prášek pro přípravu injekčního roztoku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prášek pro přípravu injekčního roztoku"

Transkript

1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE THIOPENTAL VALEANT 0,5 g THIOPENTAL VALEANT 1 g prášek pr přípravu injekčníh rztku (Thipentalum natricum) Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve, než začnete tent přípravek pužívat. - Pnechte si příbalvu infrmaci pr případ, že si ji budete ptřebvat přečíst znvu. - Máte-li jakékli další tázky, zeptejte se svéh lékaře. - Tent přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další sbě. Mhl by jí ublížit, a t i tehdy, má-li stejné příznaky jak Vy. - Pkud se kterýkli z nežáducích účinků vyskytne v závažné míře, neb pkud si všimnete jakýchkli nežáducích účinků, které nejsu uvedeny v tét příbalvé infrmaci, prsím, sdělte t svému lékaři neb lékárníkvi. V příbalvé infrmaci naleznete: 1. C je Thipental Valeant a k čemu se pužívá 2. Čemu musíte věnvat pzrnst, než začnete Thipental Valeant pužívat 3. Jak se Thipental Valeant pužívá 4. Mžné nežáducí účinky 5 Jak Thipental Valeant uchvávat 6. Další infrmace 1. CO JE THIOPENTAL VALEANT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Thipental Valeant je anestetikum (látka půsbící znecitlivění), které se pužívá: - při úvdu d celkvé anestézie (narkózy); - při krátkdbých výknech přibližně d 15 minut v celkvé anestézii (incize, prbatrní excize, revize dělžní dutiny, blestivé převazy, repzice, elektršky apd.); - jak sučást dplňvané kmbinvané celkvé anestézie. Pr blestivé výkny je nutné thipental dplnit vhdnými analgetiky neb inhalací směsi kyslíku s xidem dusným. U malých dětí se může užít i rektálně k bazální anestézii. Lze jej pužít ke zvládnutí křečí při tetanu, eklampsii, epilepsii, při předávkvání a txické reakci na místní anestetika. Thipental lze výběrvě pužít pr útlum metablismu mzku p neurtraumatech, ppř. p hypxických inzultech mzku, v pkračující infuzi, titrvané pdle EEG. Dávka v kntinuální infuzi se phybuje mezi 1-3 mg/kg/hd. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE THIOPENTAL VALEANT POUŽÍVAT 1/5

2 Nepužívejte Thipental Valeant - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na thipental sdný, uhličitan sdný a barbituráty; - jestliže máte: prfyrii; brnchiální astma; městnanu srdeční slabst; šk; nízký krevní tlak; těžké nemcnění jater a/neb ledvin; těžku anémii; žíly nevhdné pr nitržilní pdání - jestliže trpíte jakýmkliv těžkým septickým stavem neb stavem, kde je nutn pčítat s vyským anestetickým rizikem; - jestliže u Vás nelze zajistit průchdnst dýchacích cest (m. Bechtěrev, angína Ludwici, peritnzilární absces apd.); Zvláštní patrnsti při pužití přípravku Thipental Valeant je zaptřebí - jestliže patříte mezi starší neb malnutriční či hypprteinemické pacienty; - jestliže máte vážné kardivaskulární, dýchací, ledvinvé, jaterní neb endkrinní nemcnění, které může prdlužit neb zesílit účinek thipentalu. Thipental Valeant Vám smí aplikvat puze lékař šklený v anestezilgii. Vzájemné půsbení s dalšími léčivými přípravky Prsím, infrmujte svéh lékaře všech lécích, které užíváte neb jste užíval(a) v nedávné dbě, a t i lécích, které jsu dstupné bez lékařskéh předpisu. Thipental zesiluje účinnst slí suxamethnia, narktických analgetik a všech léků půsbících utlumení centrální nervvé sustavy a alkhlu. Neužívejte žádná analgetika neb léky tlumící činnst centrálníh nervvéh systému ani nepijte alkhl p dbu 24 hdin p pdání thipentalu. Účinek přípravku zesilují kntrastní RTG diagnstické látky acetrizátvé skupiny, disulfiram, atrpin. Účinek zeslabují některé sulfnamidy, předchzí dluhdbé pdávání barbiturátů, narktických analgetik a neurleptik. Těhtenství a kjení Během těhtenství se thipental pdává puze v nezbytně nutných případech. Pkud kjíte, musíte přerušit kjení na 24 dbu hdin p anestézii thipentalem. Praďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkliv lék. Řízení dpravních prstředků a bsluha strjů Neřiďte dpravní prstředek ani nebsluhujte žádné přístrje neb strje p dbu 24 hdin p anestézii thipentalem, prtže přípravek vlivňuje výrazně Vaši pzrnst. 2/5

