VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ"

Transkript

1 MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j / ze dne s účinností od l.května 1995.

2 1 MNSTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNKACÍ VZOROVÉ LSTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNKACÍ ZÁKLADNÍ OBSAH ČÁSTÍ: VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO VL 3 VL 4 - KŘŽOVATKY - MOSTY VL 5 - SLNČNÍ TUNELY VL 6 - VYBAVENÍ SLNC VL 7 VL 8 VL 9 - zatím nestanoveny - zatím nestanoveny - zatím nestanoveny

3 2 MNSTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNKACÍ VZOROVÉ LSTY STAVEB POZE~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO 2.0 Úvod Zpevnění a zabezpečení svahů Úprava povrchu svahů Zpevnění svahů Zárubní a opěrné zdi Zpevnění svahů ve vodních tocích Úprava podloží, násypového tělesa a pláně Úprava podloží násypu Úprava násypového tělesa Úprava podloží vozovky Úprava pláně

4 3 Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2-SLNČNÍ TĚLESO 2.0 Úvod 2.0. t Definice Stavby pozemních komunikací (PK), které jsou hrazeny státem nebo obcemi, vytvářejí hodnoty dlouhodobé životnosti a zásadním způsobem ovlivňují životní prostředí našich občanů a kvalitu jejich dopravních možností. Základním souborem závazných rezortních předpisů, vydaných k zabezpečení jednotného postupu při zajišfování realizace staveb pozemních komunikací jsou - Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komunikací - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - Oborovf třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Součástí podkladů pro vypracování dokumentace staveb PK jsou dále vzorové listy a další směrnice, které stanovují uživatelské parametry a měly by shrnout zásadní nebo svým významem důležité předpoklady technických řešení objektů staveb PK z hlediska jejich uživatelů, zastoupených státní správou a měly by zabezpečit všeobecnou kvalitu při procesu navrhování staveb PK. Vzorové listy určují v grafické podobě se stručnými texty a odkazy, celospolečenské technické požadavky a rozpracovávají ustanovení technických norem a předpisů do formy, která stanovuje technický podklad uživatelských parametrů pro návrh stavebních objektů staveb PK. Stanovují obecné zásady návrhu na dnes požadované technické úrovni, ověřené a realizovatelné na evropském stupni provádění staveb. Dále by se měly stát podkladem pro technologické varianty zhotovitelů staveb PK, nebo jejich částí. Vzorové listy vytvářejí souhrn doporučených (směrných) konstrukčních zásad (detailů), které by měly vytvořit základní předpoklady pro výrazný posun kvality návrhu i realizace těchto prvků staveb PK a stanovují jednotný výklad i momentální požadavky státní správy.

5 4 Stejný význam mají i další rezortní předpisy a to ve všech užívaných formách. V současné době existuje velký soubor různých druhů těchto podkladů jako typizační směrnice, typové podklady, směrnice pro užívání, sborníky technických řešení a pod Vzorové listy staveb PK Vzorové listy věcně navazují na: ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování místních komunikací Jejich členění odpovídá členění "Sborníku technických řešení staveb a jejich částí", které byly vydány v rámci "Československého katalogu pro výstavbu". Pro označení vzorových listů byla určena zkratka VL a dále desetinné třídění, které obsahuje celkem deset číselných znaků: VL X.xXX.XX.xxxx Jeden znak Je určen pro označení částí vzorových listů podle základního obsahu. Další tři znaky označují skupinu a podskupinu vzorových listů podle řešení konstrukční části. Používá se dělení po stovkách, kdy každá stovka označuje skupinu a v případě potřeby se používá členění na podskupiny, pro které se užívá členění na desítky, případně na jednotky. Podskupina 00 1 až 099 je vyčleněna textům. Dva znaky na 5.a 6. místě označují pořadí listů ve skupině, případně podskupině. Zde se postupuje od číslice Ol až 99. Poslední čtyři místa označují datum vydání vzorového listu a jeho výměnou se provede inovace listu. Platnost má pouze list s nejnovějším datem. Dvě číslice jsou vyhrazeny označení roku (94 až 99) a dvěma číslicemi se označují měsíce (01 až 12).

