Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2"

Transkript

1 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii not6iky v Brnd, Her5pick6 5, M-Pal6c, jeji zdstupkyni, ustanovenou podle $ 24 not6iskdho i6du JUDr. Janou Kreidi Udastnici:- obchodni..spolednost In Company Education, a.s. se sidlem Brno, Lidick6 1879/48, PSe 60200,te ZllS7929, zapsandv obchodnim rejstiiku vedendm Ifuajskym soudem v Brnd, oddil B, vlozka 5092, jednajici mistopiedsedou piedstavenstva pani PhDr. Danou Mariou Staikovou, Ph.D., MSc, MBA, narozenou , r.d , b14em Skalice, Rybova Lhota 42, a dlenem piedstavenstva pani doc. Ing. Danou Martinovidovou, Ph.D., narozenou , r.d , bytem Herspice 76, pan Ing. Jiif Dohnal, CSc., MBA, narozeny , r.d , b1.tem Praha 10, Ddtsk , pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., narozeny , r.(, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova , pr'idemz dlenov6 piedstavenstva ridastnil<apani PhDr. Dana Maria Staikov6, Ph.D., MSc, MBA a pani doc. Ing. Dana Martinovidov6, Ph.D. a irdastnici p6nov6 Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA a PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. prohlasuji, Ze jsou zpfisobili k pr6vnim fkonflm, jejich osobni totoznost byla ovdiena platnymi riiednimi prtkazy---- existence spolednosti In Company Education, a.s. a opr6vndni pani PhDr. Dany Marie Staikovd, Ph.D., MSc, MBA a pani doc. Ing. Dany Martinovidovd, Ph.D. jednat jmdnem tdto spolednosti bylo ov6ieno vlipisem z obchodniho rejstiiku vedendho Krajskym soudem v Brnd, oddil B, vlozka 5092, ze dne , piidemz dlenovd piedstavenstva tdto spolednosti prohla5ujf, Ze tato je k prdvnim rikonrim zptsobil6.- Udastnici udinili piede mnou, z6stupkyni not6iky, dnesniho dne tento prdvnirikon: zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku Spolednost In Company Education, a.s, a p6nove Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA a PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. zakladaji timto obchodnf spolednost s firmou Vfzkumnf ristav pro farmacii a biochemii s.r.o. touto spoledenskou smlouvou:-

2 strana druhd NZ Spoledenskf smlouva t v Y f, sporecnosu s rucenrm omezenym I. Uvodni ustanoven i Spolednici: obchodni spolednost In Company Education, a.s. se sidlem Brno, Lidick6 1879/48, PSe 60200, rc 2715 lg2g, pan Ing. Jiif Dohnal, CSc., MBA, narozeny , r.d , bytem Praha 10, D6tsk , pan PharmDr. Josef Jampflek, Ph.D., narozeny , r.d, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova , zakl daji timto spolednost s rudenim omezenym za podminek stanovenfch touto spoledenskou smlouvou.- 1) Obchodni firma: Vyzkumny ristav pro farmacii a biochemii s.r.o. 2) Sidlo spolednosti: Brno, Lidickf l879l48,pse III. Piedmdt podnik6ni Piedmdtem podnik6ni (dinnosti) je: vyroba, obchod a sluzby neuvedend v piiloh6ch 1 al3 Zivnostenskeho zhkona - dinnost ridetnich poradcfi, vedenirdetnictvi, vedeni dariov evidence--- Spolednost je zalolena na dobu neurditou.- ry. Doba trvflni V. Zhkladnikapitill Zttkladni kapit6l spolednosti pii jejim zaloleni dini ,-- Kd (slovy: dvd std tisic korun desklfch) a je tvoien pendzitliimi vklady spolednikr) - zakladatelfi, VI. Vklady spoleinikri. rozsah splaceni a obchodni podilv 1) Vklady spolednikfi spolednosti pii jejini zaloleni dini: spolednost In Company Education, a.s. vklad ve vy5i ,-- Kd (slovy:jedno sto dvacetisic korun deskl;ich)---

