B Affirm VPIII. Microbial Identification Test JAA 2009/01 Èesky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B Affirm VPIII. Microbial Identification Test. 670160JAA 2009/01 Èesky"

Transkript

1 B Affirm VPIII Microbial Identification Test Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku JAA 2009/01 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Affirm VPII Microbial Identification Test (Testovací souprava pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII) je testovací souprava s DNA-sondou, urèená pro detekci a identifikaci nukleových kyselin z druhù Candida spp., Gardnerella vaginalis a Trichomonas vaginalis ve vzorcích vaginální tekutiny od pacientek s pøíznaky vaginitidy èi vaginózy. SOUHRN A VYSVÌTLENÍ Vaginitis (kolpitida, vaginitida), jedna z nejbìžnìjších potíží v klinické medicínì, odpovídá každoroènì za více než 10 milionù ambulantních návštìv. 1 Dìlí se do tøí hlavních kategorií: bakteriální vaginóza (BV), kvasinková vaginitis (kandidóza) a vaginitis zpùsobená prvokem T. vaginalis (trichomoniáza). BV je nejbìžnìjší vaginální infekcí a v závislosti na populaci pacientek zodpovídá za 15 až 50 % pøípadù vaginitidy èi vaginózy. 2,3 Aèkoli G. vaginalis již není považována za jediného etiologického èinitele BV, je stále považována za jednoho z hlavních pùvodcù infekcí, pøi nichž dochází ke zvýšení poètu anaerobních bakterií a poklesu normální flory laktobacilù. Komplikace spojené s BV mohou být obzvlášť významné u tìhotných žen, kde zvyšují riziko nežádoucího ukonèení tìhotenství 4,5 vèetnì pøedèasných porodních bolestí 6 a pøedèasného porodu. 7,8 Nejnovìjší údaje navíc naznaèují, že bakterie spojené s BV mohou být v endometriu pùvodcem endometritidy a zánìtlivého onemocnìní pánevních orgánù (PID - pelvic inflammatory disease), které není závislé na infekci Neisseria gonorrhoeae a Chlamydia trachomatis. 9 BV je také rizikovým faktorem pro vznik celulitidy (zánìtu tkánì) post-hysterektomické manžety. 10 Vaginální kandidóza je druhou nejèastìjší formou vaginální infekce pozorovanou v rùzných klinických situacích. 3 V prùbìhu svého života zažijí tøi ètvrtiny všech dospìlých žen alespoò jednu epizodu vaginální kandidózy, pøièemž 40 až 50 % zakusí i druhou epizodu. Pøibližnì 5 % dospìlé ženské populace trpí recidivující, èasto vzdorující kvasinkovou infekcí. 3 Trichomoniáza, pohlavnì pøenosná nemoc, která v USA nemusí být hlášena zdravotním úøadùm, postihuje podle odhadù celosvìtovì 180 milionù osob roènì. 11 Poèet žen, které se ve Spojených státech každý rok nakazí trichomoniázou, je odhadován na 3 miliony. 12 Tìhotné ženy s pozitivní T. vaginalis mívají s vìtší pravdìpodobností pøedèasné prasknutí blan, 7 i pøedèasné porodní bolesti a porod. 13 T. vaginalis je rizikovým faktorem pro vznik pooperaèních gynekologických infekcí. 14,15 T. vaginalis je také rizikovým faktorem pro vznik celulitidy (zánìtu tkánì) post-hysterektomické manžety. 16 Mezi laboratorní metody identifikace tìchto organismù patøí mikroskopické vyhodnocení, aminová zkouška, Gramovo barvení, mìøení ph a kultivace. PRINCIP METODY Testovací souprava pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII Microbial Identification Test je založena na principu hybridizace nukleových kyselin. Pøi testech využívajících tento princip se na sebe vážou komplementární vlákna nukleových kyselin tak, aby vytvoøily specifické dvouvláknové komplexy zvané hybridy. Test používá pro každý organismus dvì odlišné sondy jednovláknové nukleové kyseliny, záchytnou sondu a vybarvovací sondu, které jsou komplementární k jedineèným genetickým sekvencím cílového organismu. Záchytné sondy jsou imobilizovány na nosièi uloženém v kartì pro analýzu sondou (PAC - Probe Analysis Card), která obsahuje pro každý cílový organismus samostatný nosiè. Vybarvovací sondy jsou obsaženy v reagenèní kazetì s více jamkami (RC - Reagent Cassette). Bìhem pøípravy vzorku je vzorek zahøíván a pùsobí na nìj lytický roztok (L - Lysis Solution). Tím je rozrušena stìna organismu a uvolnìna analyzovaná nukleová kyselina. Je pøidán druhý roztok, roztok pufru (B - Buffer Solution). Tento roztok stabilizuje nukleovou kyselinu a nastaví pøísnost podmínek nutných pro specifickou hybridizaci. V této fázi je vzorek spolu s PAC pøidán do první jamky reagenèní kazety (RC) a je zahájeno automatické zpracování vzorku. Analyzátor BD MicroProbe Processor pøenáší kartu PAC z jedné jamky reagenèní kazety (RC) do další. K hybridizaci dochází na nosièi na kartì PAC v první a druhé jamce reagenèní kazety (RC). Hybridizace analyzované nukleové kyseliny se záchytnou sondou na nosièi probíhá v jamce 1 a hybridizace vybarvovacích sond probíhá v jamce 2. Všechny nenavázané složky vzorku a sondy jsou odmyty v jamce 3. V jamce 4 se váže enzymový konjugát na zachycený analyt. Nenavázaný konjugát je vymýván v jamkách 5 a 6. Je-li na nosièi navázán enzymatický konjugát, pak je v jamce 7 pøemìnìn indikaèní substrát na modøe zbarvený produkt. Posledním krokem je odeèet výsledného vybarvení na nosièích pro každý cílový organismus a kontrolách. ÈINIDLA Dodané materiály Karty pro analýzu sondou (PAC) (24 nebo 120 testù): Jednotlivì balené karty, zabalené do savého papíru zvlhèeného roztokem obsahujícím jako konzervaèní prostøedek azid sodný (0,1 %, váhových/obj.). Každá karta obsahuje následujících pìt nosièù: Negativní kontrolu, Trichomonas, Gardnerella, Candida a pozitivní kontrolu.

