íslo 4, roník 17, duben 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "íslo 4, roník 17, duben 2011"

Transkript

1 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, Zábeh, IO: , vydáno dne ev. íslo MK R: E íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne Zastupitelstvo schválilo: 1. nejdíve zmnu programu odvolání p. Pagáe z pozice pedsedy finanního výboru, odvolání p. Pagáe z finanního výboru jako lena, doplnní finanního výboru novým lenem a volba nového pedsedy finanního výboru, tyto body byly zaazeny pod poadovým íslem 4, 5, 6 a programu 2. program zasedání ze dne odvolání p. Pagáe z funkce pedsedy finanního výboru, odvolání p. Pagáe z funkce lena finanního výboru 4. doplnní finanního výboru novou lenkou a to p. Janou Menšíkovou 5. pedsedu finanního výboru a to Mgr. íhu 6. doplnní lenky výboru pro obanské záležitosti a to p. Zuzanou Klemšovou 7. prodej pozemku p.. 3/1 o výme 418 m 2 k. ú. Starý Maletín za cenu 35,- K za 1 m 2, kupující Petr Frieb, Jana Welzla 1, Zábeh 8. prodej pozemku p o výme 385 m 2 k. ú. Starý Maletín za cenu 20,- za 1 m 2. Cena byla urena s ohledem na zízení vcného bemene. Kupující Milan a Iveta Michalákovi, Maletín. 24, Zábeh 9. zámr prodeje pozemku p.. 407/3 k. ú. Starý Maletín 10. zámr prodeje ásti pozemku p.. 36/1 k. ú. Javoí u Maletína, nutné oddlení GPL 11. zámr pronájmu ásti pozemku p.. 460/2 k. ú. Starý Maletín s min. cenou 5,- za 1 m 2 na dobu 5 let 12. nákup hnojiva na fotbalovou plochu v hodnot 9.000,-, financování bude probíhat erpáním rezervy rozpotu obce Maletín 13. nákup 4 kus kontejner v hodnot cca ,-, financování bude probíhat erpáním rezervy rozpotu obce Maletín 14. podmínky vyhlášení výbrového ízení na realizaci akce Dtské hišt víceúelový areál, povuje starostu obce podpisem smlouvy s vítznou firmou vzešlou z výbrového ízení 15. výbrovou komisi ve složení Jií Flášar pedseda výbrové komise, lenové Mgr. Jan íha, A. Nagyvathyová, ing. Pospch, Zuzana Klemšová, poradní orgán Mgr. Ing. Pavel Nmec 16. doplacení ástky ,- dle smlouvy o dílo. 2007/P003 na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na pístupové komunikace v chatové oblasti Nový Maletín. Financování bude probíhat erpáním rezervy rozpotu obce Maletín 17. použití ástky 7.000,- (výtžek z dtského karnevalu) na poádání zájezdu pro dti do ZOO Lešná a zámek Lešná u Zlína dne úhradu ástky 3.000,- K za vyhotovení znaleckého posudku /2011 pro ing. Kovalce, Rapotín

2 Zastupitelstvo vzalo na vdomí: 1. pedloženou zprávu o pracovní náplni údržbáe víceúelového areálu 2. vyútování dtského karnevalu ze dne zprávu o vyhotovení znaku obce dtmi základní školy na Den mikroregionu Mohelnicko zprávu o stavu veejného poádku ve služebním obvodu oddlení PR Mohelnice územní ásti Maletín za rok zprávu o neobdržení dotace na hasie v roce 2011 z prostedk Olomouckého kraje 6. konání Dne mikroregionu Mohelnice dne v Moravianech 7. konání oslavy Dne matek dne diskuzi k pedloženému materiálu p. Pagáe nazvaném Rekonstrukce místních komunikací posouzení Zastupitelstvo uložilo: 1. starostovi jednání s firmou Ekozis Zábeh o možném prodeji pozemk v areálu firmy Ekozis (areál bývalý velkokapacitní kravín) dle žádosti o bezplatný pronájem Zastupitelstvo neschválilo: 1. pronájem parcely. 2187/2 vodní plocha k. ú. Starý Maletín 2. zámr pronájmu pozemku p /3 (ást), 1431/4, 1431/7, 1431/8, 1431/9, 1431/10, 1431/15 vše v k. ú. Starý Maletín a dále stav. pozemky p.. 315, 316, 317, 318, 319, 325, 323/2, 324/2 v k. ú. Starý Maletín. Pozvánka na píští zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve tvrtek 26. kvtna 2011 v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ. Provoz knihovny a internetu Pondlí a steda: hodin Roní lenský poplatek iní - pro dti, studenty a dchodce 10 K - pro dosplé 20 K Práce na internetu : - dti za 0,5 hod. 5 K - dti za 1 hod. 10 K - dosplí za 1 hod. 30 K Tisk z internetu ernobílý: - 1 stránka 3 K -2-

