Obsah: Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Vydání Prosinec 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Vydání Prosinec 2007 www.roedl.cz"

Transkript

1 Vydání Prosinec Obsah: Aktuality Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru Právo aktuálně K odstoupení od smlouvy Daně aktuálně Zaměstnanecké benefity od 1. ledna 2008 Ekonomika aktuálně Účetní závěrka na Mikuláe, audit na těpána? Vlastně proč ne... Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nové semináøe Aktuální kauzy A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru Nadcházející vstup České republiky a dalích osmi nových členských státù Evropské unie do tzv. Schengenského prostoru jakoto společného prostoru bez vnitøních hranic a bez provádění hraničních kontrol k 21. prosinci 2007 (resp. k 30. bøeznu 2008 i na letitích) bude pro tyto členské státy obecně mnohé znamenat. Pøedevím jejich konečné a úplné zapojení do sféry nejuí vzájemné spolupráce a dùvěry v rámci EU. A samozøejmě také definitivní naplnění a realizaci práva volného pohybu osob v rámci unijního prostoru. Pøelomový význam této události vyzdvihlo i listopadové zasedání Rady pro spravedlnost a vnitøní věci, je pøijalo v této záleitosti vlastní věcné rozhodnutí. To bylo následně formálně potvrzeno Evropským parlamentem. Bylo pøitom zdùrazněno, e vechny pøistupující státy splnily vechny nutné podmínky pro odstranění vnitøních hranic. Pøitom kadý z nich měl v tomto směru své specifické problémy a dosud zcela nedolo k pøijetí vech ustanovení schengenského acquis. Tento zásadní pøeděl pøitom s sebou nese i zcela konkrétní právní souvislosti a dopady, které pro podmínky České republiky upravil v první fázi pøedevím zákon č. 170/2007 Sb. (mění se jím zákony v souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru). Absenci hraničních kontrol na vnitøních hranicích (pozemních i vzduných) toti kompenzuje rozsáhlá spolupráce a vysoké schengenské standardy, které stanovují náročná pravidla v mnoha dotčených oblastech. Proto také výe uvedený zvlátní zákon, jen nabyl (a na malé výjimky) účinnosti ji 12. července tohoto roku, mění pøedevím stávající zákony. Ty upravují, resp. mají nově upravovat hlavní oblasti fungování Schengenského prostoru, tj. oblast informačních systémù zajiujících efektivní boj s nelegální migrací a organizovaným zločinem, pøedstavovanými zejména Schengenským informačním systémem (SIS), oblast hraničního reimu a hraničních kontrol, harmonizovaná pravidla pro vydávání víz a vzájemné konzultace tzv. schengenských státù pøi rozhodování o udělování víz, krátkodobý pobyt na území Schengenu na základě tzv. jednotného schengenského víza a v neposlední øadě i zvýenou ochranu osobních údajù.

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Prosinec 2007 A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y V této souvislosti je pøitom velmi významnou skutečností, e Česká republika začala na základě pøedchozího rozhodnutí Rady (ES) vyuívat SIS ji od 1. záøí 2007, a to jak ze strany pøísluných orgánù Policie ČR a celní správy, tak i dalích oprávněných orgánù. Problematika vyuívání údajù a informací ze SIS je pøitom nyní obecně upravena zejména ve zcela nových ustanoveních 48e zákona o Policii ČR, 378a trestního øádu, 160a zákona o pobytu cizincù na území České republiky a 5e zákona o celní správě. Dalím klíčovým zákonem, který navazuje na shora citovaný zákon č. 170/2007 Sb. je obsáhlá novela zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizincù na území České republiky a zákona č. 325/1999 Sb. o azylu. Tato novela mj. zajiuje soulad cizineckého zákona s Naøízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících pøeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) - vstoupil v platnost dnem 13. øíjna S ohledem na to a i pøes skutečnost, e uvedená oblast je upravena pøímo závazným pøedpisem Evropského společenství, bude tak úprava vstupních podmínek na