PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1

2 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vaniqa 11,5% krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram krému bsahuje 115 mg eflrnithinu (jak mnhydrátu eflrnithin-hydrchlridu). Pmcné látky: Jeden gram krému bsahuje 47.2 mg cetstearyl alkhlu, 14.2 mg stearyl alkhlu, 0.8 mg methyl parahydrxybenzátu a 0.32 mg prpyl parahydrxybenzátu. Úplný seznam pmcných látek viz bd LÉKOVÁ FORMA Krém. Bílý až téměř bílý krém. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Léčba hirsutismu na bličeji žen. 4.2 Dávkvání a způsb pdání Dávkvání Krém Vaniqa se nanáší na pstiženu část bličeje dvakrát denně nejméně s smihdinvým dstupem. Účinnst krému byla prkázána puze na pstižených částech bličeje a pd bradu. Nepužívejte krém nikde jinde. Maximální bezpečné dávky pužité v klinických hdnceních byly d 30 gramů za měsíc. Zlepšení stavu lze zaznamenat během smi týdnů d začátku léčby. Při pkračující léčbě se stav může dále zlepšvat a příznivé účinky je třeba udržvat. Jestliže krém přestanete pužívat, může se stav během smi týdnů vrátit na úrveň před léčbu. Nezlepší-li se stav d čtyř měsíců d zahájení léčby, léčba má být přerušena. Někdy je nutné, aby pacientka pužívala krém Vaniqa splu s jiným způsbem dstraňvání vusů (např. hlením či vytrháváním vusů). V tmt případě se krém smí pužít až pět minut p hlení či jiném dstranění vusů, jinak může pkžka pálit či štípat. Speciální ppulace Starší ženy: (> 65 let) dávkvání není nutn měnit. Pediatrická ppulace: Bezpečnst a účinnst krému Vaniqa u dětí ve věku 0-18 let nebyla stanvena. Nejsu k dispzici žádné údaje pdprující pužíti přípravku u tét věkvé skupiny. 2

3 Jaterní/ledvinvé pruchy: bezpečnst a účinnst krému Vaniqa u žen s jaterními a ledvinvými pruchami nebyla stanvena. Vzhledem k tmu, že bezpečnst krému Vaniqa nebyla u pacientů s těžkými ledvinvými pruchami studvána, je ji nutn u těcht pacientů rdinvat s patrnstí. Nejsu dstupné žádné údaje. Způsb pdání Tenká vrstva krému se nanáší na čisté a suché pstižené části bličeje. Krém je nutn důkladně vetřít d pkžky.léčivý přípravek je třeba aplikvat tak, aby p něm p vetření d pkžky nezůstaly žádné viditelné známky. P pužití léčivéh přípravku je nutn umýt si ruce. K dsažení máximálníh účinku si šetřenu část bličeje p dbu čtyř hdin nečistěte. Ksmetické přípravky, včetně palvacích krémů, mhu být aplikvány přes šetřená místa, ne však dříve než p pěti minutách. 4.3 Kntraindikace Hypersensitivita na eflrnithin neb na kterukli pmcnu látku tht přípravku (viz bd 6.1). 4.4 Zvláštní upzrnění a patření pr pužití Nadměrný růst vusů může být způsben vážným skrytým nemcněním (např. syndrm plycystických várií, nádr vylučující andrgen) neb některými léčivými látkami (např. cyklsprinem, glukkrtikidy, minxidilem, fenbarbitalem, fenytinem, estrgenní-andrgenní substituční hrmnální terapií). Tyt skutečnsti je třeba uvážit při celkvé léčbě pacientek, kterým by mhl být krém Vaniqa předepsán. Krém Vaniqa je určen puze ke kžní aplikaci. Je třeba vyvarvat se styku s čima a sliznicemi (např. v nse či v ústech). Pužije-li se krém na dřené či ppraskané pkžce, může djít k přechdnému pálení či štípání. Při případném pdráždění pkžky či nesnášenlivsti je nutné dčasně frekvenci pužití snížit a aplikvat krém jen jednu denně. Jestliže pdráždění přetrvává, je třeba léčbu zastavit a pradit se s lékařem. Tent léčivý přípravek bsahuje cetstearyl alkhl a stearyl alkhl, které mhu způsbit místní kžní reakce (např. kntaktní dermatitidu), stejně jak methyl parahydrxybenzát a prpyl parahydrxybenzát, které rvněž mhu půsbit alergické reakce, ale pravděpdbně pžděné. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné frmy interakce Žádné studie interakcí nebyly prvedeny. 4.6 Fertilita, těhtenství a kjení Těhtenství: Z údajů získaných v klinických zkuškách na mezeném pčetu léčených těhtných žen (22) vyplývá, že neexistují žádné klinické důkazy tm, že by léčba krémem Vaniqa měla nepříznivý vliv na matku či pld. Z 22 těhtenství, k nimž dšl během zkušek, byl puze 19 žen, které pužívaly krém Vaniqa. Těcht 19 těhtenství měl následující výsledky: 9 zdravých nvrzenců, 5 umělých přerušení, 4 spntánní ptraty a jednh nvrzence s vrzenu vadu (Dwnův syndrm u 35ti leté matky). Další epidemilgické údaje nejsu zatím k dispzici. Ve studiích na zvířatech se zjistila reprdukční txicita (viz část 5.3). Ptenciální rizik pr člvěka není známé. Z tht důvdu ženy, které jsu těhtné neb které těhtenství plánují, musejí pužívat alternativní způsb dstraňvání vusů na bličeji. Kjení: není znám, zda se eflrnithin vylučuje d mateřskéh mléka u člvěka. Kjící ženy by neměly krém Vaniqa v průběhu kjení pužívat. Fertilita Nejsu dstupné žádné údaje 3

