Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru"

Transkript

1 Zápis ze zasedání výboru Datum: :00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra David Vodehnal Nepřítomen: - Přizván: - pan a paní Nečasovi, Jolana Bydžovská Datum příštího zasedání: :00 1) Uzavřené a) Zabezpečení přístupu do prostoru fi. Stavoplast z důvodu uzavření přívodů při možné havárii. Bude řešeno v rámci zasílaného reklamačního dopisu REI. Předán kontakt, na který je možné se obrátit v případné havárie. Pan Pernet (Správce majetku Stavoplast sídlí ve Stachách Krško ) Zajistí: Robert Stránský b) Pan Bulíř (byt 39) žádá o umístění nové poštovní schránky do vestibulu. Žádosti bylo vyhověno. Realizace bude provedena z volné poštovní schránky č.1. Zajistí: Petr Vávra c) Dotaz na řešení popraskaných stěn v bytu č.1. Výbor provedl vizuální kontrolu bytu a doporučil vlastníku řešit problém reklamací v rámci kupní smlouvy, případně doporučil kroky pro zlepšení stavu. Zajistí: Výbor d) Výbor obdržel žádost od p. Končela o povolení instalace mříže v chodbě. Výbor souhlasí. Nájemníci za mříží si zajistí úklid prostor na vlastní náklady. Bude předán klíč od vstupu z důvodu nepředvídatelné situace. Pan Končel byl vyrozuměn, klíč bude v nejbližší době předán. Zajistí: Výbor strana 1 / 8

2 e) Výbor opětovně projednal žádost paní Kerlické byt 112 o osazení satelitu na fasádu za okno a přijal následující usnesení: Výbor projednal žádost a souhlasí s instalací za předpokladu dodržení následujícího upozornění. Z důvodu opakovaných problémů se zatékáním do bytů výbor upozorňuje p. Kerlickou, že pokud dojde k jakýmkoliv problémům způsobeným instalací satelitu, bude odstranění závad na její vrub. Paní Kerlická bude vyrozuměna dopisem. Zajistí: Hana Marková f) Výbor schválil (5:0) žádost pana Bízka na zasklení malého balkonu bytu 144 dle předložené dokumentace. Pan Bízek bude vyrozuměn dopisem. Zajistí: Petr Vávra g) Výbor projednal žádost pana Korela (byt 76) o instalaci poštovní schránky (větší formát) Výbor s instalací souhlasí (3:1:1) za předpokladu, že původní schránka bude uvolněna. Nová schránka bude stejného provedení jako dosud instalované a výbor určí umístění schránky. Zajistí: Petr Vávra h) Výbor schválil nákup čtyřstupňových schůdků (do 1000 Kč bez DPH) do strojovny výtahu v budově A.. Nákup a instalaci provedli dle doporučení výtahářské firmy - pan a paní Nečasovi Zajistí: Petr Vávra Kontrolní termín: strana 2 / 8

3 2) Finance a) Výbor byl seznámen s příjmy a výdaji za 12. měsíc. Byl projednán stav účtů Společenství. Zajistí: Petr Vávra b) Výbor nebyl seznámen s výkazem drobných prací a úklidu za 12 měsíc. Zajistí: David Odehnal strana 3 / 8

4 3) Provozní záležitosti a) Domluvit zřízení 2 parkovacích míst vedle budovy A po odsouhlasení majiteli oploceného parkoviště, kteří vlastní ½ předmětného pozemku. Za souhlas s pronajmutím uvedeného prostoru pro parkování bude majitelům oploceného parkoviště nabídnuto adekvátní protiplnění. Výbor toto projednání odložil z důvodu chystané schůzky majitelů parkovacích míst ( ) k této problematice. Bude předložena žádost majitelům oploceného parkoviště na schválení poskytnutí pronájmu uvedeného prostoru. Za souhlas s bezplatným pronajmutím uvedeného prostor, Společenství bude kompenzovat dodávku elektřiny pro elektrický pohon vrat. Čeká se na souhlas všech majitelů parkovacích míst. Zajistí: Robert Stránský Kontrolní termín: b) Připravit realizaci odečetů vodoměrů bytových jednotek. Na příští schůzi bude vybráno konečné řešení (firma) pro odečet vodoměrů. Po negativních zkušenostech z minulých let byly odečty zadány panu a paní Nečasovým. Výbor rozhodl hlasováním (pro 4 proti 0) o realizaci odečetů vodoměrů bytových jednotek touto formou a schválil odměnu za provedené odečty ve výši 5000 Kč včetně DPH. Prosíme všechny majitele bytových jednotek o zpřístupnění jednotlivých vodoměrů k odečetu a kontrole. O přesném termínu odečtů, které proběhnou v průběhu ledna 2004 budou předem vyrozuměni. Zajistí: Petr Vávra Kontrolní termín: c) Vypracování domovního řádu. Zajistí: Hana Marková Kontrolní termín: d) Bude zřízena nová mřížka kanálu (vchod Zlatník, Kadeřník) u vstupu do budovy B. Bude řešeno v jarních měsících. Zajistí: Robert Stránský Kontrolní termín: e) Byla nahlášena závada na rozvodu STA v bytě 118, 102, 95. Byl vyrozuměn majitel bytu 129 a budou provedena kontrolní měření. Přes opakovanou výzvu nebyl zatím zpřístupněn byt 129 byl předán nový kontakt na nájemníka. Zajistí: : Petr Vávra Kontrolní termín: f) Pan Končel, žádá o přesunutí stávajícího satelitu (umístěno na balkoně) na střechu. Žádost bude projednána na příští schůzi. Žádost byla projednána, výbor souhlasí, ale je nutné tuto žádost předložit k projednání a schválení na Schůzi vlastníků, která rozhodla o zákazu instalace antén (satelitů) na střeše. Zajistí: Výbor Kontrolní termín: strana 4 / 8