území ČR nadále částečně zachována i v českém národním zákoně. Vedle toho je cílem zásadní novelizace pøedpisù českého cizineckého práva i transpozice nových směrnic EU. Zejména se jedná o Směrnici Rady 2005/71/ES o zvlátním pøístupu pro pøijímání státních pøísluníkù tøetích zemí pro účely vědeckého výzkumu, Směrnice Rady 2001/51/ES, kterou se doplòuje článek 26 k provedení Schengenské dohody a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanù Evropské Unie a jejich rodinných pøísluníkù svobodně se pohybovat a pobývat na území členských státù. Kontakt pro dalí informace: Dr. Pavel Koukal Associate Partner/Advokát Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Právo aktuálně K odstoupení od smlouvy NAPSAL MICHAL LORENC Po několika letech různých výkladů jednoho z nosných ustanovení občanského zákoníku zaujal Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl.ÚS 78/06 ze dne 16. října 2007 jasné stanovisko: Odstoupením od smlouvy podle 48 odst. 2 občanského zákoníku se není-li právním předpisem nebo účastníky dohodnuto jinak smlouva od počátku ruší, avšak pouze s účinky mezi jejími účastníky. Vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své vlastnické právo nabyli před odstoupením a v dobré víře, nezaniká a požívá ochrany Listiny základních práv a svobod a ústavních principů. Zejména v souvislosti s převody nemovitostí řeší obecné soudy často spory vyplývající z odstoupení od kupní smlouvy jedním z účastníků (Prodávající a Kupující) v době, kdy nemovitost již byla řádně převedena na třetí osobu (Pozdější kupující). Podle občanského zákoníku se v takovém případě smlouva od počátku ruší. Potud se také praxe shodovala. Nejasnosti ovšem panovaly ohledně účinků odstoupení, resp. zrušení smlouvy na proběhlý převod nemovitosti na Pozdějšího kupujícího, který neměl s původní transakcí nic společného. Jednotnou judikaturu neposkytoval ani Nejvyšší soud, jehož jednotlivé senáty tuto otázku řešily rozdílně. První z možných výkladů upřednostňuje v souladu s vyspělými právními řády (rakouským, německým apod.) ochranu vlastnického práva Pozdějšího kupujícího, který od Kupujícího před zrušením smlouvy nemovitost po právu skutečně nabyl. Druhá výkladová linie jde opačným směrem a požaduje, aby bylo ochráněno a obnoveno vlastnické právo Prodávajícího, přestože vlastníkem věci se v mezidobí v dobré víře stal Pozdější kupující. Je zjevné, že druhá interpretační alternativa přivádí do právních vztahů značnou nejistotu. Není vhodné připustit výklad, že Pozdější kupující, který nemovitost řádně nabyl od Kupujícího, bude náhle dotčen pozdějším zrušením smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud by zrušení smlouvy nemělo mít účinky pouze mezi jejími stranami, docházelo by k narušení základních principů demokratického státu zásady právní jistoty a ochrany nabytých práv. O sjednocení rozhodovací praxe se v loňském roce pokusil Nejvyšší soud, který se přes připomínky akademických a dalších institucí justice přiklonil právě k druhé výkladové linii. Konstatoval, že se zrušením smlouvy od počátku zaniká právní titul, na jehož základě Kupující nabyl své vlastnické právo, a nastává právní stav, jako kdyby k uzavření smlouvy nikdy nedošlo. Proto se dle názoru Nejvyššího soudu v návaznosti na zrušení smlouvy

3 Kupující de iure nikdy vlastníkem věci nestal, a proto také nemohl na Pozdějšího kupujícího své vlastnické právo převést. Dobrou víru Pozdějšího kupujícího považoval bez ohledu na její zásadní význam pro fungování právního státu za vedlejší. Uvedené stanovisko Nejvyššího soudu zvedlo vlnu nevole, protože žádný z pozdějších vlastníků věci by si nikdy nemohl být jist svým vlastnictvím. Nemohl by se spolehnout ani na tu skutečnost, že si v době převodu ověřil existenci vlastnického práva svého předchůdce. Tím spíše přivítala značná část odborné veřejnosti nový nález pléna Ústavního soudu, jímž byl konstatován rozpor výkladu Nejvyššího soudu