3 Den matek VPOS v Maletín srden zve všechny maletínské maminky a babiky dne ve 14 hod. do kulturního domu v Maletín ke dni svátku matek. Oberstvení a kulturní program zajištn. Zpráviky ze školy a školiky Velikonoce jsou za námi, jaro je v plném proudu. Únava (myslíme samozejm tu jarní) se do školy ani školky nedostavila nebo jsme se s ní dobe vypoádali. Školkáci barvili, kreslili, lepili, vystihovali, sestavovali, spojovali, obtiskávali, pivazovali, provlékali a kašírovali. Všechny tyto pracovní techniky pomohly krásn vyzdobit prostory školky (krásní byli snhuláci, tuáci, kuátka, prasátka i vajíka) ale také potšit nejednoho rodie i dospláka, když si dom odnášel povedený velikononí dáreek nebo dekoraci. Paní uitelky Menšíková a Dymáková zorganizovaly také dv odpoledne, kterých se spolen zúastnili dti se svými odvážnými rodii. V prvním pípad to byl úspšný masopustní karneval, na kterém tancovalo, skotailo, baštilo a rejdilo mnoho povedených masek. Velký ohlas sklidila také druhá akce spolené vyrábní kvetoucího vajíkového vnce. I zde byla úast rodi velice hojná a patí jim podkování a pochvala zato, že nenechali tšící se dti na holikách. V pátek 22.dubna jsme si spolen nejen s ekology pipomnli Den Zem. Krom povídání o tom, jak dležité je starat se o pírodu a naše životní prostedí, vyrábly dti podle své fantazie obrázky a mozaiky z vršk od PET lahví. O tom, že se ve školce v posledním období opravdu nezahálí,vypovídají i další akce a innosti. Zajímavá byla urit návštva místní knihovny, kde se s paní Neumannovou povídalo nejen o knížkách. Navštívili jsme koncert skupiny Pavla Nováka a také divadelní pedstavení v Zábehu, nadále pokrauje pravidelný plavecký výcvik v Mohelnici. -3-

