B Affirm VPIII. Microbial Identification Test JAA 2009/01 Èesky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B Affirm VPIII. Microbial Identification Test. 670160JAA 2009/01 Èesky"

Transkript

1 B Affirm VPIII Microbial Identification Test Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku JAA 2009/01 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Affirm VPII Microbial Identification Test (Testovací souprava pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII) je testovací souprava s DNA-sondou, urèená pro detekci a identifikaci nukleových kyselin z druhù Candida spp., Gardnerella vaginalis a Trichomonas vaginalis ve vzorcích vaginální tekutiny od pacientek s pøíznaky vaginitidy èi vaginózy. SOUHRN A VYSVÌTLENÍ Vaginitis (kolpitida, vaginitida), jedna z nejbìžnìjších potíží v klinické medicínì, odpovídá každoroènì za více než 10 milionù ambulantních návštìv. 1 Dìlí se do tøí hlavních kategorií: bakteriální vaginóza (BV), kvasinková vaginitis (kandidóza) a vaginitis zpùsobená prvokem T. vaginalis (trichomoniáza). BV je nejbìžnìjší vaginální infekcí a v závislosti na populaci pacientek zodpovídá za 15 až 50 % pøípadù vaginitidy èi vaginózy. 2,3 Aèkoli G. vaginalis již není považována za jediného etiologického èinitele BV, je stále považována za jednoho z hlavních pùvodcù infekcí, pøi nichž dochází ke zvýšení poètu anaerobních bakterií a poklesu normální flory laktobacilù. Komplikace spojené s BV mohou být obzvlášť významné u tìhotných žen, kde zvyšují riziko nežádoucího ukonèení tìhotenství 4,5 vèetnì pøedèasných porodních bolestí 6 a pøedèasného porodu. 7,8 Nejnovìjší údaje navíc naznaèují, že bakterie spojené s BV mohou být v endometriu pùvodcem endometritidy a zánìtlivého onemocnìní pánevních orgánù (PID - pelvic inflammatory disease), které není závislé na infekci Neisseria gonorrhoeae a Chlamydia trachomatis. 9 BV je také rizikovým faktorem pro vznik celulitidy (zánìtu tkánì) post-hysterektomické manžety. 10 Vaginální kandidóza je druhou nejèastìjší formou vaginální infekce pozorovanou v rùzných klinických situacích. 3 V prùbìhu svého života zažijí tøi ètvrtiny všech dospìlých žen alespoò jednu epizodu vaginální kandidózy, pøièemž 40 až 50 % zakusí i druhou epizodu. Pøibližnì 5 % dospìlé ženské populace trpí recidivující, èasto vzdorující kvasinkovou infekcí. 3 Trichomoniáza, pohlavnì pøenosná nemoc, která v USA nemusí být hlášena zdravotním úøadùm, postihuje podle odhadù celosvìtovì 180 milionù osob roènì. 11 Poèet žen, které se ve Spojených státech každý rok nakazí trichomoniázou, je odhadován na 3 miliony. 12 Tìhotné ženy s pozitivní T. vaginalis mívají s vìtší pravdìpodobností pøedèasné prasknutí blan, 7 i pøedèasné porodní bolesti a porod. 13 T. vaginalis je rizikovým faktorem pro vznik pooperaèních gynekologických infekcí. 14,15 T. vaginalis je také rizikovým faktorem pro vznik celulitidy (zánìtu tkánì) post-hysterektomické manžety. 16 Mezi laboratorní metody identifikace tìchto organismù patøí mikroskopické vyhodnocení, aminová zkouška, Gramovo barvení, mìøení ph a kultivace. PRINCIP METODY Testovací souprava pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII Microbial Identification Test je založena na principu hybridizace nukleových kyselin. Pøi testech využívajících tento princip se na sebe vážou komplementární vlákna nukleových kyselin tak, aby vytvoøily specifické dvouvláknové komplexy zvané hybridy. Test používá pro každý organismus dvì odlišné sondy jednovláknové nukleové kyseliny, záchytnou sondu a vybarvovací sondu, které jsou komplementární k jedineèným genetickým sekvencím cílového organismu. Záchytné sondy jsou imobilizovány na nosièi uloženém v kartì pro analýzu sondou (PAC - Probe Analysis Card), která obsahuje pro každý cílový organismus samostatný nosiè. Vybarvovací sondy jsou obsaženy v reagenèní kazetì s více jamkami (RC - Reagent Cassette). Bìhem pøípravy vzorku je vzorek zahøíván a pùsobí na nìj lytický roztok (L - Lysis Solution). Tím je rozrušena stìna organismu a uvolnìna analyzovaná nukleová kyselina. Je pøidán druhý roztok, roztok pufru (B - Buffer Solution). Tento roztok stabilizuje nukleovou kyselinu a nastaví pøísnost podmínek nutných pro specifickou hybridizaci. V této fázi je vzorek spolu s PAC pøidán do první jamky reagenèní kazety (RC) a je zahájeno automatické zpracování vzorku. Analyzátor BD MicroProbe Processor pøenáší kartu PAC z jedné jamky reagenèní kazety (RC) do další. K hybridizaci dochází na nosièi na kartì PAC v první a druhé jamce reagenèní kazety (RC). Hybridizace analyzované nukleové kyseliny se záchytnou sondou na nosièi probíhá v jamce 1 a hybridizace vybarvovacích sond probíhá v jamce 2. Všechny nenavázané složky vzorku a sondy jsou odmyty v jamce 3. V jamce 4 se váže enzymový konjugát na zachycený analyt. Nenavázaný konjugát je vymýván v jamkách 5 a 6. Je-li na nosièi navázán enzymatický konjugát, pak je v jamce 7 pøemìnìn indikaèní substrát na modøe zbarvený produkt. Posledním krokem je odeèet výsledného vybarvení na nosièích pro každý cílový organismus a kontrolách. ÈINIDLA Dodané materiály Karty pro analýzu sondou (PAC) (24 nebo 120 testù): Jednotlivì balené karty, zabalené do savého papíru zvlhèeného roztokem obsahujícím jako konzervaèní prostøedek azid sodný (0,1 %, váhových/obj.). Každá karta obsahuje následujících pìt nosièù: Negativní kontrolu, Trichomonas, Gardnerella, Candida a pozitivní kontrolu.

