C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana SK UPOZORNENIE Strana _KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa."

Transkript

1 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße D Hamburg Tel. * Fax * Technical Hotline (toll-free) * Printed in Germany OE K 1.5 4/2000 Hab. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35 SK UPOZORNENIE Strana 37 71

2 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite NÁZVY HLAVNÍCH âástí Páãka transfokátoru Tlaãítko spou tû Kontrolní displej Blesk Objektiv Krytka objektivu Poãítaãov konektor (RS-232C) Video v stupní konektor Konektor síèového adaptéru Kryt konektorû Kryt SmartMedia karet Tlaãítko reïimu blesku/ Tlaãítko mazání Samospou È/Tlaãítko tisku Tlaãítko makro/digitálního pfiiblíïení/ ochrany Tlaãítko zapnutí/vypnutí LCD obrazovky Tlaãítko Menu Ovladaã Jog Tlaãítko OK LCD obrazovka Koleãko dioptrické korekce Hledáãek Závit stativu Otevfiení/ zavfiení bateriového prostoru ZOBRAZENÍ V HLEDÁâKU Znaãka pro automatické ostfiení/znaãka pro korekci protisvûtla OranÏová kontrolka (blesk) Zelená kontrolka KONTROLNÍ DISPLEJ Kompenzace expozice ReÏim blesku VyváÏení bílé ReÏim záznamu Ostrost ISO Poãet zb vajících snímkû PrÛbûh pfiístupu ke kartû Kontrolka baterií Chyba karty/funkce karty Samospou È Sekvenãní snímání ReÏim Makro Bodové mûfiení svûtla SQ : LCD OBRAZOVKA Kontrolka baterií Ochrana ReÏim záznamu âíslo snímku âas Datum

3 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 5 Made in Japan Made in Japan OBSAH Názvy hlavních ãástí... 3 Kontrola kompletnosti dodávky... 5 P ÍPRAVA... 6 PouÏití fiemínku... 6 VloÏení baterií... 6 PouÏívání síèového adaptéru... 7 VloÏení karty SmartMedia... 7 Jak pouïívat Menu... 7 Nastavení data a ãasu... 7 Nastavení dioptrické korekce... 8 Jas LCD obrazovky... 8 Formátování karet... 8 Ukládání: ãíslo sloïky a souboru... 8 Zvuková signalizace... 9 Nastavení resetování: RESET nebo HOLD... 9 FOTOGRAFOVÁNÍ Zapnutí napájení Kontrola baterií Ovûfiení poãtu zb vajících snímkû Zapamatujte si Fotografování pomocí optického hledáãku Fotografování pomocí LCD obrazovky OkamÏit náhled Transfokátor Digitální pfiiblíïení Fotografování s bleskem ZAOST OVÁNÍ Automatické zaostfiování/aretace zaostfiení Systém rychlého zaostfiování ZOBRAZENÍ SNÍMKÒ NA LCD OBRAZOVCE Zobrazení: ãíslo sloïky nebo ãíslo souboru ReÏim zobrazení sdruïeného náhledu ReÏim zobrazení detailu (digitální pfiiblíïení) ReÏim prezentace Ochrana Mazání snímkû ReÏim Makro RÒZNÁ NASTAVENÍ Kompenzace expozice ReÏim bodového mûfiení svûtla VyváÏení bílé Volba reïimu záznamu ISO Ostrost Sekvenãní reïim Panoramatick reïim Samospou È P IPOJENÍ K TELEVIZORU TISK SNÍMKÒ Tisk na tiskárnû P-330NE/P-330E POUÎÍVÁNÍ OSOBNÍHO POâÍTAâE PoÏadavky na poãítaãov systém Pfiipojení k osobnímu poãítaãi Transferring data to the PC Pfiím pfienos ze SmartMedia karty.. 26 Sluãitelnost obrazov ch dat Schéma systému RÒZNÉ Otázky a odpovûdi/ odstraàování potíïí DÛleÏité informace prosíme ãtûte.. 31 Omezení záruky Poznámky k autorsk m právûm Technické údaje KONTROLA KOMPLETNOSTI DODÁVKY Vlastní pfiístroj emínek Videokabel RS-232C PC sériov kabel AA (R6) alkalické baterie (4 kusy) CD se software Instrukce/ Záruãní list SmartMedia karty (SSFDC 8 MB) Antistatické pouzdro Návod k obsluze karet SmartMedia Pfielepky proti pfiepisu (4 kusy) títky (2 kusy) 4 5

4 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 7 P ÍPRAVA PouÏití fiemínku Pfiipevnûte fiemínek do otvoru pro fiemínek na fotoaparátu tak, jak je naznaãeno na obrázku. PouÏívání síèového adaptéru SíÈov adaptér Olympus (volitelné vybavení) umoïàuje napájení va eho digitálního fotoaparátu z bûïné síèové zásuvky. Konektor síèového adaptéru je umístûn pod krytem konektoru síèového adaptéru na stranû fotoaparátu. Z bezpeãnostních dûvodû síèov adaptér pfiipojujte nebo odpojujte pouze pfii vypnutém napájení fotoaparátu. VloÏení karty SmartMedia VloÏení baterií Vypnûte napájení, a otevfiete kryt bateriového prostoru tak, jak je znázornûno na obrázku. VloÏte správnû (podle obrázku) dvû CR-V3 lithiové baterie Olympus s nápisem CAMEDIA smûfiujícím k pfiední ãásti fotoaparátu nebo ãtyfii baterie typu AA (NiMH nebo lithiové jsou nejvhodnûj í, alkalické nebo NiCd baterie lze také pouïít). Poté zasunutím krytu ve smûru znázornûném na obrázku pevnû zavfiete baterie. Tlaãte pouze na vroubkovanou ãást krytu bateriového prostoru. 6 NIKDY nepouïívejte následující baterie: manganové baterie Baterie, které nejsou plnû pokryty izolaãní vrstvou. Baterie, jejichï minusov pól je zdviïen, ale není pokryt izolaãní vrstvou. Baterie, jejichï minusov pól je ploch a ãást pólu je pokryta izolaãní vrstvou. Baterie, jejichï minusov pól je ploch a není pokryt izolaãní vrstvou. Vypnûte napájení fotoaparátu, vloïte SmartMedia kartu (pouïívejte pouze 3.3 V karty, nikoliv 5 V karty) do slotu naznaãen m zpûsobem a pevnû zavfiete kryt. PouÏíváte-li kartu jiné znaãky neï Olympus, je tfieba kartu nejdfiíve zformátovat ve fotoaparátu. Neotevírejte kryt karty, nevyjímejte kartu, nevyjímejte baterie, ani nevytahujte konektor, je-li fotoaparát v provozu. Mohlo by dojít ke zniãení dat na kartû. Jak pouïívat Menu Stisknutím tlaãítka Menu zobrazte Menu. Pomocí ipek nahoru/dolû ovladaãe Jog zvolte poloïku, kterou chcete nastavit, a potom stisknutím pravé ipky ovladaãe Jog volbu potvrìte. Nyní pomocí ipek nahoru/dolû ovladaãe Jog nastavte poloïku, a stisknutím tlaãítka OK nastavení potvrìte. Opûtovn m stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïíte a zru íte Menu. Stisknutím tlaãítka Menu nastavení zru íte. Nastavení data a ãasu Zavfiete krytku objektivu, zapnûte LCD obrazovku a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte MODE SETUP a stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Zvolte nastavení data. Pomocí ipek nahoru/dolû zvolte pofiadí dne, mûsíce a roku. Pomocí ovladaãe Jog vloïte datum a potom ãas a stisknutím pravé ipky ovladaãe Jog nastavení potvrìte. Nakonec stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïíte. Opûtovn m stisknutím tlaãítka OK zru íte Menu. Stisknutím tlaãítka Menu zru íte nastavení a reïim Menu. Nastavené datum se zru í, ponecháte-li fotoaparát déle neï jednu hodinu bez baterií. Datum není pfiednastaveno pfii v robû. 7

