Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod"

Transkript

1 Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu Naplňvání indikátrů ROP JV Hlavní prblémy při realizaci prgramu Opatření přijatá k závěrům minuléh jednání MV Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni priritních s a blastí pdpry Priritní sa 1 Dstupnst dpravy Priritní sa 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu Priritní sa 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel Priritní sa 4 Technická pmc Údaje finančním vypřádání prvádění pmci Administrativní zajištění prgramu Realizace technické pmci Kmunikační plán a jeh realizace Realizace evaluačních činnstí Aktivity Mnitrvacíh výbru Zajištění pracvních kapacit subjektů implementační struktury OP Závěry a dpručení Pužité zkratky: ČR Česká republika EU Evrpská unie NF Nárdní fnd Ministerstva financí ČR NOK Nárdní rgán pr krdinaci NUTS územní statistická jedntka ÚOHS Ústav na chranu hspdářské sutěže ROP JV Reginální perační prgram Jihvýchd RR Reginální rada ŘO řídicí rgán VRR Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd KP Kmunikační plán ROP JV Strana 1 (celkem 35)

2 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu Cílem Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd (dále ROP JV) je psilvání knkurenceschpnsti reginu vytvřením pdmínek pr efektivní využívání rzvjvéh ptenciálu na území NUTS 2 Jihvýchd. Dle nastavení prgramu schválenéh Evrpsku kmisí se tak stane prstřednictvím kmplexníh zlepšení dpravní dstupnsti a prpjením rzvjvých pólů reginu s rzvinutými, zkvalitňváním pdmínek pr živt byvatel ve městech a na venkvě. Tat patření budu prváděna v suladu s principy udržitelnéh rzvje a pvedu především k lepšímu využívání ptenciálu reginu v blasti cestvníh ruchu, k dalšímu rzvji měst a ke stabilizaci sídlení venkvských blastí. 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu Ve sledvaném bdbí 1, tj. d pdání minulé zprávy realizaci v červnu 2008 d sučasnsti, byl zaznamenán pkrk směrem ke splnění zmíněných cílů uskutečněním zejména těcht patření: vytváření a naplňvání nezbytných pdmínek pr realizaci ROP JV Zkvalitňvání systému administrace prgramu (např. prstřednictvím dalšíh rzvje infrmačních systémů neb zkvalitňváním dkumentace Výbr Reginální rady dne schválil Prváděcí dkument k Reginálnímu peračnímu prgramu Jihvýchd, verze 1.9, a Operační manuál Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd, verze 1.9) Realizace a rzvj kmunikačních aktivit s žadateli a příjemci dtaci z ROP JV (např. aktualizace příslušné dkumentace Výbr Reginální rady dne schválil Kmunikační plán Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd pr prgramvací bdbí a dne schválil Příručku pr žadatele a příjemce k Reginálnímu peračnímu prgramu Jihvýchd, verze 1.8) Realizace finančních perací, nezbytných pr realizaci prgramu ROP JV (např. administrace žádstí platbu, příprava suhrnné žádsti platbu) Zvyšvání absrpční kapacity reginu (např. přádání dbrných seminářů pr žadatele a příjemce) splupráce s dalšími zainteresvanými subjekty, krdinace a kmplementarita peračních prgramů 1 Sledvaným bdbím v tmt dkumentu rzumíme knkrétně časvé rzmezí d d Výjimku tvří kapitly 4.2 Realizace technické pmci a 4.3 Kmunikační plán a jeh realizace, ve kterých je sledvaným bdbím časvé rzmezí d d Strana 2 (celkem 35)

