Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod"

Transkript

1 Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu Naplňvání indikátrů ROP JV Hlavní prblémy při realizaci prgramu Opatření přijatá k závěrům minuléh jednání MV Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni priritních s a blastí pdpry Priritní sa 1 Dstupnst dpravy Priritní sa 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu Priritní sa 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel Priritní sa 4 Technická pmc Údaje finančním vypřádání prvádění pmci Administrativní zajištění prgramu Realizace technické pmci Kmunikační plán a jeh realizace Realizace evaluačních činnstí Aktivity Mnitrvacíh výbru Zajištění pracvních kapacit subjektů implementační struktury OP Závěry a dpručení Pužité zkratky: ČR Česká republika EU Evrpská unie NF Nárdní fnd Ministerstva financí ČR NOK Nárdní rgán pr krdinaci NUTS územní statistická jedntka ÚOHS Ústav na chranu hspdářské sutěže ROP JV Reginální perační prgram Jihvýchd RR Reginální rada ŘO řídicí rgán VRR Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd KP Kmunikační plán ROP JV Strana 1 (celkem 35)

2 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu Cílem Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd (dále ROP JV) je psilvání knkurenceschpnsti reginu vytvřením pdmínek pr efektivní využívání rzvjvéh ptenciálu na území NUTS 2 Jihvýchd. Dle nastavení prgramu schválenéh Evrpsku kmisí se tak stane prstřednictvím kmplexníh zlepšení dpravní dstupnsti a prpjením rzvjvých pólů reginu s rzvinutými, zkvalitňváním pdmínek pr živt byvatel ve městech a na venkvě. Tat patření budu prváděna v suladu s principy udržitelnéh rzvje a pvedu především k lepšímu využívání ptenciálu reginu v blasti cestvníh ruchu, k dalšímu rzvji měst a ke stabilizaci sídlení venkvských blastí. 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu Ve sledvaném bdbí 1, tj. d pdání minulé zprávy realizaci v červnu 2008 d sučasnsti, byl zaznamenán pkrk směrem ke splnění zmíněných cílů uskutečněním zejména těcht patření: vytváření a naplňvání nezbytných pdmínek pr realizaci ROP JV Zkvalitňvání systému administrace prgramu (např. prstřednictvím dalšíh rzvje infrmačních systémů neb zkvalitňváním dkumentace Výbr Reginální rady dne schválil Prváděcí dkument k Reginálnímu peračnímu prgramu Jihvýchd, verze 1.9, a Operační manuál Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd, verze 1.9) Realizace a rzvj kmunikačních aktivit s žadateli a příjemci dtaci z ROP JV (např. aktualizace příslušné dkumentace Výbr Reginální rady dne schválil Kmunikační plán Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd pr prgramvací bdbí a dne schválil Příručku pr žadatele a příjemce k Reginálnímu peračnímu prgramu Jihvýchd, verze 1.8) Realizace finančních perací, nezbytných pr realizaci prgramu ROP JV (např. administrace žádstí platbu, příprava suhrnné žádsti platbu) Zvyšvání absrpční kapacity reginu (např. přádání dbrných seminářů pr žadatele a příjemce) splupráce s dalšími zainteresvanými subjekty, krdinace a kmplementarita peračních prgramů 1 Sledvaným bdbím v tmt dkumentu rzumíme knkrétně časvé rzmezí d d Výjimku tvří kapitly 4.2 Realizace technické pmci a 4.3 Kmunikační plán a jeh realizace, ve kterých je sledvaným bdbím časvé rzmezí d d Strana 2 (celkem 35)