2 Reagenèní kazety (RC) (24 nebo 120 testù) : Èinidla jsou zatavená ve fólií pokrytých kazetách s nìkolika jamkami. Každá kazeta má sedm jamek. Tyto jamky obsahují, zepøedu dozadu: Jamka è. 1 Prostor na vzorek od pacientky, je dodávána prázdná. Jamka è. 2 Hybridizaèní roztok, 350 µl: vybarvovací sonda, formamid, pufrovaný chaotropní roztok. Jamka è. 3 Promývací roztok, 750 µl: detergent, roztok pufru, konzervaèní látka (Proclin) Jamka è. 4 Konjugát, 500 µl: enzymatický konjugát, konzervaèní látka (Proclin) Jamka è. 5 Promývací roztok, 750 µl: detergent, roztok pufru, konzervaèní látka (Proclin) Jamka è. 6 Promývací roztok, 750 µl: detergent, roztok pufru, konzervaèní látka (Proclin) Jamka è. 7 Substrátový pufr, 500 µl: pufrovaný roztok peroxidu Roztok substrátu (S - Substrate Solution), (Èervený uzávìr, 3,4 ml pro 24 testù; lahvièka, 12 ml pro 120 testù): Samostatnì balený roztok ve fóliovém sáèku; indikaèní substrát, stabilizátor, alkohol Lytický roztok (L), (Modrý uzávìr, 10,8 ml pro 24 testù; lahvièka, 48 ml pro 120 testù): detergent, roztok pufru, konzervaèní látka (Proclin) Roztok pufru (B), (Zelený uzávìr, 15 ml pro 24 testù; lahvièka, 72 ml pro 120 testù): pufrovaný chaotropní roztok, formamid Filtraèní špièky (FT - Filter Tips) (24 nebo 120 testù) Víèka pro odbìr vzorkù (SCC - Sample Collection Caps) (24 testù)* Zkumavky pro odbìr vzorkù (SCT - Sample Collection Tubes) (24 testù)* Jednotlivì balené sterilní tampóny na výtìr s naøíznutou rukojetí (24 testù)* *Není souèástí sady se 120 testy. Nutný, ale nedodaný materiál Lze objednat u firmy BD: Zaøízení pro pøepravu pøi okolní teplotì Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Soupravy pro odbìr vzorkù Affirm VPIII Sample Collection Sets Analyzátor BD MicroProbe Processor Lytická jednotka BD MicroProbe Lysis Block Teplomìr Vhodné pipety pro aplikaci 120 testù lytického roztoku a pufrovacího roztoku Varování a upozornìní Pro diagnostické použití in vitro. Pøed použitím si pozornì pøeètìte veškeré pokyny. Pro odbìr vzorkù používejte pouze zaøízení pro transport pøi teplotì okolí Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System, soupravu pro odbìr vzorkù Affirm VPIII Sample Collection Set nebo tampóny dodané v testovací soupravì pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII Microbial Identification Test Kit. Používejte pouze vzorky vaginální tekutiny od pacientek se symptomy vaginitis èi vaginózy. Pøi každé analýze sledujte teplotu lytické jednotky (85 ±5 C) a zkontrolujte, zda je teplota okolí mezi 22 a 28 C. Roztok substrátu (S): Látka osahuje alkohol a je hoølavá. Nevystavujte pøílišnému teplu, jiskøení a ohni. Nádobu vždy dobøe uzavøete, abyste zabránili odpaøování. Papírový ubrousek, do kterého je zabalena PAC: Papírový ubrousek je zvlhèen roztokem azidu sodného (0,1 %, w/v). Azid sodný je prudce jedovatý pøi vdechnutí, kontaktu s kùží a pøi požití. Pøi styku s kyselinami uvolòuje prudce jedovatý plyn. Dojdeli ke styku s kùží, okamžitì omyjte zasažené místo dostateèným množstvím vody. Èinidla obsahují složky, které mohou být pøi styku s kùží, oèima nebo sliznicemi dráždivé nebo žíravé. Pøi manipulaci s nimi používejte rukavice, ochranné brýle a laboratorní plášť a dodržujte bìžné bezpeènostní pøedpisy. Pøi požití vyhledejte lékaøskou pomoc. Pøi styku s kùží nebo oèima opláchnìte nadbytkem vody. V klinických vzorcích se mohou vyskytovat patogenní mikroorganismy vèetnì virù hepatitidy a viru lidské imunodeficience (AIDS). Pøi manipulaci se všemi pøedmìty kontaminovanými krví a ostatními tìlesnými tekutinami je nutné dodržovat "standardní bezpeènostní opatøení" a smìrnice dané instituce. Je nutno stanovit metody správné manipulace a likvidace. Rozlité vzorky pacientù ihned setøete a desinfikujte vhodným desinfekèním prostøedkem. S použitými èisticími materiály zacházejte jako s nebezpeèným biologickým odpadem. Nepoužívejte sterilní tampóny, je-li jejich balení otevøeno nebo poškozeno. Nedotýkejte se nosièe. Zabraòte kontaminaci špièek láhví s kapátkem. Nepoužívejte èinidlo po uplynutí doby použitelnosti. Pøíprava èinidel Všechna èinidla jsou dodávána pøipravená k okamžitému použití. Skladování èinidel Je-li testovací souprava Affirm VPIII skladována pøi teplotì 2 až 8 C, je stabilní až do konce doby použitelnosti, uvedené na krabici soupravy. Jinak ji skladujte pøi pokojové teplotì (do 30 C) maximálnì 3 mìsíce. Veškerá èinidla a karty PAC musí být pøed použitím temperovány na teplotu 22 až 28 C. Po otevøení je výhodné skladovat všechna èinidla pøi pokojové teplotì. Jsou-li uchována v chladu, nechte je pøed použitím temperovat pøi pokojové teplotì minimálnì 30 min. POZNÁMKA: Roztok pufru (B) v chladu precipituje. Nechte roztok ohøát na pokojovou teplotu alespoò 30 min a pak lahvièku 10 až 15 s protøepávejte, až se precipitát rozpustí.