3 Zastupení ROP JV v Mnitrvacím výbru Operačníh prgramu Pdnikání a invace a v Mnitrvacím výbru Výzkum a vývj pr invace, reciprčně zastupení členů i statních peračních prgramů v ROP JV Krdinace na úrvni Řídicíh a krdinačníh výbru, schůzky ředitelů peračních prgramů za účelem krdinace implementace Řídicí rgán ROP JV umžňuje účast zaměstnanců na škleních a seminářích týkajících se Evrpskéh sciálníh fndu prgramů a napak, vzájemná výměna infrmací zejména v blasti vzdělávání, zdravtnictví a sciálních služeb, mžnst křížvéh financvání Dle pslední čtvrtletní Zprávy plnění úklů v blasti hspdářské, sciální a územní sudržnsti nebyly zjištěny nevhdné překryvy ROP JV a statních peračních prgramů Dhdy vzájemné splupráci Řídicíh rgánu ROP JV a řídících rgánů Integrvaný perační prgram a Operační prgram Dprava ŘO splupracval s NOK na úpravách Metdiky mnitrvání prgramů strukturálních fndů a Fndu sudržnsti ŘO splupracuje s NOK a Nárdním fndem na rzvji mnitrvacíh systému Prbíhá splupráce s ÚOHS při psuzvání veřejné pdpry Splufinancvání prgramu z nárdních veřejných zdrjů je zabezpečen tím, že jsu uzavřeny smluvy s kraji reginu NUTS 2 Jihvýchd (Jihmravským krajem a Vysčinu) na celé prgramvé bdbí a nastaveny pstupy pr administraci žádsti dtaci a její pskytnutí Ministerstvem pr místní rzvj ČR (frmu Rámcvéh rzhdnutí pskytvání dtací ROP JV v bdbí ). realizace výzev k předkládání prjektů v blastech pdpry: Dne byla vyhlášena nvá kntinuální výzva v blasti pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu silnice. Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd tut výzvu schválil na svém 11. zasedání dne Prběhly klvé výzvy pr blasti pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek a 3.3 Rzvj a stabilizace venkvských sídel (bě vyhlášeny dne a uknčeny ) a také klvá výzva pr blast pdpry 1.4 Rzvj dpravy pr bezmtrvu dpravu (vyhlášena dne a uknčena ). Všechny tři výzvy schválil Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd na svém 13. zasedání dne Dne byly uknčeny výzvy v blastech pdpry 1.2 Rzvj dpravní bslužnsti a veřejné dpravy, 1.3 Obnva vzvéh parku drážních vzidel Strana 3 (celkem 35)

4 hrmadné přepravy sb, 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravu, 2.1 Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch a 2.2 Služby pr cestvní ruch (vyhlášeny dne ). Pkračují kntinuální výzvy pr letiště (blast pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu), pr blast pdpry 3.1 Rzvj urbanizačních center a pr blast pdpry 3.4 Veřejné služby reginálníh významu, vyhlášené dne Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd (VRR) dne schválil Integrvaný plán rzvje města Jihlavy Regenerace městskéh prstředí, rzvj infrastruktury v blastech sciálních služeb a vzdělávání a všestranný rzvj bčanské vybavensti. Dne VRR schválil Integrvaný plán rzvje města Brna Kmplexní regenerace histrickéh centra, včetně rzvje služeb pr cestvní ruch. 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV Cílem mnitrvání a hdncení ROP pdprvanéh ze zdrjů EU je měření účinnsti pskytvané pdpry, hdncení dpadů na cíle stanvené pr řešení specifických strukturálních prblémů. Hlavním předpkladem pr psuzení účinnsti pdpry je pužití systému mnitrvacích indikátrů, resp. získávání kvalitních dat a infrmací implementaci prgramu. V první fázi jsu ptřebné údaje prjektech získávány ze žádsti pskytnutí pmci. Následný sběr infrmací a údajů prjektech je navržen jak integrvaný systém tvřený něklika úrvněmi mnitrvacích zpráv, které jsu zpracvávány příjemci pdpry. Tyt údaje služí jak pdklad pr sledvání věcnéh pkrku a pr přípravu mnitrvacích zpráv na úrvni prgramu. V sučasné dbě má řídicí rgán zatím k dispzici jen dílčí data stavu naplňvání hdnt indikátrů. T je dán harmngramem sběru dat mnitrvací zprávu / hlášení předkládá příjemce pdpry s půlrční peridicitu d data pdpisu smluvy pskytnutí dtace. Odevzdaná data tak zatím nejsu relevantní pr vyhdncvání prgramu jak celku. 1.3 Hlavní prblémy při realizaci prgramu V říjnu/listpadu 2008 byla zpracvána další analýza rizik implementace Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd (ROP JV). Dle jejích výsledků mezi ptenciálně nejvýznamnější rizika patří: nedstatečný infrmační systém (IS), velký pčet na sbě závislých infrmačních systémů a neintegrita systému, nedstatečná persnální kapacita ŘO, změny pdmínek v průběhu implementace a nedstatečná kntrla změn v IS. Strana 4 (celkem 35)

