Závěrečný účet města Třinec za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Třinec za rok 2004"

Transkript

1 Závěrečný účet města Třinec za rok 2004

2 Obsah závěrečného účtu: Číslo strany 1. Úvod.4 2. Majetek města.5-8 A. Aktiva 5-7 B. Pasiva Rozpočet a rozpočtová opatření.9 4. Příjmová část rozpočtu města A. Daňové příjmy B. Nedaňové příjmy 11 C. Kapitálové příjmy..11 D. Dotace Výdajová část rozpočtu města Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření A. Financování..15 B. Dluhová služba.15 C. Finanční vypořádání 15 D. Přezkoumání hospodaření Příspěvkové organizace města Třince 17 A. Mateřské a základní školy..17 B. Ostatní příspěvkové organizace Závěr Přílohy.19 A. Tabulková část: Tabulka č. 1 Rozvaha města Třince k Tabulka č. 2 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2004 Tabulka č. 3 Porovnání plnění příjmů r s r Tabulka č. 4 Příjmy podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 5 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 6 Výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 7 Příjmy podle organizačních jednotek Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 2

3 Tabulka č. 8 Příspěvkové organizace města (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 9 Příspěvkové organizace města (ostatní) Tabulka č. 10 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů u příspěvkových organizací města B. Zpráva auditora o provedení přezkoumání hospodaření města Třince za rok Použité zkratky.20 Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 3

4 1. Úvod Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen rozpočtová pravidla ) je povinností města souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. Jeho součástí musí být údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Obsahem závěrečného účtu musí být i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům kraje, státním fondů. Součástí je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města vypracovaná nezávislým auditorem. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska : Druhového Funkčního Druhové členění peněžní operace rozlišujeme na příjmy, výdaje a financující operace. Nejvyššími jednotkami druhového členění jsou třídy, které se dále dělí na seskupení položek, podseskupení položek a rozpočtové položky. Funkční třídění používá se jen pro členění vymezených příjmů a výdajů. Nejvyššími jednotkami jsou skupiny, které se dále dělí na oddíly, pododdíly a rozpočtové paragrafy. Město Třinec využívá navíc i podrobnější členění rozpočtové skladby. Jedná se o nižší jednotky třídění, které jsou doloženy číselníkem a jsou povinnou přílohou účetních sestav. Jako třetí hledisko třídění používáme třídění podle organizačních jednotek, které ukazuje zodpovědnost jednotlivých úseků MěÚ za hospodaření města. Podrobné údaje o hospodaření města v roce 2004 obsahuje hlavní účetní kniha, která je uložena na ekonomickém odboru a je kdykoliv k dispozici. Vzhledem k tomu, že se jedná o značně rozsáhlý dokument, předkládáme v příloze pouze stručné přehledy, a to z hlediska třídění druhového, funkčního a podle organizačních jednotek. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 4

5 2. Majetek města Město Třinec financovalo v roce 2004 provozní a investiční výdaje městského úřadu a organizačních složek města a přispívalo na provoz a investice sedmnácti příspěvkových organizací města. O hospodaření příspěvkových organizací (13 základních škol, Městské kino, Městská knihovna, Domov důchodců a STaRS) informujeme podrobněji v bodě 7. K mělo město 8 organizačních složek, a to Městskou policii, Pečovatelskou službu, Ústav sociální péče Radost, Domov pro matky s dětmi, Penzion pro důchodce Oldřichovice, Penzion pro důchodce Nýdek, Rehabilitační stacionář a Klub seniorů. Fyzická inventarizace majetku města proběhla k Zjištěné fyzické stavy byly odsouhlaseny k s účetní evidencí a nebyly zjištěny žádné rozdíly. Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce 2004 byla seznámena rada na své 32. schůzi dne Všechny údaje o majetku města Třince v roce 2004 v porovnání s rokem 2003 uvádí tabulka č. 1 Rozvaha. Veškeré přílohy k rozvaze jsou uloženy na ekonomickém odboru a jsou plně k dispozici. Následně podáváme stručný komentář k jednotlivým účtům: A. A K T I V A Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNM) na účtu 013 je účtovány programy nad 60 tis. Kč v celkové výši 2,8 mil. Kč na účtu 018 jsou programy a studie od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč: programy ve výši 2,1 mil. Kč a studie ve výši 1,2 mil. Kč na účtu 019 je veden ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v celkové výši 10,9 mil. Kč Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Stav pozemků je každoročně aktualizován podle údajů katastrálního úřadu, cena pozemků se mění v návaznosti na změny vyhlášky o oceňování pozemků. na účtu 021 je účtováno o budovách v hodnotě 756,6 mil. Kč a stavbách ve výši 836,9 mil. Kč na účtu 022 je účtováno o dlouhodobém hmotném majetku nad 40 tis. Kč v celkové výši 38,8 mil. Kč účet 031 pozemky ve výši 592,4 mil. Kč účet umělecká díla a předměty v celkové výši 186,8 tis. Kč na účtu 042 jsou vedeny zahájené a nedokončené stavby, pořízení projektů a pozemků v celkové výši 69 mil. Kč. Největší položky tvoří: Stavby: Rekonstrukce silnice II/476 Horní Lištná, 1. část 3,5 mil. Kč Zálivy oboustranné na rozcestí k železniční stanici 1,1 mil. Kč SSZ křižovatka ul. Jablunkovská (Zobava) 4,6 mil. Kč Hřiště u DDM 1,4 mil. Kč Zpevněné plochy a terénní úpravy kolem bytového domu Kanada 3,3 mil. Kč Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 5