3 strana tieti NZ 138t pan Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA vklad ve vy5i ,-- Kd (slovy: dtyiicet tisic korun desk;fch)--- - pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. vklad ve qfsi ,-- Kd (slovy: dtyiicet tisic korun desk;fch).-- 2)Vkladyspo1ednikribudousp1acenytakto: * 'do ve qiisi 50% (kaz.dy spolednik) do pod6ni ndvrhu na zdprs spolednosti obchodniho rejstiiku, nejpozd6ji do Sedes6ti dnfi od zaloleni spolednosti slozenim nazvllfitni fdet vedeny u banky, kter;f bude zatimto ridelem ziizen spr6vcem vkladfi na firmu spolednosti * ve zbyvqici vlfsi pak do pdti let od vzniku spolednosti slozenim na fdet spolednosti u banky ) Spr6vou vkladfi je povdien spolednik pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., kterlf je povinen zalolit u banky zvlf$tni tidet na firmu spolednosti, a to do patn6cti dnfi od zaloleni spolednosti, oznhmit zakladatelim dislo ridtu, ktery zaloli, tak, aby na tento ridet mohli zakladatele splatit sve pendzitd vklady r'ddnd a vdas, ktery o splaceni vkladfr vyd6 pisemnd prohl6seni dle $ 60 odst. 4 Obchodniho z6koniku, a ktery timto tuto funkci piijim6. Spr6vce vkladri vykon6v6 tuto svoji dinnost bez ndroku na odmdnu 4) Kaldy dal5i penezilf vklad do z6kladniho kapitdlu spolednosti musi byt splacen nejpozddji do tiiceti dnt od pievzeti zdvazku ke zvy5eni nebo novdmu vkladu, a to slozenim na zviilstni rjrdet u banky, ktery zatimto irdelem spolednost otevie.-- 5) V1i5e obchodnich podihi jednotlivlfch spolednikfi dini: spolednost In Company Education, a.s. obchodni podil ve qfsi 60% (slovy: Sedes6t procent)--- - pan Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA obchodni podil ve v!\i20% (slovy: dvacet procent)--- - pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. obchodni podil ve Wii 20% (slovy: dvacet procent).--- VII. Jednfnf a podepisovini im6nem spoleinosti 1) Jm6nem spolednosti jednd jednatel samostatnd ) Podepisovdni za spolednost se ddje tak, Ze k obchodni firmd spolednosti piipoji svfij podpis jednatel.--- Org6ny spolednosti j sou: a) r,aln6 hromada--- b) jednatel- VIII. Orgfny. spoleinosti IX. Valnf hromada I, \/alnd hromada je nejvy55im org6nem spolednosti amile si vyhradit rozhodovdni vdci, kter6 jinak n6lezi do prisobnosti jinl;ich org6nt spolednosti I' Do pfisobnosti valnd hromady patii:--

