Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod"

Transkript

1 Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu Naplňvání indikátrů ROP JV Hlavní prblémy při realizaci prgramu Opatření přijatá k závěrům minuléh jednání MV Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni priritních s a blastí pdpry Priritní sa 1 Dstupnst dpravy Priritní sa 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu Priritní sa 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel Priritní sa 4 Technická pmc Údaje finančním vypřádání prvádění pmci Administrativní zajištění prgramu Realizace technické pmci Kmunikační plán a jeh realizace Realizace evaluačních činnstí Aktivity Mnitrvacíh výbru Zajištění pracvních kapacit subjektů implementační struktury OP Závěry a dpručení Pužité zkratky: ČR Česká republika EU Evrpská unie NF Nárdní fnd Ministerstva financí ČR NOK Nárdní rgán pr krdinaci NUTS územní statistická jedntka ÚOHS Ústav na chranu hspdářské sutěže ROP JV Reginální perační prgram Jihvýchd RR Reginální rada ŘO řídicí rgán VRR Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd KP Kmunikační plán ROP JV Strana 1 (celkem 35)

2 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu Cílem Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd (dále ROP JV) je psilvání knkurenceschpnsti reginu vytvřením pdmínek pr efektivní využívání rzvjvéh ptenciálu na území NUTS 2 Jihvýchd. Dle nastavení prgramu schválenéh Evrpsku kmisí se tak stane prstřednictvím kmplexníh zlepšení dpravní dstupnsti a prpjením rzvjvých pólů reginu s rzvinutými, zkvalitňváním pdmínek pr živt byvatel ve městech a na venkvě. Tat patření budu prváděna v suladu s principy udržitelnéh rzvje a pvedu především k lepšímu využívání ptenciálu reginu v blasti cestvníh ruchu, k dalšímu rzvji měst a ke stabilizaci sídlení venkvských blastí. 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu Ve sledvaném bdbí 1, tj. d pdání minulé zprávy realizaci v červnu 2008 d sučasnsti, byl zaznamenán pkrk směrem ke splnění zmíněných cílů uskutečněním zejména těcht patření: vytváření a naplňvání nezbytných pdmínek pr realizaci ROP JV Zkvalitňvání systému administrace prgramu (např. prstřednictvím dalšíh rzvje infrmačních systémů neb zkvalitňváním dkumentace Výbr Reginální rady dne schválil Prváděcí dkument k Reginálnímu peračnímu prgramu Jihvýchd, verze 1.9, a Operační manuál Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd, verze 1.9) Realizace a rzvj kmunikačních aktivit s žadateli a příjemci dtaci z ROP JV (např. aktualizace příslušné dkumentace Výbr Reginální rady dne schválil Kmunikační plán Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd pr prgramvací bdbí a dne schválil Příručku pr žadatele a příjemce k Reginálnímu peračnímu prgramu Jihvýchd, verze 1.8) Realizace finančních perací, nezbytných pr realizaci prgramu ROP JV (např. administrace žádstí platbu, příprava suhrnné žádsti platbu) Zvyšvání absrpční kapacity reginu (např. přádání dbrných seminářů pr žadatele a příjemce) splupráce s dalšími zainteresvanými subjekty, krdinace a kmplementarita peračních prgramů 1 Sledvaným bdbím v tmt dkumentu rzumíme knkrétně časvé rzmezí d d Výjimku tvří kapitly 4.2 Realizace technické pmci a 4.3 Kmunikační plán a jeh realizace, ve kterých je sledvaným bdbím časvé rzmezí d d Strana 2 (celkem 35)

