Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2"

Transkript

1 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii not6iky v Brnd, Her5pick6 5, M-Pal6c, jeji zdstupkyni, ustanovenou podle $ 24 not6iskdho i6du JUDr. Janou Kreidi Udastnici:- obchodni..spolednost In Company Education, a.s. se sidlem Brno, Lidick6 1879/48, PSe 60200,te ZllS7929, zapsandv obchodnim rejstiiku vedendm Ifuajskym soudem v Brnd, oddil B, vlozka 5092, jednajici mistopiedsedou piedstavenstva pani PhDr. Danou Mariou Staikovou, Ph.D., MSc, MBA, narozenou , r.d , b14em Skalice, Rybova Lhota 42, a dlenem piedstavenstva pani doc. Ing. Danou Martinovidovou, Ph.D., narozenou , r.d , bytem Herspice 76, pan Ing. Jiif Dohnal, CSc., MBA, narozeny , r.d , b1.tem Praha 10, Ddtsk , pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., narozeny , r.(, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova , pr'idemz dlenov6 piedstavenstva ridastnil<apani PhDr. Dana Maria Staikov6, Ph.D., MSc, MBA a pani doc. Ing. Dana Martinovidov6, Ph.D. a irdastnici p6nov6 Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA a PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. prohlasuji, Ze jsou zpfisobili k pr6vnim fkonflm, jejich osobni totoznost byla ovdiena platnymi riiednimi prtkazy---- existence spolednosti In Company Education, a.s. a opr6vndni pani PhDr. Dany Marie Staikovd, Ph.D., MSc, MBA a pani doc. Ing. Dany Martinovidovd, Ph.D. jednat jmdnem tdto spolednosti bylo ov6ieno vlipisem z obchodniho rejstiiku vedendho Krajskym soudem v Brnd, oddil B, vlozka 5092, ze dne , piidemz dlenovd piedstavenstva tdto spolednosti prohla5ujf, Ze tato je k prdvnim rikonrim zptsobil6.- Udastnici udinili piede mnou, z6stupkyni not6iky, dnesniho dne tento prdvnirikon: zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku Spolednost In Company Education, a.s, a p6nove Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA a PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. zakladaji timto obchodnf spolednost s firmou Vfzkumnf ristav pro farmacii a biochemii s.r.o. touto spoledenskou smlouvou:-

2 strana druhd NZ Spoledenskf smlouva t v Y f, sporecnosu s rucenrm omezenym I. Uvodni ustanoven i Spolednici: obchodni spolednost In Company Education, a.s. se sidlem Brno, Lidick6 1879/48, PSe 60200, rc 2715 lg2g, pan Ing. Jiif Dohnal, CSc., MBA, narozeny , r.d , bytem Praha 10, D6tsk , pan PharmDr. Josef Jampflek, Ph.D., narozeny , r.d, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova , zakl daji timto spolednost s rudenim omezenym za podminek stanovenfch touto spoledenskou smlouvou.- 1) Obchodni firma: Vyzkumny ristav pro farmacii a biochemii s.r.o. 2) Sidlo spolednosti: Brno, Lidickf l879l48,pse III. Piedmdt podnik6ni Piedmdtem podnik6ni (dinnosti) je: vyroba, obchod a sluzby neuvedend v piiloh6ch 1 al3 Zivnostenskeho zhkona - dinnost ridetnich poradcfi, vedenirdetnictvi, vedeni dariov evidence--- Spolednost je zalolena na dobu neurditou.- ry. Doba trvflni V. Zhkladnikapitill Zttkladni kapit6l spolednosti pii jejim zaloleni dini ,-- Kd (slovy: dvd std tisic korun desklfch) a je tvoien pendzitliimi vklady spolednikr) - zakladatelfi, VI. Vklady spoleinikri. rozsah splaceni a obchodni podilv 1) Vklady spolednikfi spolednosti pii jejini zaloleni dini: spolednost In Company Education, a.s. vklad ve vy5i ,-- Kd (slovy:jedno sto dvacetisic korun deskl;ich)---

