PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014

2 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, Praha 1 Tel , www. ey.cm/cz Vydala: Kmra auditrů České republiky KA ČR Tel Kmra auditrů České republiky, 2014, Všechna práva vyhrazena. 2

3 Obsah Obsah... 3 Úvd... 5 Struktura Příručky a základní pjmy... 6 Seznam pužitých zkratek Úvd d dtační prblematiky Dtace a dtační cyklus Systém dtací v ČR Subjekty zapjené d implementační struktury dtačních prgramů Kntrlní systémy a rgány v blasti dtací Pskytvatel dtace Nárdní kntrlní rgány Nadnárdní kntrlní rgány Interní audit / externí věření Typy dtačních pchybení a typy sankcí Právní předpisy a další relevantní dkumenty Legislativa v ČR Zahraniční předpisy Základní dkumenty suvisející s dtacemi Infrmační systémy Úvd d věřvání dtací prváděnéh externím auditrem Předmět a cíl věření dtace Základní pstupy při věřvání dtací Pvinnst realizvat externí věření dtace Způsbilé výdaje Obecná pravidla způsbilsti výdajů Vykazvání způsbilých výdajů Obecně nezpůsbilé výdaje Příklady identifikvaných pchybení týkajících se způsbilsti výdajů Specifické blasti týkající se dtací Výběrvá řízení a veřejné zakázky Veřejná pdpra Vedení ddělenéh účetnictví Archivace dkumentace Indikátry Příjmy plynucí z dtace Změny pdmínek pskytnutí dtace

4 7. Specifika pstupu dle ISAE Vyhdncení rizik před přijetím zakázky Přijetí věřvací zakázky Plánvání zakázky Průběh věřvání Vyhdncení věřených skutečnstí a zpracvání zprávy věření Specifika pstupu dle ISRS Nezávislst auditra Přijetí zakázky Plánvání a realizace dhdnutých pstupů Zpracvání zprávy dhdnutých pstupech Přílhy Mdelvé frmuláře Prhlášení dpvědné sby (ISAE 3000) Plánvání zakázky Kntrlní frmuláře Vzr zprávy nezávisléh dbrníka věření Vzr zprávy věcných zjištěních Seznam užitečných dkazů

5 Úvd Příručka pr věřvání dtací (dále v textu také Příručka ) byla zpracvána splečnstí Ernst & Yung, s.r.. pr Kmru auditrů České republiky (dále rvněž Kmra ). Ptřeba zpracvání ucelené Příručky k věřvání dtací vznikla na základě dsavadních zkušenstí s věřváním rzličných dtačních titulů a snaze Kmry sjedncení pstupů a nastavení dbré praxe při věřvání dtací napříč všemi dtačními prgramy. Hlavním účelem tét Příručky je přiblížit auditrům dtační systém v České republice, představit některá specifika vyplývající ze skutečnsti, že předmětem věření je dtační titul, a rámcvě ppsat hlavní dlišnsti pstupů dle vybraných auditrských standardů při věřvání dtací. Bližší ppis struktury Příručky je uveden v následující kapitle. Tat Příručka je zpracvána výhradně jak dpručující a v žádném případě nemůže nahrazvat závazné auditrské standardy neb knkrétní pravidla dtačníh prgramu, v rámci něhž je věření dtace realizván. Příručka by tedy neměla být pužívána samstatně, ale vždy zárveň s pravidly příslušnéh dtačníh prgramu a relevantními auditrskými standardy. Aplikace pstupů zde uvedených by měla přispět k prvedení věření dtačníh titulu, které bude v suladu s becnými pžadavky pskytvatelů a příjemců dtací. Příručka byla zpracvána a vydána k datu Veškeré legislativní dkazy, názvy dtačních prgramů a další dkazy se vztahují k tmut datu. Případné buducí změny příslušné legislativy, změny v dtačních prgramech a úpravy dtačních pravidel tedy nebyly v Příručce zhledněny. 5