5 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 9 Nastavení dioptrické korekce Toãte koleãkem dioptrické korekce, dokud neuvidíte ostfie a jasnû znaãku pro automatické ostfiení. Jas LCD obrazovky Pfii zavfieném krytu objektivu zapnûte LCD obrazovku, stisknûte tlaãítko Menu a zvolte. Stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog, a pomocí ipek nahoru/dolû zvolte hodnotu jasu (+ pro zesvûtlení obrazovky, pro její ztmavení). Stisknutím tlaãítka OK nastavení potvrìte. Stisknutím tlaãítka OK zru íte Menu. Pokud nejdfiíve stisknete tlaãítko Menu, nastavení bude zru eno. Formátování karet Zavfiete krytku objektivu, zapnûte LCD obrazovku a stisknûte tlaãítko Menu. Zvolte a stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Poté zvolte a stisknûte tlaãítko OK. Zvolte YES (chcete-li v tomto bodû formátování zru it, stisknûte NO), a znovu stisknûte tlaãítko OK. KdyÏ je formátování ukonãeno, na LCD obrazovce se objeví nápis NO PICTURE (Ïádn snímek). Zformátováním karty budou smazána v echna data (vãetnû dat, která byla fotoaparátem chránûna proti pfiemazání). Karty chránûné pfielepkami proti pfiemazání nelze formátovat. Ukládání: ãíslo sloïky a souboru Va e snímky se automaticky ukládají s ãísly do sloïek na pamûèovou kartu. SloÏky jsou oãíslovány od 100 do 999, soubory jsou oãíslovány mûsíci (1 9 = leden záfií, A = fiíjen, B = listopad, C = prosinec), dny a od 0001 do Máte dvû moïnosti ãíslování: AUTOFILE Pfii zmûnû karty nebo stfiídání karet bude pouïito stejné ãíslo sloïky a ãíslo souboru bude o jedno vy í neï poslední ãíslo souboru na poslední pouïité kartû, (napfiíklad z 0005 na 0006). NAME RESET Pfii zmûnû karty nebo stfiídání karet bude ãíslo sloïky a ãíslo souboru resetováno pokaïdé, kdyï vloïíte kartu do fotoaparátu (na 100 a na 0001). Otevfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte FILE (soubor) a stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Zvolte poïadované nastavení a stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïte. Opûtovn m stisknutím tlaãítka OK zru íte Menu. Pokud nejdfiíve stisknete tlaãítko Menu nastavení bude zru eno. Nastavení bude uchováno, dokud jej opût nezmûníte. Je-li dosaïeno ãísla 9999, nelze na kartu nahrát Ïádné dal í snímky ani v pfiípadû, Ïe je tû není zaplnûna. Zvuková signalizace Otevfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko Menu. Zvolte, a stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Pomocí ovladaãe Jog zvolte ON (signalizace zapnuta) nebo OFF (signalizace vypnuta). Stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïte. Opûtovn m stisknutím tlaãítka OK zru íte Menu. Pokud nejdfiíve stisknete tlaãítko Menu nastavení bude zru eno. Nastavení bude uchováno, dokud jej opût nezmûníte. Nastavení resetování: RESET nebo HOLD Pfiednastavení fotoaparátu je moïné nastavit na dva operaãní reïimy: Zvolíte-li RESET, budou ve kerá nastavení pfii vypnutí napájení nebo zmûnû karty resetována a vrácena k pûvodnímu nastavení. Zvolíte-li HOLD, zûstanou nastavení pro: reïimy blesku (kromû reïimu sníïení jevu ãerven ch oãí) kompenzaci expozice reïim bodového mûfiení vyváïení bílé ISO ostrost a nastavení resetování uchována na nastaven ch hodnotách. Otevfiete kryt objektivu a stisknûte tlaãítko Menu. Zvolte a stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Zvolte HOLD nebo RESET a stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïte. Opûtovn m stisknutím tlaãítka OK zru íte Menu. Pokud nejdfiíve stisknete tlaãítko Menu nastavení bude zru eno. Pfii vyjmutí baterií (otevfiení bateriového prostoru) budou nastavení vrácena k pûvodním hodnotám. 8 9

6 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 11 SNÍMÁNÍ FOTOGRAFIÍ Zapnutí napájení Otevfiete krytku objektivu. Na kontrolním displeji se zobrazí zb vající energie baterií, poãet zb vajících snímkû a zvolen reïim záznamu. Poté pfiístroj automaticky zkontroluje SmartMedia kartu. Pokud ve fotoaparátu není karta nebo je chránûna proti pfiepisu, indikátor chyby karty na kontrolním displeji a zelená kontrolka blikají. Pokud je tfieba kartu zformátovat, indikátor chyby karty na kontrolním displeji svítí a fotoaparát se pfiepne do reïimu formátování karty. Chcete-li napájení vypnout, zavfiete krytku objektivu. Poãkejte, dokud se objektiv plnû nezasune. Nedovolte, aby se krytka objektivu dot kala tubusu objektivu. Pokud fotoaparát 3 minuty nepouïíváte, pfiepne se pfiístroj do pohotovostního reïimu. Po 4 hodinách se napájení fotoaparátu automaticky vypne. Nikdy nevypínejte napájení, zatímco se ukládají snímky, protoïe by mohlo dojít ke zniãení dat na kartû. Kontrola baterií Pfii zapnutí napájení se na kontrolním displeji zobrazí zb vající energie baterií: Baterie jsou v pofiádku, pokud se zobrazení rozsvítí a po nûkolika vtefiinách zhasne. Pokud zobrazení bliká, baterie jsou slabé a mûly by b t brzo vymûnûny. Pokud toto zobrazení bliká a ostatní indikátory na kontrolním displeji pohasnou, baterie jsou vybité. KdyÏ se baterie vybijí, mûïe fotoaparát po pofiízení snímku nebo zapnutí napájení vydat nûkolik krátk ch pípnutí a na kontrolním displeji se rozbliká poãet zb vajících snímkû. Pokud se tak stane, nebude právû vyfotografovan snímek zpracován správnû. Ovûfiení poãtu zb vajících obrázkû Pfii zapnutí napájení je poãet zb vajících snímkû indikován na kontrolním displeji a li í se podle zvoleného reïimu záznamu a kapacity karty. V nûkter ch pfiípadech v ak mûïe b t moïné uloïit více snímkû, neï uvádí kontrolní displej. KdyÏ je pamûè karty zaplnûna, bliká zelená kontrolka a na LCD obrazovce se objeví nápis CARD FULL (karta zaplnûna). Na kontrolním displeji je zobrazena Maximální poãet uloïiteln ch snímkû ReÏim záznamu Poãet obrazov ch bodû Kapacita pamûti Standard SQ HQ SHQ 640 x x 960 Vysoká kvalita HQ SHQ SHQ-TIFF 2 MB MB MB MB MB MB Zapamatujte si DrÏte fotoaparát pevnû obûma rukama. Dejte pozor, aby va e prsty nebo fiemínek nezakryly objektiv nebo blesk. DrÏíte-li fotoaparát vertikálnû, drïte fotoaparát bleskem smûrem nahoru. Fotografování pomocí optického hledáãku Pomocí optického hledáãku zvolte kompozici zábûru tak, aby byl fotografovan objekt uvnitfi znaãek automatického ostfiení. Rámeãek hledáãku ukazuje oblast, ve které lze snímat objekty v nekoneãnu ( ). Obrazová oblast se nicménû posune níïe v hledáãku, kdyï se pfiiblíïíte k fotografovanému objektu, zejména pfii fotografování teleobjektivem. Pracovní rozsah je 0,2 m aï nekoneãno ( ). Pro vzdálenosti men í neï 0,8 m je tfieba pouïít reïim Makro. Stisknûte napûl tlaãítko spou tû, ãímï se uzamkne zaostfiení a hodnota expozice. AÏ se rozsvítí zelená kontrolka (pokud pouze bliká, expozice není zaaretována), stisknûte úplnû tlaãítko spou tû (bez pohnutí s fotoaparátem). Zvukov signál (pípnutí) potvrzuje, Ïe snímek byl úspû nû sejmut. Zelená kontrolka bliká, zatímco se na kartu ukládají data. KdyÏ pfiestane blikat (asi po 2 aï 40 sekundách), je fotoaparát pfiipraven na dal í snímek. Nikdy neotevírejte kryt karty, nevyjímejte kartu, nevyjímejte baterie ani nevytahujte konektor, pokud bliká zelená kontrolka. Mohlo by dojít ke zniãení dat na kartû. Fotografování pomocí LCD obrazovky Otevfiením krytky objektivu zapnûte napájení a stiskem tlaãítka zapnutí/vypnutí LCD obrazovky obrazovku zapnûte. Zamifite fotoaparát na fotografovan objekt pfii pohledu na LCD obrazovku a sejmûte obrázek stejn m zpûsobem, jak je popsáno v pfiedchozí kapitole. Obraz, kter se objeví na LCD obrazovce je urãen pouze pro úãely vytvofiení kompozice zábûru a také usnadàuje zábûry zblízka. 11