3 Zastupení ROP JV v Mnitrvacím výbru Operačníh prgramu Pdnikání a invace a v Mnitrvacím výbru Výzkum a vývj pr invace, reciprčně zastupení členů i statních peračních prgramů v ROP JV Krdinace na úrvni Řídicíh a krdinačníh výbru, schůzky ředitelů peračních prgramů za účelem krdinace implementace Řídicí rgán ROP JV umžňuje účast zaměstnanců na škleních a seminářích týkajících se Evrpskéh sciálníh fndu prgramů a napak, vzájemná výměna infrmací zejména v blasti vzdělávání, zdravtnictví a sciálních služeb, mžnst křížvéh financvání Dle pslední čtvrtletní Zprávy plnění úklů v blasti hspdářské, sciální a územní sudržnsti nebyly zjištěny nevhdné překryvy ROP JV a statních peračních prgramů Dhdy vzájemné splupráci Řídicíh rgánu ROP JV a řídících rgánů Integrvaný perační prgram a Operační prgram Dprava ŘO splupracval s NOK na úpravách Metdiky mnitrvání prgramů strukturálních fndů a Fndu sudržnsti ŘO splupracuje s NOK a Nárdním fndem na rzvji mnitrvacíh systému Prbíhá splupráce s ÚOHS při psuzvání veřejné pdpry Splufinancvání prgramu z nárdních veřejných zdrjů je zabezpečen tím, že jsu uzavřeny smluvy s kraji reginu NUTS 2 Jihvýchd (Jihmravským krajem a Vysčinu) na celé prgramvé bdbí a nastaveny pstupy pr administraci žádsti dtaci a její pskytnutí Ministerstvem pr místní rzvj ČR (frmu Rámcvéh rzhdnutí pskytvání dtací ROP JV v bdbí ). realizace výzev k předkládání prjektů v blastech pdpry: Dne byla vyhlášena nvá kntinuální výzva v blasti pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu silnice. Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd tut výzvu schválil na svém 11. zasedání dne Prběhly klvé výzvy pr blasti pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek a 3.3 Rzvj a stabilizace venkvských sídel (bě vyhlášeny dne a uknčeny ) a také klvá výzva pr blast pdpry 1.4 Rzvj dpravy pr bezmtrvu dpravu (vyhlášena dne a uknčena ). Všechny tři výzvy schválil Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd na svém 13. zasedání dne Dne byly uknčeny výzvy v blastech pdpry 1.2 Rzvj dpravní bslužnsti a veřejné dpravy, 1.3 Obnva vzvéh parku drážních vzidel Strana 3 (celkem 35)

4 hrmadné přepravy sb, 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravu, 2.1 Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch a 2.2 Služby pr cestvní ruch (vyhlášeny dne ). Pkračují kntinuální výzvy pr letiště (blast pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu), pr blast pdpry 3.1 Rzvj urbanizačních center a pr blast pdpry 3.4 Veřejné služby reginálníh významu, vyhlášené dne Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd (VRR) dne schválil Integrvaný plán rzvje města Jihlavy Regenerace městskéh prstředí, rzvj infrastruktury v blastech sciálních služeb a vzdělávání a všestranný rzvj bčanské vybavensti. Dne VRR schválil Integrvaný plán rzvje města Brna Kmplexní regenerace histrickéh centra, včetně rzvje služeb pr cestvní ruch. 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV Cílem mnitrvání a hdncení ROP pdprvanéh ze zdrjů EU je měření účinnsti pskytvané pdpry, hdncení dpadů na cíle stanvené pr řešení specifických strukturálních prblémů. Hlavním předpkladem pr psuzení účinnsti pdpry je pužití systému mnitrvacích indikátrů, resp. získávání kvalitních dat a infrmací implementaci prgramu. V první fázi jsu ptřebné údaje prjektech získávány ze žádsti pskytnutí pmci. Následný sběr infrmací a údajů prjektech je navržen jak integrvaný systém tvřený něklika úrvněmi mnitrvacích zpráv, které jsu zpracvávány příjemci pdpry. Tyt údaje služí jak pdklad pr sledvání věcnéh pkrku a pr přípravu mnitrvacích zpráv na úrvni prgramu. V sučasné dbě má řídicí rgán zatím k dispzici jen dílčí data stavu naplňvání hdnt indikátrů. T je dán harmngramem sběru dat mnitrvací zprávu / hlášení předkládá příjemce pdpry s půlrční peridicitu d data pdpisu smluvy pskytnutí dtace. Odevzdaná data tak zatím nejsu relevantní pr vyhdncvání prgramu jak celku. 1.3 Hlavní prblémy při realizaci prgramu V říjnu/listpadu 2008 byla zpracvána další analýza rizik implementace Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd (ROP JV). Dle jejích výsledků mezi ptenciálně nejvýznamnější rizika patří: nedstatečný infrmační systém (IS), velký pčet na sbě závislých infrmačních systémů a neintegrita systému, nedstatečná persnální kapacita ŘO, změny pdmínek v průběhu implementace a nedstatečná kntrla změn v IS. Strana 4 (celkem 35)