6 Inženýrské sítě bytové domy Kanada 2,6 mil. Kč Malometrážní byty v Třinci, ul. Komenského 1,7 mil. Kč Rekonstrukce pavilonu D 2 ZŠ Třinec, Slezská 773 8,6 mil. Kč Rekonstrukce hřiště ZŠ D. a E. Zátopkových v Třinci 2 mil. Kč STL plynovod Třinec Oldřichovice, 2. etapa Tyra 17,4 mil. Kč Vodovod Kojkovice Osůvky rozšíření 4,3 mil. Kč Projekty: Rekonstrukce silnice II/476 Horní Lištná, 1. část 907 tis. Kč Komunikace propojující Jablunkovskou a Lidickou 971 tis. Kč Rekonstrukce nám. Svobody I. etapa 356 tis. Kč Pozemky: Výkup pozemků od TŽ, a.s. 5,9 mil. Kč Dlouhodobý finanční majetek město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené podíly ve společnostech ( akcie jsou účetně vedeny v nominální hodnotě) Účet podnik s rozhodujícím vlivem Kč Distribuce tepla Třinec, a.s % Účet podnik s podstatným vlivem Nehlsen Třinec, s.r.o. - 50% TRISIA, a.s. - 34% Kvalifikační a personální agentura,o.p.s.,třinec - 34% Účet ostatní dlouhodobé cenné papíry (akcie) a vklady a) akcie SmVaK Ostrava, a.s Sm.energetika,Ostrava b) vklady Kabelová televize, s.r.o.,třinec HRAT, s.r.o.,třinec Třinecká obchodní akademie,s.r.o Zásoby jedná se o všeobecný materiál v hodnotě 398 tis. Kč. Městská policie vlastní psy v celkové hodnotě 25 tis. Kč. Pohledávky na účtu 315 jsou pohledávky za rozpočtové příjmy v celkové výši 15 mil. Kč ( v r ,9 mil. Kč). Stav účtu 315 je zkreslen přeplatky ve výši 5,4 mil. Kč ( v r ,8 mil. Kč). Skutečné nedoplatky účtu 315 jsou ve výši 20,4 mil. Kč Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 6