5 Největší pkles významnsti rizika byl zaznamenán u rizika nedstatečné infrmvansti, rizika neddržení pravidla N+3/N+2 a nevyčerpání přidělených financí. Oprti tmu největší nárůst významnsti rizika byl zaznamenán u rizika změny pdmínek v průběhu implementace. 1.4 Opatření přijatá k závěrům minuléh jednání MV Mnitrvací výbr ROP Jihvýchd na jednání v Jihlavě dpručil Reginální radě vzít v úvahu námitky prezentvané krdinačním uskupením neziskvých rganizací kraje Vysčina ve věci prjednávání IPRM města Jihlavy Kmplexní regenerace histrickéh centra, včetně rzvje služeb pr cestvní ruch. Výbr reginální rady tyt připmínky prjednal dne Připmínky byly vypřádány a IPRM mhl být schválen. Strana 5 (celkem 35)

6 2. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni priritních s a blastí pdpry Reginální perační prgram Jihvýchd je realizván v rámci čtyř priritních s: 1 Dstupnst dpravy, 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu, 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel a 4 Technická pmc. Pr každu su jsu určeny knkrétní blasti pdpry, v jejichž rámci může určený příjemce žádat pdpru z ROP JV. Úspěšný prjekt musí splnit frmální kritéria, kriteria přijatelnsti, získat dstatečný pčet bdů při hdncení a také uspět v knkurenci statních prjektů. Při hdncení prjektů žádajících pdpru z ROP JV je zhledněn nejen jejich příns pr naplňvání cílů jedntlivých priritních s a blastí pdpry, ale také v blasti hrizntálních témat. Těmi jsu rvné příležitsti a udržitelný rzvj. Prjekty s negativním vlivem na hrizntální témata jsu z pdpry ROP JV vylučeny. V bdbí d d byl v ROP JV zaregistrván 457 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci ROP JV zaregistrván 865 prjektů, z th 305 byl zamítnut a u 83 byla pdepsána Smluva pskytnutí dtace. U statních prjektů zatím nebyl dknčen hdnticí prces. Tabulka č. 1: Pčty prjektů schválených VRR v jedntlivých priritních sách (stav k ) Priritní sa Prjekty schválené VRR Prjekty s pdepsanu smluvu Celkem Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 6 (celkem 35)

7 Pčet prjektů Graf č. 1: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu a priritní sy (stav k ) Priritní sa 1 Priritní sa 2 Priritní sa 3 Priritní sa Zamítnuté Z th náhradní V řízení Smluva pdepsána Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 2 Tabulka č. 2: Pčty prjektů v jedntlivých priritních sách pdle typu příjemce a stavu (stav k ) Typ příjemce Zaregistrvané Zamítnuté z th náhradní V řízení Smluva pdepsána kraj bec sdružení bcí veřejné NNO neveřejné NNO MSP RR Celkem Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 2 Údaje v tabulkách jsu platné k Tzn. prjekty krajů, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí kraje. 4 Tzn. prjekty bcí, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí bce. Strana 7 (celkem 35)

8 Miliny Kč V prgramvém bdbí byl dsud nasmluván přibližně mil. Kč, cž představuje přibližně 8,5% celkvé alkace prgramu. Registrván byl 16 žádstí platbu v celkvé výši pžadvané pdpry Kč. Z th 9 žádstí pdala Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd v rámci priritní sy 4 Technická pmc, a t ve výši přibližně 63,4 mil. Kč. Ostatní žádsti platbu pdaly kraje šl 4 žádsti platbu v priritní se 1 Dstupnst dpravy s celkvu pžadvanu částku ve výši přibližně 139,5 mil. Kč a 3 žádsti platbu v priritní se 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu s celkvu pžadvanu částku ve výši přibližně 4,2 mil. Kč. Graf č. 2: Pžadvaná a schválená výše dtace pr prjekty registrvané v ROP JV pdle stavů a priritních s (stav k ) Priritní sa 1 Priritní sa Priritní sa 3 Priritní sa Zamítnuté Z th náhradní V řízení Smluva pdepsána 690 Alkace Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 8 (celkem 35)

9 Tabulka č. 3: Částka dtace pdle typu příjemce a stavů prjektů (v Kč) Typ příjemce Zaregistrvané Zamítnuté z th náhradní V řízení Smluva pdepsána kraj bec sdružení bcí veřejné NNO neveřejné NNO MSP RR Celkem Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 5 Tzn. prjekty krajů, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí kraje. 6 Tzn. prjekty bcí, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí bce. Strana 9 (celkem 35)