3 Známky nestálosti Známky možného rozkladu èinidla, které lze pozorovat na konci analýzy, jsou: pozitivní kontrola, která NENÍ modrá; negativní kontrola, která NENÍ bezbarvá. ODBÌR A PØEPRAVA VZORKÙ Odbìr vzorku Odbìr vzorku je kritickým krokem. Personál odebírající vzorky vaginální tekutiny musí být velmi dobøe vyškolen, aby se možnost odbìru nevhodného vzorku snížila na minimum. Pro odbìr vzorkù používejte pouze zaøízení pro transport pøi teplotì okolí Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System, soupravu pro odbìr vzorkù Affirm VPIII Sample Collection Set nebo tampóny dodané v testovací soupravì pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII Microbial Identification Test Kit. Pro ostatní testy, napø. kultivaci nebo vzorky na podložním sklíèku používejte samostatné tampóny. Odbìr vaginálního vzorku 1. Zkumavku pro odbìr vzorku (SCT) oznaète údajem identifikujícím pacientku. Uveïte èas odbìru vzorku. 2. Uložte pacientku do polohy pro vyšetøování pánve. Zaveïte zrcátko do vagíny, což umožní vizualizaci zadní poševní klenby.* 3. Sterilním tampónem odeberte vzorek ze zadní poševní klenby. Dvakrát nebo tøikrát otoète tampónem nebo jej poválejte po poševní stìnì tak, aby se celý obvod tampónu dotknul poševní stìny. Pøi vyjímání tampónu proveïte výtìr i z boèní poševní stìny. 4. Ihned vložte tampón do zkumavky pro odbìr vzorku (SCT). 5. Když se tampón dotknul DNA odbìrové zkumavky, uchopte naøíznuté držátko tampónu tìsnì nad koncem zkumavky a ohýbejte je až se tampón zlomí. Když je tampón zcela zasunutý do odbìrové zkumavky, je záøez na tampónu pøibližnì 1 cm nad koncem odbìrové zkumavky. Ulomený zbytek držátka zahoïte do nádoby na infekèní odpad. 6. Pøes vyènívající konec tampónu nasaïte víèko a pevnì je pøitlaète na zkumavku. Když je víèko správnì nasazeno na zkumavce, pak zaklapne. *Bìhem klinických studií byly pracovištím poskytnuty pokyny k používání nelubrikovaných zrcátek. Viz èást Interferující látky. Skladování a pøeprava vzorku S použitím zaøízení Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System pro transport pøi teplotì okolí (ATTS): Je-li vzorek uložen pøi teplotì okolí (15 až 30 C), nemá doba mezi odbìrem vzorku a pokraèováním v jeho pøípravì pøekroèit 72 h. Toto zaøízení bylo také provìøeno pro pøepravu v chlazeném stavu (2 až 8 C). Nezávisle na tom, zda je použita souprava pro odbìr vzorku Affirm VPIII Sample Collection Set nebo tampóny ze soupravy Affirm VPIII Microbial Identification Test Kit, nemá celková doba mezi vložením tampónu s výtìrem do zkumavky pro odbìr vzorku a následným zpracováním vzorku pøesáhnout 1 h, je-li vzorek uložen pøi pokojové teplotì, nebo 4 h, je-li vzorek uložen pøi 2 až 8 C. POSTUP Pøed pokraèováním v práci si pozornì pøeètìte veškeré pokyny. Pøíprava vzorku Viz. grafická znázornìní postupu práce, dodaná s pøístrojem BD MicroProbe Processor 1. Zkontrolujte, zda má lytická jednotka BD MicroProbe Lysis Block teplotu 85 ± 5 C, a zda èinidla mají teplotu C a jsou dobøe promíchána. 2. Odzátkujte zkumavku pro odbìr vzorku (SCT) a ovìøte, že tyèinka tampónu pevnì drží ve víèku. Do zkumavky pøidejte 12 kapek nebo napipetujte 0,4 ml lytického roztoku (L). Pøi kapání držte láhev s kapátkem ve svislé poloze. 3. Tampónem míchejte obsah zkumavky prudkými víøivými pohyby a posouváním tampónu nahoru a dolù po stìnì zkumavky nejménì 10 s. 4. Tampón s víèkem vložte zpìt do zkumavky a znovu ji zavøete, aby se obsah neodpaøoval. 5. Zkumavku vložte do jamky lytické jednotky, aby se zahøála. 6. Zkumavku inkubujte v lytické jednotce 10 min (alespoò 10 min, ne však déle než 20 min). Pro tento krok použijte èasový spínaè. 7. Vyjmìte zkumavku z lytické jednotky. 8. Do zkumavky s tamponem pøidejte 12 kapek nebo napipetujte 0,6 ml dobøe promíchaného roztoku pufru (B). Dbejte na to, abyste se koncem lahvièky s kapátkem nedotkli zkumavky. 9. Zkumavku tìsnì uzavøete víèkem a protøepejte ji deseti svižnými pohyby nahoru a dolù. 10. Než budete pokraèovat automatickým zpracováním pøipraveného vzorku, vymaèkejte z tampónu co nejvíce tekutiny tak, že tampón zvednete nad hladinu a silnì jej tlaèíte na stìnu zkumavky nejménì 10 s. Tampóny zahoïte do nádoby na nebezpeèný biologický odpad. Na každou zkumavku pro odbìr vzorku (SCT) pevnì nasaïte filtraèní špièku (FT). POZNÁMKA: Pøipravené vzorky mohou být skladovány pøi pokojové teplotì až 24 h. Automatické zpracování Poznámka: Než budete pokraèovat, ovìøte si, že mají všechna èinidla teplotu C. Pøi každém bìhu testu si ovìøte, že je teplota okolí v rozmezí 22 až 28 C.