2 Reagenèní kazety (RC) (24 nebo 120 testù) : Èinidla jsou zatavená ve fólií pokrytých kazetách s nìkolika jamkami. Každá kazeta má sedm jamek. Tyto jamky obsahují, zepøedu dozadu: Jamka è. 1 Prostor na vzorek od pacientky, je dodávána prázdná. Jamka è. 2 Hybridizaèní roztok, 350 µl: vybarvovací sonda, formamid, pufrovaný chaotropní roztok. Jamka è. 3 Promývací roztok, 750 µl: detergent, roztok pufru, konzervaèní látka (Proclin) Jamka è. 4 Konjugát, 500 µl: enzymatický konjugát, konzervaèní látka (Proclin) Jamka è. 5 Promývací roztok, 750 µl: detergent, roztok pufru, konzervaèní látka (Proclin) Jamka è. 6 Promývací roztok, 750 µl: detergent, roztok pufru, konzervaèní látka (Proclin) Jamka è. 7 Substrátový pufr, 500 µl: pufrovaný roztok peroxidu Roztok substrátu (S - Substrate Solution), (Èervený uzávìr, 3,4 ml pro 24 testù; lahvièka, 12 ml pro 120 testù): Samostatnì balený roztok ve fóliovém sáèku; indikaèní substrát, stabilizátor, alkohol Lytický roztok (L), (Modrý uzávìr, 10,8 ml pro 24 testù; lahvièka, 48 ml pro 120 testù): detergent, roztok pufru, konzervaèní látka (Proclin) Roztok pufru (B), (Zelený uzávìr, 15 ml pro 24 testù; lahvièka, 72 ml pro 120 testù): pufrovaný chaotropní roztok, formamid Filtraèní špièky (FT - Filter Tips) (24 nebo 120 testù) Víèka pro odbìr vzorkù (SCC - Sample Collection Caps) (24 testù)* Zkumavky pro odbìr vzorkù (SCT - Sample Collection Tubes) (24 testù)* Jednotlivì balené sterilní tampóny na výtìr s naøíznutou rukojetí (24 testù)* *Není souèástí sady se 120 testy. Nutný, ale nedodaný materiál Lze objednat u firmy BD: Zaøízení pro pøepravu pøi okolní teplotì Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Soupravy pro odbìr vzorkù Affirm VPIII Sample Collection Sets Analyzátor BD MicroProbe Processor Lytická jednotka BD MicroProbe Lysis Block Teplomìr Vhodné pipety pro aplikaci 120 testù lytického roztoku a pufrovacího roztoku Varování a upozornìní Pro diagnostické použití in vitro. Pøed použitím si pozornì pøeètìte veškeré pokyny. Pro odbìr vzorkù používejte pouze zaøízení pro transport pøi teplotì okolí Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System, soupravu pro odbìr vzorkù Affirm VPIII Sample Collection Set nebo tampóny dodané v testovací soupravì pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII Microbial Identification Test Kit. Používejte pouze vzorky vaginální tekutiny od pacientek se symptomy vaginitis èi vaginózy. Pøi každé analýze sledujte teplotu lytické jednotky (85 ±5 C) a zkontrolujte, zda je teplota okolí mezi 22 a 28 C. Roztok substrátu (S): Látka osahuje alkohol a je hoølavá. Nevystavujte pøílišnému teplu, jiskøení a ohni. Nádobu vždy dobøe uzavøete, abyste zabránili odpaøování. Papírový ubrousek, do kterého je zabalena PAC: Papírový ubrousek je zvlhèen roztokem azidu sodného (0,1 %, w/v). Azid sodný je prudce jedovatý pøi vdechnutí, kontaktu s kùží a pøi požití. Pøi styku s kyselinami uvolòuje prudce jedovatý plyn. Dojdeli ke styku s kùží, okamžitì omyjte zasažené místo dostateèným množstvím vody. Èinidla obsahují složky, které mohou být pøi styku s kùží, oèima nebo sliznicemi dráždivé nebo žíravé. Pøi manipulaci s nimi používejte rukavice, ochranné brýle a laboratorní plášť a dodržujte bìžné bezpeènostní pøedpisy. Pøi požití vyhledejte lékaøskou pomoc. Pøi styku s kùží nebo oèima opláchnìte nadbytkem vody. V klinických vzorcích se mohou vyskytovat patogenní mikroorganismy vèetnì virù hepatitidy a viru lidské imunodeficience (AIDS). Pøi manipulaci se všemi pøedmìty kontaminovanými krví a ostatními tìlesnými tekutinami je nutné dodržovat "standardní bezpeènostní opatøení" a smìrnice dané instituce. Je nutno stanovit metody správné manipulace a likvidace. Rozlité vzorky pacientù ihned setøete a desinfikujte vhodným desinfekèním prostøedkem. S použitými èisticími materiály zacházejte jako s nebezpeèným biologickým odpadem. Nepoužívejte sterilní tampóny, je-li jejich balení otevøeno nebo poškozeno. Nedotýkejte se nosièe. Zabraòte kontaminaci špièek láhví s kapátkem. Nepoužívejte èinidlo po uplynutí doby použitelnosti. Pøíprava èinidel Všechna èinidla jsou dodávána pøipravená k okamžitému použití. Skladování èinidel Je-li testovací souprava Affirm VPIII skladována pøi teplotì 2 až 8 C, je stabilní až do konce doby použitelnosti, uvedené na krabici soupravy. Jinak ji skladujte pøi pokojové teplotì (do 30 C) maximálnì 3 mìsíce. Veškerá èinidla a karty PAC musí být pøed použitím temperovány na teplotu 22 až 28 C. Po otevøení je výhodné skladovat všechna èinidla pøi pokojové teplotì. Jsou-li uchována v chladu, nechte je pøed použitím temperovat pøi pokojové teplotì minimálnì 30 min. POZNÁMKA: Roztok pufru (B) v chladu precipituje. Nechte roztok ohøát na pokojovou teplotu alespoò 30 min a pak lahvièku 10 až 15 s protøepávejte, až se precipitát rozpustí.

