VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VL 2 - SILNIČNÍ. MINISTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThITKACÍ VZOROVÉ LISTY. STA VEB POZ~CH KONrrThITKACÍ"

Transkript

1 MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j / ze dne s účinností od l.května 1995.

2 1 MNSTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNKACÍ VZOROVÉ LSTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNKACÍ ZÁKLADNÍ OBSAH ČÁSTÍ: VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO VL 3 VL 4 - KŘŽOVATKY - MOSTY VL 5 - SLNČNÍ TUNELY VL 6 - VYBAVENÍ SLNC VL 7 VL 8 VL 9 - zatím nestanoveny - zatím nestanoveny - zatím nestanoveny

3 2 MNSTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNKACÍ VZOROVÉ LSTY STAVEB POZE~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO 2.0 Úvod Zpevnění a zabezpečení svahů Úprava povrchu svahů Zpevnění svahů Zárubní a opěrné zdi Zpevnění svahů ve vodních tocích Úprava podloží, násypového tělesa a pláně Úprava podloží násypu Úprava násypového tělesa Úprava podloží vozovky Úprava pláně

4 3 Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2-SLNČNÍ TĚLESO 2.0 Úvod 2.0. t Definice Stavby pozemních komunikací (PK), které jsou hrazeny státem nebo obcemi, vytvářejí hodnoty dlouhodobé životnosti a zásadním způsobem ovlivňují životní prostředí našich občanů a kvalitu jejich dopravních možností. Základním souborem závazných rezortních předpisů, vydaných k zabezpečení jednotného postupu při zajišfování realizace staveb pozemních komunikací jsou - Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komunikací - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - Oborovf třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Součástí podkladů pro vypracování dokumentace staveb PK jsou dále vzorové listy a další směrnice, které stanovují uživatelské parametry a měly by shrnout zásadní nebo svým významem důležité předpoklady technických řešení objektů staveb PK z hlediska jejich uživatelů, zastoupených státní správou a měly by zabezpečit všeobecnou kvalitu při procesu navrhování staveb PK. Vzorové listy určují v grafické podobě se stručnými texty a odkazy, celospolečenské technické požadavky a rozpracovávají ustanovení technických norem a předpisů do formy, která stanovuje technický podklad uživatelských parametrů pro návrh stavebních objektů staveb PK. Stanovují obecné zásady návrhu na dnes požadované technické úrovni, ověřené a realizovatelné na evropském stupni provádění staveb. Dále by se měly stát podkladem pro technologické varianty zhotovitelů staveb PK, nebo jejich částí. Vzorové listy vytvářejí souhrn doporučených (směrných) konstrukčních zásad (detailů), které by měly vytvořit základní předpoklady pro výrazný posun kvality návrhu i realizace těchto prvků staveb PK a stanovují jednotný výklad i momentální požadavky státní správy.

5 4 Stejný význam mají i další rezortní předpisy a to ve všech užívaných formách. V současné době existuje velký soubor různých druhů těchto podkladů jako typizační směrnice, typové podklady, směrnice pro užívání, sborníky technických řešení a pod Vzorové listy staveb PK Vzorové listy věcně navazují na: ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování místních komunikací Jejich členění odpovídá členění "Sborníku technických řešení staveb a jejich částí", které byly vydány v rámci "Československého katalogu pro výstavbu". Pro označení vzorových listů byla určena zkratka VL a dále desetinné třídění, které obsahuje celkem deset číselných znaků: VL X.xXX.XX.xxxx Jeden znak Je určen pro označení částí vzorových listů podle základního obsahu. Další tři znaky označují skupinu a podskupinu vzorových listů podle řešení konstrukční části. Používá se dělení po stovkách, kdy každá stovka označuje skupinu a v případě potřeby se používá členění na podskupiny, pro které se užívá členění na desítky, případně na jednotky. Podskupina 00 1 až 099 je vyčleněna textům. Dva znaky na 5.a 6. místě označují pořadí listů ve skupině, případně podskupině. Zde se postupuje od číslice Ol až 99. Poslední čtyři místa označují datum vydání vzorového listu a jeho výměnou se provede inovace listu. Platnost má pouze list s nejnovějším datem. Dvě číslice jsou vyhrazeny označení roku (94 až 99) a dvěma číslicemi se označují měsíce (01 až 12).

6 Vzorové listy jsou zpracovány jako otevřený 5 systém, který je mozne průběžně upravovat, tedy vypouštět již nevhodná a doplňovat nová ověřená technická řešení. když vzorové listy mají sloužit jako pomůcka sjednocení technických řešení pro zkvalitnění výstavby PK, nepředstavují konečné a neměnné řešení, které je nutné uvést v dokumentaci stavby. Předpokládá se dopracování podle stupně zpracované dokumentace a individuální přístup pro jednotlivé objekty. Vedle cíle zkvalitnění staveb sledují vzorové listy i cíl zkvalitnění zpracování dokumentace staveb, jednak uvolněním pracnosti detailů pro tvořivou práci na koncepci a konečném řešení jednotlivých projektů a jednak jako základ zásad a vzor rozsahu řešení pro inovaci vzorových detailů. Ve vzorových listech jsou všechny kóty uvedeny v metrech. Schválením těchto Vzorových listů se současně ruší : - Technické podmínky - vzorové listy dálnic D 2.1 Zemní těleso, D 2.3 Úprava, zpevnění a zabezpečení svahů a S 2.4 Úprava podloží, násypového tělesa a pláně, schválené bývalým FMD č.j /76 ze dne a Č.j /73 ze dne , včetně jejich případných úprav a změn. - Sborníky technických řešení staveb a jejich částí S 2.1 Zemní těleso, S 2.3 Úprava, zpevnění a zabezpečení svahů a S 2.4 Úprava podloží, násypového tělesa a pláně, schválené bývalou SD MVŽP ČSR č.j. SD2-9210/ 1989 ze dne Technické předpisy ( typové podklady, typizační smermce, STŘ, technické podmínky a p.) ve VL citované ( a případně i související a neuvedené ) platí jen v rozsahu vymezeném nebo upřesněném ve VL 2, resp. v souladu s požadavky VL 2.

