Rozvaha k 31. prosinci 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha k 31. prosinci 2014"

Transkript

1 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Sídlo: Praha 2, Římská 2135/45, 120 oo Identifikační čís lo: P ředmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den: 31. prosince 2014 Datum sestavení účetní 1.ávěrky: 27. března 2015 Rozvaha k 31. prosinci ~rosince 2014 ;p. ~rosincc 2013 (tis. Kč~ Bod Hrubá výše Ú~rava Čistá výše Čistá výše AKTIVA B. Dlouhodobí nehmotní majetek 5 52 zas !i c. Finanční umístění (investice) 1 :235 JOO o :235 JOO C. I. Pozemky a stavby, z toho: o a) provozní investice o c.n. Fin ančn í umís těn í v podnikatelských seskupeních 9732 o Podíly v ovládaných osobách 9732 o C.III. Jiná finanční umístění o Dluhové cenné papíry, v tom: o b) realizovatelné cenné papíry o Depozita u finančních institucí o Ostatní finančn í umístěn í 3202 o E. Dlužníci ~6 322 E.l. Pohledávky z operací přímého poj i štění i. pojistníci, z toho: poji šťovací zprostředkovatelé 350 o E.II. Pohledávky z operací zaj ištění o E.III. Ostatní pohledávky, z toho: ovládané osob~ 3551 o F. Ostatní aktiva ~ aa ~l F. I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.l. Pozemky a stavby", a zásoby F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v 2okladně 2 11 sz2 o 11 8z2 182z G. Přechodné ú č!_l'. aktiv 8 ~6680 o ~ 1~5 G.11. Odložené pořízovací náklady na pojistné smlouvy v neživotním pojištění o G.III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: o a) dohadné QOlož~ aktivní o AKTIV A CELKEM 822 ~ ~ 1

2 Účetní závěrka Bod ;p. l!rosince t. l!rosince 2013 PASIVA A. Vlastni kal!itál A.I. Základní kapitál A.IV. Ostatní kapitálové fondy A.V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku A.VI. Neuhrazená ztráta minulých účetních období A.VII. Zisk běžného účetního období ZZ c. Technické rezervy IO z802 C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné: a) hrubá výše b) podíl zajistitelii (-) C.2. Rezerva pojistného životních pojištění: IO a) hrubá výše C.3. Rezerva na pojistná plnění: IO a) hrubá výše b) podíl zajistitelů (-) C-4. Rezerva na prémie a slevy: a) hrubá výše b) podíl zaj istitelů(-) C.7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové miry a ostatních početních parametrů: a) hrubá výše C.9. Rezerva na závazky Kanceláře: IO a) hrubá výše E. Rezervy 112z2 o E.2. Rezerva na daně iz o G. Věřitelé z 11z2a1 G.I. Závazky z operací přímého pojištění G.11. Závazky z operací zaj ištění G.V. Ostatní závazky, z toho: ovládané osoby a) daňové závaz~ a závazk:t ze sociálního zabezqečení H. Přechodné úč~ l!asiv ozs H.II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné QOložky Qasivní oz8 PASIVA CELKEM z

3 Účetní závěrka Výkaz zisku a ztráty Bod Základna Mezisoučet Vl'.sledek Základna Mezisoučet Vl'.sledek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIV01NÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné b) pojistné postoupené zajis titelům (-) Mezisou čet c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné ( + /-) d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zaji stitelů ( +/-) Mezisou čet Výsledek Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění : aa) hrubá výše ab) podíl zajistitelů (-) Mezisoučet b) změna stavu rezervy na pojistná pln ěni ( +/-): ba) hrubá výše bb) podíl zaji stitelů (-) Mezisouče t Výsledek Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištěni(+/-) Prémie a slevy, očištěné od zajištěni Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů(+ /-) c) správní režie d) provize od zajistitelů a podíly na ziscích (-) Výsledek Ostatní technické náklady, očištěné od zajištěni z Výsledek Technického úl'lu k neživotnímu ~ojištění zz56 3

4 Účetní závěrka za rok kon čící 3i. prosince ~ 2013 (tis. Kč~ Bod Základna Mezisoučet V~sledek Základna Mezisoučet V~sledek TECHNICKÝ úcet K ŽIVOTNÍMU II. POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištěni: a) předepsané hrubé pojistné b) pojistné postoupené zajis titelům(-) c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očiš těné od zajištění ( + /-) Výsledek Výnosy finančního umístění (investic): c) změ ny hodnoty finančního umístění (investic) d) výnosy z realizace finančního umí stění (investic) o Výsledek Přirůstky hodnoty finančního umístění (investic) o Náklady na pojistná plněni, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše Mez isoučet b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: ba) hrubá výše Mezisouče t Výsledek Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění ( +/-): a) rezervy v životním pojištění: aa) hrubá výše Mezi součet b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištěni Výsledek Cistá výše provozních nákladů : a) poři zovací náklady na pojistné smlouvy 15 o 58 b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů ( +/-) 151 c) správní režie Výsledek Náklady na finanční umístění (investice): a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úrok-ů b) změna hodnoty finančního umístění (investic) c) náklady spojené s realizací finančního umís tění (investic) o Výsledek Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) 493 o 12. Převod výnosů z finančního umístění (investic~ na Netechnický účet 1 ~z Výsledek Technického úl'tu k životnímu ~o jištění -~ 118 zs 2 2 4

5 Účetní závěrka III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění 2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění 4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění 6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění 7. Ostatní výnosy 8. Ostatní náklady 2 Daň z ~říjmů z běžné čínnosti 10. Zisk z běžné činnosti ~o zdanění 11. Mimořádné náklady t2. Mimořádné výnosl: t3. Mimořádná ztráta 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících ~oložkách 16. Zisk za účetní období Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek iz 1 zo1-11z z zz