3 Známky nestálosti Známky možného rozkladu èinidla, které lze pozorovat na konci analýzy, jsou: pozitivní kontrola, která NENÍ modrá; negativní kontrola, která NENÍ bezbarvá. ODBÌR A PØEPRAVA VZORKÙ Odbìr vzorku Odbìr vzorku je kritickým krokem. Personál odebírající vzorky vaginální tekutiny musí být velmi dobøe vyškolen, aby se možnost odbìru nevhodného vzorku snížila na minimum. Pro odbìr vzorkù používejte pouze zaøízení pro transport pøi teplotì okolí Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System, soupravu pro odbìr vzorkù Affirm VPIII Sample Collection Set nebo tampóny dodané v testovací soupravì pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII Microbial Identification Test Kit. Pro ostatní testy, napø. kultivaci nebo vzorky na podložním sklíèku používejte samostatné tampóny. Odbìr vaginálního vzorku 1. Zkumavku pro odbìr vzorku (SCT) oznaète údajem identifikujícím pacientku. Uveïte èas odbìru vzorku. 2. Uložte pacientku do polohy pro vyšetøování pánve. Zaveïte zrcátko do vagíny, což umožní vizualizaci zadní poševní klenby.* 3. Sterilním tampónem odeberte vzorek ze zadní poševní klenby. Dvakrát nebo tøikrát otoète tampónem nebo jej poválejte po poševní stìnì tak, aby se celý obvod tampónu dotknul poševní stìny. Pøi vyjímání tampónu proveïte výtìr i z boèní poševní stìny. 4. Ihned vložte tampón do zkumavky pro odbìr vzorku (SCT). 5. Když se tampón dotknul DNA odbìrové zkumavky, uchopte naøíznuté držátko tampónu tìsnì nad koncem zkumavky a ohýbejte je až se tampón zlomí. Když je tampón zcela zasunutý do odbìrové zkumavky, je záøez na tampónu pøibližnì 1 cm nad koncem odbìrové zkumavky. Ulomený zbytek držátka zahoïte do nádoby na infekèní odpad. 6. Pøes vyènívající konec tampónu nasaïte víèko a pevnì je pøitlaète na zkumavku. Když je víèko správnì nasazeno na zkumavce, pak zaklapne. *Bìhem klinických studií byly pracovištím poskytnuty pokyny k používání nelubrikovaných zrcátek. Viz èást Interferující látky. Skladování a pøeprava vzorku S použitím zaøízení Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System pro transport pøi teplotì okolí (ATTS): Je-li vzorek uložen pøi teplotì okolí (15 až 30 C), nemá doba mezi odbìrem vzorku a pokraèováním v jeho pøípravì pøekroèit 72 h. Toto zaøízení bylo také provìøeno pro pøepravu v chlazeném stavu (2 až 8 C). Nezávisle na tom, zda je použita souprava pro odbìr vzorku Affirm VPIII Sample Collection Set nebo tampóny ze soupravy Affirm VPIII Microbial Identification Test Kit, nemá celková doba mezi vložením tampónu s výtìrem do zkumavky pro odbìr vzorku a následným zpracováním vzorku pøesáhnout 1 h, je-li vzorek uložen pøi pokojové teplotì, nebo 4 h, je-li vzorek uložen pøi 2 až 8 C. POSTUP Pøed pokraèováním v práci si pozornì pøeètìte veškeré pokyny. Pøíprava vzorku Viz. grafická znázornìní postupu práce, dodaná s pøístrojem BD MicroProbe Processor 1. Zkontrolujte, zda má lytická jednotka BD MicroProbe Lysis Block teplotu 85 ± 5 C, a zda èinidla mají teplotu C a jsou dobøe promíchána. 2. Odzátkujte zkumavku pro odbìr vzorku (SCT) a ovìøte, že tyèinka tampónu pevnì drží ve víèku. Do zkumavky pøidejte 12 kapek nebo napipetujte 0,4 ml lytického roztoku (L). Pøi kapání držte láhev s kapátkem ve svislé poloze. 3. Tampónem míchejte obsah zkumavky prudkými víøivými pohyby a posouváním tampónu nahoru a dolù po stìnì zkumavky nejménì 10 s. 4. Tampón s víèkem vložte zpìt do zkumavky a znovu ji zavøete, aby se obsah neodpaøoval. 5. Zkumavku vložte do jamky lytické jednotky, aby se zahøála. 6. Zkumavku inkubujte v lytické jednotce 10 min (alespoò 10 min, ne však déle než 20 min). Pro tento krok použijte èasový spínaè. 7. Vyjmìte zkumavku z lytické jednotky. 8. Do zkumavky s tamponem pøidejte 12 kapek nebo napipetujte 0,6 ml dobøe promíchaného roztoku pufru (B). Dbejte na to, abyste se koncem lahvièky s kapátkem nedotkli zkumavky. 9. Zkumavku tìsnì uzavøete víèkem a protøepejte ji deseti svižnými pohyby nahoru a dolù. 10. Než budete pokraèovat automatickým zpracováním pøipraveného vzorku, vymaèkejte z tampónu co nejvíce tekutiny tak, že tampón zvednete nad hladinu a silnì jej tlaèíte na stìnu zkumavky nejménì 10 s. Tampóny zahoïte do nádoby na nebezpeèný biologický odpad. Na každou zkumavku pro odbìr vzorku (SCT) pevnì nasaïte filtraèní špièku (FT). POZNÁMKA: Pøipravené vzorky mohou být skladovány pøi pokojové teplotì až 24 h. Automatické zpracování Poznámka: Než budete pokraèovat, ovìøte si, že mají všechna èinidla teplotu C. Pøi každém bìhu testu si ovìøte, že je teplota okolí v rozmezí 22 až 28 C.