6 Struktura Příručky a základní pjmy Příručka je becně využitelná pr všechny typy dtačních titulů v ČR se zvláštním důrazem na blast strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti, které tvří významnu část dtací pskytvaných v ČR a u kterých je mžné se relativně častěji setkat s pžadavkem na nezávislé věření dtace. Z těcht důvdů je struktura kapitl 1 až 6 kncipvána tak, že v první části jsu představeny aspekty týkající se dtačních titulů becně, následně jsu uváděny již knkrétnější příklady dané prblematiky spjené s blastí strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti. Přestže v Příručce nejsu přím uváděny knkrétní příklady z prstředí nárdních dtačních prgramů, veškeré uváděné infrmace a pstupy jsu becně využitelné i u těcht dtačních prgramů. S hledem na datum vydání Příručky jsu knkrétní příklady uváděné v jedntlivých kapitlách, navázané na perační prgramy v prgramvém bdbí Vzhledem ke zkušenstem z přechdu mezi prgramvými bdbími a a již známým základním pravidlům nvéh bdbí není pravděpdbné, že djde k výrazné změně stávajících principů a Příručka je tedy využitelná i v prgramvém bdbí Úvdní kapitly 1 až 3 Příručky jsu věnvány stručnému představení dtačníh systému v České republice, který zahrnuje nárdní, mezinárdní i kmbinvané dtační prgramy. Krmě ppisu struktury a fungvání vybraných dtačních prgramů je rvněž zmíněn legislativní rámec pr pskytvání dtací v ČR a jsu nastíněny základní kntrlní mechanismy fungující v dtačních prgramech. V kapitle 4 je stručně představen věření dtací externím auditrem, jeh výchdiska a účel, základní pstupy a pravidla pr jeh prvedení stanvená pskytvateli dtací. Knkrétní pstupy věření dtací dle dvu nejčastěji využívaných mezinárdních auditrských standardů ISAE 3000 a ISRS 4400 jsu pak ppsány v kapitlách 7 a 8. Kapitly 5 a 6 představují vybrané specifické blasti, se kterými se auditr nejčastěji setkává při věření dtací, jak jsu např. způsbilé výdaje, výběrvá řízení, veřejná pdpra a další. Sučástí těcht kapitl jsu rvněž přehledy příkladů pchybení, která mhu být auditry při věřvání dtací identifikvána, splu s bvyklým následkem pchybení z hlediska dtačních pravidel a mžným dpadem na závěr dbrníka. Uváděný dpad na závěr dbrníka se týká puze pstupu dle ISAE Dpad na závěr dbrníka se bude rvněž dvíjet d stanvené hladiny významnsti, závěr s výhradu je tedy uváděn v případě zjištění materiálních pchybení. V případě pstupu dle ISRS 4400 auditr nevyjadřuje závěr, tudíž ve zprávě věcných zjištěních by měla být ppsána veškerá zjištěná prušení dtačních pravidel, i ta frmálníh charakteru. Dpad na zprávu tedy není pr ISRS 4400 v příkladech uváděn. Kapitla 9 bsahuje přílhy Příručky, zejména mdelvé dkumenty, které může auditr při věření dtace využít. Je však nutné zdůraznit, že se jedná striktně vzrvu dkumentaci a její pužití není mžné bez dalších úprav a dplnění ze strany auditra. Rvněž je pr přehlednst v přílze uveden seznam užitečných dkazů týkajících se blastí ppisvaných v Příručce. Vzhledem k neustálené praxi při pužívání některých dbrných termínů v blasti dtací níže uvádíme některé tyt termíny s vysvětlením, jakým způsbem jsu pužívány dále v Příručce: Audit / věření V suvislsti s věřváním dtací se auditr čast setká s pjmem audit dtace. Tent pjem je velmi čast a nesprávně pužíván jak pskytvateli dtací, tak jejich příjemci a je čast uváděn i v pravidlech dtačních prgramů. V tét Příručce je nicméně pužíván výhradně pjem věření 6

7 dtace. Auditr / dbrník Ověření dtace je prváděn auditrem, který splnil příslušné kvalifikační předpklady. V případě kapitly 7, ppisující pstup dle mezinárdníh auditrskéh standardu ISAE 3000, je pak pr zachvání suladu s terminlgií standardu pužíván termín dbrník. Oba termíny jsu však v Příručce pužívány se shdným významem. Náklad / výdaj Při studiu dkumentace suvisející s dtacemi se může auditr setkat s běma termíny, přičemž ze strany pskytvatelů dtace není jasně ustálen jejich význam a pužití. V mnha případech pak přím pskytvatelé dtace uvádějí, že jsu termíny pužívány jakžt synnyma, a není tedy rzlišván základní rzdíl mezi nimi (náklad = sptřeba eknmickéh zdrje / výdaj = reálný úbytek peněžních prstředků). Vzhledem k tmu, že při věřvání dtace je ve většině případů pracván s reálně vynalženými výdaji (výjimku jsu např. dpisy), dále v Příručce budeme pužívat puze termín výdaje. Výjimku jsu nepřímé náklady a jedntkvé náklady uvedené v pdkapitle 5.2 jakžt becně pužívané termíny a dále pdkapitla 6.2 věnující se veřejné pdpře, kde je rvněž pužit termín náklady z důvdu zdůraznění jeh eknmickéh významu v příslušném kntextu. Pužitá terminlgie v suvislsti s fndy EU 1 Pr zajištění srzumitelnsti a jedntnsti pužívané terminlgie hledně fndů EU, ze kterých mhu být dtační prgramy financvány, uvádíme níže výklad jedntlivých pjmů pužívaných v dalším textu, přičemž tyt pjmy mhu být pužity buď splečně při becném ppisu skutečnstí týkajících se prgramů z nich financvaných, neb samstatně v suvislsti s knkrétním dtačním prgramem. Strukturální fndy EU Jedná se nástrj reginální plitiky EU zahrnující Evrpský sciální fnd (ESF) a Evrpský fnd pr reginální rzvj (ERDF). Fnd sudržnsti Specifický fnd určený pr financvání investic v dpravě, živtním prstředí, energetické účinnsti a bnvitelných zdrjů energie. 1 Mim níže zmiňvané fndy se může auditr v dtační praxi setkat také s pjmem Evrpské strukturální a investiční fndy, které zahrnují mim ESF, ERDF a Fndu sudržnsti rvněž Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva a Evrpský námřní a rybářský fnd. Tent pjem je pužíván v suvislsti s prgramvacím bdbím , tudíž v dalším textu Příručky není pužíván. Využitelnst Příručky i pr tyt fndy patřící d nvéh prgramvacíh bdbí tím však není dtčena, jak je již zmiňván výše v ppisu struktury Příručky. 7

