Závěrečný účet města Třinec za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Třinec za rok 2004"

Transkript

1 Závěrečný účet města Třinec za rok 2004

2 Obsah závěrečného účtu: Číslo strany 1. Úvod.4 2. Majetek města.5-8 A. Aktiva 5-7 B. Pasiva Rozpočet a rozpočtová opatření.9 4. Příjmová část rozpočtu města A. Daňové příjmy B. Nedaňové příjmy 11 C. Kapitálové příjmy..11 D. Dotace Výdajová část rozpočtu města Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření A. Financování..15 B. Dluhová služba.15 C. Finanční vypořádání 15 D. Přezkoumání hospodaření Příspěvkové organizace města Třince 17 A. Mateřské a základní školy..17 B. Ostatní příspěvkové organizace Závěr Přílohy.19 A. Tabulková část: Tabulka č. 1 Rozvaha města Třince k Tabulka č. 2 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2004 Tabulka č. 3 Porovnání plnění příjmů r s r Tabulka č. 4 Příjmy podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 5 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 6 Výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 7 Příjmy podle organizačních jednotek Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 2

3 Tabulka č. 8 Příspěvkové organizace města (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 9 Příspěvkové organizace města (ostatní) Tabulka č. 10 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů u příspěvkových organizací města B. Zpráva auditora o provedení přezkoumání hospodaření města Třince za rok Použité zkratky.20 Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 3

4 1. Úvod Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen rozpočtová pravidla ) je povinností města souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. Jeho součástí musí být údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Obsahem závěrečného účtu musí být i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům kraje, státním fondů. Součástí je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města vypracovaná nezávislým auditorem. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska : Druhového Funkčního Druhové členění peněžní operace rozlišujeme na příjmy, výdaje a financující operace. Nejvyššími jednotkami druhového členění jsou třídy, které se dále dělí na seskupení položek, podseskupení položek a rozpočtové položky. Funkční třídění používá se jen pro členění vymezených příjmů a výdajů. Nejvyššími jednotkami jsou skupiny, které se dále dělí na oddíly, pododdíly a rozpočtové paragrafy. Město Třinec využívá navíc i podrobnější členění rozpočtové skladby. Jedná se o nižší jednotky třídění, které jsou doloženy číselníkem a jsou povinnou přílohou účetních sestav. Jako třetí hledisko třídění používáme třídění podle organizačních jednotek, které ukazuje zodpovědnost jednotlivých úseků MěÚ za hospodaření města. Podrobné údaje o hospodaření města v roce 2004 obsahuje hlavní účetní kniha, která je uložena na ekonomickém odboru a je kdykoliv k dispozici. Vzhledem k tomu, že se jedná o značně rozsáhlý dokument, předkládáme v příloze pouze stručné přehledy, a to z hlediska třídění druhového, funkčního a podle organizačních jednotek. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 4

