Mikrovlnná trouba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikrovlnná trouba 610.836"

Transkript

1 Mikrvlnná truba CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje!

2 V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace Bezpečnst Ddání, balení a skladvání Technické vlastnsti Instalace a bsluha Čištění Odstranění závad Odstranění přístrje Obecné infrmace 1.1 Infrmace příručce Tat příručka bsahuje infrmace instalaci, pužívání a údržbě zařízení a měla by být užívána jak důležitý zdrj infrmací a dbrný průvdce. Uvědmění si bezpečnstních pkynů a pkynů pr pužívání bsažených v tét příručce umžní bezpečné a správné pužívání zařízení. Vedle infrmací uvedených v příručce je nutné ddržet veškeré místní předpisy týkající se kntrly zdraví a bezpečnsti a becně aplikvatelné bezpečnstí přepisy. Příručka jakžt sučást výrbku musí být umístěna v jeh blízksti a na snadn dstupném místě pr každéh, kd přístrj instaluje, bsluhuje a udržuje neb čistí. 1.2 Klíč k symblům V tét příručce jsu symbly pužití ke zdůraznění důležitých pkynů týkajících se bezpečnsti a veškerých rad hledně zařízení. Je nutné pkyny pečlivě ddržvat, abyste se vyhnuli mžným rizikům nehd, zranění sb či materiálních škd. VAROVÁNÍ! Tent symbl značuje rizika, která by mhla vést ke zranění. Prsím, řiďte se v těcht případech velmi pečlivě pkyny a pstupujte se mimřádnu patrnstí Z

3 VAROVÁNÍ! Nebezpeční úrazu elektrickým prudem! Tent symbl upzrňuje na případná rizika úrazu elektrickým prudem. Pkud se nebudete řídit bezpečnstními pkyny, riskujete zranění neb smrt. VÝSTRAHA! Tent symbl upzrňuje na pkyny, které je ptřeba ddržet, aby nedšl k mžným pškzením, selháním a/neb pruchám přístrje. POZNÁMKA! Tent symbl značuje tipy a infrmace, které je třeba ddržet, aby byl zajištěn dbré a bezprblémvé pužívání přístrje. 1.3 Záruka Veškeré infrmace a pkyny bsažené v příručce jsu v suladu se standardními bezpečnstními předpisy, s vývjem technickéh inženýrství a zalženy na našich dluhletých zkušenstech a dbrných znalstech. Příručka byla přelžena s veškeru péčí a pzrnstí, nicméně neneseme žádnu dpvědnst za jakékli překladatelské chyby. Rzhdující je německá verze tét příručky. Pkud se ddávka skládá ze speciálníh mdelu, může se aktuální rzsah ddávky lišit d ppisu a ilustrací uvedených v tét příručce. Může k tmu rvněž djít u speciálních bjednávek, neb pkud byl zařízení v suladu s nvu technlgií upraven. Pkud máte jakékli dtazy, kntaktujte výrbce. POZNÁMKA! Než přístrj pužijete, pečlivě si prčtěte pkyny bsažené v příručce. Výrbce dmítá jakukli dpvědnst za škdy neb závady vyplývající z neddržení pkynů pr pužití. Příručka musí být ulžena v blízksti přístrje a snadn přístupná každému, kd s přístrjem pracuje neb jej pužívá. Vyhrazujeme si práv prvést technické změny za účelem vývje a vylepšení užitečných vlastnstí přístrje. 1.4 Ochrana autrských práv Na jakukli část příručky bsahující text, kresbu, brázek neb jinu ilustraci se vztahuje autrské práv. Žádná část tét příručky nesmí být reprdukvána, předávána neb pužívána v jakékli frmě neb jakýmkli způsbem bez písemnéh svlení výrbce. Kdkli se dpustí jakékli neautrizvané činnsti v suvislsti s tut příručku, bude vystaven nárku na náhradu škdy. Veškerá práva vyhrazena. POZNÁMKA! Z