8 Seznam pužitých zkratek CEDR ČR DPH EHP ES ERDF ESF EU ISA Centrální evidence dtací z rzpčtu Česká republika Daň z přidané hdnty Evrpský hspdářský prstr Evrpské splečenství Evrpský fnd pr reginální rzvj (Eurpean Reginal Develpment Fund) Evrpský sciální fnd (Eurpean Scial Fund) Evrpská unie Internatinal Standards n Auditing (Mezinárdní standardy pr audit) ISAE Internatinal Standard n Assurance Engagements (Mezinárdní standard pr věřvací zakázky) ISQC ISRS NKÚ OP OP LZZ OP ŽP ROP ŽP Internatinal Standard n Quality Cntrl (Mezinárdní standard pr kntrlu kvality) Internatinal Standard n Related Services (Mezinárdní standard pr suvisející služby) Nejvyšší kntrlní úřad Operační prgram Operační prgram Lidské zdrje a zaměstnanst Operační prgram Živtní prstředí Reginální perační prgram Žádst platbu 8

9 1. Úvd d dtační prblematiky V tét kapitle je uvedena základní charakteristika dtace a dtačníh cyklu, ppsán systém dtací pskytvaných subjektům v České republice, detailněji představen systém fungvání některých dtačních prgramů a schéma jejich implementace včetně základníh ppisu zapjených subjektů a institucí. 1.1 Dtace a dtační cyklus V prvé řadě je nutné specifikvat, c je myšlen pd pjmem dtace. Zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech (dále také zákn rzpčtvých pravidlech ) definuje dtaci následujícím způsbem: Dtací se rzumí peněžní prstředky státníh rzpčtu, státních finančních aktiv neb Nárdníh fndu pskytnuté právnickým neb fyzickým sbám na stanvený účel. Dtace má tedy frmu nenávratné finanční výpmci pskytnuté příjemci. Vedle dtace pak výše uvedený zákn definuje rvněž návratnu finanční výpmc, jejíž definice je bdbná, s tím rzdílem, že je pskytvána bezúrčně a příjemce je pvinen pskytnuté prstředky dle předem stanvených pravidel vrátit. Dále se v Příručce budeme věnvat zejména dtacím, nicméně becné pstupy zde uvedené budu pužitelné i pr věřvání pdpry ve frmě pskytnutí návratné finanční výpmci. Dtace jsu bvykle pskytvány v rámci dtačních prgramů vyhlašvaných pskytvatelem dtace. Dtační prgramy jsu zpravidla zaměřeny na knkrétní prblematiku, přičemž tt zaměření může být různě širké. Vnitřně pak mhu být prgramy dále členěny např. na různé blasti pdpry. Struktura a pčet jedntlivých úrvní dtačníh prgramu se pak může lišit zejména dle celkvéh bjemu prstředků a rzsahu věcnéh zaměření prgramu. Níže na Obrázku 1 je pr ilustraci uvedena část struktury Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (dále také OP LZZ ), který je financván ze strukturálních fndů EU, knkrétně z Evrpskéh sciálníh fndu. Obrázek 1 - Struktura OP LZZ Název prgramu OP LZZ Priritní sa Adaptabilita Aktivní plitiky trhu práce Sciální integrace a rvné příležitsti Veřejná správa a veřejné služby Mezinárdní splupráce Oblast pdpry Pdpra sciální integrace Pdpra sciální integrace rmských lkalit Integrace sciálně vylučených skupin na trhu práce Rvné příležitsti žen a mužů na trhu práce V rámci jedntlivých dtačních prgramů jsu zpravidla vyhlašvány výzvy k předkládání prjektů, na základě kterých jsu ze strany zájemců pdávány žádsti pdpru. Žádsti jsu psuzeny z hlediska frmálníh (tj. zda bsahují veškeré pžadvané náležitsti) a věcnéh (tj. zda a d jaké míry jsu v suladu s cíli dané výzvy). V případě výběru žádsti pdpru k financvání je vydán právní akt pskytnutí dtace. Následně prbíhá samtná realizace prjektu, jeh průběžný mnitring ze strany pskytvatele dtace. Pskytvatel dtace také na základě předlžených žádstí platbu prplácí finanční prstředky příjemci dtace. 9

10 P uknčení prjektu může být pr příjemce v právním aktu pskytnutí dtace stanvena pvinná dba udržitelnsti prjektu, během které musí předmět dtace služit svému účelu, jinak může djít k jejímu debrání. V průběhu, resp. na knci realizace prgramu jsu sbírána relevantní data za všechny prjekty, která jsu agregvána, a na jejich základě je prveden vyhdncení dtačníh prgramu neb jeh dílčích částí. Výše ppsaný dtační cyklus je přehledně znázrněn v následujícím schématu na Obrázku 2. Obrázek 2 - Dtační cyklus Prgram Publicita Vyhlášení prgramu Schvalvání prgramu Příprava prgramu Analýza prstředí Příjem žádsti Frmální psuzení žádsti Věcné psuzení žádsti Rzhdnutí pdpře Žádsti pdpru Vyhdncení prgramu Vyhdncení prgramu Výrční zprávy EX pst mnitring prjektů Realizace prjektu Prplácení dtace Mnitring prjektu Kntrly na místě Uknčení prjektu Prjekty 1.2 Systém dtací v ČR Dtace mhu být v České republice pskytvány z různých zdrjů. Z hlediska pskytvatele dtace lze dtace rzlišit na: Mezinárdní dtační prgramy Pskytvatelem dtace je zahraniční subjekt, který rzděluje prstředky na realizaci prjektů přím příjemcům v České republice. Jedná se např. kmunitární prgramy Evrpské kmise (FP7, EurpeAid, Hriznt 2020). Tyt prgramy se zpravidla řídí puze pravidly stanvenými pskytvatelem dtace a nevztahují se na ně nárdní legislativní pravidla hledně pskytvání dtací. Nárdní dtační prgramy Prstředky jsu pskytvány ze státníh rzpčtu ČR neb dalších veřejných rzpčtů. Mezi 10