4 4.7 Účinky na schpnst řídit a bsluhvat strje Krém Vaniqa nemá žádný neb má zanedbatelný vliv na schpnst řídit a bsluhvat strje. 4.8 Nežáducí účinky Hlášené nežáducí účinky se prjevily většinu jen na kůži a byly většinu mírné a vyřešily se, aniž byl nutn aplikaci krému Vaniqa uknčit a zahájit medikamentózní léčbu. Nejčastěji hlášeným nežáducím účinkem byla akné, ale byla většinu mírná. Ve studiích kntrlvaných vehikulem (n= 596) byla akné zjištěna u 41% pacientek při vsupním vyšetření; u 7% pacientek léčených krémem Vaniqa a 8% léčených vehikulem se jejich stav zhršil. U pacientek bez akné při vstupním vyšetření byla hlášena pdbná prcenta (14%) p léčbě krémem Vaniqa či vehikulem. Níže je uvedena frekvence kžních nežáducích účinků, hlášená v klinických zkuškách a zpracvaná pdle knvence MedDRA. Pdle knvence MedDRA je frekvence velmi častá ( 1/10), častá( 1/100 t <1/10), méně častá ( 1/1,000 t <1/100), vzácná( 1/10,000 t <1/1,000), neb velmi vzácná (( 1/10,000 t <1/1,000), neb není znám (z dstupných údajů nelze určit). Je třeba pznamenat, že zatímc více než 1350 pacientek pužíval krém Vaniqa v rámci těcht zkušek p dbu 6 měsíců až jeden rk, jen něc mál přes 200 pacientek pužíval vehikulum p dbu 6 měsíců. U většiny hlášených příhd byl výskyt u krému Vaniqa a u vehikula pdbný. Kžní nežáducí účinky, tj. pálení, štípání, mravenčení, vyrážka a erytém, byly hlášeny častěji u pacientek léčených krémem Vaniqa než vehikulem; je t značen hvězdičku (*). Frekvence kžních nežáducích účinků, hlášených v klinických hdnceních krému Vaniqa (pdle frekvenční knvence MedDRA). Pruchy kůže a pdkží Velmi časté ( 1/10), Časté ( 1/100 t <1/10) Méně časté ( 1/1,000 t <1/100) Vzácné ( 1/10,000 t <1/1,000), Akné Pseudflikulitida barbae, alpecie, štípání kůže*, pálení kůže*, suchá kůže, svědění, erytém*, mravenčení kůže*, pdráždění kůže, vyrážka*, flikulitida Vrůstající vusy, tk bličeje, dermatitida, ústní tk, papulární exantém, krvácení d kůže, herpes simplex, ekzém, cheilitida, furunkulóza, kntaktní dermatitida, abnrmální struktura vlasů, abnrmální růst vlasů, hyppigmentace, zarudlá pkžka, necitlivst rtů, blestivá kůže Akne rsacea, sebrická dermatitida, nádry kůže, makulpapulární vyrážka, kžní cysty, vesikulbulózní vyrážka, kžní pruchy, hirsutismus, napětí kůže Pediatrická ppulace Nežáducí účinky pzrvané u dspívajících jsu pdbné jak u dspělých žen. Hlášení pdezření na nežáducí účinky Hlášení pdezření na nežáducí účinky p registraci léčivéh přípravku je důležité. Umžňuje t pkračvat ve sledvání pměru přínsů a rizik léčivéh přípravku. Žádáme zdravtnické pracvníky, aby hlásili pdezření na nežáducí účinky prstřednictvím nárdníh systému hlášení nežáducích účinků uvedenéh v Ddatku V. 4.9 Předávkvání Vzhledem k minimální kžní penetraci eflrnithinu (viz část 5.2) je předávkvání vysce nepravděpdbné. Jestliže se však na kůži pužije velmi vyská dávka neb djde k náhdnému pžití přípravku, je třeba věnvat pzrnst účinkům, zjištěným při nitržilním pdávání eflrnithinu v 4