3 Zastupení ROP JV v Mnitrvacím výbru Operačníh prgramu Pdnikání a invace a v Mnitrvacím výbru Výzkum a vývj pr invace, reciprčně zastupení členů i statních peračních prgramů v ROP JV Krdinace na úrvni Řídicíh a krdinačníh výbru, schůzky ředitelů peračních prgramů za účelem krdinace implementace Řídicí rgán ROP JV umžňuje účast zaměstnanců na škleních a seminářích týkajících se Evrpskéh sciálníh fndu prgramů a napak, vzájemná výměna infrmací zejména v blasti vzdělávání, zdravtnictví a sciálních služeb, mžnst křížvéh financvání Dle pslední čtvrtletní Zprávy plnění úklů v blasti hspdářské, sciální a územní sudržnsti nebyly zjištěny nevhdné překryvy ROP JV a statních peračních prgramů Dhdy vzájemné splupráci Řídicíh rgánu ROP JV a řídících rgánů Integrvaný perační prgram a Operační prgram Dprava ŘO splupracval s NOK na úpravách Metdiky mnitrvání prgramů strukturálních fndů a Fndu sudržnsti ŘO splupracuje s NOK a Nárdním fndem na rzvji mnitrvacíh systému Prbíhá splupráce s ÚOHS při psuzvání veřejné pdpry Splufinancvání prgramu z nárdních veřejných zdrjů je zabezpečen tím, že jsu uzavřeny smluvy s kraji reginu NUTS 2 Jihvýchd (Jihmravským krajem a Vysčinu) na celé prgramvé bdbí a nastaveny pstupy pr administraci žádsti dtaci a její pskytnutí Ministerstvem pr místní rzvj ČR (frmu Rámcvéh rzhdnutí pskytvání dtací ROP JV v bdbí ). realizace výzev k předkládání prjektů v blastech pdpry: Dne byla vyhlášena nvá kntinuální výzva v blasti pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu silnice. Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd tut výzvu schválil na svém 11. zasedání dne Prběhly klvé výzvy pr blasti pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek a 3.3 Rzvj a stabilizace venkvských sídel (bě vyhlášeny dne a uknčeny ) a také klvá výzva pr blast pdpry 1.4 Rzvj dpravy pr bezmtrvu dpravu (vyhlášena dne a uknčena ). Všechny tři výzvy schválil Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd na svém 13. zasedání dne Dne byly uknčeny výzvy v blastech pdpry 1.2 Rzvj dpravní bslužnsti a veřejné dpravy, 1.3 Obnva vzvéh parku drážních vzidel Strana 3 (celkem 35)

4 hrmadné přepravy sb, 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravu, 2.1 Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch a 2.2 Služby pr cestvní ruch (vyhlášeny dne ). Pkračují kntinuální výzvy pr letiště (blast pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu), pr blast pdpry 3.1 Rzvj urbanizačních center a pr blast pdpry 3.4 Veřejné služby reginálníh významu, vyhlášené dne Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd (VRR) dne schválil Integrvaný plán rzvje města Jihlavy Regenerace městskéh prstředí, rzvj infrastruktury v blastech sciálních služeb a vzdělávání a všestranný rzvj bčanské vybavensti. Dne VRR schválil Integrvaný plán rzvje města Brna Kmplexní regenerace histrickéh centra, včetně rzvje služeb pr cestvní ruch. 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV Cílem mnitrvání a hdncení ROP pdprvanéh ze zdrjů EU je měření účinnsti pskytvané pdpry, hdncení dpadů na cíle stanvené pr řešení specifických strukturálních prblémů. Hlavním předpkladem pr psuzení účinnsti pdpry je pužití systému mnitrvacích indikátrů, resp. získávání kvalitních dat a infrmací implementaci prgramu. V první fázi jsu ptřebné údaje prjektech získávány ze žádsti pskytnutí pmci. Následný sběr infrmací a údajů prjektech je navržen jak integrvaný systém tvřený něklika úrvněmi mnitrvacích zpráv, které jsu zpracvávány příjemci pdpry. Tyt údaje služí jak pdklad pr sledvání věcnéh pkrku a pr přípravu mnitrvacích zpráv na úrvni prgramu. V sučasné dbě má řídicí rgán zatím k dispzici jen dílčí data stavu naplňvání hdnt indikátrů. T je dán harmngramem sběru dat mnitrvací zprávu / hlášení předkládá příjemce pdpry s půlrční peridicitu d data pdpisu smluvy pskytnutí dtace. Odevzdaná data tak zatím nejsu relevantní pr vyhdncvání prgramu jak celku. 1.3 Hlavní prblémy při realizaci prgramu V říjnu/listpadu 2008 byla zpracvána další analýza rizik implementace Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd (ROP JV). Dle jejích výsledků mezi ptenciálně nejvýznamnější rizika patří: nedstatečný infrmační systém (IS), velký pčet na sbě závislých infrmačních systémů a neintegrita systému, nedstatečná persnální kapacita ŘO, změny pdmínek v průběhu implementace a nedstatečná kntrla změn v IS. Strana 4 (celkem 35)