6 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Účetní závěrka Přehled o změnách vlastního kapitálu OstabÚ Základní Rezervní kapitálové Oceňovací Neuhrazená Bod ka~itál fond fon dl'. rozdill'. ztráta Celkem Zůstatek k 1. lednu Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku 9 o o o o Odložená daň z titulu oceňovacích rozdílů nezahrnutých do hospodářského výsledku 17 o o o 1605 o 1605 Čistý zisk za účetní období 9 o o o o Použití fondů 9 o o PříElatek do vlastního kaeitálu 9 o o 2000 o o Zůstatek k ;p. ~rosinci zz188 o Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářské ho výsledku 9 o o o o 2724 Odložená daň z titulu oceňovacích rozdíl ů nezahrnutých do hospodářského výsledku 17 o o o -950 o -950 Čistý zisk za účetní období 9 o o o o PříElatek do vlastního kaeitálu 9 o o 2~0 o o 250 Zůstatek k 31. ~rosinci o

7 Hasičská vzájemná pojišťovn a, a.s. Přiloha účetní závěrk'y za rok končící 31. pros ince Všeobecnéinfonnace Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen Spol ečnost" ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 11. listopadu Předmětem č innosti Společnosti je pojišťovací č innost v oblasti životního a neživotního pojištění a činn osti související, zaj išťovací činn ost pro neživotní zajištění a likvidace nahlášených pojistných událostí. Sp o lečnost se specializuje na následující činnos ti: životní pojištění, úrazové pojiště ní, pojištěn í škod na dopravních prostředcích a pojištění p řepravovaných věcí, pojištění škod na majetku způsobených požárem a živelnými událostmi a ostatních škod na majetku, pojištění odpovědnost i z provozu vozidel, ostatní pojištění odpověd no sti za škodu, pojištění různých finančních ztrát, cestovní pojištění, zajišťovací činnost pro neživotní pojištění, související činnosti. Struktura akcionářů: Jméno Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Varinvest, a.s., v likvidaci Moravia Banka, a.s., v likvidaci Ostatní Akcionáři celkem 31. prosince prosince ,01 % 75,01 % 11,18 % 11,18 % 7,11 % 7,11 % 6,70 % 6,70% 100 % 100% Organizační struktura Společnosti je uvedena níže: Us k... elace odbor zajlš1eni a poj. matematiky odbor upisování poj. rizik odb. komroly líkvldae pob. JJěin pob. Ourava POi>. Pardut>lct pob. PlztA z

8 Hasičská vzájemná pojišťovna, P ří lo ha účetn í závěrky za rok kon čící 31. prosince 2014 a.s. 2. Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závě rka je sestavována na principu historických po řizovacích cen, který je modifikován přecen ě n ím finančníh o umí s t ě n í a technických rezerv na reálnou hodnotou (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví). Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o ú četnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí Če ské republiky a českými účetními standardy pro pojišťovny. Částky v ú četní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce čes kých korun, není-li uvedeno jinak a ú četn í závě rka není konsolidována. Spo l ečnost nesestavuje konsolidovanou ú četní závěrku na zá kladě 22a Zákona o ú četnictví, odst. 3, vzhledem ke skutečnosti, že konsolidovaná ú četní jednotka je nevýznamná Finanční umístění Spole čnost klasifikuje jako fina nč ní umí s tě ní: pozemky a stavby, fin a n ční umístění v podnikatelských seskupeních, investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních a dluhových cenných papírů vydaných osobami v podnikatelských seskupeních), depozita u finanč ních institucí, ostatní finan ční umístě n í Pozemky a s tavby Pozem ky a stavby se klasifikují jako fina nč ní umístění a k okamžiku p oří ze ní se oce ňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni se pak ocení reálnou hodnotou stanovenou podle odborného odhadu, který je aktualizován n ejmé ně jednou za p ět let. Reálnou hodnotou se rozumí cena, za jakou by mohly být tyto pozemky a stavby prodány v den provádění jejich oce n ění za obvyklých podmínek na dokonale fungujícím trhu. Změ ny reálné hodnoty se vykazují (po zohl ed nění daňové ho dopadu) ve vlastním kapitálu a do výkazu zisku a ztráty se převedo u v okamžiku realizace. Společnost k rozvahovému dni posuzuje, zda nedošlo k indikacím trvalého snížení hodnoty pozemků a staveb. Pokud takové indikace existují, odhadne Společn ost na zákl a d ě aktualizovaného odborného odhadu zpětně získatelnou čás tku a upraví reálnou hodnotu pozemku č i stavby. Trvalé snížení hodnoty je vykázáno ve výkazu zisku a ztráty Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Tato kategorie zahrnuje podíly v podnikatelských seskupeních. Podíly v ovládaných osobách představují účasti s rozhodujícím vlivem. Účastí s rozhodujícím vlivem (dceřino u s p olečnos tí ) je podnik ovládaný Společn ostí, jehož fin a nční a provozní procesy Společno s t může ovládat s cílem získávat p řín osy z jeho činnosti. Podíly v podnikatelských seskupeních se k rozvahovému dni oceňuj í reálnou hodnotou. J e-li podíl v podnikatelských seskupeních představová n cennými papíry obchodovanými na veřejném trhu, rozumí se reálnou hodnotou jejich tržní cena. Pokud akcie na veřejném trhu obchodovány nejsou, je reálná hodnota odhadnuta s využitím podílu Sp olečno sti na vlastním kapitálu dceřiné spo l ečnosti k rozvahovému dni. Zm ěny reálné hodnoty p odílů v podnikatelských seskupeních jsou vykazovány ve vlastním kapitálu. 8