7 ( v r ,8 mil. Kč), kdy největší položky tvoří nájemné z nebytových prostor ve výši 1,3 mil. Kč ( v r mil. Kč), nájemné z bytů ve výši 2,8 mil. Kč ( v r ,8 mil. Kč), nájemné z pozemků ve výši 1 mil. Kč ( vr tis. Kč), neuhrazené dopravní pokuty 3,1 mil. Kč ( v r ,8 mil. Kč) a nedoplatky místního poplatku za komunální odpad ve výši 3,8 mil ( v r ,7 mil. Kč). Dále jsou zde běžné nedoplatky (vodné, stočné, místní poplatky atd.). Vymáhání nedoplatků je u řady případů řešeno výzvami, exekucemi ze mzdy a bankovního účtu, soudní cestou, spoluprací s ostatními státními institucemi a s ostatními odbory MěÚ. Na účtu 314 je poskytnutá jednorázová záloha na sběr, třídění, využívání a odstraňování objemných komunálních odpadů kategorie č firmě Nehlsen, s.r.o., Třinec ve výši 17,8 mil. Kč. Ostatní pohledávky ve výši 447 tis. Kč jsou na účtu 316. U účtu 316 se jedná zejména o stálou zálohu na plat. karty CCS a ostatní kompenzace. Na účtu 335 jsou půjčky ze sociálního fondu ve výši 316 tis. Kč a telefonní veřejné stanice ve výši 11 tis. Kč. Finanční majetek ceniny má odbor ŠKaTv, jedná se o slevněnky do kina pro důchodce ve výši 406,- Kč a odbor SVaZ, jedná se o recepty a žádanky ve výši 1,3 tis. Kč a stravenky ve výši 4,3 tis. Kč. Účet 245 ostatní bankovní účty město má depozitní účet u České spořitelny, jedná se o účet cizích peněz, např. pozůstalosti apod. Stav depozitního účtu k byl 608 tis. Kč. Prostředky rozpočtového hospodaření město má účty u Komerční banky a České spořitelny. U Komerční banky, a.s. má 7 účtů, z toho 2 fondové a u České spořitelny a.s. 4 účty, z toho 1 fondový a 1 depozitní. Na konci roku musí být stavy příjmových a výdajových účtů nulové, proto je v rozvaze jen stav základního běžného účtu ve výši 30,4 mil. Kč a stavy fondů (Fond rozvoje bydlení 6,6 mil. Kč, Fond životního prostředí 1,9 mil. Kč, Sociální fond 283 tis. Kč). Během roku byly otvírány a zase rušeny čerpací investiční účty pro každou účelovou investiční akci. Poskytnuté přechodné výpomoci mezi rozpočty byly ve výši 14,6 mil. Kč.: ze ZBÚ do FRB 12,4 mil. Kč, z FRB na ZBÚ půjčka městu ve výši 2,2 mil. Kč Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím: Občanskému sdružení 870/871, ul. Seifertova 870, Třinec 306 tis. Kč Společenství vlastníků jednotek domu čp. 471, Třinec 159 tis. Kč Společenství vlastníků jednotek domu čp. 868, Třinec 133 tis. Kč Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám: Půjčky z účelového fondu FRB 6 mil. Kč B. P A S I V A Majetkové fondy, Finanční fondy a Saldo jedná se o protiúčty k aktivům a proúčtování převodů, jde jen o účetní záležitosti Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 7

8 Přijaté návratné finanční výpomoci účet vcelkové výši 15,8 mil. Kč. Jedná se o protiúčty k účtu 271 a o zůstatek půjčky z SFŽP na akci kanalizace Oldřichovice Tyras ve výši 1,1 mil. Kč. Krátkodobé závazky (321, 325) Účet 321 jedná se o neproplacené faktury v celkové výši 19,9 mil. Kč, které došly na MěÚ na konci roku 2004 a v lednu 2005, kdy zdanitelné plnění nastalo již v roce 2004 a splatnost byla většinou v lednu Účet 325 ostatní závazky (depozita, nalezená hotovost, atd.) v celkové výši 573 tis. Kč. Závazky k zaměstnancům a jiné závazky (331, 336, 342) Jedná se o mzdy za prosinec ve výši 3,7 mil. Kč, platby sociálního a zdravotního pojištění za prosinec ve výši 2,2 mil. Kč a dále daň ze mzdy ve výši 470 tis. Kč. Bankovní úvěry na účtu 281 je krátkodobý revolvingový úvěr z Komerční banky, a.s. ve výši 29,5 mil. Kč a na účtu 951 investiční úvěr od Volksbank CZ, a.s.ve výši 20,4 mil. Kč. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 8