3 3. JAK SE THIOPENTAL VALEANT POUŽÍVÁ Thipental Valeant pr Vás připraví a bude Vám pdávat lékař šklený v anestezilgii. Z tht léku se připraví rztk, který Vám bude pdán d žíly. Malým dětem se může rztk pdávat i rektálně. Dávku vždy určí lékař pdle Vašeh věku, Vaší hmtnsti a pdle předchzí léčby. Nejvyšší jedntlivá dávka je 1 g, nejvyšší denní dávka 2 g. Nitržilní pdání K úvdu d celkvé anestézie se pdává dávka, p které vymizí víčkvý reflex, nejčastěji 4 mg/kg i.v. pdaných titračním způsbem, přibližně za sekund. Pr krátký výkn, při kterém se pužije Thipental jak mnanestetikum, se pdá další dávka stanvená pdle reakce nemcnéh až p deznění krátké bradypne neb apne; k úvdu ke krátkdbé celkvé anestézii se nepřekračuje dávka mg. Nejvyšší jedntlivá dávka je 1 g, nejvyšší denní dávka 2 g. Rektální pdání u dětí K rektální bazální anestézii u dětí se instiluje 10% rztk Thipentalu v dávce mg/kg. Dítě se ulží na bk, rztk se předehřeje na tělesnu tepltu a instiluje nad svěrač v průběhu 2 minut. Účinek se dstaví pstupně během minut a trvá déle než p nitržilním pdání. Při dsažení předpkládané bazální sedace je mžn zbytek rztku zavedenu tenku cévku z ampule dsát. Bazální sedace trvá minut a ustupuje pzvlna v psledních 10 minutách. Thipental je vhdným anestetikem pr kindukci, která umžňuje redukci dávkvání jedntlivých farmak až 30% a tím dchází i ke snížení výskytu nežáducích účinků. Před aplikací Thipentalu lze pdat piidy (fentanyl neb alfentanil), které snižují jeh dávkvání a redukují sympatadrenergní reakci při intubaci. Také ketamin umžňuje redukci dávky Thipentalu a svými účinky na hemdynamiku snižuje negativní vliv Thipentalu na běh a dýchání. Pužívají se jen čerstvé a zcela čiré rztky. JestližeVám byl pdán více přípravku Thipental Valeant než měl Váš lékař zajistí, aby Vám byla pdána správná dávka pdle Vaší individuální ptřeby. Známkami předávkvání jsu pkles krevníh tlaku, apne a svalvá hyptnie s areflexií. Při závažném útlumu dýchání je indikvána umělá ventilace až d deznění útlumu dýchání. Centrální analeptika nejsu vhdná. Při laryngspasmu je vhdná relaxace hrtanvéh svalstva jdidem suxamethnia s umělu ventilací čistým kyslíkem, při brnchspasmu je nutná umělá ventilace s čistým kyslíkem s pdáním brnchdilatancií. Máte-li jakékli další tázky, týkající se pužívání tht přípravku, zeptejte se svéh lékaře. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Pdbně jak všechny léky, může mít i přípravek Thipental Valeant nežáducí účinky, které se ale nemusí vyskytnut u každéh. Pruchy nervvéh systému Delirium, amnézie, třes, záchvat Srdeční pruchy Přímý kardidepresivní, negativně intrpní účinek; arytmie; blest hlavy Cévní pruchy 3/5

4 Intraarteriální pdání vyvlá trpidní spasmus artérie s ischemizací zásbené blasti. Prjeví se krutu blestí vyzařující periferně, aniž by se prjevil vlastní hypntický účinek Thipentalu. Jehla se pnechá v artérii, pdá se pmalu 1% trimekain, ppř. prkain, heparin, vazdilatans. Prvede se blkáda nervvě-cévníh svazku, dále se nitržilně pdává infuze s vazdilatancii, heparinem a hydrkrtiznem. Při výskytu nežáducích účinků běhvéh systému se dpručuje pdat kalcium, dýchacíh systému beta-2 mimetika. Při pklesu krevníh tlaku z příméh půsbení thipentalu na mykard je vhdné pdat nitržilně vápník (nejvhdněji Calcium chlratum 10% v dávce d 1 g). Respirační, hrudní a mediastinální pruchy Útlum dýchání až apne; při blestivém pdráždění a v mělké anestézii vzniká snadn laryngspasmus; astmatický záchvat. Pruchy kůže a pdkžní tkáně Paravenózní pdání vede k pdráždění až k nekróze pdkží a kůže. Při paravenózním pdáním je nutný bstřik 1% trimekainem s hydrkrtiznem, ppř. hyalurnidázu. Celkvé pruchy a reakce v místě aplikace Hypersenzitivní reakce (alergická reakce se vznikem škvéh stavu), vyrážka, blest v místě vpichu, blest hlavy, slinění Pkud se kterýkli z nežáducích účinků vyskytne v závažné míře, neb pkud si všimnete jakýchkli nežáducích účinků, které nejsu uvedeny v tét příbalvé infrmaci, prsím, sdělte t svému lékaři. 5. JAK THIOPENTAL VALEANT UCHOVÁVAT Uchvávejte při tepltě d 25 C. Uchvávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchvávejte mim dsah a dhled dětí Thipental Valeant nepužívejte p uplynutí dby pužitelnsti, uvedené na štítku a na krabičce. Dba pužitelnsti se vztahuje k pslednímu dni uvedenéh měsíce. 6. DALŠÍ INFORMACE C Thipental Valeant bsahuje - Léčivu látku je Thipentalum natricum 0,5 neb 1 g - Pmcnu látku je uhličitan sdný Jak Thipental Valeant vypadá a c bsahuje tt balení Thipental Valeant je žlutavě bílý prášek. Lahvička bsahuje 0,5 neb 1 g. Držitel rzhdnutí registraci Valeant Czech Pharma s.r.., Praha, Česká republika Výrbce VUAB Pharma a.s., Rztky, Česká republika Tent léčivý přípravek je v členských státech EHP registrván pd těmit názvy: 4/5

