužit termín náklady z důvdu zdůraznění jeh eknmickéh významu v příslušném kntextu. Pužitá terminlgie v suvislsti s fndy EU 1 Pr zajištění srzumitelnsti a jedntnsti pužívané terminlgie hledně fndů EU, ze kterých mhu být dtační prgramy financvány, uvádíme níže výklad jedntlivých pjmů pužívaných v dalším textu, přičemž tyt pjmy mhu být pužity buď splečně při becném ppisu skutečnstí týkajících se prgramů z nich financvaných, neb samstatně v suvislsti s knkrétním dtačním prgramem. Strukturální fndy EU Jedná se nástrj reginální plitiky EU zahrnující Evrpský sciální fnd (ESF) a Evrpský fnd pr reginální rzvj (ERDF). Fnd sudržnsti Specifický fnd určený pr financvání investic v dpravě, živtním prstředí, energetické účinnsti a bnvitelných zdrjů energie. 1 Mim níže zmiňvané fndy se může auditr v dtační praxi setkat také s pjmem Evrpské strukturální a investiční fndy, které zahrnují mim ESF, ERDF a Fndu sudržnsti rvněž Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva a Evrpský námřní a rybářský fnd. Tent pjem je pužíván v suvislsti s prgramvacím bdbím , tudíž v dalším textu Příručky není pužíván. Využitelnst Příručky i pr tyt fndy patřící d nvéh prgramvacíh bdbí tím však není dtčena, jak je již zmiňván výše v ppisu struktury Příručky. 7

8 Seznam pužitých zkratek CEDR ČR DPH EHP ES ERDF ESF EU ISA Centrální evidence dtací z rzpčtu Česká republika Daň z přidané hdnty Evrpský hspdářský prstr Evrpské splečenství Evrpský fnd pr reginální rzvj (Eurpean Reginal Develpment Fund) Evrpský sciální fnd (Eurpean Scial Fund) Evrpská unie Internatinal Standards n Auditing (Mezinárdní standardy pr audit) ISAE Internatinal Standard n Assurance Engagements (Mezinárdní standard pr věřvací zakázky) ISQC ISRS NKÚ OP OP LZZ OP ŽP ROP ŽP Internatinal Standard n Quality Cntrl (Mezinárdní standard pr kntrlu kvality) Internatinal Standard n Related Services (Mezinárdní standard pr suvisející služby) Nejvyšší kntrlní úřad Operační prgram Operační prgram Lidské zdrje a zaměstnanst Operační prgram Živtní prstředí Reginální perační prgram Žádst platbu 8

9 1. Úvd d dtační prblematiky V tét kapitle je uvedena základní charakteristika dtace a dtačníh cyklu, ppsán systém dtací pskytvaných subjektům v České republice, detailněji představen systém fungvání některých dtačních prgramů a schéma jejich implementace včetně základníh ppisu zapjených subjektů a institucí. 1.1 Dtace a dtační cyklus V prvé řadě je nutné specifikvat, c je myšlen pd pjmem dtace. Zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech (dále také zákn rzpčtvých pravidlech ) definuje dtaci následujícím způsbem: Dtací se rzumí peněžní prstředky státníh rzpčtu, státních finančních aktiv neb Nárdníh fndu pskytnuté právnickým neb fyzickým sbám na stanvený účel. Dtace má tedy frmu nenávratné finanční výpmci pskytnuté příjemci. Vedle dtace pak výše uvedený zákn definuje rvněž návratnu finanční výpmc, jejíž definice je bdbná, s tím rzdílem, že je pskytvána bezúrčně a příjemce je pvinen pskytnuté prstředky dle předem stanvených pravidel vrátit. Dále se v Příručce budeme věnvat zejména dtacím, nicméně becné pstupy zde uvedené budu pužitelné i pr věřvání pdpry ve frmě pskytnutí návratné finanční výpmci. Dtace jsu bvykle pskytvány v rámci dtačních prgramů vyhlašvaných pskytvatelem dtace. Dtační prgramy jsu zpravidla zaměřeny na knkrétní prblematiku, přičemž tt zaměření může být různě širké. Vnitřně pak mhu být prgramy dále členěny např. na různé blasti pdpry. Struktura a pčet jedntlivých úrvní dtačníh prgramu se pak může lišit zejména dle celkvéh bjemu prstředků a rzsahu věcnéh zaměření prgramu. Níže na Obrázku 1 je pr ilustraci