3 strana tieti NZ 138t pan Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA vklad ve vy5i ,-- Kd (slovy: dtyiicet tisic korun desk;fch)--- - pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. vklad ve qfsi ,-- Kd (slovy: dtyiicet tisic korun desk;fch).-- 2)Vkladyspo1ednikribudousp1acenytakto: * 'do ve qiisi 50% (kaz.dy spolednik) do pod6ni ndvrhu na zdprs spolednosti obchodniho rejstiiku, nejpozd6ji do Sedes6ti dnfi od zaloleni spolednosti slozenim nazvllfitni fdet vedeny u banky, kter;f bude zatimto ridelem ziizen spr6vcem vkladfi na firmu spolednosti * ve zbyvqici vlfsi pak do pdti let od vzniku spolednosti slozenim na fdet spolednosti u banky ) Spr6vou vkladfi je povdien spolednik pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., kterlf je povinen zalolit u banky zvlf$tni tidet na firmu spolednosti, a to do patn6cti dnfi od zaloleni spolednosti, oznhmit zakladatelim dislo ridtu, ktery zaloli, tak, aby na tento ridet mohli zakladatele splatit sve pendzitd vklady r'ddnd a vdas, ktery o splaceni vkladfr vyd6 pisemnd prohl6seni dle $ 60 odst. 4 Obchodniho z6koniku, a ktery timto tuto funkci piijim6. Spr6vce vkladri vykon6v6 tuto svoji dinnost bez ndroku na odmdnu 4) Kaldy dal5i penezilf vklad do z6kladniho kapitdlu spolednosti musi byt splacen nejpozddji do tiiceti dnt od pievzeti zdvazku ke zvy5eni nebo novdmu vkladu, a to slozenim na zviilstni rjrdet u banky, ktery zatimto irdelem spolednost otevie.-- 5) V1i5e obchodnich podihi jednotlivlfch spolednikfi dini: spolednost In Company Education, a.s. obchodni podil ve qfsi 60% (slovy: Sedes6t procent)--- - pan Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA obchodni podil ve v!\i20% (slovy: dvacet procent)--- - pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. obchodni podil ve Wii 20% (slovy: dvacet procent).--- VII. Jednfnf a podepisovini im6nem spoleinosti 1) Jm6nem spolednosti jednd jednatel samostatnd ) Podepisovdni za spolednost se ddje tak, Ze k obchodni firmd spolednosti piipoji svfij podpis jednatel.--- Org6ny spolednosti j sou: a) r,aln6 hromada--- b) jednatel- VIII. Orgfny. spoleinosti IX. Valnf hromada I, \/alnd hromada je nejvy55im org6nem spolednosti amile si vyhradit rozhodovdni vdci, kter6 jinak n6lezi do prisobnosti jinl;ich org6nt spolednosti I' Do pfisobnosti valnd hromady patii:--

4 strana dtvrtfi NZ 138t2012 a) schv6leni jedn6ni udindnych jmdnem spolednosti pied jejim vznikem podle $ 64 Obchodniho zdkoniku; b) schvalovttni i6dne, mimoi6dn6 a konsolidovand a v piipadech stanovenych zdkonem i mezitimni ridetni zhvdrky, rozddleni zisku a uhrady ztrtrt.; c) schvalov6ni stanov a jejich zmln; r!----- d) rozhodov6ni o zmdnd obsahu spoledenskd smlouvy, nedochdzi-li k ndrnu nazikladdjin;fch pr6vnich skutednosti ($ 14 1 Obchodniho z6koniku); e) rozhodovdni o zvyleni di snizeni 261<ladniho kapit6lu nebo o piipu5tdni nependzitdho vkladu di o moznosti zapodteni pendzitd pohleddvky vridi spolednosti proti pohleddvce na splaceni vkladu;---- f) jmenov6ni, odvoldni a odmdf,ov6ni jednatele; g) vyloudeni spolednika podle $ 113 a 121 Obchodniho z6koniku;- h) jmenov6ni, odvol6ni a odmdf,ovdni likviddtora a rozhodov6ni o zru5eni spolednosti s likvidaci;-- i) schvalov6ni smluv uvedenych v $ 67a obchodniho zdkoniku;-- j) rozhodovini o fizi, pievodu jmdni na spolednika, rozddleni a zmdnd pri- ni formy; k) schv6leniovladaci smlouvy ($ 190b Obchodniho z6koniku), smlouvy o pievodu zisku ($ 190a Obchodniho z6koniku) a smlouvy o tichdm spoledenstvi a jejich zmdn; l) schv6leni smlouvy o vykonu funkce jednatele ($ 66 odst. 2 Obchodniho z6koniku); m) uddleni a odvol6ni prokury;--- n) uddleni souhlasu k pievodu obchodniho podilu na spolednika nebo na jinou osobu a k rozddleni obchodniho podilu;----- o) schv6leni poskytnuti finandni asistence podle $ 120a Obchodniho z6koniku p) dal5i otdzky, kterd do jeji prisobnosti svdiuje zftkon nebo spoledensk6 smlouva. 3) Valnd hromada je schopn6 usn65eni, jsou-li piitomni spolednici, kteii maji alespof, polovinu vsech hlasfi. KaLdy spolednik rn6 jeden hlas na kaldych 1,000,-- Kd svdho vkladu,---- 4) Yalna hromada se kon6 nejmdnd jednou zarok, nejpozddji do Sesti m6sicfi od posledniho dne irdetniho obdobi, d6le pak podle potieby. Valnou hromadu svol6v6 jednatel zprisobem stanovenym v $ 129 odst. 1 Obchodniho z6koniku. Termin a program valnd hromady je nutno ozndmrt spolednikfim nejmend patn6ct dnri piede dnem jejiho kon6ni, a to pisemnou pozv6nkou. Lhfrta je splndna odesl6nim pozvitnky doporudenlim dopisem na adresu sidla nebo bydlistd spolednika uvedenou v seznamu spolednikri nejpozddji patn6cli den piede dnem kondni valnd hromady, Jednatel je povinen svolat kdykoli valnou hromadu:-- a) polhdaji-li o to spolednici, jejichl vklady dosahuji alespod I0o/o zhkladniho kapit6lu; b) zjisti-li, Ze celkovd ztrtfia spolednosti nazttldadd,jakdkoliv ridetni zt:erky dosdhla takovd vyse, Ze pii jejim uhrazeni z disponibilnich zdrojfi spolednosti by neuhrazend ztrifia dos6hla poloviny zdkladniho kapit6lu nebo to lze s ohledem na v5echny okolnosti piedpokl6d at; c) zjisti-li, Ze se spolednost dostala do irpadku; d) je-li tieba rozhodnuti o zttlelitostech svdienych do pfisobnosti valnd hromady,-- -' 1,'alnii hromada rozhoduje alespoi Sedes6tiprocentni vdt5inou hlasfi piitomnych spolednikfi, ::r vzaduje -h zdkon nebo tato spoledensk6 smlouva vy55i podet hlasfi.?:ezenci piitomnych na valnd hromadd zaji5t'uje jednatel. Spolednik mtze byt na valne,-:rnradd zastoupen zmocndnce m na zitkladd pisemnd plnd - -. moci, =.:r.{ lrromada zvoli svdho piedsedu a zaptsovalele. Do zvoleni piedsedy iidi valnou : -::tadrt jednatel, popiipadd povdr'eny spolednfk. Sditdni hlasfi provddi piedsedaj ici