4 strana dtvrtfi NZ 138t2012 a) schv6leni jedn6ni udindnych jmdnem spolednosti pied jejim vznikem podle $ 64 Obchodniho zdkoniku; b) schvalovttni i6dne, mimoi6dn6 a konsolidovand a v piipadech stanovenych zdkonem i mezitimni ridetni zhvdrky, rozddleni zisku a uhrady ztrtrt.; c) schvalov6ni stanov a jejich zmln; r!----- d) rozhodov6ni o zmdnd obsahu spoledenskd smlouvy, nedochdzi-li k ndrnu nazikladdjin;fch pr6vnich skutednosti ($ 14 1 Obchodniho z6koniku); e) rozhodovdni o zvyleni di snizeni 261<ladniho kapit6lu nebo o piipu5tdni nependzitdho vkladu di o moznosti zapodteni pendzitd pohleddvky vridi spolednosti proti pohleddvce na splaceni vkladu;---- f) jmenov6ni, odvoldni a odmdf,ov6ni jednatele; g) vyloudeni spolednika podle $ 113 a 121 Obchodniho z6koniku;- h) jmenov6ni, odvol6ni a odmdf,ovdni likviddtora a rozhodov6ni o zru5eni spolednosti s likvidaci;-- i) schvalov6ni smluv uvedenych v $ 67a obchodniho zdkoniku;-- j) rozhodovini o fizi, pievodu jmdni na spolednika, rozddleni a zmdnd pri- ni formy; k) schv6leniovladaci smlouvy ($ 190b Obchodniho z6koniku), smlouvy o pievodu zisku ($ 190a Obchodniho z6koniku) a smlouvy o tichdm spoledenstvi a jejich zmdn; l) schv6leni smlouvy o vykonu funkce jednatele ($ 66 odst. 2 Obchodniho z6koniku); m) uddleni a odvol6ni prokury;--- n) uddleni souhlasu k pievodu obchodniho podilu na spolednika nebo na jinou osobu a k rozddleni obchodniho podilu;----- o) schv6leni poskytnuti finandni asistence podle $ 120a Obchodniho z6koniku p) dal5i otdzky, kterd do jeji prisobnosti svdiuje zftkon nebo spoledensk6 smlouva. 3) Valnd hromada je schopn6 usn65eni, jsou-li piitomni spolednici, kteii maji alespof, polovinu vsech hlasfi. KaLdy spolednik rn6 jeden hlas na kaldych 1,000,-- Kd svdho vkladu,---- 4) Yalna hromada se kon6 nejmdnd jednou zarok, nejpozddji do Sesti m6sicfi od posledniho dne irdetniho obdobi, d6le pak podle potieby. Valnou hromadu svol6v6 jednatel zprisobem stanovenym v $ 129 odst. 1 Obchodniho z6koniku. Termin a program valnd hromady je nutno ozndmrt spolednikfim nejmend patn6ct dnri piede dnem jejiho kon6ni, a to pisemnou pozv6nkou. Lhfrta je splndna odesl6nim pozvitnky doporudenlim dopisem na adresu sidla nebo bydlistd spolednika uvedenou v seznamu spolednikri nejpozddji patn6cli den piede dnem kondni valnd hromady, Jednatel je povinen svolat kdykoli valnou hromadu:-- a) polhdaji-li o to spolednici, jejichl vklady dosahuji alespod I0o/o zhkladniho kapit6lu; b) zjisti-li, Ze celkovd ztrtfia spolednosti nazttldadd,jakdkoliv ridetni zt:erky dosdhla takovd vyse, Ze pii jejim uhrazeni z disponibilnich zdrojfi spolednosti by neuhrazend ztrifia dos6hla poloviny zdkladniho kapit6lu nebo to lze s ohledem na v5echny okolnosti piedpokl6d at; c) zjisti-li, Ze se spolednost dostala do irpadku; d) je-li tieba rozhodnuti o zttlelitostech svdienych do pfisobnosti valnd hromady,-- -' 1,'alnii hromada rozhoduje alespoi Sedes6tiprocentni vdt5inou hlasfi piitomnych spolednikfi, ::r vzaduje -h zdkon nebo tato spoledensk6 smlouva vy55i podet hlasfi.?:ezenci piitomnych na valnd hromadd zaji5t'uje jednatel. Spolednik mtze byt na valne,-:rnradd zastoupen zmocndnce m na zitkladd pisemnd plnd - -. moci, =.:r.{ lrromada zvoli svdho piedsedu a zaptsovalele. Do zvoleni piedsedy iidi valnou : -::tadrt jednatel, popiipadd povdr'eny spolednfk. Sditdni hlasfi provddi piedsedaj ici