6 Vzorové listy jsou zpracovány jako otevřený 5 systém, který je mozne průběžně upravovat, tedy vypouštět již nevhodná a doplňovat nová ověřená technická řešení. když vzorové listy mají sloužit jako pomůcka sjednocení technických řešení pro zkvalitnění výstavby PK, nepředstavují konečné a neměnné řešení, které je nutné uvést v dokumentaci stavby. Předpokládá se dopracování podle stupně zpracované dokumentace a individuální přístup pro jednotlivé objekty. Vedle cíle zkvalitnění staveb sledují vzorové listy i cíl zkvalitnění zpracování dokumentace staveb, jednak uvolněním pracnosti detailů pro tvořivou práci na koncepci a konečném řešení jednotlivých projektů a jednak jako základ zásad a vzor rozsahu řešení pro inovaci vzorových detailů. Ve vzorových listech jsou všechny kóty uvedeny v metrech. Schválením těchto Vzorových listů se současně ruší : - Technické podmínky - vzorové listy dálnic D 2.1 Zemní těleso, D 2.3 Úprava, zpevnění a zabezpečení svahů a S 2.4 Úprava podloží, násypového tělesa a pláně, schválené bývalým FMD č.j /76 ze dne a Č.j /73 ze dne , včetně jejich případných úprav a změn. - Sborníky technických řešení staveb a jejich částí S 2.1 Zemní těleso, S 2.3 Úprava, zpevnění a zabezpečení svahů a S 2.4 Úprava podloží, násypového tělesa a pláně, schválené bývalou SD MVŽP ČSR č.j. SD2-9210/ 1989 ze dne Technické předpisy ( typové podklady, typizační smermce, STŘ, technické podmínky a p.) ve VL citované ( a případně i související a neuvedené ) platí jen v rozsahu vymezeném nebo upřesněném ve VL 2, resp. v souladu s požadavky VL 2.

7 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Zpevnění a zabezpečení svahů Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů Zemní těleso v zářezu - zářez do 2 m Zemní těleso v zářezu - zářez od 2 m do 6 m Zemní těleso v zářezu - zajištění bočního rozhledu Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů ve skále Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů ve skále Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - paty násypových svahů Zemní těleso v odřezu Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách

8 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava povrchu svahů úprava povrchu svahů - zatravnění úprava povrchu svahů - jiné úpravy svahů Zpevnění svahů Úprava tvarů svahů - těleso v zářezu Úprava tvarů svahů - těleso v zářezu Úprava tvarů svahů - těleso v násypu Odvodnění svahů - povrchové odvodnění Odvodnění svahů - hloubkové odvodnění svahů svahů Odvodnění svahů - trativodní žebra Odvodnění svahů - trativodní žebra Jiná zpevnění svahů - ochrana proti padání kamenů Zárubní a opěrné zdi Zárubní a opěrné zdi monolitické - opěrná zeď monolitická Zárubní a opěrné zdi monolitické - zárubní zeď monolitická Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U

9 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonvých prefabrikátů T - tvar. rozměry. sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - příklady použití prvků a odvodnění Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - příklady použití prvků a odvodnění Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - phklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - příkl ad y sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - příklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK příklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK phklady použití Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK ph Klady použití

10 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - odvedení povrchové vody Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - uspořádání odvodňovací vrstvy Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - složení odvodňovacích vrstev Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - složení odvodňovacích vrstev Zpevnění svahů ve vodních tocích Kamenné záhozy, dlažby a patky - dlažba z lomového kamene Kamenné záhozy, dlažby a patky - dlažba z lomového kamene Kamenné záhozy, dlažby a patky - příklady patek a opevnění břehů Kamenné záhozy, dlažby a patky - příklady patek a opevnění břehů Kamenné záhozy, dlažby a patky - drátokamenné prvky Betonové dlažby a obklady - dlažba z betonových prefabrikátů Betonové dlažby a obklady - záhozové patky břehového opevnění z betonových prefabrikátů Betonové dlažby a obklady - břehové patky betonové - příklady Betonové dlažby a obklady - plné opevňovací prvky - příklady Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky

11 10 VL 2 SLNčNÍ TĚLESO Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Nevymílací rychlosti vody pro svahy zpevněné kamennou a betonovou dlažbou Nevymílací rychlosti vody pro kamenné skl uzy Úprava podloží, násypového tělesa, Úprava podloží násypu pláně Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - výměna podloží násypu Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - konsolidační rýhy Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - konsolidační rýhy Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - plošný drén Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - vertikální drény PSK Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - štěrkopískové piloty Úprava podloží násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - zásady návrhu

12 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - zemní těleso na sklonitém terénu Úprava násypového tělesa Úprava násypového tělesa - vrstevnaté násypy - schema vrstevnatého násypu Úprava násypového tělesa - vrstevnaté násypy - zásady návrhu vrstevnatého násypu Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsoby vyztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - zpllsoby vuztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsoby vyztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsob výpočtu Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsob výpočtu