5 terapeutických dávkách (400 mg/kg/den neb přibližně 24 g/den), pužívaných při léčbě infekce Trypansma brucei gambiense (Africká spavá nemc): ztráta vlasů, tk bličeje, křeče, sluchvé pruchy, gastrintestinální ptíže, ztráta chuti k jídlu, blest hlavy, slabst, závratě, anémie, trmbcytpénie a leukpénie. Jestliže se bjeví příznaky předávkvání, užívání léčivéh přípravku musí být uknčen. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakdynamické vlastnsti Farmakterapeutická skupina: další dermatlgické přípravky, ATC kód: D11AX16. Eflrnithin nevratně ptlačuje dekarbxylázu rnithinu, enzym, který se pdílí na tvrbě střední části vlasu vlasvým flikulem. U krému Vaniqa byl ptvrzen, že zpmaluje růst vlasů. Bezpečnst a účinnst krému Vaniqa byla zjišťvána ve dvu dvjitě zaslepených, randmizvaných, vehikulem kntrlvaných klinických studiích u 596 žen s typem kůže I-VI (395 žen pužíval krém Vaniqa, 201 vehikulum), léčených p dbu d 24 týdnů. Lékaři hdntili změnu prti výchzímu stavu na 4-bdvé stupnici 48 hdin pté, c si ženy hlily šetřené části pstižené pkžky na bličeji a pd bradu; přitm kntrlvali ukazatele jak délku a husttu vusů a tmavý vzhled pkžky spjený s přítmnstí knečků vusů. Zlepšení stavu byl zpzrván již 8 týdnů d zahájení léčby. Kmbinvané výsledky bu studií jsu uvedeny níže: Výsledek* Krém Vaniqa 11,5% Vehikulum Zcela / téměř dstraněn Značné zlepšení Zlepšení Bez zlepšení / zhršení 6% 29% 35% 30% 0% 9% 33% 58% * Na knci léčby (týden 24). U pacientek, které přerušily léčbu během studie byl pslední vyšetření prveden až v týdnu 24. Statisticky významné (p 0,001) zlepšení při pužití krému Vaniqa ve srvnání s vehikulem byl zjištěn v každé z těcht studií u žen zařazených d skupin s dezvu značenu jak značné zlepšení a zcela/téměř dstraněn. Tyt stupně zlepšení měly za následek též dpvídající snížení tmavéh zbarvení pkžky na bličeji, spjenéh s přítmnstí knečků vusů. Analýzu pdskupin se zjistily rzdíly v účinnsti léčby, nebť 27% barevných žen a 39% bílých žen prjevil značný či vyšší stupeň zlepšení. Analýza pdskupin dále ukázala, že značný či vyšší stupeň zlepšení se prjevil u 29% bézních žen (BMI 30) a 43% žen s nrmální hmtnstí (BMI < 30). Přibližně 12% žen zařazených d klinických studií byl p menpauze. Značnéh zlepšení (p < 0,001) ve srvnání s vehikulem byl dsažen u žen p menpauze. Zhdncením dpvědí na 6 tázek ve vizuální analgvé stupnici při sebehdncení pacientek se zjistil značně snížený psychlgický dpad stavu. Pužitím krému Vaniqa se značně snížily nepříjemné pcity, s nimiž pacientky phlížely na růst vusů, i čas strávený dstraňváním, šetřváním či zastíráním vusů na bličeji. Zlepšil se i sebevědmí pacientek v různých splečenských a pracvních situacích. Sebehdncení pacientek dpvídal pzrvání účinnsti, prváděné lékařem. Rzdíly zjištěné pacientkami byly pzrvány 8 týdnů d zahájení léčby. Stav pacientek se vrátil na úrveň před zahájením léčby d smi týdnů p uknčení léčby. 5.2 Farmakkinetické vlastnsti Kžní penetrace eflrnithinu v ustáleném stavu u žen pužívajících krém Vaniqa na vusech na bličeji p hlení se rvnala 0,8%. Plazmatický plčas eflrnithinu v ustáleném stavu byl přibližně 8 hdin. Ustálenéh stavu se dsáhl d čtyř dnů. Maximální a minimální plazmatické kncentrace v ustáleném stavu byly přibližně 5