7 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Zpevnění a zabezpečení svahů Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů Zemní těleso v zářezu - zářez do 2 m Zemní těleso v zářezu - zářez od 2 m do 6 m Zemní těleso v zářezu - zajištění bočního rozhledu Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů ve skále Zemní těleso v zářezu - tvary zářezových svahů ve skále Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v zářezu - záchytná zařízení ve skalních zářezech Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - sklony násypových svahů Zemní těleso v násypu - paty násypových svahů Zemní těleso v odřezu Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách Zemní těleso ve středním dělicím pásu při oddělených vozovkách

8 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava povrchu svahů úprava povrchu svahů - zatravnění úprava povrchu svahů - jiné úpravy svahů Zpevnění svahů Úprava tvarů svahů - těleso v zářezu Úprava tvarů svahů - těleso v zářezu Úprava tvarů svahů - těleso v násypu Odvodnění svahů - povrchové odvodnění Odvodnění svahů - hloubkové odvodnění svahů svahů Odvodnění svahů - trativodní žebra Odvodnění svahů - trativodní žebra Jiná zpevnění svahů - ochrana proti padání kamenů Zárubní a opěrné zdi Zárubní a opěrné zdi monolitické - opěrná zeď monolitická Zárubní a opěrné zdi monolitické - zárubní zeď monolitická Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů U

9 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonvých prefabrikátů T - tvar. rozměry. sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - příklady použití prvků a odvodnění Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů T - příklady použití prvků a odvodnění Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - phklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - příkl ad y sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových stěnových prefabrikátů - příklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK tvar, rozměry, sestava Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK příklady sestav Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK phklady použití Zárubní a opěrné zdi montované ze železobetonových prefabrikátů SVB KK ph Klady použití

10 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - odvedení povrchové vody Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - uspořádání odvodňovací vrstvy Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - složení odvodňovacích vrstev Ochrana proti zemní vlhkosti, povrchové a podzemní vodě - složení odvodňovacích vrstev Zpevnění svahů ve vodních tocích Kamenné záhozy, dlažby a patky - dlažba z lomového kamene Kamenné záhozy, dlažby a patky - dlažba z lomového kamene Kamenné záhozy, dlažby a patky - příklady patek a opevnění břehů Kamenné záhozy, dlažby a patky - příklady patek a opevnění břehů Kamenné záhozy, dlažby a patky - drátokamenné prvky Betonové dlažby a obklady - dlažba z betonových prefabrikátů Betonové dlažby a obklady - záhozové patky břehového opevnění z betonových prefabrikátů Betonové dlažby a obklady - břehové patky betonové - příklady Betonové dlažby a obklady - plné opevňovací prvky - příklady Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky

11 10 VL 2 SLNčNÍ TĚLESO Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Betonové dlažby a obklady - vegetační opevňovací prvky Nevymílací rychlosti vody pro svahy zpevněné kamennou a betonovou dlažbou Nevymílací rychlosti vody pro kamenné skl uzy Úprava podloží, násypového tělesa, Úprava podloží násypu pláně Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - výměna podloží násypu Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - konsolidační rýhy Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - konsolidační rýhy Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - plošný drén Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - vertikální drény PSK Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - drénování podložní vrstvy - štěrkopískové piloty Úprava podloží násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - zásady návrhu

12 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - založení zemního tělesa na málo únosném podloží - technické textilie Úprava podloží, násypového tělesa, pláně - zemní těleso na sklonitém terénu Úprava násypového tělesa Úprava násypového tělesa - vrstevnaté násypy - schema vrstevnatého násypu Úprava násypového tělesa - vrstevnaté násypy - zásady návrhu vrstevnatého násypu Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsoby vyztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - zpllsoby vuztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsoby vyztužení násypového tělesa Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsob výpočtu Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - způsob výpočtu

13 12 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava násypového tělesa - násypové těleso vyztužené technickými textiliemi - působení výztuže v násypu, Petersonovy výpočtové metody Úprava podloží vozovky Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - posouzení vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - posouzení vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - úprava vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky charakteristiky podloží - úprava vodního režimu podloží Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky podloží ve skalních zářezech Úprava podloží vozovky zpevnění podloží vozovky - mechanicky zpevněna zemina Úprava podloží vozovky zpevnění podloží vozovky - stabilizované podklady

