Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2"

Transkript

1 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii not6iky v Brnd, Her5pick6 5, M-Pal6c, jeji zdstupkyni, ustanovenou podle $ 24 not6iskdho i6du JUDr. Janou Kreidi Udastnici:- obchodni..spolednost In Company Education, a.s. se sidlem Brno, Lidick6 1879/48, PSe 60200,te ZllS7929, zapsandv obchodnim rejstiiku vedendm Ifuajskym soudem v Brnd, oddil B, vlozka 5092, jednajici mistopiedsedou piedstavenstva pani PhDr. Danou Mariou Staikovou, Ph.D., MSc, MBA, narozenou , r.d , b14em Skalice, Rybova Lhota 42, a dlenem piedstavenstva pani doc. Ing. Danou Martinovidovou, Ph.D., narozenou , r.d , bytem Herspice 76, pan Ing. Jiif Dohnal, CSc., MBA, narozeny , r.d , b1.tem Praha 10, Ddtsk , pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., narozeny , r.(, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova , pr'idemz dlenov6 piedstavenstva ridastnil<apani PhDr. Dana Maria Staikov6, Ph.D., MSc, MBA a pani doc. Ing. Dana Martinovidov6, Ph.D. a irdastnici p6nov6 Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA a PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. prohlasuji, Ze jsou zpfisobili k pr6vnim fkonflm, jejich osobni totoznost byla ovdiena platnymi riiednimi prtkazy---- existence spolednosti In Company Education, a.s. a opr6vndni pani PhDr. Dany Marie Staikovd, Ph.D., MSc, MBA a pani doc. Ing. Dany Martinovidovd, Ph.D. jednat jmdnem tdto spolednosti bylo ov6ieno vlipisem z obchodniho rejstiiku vedendho Krajskym soudem v Brnd, oddil B, vlozka 5092, ze dne , piidemz dlenovd piedstavenstva tdto spolednosti prohla5ujf, Ze tato je k prdvnim rikonrim zptsobil6.- Udastnici udinili piede mnou, z6stupkyni not6iky, dnesniho dne tento prdvnirikon: zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku Spolednost In Company Education, a.s, a p6nove Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA a PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. zakladaji timto obchodnf spolednost s firmou Vfzkumnf ristav pro farmacii a biochemii s.r.o. touto spoledenskou smlouvou:-

2 strana druhd NZ Spoledenskf smlouva t v Y f, sporecnosu s rucenrm omezenym I. Uvodni ustanoven i Spolednici: obchodni spolednost In Company Education, a.s. se sidlem Brno, Lidick6 1879/48, PSe 60200, rc 2715 lg2g, pan Ing. Jiif Dohnal, CSc., MBA, narozeny , r.d , bytem Praha 10, D6tsk , pan PharmDr. Josef Jampflek, Ph.D., narozeny , r.d, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova , zakl daji timto spolednost s rudenim omezenym za podminek stanovenfch touto spoledenskou smlouvou.- 1) Obchodni firma: Vyzkumny ristav pro farmacii a biochemii s.r.o. 2) Sidlo spolednosti: Brno, Lidickf l879l48,pse III. Piedmdt podnik6ni Piedmdtem podnik6ni (dinnosti) je: vyroba, obchod a sluzby neuvedend v piiloh6ch 1 al3 Zivnostenskeho zhkona - dinnost ridetnich poradcfi, vedenirdetnictvi, vedeni dariov evidence--- Spolednost je zalolena na dobu neurditou.- ry. Doba trvflni V. Zhkladnikapitill Zttkladni kapit6l spolednosti pii jejim zaloleni dini ,-- Kd (slovy: dvd std tisic korun desklfch) a je tvoien pendzitliimi vklady spolednikr) - zakladatelfi, VI. Vklady spoleinikri. rozsah splaceni a obchodni podilv 1) Vklady spolednikfi spolednosti pii jejini zaloleni dini: spolednost In Company Education, a.s. vklad ve vy5i ,-- Kd (slovy:jedno sto dvacetisic korun deskl;ich)---