10 2.1 Priritní sa 1 Dstupnst dpravy Hlavním cílem priritní sy 1 Dstupnst dpravy je zkvalitnění dpravní dstupnsti a dpravní bslužnsti území reginu sudržnsti Jihvýchd, a t v suladu s udržitelným rzvjem. Specifickými cíli jsu napjení reginu sudržnsti na nadreginální dpravní síť TEN-T, zlepšení úrvně veřejné dpravy s důrazem na pdpru envirnmentálně šetrných druhů veřejné dpravy, vybudvání husté sítě vhdně umístěných bezpečných cyklstezek a zvýšení bezpečnsti chdců v urbanizvaných prstrech. Tyt cíle jsu naplňvány v rámci čtyř blastí pdpry: 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu 1.2 Rzvj dpravní bslužnsti a veřejné dpravy 1.3 Obnva vzvéh parku drážních vzidel hrmadné přepravy sb 1.4 Rzvj infrastruktury pr nemtrvu dpravu Pdpra je zaměřena například na výstavbu a reknstrukci silnic II. a III. třídy, dpravních terminálů, na nákup eklgických veřejných dpravních prstředků, vzidel terminály, vzidel pr příměstsku reginální dpravu, na výstavbu cyklstezek neb na stavebnětechnická patření pr nevidmé. Mžnými příjemci pdpry pr tut priritní su jsu kraje a rganizace zřizvané krajem. Ve sledvaném bdbí (d 1. června 2008 d 1. listpadu 2008) byly v priritní se 1 vyhlášeny následující výzvy: Dne byla vyhlášena nvá kntinuální výzva v blasti pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu silnice. klvá výzva pr blast pdpry 1.4 Rzvj dpravy pr bezmtrvu dpravu (vyhlášena dne a uknčena ). Dne byly uknčeny výzvy v blastech pdpry 1.2 Rzvj dpravní bslužnsti a veřejné dpravy, 1.3 Obnva vzvéh parku drážních vzidel hrmadné přepravy sb, 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravu (vyhlášeny dne ). Pkračují kntinuální výzvy pr letiště (blast pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu), pr blast pdpry 3.1 Rzvj urbanizačních center a pr blast pdpry 3.4 Veřejné služby reginálníh významu, vyhlášené dne V bdbí d d byl v priritní se 1 zaregistrván 43 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 1 zaregistrván 80 prjektů, z th 7 byl zamítnut a u 15 byla pdepsána Smluva Strana 10 (celkem 35)

11 pskytnutí dtace. U statních prjektů nebyl dknčen hdnticí prces. Z alkace pr priritní su 1 byl zatím nasmluván přibližně 939 mil. Kč, cž představuje přibližně 9,60 %. V rámci priritní sy 1 byly dsud pdány 4 žádsti platbu. Jejich celkvá pžadvaná výše pdpry činí Kč. Příklady prjektů schválených VRR k financvání ve sledvaném bdbí: výstavba kružní křižvatky na silnici II/602 v bci Veselka, reknstrukce průtahu v bci Křenvice - silnice II/416 a II/417, Silnice II/377 Rájec Břitv, reknstrukce silnice II/416 v bci Phřelice, reknstrukce silnice II/374 mezi Adamvem a Bílvicemi nad Svitavu. Specifické prblémy realizace sy 1 Dstupnst prgramu Evrpská Kmise psuzuje ntifikaci pdpry nákupu eklgických autbusů a nákupu a mdernizace železničních klejvých vzidel. Graf č. 3: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 1 (stav k ) Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 1 (stav k ) Zamítnuté 30 V řízení Smluva pdepsána 0 Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Strana 11 (celkem 35)

12 Graf č. 4: Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 1 pdle krajů (%) Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 1 pdle krajů (%) 24,14 Jihmravský kraj Kraj Vysčina 75,86 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Příklad realizace prjektu: Přestupní uzel Bučvice, železniční stanice Realizace: Správa a údržba silnic Jihmravskéh kraje, 14, 6 mil. Kč,: , 4 autbusvé zastávky, parkviště, přístřešky pr cestující i dstavená kla. Strana 12 (celkem 35)