4 Viz grafická znázornìní postupu práce, dodaná s pøístrojem BD MicroProbe Processor 1. Není-li v pøístroji BD MicroProbe Processor již vložena programová karta Affirm VPIII Microbial Identification Test Program Card, zasuòte ji do štìrbiny vpravo na pøední stranì pøístroje, tištìnou stranou vzhùru tak, aby šipka smìøovala k pøístroji. Pøi vkládání programové karty musí být pøístroj vypnutý. Je-li pøístroj vypnutý, nesvítí na ovládacím panelu žádné kontrolky. 2. Zapnìte pøístroj. Bìhem tohoto poèáteèního kroku se pøesune rameno pøístroje do své výchozí polohy Home. V prùbìhu analýzy postupujte podle pokynù na displeji pøístroje. Potøebujete-li další pomoc, stisknìte tlaèítko nápovìdy [HELP]. 3. Z pøístroje vyjmìte podnos pro kazety. Vzorky se pøidávají snadnìji, je-li podnos mimo pøístroj. 4. Pro každý testovaný vzorek zvolte jednu reagenèní kazetu (RC) a na jejím pøedním konci ji permanentním znaèkovaèem (fixou) oznaète identifikaèním údajem pacienta nebo vzorku. Z kazety opatrnì stáhnìte krycí fólii tak, že ji zvedáte od konce, na nìmž NENÍ vzhùru ohnutý jazýèek. Reagenèní kazety (RC) položte na podnos pro kazety. Pøi vkládání kazet postupujte od støedu do stran a co možná nejrovnomìrnìji vyrovnávejte poèet kazet na každé stranì ramene. 5. Otevøete sáèek s kartou PAC, mírnì ji povytáhnìte ze sáèku a na vyhrazeném místì na ni napište identifikaèní kód pacienta nebo vzorku. 6. Stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Pøístroj vás požádá o pøidání substrátu pokynem "Add Substrate." Do jamky è. 7 reagenèní kazety (RC) pøidejte 4 kapky (0,1 ml) roztoku substrátu (S). Lahvièku uzavøete víèkem, aby se její obsah neodpaøoval. 7. Stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Pøístroj vás požádá o pøidání vzorku pokynem "Add Sample". Spárujte každou vzorkovou zkumavku (SCT), opatøenou filtraèní špièkou (FT), s odpovídajícím zpùsobem oznaèenou reagenèní kazetou (RC). Pøevraťte vzorkovou zkumavku (SCT) a pevným zmáèknutím vyprázdnìte celý její obsah pøes filtraèní špièku (FT) do jamky è.1 pøíslušné reagenèní kazety (RC). Zkumavku od vzorku pacienta zahoïte do nádoby na nebezpeèný biologický odpad. Pìna na filtraèní špièce je dobrým indikátorem, že byl pøeveden celý vzorek. 8. Stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Pøístroj vás požádá o vložení karty PAC pokynem "Place PAC". Vložte oznaèenou kartu do jamky 1 odpovídajících a popsaných reagenèních kazet (RC). Nedotýkejte se nosièe. 9. Stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Pøístroj vás požádá o vložení podnosu pokynem "Place Caddy". Opatrnì, abyste nerozlili èinidla, vložte podnos s kazetami zpìt do pøístroje. Dbejte na to, aby podnos bezpeènì dosedl na všechny ètyøi pozièní kolíky. 10. Opìt stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Rameno pøístroje se zaène pohybovat vpøed. Pøístroj automaticky uchopí karty PAC a bìhem postupu testu je bude pøesouvat. Pøístroj zahájí postupné zpracování a zobrazí doporuèení - "Please wait. Processing 32:50" (Prosím èekejte. Spracovávám 32:50), s uvedením zbývajících minut. Na konci zpracování pøístroj pípne a nabídne kartu PAC k vyjmutí. 11. Vyjmìte kartu a jemnì ji osušte pøiložením papírové utìrky. Co nejdøíve po dokonèení testu vyhodnoťte výsledky pro každý vzorek. Kartu prohlížejte na bílém pozadí, za normální intenzity osvìtlení. Poznámka: Døíve než stisknete tlaèítko [RUN] a spustíte druhý bìh, vyjmìte karty PAC z pøístroje. KONTROLA KVALITY Test Affirm VPIII obsahuje ke každé kartì PAC dvì vnitøní kontroly: Nosiè s pozitivní kontrolou a nosiè s negativní kontrolou. Tyto kontrolní nosièe jsou testovány souèasnì se vzorkem každého pacienta. Tak je zajištìna správná funkce karty PAC, reagenèní kazety (RC) a pøístroje. Pozitivní kontrola také eliminuje interferenci ve vzorku. Negativní kontrola také eliminuje vliv nespecifických vazeb ve vzorku. Pøi správné funkci testu bude po zpracování nosiè pozitivní kontroly modrý a nosiè negativní kontroly zùstane bezbarvý (tj. bez modré barvy). Pokud pozitivní kontrola nezmodrá nebo negativní kontrola nezùstane bezbarvá, výsledky testu jsou neplatné a získané výsledky nehlaste. U každé šarže èinidel je nutno otestovat správnou lýzu vzorku a uvolnìní cílové nukleové kyseliny pomocí stìru èerstvé kontrolní kultury (po h rùstu), nebo pomocí komerènì pøipraveného stìru Candida albicans (ATCC 18804, 14053, nebo 60193). Protože Trichomonas vaginalis a Gardnerella vaginalis lyzují snadnìji než kmeny kvasinky Candida, k ovìøení lýzy staèí otestovat kvasinky Candida. Lýza vzorku je pøimìøená, pokud je výsledkem testu na Candida albicans modrý nosiè detekující rod Candida, bezbarvý nosiè detekující rod Gardnerella, bezbarvý nosiè detekující rod Trichomonas, a pøijatelný výsledek u vnitøních kontrol (napø. modrá pozitivní kontrola a bezbarvá negativní kontrola. Chcete-li si dále ovìøit funkènost testu, lze provést další testování s testy na kmeny C. albicans (ATCC 10231), T. vaginalis (ATCC 30001) a G. vaginalis (ATCC 14018) za použití èerstvých indikaèních kultur tìchto kmenù (po h rùstu) nebo komerènì pøipraveného stìru. Pokud provádíte kontrolní test na všechny tøi uvedené organismy, zajistìte pøijatelnost výsledkù obou vnitøních kontrol (napø. modrá pozitivní a bezbarvá negativní kontrola). Výsledky pak interpretujte takto: 1. Pokud budou nosièe všech tøí organismù modré, lze uvést do zprávy všechny výsledky pacientù. 2. Pokud nezmodrá nosiè detekující rod Candida, celý kontrolní bìh je neplatný. Selhání kontroly je nutno vyšetøit. Hodnoty pacientù nelze uvést do zprávy. Další pomoc vám poskytne místní zástupce spoleènosti BD. 3. Pokud nosièe k detekci rodù Candida a Gardnerella zmodrají, ale nosiè Trichomonas nikoli, kontrolní bìh je platný pro výsledky rodù Candida a Gardnerella. Do zprávy lze uvést pouze výsledky pacientù týkající se pøítomnosti rodù Candida a Gardnerella. Selhání kontroly je nutno vyšetøit. Další pomoc vám poskytne místní zástupce spoleènosti BD. 4. Pokud nosièe k detekci rodù Candida a Trichomonas zmodrají, ale nosiè Gardnerella nikoli, kontrolní bìh je platný pro výsledky rodù Candida a Trichomonas. Do zprávy lze uvést pouze výsledky pacientù týkající se pøítomnosti rodù Candida a Trichomonas. Selhání kontroly je nutno vyšetøit. Další pomoc vám poskytne místní zástupce spoleènosti BD. Požadavky kontroly jakosti musí být provedeny v souladu s platnými místními a státními zákony popø. požadavky pro akreditaci a se standardními postupy kontroly jakosti vaší laboratoøe. Vhodné kontrolní postupy doporuèujeme nastudovat z pøíslušných pokynù americké normotvorné organizace CLSI (døíve NCCLS) a pøedpisù daných programem CLIA amerického úøadu FDA.