3 strana tieti NZ 138t pan Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA vklad ve vy5i ,-- Kd (slovy: dtyiicet tisic korun desk;fch)--- - pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. vklad ve qfsi ,-- Kd (slovy: dtyiicet tisic korun desk;fch).-- 2)Vkladyspo1ednikribudousp1acenytakto: * 'do ve qiisi 50% (kaz.dy spolednik) do pod6ni ndvrhu na zdprs spolednosti obchodniho rejstiiku, nejpozd6ji do Sedes6ti dnfi od zaloleni spolednosti slozenim nazvllfitni fdet vedeny u banky, kter;f bude zatimto ridelem ziizen spr6vcem vkladfi na firmu spolednosti * ve zbyvqici vlfsi pak do pdti let od vzniku spolednosti slozenim na fdet spolednosti u banky ) Spr6vou vkladfi je povdien spolednik pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., kterlf je povinen zalolit u banky zvlf$tni tidet na firmu spolednosti, a to do patn6cti dnfi od zaloleni spolednosti, oznhmit zakladatelim dislo ridtu, ktery zaloli, tak, aby na tento ridet mohli zakladatele splatit sve pendzitd vklady r'ddnd a vdas, ktery o splaceni vkladfr vyd6 pisemnd prohl6seni dle $ 60 odst. 4 Obchodniho z6koniku, a ktery timto tuto funkci piijim6. Spr6vce vkladri vykon6v6 tuto svoji dinnost bez ndroku na odmdnu 4) Kaldy dal5i penezilf vklad do z6kladniho kapitdlu spolednosti musi byt splacen nejpozddji do tiiceti dnt od pievzeti zdvazku ke zvy5eni nebo novdmu vkladu, a to slozenim na zviilstni rjrdet u banky, ktery zatimto irdelem spolednost otevie.-- 5) V1i5e obchodnich podihi jednotlivlfch spolednikfi dini: spolednost In Company Education, a.s. obchodni podil ve qfsi 60% (slovy: Sedes6t procent)--- - pan Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA obchodni podil ve v!\i20% (slovy: dvacet procent)--- - pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D. obchodni podil ve Wii 20% (slovy: dvacet procent).--- VII. Jednfnf a podepisovini im6nem spoleinosti 1) Jm6nem spolednosti jednd jednatel samostatnd ) Podepisovdni za spolednost se ddje tak, Ze k obchodni firmd spolednosti piipoji svfij podpis jednatel.--- Org6ny spolednosti j sou: a) r,aln6 hromada--- b) jednatel- VIII. Orgfny. spoleinosti IX. Valnf hromada I, \/alnd hromada je nejvy55im org6nem spolednosti amile si vyhradit rozhodovdni vdci, kter6 jinak n6lezi do prisobnosti jinl;ich org6nt spolednosti I' Do pfisobnosti valnd hromady patii:--