13 2.2 Priritní sa 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu Cílem priritní sy 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu je zkvalitnit pdmínky pr rzvj cestvníh ruchu v reginu pdpru rzvje infrastruktury a technickéh zázemí pr rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu v reginu, krdinace rzvjvých aktivit, marketingu a lidských zdrjů. Tent cíl je naplňván ve dvu blastech pdpry: 2.1 Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch, 2.1 Rzvj služeb v cestvním ruchu. Pdpra může být například zaměřena na výstavbu a technické zhdncení lázeňských a kngresvých center, rekreační zařízení, turistická infrmační centra, zpřístupnění památek, pdprvány jsu rvněž např. výstavba ubytvacích a stravvacích kapacit, značení cykltras, výstavba hipstezek a další aktivity. Mžnými příjemci pdpry jsu například bce, svazky bcí a jejich rganizace, kraje, neb právnické sby s účastí samsprávy, malí a střední pdnikatelé. Dne byly uknčeny výzvy v blastech pdpry 2.1 Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch a 2.2 Služby pr cestvní ruch (vyhlášeny dne ). V bdbí d d byl v priritní se 2 zaregistrván 153 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 2 zaregistrván 307 prjektů, z th 168 byl zamítnut a u 35 byla pdepsána Smluva pskytnutí dtace. U statních prjektů nebyl dknčen hdnticí prces. V priritní se 2 byl zatím nasmluván přibližně 267,3 mil. Kč, cž představuje 7,07% její alkace. V jejím rámci byly dsud pdány 3 žádsti platbu celkvé výši Kč. Příklady prjektů schválených VRR k financvání ve sledvaném bdbí: Zpřístupnění brněnskéh pdzemí, Stavba vyhlídkvé věže u zříceniny hradu Luka, Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysčina, Tvrba kncepčních a strategických dkumentů pr blast cestvníh ruchu, Turistické zpřístupnění židvských památek v Brně. Specifické prblémy realizace sy 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu V rámci priritní sy 2 je patrný velký zájem žadatelů dtaci z ROP JV. Většina prjektů byla pr nedstatečnu kvalitu neb nesulad s cíli prgramu zamítnuta. Tut situaci Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd řeší patřeními v rámci Kmunikačníh plánu (např. semináře zaměřené na příjemce a žadatele). Strana 13 (celkem 35)

14 Graf č. 5: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 2 (stav k ) Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 2 (stav k ) Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána 0 Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Graf č. 6: Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 2 pdle krajů (%) Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 2 pdle krajů (%) 31,62 68,38 Jihmravský kraj Kraj Vysčina Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 14 (celkem 35)

15 Příklad realizace prjektu: Alexandrva rzhledna Realizace: Měst Adamv/Lipvec u Adamva, 2,77 mil. Kč, , turistický bd a dminanta kraje d 19. stletí. Strana 15 (celkem 35)

16 2.3 Priritní sa 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel Hlavním cílem priritní sy 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel je systematické zvyšvání knkurenceschpnsti reginu psilváním rzvjvéh ptenciálu měst a stabilizací sídlení ve venkvském prstru. Specifickými cíli jsu rzvj scieknmických funkcí urbanizačních center jak akcelerátrů růstu a rzvje reginu, psilvání úlhy reginálních středisek jak dalších významných rzvjvých center reginu, udržitelný rzvj a stabilizace sídel ve venkvském prstru a zvýšení jejich atraktivity pr živt a celkvé zvyšvání kvality živta byvatel reginu. Tyt cíle jsu naplňvány ve čtyřech blastech pdpry: 3.1 Rzvj urbanizačních center, 3.2 Rzvj reginálních středisek, 3.3 Rzvj a stabilizace venkvských sídel, 3.4 Veřejné služby reginálníh významu. Pdpra je zaměřena například na bnvu zchátralých a nevyužívaných bjektů a plch v bcích, úpravy náměstí, dětských hřišť a zeleně, výstavba a technické zhdncení škl, zdravtnických, neziskvých sciálních zařízení, kulturních zařízení a zařízení pr činnst splků a bčanských iniciativ a výstavba místních datvých sítí pr veřejnst (pdpra nabídky). Mžnými příjemci pdpry jsu například definvané bce a jejich rganizace, svazky bcí, právnické sby s účastí samsprávy, malí a střední pdnikatelé, nestátní neziskvé rganizace, vzdělávací instituce, příp. kraje. V rámci priritní sy 3 prběhly klvé výzvy pr blasti pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek a 3.3 Rzvj a stabilizace venkvských sídel (bě vyhlášeny dne a uknčeny ) a nadále pkračují kntinuální výzvy v blastech pdpry 3.1 Rzvj urbanizačních center a 3.4 Veřejné služby reginálníh významu, vyhlášené dne VRR dne schválil Integrvaný plán rzvje města Jihlavy Regenerace městskéh prstředí, rzvj infrastruktury v blastech sciálních služeb a vzdělávání a všestranný rzvj bčanské vybavensti. Dne VRR schválil Integrvaný plán rzvje města Brna Kmplexní regenerace histrickéh centra, včetně rzvje služeb pr cestvní ruch. V bdbí d d byl v priritní se 3 zaregistrván 260 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 3 zaregistrván 471 prjektů, z th 129 byl zamítnut a u 28 byla pdepsána Smluva pskytnutí dtace. U statních prjektů nebyl dknčen hdnticí prces. V priritní se 3 byl zatím Strana 16 (celkem 35)