13 12 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - působení výztuže v násypu, Petersonovy výpočtové metody Úprava podloží vozovky Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - posouzení vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - posouzení vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - úprava vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - úprava vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky zpevnění podloží vozovky - mechanicky zpevněna zemina Úprava podloží vozovky zpevnění podloží vozovky - stabilizované podklady

14 13 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava pláně Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - klopení kolem osy v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem vnitřního vodicího proužku - Sklony pláně při přechodu z jednostranného příčného sklonu v přímé do směrového oblouku s malým poloměrem se stejným smyslem klopení - dvoupruhová komunikace - klopení kolem osy Sklony pláně při přechodu z jednostranného příčného sklonu v přímé do směrového oblouku s malým poloměrem s opačným smyslem klopení dvoupruhová komunikace - klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem při jednostranném překlápění vozovky v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků v inflexním bodě Sklon y pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků

15 14 Vl 2 SLNČNÍ TĚLESO Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů v intlexním bodě

16 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ DOVOLENÁ RYCHLOST" 60 kmih H-HLOUBKA ZÁŘEZU -----~---- -/-- /. MN. f\ ~"_::..:.2'::c::.00_--, F,,oc..::.6.=...O ""1" ~~// 1 í '1:::/" MEZNíK JEDNOT NÝ SK LO N 3 - P ol. MN ,60 " í 1 PROMENNÝ SKLON ZPŮSOBEM VYDUTÝM =-==:=::_-=-=-~'"-.:.~ 1~ p '. --l,.,t\'\,,'" li" "'... v- U SLNiČNíCH KOMUNKACi SMEROVĚ ROZDĚLENYCH MN O,40m U OSTATNCH SLNC MN.O,20m 1. RGOL V KORUNĚ Musf BÝT MMO VOZOVKU, VODle( PROUŽEK A ZPEVNĚNOU ČÁST KRAJNCE 2. PŘ DOVOLENÝCH RYCHLOSTECH VĚT~rCH NEŽ 60 kmih MUS( BÝT OSAZEN PŘEJ(ZDNÝ OBRUBN(K 3. ODVODNĚN( OCHRANNÉ VRSTVY DO PŘÍKOPU LZE NAVRHNOUT VE WJfMEČNÝCH PŘ(PADECH 4. PŘ SOUBĚHU SE ZPEVNĚNOU KRAJNc( MÁ RGOL ~(ŘKU 0,5-1,0 m A ZÁKL PŘ(ČNÝ SKLON 10 X (MAX. PŘ(ČNÝ SKLON 20 X) 5. SVAH ZÁŘEZU MÁ PATN( ČARU NA VNĚJ~ SlRANĚ PŘÍKOPU NEBO RGOLU, POKUD Š(ŘKA ROZHLEDOVÉHO POLE NEVYŽADUJE JEHO DAL~( ODSUN 6. ODVODNĚNí JE ŘEŠENO VE VL 1 A VL 2 2 Sl-NČN' TĚl-ESO. ZPEVNEN A ZABEZPEC~N SVAHU ZEMNí Tt:LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM, KOMUNKAq LSTY

17 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ -1'--==_-_5.0.:-0--f f ÚCHYTN'i PRiKOP SE NAVRHUJE ViDY ZPEVN[NÝ, NEPROPUSTNÝ) - NUT'<) POSOUDT Z «.EOSKA ~ HABUTY SVAHU MEZNíK _ TUPŇOVTY SKLON S la,včk»!1 J-p ', 1. PRŮSEČNCE ZALOMENÝCH SVAHŮ SE NAVRHUJE OBVYKLE ROVNOBĚŽNĚ S NVELETOU 2. ZÁCHYTNt PŘíKOPY SE ZŘZUJ( K OCHRANĚ SVAHŮ V ÚSEcíCH OHROŽENÝCH STÉKAJící POVRCHOVOU VODOU 3. ZÁKLADN( TVAR PŘíKOPU JE lrojúheln(kový, V M(STECH KDE JE PŘíKOP OD KORUNY KOMUNKACE ODDĚLEN SVODDLEM LZE NAVRHNOUT UCHOBĚŽNíKOVÝ TVAR PŘíKOPU 4. STABUTU SVAHU ZMEZU JE TŘEBA PROKÁZAT VÝPOČTEM MN. STUPNĚ BEZPEČNOSTl UDÁVÁ ČSN Sl-NČN' TĚ1-E$O. ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí Tt:LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY

18 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ, " ZAREZ DO 2m H - HLO UBKA ZÁŘEZU H=0,0-0, MEZNÍ< 3- po/o H = 0,85-2,00 po/o 8./ : ",,~~? ~ T MN. 0,60 \, '1 1 ~U ::: 1. NA POZEMCíCH S ORNOU PŮDOU VYSOKÝCH BONT JE NUTNO MAX. OMEZT ZÁSAH DO KVAUTNíCH PŮD, ZA CENU ZHORŠEN ESTETCKÝCH ÚČiNKŮ, T.J. STRMĚJŠr SVAHY, OMEZENí ZAOBLEN ZÁŘEZOVÉ HRANY 2 Sl-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZA8EZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODSOR POZEM. KOMUN1KAQ LSTY

19 ' TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ.. ZAREZ OD 2m DO 6m H = 2,00 -, po/o 8 % - 1::J ?r ~ 3- po/o MN. L. 2,00 0,60 ~, HEZNrK o ~ to o N ::c,.' ÚPRAVA S CHODNKEM A ODVODNOVACM ;, Se h l.., 1 1. ZÁ~EZY SE MUsf CO NEJO~(VE UPRAVT DO P~EDEPSANÝCH SKLONŮ, OHUMUSOVAT A OSeT 2. SKLONY SVAHŮ V POLOSKALN(CH A RYCHLE ZVĚTRÁVAJfdCH HORNNÁCH SE NAVRHUJ JAKO SVAHY V ZEMNÁCH PO GEOlECHNCKtM ZHODNOCEN( STABUTY SVAHU 3. ODVODNĚNf JE ~E~NO VE Vl. 1 A Vl. 2 2 Sll-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN, A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNK~~ LSTY

20 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ ZAJiŠTĚNí BOČNiHO ROZHLEDU V"Rt... ~ NT~ MN, O,6ó!.0t'_"'"E::::::~~;::Z:~~_-=_-=_-=_-=_:::_:::_:::_:::_:::_=-=_= MEZNfK =_= ROZHlEDOvi POLE PRO ZAST... VEN,1'--- J-S'/. OSA JíZONíHO PR UH U o\n. V... RA NrA B" 0,60.. 1EZNíK--" ~ 2.00 ROZK.fOOvE POLE PRO P REDJiioÉNi MN.]'/, pouzt tcrtré"""'ni - h.1 vyscdbj" J~5 '. Mill. 0,60., lr >t., "ARANTA. C ROZfUO PRO ZAS TAVENi JE ;:AJŠ TĚN V RÁMC ŠiŘKY KORUNY ROZHLEDOVÉ POLE PRO PŘEDJíŽDĚNi! poule 1a1rovnenl-... bel vy!qdby. ~ ROZ""'OO,.ř ~ POlE PRO ZASTAVENí i Co 4 ~ ~{ l s'' ' " 'b l~izd~o PRUHU'L -, pauzo zatrovnon. ř Vy,.: Y Ji- ~========:::,.,, " ~ 8 '"!.2:.' 3-5'/, ~,') ~-----=--:.-; gdl MH.Je/. 1. ROZHlEDOVÉ POLE NA VNllŘN( STRAN~ OBLOUKU SE NAVRHUJE DLE ČSN PA TNf ČÁRA ZÁŘEZOVÉHO SVAHU JE DÁNA OBALOVOU ČAROU ROZHLEDOVÝCH PAPRSKŮ 2 S-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKA9. LSTY 301. OS

21 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKÁLE KRÁTKÝ SKALNr ZÁŘEZ S MALÝM MNOŽSTVrM ODTOKOVÉ VODY 2.00 DOVOLENÁ RYCHLOST :s: 60 kmih N ::: W U Z --, ~ a: t- ::.c: ll).~ JJ U t-- l)t- "- ll) L'c(.~ u ZJJ «::.c: 'JJ U >;> ::: > Zz -J JJ O >. on.. N JJ~ C)tj ll) O n..c: :: > N::':: ~z 1 Ji 1 ~N~..,! v v ~-~-~~-=J MN.l0 // H '.<, PODLE,. VÝŠKY /.-/ A POVAHY SKÁLY H - HLOUBKA ZÁŘ EZU HZ - HLO UBKA H S - HLOUBKA ZEM lny SKALY MEZNfK. '. SKALN ZAREZ S ODVODNOVACM ZARZENM 1. SKLONY SVAHŮ SKALN(CH ZÁ~EZŮ SE URčl DLE VÝSLEDKŮ GEOTECHNCKÉHO PRŮZKUMU 2. PATN( LAV1ČKA Šr~KY MN. 1,00 m SE NAVRHUJE V pmpadě, ŽE SE K OCHRANĚ P~ED PADAJdM KAMENrM POUŽJE JNÉ ZABEZPEČENí NEŽ VODOROVNÉ LAV1ČKY VE SVAHU (DRÁTĚNÉ srtě, BARÉRY A POD.) 3. P~ DOVOLENÝCH RYCHLOSTECH VĚTšrCH NEŽ 60 kmih MUSr BÝT OSAZEN P~EJÍZDNÝ OBRUBNíK. A NA ZAČÁlKU SKALNíHO ZÁ~EZU A NA DVOUPRUHOVÝCH KOMUNKAc(CH NA JEHO KONC Musí BÝT OSAZENO SVODDLO 4. ODVODNĚNí JE PODROBNĚ ŘEŠENO VE Vl.. 1 A VL 2 2 S~NČN' TĚl-ESO. ZPEVNĚN A ZABEZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKA~ LSTY