5 2. Majetek města Město Třinec financovalo v roce 2004 provozní a investiční výdaje městského úřadu a organizačních složek města a přispívalo na provoz a investice sedmnácti příspěvkových organizací města. O hospodaření příspěvkových organizací (13 základních škol, Městské kino, Městská knihovna, Domov důchodců a STaRS) informujeme podrobněji v bodě 7. K mělo město 8 organizačních složek, a to Městskou policii, Pečovatelskou službu, Ústav sociální péče Radost, Domov pro matky s dětmi, Penzion pro důchodce Oldřichovice, Penzion pro důchodce Nýdek, Rehabilitační stacionář a Klub seniorů. Fyzická inventarizace majetku města proběhla k Zjištěné fyzické stavy byly odsouhlaseny k s účetní evidencí a nebyly zjištěny žádné rozdíly. Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce 2004 byla seznámena rada na své 32. schůzi dne Všechny údaje o majetku města Třince v roce 2004 v porovnání s rokem 2003 uvádí tabulka č. 1 Rozvaha. Veškeré přílohy k rozvaze jsou uloženy na ekonomickém odboru a jsou plně k dispozici. Následně podáváme stručný komentář k jednotlivým účtům: A. A K T I V A Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNM) na účtu 013 je účtovány programy nad 60 tis. Kč v celkové výši 2,8 mil. Kč na účtu 018 jsou programy a studie od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč: programy ve výši 2,1 mil. Kč a studie ve výši 1,2 mil. Kč na účtu 019 je veden ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v celkové výši 10,9 mil. Kč Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Stav pozemků je každoročně aktualizován podle údajů katastrálního úřadu, cena pozemků se mění v návaznosti na změny vyhlášky o oceňování pozemků. na účtu 021 je účtováno o budovách v hodnotě 756,6 mil. Kč a stavbách ve výši 836,9 mil. Kč na účtu 022 je účtováno o dlouhodobém hmotném majetku nad 40 tis. Kč v celkové výši 38,8 mil. Kč účet 031 pozemky ve výši 592,4 mil. Kč účet umělecká díla a předměty v celkové výši 186,8 tis. Kč na účtu 042 jsou vedeny zahájené a nedokončené stavby, pořízení projektů a pozemků v celkové výši 69 mil. Kč. Největší položky tvoří: Stavby: Rekonstrukce silnice II/476 Horní Lištná, 1. část 3,5 mil. Kč Zálivy oboustranné na rozcestí k železniční stanici 1,1 mil. Kč SSZ křižovatka ul. Jablunkovská (Zobava) 4,6 mil. Kč Hřiště u DDM 1,4 mil. Kč Zpevněné plochy a terénní úpravy kolem bytového domu Kanada 3,3 mil. Kč Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 5

6 Inženýrské sítě bytové domy Kanada 2,6 mil. Kč Malometrážní byty v Třinci, ul. Komenského 1,7 mil. Kč Rekonstrukce pavilonu D 2 ZŠ Třinec, Slezská 773 8,6 mil. Kč Rekonstrukce hřiště ZŠ D. a E. Zátopkových v Třinci 2 mil. Kč STL plynovod Třinec Oldřichovice, 2. etapa Tyra 17,4 mil. Kč Vodovod Kojkovice Osůvky rozšíření 4,3 mil. Kč Projekty: Rekonstrukce silnice II/476 Horní Lištná, 1. část 907 tis. Kč Komunikace propojující Jablunkovskou a Lidickou 971 tis. Kč Rekonstrukce nám. Svobody I. etapa 356 tis. Kč Pozemky: Výkup pozemků od TŽ, a.s. 5,9 mil. Kč Dlouhodobý finanční majetek město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené podíly ve společnostech ( akcie jsou účetně vedeny v nominální hodnotě) Účet podnik s rozhodujícím vlivem Kč Distribuce tepla Třinec, a.s % Účet podnik s podstatným vlivem Nehlsen Třinec, s.r.o. - 50% TRISIA, a.s. - 34% Kvalifikační a personální agentura,o.p.s.,třinec - 34% Účet ostatní dlouhodobé cenné papíry (akcie) a vklady a) akcie SmVaK Ostrava, a.s Sm.energetika,Ostrava b) vklady Kabelová televize, s.r.o.,třinec HRAT, s.r.o.,třinec Třinecká obchodní akademie,s.r.o Zásoby jedná se o všeobecný materiál v hodnotě 398 tis. Kč. Městská policie vlastní psy v celkové hodnotě 25 tis. Kč. Pohledávky na účtu 315 jsou pohledávky za rozpočtové příjmy v celkové výši 15 mil. Kč ( v r ,9 mil. Kč). Stav účtu 315 je zkreslen přeplatky ve výši 5,4 mil. Kč ( v r ,8 mil. Kč). Skutečné nedoplatky účtu 315 jsou ve výši 20,4 mil. Kč Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 6