17 nasmluván přibližně Kč, cž představuje přibližně 6,62% celkvé alkace pr priritní su. Dsud nebyly pdány žádné žádsti platbu. Příklady prjektů schválených VRR k financvání ve sledvaném bdbí: vybudvání parku Gustava Mahlera v centru Jihlavy, zbudvání nvéh ddělení Nemcnice v Třebíči Paviln pr matku a dítě, revitalizace části parku Malý Heuls v centru Jihlavy. Specifické prblémy realizace priritní sy 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel V prcesu přípravy a schvalvání IPRM města Brn ( Regenerace městskéh prstředí, rzvj infrastruktury v blastech sciálních služeb a vzdělávání a všestranný rzvj bčanské vybavensti ) prběhly další knzultace a vypřádání připmínek Asciace nestátních neziskvých rganizací Jihmravskéh kraje. Byla ustavena dhdvací kmise pr přijetí usnesení ve věci schválení tht IPRM. Graf č. 7: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 3 (stav k ) Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 3 (stav k ) Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána 50 0 Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána 28 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Strana 17 (celkem 35)

18 Graf č. 8: Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 3 pdle krajů (%) Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 3 pdle krajů (%) 20,83 Jihmravský kraj Kraj Vysčina 79,17 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Příklad realizace prjektu: Hlavní lůžkvá budva nemcnice Realizace: Kraj Vysčina/Pelhřimv, 151, 99 mil. Kč, , Přístavba a nástavba hlavní lůžkvé budvy nemcnice, vybavení nvu mderní lékařsku technlgií. Strana 18 (celkem 35)

19 2.4 Priritní sa 4 Technická pmc Hlavním cílem priritní sy 4 Technická pmc je zajišťvat aktivity pdprující efektivní řízení, kntrlu, sledvání a vyhdncvání realizace Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd, aktivity spjené s prpagací a pskytváním infrmací prgramu a psilváním absrpční kapacity reginu. Tent cíl je naplňván ve dvu blastech pdpry: 4.1 Aktivity spjené s realizací a řízením ROP 4.2 Pdpra absrpční kapacity Mžnými příjemci pdpry jsu Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd a kraje. V bdbí d d byl v priritní se 4 zaregistrván 1 prjekt. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 1 zaregistrván 7 prjektů, z th 1 byl zamítnut, 1 je v řízení a k 5 prjektům byl vydán usnesení VRR pskytnutí dtace. V priritní se 4 byl zatím nasmluván Kč, cž představuje přibližně 16,50 % celkvé alkace pr priritní su. V jejím rámci byl dsud pdán 9 žádstí platbu celkvé výši Kč. Specifické prblémy realizace priritní sy 4 Technická pmc V rámci čtvrté priritní sy byla zjištěna ptřeba realkace zdrjů mezi jedntlivými blastmi pdpry. V tét suvislsti je plánván vyhlášení nvé kntinuální výzvy pr priritní su Technická pmc. Výbr Reginální rady nvu výzvu schválil s předpkládaným termínem vyhlášení dne za pdmínky, že Mnitrvací výbr ROP JV na svém 5. zasedání schválí přesun finančních prstředků v tét priritní se. Strana 19 (celkem 35)

20 Graf č. 9: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 4 (stav k ) 6 5 Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 4 (stav k ) Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Strana 20 (celkem 35)