14 13 VL 2 SLNČNÍ TĚLESO Úprava pláně Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - klopení kolem osy v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - dvoupruhové komunikace, klopení kolem vnitřního vodicího proužku - Sklony pláně při přechodu z jednostranného příčného sklonu v přímé do směrového oblouku s malým poloměrem se stejným smyslem klopení - dvoupruhová komunikace - klopení kolem osy Sklony pláně při přechodu z jednostranného příčného sklonu v přímé do směrového oblouku s malým poloměrem s opačným smyslem klopení dvoupruhová komunikace - klopení kolem osy Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem při jednostranném překlápění vozovky v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků v inflexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem středních vodicích proužků v inflexním bodě Sklon y pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků

15 14 Vl 2 SLNČNÍ TĚLESO Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem vnitřních vodicích proužků v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů Sklony pláně ve směrových obloucích s velkým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů v intlexním bodě Sklony pláně ve směrových obloucích s malým poloměrem - čtyřpruhové komunikace - klopení kolem os jízdních pásů v intlexním bodě

16 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ DOVOLENÁ RYCHLOST" 60 kmih H-HLOUBKA ZÁŘEZU -----~---- -/-- /. MN. f\ ~"_::..:.2'::c::.00_--, F,,oc..::.6.=...O ""1" ~~// 1 í '1:::/" MEZNíK JEDNOT NÝ SK LO N 3 - P ol. MN ,60 " í 1 PROMENNÝ SKLON ZPŮSOBEM VYDUTÝM =-==:=::_-=-=-~'"-.:.~ 1~ p '. --l,.,t\'\,,'" li" "'... v- U SLNiČNíCH KOMUNKACi SMEROVĚ ROZDĚLENYCH MN O,40m U OSTATNCH SLNC MN.O,20m 1. RGOL V KORUNĚ Musf BÝT MMO VOZOVKU, VODle( PROUŽEK A ZPEVNĚNOU ČÁST KRAJNCE 2. PŘ DOVOLENÝCH RYCHLOSTECH VĚT~rCH NEŽ 60 kmih MUS( BÝT OSAZEN PŘEJ(ZDNÝ OBRUBN(K 3. ODVODNĚN( OCHRANNÉ VRSTVY DO PŘÍKOPU LZE NAVRHNOUT VE WJfMEČNÝCH PŘ(PADECH 4. PŘ SOUBĚHU SE ZPEVNĚNOU KRAJNc( MÁ RGOL ~(ŘKU 0,5-1,0 m A ZÁKL PŘ(ČNÝ SKLON 10 X (MAX. PŘ(ČNÝ SKLON 20 X) 5. SVAH ZÁŘEZU MÁ PATN( ČARU NA VNĚJ~ SlRANĚ PŘÍKOPU NEBO RGOLU, POKUD Š(ŘKA ROZHLEDOVÉHO POLE NEVYŽADUJE JEHO DAL~( ODSUN 6. ODVODNĚNí JE ŘEŠENO VE VL 1 A VL 2 2 Sl-NČN' TĚl-ESO. ZPEVNEN A ZABEZPEC~N SVAHU ZEMNí Tt:LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM, KOMUNKAq LSTY

17 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ -1'--==_-_5.0.:-0--f f ÚCHYTN'i PRiKOP SE NAVRHUJE ViDY ZPEVN[NÝ, NEPROPUSTNÝ) - NUT'<) POSOUDT Z «.EOSKA ~ HABUTY SVAHU MEZNíK _ TUPŇOVTY SKLON S la,včk»!1 J-p ', 1. PRŮSEČNCE ZALOMENÝCH SVAHŮ SE NAVRHUJE OBVYKLE ROVNOBĚŽNĚ S NVELETOU 2. ZÁCHYTNt PŘíKOPY SE ZŘZUJ( K OCHRANĚ SVAHŮ V ÚSEcíCH OHROŽENÝCH STÉKAJící POVRCHOVOU VODOU 3. ZÁKLADN( TVAR PŘíKOPU JE lrojúheln(kový, V M(STECH KDE JE PŘíKOP OD KORUNY KOMUNKACE ODDĚLEN SVODDLEM LZE NAVRHNOUT UCHOBĚŽNíKOVÝ TVAR PŘíKOPU 4. STABUTU SVAHU ZMEZU JE TŘEBA PROKÁZAT VÝPOČTEM MN. STUPNĚ BEZPEČNOSTl UDÁVÁ ČSN Sl-NČN' TĚ1-E$O. ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí Tt:LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY

18 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ, " ZAREZ DO 2m H - HLO UBKA ZÁŘEZU H=0,0-0, MEZNÍ< 3- po/o H = 0,85-2,00 po/o 8./ : ",,~~? ~ T MN. 0,60 \, '1 1 ~U ::: 1. NA POZEMCíCH S ORNOU PŮDOU VYSOKÝCH BONT JE NUTNO MAX. OMEZT ZÁSAH DO KVAUTNíCH PŮD, ZA CENU ZHORŠEN ESTETCKÝCH ÚČiNKŮ, T.J. STRMĚJŠr SVAHY, OMEZENí ZAOBLEN ZÁŘEZOVÉ HRANY 2 Sl-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZA8EZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODSOR POZEM. KOMUN1KAQ LSTY