5 strana p6t6 NZ t38120r2 X. Jednatel l) Statutdrnim org6nem spolednosti je jeden jednatel. Jednatele jmenuje valnd hromada z iad, spolednikri nebo jin;1ich fyzickych osob ) Jednateli naleli obchodni vedeni spolednosti. Jednatel je zejmena povinen zalrstri" iddne vedeni piedepsand evidence a ridetnictvi, vdst seznam spolednikfi a informovat spoledniky o z lelitostech spolednosti ) Yztah mezi jednatelem a spolednosti se r'idi piirndiend ustanovenimi o mand6tni smlouvd, pokud ze smlouvy o vykonu funkce, byla-li uzaviena, nebo ze zilkona nevypllfv6 jind urdeni prix a povinnosti. Z vazek k vykonu funkce je zdvazkem osobni povahy. Smlouva o qfkonu funkce jednatele musi mit pisemnou formu a musi byt schvdlena valnou hromadou. XI. Prvni iednatel spolednosti Prvnim jednatelem spolednosti je touto spoledenskou smlouvou ustanoven pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., narozeny , r.(, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova XII. Prfva a povinnosti spoleinikri 1) Rozsah prfx a povinnosti a jim odpovidajici irdast jednotliqfch spolednikri na spolednosti je piedstavovdn piedev5im q;isf jejich obchodnich podihi. Vli?Se obchodniho podilu je urdena pomdrem vkladu spolednika k zttkladnimu kapit6lu spolednosti. Spolednici maji n6rok na podfl na zisku urden6m valnou hromadou k rozddl eni mezi spolednikv v oomdru svrich obchodnich podihi ) Spolednici rudi spolednd a nerozdilnd za zdvazky spolednosti do vy5e souhrnu nesplacenych d6sti vkladri v5ech spolednikfi podle stavu z6pisu v obchodnim rejstiiku. Z6pisem splaceni v5ech vkladfi do obchodniho rejstiiku rudeni zan1k ) Spolednik je povinen splatit vklad za podminek a ve lhfrtd: pii zaloleni spolednosti dle ustanoveni dl6nku VI. odst. 2) teto smlouvy--- - pii zvy5eni zakladniho kapitdlu dle ustanoveni dlfnku VI. odst. 4) teto smlouvy,-- -l) Valnd hromada je oprdvndna ulozit spolednikfim povinnost piispdt na vytvoieni vlastniho kapitdlu piiplatkem mimo zikladni kapit6l pendzit;1;m plndnim nad qiisi vkladu al. d,o poloviny zikladniho kapit6lu podle vliise sqlich vkladt i) Spolednici vykondvaji sv6 prdva tykajici se iizeni spolednosti a kontroly jeji dinnosti piedev5im na valn6 hromadd. I mimo valnou hromadu maji spolednfci zejm6na pr6vo pozadovat od jednatele infolmace o z lelitostech spolednosti a nahlizet do dokladri spolednosti XIII. Zhkaz konkurence -:'.:z konkurence v rozsahu dle ustanoveni $ 136 Obchodniho z6koniku plati pouze pro ;-:.':ele spolednosti