7 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 13 Z dûvodu men ího nebezpeãí rozh bání zábûru a niï í spotfieby energie, a také krat ího ãasu zápisu snímku doporuãujeme pouïívat optick hledáãek. Následující efekty na LCD obrazovce jsou normální a nejedná se o závadu: pokud je objekt pozorován diagonálnû (jev je ménû patrn v reïimu zobrazení), mohou se zdát hrany na obrazovce klikaté; je-li snímek fotografován v jasném prostoru, mohou se na obrazovce objevit vertikální linky. Vyti tûné snímky budou zobrazovat o málo vût í plochu, neï náhledy, které vidíte v hledáãku nebo na LCD obrazovce. OkamÏit náhled MÛÏete rychle pfiepínat z reïimu záznamu do reïimu zobrazení, a ovûfiit si tak snímek, kter jste právû vyfotografovali. Pfii otevfieném krytu objektivu rychle dvakrát stisknûte tlaãítko zapnutí/vypnutí LCD obrazovky a zobrazte tak snímek na obrazovce. Chcete-li se vrátit do reïimu záznamu, stisknûte tlaãítko zapnutí/vypnutí LCD obrazovky nebo napûl stisknûte tlaãítko spou tû. Transfokátor MÛÏete si zvolit irokoúhlé zábûry (pfiitlaãte páãku trojnásobného transfokátoru smûrem k W) nebo zábûry teleobjektivem (pfiitlaãte ji smûrem k T). ReÏim digitálního pfiiblíïení V reïimu digitálního pfiiblíïení lze objekt fotografovat ve dvojnásobném zvût ení. Pfii pouïití s 3x optick m transfokátorem dosáhnete aï 6x pfiiblíïení. Otevfiete kryt objektivu, stisknûte dvakrát tlaãítko Makro/digitálního pfiiblíïení a stisknûte dolní ipku ovladaãe Jog pro dvojnásobné zvût ení. Tento reïim lze pouïít pouze v reïimu záznamu SQ (kter je automaticky nastaven). Fotografování s bleskem Je-li blesk zavfien a jeho pouïití je potfiebné, bliká oranïová kontrolka. Pfied pouïitím blesk vyklopte. KdyÏ oranïová kontrolka zhasne, stisknûte napûl tlaãítko spou tû. Pokud oranïová kontrolka zûstává rozsvícená, je blesk nabit (pokud kontrolka bliká, nabíjení je tû není ukonãeno). Poté stisknûte tlaãítko spou tû úplnû a pofiiìte snímek. Blesk nelze pouïít v reïimu sekvenãního snímání nebo v panoramatickém reïimu. Pfii pouïití blesku v reïimu Makro nemusí mít blesk správn úãinek. Dosah blesku: W ( irokoúhlé zábûry): 0,2 4 m. T (zábûty teleobjektivem): 0,2 2,6 m. Jak zvolit reïim blesku ReÏim blesku zvolíte stisknutím tlaãítka blesku (reïimy se pfiepínají v následujícím pofiadí). 12 Zvolen reïim je zobrazen na kontrolním displeji. Pokud se neobjeví Ïádn symbol, zvolili jste reïim automatického blesku. KdyÏ bliká oranïová kontrolka, blesk se právû dobíjí. Poãkejte dokud nezhasne a pak pofiiìte snímek. (Îádn symbol) Automatick blesk Blesk se odpálí automaticky pfii nedostateãném osvûtlení a v protisvûtle. Pro odpálení blesku je tfieba umístit objekt doprostfied znaãek automatického ostfiení/ korekce protisvûtla. SníÏení v skytu jevu ãerven ch oãí Jev»ãerven ch oãí«je sníïen pomocí série nûkolika pfiedbleskû, které zpûsobí zúïení zornic. Oãi se pak zdají na fotografii ménû ãervené. Trvá to asi jednu sekundu, neï se spustí závûrka. Nejlep ích v sledkû dosáhnete, pokud se fotografované osoby dívají bûhem pfiedbleskû pfiímo na fotoaparát a nejsou v pfiíli velké vzdálenosti. Jev ãerven ch oãí nelze vïdy úspû nû redukovat, jsou-li reflexy fotografovan ch osob zpomalené (napfiíklad vlivem lékû nebo alkoholu). Vyrovnávací blesk (vnucen blesk) Blesk se odpálí nezávisle na svûteln ch podmínkách, napfiíklad v silném protisvûtle, kdy je moïné takto prosvûtlit tváfie v popfiedí. Tento reïim je také uïiteãn pfii korekci nepfiirozeného barevného spektra vytváfieného umûl m osvûtlením (napfi. záfiivkami). Nemusel by mít poïadovan efekt pfii pfiíli jasném svûtle. ReÏim pouïívejte v mezích dosahu blesku. SLOW ReÏim synchronizace blesku s pomalou závûrkou Tento reïim slouïí k fotografování noãních zábûrû. Blesk je odpálen bûhem první poloviny expoziãní doby pfii pomalé závûrce. ProtoÏe rychlost závûrky je pomalá, doporuãujeme pouïít stativ. Pohybující se objekty budou na fotografii rozmazané. SLOW ReÏim sníïení jevu ãerven ch oãí + synchronizace blesku s pomalou závûrkou SlouÏí k fotografování noãních zábûrû osob. Blesk je automaticky odpálen, kdyï se otevfie závûrka. ProtoÏe rychlost závûrky je pomalá, doporuãujeme pouïít stativ. Pohybující se objekty budou na fotografii rozmazané. Vypnut blesk (OFF) Tento reïim je uïiteãn pro snímání napfi. ohàostrojû, osvûtlen ch noãních scén a na místech, kde je fotografování s bleskem zakázáno. ProtoÏe rychlost závûrky je pomalá, doporuãujeme pouïít stativ. Pohybující se objekty budou na fotografii rozmazané. Symbol vypnutého blesku se také objeví, kdyï je blesk sklopen. 13

8 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 15 ZAOST OVÁNÍ Automatické zaostfiování/aretace zaostfiení Fotoaparát CAMEDIA C-960ZOOM je vybaven funkcí automatického zaostfiování. V nûkter ch situacích je tfieba pouïít aretaci zaostfiení. Hlavní objekt není umístûn uprostfied znaãek automatického ostfiení: Umístûte hlavní objekt doprostfied znaãek automatického ostfiení, stisknûte ãásteãnû tlaãítko spou tû a podrïte jej v této poloze. Svítí zelená kontrolka vedle hledáãku (pokud pouze bliká, ostfiení nebylo zaaretováno a musíte proces zaostfiení opakovat). ZmûÀte pozici objektu v rámeãku a úplnû stisknûte tlaãítko spou tû. Objekty s mal m kontrastem: Zaostfiete na nûjak pfiedmût s dostateãn m kontrastem, kter se nachází ve stejné vzdálenosti jako objekt, kter chcete snímat. PouÏijte aretaci zaostfiení (stisknûte napûl tlaãítko spou tû) a poté zaostfiete na objekt s mal m kontrastem. Stisknûte úplnû tlaãítko spou tû. Objekty bez vertikálních linií: Zaostfiete s fotoaparátem ve vertikální poloze, pouïijte aretaci zaostfiení (viz v e), poté otoãte fotoaparát do horizontální polohy a vyfotografujte snímek. Objekty v pfiíli jasném svûtle: Zaostfiete na jin pfiedmût ve stejné vzdálenosti jako fotografovan objekt, pouïijte aretaci zaostfiení a vraète se k fotografovanému objektu. Dva pfiekr vající se objekty: Pokud se objekt zdá rozostfien pfiestoïe svítí zelená kontrolka, zaostfiete nejprve na jin objekt ve stejné vzdálenosti od fotoaparátu, pouïijte aretaci zaostfiení (viz v e), vraète se k pûvodnímu objektu a pofiiìte snímek. Pfiíli rychle se pohybující objekty: Zaostfiete zábûr na stejnou vzdálenost, pouïijte aretaci zaostfiení (viz v e), vraète se k pûvodnímu objektu a snímek vyfotografujte. Rychlé zaostfiování Pracovní rozsah rychlého zaostfiování 2,5 m T W Pracovní rozsah mimo dosah blesk 0.75m 1m 1.7m 2.6m 4m 4.6m 5m Pracovní rozsah rychlého zaostfiování Pracovní rozsah mimo dosah blesk T W 0.75m 1m 1.7m 4m 4.6m 5m Funkce rychlého zaostfiování je obzvlá tû uïiteãná, kdyï potfiebujete rychle pofiídit snímek, protoïe vám umoïàuje zvolit si pfiednastavenou ohniskovou vzdálenost. Otevfiete krytku objektivu, stisknûte napûl tlaãítko spou tû a stisknutím horní ipky ovladaãe Jog zvolte nekoneãno ( ) nebo stisknutím dolní ipky zvolte vzdálenost 2,5 m. Poté stisknûte úplnû tlaãítko spou tû. ZOBRAZENÍ SNÍMKÒ NA LCD OBRAZOVCE Po sejmutí fotografií je mûïete kdykoliv zobrazit na LCD obrazovce. Zavfiete kryt objektivu a stisknutím tlaãítka zapnutí/vypnutí LCD obrazovky ji zapnûte. Fotoaparát zkontroluje kartu. Pokud není ve fotoaparátu vloïena karta nebo je-li karta vadná, rozbliká se na kontrolním displeji indikátor chyby karty. Pokud je tfieba kartu zformátovat, pfiejde fotoaparát automaticky do reïimu formátování karty. Po nûkolika sekundách se na LCD obrazovce objeví poslední pofiízen snímek spolu s ãíslem snímku, reïimem záznamu a indikátorem zb vající energie baterií. (V závislosti na proveden ch nastaveních se objeví datum, indikátor tisku a ochrany.) Pokud nebyl uloïen Ïádn snímek, objeví se NO PICTURE. S kaïd m stisknutím pravé/levé ipky ovladaãe Jog si mûïete prohlíïet pfiedchozí/ následující snímky. S kaïd m stisknutím horní/dolní ipky ovladaãe Jog si mûïete prohlíïet pfiedchozí nebo následující sadu 10 snímkû