5 Největší pkles významnsti rizika byl zaznamenán u rizika nedstatečné infrmvansti, rizika neddržení pravidla N+3/N+2 a nevyčerpání přidělených financí. Oprti tmu největší nárůst významnsti rizika byl zaznamenán u rizika změny pdmínek v průběhu implementace. 1.4 Opatření přijatá k závěrům minuléh jednání MV Mnitrvací výbr ROP Jihvýchd na jednání v Jihlavě dpručil Reginální radě vzít v úvahu námitky prezentvané krdinačním uskupením neziskvých rganizací kraje Vysčina ve věci prjednávání IPRM města Jihlavy Kmplexní regenerace histrickéh centra, včetně rzvje služeb pr cestvní ruch. Výbr reginální rady tyt připmínky prjednal dne Připmínky byly vypřádány a IPRM mhl být schválen. Strana 5 (celkem 35)

6 2. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni priritních s a blastí pdpry Reginální perační prgram Jihvýchd je realizván v rámci čtyř priritních s: 1 Dstupnst dpravy, 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu, 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel a 4 Technická pmc. Pr každu su jsu určeny knkrétní blasti pdpry, v jejichž rámci může určený příjemce žádat pdpru z ROP JV. Úspěšný prjekt musí splnit frmální kritéria, kriteria přijatelnsti, získat dstatečný pčet bdů při hdncení a také uspět v knkurenci statních prjektů. Při hdncení prjektů žádajících pdpru z ROP JV je zhledněn nejen jejich příns pr naplňvání cílů jedntlivých priritních s a blastí pdpry, ale také v blasti hrizntálních témat. Těmi jsu rvné příležitsti a udržitelný rzvj. Prjekty s negativním vlivem na hrizntální témata jsu z pdpry ROP JV vylučeny. V bdbí d d byl v ROP JV zaregistrván 457 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci ROP JV zaregistrván 865 prjektů, z th 305 byl zamítnut a u 83 byla pdepsána Smluva pskytnutí dtace. U statních prjektů zatím nebyl dknčen hdnticí prces. Tabulka č. 1: Pčty prjektů schválených VRR v jedntlivých priritních sách (stav k ) Priritní sa Prjekty schválené VRR Prjekty s pdepsanu smluvu Celkem Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 6 (celkem 35)

7 Pčet prjektů Graf č. 1: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu a priritní sy (stav k ) Priritní sa 1 Priritní sa 2 Priritní sa 3 Priritní sa Zamítnuté Z th náhradní V řízení Smluva pdepsána Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 2 Tabulka č. 2: Pčty prjektů v jedntlivých priritních sách pdle typu příjemce a stavu (stav k ) Typ příjemce Zaregistrvané Zamítnuté z th náhradní V řízení Smluva pdepsána kraj bec sdružení bcí veřejné NNO neveřejné NNO MSP RR Celkem Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 2 Údaje v tabulkách jsu platné k Tzn. prjekty krajů, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí kraje. 4 Tzn. prjekty bcí, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí bce. Strana 7 (celkem 35)

8 Miliny Kč V prgramvém bdbí byl dsud nasmluván přibližně mil. Kč, cž představuje přibližně 8,5% celkvé alkace prgramu. Registrván byl 16 žádstí platbu v celkvé výši pžadvané pdpry Kč. Z th 9 žádstí pdala Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd v rámci priritní sy 4 Technická pmc, a t ve výši přibližně 63,4 mil. Kč. Ostatní žádsti platbu pdaly kraje šl 4 žádsti platbu v priritní se 1 Dstupnst dpravy s celkvu pžadvanu částku ve výši přibližně 139,5 mil. Kč a 3 žádsti platbu v priritní se 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu s celkvu pžadvanu částku ve výši přibližně 4,2 mil. Kč. Graf č. 2: Pžadvaná a schválená výše dtace pr prjekty registrvané v ROP JV pdle stavů a priritních s (stav k ) Priritní sa 1 Priritní sa Priritní sa 3 Priritní sa Zamítnuté Z th náhradní V řízení Smluva pdepsána 690 Alkace Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 8 (celkem 35)