11 nárdní pskytvatele dtací patří řada veřejných institucí, např.: Ministerstv zemědělství (zemědělské dtační prgramy), Ministerstv práce a sciálních věcí (financvání sciálních služeb), Ministerstv pr místní rzvj (pdpra bydlení), Ministerstv průmyslu a bchdu (pdpra malých a středních pdniků), Státní fnd živtníh prstředí (Zelená úsprám, resp. Nvá zelená úsprám) 2, Technlgická agentura ČR (centra kmpetence, aplikvaný výzkum). Pravidla pr nakládání s dtačními prstředky jsu dána nárdní legislativu, zejména pak zmiňvaným záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech neb záknem č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů (viz rvněž níže kapitla 3). Kmbinvané dtační prgramy Prstředky jsu pskytvány ze zahraničníh rzpčtu, nicméně pskytvatelem dtace je instituce v ČR na základě mezinárdních smluv a dhd. Mezi tyt prgramy, resp. zdrjvé rzpčty, patří zejména: Strukturální fndy EU (Evrpský fnd pr reginální rzvj a Evrpský sciální fnd), Fnd sudržnsti, Splečná zemědělská plitika, Evrpský hspdářský prstr ( EHP ) a Nrské fndy, Prgram švýcarsk-české splupráce. V případě kmbinvaných dtačních prgramů jsu příjemci i pskytvatelé zpravidla vázáni jak nárdní legislativu, tak pravidly stanvenými zahraničním pskytvatelem dtace. Kmplexní infrmace dtacích v ČR pskytvaných z různých zdrjů je mžné nalézt např. na stránkách Subjekty zapjené d implementační struktury dtačních prgramů Implementace dtačních prgramů je zajišťvána celu řadu subjektů, přičemž jejich becné pjmenvání se může v jedntlivých dtačních prgramech lišit. Základní typy zapjených subjektů jsu uvedeny níže: Pskytvatel dtace Subjekt, který vydává právní akt pskytnutí dtace, zajišťuje administraci dtace a kntrlu ddržvání pdmínek jejíh pskytnutí. Obvykle jsu rzlišvány dvě úrvně pskytvatelů dtace: Správce prgramu / řídící rgán 3 Subjekt zdpvědný za celkvu implementaci a nastavení dtačníh prgramu. Správce prgramu / řídící rgán je vždy puze jeden a nese vrchlvu zdpvědnst za přípravu 2 Financvání prgramu Zelená úsprám je vázán zejména na příjmy z prdeje emisních kreditů Kjótskéh prtklu snižvání emisí skleníkvých plynů, řadíme jej nicméně mezi nárdní dtační prgramy. 3 Řídící rgán je pjem pužívaný výhradně v případě fndů EU. 11

12 prgramu, nastavení jeh pravidel a interních řídících a kntrlních prcesů a dhled nad jejich ddržváním, sběr dat prgramu a jejich následné vyhdncvání. Správce prgramu / řídící rgán může dále také přijímat žádsti dtace, vyhdncvat je a schvalvat a následně pskytvat prstředky příjemcům. Správci prgramu / řídícími rgány jsu bvykle ústřední rgány státní správy (především ministerstva), krajské úřady neb města, jejich pdřízené rganizace, případně speciálně zřízené instituce, například Reginální rady reginů sudržnsti v případě Reginálních peračních prgramů financvaných ze strukturálních fndů EU, knkrétně z ERDF. Administrátři prgramů / zprstředkující subjekty 4 Administrátři prgramů / zprstředkující subjekty vystupují jak mezičlánek mezi příjemcem dtace a správcem prgramu / řídícím rgánem, kterému jsu přím dpvědné. Tent mezičlánek je využíván zejména u rzsáhlejších dtačních prgramů a jeh účelem je krmě mezení administrativní nárčnsti na straně řídících rgánů rvněž určité přiblížení pskytvatele dtace ke knečnému příjemci, cž je zajištěn např. tím, že je administrace určité blasti pdpry v rámci prgramu svěřena subjektu, který má pr danu blast dbrné předpklady a znalsti ptenciálních příjemců dtace. Takvým zprstředkujícím subjektem je např. Centrum pr reginální rzvj, které zajišťuje administraci části Integrvanéh peračníh prgramu splufinancvanéh z ERDF. Příjemci dtací Subjekty, které pdaly žádst dtaci, a byla jim nějaku frmu pskytnuta finanční pdpra. Mhu jimi být sukrmé i veřejné subjekty, např. bchdní splečnsti, splky, fyzické sby, vzdělávací instituce, ale i rgány státní správy a samsprávy, či jejich pdřízené rganizace. Platební rgány Subjekty zdpvědné za správu prstředků pskytnutých ze zahraničních zdrjů a za uvlnění dtačních prstředků z příslušnéh rzpčtu, který hradí vykázané výdaje v rámci dtačníh prgramu. Jedná se např. Platební a certifikační rgán pd Ministerstvem financí ČR, který spravuje prstředky strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti neb Státní zemědělský intervenční fnd, který je platební agenturu pr prvádění Splečné zemědělské plitiky. Kntrlní rgány Kntrlních rgánů existuje v dtačním systému celá řada, jejich struktuře a ppisu se pdrbněji věnuje následující kapitla. Příklad implementační struktury je ve zjedndušené frmě uveden na Obrázku 3. Jedná se zjedndušené schéma implementační struktury strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti nastavené v ČR. V diagramu nejsu uvedeny kntrlní rgány, kterým je samstatně věnvána následující kapitla. 4 Zprstředkující subjekt je termín pužívaný výhradně v případě fndů EU. 12