9 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 17 Zobrazení: ãíslo sloïky a ãíslo souboru MÛÏete zvolit, zda se má zobrazovat ãíslo souboru (FILE No.) nebo ãíslo snímku (FRAME No.). V reïimu sdruïeného náhledu se vïdy zobrazuje jen ãíslo snímku. Po vypnutí se fotoaparát automaticky vrátí do reïimu zobrazení ãísla snímku. Pfiepnutí na zobrazení ãísla souboru (bez zobrazení data) provedete tak, Ïe zavfiete krytku objektivu, zapnete LCD obrazovku a stisknete tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte No. A poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Zvolte FILE No. a stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïte. Opûtovn m stisknutím tlaãítka OK zru íte Menu. Pokud stisknete tlaãítko Menu dfiíve neï tlaãítko OK, nastavení bude zru eno. ReÏim zobrazení sdruïeného náhledu MÛÏete najednou zobrazit 4, 9 nebo 16 snímkû najednou. Pfii zavfiené krytce objektivu a zapnuté LCD obrazovce stisknûte páãku transfokátoru smûrem k W. Pomocí pravé/ levé ipky ovladaãe Jog zvolte následující/pfiedchozí snímky a pomocí horní/dolní ipky zvolte následující/pfiedchozí skupinu snímkû. Stisknutím páãky transfokátoru smûrem k T zobrazíte právû zvolen snímek. MÛÏete si zvolit poãet snímkû zobrazen ch v reïimu zobrazení sdruïeného náhledu. Zavfiete krytku objektivu, zapnûte LCD obrazovku a poté stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte, poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Zvolte 4, 9 nebo 16. Stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïíte. âíslo se objeví na kontrolním displeji, ne v ak v pfiípadû, Ïe zvolíte 16. Opûtovn m stisknutím tlaãítka OK zru íte Menu. Pokud stisknete tlaãítko Menu dfiíve neï tlaãítko OK, nastavení bude zru eno. ReÏim zobrazení detailu (digitální pfiiblíïení) Chcete-li zkontrolovat takové detaily jako je ostrost, je moïné snímky pro lep í kontrolu zvût it na LCD obrazovce. Zobrazte snímek, kter chcete zvût it (viz v e). KaÏd m stisknutím páãky transfokátoru smûrem k T je snímek zvût en 1,5x, 2x, 2,5x a 3x. Stisknutím páãky transfokátoru se vrátíte k normálnímu 1x zobrazení. Pomocí tlaãítka Jog zvolte ãást obrázku, kterou si chcete prohlédnout. Pomocí pravé/levé ipky ovladaãe Jog zobrazíte následující/pfiedchozí snímek. ReÏim prezentace MÛÏete automaticky procházet v echny snímky, jako pfii promítání diapozitivû. Zavfiete krytku objektivu, zapnûte LCD obrazovku a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte, poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Pomocí ovladaãe Jog zvolte rychlost SLOW (pomalá) obrázek se mûní kaïd ch 15 sekund, FAST (rychlá) kaïdé dvû sekundy.) Poté stisknutím tlaãítka OK spusète promítání. Dal ím stisknutím tlaãítka OK promítání zastavíte. Tento reïim je tfieba manuálnû zastavit, jinak pobûïí po dobu asi 30 minut (kdyï není pfiipojen síèov adaptér). Tento reïim je také k dispozici jako reïim zobrazení sdruïeného náhledu. Ochrana MÛÏete zabránit nechtûnému vymazání snímkû, které chcete uchovat: zobrazte snímek, kter chcete chránit (viz v e) a stisknûte tlaãítko ochrany. Na LCD obrazovce se objeví indikátor ochrany (ikona klíãe). Chcete-li ochranu snímku zru it, stisknûte tlaãítko ochrany znovu. Zapnutí a zru ení ochrany snímku je moïné také v reïimu zobrazení sdruïeného náhledu. Ochrana snímku není moïná, pokud je na kartû umístûna pfielepka proti pfiepisu. Chránûn snímek lze smazat zformátováním karty. Mazání snímkû MÛÏete vymazat jednotlivé snímky nebo celou kartu. Chránûné snímky není moïné vymazat (zru te nejprve ochranu). ReÏim mazání je k dispozici také v reïimu zobrazení sdruïeného náhledu. Chcete-li vymazat jeden snímek, zobrazte snímek, kter chcete vymazat (viz v e) a stisknûte tlaãítko mazání. Zvolte YES (ano) (mazání mûïete v tomto bodû zru it stisknutím NO [ne]) a stisknûte tlaãítko OK. Chcete-li vymazat v echny snímky na kartû, zavfiete kryt objektivu, zapnûte LCD obrazovku a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte a poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Zvolte a stisknûte tlaãítko OK. Zvolte YES (ano) (nebo NO pokud chcete mazání zru it) a znovu stisknûte tlaãítko OK. Na LCD obrazovce se objeví nápis NO PICTURE (Ïádn snímek). ReÏim Makro ReÏim Makro vám jiï ze vzdálenosti 20 cm umoïní fotografovat malé pfiedmûty o velikosti pfiibliïnû 6 x 8 cm tak, aby zcela vyplnily plochu snímku. (Pracovní rozsah: 0,2 0,8 m.) Otevfiete krytku objektivu, stisknûte tlaãítko Makro/digitální pfiiblíïení. Na kontrolním displeji se zobrazí. Vyfotografujte snímek bûïn m zpûsobem. LCD obrazovka se automaticky zapne. Ovûfite si v sledek na LCD obrazovce a zkontrolujte, zda blesk docílil poïadovaného efektu