4 Viz grafická znázornìní postupu práce, dodaná s pøístrojem BD MicroProbe Processor 1. Není-li v pøístroji BD MicroProbe Processor již vložena programová karta Affirm VPIII Microbial Identification Test Program Card, zasuòte ji do štìrbiny vpravo na pøední stranì pøístroje, tištìnou stranou vzhùru tak, aby šipka smìøovala k pøístroji. Pøi vkládání programové karty musí být pøístroj vypnutý. Je-li pøístroj vypnutý, nesvítí na ovládacím panelu žádné kontrolky. 2. Zapnìte pøístroj. Bìhem tohoto poèáteèního kroku se pøesune rameno pøístroje do své výchozí polohy Home. V prùbìhu analýzy postupujte podle pokynù na displeji pøístroje. Potøebujete-li další pomoc, stisknìte tlaèítko nápovìdy [HELP]. 3. Z pøístroje vyjmìte podnos pro kazety. Vzorky se pøidávají snadnìji, je-li podnos mimo pøístroj. 4. Pro každý testovaný vzorek zvolte jednu reagenèní kazetu (RC) a na jejím pøedním konci ji permanentním znaèkovaèem (fixou) oznaète identifikaèním údajem pacienta nebo vzorku. Z kazety opatrnì stáhnìte krycí fólii tak, že ji zvedáte od konce, na nìmž NENÍ vzhùru ohnutý jazýèek. Reagenèní kazety (RC) položte na podnos pro kazety. Pøi vkládání kazet postupujte od støedu do stran a co možná nejrovnomìrnìji vyrovnávejte poèet kazet na každé stranì ramene. 5. Otevøete sáèek s kartou PAC, mírnì ji povytáhnìte ze sáèku a na vyhrazeném místì na ni napište identifikaèní kód pacienta nebo vzorku. 6. Stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Pøístroj vás požádá o pøidání substrátu pokynem "Add Substrate." Do jamky è. 7 reagenèní kazety (RC) pøidejte 4 kapky (0,1 ml) roztoku substrátu (S). Lahvièku uzavøete víèkem, aby se její obsah neodpaøoval. 7. Stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Pøístroj vás požádá o pøidání vzorku pokynem "Add Sample". Spárujte každou vzorkovou zkumavku (SCT), opatøenou filtraèní špièkou (FT), s odpovídajícím zpùsobem oznaèenou reagenèní kazetou (RC). Pøevraťte vzorkovou zkumavku (SCT) a pevným zmáèknutím vyprázdnìte celý její obsah pøes filtraèní špièku (FT) do jamky è.1 pøíslušné reagenèní kazety (RC). Zkumavku od vzorku pacienta zahoïte do nádoby na nebezpeèný biologický odpad. Pìna na filtraèní špièce je dobrým indikátorem, že byl pøeveden celý vzorek. 8. Stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Pøístroj vás požádá o vložení karty PAC pokynem "Place PAC". Vložte oznaèenou kartu do jamky 1 odpovídajících a popsaných reagenèních kazet (RC). Nedotýkejte se nosièe. 9. Stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Pøístroj vás požádá o vložení podnosu pokynem "Place Caddy". Opatrnì, abyste nerozlili èinidla, vložte podnos s kazetami zpìt do pøístroje. Dbejte na to, aby podnos bezpeènì dosedl na všechny ètyøi pozièní kolíky. 10. Opìt stisknìte spouštìcí tlaèítko [RUN]. Rameno pøístroje se zaène pohybovat vpøed. Pøístroj automaticky uchopí karty PAC a bìhem postupu testu je bude pøesouvat. Pøístroj zahájí postupné zpracování a zobrazí doporuèení - "Please wait. Processing 32:50" (Prosím èekejte. Spracovávám 32:50), s uvedením zbývajících minut. Na konci zpracování pøístroj pípne a nabídne kartu PAC k vyjmutí. 11. Vyjmìte kartu a jemnì ji osušte pøiložením papírové utìrky. Co nejdøíve po dokonèení testu vyhodnoťte výsledky pro každý vzorek. Kartu prohlížejte na bílém pozadí, za normální intenzity osvìtlení. Poznámka: Døíve než stisknete tlaèítko [RUN] a spustíte druhý bìh, vyjmìte karty PAC z pøístroje. KONTROLA KVALITY Test Affirm VPIII obsahuje ke každé kartì PAC dvì vnitøní kontroly: Nosiè s pozitivní kontrolou a nosiè s negativní kontrolou. Tyto kontrolní nosièe jsou testovány souèasnì se vzorkem každého pacienta. Tak je zajištìna správná funkce karty PAC, reagenèní kazety (RC) a pøístroje. Pozitivní kontrola také eliminuje interferenci ve vzorku. Negativní kontrola také eliminuje vliv nespecifických vazeb ve vzorku. Pøi správné funkci testu bude po zpracování nosiè pozitivní kontroly modrý a nosiè negativní kontroly zùstane bezbarvý (tj. bez modré barvy). Pokud pozitivní kontrola nezmodrá nebo negativní kontrola nezùstane bezbarvá, výsledky testu jsou neplatné a získané výsledky nehlaste. U každé šarže èinidel je nutno otestovat správnou lýzu vzorku a uvolnìní cílové nukleové kyseliny pomocí stìru èerstvé kontrolní kultury (po h rùstu), nebo pomocí komerènì pøipraveného stìru Candida albicans (ATCC 18804, 14053, nebo 60193). Protože Trichomonas vaginalis a Gardnerella vaginalis lyzují snadnìji než kmeny kvasinky Candida, k ovìøení lýzy staèí otestovat kvasinky Candida. Lýza vzorku je pøimìøená, pokud je výsledkem testu na Candida albicans modrý nosiè detekující rod Candida, bezbarvý nosiè detekující rod Gardnerella, bezbarvý nosiè detekující rod Trichomonas, a pøijatelný výsledek u vnitøních kontrol (napø. modrá pozitivní kontrola a bezbarvá negativní kontrola. Chcete-li si dále ovìøit funkènost testu, lze provést další testování s testy na kmeny C. albicans (ATCC 10231), T. vaginalis (ATCC 30001) a G. vaginalis (ATCC 14018) za použití èerstvých indikaèních kultur tìchto kmenù (po h rùstu) nebo komerènì pøipraveného stìru. Pokud provádíte kontrolní test na všechny tøi uvedené organismy, zajistìte pøijatelnost výsledkù obou vnitøních kontrol (napø. modrá pozitivní a bezbarvá negativní kontrola). Výsledky pak interpretujte takto: 1. Pokud budou nosièe všech tøí organismù modré, lze uvést do zprávy všechny výsledky pacientù. 2. Pokud nezmodrá nosiè detekující rod Candida, celý kontrolní bìh je neplatný. Selhání kontroly je nutno vyšetøit. Hodnoty pacientù nelze uvést do zprávy. Další pomoc vám poskytne místní zástupce spoleènosti BD. 3. Pokud nosièe k detekci rodù Candida a Gardnerella zmodrají, ale nosiè Trichomonas nikoli, kontrolní bìh je platný pro výsledky rodù Candida a Gardnerella. Do zprávy lze uvést pouze výsledky pacientù týkající se pøítomnosti rodù Candida a Gardnerella. Selhání kontroly je nutno vyšetøit. Další pomoc vám poskytne místní zástupce spoleènosti BD. 4. Pokud nosièe k detekci rodù Candida a Trichomonas zmodrají, ale nosiè Gardnerella nikoli, kontrolní bìh je platný pro výsledky rodù Candida a Trichomonas. Do zprávy lze uvést pouze výsledky pacientù týkající se pøítomnosti rodù Candida a Trichomonas. Selhání kontroly je nutno vyšetøit. Další pomoc vám poskytne místní zástupce spoleènosti BD. Požadavky kontroly jakosti musí být provedeny v souladu s platnými místními a státními zákony popø. požadavky pro akreditaci a se standardními postupy kontroly jakosti vaší laboratoøe. Vhodné kontrolní postupy doporuèujeme nastudovat z pøíslušných pokynù americké normotvorné organizace CLSI (døíve NCCLS) a pøedpisù daných programem CLIA amerického úøadu FDA.