5 Největší pkles významnsti rizika byl zaznamenán u rizika nedstatečné infrmvansti, rizika neddržení pravidla N+3/N+2 a nevyčerpání přidělených financí. Oprti tmu největší nárůst významnsti rizika byl zaznamenán u rizika změny pdmínek v průběhu implementace. 1.4 Opatření přijatá k závěrům minuléh jednání MV Mnitrvací výbr ROP Jihvýchd na jednání v Jihlavě dpručil Reginální radě vzít v úvahu námitky prezentvané krdinačním uskupením neziskvých rganizací kraje Vysčina ve věci prjednávání IPRM města Jihlavy Kmplexní regenerace histrickéh centra, včetně rzvje služeb pr cestvní ruch. Výbr reginální rady tyt připmínky prjednal dne Připmínky byly vypřádány a IPRM mhl být schválen. Strana 5 (celkem 35)

6 2. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni priritních s a blastí pdpry Reginální perační prgram Jihvýchd je realizván v rámci čtyř priritních s: 1 Dstupnst dpravy, 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu, 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel a 4 Technická pmc. Pr každu su jsu určeny knkrétní blasti pdpry, v jejichž rámci může určený příjemce žádat pdpru z ROP JV. Úspěšný prjekt musí splnit frmální kritéria, kriteria přijatelnsti, získat dstatečný pčet bdů při hdncení a také uspět v knkurenci statních prjektů. Při hdncení prjektů žádajících pdpru z ROP JV je zhledněn nejen jejich příns pr naplňvání cílů jedntlivých priritních s a blastí pdpry, ale také v blasti hrizntálních témat. Těmi jsu rvné příležitsti a udržitelný rzvj. Prjekty s negativním vlivem na hrizntální témata jsu z pdpry ROP JV vylučeny. V bdbí d d byl v ROP JV zaregistrván 457 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci ROP JV zaregistrván 865 prjektů, z th 305 byl zamítnut a u 83 byla pdepsána Smluva pskytnutí dtace. U statních prjektů zatím nebyl dknčen hdnticí prces. Tabulka č. 1: Pčty prjektů schválených VRR v jedntlivých priritních sách (stav k ) Priritní sa Prjekty schválené VRR Prjekty s pdepsanu smluvu Celkem Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 6 (celkem 35)

7 Pčet prjektů Graf č. 1: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu a priritní sy (stav k ) Priritní sa 1 Priritní sa 2 Priritní sa 3 Priritní sa Zamítnuté Z th náhradní V řízení Smluva pdepsána Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 2 Tabulka č. 2: Pčty prjektů v jedntlivých priritních sách pdle typu příjemce a stavu (stav k ) Typ příjemce Zaregistrvané Zamítnuté z th náhradní V řízení Smluva pdepsána kraj bec sdružení bcí veřejné NNO neveřejné NNO MSP RR Celkem Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 2 Údaje v tabulkách jsu platné k Tzn. prjekty krajů, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí kraje. 4 Tzn. prjekty bcí, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí bce. Strana 7 (celkem 35)

8 Miliny Kč V prgramvém bdbí byl dsud nasmluván přibližně mil. Kč, cž představuje přibližně 8,5% celkvé alkace prgramu. Registrván byl 16 žádstí platbu v celkvé výši pžadvané pdpry Kč. Z th 9 žádstí pdala Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd v rámci priritní sy 4 Technická pmc, a t ve výši přibližně 63,4 mil. Kč. Ostatní žádsti platbu pdaly kraje šl 4 žádsti platbu v priritní se 1 Dstupnst dpravy s celkvu pžadvanu částku ve výši přibližně 139,5 mil. Kč a 3 žádsti platbu v priritní se 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu s celkvu pžadvanu částku ve výši přibližně 4,2 mil. Kč. Graf č. 2: Pžadvaná a schválená výše dtace pr prjekty registrvané v ROP JV pdle stavů a priritních s (stav k ) Priritní sa 1 Priritní sa Priritní sa 3 Priritní sa Zamítnuté Z th náhradní V řízení Smluva pdepsána 690 Alkace Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 8 (celkem 35)

9 Tabulka č. 3: Částka dtace pdle typu příjemce a stavů prjektů (v Kč) Typ příjemce Zaregistrvané Zamítnuté z th náhradní V řízení Smluva pdepsána kraj bec sdružení bcí veřejné NNO neveřejné NNO MSP RR Celkem Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 5 Tzn. prjekty krajů, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí kraje. 6 Tzn. prjekty bcí, jimi zakládaných a zřizvaných rganizací a prjekty právnických sb s účastí bce. Strana 9 (celkem 35)