19 ' TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ.. ZAREZ OD 2m DO 6m H = 2,00 -, po/o 8 % - 1::J ?r ~ 3- po/o MN. L. 2,00 0,60 ~, HEZNrK o ~ to o N ::c,.' ÚPRAVA S CHODNKEM A ODVODNOVACM ;, Se h l.., 1 1. ZÁ~EZY SE MUsf CO NEJO~(VE UPRAVT DO P~EDEPSANÝCH SKLONŮ, OHUMUSOVAT A OSeT 2. SKLONY SVAHŮ V POLOSKALN(CH A RYCHLE ZVĚTRÁVAJfdCH HORNNÁCH SE NAVRHUJ JAKO SVAHY V ZEMNÁCH PO GEOlECHNCKtM ZHODNOCEN( STABUTY SVAHU 3. ODVODNĚNf JE ~E~NO VE Vl. 1 A Vl. 2 2 Sll-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN, A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNK~~ LSTY

20 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ ZAJiŠTĚNí BOČNiHO ROZHLEDU V"Rt... ~ NT~ MN, O,6ó!.0t'_"'"E::::::~~;::Z:~~_-=_-=_-=_-=_:::_:::_:::_:::_:::_=-=_= MEZNfK =_= ROZHlEDOvi POLE PRO ZAST... VEN,1'--- J-S'/. OSA JíZONíHO PR UH U o\n. V... RA NrA B" 0,60.. 1EZNíK--" ~ 2.00 ROZK.fOOvE POLE PRO P REDJiioÉNi MN.]'/, pouzt tcrtré"""'ni - h.1 vyscdbj" J~5 '. Mill. 0,60., lr >t., "ARANTA. C ROZfUO PRO ZAS TAVENi JE ;:AJŠ TĚN V RÁMC ŠiŘKY KORUNY ROZHLEDOVÉ POLE PRO PŘEDJíŽDĚNi! poule 1a1rovnenl-... bel vy!qdby. ~ ROZ""'OO,.ř ~ POlE PRO ZASTAVENí i Co 4 ~ ~{ l s'' ' " 'b l~izd~o PRUHU'L -, pauzo zatrovnon. ř Vy,.: Y Ji- ~========:::,.,, " ~ 8 '"!.2:.' 3-5'/, ~,') ~-----=--:.-; gdl MH.Je/. 1. ROZHlEDOVÉ POLE NA VNllŘN( STRAN~ OBLOUKU SE NAVRHUJE DLE ČSN PA TNf ČÁRA ZÁŘEZOVÉHO SVAHU JE DÁNA OBALOVOU ČAROU ROZHLEDOVÝCH PAPRSKŮ 2 S-NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKA9. LSTY 301. OS

21 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKÁLE KRÁTKÝ SKALNr ZÁŘEZ S MALÝM MNOŽSTVrM ODTOKOVÉ VODY 2.00 DOVOLENÁ RYCHLOST :s: 60 kmih N ::: W U Z --, ~ a: t- ::.c: ll).~ JJ U t-- l)t- "- ll) L'c(.~ u ZJJ «::.c: 'JJ U >;> ::: > Zz -J JJ O >. on.. N JJ~ C)tj ll) O n..c: :: > N::':: ~z 1 Ji 1 ~N~..,! v v ~-~-~~-=J MN.l0 // H '.<, PODLE,. VÝŠKY /.-/ A POVAHY SKÁLY H - HLOUBKA ZÁŘ EZU HZ - HLO UBKA H S - HLOUBKA ZEM lny SKALY MEZNfK. '. SKALN ZAREZ S ODVODNOVACM ZARZENM 1. SKLONY SVAHŮ SKALN(CH ZÁ~EZŮ SE URčl DLE VÝSLEDKŮ GEOTECHNCKÉHO PRŮZKUMU 2. PATN( LAV1ČKA Šr~KY MN. 1,00 m SE NAVRHUJE V pmpadě, ŽE SE K OCHRANĚ P~ED PADAJdM KAMENrM POUŽJE JNÉ ZABEZPEČENí NEŽ VODOROVNÉ LAV1ČKY VE SVAHU (DRÁTĚNÉ srtě, BARÉRY A POD.) 3. P~ DOVOLENÝCH RYCHLOSTECH VĚTšrCH NEŽ 60 kmih MUSr BÝT OSAZEN P~EJÍZDNÝ OBRUBNíK. A NA ZAČÁlKU SKALNíHO ZÁ~EZU A NA DVOUPRUHOVÝCH KOMUNKAc(CH NA JEHO KONC Musí BÝT OSAZENO SVODDLO 4. ODVODNĚNí JE PODROBNĚ ŘEŠENO VE Vl.. 1 A VL 2 2 S~NČN' TĚl-ESO. ZPEVNĚN A ZABEZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKA~ LSTY

22 TVARY ZÁŘEZOVÝCH SVAHŮ VE SKÁLE SKALN( ZÁŘEZ S MOžNOST ODLUPOVÁN( ÚLOMKŮ SE ZNAČNÝM -. NEBO VĚTŠ(M MNOŽsTVfM ODTOKOVÉ VODY MN yo.60", "1 7j MN.1.0 iii :c oj o 1 1 N ::: í 1.0 o M - o \l"l-..- :c *.. H - HLOUBKA ZAREZU HZ- HLOUBKA ZEMNY H S - HLOUBKA SKÁLY,. UM(SlĚNf A ŠfŘKA LA VČEK SE NAVRHNE S OHLEDEM NA GEOTECHNCKÉ PODMfNKY 2 S~NČN' TĚLESO ZPEVNĚN, A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TĚLESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEt-A. KOMUNKACl LSTY