5 strana p6t6 NZ t38120r2 X. Jednatel l) Statutdrnim org6nem spolednosti je jeden jednatel. Jednatele jmenuje valnd hromada z iad, spolednikri nebo jin;1ich fyzickych osob ) Jednateli naleli obchodni vedeni spolednosti. Jednatel je zejmena povinen zalrstri" iddne vedeni piedepsand evidence a ridetnictvi, vdst seznam spolednikfi a informovat spoledniky o z lelitostech spolednosti ) Yztah mezi jednatelem a spolednosti se r'idi piirndiend ustanovenimi o mand6tni smlouvd, pokud ze smlouvy o vykonu funkce, byla-li uzaviena, nebo ze zilkona nevypllfv6 jind urdeni prix a povinnosti. Z vazek k vykonu funkce je zdvazkem osobni povahy. Smlouva o qfkonu funkce jednatele musi mit pisemnou formu a musi byt schvdlena valnou hromadou. XI. Prvni iednatel spolednosti Prvnim jednatelem spolednosti je touto spoledenskou smlouvou ustanoven pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., narozeny , r.(, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova XII. Prfva a povinnosti spoleinikri 1) Rozsah prfx a povinnosti a jim odpovidajici irdast jednotliqfch spolednikri na spolednosti je piedstavovdn piedev5im q;isf jejich obchodnich podihi. Vli?Se obchodniho podilu je urdena pomdrem vkladu spolednika k zttkladnimu kapit6lu spolednosti. Spolednici maji n6rok na podfl na zisku urden6m valnou hromadou k rozddl eni mezi spolednikv v oomdru svrich obchodnich podihi ) Spolednici rudi spolednd a nerozdilnd za zdvazky spolednosti do vy5e souhrnu nesplacenych d6sti vkladri v5ech spolednikfi podle stavu z6pisu v obchodnim rejstiiku. Z6pisem splaceni v5ech vkladfi do obchodniho rejstiiku rudeni zan1k ) Spolednik je povinen splatit vklad za podminek a ve lhfrtd: pii zaloleni spolednosti dle ustanoveni dl6nku VI. odst. 2) teto smlouvy--- - pii zvy5eni zakladniho kapitdlu dle ustanoveni dlfnku VI. odst. 4) teto smlouvy,-- -l) Valnd hromada je oprdvndna ulozit spolednikfim povinnost piispdt na vytvoieni vlastniho kapitdlu piiplatkem mimo zikladni kapit6l pendzit;1;m plndnim nad qiisi vkladu al. d,o poloviny zikladniho kapit6lu podle vliise sqlich vkladt i) Spolednici vykondvaji sv6 prdva tykajici se iizeni spolednosti a kontroly jeji dinnosti piedev5im na valn6 hromadd. I mimo valnou hromadu maji spolednfci zejm6na pr6vo pozadovat od jednatele infolmace o z lelitostech spolednosti a nahlizet do dokladri spolednosti XIII. Zhkaz konkurence -:'.:z konkurence v rozsahu dle ustanoveni $ 136 Obchodniho z6koniku plati pouze pro ;-:.':ele spolednosti