13 Obrázek 3 - Implementační struktura strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti v ČR Evrpská kmise Nárdní rgán pr krdinaci Platební a certifikační rgán Řídící rgán Řídící rgán Řídící rgán Řídící rgán Správce Řídící kapitly rgán státníh rzpčtu Příjemce dtace Zprstředkující Příjemce dtace subjekt Infrmační a kntrlní tky Příjemce dtace Příjemce dtace Příjemce dtace Finanční tky Specifickým subjektem v případě strukturálních fndů EU a rvněž Fndu sudržnsti je Nárdní rgán pr krdinaci, který zajišťuje kmunikaci s Evrpsku kmisí, harmnizaci pravidel na úrvni všech peračních prgramů a suhrnné vyhdncvání čerpání prstředků z výše uvedených fndů. 2. Kntrlní systémy a rgány v blasti dtací Kntrlu dtací prvádí v ČR velké mnžství nárdních institucí. Vzhledem k tmu, že velká část dtací je pskytvána rvněž ze zahraničních zdrjů, je mžné se setkat i s celu řadu mezinárdních kntrlních rgánů. První úrveň kntrly standardně zajišťuje pskytvatel dtace. Druhý stupeň kntrly pak bvykle vyknávají nezávislé nárdní neb nadnárdní rgány buď na základě příslušných záknů, neb pravidel dtačníh prgramu. Vzhledem k rzdílnsti kntrlních mechanismů u jedntlivých dtačních prgramů není mžné jednznačně uvést jejich becnu strukturu. V kapitlách 2.1 až 2.4 dále uvádíme příklady kntrlních rgánů, které nejčastěji prvádějí kntrlu nakládání s dtačními prstředky a s jejichž výstupy se auditr může v průběhu věření dtace nejčastěji setkat. 2.1 Pskytvatel dtace Primární kntrla dtací prbíhá přím ze strany pskytvatele dtace. Pskytvatel dtace, kterým může být jak zahraniční, tak dmácí subjekt, prvádí standardně dva typy kntrl. Zaprvé se jedná kntrlu administrativní, tzn. kntrlu na základě dkladů zasílaných příjemcem dtace buď průběžně, neb jednrázvě pdle th, v rámci klika plateb je dtace příjemci prplacena. Dále je prváděna kntrla čerpání dtace přím v místě realizace prjektu, resp. u příjemce dtace, tzv. kntrla na místě. Ta může být zaměřena kmplexně na ddržvání pdmínek pskytnutí dtace, 13

14 nárdních předpisů a pravidel dtačníh prgramu neb puze na plnění určité, specifické části pdmínek pužití dtace. 2.2 Nárdní kntrlní rgány Na nárdní úrvni vyknávají kntrly dtací zejména následující subjekty: Nejvyšší kntrlní úřad ( NKÚ ) Kntrlní rgán nezávislý na zákndárné i exekutivní mci zřízený na základě zákna č. 166/1993 Sb., Nejvyšším kntrlním úřadu prvádí kntrlu hspdaření se státním majetkem. Z tht titulu prvádí NKÚ audity dtačních prstředků u prgramů hrazených z nárdních i ze smíšených zdrjů, s výjimku dtací pskytvaných výhradně územními samsprávnými celky 5. Auditní rgán Jedná se dbr Ministerstva financí dpvědný za audity dtačních prstředků pskytnutých ČR ze strany EU v rámci strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti a prstředků EHP a Nrských fndů. Auditní rgán prvádí audity u příjemců dtací, zprstředkujících subjektů i řídících rgánů prgramů. Audity jsu zaměřeny jak na správnst vykázaných výdajů, tak na funkčnst řídících a kntrlních mechanismů u subjektů implementační struktury. Finanční úřady Hlavní správní rgány, které jsu, mim dalších činnstí vyknávaných na základě zákna č. 456/2011 Sb., finanční správě, zdpvědné v blasti dtací za psuzení pdezření na prušení rzpčtvé kázně a za vyměření předepsaných dvdů a penále v případě prušení dtačních pravidel (viz dále pdkapitla 2.5). Územně samsprávní celky V případě dtací pskytnutých na základě zákna č. 250/2000, rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, jsu za psuzvání pdezření na prušení rzpčtvé kázně a za vymáhání dvdů zdpvědní pskytvatelé dtací, tedy příslušné bce, kraje, hlavní měst Praha a jeh městské části a Reginální rady reginu sudržnsti. 2.3 Nadnárdní kntrlní rgány U prstředků pskytnutých z rzpčtu EU je rvněž realizvána kntrla následujícími mezinárdními subjekty: Evrpská kmise Zástupci Evrpské kmise se pdílejí na věřvání všech typů dtací pskytnutých z rzpčtu EU. Kntrla může být realizvána u příjemců dtace i jedntlivých subjektů implementační struktury a je zpravidla zaměřena na věření fungvání implementace celéh dtačníh prgramu, resp. jeh některých slžek. Evrpský účetní dvůr Prvádí každrční audit rzpčtu EU. V rámci tét činnsti věřuje i jedntlivé plitiky EU, a realizuje tak i kntrlu, zda jsu prstředky vynakládány v suladu s právními předpisy a pdle 5 V dbě zpracvávání Příručky (prsinec 2014) prbíhá v Parlamentu ČR schvalvací prces k ústavní nvele rzšiřující pravmc NKÚ i na územně samsprávné celky a firmy s majetkvu účastí státu. 14