10 2.1 Priritní sa 1 Dstupnst dpravy Hlavním cílem priritní sy 1 Dstupnst dpravy je zkvalitnění dpravní dstupnsti a dpravní bslužnsti území reginu sudržnsti Jihvýchd, a t v suladu s udržitelným rzvjem. Specifickými cíli jsu napjení reginu sudržnsti na nadreginální dpravní síť TEN-T, zlepšení úrvně veřejné dpravy s důrazem na pdpru envirnmentálně šetrných druhů veřejné dpravy, vybudvání husté sítě vhdně umístěných bezpečných cyklstezek a zvýšení bezpečnsti chdců v urbanizvaných prstrech. Tyt cíle jsu naplňvány v rámci čtyř blastí pdpry: 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu 1.2 Rzvj dpravní bslužnsti a veřejné dpravy 1.3 Obnva vzvéh parku drážních vzidel hrmadné přepravy sb 1.4 Rzvj infrastruktury pr nemtrvu dpravu Pdpra je zaměřena například na výstavbu a reknstrukci silnic II. a III. třídy, dpravních terminálů, na nákup eklgických veřejných dpravních prstředků, vzidel terminály, vzidel pr příměstsku reginální dpravu, na výstavbu cyklstezek neb na stavebnětechnická patření pr nevidmé. Mžnými příjemci pdpry pr tut priritní su jsu kraje a rganizace zřizvané krajem. Ve sledvaném bdbí (d 1. června 2008 d 1. listpadu 2008) byly v priritní se 1 vyhlášeny následující výzvy: Dne byla vyhlášena nvá kntinuální výzva v blasti pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu silnice. klvá výzva pr blast pdpry 1.4 Rzvj dpravy pr bezmtrvu dpravu (vyhlášena dne a uknčena ). Dne byly uknčeny výzvy v blastech pdpry 1.2 Rzvj dpravní bslužnsti a veřejné dpravy, 1.3 Obnva vzvéh parku drážních vzidel hrmadné přepravy sb, 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravu (vyhlášeny dne ). Pkračují kntinuální výzvy pr letiště (blast pdpry 1.1 Rzvj dpravní infrastruktury v reginu), pr blast pdpry 3.1 Rzvj urbanizačních center a pr blast pdpry 3.4 Veřejné služby reginálníh významu, vyhlášené dne V bdbí d d byl v priritní se 1 zaregistrván 43 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 1 zaregistrván 80 prjektů, z th 7 byl zamítnut a u 15 byla pdepsána Smluva Strana 10 (celkem 35)

11 pskytnutí dtace. U statních prjektů nebyl dknčen hdnticí prces. Z alkace pr priritní su 1 byl zatím nasmluván přibližně 939 mil. Kč, cž představuje přibližně 9,60 %. V rámci priritní sy 1 byly dsud pdány 4 žádsti platbu. Jejich celkvá pžadvaná výše pdpry činí Kč. Příklady prjektů schválených VRR k financvání ve sledvaném bdbí: výstavba kružní křižvatky na silnici II/602 v bci Veselka, reknstrukce průtahu v bci Křenvice - silnice II/416 a II/417, Silnice II/377 Rájec Břitv, reknstrukce silnice II/416 v bci Phřelice, reknstrukce silnice II/374 mezi Adamvem a Bílvicemi nad Svitavu. Specifické prblémy realizace sy 1 Dstupnst prgramu Evrpská Kmise psuzuje ntifikaci pdpry nákupu eklgických autbusů a nákupu a mdernizace železničních klejvých vzidel. Graf č. 3: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 1 (stav k ) Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 1 (stav k ) Zamítnuté 30 V řízení Smluva pdepsána 0 Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Strana 11 (celkem 35)

12 Graf č. 4: Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 1 pdle krajů (%) Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 1 pdle krajů (%) 24,14 Jihmravský kraj Kraj Vysčina 75,86 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Příklad realizace prjektu: Přestupní uzel Bučvice, železniční stanice Realizace: Správa a údržba silnic Jihmravskéh kraje, 14, 6 mil. Kč,: , 4 autbusvé zastávky, parkviště, přístřešky pr cestující i dstavená kla. Strana 12 (celkem 35)