5 g) Byly nahlášeny závady na výtahu budovy A. Bude zajištěna kontrola a oprava výtahů Zajistí: Petr Vávra Kontrolní termín: h) Byly nahlášeny opakované problémy se zvonky (bzučáky) na budově B. Bude sepsána Výzva k zmonitorování problému a předložen návrh (finanční) k řešení závady. Zajistí: David Vodehnal Kontrolní termín: i) Vzhledem k množícím se stížnostem na dodržování pořádku ve společných prostorách (boty, skříňky, a podob.), výbor připraví vývěsku k odstranění. Zajistí: Hana Marková Kontrolní termín: j) Výbor vypracuje plán investic. Zajistí: Výbor Kontrolní termín: k) Výbor obdržel žádost o poražení javorů před budovou B z důvodu zanesení odpadních svodů spadem.. Výbor zjistí případné povolení a žádost bude projednána na schůzi Vlastníků bytových jednotek.. Zajistí: Markéta Krčová Kontrolní termín: strana 5 / 8

6 4) Opravy a) Předložit ke schválení návrhy na odstranění zatékání a opravu venkovní stříšky vestibulu (oprava podhledů) a opravu vestibulu (malba). Zajistí: Markéta Krčová Kontrolní termín: b) Zajistit řešení odstranění zápachu el. šachet. Výbor zajistí vyklizení sklepních prostor a následné uzavření (vyzdění) prostoru zápachu. Zajistí: Petr Vávra, David Vodehnal Kontrolní termín: strana 6 / 8

7 5) Nedodělky REI Fi REI byla prodána brněnské firmě zastupované Advokátní kanceláří JUDr. Roman Vaněk Těsnohlídkova 9 Brno , tel Po tel rozhovoru s touto kanceláří bude připraven oslovovací dopis s požadavky k níže specifikovaným bodům (případně bodům z posledního jednání s REI) k dořešení. Byl zaslán oslovovací dopis. a) Zajistit adekvátní náhradu od REI pro postižené majitele v nástavbových bytech z důvodu špatné průzvučnosti stěn. Bude řešeno oslovovacím reklamačním dopisem. Zajistí: Robert Stránský Kontrolní termín: b) Zajistit dokončení oprav teras z důvodu zatékání dle smlouvy s firmou DRACO. Zajistit reinstalaci slunolamů na nástavbách. Poté předat vyjádření REI. Bude řešeno oslovovacím reklamačním dopisem. Zajistí: Robert Stránský Kontrolní termín: c) Zajistit vyřešení nedostatečné délky hadic hydrantů. Bude řešeno oslovovacím reklamačním dopisem. Zajistí: Robert Stránský Kontrolní termín: d) Zjistit rozsah zatékání do garáže č.176 p. Kasa. Bude zjištěn rozsah pro případné jednání s REI. Zajistí: Markéta Krčová, Petr Vávra Kontrolní termín: e) Rosení oken bytu 77. Bude řešeno oslovovacím reklamačním dopisem. Výbor provedl vizuální kontrolu nahlášeného problému a zajistí spojení na dodavatele a odborný dohled na řešení (termosnímek) a odstranění závady. Zajistí: Markéta Krčová, Petr Vávra Kontrolní termín: strana 7 / 8

8 6) Investiční akce schválené shromážděním a) Předložit ke schválení realizaci závor u vjezdu na pozemky společenství. Zajistit písemný souhlas majitelů oploceného pozemku. Byla předložena nabídka fi IMA s.r.o a výbor rozhodl doplnit nabídku o servis a doplňující informace (funkčnost při výpadku proudu, manuální a el. Otevírání, ), dále bylo rozhodnuto o předložení dalších (2) konkurenčních nabídek. Byly předloženy nabídky firem JAZA, IMA, TOR, Robinson a EP. Výbor z těchto nabídek vybral fi. JAZA, IMA a EP. Na příští schůzi bude vybrána konečná firma pro realizaci závor. Připravit souhlas k instalaci závor na pozemku majitelů parkovacích míst. Výbor rozhodl hlasováním (pro 4 proti 0) o výběru nabídky firmy IMA. Na příští schůzi bude předložena smlouva o realizaci závor s touto firmou. Byl předložen návrh smlouvy o realizaci. Výbor nemá souhlas od všech majitelů parkovacích míst k instalaci závor. Zajistí: Robert Stránský Kontrolní termín: b) Předložit ke schválení návrhy na plůtek oddělující pozemky Společenství od ulice Litoměřická. Bude řešeno v návaznosti instalace závor. Zajistí: Hana Marková Kontrolní termín: c) Předložit ke schválení návrhy na výměnu vstupních dveří do vestibulu. Pan a paní Nečasovi provedli nutnou opravu a přes zimní období se provoz dveří bude udržovat formou oprav. Zajistí: Markéta Krčová, Robert Stránský Kontrolní termín: d) Předložit ke schválení návrh na zaplachtování pískoviště a následnou výměnu písku. Výbor projednal připomínky na zaplachtování pískoviště a rozhodl o zakrytí prodyšným materiálem (sítí), která zabrání tvorbě plísní a zadržování vody. Výměna písku bude řešena na jaře Zajistí: David Vodehnal Kontrolní termín: e) Předložit ke schválení návrh na rekonstrukci zadního schodiště. Zajistí: Petr Vávra Kontrolní termín: Vypracoval Robert Stránský strana 8 / 8