5 INTERPRETACE VÝSLEDKÙ Výsledky jsou stanoveny podle pøítomnosti nebo absence vybarvení na testovacím nosièi. Pøítomnost jakéhokoli modrého zabarvení na urèitém nosièi, pozorovaném na bílém pozadí, je pozitivním výsledkem pro odpovídající organismus. Nepøítomnost jakéhokoli viditelného modrého zabarvení na nosièi je negativním výsledkem. Pozitivní výsledek pro druhy Candida, Gardnerella nebo Trichomonas znamená, že je ve vzorku pøítomná nukleová kyselina specifická pro druhy Candida (C. albicans, C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis), G. vaginalis nebo T. vaginalis a indikuje, že pacientka má kandidózu, bakteriální vaginózu nebo trichomoniázu, je-li tento nález konsistentní s klinickými znaky a symptomy. Simultánní infekce více než jedním organismem jsou bìžné. Negativní výsledky testù na druhy Candida, Gardnerella nebo Trichomonas naznaèují, že pacientka nemá kandidózu, bakteriální vaginózu nebo trichomoniázu, je-li tento nález konsistentní s klinickými znaky a symptomy. OMEZENÍ METODY Zkouška je urèena k používání se zaøízením pro transport pøi teplotì okolí Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System, soupravou pro odbìr vzorkù Affirm VPIII Sample Collection Set nebo s tampóny dodanými v testovací soupravì pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII Microbial Identification Test Kit. Jiné metody odbìru nebyly hodnoceny. K zajištìní optimálních výsledkù testu je nutný vhodný zpùsob odbìru vzorkù. Výsledky testu mohou být ovlivnìny nesprávnými odbìry vzorkù, manipulací s nimi nebo nevhodnými podmínkami pro uložení vzorkù. Negativní výsledek testu nevyluèuje možnost vaginitis èi vaginózy. Pøi použití pøepravního systému Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System mohou být vzorky uchovávané déle než 72 h pøi teplotì okolí (15 až 30 C) nebo pøi 2 až 8 C pøíèinou zkreslených výsledkù. Pøi použití soupravy pro odbìr vzorkù Affirm VPIII nebo s tampóny dodanými v testovací soupravì pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII mohou být vzorky uchovávané pøed pøípravou déle než 1 h pøi pokojové teplotì nebo déle než 4 h pøi 2 až 8 C pøíèinou falešných výsledkù. Pøipravené vzorky uchovávané pøed zpracováním déle než 24 h pøi pokojové teplotì mohou dávat nepøesné výsledky. Pøi provádìní tohoto testu se teplota prostøedí musí pohybovat v rozmezí 22 až 28 C. Negativní výsledek pro druhy Candida, Gardnerella nebo Trichomonas nevyluèuje, že ve vzorcích od pacientek mùže být nukleová kyselina z ménì než 1 x 10 4 bunìk Candida, 2 x 10 5 CFU (kolonie tvoøících jednotek) G. vaginalis nebo 5 x 10 3 trichomonád. Test na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII detekuje pøítomnost G. vaginalis v koncentracích vyšších než 2 x 10 5 CFU (kolonie tvoøících jednotek) na vzorek pacientky. Diagnostická hodnota této detekèní hladiny není definitivní. Pøítomnost G. vaginalis sice naznaèuje možnost bakteriální vaginózy, neznamená však diagnostikování tohoto onemocnìní. Tak jako v mnoha jiných klinických situacích, ani zde diagnóza nemá být založena na výsledcích jednoho laboratorního testu. Výsledky je nutno interpretovat ve spojitosti s ostatními klinickými a laboratorními údaji dostupnými lékaøi, jako napø. ph, aminový zápach, klíèové buòky a charakteristiky vaginálního výtoku. Ženy s vaginálním výtokem je nutno vyšetøit na rizikové faktory (zánìt dìložního hrdla a zánìtlivé onemocnìní pánevních orgánù) a v pøítomnosti tìchto faktorù je vyšetøit na pøítomnost dalších organismù, vèetnì N. gonorrhoeae a C. trachomatis. Vaginitis/vaginóza je nejèastìji zpùsobená G. vaginalis, druhy Candida a T. vaginalis. Symptomy vaginitis lze pozorovat také u syndromu toxického šoku (zpùsobeného bakterií Staphylococcus aureus) nebo mohou být zpùsobeny nespecifickými faktory pøípadnì specifickým organismem. Mohou se vyskytnout smíšené infekce. Proto test indikující pøítomnost druhu Candida, G. vaginalis, nebo T. vaginalis nevyluèuje pøítomnost dalších organismù, vèetnì Mobiluncus mulieris, Mycoplasma hominis, nebo Prevotella bivia. Cryptococcus neoformans v koncentracích vyšších než 1 x 10 8 kvasinek/ml reaguje s testem na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII pro druh Candida. C. neoformans se nachází ve vagínì jen vzácnì. M. mulieris v koncentracích vyšších než 4 x 10 6 bakterií/ml a Bifidobacterium dentium v koncentracích vyšších než 8 x 10 5 bakterií/ml mohou nespecificky reagovat s testem na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII pro G. vaginalis. B. dentium se nachází ve vagínì vzácnì. Metoda testu na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII je urèena k použití se vzorky vaginální tekutiny od pacientek se symptomy vaginitis èi vaginózy. Úèinnost s jinými vzorky nebo jinými populacemi pacientek nebyla stanovena. Úèinnost tohoto testu se vzorky pacientek, odebranými bìhem nebo ihned po antimikrobiální terapii, není známa. Pøítomnost nebo absence druhù Candida, G. vaginalis nebo T. vaginalis nemùže být využita jako test terapeutického úspìchu nebo chyby. Falšování èinidel nebo nedodržení pøesných instrukcí vyložených v návodu k použití mùže nepøíznivì ovlivnit úèinnost tak, jak je popsáno na štítku. OÈEKÁVANÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA ÚÈINNOSTI Nezávislí výzkumníci provedli hodnocení testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na kvasinkách druhu Candida, na G. vaginalis a T. vaginalis ve vaginálních vzorcích. Vzorky byly od žen vykazujících symptomy vaginitis/vaginózy nebo od žen považovaných za vysoce rizikové z hlediska infekce. 21 Výzkumníci zaznamenali diagnózu bakteriální vaginózy, kandidózy nebo trichomoniázy. Byl také odebrán a zpracován vzorek pro analýzu testem na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII. Výzkumníci také odebrali vzorky, které byly odeslány do laboratoøe na kultivaci, izolaci a identifikaci a k pøípravì nátìrù pro analýzu barvením dle Grama. Candida spp. Citlivost a specifiènost testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na kvasinky druhu Candida byla stanovena srovnáním s konvenèními mikroskopickými metodami a s kultivací. Úèinnost testu Affirm VPIII na kvasinky druhu Candida a mikroskopické vyšetøení byly vyhodnoceny u 479 žen, které vykazovaly klinické pøíznaky a symptomy kvasinkové vaginitis a u 261 vysoce rizikových žen, které byly vyšetøeny z nìkterých jiných dùvodù, vèetnì tìhotenství (n=186), plánovaného rodièovství nebo proto, že byly ve styku s pacienty pozitivními na pøenosné pohlavní nemoci. To pøedstavuje celkem 740 testovaných pacientek. Jako srovnávací metoda bylo použito dosažení klinicky významné hladiny kvasinek zjištìné kultivaci (>10 4 CFU na ml vaginální tekutiny), protože v literatuøe bylo prokázáno, že je tato hladina spojena s kvasinkovou vaginitis. Podle testu Affirm VPIII a podle kultivace a izolace bylo pøibližnì 15 % testovaných vzorkù pacientek pozitivních na kvasinky na klinicky významné úrovni.