5 INTERPRETACE VÝSLEDKÙ Výsledky jsou stanoveny podle pøítomnosti nebo absence vybarvení na testovacím nosièi. Pøítomnost jakéhokoli modrého zabarvení na urèitém nosièi, pozorovaném na bílém pozadí, je pozitivním výsledkem pro odpovídající organismus. Nepøítomnost jakéhokoli viditelného modrého zabarvení na nosièi je negativním výsledkem. Pozitivní výsledek pro druhy Candida, Gardnerella nebo Trichomonas znamená, že je ve vzorku pøítomná nukleová kyselina specifická pro druhy Candida (C. albicans, C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis), G. vaginalis nebo T. vaginalis a indikuje, že pacientka má kandidózu, bakteriální vaginózu nebo trichomoniázu, je-li tento nález konsistentní s klinickými znaky a symptomy. Simultánní infekce více než jedním organismem jsou bìžné. Negativní výsledky testù na druhy Candida, Gardnerella nebo Trichomonas naznaèují, že pacientka nemá kandidózu, bakteriální vaginózu nebo trichomoniázu, je-li tento nález konsistentní s klinickými znaky a symptomy. OMEZENÍ METODY Zkouška je urèena k používání se zaøízením pro transport pøi teplotì okolí Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System, soupravou pro odbìr vzorkù Affirm VPIII Sample Collection Set nebo s tampóny dodanými v testovací soupravì pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII Microbial Identification Test Kit. Jiné metody odbìru nebyly hodnoceny. K zajištìní optimálních výsledkù testu je nutný vhodný zpùsob odbìru vzorkù. Výsledky testu mohou být ovlivnìny nesprávnými odbìry vzorkù, manipulací s nimi nebo nevhodnými podmínkami pro uložení vzorkù. Negativní výsledek testu nevyluèuje možnost vaginitis èi vaginózy. Pøi použití pøepravního systému Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System mohou být vzorky uchovávané déle než 72 h pøi teplotì okolí (15 až 30 C) nebo pøi 2 až 8 C pøíèinou zkreslených výsledkù. Pøi použití soupravy pro odbìr vzorkù Affirm VPIII nebo s tampóny dodanými v testovací soupravì pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII mohou být vzorky uchovávané pøed pøípravou déle než 1 h pøi pokojové teplotì nebo déle než 4 h pøi 2 až 8 C pøíèinou falešných výsledkù. Pøipravené vzorky uchovávané pøed zpracováním déle než 24 h pøi pokojové teplotì mohou dávat nepøesné výsledky. Pøi provádìní tohoto testu se teplota prostøedí musí pohybovat v rozmezí 22 až 28 C. Negativní výsledek pro druhy Candida, Gardnerella nebo Trichomonas nevyluèuje, že ve vzorcích od pacientek mùže být nukleová kyselina z ménì než 1 x 10 4 bunìk Candida, 2 x 10 5 CFU (kolonie tvoøících jednotek) G. vaginalis nebo 5 x 10 3 trichomonád. Test na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII detekuje pøítomnost G. vaginalis v koncentracích vyšších než 2 x 10 5 CFU (kolonie tvoøících jednotek) na vzorek pacientky. Diagnostická hodnota této detekèní hladiny není definitivní. Pøítomnost G. vaginalis sice naznaèuje možnost bakteriální vaginózy, neznamená však diagnostikování tohoto onemocnìní. Tak jako v mnoha jiných klinických situacích, ani zde diagnóza nemá být založena na výsledcích jednoho laboratorního testu. Výsledky je nutno interpretovat ve spojitosti s ostatními klinickými a laboratorními údaji dostupnými lékaøi, jako napø. ph, aminový zápach, klíèové buòky a charakteristiky vaginálního výtoku. Ženy s vaginálním výtokem je nutno vyšetøit na rizikové faktory (zánìt dìložního hrdla a zánìtlivé onemocnìní pánevních orgánù) a v pøítomnosti tìchto faktorù je vyšetøit na pøítomnost dalších organismù, vèetnì N. gonorrhoeae a C. trachomatis. Vaginitis/vaginóza je nejèastìji zpùsobená G. vaginalis, druhy Candida a T. vaginalis. Symptomy vaginitis lze pozorovat také u syndromu toxického šoku (zpùsobeného bakterií Staphylococcus aureus) nebo mohou být zpùsobeny nespecifickými faktory pøípadnì specifickým organismem. Mohou se vyskytnout smíšené infekce. Proto test indikující pøítomnost druhu Candida, G. vaginalis, nebo T. vaginalis nevyluèuje pøítomnost dalších organismù, vèetnì Mobiluncus mulieris, Mycoplasma hominis, nebo Prevotella bivia. Cryptococcus neoformans v koncentracích vyšších než 1 x 10 8 kvasinek/ml reaguje s testem na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII pro druh Candida. C. neoformans se nachází ve vagínì jen vzácnì. M. mulieris v koncentracích vyšších než 4 x 10 6 bakterií/ml a Bifidobacterium dentium v koncentracích vyšších než 8 x 10 5 bakterií/ml mohou nespecificky reagovat s testem na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII pro G. vaginalis. B. dentium se nachází ve vagínì vzácnì. Metoda testu na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII je urèena k použití se vzorky vaginální tekutiny od pacientek se symptomy vaginitis èi vaginózy. Úèinnost s jinými vzorky nebo jinými populacemi pacientek nebyla stanovena. Úèinnost tohoto testu se vzorky pacientek, odebranými bìhem nebo ihned po antimikrobiální terapii, není známa. Pøítomnost nebo absence druhù Candida, G. vaginalis nebo T. vaginalis nemùže být využita jako test terapeutického úspìchu nebo chyby. Falšování èinidel nebo nedodržení pøesných instrukcí vyložených v návodu k použití mùže nepøíznivì ovlivnit úèinnost tak, jak je popsáno na štítku. OÈEKÁVANÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA ÚÈINNOSTI Nezávislí výzkumníci provedli hodnocení testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na kvasinkách druhu Candida, na G. vaginalis a T. vaginalis ve vaginálních vzorcích. Vzorky byly od žen vykazujících symptomy vaginitis/vaginózy nebo od žen považovaných za vysoce rizikové z hlediska infekce. 21 Výzkumníci zaznamenali diagnózu bakteriální vaginózy, kandidózy nebo trichomoniázy. Byl také odebrán a zpracován vzorek pro analýzu testem na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII. Výzkumníci také odebrali vzorky, které byly odeslány do laboratoøe na kultivaci, izolaci a identifikaci a k pøípravì nátìrù pro analýzu barvením dle Grama. Candida spp. Citlivost a specifiènost testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na kvasinky druhu Candida byla stanovena srovnáním s konvenèními mikroskopickými metodami a s kultivací. Úèinnost testu Affirm VPIII na kvasinky druhu Candida a mikroskopické vyšetøení byly vyhodnoceny u 479 žen, které vykazovaly klinické pøíznaky a symptomy kvasinkové vaginitis a u 261 vysoce rizikových žen, které byly vyšetøeny z nìkterých jiných dùvodù, vèetnì tìhotenství (n=186), plánovaného rodièovství nebo proto, že byly ve styku s pacienty pozitivními na pøenosné pohlavní nemoci. To pøedstavuje celkem 740 testovaných pacientek. Jako srovnávací metoda bylo použito dosažení klinicky významné hladiny kvasinek zjištìné kultivaci (>10 4 CFU na ml vaginální tekutiny), protože v literatuøe bylo prokázáno, že je tato hladina spojena s kvasinkovou vaginitis. Podle testu Affirm VPIII a podle kultivace a izolace bylo pøibližnì 15 % testovaných vzorkù pacientek pozitivních na kvasinky na klinicky významné úrovni.