4 strana dtvrtfi NZ 138t2012 a) schv6leni jedn6ni udindnych jmdnem spolednosti pied jejim vznikem podle $ 64 Obchodniho zdkoniku; b) schvalovttni i6dne, mimoi6dn6 a konsolidovand a v piipadech stanovenych zdkonem i mezitimni ridetni zhvdrky, rozddleni zisku a uhrady ztrtrt.; c) schvalov6ni stanov a jejich zmln; r!----- d) rozhodov6ni o zmdnd obsahu spoledenskd smlouvy, nedochdzi-li k ndrnu nazikladdjin;fch pr6vnich skutednosti ($ 14 1 Obchodniho z6koniku); e) rozhodovdni o zvyleni di snizeni 261<ladniho kapit6lu nebo o piipu5tdni nependzitdho vkladu di o moznosti zapodteni pendzitd pohleddvky vridi spolednosti proti pohleddvce na splaceni vkladu;---- f) jmenov6ni, odvoldni a odmdf,ov6ni jednatele; g) vyloudeni spolednika podle $ 113 a 121 Obchodniho z6koniku;- h) jmenov6ni, odvol6ni a odmdf,ovdni likviddtora a rozhodov6ni o zru5eni spolednosti s likvidaci;-- i) schvalov6ni smluv uvedenych v $ 67a obchodniho zdkoniku;-- j) rozhodovini o fizi, pievodu jmdni na spolednika, rozddleni a zmdnd pri- ni formy; k) schv6leniovladaci smlouvy ($ 190b Obchodniho z6koniku), smlouvy o pievodu zisku ($ 190a Obchodniho z6koniku) a smlouvy o tichdm spoledenstvi a jejich zmdn; l) schv6leni smlouvy o vykonu funkce jednatele ($ 66 odst. 2 Obchodniho z6koniku); m) uddleni a odvol6ni prokury;--- n) uddleni souhlasu k pievodu obchodniho podilu na spolednika nebo na jinou osobu a k rozddleni obchodniho podilu;----- o) schv6leni poskytnuti finandni asistence podle $ 120a Obchodniho z6koniku p) dal5i otdzky, kterd do jeji prisobnosti svdiuje zftkon nebo spoledensk6 smlouva. 3) Valnd hromada je schopn6 usn65eni, jsou-li piitomni spolednici, kteii maji alespof, polovinu vsech hlasfi. KaLdy spolednik rn6 jeden hlas na kaldych 1,000,-- Kd svdho vkladu,---- 4) Yalna hromada se kon6 nejmdnd jednou zarok, nejpozddji do Sesti m6sicfi od posledniho dne irdetniho obdobi, d6le pak podle potieby. Valnou hromadu svol6v6 jednatel zprisobem stanovenym v $ 129 odst. 1 Obchodniho z6koniku. Termin a program valnd hromady je nutno ozndmrt spolednikfim nejmend patn6ct dnri piede dnem jejiho kon6ni, a to pisemnou pozv6nkou. Lhfrta je splndna odesl6nim pozvitnky doporudenlim dopisem na adresu sidla nebo bydlistd spolednika uvedenou v seznamu spolednikri nejpozddji patn6cli den piede dnem kondni valnd hromady, Jednatel je povinen svolat kdykoli valnou hromadu:-- a) polhdaji-li o to spolednici, jejichl vklady dosahuji alespod I0o/o zhkladniho kapit6lu; b) zjisti-li, Ze celkovd ztrtfia spolednosti nazttldadd,jakdkoliv ridetni zt:erky dosdhla takovd vyse, Ze pii jejim uhrazeni z disponibilnich zdrojfi spolednosti by neuhrazend ztrifia dos6hla poloviny zdkladniho kapit6lu nebo to lze s ohledem na v5echny okolnosti piedpokl6d at; c) zjisti-li, Ze se spolednost dostala do irpadku; d) je-li tieba rozhodnuti o zttlelitostech svdienych do pfisobnosti valnd hromady,-- -' 1,'alnii hromada rozhoduje alespoi Sedes6tiprocentni vdt5inou hlasfi piitomnych spolednikfi, ::r vzaduje -h zdkon nebo tato spoledensk6 smlouva vy55i podet hlasfi.?:ezenci piitomnych na valnd hromadd zaji5t'uje jednatel. Spolednik mtze byt na valne,-:rnradd zastoupen zmocndnce m na zitkladd pisemnd plnd - -. moci, =.:r.{ lrromada zvoli svdho piedsedu a zaptsovalele. Do zvoleni piedsedy iidi valnou : -::tadrt jednatel, popiipadd povdr'eny spolednfk. Sditdni hlasfi provddi piedsedaj ici

5 strana p6t6 NZ t38120r2 X. Jednatel l) Statutdrnim org6nem spolednosti je jeden jednatel. Jednatele jmenuje valnd hromada z iad, spolednikri nebo jin;1ich fyzickych osob ) Jednateli naleli obchodni vedeni spolednosti. Jednatel je zejmena povinen zalrstri" iddne vedeni piedepsand evidence a ridetnictvi, vdst seznam spolednikfi a informovat spoledniky o z lelitostech spolednosti ) Yztah mezi jednatelem a spolednosti se r'idi piirndiend ustanovenimi o mand6tni smlouvd, pokud ze smlouvy o vykonu funkce, byla-li uzaviena, nebo ze zilkona nevypllfv6 jind urdeni prix a povinnosti. Z vazek k vykonu funkce je zdvazkem osobni povahy. Smlouva o qfkonu funkce jednatele musi mit pisemnou formu a musi byt schvdlena valnou hromadou. XI. Prvni iednatel spolednosti Prvnim jednatelem spolednosti je touto spoledenskou smlouvou ustanoven pan PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., narozeny , r.(, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova XII. Prfva a povinnosti spoleinikri 1) Rozsah prfx a povinnosti a jim odpovidajici irdast jednotliqfch spolednikri na spolednosti je piedstavovdn piedev5im q;isf jejich obchodnich podihi. Vli?Se obchodniho podilu je urdena pomdrem vkladu spolednika k zttkladnimu kapit6lu spolednosti. Spolednici maji n6rok na podfl na zisku urden6m valnou hromadou k rozddl eni mezi spolednikv v oomdru svrich obchodnich podihi ) Spolednici rudi spolednd a nerozdilnd za zdvazky spolednosti do vy5e souhrnu nesplacenych d6sti vkladri v5ech spolednikfi podle stavu z6pisu v obchodnim rejstiiku. Z6pisem splaceni v5ech vkladfi do obchodniho rejstiiku rudeni zan1k ) Spolednik je povinen splatit vklad za podminek a ve lhfrtd: pii zaloleni spolednosti dle ustanoveni dl6nku VI. odst. 2) teto smlouvy--- - pii zvy5eni zakladniho kapitdlu dle ustanoveni dlfnku VI. odst. 4) teto smlouvy,-- -l) Valnd hromada je oprdvndna ulozit spolednikfim povinnost piispdt na vytvoieni vlastniho kapitdlu piiplatkem mimo zikladni kapit6l pendzit;1;m plndnim nad qiisi vkladu al. d,o poloviny zikladniho kapit6lu podle vliise sqlich vkladt i) Spolednici vykondvaji sv6 prdva tykajici se iizeni spolednosti a kontroly jeji dinnosti piedev5im na valn6 hromadd. I mimo valnou hromadu maji spolednfci zejm6na pr6vo pozadovat od jednatele infolmace o z lelitostech spolednosti a nahlizet do dokladri spolednosti XIII. Zhkaz konkurence -:'.:z konkurence v rozsahu dle ustanoveni $ 136 Obchodniho z6koniku plati pouze pro ;-:.':ele spolednosti