s ústavním pořádkem a jím chráněnými právy. Nález vychází z předpokladu, že každý subjekt musí nést následky své neopatrnosti sám a že není možné zasahovat do řádně a v dobré víře nabytých práv třetích osob. Prodávajícímu tak po odstoupení bude náležet vůči Kupujícímu právo na peněžní náhradu, avšak nikoliv právo na vydání věci Pozdějším kupujícím. Ústavní soud porovnal oba možné výklady a zvolil ten, který považoval za šetrnější ve vztahu k základním právům a ústavně chráněným hodnotám. Prioritu přiřknul ochraně vlastnického práva Pozdějšího kupujícího. Tento nález proto zajisté znamená dobrou zprávu pro všechny vlastníky a vnese do právních vztahů určitou jistotu. Pokud nabyli svou nemovitost či jinou věc řádně a v dobré víře, nebude se případné zrušení některé ze smluv mezi předchozími vlastníky dotýkat jejich práv. A vzhledem k tomu, že Ústavní soud je vrcholnou soudní instancí, měly by jeho nález respektovat všechny obecné soudy. Kontakt pro dalí informace. Mgr. Michal Lorenc Advokátní koncipient Tel.: Daně aktuálně Zaměstnanecké benefity od 1. ledna 2008 NAPSAL ROMAN KONEČNÝ K významné změně v oblasti zaměstnaneckých benefitů došlo již v roce 2007 v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce. Ten aplikuje obecnou zásadu, to znamená, co není zakázáno, je dovoleno. V daňové praxi to znamená, že pokud bude benefit zaměstnance pro zaměstnavatele daňovým nákladem, bude u zaměstnance tento příjem podléhat zdanění. To za předpokladu, že pokud zákon neupravuje zdaňování konkrétního benefitu odchylně. V této souvislosti vstoupil v roce 2007 v platnost novelizovaný paragraf 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů, dle kterého jsou na straně zaměstnavatele daňovým nákladem náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, interního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud zákon o daních z příjmů nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Toto ustanovení je na jedné straně relativně velkorysé k zaměstnavatelům. Na druhou stranu je třeba před finančním úřadem obhájit, že se skutečně jedná o náklady související s pracovními a sociálními podmínkami. Jako příklad daňově uznatelných nákladů je možné uvést peněžitý příspěvek na dovolenou, poskytnutí rekreace nebo nadlimitní cestovní náhrady. Tato plnění jsou uznatelná samozřejmě za předpokladu, že budou u zaměstnance zdaněna a jejich poskytování je zakotveno v kolektivní smlouvě nebo v jiném výše uvedeném dokumentu. Od 1. ledna 2008 dochází v této oblasti k dalším změnám a úpravám. Konkrétně se jedná v návaznosti na výše uvedené ustanovení 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů o zrušení limitů omezujících daňovou uznatelnost nákladů na svoz zaměstnanců do práce, přechodné ubytování a penzijní a životní pojištění. Pokud budou tato plnění zakotvena v kolektivní smlouvě nebo jiném dokumentu, bude se jednat o daňově uznatelné náklady na straně zaměstnavatele v neomezené výši. Na druhou stranu je ale nutno prověřit, zda je skutečně dle obecné zásady zapotřebí tyto příjmy na straně zaměstnance zdaňovat nebo zda existují speciální ustanovení, která stanoví odchylné zdaňování, respektive osvobození. V tomto případě je odpověď následující: Přechodné ubytování, které je poskytováno jako nepeněžní plnění, je na straně zaměstnance osvobozeno do částky Kč měsíčně ( 6 odst. 9 písm. i zákona o daních z příjmů). Protože se náklady na svoz zaměstnanců do práce na straně zaměstnanců nevztahuje žádné speciální osvobození, budou u zaměstnanců zdaněny v plné výši. Naopak příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění budou na straně zaměstnance osvobozeny od daně až do částky Kč. V tomto případě, tj. v případě příspěvků na penzijní a životní pojištění, je nutné upozornit na další změnu platnou od 1. ledna 2008, která sloučila limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění na výše uvedených Kč, což umožňuje na straně zaměstnanců větší flexibilitu ve volbě formy pojištění.