6 strana sest6 NZ 138t2012 XIV. Rezervni fond 1) Spolednost je povinna vytvoiit rezewni fond z dist6ho zisku vykfzaneho v i6dnd ridetni z(ndrce za rok, v ndmz poprvd distli zisk vy'tvoii, a to ve vy5i nejmdnd 10%o z'dist ho zisku, avsak ne vice nel 5o/o z hodnoty zdkladniho kapitdlu ' l) Rezervni fond bude d6le dopliov6n rodnim piiddlem ve qi;si nejmdnd 5Yo z disteho zisku, a to az do te doby, nez dos6hne nejmdnd vy5e 10% z6kladniho kapit6lu ) O pouziti rezervniho fondu rozhoduje jednatel, nejde-li o piipady, kdy z6kon svdiuje toto rozhodnuti valn6 hromadd l) Rezervni fond do vy5e l0o/o zakladniho kapit6lulze poulit pouze k irhradd ztrffiy spolednosti.- XV. Obchodni podil 1) KaLdy spolednik mtze mit jen jeden obchodni podil. Obchodni podil piedstavuje ridast spolednfka na spolednosti a zteto fdasti plynouci priwa a povinnosti ) Se souhlasem valnd hromady mfize spolednik smlouvou pievdst svfrj obchodni podil na jindho spolednika i na jinou osobu ) Smlouva o pievodu obchodniho podilu musi mit pisemnou formu a nabyvatel, ktery neni spolednfkem, v ni musi prohlilsit, Le piistupuje ke spoledenskd smlouvd. Podpisy musi byt fiednd ovdieny. Pievodce rudi za zi:azky, kterd pie5ly pievodem obchodniho podilu. Udinky pievodu obchodniho podilu nast6vaji vridi spolednosti dnem dorudeni irdinnd smlouvy o pievodu.- -l) Obchodni podil se nedddi, Ddddni obchodniho podilu je vyloudeno. 5) Rozddleni obchodniho podflu je moznd pouze pii pievodu obchodniho podilu nebo pii piechodu na dddice nebo prdvniho n6stupce spolednika, vl.dy v5ak jen se souhlasem valnd hromady. Pii rozddleni obchodniho podilu musi byt zachov6na v;f5e vkladu spolednika alespoi ,-- Kd xvi. Zvf5enf a snizeni z6kladniho kapitflu spolednosti 1) Zvyleni zakladniho kapit6lu pendzitymi vklady je piipustnd, jen kdyz dosavadni pendzitd vklady j sou zcela splaceny. ZvySeni z6kladniho kapit6lu nependzitymi vklady j e piipustnd j iz pied timto splacenim.- )t Zitkladni kapit6l lze zvyiit rozhodnutim valn6 hromady o: zqit5eni zdkladniho kapitdlu, kdyl ztxazek ke zvyieni vkladu jsou opr6vndni pievzit piednostnd dosavadni spolednici, a to v pomdru podle vy5e jejich obchodnich podilt. NevyuZiji-li spolednici tohoto piednostniho pr6va do jednoho mdsice ode dne, kdy se dovdddli o usneseni valnd hromady o zvy5eni zttkladniho kapit6lu, nebo jestlize se tohoto piednostniho prfva vzdqi, mrize se souhlasem valnd hromady pievzit zhvazek k novdmu i kladu kdokoliv;-- - zvy5eni zfidadniho kapit6lu z vlastnich zdrojt vykdzanych v i6dn6, mimoi6dnd nebo nezitimni irdetni zfndrce ve vlastnim kapitdlu spolednosti, pokud nejsou podle zttkona :ielovd vtzdny. Timto postupem se zvy5i vy5e vkladu kazddho spolednika v pomdru jeiich :tr s avadnich vkladri. --