4 Obsah, texty, kresby, brázky a veškeré další ilustrace pdléhají autrskému právu a jsu předmětem dalších chranných práv. Kdkli nezáknně užívající tut příručku bude vystaven trestnímu stíhání. 1.5 Prhlášení suladu Zařízení je v suladu s platnými standardy a směrnicemi Evrpské Unie. Ptvrzujeme, že zařízení je v suladu s EC deklarací. Deklaraci suladu Vám rádi na pžádání pšleme. 2. Bezpečnst Tat část bsahuje přehled všech důležitých hledisek bezpečnsti. Každá kapitla navíc pskytuje přesné rady týkající se bezpečnsti, aby nedšl k hržením, která jsu značena výše zmíněnými symbly. Je rvněž důležité věnvat pzrnst veškerým symblům, značkám a štítkům na zařízení. Ty musí být neustále udržvány čitelné. Ddržením všech důležitých bezpečnstních pkynů získáte nejen ptimální chranu prti rizikům, ale i jisttu bezpečnéh a bezprblémvéh pužívání přístrje. 2.1 Obecné infrmace Tt zařízení je navržen v suladu se sučasnými pužitelnými technlgickými standardy. Zařízení může nicméně představvat nebezpečí, pkud je s ním nevhdně a nesprávně zacházen. Seznámení se s bsahem příručky stejně tak jak vyvarvání se chybám, čili pužívání zařízení bezpečně a bezpruchvým způsbem, je naprst nezbytné pr Vaši chranu před hrzícími nebezpečími. Abyste zabránili rizikům a zajistili ptimální výknnst, neprvádějte na zařízení žádné úpravy ani změny, které nejsu jasně schváleny výrbcem. Tt zařízení smí být pužíván výhradně v technicky řádných a bezpečných pdmínkách. 2.2 Bezpečnstní pkyny pr kmerční využití zařízení Upřesnění týkající se průmyslvé bezpečnsti je zalžen na směrnicích Evrpské Unie platných v dbě výrby zařízení. Pkud je přístrj využíván kmerčně, je uživatel pvinen se ujistit, že se jmenvané směrnice hledně bezpečnsti práce shdují se předpisy a směrnicemi platnými v danu chvíli a t na celu dbu pužívání zařízení a že budu v suladu s nvým upřesněním. Mim území Evrpské unie musí být ddrženy průmyslvé bezpečnstní směrnice hledně bezpečnsti práce platné v dbě instalvání přístrje a platná místní ustanvení. Krmě pkynů hledně bezpečnsti práce bsažených v příručce, musí být ddrženy a splněny všebecné bezpečnstní směrnice, směrnice týkající se prevence úrazu, směrnice chraně živtníh prstředí platné na území, kde je zařízení pužíván. Zařízení nesmí být během chdu nikdy pnechán bez dzru. K zařízení nikdy nepuštějte děti a nekvalifikvané sby. Pečlivě uschvejte tut příručku. Pkud byste někdy přístrj prdávali/přenechávali třetí sbě, musí být příručka předána zárveň se zařízením Z

5 Každý, kd zařízení pužívá, musí jednat v suladu s příručku a bezpečnstními pkyny. Zařízení může být pužíván puze v uzavřených místnstech. 2.3 Účel pužití Bezpečný prvz je zaručen, puze pkud přístrj pužíváte k účelům, pr které byl vyrben. Jakékli technické zásahy, stejně tak jak mntáž a údržba smí být prváděny výhradně kvalifikvaným zákaznickým servisem. Mikrvlnná truba je vyrbena za účelem přípravy, hřívání a rzmrazvání ptravin za pužití vhdnéh nádbí. Mikrvlnná truba nesmí být mim jiné pužívána k: - průmyslvým a labratrním účelům, - vytápění místnstí, - jak úlžný prstr pr skladvání nádbí, - pr zrychlené sušení papíru, textilií neb jiných hřlavých materiálů, - tepelné úpravě hřlavých, škdlivých, snadn těkavých neb pdbných tekutin či materiálů. VÝSTRAHA! Jakékli pužití přesahující pužití výrbku a/neb jakékli jiné pužití výrbku je zakázán a psuzván jak nevhdné. Jakýkli pžadavek na výrbce neb jeh autrizvanéh zástupce na náhradu škdy vyplývající z nesprávnéh pužití je zcela neprávněný. Uživatel je zdpvědný za veškeré škdy vyplývající z nesprávnéh pužívání. Správné pužívání zahrnuje ddržení pkynů týkajících se instalace, pužívání, údržby a čištění přístrje. 3. Ddání, balení a skladvání 3.1 Kntrla ddávky Prsím, zkntrlujte, zda je ddávka kmpletní a zda není pškzená přepravu. V případě zřejméh pškzení ddávku nepřijímejte neb ji akceptujte s výhradu. Zaznamenejte rzsah škd d ddacíh listu přepravce. Pdejte stížnst. Skrytá pškzení reklamujte ihned p zjištění, prtže náhrady na škdu mhu být pžadvány puze v bdbí platném pr reklamace. 3.2 Balení Z

