Závěrečný účet města Třinec za rok 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Třinec za rok 2004"

Transkript

1 Závěrečný účet města Třinec za rok 2004

2 Obsah závěrečného účtu: Číslo strany 1. Úvod.4 2. Majetek města.5-8 A. Aktiva 5-7 B. Pasiva Rozpočet a rozpočtová opatření.9 4. Příjmová část rozpočtu města A. Daňové příjmy B. Nedaňové příjmy 11 C. Kapitálové příjmy..11 D. Dotace Výdajová část rozpočtu města Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření A. Financování..15 B. Dluhová služba.15 C. Finanční vypořádání 15 D. Přezkoumání hospodaření Příspěvkové organizace města Třince 17 A. Mateřské a základní školy..17 B. Ostatní příspěvkové organizace Závěr Přílohy.19 A. Tabulková část: Tabulka č. 1 Rozvaha města Třince k Tabulka č. 2 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2004 Tabulka č. 3 Porovnání plnění příjmů r s r Tabulka č. 4 Příjmy podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 5 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 6 Výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 7 Příjmy podle organizačních jednotek Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 2

3 Tabulka č. 8 Příspěvkové organizace města (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 9 Příspěvkové organizace města (ostatní) Tabulka č. 10 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů u příspěvkových organizací města B. Zpráva auditora o provedení přezkoumání hospodaření města Třince za rok Použité zkratky.20 Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 3

4 1. Úvod Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen rozpočtová pravidla ) je povinností města souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. Jeho součástí musí být údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Obsahem závěrečného účtu musí být i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům kraje, státním fondů. Součástí je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města vypracovaná nezávislým auditorem. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska : Druhového Funkčního Druhové členění peněžní operace rozlišujeme na příjmy, výdaje a financující operace. Nejvyššími jednotkami druhového členění jsou třídy, které se dále dělí na seskupení položek, podseskupení položek a rozpočtové položky. Funkční třídění používá se jen pro členění vymezených příjmů a výdajů. Nejvyššími jednotkami jsou skupiny, které se dále dělí na oddíly, pododdíly a rozpočtové paragrafy. Město Třinec využívá navíc i podrobnější členění rozpočtové skladby. Jedná se o nižší jednotky třídění, které jsou doloženy číselníkem a jsou povinnou přílohou účetních sestav. Jako třetí hledisko třídění používáme třídění podle organizačních jednotek, které ukazuje zodpovědnost jednotlivých úseků MěÚ za hospodaření města. Podrobné údaje o hospodaření města v roce 2004 obsahuje hlavní účetní kniha, která je uložena na ekonomickém odboru a je kdykoliv k dispozici. Vzhledem k tomu, že se jedná o značně rozsáhlý dokument, předkládáme v příloze pouze stručné přehledy, a to z hlediska třídění druhového, funkčního a podle organizačních jednotek. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 4

5 2. Majetek města Město Třinec financovalo v roce 2004 provozní a investiční výdaje městského úřadu a organizačních složek města a přispívalo na provoz a investice sedmnácti příspěvkových organizací města. O hospodaření příspěvkových organizací (13 základních škol, Městské kino, Městská knihovna, Domov důchodců a STaRS) informujeme podrobněji v bodě 7. K mělo město 8 organizačních složek, a to Městskou policii, Pečovatelskou službu, Ústav sociální péče Radost, Domov pro matky s dětmi, Penzion pro důchodce Oldřichovice, Penzion pro důchodce Nýdek, Rehabilitační stacionář a Klub seniorů. Fyzická inventarizace majetku města proběhla k Zjištěné fyzické stavy byly odsouhlaseny k s účetní evidencí a nebyly zjištěny žádné rozdíly. Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce 2004 byla seznámena rada na své 32. schůzi dne Všechny údaje o majetku města Třince v roce 2004 v porovnání s rokem 2003 uvádí tabulka č. 1 Rozvaha. Veškeré přílohy k rozvaze jsou uloženy na ekonomickém odboru a jsou plně k dispozici. Následně podáváme stručný komentář k jednotlivým účtům: A. A K T I V A Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNM) na účtu 013 je účtovány programy nad 60 tis. Kč v celkové výši 2,8 mil. Kč na účtu 018 jsou programy a studie od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč: programy ve výši 2,1 mil. Kč a studie ve výši 1,2 mil. Kč na účtu 019 je veden ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v celkové výši 10,9 mil. Kč Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Stav pozemků je každoročně aktualizován podle údajů katastrálního úřadu, cena pozemků se mění v návaznosti na změny vyhlášky o oceňování pozemků. na účtu 021 je účtováno o budovách v hodnotě 756,6 mil. Kč a stavbách ve výši 836,9 mil. Kč na účtu 022 je účtováno o dlouhodobém hmotném majetku nad 40 tis. Kč v celkové výši 38,8 mil. Kč účet 031 pozemky ve výši 592,4 mil. Kč účet umělecká díla a předměty v celkové výši 186,8 tis. Kč na účtu 042 jsou vedeny zahájené a nedokončené stavby, pořízení projektů a pozemků v celkové výši 69 mil. Kč. Největší položky tvoří: Stavby: Rekonstrukce silnice II/476 Horní Lištná, 1. část 3,5 mil. Kč Zálivy oboustranné na rozcestí k železniční stanici 1,1 mil. Kč SSZ křižovatka ul. Jablunkovská (Zobava) 4,6 mil. Kč Hřiště u DDM 1,4 mil. Kč Zpevněné plochy a terénní úpravy kolem bytového domu Kanada 3,3 mil. Kč Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 5