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Prosinec 2007 Jako neuznatelné náklady na straně zaměstnavatele jsou v 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů od 1. ledna přímo vyjmenována nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě: příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce; možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení apod. s výjimkou zařízení uvedených v 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3 zákona o daních z příjmů; poskytnutí rekreace, včetně zájezdu, které je u zaměstnance osvobozeno od daně podle 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Od 1. ledna 2008 je jednoznačně stanoveno, že částky vynaložené na zvýšení kvalifikace zaměstnanců nejsou daňově uznatelné a zároveň se na straně zaměstnance nejedná o osvobozený příjem. Odlišným způsobem je ale řešena daňová uznatelnost u nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Pro zaměstnavatele jsou tyto náklady daňově neuznatelné, ale na straně zaměstnanců se jedná o osvobozený příjem. Na základě tohoto příkladu je vidět, že specifických ustanovení je v zákoně celá řada a není možné se spoléhat pouze na obecná pravidla. Závěrem lze konstatovat, že zaměstnavatel, který se rozhodne svým zaměstnancům poskytovat některý z benefitů, měl by z daňového hlediska postupovat následovně: ověřit, zda benefit splňuje základní předpoklad daňové uznatelnosti, tj. zda se jedná o náklady na pracovní a sociální podmínky dle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona o daních z příjmů nebo zda se jedná o poskytnutí rekreace, zájezdu nebo příspěvku na kulturní a sportovní akce. Tedy o plnění, která jsou dle 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů daňově neuznatelná; ověřit, zda se na zvažovaný benefit nevztahuje specifické ustanovení v 25 zákona o daních z příjmů, které limituje daňovou uznatelnost na straně zaměstnavatele; stejný test provést pro případné osvobození na straně zaměstnance dle specifických ustanovení obsažených v 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů; následně ověřit, zda uvedený benefit nebude podléhat i sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Na základě výše uvedené analýzy všech daňových dopadů je možné posoudit, zda je zvažovaný benefit pro zaměstnance a zaměstnavatele skutečně výhodný a nebo zda není ekonomičtější rozhodnout se pro výplatu prémií nebo jiných odměn. Kontakt pro dalí informace: Ing. Roman Konečný daòový poradce, auditor Tel.: Ekonomika aktuálně Účetní závěrka na Mikuláe, audit na těpána? Vlastně proč ne... NAPSAL DUAN MAREK Spolu s pracovníky finančních účtáren a ekonomických úseků se stávají i auditoři a daňoví poradci každoročně svědky pravidelného zkracování termínů pro sestavení a ověření ročních účetních závěrek. Většina z nás si již na tuto nutnost, vyvolanou ve většině případů termínem sestavení konsolidované účetní závěrky na úrovni mateřské společnosti, víceméně zvykla a zároveň si pro tyto případy vypracovala vlastní upravený proces jednotlivých prací souvisejících s účetních závěrkou. Obsahem příspěvku je pokus o shrnutí některých praktických doporučení, jejichž společným cílem je sestavení věrné účetní závěrky v rámci časových možností. Dlouhodobý finanční majetek Velmi často chybějí účetním jednotkám potřebné informace od jejich vlastních dceřiných společností. Většinou bude postačující základní informace o výši dosaženého hospodářského výsledku a vlastního kapitálu za účelem případného přecenění finančních investic ekvivalencí nebo tvorby opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Přesto často vzniká problém s včasným získáním těchto podkladů od jednotlivých poboček ze zahraničí, nemluvě o těch dceřiných společnostech, které nejsou navíc povinně auditovány. Uvedené ovšem neplatí v případě sestavení konsolidované účetní závěrky již na lokální úrovni, kdy absence (mnohem detailnějších) podkladů od společností zahrnutých do konsolidačního celku představuje zcela zásadní problém. Zásoby Základním předpokladem pro sestavení každé účetní závěrky je provedení a vyhodnocení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků. Fyzická inventarizace musí logicky před-

