SCRAPBOOKING. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCRAPBOOKING. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým"

Transkript

1 Název příkladu dobré praxe SCRAPBOOKING Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým Liberecký a Královehradecký kraj Místo konání Hořice 2011 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura kliceprozivot.cz

2 120 min Doba trvání aktivity let Cílová skupina 10 Počet účastníků Indoorová aktivita 2

3 Autor Mgr. Jana Šimůnková Lektor Mgr. Jana Šimůnková Konzultant Naděžda Kalábová Účastníci, kteří se podíleli na vytvoření PDP Romana Čurdová Vlasta Otmarová Mirka Dobiášová Lenka Budínová Andrea Ježková Ludmila Hucká Barbora Nosková 3

4 Obsah 1) Stručná anotace PDP ) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků ) Cílová skupina ) Dopad PDP na cílovou skupinu Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní ) Popis zapojení cílové skupiny ) Realizační tým a jeho kompetence ) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek pro dosažení cíle Metody a formy práce Harmonogram přípravy

5 Tvůrčí postupy ) Materiální a technické zabezpečení ) Rozpočet PDP ) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP ) Evaluace závěrečné zhodnocení realizace ) Přílohy Realizace výtvarné činnosti Základní pojmy pro scrapbooking Použitá literatura

6 1) Stručná anotace PDP Jde o volnočasovou činnost zájmového vzdělávání vhodnou pro děti i mládež. Zvolené téma rozvíjí různé vědomosti, schopnosti a dovednosti dětí, formuje výtvarné myšlení, cítění, rozvíjí výtvarné vyjádření, umožňuje dětem, aby se realizovaly a uplatňovaly získané poznatky v praxi. Uplatnění najde ve střediscích volného času, ve školních družinách a v dalších volnočasových aktivitách na školách a v NNO pracujících s dětmi a mládeží. Autorky vycházely při tvorbě tohoto příkladu ze svých zkušeností, které získaly při práci ve střediscích volného času, konkrétně v domech dětí a mládeže, dále ve školních družinách a v mateřských školách. Aktivita je vhodná i pro handicapované děti. Děti se touto formou seznámí s různými druhy papíru a dalšími přírodními materiály, povídají si o fotografiích a jejich smyslu pro člověka. Každé dítě si pak vytvoří svůj scrapbooking. 6

7 Scrapbooking = tvoření z papíru s použitím doplňků z textilu, papíru, kovu, plastu apod. Cílem je vytvoření originálních přání, rámečků na fotografie, zajímavých alb, kde zkombinujete doplňky s uvedením dat, jmen či názvů události. Papíry na scrapbooking můžete buď nalepovat do alb, či použít jako pozadí pro vaše fotografie, blahopřání a rámečky, nebo je přímo použijete jako stránku, kterou vsadíte do svého alba. 7

8 2) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků Cílem je umožnit dětem seberealizaci, rozvoj výtvarného myšlení, dát jim příležitost k použití vlastní fantazie a tvořivosti, podnítit zájem dětí o výtvarnou tvorbu. Účastníci budou diskutovat a hledat smysl fotografie pro člověka. 8

9 3) Cílová skupina Příklad dobré praxe Scrapbooking koncipovaly autorky pro účastníky mladšího i staršího školního věku, kteří se scházejí ve volném čase buď ve školní družině, či v některém jiném volnočasovém zařízení se zájmovým vzděláváním. PDP však půjde určitě prakticky využít i u předškolních dětí v mateřských školách. Cílovou skupinou může samozřejmě být i třídní kolektiv žáků, zvláště tam, kde pedagog najde uplatnění a propojení do jednotlivých předmětů. PDP je vhodný i pro kolektiv nesourodý věkem a pro navzájem se neznající dětí. Vhodný počet dětí je do 10 účastníků. Ale záleží na zkušenosti pedagogického pracovníka nebo vedoucího zájmového vzdělávání. 9

10 4) Dopad PDP na cílovou skupinu Práce s přírodním materiálem je významnou částí výtvarné tvorby. Děti se naučí vnímat a používat nejrůznější materiály i zbytky materiálů, poznávat jejich specifika. Naučí se šetřit s materiálem. Rozvíjí svoji představivost a fantazii. Každý účastník dokáže zhodnotit své poznatky ze zažité praxe. Výtvarná tvorba prostřednictvím svých metod a technik nabízí: hlubší aktivní poznání, prožitek a zkušenost, prostor pro cítění a používání vhodných materiálů, různé úhly pohledu a konfrontaci, Věříme, že po absolvování našeho PDP by mohl být účastník vybaven kompetencemi u mladších dětí bychom raději uvedly termín dovednost v rozsahu a kvalitě odpovídají schopnostem a věku dítěte. Děti při nabízených činnostech získávají mnoho důležitých dovedností a kompetencí: 10