6 V pøípadech zdánlivì falešných pozitivních výsledkù, kdy byl Affirm VPIII pozitivní a srovnávací výsledky byly negativní, byly k potvrzení výsledku testu použity alternativní metody. Srovnaná citlivost a specifiènost èinila pro pacientky s poèáteèními vaginálními potížemi (n=479) 82 %/98,4 % a pro všechny pacientky (n=740) byla 81 %/98,2 %. Ve srovnání s klinicky významnou kultivací je test Affirm VPIII citlivìjší než identifikace kvasinek v nativním mikroskopickém preparátu nebo barvením dle Grama. Viz tabulka 1. Ve srovnání s klinicky významnou kultivací èinila nesrovnaná citlivost a specifiènost testu Affirm VPIII u pacientek s poèáteèními vaginálními potížemi (n=479) 79 %/95 % a u všech pacientek (n=740) byla 78 %/95,9 %. Viz tabulka 1. Gardnerella vaginalis Citlivost a specifiènost testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na G. vaginalis byla stanovena u 299 pacientek srovnáním s konvenèní mikroskopickou metodou a s kultivací. Test Affirm VPIII byl porovnán s klinicky významnými hladinami G. vaginalis, identifikovanými jako >10 5 CFU (kolonie tvoøících jednotek) na ml vaginální tekutiny. 13 Z 299 pacientek vyšetøovaných na BV bylo 51 % (152) pozitivních na základì bodovaného Gramova barvení a 56 % (168) bylo pozitivních na základì klinicky významných kultivací. V pøípadech zdánlivì falešných pozitivních výsledkù, kdy byl Affirm VPIII pozitivní a srovnávací výsledky byly negativní, byly k potvrzení výsledku the Affirm VPIII použity alternativní metody. Ve srovnání s klinicky významnými hladinami kultivací a s morfologií dle Gramova barvení èinila srovnaná citlivost/specifiènost testu Affirm VPIII u pacientek s klinickou BV dle 3 ze 4 kriterií dle Amstela (n=129) 98 %/100 % ve srovnání s kultivací a 95 %/100 % ve srovnání s morfologií. Srovnaná citlivost/ specifiènost testu Affirm VPIII u všech pacientek (n=299) èinila ve srovnání s klinicky významnými hladinami kultivací 89 %/99 % a ve srovnání s bodovaným barvením dle Grama èinila 84 %/100 %. Ve srovnání s identifikací G. vaginalis morfologií dle Gramova barvení nebo klinicky významnými hladinami kultivací byl test Affirm VPIII citlivý i specifický pøi vyhodnocení u všech žen. Viz tabulka 1. Ve srovnání s klinicky významnou kultivací a s barvením dle Grama èinila nesrovnaná citlivost/specifiènost testu Affirm VPIII u pacientek s klinickou BV dle 3 ze 4 kriterií dle Amstela (n=129) 98 %/41 % ve srovnání s kultivací a 95 %/83 % ve srovnání s barvením dle Grama. Nesrovnaná citlivost a specifiènost testu Affirm VPIII u všech pacientek (n=299) èinila ve srovnání s klinicky významnou kultivací 88 %/82 % a ve srovnání s barvením dle Grama èinila 84 %/96 %. Viz tabulka 1. Trichomonas vaginalis Citlivost/specifiènost testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na T. vaginalis byla stanovena u všech 852 pacientek srovnáním s konvenèní mikroskopickou metodou a s kultivací. Z 852 vyšetøovaných pacientek bylo 11 % (98) pozitivních na základì nativního mikroskopického preparátu a 13 % (111) bylo pozitivních na základì klinicky významné kultivace. V pøípadech zdánlivì falešných pozitivních výsledkù, kdy byl Affirm VPIII pozitivní a srovnávací výsledky byly negativní, byly k potvrzení výsledku the Affirm VPIII použity alternativní metody. Srovnaná citlivost/specifiènost testu pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII na T. vaginalis èinila ve srovnání s nativním mikroskopickým preparátem 93 %/99,9 % a ve srovnání s klinicky významnou kultivací 90 %/99,9 %. V tomto klinickém hodnocení byl test na identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII v citlivosti srovnatelný s 5 až 7denní kultivací a izolací T. vaginalis. Viz tabulka 1. Nesrovnaná citlivost a specifiènost testu Affirm VPIII u všech pacientek èinila ve srovnání s nativním mikroskopickým preparátem 92 %/98 % a ve srovnání s klinicky významnou kultivací (5-7 dnù) èinila 89 %/99 %. Viz tabulka 1. Smíšené infekce a BV Data v podmnožinì 289 pacientek, které se zúèastnily této klinické studie, byla shromáždìna tak, že ošetøující lékaø poskytoval diagnózy bakteriální vaginózy, kandidózy a trichomoniázy na základì výsledkù vyšetøení vaginálního výtoku, ph, zápachu aminù a nativního mikroskopického preparátu. Celková schopnost ošetøujícího lékaøe nahlásit diagnózu bakteriální vaginózy pomocí 3 ze 4 klinických znakù a symptomù byla 75 % (89/118). U žen, které kromì BV nemìly žádnou další pøíèinu vaginálních symptomù, byla tato schopnost lékaøe 82 % (79/96). U pacientek se smíšenými infekcemi, tj. kromì BV také kandidóza nebo trichomoniáza, však tato schopnost ošetøujícího lékaøe (citlivost) diagnostikovat BV èinila 45 % (10/22). Ošetøující lékaøi mìli vìtší potíže s diagnostikou BV v pøítomnosti smíšených infekcí, kdy byla citlivost jejich poèáteèní diagnózy 45%, než u jednoduchých infekcí, kdy byla citlivost jejich poèáteèní diagnózy 82%. Diagnóza BV byla u pacientek se smíšenými infekcemi podhodnocena. Výsledky neklinických studií Testem pro identifikaci mikroorganismù Affirm VPIII byla testována specifiènost vùèi 88 izolátùm reprezentujícím 34 rùzných rodù mikroorganismù, identifikovaných Isenbergem et al. 22 jako klinicky relevantní pro urogenitální systém. Acinetobacter sp. (1) Corynebacterium spp.(1) Listeria monocytogenes (1) Porphyromonas sp. (1) Actinomyces sp. (1) Cryptococcus neoformans (1) Mobiluncus spp. (3) Propionibacterium sp. (1) Bacteroides spp. (4) Entamoeba sp. (1) Mycobacterium sp. (1) Pseudomonas sp. (1) Branhamella sp. (1) Enterobacteriaceae (5) Mycoplasma hominis (1) Staphylococcus spp. (3) Bifidobacterium sp. (1) Enterococcus sp. (1) Neisseria spp. (2) Streptococcus spp. (3) Campylobacter sp. (1) Fusobacterium sp. (1) Neisseria gonorrhoeae (1) Trichomonas vaginalis (9) Candida spp. (16) Gardnerella vaginalis (10) Peptococcus sp. (1) Ureaplasma urealyticum (1) Chlamydia trachomatis (2) Haemophilus ducreyi (1) Peptostreptococcus spp. (3) Veillonella sp.(1) Clostridium spp. (2) Lactobacillus spp. (3) Prevotella spp.(2) Kromì Cryptococcus neoformans a Candida sp. byly v koncentraci 10 8 organismù/ml všechny z tìchto organismù nereaktivní na Candida sp. v testu Affirm VPIII. Kromì M. mulieris, B. dentium a G. vaginalis byly v koncentraci 10 8 organismù/ml všechny z tìchto organismù v testu Affirm VPIII nereaktivní na G. vaginalis. Bakterie M. mulieris byla nereaktivní v koncentraci 4 x 10 6 bakterií/ml a B. dentium byla nereaktivní pøi 8 x 10 5 bakterií/ml. B. dentium je z vagíny izolováno pouze velmi vzácnì. 23 Vìtšina Bifidobakterií a kmeny B. dentium jsou izolovány z jiných èástí tìla než z vagíny nebo urogenitálního traktu. Kromì T. vaginalis byly v koncentraci 10 8 organismù/ml všechny z tìchto organismù v testu Affirm VPIII nereaktivní na T. vaginalis.