9 Hasičská vzqjemná pojišťovna, a.s. Příloha účetní závěrky za rok končící 3i. prosince Investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních a dluhových cenných papírů vydaných osobami v podnikatelských seskupeních) Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady související s pořízením (např. poplatky a provize makléřům, poradcům nebo burzám). Cenné papíry jsou účtovány k datu vypořádání. Veškeré cenné papíry, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České republiky nebo vyšší (dále jen dluhopisy OECD"), jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena získaná od správce po1tfolia. Realizovatelné dluhové cenné papíry Realizovatelné dluhové cenné papíry nejsou ani cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů ani cennými papíry drženými do splatnosti. Zahrnují zejména dluhové cenné papíry držené pro účely řízení likvidity. Změny v jejich reálné hodnotě se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Přesuny mezi portfolii jsou obecně možné, pokud dojde ke změně původního záměru vedení Společnosti, kromě následujících případů: přesun do a z portfolia dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti ú čtům nákladů nebo výnosů není povolen, při prodeji nebo přesunu kterýchkoliv dluhových cenných papírů držených do splatnosti musí Společnost převést zbytek portfolia dluhových cenných papírů držených do splatnosti do realizovatelných dluhových cenných papírů a po dobu následujících dvou účetních období nelze zařadit žádné dluhové cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou povoleny při prodeji významného množství v době do tl1 měsíců před splatností cenného papíru nebo v případě výrazného zhoršení rizikovosti emitenta Depozita u.finančních institucí Depozita u finančních institucí se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za b ěžných podmínek přibližn ě rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty depozit u finančních institucí se vykazují ve výkazu zisku a ztráty Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jiný než pozemky a stavby je prvotně ocen ě n pořizovací cenou, která zahrnuje náklady vynaložené na uvedení majetku do současného stavu a místa, sníženými v případě odpisovaného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku o oprávky. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jiný než pozemky a stavby je odepisován rovnoměrně po dobu jeho předpokládané životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 60 tis. Kč je považován za drobný majetek aje odepsán do nákladů při spotřebě. Jsou uplatňovány tyto roční odpisové sazby: Dlouhodobý majetek Software Za říze ní Inventář Motorová vozidla Metoda lineární lineární lineární lineární Roky odepisování 3 roky 4rok')' 2 až3 roky 5 let 9

10 Příloha účetní závěrky V případě, že zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku přesa huje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, je k takovému majetku vytvořena opravná položka. Náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku se ú čtují přím o do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivé majetkové položky překračující 40 tis. Kč (60 tis. Kč u nehmotného majetku) ročně je aktivováno a odepisováno Pohledávky Pohledávky z neinkasovaného pojistného a ostatní pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pohledávkám po splatnosti. Tvorba resp. rozpuště ní opravných položek k pohledávkám po splatnosti jedn ozna čně souvisejících s pojišťovací činností se vykazuje mezi ostatními technickými náklady resp. výnosy. Tvorba resp. rozpuštění těchto opravných položek ani odpis pohledávek neovlivňují hrubé předepsané pojistné. Tvorba resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám po splatnosti, které nesouvisejí jedno znač n ě s pojišťovací činností, se vykazuje mezi ostatními netechnickými náklady resp. výnosy Cizí měny Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepo čteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. Finanční aktiva a pasiva uváděné v cizích měnách jsou přepočte na na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen ČN B") k rozvahovému dni. S výjimkou majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí jsou veškeré realizované a nerealizované kurzové zisky a ztráty vykázány ve výkazu zisku a ztráty. U majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí je kurzový rozdíl součástí reálné hodnoty a samostatně se o něm neúčtuj e Technické rezervy Účty technických rezerv zahrnují částky převzatých závazků z titulu platných pojistných smluv a jejich účelem je zabezpečit krytí závazků vznikajících z pojistných smluv. Technické rezervy jsou oceňovány reálnou hodnotou v návaznosti na požadavky českých předpisů, jakj e popsáno níže. Test postačitelnosti pojistně-technických závazků se provádí v souladu s metodologií a odbornými doporučeními vydanými Českou společností aktuárů. Pro účely diskontování se používá výnosová křivka dle aktuálního doporučení České společnosti aktuárů. Společnost vytvářela následující technické rezervy: Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva na nezasloužené pojistné se vytváří podle jednotlivých smluv životního a neživotního pojištění, a to z části předepsané ho pojistného, která se vztahuje k následujícím účetním obdobím. Společnost používá k odhadu rezervy metodu pro rata temporis" Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva se vytváří podle jednotlivých smluv životního pojištění. Společnost používá k odhadu reálné hodnoty rezervy (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví ajakje uvedeno níže) prospektivní metodu. Rezerva pokrývá rozdíl pojistně -mate matické č isté současné hodnoty odhadu budoucích závazků Společnosti z pojistných smluv, budoucího předepsaného pojistného a očekávaných výnosů z finančn ího umístění. Tato rezerva před stavuj e částku vypočtenou pojistn ě- matematickými metodami s využitím tabulek úmrtnosti a příslušné diskontní sazby. 10

11 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Příloha ú četní závěrky Rezerva na pojistná plnění Rezerva na pojistná plně ní není diskontována na současnou hodnotu a je urče n a ke krytí závazků z pojistných událostí: v běžném účet ním období vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných (RBNS); v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených (IBNR). Částka RBNS rezervy se stanoví jako souhrn odhadů ná kl adů na pojistná plně ní. Reálná hodnota IBNR rezervy se vypočítává s pomocí pojistně-matematických a statistických metod Rezerva na prémie a slevy Rezerva na prémie a slevy životního i neživotního pojištění se vytváří v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů Tato rezerva se tvoří k pokrytí rozdílu mezi současným resp. p ředp oklá daným výnosem finančního umístě ní Společnosti a garantovaným úrokovým výnosem (technické úrokové míry) z pojistných závazků, a dále pak v případě nepostačitelnosti technických rezerv z jiných důvodů Rezerva na závazky Kanceláře Rezerva na závazky Kanceláře je Společnos tí tvořena na krytí proporcionálního podílu na závazcích České kanceláře pojistitelů (dále jen Kancelář") plynoucích z deficitu prostředků rezerv zákonného pojištění a tvoří se na zá kladě údajů známých Společnosti k rozvahovému dni. Výše závazku Společnosti se proporcio n á ln ě mění v návaznosti na výši jejího tržního podílu a odhadu deficitu prostředků rezerv zákonného pojištění Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy Pořizovací náklady zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavře ním pojistné smlouvy a obnovou existujících pojistných smluv. Zahrnují také náklady vzniklé v b ěžn ém účetním období, které se ale vztahují k výnosům období budoucích. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy neživotního pojištění jsou vykázány jako aktivum a jsou časově rozlišeny ve stejném poměru jako přede psané pojistné. Společnost pravidelně zjišťuje potenciální snížení hodnoty tohoto aktiva. V případě, že jeho ú čet ní hodnota přesa huje odhadovanou užitnou hodnotu, je tento rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy v životním pojištění jsou časově rozlišovány zillmerováním rezervy pojistného životních pojištění. P řechodný záporný zůstatek rezervy z tohoto postupu pro jednotlivé smlouvy nesnižuje celkovou výši rezervy Předepsané hrubé pojistné Předepsan é hrubé pojistné zahrnuje veškeré čás tky splatné podle pojistných smluv během účetního období nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím a převá dějí-li tyto pojistné smlouvy významné pojistné riziko protistrany (pojištěného) na pojistitele tím, že souhlasí s kompenzací pojištěného/pojistníka, pokud by jej v budoucnosti ne ga tivn ě ovlivnila určitá konkrétní nejistá událost. 11