7 NZ :. =:---=::. _; e povinen bez zbytedndho odkladu podat n6vrh na zfryis zvyseni z kladniho kapit6lu : - : :'.-:odniho reistiiku, :.-zeni zttkladniho kapit6lu rozhoduje valnh hromada. Piitom se nesmi snizit hodnota :'.,."iniho kapit6lu spolednosti pod d6stku 200,000,-- Kd av;yise vkladu kazddho spolednika :.-.: cistku ,-- Kd r- s:rizov6ni zttkladniho kapit6lu se postupuje poclle ustanoveni $ 146 a n6sl. Obchodniho ::ir-rniku.-- XvII. Zinik riiasti spoleinika ve spoleinosti f-- I. ' Udast spolednika zanikd fmrtim, pievodem obchodniho podilu, dohodou spolednikfi dle $ 149 a Obchodniho z6l<onil<u, vyloudenim, rozhodnutim soudu. -- l) Spolednfk nemrize ze spolednosti vystoupit, mfize v5ak navrhnout, aby soud zrusil jeho ridast ve spolednosti, nelze-li na ndm spravedlivd poladovat, aby ve spolednosti setrval ) Pro1rl65eni konkurzu na majetek spolednika, zamitnuti insolvendniho ndvrhu pro nedostatek majetku, nebo pravomocn6 naiizeni vykonu rozhodnuti postizenim obchodniho podilu spolednika ve spolednosti nebo vyd ni exekudniho piikazu k postizeni obchodniho podilu spolednika ve spolednosti po pr6vni moci usneseni o naiizeni exekuce m6 stejnd irdinky jako zru5enijeho irdasti ve spolednosti soudem 4) Spolednost se mfize domdhat u soudu vyloudeni spolednika, kterli poru5uje z valnym zprisobem sv6 povinnosti, adkoli byl k jejich plndni vyzvitn a na molnost vyloudeni byl pisemnd upozorndn, S poddnim tohoto niivrhu musi souhlasit spolednici, jejichz vklady piedstavuji alespofl jednu polovinu zdkladniho kapit6lu.- 5) Spoledniku, jehoz ridast ve spolednosti soud zru5il, ktery byl ze spolednosti vylouden nebo ktery se dohodl o ukondeni sv6 r-idasti ve spolednosti, vznik6 pr6vo na vypoi6daci podil ) VfSe vypoi6daciho podilu se stanovi ke dni zdntl<u irdasti spolednika ve spolednostiz disteho obchodniho majetku na zitkladd posudku znalce ustanovendho obdobnd podle $ 59 odst. 3 Obchodniho zdkoniku, Vypoiddaci podil se vypldci v pendzich XVIII. Zru5eni. likvidace, zpfisob vvpoifdini spoleinikri a z6nik spoleinosti l) Spolednost zanikd ke dni vymazu z obchodniho rejstiiku Zttniku spolednosti piedchdzijeji zruseni s likvidaci nebo bez likvidace, piechdzi-li jeji jmdni na pr6vniho n6stupce.-- 2) Spolednost se zru5uje: dnem uvedenym v rozhodnuti valn6 hromady o zru5eni spolednosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti bylo piijato, dochdzi-h ke zru5eni spolednosti s likvidaci; - dnem uvedenym v rozhodnuti soudu o zru5eni spolednosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti nabude prdvni moci; dnem uvedenyrn v rozhodnuti valnd hromady, pokud dochini k z6niku spolednosti v dtsledku fuze, pievodu jmdnf na spolednika nebo v dfisledku rozddleni, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti bylo piijato; zru5enim konkursu po splndni rozvrhovdho usneseni nebo zru5enim konkursu z dfivodu, Ze majetek dluznika je zcela nepostadujici,?i zruseni spolednosti s likvidaci makaldy spolednik n6rok na podil na likvidadnim zfistatku, len se urduje pomdrem obchodnich podilfi,-----