9 Tabulka č. 3: Částka dtace pdle typu příjemce a stavů prjektů (v Kč) Typ příjemce Zaregistrvané Zamítnuté z th náhradní V řízení Smluva pdepsána kraj bec sdružení bcí veřejné NNO neveřejné NNO MSP RR Celkem Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 5 Tzn. prjekty krajů, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí kraje. 6 Tzn. prjekty bcí, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí bce. Strana 9 (celkem 35)

10 2.1 Priritní sa 1 Dstupnst dpravy Hlavním cílem priritní sy 1 Dstupnst dpravy je zkvalitnění dpravní dstupnsti a dpravní bslužnsti území reginu sudržnsti Jihvýchd, a t v suladu s udržitelným rzvjem. Specifickými cíli jsu napjení reginu sudržnsti na nadreginální dpravní síť TEN-T, zlepšení úrvně veřejné dpravy s důrazem na pdpru envirnmentálně šetrných druhů veřejné dpravy, vybudvání husté sítě vhdně umístěných bezpečných cyklstezek a zvýšení bezpečnsti chdců v urbanizvaných prstrech. Tyt cíle jsu naplňvány v rámci čtyř blastí pdpry: 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu 1.2 Rzvj dpravní bslužnsti a veřejné dpravy 1.3 Obnva vzvéh parku drážních vzidel hrmadné přepravy sb 1.4 Rzvj infrastruktury pr nemtrvu dpravu Pdpra je zaměřena například na výstavbu a reknstrukci silnic II. a III. třídy, dpravních terminálů, na nákup eklgických veřejných dpravních prstředků, vzidel terminály, vzidel pr příměstsku reginální dpravu, na výstavbu cyklstezek neb na stavebnětechnická patření pr nevidmé. Mžnými příjemci pdpry pr tut priritní su jsu kraje a rganizace zřizvané krajem. Ve sledvaném bdbí (d 1. června 2008 d 1. listpadu 2008) byly v priritní se 1 vyhlášeny následující výzvy: Dne byla vyhlášena nvá kntinuální výzva v blasti pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu silnice. klvá výzva pr blast pdpry 1.4 Rzvj dpravy pr bezmtrvu dpravu (vyhlášena dne a uknčena ). Dne byly uknčeny výzvy v blastech pdpry 1.2 Rzvj dpravní bslužnsti a veřejné dpravy, 1.3 Obnva vzvéh parku drážních vzidel hrmadné přepravy sb, 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravu (vyhlášeny dne ). Pkračují kntinuální výzvy pr letiště (blast pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu), pr blast pdpry 3.1 Rzvj urbanizačních center a pr blast pdpry 3.4 Veřejné služby reginálníh významu, vyhlášené dne V bdbí d d byl v priritní se 1 zaregistrván 43 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 1 zaregistrván 80 prjektů, z th 7 byl zamítnut a u 15 byla pdepsána Smluva Strana 10 (celkem 35)

11 pskytnutí dtace. U statních prjektů nebyl dknčen hdnticí prces. Z alkace pr priritní su 1 byl zatím nasmluván přibližně 939 mil. Kč, cž představuje přibližně 9,60 %. V rámci priritní sy 1 byly dsud pdány 4 žádsti platbu. Jejich celkvá pžadvaná výše pdpry činí Kč. Příklady prjektů schválených VRR k financvání ve sledvaném bdbí: výstavba kružní křižvatky na silnici II/602 v bci Veselka, reknstrukce průtahu v bci Křenvice - silnice II/416 a II/417, Silnice II/377 Rájec Břitv, reknstrukce silnice II/416 v bci Phřelice, reknstrukce silnice II/374 mezi Adamvem a Bílvicemi nad Svitavu. Specifické prblémy realizace sy 1 Dstupnst prgramu Evrpská Kmise psuzuje ntifikaci pdpry nákupu eklgických autbusů a nákupu a mdernizace železničních klejvých vzidel. Graf č. 3: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 1 (stav k ) Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 1 (stav k ) Zamítnuté 30 V řízení Smluva pdepsána 0 Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Strana 11 (celkem 35)

12 Graf č. 4: Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 1 pdle krajů (%) Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 1 pdle krajů (%) 24,14 Jihmravský kraj Kraj Vysčina 75,86 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Příklad realizace prjektu: Přestupní uzel Bučvice, železniční stanice Realizace: Správa a údržba silnic Jihmravskéh kraje, 14, 6 mil. Kč,: , 4 autbusvé zastávky, parkviště, přístřešky pr cestující i dstavená kla. Strana 12 (celkem 35)