6 strana sest6 NZ 138t2012 XIV. Rezervni fond 1) Spolednost je povinna vytvoiit rezewni fond z dist6ho zisku vykfzaneho v i6dnd ridetni z(ndrce za rok, v ndmz poprvd distli zisk vy'tvoii, a to ve vy5i nejmdnd 10%o z'dist ho zisku, avsak ne vice nel 5o/o z hodnoty zdkladniho kapitdlu ' l) Rezervni fond bude d6le dopliov6n rodnim piiddlem ve qi;si nejmdnd 5Yo z disteho zisku, a to az do te doby, nez dos6hne nejmdnd vy5e 10% z6kladniho kapit6lu ) O pouziti rezervniho fondu rozhoduje jednatel, nejde-li o piipady, kdy z6kon svdiuje toto rozhodnuti valn6 hromadd l) Rezervni fond do vy5e l0o/o zakladniho kapit6lulze poulit pouze k irhradd ztrffiy spolednosti.- XV. Obchodni podil 1) KaLdy spolednik mtze mit jen jeden obchodni podil. Obchodni podil piedstavuje ridast spolednfka na spolednosti a zteto fdasti plynouci priwa a povinnosti ) Se souhlasem valnd hromady mfize spolednik smlouvou pievdst svfrj obchodni podil na jindho spolednika i na jinou osobu ) Smlouva o pievodu obchodniho podilu musi mit pisemnou formu a nabyvatel, ktery neni spolednfkem, v ni musi prohlilsit, Le piistupuje ke spoledenskd smlouvd. Podpisy musi byt fiednd ovdieny. Pievodce rudi za zi:azky, kterd pie5ly pievodem obchodniho podilu. Udinky pievodu obchodniho podilu nast6vaji vridi spolednosti dnem dorudeni irdinnd smlouvy o pievodu.- -l) Obchodni podil se nedddi, Ddddni obchodniho podilu je vyloudeno. 5) Rozddleni obchodniho podflu je moznd pouze pii pievodu obchodniho podilu nebo pii piechodu na dddice nebo prdvniho n6stupce spolednika, vl.dy v5ak jen se souhlasem valnd hromady. Pii rozddleni obchodniho podilu musi byt zachov6na v;f5e vkladu spolednika alespoi ,-- Kd xvi. Zvf5enf a snizeni z6kladniho kapitflu spolednosti 1) Zvyleni zakladniho kapit6lu pendzitymi vklady je piipustnd, jen kdyz dosavadni pendzitd vklady j sou zcela splaceny. ZvySeni z6kladniho kapit6lu nependzitymi vklady j e piipustnd j iz pied timto splacenim.- )t Zitkladni kapit6l lze zvyiit rozhodnutim valn6 hromady o: zqit5eni zdkladniho kapitdlu, kdyl ztxazek ke zvyieni vkladu jsou opr6vndni pievzit piednostnd dosavadni spolednici, a to v pomdru podle vy5e jejich obchodnich podilt. NevyuZiji-li spolednici tohoto piednostniho pr6va do jednoho mdsice ode dne, kdy se dovdddli o usneseni valnd hromady o zvy5eni zttkladniho kapit6lu, nebo jestlize se tohoto piednostniho prfva vzdqi, mrize se souhlasem valnd hromady pievzit zhvazek k novdmu i kladu kdokoliv;-- - zvy5eni zfidadniho kapit6lu z vlastnich zdrojt vykdzanych v i6dn6, mimoi6dnd nebo nezitimni irdetni zfndrce ve vlastnim kapitdlu spolednosti, pokud nejsou podle zttkona :ielovd vtzdny. Timto postupem se zvy5i vy5e vkladu kazddho spolednika v pomdru jeiich :tr s avadnich vkladri. --