6 Prsím, nevyhazujte přepravní krabici na zařízení, lze ji pužít na skladvání, při přemisťvání neb v případě pškzení na ddání přístrje zpět d střediska prav. Vnější a vnitřní balvý materiál musí být před instalací z přístrje zcela dstraněn. POZNÁMKA! Pkud chcete balvý materiál dstranit, ddržujte směrnice platné ve Vaší zemi. Ddejte recyklvatelné materiály d sběrných zařízení. Prsím, zkntrlujte, zda je zařízení kmpletní. V případě, že zjistíte chybějící část, prsím kamžitě kntaktujte náš zákaznický servis. 3.3 Uskladnění Pnechte balení uzavřené až d instalace a dbejte pkynů hledně skladvání a umístění, které se nacházejí na vnější straně balu. Při skladvání ddržte následující pkyny: - Neskladujte balení venku. - Udržujte jej v suchém a bezprašném prstředí. - Nevystavujte jej agresivními prstředí. - Nevystavujte jej přímému slunci. - Vyvarujte se mechanickým třesům a vibracím. - V případě dluhdbéh uskladnění (déle než 3 měsíce) pravidelně kntrlujte stav balení a jedntlivých částí. 4. Technické vlastnsti 4.1 Technické údaje Označení Mikrvlnná truba Zbží č.: Kryt a varná kmra: Nerezvá cel Napětí: 230V 50 Hz 900W Výkn: 900W Fáze vaření: 6 Rzměry: Objem vnitřníh prstru: Hmtnst: Změny vyhrazeny! Vnější: Š 315 x H 290 x V 200 mm Vnitřní: Š 483 x H 425 x V 281 mm cca 23 litrů cca 13,3 kg Z

7 4.2 Přehled částí 1. Bezpečnstní systém zamykání 2. Skleněné dveře 3. Madl dveří 4. Odvětraní 5. Unašeč 6. Kl talíře 7. Skleněný talíř 8. Tlačítk start/stp/reset Operační panel Z

8 Operační panel Výběr prgramu Časvač 0-30 min Ohřev Výkn stupeň Rzmražení Z

9 5. Instalace a bsluha 5.1 Bezpečnstní pkyny VAROVÁNÍ! Nebezpeční úrazu elektrickým prudem! Přístrj se smí zapjit jen d řádně zapjené a uzemněné zásuvky. Zástrčku ze zásuvky nevytahujte za kabel. Kabel se nesmí dstat d styku s hrkými předměty. Dbejte na t, aby se kabel nedstal d styku se zdrji tepla případně s strými hranami. Nenechávejte viset kabel ze stlu neb z výčepníh pultu. Pkud přístrj řádně nefunguje, byl pškzen neb spadl, nepužívejte jej. V případě, že je přístrj pškzený, nepužívejte jej. Je nezbytné, aby dvířka byla nepškzená a řádně se zavírala. Nebezpečným pškzením dveří může být: 1. Dvířka byla prmáčknuta neb zprhýbána. 2. Panty a šruby jsu zlmené neb nedstatečně utažené. 3. Těsnění dveří je pškzené. 4. Skl dveří je prasklé. 5. Části zámku jsu pškzené. Mezi dveřmi a zařízením se nesmí nacházet žádný předmět. Těsnění dveří musí těsně přiléhat a nesmí být žádným způsbem znečištěn, prtže by mhl djít k úniku elektrmagnetických vln. Měli byste se prt v těcht místech tvrbě usazenin (zbytky čisticíh prstředku, prachu, tuku atd.). Přístrj nikdy nepuštějte, pkud jsu dvířka tevřená, prtže by mhl djít k nadměrnému a škdlivému vystavení radiaci. S bezpečnstními uzávěry nesmíte nikdy manipulvat! VAROVÁNÍ! V případě, že se bsah mikrvlnky vznítí, nechte dvířka truby zavřená, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky neb vypněte hlavní pjistku. Nepužívejte žádné dplňky či náhradní díly, které nebyly dpručeny výrbcem. Neriginální díly by mhly způsbit zranění uživatele neb pškzení přístrje. Zárveň by dšl k zániku záruky. Kabel nepkládejte na kberec neb jiné tepelné izlace. Kabel nijak nepřekrývejte. Kabel udržujte mim blast pracvní plchy a nepnřujte jej d vdy. Přístrj nikdy nepřeklápějte Z