9 3. Rozpočet a rozpočtová opatření Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne rozpočet města Třince pro rok 2004 rozpočet ve výši : tis. Kč příjmů, tis. Kč výdajů a tis. Kč financování. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen rozpočtovými opatřeními o dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Vlastní úpravy rozpočtu schvalovala rada města téměř na každém svém zasedání. Upravený rozpočet tak dosáhl výše : tis. Kč příjmů, tis. Kč výdajů a tis. Kč financování. Úpravy rozpočtu jsou uvedeny v příloze v tabulkách. Tabulka č. 2 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2004 Jde o přehled plnění rozpočtu, který byl předkládán průběžně informativně každý měsíc radě města. Příjmy byly naplněny na 101,13 %, výdaje byly čerpány na 96,91 %. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 9

10 4. Příjmová část rozpočtu města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří: 1. daňové příjmy - třída 1 2. nedaňové příjmy - třída 2 3. kapitálové příjmy - třída 3 4. dotace - třída 4 Tabulka č. 3 Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka uvádí skutečnost roku 2004 v porovnání s rokem Celkové příjmy jsou o 9 % vyšší oproti roku Nárůst je u daňových příjmů o 8 % a u dotací o 3 %, u kapitálových příjmů o 300 %. Nedaňové příjmy jsou zhruba ve stejné výši. A. Daňové příjmy (účtová třída 1) Do těchto příjmů patří zejména: a. daně z příjmů fyzických a právnických osob b. daň z přidané hodnoty c. správní poplatky d. poplatky za znečištění životního prostředí e. místní poplatky f. daň z nemovitostí g. ostatní daňové příjmy Položka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce je ve skutečnosti převod mezi účty města, protože tuto daň město platí samo sobě a stejná částka je účtována jako výdaj. Správní poplatky vybírají jednotlivé odbory MěÚ podle sazeb daných zákonem o správních poplatcích. Počet správních úkonů, a tedy i výnos nelze ze strany MěÚ ovlivnit. Přehled příjmů za správní poplatky podle jednotlivých úseků činnosti MěÚ: Organizační jednotka Rok 2003 Rok ŽPaZ SVaZ doprava odbor vnitřních věcí EkO živnostenský úřad SŘaÚP právní odbor Celkem Kč U místních poplatků tvoří největší podíl místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 16,7 mil. Kč, za provozovaný výherní hrací přístroj 2,9 mil. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství 684 tis. Kč a poplatek ze psů ve výši 864 tis. Kč. Poplatky za znečištění životního prostředí jsou příjmem Fondu životního prostředí. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 10

11 Daň z nemovitostí byla v roce 2004 ve výši 24,2 mil. Kč. B. Nedaňové příjmy (účtová třída 2) Do těchto příjmů patří zejména: 1. příjmy z poskytování služeb 2. příjmy z pronájmu majetku 3. příjmy z úroků 4. sankční platby 5. příjmy z prodeje nekapitálového majetku 6. splátky půjčených prostředků Příjmy z poskytování služeb jsou příjmy z různých činností odborů MěÚ a organizačních složek města. Přehled plnění nejvýznamnějších položek v tis. Kč: Odd. par. Rok 2003 Rok vodné stočné hrobová místa odpady penziony pečovatelská služba rehabilitační stacionář Příjmy z pronájmu majetku byly ve výši 32,3 mil. Kč, příjmy z úroků činily celkem 1,3 mil. Kč. Splátky půjček od obecně prospěšných organizací byly ve výši 703 mil. Kč a od obyvatelstva ve výši 3,3 mil. Kč. Příjmy z pokut činily 3,8 mil. Kč. C. Kapitálové příjmy (účtová třída 3) Do těchto příjmů patří zejména: 1. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2. přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3. příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku byly za prodej pozemků 4,8 mil. Kč a za prodej nemovitostí a bytů celkem 41 mil. Kč. D. Dotace (účtová třída 4) Uvádíme přehled dotací podle položek platné rozpočtové skladby: Položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč na výdaje spojené s konáním voleb do EP * na výdaje spoj. s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu * * nedočerpáno viz bod 6.C) finanční vypořádání Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 11