7 ( v r ,8 mil. Kč), kdy největší položky tvoří nájemné z nebytových prostor ve výši 1,3 mil. Kč ( v r mil. Kč), nájemné z bytů ve výši 2,8 mil. Kč ( v r ,8 mil. Kč), nájemné z pozemků ve výši 1 mil. Kč ( vr tis. Kč), neuhrazené dopravní pokuty 3,1 mil. Kč ( v r ,8 mil. Kč) a nedoplatky místního poplatku za komunální odpad ve výši 3,8 mil ( v r ,7 mil. Kč). Dále jsou zde běžné nedoplatky (vodné, stočné, místní poplatky atd.). Vymáhání nedoplatků je u řady případů řešeno výzvami, exekucemi ze mzdy a bankovního účtu, soudní cestou, spoluprací s ostatními státními institucemi a s ostatními odbory MěÚ. Na účtu 314 je poskytnutá jednorázová záloha na sběr, třídění, využívání a odstraňování objemných komunálních odpadů kategorie č firmě Nehlsen, s.r.o., Třinec ve výši 17,8 mil. Kč. Ostatní pohledávky ve výši 447 tis. Kč jsou na účtu 316. U účtu 316 se jedná zejména o stálou zálohu na plat. karty CCS a ostatní kompenzace. Na účtu 335 jsou půjčky ze sociálního fondu ve výši 316 tis. Kč a telefonní veřejné stanice ve výši 11 tis. Kč. Finanční majetek ceniny má odbor ŠKaTv, jedná se o slevněnky do kina pro důchodce ve výši 406,- Kč a odbor SVaZ, jedná se o recepty a žádanky ve výši 1,3 tis. Kč a stravenky ve výši 4,3 tis. Kč. Účet 245 ostatní bankovní účty město má depozitní účet u České spořitelny, jedná se o účet cizích peněz, např. pozůstalosti apod. Stav depozitního účtu k byl 608 tis. Kč. Prostředky rozpočtového hospodaření město má účty u Komerční banky a České spořitelny. U Komerční banky, a.s. má 7 účtů, z toho 2 fondové a u České spořitelny a.s. 4 účty, z toho 1 fondový a 1 depozitní. Na konci roku musí být stavy příjmových a výdajových účtů nulové, proto je v rozvaze jen stav základního běžného účtu ve výši 30,4 mil. Kč a stavy fondů (Fond rozvoje bydlení 6,6 mil. Kč, Fond životního prostředí 1,9 mil. Kč, Sociální fond 283 tis. Kč). Během roku byly otvírány a zase rušeny čerpací investiční účty pro každou účelovou investiční akci. Poskytnuté přechodné výpomoci mezi rozpočty byly ve výši 14,6 mil. Kč.: ze ZBÚ do FRB 12,4 mil. Kč, z FRB na ZBÚ půjčka městu ve výši 2,2 mil. Kč Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím: Občanskému sdružení 870/871, ul. Seifertova 870, Třinec 306 tis. Kč Společenství vlastníků jednotek domu čp. 471, Třinec 159 tis. Kč Společenství vlastníků jednotek domu čp. 868, Třinec 133 tis. Kč Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám: Půjčky z účelového fondu FRB 6 mil. Kč B. P A S I V A Majetkové fondy, Finanční fondy a Saldo jedná se o protiúčty k aktivům a proúčtování převodů, jde jen o účetní záležitosti Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 7