11 Kompetence k učení Dítě se podílí na plánování, řízení a organizování vlastního učení, poznává jeho smysl a cíl, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok, kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. Je flexibilní, učí se dokončovat rozdělanou práci. Kompetence komunikativní Dítě formuluje a vyjadřuje své myšlenky, názory, pocity, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi; naslouchá, vhodně reaguje a argumentuje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor. Kompetence k řešení problémů Dítě vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení problému, využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopno je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. Zkušenost samostatného myšlení a vyjadřování vlastních myšlenek beze strachu je určitě tou nejlepší výbavou do života. 11

12 Kompetence sociální a personální Dítě účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu; přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé skupiny, chápe potřebu efektivně spolupracovat; posiluje své sebevědomí, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj. Možnost pro sebevyjádření v umění a získání znalostí o sobě samém a následně také o okolním světě přináší zapojení se do kulturního života, podporu zájmu o umění a kulturu vůbec. Kompetence pracovní Dítě používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla; prohlubuje své znalosti a umí je prakticky využít; přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. 12

13 5) Popis zapojení cílové skupiny Nabízená aktivita je vyzkoušena v praxi ve smíšeném kolektivu dětí. Není podmíněna tematicky, tzn., že při každé pedagogem určené příležitosti je možno změnit námět. Zapojit se mohou všechny děti bez výjimky. Motivačním prvkem může být ukázka činnosti (obrázek, kalendář ) či příslib vlastního originálního výtvoru. Zapojení účastníků při realizaci aktivity je individuální, konečná řešení výtvarného zpracování se liší podle schopnosti a pečlivosti daného jedince. Každý scrabbooking je originál. Vhodné je motivování dětí určitou tématikou (barvami, zvířaty, krajinou ). 13

14 6) Realizační tým a jeho kompetence Vedoucí oddělení pedagog volného času, interní pracovník domu dětí a mládeže, pod kterého uvedený kroužek zájmového vzdělávání patří. Do samotného dění hodiny zasahuje minimálně, ale je oporou morální i materiální, prodiskutovává s vedoucí skupiny problémy i posuny děti a další práce s nimi. Vedoucí zájmového útvaru motivuje děti k činnosti, pomáhá při vlastní realizaci navrhované činnosti, napomáhá rozvoji výtvarného myšlení dětí. Děti členové zájmového kroužku výtvarného zaměření (ale i na nejrůznějších akcích, jako jsou víkendy, tábory ) se podílejí na návrhu tvůrčí činnosti, uplatňují vlastní nápady, realizují a prezentují danou činnost, rozvíjejí své výtvarné nadání, seberealizují se. 14

15 7) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek pro dosažení cíle Projekt lze realizovat za předpokladu, že máme k dispozici vhodné prostory, potřebný materiál a odborníka, který má odpovídající schopnosti pro danou činnost. Ideální je prostor tak velký, aby si v něm mohlo dítě materiál před sebou rozprostřít. Nabízenou činnost si můžete vyzkoušet v období dvou týdnů při dvou dvouhodinových schůzkách zájmového útvaru. Metody a formy práce Metoda vysvětlování, výtvarná tvorba, samostatná práce, pracovně technické vytváření skládání, stříhání, trhání, kombinace materiálů, prezentace výsledků. Harmonogram přípravy Návrh výtvarné činnosti zpracování postupů, příprava rozpočtu Přípravná fáze zajištění materiálu, pomůcek Realizace vlastní vytváření dětí 15

16 Tvůrčí postupy První schůzka Motivace Diskuse o fotografiích, přírodních materiálech Ukázka typů scrapbookingu Výběr vhodných materiálů a doplňků k fotografii První poskládání materiálů okolo fotografie Úprava materiálů Vyhledávání doplňujících motivů Na první schůzce si děti připraví námět na úpravu své fotografie pomocí scrap techniky. 16

17 Druhá schůzka Motivace Diskuse nad připraveným scrapbookingem Realizace vlastního návrhu Fixace Po skončení druhé schůzky mají děti dokončený finální výrobek SCRAPBOOKING. 17