15 schválených zásad na daný účel. V ČR prvádí kntrlu prstředků pskytnutých z rzpčtu EU buď samstatně, neb ve splupráci s NKÚ. Evrpský úřad pr bj prti pdvdům Úřad se zaměřuje na bj s pdvdy, krupcí a dalšími nežáducími jevy týkajících se rzpčtu EU. Ověřuje tak čerpání dtací knkrétníh příjemce, a t bvykle na základě pdnětů z jedntlivých členských zemí neb d Evrpské kmise. U prgramů financvaných z jiných zahraničních zdrjů mim rzpčet EU kntrlu vyknávají například následující subjekty: Kancelář finančních mechanismů Zajišťuje externí mnitrvání prgramů a prjektů v rámci finančních mechanismů Evrpskéh hspdářskéh prstru a Nrska. Švýcarská agentura pr rzvj a splupráci a Státní kancelář pr hspdářské záležitsti Dva subjekty dpvědné za dhled Prgramu švýcarsk-české splupráce prstřednictvím návštěv a revizí. 2.4 Interní audit / externí věření Pvinnst prvádět interní audit je pr subjekty veřejné správy dána záknem č. 320/2000 Sb., finanční kntrle. U sukrmých splečnstí bývá ddělení interníh auditu bvykle zřízen puze u větších subjektů. Úklem interníh auditu je zejména kntrla funkčnsti a nastavení vnitřních kntrlních systémů a prcesů a ddržvání vnitřních předpisů. V rámci těcht úklů se interní audit také může zabývat pskytváním dtací daným subjektem veřejné správy. Pvinnst realizace nezávisléh externíh věření prjektu je zpravidla zaktvena v pravidlech dtačníh prgramu. Tent typ věření je detailněji definván pravidly dtačníh prgramu a výdaje na něj jsu bvykle způsbilými výdaji dtace. Prvádění externíh věření dtačních titulů je hlavní náplní tét Příručky a jeh specifikům jsu věnvány následující kapitly. Druhu situací, kdy se lze s externím věřením dtace setkat, je při výknu finančníh auditu v rganizaci, která v daném bdbí čerpala dtaci. V těcht případech lze pstupvat dle tét Příručky analgicky. Základní struktura kntrlních mechanismů v případě strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti v ČR je znázrněna na Obrázku 4. 15

16 Obrázek 4 - Schéma kntrlních mechanismů strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti Mezinárdní kntrlní rgány Evrpská kmise Řídící rgán Interní audit Nárdní kntrlní rgány Auditní rgán Evrpský účetní dvůr Evrpský úřad pr bj prti pdvdům Zprstředkující subjekt Příjemce dtace Interní audit Nejvyšší kntrlní úřad Finanční úřad Externí věření Interní audit 2.5 Typy dtačních pchybení a typy sankcí Dtační pchybení, kterých se příjemci dtací bvykle dpuští, lze rzdělit d následujících základních typů: Prušení pdmínek pskytnutí dtace Pdmínky pskytnutí dtace jsu zpravidla uvedeny v právním aktu pskytnutí dtace. Prušení se může týkat všech aspektů dtace, ať se již jedná chybné vynalžení prstředků, nenaplňvání účelu dtace, nenaplnění stanvených mnitrvacích indikátrů, chyby při realizaci výběrvých řízení apd. V právním aktu nejsu uváděna veškerá pravidla pr příjemce dtace, ale bsahuje čast dkazy na další dkumenty, např. příručky neb metdiky prgramu, ve kterých jsu pvinnsti příjemce specifikvány knkrétněji. Prušení nárdních legislativních pravidel Mim prušení dtačních pdmínek se příjemce dtace může při nakládání s dtací dpustit i prušení zákna. Dtační pdmínky jsu ve většině případů kncipvány a frmulvány v suladu s nárdními právními předpisy a zavazují příjemce k jejich ddržvání. Existují však i případy, kdy se příjemce dpustí prušení zákna, které však nezakládá prušení dtačních pdmínek. Příkladem může být prušení některých ustanvení zákníku práce, které ale nemusí zakládat nezpůsbilst výdajů. V těcht případech bvykle kntrlní rgán psudí závažnst pchybení a případně pdá pdnět příslušnému správnímu rgánu dpvědnému za danu blast. V případě dtací pskytvaných na základě zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech jsu pužívány následující termíny: 16