8 Přijaté návratné finanční výpomoci účet vcelkové výši 15,8 mil. Kč. Jedná se o protiúčty k účtu 271 a o zůstatek půjčky z SFŽP na akci kanalizace Oldřichovice Tyras ve výši 1,1 mil. Kč. Krátkodobé závazky (321, 325) Účet 321 jedná se o neproplacené faktury v celkové výši 19,9 mil. Kč, které došly na MěÚ na konci roku 2004 a v lednu 2005, kdy zdanitelné plnění nastalo již v roce 2004 a splatnost byla většinou v lednu Účet 325 ostatní závazky (depozita, nalezená hotovost, atd.) v celkové výši 573 tis. Kč. Závazky k zaměstnancům a jiné závazky (331, 336, 342) Jedná se o mzdy za prosinec ve výši 3,7 mil. Kč, platby sociálního a zdravotního pojištění za prosinec ve výši 2,2 mil. Kč a dále daň ze mzdy ve výši 470 tis. Kč. Bankovní úvěry na účtu 281 je krátkodobý revolvingový úvěr z Komerční banky, a.s. ve výši 29,5 mil. Kč a na účtu 951 investiční úvěr od Volksbank CZ, a.s.ve výši 20,4 mil. Kč. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 8

9 3. Rozpočet a rozpočtová opatření Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne rozpočet města Třince pro rok 2004 rozpočet ve výši : tis. Kč příjmů, tis. Kč výdajů a tis. Kč financování. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen rozpočtovými opatřeními o dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Vlastní úpravy rozpočtu schvalovala rada města téměř na každém svém zasedání. Upravený rozpočet tak dosáhl výše : tis. Kč příjmů, tis. Kč výdajů a tis. Kč financování. Úpravy rozpočtu jsou uvedeny v příloze v tabulkách. Tabulka č. 2 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2004 Jde o přehled plnění rozpočtu, který byl předkládán průběžně informativně každý měsíc radě města. Příjmy byly naplněny na 101,13 %, výdaje byly čerpány na 96,91 %. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 9

10 4. Příjmová část rozpočtu města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří: 1. daňové příjmy - třída 1 2. nedaňové příjmy - třída 2 3. kapitálové příjmy - třída 3 4. dotace - třída 4 Tabulka č. 3 Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka uvádí skutečnost roku 2004 v porovnání s rokem Celkové příjmy jsou o 9 % vyšší oproti roku Nárůst je u daňových příjmů o 8 % a u dotací o 3 %, u kapitálových příjmů o 300 %. Nedaňové příjmy jsou zhruba ve stejné výši. A. Daňové příjmy (účtová třída 1) Do těchto příjmů patří zejména: a. daně z příjmů fyzických a právnických osob b. daň z přidané hodnoty c. správní poplatky d. poplatky za znečištění životního prostředí e. místní poplatky f. daň z nemovitostí g. ostatní daňové příjmy Položka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce je ve skutečnosti převod mezi účty města, protože tuto daň město platí samo sobě a stejná částka je účtována jako výdaj. Správní poplatky vybírají jednotlivé odbory MěÚ podle sazeb daných zákonem o správních poplatcích. Počet správních úkonů, a tedy i výnos nelze ze strany MěÚ ovlivnit. Přehled příjmů za správní poplatky podle jednotlivých úseků činnosti MěÚ: Organizační jednotka Rok 2003 Rok ŽPaZ SVaZ doprava odbor vnitřních věcí EkO živnostenský úřad SŘaÚP právní odbor Celkem Kč U místních poplatků tvoří největší podíl místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 16,7 mil. Kč, za provozovaný výherní hrací přístroj 2,9 mil. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství 684 tis. Kč a poplatek ze psů ve výši 864 tis. Kč. Poplatky za znečištění životního prostředí jsou příjmem Fondu životního prostředí. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 10