6 Inženýrské sítě bytové domy Kanada 2,6 mil. Kč Malometrážní byty v Třinci, ul. Komenského 1,7 mil. Kč Rekonstrukce pavilonu D 2 ZŠ Třinec, Slezská 773 8,6 mil. Kč Rekonstrukce hřiště ZŠ D. a E. Zátopkových v Třinci 2 mil. Kč STL plynovod Třinec Oldřichovice, 2. etapa Tyra 17,4 mil. Kč Vodovod Kojkovice Osůvky rozšíření 4,3 mil. Kč Projekty: Rekonstrukce silnice II/476 Horní Lištná, 1. část 907 tis. Kč Komunikace propojující Jablunkovskou a Lidickou 971 tis. Kč Rekonstrukce nám. Svobody I. etapa 356 tis. Kč Pozemky: Výkup pozemků od TŽ, a.s. 5,9 mil. Kč Dlouhodobý finanční majetek město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené podíly ve společnostech ( akcie jsou účetně vedeny v nominální hodnotě) Účet podnik s rozhodujícím vlivem Kč Distribuce tepla Třinec, a.s % Účet podnik s podstatným vlivem Nehlsen Třinec, s.r.o. - 50% TRISIA, a.s. - 34% Kvalifikační a personální agentura,o.p.s.,třinec - 34% Účet ostatní dlouhodobé cenné papíry (akcie) a vklady a) akcie SmVaK Ostrava, a.s Sm.energetika,Ostrava b) vklady Kabelová televize, s.r.o.,třinec HRAT, s.r.o.,třinec Třinecká obchodní akademie,s.r.o Zásoby jedná se o všeobecný materiál v hodnotě 398 tis. Kč. Městská policie vlastní psy v celkové hodnotě 25 tis. Kč. Pohledávky na účtu 315 jsou pohledávky za rozpočtové příjmy v celkové výši 15 mil. Kč ( v r ,9 mil. Kč). Stav účtu 315 je zkreslen přeplatky ve výši 5,4 mil. Kč ( v r ,8 mil. Kč). Skutečné nedoplatky účtu 315 jsou ve výši 20,4 mil. Kč Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 6