10 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 19 RÒZNÁ NASTAVENÍ Kompenzace expozice Kromû automatické expozice lze expozici nastavit také manuálnû o +/ 2 (v krocích po 0,5). Otevfiete krytku objektivu, stisknûte tlaãítko Menu a zvolte. Nastavte, je-li objekt z vût í ãásti jasn. Nastavte +, je-li objekt pfieváïnû tmav. Stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïte. Opût stisknûte tlaãítko OK. Na kontrolním displeji se objeví. Pokud nejdfiíve stisknete tlaãítko Menu, nastavení bude zru eno. Intenzita blesku není kompenzována. ReÏim bodového mûfiení svûtla Umístûte fotografovan objekt doprostfied znaãek automatického ostfiení. Otevfiete krytku objektivu, stisknûte tlaãítko Menu a pomocí ovladaãe Jog zvolte. Poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog a zvolte SPOT. Stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïte. Znovu stisknûte tlaãítko OK. Na kontrolním displeji se objeví. Pokud nejdfiíve stisknete tlaãítko Menu, nastavení bude zru eno. VyváÏení bílé VyváÏení bílé, které je za normálních okolností automatické, lze nastavit také manuálnû. Zvolen reïim (kromû reïimu AUTO) se zobrazí na kontrolním displeji. VyváÏení bílé reaguje velmi citlivû na smí ené svûtelné podmínky a nemusí b t vïdy ideální. Otevfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte WB (White balance vyváïení bílé) a poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Podle potfieby zvolte AUTO, Denní svûtlo, ZataÏeno, Îárovkové svûtlo a Záfiivkové svûtlo. Stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïte. Znovu stisknûte tlaãítko OK. Pokud místo toho stisknete tlaãítko Menu, nastavení bude zru eno. Volba reïimu záznamu K volbû mezi reïimy SQ (standard), SQ-HIGH, HQ (vysoká kvalita), SHQ (super vysoká kvalita) nebo SHQ-TIFF, otevfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte reïim záznamu pod. Chcete-li zvolit reïimy SHQ-TIFF nebo SQ-HIGH, stisknûte horní tlaãítko ovladaãe Jog na dvû sekundy. Stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïte. Znovu stisknûte tlaãítko OK. Pokud místo toho stisknete tlaãítko Menu, nastavení bude zru eno. Zvolen reïim záznamu se objeví na kontrolním displeji. (Pfii zvolení SHQ-TIFF nebo SQ-HIGH budou znaãky SHQ nebo SQ blikat.) MÛÏete také provádût nastavení pfiímo zde stisknutím tlaãítka OK a následovn m pouïitím ovladaãe Jog. Nastavení bude uchováno aï do okamïiku, neï jej znovu upravíte. 18 ReÏim Rozli ení Komprese SHQ 1280 x 960 Minimální (JPEG) Îádná (TIFF vût í velikost souboru) HQ 1280 x 960 Standardní SQ/SQ-HIGH 640 x 480 Standardní/Nízká Poãet zb vajících snímkû se li í v závislosti na reïimu záznamu. Formát TIFF vyïaduje více místa na kartû neï jiné reïimy. Obrázky uloïené v reïimech HQ a SHQ mají stejn poãet obrazov ch bodû, ale reïim SHQ pouïívá niïní kompresi, která umoïàuje lep í kvalitu obrazu pfii jeho zvût ení. Ukládání nebo zobrazení obrázkû v reïimu SHQ mûïe trvat o nûco déle. ISO MÛÏete si naprogramovat fotoaparát na hodnoty, jejichï citlivost je orientována na citlivost tradiãního filmu. Máte moïnost zvolit AUTO, ISO 125, 250 a 500. Otevfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte ISO a poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Zvolte citlivost. Nastavení uloïte stisknutím tlaãítka OK. Znovu stisknûte tlaãítko OK. Pokud nejprve stisknete tlaãítko Menu, nastavení bude zru eno. Zvolíte-li jiné nastavení neï AUTO, zobrazí se ISO na kontrolním displeji. Snímky pofiízené za patn ch svûteln ch podmínek budou lep í, ale také zrnitûj í, nastavíte-li ISO na jednu z vy ích hodnot, t.j. na ISO 250 nebo ISO 500. Ostrost Ostrost lze zvolit buì normální nebo zmûkãenou, která je obzvlá tû vhodná, pokud chcete snímky prohlíïet na poãítaãi. Otevfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte a poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Zvolte NORMAL (normální) nebo SOFT (zmûkãená). Nastavení uloïte stisknutím tlaãítka OK. Znovu stisknûte tlaãítko OK. Pokud místo toho stisknete tlaãítko Menu, nastavení bude zru eno. Sekvenãní reïim V reïimu sekvenãního snímání (vhodn pro rychle se pohybující objekty) fotoaparát po stisknutí tlaãítka spou tû v reïimu záznamu SQ pofiídí rychle za sebou aï 10 snímkû. Doba ukládání snímkû je cca. 10 sekund. Otevfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte a poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Zvolte SEQUENCE (sekvenãní snímání). Stisknûte tlaãítko OK a na kontrolní displeji se zobrazí. 19

11 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 21 Znovu stisknûte tlaãítko OK. Pokud místo toho stisknete tlaãítko Menu, nastavení bude zru eno. V tomto reïimu není moïné pouïít blesk. JelikoÏ je z dûvodu zabránûní rozh bání fotoaparátu nastavena doba expozice na 1/30 vtefiiny, mohou b t snímky tmav í, neï jste oãekávali. Panoramatick reïim Otevfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko Menu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte a poté stisknûte pravou ipku ovladaãe Jog. Pomocí ovladaãe Jog zvolte smûr kter m budete panorama pofiizovat (doprava, doleva, nahoru, dolû) a nastavení uloïte stisknutím tlaãítka OK. Sejmûte maximálnû 10 obrázkû, a to tak, aby se jejich okraje pfiekr valy. Panoramatick reïim zru íte opûtovn m stisknutím tlaãítka Menu. Panoramatick reïim je k dispozici pouze pfii pouïití standardní SmartMedia karty Olympus a uïivatelského software. Zaostfiení, vyváïení bílé a expozice jsou urãeny prvním snímkem, kter by proto nemûl b t pfiíli jasn ani pfiíli tmav. Pro spojení snímkû do panoramatického obrázku je zapotfiebí dodávan obsluïn software. V panoramatickém reïimu není moïné pouïít blesk. Pokud je snímek pofiízen v reïimu záznamu TIFF, bude automaticky zaznamenán v reïimu SHQ (JPEG). Ideální je SQ reïim. Samospou È Otevfiete krytku objektivu a stisknûte tlaãítko samospou tû. Ovûfite si, zda se na LCD obrazovce a/nebo na kontrolním displeji objeví. Umístûte fotoaparát (nejlépe na stativ) a stisknûte tlaãítko spou tû. Pfied pofiízením snímku bude signál samospou tû 10 sekund svítit a poslední dvû sekundy blikat. LCD obrazovka Kontrolní displej Tato funkce se po spu tûní závûrky automaticky zru í. Chcete-li reïim zru it, vraète se zpût do Menu (na OFF). Chcete-li samospou È po její aktivaci zru it, stisknûte napûl tlaãítko spou tû nebo znovu stisknûte tlaãítko samospou tû. P IPOJENÍ K TELEVIZORU Pomocí dodávaného video kabelu lze snímky zobrazit na obrazovce televizoru: pfii vypnutém fotoaparátu pfiipojte kabel k v stupnímu video konektoru fotoaparátu a ke vstupnímu konektoru vypnutého televizoru. Zapnûte televizor a stisknûte tlaãítko zapnutí/vypnutí LCD obrazovky na fotoaparátu. Pomocí ovladaãe Jog zvolte snímky. LCD obrazovka se nyní automaticky vypne. Konzultujte také návod k va emu televizoru/videu. Obraz se mûïe na televizní obrazovce objevit mimo stfied a mûïe mít ãern rámeãek, kter se mûïe také objevit pfii vyti tûní na video tiskárnû. Doporuãujeme pouïití síèového adaptéru (volitelné vybavení). Obrazy zobrazené na televizní obrazovce je moïné zaznamenat na video kazetu. TISK SNÍMKÒ K dispozici jsou rûzné zpûsoby tisku obrázkû uloïen ch na SmartMedia kartû. 1. MÛÏete vloïit tisková data (datum a ãas) na va em fotoaparátu C-960ZOOM (tisk z karty: viz níïe). Tato data se ukládají spolu s obrázkem na kartu a lze je pfieãíst v minilabu, která podporuje systém»digital Print Order Format (DPOF)«nebo»Design Rule for Camera File system (DCF)«. Tisk lze uskuteãnit bez jak chkoliv dal ích nastavení. 2. Pfiím tisk pomocí vloïení SmartMedia karty do tiskáren Olympus P-330NE nebo P-330E. Nejsou tfieba Ïádné kabely. 3. Pomocí volitelného pfiíslu enství USB ãteãky/zapisovaãky, adaptéru pro disketové mechaniky FlashPath nebo PCMCIA adaptéru, mûïete pfiená et zaznamenané obrázky do poãítaãe a vytváfiet v tisky. Tisková data zapsaná jin m zafiízením, které podporuje DPOF systém, nelze zmûnit na tomto fotoaparátu. Fotoaparát nelze pfiipojit k tiskárnám Olympus P-300E nebo P-150E. Definování/V bûr snímkû pro tisk Zavfiete krytku objektivu, zapnûte LCD obrazovku a dvakrát stisknûte tlaãítko tisku. Pomocí ovladaãe Jog zvolte (1 snímek) nebo (v echny snímky). Stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïíte. Na LCD obrazovce se objeví odpovídající symbol. Zvolíte-li reïim 1 snímku, mûïete nyní pomocí ovladaãe Jog oznaãit snímky, které mají b t vyti tûny. Stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïíte. Zvolte RESET, chcete-li zru it ve keré v bûry