11 Daň z nemovitostí byla v roce 2004 ve výši 24,2 mil. Kč. B. Nedaňové příjmy (účtová třída 2) Do těchto příjmů patří zejména: 1. příjmy z poskytování služeb 2. příjmy z pronájmu majetku 3. příjmy z úroků 4. sankční platby 5. příjmy z prodeje nekapitálového majetku 6. splátky půjčených prostředků Příjmy z poskytování služeb jsou příjmy z různých činností odborů MěÚ a organizačních složek města. Přehled plnění nejvýznamnějších položek v tis. Kč: Odd. par. Rok 2003 Rok vodné stočné hrobová místa odpady penziony pečovatelská služba rehabilitační stacionář Příjmy z pronájmu majetku byly ve výši 32,3 mil. Kč, příjmy z úroků činily celkem 1,3 mil. Kč. Splátky půjček od obecně prospěšných organizací byly ve výši 703 mil. Kč a od obyvatelstva ve výši 3,3 mil. Kč. Příjmy z pokut činily 3,8 mil. Kč. C. Kapitálové příjmy (účtová třída 3) Do těchto příjmů patří zejména: 1. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2. přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3. příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku byly za prodej pozemků 4,8 mil. Kč a za prodej nemovitostí a bytů celkem 41 mil. Kč. D. Dotace (účtová třída 4) Uvádíme přehled dotací podle položek platné rozpočtové skladby: Položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč na výdaje spojené s konáním voleb do EP * na výdaje spoj. s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu * * nedočerpáno viz bod 6.C) finanční vypořádání Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 11

12 Položka 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů účel dotace výše dotace v Kč Soutěž MISS MISTER FITNESS EUROREGION přímé náklady na vzdělávání pro PO školy * rozvojový program na zvýš. počet vyučovacích hodin v 7. ročnících ZŠ projekt P I - informační gramotnost odborná příprava jednotek SDH - zásah mimo územní obvod odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH jazykové vzdělávání pedagogů pro ZŠ D. a E. Zátopkových úhrada nákladů vynalož. na odstranění závad. stavu v lokalitě Baliny ,2 * nedočerpáno viz bod 6.C) finanční vypořádání Položka 4222 Investiční přijaté dotace od krajů účel dotace výše dotace v Kč nákup cisternové automobilové stříkačky s čerpadlem pro SDH projekt "Výstavba nové lanové dráhy na Javorový" * nákup učebních pomůcek *dotace bude využita v roce 2005 Položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč aktivní politika zaměstnanosti - VPP, absolventi, SÚPM výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin činnost odborného lesního hospodáře program péče o krajinu program Knihovna 21. století podpora zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Položka 4211 Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč rekonstrukce 6. ZŠ, Třinec Položka 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů účel dotace výše dotace v Kč přestavba ubytovny IPS na bytový dům -ul. Hraniční byt. jed STL plynovod Třinec - Oldřichovice - II. etapa - Tyra Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 12

13 závěrečné ekonomické vyhodnocení - doplatky ze SFŽP Položka 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč úprava náměstí Míru - revitalizace centrálních ploch Tabulka č. 4 Příjmy podle funkčního třídění rozpočtové skladby uvádí plnění rozpočtu podle oddílů a paragrafů s oficiálními názvy jednotlivých paragrafů. Porovnání s rokem 2003 však není úplně objektivní, neboť řadou opatření Ministerstva financí České republiky se každoročně mění a doplňuje rozpočtová skladba, zavádí se nové paragrafy a ukládá se jiné zatřídění konkrétních peněžních opatření. V tabulce č. 7 uvádíme pro úplnost plnění příjmů v třídění podle organizačních jednotek. Ekonomický odbor předkládal auditorské firmě rozsáhlé materiály vlastních rozborů i rozborů jednotlivých odborů MěÚ. Tyto rozbory jsou k dispozici všem členům rady i zastupitelstva. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 13

14 5. Výdajová část rozpočtu města V tabulce č. 2 jsou uvedeny výdaje v základním rozdělení na: běžné provozní výdaje - účtová třída 5 investiční výdaje - účtová třída 6 Dále předkládáme v tabulce č. 5 - výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby, v tabulce č. 6 výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby a vtabulce č. 7 výdaje podle organizačních jednotek. Tabulka č. 5 : Při porovnání s rokem 2003 je v roce 2004 u položkového třídění vidět nárůst jak u neinvestičních výdajů, tak i u investičních (kapitálových) výdajů. Vývoj sociálních dávek od roku 2001 je následující: 94, ,9 109,6 mil. Kč. Tabulky č. 6 a 7 : Jsou dokladem zodpovědného přístupu jednotlivých odborů MěÚ k financování svých úseků. Všechny úpravy rozpočtu byly během roku projednávány v radě, popř. i v zastupitelstvu. Rozbory hospodaření jsou k dispozici na jednotlivých odborech, případně i na ekonomickém odboru. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 14