22 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKÁLE SKALN( ZÁŘEZ S MOžNOST ODLUPOVÁN( ÚLOMKŮ SE ZNAČNÝM -. NEBO VĚTŠ(M MNOŽsTVfM ODTOKOVÉ VODY MN yo.60", "1 7j MN.1.0 iii :c oj o 1 1 N ::: í 1.0 o M - o \l"l-..- :c *.. H - HLOUBKA ZAREZU HZ- HLOUBKA ZEMNY H S - HLOUBKA SKÁLY,. UM(SlĚNf A ŠfŘKA LA VČEK SE NAVRHNE S OHLEDEM NA GEOTECHNCKÉ PODMfNKY 2 S~NČN' TĚLESO ZPEVNĚN, A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEt-A. KOMUNKACl LSTY

23 ,, v',,'v ZACHYTNA ZARZEN VE SKALNCH ZAREZECH.. ~.. OCELOVE SLOUPKY ZAPUSTENE DO VRTU VE SKÁLE. OŘEVĚ NÁ KULAT NA NASTAVO VANA PRU8EZNE { ALT. A J NE80 VY - STŘíDANĚ (ALT. 8 E Ul N, Ul NEOPRACOVANÁ KULATNA (/J CCA 200 mm NEBO DVĚ SVODDLOVÉ PÁSNCE ~, j, ],MN 0,5], 'fl :OMĚNNÉ : STAVU SKALNfHO ZÁŘEZU PŘED OCElOVÉ SLOUPKY NATAŽE NA,...~ DRATE NA ST (P Rl PADNE DVO J TA ) DOPORUČENÁ ROZTEČ SLOUPKŮ 1,Om E o N, Ul ~ ".. ST Z POZNK. DRÁTU ~ 3mm OK 50x 50 mm L ~N OJsL 'll '1 '1 L PROMĚNNÉ DLE STAVU SKALNfHO ZÁŘEZU 2 Sll-NČN' TĚ~ESO. MDCR ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY

24 ZÁCHYTNÁ ZAŘíZENí VE SKALNfcH ZÁŘEZECH,.. SCHEMA ZACHYTNYC H KONS mu KC z OCELOVÝCH SLOUPKŮ A DŘEVĚNÉ KULATNY PŘiPADNĚ z DRÁTĚNÉHO PLETVA U PATY SKALNCH SVAHŮ NEBO NA OKRAJ SKALNíCH LA- VCEK POHLED ALT. A ALT. B LLL/~ '/~ ~'\.~ t'll/. '/f/////// '-"-"- "",",.,.".~'\ L n.., ~, ~ --'l U.1 " ' " " 1/ " ' " / L m 1, mj, oor 7! J'J ~ '/.'\,-'-0:'..'1 '"''''''." ~."1.,'1 :.LL -,.. -,...., ' k m ~ 4í' ~ ZÁCHYTNÁ zídka Z KAMENNÝCH MATRAci u ÚPATí SKALNHO ZÁŘEZU - - ' 2,5./. --::====-~::...Jrt::řii9i1 ~l' 1.0m " 1...' ~..," ~", " '. -.-: :',,... -:-:~-:.--\"C... \... '".., : :.-'. - --:' ~... -:--=-:,--",,"':,. "'", "",.., 10 % "...,:., E ll") > KAMENNE 1x1xO.5m MATRACE ZABETONOVANÉ OPĚRNÉ PROFLY 1. PŘ DOVOLENÉ RYCHLOSTl VĚTšf NEŽ 60 kmih Musf BÝT OSAZENO SVODDLO A PŘEJ{ZDNÝ OBRUBNfK 2 Sll-NČN' TĚl-E~O. ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR OOBOR POZEM. KOMUNKACi ' LSTY