13 2.2 Priritní sa 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu Cílem priritní sy 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu je zkvalitnit pdmínky pr rzvj cestvníh ruchu v reginu pdpru rzvje infrastruktury a technickéh zázemí pr rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu v reginu, krdinace rzvjvých aktivit, marketingu a lidských zdrjů. Tent cíl je naplňván ve dvu blastech pdpry: 2.1 Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch, 2.1 Rzvj služeb v cestvním ruchu. Pdpra může být například zaměřena na výstavbu a technické zhdncení lázeňských a kngresvých center, rekreační zařízení, turistická infrmační centra, zpřístupnění památek, pdprvány jsu rvněž např. výstavba ubytvacích a stravvacích kapacit, značení cykltras, výstavba hipstezek a další aktivity. Mžnými příjemci pdpry jsu například bce, svazky bcí a jejich rganizace, kraje, neb právnické sby s účastí samsprávy, malí a střední pdnikatelé. Dne byly uknčeny výzvy v blastech pdpry 2.1 Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch a 2.2 Služby pr cestvní ruch (vyhlášeny dne ). V bdbí d d byl v priritní se 2 zaregistrván 153 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 2 zaregistrván 307 prjektů, z th 168 byl zamítnut a u 35 byla pdepsána Smluva pskytnutí dtace. U statních prjektů nebyl dknčen hdnticí prces. V priritní se 2 byl zatím nasmluván přibližně 267,3 mil. Kč, cž představuje 7,07% její alkace. V jejím rámci byly dsud pdány 3 žádsti platbu celkvé výši Kč. Příklady prjektů schválených VRR k financvání ve sledvaném bdbí: Zpřístupnění brněnskéh pdzemí, Stavba vyhlídkvé věže u zříceniny hradu Luka, Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysčina, Tvrba kncepčních a strategických dkumentů pr blast cestvníh ruchu, Turistické zpřístupnění židvských památek v Brně. Specifické prblémy realizace sy 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu V rámci priritní sy 2 je patrný velký zájem žadatelů dtaci z ROP JV. Většina prjektů byla pr nedstatečnu kvalitu neb nesulad s cíli prgramu zamítnuta. Tut situaci Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd řeší patřeními v rámci Kmunikačníh plánu (např. semináře zaměřené na příjemce a žadatele). Strana 13 (celkem 35)

14 Graf č. 5: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 2 (stav k ) Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 2 (stav k ) Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána 0 Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Graf č. 6: Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 2 pdle krajů (%) Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 2 pdle krajů (%) 31,62 68,38 Jihmravský kraj Kraj Vysčina Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 14 (celkem 35)

15 Příklad realizace prjektu: Alexandrva rzhledna Realizace: Měst Adamv/Lipvec u Adamva, 2,77 mil. Kč, , turistický bd a dminanta kraje d 19. stletí. Strana 15 (celkem 35)