8 strana osmii NZ 138t2012 XIX. Pr6vo smlouvy Tato smlouva se iidi a je vykl6d6na podle platnych ustanoveni deskdho pr6vniho i6du. Vztahy touto smlouvou neupravend se iidi ustanovenimi Obchodniho z6koniku, Obdanskdho zdkoniku a dal5imi obecnd zinaznymi prdvnimi piedpisy eeskd republiky.- j XX. Z6vEreLnd ustanoveni Spolednost vznikd dnem, ke kter6mu bude zapsttna do obchodniho rejstiiku. N6vrh na z6pis do obchodniho rejstiiku musi byt pod6n do devadesdti dnri od zaloleni spolednosti nebo od dorudeni prtkazu Zivnostenskdho di j indho podnikatelskdh opr6vndni *+88* O tom byl sepsdn tento not6isk;f z6pis, dlenovd piedstavenstva udastnika pani PhDr. Dana Maria Staikov6, Ph.D., MSc, MBA apani doc. Ing. Dana Marlinovidov6, Ph.D. a irdastnici p6novd Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA a PharmDr, Josef Jampilek, Ph,D. prohl6sili, Ze si tento notdisklf zdpis piedetli, Le jej schvaluji a dnesniho dne jej piede mnou, zdstupkyni not6iky, vlastnorudnd podepsali.- In Company Education, a,s. PhDr. Dana Maria Staikovd, Ph.D., MSc, MBA, v.r. doc.ing. Dana Martinoviiovd, Ph.D., v.r. Ing. Jiif Dohnal, CSc., MBA, v.r. PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., v.r. not6iskd kandid6tka, u o,.. u L1',t*o#il"o,ti.ou e notdiky se sidlem v Brnd L.S. JUDr. Jana Krejdi, v,r. DoloZka o oveieni stejnopisu notriisk6ho zfpisu:-- Ovdiuji, Ze se tento stejnopis not6isk6ho zhprsu shoduje doslovnd s not6iskym zdpisem d. NZ ze dne , je urdenli pro zakladatele: obchodni spolednost In Company Education, a.s. se sidlem Brno, Lidick6 1879/48, PSC 60200, rc g2g, pana Ing, Jiiiho Dohnala, CSc., MBA, narozendho , r.d, , bytem Praha 10. Ddtska pana PharmDr. Josefa Jampilka, Ph.D., narozeneho 15, , r.t, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova , a byl vyhotoven, dne osm6ho fnora roku dva tisice dvandct ( ) JUDr. Jana Krejdi not6isk6 kandiddtka z6stupkynd JUDr. Vladimiry l(ostiicovd not6iky se sidlepr v Brn6

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013)

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013) zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013),, MEZTTTMNI ZPRAVA" zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znenf

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY vypracovanf statut6rnim org6nem spolednosti ROLOFOL s.r.o. Osobou z0dastn6nou na piem6ne je spolednost: ROLOFOL s.r.o. lc: 258 73750 se sidlem: Bordovice 9, PSe : 744 01 zapsanf

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady SERVIS CLIMAX a.s. K rukim statut{rnfto ieditele Jasenice 1253 755 01 Vsetin VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady Yirteny pane statutarni iediteli, pozvdnkou na mimoi6dnou

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY Sidlo: Praha 3, Husineck6ll24lll.a,Psi 13000,Ii: 45797072,D1C: CZ,45797072 Zapshn v obchodnim rejstiiku veden6m MEstskfm soudern v Praze, odd. A, vlolka 6664 vyhla5uje v

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost SUMER BOHEMIA, spol. s r.o. se dnem, v němž nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Více

Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 340/2014 N 379/2014 Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne jedenáctého října roku dvatisícetřináct (11.10.201) JUDr. Hanou Kožiakovou, notářem se sídlem v Opavě,

Více

NOTARSKY. SPOLEiENSKOU SMLOUVU ZAP. N 44512009 Nz 389/2009 O ZALOZNNI SPOLECNOSU S RUEBNIM OMEZENYIT,T

NOTARSKY. SPOLEiENSKOU SMLOUVU ZAP. N 44512009 Nz 389/2009 O ZALOZNNI SPOLECNOSU S RUEBNIM OMEZENYIT,T o\.s, -A'/ (}TAR rm :BF+J..v*c Yf*uug'Kewerlok &'-""" o s, Ma n'. tts - f ttla'v4r ryll:!::: 3 X;el;u* Tlt' Faffno6322 STEJNOPS N 4452009 Nz 389/2009 /Y NOTARSKY, ZAP S sepsany dne sedm6ho dervence roku

Více

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s.

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s. Smlouva o n6jmu bytu Mezi Pronajimatelem: BZM a.s. (d61e j en,,pronaj imatel") N6rodni obrriny 37 Praha 6 rio: 6tosl262 a Nfjemcem: Jaroslavou Semerfdovou, narozenou dne 6. 5. 19560 r.i.565506/0587 (d6le

Více

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing.

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing. ,/ Misto jedn6ni: Hodina zahifeni: Hodina ukondeni: Zdpis i.i z ustavujiciho zaseddni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 5. listopadu 2014 Obecni iriad Kramolna 18:00 hodin 18:40 hodin Doba pieru5eni

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

VYHLASKA vyhotovené dle $ 43 zàk.ó.26/2000 Sb. C. j: 326/2010-N

VYHLASKA vyhotovené dle $ 43 zàk.ó.26/2000 Sb. C. j: 326/2010-N EURODRAZSy.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 18200 Praha 8 IC: 25023217, zapsanó: MS v Praze, oddít B, vloèka 11911 Tel.: 800900190, e-mail: info@eurodrazby.cz DRAZEBNI t v VYHLASKA vyhotovené dle $ 43 zàk.ó.26/2000

Více

MyFlat Property, s.r.o. Kroftova 391/6, 150 00 Praha 5 Smíchov

MyFlat Property, s.r.o. Kroftova 391/6, 150 00 Praha 5 Smíchov MyFlat Property, s.r.o. Kroftova 391/6, 150 00 Praha 5 Smíchov Projekt rozdělení obchodní společnosti odštěpením se vznikem jedné nové společnosti sestavený dle 243 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o pįeměnách