23 ,, v',,'v ZACHYTNA ZARZEN VE SKALNCH ZAREZECH.. ~.. OCELOVE SLOUPKY ZAPUSTENE DO VRTU VE SKÁLE. OŘEVĚ NÁ KULAT NA NASTAVO VANA PRU8EZNE { ALT. A J NE80 VY - STŘíDANĚ (ALT. 8 E Ul N, Ul NEOPRACOVANÁ KULATNA (/J CCA 200 mm NEBO DVĚ SVODDLOVÉ PÁSNCE ~, j, ],MN 0,5], 'fl :OMĚNNÉ : STAVU SKALNfHO ZÁŘEZU PŘED OCElOVÉ SLOUPKY NATAŽE NA,...~ DRATE NA ST (P Rl PADNE DVO J TA ) DOPORUČENÁ ROZTEČ SLOUPKŮ 1,Om E o N, Ul ~ ".. ST Z POZNK. DRÁTU ~ 3mm OK 50x 50 mm L ~N OJsL 'll '1 '1 L PROMĚNNÉ DLE STAVU SKALNfHO ZÁŘEZU 2 Sll-NČN' TĚ~ESO. MDCR ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY

24 ZÁCHYTNÁ ZAŘíZENí VE SKALNfcH ZÁŘEZECH,.. SCHEMA ZACHYTNYC H KONS mu KC z OCELOVÝCH SLOUPKŮ A DŘEVĚNÉ KULATNY PŘiPADNĚ z DRÁTĚNÉHO PLETVA U PATY SKALNCH SVAHŮ NEBO NA OKRAJ SKALNíCH LA- VCEK POHLED ALT. A ALT. B LLL/~ '/~ ~'\.~ t'll/. '/f/////// '-"-"- "",",.,.".~'\ L n.., ~, ~ --'l U.1 " ' " " 1/ " ' " / L m 1, mj, oor 7! J'J ~ '/.'\,-'-0:'..'1 '"''''''." ~."1.,'1 :.LL -,.. -,...., ' k m ~ 4í' ~ ZÁCHYTNÁ zídka Z KAMENNÝCH MATRAci u ÚPATí SKALNHO ZÁŘEZU - - ' 2,5./. --::====-~::...Jrt::řii9i1 ~l' 1.0m " 1...' ~..," ~", " '. -.-: :',,... -:-:~-:.--\"C... \... '".., : :.-'. - --:' ~... -:--=-:,--",,"':,. "'", "",.., 10 % "...,:., E ll") > KAMENNE 1x1xO.5m MATRACE ZABETONOVANÉ OPĚRNÉ PROFLY 1. PŘ DOVOLENÉ RYCHLOSTl VĚTšf NEŽ 60 kmih Musf BÝT OSAZENO SVODDLO A PŘEJ{ZDNÝ OBRUBNfK 2 Sll-NČN' TĚl-E~O. ZPEVNEN A ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMNí TĚLESO V ZAŘEZU MDCR OOBOR POZEM. KOMUNKACi ' LSTY

25 ZÁCHYTNÁ ZAŘíZENí VE SKALNíCH ZÁŘEZECH OPĚRNE SLOUPKY ZABETONOVANE. 00 JAM VE SKALE JSOU NĚKDY JESTE KOTVENY 00 SKÁLY.DŘE VĚNÁ BARERA TÉž DVOJTÁ ~ č ř ~ to. ~ N to.. > DVOJTÁ VRSTVA KULATNYq, mm OPERNE SLOUPKY ZDVOJENE SLNEJS KULAT NA ZASU NUTA MEZ NE ZDVOJENA č RADA E o M o. N KULALA 1. ZPEVŇuJe( KONSTRUKCE JSOU TÉž OBKLADN( ZD, PŘEDPJA TÉ KOTVY A STŘ(KANÝ BETON 2 S~NČN' TĚLESO ZPEVNĚN A ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMNí ~LESO V ZAŘEZU MDCR ODBOR POZEtv1. KOMUNKAq LSTY

26 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ NÁSYP DO 6rn ~ 0.5?R 3 O/o = 0.0 ;. ~~V 00,,~:~óJ o... 8 M " > JE:lNOTNT SKLON SE ZolTĚŽOVACi LAVCl ~ 2.5 Y.! '/. ) '/. šiřka MN. 3.5m... " a -11 ". "" 00 LAVCE MOŽNO "'" použit MATERÁL " ---_ NEVHODNÝ DO NÁSYPU rj MN.. ~~.. ~2.00 )c~[60,.l :r AL TERNA T VA UKONČENí SVAHU ~~. :0.60 ymezník í 1 1. PŘ NÁVRHU NÁSYPŮ (ZEJMÉNA VYSOKÝCH) JE TŘEBA STANOVT ÚNOSNOST A SEDÁNí PODLoží, PROVÉST VÝPOČET STABUTY NÁSYPU, VYHODNOTT VHODNOST MATERÁLU DO NÁSYPU, POPŘíPADĚ NAVRHNOUT ÚPRAVY PODLOží, MN. STUPNĚ BEZPEČNOSll SVAHŮ NÁSYPŮ STANOv( ČSN SVAHY SE MUSr UPRAVT DO PŘEPSANÝCH SKLONŮ, OKAMŽiTĚ OHUMUSOVAT A OSíT 3. BEZ ZAOBLENí LZE PATU NÁSYPU PONECHAT PŘ UPRAVĚ HYDROOSEVEM, NEBO PŘ ZÁSAHU DO KVAUlN(CH ZEMĚDasKÝCH PŮD 4. V PŘ(PADĚ NÁSYPU S VÝZTUŽNÝM VLOŽKAM SE SVAH NAVRHUJE NDVDUÁLNĚ 5. SVODDLA MUS( VYHOVOVAT TP 59 2 SLNČN' TĚLE~O ZPEVNĚN( A.. ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TELESO V NASYPU OD~O~~~M. VL 2 KOMUN1KAq VZ~~.g,VE