uvedena část struktury Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (dále také OP LZZ ), který je financván ze strukturálních fndů EU, knkrétně z Evrpskéh sciálníh fndu. Obrázek 1 - Struktura OP LZZ Název prgramu OP LZZ Priritní sa Adaptabilita Aktivní plitiky trhu práce Sciální integrace a rvné příležitsti Veřejná správa a veřejné služby Mezinárdní splupráce Oblast pdpry Pdpra sciální integrace Pdpra sciální integrace rmských lkalit Integrace sciálně vylučených skupin na trhu práce Rvné příležitsti žen a mužů na trhu práce V rámci jedntlivých dtačních prgramů jsu zpravidla vyhlašvány výzvy k předkládání prjektů, na základě kterých jsu ze strany zájemců pdávány žádsti pdpru. Žádsti jsu psuzeny z hlediska frmálníh (tj. zda bsahují veškeré pžadvané náležitsti) a věcnéh (tj. zda a d jaké míry jsu v suladu s cíli dané výzvy). V případě výběru žádsti pdpru k financvání je vydán právní akt pskytnutí dtace. Následně prbíhá samtná realizace prjektu, jeh průběžný mnitring ze strany pskytvatele dtace. Pskytvatel dtace také na základě předlžených žádstí platbu prplácí finanční prstředky příjemci dtace. 9

10 P uknčení prjektu může být pr příjemce v právním aktu pskytnutí dtace stanvena pvinná dba udržitelnsti prjektu, během které musí předmět dtace služit svému účelu, jinak může djít k jejímu debrání. V průběhu, resp. na knci realizace prgramu jsu sbírána relevantní data za všechny prjekty, která jsu agregvána, a na jejich základě je prveden vyhdncení dtačníh prgramu neb jeh dílčích částí. Výše ppsaný dtační cyklus je přehledně znázrněn v následujícím schématu na Obrázku 2. Obrázek 2 - Dtační cyklus Prgram Publicita Vyhlášení prgramu Schvalvání prgramu Příprava prgramu Analýza prstředí Příjem žádsti Frmální psuzení žádsti Věcné psuzení žádsti Rzhdnutí pdpře Žádsti pdpru Vyhdncení prgramu Vyhdncení prgramu Výrční zprávy EX pst mnitring prjektů Realizace prjektu Prplácení dtace Mnitring prjektu Kntrly na místě Uknčení prjektu Prjekty 1.2 Systém dtací v ČR Dtace mhu být v České republice pskytvány z různých zdrjů. Z hlediska pskytvatele dtace lze dtace rzlišit na: Mezinárdní dtační prgramy Pskytvatelem dtace je zahraniční subjekt, který rzděluje prstředky na realizaci prjektů přím příjemcům v České republice. Jedná se např. kmunitární prgramy Evrpské kmise (FP7, EurpeAid, Hriznt 2020). Tyt prgramy se zpravidla řídí puze pravidly stanvenými pskytvatelem dtace a nevztahují se na ně nárdní legislativní pravidla hledně pskytvání dtací. Nárdní dtační prgramy Prstředky jsu pskytvány ze státníh rzpčtu ČR neb dalších veřejných rzpčtů. Mezi 10

11 nárdní pskytvatele dtací patří řada veřejných institucí, např.: Ministerstv zemědělství (zemědělské dtační prgramy), Ministerstv práce a sciálních věcí (financvání sciálních služeb), Ministerstv pr místní rzvj (pdpra bydlení), Ministerstv průmyslu a bchdu (pdpra malých a středních pdniků), Státní fnd živtníh prstředí (Zelená úsprám, resp. Nvá zelená úsprám) 2, Technlgická agentura ČR (centra kmpetence, aplikvaný výzkum). Pravidla pr nakládání s dtačními prstředky jsu dána nárdní legislativu, zejména pak zmiňvaným záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech neb záknem č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů (viz rvněž níže kapitla 3). Kmbinvané dtační prgramy Prstředky jsu pskytvány ze zahraničníh rzpčtu, nicméně pskytvatelem dtace je instituce v ČR na základě mezinárdních smluv a dhd. Mezi tyt prgramy, resp. zdrjvé rzpčty, patří zejména: Strukturální fndy EU (Evrpský fnd pr reginální rzvj a Evrpský sciální fnd), Fnd sudržnsti, Splečná zemědělská plitika, Evrpský hspdářský prstr ( EHP ) a Nrské