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

--------------- Z A K L A D A T E L S K Á L I S T I N A.-------------

--------------- Z A K L A D A T E L S K Á L I S T I N A.------------- --------------- Z A K L A D A T E L S K Á L I S T I N A.------------- Město Nová Paka, identifikační číslo 271888, se sídlem Dukelské náměstí čp. 39, 509 24 Nová Paka, usnesením Zastupitelstva města Nová

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany:

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany: Smlouva o dflo uzavienrl podle $ 2586 a nfsl zhkona (8912A12 Sb, obiansky zrikonfk 1 Smluvni strany: Objednatel : Ceskd prrimyslov6 zdravotni pojistovna Sidlem: Jeremenkoval 1, 70300 Ostrava - Vitkovice

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Pozemkovy fond mfize prodat zemeddlske pozemky podle $ 7 zlkona o prodej i pridy: verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji

Pozemkovy fond mfize prodat zemeddlske pozemky podle $ 7 zlkona o prodej i pridy: verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji podle S 7?AKoNA i. 9s/r999 sb., o podmixracu pnnvodu zemnnnlsx.fcu A LESNicu pozemrct zvlastnrcrvi sraru NA JrNE osoby" ve zxnxi pozunr5ics pnsuprsu _ (D4LE

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni r gu sri.edni pr0myslova Srou srno:rui a sraveeni, TABoR SiPS TABOR KOMENSKEHO 1670, PSC 390 41 Usek: person6lni www.sps-tabor,cz info@sps-tabor.cz Yyzva k podr{ni nabidky Na plnini veiejnb zakdzky mal6ho

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

1. Zahfieni. prezentace" volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8

1. Zahfieni. prezentace volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 ,n a-a Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 se sfdlem: Hyacintov6 3208/8, L06 00 Praha 10 ICz 27171205, DIC: C227171205 zaps. u MS v Praze, odd.

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Yyzva k podfnf nabfdkv

Yyzva k podfnf nabfdkv MEsto Strilil pod Ralskem, starostka evoluinf dp. 1G4, 47r 27 strful,pod Rarskem ij.:nlusrntfliw,t' non vestreizipoonai@ Yyzva k podfnf nabfdkv na verejnou zakitzku mal6ho rozsahu zadanou mimo rezim zilkona

Více

obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice

obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice STANOrY obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice kolskt 301.33027 VeiPmice Go: esggtzt CL. I. Nizev sfdlo 1. SK Slvi Vejprnice (d6lejen klub), je dobrovolnou orgnizcisdruzujici fyzicke prsvnick6osobys cilemuspokojenijejich

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

ť ů Á Š Á Í Č Ů ě ó Ř ě é é ě é é ř ý ů ň ť ň Š é Ú Č Č Ó Š Č Č Ů ý ů ě Č ý Č Ť ú ň ó ě ý ů óň Č ů é ě ý ý š ě ň ŽŠ ů ý ě ů ě Č Ů ř ů ž ž Č Á Á Ř Ě š š ú ž ý ž ě ů Č ý Č ů é é Ž ě ů ž ú ňó ý Ů ř ř ó Í

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

DR/AZEBNI VYHLASKA E. 222.DD/09

DR/AZEBNI VYHLASKA E. 222.DD/09 DR/AZEBNI VYHLASKA E. 222.DD/09 vyhotoven6 dle S 20 z6kona 6. 2612000 Sb., o veiejnich drazb6ch DraZebnik: DraZebni spolednost Morava s.r.o. se sidlem: Zlin, Dlouh6 4433,PSe 7600l IE: 26 27 s9 s3 d. koncese:

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -\\ N'\ /Dt4 {, +',A\ 1' f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -t V f= Ruskd 85, 100 05 Praha 10?**,9,.o$ Piikazni smlouva dle g 2430 a n6sl. z1kona d,. 8gl20l2 Sb., obdansky z6konik,

Více

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou Statutirni m6sto Ostrava?.770 z 015 ffimffmwwm Veiejnoprivni smlouva o poskytnuti udelov6 dotace z Fondu pro d6ti ohrozen6 znedi5t6nim ovzduii Smluvni strany Statut6rni mdsto Ostrava Proke5ovo nrimestf

Více

USNZ'S''N1. i.i. 024 trx 353/02-97

USNZ'S''N1. i.i. 024 trx 353/02-97 i.i. 024 trx 353/02-97 USNZ'S''N1 Soudni exekutor Mgr. Pavla Fudikovrl, Exekutorskj riiad ostrava, se sidlem pod[bradova 41, Ostrava - Moravski Ostrava, PSC 702 00, povdieny k provedeni exekuce usnesenim