17 Neprávněné pužití peněžních prstředků státníh rzpčtu: výdej, jehž prvedením byla prušena pvinnst stanvená právním předpisem, rzhdnutím, případně dhdu pskytnutí těcht prstředků, neb prušení pdmínek, za kterých byly příslušné peněžní prstředky pskytnuty, prušení účelu neb pdmínek, za kterých byly prstředky zařazeny d státníh rzpčtu neb přesunuty rzpčtvým patřením a v rzpru se stanveným účelem neb pdmínkami vydány; dále se jím rzumí i t, nelze-li prkázat, jak byly tyt peněžní prstředky pužity Prušení rzpčtvé kázně: neprávněné pužití peněžních prstředků státníh rzpčtu a jiných peněžních prstředků státu neprávněné pužití neb zadržení peněžních prstředků pskytnutých ze státníh rzpčtu, státníh fndu, Nárdníh fndu neb státních finančních aktiv jejich příjemcem další bdy dle 44 dst. 1 zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech Při prušení dtačních neb legislativních pravidel se příjemce dtace vystavuje riziku sankcí, které mhu mít následující pvahu: Sankce vyplývající z právníh aktu pskytnutí dtace Prušení pdmínek právníh aktu vede bvykle k udělení sankce ve výši neprávněně pužité části dtace, resp. ve výši prušení rzpčtvé kázně. V závislsti na pvaze a závažnsti pchybení však mhu mít sankce frmu určité prcentní výměry z neprávněně pužité části dtace neb z celkvé částky dtace. V krajním případně má pskytvatel dtace mžnst dejmut dtaci v celé její výši. Sankce udělené správními rgány V případě, že je pchybení spjen s prušením zákna, vystavuje se příjemce rvněž hrzbě pkuty d příslušnéh správníh rgánu. Tat pkuta může být udělena nezávisle na sankci za prušení dtačních pravidel dle předchzíh bdu. Příkladem může být pkuta d Úřadu pr chranu hspdářské sutěže za pchybení při realizaci zadávacíh řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále v textu též zákn veřejných zakázkách ). Knkrétní příklady dtačních pchybení jsu průběžně uváděny v následujících kapitlách věnujících se specifikům dtačních titulů. 3. Právní předpisy a další relevantní dkumenty V následující kapitle je uveden základní legislativní rámec týkající se dtací a t jak na nárdní, tak na evrpské úrvni. Dále jsu představeny základní dkumenty suvisející s pskytnutím dtace, ve kterých jsu uvedeny pdmínky pužití dtace a další infrmace pr příjemce. 3.1 Legislativa v ČR Základními právními předpisy, které v ČR upravují pskytvání dtací, jsu následující: zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech Definuje základní pjmy týkající se pskytvání dtací z nárdních a kmbinvaných zdrjů, becná pravidla nakládání s dtacemi a stanvuje důsledky prušení těcht pravidel, resp. 17

18 způsb řešení těcht prušení. zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů Dle tht zákna je pstupván v případech, kdy pskytvatelem dtace je územně samsprávní celek, tedy bec neb kraj. Pr kntrly veřejných prstředků, vč. dtací jsu pak zásadní dva zákny, zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle a zákn č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád). Dle těcht záknů pstupují zejména pskytvatelé dtací, případně další kntrlní rgány zmiňvané v předcházející kapitle. Auditr se při věření dtace řídí záknem č. 93/2009 Sb., auditrech, pravidly pr věření dtace stanvenými pskytvatelem a mezinárdními auditrskými standardy zmiňvanými níže v kapitle Zahraniční předpisy V případě mezinárdních a kmbinvaných dtačních prgramů jsu příjemci bvykle také vázáni některými becnými nrmami. Níže jsu uvedeny základní předpisy u vybraných prgramů. 1. Strukturální fndy a Fnd sudržnsti Prgramvé bdbí Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, stanvující becná pravidla fungvání fndů, Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006, stanvující již knkrétnější pvinnsti příjemců i rgánů zdpvědných za rzdělvání dtací v jedntlivých státech, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 Evrpském fndu pr reginální rzvj, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 Evrpském sciálním fndu, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1084/2006 Fndu sudržnsti. Prgramvé bdbí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, stanvující becná pravidla fungvání fndů pr bdbí , Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 Evrpském fndu pr reginální rzvj, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 Evrpském sciálním fndu, Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 Fndu sudržnsti. 2. Sedmý rámcvý prgram pr výzkum a technlgický rzvj Rzhdnutí Evrpskéh parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES, sedmém rámcvém prgramu Evrpskéh splečenství pr výzkum, technlgický rzvj a demnstrace (2007 až 2013), Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady č. 1906/2006, kterým se stanví pravidla pr účast pdniků, výzkumných středisek a vyských škl na akcích v rámci sedméh rámcvéh prgramu a pr šíření výsledků výzkumu (2007 až 2013). 3. EHP a Nrské fndy Memrandum przumění pr implementaci finančních mechanismů EHP , 18