7 ( v r ,8 mil. Kč), kdy největší položky tvoří nájemné z nebytových prostor ve výši 1,3 mil. Kč ( v r mil. Kč), nájemné z bytů ve výši 2,8 mil. Kč ( v r ,8 mil. Kč), nájemné z pozemků ve výši 1 mil. Kč ( vr tis. Kč), neuhrazené dopravní pokuty 3,1 mil. Kč ( v r ,8 mil. Kč) a nedoplatky místního poplatku za komunální odpad ve výši 3,8 mil ( v r ,7 mil. Kč). Dále jsou zde běžné nedoplatky (vodné, stočné, místní poplatky atd.). Vymáhání nedoplatků je u řady případů řešeno výzvami, exekucemi ze mzdy a bankovního účtu, soudní cestou, spoluprací s ostatními státními institucemi a s ostatními odbory MěÚ. Na účtu 314 je poskytnutá jednorázová záloha na sběr, třídění, využívání a odstraňování objemných komunálních odpadů kategorie č firmě Nehlsen, s.r.o., Třinec ve výši 17,8 mil. Kč. Ostatní pohledávky ve výši 447 tis. Kč jsou na účtu 316. U účtu 316 se jedná zejména o stálou zálohu na plat. karty CCS a ostatní kompenzace. Na účtu 335 jsou půjčky ze sociálního fondu ve výši 316 tis. Kč a telefonní veřejné stanice ve výši 11 tis. Kč. Finanční majetek ceniny má odbor ŠKaTv, jedná se o slevněnky do kina pro důchodce ve výši 406,- Kč a odbor SVaZ, jedná se o recepty a žádanky ve výši 1,3 tis. Kč a stravenky ve výši 4,3 tis. Kč. Účet 245 ostatní bankovní účty město má depozitní účet u České spořitelny, jedná se o účet cizích peněz, např. pozůstalosti apod. Stav depozitního účtu k byl 608 tis. Kč. Prostředky rozpočtového hospodaření město má účty u Komerční banky a České spořitelny. U Komerční banky, a.s. má 7 účtů, z toho 2 fondové a u České spořitelny a.s. 4 účty, z toho 1 fondový a 1 depozitní. Na konci roku musí být stavy příjmových a výdajových účtů nulové, proto je v rozvaze jen stav základního běžného účtu ve výši 30,4 mil. Kč a stavy fondů (Fond rozvoje bydlení 6,6 mil. Kč, Fond životního prostředí 1,9 mil. Kč, Sociální fond 283 tis. Kč). Během roku byly otvírány a zase rušeny čerpací investiční účty pro každou účelovou investiční akci. Poskytnuté přechodné výpomoci mezi rozpočty byly ve výši 14,6 mil. Kč.: ze ZBÚ do FRB 12,4 mil. Kč, z FRB na ZBÚ půjčka městu ve výši 2,2 mil. Kč Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím: Občanskému sdružení 870/871, ul. Seifertova 870, Třinec 306 tis. Kč Společenství vlastníků jednotek domu čp. 471, Třinec 159 tis. Kč Společenství vlastníků jednotek domu čp. 868, Třinec 133 tis. Kč Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám: Půjčky z účelového fondu FRB 6 mil. Kč B. P A S I V A Majetkové fondy, Finanční fondy a Saldo jedná se o protiúčty k aktivům a proúčtování převodů, jde jen o účetní záležitosti Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 7

8 Přijaté návratné finanční výpomoci účet vcelkové výši 15,8 mil. Kč. Jedná se o protiúčty k účtu 271 a o zůstatek půjčky z SFŽP na akci kanalizace Oldřichovice Tyras ve výši 1,1 mil. Kč. Krátkodobé závazky (321, 325) Účet 321 jedná se o neproplacené faktury v celkové výši 19,9 mil. Kč, které došly na MěÚ na konci roku 2004 a v lednu 2005, kdy zdanitelné plnění nastalo již v roce 2004 a splatnost byla většinou v lednu Účet 325 ostatní závazky (depozita, nalezená hotovost, atd.) v celkové výši 573 tis. Kč. Závazky k zaměstnancům a jiné závazky (331, 336, 342) Jedná se o mzdy za prosinec ve výši 3,7 mil. Kč, platby sociálního a zdravotního pojištění za prosinec ve výši 2,2 mil. Kč a dále daň ze mzdy ve výši 470 tis. Kč. Bankovní úvěry na účtu 281 je krátkodobý revolvingový úvěr z Komerční banky, a.s. ve výši 29,5 mil. Kč a na účtu 951 investiční úvěr od Volksbank CZ, a.s.ve výši 20,4 mil. Kč. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 8

9 3. Rozpočet a rozpočtová opatření Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne rozpočet města Třince pro rok 2004 rozpočet ve výši : tis. Kč příjmů, tis. Kč výdajů a tis. Kč financování. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen rozpočtovými opatřeními o dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Vlastní úpravy rozpočtu schvalovala rada města téměř na každém svém zasedání. Upravený rozpočet tak dosáhl výše : tis. Kč příjmů, tis. Kč výdajů a tis. Kč financování. Úpravy rozpočtu jsou uvedeny v příloze v tabulkách. Tabulka č. 2 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2004 Jde o přehled plnění rozpočtu, který byl předkládán průběžně informativně každý měsíc radě města. Příjmy byly naplněny na 101,13 %, výdaje byly čerpány na 96,91 %. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 9