18 8) Materiální a technické zabezpečení VÝTVARNÉ POTŘEBY A POMŮCKY: tužky, barevné papíry, novinový papír, provázky, nejrůznější barvy, tiskátka, fixy, karton, nůžky, lepicí pásky, lepidlo, nejrůznější zbytky materiál, děrovačka... V současné době existují speciální obchody na scrapbooking. Vzhledem k cenové dostupnosti je vhodné využívat zbytkový přírodní materiál. Ukázky již upravených fotografií, kalendářů pomocí scrapbookingu. 18

19 9) Rozpočet PDP Mzda pro vedoucího kroužku (většinou forma DPP) dle zvyklostí příslušného zařízení (převažuje minimální hodinová mzda, hrazeno z rozpočtu organizace). Materiál různě vyřazený, zbytky, leckdy pomohou právě s materiálem různí dárci či sponzoři. Materiál na scrapbooking je dostupný ve specializovaných obchodech a na internetu (cenově náročnější). Školné pro účastníky je dáno na základě kalkulace. Poplatek na příležitostných akcích je dán pořadatelem. Vedle nákladů na pořízení nových pomůcek je nutno pamatovat na režijní náklady provozu. Ani ve srovnatelných zařízeních není výše této režie stejná. Rozhoduje o ní buď vedení dané organizace, či nadřízený zřizovatel. 19

20 10) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP Užití PDP Scrapbooking není vázáno na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby. Lze jej využít kdykoli a opakovaně. Možnost navazovat další témata a rozvíjet dosažené dovednosti je zárukou udržitelnosti tohoto programu. 20

21 11) Evaluace závěrečné zhodnocení realizace Zhodnocení realizace v rámci PDP probíhá v závěru každé ze schůzek. Děti vidí průběžný i finální výsledek své práce, uvědomují si rozpor mezi prvotní představou a konkrétní podobou výsledku. Přesto však jsou z výsledku nadšené. Scrapbookingem tvoří pro své potěšení, ale mohou vzniknout i vhodné dárky pro ostatní. Každý výrobek je originál, děti nemohou napodobovat styl ostatních, což rozvíjí samostatný výtvarný projev. Z pohledu pedagoga probíhá hodnocení v závěru každé ze schůzek. Pedagog pozoruje a hodnotí práci dětí, klade důraz na to, aby byly splněny veškeré cíle stanovené na začátku hodiny. Děti motivuje, chválí. Vysvětluje rozpory mezi představou a skutečností ve výtvarné práci. Vede děti k samostatnému výtvarnému projevu, výtvarnému zpracování vlastních nápadů, myšlenek a pocitů. Seznamuje děti s netradičními výtvarnými technikami. 21

22 12) Přílohy Realizace výtvarné činnosti Rodinné fotografie pro radost Pomůcky: recyklovaný papír, barevné a vzorkované podkladové papíry, razítko motýlů, různé kytičky možno vystříhat z papíru, nůžky, lepidlo nejlépe PVA lepidlo, barevné drátky na tykadla motýlů možno nahradit papírem, zbytky krajky, rámeček. Práce s fotografií je velmi kreativní a postačí vhodně poskládat nejrůznější druhy materiálů, a doplňků. Pro usnadnění práce můžete použít: hobby nůž na papír, kovové pravítko a řezací podložku. Umístění výtvoru je vhodné do starých i nových rámečků. Základní pojmy pro scrapbooking Acid and lignin free nápis, který najdete na všech kvalitních papírech pro scrapbooking. Lignin zabezpečuje pevnost papíru. Papír bez ligninu není tak pevný. 22

23 Fotodokumentace 23

24 Použité odkazy 24

25 25

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky Název příkladu dobré praxe VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra a aktivity pro předškoláky Autor Odbornostní setkání Pavlína Paušová Ústecký, Středočeský a Karlovarský

Více

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI 7 Dnů 7 15 Let 36 Účastníků POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI Tematická oblast (odbornost) Autor Aktivity na letním táboře Martina Fajglová Odbornostní setkání Královehradecký a Liberecký kraj Místo konání

Více

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo.

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo. Název příkladu dobré praxe TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ Tematická oblast (odbornost) Divadlo Autor Odbornostní setkání Petra Krušinová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. 1. Zaměření školy Motto našeho školního vzdělávacího programu zní: Vzděláním a výchovou ke svobodě a odpovědnosti. Uvědomujeme si, že generace současných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ponořte se do Oceánu ých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa Výchovné a vzdělávací strategie Společné působení všech učitelů a zaměstnanců školy orientujeme především na: 1. změnu klimatu vnitřního prostředí školy, tj. změnit role učitelů a žáků z rolí nadřazenosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA NIŽŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) Zpracováno podle RVP ZV vydaného MŠMT s platností od 1. 9. 2013 1 Identifikační údaje Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více