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

Stejnopis. Strana prvni NZ 4/2OLL N 4/20Lr

Stejnopis. Strana prvni NZ 4/2OLL N 4/20Lr Stejnopis -Y :i t i Strana prvni N o t S. i s k f z 6 p i s NZ 4/2OLL N 4/20Lr sepsany dne fb.1.2a7t osmn6ct6ho ledna roku dva tisice jeden6ct, mnou JUDr. Slfvii Skaka_Lovou, notaikou v Semiech, v rn6

Více

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUCENÍM

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUCENÍM N 380 /2013 Pivovar Kácov s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, V Malých Domech II 383/9, PSC 147 00, identifikacní císlo 264 43619, jednající jednatelem panem Ing. Davidem Horejším, datum narození 13. kvetna

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora.

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora. Vyvd5eno dne:. 27.l.20 Sp.zn.: 050 X 22l2ll0 Sejmuto dne (30. dnem od vyv65eni) V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora b) DoruiovanS nisemnost: 050 X 22121109 n6vrh, poudeni, vfzv, usn. 51

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii 028 EX 151105-122 Soudni exekutor, JUDr. Mark6ta HavlikovA, Exekutorsk! (iad Praha 3, se sidlem Korunni 127, 130 00 Praha 3, pov6iend provedenim exekuce na z6klad6 usneseni Obvodniho soudu pro Prahu 4

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

[.M-h. t. Spolein'f ndvrh Vzp er a SZp in lpftona t. 11. 1l Hlasov6ni o piedloien'fch ndvrzich -// VuV?

[.M-h. t. Spolein'f ndvrh Vzp er a SZp in lpftona t. 11. 1l Hlasov6ni o piedloien'fch ndvrzich -// VuV? Protokol z jedndni z pifpravn6 fdze dohodovaciho ilzeni o hodnotdch bodu, v'isi f hrad zdravotnich sluzeb hrazenyich z veiejn6ho zdravotniho pojist6nia reguladnich omezenich ve skupine poskytovatel 0 m

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 192-EA/16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3 Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: 52_0760085/201 3/KUSK ei.: oo2tg7t2o14ikusk Stejnopis d. l-, Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce t 't PODMOKY Ii:00876003 za

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov :

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov : Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. 1. OBSAH 2. TEXT Platné znění stanov : Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr.

Více

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj.

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie ZborovskS 11 15A21 Praha 5 lfzn: Cj.: SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK Stejnopis d. 2 Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce VACLAVICE Id:00508365 za rolk2a13

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Zápis č. 3/2015 ze zasedání představenstva Jihoměstská sociální, a. s., konaného dne 11. 2. 2015 místo jednání: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha 11 Představenstvo:

Více

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet Obec Moraved Z6v6rednf ridet za rok 2014 - n6vrh ($ 17 z6kona c. 250/20005b o rozpoctovych pravidrech fzemnich rozpoctu ve zn6nr pozd6jsrch piedpisu) o riijmt a vlidajfr za rok 2014 Pf n6ni k 31.12.2014

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

2. kapitola Právní formy podnikání dle Obchodního zákoníku

2. kapitola Právní formy podnikání dle Obchodního zákoníku 2. kapitola Právní formy podnikání dle Obchodního zákoníku Základní členění právních forem Založení společnosti Základní kapitál Vklad společníka Vznik společnosti Zrušení a zánik společnosti Charakteristika

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Rodinný dům Břestek ID: 0431163-16 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou organizátor oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

DRAZEBNi VYHLASKA. 1. Piedm6tem draiby isou tyto v6ci: Etektronicky podeps6no. Finanini 0iad pro Jihodesky kraj. vedouci odddleni

DRAZEBNi VYHLASKA. 1. Piedm6tem draiby isou tyto v6ci: Etektronicky podeps6no. Finanini 0iad pro Jihodesky kraj. vedouci odddleni Finanini 0iad pro Jihodesky kraj Etektronicky podeps6no M6nesova 1803/3a,371 87 Cesk6 Bud6jovice 12. 03. 2015 Sekce Uzemni oracovist6 v Prachaticich Vodfiansk6 376, 383 01 Prachatice Vyiizuje: Pavel K0rka,

Více

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, Ii,: 26147645

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, Ii,: 26147645 S o u d n i zn a le c v oboru Ekonomika, ceny a odhady motorovych vozidel aveci movitych 2017 Dr. Stanislav Honeik, Jindfichova 302,28912 Sadske zyf O stanoveni obvykld ceny motorov6ho vozidla KIA RIO,

Více