7 Analytická citlivost Test Affirm VPIII mùže u kvasinek Candida sp. detekovat 1 x 10 4 CFU (kolonie tvoøících jednotek) kvasinek Candida sp. v logaritmické fázi na jedno stanovení, 2 x 10 5 CFU G. vaginalis v logaritmické fázi na jedno stanovení a 5 x 10 3 trichomonád na jedno stanovení. Rušivé látky V klinických studiích nebyl stanoven žádný dùkaz interference u vaginálních lubrikantù, prostøedkù k mytí vagíny, menses nebo spermicidù. V analytických studiích nebyl zjištìn žádný dùkaz interference s vaginálními lubrikanty na bázi vody. Reprodukovatelnost Reprodukovatelnost výsledkù systému Affirm v rámci jednoho bìhu a mezi bìhy byla hodnocena na tøech typických klinikách tøemi rùznými uživateli (zkušené zdravotní sestry, používající test poprvé). Každé pracovištì vyhodnocovalo 24 kódovaných vzorkù skládajících se ze 12 pozitivních a 12 negativních vzorkù. Na každém pracovišti byly provedeny ètyøi bìhy po šesti vzorcích. Na každém z tìchto tøí pracovišť bylo dosaženo úplné shody výsledkù pro každý vzorek, èímž byla demonstrována reprodukovatelnost výsledkù a snadné používání systému Affirm v rámci jednoho bìhu a mezi bìhy i mezi pracovišti. DOSTUPNOST Kat. èíslo Popis Affirm VPIII Microbial Identification Test, 24 testù Affirm VPIII Microbial Identification Test, 120 testù Affirm VPIII Bulk Sample Collection Swabs (tampóny pro odbìr vzorkù ve velkém balení), 100 tampónù, Affirm VPIII Sample Collection Sets (soupravy pro odbìr vzorkù), 24 souprav, Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System (zaøízení pro 72h pøepravu), 100 zaøízení BD MicroProbe Processor (120 V) BD MicroProbe Processor, (220/240 V) LITERATURA 1. Kent, HL. Am J. Obstet Gynecol; 165 (4 Pt 2):p ;Oct Vulvovaginitis ACOG Technical Bulletin. American College of Obstetricians and Gynecologists 3. Sobel, JD. Med Clin North Am; 74 (6) p ; Nov Gravett MG, HP Nelson, T DeRouen, et al J Am Med Assoc 256: Faro S J Reprod Med 34: Gravett MG, D Hummel, DA Eschenbach, et al Obstet Gynecol 67: McGregor JA, JI French, K Seo Am J Obstet Gynecol 165: McGregor JA, JI French, R Richter, et al Am J Obst Gynecol 163: Hillier SL, NB Kiviat, C. Critchlow, et al. Abstract presented at IDSOG, Aug. 6-8, San Diego, pg Spiegel, CA, R Amse, and KK Holmes J Clin Micro 18: Krieger JN Invest Urog 18: Rein MF Trichomonas vaginalis. In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 3rd ed. Mandell GL, RG Douglas, Jr, and JE Bennett (eds). New York: Churchill Livingstone Inc., p Martius J, MA Krohn, SL Hillier, et al Obstet Gynecol 71: Nugent, RP, MA Krohn and SL Hillier J Clin Microbiol. 29: Morton K, L Regan, S Sprige, and E Houang Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 37: Soper DE, RC Bump, and WG Hurt Am J Obstet Gynecol 163: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 18. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Data is on file at Becton, Dickinson and Company. 22. Isenberg, Henry D, and Richard F D Amato Manual of Clinical Microbiology, 5th ed, Ballows, Hausler, Herrman, Isenberg, Shadomy (ed), ASM, Washington, DC, p Bergey s Manual of Systematic Bacteriology, Vol. 2. PHA Sneath, NS Mair, ME Sharpe, JG Holt (eds), Baltimore, Williams and Wilkens p

8 TABULKA 1 SROVNANÉ Symptomatické pacientky Affirm VPIII Nativní mikroskopický preparát Gramovo barvení ORGANISMUS Ref. metoda Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Candida sp. Kultivace 82,3 % 98,4 % 95,2 % 71,9 % 92,2 % 88,1 % 45,6 % 99,6 % 90,3 % 79/96 377/ /479 69/96 353/ /479 26/57 271/ /329 G. vaginalis Gramovo barvení 95,2 % 100 % 95,3 % 118/124 5/5 123/129 Kultivace 98,3 % 100 % 98,4 % 118/120 9/9 127/129 Všechny pacientky Affirm VPIII Nativní mikroskopický preparát Gramovo barvení ORGANISMUS Ref. metoda Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Candida sp. Kultivace 80,6 % 98,2 % 95,3 % 60 % 94,0 % 88,2 % 44,4 % 99,3% 92,1 % 100/ / /740 74/ / /740 28/63 418/ /484 G. vaginalis Gramovo barvení 83,8 % 100 % 89,0 % 171/204 95/95 266/299 Kultivace 89,0 % 99,1 % 92,6 % 170/ / /299 T. vaginalis Nativní mikroskopický 92,8 % 99,9 % 98,9 % preparát 103/ / / denní kultivace 89,6 % 99,9 % 98,5 % 82,6 % 99,6 % 97,3 % 103/ / /852 95/ / /852 NESROVNANÉ Symptomatické pacientky Affirm VPIII Nativní mikroskopický preparát Gramovo barvení ORGANISMUS Ref. metoda Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Candida sp. Kultivace 79,3 % 95,0 % 92,3 % 67,1 % 88,9 % 85,2 % 42,6 % 98,5% 89,4 % 65/82 377/ /479 55/82 353/ /479 23/54 271/ /329 G. vaginalis Gramovo barvení 95,1 % 83,3 % 94,6 % 117/123 5/6 122/129 Kultivace 98,1 % 40,9 % 88,4 % 105/107 9/22 114/129 Všechny pacientky Affirm VPIII Nativní mikroskopický preparát Gramovo barvení ORGANISMUS Ref. metoda Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Citlivost Specifiènost Pøesnost Candida sp. Kultivace 78,0 % 95,9 % 93,2 % 54,1 % 91,8 % 86,2 % 41,7 % 98,6 % 91,5 % 85/ / /740 59/ / /740 25/60 418/ /484 G. vaginalis Gramovo barvení 83,5 % 96,0 % 87,6 % 167/200 95/99 262/299 Kultivace 87,5 % 81,7 % 84,9 % 147/ / /299 T. vaginalis Nativní mikroskopický 91,8 % 98,1 % 97,4 % preparát 90/98 740/ / denní kultivace 89,2 % 99,3 % 98,0 % 82,0 % 99,1 % 96,8 % 99/ / /852 91/ / /852 *Citlivost = TP/(TP+FN); specifiènost = TN/(TN+FP); pøesnost (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)

9

10 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. Proclin is a trademark of Rohm and Haas Co. BD, BD Logo, MicroProbe and Affirm are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2009 BD.