7 NZ :. =:---=::. _; e povinen bez zbytedndho odkladu podat n6vrh na zfryis zvyseni z kladniho kapit6lu : - : :'.-:odniho reistiiku, :.-zeni zttkladniho kapit6lu rozhoduje valnh hromada. Piitom se nesmi snizit hodnota :'.,."iniho kapit6lu spolednosti pod d6stku 200,000,-- Kd av;yise vkladu kazddho spolednika :.-.: cistku ,-- Kd r- s:rizov6ni zttkladniho kapit6lu se postupuje poclle ustanoveni $ 146 a n6sl. Obchodniho ::ir-rniku.-- XvII. Zinik riiasti spoleinika ve spoleinosti f-- I. ' Udast spolednika zanikd fmrtim, pievodem obchodniho podilu, dohodou spolednikfi dle $ 149 a Obchodniho z6l<onil<u, vyloudenim, rozhodnutim soudu. -- l) Spolednfk nemrize ze spolednosti vystoupit, mfize v5ak navrhnout, aby soud zrusil jeho ridast ve spolednosti, nelze-li na ndm spravedlivd poladovat, aby ve spolednosti setrval ) Pro1rl65eni konkurzu na majetek spolednika, zamitnuti insolvendniho ndvrhu pro nedostatek majetku, nebo pravomocn6 naiizeni vykonu rozhodnuti postizenim obchodniho podilu spolednika ve spolednosti nebo vyd ni exekudniho piikazu k postizeni obchodniho podilu spolednika ve spolednosti po pr6vni moci usneseni o naiizeni exekuce m6 stejnd irdinky jako zru5enijeho irdasti ve spolednosti soudem 4) Spolednost se mfize domdhat u soudu vyloudeni spolednika, kterli poru5uje z valnym zprisobem sv6 povinnosti, adkoli byl k jejich plndni vyzvitn a na molnost vyloudeni byl pisemnd upozorndn, S poddnim tohoto niivrhu musi souhlasit spolednici, jejichz vklady piedstavuji alespofl jednu polovinu zdkladniho kapit6lu.- 5) Spoledniku, jehoz ridast ve spolednosti soud zru5il, ktery byl ze spolednosti vylouden nebo ktery se dohodl o ukondeni sv6 r-idasti ve spolednosti, vznik6 pr6vo na vypoi6daci podil ) VfSe vypoi6daciho podilu se stanovi ke dni zdntl<u irdasti spolednika ve spolednostiz disteho obchodniho majetku na zitkladd posudku znalce ustanovendho obdobnd podle $ 59 odst. 3 Obchodniho zdkoniku, Vypoiddaci podil se vypldci v pendzich XVIII. Zru5eni. likvidace, zpfisob vvpoifdini spoleinikri a z6nik spoleinosti l) Spolednost zanikd ke dni vymazu z obchodniho rejstiiku Zttniku spolednosti piedchdzijeji zruseni s likvidaci nebo bez likvidace, piechdzi-li jeji jmdni na pr6vniho n6stupce.-- 2) Spolednost se zru5uje: dnem uvedenym v rozhodnuti valn6 hromady o zru5eni spolednosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti bylo piijato, dochdzi-h ke zru5eni spolednosti s likvidaci; - dnem uvedenym v rozhodnuti soudu o zru5eni spolednosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti nabude prdvni moci; dnem uvedenyrn v rozhodnuti valnd hromady, pokud dochini k z6niku spolednosti v dtsledku fuze, pievodu jmdnf na spolednika nebo v dfisledku rozddleni, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti bylo piijato; zru5enim konkursu po splndni rozvrhovdho usneseni nebo zru5enim konkursu z dfivodu, Ze majetek dluznika je zcela nepostadujici,?i zruseni spolednosti s likvidaci makaldy spolednik n6rok na podil na likvidadnim zfistatku, len se urduje pomdrem obchodnich podilfi,-----