12 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 23 Pokud stisknete tlaãítko OK nebo tlaãítko tisku nebo pokud vypnete LCD obrazovku v nevhodn okamïik pfii vkládání nastavení, nastavení bude zru eno. V bûr lze také provádût v reïimu zobrazení sdruïeného náhledu. Tisk data Zavfiete krytku objektivu, zapnûte LCD obrazovku a stisknûte tlaãítko tisku. Pomocí ovladaãe Jog zvolte DATE (datum) nebo TIME (ãas) pod (chcete tisk v tomto bodû zru it, zvolte OFF), a poté stisknutím tlaãítka OK nastavení uloïte. Pokud stisknete tlaãítko tisku nebo pokud vypnete LCD obrazovku v nevhodn okamïik pfii vkládání nastavení, nastavení bude zru eno. Snímky pofiízené aï po zvolení této funkce nebudou vyti tûny. Pfii pouïití tiskárny Olympus P-330NE/P-330E musí b t tisk data nastaven na tiskárnû. Tisk na tiskárnû P-330NE/P-330E Tiskárny P-330NE a P-330E tisknou snímky ze SmartMedia karet a neslouïí k pfiímému pfiipojení na fotoaparát. Nemohou b t pfiipojeny na poãítaãov konektor fotoaparátu a jejich v kon je omezen, jsou-li pfiipojeny na video v stupní konektor fotoaparátu. Obû tiskárny poskytují následující funkce: Tisk jednoho snímku Vícenásobn tisk (4/9/16 snímkû) V bûrov tisk na tiskárnû V bûrov tisk (v bûr na digitálním fotoaparátu) Tisk detailu (1,5x/2x) Tisk data Zrcadlov tisk Sluãitelnost s funkãními kartami Olympus Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze tiskáren. POUÎÍVÁNÍ OSOBNÍHO POâÍTAâE PoÏadavky na poãítaãov systém Chcete-li vyuïívat dodávan obsluïn software, musí poãítaã pouïit s fotoaparátem splàovat následující minimální poïadavky: IBM PC/AT kompatibilní Windows 98/95/NT 4.0: CD-ROM mechanika Volné místo na HDD: Minimální RAM: Rozhraní: Monitor: (doporuãeno Pentium) 45 MB 24 MB RS-232C, SUB-D 9-pin Tisíce barev Rozli ení 640 x 480 Apple Macintosh Procesor: PowerPC 601 nebo novûj í Operaãní systém: Mac OS nebo novûj í CD-ROM mechanika Volné místo na HDD: 45 MB Minimální RAM: 24 MB Rozhraní: Standardní Mac sériov port Monitor: Tisíce barev Rozli ení 640 x 480 imac lze pouïít pouze se SmartMedia ãteãkou/zapisovaãkou

13 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 25 Pfiipojení k osobnímu poãítaãi IBM PC/AT IBM PC/AT SUB-D 9-pin sériov port RS-232C PC sériov kabel Poãítaãov konektor Transferring data to the PC Pfienos obrazov ch dat pomocí dodávaného software Instalace a ovládání programu viz softwarová pfiíruãka na CD. Dodávan software zahrnuje následující funkce: Pfienos obrázkû do poãítaãe Pfienos snímkû prostfiednictvím RS-232C kabelu, podpora pro pfiidání/zru ení ochrany snímkû, vymazání snímkû, nastavení data a dal í. Pro pfienos snímkû spusèe obsluïn software a zvolte»download all images«(pfienést v echny snímky) v nabídce»camera«(fotoaparát). ProhlíÏeã obrázkû Jednotlivé zobrazení a zobrazení sdruïeného náhledu, prezentace, a snadné ukládání obrázkû. Sériov port Konverzní konektor pro Macintosh Poãítaãov konektor RS-232C PC sériov kabel Zmûna formátu Otáãení obrázkû, pfiejmenování souboru. Zpracování obrázkû K dispozici jsou následující funkce: otáãení (90 po smûru/proti smûru hodinov ch ruãiãek, 180, libovoln úhel), zmûna poãtu barev, zmûna rozmûru, vloïení textu a filtrace (jas, kontrast, vyváïení barev, ostrost). Nejdfiíve ze v eho instalujte CAMEDIA Master software Pfied pfiipojením se ujistûte, Ïe je napájení fotoaparátu a poãítaãe vypnuto. IBM PC/AT kompatibilní Pfiipojte dodávan RS-232C PC sériov kabel do 9-pólového SUB-D konektoru sériového portu COM 1 nebo COM 2 poãítaãe. Apple Macintosh nebo kompatibilní Pfiipojte fotoaparát k sériovému portu poãítaãe (k sériovému portu modemu nebo tiskárny) pomocí dodávaného konverzního konektoru (nelze jej pouïít k pfiipojení tiskárny na Macintosh). Poté pfiipojte RS-232C PC sériov kabel. Pfii pfiipojení k portu tiskárny vypnûte AppleTalk. Otevfiete kryt konektoru na fotoaparátu a zasuàte druh konec kabelu do zdífiky. Nyní zapnûte poãítaã, otevfiete krytku objektivu fotoaparátu a poté spusète instalovan obsluïn software. Ostatní funkce fotoaparátu jsou nyní vypnuté. Doporuãujeme pouïít síèov adaptér (volitelné vybavení), zejména pro stahování obrazov ch dat. Panoramatická funkce Spojení snímkû pofiízen ch fotoaparátem v panoramatickém reïimu. Funkce Template Propojení obrazov ch dat s originálními vzorov mi rámeãky. Tisk Jednotliv tisk, tisk data, tisk sdruïeného náhledu, nûkolikanásobn tisk (3/4/6)

14 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 27 Pfiím pfienos ze SmartMedia karty VloÏte kartu správnû PCMCIA adaptér Pomocí PCMCIA adaptéru (volitelné vybavení) lze obrazová data ze SmartMedia karty pfiená et do poãítaãe vybaveného PCMCIA slotem nebo externí ãteãkou/ zapisovaãkou pro PC karty. Adaptér pro 3,5 mechaniky FlashPath Pomocí adaptéru FlashPath pro 3,5 mechaniky (volitelné vybavení) lze obrazová data ze SmartMedia karty pfiená et pfiímo do poãítaãe vybaveného 3,5 disketovou mechanikou. SmartMedia ãteãka/zapisovaãka Obrazová data ze SmartMedia karty lze do poãítaãe (Windows 98/Mac OS 8.6) vybaveného USB portem pfiímo pfiená et pomocí USB SmartMedia ãteãky/ zapisovaãky (volitelné vybavení). Zafiízení nemusí pracovat správnû ve v ech operaãních systémech. Viz informace o sluãitelnosti v návodu. NepouÏívejte v poãítaãi SmartMedia karty s pfielepkou proti pfiepisu. Do lo by k vyvolání chyby. Sluãitelnost obrazov ch dat Pfii snímání s tímto fotoaparátem a zobrazení jin mi modely Modely Zobrazení C-860L C-2020ZOOM C-21 C-2500L C-920ZOOM C-2000ZOOM C-900ZOOM C-830L C-840L C-820L C-420L C-1400XL C-1400L C-1000L Pfii snímání s jin mi modely a zobrazení tímto fotoaparátem Modely Zobrazení C-860L C-2020ZOOM *1 C-21 *1 C-2500L *2 C-920ZOOM C-2000ZOOM *1 C-900ZOOM C-830L C-840L C-820L C-420L C-1400XL C-1400L C-1000L *1: Snímky uloïené v reïimu TIFF a velké snímky uloïené v reïimu SHQ budou zobrazeny jako sdruïen náhled. *2: V echny snímky kromû snímkû uloïen ch v reïimu SQ budou zobrazeny jako sdruïen náhled

15 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 29 Schéma systému Pfii pfiipojení volitelného vybavení jsou k dispozici následující moïnosti: TV RÒZNÉ Otázky a odpovûdi/odstraàování potíïí Chybová hlá ení LCD obrazovka Error (chyba) Ve fotoaparátu není vloïena karta. Tiskárna (P-330NE/P-330E) NO CARD Karta je zaplnûna. FlashPath CARD FULL SmartMedia PCMCIA adaptér pro SmartMedia karty MO mechanika WRITE-PROTECT Na kartû je pfielepka proti pfiepisu. Fotoaparát nemûïe pfiejít do reïimu záznamu, mazání nebo formátování karty. SmartMedia ãteãka/ zapisovaãka CARD ERROR Fotoaparát nemûïe pfiejít do reïimu záznamu, zobrazení nebo mazání. Pokud nepomûïe oãi tûní konektoru nebo zformátování karty, kartu nelze pouïít. TV Poãítaã Fotoaparát nepracuje Otevfiete kryt objektivu. VloÏte správnû baterie. VymûÀte baterie. Pfied pouïitím ve fotoaparátu nechejte baterie zahfiát. Není fotoaparát pfiipojen k poãítaãi? Zavfiete kryt objektivu a znovu jej otevfiete (fotoaparát byl v úsporném reïimu). AC síèov adaptér Fotoaparát Pfii stisku spou tû není pofiízen Ïádn obrázek Sejmûte prst ze spou tû a vyãkejte, aï pfiestane blikat zelená nebo oranïová kontrolka (nabíjí se blesk nebo se ukládají data). V pfiístroji není vloïena SmartMedia karta vloïte ji. SmartMedia karta je plná nebo chránûná proti zápisu vymûàte ji nebo vymaïte nechtûné snímky, nebo pfieneste obrazová data do poãítaãe. VymûÀte baterie. Neodpálí se blesk Blesk dosud není vyklopen. Sníman objekt je pfiíli svûtl. Nastavte blesk do reïimu vyrovnávacího blesku (Fill-In). Blesk nepracuje v reïimu sekvenãního snímání nebo v panoramatickém reïimu