5 Slvenská republika: Thipental Valeant 0,5 g, Thipental Valeant 1g Tat příbalvá infrmace byla napsledy schválena: Následující infrmace je určena puze pr zdravtnické pracvníky: Thipental Valeant ve frmě lyfilizvané sdné sli se ředí před pužitím vdu pr injekce; zpravidla se pužívá 2,5%, výjimečně 5% rztk k nitržilnímu pdání a výjimečně, puze k rektální bazální anestézii dětí, se užívá 10% rztk. Rztk se připravuje těsně před uptřebením, rztk se nepužívá pakvaně. Dpručuje se pužívat jehly průměru 0,8 mm (zelená). Thipental je inkmpatibilní prakticky se všemi kysele reagujícími látkami (tetracyklin, mrfin, benzylpenicilín, petidin, efedrin, lkální anestetika, difenhydramin, fenthiaziny aj.). Ve stříkačce se nesmí mísit s myrelaxačními přípravky, centrálními stimulancii, lkálními anestetiky, kalciem. 5/5

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vaniqa 11,5% krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram krému bsahuje 115 mg eflrnithinu (jak mnhydrátu eflrnithin-hydrchlridu). Pmcné

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg injekce Ademetioninum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg injekce Ademetioninum sp. zn. sukls53745/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Transmetil 500 mg injekce Ademetioninum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Rivotril injekční roztok Clonazepamum

Rivotril injekční roztok Clonazepamum Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls249887/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Rivotril injekční roztok Clonazepamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls245377/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls245377/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls245377/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Alprazolam Orion 2 mg tablety alprazolamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

HYPNOGEN 10 mg potahované tablety zolpidemi tartras

HYPNOGEN 10 mg potahované tablety zolpidemi tartras Sp.zn.sukls180939/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele HYPNOGEN 10 mg potahované tablety zolpidemi tartras Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls222512/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls222512/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls222512/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Dilceren pro infusione infuzní roztok (nimodipinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety Ademetioninum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety Ademetioninum sp. zn. sukls53756/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Transmetil 500 mg tablety enterosolventní tablety Ademetioninum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZOPRIDOXIN 5 mg ZOPRIDOXIN 10 mg ZOPRIDOXIN 15 mg ZOPRIDOXIN 20 mg tablety dispergovatelné v ústech olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls116987/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls116987/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls116987/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Xomolix 2.5 mg/ml injekční roztok droperidolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Vankomycin Mylan se může užít i perorálně (ústy) k léčbě závažných infekcí zažívacího taktu způsobených bakteriemi citlivými na vankomycin.

Vankomycin Mylan se může užít i perorálně (ústy) k léčbě závažných infekcí zažívacího taktu způsobených bakteriemi citlivými na vankomycin. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30246/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vancomycin Mylan 500 mg Vancomycin Mylan 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku vancomycini

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Oxyphyllin tablety (etofyllinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doreta 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Doreta 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Doreta 37,5 mg/325 mg potahované tablety tramadoli hydrochloridum/paracetamolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Alteplasum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Alteplasum sp.zn. sukls167003/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Alteplasum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ultracain 1:200 000, 40 mg/ml + 0,005 mg/ml injekční roztok:

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ultracain 1:200 000, 40 mg/ml + 0,005 mg/ml injekční roztok: Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls147907-8/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Ultracain 1:200 000, 40 mg/ml + 0,005 mg/ml, injekční roztok Ultracain 1:100 000, 40 mg/ml

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g prášek pro injekční roztok cefepimi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rolpryna 2 mg Rolpryna 4 mg Rolpryna 8 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním Ropinirolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

sp.zn. sukls108697/2012

sp.zn. sukls108697/2012 sp.zn. sukls108697/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Pentasa Sachet 2g granule s prodlouženým uvolňováním mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok. OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok. OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok sp.zn. sukls155681/2012, sukls155683/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok Iohexolum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum

Příbalová informace: informace pro uživatele. FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum Příbalová informace: informace pro uživatele FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok Fentanylum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nasenspray AL spray Xylometazolini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. KARDEGIC 0,5 g (lysini racemici acetylsalicylas) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Příbalová informace: informace pro pacienta. KARDEGIC 0,5 g (lysini racemici acetylsalicylas) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls2207/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta KARDEGIC 0,5 g (lysini racemici acetylsalicylas) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Multihance 529 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce dimeglumini gadobenas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Multihance 529 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce dimeglumini gadobenas sp.zn. sukls18767/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Multihance 529 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce dimeglumini gadobenas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více