fndy, Prgram švýcarsk-české splupráce. V případě kmbinvaných dtačních prgramů jsu příjemci i pskytvatelé zpravidla vázáni jak nárdní legislativu, tak pravidly stanvenými zahraničním pskytvatelem dtace. Kmplexní infrmace dtacích v ČR pskytvaných z různých zdrjů je mžné nalézt např. na stránkách 1.3 Subjekty zapjené d implementační struktury dtačních prgramů Implementace dtačních prgramů je zajišťvána celu řadu subjektů, přičemž jejich becné pjmenvání se může v jedntlivých dtačních prgramech lišit. Základní typy zapjených subjektů jsu uvedeny níže: Pskytvatel dtace Subjekt, který vydává právní akt pskytnutí dtace, zajišťuje administraci dtace a kntrlu ddržvání pdmínek jejíh pskytnutí. Obvykle jsu rzlišvány dvě úrvně pskytvatelů dtace: Správce prgramu / řídící rgán 3 Subjekt zdpvědný za celkvu implementaci a nastavení dtačníh prgramu. Správce prgramu / řídící rgán je vždy puze jeden a nese vrchlvu zdpvědnst za přípravu 2 Financvání prgramu Zelená úsprám je vázán zejména na příjmy z prdeje emisních kreditů Kjótskéh prtklu snižvání emisí skleníkvých plynů, řadíme jej nicméně mezi nárdní dtační prgramy. 3 Řídící rgán je pjem pužívaný výhradně v případě fndů EU. 11

12 prgramu, nastavení jeh pravidel a interních řídících a kntrlních prcesů a dhled nad jejich ddržváním, sběr dat prgramu a jejich následné vyhdncvání. Správce prgramu / řídící rgán může dále také přijímat žádsti dtace, vyhdncvat je a schvalvat a následně pskytvat prstředky příjemcům. Správci prgramu / řídícími rgány jsu bvykle ústřední rgány státní správy (především ministerstva), krajské úřady neb města, jejich pdřízené rganizace, případně speciálně zřízené instituce, například Reginální rady reginů sudržnsti v případě Reginálních peračních prgramů financvaných ze strukturálních fndů EU, knkrétně z ERDF. Administrátři prgramů / zprstředkující subjekty 4 Administrátři prgramů / zprstředkující subjekty vystupují jak mezičlánek mezi příjemcem dtace a správcem prgramu / řídícím rgánem, kterému jsu přím dpvědné. Tent mezičlánek je využíván zejména u rzsáhlejších dtačních prgramů a jeh účelem je krmě mezení administrativní nárčnsti na straně řídících rgánů rvněž určité přiblížení pskytvatele dtace ke knečnému příjemci, cž je zajištěn např. tím, že je administrace určité blasti pdpry v rámci prgramu svěřena subjektu, který má pr danu blast dbrné předpklady a znalsti ptenciálních příjemců dtace. Takvým zprstředkujícím subjektem je např. Centrum pr reginální rzvj, které zajišťuje administraci části Integrvanéh peračníh prgramu splufinancvanéh z ERDF. Příjemci dtací Subjekty, které pdaly žádst dtaci, a byla jim nějaku frmu pskytnuta finanční pdpra. Mhu jimi být sukrmé i veřejné subjekty, např. bchdní splečnsti, splky, fyzické sby, vzdělávací instituce, ale i rgány státní správy a samsprávy, či jejich pdřízené rganizace. Platební rgány Subjekty zdpvědné za správu prstředků pskytnutých ze zahraničních zdrjů a za uvlnění dtačních prstředků z příslušnéh rzpčtu, který hradí vykázané výdaje v rámci dtačníh prgramu. Jedná se např. Platební a certifikační rgán pd Ministerstvem financí ČR, který spravuje prstředky strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti neb Státní zemědělský intervenční fnd, který je platební agenturu pr prvádění Splečné zemědělské plitiky. Kntrlní rgány Kntrlních rgánů existuje v dtačním systému celá řada, jejich struktuře a ppisu se pdrbněji věnuje následující kapitla. Příklad implementační struktury je ve zjedndušené frmě uveden na Obrázku 3. Jedná se zjedndušené schéma implementační struktury strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti nastavené v ČR. V diagramu nejsu uvedeny kntrlní rgány, kterým je samstatně věnvána následující kapitla. 4 Zprstředkující subjekt je termín pužívaný výhradně v případě fndů EU. 12