25 ZÁCHYTNÁ ZAŘíZENí VE SKALNíCH ZÁŘEZECH OPĚRNE SLOUPKY ZABETONOVANE. 00 JAM VE SKALE JSOU NĚKDY JESTE KOTVENY 00 SKÁLY.DŘE VĚNÁ BARERA TÉž DVOJTÁ ~ č ř ~ to. ~ N to.. > DVOJTÁ VRSTVA KULATNYq, mm OPERNE SLOUPKY ZDVOJENE SLNEJS KULAT NA ZASU NUTA MEZ NE ZDVOJENA č RADA E o M o. N KULALA 1. ZPEVŇuJe( KONSTRUKCE JSOU TÉž OBKLADN( ZD, PŘEDPJA TÉ KOTVY A STŘ(KANÝ BETON 2 S~NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí ~LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEtv1. KOMUNKAq LSTY

26 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ NÁSYP DO 6rn ~ 0.5?R 3 O/o = 0.0 ;. ~~V 00,,~:~óJ o... 8 M " > JE:lNOTNT SKLON SE ZolTĚŽOVACi LAVCl ~ 2.5 Y.! '/. ) '/. šiřka MN. 3.5m... " a -11 ". "" 00 LAVCE MOŽNO "'" použit MATERÁL " ---_ NEVHODNÝ DO NÁSYPU rj MN.. ~~.. ~2.00 )c~[60,.l :r AL TERNA T VA UKONČENí SVAHU ~~. :0.60 ymezník í 1 1. PŘ NÁVRHU NÁSYPŮ (ZEJMÉNA VYSOKÝCH) JE TŘEBA STANOVT ÚNOSNOST A SEDÁNí PODLoží, PROVÉST VÝPOČET STABUTY NÁSYPU, VYHODNOTT VHODNOST MATERÁLU DO NÁSYPU, POPŘíPADĚ NAVRHNOUT ÚPRAVY PODLOží, MN. STUPNĚ BEZPEČNOSll SVAHŮ NÁSYPŮ STANOv( ČSN SVAHY SE MUSr UPRAVT DO PŘEPSANÝCH SKLONŮ, OKAMŽiTĚ OHUMUSOVAT A OSíT 3. BEZ ZAOBLENí LZE PATU NÁSYPU PONECHAT PŘ UPRAVĚ HYDROOSEVEM, NEBO PŘ ZÁSAHU DO KVAUlN(CH ZEMĚDasKÝCH PŮD 4. V PŘ(PADĚ NÁSYPU S VÝZTUŽNÝM VLOŽKAM SE SVAH NAVRHUJE NDVDUÁLNĚ 5. SVODDLA MUS( VYHOVOVAT TP 59 2 SLNČN' TĚLE~O ZPEVNĚN( A.. ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TELESO V NASYPU OD~O~~~M. VL 2 KOMUN1KAq VZ~~.g,VE

27 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ NASYP NAD 6 m t l. 5O, 0,5~ 2,5 % 8% J./ o S2 o <D --J.O = z, !!2 ~2. 00 k 1,0.60 ~K '1 " POZN. NÁSYPY ZE SKAL.NA TÝCH MATERÁLŮ S DOBRÝM VLASlNOSTM t.4ohou M(T JEONOlNÝ SKLON 1: 1,5 BEZ OHLEDU NA.EJlCH VÝSKU 1. PŘ NÁVRHU NÁSYPŮ (ZEJMÉNA VYSOKÝCH) JE TŘEBA STANOVT ÚNOSNOST A SEDÁNí PODLOŽ[, PROVÉST VÝPOČET STABUTY NÁSYPU, VYHODNOTT VHODNOST MATERÁLU DO NÁSYPU, POPŘ(PADt NAVRHNOUT ÚPRAVY PODLOŽí. MN. STUPNĚ BEZPEČNOST SVAHŮ NÁSVPŮ STANOví ČSN SVAHY SE Musf UPRAVT DO PŘEPSANÝCH SKLONŮ, OKAMŽT OHUMUSOVAT A OsfT 3. BEZ ZAOBLENí LZE PATU NÁSYPU PONECHAT PŘ UPRA vt HYDROOSEVEM, NEBO PŘ ZÁSAHU DO KVAUlNrCH ZEM~DasKÝCH PŮD 4. V PŘíPADĚ. NÁSYPU S VÝZlUŽNÝM VlOŽKAM SE SVAH NAVRHUJE NDVDUÁLNĚ 5. SVODDLA MUSr VYHOVOVAT P 59..,,." 2 SLNCN TELE~O ZPEVNĚN( Av ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq USTY