10 VAROVÁNÍ! Nebezpeční úrazu elektrickým prudem! Při nesprávné instalaci může přístrj způsbit zranění! Před zapjením zkntrlujte, zda údaje na typvém štítku přístrje dpvídají údajům elektrické síti, na kteru má být přístrj připjen. Přístrj připjte puze, pkud jsu údaje v suladu! Dbejte bezpečnstních pkynů! 5.2 Umístění a připjení přístrje Instalace přístrje Vybalte přístrj a dstraňte veškerý balvý materiál. Pstavte přístrj na rvné bezpečné míst, které unese váhu přístrje, případně i ptraviny upravvané v něm a na pvrch, který je dlný vůči tepltě. Přístrj neumisťujte v blízksti hřlavých materiálů a nevystavujte jej vnějšímu teplu, vlhksti neb vyské vlhksti vzduchu. NIKDY nestavte přístrj na hřlavý pdklad (jak například ubrus, kberec atp.) Aby přístrj mhl správně fungvat, musí být zajištěn dstatečný přístup vzduchu k přístrji. Ddržujte vždy minimální dstup d zdí, strpu neb jiných bjektů (10 cm na zadní straně, 5 cm z bu bků přístrje a 20 cm shra. Nikdy nezakrývejte a neblkujte ventilační mřížky! Přístrj neumisťujte d blízksti dalšíh elektrickéh zařízení. Zásuvka musí být dbře přístupná, aby byl mžn v případě nuze snadn vytáhnut zástrčku. Připjení k elektrickému prudu / Uzemnění Připjení mikrvlnné truby k vlastnímu, ddělenému kruhu, může být výhdu. S veškerými dtazy hledně připjení a uzemnění kntaktujte prsím kvalifikvaný speciální servis. Elektrmagnetická kmpatibilita Neumisťujte přístrj v blízksti rádií, televizí neb antén, prtže může djít k pruchám v příjmu. V případě takvých pruchu, pstupujte následvně: Vyčistěte dveře a pvrch mikrvlnné truby Anténu, televizi neb rádi přemístěte Z

11 5.3 Základy vaření s mikrvlnnu trubu Mikrvlnná truba využívá k hřevu míst tradičních zdrjů tepla elektrnek pr elektrmagnetické (vyskfrekvenční) vlny. Pdbně jak radivé vlny, jsu tyt vlny neviditelné a rzeznatelné puze prstřednictvím výsledku p jejich půsbení. Prcházejí materiály jak skl, prcelán, plast a papír. Prtže však tyt materiály nebsahují vdu, tuk neb lej, nelze jej vyskfrekvenčními vlnami hřát. Jednduše řečen, vyskfrekvenční vlny prcházejí nádbím, které je v trubě pužit, a způsbují phyb mlekul vdy, tuku neb leje, který je nezbytný pr vznik třecíh tepla, díky kterému je mžné rzmrazení, hřev a tepelná úprava ptravin. Prt, na rzdíl d knvenčních systémů, kde tepl vstupuje zvnějšku, tepelná úprava mikrvlnnu trubu vytváří tepl uvnitř ptravin. Elektrmagnetické energie zůstává uvnitř zařízení a je pr uživatele neškdná, pkud je zařízení naprst v přádku. Rzmístěte upravvanu ptravinu s rzmyslem, velké díly mají směřvat ven. Dbejte na správný čas tepelné úpravy. Nastavte nejkratší udanu dbu, a pkud je t nutné, prdlužte ji. Příliš dluh upravvaná ptravina může začít vytvářet dým, neb může začít hřet. Zakryjte upravvanu ptravinu během přípravy. Úprava prbíhá rvnměrněji, truba se neznečistí. Během úpravy pkrmy jednu braťte. Úprava se tím urychlí, například pkud připravujete kuře neb hamburger. Velké kusy jak například pečeně se musejí tčit nejméně jednu. Ptraviny jak například masvé kuličky by se měly nejméně jednu p uplynutí plviny dby úpravy přemístit, tj. hrní na míst dlních a střední na kraj a napak. VAROVÁNÍ! V mikrvlnné trubě žádné ptraviny nikdy nesmažte. Hrký lej by pškdil zařízení a mhl by djít k ppálení kůže. Zahřívání nápjů pmcí mikrvlnné energie muže vést ke zpžděnému eruptivnímu varu. Z tht důvdu zacházejte s nádbu s hřívanu tekutinu bzvláště patrně. Obsah lahví neb sklenic s dětsku výživu je třeba před knzumací zamíchat neb prtřepat. Tepltu pkrmu před knzumací zkntrlujte, abyste zabránili ppálení. Hrní závit a sací dudlík musíte před tepelnu úpravu dstranit! VAROVÁNÍ! Rizik ppálení! Nádby se mhu velmi zahřívat, nebť se na ně přenáší teplta z pkrmu. Vyndávejte nádby prt puze pmcí kuchyňské rukavice neb utěrky. Při tepelné úpravě pkrmů pužívejte puze blast teplty dpručenu pr tut mikrvlnnu trubu Z