13 Obrázek 3 - Implementační struktura strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti v ČR Evrpská kmise Nárdní rgán pr krdinaci Platební a certifikační rgán Řídící rgán Řídící rgán Řídící rgán Řídící rgán Správce Řídící kapitly rgán státníh rzpčtu Příjemce dtace Zprstředkující Příjemce dtace subjekt Infrmační a kntrlní tky Příjemce dtace Příjemce dtace Příjemce dtace Finanční tky Specifickým subjektem v případě strukturálních fndů EU a rvněž Fndu sudržnsti je Nárdní rgán pr krdinaci, který zajišťuje kmunikaci s Evrpsku kmisí, harmnizaci pravidel na úrvni všech peračních prgramů a suhrnné vyhdncvání čerpání prstředků z výše uvedených fndů. 2. Kntrlní systémy a rgány v blasti dtací Kntrlu dtací prvádí v ČR velké mnžství nárdních institucí. Vzhledem k tmu, že velká část dtací je pskytvána rvněž ze zahraničních zdrjů, je mžné se setkat i s celu řadu mezinárdních kntrlních rgánů. První úrveň kntrly standardně zajišťuje pskytvatel dtace. Druhý stupeň kntrly pak bvykle vyknávají nezávislé nárdní neb nadnárdní rgány buď na základě příslušných záknů, neb pravidel dtačníh prgramu. Vzhledem k rzdílnsti kntrlních mechanismů u jedntlivých dtačních prgramů není mžné jednznačně uvést jejich becnu strukturu. V kapitlách 2.1 až 2.4 dále uvádíme příklady kntrlních rgánů, které nejčastěji prvádějí kntrlu nakládání s dtačními prstředky a s jejichž výstupy se auditr může v průběhu věření dtace nejčastěji setkat. 2.1 Pskytvatel dtace Primární kntrla dtací prbíhá přím ze strany pskytvatele dtace. Pskytvatel dtace, kterým může být jak zahraniční, tak dmácí subjekt, prvádí standardně dva typy kntrl. Zaprvé se jedná kntrlu administrativní, tzn. kntrlu na základě dkladů zasílaných příjemcem dtace buď průběžně, neb jednrázvě pdle th, v rámci klika plateb je dtace příjemci prplacena. Dále je prváděna kntrla čerpání dtace přím v místě realizace prjektu, resp. u příjemce dtace, tzv. kntrla na místě. Ta může být zaměřena kmplexně na ddržvání pdmínek pskytnutí dtace, 13

14 nárdních předpisů a pravidel dtačníh prgramu neb puze na plnění určité, specifické části pdmínek pužití dtace. 2.2 Nárdní kntrlní rgány Na nárdní úrvni vyknávají kntrly dtací zejména následující subjekty: Nejvyšší kntrlní úřad ( NKÚ ) Kntrlní rgán nezávislý na zákndárné i exekutivní mci zřízený na základě zákna č. 166/1993 Sb., Nejvyšším kntrlním úřadu prvádí kntrlu hspdaření se státním majetkem. Z tht titulu prvádí NKÚ audity dtačních prstředků u prgramů hrazených z nárdních i ze smíšených zdrjů, s výjimku dtací pskytvaných výhradně územními samsprávnými celky 5. Auditní rgán Jedná se dbr Ministerstva financí dpvědný za audity dtačních prstředků pskytnutých ČR ze strany EU v rámci strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti a prstředků EHP a Nrských fndů. Auditní rgán prvádí audity u příjemců dtací, zprstředkujících subjektů i řídících rgánů prgramů. Audity jsu zaměřeny jak na správnst vykázaných výdajů, tak na funkčnst řídících a kntrlních mechanismů u subjektů implementační struktury. Finanční úřady Hlavní správní rgány, které jsu, mim dalších činnstí vyknávaných na základě zákna č. 456/2011 Sb., finanční správě, zdpvědné v blasti dtací za psuzení pdezření na prušení rzpčtvé kázně a za vyměření předepsaných dvdů a penále v případě prušení dtačních pravidel (viz dále pdkapitla 2.5). Územně samsprávní celky V případě dtací pskytnutých na základě zákna č. 250/2000, rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, jsu za psuzvání pdezření na prušení rzpčtvé kázně a za vymáhání dvdů zdpvědní pskytvatelé dtací, tedy příslušné bce, kraje, hlavní měst Praha a jeh městské části a Reginální rady reginu sudržnsti. 