12 Položka 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů účel dotace výše dotace v Kč Soutěž MISS MISTER FITNESS EUROREGION přímé náklady na vzdělávání pro PO školy * rozvojový program na zvýš. počet vyučovacích hodin v 7. ročnících ZŠ projekt P I - informační gramotnost odborná příprava jednotek SDH - zásah mimo územní obvod odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH jazykové vzdělávání pedagogů pro ZŠ D. a E. Zátopkových úhrada nákladů vynalož. na odstranění závad. stavu v lokalitě Baliny ,2 * nedočerpáno viz bod 6.C) finanční vypořádání Položka 4222 Investiční přijaté dotace od krajů účel dotace výše dotace v Kč nákup cisternové automobilové stříkačky s čerpadlem pro SDH projekt "Výstavba nové lanové dráhy na Javorový" * nákup učebních pomůcek *dotace bude využita v roce 2005 Položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč aktivní politika zaměstnanosti - VPP, absolventi, SÚPM výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin činnost odborného lesního hospodáře program péče o krajinu program Knihovna 21. století podpora zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Položka 4211 Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč rekonstrukce 6. ZŠ, Třinec Položka 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů účel dotace výše dotace v Kč přestavba ubytovny IPS na bytový dům -ul. Hraniční byt. jed STL plynovod Třinec - Oldřichovice - II. etapa - Tyra Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 12

13 závěrečné ekonomické vyhodnocení - doplatky ze SFŽP Položka 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu účel dotace výše dotace v Kč úprava náměstí Míru - revitalizace centrálních ploch Tabulka č. 4 Příjmy podle funkčního třídění rozpočtové skladby uvádí plnění rozpočtu podle oddílů a paragrafů s oficiálními názvy jednotlivých paragrafů. Porovnání s rokem 2003 však není úplně objektivní, neboť řadou opatření Ministerstva financí České republiky se každoročně mění a doplňuje rozpočtová skladba, zavádí se nové paragrafy a ukládá se jiné zatřídění konkrétních peněžních opatření. V tabulce č. 7 uvádíme pro úplnost plnění příjmů v třídění podle organizačních jednotek. Ekonomický odbor předkládal auditorské firmě rozsáhlé materiály vlastních rozborů i rozborů jednotlivých odborů MěÚ. Tyto rozbory jsou k dispozici všem členům rady i zastupitelstva. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 13

14 5. Výdajová část rozpočtu města V tabulce č. 2 jsou uvedeny výdaje v základním rozdělení na: běžné provozní výdaje - účtová třída 5 investiční výdaje - účtová třída 6 Dále předkládáme v tabulce č. 5 - výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby, v tabulce č. 6 výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby a vtabulce č. 7 výdaje podle organizačních jednotek. Tabulka č. 5 : Při porovnání s rokem 2003 je v roce 2004 u položkového třídění vidět nárůst jak u neinvestičních výdajů, tak i u investičních (kapitálových) výdajů. Vývoj sociálních dávek od roku 2001 je následující: 94, ,9 109,6 mil. Kč. Tabulky č. 6 a 7 : Jsou dokladem zodpovědného přístupu jednotlivých odborů MěÚ k financování svých úseků. Všechny úpravy rozpočtu byly během roku projednávány v radě, popř. i v zastupitelstvu. Rozbory hospodaření jsou k dispozici na jednotlivých odborech, případně i na ekonomickém odboru. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 14

15 6. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření A. Financování (účtová třída 8) Financování uvádíme v tabulce č. 2 výkaz o plnění rozpočtu. Splátky úvěru činily u krátkodobého revolvingového úvěru z KB a.s. 29,5 mil. Kč a u investičního úvěru z Volksbank CZ a.s. 16,8 mil. Kč. B. Dluhová služba Město Třinec vykazuje nadále velmi nízký ukazatel dluhové služby. Pro žádosti o dotace ze státního rozpočtu je přípustná míra dluhové služby 15 %. Přehled ukazatele dluhové služby v % 9,8 8,9 7,1 9,0 * * Nárůst ukazatele dluhové služby v roce 2004 oproti roku 2003 je způsoben novou metodikou výpočtu ukazatele pro rok Pokud by nedošlo ke změně metodiky, ukazatel dluhové služby by byl v roce 2004 ve výši 6,5 %. C. Finanční vypořádání Pro finanční vypořádání minulých let bylo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků. Do státního rozpočtu bylo v únoru 2005 vráceno ,45 Kč. Jednalo se o : nevyplacené sociální dávky ve výši ,75 Kč, dotaci pro ústav sociální péče ,10 Kč, dotaci pro domov důchodců 20,- Kč, dotaci na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši ,40 Kč dotaci na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši ,20 Kč. Dotace na dávky sociální péče nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu posunu platnosti novely zákona o zaměstnanosti z května na říjen Zvýšení výplaty dávek sociální péče pro absolventy škol se projevilo až v listopadu namísto předpokládaného období od června U dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů byly náklady na položkách ostatní platy, pojistné a nákup služeb nižší, než jsme předpokládali. Na úhradu výdajů spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu jsme z Moravskoslezského kraje obdrželi vyšší částku, než jakou jsme požadovali. Dále byla zaslána Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje nevyčerpaná dotace na přímé náklady na vzdělávání u příspěvkové organizace Základní škola Třinec, Koperníkova 696 ve výši 2,74 Kč. D. Přezkoumání hospodaření města O přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2004 byla v souladu s 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, požádána firma FIZA a.s, Brno. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 15