12 Hasičská vzqjemná pojišťovna, a.s. Příloha účetní závěrky za rok končí cí 3i. prosince Náklady na pojistná plnění Náklady na pojistná plnění se ú čtují v okamžiku likvidace pojistné události a uznání (stanovení) výše plně ní. Tyto náklady zahrnují i přímé náklady Spol ečnosti spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky Společnost i Rozdělení výnosů a nákladů mezi technické účty a netechnický účet Náklady a výnosy se ú čtují v návaznosti na to, zda souvisí či nesouvisí s poj išťovací činnos tí. Veškeré náklady a výnosy j ed n označně související s pojišťovací činností se účtují na přísluš né technické ú čty. Všechny ostatní náklady a výnosy se vykazují na netechnickém účtu a následně se alokují podle interně stanoveného klíče na ú čet správní režie nebo ostatních technických nákladů Leasing Majetek užívaný na základě smluv o finančním leasingu není aktivován a je účtován stejným způsobem jako operativní leasing s tím, že částky nájemného jsou zahrnuty do ná kladů rovnoměrně po dobu t rvání smlouvy. Rovn ěž celkové leasingové závazky nejsou vykazovány v pasivech Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociálnífond Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují odměny č lenům představenstva a dozorčí rady. Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění do příspěvkově definovaných penzijních fondů a kapitálové životní pojiště ní. Tyto příspěvky jsou účtová ny p římo do osobních nákladů. K financování státního důchodového plánu provádí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu Aktivní a pasivní zajištění Aktivní zajištění Transakce a zůstatky vyplývající z aktivních zajistných smluv se vykazují obdobným zp ůsobem jako u pojistných smluv. Pasivní zajištění Zajistná aktiva odpovídající podílu zajistitele na zůs tatkové hod notě technických rezerv luytých předmětnými existujícími zajistnými smlouvami snižují hrubou výši technických rezerv. Pohledávky a závazky ze zajištění se vykazují v pořizovací hodnotě a jsou přeceněny platným kurzem ČNB k rozvahovému dni. Změny zajistných aktiv, podílu zajistitele na pojistných pln ěních, zajistné provize a zajistné se ve výkazu zisku a ztráty uvádějí samostatně od odpovídajících hrubých hodnot. Zajistná provize se časově nerozlišuje a je v plné výši vykázána ve výkazu zisku a ztráty. Společnost pravidelně zj išťuj e potenciální snížení hodnoty pohledávek ze zajiště ní a zajistných aktiv vztahujících se k technickj m rezervám. V případě, že jejich ú če tní hodnota přesahuj e odhadovanou užitnou hodnotu, je tento rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty. 12

13 Příloha účetní závěrky Odlozená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Společnost očekává její realizaci. Odložená daň, vyplývající z oceňovacích rozdílů vykázaných ve vlastním kapitálu, je rovněž zachycena ve vlastním kapitálu Fond zábrany škod Počínaje rokem 2014 odvádí Společnost předepsané procento přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do fondu zábrany škod spravovaném Českou kanceláří pojistitelů. Tyto odvody jsou vykazovány v technickém ú čtu neživotního pojištění Sprizněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tito akcionáři mají rozhodující vliv, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky. Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v bodě Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případ ě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v ú četních výkazech. 3. Řízení rizik Finanční pozice a provozní výsledek Společnosti jsou ovlivněny řadou klíčových rizik, jmenovitě pojistným rizikem, finančním rizikem, rizikem nesplnění regulačních opatření a provozním rizikem, kterým Společnost čelí pomocí nastavených vnitřních procedur a postupů popsaných níže. Provozní rizika jsou dána charakterem podnikání, včetně rizika přímých a nepřímých ztrát plynoucích z neadekvátních vnitřních a vnějších procesů, selhání zaměstnanců a systémů nebo z vnějších událostí. Z charakteru podnikání vyplývá velký počet komplexních transakcí, které je třeba provést nebo zpracovat pro četné a diverzifikované produkty. Nad těmito procesy a příslušnými systémy existují adekvátní kontroly pro řízení existujících provozních rizik. Kontrolní procedury a systémy ustavené Společností však mohou poskytnout pouze rozumně vysokou a nikoliv absolutní jistotu, že nedošlo nebo nedojde k významné chybě nebo ztrátám. 13