4 V souasné dob se již celá školka pipravuje na vystoupení pro maminky. Škola pojala oslavu tradiních Velikonoc opt ve velkém. Paní uitelka Nagyváthy se s dtmi pustila do nápaditých a mnohdy i dobrodružných inností. Pi výrob jarních a velikononích dárk i dekorací pišly na adu rozliné metody a formy práce, které dti velice bavily a také provily jejich šikovnost, kreativitu, nápaditost, pelivost a trplivost. Výsledkem usilovného snažení byla nejedna povedená pomlázka nebo velikononí kraslice, kterou si dti odnesly dom, ale také realizace školní velikononí výstavy, na kterou školáci pozvali nejen své rodie, ale i veejnost. Podkování na tomto míst patí šikovné školní družin pod vedením paní uitelky, ale také všem píchozím návštvníkm, kteí výrobky ocenily uznáním nebo dokonce finanním píspvkem. A které techniky byly pi zhotovování užity? Pedik (pletení z novinového papíru), patchwork (zdobení barevnými stuhami), quiling (zdobení proužky barevného papíru), zaplétání z proutí, batikování voskem, výroba kvtin z PET lahví. Pi práci s odpadovým materiálem (noviny, plastové lahve) jsme si i my pipomnli Den Zem. Ve stedu 27.dubna navštívila naše škola msto Pardubice. Dti mly možnost obdivovat místní historické památky vetn zámku s pilehlými sady a parkem, projít se po nauné stezce, která vedla mimo jiné i pes Pernštýnské námstí, prohlédnout si blízké i vzdálené okolí ze Zelené vže (posledního pozstatku stedovkého opevnní msta), prohlédnout si výstavu historických zbraní nebo expozici místní fauny a flóry v muzeu. Hlavním dvodem cesty do Pardubic byla návštva hvzdárny barona Artura Krause. Zde nás ekala teoretická i praktická výuka o hvzdáství, vesmíru, planetách, galaxiích, smyslu pozorování pírodních dj. Pipomnli nebo nauili jsme se, že prsten není prstenec, ohnisko není ohništ, duha není dužina, mlha není mlhovina. Již víme, že lidé letli šestkrát na Msíc, že po Slunci nemžeme chodit, že naše galaxie se nejmenuje Mléná dráha, že ve dne mžeme nkdy pozorovat i Venuši, že Orion není jen znaka okolády, nýbrž i souhvzdí na noní obloze, že naši galaxii bychom rychlostí svtla proletli za sto tisíc let, že msíní písek jsou spíše sklovité kuliky, které se nesypou a drží tvar, že vltavíny jsou považovány za nejkrásnjší tektickou ili roztavenou a následn ztuhlou horninu na svt nebo jak si vyrobit spektroskop. Návštvu hvzdárny barona Artura Krause v Pardubicích doporuujeme všem, celoron se zde konají akce pro veejnost spojené s noním pozorováním apod. Nachází se zde druhý nejvtší vesmírný dalekohled v eské republice urený pro veejnost. -4-

5 Na závr si dovolíme nkolik testových otázek pro Vás tenáe (v závorce na konci objevíte správné odpovdi). 1. Kolik je v naší galaxii hvzd? 2. V jaké jednotce se ve vesmíru mí vzdálenosti? 3. Je Slunce hvzda? 4. Jakou barvu ve skutenosti Slunce má? 5. Jak dlouho Slunce existuje? 6. Je Jitenka totéž co Veernice? 7. Která z hvzd je chladnjší : modrá nebo ervená? 8. Co zpsobilo viditelné krátery na Msící? (200 miliard, svtelný rok, ano, opravdu žlutou, 5 miliard let, ne, ervená, dopad meteorit) Škola dkuje zastupitelstvu za finanní pokrytí nauné jednodenní akce v Pardubicích. Tradiní DEN MATEK se uskutení v sobotu 14. kvtna. Akce bude zahájena v KD, vystoupení dtí MŠ a ZŠ probhne ve škole! Zvány budou všechny matky a maminky. Aby ostatní nepišli zkrátka, budeme pro veejnost naše vystoupení ješt jednou v ervnu reprízovat. Dtské hišt Maletín letos bude Obec Maletín po tech letech neúspšných snah zajistit dotace na dtské hišt se pro tento rok na získání dotací pímo zamila. Projekty jsme na základ minulých zkušeností vypracovali s maximální pelivostí a vyplatilo se. Dtské hišt v hodnot do 800 tis. K bude realizováno na školní zahrad v sousedství víceúelového areálu. Slavnostní otevení hišt je naplánováno na zaátek prázdnin a to na , kdy obec s místními spolky zajistí kulturní program pro dti. Dále se nám daí i naplnit náš volební program neuvolnný starosta. Pan starosta Jií Flášar pracuje již pl roku jako neuvolnný a chod obce je zcela hladký, bezproblémový. Toto je teba ocenit, nebo takovýto model vedení obce aplikujeme vbec poprvé a jist klade velké asové a organizaní nároky na našeho starostu. Dokladem kvalitní práce jsou práv úspchy v dotaní politice, protože obec pi podání ty žádostí uspla ve tech pípadech. Další dva projekty na dotace budou zpracovány do letošního podzimu. kvten 2011 ing. Petr Pospch -5-