15 6. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření A. Financování (účtová třída 8) Financování uvádíme v tabulce č. 2 výkaz o plnění rozpočtu. Splátky úvěru činily u krátkodobého revolvingového úvěru z KB a.s. 29,5 mil. Kč a u investičního úvěru z Volksbank CZ a.s. 16,8 mil. Kč. B. Dluhová služba Město Třinec vykazuje nadále velmi nízký ukazatel dluhové služby. Pro žádosti o dotace ze státního rozpočtu je přípustná míra dluhové služby 15 %. Přehled ukazatele dluhové služby v % 9,8 8,9 7,1 9,0 * * Nárůst ukazatele dluhové služby v roce 2004 oproti roku 2003 je způsoben novou metodikou výpočtu ukazatele pro rok Pokud by nedošlo ke změně metodiky, ukazatel dluhové služby by byl v roce 2004 ve výši 6,5 %. C. Finanční vypořádání Pro finanční vypořádání minulých let bylo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků. Do státního rozpočtu bylo v únoru 2005 vráceno ,45 Kč. Jednalo se o : nevyplacené sociální dávky ve výši ,75 Kč, dotaci pro ústav sociální péče ,10 Kč, dotaci pro domov důchodců 20,- Kč, dotaci na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši ,40 Kč dotaci na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši ,20 Kč. Dotace na dávky sociální péče nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu posunu platnosti novely zákona o zaměstnanosti z května na říjen Zvýšení výplaty dávek sociální péče pro absolventy škol se projevilo až v listopadu namísto předpokládaného období od června U dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů byly náklady na položkách ostatní platy, pojistné a nákup služeb nižší, než jsme předpokládali. Na úhradu výdajů spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu jsme z Moravskoslezského kraje obdrželi vyšší částku, než jakou jsme požadovali. Dále byla zaslána Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje nevyčerpaná dotace na přímé náklady na vzdělávání u příspěvkové organizace Základní škola Třinec, Koperníkova 696 ve výši 2,74 Kč. D. Přezkoumání hospodaření města O přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2004 byla v souladu s 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, požádána firma FIZA a.s, Brno. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 15

16 Přezkoumání proběhlo ve dvou etapách. V listopadu 2004 proběhlo dílčí přezkoumání, kdy auditorská firma provedla testy spolehlivosti a zúčastnila se inventarizace u vybraných položek. Závěrečný přezkum hospodaření byl proveden v březnu V hospodaření města nebyly shledány žádné nedostatky, a proto auditor vyslovil závěr ověřovatele bez nedostatků (tzn. bez výhrad ) viz přiložená fotokopie. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 16

17 7. Příspěvkové organizace města Třince Město Třinec bylo v roce 2004 zřizovatelem 17 příspěvkových organizací, z toho 13 mateřských a základních škol. U všech 17 příspěvkových organizací proběhly v lednu - březnu 2005 rozbory hospodaření roku A. Mateřské a základní školy V přiložených tabulkách č. 8 a 9 uvádíme hlavní údaje z rozvahy jednotlivých příspěvkových organizací a z výkazu zisku a ztrát. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření u jednotlivých příspěvkových organizací uvádíme v tabulce č. 10. B. Ostatní příspěvkové organizace U Domova důchodců Třinec byl dosažen za rok 2004 kladný výsledek hospodaření, který bude částečně použit na úhradu zbývající ztráty z let minulých. Naopak u příspěvkové organizace STaRS vznikl za rok 2004 zhoršený výsledek hospodaření (ztráta). Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 17