14 Příloha účetní závěrky za rok končicí 31. prosince Strategie užívání.finančních nástrojů Charakter podnikání Spol ečn osti zahrnuje řízenou akceptaci rizik z upsaných pojistných smluv, které zahrnují finanční garance a potenciální závazky. Za ú čelem omezení rizik nespln ě ní zmíněných záruk a potenciálních závazků nakupuje Společnost fina nč ní nástroje, které přibliž ně odpovídají o če kávaným plněním z pojistných smluv, jejich charakteru a na časování. Struktura investičního portfolia se řídí charakterem pojistných závazků, očekávanou výnosností každé skupiny aktiv a disponibilním kapitálem sloužícím k zachycení cenových pohybů každé skupiny aktiv. Vedle pojistného rizika z upsaných pojistných smluv je Společnost vystavena četným rizikovým faktorům zahrnujícím tržní riziko, úvě rové riziko, m ě nov é riziko, úrokové riziko a riziko likvidity, která jsou podrobněji popsána dále Tržní riziko Společnost je vystavena tržnímu riziku. Tržní ríziko vzniká z otevřených pozic v úrokových sazbách, měnách a akciových produktech. Hlavním rizikem je skutečnost, že výnosy z finančního majetku nebudou postačovat na financování závazků vyplývajících z pojistných smluv. Tržní riziko je soustavně sledováno, měřeno a řízeno. Základním cílem řízení tohoto rizika je dosažení souladu ve struktuře aktiv a závazků, a to zejména z hlediska jejich splatnosti, úrokových sazeb a m ě nové struktury. Smyslem je zabezpečit, aby aktiva permanentn ě generovala dostatečné cash flow v potřebné měnové struktuře nutné na krytí splatných závazků vůči klientům Za tímto účelem se ve Společno sti uskutečňuje pravidelný monitoring aktiv a závazků. Výstupy tohoto monitoringu jsou jedním z podkladů pro rozhodování o další alokaci finančních investic. Pojišťovna udržuje významnou část svých aktiv alokovanou v dobře likvidních dluhopisech a krátkodobých termínovaných vkladech Úvěrové riziko Společnost je vystavena úvěrovému riziku, které vyplývá z neschopnosti protistrany uhradit splatné částky v plné výši. Komerční pojištění a pojiště ní osob se upisují primárně pomocí zprostředkovatelů. Společnost jednou ročně vyhodnocuje dostupné finanční a jiné informace o těchto zprostředkovatelích, aby omezila část úvěrové ho rizika připadajícího z jejich zapojení. K řízení pojistného rizika Společnost využívá zajištění. Tím se však Společnost nezbavuje odpovědnosti prvotního pojistitele, a pokud by zajistitel nevyplatil pojistné plnění z jakéhokoliv důvodu, musí tak uči nit sama Spol ečnost. Společnost periodicky sleduje hodnocení finanční stability jednotlivých zajistitelů a jejich fina nční sílu. Při výběru struktury finančního umístění Společnost vyhodnocuje bonitu protistran resp. e mitentů, kterou n ásledn ě pravi delně přehodnoc uje Měnové riziko Aktiva a pasiva Společnosti jsou převážně v domácí měně a čás tky v zahraniční m ě n ě jsou nevýznamné. 14

15 Hasičská vz4jemná pojišťovna, a.s. Příloha účetní závěrky 3.5. Úrokové rizi.ko Finanční situace a peněžní toky Společnosti jsou vystaveny riziku dopadu výkyvů aktuálních tržních úrokových sazeb. Výnosy z finan ční ho umístění mohou v důsledku takových změn růst, ale mohou se také snižovat nebo vytvářet ztráty v případě vzniku neočekávanýc h pohybů např. pokud výnosnost finančního umístění klesne pod úroveň technické úrokové míry. Na zákl adě metod vyplývajících z analýzy peněžních toků Společnost sestavuje portfolia cenných papírů, jejichž hodnota se mění s hodnotou pasiv, pokud se změní úroková sazba Riziko likvidity Společnost je vystavena každodennímu čerpá ní svých dostupných peněžních zdrojů na pojistná plnění, ukončené pojistky a odbytné. Riziko likvidity je riziko, že úhradu závazků nelze provést včasným způsobem za vynaložení přiměřených nákladů. V souladu s platnými předpisy Společnost drží dostatečnou část finančního umístění v likvidních a bonitních finančních nástrojích, které slouží k pokrytí výplat pojistného plnění, ukončených smluv a odbytného Pojistné rizi.ko Pojistné riziko představuje míru pravděpodobnosti vzniku pojistného nebezpečí, kde pojistným nebezpečím se rozumí možná příčina vzniku pojistné události. Pojistné riziko zahrnuje následující rizika: riziko výskytu - pravděpodobnost, že počet pojistných událostí převýš í původní očekávání, riziko přesnosti odhadu - pravděpodobnost, že výše pojistného pln ění převýší původní očekávání, riziko vývoje/ načasování - pravděpodobnost, že dojde ke změnám ve výši závazku pojistitele až ke konci sjednané doby pojištění. Společnost řídí pojistné riziko: využitím zajištěn í, jde-li o vystavení Společnosti riziku jednotlivých velkých škod a katastrof, udržováním vyššího stavu likvidních aktiv než je výše pasiv podle očekávaného škodního průběhu, použitím manažerských informačních systémů, které poskytují aktualizovaná, spolehlivá data pro posouzení aktuální výše rizik, jimž je Společnost vystavena, prostřednictvím obezřetné upisovací politiky. Charakter pojišťovnictví vyžaduje provést k sestavení účetní závěrky řadu odhadů, zejména ohledně očekávaného výnosu z investic, stornovosti, úmrtnosti a nákladů na existující pojistné smlouvy. V oblasti pasivního zaj ištění využívá Společnost především zajištění škodního nadm ěrku a zajištění stop loss v kombinaci s proporcionálním zajištěním (kvóta/ excedent) Riziko nesplnění regulačních opatření, fiskální rizi.ko a solventnost Splnění požadavků českých regulačních opatření monitoruje Společnost prostřednictvím pověřených osob. Jejich zprávy o plnění těchto opatření se předkládají představenstvu. Riziko nesplnění požadavků regulačních opatření zahrnuje rovněž možnost, že by transakce nemusely být za stávajících právních předpisů právně vymahatelné. Dále zahrnuje odškodnění a pokuty, a rovněž možnost, že by změny předpisů mohly nega tivně ovlivnit postavení Společnosti. Spol ečnost se snaží minimalizovat toto riziko řádným schvalováním transakcí a posouzením nových nebo neobvyklých transakcí právními experty. Fiskální rizika vznikají ze změn daňových zákonů a aplikací procedur a provedených prověrek daňové pozice Společnosti. Tato rizika společně s riziky ze změn dalších zákonů a regulačních opa tření se řídí pomocí permanentního monitorování navrhovaných změ n daňových předpisů odpovědnými odděleními a členstvím v profesních komorách, které připomínkují navrhované změny. 15