2.3 Nadnárdní kntrlní rgány U prstředků pskytnutých z rzpčtu EU je rvněž realizvána kntrla následujícími mezinárdními subjekty: Evrpská kmise Zástupci Evrpské kmise se pdílejí na věřvání všech typů dtací pskytnutých z rzpčtu EU. Kntrla může být realizvána u příjemců dtace i jedntlivých subjektů implementační struktury a je zpravidla zaměřena na věření fungvání implementace celéh dtačníh prgramu, resp. jeh některých slžek. Evrpský účetní dvůr Prvádí každrční audit rzpčtu EU. V rámci tét činnsti věřuje i jedntlivé plitiky EU, a realizuje tak i kntrlu, zda jsu prstředky vynakládány v suladu s právními předpisy a pdle 5 V dbě zpracvávání Příručky (prsinec 2014) prbíhá v Parlamentu ČR schvalvací prces k ústavní nvele rzšiřující pravmc NKÚ i na územně samsprávné celky a firmy s majetkvu účastí státu. 14

15 schválených zásad na daný účel. V ČR prvádí kntrlu prstředků pskytnutých z rzpčtu EU buď samstatně, neb ve splupráci s NKÚ. Evrpský úřad pr bj prti pdvdům Úřad se zaměřuje na bj s pdvdy, krupcí a dalšími nežáducími jevy týkajících se rzpčtu EU. Ověřuje tak čerpání dtací knkrétníh příjemce, a t bvykle na základě pdnětů z jedntlivých členských zemí neb d Evrpské kmise. U prgramů financvaných z jiných zahraničních zdrjů mim rzpčet EU kntrlu vyknávají například následující subjekty: Kancelář finančních mechanismů Zajišťuje externí mnitrvání prgramů a prjektů v rámci finančních mechanismů Evrpskéh hspdářskéh prstru a Nrska. Švýcarská agentura pr rzvj a splupráci a Státní kancelář pr hspdářské záležitsti Dva subjekty dpvědné za dhled Prgramu švýcarsk-české splupráce prstřednictvím návštěv a revizí. 2.4 Interní audit / externí věření Pvinnst prvádět interní audit je pr subjekty veřejné správy dána záknem č. 320/2000 Sb., finanční kntrle. U sukrmých splečnstí bývá ddělení interníh auditu bvykle zřízen puze u větších subjektů. Úklem interníh auditu je zejména kntrla funkčnsti a nastavení vnitřních kntrlních systémů a prcesů a ddržvání vnitřních předpisů. V rámci těcht úklů se interní audit také může zabývat pskytváním dtací daným subjektem veřejné správy. Pvinnst realizace nezávisléh externíh věření prjektu je zpravidla zaktvena v pravidlech dtačníh prgramu. Tent typ věření je detailněji definván pravidly dtačníh prgramu a výdaje na něj jsu bvykle způsbilými výdaji dtace. Prvádění externíh věření dtačních titulů je hlavní náplní tét Příručky a jeh specifikům jsu věnvány následující kapitly. Druhu situací, kdy se lze s externím věřením dtace setkat, je při výknu finančníh auditu v rganizaci, která v daném bdbí čerpala dtaci. V těcht případech lze pstupvat dle tét Příručky analgicky. Základní struktura kntrlních mechanismů v případě strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti v ČR je znázrněna na Obrázku 4. 15

16 Obrázek 4 - Schéma kntrlních mechanismů strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti Mezinárdní kntrlní rgány Evrpská kmise Řídící rgán Interní audit Nárdní kntrlní rgány Auditní rgán Evrpský účetní dvůr Evrpský úřad pr bj prti pdvdům Zprstředkující subjekt Příjemce dtace Interní audit Nejvyšší kntrlní úřad Finanční úřad Externí věření Interní audit 2.5 Typy dtačních pchybení a typy sankcí Dtační pchybení, kterých se příjemci dtací bvykle dpuští, lze rzdělit d následujících základních typů: Prušení pdmínek pskytnutí dtace Pdmínky pskytnutí dtace jsu zpravidla uvedeny v právním aktu pskytnutí dtace. Prušení se může týkat všech aspektů dtace, ať