12 VAROVÁNÍ! Rizik výbuchu! Nikdy nehřívejte v trubě tekutiny ani ptraviny v uzavřených nádbách. V mikrvlnné trubě nezahřívejte syrvá či vařená vejce, ať už ve skřápce neb bez ní, mhla by expldvat. Ptraviny s tlustu slupku, např. brambry, dýně, jablka, kaštany před zahříváním napíchněte. 5.4 Správné nádbí 1. Zkntrlujte vhdnst nádby. Kntrla: Umístěte d prázdné nádby sklenici s vdu a nádbu dejte d mikrvlnné truby (nikdy trubu nepužívejte prázdnu neb s prázdnu nádbu) a na 60 vteřin zapněte na nejvyšší výkn. Nádba vhdná pr pužití v mikrvlnné trubě se zahřeje puze na tepltu, při které lze nádbu vzít d ruky. Nádbí, které je p takvét zkušce hrké, v trubě nepužívejte. 2. Vhdný materiál pr nádby pužívané v mikrvlnné trubě prpuští mikrvlny. Energie prchází skrz nádbu a hřívá pkrmy. 3. Nepužívejte žádné nádby z kvu neb kvvými částmi (například zlatý kraj talíře). Vyskfrekvenční vlny kvem neprjdu. 4. Nepužívejte žádné výrbky z recyklvanéh papíru (neb recyklvanéh vláknitéh papíru), nebť mhu bsahvat malé částečky kvu. Může djít k vytvření jisker neb hni během chdu mikrvlnné truby 5. Pužívejte raději válné neb kulaté nádby než hranaté, nebť v rzích nádby dchází k přehřívání upravvanéh pkrmu. 6. Abyste zabránili přehřívání pkrmů na krajích, lze kraje překrýt tenkými pružky stanilu. Buďte ale patrní! Nepužívejte stanilu příliš a ddržujte minimální dstup 2,5 3 cm mezi stanilem a stěnu vnitřníh prstru mikrvlnné truby. Nádbí Varné skl Skl nedlné teplu Varný prcelán Nádby z plastu dlnému mikrvlnám Kuchyňský papír Kvvé nádby/mísy Hliníkvá fólie dlná mikrvlnám Nádby z fólie dlné mikrvlnám Vhdné pr mikrvlnnu trubu An Ne An An An Ne An an Z

13 Sestavení tčných částí pr hřev Skleněný talíř Otčné kl talíře Unašeč 5.5 Obsluha NASTAVENÍ ČASU A FÁZE TEPELNÉ ÚPRAVY Abyste nastavily prgram tepelné úpravy, vyberte Fázi tepelné úpravy a nastavte dbu tepelné úpravy pmcí časvače. ROZMRAZENÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN 1. Jelikž ptraviny mají různu tlušťku a tvar, nedpručujeme je v mikrvlnné trubě rzmrazvat úplně, prtže může djít k nervnměrnému rzmrazení. Rvněž se může stát, že některé části budu připečené, některé vařené a jiné stále zmražené. Dpručujeme prt, abyste ptraviny rzmrazili v mikrvlnné trubě jen ze 70 %. Usnadníte tak jejich následnu úpravu. 2. Abyste dsáhli rvnměrnéh rzmrazení, je třeba ptraviny během rzmrazvání čast táčet. 3. Pkud rzmrazujete tučné (těžké) mas, zahřejte jej krátce v mikrvlnné trubě a pté jej dejte d nádby pkjvé tepltě neb jej mezitím hřívejte s krátkými přestávkami. 4. Pkud chcete rzmrazit celé kuře neb zmrzlé ptraviny nepravidelných rzměrů, měli byste nhy neb tenké části balit kuskem albalu, aby se tyt části nehřívaly tak rychle jak ty silné. U velkých kusů masa zabalte albalem kraje, aby se vertikálními mikrvlnami rzmrazily rvnměrně. 5. Pravidelně dstraňujte led. TIPY & DETAILY Délka tepelné úpravy je závislá na následujících vlastnstech ptravin: Pčáteční teplta: Hustta: Čím nižší, tím delší dba tepelné úpravy. Čím hustější, tím delší dba tepelné úpravy Z