16 Příloha ú četn í závěrky Regulátor stanovil v zájmu p ojistníků požadovanou (minimální) míru solventnosti s ú čelem zaručit schopnost Společnosti uhradit budoucí pojistná plnění. V dlouhodobém p oj iště ní existují rovněž opatření k vyhodnocení schopnosti Společnosti splnit očekávání klie ntů. Disponibilní míra solventnosti charakterizuje přebytek hodnoty aktiv pojistitele nad jeho závazky, přičemž každá položka kalkulace se stanoví v souladu s platnými pravidly. Disponibilní míra solventnosti musí b ěh em celého roku přesahovat požadovanou míru solventnosti. 4. Finanční umístění 4.1. Pozemky a stavby Provozní Pozemky: - pořizovací cena - oceňovací rozdíly (bod 9) Stavby: - pořizovací cena - oceňovací rozdíly (bod 9) Provozní pozemky a stavby v reálné hodnotě celkem 31. prosince prosince u Reálná hodnota pozemků a staveb je stanovena na základě posudků znalce z let 2012 (pro budovy a pozemky v celkové reálné hodnotě tis. Kč) a 2014 (pro budovu a pozemek v celkové reálné hodnotě 145 ooo tis. Kč Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Ovládané osoby Poři zovací cena Ocei'1ovací rozdíly (bod 9) Příplatek do vlastního kapitálu Reálná hodnota celkem Domácí společnosti prosince 2014 Celkem Domácí společnosti 31. prosince 2013 Celkem o o Podíly v ovládaných osobách Nominální Pořizovací Počet hodnota cena 31. prosince 201~ akcií (Kč) {tis. Kč) Tuzemské První has i čská, a.s. (České Budějovice Tuzemské podíly celkem Oceňovac í rozdíl Příplatek do vlastního kapitálu Reálná hodnota celkem 2 za2 neauditováno Podíl na Podíl na základním základním kapitálu kapitálu (tis. Kč} {%} % % Příjem Výsledek z podílů na hospodaření Vlastní zisku vroce2014* kapitál* v roce2014 {tis. Kč) 2 2TJ o 2 2zz 2za 2 o 16

17 Příloha účetní závěrky za rok končící 3i. prosince 2014 Nominální Pořizovací Počet hodnota cena ;p. prosince 2013 akcií {Kč) Tuzemské První has i čs ká, a.s. (České Budějovice) Tuzemské podíly celkem Oceňovací rozdíl Reálná hodnota celkem z oo8 neauditováno Podíl na Podíl na základním základním kapitálu kapitálu {%} % % Příjem Výsledek z podílů na hospodaření Vlastní zisku vroce2013* kapitál* v roce 2013 {tis. Kč) z oo8 o o Pojišťovna nemá majetkové účasti v zahraničních společnostech. U ovládané osoby neexistují rozdíly mezi procentuální výší vlastnického podílu a hlasovacími právy Jiná.finanční umístění Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry - realizovatelné Dluhové cenné papíry celkem 31. prosince prosince Cenné papíry byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě o ce ňovacích technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje. Cenné papíry jsou kotované na aktivním trhu. Pořizovací cena cenných papírů mů že být analyzována ná s le dovně: Dluhové cenné papíry - realizovatelné Pořizovací cena dluhopisů celkem Depozita u.finančních institucí 31. prosince prosince Depozita u finančních instituci Sberbank CZ, a.s. Raiffeisenbank a.s. Československá obchodní banka, a. s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Česká spořitelna, a.s. Reálná hodnota celkem 31. prosince o prosince Ostatní.finanční umístění Ostatní finanční umístěni Sbírka starožitnosti Reálná hodnota celkem 31. prosince prosinec Reálná hodnota ostatních finančních umístění je stanovena na základě posudku znalce z roku 2009.

18 Příloha účetní závěrky 5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 5.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. lcdna 31. prosince 2013 Přírůstky Úbytky 2013 Pořizovací cena Software Ostatní nehmotný majetek Nedokončené investice o Pořizovací cena celkem 5o85z Oprávky Software Ostatní nehmotný majetek 211 o o 211 Oprávky celkem ~ ~ Zůstatková hodnota prosince Přírůstky Úbytky o o o o o ~ Z Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce C.I. Pozemky a stavby", a zásoby i. ledna 31. prosince {tis. Kč~ 2013 Přírůstky Úbytky 2013 Pořizovací cena Ostatní hmotný majetek Nedokončené hmotné Investice 85 o 85 o Zásoby Majetek na cestě 126 o 126 o Pořizovací cena celkem ss1 Oprávky Ostatní hmotný majetek Oprávky celkem 3222a Zůstatková hodnota Dlužníci Přírůstky Úbytky o o o ~ 2ss prosince l 415 o Pohledávky za Pohledávky 31. prosince 2014 Pohledávky pojišťovacími z operací za pojistníky zprostředkovateli zajištění Do splatnosti Po splatnosti o o Celkem Opravná položka o o Čistá výše pohledávek Pohledávky za Pohledávky 31. prosince 2013 Pohledávky pojišťovacími z operací za pojistníky zprostředkovateli zajištění Do splatnosti Po s platnosti o o Celkem Opravná položka - I O 580 o o Čistá výše pohledávek Pohledávky za s přízněnými osobamijsou uvedeny v bodě 18. Ostatní pohledávky Ostatní pohledávky z Celkem Celke m