se již jedná chybné vynalžení prstředků, nenaplňvání účelu dtace, nenaplnění stanvených mnitrvacích indikátrů, chyby při realizaci výběrvých řízení apd. V právním aktu nejsu uváděna veškerá pravidla pr příjemce dtace, ale bsahuje čast dkazy na další dkumenty, např. příručky neb metdiky prgramu, ve kterých jsu pvinnsti příjemce specifikvány knkrétněji. Prušení nárdních legislativních pravidel Mim prušení dtačních pdmínek se příjemce dtace může při nakládání s dtací dpustit i prušení zákna. Dtační pdmínky jsu ve většině případů kncipvány a frmulvány v suladu s nárdními právními předpisy a zavazují příjemce k jejich ddržvání. Existují však i případy, kdy se příjemce dpustí prušení zákna, které však nezakládá prušení dtačních pdmínek. Příkladem může být prušení některých ustanvení zákníku práce, které ale nemusí zakládat nezpůsbilst výdajů. V těcht případech bvykle kntrlní rgán psudí závažnst pchybení a případně pdá pdnět příslušnému správnímu rgánu dpvědnému za danu blast. V případě dtací pskytvaných na základě zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech jsu pužívány následující termíny: 16

17 Neprávněné pužití peněžních prstředků státníh rzpčtu: výdej, jehž prvedením byla prušena pvinnst stanvená právním předpisem, rzhdnutím, případně dhdu pskytnutí těcht prstředků, neb prušení pdmínek, za kterých byly příslušné peněžní prstředky pskytnuty, prušení účelu neb pdmínek, za kterých byly prstředky zařazeny d státníh rzpčtu neb přesunuty rzpčtvým patřením a v rzpru se stanveným účelem neb pdmínkami vydány; dále se jím rzumí i t, nelze-li prkázat, jak byly tyt peněžní prstředky pužity Prušení rzpčtvé kázně: neprávněné pužití peněžních prstředků státníh rzpčtu a jiných peněžních prstředků státu neprávněné pužití neb zadržení peněžních prstředků pskytnutých ze státníh rzpčtu, státníh fndu, Nárdníh fndu neb státních finančních aktiv jejich příjemcem další bdy dle 44 dst. 1 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech Při prušení dtačních neb legislativních pravidel se příjemce dtace vystavuje riziku sankcí, které mhu mít následující pvahu: Sankce vyplývající z právníh aktu pskytnutí dtace Prušení pdmínek právníh aktu vede bvykle k udělení sankce ve výši neprávněně pužité části dtace, resp. ve výši prušení rzpčtvé kázně. V závislsti na pvaze a závažnsti pchybení však mhu mít sankce frmu určité prcentní výměry z neprávněně pužité části dtace neb z celkvé částky dtace. V krajním případně má pskytvatel dtace mžnst dejmut dtaci v celé její výši. Sankce udělené správními rgány V případě, že je pchybení spjen s prušením zákna, vystavuje se příjemce rvněž hrzbě pkuty d příslušnéh správníh rgánu. Tat pkuta může být udělena nezávisle na sankci za prušení dtačních pravidel dle předchzíh bdu. Příkladem může být pkuta d Úřadu pr chranu hspdářské sutěže za pchybení při realizaci zadávacíh řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále v textu též zákn veřejných zakázkách ). Knkrétní příklady dtačních pchybení jsu průběžně uváděny v následujících kapitlách věnujících se specifikům dtačních titulů. 3. Právní předpisy a další relevantní dkumenty V následující kapitle je uveden základní legislativní rámec týkající se dtací a t jak na nárdní, tak na evrpské úrvni. Dále jsu představeny základní dkumenty suvisející s pskytnutím dtace, ve kterých jsu uvedeny pdmínky pužití dtace a další infrmace pr příjemce. 3.1 Legislativa v ČR Základními právními předpisy, které v ČR upravují pskytvání dtací, jsu následující: zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech Definuje základní pjmy týkající se pskytvání dtací z nárdních a kmbinvaných zdrjů, becná pravidla nakládání s dtacemi a stanvuje důsledky prušení těcht pravidel, resp. 17