14 Vlhkst: Tvar: Váha: Čím sušší, tím delší dba tepelné úpravy. Čím silnější, tím delší dba tepelné úpravy. Čím těžší, tím delší dba tepelné úpravy. Při tepelné úpravě v mikrvlnné trubě by měly být pkrmy přikryté, aby se urychlil hřev se zabránil vysušvání pkrmu nedšl k rzstřikvání tuku ve vnitřním prstru mikrvlnné truby Výjimku je: chléb, pečiv/sušenky, balvané prdukty a pkrmy, které mají zůstat křupavé ty nezakrýváme. Když hříváte větší mnžství pkrmu, čas d času jej prmíchejte. Těstviny neb rýži před hříváním navlhčete neb přidejte másl (zakryjte). Pkrmy bsahující velké prcent vlhksti zakryjte talířem dlným mikrvlnám (ne albalem). Rzmrazujte velká mnžství zmrazených pkrmů v něklika intervalech (krk za krkem). Nezakrývejte při tepelné úpravě steaky ani jiné pkrmy se suchým pvrchem. 6. Čištění 6.1 Bezpečnstní pkyny Než začnete s pravu neb čištěním, ujistěte se, že byl zařízení dpjen d přívdu elektrickéh prudu (vytáhněte zástrčku ze zásuvky!) a že vychladl. Nepužívejte žádné leptající čisticí prstředky a ujistěte se, že se d přístrje nedstala žádná vda. Abyste se chránili před úrazem elektrickým prudem, NIKDY nevkládejte přístrj, jeh kabely ani zástrčku d vdy či jiné kapaliny. VÝSTRAHA! Přístrj není určen pr přímé plachvání prudem vdy. Prt přístrj tímt způsbem nikdy nečistěte 6.2 Čištění Čistěte přístrj pravidelně. Vyčistěte přístrj p každém pužití vlhkým hadříkem. Pečlivě dstraňte cákance d ptravin neb nápjem ve vnitřním prstru vlhkým hadříkem. Při silnějším znečištění pužijte jemný čisticí prstředek. Nepužívejte žádné spreje neb agresivní čisticí prstředky, nebť by mhly zanechat stpy neb dknce pškdit pvrch Z

15 Vyčistěte pvrch mikrvlnné truby pmcí vlhkéh hadříku. Zabraňte vniknutí vlhksti d větracích tvrů, aby nebyly pškzeny citlivé části uvnitř přístrje. Vyčistěte pvrch dvířek, těsnění a přilehlé části vlhkým hadříkem a dstraňte veškeru nečisttu. Nepužívejte žádný agresivní čisticí prstředek. D vládacíh panelu nesmí prniknut vlhkst. Očistěte jej měkkým navlhčeným hadříkem. Při čištění vládacíh panelu nechte dvířka přístrje tevřená, abyste zabránili neúmyslnému zapnutí přístrje. Kndenzvanu vdu, která se vytvřila z bu stran dveří, může setřít pmc jemnéh hadříku. Kndenzvaná vda se může vytvřit při prvzu mikrvlnné truby v blastech s vysku vlhkstí vzduchu. Tvrba kndenzvané vdy je zcela nrmální. Zápach uvnitř mikrvlnné truby dstraníte, pkud dáte d nádby vhdné pr prvz v mikrvlnné trubě vdu se šťávu a kůru jednh citrónu a zahříváte p dbu cca 5 minut. Pté vnitřní prstr truby důkladně vytřete suchým měkkým hadříkem. Pužívejte výlučně měkký hadřík a NIKDY nepužívejte jakýkli druh hrubých čistidel neb hubiček, které by mhli přístrj pškrabat. P čistění byste měli pužít suchý, měkký hadřík k vysušení a vyleštění pvrchu přístrje. Ujistěte se, že byl přístrj řádně vyčištěn, dříve než jej ulžíte na suché míst. 6.3 Bezpečnstní pkyny pr údržbu Pravidelně kntrlujte, zda není napájecí kabel pškzený. Pkud je kabel pškzený, nikdy přístrj nepužívejte. Pkud napájecí kabel vykazuje známky pškzení, nechte jej vyměnit kvalifikvaným elektrikářem. Pkud narazíte na pškzení neb závadu, kntaktujte svéh specializvanéh dealera neb náš zákaznický servis. Opravy a údržbu přístrje smí prvádět puze kvalifikvaný dbrník za pužití riginálních náhradních dílů. Nikdy se nepkušejte pravit přístrj sami! 7. Odstranění závad V případě, že mikrvlnná truba řádně nefunguje: 1. Ujistěte se, že je zařízení řádně zapjen k přívdu elektrickéh prudu. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky na cca 10 minut, než přístrj řádně připjíte. 2. Zkntrlujte, zda není pjistka uvlněná neb dpjená hlavní pjistka. Pkud vypadají bě v přádku, můžete zkntrlvat připjení (elektrický prud) jiný elektrickým zařízením. 3. Ujistěte se, že dveře truby jsu řádně zavření (bezpečnstní zavírací systém), prtže jinak se z bezpečnstních důvdů nevytvří žádné vyskfrekvenční vlny Z