21 3. Údaje finančním vypřádání prvádění pmci Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd zdárně pršla v rce 2007 kntrlu hspdaření za rk 2006 a částečně za rk 2007, prváděnu Ministerstvem financí ČR pdle zákna č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření, ve znění pzdějších předpisů, cž svědčí správnsti nastavení a ddržvání právních nrem a pstupů v hspdaření Reginální rady Jihvýchd jak řídícíh rgánu ROP JV. Pdle pravidla N+3/N+2 musí být každý závazek členské země přijatý vůči Evrpské kmisi splněn d tří (resp. dvu) let d přijetí tht závazku (d knce třetíh rku p rce přijetí závazku). Pravidl N+3 platí v ČR pr bdbí včetně. Pravidl N+2 ptm pr bdbí Při nerespektvání těcht pravidel může Evrpská kmise část závazku, který nebyl uhrazen platbu na účet, neb na kteru nebdržela žádst platbu, zrušit. Vývj kurzu české kruny na devizvých trzích směrval k celkvému psilvání české nárdní měny. S využitím vlastních zkušenstí a příkladů dbré praxe zahraničních expertů v rámci interníh vzdělávacíh kurzu Přens knw-hw a dbré praxe řízení reginálníh peračníh prgramu (Learning by ding) pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd jsu přijímána patření, která mají výrazně snížit rizik nedčerpání neb přečerpání alkace peračníh prgramu. V sučasné dbě jde především plánvání výzev a jejich alkací. V rámci prvádění ROP Jihvýchd byla v listpadu vytvřena první suhrnná žádst platbu. Dsud nebyly certifikvány žádné výdaje. Tabulka č. 4: Celkvé alkace priritních s a prgramu a pdíl nasmluvané alkace 7 Priritní sa Smluva pdepsána Alkace Pdíl nasmluvané dtace z alkace (%) , , , ,50 Celkem ,53 Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 7 Alkací se rzumí sučet pdílu ERDF a pdílu nárdních veřejných zdrjů na financvání prgramu. Strana 21 (celkem 35)

22 Graf č. 10: Pdíl nasmluvané dtace pdle krajů a TP (%) Pdíl nasmluvané dtace pdle krajů a TP (%) 64,40 6,77 28,83 Nasmluvaná výše dtace pr Jihmravský kraj Nasmluvaná výše dtace pr kraj Vysčina Nasmluvaná výše dtace pr Technicku pmc Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 22 (celkem 35)

23 4. Administrativní zajištění prgramu 4.1 Realizace technické pmci Technická pmc je realizvána v rámci čtvrté priritní sy Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Jihvýchd 8. Při krdinaci činnstí jak je plánvání, schvalvání prjektvých záměrů, kntrla plnění rzpčtu v rámci jedntlivých prjektů a navrhvání patření k řádnému fungvání technické pmci, sehrává důležitu úlhu Kmise pr technicku pmc. V Kmisi jsu zastupeni členvé vedení Úřadu Reginální rady. V rce 2008 se Kmise setkala šestkrát. Hlavními tématy byla příprava plánu technické pmci pr rk 2009 a čerpání rzpčtu aktivních prjektů. V rce 2008 předlžila Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd 3 prjektvé žádsti. Tabulka č. 5: Prjekty priritní sy 4 Technická pmc v rce 2008 (celkvé způsbilé výdaje a dtace v Kč) Registrační čísl prjektu CZ.1.11/4.1.00/ Název prjektu Řízení a implementace ROP JV 2008 Název žadatele Celkvé způsbilé výdaje Dtace RR JV CZ.1.11/4.1.00/ Mnitring a evaluace 2008 RR JV CZ.1.11/4.2.00/ Publicita, vzdělávání a absrpční kapacita 2008 CZ.1.11/4.2.00/ Expertní pdpra příjemcům dtace ROP Jihvýchd RR JV RR JV Priritní sa 4 celkem Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Tabulka č. 6: Prjekty technické pmci a žádsti prplacení v rce 2008 Registrační čísl prjektu CZ.1.11/4.1.00/ Název prjektu Řízení a implementace ROP JV 2008 Název žadatele Prplacen pdíl ERDF Prplacen pdíl SR RR JV CZ.1.11/4.1.00/ Mnitring a evaluace 2008 RR JV Viz kapitlu 2.4 Priritní sa 4 Technická pmc. Strana 23 (celkem 35)