27 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ NASYP NAD 6 m t l. 5O, 0,5~ 2,5 % 8% J./ o S2 o <D --J.O = z, !!2 ~2. 00 k 1,0.60 ~K '1 " POZN. NÁSYPY ZE SKAL.NA TÝCH MATERÁLŮ S DOBRÝM VLASlNOSTM t.4ohou M(T JEONOlNÝ SKLON 1: 1,5 BEZ OHLEDU NA.EJlCH VÝSKU 1. PŘ NÁVRHU NÁSYPŮ (ZEJMÉNA VYSOKÝCH) JE TŘEBA STANOVT ÚNOSNOST A SEDÁNí PODLOŽ[, PROVÉST VÝPOČET STABUTY NÁSYPU, VYHODNOTT VHODNOST MATERÁLU DO NÁSYPU, POPŘ(PADt NAVRHNOUT ÚPRAVY PODLOŽí. MN. STUPNĚ BEZPEČNOST SVAHŮ NÁSVPŮ STANOví ČSN SVAHY SE Musf UPRAVT DO PŘEPSANÝCH SKLONŮ, OKAMŽT OHUMUSOVAT A OsfT 3. BEZ ZAOBLENí LZE PATU NÁSYPU PONECHAT PŘ UPRA vt HYDROOSEVEM, NEBO PŘ ZÁSAHU DO KVAUlNrCH ZEM~DasKÝCH PŮD 4. V PŘíPADĚ. NÁSYPU S VÝZlUŽNÝM VlOŽKAM SE SVAH NAVRHUJE NDVDUÁLNĚ 5. SVODDLA MUSr VYHOVOVAT P 59..,,." 2 SLNCN TELE~O ZPEVNĚN( Av ZABEZPEČ~N SVAHŮ ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq USTY

28 SKLONY NÁSYPOVÝCH SVAHŮ VYSKA NÁSYPU V! 1.0m VÝŠKA NÁSYPU - ~ ~ V= m o M q ~.. > o z ~MN Jl MEZNfK VÝŠKA NÁSYPU > 4m h - U SlLN CNCH KOMUN KA C SM ER OVE ROZDĚLENÝCH MN m - U OS TATNCH SL NC MN. O. 20 m RGOL po/o p O/o,., f UPRAVA S CHODNKEM A ODVODNOVACM ZARZENM t= p -/0 r,l ~~~:-;-;~ Sch DEŠŤOVÉ VPUSTĚ SE ZAUS T DO SVAHOVÝCH SKLUZŮ VY J1MECNE 00 POD ÉLNÉHO OOVOOŇOVACÍHO ZAŘíZENí) 1. RGOLY JSOU ŘEŠENY VE VL 2 - SLNČNf TáEso - ODVODNtNr 2. OBRUBN(KY A CHODNíKY JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOW.Y A KRAJNCE 2 SLNČN' TĚLESO......,. ZPEVNEN. A.. ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEM. KOMUNKAq LSTY VL

29 o PATY NÁSYPOVÝCH SVAHU BEZ PŘiKOPU NA VODOROVNÉM NEBO ODKLONENEM TERENU MEZNÍK ~LN' 0,60 )( 2.00 L J '~~~OO S NEZ PEV N ENYM PŘíKOPEM MEZNíK, J, f S TROJUHELNKOVYM PRKOPEM ZPEVNENYM., TVAR N C MN. 0,601, 1 l' BETONOVOU :c t.., S L CHOSEZ N KOVYM PRKOPEM ZPEVNENYM MN, 0,60 ". 1 MEZNK ~MN. 0,50 1. H - URČT DLE PODÉlNtHO SPÁDU A ODTOKOVÉHO MNOŽSrv( VÝPOČTEM; MN 0,40 m 2. uchostlníkový P~(KOP LZE NA VRHNOUT POUZE V M(STECH, KDE JE OD SLNČNf KOMUNKACE ODDĚlEN SVODDLEM 3. V P~íPADĚ ŽE NEN( PROVEDENO ZAOBLENí SVAHU, NEBO JE TEČNA ZAOBlENí MENŠr NEŽ 2 m, DOPORUČUJE SE ZvtTŠT š(~ku POMOCNÉHO SLNČNíHO POZEMKU DLE M(STN(CH PODM(NEK 2 SLNČNl' TĚLESO... L ZPEVNEN. A.. ZA8EZPEC~N SVAHU ZEMN TELESO V NASYPU MDCR ODBOR POZEt.,-i, KOMUNKAq LSTY VL