8 strana osmii NZ 138t2012 XIX. Pr6vo smlouvy Tato smlouva se iidi a je vykl6d6na podle platnych ustanoveni deskdho pr6vniho i6du. Vztahy touto smlouvou neupravend se iidi ustanovenimi Obchodniho z6koniku, Obdanskdho zdkoniku a dal5imi obecnd zinaznymi prdvnimi piedpisy eeskd republiky.- j XX. Z6vEreLnd ustanoveni Spolednost vznikd dnem, ke kter6mu bude zapsttna do obchodniho rejstiiku. N6vrh na z6pis do obchodniho rejstiiku musi byt pod6n do devadesdti dnri od zaloleni spolednosti nebo od dorudeni prtkazu Zivnostenskdho di j indho podnikatelskdh opr6vndni *+88* O tom byl sepsdn tento not6isk;f z6pis, dlenovd piedstavenstva udastnika pani PhDr. Dana Maria Staikov6, Ph.D., MSc, MBA apani doc. Ing. Dana Marlinovidov6, Ph.D. a irdastnici p6novd Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA a PharmDr, Josef Jampilek, Ph,D. prohl6sili, Ze si tento notdisklf zdpis piedetli, Le jej schvaluji a dnesniho dne jej piede mnou, zdstupkyni not6iky, vlastnorudnd podepsali.- In Company Education, a,s. PhDr. Dana Maria Staikovd, Ph.D., MSc, MBA, v.r. doc.ing. Dana Martinoviiovd, Ph.D., v.r. Ing. Jiif Dohnal, CSc., MBA, v.r. PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., v.r. not6iskd kandid6tka, u o,.. u L1',t*o#il"o,ti.ou e notdiky se sidlem v Brnd L.S. JUDr. Jana Krejdi, v,r. DoloZka o oveieni stejnopisu notriisk6ho zfpisu:-- Ovdiuji, Ze se tento stejnopis not6isk6ho zhprsu shoduje doslovnd s not6iskym zdpisem d. NZ ze dne , je urdenli pro zakladatele: obchodni spolednost In Company Education, a.s. se sidlem Brno, Lidick6 1879/48, PSC 60200, rc g2g, pana Ing, Jiiiho Dohnala, CSc., MBA, narozendho , r.d, , bytem Praha 10. Ddtska pana PharmDr. Josefa Jampilka, Ph.D., narozeneho 15, , r.t, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova , a byl vyhotoven, dne osm6ho fnora roku dva tisice dvandct ( ) JUDr. Jana Krejdi not6isk6 kandiddtka z6stupkynd JUDr. Vladimiry l(ostiicovd not6iky se sidlepr v Brn6

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY vypracovanf statut6rnim org6nem spolednosti ROLOFOL s.r.o. Osobou z0dastn6nou na piem6ne je spolednost: ROLOFOL s.r.o. lc: 258 73750 se sidlem: Bordovice 9, PSe : 744 01 zapsanf

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

FIRST TRANSPORT LINES

FIRST TRANSPORT LINES FRST TRANSPORT LNES VYROCN ZPRAVA ZAROK SPOLECNOST 2014 vynoerui zpnavn za ROK 2014 Spolednosti FTL - First Transport Lines a.s. Obsah: A. B. C. D. E. F. ZAkladni (daje o spolednosti ZprAva piedstavenstva

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba)

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba) t v DRAZEBNI VYHLASKA iislo: DD 9/2010 Obchodni spolednost CZDraLby a.s., Ii 28701259,se sidlem v Usti nad Labem. Mirovd nim.3097137, PSC 400 0.1, zapsand v obchodnim rejstiiku veden6m Krajsklim soudem

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j StatutSrni m6sto Ostrava mestskf obvod SlezskS Ostrava zastupitelstvo mestsk6ho obvodu Statut6rni rn6eto Usnesenl Ing. Antonin Ma5talit starosta I i j t/,/l T- MUDr. Hana HerSkov5 mfstosta rostka t-, Mestski

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;""k";;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i..

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;k;;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i.. (l---\ Zdpis ze shromriid6ni vlastnikri iednotek Hrlrka I konan6ho dne 11. 06, 2014 ShromaZd6ni bylo svol6no vjborem SVJ Hurka I rozesliinim doporudeniy'ch pozv6nek po5tou a qvesenim piiloh na uiednich

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Krajshj fiad S Odbor finandni kontroly Zborovskd 11 15021 Praha 5 esk6ho kraje SpZn: SZ _86240/ 2008 IKU ij., 009248/2009/KUSK Stejnopis d. 2 Zprhva o ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Obce ESTAJO\r'ICE,

Více

Jednaci dislo: 29 Nc 620012004-20a. USNTSENi

Jednaci dislo: 29 Nc 620012004-20a. USNTSENi USNTSENi Jednaci dislo: 29 Nc 620012004-20a Okresni soud ve Fqidku-Mistku rozhodl samosoudkyni JIIDr. Ren6tou Golkovou v exekudni vdci x opr6vndn6ho Ceski republika - Ministerstvo financi CR, Letenski