6 V pøípadech zdánlivì falešných pozitivních výsledkù, kdy byl Affirm VPIII pozitivní a srovnávací výsledky byly negativní, byly k potvrzení výsledku testu použity alternativní metody. Srovnaná citlivost a specifiènost èinila pro pacientky s poèáteèními vaginálními potížemi (n=479) 82 %/98,4 % a pro všechny pacientky (n=740) byla 81 %/98,2 %. Ve srovnání s klinicky významnou kultivací je test Affirm VPIII citlivìjší než identifikace kvasinek v nativním mikroskopickém preparátu nebo barvením dle Grama. Viz tabulka 1. Ve srovnání s klinicky významnou kultivací èinila nesrovnaná citlivost a specifiènost testu Affirm VPIII u pacientek s poèáteèními vaginálními potížemi (n=479) 79 %/95 % a u všech pacientek (n=740) byla 78 %/95,9 %. Viz tabulka 1. Gardnerella vaginalis Citlivost a specifiènost testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na G. vaginalis byla stanovena u 299 pacientek srovnáním s konvenèní mikroskopickou metodou a s kultivací. Test Affirm VPIII byl porovnán s klinicky významnými hladinami G. vaginalis, identifikovanými jako >10 5 CFU (kolonie tvoøících jednotek) na ml vaginální tekutiny. 13 Z 299 pacientek vyšetøovaných na BV bylo 51 % (152) pozitivních na základì bodovaného Gramova barvení a 56 % (168) bylo pozitivních na základì klinicky významných kultivací. V pøípadech zdánlivì falešných pozitivních výsledkù, kdy byl Affirm VPIII pozitivní a srovnávací výsledky byly negativní, byly k potvrzení výsledku the Affirm VPIII použity alternativní metody. Ve srovnání s klinicky významnými hladinami kultivací a s morfologií dle Gramova barvení èinila srovnaná citlivost/specifiènost testu Affirm VPIII u pacientek s klinickou BV dle 3 ze 4 kriterií dle Amstela (n=129) 98 %/100 % ve srovnání s kultivací a 95 %/100 % ve srovnání s morfologií. Srovnaná citlivost/ specifiènost testu Affirm VPIII u všech pacientek (n=299) èinila ve srovnání s klinicky významnými hladinami kultivací 89 %/99 % a ve srovnání s bodovaným barvením dle Grama èinila 84 %/100 %. Ve srovnání s identifikací G. vaginalis morfologií dle Gramova barvení nebo klinicky významnými hladinami kultivací byl test Affirm VPIII citlivý i specifický pøi vyhodnocení u všech žen. Viz tabulka 1. Ve srovnání s klinicky významnou kultivací a s barvením dle Grama èinila nesrovnaná citlivost/specifiènost testu Affirm VPIII u pacientek s klinickou BV dle 3 ze 4 kriterií dle Amstela (n=129) 98 %/41 % ve srovnání s kultivací a 95 %/83 % ve srovnání s barvením dle Grama. Nesrovnaná citlivost a specifiènost testu Affirm VPIII u všech pacientek (n=299) èinila ve srovnání s klinicky významnou kultivací 88 %/82 % a ve srovnání s barvením dle Grama èinila 84 %/96 %. Viz tabulka 1. Trichomonas vaginalis Citlivost/specifiènost testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na T. vaginalis byla stanovena u všech 852 pacientek srovnáním s konvenèní mikroskopickou metodou a s kultivací. Z 852 vyšetøovaných pacientek bylo 11 % (98) pozitivních na základì nativního mikroskopického preparátu a 13 % (111) bylo pozitivních na základì klinicky významné kultivace. V pøípadech zdánlivì falešných pozitivních výsledkù, kdy byl Affirm VPIII pozitivní a srovnávací výsledky byly negativní, byly k potvrzení výsledku the Affirm VPIII použity alternativní metody. Srovnaná citlivost/specifiènost testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na T. vaginalis èinila ve srovnání s nativním mikroskopickým preparátem 93 %/99,9 % a ve srovnání s klinicky významnou kultivací 90 %/99,9 %. V tomto klinickém hodnocení byl test na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII v citlivosti srovnatelný s 5 až 7denní kultivací a izolací T. vaginalis. Viz tabulka 1. Nesrovnaná citlivost a specifiènost testu Affirm VPIII u všech pacientek èinila ve srovnání s nativním mikroskopickým preparátem 92 %/98 % a ve srovnání s klinicky významnou kultivací (5-7 dnù) èinila 89 %/99 %. Viz tabulka 1. Smíšené infekce a BV Data v podmnožinì 289 pacientek, které se zúèastnily této klinické studie, byla shromáždìna tak, že ošetøující lékaø poskytoval diagnózy bakteriální vaginózy, kandidózy a trichomoniázy na základì výsledkù vyšetøení vaginálního výtoku, ph, zápachu aminù a nativního mikroskopického preparátu. Celková schopnost ošetøujícího lékaøe nahlásit diagnózu bakteriální vaginózy pomocí 3 ze 4 klinických znakù a symptomù byla 75 % (89/118). U žen, které kromì BV nemìly žádnou další pøíèinu vaginálních symptomù, byla tato schopnost lékaøe 82 % (79/96). U pacientek se smíšenými infekcemi, tj. kromì BV také kandidóza nebo trichomoniáza, však tato schopnost ošetøujícího lékaøe (citlivost) diagnostikovat BV èinila 45 % (10/22). Ošetøující lékaøi mìli vìtší potíže s diagnostikou BV v pøítomnosti smíšených infekcí, kdy byla citlivost jejich poèáteèní diagnózy 45%, než u jednoduchých infekcí, kdy byla citlivost jejich poèáteèní diagnózy 82%. Diagnóza BV byla u pacientek se smíšenými infekcemi podhodnocena. Výsledky neklinických studií Testem pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII byla testována specifiènost vùèi 88 izolátùm reprezentujícím 34 rùzných rodù mikroorganismù, identifikovaných Isenbergem et al. 22 jako klinicky relevantní pro urogenitální systém. Acinetobacter sp. (1) Corynebacterium spp.(1) Listeria monocytogenes (1) Porphyromonas sp. (1) Actinomyces sp. (1) Cryptococcus neoformans (1) Mobiluncus spp. (3) Propionibacterium sp. (1) Bacteroides spp. (4) Entamoeba sp. (1) Mycobacterium sp. (1) Pseudomonas sp. (1) Branhamella sp. (1) Enterobacteriaceae (5) Mycoplasma hominis (1) Staphylococcus spp. (3) Bifidobacterium sp. (1) Enterococcus sp. (1) Neisseria spp. (2) Streptococcus spp. (3) Campylobacter sp. (1) Fusobacterium sp. (1) Neisseria gonorrhoeae (1) Trichomonas vaginalis (9) Candida spp. (16) Gardnerella vaginalis (10) Peptococcus sp. (1) Ureaplasma urealyticum (1) Chlamydia trachomatis (2) Haemophilus ducreyi (1) Peptostreptococcus spp. (3) Veillonella sp.(1) Clostridium spp. (2) Lactobacillus spp. (3) Prevotella spp.(2) Kromì Cryptococcus neoformans a Candida sp. byly v koncentraci 10 8 organismù/ml všechny z tìchto organismù nereaktivní na Candida sp. v testu Affirm VPIII. Kromì M. mulieris, B. dentium a G. vaginalis byly v koncentraci 10 8 organismù/ml všechny z tìchto organismù v testu Affirm VPIII nereaktivní na G. vaginalis. Bakterie M. mulieris byla nereaktivní v koncentraci 4 x 10 6 bakterií/ml a B. dentium byla nereaktivní pøi 8 x 10 5 bakterií/ml. B. dentium je z vagíny izolováno pouze velmi vzácnì. 23 Vìtšina Bifidobakterií a kmeny B. dentium jsou izolovány z jiných èástí tìla než z vagíny nebo urogenitálního traktu. Kromì T. vaginalis byly v koncentraci 10 8 organismù/ml všechny z tìchto organismù v testu Affirm VPIII nereaktivní na T. vaginalis.