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.12.2003 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra Nepřítomen: - David Vodehnal Přizván: - pan a

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.04.2004 19:30 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Petr Vávra Robert Stránský David Vodehnal Markéta Krčová pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 24.06.2004 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský David Vodehnal Markéta Krčová pan a paní Nečasovi,

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.08.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová David Vodehnal pan a paní Nečasovi Datum

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 02.09.2004 19:30 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová David Vodehnal pan a paní Nečasovi Datum

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 06.01.2005 18:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová pan a paní Nečasovi Datum příštího zasedání:

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.11.2004 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský Markéta Krčová pan a paní Nečasovi Datum příštího zasedání:

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 26.7.2007 18:00 Místo jednání:výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Martin Krejčí Hana Marková Yveta Bravencová Markéta Krčová Robert Stránský Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 24.5.2005 18.30 hod. Místo schůze: Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: Místo schůze: 4.5.2004 19.00 hod. Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 6. 5. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Angel Dončev František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Yveta Bravencová Přizván: pan Nečas

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12. 8. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 19.6.2002 18.00 hod. Místo schůze: Klub Prosek, Jablonecká 322, Praha 9 Schůzi svolal: Výbor

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.10.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová pan a

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis z ustavující schůze výboru SVJ objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6

Zápis z ustavující schůze výboru SVJ objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 Zápis z ustavující schůze výboru SVJ objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 Číslo zápisu: 01/2007 Datum: 07.06.2007 Přítomni: Kateřina Holnová, objekt 1, tel. 602 609679, e: kate.h@tiscali.cz Danijel Kuhanec,

Více

Zápis č. 135 z jednání Výboru SVJ ze dne 7. 1. 2014

Zápis č. 135 z jednání Výboru SVJ ze dne 7. 1. 2014 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM ZÁZVORKOVA 2004-2006 Zázvorkova 2005/10, 155 00 Praha 5 IČO: 289 06 730

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM ZÁZVORKOVA 2004-2006 Zázvorkova 2005/10, 155 00 Praha 5 IČO: 289 06 730 SHROMÁŽDĚNÍ SVJ ZÁZVORKOVA 2004 2006 konané dne 18.6.2009 PROGRAM: 1. Zahájení, prezence 2. Zpráva o činnosti výboru Společenství 3. Schválení rozpočtu Společenství a finančního plánu, zejména plánu údržby

Více

Zápis z pravidelných jednání Společenství vlastníků domu Filipova 2014-2016, Praha 4

Zápis z pravidelných jednání Společenství vlastníků domu Filipova 2014-2016, Praha 4 Zápis z pravidelných jednání Společenství vlastníků domu Filipova 2014-2016, Praha 4 Leden 2015 6.1. v neděli a pondělí zahájeny odečty vodoměrů a poměrových měřidel RTN na tělesech ÚT, zjištěna první

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č.p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č.p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č.p. 910, Brno Datum: 16. května 2012 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 9.1.2012 Schůze zahájena v 18:00 hod. Účast: Příjmení a jméno Bejček Jan Člen výboru Přítomen Hrdličková Eva Člen výboru Přítomen

Více

ZÁPIS ZE III. SCHŮZE shromáždění vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682-2686, konané dne 11.11.2004

ZÁPIS ZE III. SCHŮZE shromáždění vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682-2686, konané dne 11.11.2004 ZÁPIS ZE III. SCHŮZE shromáždění vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682-2686, konané dne 11.11.2004 Podle přiložených platných hlasovacích lístků bylo z celkového počtu 80 vlastníků na schůzi přítomno

Více

NÁVRH STANOV Stanovy společenství vlastníků jednotek

NÁVRH STANOV Stanovy společenství vlastníků jednotek NÁVRH STANOV Stanovy společenství vlastníků jednotek Čl. 1 Název a sídlo 1. Název společenství: Společenství vlastníků Arbesova 1-11 2. Sídlo: Arbesova 7/7, Brno, PSČ 638 00 3. IČ: 26265222 4. Společenství

Více