13 2.2 Priritní sa 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu Cílem priritní sy 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu je zkvalitnit pdmínky pr rzvj cestvníh ruchu v reginu pdpru rzvje infrastruktury a technickéh zázemí pr rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu v reginu, krdinace rzvjvých aktivit, marketingu a lidských zdrjů. Tent cíl je naplňván ve dvu blastech pdpry: 2.1 Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch, 2.1 Rzvj služeb v cestvním ruchu. Pdpra může být například zaměřena na výstavbu a technické zhdncení lázeňských a kngresvých center, rekreační zařízení, turistická infrmační centra, zpřístupnění památek, pdprvány jsu rvněž např. výstavba ubytvacích a stravvacích kapacit, značení cykltras, výstavba hipstezek a další aktivity. Mžnými příjemci pdpry jsu například bce, svazky bcí a jejich rganizace, kraje, neb právnické sby s účastí samsprávy, malí a střední pdnikatelé. Dne byly uknčeny výzvy v blastech pdpry 2.1 Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch a 2.2 Služby pr cestvní ruch (vyhlášeny dne ). V bdbí d d byl v priritní se 2 zaregistrván 153 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 2 zaregistrván 307 prjektů, z th 168 byl zamítnut a u 35 byla pdepsána Smluva pskytnutí dtace. U statních prjektů nebyl dknčen hdnticí prces. V priritní se 2 byl zatím nasmluván přibližně 267,3 mil. Kč, cž představuje 7,07% její alkace. V jejím rámci byly dsud pdány 3 žádsti platbu celkvé výši Kč. Příklady prjektů schválených VRR k financvání ve sledvaném bdbí: Zpřístupnění brněnskéh pdzemí, Stavba vyhlídkvé věže u zříceniny hradu Luka, Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysčina, Tvrba kncepčních a strategických dkumentů pr blast cestvníh ruchu, Turistické zpřístupnění židvských památek v Brně. Specifické prblémy realizace sy 2 Rzvj udržitelnéh cestvníh ruchu V rámci priritní sy 2 je patrný velký zájem žadatelů dtaci z ROP JV. Většina prjektů byla pr nedstatečnu kvalitu neb nesulad s cíli prgramu zamítnuta. Tut situaci Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd řeší patřeními v rámci Kmunikačníh plánu (např. semináře zaměřené na příjemce a žadatele). Strana 13 (celkem 35)

14 Graf č. 5: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 2 (stav k ) Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 2 (stav k ) Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána 0 Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Graf č. 6: Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 2 pdle krajů (%) Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 2 pdle krajů (%) 31,62 68,38 Jihmravský kraj Kraj Vysčina Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 14 (celkem 35)

15 Příklad realizace prjektu: Alexandrva rzhledna Realizace: Měst Adamv/Lipvec u Adamva, 2,77 mil. Kč, , turistický bd a dminanta kraje d 19. stletí. Strana 15 (celkem 35)

16 2.3 Priritní sa 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel Hlavním cílem priritní sy 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel je systematické zvyšvání knkurenceschpnsti reginu psilváním rzvjvéh ptenciálu měst a stabilizací sídlení ve venkvském prstru. Specifickými cíli jsu rzvj scieknmických funkcí urbanizačních center jak akcelerátrů růstu a rzvje reginu, psilvání úlhy reginálních středisek jak dalších významných rzvjvých center reginu, udržitelný rzvj a stabilizace sídel ve venkvském prstru a zvýšení jejich atraktivity pr živt a celkvé zvyšvání kvality živta byvatel reginu. Tyt cíle jsu naplňvány ve čtyřech blastech pdpry: 3.1 Rzvj urbanizačních center, 3.2 Rzvj reginálních středisek, 3.3 Rzvj a stabilizace venkvských sídel, 3.4 Veřejné služby reginálníh významu. Pdpra je zaměřena například na bnvu zchátralých a nevyužívaných bjektů a plch v bcích, úpravy náměstí, dětských hřišť a zeleně, výstavba a technické zhdncení škl, zdravtnických, neziskvých sciálních zařízení, kulturních zařízení a zařízení pr činnst splků a bčanských iniciativ a výstavba místních datvých sítí pr veřejnst (pdpra nabídky). Mžnými příjemci pdpry jsu například definvané bce a jejich rganizace, svazky bcí, právnické sby s účastí samsprávy, malí a střední pdnikatelé, nestátní neziskvé rganizace, vzdělávací instituce, příp. kraje. V rámci priritní sy 3 prběhly klvé výzvy pr blasti pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek a 3.3 Rzvj a stabilizace venkvských sídel (bě vyhlášeny dne a uknčeny ) a nadále pkračují kntinuální výzvy v blastech pdpry 3.1 Rzvj urbanizačních center a 3.4 Veřejné služby reginálníh významu, vyhlášené dne VRR dne schválil Integrvaný plán rzvje města Jihlavy Regenerace městskéh prstředí, rzvj infrastruktury v blastech sciálních služeb a vzdělávání a všestranný rzvj bčanské vybavensti. Dne VRR schválil Integrvaný plán rzvje města Brna Kmplexní regenerace histrickéh centra, včetně rzvje služeb pr cestvní ruch. V bdbí d d byl v priritní se 3 zaregistrván 260 prjektů. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 3 zaregistrván 471 prjektů, z th 129 byl zamítnut a u 28 byla pdepsána Smluva pskytnutí dtace. U statních prjektů nebyl dknčen hdnticí prces. V priritní se 3 byl zatím Strana 16 (celkem 35)