16 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 31 JiÏ pofiízené snímky se nezobrazují na LCD obrazovce Zavfiete kryt objektivu a stisknûte tlaãítko zapnutí/vypnutí LCD obrazovky. Zkontrolujte poãet zb vajících snímkû. Nejsou uloïeny Ïádné snímky. MoÏná chyba karty. LCD obrazovka nefunguje, je-li fotoaparát pfiipojen k televizoru. LCD obrazovka je patnû ãitelná Nastavte jas obrazovky. Vyh bejte se pfiímému sluneãnímu svûtlu. Chybové hlá ení bûhem pfienosu dat do poãítaãe Zapojte kabel správnû. Otevfiením krytky objektivu zapnûte napájení fotoaparátu. VymûÀte baterie nebo pouïijte síèov adaptér. Pomocí dodávaného software zvolte sériov port. Zpfiístupnûte port podle instrukcí dodávan ch s poãítaãem. Obraz je rozostfien DrÏte fotoaparát pevnû a opatrnû stisknûte spou È. Nasmûrujte rámeãek automatického ostfiení na fotografovan objekt nebo pouïijte aretaci zaostfiení. Oãistûte objektiv. Nestojíte pfiíli blízko? Zvolte reïim Makro (minimální vzdálenost: 0,2 m). V reïimu samospou tû nestûjte v okamïiku stisku spou tû pfiímo pfied objektivem. Je zpoïdûná závûrka v dûsledku speciálního reïimu blesku. patné nastavení reïimu rychlého zaostfiování. Obraz je pfiíli tmav DrÏte fotoaparát správnû a nezakr vejte blesk. Fotografujte v mezích dosahu blesku. Byl vypnut blesk (nastaven na OFF). Blesk dosud není vyklopen. Fotografovan objekt byl pfiíli mal a v protisvûtle. PouÏijte vyrovnávací blesk nebo reïim bodového mûfiení. V reïimu sekvenãního snímání: obrázky mohou b t v tmavém prostfiedí podexponované kvûli rychlé závûrce. DÒLEÎITÉ INFORMACE PROSÍME âtùte V echny názvy spoleãností a produktû jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky pfiíslu n ch vlastníkû. Doporuãujeme pouïívat v hradnû pfiíslu enství Olympus. Olympus nedodává konvertory nebo filtry pro tento fotoaparát. Na tento fotoaparát není moïné pfiipojit externí blesk. Fotoaparát Pfiístroj ãistûte pouze pfii odpojeném zdroji napájení mûkk m such m hadfiíkem (je-li tfieba, lehce namoãen m ve vodû nepouïívejte rozpou tûdla nebo benzín). LCD obrazovku ãistûte papírem na ãi tûní objektivû. ChraÀte pfiístroj pfied pfiíli vysok mi nebo nízk mi teplotami, stejnû tak jako pfied náhl mi zmûnami teplot (skladujte pfii teplotû mezi 20 C a + 60 C, vlhkosti v rozmezí 10 90%, pouïívejte pfii teplotách mezi 0 C aï 40 C a vlhkosti 30 aï 90%). Pfiíli né zmûny teplot mohou zapfiíãinit kondenzaci vlhkosti uvnitfi fotoaparátu, která by jej mohla po kodit. Kondenzaci vlhkosti mûïete zabránit tak, Ïe pfiístroj umístíte napfi. do igelitového pytlíku a po pfienesení vyãkáte, dokud pfiístroj nedosáhne teploty okolí. Poté jej z ochranného obalu vyjmûte. ChraÀte pfied vlhkem, prachem, pískem a otfiesy a pády. Tento fotoaparát není vodovzdorn ani odoln proti stfiíkající vodû. Dbejte na to, aby se do nûj nedostala cizí tûlesa nebo kapalina. NepouÏívejte fotoaparát v prostfiedí, kde hrozí v skyt hofilav ch nebo v bu n ch plynû (nebezpeãí exploze). Pfiístroj nerozebírejte a nezasouvejte Ïádné pfiedmûty do otvorû pfiístroje (vysokonapûèové obvody). NepouÏívejte pfiístroj za boufiky. Pfii fotografování s bleskem dodrïujte dostateãnou vzdálenost (pfii fotografování dûtí nejménû 1 m jinak hrozí po kození zraku). Bûhem provozu pfiístroje neotevírejte kryt karty, nevyjímejte kartu nebo baterie, ani neodpojujte síèov adaptér (nebezpeãí ztráty dat). KdyÏ fotoaparát nebudete del í dobu pouïívat, vyjmûte z nûj baterie. Dojde-li k selhání pfiístroje, obraète se na nejbliï í servisní stfiedisko Olympus. Obraz je pfiíli jasn Zvolte jin reïim blesku. Namifite fotoaparát pryã od pfiíli jasn ch objektû nebo pouïijte kompenzaci expozice. Barvy jsou nepfiirozené Nastavte blesk do reïimu vyrovnávacího blesku (Fill-In). Namifite fotoaparát na bílou oblast a nastavte vyváïení bílé

17 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 33 Baterie Nikdy nepouïívejte baterie, které nejsou pokryty izolaãní vrstvou. Pfied v mûnou baterií pfiístroj vypnûte. Îivotnost baterií se mûïe li it podle typû baterií. PouÏívání LCD obrazovky a blesku spotfiebovává hodnû energie. Pfii nízk ch teplotách se provozní doba baterií zkracuje. Doporuãujeme pouïívat síèov adaptér (volitelné vybavení). Baterie nezahfiívejte a nevhazujte do ohnû. Baterie nerozebírejte, neupravujte, nepájejte a nevkládejte baterie s opaãnou polaritou. ChraÀte pfied stykem s kovov mi pfiedmûty. Baterie skladujte na suchém místû chránûném proti sluneãnímu svûtlu. Pokud se elektrolyt baterií dostane do oãí, netfiete je. Vypláchnûte oãi ãistou vodou, poté neprodlenû vyhledejte lékafiskou pomoc. Pokud se elektrolyt dostane do styku s kûïí nebo odûvem, opláchnûte zasaïené místo ãistou vodou. Pokud elektrolyt vyteãe uvnitfi bateriového prostoru fotoaparátu, peãlivû jej pfied vloïením nov ch baterií vyãistûte vlhk m hadfiíkem. NepouÏívejte dohromady staré a nové baterie, a nepouïívejte najednou rûzné typy baterií. PouÏívejte pouze baterie popsané v technick ch údajích. NepouÏívejte baterie, pokud z nich vytéká elektrolyt, bobtnají, nebo jsou jinak v nepofiádku. Baterie skladujte na suchém, tmavém a chladném místû. Pfii extrémnû nízk ch teplotách mají baterie krat í Ïivotnost neï obvykle. Baterie skladujte mimo dosah dûtí. Pfii likvidaci vypotfiebovan ch baterií dbejte na ochranu Ïivotního prostfiedí. Kontrolní displej/lcd obrazovka Kontrolní displej a LCD obrazovka mají omezenou dobu Ïivotnosti. Pokud zaãnou tmavnout nebo blikat, obraète se na nejbliï í servisní stfiedisko. V chladném prostfiedí se mûïe displej rozsvûcet pomalu nebo mûïe náhle zmûnit barvu. Rozdíly v jasu a skuteãnost, Ïe nûkteré obrazové body nemusejí zmûnit barvu a mohou zûstat zapnuté nebo vypnuté, je tfieba posuzovat jako normální v mezích provozních tolerancí LCD obrazovek. PamûÈové karty PamûÈové karty jsou pfiesná a jemná zafiízení, citlivá na dotek (zejména kontakty), silné chvûní a zmûny teplot. Buìte opatrní, po kození karty mûïe zpûsobit ztrátu dat! AC síèov adaptér PouÏívejte pouze vhodn AC síèov adaptér Olympus (ne typ pro 3 V) a pouze se zdrojem 220 V/240 V. SíÈov adaptér pfiipojujte a odpojujte pouze pfii vypnutém fotoaparátu a pouze tehdy, pokud jej potfiebujete. Pfii odpojování síèového adaptéru drïte zástrãku, ne kabel. SíÈov adaptér pfiipojujte pouze tehdy, chystáte-li se fotoaparát pouïívat. Fotoaparát neskladujte s pfiipojen m síèov m adaptérem. Nemanipulujte s adaptérem, máte-li vlhké ruce. ChraÀte kabel adaptéru pfied jak mkoli po kozením (napfi. na nûj nepokládejte tûïké pfiedmûty ani jej nepouïívejte v blízkosti tepelného zdroje) a neprovádûjte Ïádné úpravy adaptéru nebo pfiívodní ÀÛry (nebezpeãí poïáru nebo úrazu elektrick m proudem). Adaptér se zahfiívá pfii pouïívání bûhem del ích ãasov ch úsekû. Zahfiívání je zcela normální. OkamÏitû jej v ak odpojte, pokud se pfiehfiívá, je cítit, nebo se z nûj koufií. Omezení záruky Olympus nepfiebírá Ïádnou zodpovûdnost nebo záruky, aè jiï explicitní nebo implicitní, vypl vající z nebo t kající se obsahu tûchto ti tûn ch materiálû nebo software. Olympus není zodpovûdn za jakékoli následné, náhodné, nebo nepfiímé kody (vãetnû ztrát zisku, ztrát zpûsoben ch prostoji a ztráty obchodních informací) vypl vající z pouïívání nebo nemoïnosti pouïít tyto ti tûné materiály nebo software. Poznámka k autorsk m právûm V echna práva vyhrazena. Îádná ãást tûchto ti tûn ch materiálû nebo software nesmí b t reprodukována nebo pouïívána v jakékoli formû a jak mkoli zpûsobem, mechanick m nebo elektronick m, vãetnû foto kopírování a nahrávání a pouïití jakéhokoli druhu systému pro ukládání a vyhledávání informací, bez pfiedchozího písemného svolení spoleãnosti Olympus. Olympus neruãí za kody vypl vající z uïití informací uveden ch v tûchto ti tûn ch materiálech nebo software. Spoleãnost Olympus si vyhrazuje právo mûnit charakter a obsah této publikace nebo software bez pfiedchozího upozornûní. Máte-li nûjaké dotazy o tomto v robku, prosíme obraète se na nejbliï ího prodejce Olympus. (Pro technickou podporu se mûïete obracet na hot-line ãíslo Servisní dotazy smûfiujte na autorizované prodejce.) 32 33