18 způsb řešení těcht prušení. zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů Dle tht zákna je pstupván v případech, kdy pskytvatelem dtace je územně samsprávní celek, tedy bec neb kraj. Pr kntrly veřejných prstředků, vč. dtací jsu pak zásadní dva zákny, zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle a zákn č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád). Dle těcht záknů pstupují zejména pskytvatelé dtací, případně další kntrlní rgány zmiňvané v předcházející kapitle. Auditr se při věření dtace řídí záknem č. 93/2009 Sb., auditrech, pravidly pr věření dtace stanvenými pskytvatelem a mezinárdními auditrskými standardy zmiňvanými níže v kapitle Zahraniční předpisy V případě mezinárdních a kmbinvaných dtačních prgramů jsu příjemci bvykle také vázáni některými becnými nrmami. Níže jsu uvedeny základní předpisy u vybraných prgramů. 1. Strukturální fndy a Fnd sudržnsti Prgramvé bdbí Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, stanvující becná pravidla fungvání fndů, Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006, stanvující již knkrétnější pvinnsti příjemců i rgánů zdpvědných za rzdělvání dtací v jedntlivých státech, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 Evrpském fndu pr reginální rzvj, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 Evrpském sciálním fndu, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1084/2006 Fndu sudržnsti. Prgramvé bdbí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, stanvující becná pravidla fungvání fndů pr bdbí , Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 Evrpském fndu pr reginální rzvj, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 Evrpském sciálním fndu, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 Fndu sudržnsti. 2. Sedmý rámcvý prgram pr výzkum a technlgický rzvj Rzhdnutí Evrpskéh parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES, sedmém rámcvém prgramu Evrpskéh splečenství pr výzkum, technlgický rzvj a demnstrace (2007 až 2013), Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady č. 1906/2006, kterým se stanví pravidla pr účast pdniků, výzkumných středisek a vyských škl na akcích v rámci sedméh rámcvéh prgramu a pr šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013). 3. EHP a Nrské fndy Memrandum przumění pr implementaci finančních mechanismů EHP , 18

19 Memrandum przumění pr implementaci Nrských fndů , Nařízení implementaci finančních mechanismů EHP , Nařízení implementaci finančních mechanismů Nrska Prgram švýcarsk-české splupráce Rámcvá dhda mezi vládu České republiky a Švýcarsku federální radu ve věci implementace Prgramu švýcarsk-české splupráce na snížení hspdářských a sciálních rzdílů v rámci rzšířené Evrpské unie. 3.3 Základní dkumenty suvisející s dtacemi V následující pdkapitle jsu představeny základní dkumenty, které stanvují práva a pvinnsti příjemce dtace při nakládání s dtací, a které jsu tudíž relevantní i pr auditra prvádějícíh věření dtace. Právní akt pskytnutí dtace Základní dkument, upravující pdmínky pskytnutí dtace, je vydáván pskytvatelem dtace p schválení žádsti dtaci a může mít různu frmu (jednstranné rzhdnutí pskytvatele dtace neb dvustranná smluva mezi pskytvatelem a příjemcem dtace). Právní akt by dle zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech měl bsahvat minimálně následující: Identifikační údaje příjemce dtace, Identifikační údaje pskytvatele dtace, Pskytvanu částku, Účel, na který je pskytvaná částka určena, Lhůtu, v níž má být účelu dsažen, Den vydání právníh aktu. Dále