6 10 ng/ml, respektive 5 ng/ml. Plcha pd křivku plazmatických kncentrací a času za 12 hdin v ustáleném stavu byla rvná 92,5 ng.h/ml. O eflrnithinu není znám, že by se metablizval; vylučuje se zejména v mči. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnsti Neklinické údaje získané na základě knvenčních studií txicity p pakvaném pdávání, gentxicity a kancergenníh ptenciálu, včetně jedné studie ftkancergenity u myší, nesvědčí žádném zvláštním riziku pr člvěka. V dermální studii fertility u ptkanů nebyly zpzrvány žádné nežáducí účinky na pldnst při dávkách až 180krát vyšších než je dávka u lidí. V dermálních studiích teratgenity nebyly zjištěny žádné teratgenní účinky u ptkanů ani králíků při dávkách až 180krát, respektive 36krát vyšších než je dávka u lidí. Při vyšších dávkách se bjevila txicita u samic i pldů bez známek teratgenity. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pmcných látek Cetylstearylalkhl; Cetstearmakrgl; Dimetikn; Glycerl-stearát; Makrgl-stearát Methylparaben (E218); Tekutý parafin; Fenxyethanl; Prpylparaben (E216); Čištěná vda; Stearylalkhl; Hydrxid sdný (E524) (k úpravě ph) 6.2 Inkmpatibility Neuplatňuje se. 6.3 Dba pužitelnsti 3 rky. 6.4 Zvláštní patření pr uchvávání Uchvávejte při tepltě d 25 C. 6.5 Druh balu a velikst balení Tuba z plyethylénu vyské hustty s plyprpylénvým šrubvacím víčkem, s bsahem 15 g, 30 g neb 60 g krému. Na trhu nemusejí být všechny veliksti balení. 6.6 Zvláštní patření pr likvidaci přípravku Všechen nepužitý přípravek neb dpad musí být zlikvidván v suladu s místními pžadavky 6

7 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Almirall, S.A. Rnda General Mitre, Barcelna Španělsk 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA EU/1/01/173/ DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: 20. březen 2001 Datum prdlužení registrace: 07. březen DATUM REVIZE TEXTU Pdrbné infrmace tmt přípravku jsu uveřejněny na webvých stránkách Evrpské agentury pr léčivé přípravky 7

8 PŘÍLOHA II A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ B. PODMÍNKY REGISTRACE 8

9 A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ Almirall Hermal GmbH Schltzstrasse 3 D Reinbek Německ V příbalvé infrmaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrbce dpvědnéh za prpuštění dané šarže B PODMÍNKY REGISTRACE PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ, KLADENÉ NA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Výdej léčivéh přípravku je vázán na lékařský předpis PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Neuplatňuje se. DALŠÍ PODMÍNKY Systém farmakvigilance Držitel rzhdnutí registraci musí zajistit, aby byl zaveden funkční systém farmakvigilance, tak jak je ppsán ve verzi z 20. Října 2009 uvedené v mdulu schválené registrac, předtím, než bude přípravek uveden na trh, a dále p celu dbu, kdy bude přípravek na trhu. 9