18 00016_KF_C-960 Zoom_CZ :05 Uhr Seite 35 TECHNICKÉ ÚDAJE Typ: Digitální kompaktní fotoaparát Olympus CAMEDIA C-960ZOOM. Záznamové médium: V mûnné pamûèové karty Smartmedia 3,3 V (2; 4; 8; 16; 32; 64 MB). Poãet fotografií, které lze uloïit na 8 MB kartu SmartMedia: 2 (reïim SHQ, bez komprese TIFF). Max. velikost souboru 3,7 MB. 18 nebo více (reïim SHQ, s kompresí). Max. velikost souboru 440 KB. 32 nebo více (reïim SQ-High). Max velikost souboru 250 KB. 36 nebo více (reïim HQ). Max velikost souboru 220 KB. 122 nebo více (reïim SQ). Max velikost souboru 67 KB. Metoda komprese: JPEG, TIFF (bez komprese). Snímací prvek: Prokládan CCD snímací prvek s úhlopfiíãkou 1/2,7. 1,31 milionu bodû celkem. Rozli ení pfii snímání: VyváÏení bílé: Objektiv: Digitální zvût ení: Mûfiení svûtla: x 960 bodû (reïim SHQ) x 960 bodû (reïim HQ). 640 x 480 bodû (reïim SQ, reïim digitálního pfiiblíïení, reïim sekvenãního snímání). Plnû automatické za objektivem (TTL), pfiednastavené (sluneãní svûtlo, zataïeno, Ïárovkové osvûtlení, záfiivkové osvûtlení). Objektiv Olympus 5,4 16,2 mm, F2.8 F4.4, 8 prvkû v 6 skupinách, vãetnû 2 asférick ch ãoãek (ekvivalent objektivu mm pro 35 mm film). Digitální zvût ení 2x pfii jakékoli ohniskové vzdálenosti v reïimu digitálního pfiiblíïení. Digitální váhové mûfiení jasu ESP (Electro-Selective Pattern), mûfiení za objektivem (TTL), bodové nebo integrální. Expozice: Programová automatická expozice (korekce expozice v rozsahu +/ 2 expoziãního stupnû v krocích po 0,5 EV. Clona: irokoúhl zábûr, Wide: F2.8 a F8. Zábûr teleobjektivem, Tele: F4.4 a F12.6. Závûrka: Mechanická 1/2 1/1000 sekundy. Zaostfiování: Rozsah zaostfiování: Automatické, mûfiení za objektivem (TTL), manuální (2,5 m a nekoneãno). 20 cm 80 cm (reïim makro), 80 cm nekoneãno. V reïimu makro se automaticky zapne LCD monitor. Citlivost: Automatická, volitelná ISO 125, 250 a 500. Hledáãek: Optick prûhledov, s reáln m obrazem; LCD monitor. Elektronick hledáãek: Barevn TFT LCD monitor s úhlopfiíãkou 4,5 cm s body. MoÏnost nastavení jasu. ReÏim prohlíïení: Jeden snímek, projekce snímkû, náhled snímkû (4/9/16 snímkû na plo e), reïim pfiiblíïení snímku, zobrazení ãísla snímku. Elektronick blesk: Vestavûn (v klopn ). ReÏimy blesku: Automatick (Auto), sníïení v skytu jevu ãerven ch oãí, vypnut blesk, vyrovnávací blesk, synchronizace blesku s dlouh mi ãasy, synchronizace blesku s dlouh mi ãasy + reïim ãerven ch oãí. Dosah blesku: irokoúhl objektiv: 0,2 4,0 m; teleobjektiv: 0,2 2,6 m (pfii ISO 125). Série snímkû: 6 10 snímkû v sérii, rychlostí 2 snímky za sekundu (pouze v reïimu SQ). Samospou È: ZpoÏdûní 12 sekund. Tisk: Tisk z P-150/300E pfies PC, tisk na P-330E/NE moïn bez PC vloïením SmartMedia karty do slotu v tiskárnû, ãásteãnû kompatibilní s DPOF. Konektory: Pro síèov adaptér C-5AE, datov vstup/v stup (RS-232C), video v stup (PAL). Napájení: 4x AA akumulátory NiMH/4x AA alkalické baterie/ 4x AA lithiové baterie/4x AA NiCd baterie/2x CR-V3. Pfiídavn síèov adaptér. Datum/ãas/kalendáfi: Vkládání do obrazov ch dat. Automatick kalendáfi do roku Rozmûry: 127 ( ) x 66,5 (V) x 53 (H) mm (bez v stupkû). Hmotnost: 270 g (bez akumulátorû a karty SmartMedia). Zmûna technick ch údajû a provedení bez pfiedchozího upozornûní vyhrazena. 35

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

ir í zábûry, vût í vzru ení 27 mm irokoúhl objektiv a 5,1 MegapixelÛ

ir í zábûry, vût í vzru ení 27 mm irokoúhl objektiv a 5,1 MegapixelÛ A navíc... Obrazové formáty: RAW, TIFF, JPEG Automatická a přednastavená citlivost (ISO 80, 100, 200, 400) Sekvenční snímání: 3 s./s., vysoko rychlostní sekvenční snímání Redukce šumu při dlouhých expozicích

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G C1150 â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH C1150 UÎIVATELSK MANUÁL UÎIVATELSK MANUÁL C1150 UÎIVATELSK MANUÁL Pfieãtûte si tento návod peãlivû je tû pfied pouïíváním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Notebook Acer TravelMate série C110

Notebook Acer TravelMate série C110 Notebook Acer TravelMate série C110 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série C110 Návod k obsluze Copyright 2003. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CZ Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz str. 3)

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Bezpeãnost a podpora CECHK04

Bezpeãnost a podpora CECHK04 CS Bezpeãnost a podpora CECHK04 NeÏ zaãnete tento produkt pouïívat, peãlivû si pfieãtûte dokumentaci, která k nûmu náleïí, a uschovejte ji pro budoucí potfiebu. 7011944 VAROVÁNÍ SkfiíÀ neotevírejte. Vystavujete

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení) Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu......................................................... 2 Po zapnutí..............................................................

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ

OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OSOBNÍ POČÍTAČ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT PROPOJENÍ S PC NÁVOD K POUŽITÍ Jak použít vaše PC k dalšímu zpracování snímků pořízených digitálním fotoaparátem. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

P800 Návod k pouïití

P800 Návod k pouïití P800 Návod k pouïití 2 Obsah Úvod...7 Zaãínáme... 9 Základní funkce... 20 Telefon... 39 Kontakty... 54 Zprávy... 64 Internet... 76 Kalendáfi... 85 Úkoly... 89 Zápisník... 92 Hry... 95 Hlasové poznámky...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461

UÏivatelská pfiíruãka. MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 UÏivatelská pfiíruãka MultiSync V321 MultiSync V421 MultiSync V461 Rejstfiík DÛleÏité informace... âesky-1 Varování, Upozornûní... âesky-1 Registraãní údaje... âesky-1 Bezpeãnostní pokyny, údrïba a doporuãení

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více