10 4. Příjmová část rozpočtu města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří: 1. daňové příjmy - třída 1 2. nedaňové příjmy - třída 2 3. kapitálové příjmy - třída 3 4. dotace - třída 4 Tabulka č. 3 Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka uvádí skutečnost roku 2004 v porovnání s rokem Celkové příjmy jsou o 9 % vyšší oproti roku Nárůst je u daňových příjmů o 8 % a u dotací o 3 %, u kapitálových příjmů o 300 %. Nedaňové příjmy jsou zhruba ve stejné výši. A. Daňové příjmy (účtová třída 1) Do těchto příjmů patří zejména: a. daně z příjmů fyzických a právnických osob b. daň z přidané hodnoty c. správní poplatky d. poplatky za znečištění životního prostředí e. místní poplatky f. daň z nemovitostí g. ostatní daňové příjmy Položka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce je ve skutečnosti převod mezi účty města, protože tuto daň město platí samo sobě a stejná částka je účtována jako výdaj. Správní poplatky vybírají jednotlivé odbory MěÚ podle sazeb daných zákonem o správních poplatcích. Počet správních úkonů, a tedy i výnos nelze ze strany MěÚ ovlivnit. Přehled příjmů za správní poplatky podle jednotlivých úseků činnosti MěÚ: Organizační jednotka Rok 2003 Rok ŽPaZ SVaZ doprava odbor vnitřních věcí EkO živnostenský úřad SŘaÚP právní odbor Celkem Kč U místních poplatků tvoří největší podíl místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 16,7 mil. Kč, za provozovaný výherní hrací přístroj 2,9 mil. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství 684 tis. Kč a poplatek ze psů ve výši 864 tis. Kč. Poplatky za znečištění životního prostředí jsou příjmem Fondu životního prostředí. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 10

11 Daň z nemovitostí byla v roce 2004 ve výši 24,2 mil. Kč. B. Nedaňové příjmy (účtová třída 2) Do těchto příjmů patří zejména: 1. příjmy z poskytování služeb 2. příjmy z pronájmu majetku 3. příjmy z úroků 4. sankční platby 5. příjmy z prodeje nekapitálového majetku 6. splátky půjčených prostředků Příjmy z poskytování služeb jsou příjmy z různých činností odborů MěÚ a organizačních složek města. Přehled plnění nejvýznamnějších položek v tis. Kč: Odd. par. Rok 2003 Rok vodné stočné hrobová místa odpady penziony pečovatelská služba rehabilitační stacionář Příjmy z pronájmu majetku byly ve výši 32,3 mil. Kč, příjmy z úroků činily celkem 1,3 mil. Kč. Splátky půjček od obecně prospěšných organizací byly ve výši 703 mil. Kč a od obyvatelstva ve výši 3,3 mil. Kč. Příjmy z pokut činily 3,8 mil. Kč. C. Kapitálové příjmy (účtová třída 3) Do těchto příjmů patří zejména: 1. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2. přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3. příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku byly za prodej pozemků 4,8 mil. Kč a za prodej nemovitostí a bytů celkem 41 mil. Kč. D. Dotace (účtová třída 4) Uvádíme přehled dotací podle položek platné rozpočtové skladby: Položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč na výdaje spojené s konáním voleb do EP * na výdaje spoj. s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu * * nedočerpáno viz bod 6.C) finanční vypořádání Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 11

12 Položka 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů účel dotace výše dotace v Kč Soutěž MISS MISTER FITNESS EUROREGION přímé náklady na vzdělávání pro PO školy * rozvojový program na zvýš. počet vyučovacích hodin v 7. ročnících ZŠ projekt P I - informační gramotnost odborná příprava jednotek SDH - zásah mimo územní obvod odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH jazykové vzdělávání pedagogů pro ZŠ D. a E. Zátopkových úhrada nákladů vynalož. na odstranění závad. stavu v lokalitě Baliny ,2 * nedočerpáno viz bod 6.C) finanční vypořádání Položka 4222 Investiční přijaté dotace od krajů účel dotace výše dotace v Kč nákup cisternové automobilové stříkačky s čerpadlem pro SDH projekt "Výstavba nové lanové dráhy na Javorový" * nákup učebních pomůcek *dotace bude využita v roce 2005 Položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč aktivní politika zaměstnanosti - VPP, absolventi, SÚPM výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin činnost odborného lesního hospodáře program péče o krajinu program Knihovna 21. století podpora zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Položka 4211 Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč rekonstrukce 6. ZŠ, Třinec Položka 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů účel dotace výše dotace v Kč přestavba ubytovny IPS na bytový dům -ul. Hraniční byt. jed STL plynovod Třinec - Oldřichovice - II. etapa - Tyra Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 12