17 nasmluván přibližně Kč, cž představuje přibližně 6,62% celkvé alkace pr priritní su. Dsud nebyly pdány žádné žádsti platbu. Příklady prjektů schválených VRR k financvání ve sledvaném bdbí: vybudvání parku Gustava Mahlera v centru Jihlavy, zbudvání nvéh ddělení Nemcnice v Třebíči Paviln pr matku a dítě, revitalizace části parku Malý Heuls v centru Jihlavy. Specifické prblémy realizace priritní sy 3 Udržitelný rzvj měst a venkvských sídel V prcesu přípravy a schvalvání IPRM města Brn ( Regenerace městskéh prstředí, rzvj infrastruktury v blastech sciálních služeb a vzdělávání a všestranný rzvj bčanské vybavensti ) prběhly další knzultace a vypřádání připmínek Asciace nestátních neziskvých rganizací Jihmravskéh kraje. Byla ustavena dhdvací kmise pr přijetí usnesení ve věci schválení tht IPRM. Graf č. 7: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 3 (stav k ) Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 3 (stav k ) Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána 50 0 Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána 28 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Strana 17 (celkem 35)

18 Graf č. 8: Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 3 pdle krajů (%) Nasmluvaná výše dtace pr priritní su 3 pdle krajů (%) 20,83 Jihmravský kraj Kraj Vysčina 79,17 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Příklad realizace prjektu: Hlavní lůžkvá budva nemcnice Realizace: Kraj Vysčina/Pelhřimv, 151, 99 mil. Kč, , Přístavba a nástavba hlavní lůžkvé budvy nemcnice, vybavení nvu mderní lékařsku technlgií. Strana 18 (celkem 35)

19 2.4 Priritní sa 4 Technická pmc Hlavním cílem priritní sy 4 Technická pmc je zajišťvat aktivity pdprující efektivní řízení, kntrlu, sledvání a vyhdncvání realizace Reginálníh peračníh prgramu Jihvýchd, aktivity spjené s prpagací a pskytváním infrmací prgramu a psilváním absrpční kapacity reginu. Tent cíl je naplňván ve dvu blastech pdpry: 4.1 Aktivity spjené s realizací a řízením ROP 4.2 Pdpra absrpční kapacity Mžnými příjemci pdpry jsu Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd a kraje. V bdbí d d byl v priritní se 4 zaregistrván 1 prjekt. Ke dni byl d pčátku prgramvéh bdbí v rámci priritní sy 1 zaregistrván 7 prjektů, z th 1 byl zamítnut, 1 je v řízení a k 5 prjektům byl vydán usnesení VRR pskytnutí dtace. V priritní se 4 byl zatím nasmluván Kč, cž představuje přibližně 16,50 % celkvé alkace pr priritní su. V jejím rámci byl dsud pdán 9 žádstí platbu celkvé výši Kč. Specifické prblémy realizace priritní sy 4 Technická pmc V rámci čtvrté priritní sy byla zjištěna ptřeba realkace zdrjů mezi jedntlivými blastmi pdpry. V tét suvislsti je plánván vyhlášení nvé kntinuální výzvy pr priritní su Technická pmc. Výbr Reginální rady nvu výzvu schválil s předpkládaným termínem vyhlášení dne za pdmínky, že Mnitrvací výbr ROP JV na svém 5. zasedání schválí přesun finančních prstředků v tét priritní se. Strana 19 (celkem 35)