18 8. Závěr Projednávání závěrečného účtu města se podle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu. Zastupitelstvo města Třince projednalo závěrečný účet města za rok 2004 na svém 14. zasedání dne a : vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města Třinec za rok 2004 bez výhrad, schválilo Závěrečný účet města Třince za rok 2004, vzalo na vědomí Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2004, která vyslovuje závěr bez nedostatků. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 18

19 9. Přílohy Tabulka č. 1 Rozvaha města Třince k Tabulka č. 2 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2004 Tabulka č. 3 Porovnání plnění příjmů r s r Tabulka č. 4 Příjmy podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 5 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 6 Výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 7 Příjmy podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 Příspěvkové organizace města (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 9 - Příspěvkové organizace města (ostatní PO) Tabulka č. 10- Příspěvkové organizace města (rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření) Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření města Třinec za rok 2004 Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 19

20 10. Použité zkratky MěÚ.Městský úřad ŽPaZ..Odbor životního prostředí a zemědělství SMM.Odbor správy majetku města SVaZ....Odbor sociálních věcí a zdravotnictví SŘaÚP..Odbor stavebního řádu a územního plánování EkO Ekonomický odbor FŽP....Fond životního prostředí města Třinec ZBÚ..Základní běžný účet FRB.Fond rozvoje bydlení města Třinec VHP.Výherní hrací přístroje VPP...Veřejně prospěšné práce STaRS.Správa tělovýchovných a rekreačních služeb SDH Sbor dobrovolných hasičů DDM.Dům dětí a mládeže SÚPM..Společensky účelná pracovní místa Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 20

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2009 Slezský vodohospodářský svazek vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské schůzi starostů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2012 Slezský vodohospodářský svazek (dále jen SVHS) vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2009

Závěrečný účet města Třince za rok 2009 Závěrečný účet města Třince za rok 2009 Obsah závěrečného účtu: Číslo strany 1. Úvod.4 2. Majetek města.5-9 A. Aktiva 5-8 B. Pasiva.8-9 3. Rozpočet a rozpočtová opatření 10-11 4. Příjmová část rozpočtu

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Jablunkov, Dukelská 144 IČ

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Jablunkov, Dukelská 144 IČ Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Jablunkov, Dukelská 144 IČ 71224530 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007 Slezský vodohospodářský svazek vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního)

1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního) 1. Úvod Základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů je rozpočtová skladba. Jednotným postupem podle tohoto klasifikačního předpisu je umožněno srovnatelné sledování příjmů, výdajů,

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

OBEC PÍSEK Návrh "Závěrečného účtu obce Písek za rok 2009"

OBEC PÍSEK Návrh Závěrečného účtu obce Písek za rok 2009 OBEC PÍSEK Návrh "Závěrečného účtu obce Písek za rok 2009" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich 1 1. Úvod Základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů je

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2008

Závěrečný účet města Třince za rok 2008 Závěrečný účet města Třince za rok 2008 Obsah závěrečného účtu: Číslo strany 1. Úvod.4 2. Majetek města.5-9 A. Aktiva 5-8 B. Pasiva.8-9 3. Rozpočet a rozpočtová opatření 10-11 4. Příjmová část rozpočtu

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Obec Blešno IČO 45978638 Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů - zůstatek z předchozích let 3 732 009,51

Více

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Návrh Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: Sňato: Schváleno: Návrh Závěrečný účet obce Podbřežice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2010

Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 19.04.2011 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města A. Aktiva B. Pasiva 3. Výkaz zisku a ztráty

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Meziříčí NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci Název: Obec Meziříčí Sídlo: Meziříčí

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 11.června 2013 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Počet obyvatel k : Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 597 obyvatel.

Počet obyvatel k : Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 597 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2012 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více