19 Memrandum przumění pr implementaci Nrských fndů , Nařízení implementaci finančních mechanismů EHP , Nařízení implementaci finančních mechanismů Nrska Prgram švýcarsk-české splupráce Rámcvá dhda mezi vládu České republiky a Švýcarsku federální radu ve věci implementace Prgramu švýcarsk-české splupráce na snížení hspdářských a sciálních rzdílů v rámci rzšířené Evrpské unie. 3.3 Základní dkumenty suvisející s dtacemi V následující pdkapitle jsu představeny základní dkumenty, které stanvují práva a pvinnsti příjemce dtace při nakládání s dtací, a které jsu tudíž relevantní i pr auditra prvádějícíh věření dtace. Právní akt pskytnutí dtace Základní dkument, upravující pdmínky pskytnutí dtace, je vydáván pskytvatelem dtace p schválení žádsti dtaci a může mít různu frmu (jednstranné rzhdnutí pskytvatele dtace neb dvustranná smluva mezi pskytvatelem a příjemcem dtace). Právní akt by dle zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech měl bsahvat minimálně následující: Identifikační údaje příjemce dtace, Identifikační údaje pskytvatele dtace, Pskytvanu částku, Účel, na který je pskytvaná částka určena, Lhůtu, v níž má být účelu dsažen, Den vydání právníh aktu. Dále právní akt bvykle bsahuje další pdmínky, které musí příjemce při využívání dtace splnit. Výčet pvinnstí příjemce dtace v právním aktu nebývá zpravidla vyčerpávající a čast jsu v právním aktu uváděny dkazy na další pravidla dtačníh prgramu, ppsaná např. v příručkách, metdikách, výkladvých stanviscích apd. Řídící dkumentace dtačních prgramů Pčet úrvní řídící dkumentace je závislý na veliksti dtačníh prgramu a jeh slžitsti. Níže ppisvaná struktura řídící dkumentace je platná zejména pr strukturální fndy EU a Fnd sudržnsti, v případě nárdních dtací bvykle nejsu zpracvávány všechny zmiňvané úrvně dkumentace. Struktura řídící dkumentace dtačních prgramů je zpravidla víceúrvňvá. Na nejvyšší úrvni se nachází základní dkument ppisující dtační prgram, jeh výchdiska a stanvené cíle. Na ppis prgramu navazuje implementační dkument, který pdrbněji ppisuje fungvání prgramu a jeh implementační strukturu. Tyt dkumenty bývají zpravidla veřejně přístupné. Na další úrvni pak nalezneme ppis interních pstupů jedntlivých subjektů implementační struktury, ať již frmu jedntnéh peračníh manuálu, neb se může jednat subr interních metdik, příruček či nařízení. Tyt dkumenty jsu určeny jedntlivým subjektům implementační struktury prgramu, a nejsu bvykle veřejně přístupné. 19

20 Dále jsu vydávány dkumenty určené pr žadatele a příjemce dtací ve frmě různých příruček, metdických pkynů, manuálů a pstupů. Pr žadatele dtaci jsu určeny zejména pkyny pr přípravu prjektu, vyplnění žádsti prjekt a pstup hdncení a výběru žádstí. Pr příjemce jsu pak určeny pstupy týkající se samtné realizace prjektu, jeh mnitrvání apd. Na Obrázku 5 je znázrněna zjedndušená struktura řídící dkumentace platná becně pr prgramy financvané ze strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti. Obrázek 5 - Struktura řídící dkumentace Operační prgram Veřejný dkument Implementační dkument Veřejný dkument Operační manuál Interní dkument Příručky pr příjemce Příručky pr žadatele Veřejné dkumenty Metdické dpisy, Výkladvá stanviska apd. Veřejné i interní dkumenty Specifickým dkumentem je pak výzva k předkládání žádstí dtace, která blíže specifikuje některé pdmínky pskytnutí dtací v rámci danéh dtačníh prgramu a zárveň umžňuje žadatelům pdávat jejich žádsti dtace. Výzvy mhu být rvněž zaměřeny na knkrétnější blasti danéh dtačníh prgramu. 3.4 Infrmační systémy K administraci a kntrle pskytvaných dtací využívají pskytvatelé dtací bvykle infrmační systémy. Infrmační systémy služí k evidenci a uchvávání záznamů pskytnutých dtacích, ke kmunikaci mezi pskytvateli a příjemci a k celkvému zjedndušení administrace dtačníh prgramu pr všechny zúčastněné strany. Příklady některých infrmačních systémů využívaných v suvislsti s dtacemi uvádíme níže. Ministerstvem financí ČR je prvzván systém CEDR (Centrální evidence dtací z rzpčtu) 6, kam jsu vkládána data všech dtacích pskytnutých ze státníh rzpčtu. Data jsu sbírána d pskytvatelů dtací a zahrnují i údaje dtacích z rzpčtu EU. Pr řízení a kntrlu dtací splufinancvaných ze strukturálních fndů EU a Fndu sudržnsti v prgramvém bdbí služí infrmační systém MSC2007. Jedná se nástrj spravvaný Ministerstvem pr místní rzvj ČR. Systém se skládá ze tří prpjených úrvní: Centrální mdul MSC2007 sbírá a vyhdncuje data ze všech prgramů financvaných z fndů EU, Mnit 7+ systém využívaný řídícími rgány a zprstředkujícími subjekty pr administraci prjektů, Benefit 7+ mdul určený pr žadatele a příjemce dtací, přes který jsu pdávány žádsti 6 Dstupné na 20

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více