10 PŘÍLOHA III OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 10

11 A. OZNAČENÍ NA OBALU 11

12 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU TEXT NA VNĚJŠÍM OBALU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Krém Vaniqa 11,5% Eflrnithinum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY Jeden gram krému bsahuje 115 mg eflrnithinu (jak mnhydrátu eflrnithin-hydrchlridu). 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuje dále: cetylstearylalkhl; cetstearmakrgl; dimetikn; glycerl-stearát; makrgl-stearát; methylparaben (E218); tekutý parafin; fenxyethanl; prpylparaben (E216); čištěnu vdu; stearylalkhl; hydrxid sdný (k úpravě ph). 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH Krém 15 g 30 g 60g 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ Před pužitím si přečtěte příbalvu infrmaci. Kžní pdání 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchvejte mim dsah a dhled dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE NUTNÉ 8. POUŽITELNOST Pužitelné d: EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchvávejte při tepltě d 25 C. 12

13 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rzhdnutí registraci: Almirall, S.A. Rnda General Mitre, Barcelna Španělsk 12. ČÍSLO/ČÍSLA ROZHODNUTÍ O REGISTRACI EU/1/01/173/001 EU/1/01/173/002 EU/1/01/173/ ČÍSLO ŠARŽE č.š.: Lt 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivéh přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Vaniqa 13

14 MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU TUBY 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ Vaniqa 11,5% krém Eflrnithin 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před pužitím si přečtěte příbalvu infrmaci. Kžní pdání 3. POUŽITELNOST Pužitelné d: EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE č.š.:lt 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 15 g 30 g 60 g 6. JINÉ Almirall, S.A. Uchvejte mim dsah a dhled dětí. Uchvávejte při tepltě d 25 C. 14

15 B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 15

16 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE (eflrnithinum) Vaniqa 11,5% krém PŘEČTĚTE SI POZORNĚ CELOU PŘÍBALOVOU INFORMACI DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE TENTO PŘÍPRAVEK POUŽÍVAT. - Pnechte si příbalvu infrmaci pr případ, že si ji budete ptřebvat přečíst znvu. - Máte-li jakékli další tázky, zeptejte se svéh lékaře neb lékárníka. Tent přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další sbě. Mhl by jí ublížit, a t i tehdy, má-li stejné známky nemcnění jak Vy. - Pkud se u Vás vyskytne kterýkli z nežáducích účinků, sdělte t svému lékaři neb lékárníkvi. Stejně pstupujte v případě jakýchkli nežáducích účinků, které nejsu uvedeny v tét příbalvé infrmaci.viz bd 4. V příbalvé infrmaci naleznete: 1. C je krém Vaniqa a k čemu se pužívá 2. Čemu musíte věnvat pzrnst, než začnete přípravek Vaniqa pužívat 3. Jak se krém Vaniqa pužívá 4. Mžné nežáducí účinky 5 Jak krém Vaniqa uchvávat 6. Obsah balení a další infrmace 1. CO JE KRÉM Vaniqa A K ČEMU SE POUŽÍVÁ? Vaniqa bsahuje léčivu látku eflrnithine. Efltrnithin zpmaluje růst vusů jeh účinkem na specifický enzym (bílkvina v těle, která se účastní prcesu tvrby vlasů). Vaniqa se pužívá ke zpmalení excesivníh růstu vusů (hirsutizmus) na bličeji žen starších 18 let. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VANIQA POUŽÍVAT. Nepužívejte krém Vaniqa: jestliže jste alergická (přecitlivělá) na eflrnithin neb na kterukliv další slžku krému uvedenu v bdě 6. Zvláštní patrnsti při pužití krému Vaniqa je zaptřebí: Praďte se se svým lékařem neb lékárníkem dříve, než začnete krém Vaniqa pužívat, infrmujte svéh lékaře jakýchkliv jiných zdravtních prblémech, které máte, zéjmena jestliže suvisejí s nemcněním ledvin neb jater. Jestliže si nejte jitá, zda máte či nemáte tent léčivý přípravek pužívat, praďte se se svým lékařem neb lékárníkem. Nadměrný růst vusů může být způsben skrytými nemcněními. Infrmujte svéh lékaře, pkud trpíte nemcněním zvaným plycystický variální syndrm (PCOS), neb nádry prdukujícími specifické hrmny, neb jestliže pužíváte léčivé přípravky, které navzují zvýšený růst vusů 16