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd Mdstsk6 i6st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5 24.6.2015 Zndpoviil6 Termin nln6ni Nov6 usneseni iislo Podpisy SnlnEno Kontrolni termin?4x ffif ZaloZeno na U dne 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

?zr.&61 /? EKONKONZULT, ING,VACLAV KHYN NafLidova 1a99, 73911 Fnidlani n. OFlr. .\ ^,r rani. n ;1-il!;-,:5u. Pild6leno:

?zr.&61 /? EKONKONZULT, ING,VACLAV KHYN NafLidova 1a99, 73911 Fnidlani n. OFlr. .\ ^,r rani. n ;1-il!;-,:5u. Pild6leno: 4-?zr.&61 /? Ministr financi Ceski republtky Minister of Finance of the Czech t,/fzr^ o o/n EKONKONZULT, ING,VACLAV KHYN NafLidova 1a99, 73911 Fnidlani n. OFlr. 0o3lo:.\ ^,r rani n ;1-il!;-,:5u V praze

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. vyh laiuje. konini veiejn6 drazby dobrovoln6 D/66/2011

DRAZEBNI VYHLASKA. vyh laiuje. konini veiejn6 drazby dobrovoln6 D/66/2011 , v DRAZEBNI VYHLASKA f D/66/2011 Obchodni spolednost CZDraiby a.s., lc 28701259, se sidlem v Usti nad Labem, Mirov6 nam.3097/37, PSC 40001, zapsandr vobchodnim rejstiiku veden6m Krajsk!'m soudem vusti

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s.

Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s. KOMERCNI BANKAO.S. POBOEKA OSTRAVA-HRABUVKA HORNi 1 1 16/52, PO BOX 35 7oo 30 osrrava-aelskf Les dislo tidtu: 774434023710100 Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s. Komerdni

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky)

II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky) POTVRZENi o osobnich, majetkovfch a vfddkovfch pomdech po osvobozeni od soudnich popatki a ustanoveni zistupce ve vdci. POMTRY OSOBNi A RODNNE: 1. Jmeno a piijmeni: 2. Datum naozeni: 3. Rodn6 diso: 4.

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. vyhla5uje. kondni veiejn6 drazby nedobrovoln6 N17512011

DRAZEBNI VYHLASKA. vyhla5uje. kondni veiejn6 drazby nedobrovoln6 N17512011 v f r v DRAZEBNI VYHLASKA N17512011 Draiebnik CZ Waiby a.s., l0: 28701259, Mirove n5m.,3097 t17, 400 nad zapsanf v obchodnim rejstiiku vedenem Krajskf m soudem 9LUsti.Labem, v Usti n.1,, voddile B, ulo2ka2041,

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

el6nek 3 Vfdaje fondu

el6nek 3 Vfdaje fondu Pravidla poskytovfni nivratnf'ch ridelovfch prijdek z Fondu rozvoje bydlenf m6sta Brna Zastupitelstvo mdsta Bma schvflilo na sv6m Z51016. zasedfni konan6m ve dnech 24. a25.6.2008 tato pravidla: Cldnek

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Název společnosti: DME, a.s 2. Sídlem společnosti je Praha Klánovice, V Soudním 774, PSČ 19014. II. Doba trvání společnosti

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A Společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. I. Společníci Společníky společnosti jsou: 1. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká hradební 8, PSČ

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Schv6lil/ platn6 od: Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 @ Tento dokumentje schvalovatele je zakiuino. ictvim

Více

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Článek 1. Společník společnosti (1) Společník

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY

SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY I. Základní ustanovení Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. vznikl dne 30. 7. 1991 pod názvem Slezský klub stomiků Ostrava a do 31.12.2013 byl zapsán v rejstříku

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp RozH o D N urf d. L4204753-s rzp o poskytnuti podpory na spolufinancov6ni projektu v r6mci Operainiho programu Zivotni prostfedi z prostredkfi'stainitr-o fondu Zivotniho prostiedi er laate len "SfZp" nebo

Více