16 Přezkoumání proběhlo ve dvou etapách. V listopadu 2004 proběhlo dílčí přezkoumání, kdy auditorská firma provedla testy spolehlivosti a zúčastnila se inventarizace u vybraných položek. Závěrečný přezkum hospodaření byl proveden v březnu V hospodaření města nebyly shledány žádné nedostatky, a proto auditor vyslovil závěr ověřovatele bez nedostatků (tzn. bez výhrad ) viz přiložená fotokopie. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 16

17 7. Příspěvkové organizace města Třince Město Třinec bylo v roce 2004 zřizovatelem 17 příspěvkových organizací, z toho 13 mateřských a základních škol. U všech 17 příspěvkových organizací proběhly v lednu - březnu 2005 rozbory hospodaření roku A. Mateřské a základní školy V přiložených tabulkách č. 8 a 9 uvádíme hlavní údaje z rozvahy jednotlivých příspěvkových organizací a z výkazu zisku a ztrát. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření u jednotlivých příspěvkových organizací uvádíme v tabulce č. 10. B. Ostatní příspěvkové organizace U Domova důchodců Třinec byl dosažen za rok 2004 kladný výsledek hospodaření, který bude částečně použit na úhradu zbývající ztráty z let minulých. Naopak u příspěvkové organizace STaRS vznikl za rok 2004 zhoršený výsledek hospodaření (ztráta). Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 17

18 8. Závěr Projednávání závěrečného účtu města se podle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu. Zastupitelstvo města Třince projednalo závěrečný účet města za rok 2004 na svém 14. zasedání dne a : vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města Třinec za rok 2004 bez výhrad, schválilo Závěrečný účet města Třince za rok 2004, vzalo na vědomí Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2004, která vyslovuje závěr bez nedostatků. Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 18

19 9. Přílohy Tabulka č. 1 Rozvaha města Třince k Tabulka č. 2 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2004 Tabulka č. 3 Porovnání plnění příjmů r s r Tabulka č. 4 Příjmy podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 5 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 6 Výdaje podle funkčního třídění rozpočtové skladby Tabulka č. 7 Příjmy podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 Příspěvkové organizace města (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 9 - Příspěvkové organizace města (ostatní PO) Tabulka č. 10- Příspěvkové organizace města (rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření) Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření města Třinec za rok 2004 Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 19

20 10. Použité zkratky MěÚ.Městský úřad ŽPaZ..Odbor životního prostředí a zemědělství SMM.Odbor správy majetku města SVaZ....Odbor sociálních věcí a zdravotnictví SŘaÚP..Odbor stavebního řádu a územního plánování EkO Ekonomický odbor FŽP....Fond životního prostředí města Třinec ZBÚ..Základní běžný účet FRB.Fond rozvoje bydlení města Třinec VHP.Výherní hrací přístroje VPP...Veřejně prospěšné práce STaRS.Správa tělovýchovných a rekreačních služeb SDH Sbor dobrovolných hasičů DDM.Dům dětí a mládeže SÚPM..Společensky účelná pracovní místa Závěrečný účet města Třince za rok 2004 strana č. 20

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

OBEC PÍSEK. Návrh. "Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich

OBEC PÍSEK. Návrh. Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011 Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich OBEC PÍSEK Návrh "Závěrečného účtu obce Písek za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek obce A. Aktiva B. Pasiva 3. Rozpočet

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více