20 Graf č. 9: Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu priritní sa 4 (stav k ) 6 5 Pčet prjektů registrvaných v ROP JV pdle stavu - priritní sa 4 (stav k ) Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zamítnuté V řízení Smluva pdepsána Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit 7+ Strana 20 (celkem 35)

21 3. Údaje finančním vypřádání prvádění pmci Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd zdárně pršla v rce 2007 kntrlu hspdaření za rk 2006 a částečně za rk 2007, prváděnu Ministerstvem financí ČR pdle zákna č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření, ve znění pzdějších předpisů, cž svědčí správnsti nastavení a ddržvání právních nrem a pstupů v hspdaření Reginální rady Jihvýchd jak řídícíh rgánu ROP JV. Pdle pravidla N+3/N+2 musí být každý závazek členské země přijatý vůči Evrpské kmisi splněn d tří (resp. dvu) let d přijetí tht závazku (d knce třetíh rku p rce přijetí závazku). Pravidl N+3 platí v ČR pr bdbí včetně. Pravidl N+2 ptm pr bdbí Při nerespektvání těcht pravidel může Evrpská kmise část závazku, který nebyl uhrazen platbu na účet, neb na kteru nebdržela žádst platbu, zrušit. Vývj kurzu české kruny na devizvých trzích směrval k celkvému psilvání české nárdní měny. S využitím vlastních zkušenstí a příkladů dbré praxe zahraničních expertů v rámci interníh vzdělávacíh kurzu Přens knw-hw a dbré praxe řízení reginálníh peračníh prgramu (Learning by ding) pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd jsu přijímána patření, která mají výrazně snížit rizik nedčerpání neb přečerpání alkace peračníh prgramu. V sučasné dbě jde především plánvání výzev a jejich alkací. V rámci prvádění ROP Jihvýchd byla v listpadu vytvřena první suhrnná žádst platbu. Dsud nebyly certifikvány žádné výdaje. Tabulka č. 4: Celkvé alkace priritních s a prgramu a pdíl nasmluvané alkace 7 Priritní sa Smluva pdepsána Alkace Pdíl nasmluvané dtace z alkace (%) , , , ,50 Celkem ,53 Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ 7 Alkací se rzumí sučet pdílu ERDF a pdílu nárdních veřejných zdrjů na financvání prgramu. Strana 21 (celkem 35)

22 Graf č. 10: Pdíl nasmluvané dtace pdle krajů a TP (%) Pdíl nasmluvané dtace pdle krajů a TP (%) 64,40 6,77 28,83 Nasmluvaná výše dtace pr Jihmravský kraj Nasmluvaná výše dtace pr kraj Vysčina Nasmluvaná výše dtace pr Technicku pmc Zdrj: Mnitrvací systém Mnit7+ Strana 22 (celkem 35)

23 4. Administrativní zajištění prgramu 4.1 Realizace technické pmci Technická pmc je realizvána v rámci čtvrté priritní sy Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Jihvýchd 8. Při krdinaci činnstí jak je plánvání, schvalvání prjektvých záměrů, kntrla plnění rzpčtu v rámci jedntlivých prjektů a navrhvání patření k řádnému fungvání technické pmci, sehrává důležitu úlhu Kmise pr technicku pmc. V Kmisi jsu zastupeni členvé vedení Úřadu Reginální rady. V rce 2008 se Kmise setkala šestkrát. Hlavními tématy byla příprava plánu technické pmci pr rk 2009 a čerpání rzpčtu aktivních prjektů. V rce 2008 předlžila Reginální rada reginu sudržnsti Jihvýchd 3 prjektvé žádsti. Tabulka č. 5: Prjekty priritní sy 4 Technická pmc v rce 2008 (celkvé způsbilé výdaje a dtace v Kč) Registrační čísl prjektu CZ.1.11/4.1.00/ Název prjektu Řízení a implementace ROP JV 2008 Název žadatele Celkvé způsbilé výdaje Dtace RR JV CZ.1.11/4.1.00/ Mnitring a evaluace 2008 RR JV CZ.1.11/4.2.00/ Publicita, vzdělávání a absrpční kapacita 2008 CZ.1.11/4.2.00/ Expertní pdpra příjemcům dtace ROP Jihvýchd RR JV RR JV Priritní sa 4 celkem Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Tabulka č. 6: Prjekty technické pmci a žádsti prplacení v rce 2008 Registrační čísl prjektu CZ.1.11/4.1.00/ Název prjektu Řízení a implementace ROP JV 2008 Název žadatele Prplacen pdíl ERDF Prplacen pdíl SR RR JV CZ.1.11/4.1.00/ Mnitring a evaluace 2008 RR JV Viz kapitlu 2.4 Priritní sa 4 Technická pmc. Strana 23 (celkem 35)