16 2.3 Priritní sa 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel Hlavním cílem priritní sy 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel je systematické zvyšvání knkurenceschpnsti reginu psilváním rzvjvéh ptenciálu měst a stabilizací sídlení ve venkvském prstru. Specifickými cíli jsu rzvj scieknmických funkcí urbanizačních center jak akcelerátrů růstu a rzvje reginu, psilvání úlhy reginálních středisek jak dalších významných rzvjvých center reginu, udržitelný rzvj a stabilizace sídel ve venkvském prstru a zvýšení jejich atraktivity pr živt a celkvé zvyšvání kvality živta byvatel reginu. Tyt cíle jsu naplňvány ve čtyřech blastech pdpry: 3.1 Rzvj urbanizačních center, 3.2 Rzvj reginálních středisek, 3.3 Rzvj a stabilizace venkvských sídel, 3.4 Veřejné služby reginálníh významu. Pdpra je zaměřena například na bnvu zchátralých a nevyužívaných bjektů a plch v bcích, úpravy náměstí, dětských hřišť a zeleně, výstavba a technické zhdncení škl, zdravtnických, neziskvých sciálních zařízení, kulturních zařízení a zařízení pr činnst splků a bčanských iniciativ a výstavba místních datvých sítí pr veřejnst (pdpra nabídky). Mžnými příjemci pdpry jsu například definvané bce a jejich rganizace, svazky bcí, právnické sby s účastí samsprávy, malí a střední pdnikatelé, nestátní neziskvé rganizace, vzdělávací instituce, příp. kraje. V rámci priritní sy 3 prběhly klvé výzvy pr blasti pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek a 3.3 Rzvj a stabilizace venkvských sídel (bě vyhlášeny dne a uknčeny ) a nadále pkračují kntinuální výzvy v blastech pdpry 3.1 Rzvj urbanizačních center a 3.4 Veřejné služby reginálníh významu, vyhlášené dne VRR dne schválil Integrvaný plán rzvje města Jihlavy Regenerace městskéh prstředí, rzvj infrastruktury v blastech sciálních služeb a vzdělávání a všestranný rzvj bčanské vybavensti. Dne VRR schválil Integrvaný plán rzvje města Brna Kmplexní regenerace histrickéh centra, včetně rzvje služeb pr cestvní ruch. V bdbí d d byl v priritní se 3 zaregistrván 260 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 3 zaregistrván 471 prjektů, z th 129 byl zamítnut a u 28 byla pdepsána Smluva pskytnutí dtace. U statních prjektů nebyl dknčen hdnticí prces. V priritní se 3 byl zatím Strana 16 (celkem 35)

17 nasmluván přibližně Kč, cž představuje přibližně 6,62% celkvé alkace pr priritní su. Dsud nebyly pdány žádné žádsti platbu. Příklady prjektů schválených VRR k financvání ve sledvaném bdbí: vybudvání parku Gustava Mahlera v centru Jihlavy, zbudvání nvéh ddělení Nemcnice v Třebíči Paviln pr matku a dítě, revitalizace části parku Malý Heuls v centru Jihlavy. Specifické prblémy realizace priritní sy 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel V prcesu přípravy a schvalvání IPRM města Brn ( Regenerace městskéh prstředí, rzvj infrastruktury v blastech sciálních služeb a vzdělávání a všestranný rzvj bčanské vybavensti ) prběhly další knzultace a vypřádání připmínek Asciace nestátních neziskvých rganizací Jihmravskéh kraje. Byla ustavena dhdvací kmise pr přijetí usnesení ve věci schválení tht IPRM. Graf č. 7: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 3 (stav k ) Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 3 (stav k ) Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána 50 0 Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána 28 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Strana 17 (celkem 35)

18 Graf č. 8: Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 3 pdle krajů (%) Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 3 pdle krajů (%) 20,83 Jihmravský kraj Kraj Vysčina 79,17 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Příklad realizace prjektu: Hlavní lůžkvá budva nemcnice Realizace: Kraj Vysčina/Pelhřimv, 151, 99 mil. Kč, , Přístavba a nástavba hlavní lůžkvé budvy nemcnice, vybavení nvu mderní lékařsku technlgií. Strana 18 (celkem 35)

19 2.4 Priritní sa 4 Technická pmc Hlavním cílem priritní sy 4 Technická pmc je zajišťvat aktivity pdprující efektivní řízení, kntrlu, sledvání a vyhdncvání realizace Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd, aktivity spjené s prpagací a pskytváním infrmací prgramu a psilváním absrpční kapacity reginu. Tent cíl je naplňván ve dvu blastech pdpry: 4.1 Aktivity spjené s realizací a řízením ROP 4.2 Pdpra absrpční kapacity Mžnými příjemci pdpry jsu Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd a kraje. V bdbí d d byl v priritní se 4 zaregistrván 1 prjekt. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 1 zaregistrván 7 prjektů, z th 1 byl zamítnut, 1 je v řízení a k 5 prjektům byl vydán usnesení VRR pskytnutí dtace. V priritní se 4 byl zatím nasmluván Kč, cž představuje přibližně 16,50 % celkvé alkace pr priritní su. V jejím rámci byl dsud pdán 9 žádstí platbu celkvé výši Kč. Specifické prblémy realizace priritní sy 4 Technická pmc V rámci čtvrté priritní sy byla zjištěna ptřeba realkace zdrjů mezi jedntlivými blastmi pdpry. V tét suvislsti je plánván vyhlášení nvé kntinuální výzvy pr priritní su Technická pmc. Výbr Reginální rady nvu výzvu schválil s předpkládaným termínem vyhlášení dne za pdmínky, že Mnitrvací výbr ROP JV na svém 5. zasedání schválí přesun finančních prstředků v tét priritní se. Strana 19 (celkem 35)