28 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ VYSKA NÁSYPU V! 1.0m VÝŠKA NÁSYPU - ~ ~ V= m o M q ~.. > o z ~MN Jl MEZNfK VÝŠKA NÁSYPU > 4m h - U SlLN CNCH KOMUN KA C SM ER OVE ROZDĚLENÝCH MN m - U OS TATNCH SL NC MN. O. 20 m RGOL po/o p O/o,., f UPRAVA S CHODNKEM A ODVODNOVACM ZARZENM t= p -/0 r,l ~~~:-;-;~ Sch DEŠŤOVÉ VPUSTĚ SE ZAUS T DO SVAHOVÝCH SKLUZŮ VY J1MECNE 00 POD ÉLNÉHO OOVOOŇOVACÍHO ZAŘíZENí) 1. RGOLY JSOU ŘEŠENY VE VL 2 - SLNČNf TáEso - ODVODNtNr 2. OBRUBN(KY A CHODNíKY JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOW.Y A KRAJNCE 2 SLNČN' TĚLESO......,. ZPEVNEN. A.. ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY VL

29 o PATY NÁSYPOVÝCH SVAHU BEZ PŘiKOPU NA VODOROVNÉM NEBO ODKLONENEM TERENU MEZNÍK ~LN' 0,60 )( 2.00 L J '~~~OO S NEZ PEV N ENYM PŘíKOPEM MEZNíK, J, f S TROJUHELNKOVYM PRKOPEM ZPEVNENYM., TVAR N C MN. 0,601, 1 l' BETONOVOU :c t.., S L CHOSEZ N KOVYM PRKOPEM ZPEVNENYM MN, 0,60 ". 1 MEZNK ~MN. 0,50 1. H - URČT DLE PODÉlNtHO SPÁDU A ODTOKOVÉHO MNOŽSrv( VÝPOČTEM; MN 0,40 m 2. uchostlníkový P~(KOP LZE NA VRHNOUT POUZE V M(STECH, KDE JE OD SLNČNf KOMUNKACE ODDĚlEN SVODDLEM 3. V P~íPADĚ ŽE NEN( PROVEDENO ZAOBLENí SVAHU, NEBO JE TEČNA ZAOBlENí MENŠr NEŽ 2 m, DOPORUČUJE SE ZvtTŠT š(~ku POMOCNÉHO SLNČNíHO POZEMKU DLE M(STN(CH PODM(NEK 2 SLNČNl' TĚLESO... L ZPEVNEN. A.. ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEt.,-i, KOMUNKAq LSTY VL

30 W.~ 'o:: a.. > o.. >- Vl.«z- ;t ~r :-rol i o o ~ O o :;r ~!~ ~ \~ 0'10 N 11'4 :::> ~ :::> O J CD O ~ W > W 21- ~~ of >~ C <l. C tl <l -. C u ~ t-~ Vl es «N o o:: ll.. J.., >...J o ll.. o..., > O El...J N O ce «:.:: a:: : v:; J f' ~,, \ \ \,' 11 \, nhnl/ol 'OZJr 'l'so " ::\ t\, \~,, \ M tl,1, ~. C ~ \ ~ ;.. 11 W, ~ o:: a.. 'O'NfW> o ~ C ~ fe O " "'. ~t M C N U N w ce.«n 8 o M..., N ll'> z:: CUJ- N i 1. JE-U TRASA VE SMĚROVÉM OBLOUKU A VNTŘN( HRANA V ZMEZU, JE TŘEBA ZEMN( TĚLEso UPRAVT DO TVAR~ KTERÝ ZAJ~fuJE DÉLKU ROZHLEDU PRO ZASTAVENf, POPŘ(PADt předjržděn( 2. DETAL S KEDN(HO DtudHO PÁSU JE UVEDEN VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE 2 ~,LNČN' T(LE~O. ZPEVNEN.A ZA8EZPECENJ SVAHU ZEMN TELESO V OOREZU MDCR ODSOR POZEt,,-\. <OMUNKACL LSTY