16 V případě, že se nejedná žádnu z výše uvedených závad, kntaktujte kvalifikvaný zákaznický servis. Za žádných klnstí se nepkušejte prvádět na přístrje žádnu pravu sami! 8. Odstranění přístrje Likvidace staréh zařízení Na knci prvzní živtnsti musí být s přístrjem nalžen dle nárdních předpisů. Dpručujeme kntaktvat splečnst, která se specializuje na likvidaci dpadu. VAROVÁNÍ! Abyste zabránili jakémukli zneužití neb případným rizikům, uveďte přístrj ještě před likvidací d stavu, kdy nebude mžn uvést jej d prvzu. T zajistíte tak, že přístrj dpjíte d přívdu elektrickéh prudu a dstraníte z přístrje napájecí kabel. POZNÁMKA! Při likvidaci přístrj prsím pstupujte dle nárdních a místních předpisů a směrnic Z

17 Z

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 CZ 1. Obecné infrmace 200 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 200 1.2 Vysvětlivky symblů 200 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 201 1.4 Ochrana autrských práv 201 1.5 Prhlášení shdě

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg BWD1206SL-W 60 cm pračka se sušičku s kapacitu 6 kg Návd k bsluze pr Váš přístrj Baumatic BWD1206SL BWD1206W 60 cm 6 kg pračka se sušičku POZNÁMKA: Tat Uživatelská příručka bsahuje důležité infrmace, včetně

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách Prjekt: Téma: Brušení a stření nástrjů na speciálních bruskách Obr: Nástrjař, Obráběč kvů Rčník: 1. Zpracval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslvá škla Uherský Brd, 2010 Obsah Obsah...1 1. Brušení nástrjů...2

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Návd k pužití Vibrační desky ZI-RPE60 / Zi-RPE90 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte a ddržujte návd k pužití a bezpečnstní pkyny! Technické změny jakž i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links Na publikaci splupracvaly následující mezinárdní sekce ISSA, u kterých lze získat případně další infrmace: 9 Nebezpečí Příručka pr hdncení rizik v malých a středních pdnicích úrazu elektrickým prudem Identifikace

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Mikrovlnná trouba objednací číslo 610.180 Návod k použití

Mikrovlnná trouba objednací číslo 610.180 Návod k použití Mikrvlnná truba bjednací čísl 610.180 Návd k pužití Strana 1 Obsah strana Funkce mikrvlnné truby 2 Před uvedením d prvzu 3 Uvedení d prvzu umístění přístrje 3 Všebecná pravidla pr pužívání 4 Důležitá bezpečnstní

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

TIPSHEET 4 Váš vlastní návrh uměleckého skla Řemeslná úroveň Sklo Pece a řízení teploty

TIPSHEET 4 Váš vlastní návrh uměleckého skla Řemeslná úroveň Sklo Pece a řízení teploty TIPSHEET4 Vášvlastnínávrhuměleckéhskla ÚvddmalvánísvětlemdMaryKayNitchie Pracujete-li scelu paletu skleněných frit, prášků avláken, je mžné vytvářet tabule uměleckéh skla se speciálními efekty, které jsu

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více