20 Graf č. 9: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 4 (stav k ) 6 5 Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 4 (stav k ) Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Strana 20 (celkem 35)

21 3. Údaje finančním vypřádání prvádění pmci Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd zdárně pršla v rce 2007 kntrlu hspdaření za rk 2006 a částečně za rk 2007, prváděnu Ministerstvem financí ČR pdle zákna č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření, ve znění pzdějších předpisů, cž svědčí správnsti nastavení a ddržvání právních nrem a pstupů v hspdaření Reginální rady Jihvýchd jak řídícíh rgánu ROP JV. Pdle pravidla N+3/N+2 musí být každý závazek členské země přijatý vůči Evrpské kmisi splněn d tří (resp. dvu) let d přijetí tht závazku (d knce třetíh rku p rce přijetí závazku). Pravidl N+3 platí v ČR pr bdbí včetně. Pravidl N+2 ptm pr bdbí Při nerespektvání těcht pravidel může Evrpská kmise část závazku, který nebyl uhrazen platbu na účet, neb na kteru nebdržela žádst platbu, zrušit. Vývj kurzu české kruny na devizvých trzích směrval k celkvému psilvání české nárdní měny. S využitím vlastních zkušenstí a příkladů dbré praxe zahraničních expertů v rámci interníh vzdělávacíh kurzu Přens knw-hw a dbré praxe řízení reginálníh peračníh prgramu (Learning by ding) pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd jsu přijímána patření, která mají výrazně snížit rizik nedčerpání neb přečerpání alkace peračníh prgramu. V sučasné dbě jde především plánvání výzev a jejich alkací. V rámci prvádění ROP Jihvýchd byla v listpadu vytvřena první suhrnná žádst platbu. Dsud nebyly certifikvány žádné výdaje. Tabulka č. 4: Celkvé alkace priritních s a prgramu a pdíl nasmluvané alkace 7 Priritní sa Smluva pdepsána Alkace Pdíl nasmluvané dtace z alkace (%) , , , ,50 Celkem ,53 Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 7 Alkací se rzumí sučet pdílu ERDF a pdílu nárdních veřejných zdrjů na financvání prgramu. Strana 21 (celkem 35)

22 Graf č. 10: Pdíl nasmluvané dtace pdle krajů a TP (%) Pdíl nasmluvané dtace pdle krajů a TP (%) 64,40 6,77 28,83 Nasmluvaná výše dtace pr Jihmravský kraj Nasmluvaná výše dtace pr kraj Vysčina Nasmluvaná výše dtace pr Technicku pmc Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 22 (celkem 35)

23 4. Administrativní zajištění prgramu 4.1 Realizace technické pmci Technická pmc je realizvána v rámci čtvrté priritní sy Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Jihvýchd 8. Při krdinaci činnstí jak je plánvání, schvalvání prjektvých záměrů, kntrla plnění rzpčtu v rámci jedntlivých prjektů a navrhvání patření k řádnému fungvání technické pmci, sehrává důležitu úlhu Kmise pr technicku pmc. V Kmisi jsu zastupeni členvé vedení Úřadu Reginální rady. V rce 2008 se Kmise setkala šestkrát. Hlavními tématy byla příprava plánu technické pmci pr rk 2009 a čerpání rzpčtu aktivních prjektů. V rce 2008 předlžila Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd 3 prjektvé žádsti. Tabulka č. 5: Prjekty priritní sy 4 Technická pmc v rce 2008 (celkvé způsbilé výdaje a dtace v Kč) Registrační čísl prjektu CZ.1.11/4.1.00/ Název prjektu Řízení a implementace ROP JV 2008 Název žadatele Celkvé způsbilé výdaje Dtace RR JV CZ.1.11/4.1.00/ Mnitring a evaluace 2008 RR JV CZ.1.11/4.2.00/ Publicita, vzdělávání a absrpční kapacita 2008 CZ.1.11/4.2.00/ Expertní pdpra příjemcům dtace ROP Jihvýchd RR JV RR JV Priritní sa 4 celkem Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Tabulka č. 6: Prjekty technické pmci a žádsti prplacení v rce 2008 Registrační čísl prjektu CZ.1.11/4.1.00/ Název prjektu Řízení a implementace ROP JV 2008 Název žadatele Prplacen pdíl ERDF Prplacen pdíl SR RR JV CZ.1.11/4.1.00/ Mnitring a evaluace 2008 RR JV Viz kapitlu 2.4 Priritní sa 4 Technická pmc. Strana 23 (celkem 35)