6 strana sest6 NZ 138t2012 XIV. Rezervni fond 1) Spolednost je povinna vytvoiit rezewni fond z dist6ho zisku vykfzaneho v i6dnd ridetni z(ndrce za rok, v ndmz poprvd distli zisk vy'tvoii, a to ve vy5i nejmdnd 10%o z'dist ho zisku, avsak ne vice nel 5o/o z hodnoty zdkladniho kapitdlu ' l) Rezervni fond bude d6le dopliov6n rodnim piiddlem ve qi;si nejmdnd 5Yo z disteho zisku, a to az do te doby, nez dos6hne nejmdnd vy5e 10% z6kladniho kapit6lu ) O pouziti rezervniho fondu rozhoduje jednatel, nejde-li o piipady, kdy z6kon svdiuje toto rozhodnuti valn6 hromadd l) Rezervni fond do vy5e l0o/o zakladniho kapit6lulze poulit pouze k irhradd ztrffiy spolednosti.- XV. Obchodni podil 1) KaLdy spolednik mtze mit jen jeden obchodni podil. Obchodni podil piedstavuje ridast spolednfka na spolednosti a zteto fdasti plynouci priwa a povinnosti ) Se souhlasem valnd hromady mfize spolednik smlouvou pievdst svfrj obchodni podil na jindho spolednika i na jinou osobu ) Smlouva o pievodu obchodniho podilu musi mit pisemnou formu a nabyvatel, ktery neni spolednfkem, v ni musi prohlilsit, Le piistupuje ke spoledenskd smlouvd. Podpisy musi byt fiednd ovdieny. Pievodce rudi za zi:azky, kterd pie5ly pievodem obchodniho podilu. Udinky pievodu obchodniho podilu nast6vaji vridi spolednosti dnem dorudeni irdinnd smlouvy o pievodu.- -l) Obchodni podil se nedddi, Ddddni obchodniho podilu je vyloudeno. 5) Rozddleni obchodniho podflu je moznd pouze pii pievodu obchodniho podilu nebo pii piechodu na dddice nebo prdvniho n6stupce spolednika, vl.dy v5ak jen se souhlasem valnd hromady. Pii rozddleni obchodniho podilu musi byt zachov6na v;f5e vkladu spolednika alespoi ,-- Kd xvi. Zvf5enf a snizeni z6kladniho kapitflu spolednosti 1) Zvyleni zakladniho kapit6lu pendzitymi vklady je piipustnd, jen kdyz dosavadni pendzitd vklady j sou zcela splaceny. ZvySeni z6kladniho kapit6lu nependzitymi vklady j e piipustnd j iz pied timto splacenim.- )t Zitkladni kapit6l lze zvyiit rozhodnutim valn6 hromady o: zqit5eni zdkladniho kapitdlu, kdyl ztxazek ke zvyieni vkladu jsou opr6vndni pievzit piednostnd dosavadni spolednici, a to v pomdru podle vy5e jejich obchodnich podilt. NevyuZiji-li spolednici tohoto piednostniho pr6va do jednoho mdsice ode dne, kdy se dovdddli o usneseni valnd hromady o zvy5eni zttkladniho kapit6lu, nebo jestlize se tohoto piednostniho prfva vzdqi, mrize se souhlasem valnd hromady pievzit zhvazek k novdmu i kladu kdokoliv;-- - zvy5eni zfidadniho kapit6lu z vlastnich zdrojt vykdzanych v i6dn6, mimoi6dnd nebo nezitimni irdetni zfndrce ve vlastnim kapitdlu spolednosti, pokud nejsou podle zttkona :ielovd vtzdny. Timto postupem se zvy5i vy5e vkladu kazddho spolednika v pomdru jeiich :tr s avadnich vkladri. --