13 závěrečné ekonomické vyhodnocení - doplatky ze SFŽP Položka 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč úprava náměstí Míru - revitalizace centrálních ploch Tabulka č. 4 Příjmy podle funkčního třídění rozpočtové skladby uvádí plnění rozpočtu podle oddílů a paragrafů s oficiálními názvy jednotlivých paragrafů. Porovnání s rokem 2003 však není úplně objektivní, neboť řadou opatření Ministerstva financí České republiky se každoročně mění a doplňuje rozpočtová skladba, zavádí se nové paragrafy a ukládá se jiné zatřídění konkrétních peněžních opatření. V tabulce č. 7 uvádíme pro úplnost plnění příjmů v třídění podle organizačních jednotek. Ekonomický odbor předkládal auditorské firmě rozsáhlé materiály vlastních rozborů i rozborů jednotlivých odborů MěÚ. Tyto rozbory jsou k dispozici všem členům rady i zastupitelstva. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 13

14 5. Výdajová část rozpočtu města V tabulce č. 2 jsou uvedeny výdaje v základním rozdělení na: běžné provozní výdaje - účtová třída 5 investiční výdaje - účtová třída 6 Dále předkládáme v tabulce č. 5 - výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby, v tabulce č. 6 výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby a vtabulce č. 7 výdaje podle organizačních jednotek. Tabulka č. 5 : Při porovnání s rokem 2003 je v roce 2004 u položkového třídění vidět nárůst jak u neinvestičních výdajů, tak i u investičních (kapitálových) výdajů. Vývoj sociálních dávek od roku 2001 je následující: 94, ,9 109,6 mil. Kč. Tabulky č. 6 a 7 : Jsou dokladem zodpovědného přístupu jednotlivých odborů MěÚ k financování svých úseků. Všechny úpravy rozpočtu byly během roku projednávány v radě, popř. i v zastupitelstvu. Rozbory hospodaření jsou k dispozici na jednotlivých odborech, případně i na ekonomickém odboru. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 14

15 6. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření A. Financování (účtová třída 8) Financování uvádíme v tabulce č. 2 výkaz o plnění rozpočtu. Splátky úvěru činily u krátkodobého revolvingového úvěru z KB a.s. 29,5 mil. Kč a u investičního úvěru z Volksbank CZ a.s. 16,8 mil. Kč. B. Dluhová služba Město Třinec vykazuje nadále velmi nízký ukazatel dluhové služby. Pro žádosti o dotace ze státního rozpočtu je přípustná míra dluhové služby 15 %. Přehled ukazatele dluhové služby v % 9,8 8,9 7,1 9,0 * * Nárůst ukazatele dluhové služby v roce 2004 oproti roku 2003 je způsoben novou metodikou výpočtu ukazatele pro rok Pokud by nedošlo ke změně metodiky, ukazatel dluhové služby by byl v roce 2004 ve výši 6,5 %. C. Finanční vypořádání Pro finanční vypořádání minulých let bylo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků. Do státního rozpočtu bylo v únoru 2005 vráceno ,45 Kč. Jednalo se o : nevyplacené sociální dávky ve výši ,75 Kč, dotaci pro ústav sociální péče ,10 Kč, dotaci pro domov důchodců 20,- Kč, dotaci na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši ,40 Kč dotaci na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši ,20 Kč. Dotace na dávky sociální péče nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu posunu platnosti novely zákona o zaměstnanosti z května na říjen Zvýšení výplaty dávek sociální péče pro absolventy škol se projevilo až v listopadu namísto předpokládaného období od června U dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů byly náklady na položkách ostatní platy, pojistné a nákup služeb nižší, než jsme předpokládali. Na úhradu výdajů spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu jsme z Moravskoslezského kraje obdrželi vyšší částku, než jakou jsme požadovali. Dále byla zaslána Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje nevyčerpaná dotace na přímé náklady na vzdělávání u příspěvkové organizace Základní škola Třinec, Koperníkova 696 ve výši 2,74 Kč. D. Přezkoumání hospodaření města O přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2004 byla v souladu s 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, požádána firma FIZA a.s, Brno. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 15