5 cházet den sestavení účetní závěrky. Nelze tedy využít možnosti posunu inventarizací po bilančním dni. V této souvislosti bude vhodné s předstihem zvážit úpravu plánu inventur, popřípadě přechodu z periodické inventarizace na průběžnou (samozřejmě pokud je tato možnost pro daný charakter zásob nebo hmotného majetku přípustná). Po zjištění fyzického stavu majetku pak nastávají další, zásadnější problémy s jeho oceněním. Často se lze setkat například s problémem včasného získávání informací pro ocenění nedokončené výroby, zejména ve stavební výrobě. Z různých důvodů většinou chybějí závazná odsouhlasení předaných a převzatých stavebních děl a objektů a v kombinaci s neúplnými údaji vnitropodnikového nákladového účetnictví pak vzniká reálné riziko chybného posouzení stupně rozpracovanosti a tím i nesprávného vykázání stavu zásob nedokončené výroby. Krátce se zastavme ještě u problematiky ocenění zásob v rámci účetní závěrky. V případě nakupovaných zásob přechází řada firem na přesnější a sofistikovanější modely výpočtů opravných položek, které jsou ovšem náročné na přípravu a zpracování většinou obrovského množství dat. Podle našeho názoru je v případech těchto odhadů možné s ohledem na významnost (samozřejmě s vyloučením možnosti záměrné manipulace) vycházet z předběžných údajů, např. ze stavu opravné položky vypočtené ke konci listopadu. Rezervy Účetní jednotky vytvářejí rezervy na rizika a ztráty v okamžiku jejich rozpoznání. Krátký časový okamžik mezi bilančním dnem a datem sestavení účetní závěrky neumožňuje kritičtější posouzení efektů (vzniku rizik) např. z tzv. následných událostí. Tvorba rezerv proto může v případě brzkého termínu sestavení účetních výkazů vycházet pouze ze zkušeností získaných v průběhu účetního období. Příkladem mohou být dílčí problémy, které vznikají především při vyčíslení rezerv na nevybranou dovolenou nebo na prémie managementu, které jsou vypláceny až v následujícím roce (často s odůvodněním, že relevantní údaje pro jejich výpočet nejsou k dispozici). Podle našeho názoru je možné postupovat zjednodušeným způsobem v případě tvorby rezerv na dovolenou a to tak, že se použije např. průměrná mzda podle skupin zaměstnanců aplikovaná na stav zaměstnanců k bilančnímu dni, v případě rezerv na prémie bude praktické odlišovat mezi tvorbou rezervy pro účely účetní závěrky (z odhadovaného stavu zisku, obratu a jiných veličin) a následným přesným propočtem pro účely vyčíslení mezd). Pohledávky a závazky Podpůrnou dokumentaci k dokladové inventarizaci majetku a závazků tvoří písemné odsouhlasení vzájemných sald pohledávek a závazků. S podniky mimo skupinu bude vhodné provádět odsouhlasení k předsunutému datu s následnou kontrolou vydaných, resp. došlých faktur a jejich podpůrné dokumentace, úhrad a inkas v období od data odsouhlasení do bilančního dne. Výběr vzorků by měl být prováděn vždy po dohodě s auditorem, přičemž hlavním kritériem výběru vzorku je vetšinou celkový dosažený obrat tedy ne jen stav vykázaných pohledávek a závazků k datu odsouhlasení. Jiná situace bude u odsouhlasení sald s podniky ve skupině. S ohledem na potřeby konsolidace (eliminace vzájemných sald, obratů a vnitroskupinových zisků) bude vždy nutné provádět odsouhlasení k bilančnímu dni. V tomto případě se dle našich zkušeností nelze spoléhat jako v předcházejícím případě, pouze na odsouhlasení sald a obratů k předsunutému termínu. Vedle základních informací, které jsou většinou koncernovými auditory požadovány je vhodné připravit i podklady pro zmíněnou eliminaci vnitropodnikových zisků a ztrát a to především v oblasti vnitroskupinového nákupu