19 Příloha účetní závěrky Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto: Počáteční zůstatek k 1. lednu Tvorba opravné položky (bod 16) Rozpuštění opravné E2lož~ (bod 16) Koneční zůstatek k 31. prosinci 201~ o~H Společnost měla k 31. prosinci 2014 dlouhodobou pohledávku ve výši tis. Kč z titulu odložené úhrady prodejní ceny prodaného majetku (v roce 2013: tis. Kč). Tato pohledávka je splatná v roce Hotovost na účtech u.finančních institucí a hotovost v pokladně Hotovost na účtech u finančních institucí Hotovost v pokladně Hotovost celkem 8. Přechodné účty aktiv 31. prosince 2014 li prosince Přech odné účty aktiv jsou tvořeny zejména odloženými pořizovacími náklady a dohadnými položkami. K 3i. prosinci 2014 byly ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč). 9. Vlastní kapitál 9.1. Schválené a vydané akcie Počet 31. prosince 2014 (ks) Akcie v nominální hodnotě 94 Kč, p lně splacené Počet (ks) prosince 2013 Vzhledem k tomu, že Spol ečnost nepřistoupila k zákonu o obchodních korporacích jako celku, rezervní fond je tvořen ze zisku podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát Oceňovácí rozdíly Pozemky a stavby (bod 4.1) Oceňovací rozdíly ke starožitnostem Finanční umístění v ovládaných osobách (bod 4.2.1) Odložená daň (bod 17) Oceňovací rozdíly celkem 31. prosince prosince I Zisk po zdanění Č i stý zisk za rok 2014 je navržen k rozd ě lení takto: Úhrada ztráty minulých let Čistý zisk Rozdě l ení zisku za rok 2013 je uvedeno v přehle du o změnách vlastního kapitálu. 19

20 Hasičská vzqjemnápojišťovna, a.s. Příloha účetní závěrk-y 10. Technické rezervy 3t. prosince 2014 Rezerva brutto Přímé pojištění AktiVIÚ zajištění Rezeiva na nezasloužené pojistné Rezeiva pojistného životních pojištění o Rezerva na pojistná plnění Rezeiva na prémie a slevy 2925 o Rezeiva na splně ní závazků z použité technické úrokové míry 4490 o Rezeiva na závazky Kan celáře o Celkem Podíl zajistitele Rezerva netto o o 4490 o prosince 2013 Rezerva brutto Přímé (!Ojištění Aktivní zajištění Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného životrúch pojištění o Rezerva na pojistná plnění Rezerva na prémie a slevy o Rezeiva na spln ění závazků z použité technické úrokové míry 813 o Rezerva na závazky Kanceláře o Celkem s~o Podíl zajistitele Rezerva netto o o 813 o Částky rezerv aktivního zajištění a podíly zajistitele na technických rezervách jsou podrobn ě uvedeny v bodě Rezerva na pojistná plněni Hrubá výše reze1vy na pojistné události hlášené, ale neuhrazené (RBNS) Hrubá výše rezervy na pojistné události nastalé, ale dosud nenahlášené (JBNR) Rezerva na pojistná (!lnění celkem 31. (!rosince (!ros ince Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plněni Stav brutto rezervy na pojistná plnění k 1. lednu Výplaty pojistných plnění vzniklých před 1. lednem Run-off rezervy na pojistná plnění Stav brutto rezervy na (!Ojistná plnění k 3t. l!rosinci z kmene k 1. lednu Ostatní technické rezervy Rezerva na prémie a slevy Rezerva na sp lnění závazků z použité technické úrokové míry Rezerva na závazky Kanceláře Celkem 3i. prosince l!rosince

21 Hasičská vzqjemná pojišťovna, a.s. Příloha účetní závěrky Změnu stavu hrubé výše technických rezerv lze analyzovat takto: t. ledna 201~ 1\rorba Použití 31. J.!rosince 201~ Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva na pojistná plnění Rezerva na prémie a slevy Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry o 4490 Rezerva na závazky Kanceláře z208 o Celkem z t. ledna \rorba Použití 31. J.!rosince 2013 Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva na pojistná plnění Rezerva na prémie a slevy Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry o Rezerva na závazky Kan celáře o Celkem z zo Věřitelé ;p. J.!rosince 201~ 3t. ).!rosince 2013 Závazky za pojistník')! Závazky za makléři a agenty Závazky při operacích zaj i štění (bod 14) Ostatní závaz!s}' Věřitelé celkem z z934 Veškeré závazky jsou krátkodobého charakteru. Společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku za městnanosti, veřejn ého zdravotního pojištění a daňových n edoplatků. Závazky se spřízně nými osobami jsou uvedeny v bodě Přechodné účty pasiv Přechodné ú čty pasiv jsou tvořeny dohadnými položkami k 3i. prosinci 2014 ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč). 21

22 Pří loha ú četní závěrky za rok končíc! 31. prosince Technický účet neživotního a životního pojištění Neživotní pojištění Hrubé Předepsané Zasloužené náklady na hrubé hrubé pojistná eojistné eojistné elnění 2014 Úrazové pojištění Pojištění škod na dopravních prostředcích kromě drážních vozidel Poj ištění přepravovaných věcí Pojištění škod na majetku způsobených požárem a živelnými událostmi Pojištění ostatních škod na majetku Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Ostatní pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění různých finančních ztrát Cestovní QOjištění Celkem Hrubé Předepsané Zasloužené náklady na hrubé hrubé pojistná (tis. Kč} eojistné eojistné einění 2013 Úrazové pojištění Pojištění škod na dopravních prostředcích kromě drážních vozidel Pojištěni přep ravovanýc h věcí Pojiště ní škod na majetku způsobených požárem a živelnými událostmi Pojištění ostatních škod na majetku Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Ostatní poji š tění odpovědnosti za škodu Pojištění různých finančních ztrát Cestovní Q O jištění Celkem ~ Hrubé provozní výdaje Hrubé provozní výd~e Předepsané hrubé pojistné v roce 2014 zahrnuje zajistné z aktivního zajištění ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč) (bod 14) Životní pojištění Pojistné ze životního pojištění může být analyzováno takto: (tis. Kč} 201~ 2013 Pojistné ze smluv bez podílu na ziscích Pojistné ze smluv s QOdílem na ziscích Celkem 6253 z301 Veškeré předepsané pojistné životních pojištění je b ěž ně placené a vztahuje se k individuálním pojistným smlouvám. Pojistné neobsahuje žádné platby nad rámec hrubého předepsané ho pojistného. 22