17 například cyklsprin ( p transplantacích), glukkrtikidy (například k léčbě reumatizmu neb alergických chrb), minxidil (k léčbě vyskéh krevníh tlaku), fenbarbital (k léčbě křečí), fenytin ( k léčbě křečí-záchvatů), neb hrmnální léčba s účinky pdbnými mužským phlavním hrmnům). Pužití u dětí Vaniqa se nedpručuje pužívat u sb mladších 18 let. Vzájemné pužití s dalšími léčivými přípravky Prsím, infrmujte svéh lékaře neb lékárníka všech lécích, které užíváte neb jste užívala v nedávné dbě, a t i lécích, které jsu dstupné bez lékařskéh předpisu Infrmujte svéh lékaře, pkud ptřebujete v dbě pužívání krému užívat jiné kžní léčivé přípravky. Těhtenství a kjení Nepužívejte tent léčivý přípravek, pkud jste těhtná neb pkud kjíte.. Řízení dpravních prstředků a bsluha strjů Lze předpkládat, že krém Vaniqa nemá žádné neb minimální účinky na bsluhu strjů a řízení vzidel. Důležité infrmace některých slžkách krému Vaniqa? Tent přípravek bsahuje cetstearylalkhl a stearylalkhl, které mhu způsbit místní kžní reakce (např. kntaktní dermatitidu). Obsahuje také methylparahydrxybenzát (E218) a prpylparahydrxybenzát (E216) které rvněž mhu půsbit alergické reakce, ale pravděpdbně pžděné. 3. JAK SE KRÉM Vaniqa POUŽÍVÁ Krém Vaniqa pužijte vždy přesně pdle pkynů svéh lékaře. Pkud si nejste jistá, praďte se se svým lékařem neb lékárníkem. Pužívejte krém dvakrát denně, nejméně v rzpětí 8 hdin. Pkud pcítíte dráždění (například řezání a pálení), snižte pužití krému na jedenkrát denně, dkud kžní dráždění neustane. Pkud k ústupu nedjde, infrmujte svéh lékaře. Pkud jste se právě hlila neb pužila jiný způsb k dstranění vusů, pčkejte nejméně 5 minut, než krém Vaniqa pužijete. Očistěte a vysušte části kůže bličeje, na které budete krém nanášet Naneste tenku vrstvu krému a přádně ji vetřete d pkžky tak, aby na šetřených částech bličeje žádné zbytky krému nebyly viditelné. Pkud je t mžné, neumývejte tyt části bličeje 4 hdiny p aplikaci krému. P aplikaci krému si umyjte ruce. Při pužití na bličeji dbejte na t, aby krém Vaniqa nepřišel d styku s čima, nsem neb ústy. Pkud k tmu náhdně djde, řádně či, ústa neb ns vypláchněte vdu. Vaniqa není depilační krém, takže může být zaptřebí, abyste i nadále pkračvala v dsud pužívané metódě dstraňvání vusů hlením neb vytrháváním. Může trvat až 8 týdnů, než se dstaví viditelné výsledky. P dut dbu je důležité v pužívání krému pkračvat. Pkud nedjde k viditelnému zlepšení p 4 měsících, infrmujte svéh lékaře. Pkud přerušíte užívání krému, d 8 týdnů vám mhu vusy znvu narůst. 17

18 Jestliže jste pužila více krému Vaniqa než jste měla Pkud nanesete příliš mnh krému na kůži, je mál pravděpdbné, že vám t nějak uškdí. Jestliže vy neb někd jiný náhdně splkne krém Vaniqa, kamžitě kntaktujte svéh lékaře. Jestliže jste zapmněla pužít krém Vaniqa Naneste krém c nejdříve, ale s další aplikací pčkejte nejméně 8 hdin. Máte-li jakékli další tázky, týkající se užívání tht přípravku, zeptejte se svéh lékaře neb lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Pdbně jak všechny léky, může mít i krém Vaniqa nežáducí účinky, které se ale nemusí vyskytnut u každéh. Nežáducí účinky jsu bvykle mezeny na kůži a jsu mírné intenzity. V takvýcht případech bvykle spntánně ustupí, aniž by byl zaptřebí krém vysadit. Frekvence mžných nežáducích účinku uvedena níže je definvána následující knvencí MeDRA:: Velmi časté ( 1/10) Časté ( 1/100 až <1/10) Méně časté ( 1/1000 až <1/100) Vzácné ( 1/10000 až < 1/1000) Velmi vzácné (<1/10000) není znám (z dstupných údajů nelze určit) Velmi časté ( 1/10) akné Časté ( 1/100 až <1/10) suchá kůže vypadávání vlasů zánět klem křene vusu svědění vyrážka zarudnutí pdráždění pkžky a ranky způsbené hlením pdráždění pkžky píchání, mravenčení neb pálivý pcit na kůži Méně časté ( 1/1000 až <1/100) drsná vyrážka (papulární vyrážka) pary zarudnutí a pdráždění v místě aplikace krému ekzém zanícení, suchst, ppraskání a necitlivst rtů zarůstání vusů vyblednutí kžních plch krvácení v místech aplikace kžní furunkulóza kžní zarudnutí 18