30 W.~ 'o:: a.. > o.. >- Vl.«z- ;t ~r :-rol i o o ~ O o :;r ~!~ ~ \~ 0'10 N 11'4 :::> ~ :::> O J CD O ~ W > W 21- ~~ of >~ C <l. C tl <l -. C u ~ t-~ Vl es «N o o:: ll.. J.., >...J o ll.. o..., > O El...J N O ce «:.:: a:: : v:; J f' ~,, \ \ \,' 11 \, nhnl/ol 'OZJr 'l'so " ::\ t\, \~,, \ M tl,1, ~. C ~ \ ~ ;.. 11 W, ~ o:: a.. 'O'NfW> o ~ C ~ fe O " "'. ~t M C N U N w ce.«n 8 o M..., N ll'> z:: CUJ- N i 1. JE-U TRASA VE SMĚROVÉM OBLOUKU A VNTŘN( HRANA V ZMEZU, JE TŘEBA ZEMN( TĚLEso UPRAVT DO TVAR~ KTERÝ ZAJ~fuJE DÉLKU ROZHLEDU PRO ZASTAVENf, POPŘ(PADt předjržděn( 2. DETAL S KEDN(HO DtudHO PÁSU JE UVEDEN VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE 2 ~,LNČN' T(LE~O. ZPEVNEN.A ZA8EZPECENJ SVAHU ZEMN TELESO V OOREZU MDCR ODSOR POZEt,,-\. <OMUNKACL LSTY

31 " #" " v, STREDN DEUC PAS - ODDELENE VOZOVKY P '1. O~0,(1.001:' d! 3,0 r J- P "/0 J - pol. d ~ J.O 1 k OSA JíZDNíHO.. ~OZHLEDO~f POLE PRO ZASTAVEN i, 1 ff 4... c :: ~ ~~. \,1!:!! ~! "C::::::ó~ 91 J7t. i LJ! ~~~ PRUHU J- P 0/. KAŽDÁ POLOVNA ŘEŠENA SAMOSTATNĚ. 3 - ==::.=..,. 3-p'/0 1b...1='.:!í 1. ODDĚLENÉ VÝŠKOVÉ VEDENf JfZDN(CH PÁSŮ SE NAVRHUJE V PŘfPADĚ VÝŠKOVÉHO ROZDflU VNĚJŠfcH HRAN VNTŘNíCH VODl cf CH PROUŽKŮ H>O,7 m U střednfho DĚucfHO PÁSU ŠfŘKY 3 m; H>1,35 m U STŘEDNrHO DĚucfHO PÁSU ŠrŘKY 4 m 2. ŠfŘKA ZELENÉ ČÁSTl střednfho DĚucfHO PÁSU SE ROZŠŘUJE PRO ZAJŠTNf ROZHLEDU VE SMĚROVÉM OBLOUKU; V přfpadě VELKÉHO přrčného SKLONU střed. DĚucíHO PÁSU; V PŘ(PADĚ PŘEKÁŽEK; PŘ VEDENf K0t.4UNKACE V SAMOSTATNÝCH SMĚROVÝCH PÁSECH. 3. ODVEDENf POVRCHOVÝCH VOD NEBO ODVODNĚNf PLÁNĚ SE ŘEšf PRO KAŽDÉ TlESO SAMOSTATNĚ 4. BEZPEČNOSTN( ZAŘ(ZENf SE NAVRHUJE PRO KAŽDÝ PÁS SAMOSTATNĚ 5. PRO SOUBĚH POZEMNí KOMUNKACE S DÁLNlcf, RYCHL. SlLNlcf A MEZNÁRODNf SilNicí PlATf ČSN ČL 163 ZMĚNA 4 6. střednf DĚucf PÁSY VÝŠKOVĚ NEODDĚLENÝCH JfZDNfCH PÁSŮ JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE POZEMN(CH KOMUNKAd 2 StLNČNl' TĚLE~O ZPEVNĚN A ZABEZpEčEN SVAHŮ, v, ZEMN TELESO VE STR. DEUCM PASU OD~O~ ~~M. VL 2 KOMUNKAq "t?~.g,ve