24 Registrační čísl prjektu Název prjektu CZ.1.11/4.2.00/ Publicita, vzdělávání a absrpční kapacita 2008 CZ.1.11/4.2.00/ Expertní pdpra příjemcům dtace ROP Jihvýchd Název žadatele Prplacen pdíl ERDF Prplacen pdíl SR RR JV RR JV 0 0 Zdrj dat: Mnitrvací systém Mnit7+ Stav naplňvání indikátrů suhrnně za prjekty za rk 2008 k datu (datum devzdaní pslední mnitrvací zprávy v rámci 4. priritní sy) jsu uvedeny v tabulce č. 6 a 7. Tabulka č. 7: Plnění indikátrů výstupu priritní sy 4 Technická pmc Kód NČI Kód EU/Lisabn Typ indikátru Výstup Výstup Název indikátru Realizace evaluačních studií a zpráv Pčet vytvřených metdických technickinfrmačních materiálů Výstup Pčet uskutečněných šklení, seminářů, wrkshpů, knferencí Výstup a Z th akcí uskutečněných za mezinárdní účasti Zdrj dat: Mnitrvací zprávy prjektů k Měrná jedntka Zdrj Hdnta Cílvá hdnta 2015 Pčet ŘO Dsažená 1 Pčet druhů materiálů Plánvaná 14 Výchzí ŘO Dsažená 10 Plánvaná 65 Výchzí Pčet akcí ŘO Dsažená 22 Plánvaná 100 Výchzí Pčet akcí ŘO Dsažená 2 Plánvaná 20 Výchzí Dsažená hdnta Strana 24 (celkem 35)

25 Tabulka č. 8: Plnění indikátrů výsledku priritní sy 4 Technická pmc Kód NČI Kód EU/Lisabn Typ indikátru Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek Název indikátru Pčet účastí na zahraničních akcí zaměřených na prhlubvání znalstí a výměnu infrmací Pčet uskutečně-ných kntrl čerpání finančních prstředků Pčet sb, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů na psílení absrpční kapacity Pčet pršklených sb Zdrj dat: Mnitrvací zprávy prjektů k Měrná jedntka Pčet sb, které se zúčastnily zahra-ničních knzultací Pčet uskutečněných kntrl (ex-ante, midterm, ex pst, kntrla vzrků) Pčet sb, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pmci Zdrj Hdnta Cílvá hdnta 2015 ŘO Dsažená 4 Plánvaná 14 Výchzí ŘO Dsažená 126 Plánvaná 466 Výchzí ŘO Dsažená 1079 Plánvaná 1250 Výchzí Pčet sb ŘO Dsažená Plánvaná 88 Výchzí Dsažená hdnta Oblast pdpry 4.1 Aktivity spjené s realizací a řízením ROP Hlavním cílem tét blasti pdpry je zajištění dpvědné a účinné správy a implementace ROP JV a zajištění účinné technické pmci pr všechny relevantní aktéry prcesu správy a implementace ROP JV. V rámci blasti 4.1 je financvána např. příprava a rganizace jednání Výbru Reginální rady reginu sudržnsti Jihvýchd, Mnitrvacíh výbru ROP JV a jiných pracvních skupin včetně účasti dbrníků a jiných subjektů na těcht jednáních. Dále příprava, výběr, cenění a sledvání pmci a perací; kntrly prváděné na místě činnstí, kntrly zadávání veřejných zakázek, dhled nad pravidly pskytvání veřejné pdpry, platy zaměstnanců; zpracvání evaluací, statistických materiálů, studií a zejména analýz Strana 25 (celkem 35)

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více