23 Příloha ú četní závěr!..')' Geografické členění hrubého předepsaného pojistného Veškeré předepsan é pojistné na životní a neživotní pojištění plyne ze smluv uzavře ných na území České republiky. 14. Aktivní a pasivní zajištění Aktivní zajištění Pohledávky z operací zaji ště ní Technické rezervy vztahující se k aktivnímu zajištění (bod 10) Závazky z operací zajištění Odložené pořizovací náklady Saldo aktivního zajištění 31. prosince prosince Předepsané hrubé pojistné Náklady na pojistná plnění Změna stavu technick')'ch rezerv z aktivního zajištěn í Provize z aktivního zajištění Změna stavu odložených pořizovacích nákladů Výsledek aktivního zajištění Pasivní zajištění Společno st používá tyto zajistitele: Amlin, Catlin, Deutsche Riick, Hannover Re, Helvetia, Korean Re, Llinsforsakringar, Polish Re, R + V, Sava, Scor, Swiss Re, Transsib Re a VIG Re. Pohledávky ze zajištění (bod 6) Podíl zajis titelů na rezervě na nezasloužené pojistné (bod 10) Podíl zajistitelů na rezervě na pojistná pln ění (bod 10) Podíl zajistitelů na rezervě na prémie a slevy (bod 10) Závazky ze zajištění (bod 11) Dohadné položky ze zaji štění Saldo pasivního zajištění 3i. prosince prosince Neživotní pojištění Předepsané hrubé pojistné postoupené zaj i sti telům Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění Podíl zajistitelů na změně stavu rezervy na nezasloužené pojistné Podíl zajistitelů na změně stavu rezervy na pojistná plnění Podíl zajistitelů na změně stavu rezervy na prémie a slevy Podíl zajistitelů na ostatních technických nákladech Provize ze za jištění Výsledek pasivního zajištění (neživotní pojištění) Životní pojištění Předepsané hrubé pojistné postoupené zaj istitelům Výsledek pasivního zajištění (životní pojištění)

24 Příloha účetní závě rky za rok končící 3i. prosince Pořizovací náklady na pojistné smlouvy a správní režie Pořizovací náklady na pojistné smlouvy Celková výše pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy zaúčtovaných v rámci přímého pojištění, zejména provize při získávání, obnovování a za správu portfolia se člení následovně: Pořizovací náklady Získávání Správa portfolia Interní pořizovací náklady Mezisoučet Změna odložených pořizovacích nákladů Správní režie - obnovování Správní režie - ostatní pořizovací náklady Celkem pořizovací náklady Neživotní pojištění Životní pojištění o o o o o Celkem Neživotní Životní 2013 pojištění pojištění Celkem o o o Správní režie Správní režie - neživotní pojištění Správní režie - životní poji štění Správní režie celkem Správní režii lze analyzovat následovně: Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní správní náklady Obnovování Ostatní pořizovací náklady Mezisoučet Část správní režie zahrnutá v interních pořizovacích nákladech Správní režie celkem Osobní náklady Osobní náklady lze analyzovat následujícím způsobem: Mzdy a odměny členům představenstva Mzdy a odměny ostatním členům vedení Odměny členům dozorčí rady Ostatní mzdy, osobní náklady a odměny zaměstnancům Sociální náklady a zdravotní pojištění Ostatní Osobní náklady celkem Počet zaměstnanců Průmě rný počet zaměstnanců Průměrný počet členů představenstva Průměrný počet ostatních členů vedení Průměrný počet členů dozorčí rady

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA ~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA 2014 '~ HASl[SHÁ UZÁJEmní POJIŠŤOUDA, A.5. lf 41173451, 1111Ha1á u abrhadnlm rejstftlcu uedl!ntm mi!stským HUdl!m 11 Prall! addh B. ul1lll11.2742

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST výroční zpráva 2011 LÍDR TRHU Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu specializující se na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění, kde si stále udržuje vedoucí postavení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. OBSAH DŮLEŽITÁ ČÍSLA - 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA KUPEG - 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI - 5 PROFIL SPOLEČNOSTI - 6 STRUKTURA SKUPINY - 8

Více

ucelený a moderní systém pojistné ochrany pro každého důraz na spokojenost klienta vysoká kvalita poskytovaných služeb

ucelený a moderní systém pojistné ochrany pro každého důraz na spokojenost klienta vysoká kvalita poskytovaných služeb ucelený a moderní systém pojistné ochrany pro každého důraz na spokojenost klienta vysoká kvalita poskytovaných služeb korektnost, trpělivost, profesionalita, transparentnost služby, které se přizpůsobují

Více

Stojíme na zdravých základech

Stojíme na zdravých základech 2010 Výroční zpráva Stojíme na zdravých základech Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. si zakládá na přívětivém přístupu ke stabilnímu kmeni zákazníků a efektivně se zaměřuje na jednotlivé cílové skupiny v souvislosti

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Britská. životní pojišťovna

Britská. životní pojišťovna Britská životní pojišťovna Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2005 Osobní životní plán získal Zlatou korunu za první místo v prestižní kategorii Nejoblíbenější finanční produkt roku 2005. Talisman

Více

AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009

AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 Aviva životní pojišťovna, a.s. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Jsme potěšeni konstatovat,

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. POJIŠŤUJEME RIZIKA VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ VE STOVCE ZEMÍ SVĚTA INDIVIDUÁLNÍ A ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB Podporujeme český vývoz OBSAH

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Spolu dosáhneme výše.

Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych se dnes, na začátku roku 2015, pokusil v několika odstavcích zhodnotit

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2014 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31. 12. 2014 6 VYBRANÉ ÚDAJE

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 316 446 258 250

Více

Výroční zpráva 2013. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2013. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2013 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 4 PŘEHLED ČINNOSTI 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12. 2013 8 OSTATNÍ ÚDAJE

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 254 943 Pojistná plnění 93

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.03.2015 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozhodnutím jediného akcionáře z 12. 6. 2015 došlo ke změně obchodního jména společnosti z Triglav pojišťovna, a.s. na DIRECT pojišťovna, a.s. Tato výroční zpráva se vztahuje k období,

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 PŘEHLED ČINNOSTI... 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE, PŘEHLED AKTIV A PASIV... 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT...

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 PŘEHLED ČINNOSTI... 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE, PŘEHLED AKTIV A PASIV... 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT... Výroční zpráva 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 PŘEHLED ČINNOSTI... 5 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE, PŘEHLED AKTIV A PASIV... 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT... 8 SOLVENTNOST...10 TECHNICKÉ REZERVY...11

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více