31 " #" " v, STREDN DEUC PAS - ODDELENE VOZOVKY P '1. O~0,(1.001:' d! 3,0 r J- P "/0 J - pol. d ~ J.O 1 k OSA JíZDNíHO.. ~OZHLEDO~f POLE PRO ZASTAVEN i, 1 ff 4... c :: ~ ~~. \,1!:!! ~! "C::::::ó~ 91 J7t. i LJ! ~~~ PRUHU J- P 0/. KAŽDÁ POLOVNA ŘEŠENA SAMOSTATNĚ. 3 - ==::.=..,. 3-p'/0 1b...1='.:!í 1. ODDĚLENÉ VÝŠKOVÉ VEDENf JfZDN(CH PÁSŮ SE NAVRHUJE V PŘfPADĚ VÝŠKOVÉHO ROZDflU VNĚJŠfcH HRAN VNTŘNíCH VODl cf CH PROUŽKŮ H>O,7 m U střednfho DĚucfHO PÁSU ŠfŘKY 3 m; H>1,35 m U STŘEDNrHO DĚucfHO PÁSU ŠrŘKY 4 m 2. ŠfŘKA ZELENÉ ČÁSTl střednfho DĚucfHO PÁSU SE ROZŠŘUJE PRO ZAJŠTNf ROZHLEDU VE SMĚROVÉM OBLOUKU; V přfpadě VELKÉHO přrčného SKLONU střed. DĚucíHO PÁSU; V PŘ(PADĚ PŘEKÁŽEK; PŘ VEDENf K0t.4UNKACE V SAMOSTATNÝCH SMĚROVÝCH PÁSECH. 3. ODVEDENf POVRCHOVÝCH VOD NEBO ODVODNĚNf PLÁNĚ SE ŘEšf PRO KAŽDÉ TlESO SAMOSTATNĚ 4. BEZPEČNOSTN( ZAŘ(ZENf SE NAVRHUJE PRO KAŽDÝ PÁS SAMOSTATNĚ 5. PRO SOUBĚH POZEMNí KOMUNKACE S DÁLNlcf, RYCHL. SlLNlcf A MEZNÁRODNf SilNicí PlATf ČSN ČL 163 ZMĚNA 4 6. střednf DĚucf PÁSY VÝŠKOVĚ NEODDĚLENÝCH JfZDNfCH PÁSŮ JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE POZEMN(CH KOMUNKAd 2 StLNČNl' TĚLE~O ZPEVNĚN A ZABEZpEčEN SVAHŮ, v, ZEMN TELESO VE STR. DEUCM PASU OD~O~ ~~M. VL 2 KOMUNKAq "t?~.g,ve

32 v, v " v' V STREDN DEUC PAS - ODDELENE VOZOVKY - PRKLAD 1 P ". 8" d ~ 3. O J! 3- P ". 6 ". jl '1. '"6-/. 3- p ". o. d ~ OSA JZDNHO PRUHU 3-p '1. ROZHLEOOVÉ POLE PRO ZASTAVENi! P ". ~ ! = i 3-p ' i 3-p " d : 3.0 r RC,"LE DDVi TVAR zoi UVEDEN POUZE r.- POLE PRO Z ASTAVE N 1:' OSA ORENTAČ NĚ.. JZDNHO PRUHU 3 -p '1. 1. ODDĚLENÉ VÝŠKOVÉ VEDENr J(ZDNfcH PÁSŮ SE NAVRHUJE V přfpadě VÝŠKOVÉHO ROZDrLU VNĚJšíCH HRAN VNTŘN(CH vooldch PROUŽKŮ H>O.7 m U STŘEDNrHO DĚudHO PÁSU ŠrŘKY 3 m; H>1.35 m U STŘEDNrHO DĚLldHO PÁSU ŠfŘKY 4 m 2. šfřka ZELENÉ ČÁSll slřednfho DĚudHO PÁSU SE ROZŠŘUJE PRO ZAJŠTĚNf ROZHLEDU VE SMĚROVÉM OBLOUKU; V PŘ(PADĚ VELKÉHO PŘfČNÉHO SKLONU střed. DĚudHO PÁSU; V přfpadě PŘEKÁŽEK; PŘ VEDENf KOMUNKACE V SAMOSTATNÝCH SMĚROVÝCH PÁSECH. 3. ODVEDENf POVRCHOVÝCH VOD NEBO ODVODNĚNr PLÁNĚ SE ŘEšf PRO KAŽDÉ TĚLESO SAMOSTATNĚ 4. BEZPEČNOSTN( ZAŘfzENf SE NAVRHUJE PRO KAŽDÝ PÁS SAMOSTATNĚ 5. PRO SOUBĚH POZEMN{ KOMUNKACE S DÁLNld. RYCHL SLNld A MEZNÁRODNf SLNld PLAli ČSN ČL 163 ZMĚNA 4 6. STŘEDN( DĚUd PÁSY VÝŠKOVĚ NEODDĚLENÝCH J(ZDN{CH PÁSŮ JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE POZEMN(CH KOMUNKAci 2 StLNČNl' TĚLE~O. ZPEVN~N A ZABEZpEčEN SVAHU.,... v", ZEMN TELESO VE STR. DEUCM PASU MDCR ODBOR POZE~.t KOMUNKAq USTY

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více