32 v, v " v' V STREDN DEUC PAS - ODDELENE VOZOVKY - PRKLAD 1 P ". 8" d ~ 3. O J! 3- P ". 6 ". jl '1. '"6-/. 3- p ". o. d ~ OSA JZDNHO PRUHU 3-p '1. ROZHLEOOVÉ POLE PRO ZASTAVENi! P ". ~ ! = i 3-p ' i 3-p " d : 3.0 r RC,"LE DDVi TVAR zoi UVEDEN POUZE r.- POLE PRO Z ASTAVE N 1:' OSA ORENTAČ NĚ.. JZDNHO PRUHU 3 -p '1. 1. ODDĚLENÉ VÝŠKOVÉ VEDENr J(ZDNfcH PÁSŮ SE NAVRHUJE V přfpadě VÝŠKOVÉHO ROZDrLU VNĚJšíCH HRAN VNTŘN(CH vooldch PROUŽKŮ H>O.7 m U STŘEDNrHO DĚudHO PÁSU ŠrŘKY 3 m; H>1.35 m U STŘEDNrHO DĚLldHO PÁSU ŠfŘKY 4 m 2. šfřka ZELENÉ ČÁSll slřednfho DĚudHO PÁSU SE ROZŠŘUJE PRO ZAJŠTĚNf ROZHLEDU VE SMĚROVÉM OBLOUKU; V PŘ(PADĚ VELKÉHO PŘfČNÉHO SKLONU střed. DĚudHO PÁSU; V přfpadě PŘEKÁŽEK; PŘ VEDENf KOMUNKACE V SAMOSTATNÝCH SMĚROVÝCH PÁSECH. 3. ODVEDENf POVRCHOVÝCH VOD NEBO ODVODNĚNr PLÁNĚ SE ŘEšf PRO KAŽDÉ TĚLESO SAMOSTATNĚ 4. BEZPEČNOSTN( ZAŘfzENf SE NAVRHUJE PRO KAŽDÝ PÁS SAMOSTATNĚ 5. PRO SOUBĚH POZEMN{ KOMUNKACE S DÁLNld. RYCHL SLNld A MEZNÁRODNf SLNld PLAli ČSN ČL 163 ZMĚNA 4 6. STŘEDN( DĚUd PÁSY VÝŠKOVĚ NEODDĚLENÝCH J(ZDN{CH PÁSŮ JSOU ŘEŠENY VE VL 1 - VOZOVKY A KRAJNCE POZEMN(CH KOMUNKAci 2 StLNČNl' TĚLE~O. ZPEVN~N A ZABEZpEčEN SVAHU.,... v", ZEMN TELESO VE STR. DEUCM PASU MDCR ODBOR POZE~.t KOMUNKAq USTY

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MNSTERSTVO DOPRA VY ČR ODBOR POZ~CH KONrrThTKACÍ VZOROVÉ LSTY STA VEB POZ~CH KONrrThTKACÍ VL 2 - SLNČNÍ TĚLESO Schváleno MD ČR č.j. 18864/95-230 ze dne 14.4.1995 s účinností od l.května 1995. 1 MNSTERSTVO

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča Obsah přednášky: Opěrné konstrukce (MSEW) Svahy (RSS) Báze násypu Opěrná stěna Mostní opěra Příčný řez: Ostatní prvky Lícový

Více

PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ PŘÍČNÝ ŘEZ JEDNOKOLEJNOU ŽELEZNIČNÍ TRATÍ POMŮCKA PRO CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU STAVBY KOLEJOVÉ DOPRAVY (SKG) Příčný řez železniční tratí zachycuje základní prostorové uspořádání železničního svršku a spodku.

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková Zadání: Vypracujte projekt pro výstavbu komunikace S 9,5/60 v prostoru Louky v katastrálním území Nové Městečko Přílohy: 1) Technická zpráva 2)

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Michal Radimský

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Michal Radimský ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet Soupis prací Stavba : Číslo a název SO: Investor: Oprava propustku v ulici lesní čtvrť SO 201 Propustek v ulici lesní čtvrť Město Nový Bor nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA [Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici] [Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122] ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA Stavby obecně a konkrétní

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

,",150 kg/m3, trída reakce na ohen A1, bod tání;;: 1000ce

,,150 kg/m3, trída reakce na ohen A1, bod tání;;: 1000ce ,:.lu. "" -.']í'r., E90 až E180 Techncké masvní stena d 150 mm, objemová hmotnost 650 kg/m3 lehká prícka d ;;;;0 mm $ šachtová prícka d 95 mm masvní strop d 150 mm, objemová hmotnost 650 kg/m3 e prostupující

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

CENÍK 831-1 HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ

CENÍK 831-1 HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 831-1 HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky stavebních prací na objektech

Více

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1. Základní názvosloví silniční komunikace DVOUPRUHOVÁ SILNICE 1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 -

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 4. týden Odvodnění a podélné profily Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odvodnění

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu Běžná prohlídka 2011 A. Základní údaje Město / obec BATŇOVICE Název objektu: č.4 Moníkovi Datum prohlídky: 4.3.2011 Evidenční číslo: ~ Prohlídku provedl: Jan Hofman Číslo komunikace: ~ Přítomni: Staničení:

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE V OBCI JABLUNKOV VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Městský úřad Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou SO 001 Příprava území SO 001 1 sejmutí ornice tl.0.1m Odměřeno digitálně 02 Situace 1 450,00 m2 2 z toho uložit na meziskládku pro další použití 145,00 m3 3 odvoz podle pokynů majitele Odměřeno digitálně

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 O B S A H F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. Účel stavebních objektů 1.2. Kapacity a parametry stavebních objektů 1.3. Technické a konstrukční řešení stavebních

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Silnice I/57 Hladké Životice - obchvat Most na přeložce silnic sil. I/57 v km 7,580 přes Kostelecký potok soupis prací

Silnice I/57 Hladké Životice - obchvat Most na přeložce silnic sil. I/57 v km 7,580 přes Kostelecký potok soupis prací Silnice I/57 Hladké Životice - obchvat Most na přeložce silnic sil. I/57 v km 7,580 přes Kostelecký potok soupis prací OBJ. 202 poř. výměry rozdíl kód číslo položky název položky plus mínus poznámka m.j.

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více