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid ÚÈEL POUŽITÍ Øedicí roztok BACTEC (BACTEC Diluting Fluid) se používá pøi postupech, pøi nichž se mykobakteriální kultury pro inokulaci øedí. Pøevážnì se však používá pøi standardním

Více

Universal Viral Transport

Universal Viral Transport 45 2010/01 U 0086 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systém BD Universal Viral Transport (Systém univerzální pøepravy virù BD) je urèen pro odbìr a pøepravu klinických vzorkù obsahujících viry, chlamydie, mykoplazmy nebo

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Èesky Gram Stain Kit 1 Kat. è. 212539 Gram Crystal Violet Pro diferenciaèní barvení bakterií. Gram Iodine (stabilizovaný) Gram Decolorizer Gram Safranin

Více

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Kultivační lahvičky BACTEC Mycosis-IC/F pro aerobní krevní kultury. Hlavní použití je s fluorescenčními přístroji

Více

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu ÚČEL POUŽITÍ Èesky Kultivační lahvičky BACTEC Standard Anaerobic/F (předem redukovaná obohacená živná půda s výtažkem sójového

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Kultivaèní lahvièky BACTEC Standard/10 Aerobic/F (obohacená živná pùda s výtažkem sójového kaseinu a CO 2 ) se používají pro aerobní krevní

Více

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials ÚÈEL POUŽITÍ BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu a pryskyøicí PP091JAA 2008/01 Èesky *Èíslo patentu (USA): 4 632 902 Kultivační lahvičky BACTEC Peds Plus/F (obohacená

Více

BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií

BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií 2003/07 Becton, Dickinson and Company Číslo dokumentu: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel.: 800.638.8663

Více

BDirectigen Flu A Pro pøímé zjiš ování antigenù Influenza A 4400993JAA 2006/09 U Èesky Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku È patentu (USA): 5,093,231; 5,135,847 Patent v øízení ÚÈEL POUŽITÍ Test

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

ZÁSADY A VYSVĚTLENÍ POSTUPU

ZÁSADY A VYSVĚTLENÍ POSTUPU POKYNY K POUŽITÍ MÉDIA NA MISKÁCH K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA-254039.07 Rev.: April 2013 Glucose Agar Chloramphenicol Gentamicin and Chloramphenicol Penicillin and Streptomycin ÚČEL POUŽITÍ Médium Glucose

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* NÁVOD K POUŽITÍ MÉDIA NA MISCE URČENÁ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA-257308.01 Rev: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* ÚČEL POUŽITÍ BBL CHROMagar MRSA je selektivní a diferenciační médium používané primárně pro

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

NOW Strep A TEST POUŽITÍ

NOW Strep A TEST POUŽITÍ NOW Strep A TEST POUŽITÍ NOW Strep A Test je rychlá imunochromatografická metoda ke kvalitativnímu určení antigenu Streptococcus pyogenes sk. A z výtěru krku SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU Streptokoky sk.

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

BBL MGIT. Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml. S BACTEC MGIT 960 Supplement Kit (doplňková sada) L000180JAA(01) 2013-07 Česky

BBL MGIT. Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml. S BACTEC MGIT 960 Supplement Kit (doplňková sada) L000180JAA(01) 2013-07 Česky BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml S BACTEC MGIT 960 Supplement Kit (doplňková sada) URČENÉ POUŽITÍ Zkumavka pro indikaci množství namnožených mykobakterií BBL MGIT doplněná růstovým přídavkem

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET

NÁVOD K OBSLUZE. Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET NÁVOD K OBSLUZE Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 (Jednokrokový kazetový test pro detekci Yersinia enterocolitica O:3.)

Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 (Jednokrokový kazetový test pro detekci Yersinia enterocolitica O:3.) Rapid-VIDITEST Yersinia enterocolitica O:3 (Jednokrokový kazetový test pro detekci Yersinia enterocolitica O:3.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

SYSTÉM PŘENOSU A ODBĚRU COPAN LIQUID AMIES ELUTION SWAB (ESWAB) (50C rev. 03)

SYSTÉM PŘENOSU A ODBĚRU COPAN LIQUID AMIES ELUTION SWAB (ESWAB) (50C rev. 03) TRIOS, spol. s r. o. Sídlo společnosti: Zakouřilova 142, Praha 4, 140 00, Česká republika IČ: 442 69 471, DIČ: CZ44269471 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus NÁVOD K POUŽITÍ MÉDIA NA MISCE URČENÉ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus ÚČEL POUŽITÍ BBL CHROMagar Staph aureus je selektivní médium pro izolaci, kvantitativní

Více

PP162JAA 2008/01 ÚÈEL POUŽITÍ

PP162JAA 2008/01 ÚÈEL POUŽITÍ ÚÈEL POUŽITÍ Kultivaèní lahvièky BACTEC Myco/F Lytic Živná pùda Middlebrook 7H9 s pøídavkem a infúzní živná pùda z mozkové a srdeèní tkánì Pro použití s fluorescenčními přístroji řady BACTEC PP162JAA 2008/01

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. èervenec 2006 14. duben 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 10 Další názvy

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Card

Rapid-VIDITEST Giardia Card Rapid-VIDITEST Giardia Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR,

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV)

K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV) B Directigen EZ RSV K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV) ÚÈEL POUÞITÍ Test Directigen EZ RSV je rychlou chromatografickou imunoesejí urèenou pro pøímou a kvalitativní detekci antigenù

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. únor 2008 12. únor 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Sterilita v souvislosti s STD

Sterilita v souvislosti s STD Sterilita v souvislosti s STD T.Mardešić Sanatorium Pronatal, Praha Subkatedra reprodukční medicíny IPVZ 7.celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP Sterilita

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls143390/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04 NÁVOD K POUŽITÍ 5122 TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. DM-200 IHB 0197 Rev. 2014.04.04 Díky za zakoupení monitoru krevního tlaku DM-200. Monitor krevního tlaku DM-200 používá oscilometrickou

Více

KATALOG. Chlamydia trachomatis,neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium,

KATALOG. Chlamydia trachomatis,neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium, CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Institute of Applied Biotechnologies a.s. (IAB) je biotechnologická společnost působící v oblasti výzkumu a vývoje technologií, metodik a postupů molekulární biologie s cílem

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) ROUTE DE CORMEILLES, 14 590, MOYAUX France (Francie) Telefon 0231616161 Fax

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) ROUTE DE CORMEILLES, 14 590, MOYAUX France (Francie) Telefon 0231616161 Fax Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 6. záøí 2007 17. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 16120538 Další názvy látky/pøípravku

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010 Datum vytvoøení 17. únor 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 7782-44-7 Další názvy látky/pøípravku kyslík stlaèený 1.2. Použití

Více

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST E.coli O157:H7 (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 19. únor 2008 23. leden 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze 1. Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento návod a pøed použitím pøístroje si nejdøíve vyzkoušejte jeho obsluhu. Tento návod uschovejte tak, aby

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Skartovací stroj WALLNER C860

Skartovací stroj WALLNER C860 Skartovací stroj WALLNER C860 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C860. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tento typ skartovacího stroje je vhodný do malých

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 2. únor 2005 22. únor 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Alex èistiè a leštìnka 2v1-døevo,

Více

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170 Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu Chlamydií v cervikálním stěru žen, ve stěru z uretry a vzorku moče u mužů. In vitro diagnostikum pro profesionální použití. Zamýšlené použití Chlamydia test

Více

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Pokyny pro lékaře Pokyny PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Určeno pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. 1. Chcete-li zajistit dostatečný odběr moči, může pomoci, když pacient

Více