7 NZ :. =:---=::. _; e povinen bez zbytedndho odkladu podat n6vrh na zfryis zvyseni z kladniho kapit6lu : - : :'.-:odniho reistiiku, :.-zeni zttkladniho kapit6lu rozhoduje valnh hromada. Piitom se nesmi snizit hodnota :'.,."iniho kapit6lu spolednosti pod d6stku 200,000,-- Kd av;yise vkladu kazddho spolednika :.-.: cistku ,-- Kd r- s:rizov6ni zttkladniho kapit6lu se postupuje poclle ustanoveni $ 146 a n6sl. Obchodniho ::ir-rniku.-- XvII. Zinik riiasti spoleinika ve spoleinosti f-- I. ' Udast spolednika zanikd fmrtim, pievodem obchodniho podilu, dohodou spolednikfi dle $ 149 a Obchodniho z6l<onil<u, vyloudenim, rozhodnutim soudu. -- l) Spolednfk nemrize ze spolednosti vystoupit, mfize v5ak navrhnout, aby soud zrusil jeho ridast ve spolednosti, nelze-li na ndm spravedlivd poladovat, aby ve spolednosti setrval ) Pro1rl65eni konkurzu na majetek spolednika, zamitnuti insolvendniho ndvrhu pro nedostatek majetku, nebo pravomocn6 naiizeni vykonu rozhodnuti postizenim obchodniho podilu spolednika ve spolednosti nebo vyd ni exekudniho piikazu k postizeni obchodniho podilu spolednika ve spolednosti po pr6vni moci usneseni o naiizeni exekuce m6 stejnd irdinky jako zru5enijeho irdasti ve spolednosti soudem 4) Spolednost se mfize domdhat u soudu vyloudeni spolednika, kterli poru5uje z valnym zprisobem sv6 povinnosti, adkoli byl k jejich plndni vyzvitn a na molnost vyloudeni byl pisemnd upozorndn, S poddnim tohoto niivrhu musi souhlasit spolednici, jejichz vklady piedstavuji alespofl jednu polovinu zdkladniho kapit6lu.- 5) Spoledniku, jehoz ridast ve spolednosti soud zru5il, ktery byl ze spolednosti vylouden nebo ktery se dohodl o ukondeni sv6 r-idasti ve spolednosti, vznik6 pr6vo na vypoi6daci podil ) VfSe vypoi6daciho podilu se stanovi ke dni zdntl<u irdasti spolednika ve spolednostiz disteho obchodniho majetku na zitkladd posudku znalce ustanovendho obdobnd podle $ 59 odst. 3 Obchodniho zdkoniku, Vypoiddaci podil se vypldci v pendzich XVIII. Zru5eni. likvidace, zpfisob vvpoifdini spoleinikri a z6nik spoleinosti l) Spolednost zanikd ke dni vymazu z obchodniho rejstiiku Zttniku spolednosti piedchdzijeji zruseni s likvidaci nebo bez likvidace, piechdzi-li jeji jmdni na pr6vniho n6stupce.-- 2) Spolednost se zru5uje: dnem uvedenym v rozhodnuti valn6 hromady o zru5eni spolednosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti bylo piijato, dochdzi-h ke zru5eni spolednosti s likvidaci; - dnem uvedenym v rozhodnuti soudu o zru5eni spolednosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti nabude prdvni moci; dnem uvedenyrn v rozhodnuti valnd hromady, pokud dochini k z6niku spolednosti v dtsledku fuze, pievodu jmdnf na spolednika nebo v dfisledku rozddleni, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti bylo piijato; zru5enim konkursu po splndni rozvrhovdho usneseni nebo zru5enim konkursu z dfivodu, Ze majetek dluznika je zcela nepostadujici,?i zruseni spolednosti s likvidaci makaldy spolednik n6rok na podil na likvidadnim zfistatku, len se urduje pomdrem obchodnich podilfi,-----