6 Okování ps v sobotu ve 14 hod. probhne u OÚ Maletín okování ps.!!!!!!!!!! UPOZORNNÍ!!!!!!!!! Maletínské maminky zvou k návštv svých nových webových stránek které pro vás ochotn pipravila paní Alena Kuchaová. Napište nám, jaké informace byste se chtli prostednictvím našich stránek dozvdt. helena michalcakova Maletínské maminky poádají, pi píležitosti dne dtí, pro rodie s dtmi ZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ A ZÁMEK LEŠNÁ u Zlína Kdy: sobota 4. ervna 2011 Odjezd: 7.00 hod. od Kulturního domu Maletín Pedpokládaný návrat: hod. Doprava: Autobusem-Hrazena z finanního daru LD Háj Maletín obci-pro dti zdarma, dosplí platí píspvek 200,- K Vstupné: ZOO -120,-K dosplí/80,-k dti 3-15 let/ zdarma dti do 3 let Zámek- 50,-K dosplí/30,-k dti 3-15 let/zdarma dti do 3 let Vstupné pro všechny úastníky zájezdu zdarma!!! -6-

7 Podmínky úasti na zájezdu: Dti se mohou zúastnit pouze se svým zákonným zástupcem/jeden, nebo oba rodie, nebo jiný dosplý doprovod. Úast dtí samotných není možná!!! Dozor nad dtmi bez rodi nebude vykonáván. Zveme i rodie tch nejmenších, do autobusu lze naložit nkolik složených koárk. Úastníci zájezdu budou pijímáni do naplnní kapacity autobusu-45 osob. Vyplnné pihlášky a ástku za úhradu autobusu noste do kanceláe školní jídelny. Pihlášení je závazné, neúast pouze z dvodu nemoci... Závazná pihláška na zájezd ZOO Lešná a Zámek Lešná, Jména úastník zájezdu: Dosplí:. Dti:. Souhlasím s podmínkami zájezdu. Uhrazeno..K Podpis.. Datum.. SVOZ NEBEZPENÉHO ODPADU, ELEKTROZAÍZENÍ A STARÉHO ŽELEZA Obec Maletín ve dnech od až do bude provádt svoz uvedeného odpadu z domácností na sbrné místo ped odvozem k jeho likvidaci. Obané mohou v urené dny tento odpad dát na místo ped dm, kde jej bude možno bez problému naložit a odvézt. Uložení provádjte a zabezpete tak, aby nedošlo k úniku tekoucích látek (oleje, barvy, autobaterie) a rozfoukání odpadu vtrem po okolí. Svoz a uložení na sbrném míst budou ídit pracovníci obce Maletín, proto je nutné se -7-

8 ídit jejich pokyny. Nesmí se svážet a ukládat odpad na sbrné místo bez jejich vdomí. Odvoz k likvidaci odpadu mže provést jen svozová firma EKO-UNIMED Medlov, se kterou má obec Maletín uzavenu smlouvu. Jiná firma nebo soukromá osoba odvoz provádt nesmí! Elektrozaízení (ledniky, mrazáky, praky, televize, rádia, poítae, mob. telefony a pod.) odebere od obce svozová firma EKO-UNIMED zdarma za pedpokladu, že toto elektrozaízení bude kompletní. Jinak toto zaízení bude hodnoceno jako nebezpený odpad a obci bude útován poplatek za jeho likvidaci, který se následn pevede i na obana, který tento odpad zpsobil. Termíny svozu komunálního odpadu pondlí 9. a 23. kvtna 2011 Nabízím odmnu Nabízím odmnu ,- K v hotovosti tomu, kdo podá informace vedoucí k usvdení toho, kdo polil fasádu domu. 113 den ped ustavujícím zasedáním na podzim roku Takovému oznamovateli zaruuji anonymitu. ing. Petr Pospch Maletínský zpravodaj vydává Obecní úad Maletín, redakní uzávrka je do konce pedchozího msíce. Píspvky do zpravodaje je možno pedat lenm redakní rady nebo na OÚ, za jejich obsah ruí pispvatel. Redakní rada: Pekárková Ivana, Mgr. Jan íha. Internetová adresa: -8-

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení V dubnu 1999 vyšlo 1. íslo Ptenského zpravodaje. Stalo se tak z rozhodnutí nových zastupitel, kte í cht li ve svém volebním období lépe informovat všechny ob

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 18, březen 2012 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více