19 kžní záněty blestivst kůže tky úst neb bličeje nebvyklý tvar či růst vusů Vzácné ( 1/10000 až < 1/1000) abnrmální tvrba kůže /kžní nvtvary) nadměrný růst vusů návaly hrka, zarudnutí bličeje, mžné i hnisavé pupínky jiné kžní pruchy rudé, šupinaté, kžní záněty (sebrická dermatitida) rudé furunkly neb puchýře kžní cysty napětí kůže Hlášení nežáducích účinků Pkud se u Vás vyskytne kterýkli z nežáducích účinků, sdělte t svému lékaři, lékárníkvi neb zdravtní sestře. Stejně pstupujte v případě jakýchkli nežáducích účinků, které nejsu uvedeny v tét příbalvé infrmaci. Nežáducí účinky můžete hlásit také přím prstřednictvím nárdníh systému hlášení nežáducích účinků uvedenéh v Ddatku V. Nahlášením nežáducích účinků můžete přispět k získání více infrmací bezpečnsti tht přípravku. 5. JAK KRÉM Vaniqa UCHOVÁVAT Uchvávejte mim dsah a dhled dětí Nepužívejte krém p uplynutí dby pužitelnsti vyznačené na krabičce a na spdní části tuby s krémem Vaniqa. P pužití vždy zkntrlujte, zda je víčk tuby dbře utažené. Uchvávejte při tepltě d 25 C. Léčivé přípravky se nesmí vyhazvat d dpadních vd neb dmácíh dpadu. Zeptejte se svéh lékárníka, jak máte likvidvat přípravky, které již neptřebujete. Tat patření pmáhají chránit živtní prstředí 6. Obsah balení a další infrmace C krém Vaniqa bsahuje Léčivu látku krému Vaniqa je eflrnithinum. Jeden gram krému bsahuje 115 mg eflrnithinu (jak mnhydrátu eflrnithin-hydrchlridu). Pmcnými látkami jsu cetylstearylalkhl; cetstearmakrgl; dimetikn; glycerlstearát; makrgl-stearát; methylparaben (E218); tekutý parafin; fenxyethanl; prpylparaben (E216); čištěná vda a stearylalkhl. Někdy se přidávají malá mnžství hydrxidu sdnéh (E 524) pr udržení hladiny nrmální kyselsti (ph). Jak krém Vaniqa vypadá a c bsahuje tt balení 19

20 Vaniqa je krém, který má bílu až téměř bílu barvu. Ddává se v tubách p 15 g, 30 g a 60 g, ale na trhu nemusejí být všechny veliksti balení. Držitel rzhdnutí registraci Almirall, S.A. Rnda General Mitre, Barcelna Španělsk Tel.: Výrbce Almirall Hermal GmbH Schltzstrasse 3 D Reinbek Německ Další infrmace tmt přípravku získáte u místníh zástupce držitele rzhdnutí registraci: Belgique/België/Belgien Almirall N.V. Tél/Tel: +32 (0) Ireland / United Kingdm Almirall Limited Tel.: +44 (0) България / Česká republika / Hrvatska / Eesti / Ελλάδα / España / Κύπρος / Latvija / Lietuva / Magyarrszág / Malta / Rmânia / Slvenija / Slvenská republika Almirall, S.A. Teл/Tel/Tlf/Tηλ/Sími: Deutschland Luxemburg/Luxemburg Almirall Hermal GmbH Tel./ Tél: +49 (0) Daanmark/Ísland/Nrge/Sumi Finland/Sverige Almirall ApS Tel./Puh : France Almirall SAS Tél. :+33(0) Nederland Almirall BV Tel.: +31 (0) Österreich Almirall GmbH Tel.: / Plska Almirall Sp. Z.. Tel.: Prtugal Almirall-Prduts Farmacêutics, Lda. Tel.: Italia Almirall SpA Tel.: Tat příbalvá infrmace byla napsledy schválena Pdrbné infrmace tmt přípravku jsu uveřejněny na webvých stránkách Evrpské agentury pr léčivé přípravky: 20

prášek pro přípravu injekčního roztoku

prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE THIOPENTAL VALEANT 0,5 g THIOPENTAL VALEANT 1 g prášek pr přípravu injekčníh rztku (Thipentalum natricum) Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve, než