právní akt bvykle bsahuje další pdmínky, které musí příjemce při využívání dtace splnit. Výčet pvinnstí příjemce dtace v právním aktu nebývá zpravidla vyčerpávající a čast jsu v právním aktu uváděny dkazy na další pravidla dtačníh prgramu, ppsaná např. v příručkách, metdikách, výkladvých stanviscích apd. Řídící dkumentace dtačních prgramů Pčet úrvní řídící dkumentace je závislý na veliksti dtačníh prgramu a jeh slžitsti. Níže ppisvaná struktura řídící dkumentace je platná zejména pr strukturální fndy EU a Fnd sudržnsti, v případě nárdních dtací bvykle nejsu zpracvávány všechny zmiňvané úrvně dkumentace. Struktura řídící dkumentace dtačních prgramů je zpravidla víceúrvňvá. Na nejvyšší úrvni se nachází základní dkument ppisující dtační prgram, jeh výchdiska a stanvené cíle. Na ppis prgramu navazuje implementační dkument, který pdrbněji ppisuje fungvání prgramu a jeh implementační strukturu. Tyt dkumenty bývají zpravidla veřejně přístupné. Na další úrvni pak nalezneme ppis interních pstupů jedntlivých subjektů implementační struktury, ať již frmu jedntnéh peračníh manuálu, neb se může jednat subr interních metdik, příruček či nařízení. Tyt dkumenty jsu určeny jedntlivým subjektům implementační struktury prgramu, a nejsu bvykle veřejně přístupné. 19

20 Dále jsu vydávány dkumenty určené pr žadatele a příjemce dtací ve frmě různých příruček, metdických pkynů, manuálů a pstupů. Pr žadatele dtaci jsu určeny zejména pkyny pr přípravu prjektu, vyplnění žádsti prjekt a pstup hdncení a výběru žádstí. Pr příjemce jsu pak určeny pstupy týkající se samtné realizace prjektu, jeh mnitrvání apd. Na Obrázku 5 je znázrněna zjedndušená struktura řídící dkumentace platná becně pr prgramy financvané ze strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti. Obrázek 5 - Struktura řídící dkumentace Operační prgram Veřejný dkument Implementační dkument Veřejný dkument Operační manuál Interní dkument Příručky pr příjemce Příručky pr žadatele Veřejné dkumenty Metdické dpisy, Výkladvá stanviska apd. Veřejné i interní dkumenty Specifickým dkumentem je pak výzva k předkládání žádstí dtace, která blíže specifikuje některé pdmínky pskytnutí dtací v rámci danéh dtačníh prgramu a zárveň umžňuje žadatelům pdávat jejich žádsti dtace. Výzvy mhu být rvněž zaměřeny na knkrétnější blasti danéh dtačníh prgramu. 3.4 Infrmační systémy K administraci a kntrle pskytvaných dtací využívají pskytvatelé dtací bvykle infrmační systémy. Infrmační systémy služí k evidenci a uchvávání záznamů pskytnutých dtacích, ke kmunikaci mezi pskytvateli a příjemci a k celkvému zjedndušení administrace dtačníh prgramu pr všechny zúčastněné strany. Příklady některých infrmačních systémů využívaných v suvislsti s dtacemi uvádíme níže. Ministerstvem financí ČR je prvzván systém CEDR (Centrální evidence dtací z rzpčtu) 6, kam jsu vkládána data všech dtacích pskytnutých ze státníh rzpčtu. Data jsu sbírána d pskytvatelů dtací a zahrnují i údaje dtacích z rzpčtu EU. Pr řízení a kntrlu dtací splufinancvaných ze strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti v prgramvém bdbí služí infrmační systém MSC2007. Jedná se nástrj spravvaný Ministerstvem pr místní rzvj ČR. Systém se skládá ze tří prpjených úrvní: Centrální mdul MSC2007 sbírá a vyhdncuje data ze všech prgramů financvaných z fndů EU, Mnit 7+ systém využívaný řídícími rgány a zprstředkujícími subjekty pr administraci prjektů, Benefit 7+ mdul určený pr žadatele a příjemce dtací, přes který jsu pdávány žádsti 6 Dstupné na 20

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3 2.1 Čísl grantvéh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více