8 strana osmii NZ 138t2012 XIX. Pr6vo smlouvy Tato smlouva se iidi a je vykl6d6na podle platnych ustanoveni deskdho pr6vniho i6du. Vztahy touto smlouvou neupravend se iidi ustanovenimi Obchodniho z6koniku, Obdanskdho zdkoniku a dal5imi obecnd zinaznymi prdvnimi piedpisy eeskd republiky.- j XX. Z6vEreLnd ustanoveni Spolednost vznikd dnem, ke kter6mu bude zapsttna do obchodniho rejstiiku. N6vrh na z6pis do obchodniho rejstiiku musi byt pod6n do devadesdti dnri od zaloleni spolednosti nebo od dorudeni prtkazu Zivnostenskdho di j indho podnikatelskdh opr6vndni *+88* O tom byl sepsdn tento not6isk;f z6pis, dlenovd piedstavenstva udastnika pani PhDr. Dana Maria Staikov6, Ph.D., MSc, MBA apani doc. Ing. Dana Marlinovidov6, Ph.D. a irdastnici p6novd Ing. Jiii Dohnal, CSc., MBA a PharmDr, Josef Jampilek, Ph,D. prohl6sili, Ze si tento notdisklf zdpis piedetli, Le jej schvaluji a dnesniho dne jej piede mnou, zdstupkyni not6iky, vlastnorudnd podepsali.- In Company Education, a,s. PhDr. Dana Maria Staikovd, Ph.D., MSc, MBA, v.r. doc.ing. Dana Martinoviiovd, Ph.D., v.r. Ing. Jiif Dohnal, CSc., MBA, v.r. PharmDr. Josef Jampilek, Ph.D., v.r. not6iskd kandid6tka, u o,.. u L1',t*o#il"o,ti.ou e notdiky se sidlem v Brnd L.S. JUDr. Jana Krejdi, v,r. DoloZka o oveieni stejnopisu notriisk6ho zfpisu:-- Ovdiuji, Ze se tento stejnopis not6isk6ho zhprsu shoduje doslovnd s not6iskym zdpisem d. NZ ze dne , je urdenli pro zakladatele: obchodni spolednost In Company Education, a.s. se sidlem Brno, Lidick6 1879/48, PSC 60200, rc g2g, pana Ing, Jiiiho Dohnala, CSc., MBA, narozendho , r.d, , bytem Praha 10. Ddtska pana PharmDr. Josefa Jampilka, Ph.D., narozeneho 15, , r.t, , bytem Mlad6 Boleslav, Husova , a byl vyhotoven, dne osm6ho fnora roku dva tisice dvandct ( ) JUDr. Jana Krejdi not6isk6 kandiddtka z6stupkynd JUDr. Vladimiry l(ostiicovd not6iky se sidlepr v Brn6

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II.

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek 1? e j. vz Ex oto5s,r4-212 DraZebnf ryhldlka o naiizeni draiby nemovit ydci Soudnl erekutor

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více

tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

tllil:'r'**^- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo

Více

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi.

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

Niijem nebytor4ich prostor novd

Niijem nebytor4ich prostor novd Niijem nebytor4ich prostor novd JUDr. Jiif Vlastnfk, Ph.D,, advokst Legi ativni Proces schoaloodnl noaiho obtanskibo zciaony' kr byl zaorien. Z ndorbu se nal?latni zriaon, publikaoaryl oe Sblrte ztikon:d

Více

el6nek 3 Vfdaje fondu

el6nek 3 Vfdaje fondu Pravidla poskytovfni nivratnf'ch ridelovfch prijdek z Fondu rozvoje bydlenf m6sta Brna Zastupitelstvo mdsta Bma schvflilo na sv6m Z51016. zasedfni konan6m ve dnech 24. a25.6.2008 tato pravidla: Cldnek

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY POZVÁNKA Evidenční číslo VH 001/2014 Společnost: Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY Termín konání: 26. června

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost Jednatel společnosti s ručením omezeným ZEVETA AMMUNITION s.r.o., IČO: 26950065,

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele ieski telekomunikaini infrastruktura a.s. PRO FORMA ZAId.AJOVACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOVACi F(OZYAZE A VVROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTAVENA V SOULADU SE ZAKONEM T,. sasnggl SB., O UCETNICTVi

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy ÚŘAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/ 6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: - 8 "12" 20tt Číslo jednací... Početlistů;

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

S T A N O V Y. Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837

S T A N O V Y. Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837 S T A N O V Y Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837 0 Obsah stanov: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII Čl. IX Čl. X Čl. XI Čl. XII Čl. XIII Čl. XIV

Více