24 Registrační čísl prjektu Název prjektu CZ.1.11/4.2.00/ Publicita, vzdělávání a absrpční kapacita 2008 CZ.1.11/4.2.00/ Expertní pdpra příjemcům dtace ROP Jihvýchd Název žadatele Prplacen pdíl ERDF Prplacen pdíl SR RR JV RR JV 0 0 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Stav naplňvání indikátrů suhrnně za prjekty za rk 2008 k datu (datum devzdaní pslední mnitrvací zprávy v rámci 4. priritní sy) jsu uvedeny v tabulce č. 6 a 7. Tabulka č. 7: Plnění indikátrů výstupu priritní sy 4 Technická pmc Kód NČI Kód EU/Lisabn Typ indikátru Výstup Výstup Název indikátru Realizace evaluačních studií a zpráv Pčet vytvřených metdických technickinfrmačních materiálů Výstup Pčet uskutečněných šklení, seminářů, wrkshpů, knferencí Výstup a Z th akcí uskutečněných za mezinárdní účasti Zdrj dat: Mnitrvací zprávy prjektů k Měrná jedntka Zdrj Hdnta Cílvá hdnta 2015 Pčet ŘO Dsažená 1 Pčet druhů materiálů Plánvaná 14 Výchzí ŘO Dsažená 10 Plánvaná 65 Výchzí Pčet akcí ŘO Dsažená 22 Plánvaná 100 Výchzí Pčet akcí ŘO Dsažená 2 Plánvaná 20 Výchzí Dsažená hdnta Strana 24 (celkem 35)

25 Tabulka č. 8: Plnění indikátrů výsledku priritní sy 4 Technická pmc Kód NČI Kód EU/Lisabn Typ indikátru Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek Název indikátru Pčet účastí na zahraničních akcí zaměřených na prhlubvání znalstí a výměnu infrmací Pčet uskutečně-ných kntrl čerpání finančních prstředků Pčet sb, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů na psílení absrpční kapacity Pčet pršklených sb Zdrj dat: Mnitrvací zprávy prjektů k Měrná jedntka Pčet sb, které se zúčastnily zahra-ničních knzultací Pčet uskutečněných kntrl (ex-ante, midterm, ex pst, kntrla vzrků) Pčet sb, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pmci Zdrj Hdnta Cílvá hdnta 2015 ŘO Dsažená 4 Plánvaná 14 Výchzí ŘO Dsažená 126 Plánvaná 466 Výchzí ŘO Dsažená 1079 Plánvaná 1250 Výchzí Pčet sb ŘO Dsažená Plánvaná 88 Výchzí Dsažená hdnta Oblast pdpry 4.1 Aktivity spjené s realizací a řízením ROP Hlavním cílem tét blasti pdpry je zajištění dpvědné a účinné správy a implementace ROP JV a zajištění účinné technické pmci pr všechny relevantní aktéry prcesu správy a implementace ROP JV. V rámci blasti 4.1 je financvána např. příprava a rganizace jednání Výbru Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd, Mnitrvacíh výbru ROP JV a jiných pracvních skupin včetně účasti dbrníků a jiných subjektů na těcht jednáních. Dále příprava, výběr, cenění a sledvání pmci a perací; kntrly prváděné na místě činnstí, kntrly zadávání veřejných zakázek, dhled nad pravidly pskytvání veřejné pdpry, platy zaměstnanců; zpracvání evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz Strana 25 (celkem 35)

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 Ministerstv pr místní rzvj Akční plán ke Kncepci státní plitiky cestvníh ruchu 2014-2020 Na bdbí 2015 2016 Verze 2 30.4.2015 (úprava dne 21. 7. 2015) Obsah 1 Úvd... 2 1.1 Přehled cílů a pririt Kncepce

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více