Více

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic Registr Tarceva návrh CRF Nemalbuněčný karcinm plic Frmulář: Vstupní parametry Rk narzení (z rdnéh čísla) Věk (z rdnéh čísla) Phlaví (z rdnéh čísla) Kuření Kuřák Bývalý kuřák Nekuřák Hmtnst pacienta v

Více

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém Výrobce: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART Značka: ZOVIRAX Charakteristika: Léčivý přípravek Kód výrobku: 229859 Kód EAN:8590335009103 Kód SUKL:0180938 Farmakoterapeutická

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KARTON 50 x 50 ml 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Voda na injekci Viaflo 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Aqua pro injectione 100% w/v 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 4. LÉKOVÁ

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEDELIX SIRUP Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H. 23 mg / 69 mg. čípky. (Faecis extractum fluidum, Squali oleum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H. 23 mg / 69 mg. čípky. (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) sp.zn. sukls186765/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H 23 mg / 69 mg čípky (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) rektální mast Přečtěte

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb. Strana 1/8 Bezpečnstní list pdle vyhlášky Ministerstva průmyslu a bchdu č. 231/2004 Sb. Datum vydání:03.05. 2004 Datum revize: I. vydání Vydal: VYDO-CZ, s.r.. Brn Pčet stran: 8 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas Sp.zn.sukls101009/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele CYSAXAL 100 mg tablety Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Infectoscab 5 % krém Permethrinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Infectoscab 5 % krém Permethrinum sp. zn. sukls170362/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Infectoscab 5 % krém Permethrinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. PREPARATION H rektální mast (faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. PREPARATION H rektální mast (faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum) sp.zn.: sukls50035/2010, sukls106419/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H rektální mast (faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 - LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 OMRZLINY - MÍSTNÍ POŠKOZENÍ CHLADEM - PRVNÍ OPATŘENÍ A LÉČBA V TERÉNU - (dpručení pr laiky) 4/2007 MUDr. Jana KUBALOVÁ, MUDr. Jarslava ŘÍHOVÁ, LK ČHS MÍSTNÍ POŠKOZENÍ

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Veral Neo 1% gel1x100g II

Veral Neo 1% gel1x100g II Veral Neo 1% gel1x100g II VERAL NEO 1% GEL 1X100GM II Gel VERAL NEO 1% GEL gel (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. HBVAXPRO 10 mikrogramů, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě typu B (rdna)

Příbalová informace: informace pro uživatele. HBVAXPRO 10 mikrogramů, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě typu B (rdna) Příbalová informace: informace pro uživatele HBVAXPRO 10 mikrogramů, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě typu B (rdna) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než se necháte očkovat,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIKY 4%, kožní sprej, roztok diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ferriprox 500 mg potahované tablety Deferipronum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ferriprox 500 mg potahované tablety Deferipronum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ferriprox 500 mg potahované tablety Deferipronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Marcaine 0,5%, injekční roztok bupivacaini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Marcaine 0,5%, injekční roztok bupivacaini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro pacienta Marcaine 0,5%, injekční roztok bupivacaini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. TachoSil, matrice pro tkáňové lepidlo (fibrinogenum humanum/thrombinum humanum)

Příbalová informace: Informace pro uživatele. TachoSil, matrice pro tkáňové lepidlo (fibrinogenum humanum/thrombinum humanum) Příbalová informace: Informace pro uživatele TachoSil, matrice pro tkáňové lepidlo (fibrinogenum humanum/thrombinum humanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOFENAC GALMED EMULGEL Diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum Příbalová informace: informace pro uživatele 5 mg Potahované tablety Finasteridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metvix, 160 mg/g krém Methylis aminolevulintis

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metvix, 160 mg/g krém Methylis aminolevulintis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metvix, 160 mg/g krém Methylis aminolevulintis Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Otezla 10 mg potahované tablety Otezla 20 mg potahované tablety Otezla 30 mg potahované tablety Apremilastum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více