7 Analytická citlivost Test Affirm VPIII mùže u kvasinek Candida sp. detekovat 1 x 10 4 CFU (kolonie tvoøících jednotek) kvasinek Candida sp. v logaritmické fázi na jedno stanovení, 2 x 10 5 CFU G. vaginalis v logaritmické fázi na jedno stanovení a 5 x 10 3 trichomonád na jedno stanovení. Rušivé látky V klinických studiích nebyl stanoven žádný dùkaz interference u vaginálních lubrikantù, prostøedkù k mytí vagíny, menses nebo spermicidù. V analytických studiích nebyl zjištìn žádný dùkaz interference s vaginálními lubrikanty na bázi vody. Reprodukovatelnost Reprodukovatelnost výsledkù systému Affirm v rámci jednoho bìhu a mezi bìhy byla hodnocena na tøech typických klinikách tøemi rùznými uživateli (zkušené zdravotní sestry, používající test poprvé). Každé pracovištì vyhodnocovalo 24 kódovaných vzorkù skládajících se ze 12 pozitivních a 12 negativních vzorkù. Na každém pracovišti byly provedeny ètyøi bìhy po šesti vzorcích. Na každém z tìchto tøí pracovišť bylo dosaženo úplné shody výsledkù pro každý vzorek, èímž byla demonstrována reprodukovatelnost výsledkù a snadné používání systému Affirm v rámci jednoho bìhu a mezi bìhy i mezi pracovišti. DOSTUPNOST Kat. èíslo Popis Affirm VPIII Microbial Identification Test, 24 testù Affirm VPIII Microbial Identification Test, 120 testù Affirm VPIII Bulk Sample Collection Swabs (tampóny pro odbìr vzorkù ve velkém balení), 100 tampónù, Affirm VPIII Sample Collection Sets (soupravy pro odbìr vzorkù), 24 souprav, Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System (zaøízení pro 72h pøepravu), 100 zaøízení BD MicroProbe Processor (120 V) BD MicroProbe Processor, (220/240 V) LITERATURA 1. Kent, HL. Am J. Obstet Gynecol; 165 (4 Pt 2):p ;Oct Vulvovaginitis ACOG Technical Bulletin. American College of Obstetricians and Gynecologists 3. Sobel, JD. Med Clin North Am; 74 (6) p ; Nov Gravett MG, HP Nelson, T DeRouen, et al J Am Med Assoc 256: Faro S J Reprod Med 34: Gravett MG, D Hummel, DA Eschenbach, et al Obstet Gynecol 67: McGregor JA, JI French, K Seo Am J Obstet Gynecol 165: McGregor JA, JI French, R Richter, et al Am J Obst Gynecol 163: Hillier SL, NB Kiviat, C. Critchlow, et al. Abstract presented at IDSOG, Aug. 6-8, San Diego, pg Spiegel, CA, R Amse, and KK Holmes J Clin Micro 18: Krieger JN Invest Urog 18: Rein MF Trichomonas vaginalis. In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 3rd ed. Mandell GL, RG Douglas, Jr, and JE Bennett (eds). New York: Churchill Livingstone Inc., p Martius J, MA Krohn, SL Hillier, et al Obstet Gynecol 71: Nugent, RP, MA Krohn and SL Hillier J Clin Microbiol. 29: Morton K, L Regan, S Sprige, and E Houang Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 37: Soper DE, RC Bump, and WG Hurt Am J Obstet Gynecol 163: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 18. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Data is on file at Becton, Dickinson and Company. 22. Isenberg, Henry D, and Richard F D Amato Manual of Clinical Microbiology, 5th ed, Ballows, Hausler, Herrman, Isenberg, Shadomy (ed), ASM, Washington, DC, p Bergey s Manual of Systematic Bacteriology, Vol. 2. PHA Sneath, NS Mair, ME Sharpe, JG Holt (eds), Baltimore, Williams and Wilkens p