24 Registrační čísl prjektu Název prjektu CZ.1.11/4.2.00/ Publicita, vzdělávání a absrpční kapacita 2008 CZ.1.11/4.2.00/ Expertní pdpra příjemcům dtace ROP Jihvýchd Název žadatele Prplacen pdíl ERDF Prplacen pdíl SR RR JV RR JV 0 0 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Stav naplňvání indikátrů suhrnně za prjekty za rk 2008 k datu (datum devzdaní pslední mnitrvací zprávy v rámci 4. priritní sy) jsu uvedeny v tabulce č. 6 a 7. Tabulka č. 7: Plnění indikátrů výstupu priritní sy 4 Technická pmc Kód NČI Kód EU/Lisabn Typ indikátru Výstup Výstup Název indikátru Realizace evaluačních studií a zpráv Pčet vytvřených metdických technickinfrmačních materiálů Výstup Pčet uskutečněných šklení, seminářů, wrkshpů, knferencí Výstup a Z th akcí uskutečněných za mezinárdní účasti Zdrj dat: Mnitrvací zprávy prjektů k Měrná jedntka Zdrj Hdnta Cílvá hdnta 2015 Pčet ŘO Dsažená 1 Pčet druhů materiálů Plánvaná 14 Výchzí ŘO Dsažená 10 Plánvaná 65 Výchzí Pčet akcí ŘO Dsažená 22 Plánvaná 100 Výchzí Pčet akcí ŘO Dsažená 2 Plánvaná 20 Výchzí Dsažená hdnta Strana 24 (celkem 35)

25 Tabulka č. 8: Plnění indikátrů výsledku priritní sy 4 Technická pmc Kód NČI Kód EU/Lisabn Typ indikátru Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek Název indikátru Pčet účastí na zahraničních akcí zaměřených na prhlubvání znalstí a výměnu infrmací Pčet uskutečně-ných kntrl čerpání finančních prstředků Pčet sb, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů na psílení absrpční kapacity Pčet pršklených sb Zdrj dat: Mnitrvací zprávy prjektů k Měrná jedntka Pčet sb, které se zúčastnily zahra-ničních knzultací Pčet uskutečněných kntrl (ex-ante, midterm, ex pst, kntrla vzrků) Pčet sb, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pmci Zdrj Hdnta Cílvá hdnta 2015 ŘO Dsažená 4 Plánvaná 14 Výchzí ŘO Dsažená 126 Plánvaná 466 Výchzí ŘO Dsažená 1079 Plánvaná 1250 Výchzí Pčet sb ŘO Dsažená Plánvaná 88 Výchzí Dsažená hdnta Oblast pdpry 4.1 Aktivity spjené s realizací a řízením ROP Hlavním cílem tét blasti pdpry je zajištění dpvědné a účinné správy a implementace ROP JV a zajištění účinné technické pmci pr všechny relevantní aktéry prcesu správy a implementace ROP JV. V rámci blasti 4.1 je financvána např. příprava a rganizace jednání Výbru Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd, Mnitrvacíh výbru ROP JV a jiných pracvních skupin včetně účasti dbrníků a jiných subjektů na těcht jednáních. Dále příprava, výběr, cenění a sledvání pmci a perací; kntrly prváděné na místě činnstí, kntrly zadávání veřejných zakázek, dhled nad pravidly pskytvání veřejné pdpry, platy zaměstnanců; zpracvání evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz Strana 25 (celkem 35)

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok

1 Úvod Plán realizace Dlouhodobého záměru UHK pro rok 1 Úvd... 4 2 Plán realizace Dluhdbéh záměru UHK pr rk 2018... 6 2.1.1 Invace studijních prgramů (P1/DC1) pdle pžadavků praxe, pr zvýšení kvality, splupráce s dběratelsku sféru, prstupnsti prgramů atd....

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 391/96C, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz VÝZVA

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů Metdické stanvisk ministryně pr místní rzvj č. 9 k Metdickému pkynu pr využití integrvaných nástrjů v prgramvém bdbí 2014 2020, verze 3, který je přílhu č. 7 Metdiky řízení prgramů v prgramvém bdbí 2014

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

3h MMB20Í «

3h MMB20Í « Rada města Brna 3h MMB20Í7000000208 «Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 7. března 2017 ZM7/ 2/tG^ Název: Prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více