16 Přezkoumání proběhlo ve dvou etapách. V listopadu 2004 proběhlo dílčí přezkoumání, kdy auditorská firma provedla testy spolehlivosti a zúčastnila se inventarizace u vybraných položek. Závěrečný přezkum hospodaření byl proveden v březnu V hospodaření města nebyly shledány žádné nedostatky, a proto auditor vyslovil závěr ověřovatele bez nedostatků (tzn. bez výhrad ) viz přiložená fotokopie. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 16

17 7. Příspěvkové organizace města Třince Město Třinec bylo v roce 2004 zřizovatelem 17 příspěvkových organizací, z toho 13 mateřských a základních škol. U všech 17 příspěvkových organizací proběhly v lednu - březnu 2005 rozbory hospodaření roku A. Mateřské a základní školy V přiložených tabulkách č. 8 a 9 uvádíme hlavní údaje z rozvahy jednotlivých příspěvkových organizací a z výkazu zisku a ztrát. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření u jednotlivých příspěvkových organizací uvádíme v tabulce č. 10. B. Ostatní příspěvkové organizace U Domova důchodců Třinec byl dosažen za rok 2004 kladný výsledek hospodaření, který bude částečně použit na úhradu zbývající ztráty z let minulých. Naopak u příspěvkové organizace STaRS vznikl za rok 2004 zhoršený výsledek hospodaření (ztráta). Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 17

18 8. Závěr Projednávání závěrečného účtu města se podle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu. Zastupitelstvo města Třince projednalo závěrečný účet města za rok 2004 na svém 14. zasedání dne a : vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města Třinec za rok 2004 bez výhrad, schválilo Závěrečný účet města Třince za rok 2004, vzalo na vědomí Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2004, která vyslovuje závěr bez nedostatků. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 18

19 9. Přílohy Tabulka č. 1 Rozvaha města Třince k Tabulka č. 2 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2004 Tabulka č. 3 Porovnání plnění příjmů r s r Tabulka č. 4 Příjmy podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 5 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 6 Výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 7 Příjmy podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 Příspěvkové organizace města (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 9 - Příspěvkové organizace města (ostatní PO) Tabulka č. 10- Příspěvkové organizace města (rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření) Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření města Třinec za rok 2004 Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 19

20 10. Použité zkratky MěÚ.Městský úřad ŽPaZ..Odbor životního prostředí a zemědělství SMM.Odbor správy majetku města SVaZ....Odbor sociálních věcí a zdravotnictví SŘaÚP..Odbor stavebního řádu a územního plánování EkO Ekonomický odbor FŽP....Fond životního prostředí města Třinec ZBÚ..Základní běžný účet FRB.Fond rozvoje bydlení města Třinec VHP.Výherní hrací přístroje VPP...Veřejně prospěšné práce STaRS.Správa tělovýchovných a rekreačních služeb SDH Sbor dobrovolných hasičů DDM.Dům dětí a mládeže SÚPM..Společensky účelná pracovní místa Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 20

1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního)

1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního) 1. Úvod Základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů je rozpočtová skladba. Jednotným postupem podle tohoto klasifikačního předpisu je umožněno srovnatelné sledování příjmů, výdajů,

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2010

Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 19.04.2011 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města A. Aktiva B. Pasiva 3. Výkaz zisku a ztráty

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

OBEC PÍSEK. Návrh. "Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2010"

OBEC PÍSEK. Návrh. Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2010 OBEC PÍSEK Návrh "Závěrečného účtu obce Písek za rok 2010" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich 1 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek obce A. Aktiva B. Pasiva 3. Rozpočet

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

OBEC PÍSEK. Návrh. "Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich

OBEC PÍSEK. Návrh. Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011 Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich OBEC PÍSEK Návrh "Závěrečného účtu obce Písek za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek obce A. Aktiva B. Pasiva 3. Rozpočet

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více