8 TABULKA 1 SROVNANÉ Symptomatické pacientky Affirm VPIII Nativní mikroskopický preparát Gramovo barvení ORGANISMUS Ref. metoda Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Candida sp. Kultivace 82,3 % 98,4 % 95,2 % 71,9 % 92,2 % 88,1 % 45,6 % 99,6 % 90,3 % 79/96 377/ /479 69/96 353/ /479 26/57 271/ /329 G. vaginalis Gramovo barvení 95,2 % 100 % 95,3 % 118/124 5/5 123/129 Kultivace 98,3 % 100 % 98,4 % 118/120 9/9 127/129 Všechny pacientky Affirm VPIII Nativní mikroskopický preparát Gramovo barvení ORGANISMUS Ref. metoda Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Candida sp. Kultivace 80,6 % 98,2 % 95,3 % 60 % 94,0 % 88,2 % 44,4 % 99,3% 92,1 % 100/ / /740 74/ / /740 28/63 418/ /484 G. vaginalis Gramovo barvení 83,8 % 100 % 89,0 % 171/204 95/95 266/299 Kultivace 89,0 % 99,1 % 92,6 % 170/ / /299 T. vaginalis Nativní mikroskopický 92,8 % 99,9 % 98,9 % preparát 103/ / / denní kultivace 89,6 % 99,9 % 98,5 % 82,6 % 99,6 % 97,3 % 103/ / /852 95/ / /852 NESROVNANÉ Symptomatické pacientky Affirm VPIII Nativní mikroskopický preparát Gramovo barvení ORGANISMUS Ref. metoda Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Candida sp. Kultivace 79,3 % 95,0 % 92,3 % 67,1 % 88,9 % 85,2 % 42,6 % 98,5% 89,4 % 65/82 377/ /479 55/82 353/ /479 23/54 271/ /329 G. vaginalis Gramovo barvení 95,1 % 83,3 % 94,6 % 117/123 5/6 122/129 Kultivace 98,1 % 40,9 % 88,4 % 105/107 9/22 114/129 Všechny pacientky Affirm VPIII Nativní mikroskopický preparát Gramovo barvení ORGANISMUS Ref. metoda Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Candida sp. Kultivace 78,0 % 95,9 % 93,2 % 54,1 % 91,8 % 86,2 % 41,7 % 98,6 % 91,5 % 85/ / /740 59/ / /740 25/60 418/ /484 G. vaginalis Gramovo barvení 83,5 % 96,0 % 87,6 % 167/200 95/99 262/299 Kultivace 87,5 % 81,7 % 84,9 % 147/ / /299 T. vaginalis Nativní mikroskopický 91,8 % 98,1 % 97,4 % preparát 90/98 740/ / denní kultivace 89,2 % 99,3 % 98,0 % 82,0 % 99,1 % 96,8 % 99/ / /852 91/ / /852 *Citlivost = TP/(TP+FN); specifiènost = TN/(TN+FP); pøesnost (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)

9

10 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. Proclin is a trademark of Rohm and Haas Co. BD, BD Logo, MicroProbe and Affirm are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2009 BD.

Directigen Flu + Pro diferencované a pøímé zjiš ování antigenù chøipky a Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U L006712J 2006/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Test Directigen Flu + je rychlým in vitro imunoanalytickým

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

TOYO D I A G N O S T I C S

TOYO D I A G N O S T I C S TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Jednokrokový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru/ v moči Pouze pro profesionální použití in vitro Rychlý kazetový test pro stanovení chlamydiového

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení HIV combo REF A59428 Použití Analýza Access HIV combo slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M

Více

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

Pall ebds REF: 400-03E

Pall ebds REF: 400-03E Èesky Pall ebds REF: 00-0E VZORKOVÁ SADA PALL ebds Systém k detekci bakterií pro testování produktù z trombocytù a deleukotizovan ch erytrocytù. K diagnostickému pouωití in vitro. NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM.

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit EPO-Trac TM 125 I RIA Kit For the quantitative determination of Erythropoietin in serum or plasma Instruction Manual Manuel d Instructions Testanleitung Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Manual

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 5 2001 zemìdìlské aktuality Z OBSAHU Krátké zprávy Zemìdìlská praxe Poznatky Lidská výživa Zahradnictví Poèet zemìdìlských ekologických podnikù v Evropské unii Krátké zprávy Úspìch nìmeckého agrárního

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více