a prodeje dlouhodobého majetku a zásob. V rámci odsouhlasení bude vhodné dopředu řešit speciální případy jako jsou např. nevyfakturované dodávky dohadné účty aktivní i pasivní, které jsou v situaci sestavní účetní závěrky velmi často využívány. Účelné je také omezení plateb a inkas prováděných na přelomu účetního období (prosinec/leden). Deriváty Velmi specifickou oblastí účetnictví jsou finanční instrumenty. Z našich zkušeností z minulých let vyplývá, že řada účetních jednotek ani neví (resp. zaměstnanci účtáren nejsou dostatečně informováni), že společnost má platně uzavřené termínované obchody, a to ať již s bankami nebo podniky ve skupině. K datu sestavení účetní závěrky pak většinou chybí relevantní podklady jako je dokumentace, propočet zajištění a především přecenění derivátů na reálnou hodnotu. Splatná a odloená daò S ohledem na krátký časový horizont pro sestavení účetní závěrky je vhodné koordinovat také součinnost s daňovým poradcem a stanovit společný postup s přihlédnutím k významnosti při vyčíslení rezervy na splatnou daň z příjmu. V praxi se lze často setkávat s určitým nepochopením tohoto teprve nedávno zavedeného instrumentu, kdy řada účetních jednotek nadále předpokládá, že vypočtená rezerva na daň (začátkem ledna) se nutně musí absolutně shodovat s finální verzí daňového přiznání (která je často o naprosto nevýznamné částky upravována ještě následujícího roku odpoledne), což není třeba. V této souvislosti se velmi vyplácí dodržování pravidel pro tvorbu analytické evidence tzn. nedaňové náklady a výnosy evidovat důsledně odděleně na samostatných analytikách, což vede ke zjednodušení a urychlení vyčíslení rezervy na daň z příjmu.

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Prosinec 2007 Další častou komplikací je vyčíslení a vykázání odložené daně, zejména v případech, kdy společnost neúčtuje o rezervě na splatnou daň z příjmů. Obvykle se setkáváme s problémy, kdy samotné sestavení daňového přiznání je odloženo na pozdější dobu a k datu našeho auditu chybí potřebné údaje (právě s odkazem na neplacení daně) o zůstatkových cenách DM, o předpokládané výši daňové ztráty a o daňovém posouzení opravných položek k pohledávkám apod. Za této situace nelze správně posoudit výpočet ani případné vykázání odložené daňové pohledávky nebo závazku. V této souvislosti upozorňujeme na obecný princip opatrnosti a povinnost účtovat o odloženém daňovém závazku. Časové rozliení Zkrácený časový interval se negativně projeví také při vykazování časového rozlišení nákladů a výnosů a při tvorbě dohadných účtů aktivních a pasivních. Jako typické příklady pro nekončící diskusi lze uvést například účtování provizí, bonusů a podobných druhů výnosů a nákladů, které jsou účtovány jedenkrát za rok a v mnoha případech jsou závislé na ročních výsledcích např. suma pořízených zásob od dodavatele, v případě obchodních zástupců celkový objem zprostředkovaných obchodů apod. V případě nájemních smluv je nájemné často vícesložkové, kdy jedna z částí (tzv. procentní) je počítána opět z celkových odsouhlasených tržeb realizovaných v pronajatých prostorách. Dalším příkladem mohou být různé druhy management fee, které jsou často stanoveny také na základě procentní částky počítané z různých ročních ukazatelů, jež nemusí být vždy k datu účetní závěrky známy. Závěr Výše uvedené situace nepokrývají samozřejmě všechny oblasti účetní závěrky, které trpí oním stále dramatičtějším posunem okamžiku sestavení účetní závěrky směrem k bilančnímu dni. Naopak bych řekl, že se dokonce jedná o notoricky známé záležitosti a už i proto je vhodné si je právě touto dobou připomínat. Proto je potřeba včas vypracovat formou interního předpisu promyšlený harmonogram závěrkových prací obsahující všechny potřebné činnosti tak, aby byly proveditelné v logické časové posloupnosti a stanovit jmenovitě osoby odpovědné za přípravu řádných podkladů pro jejich zaúčtování. Pokud přes veškerou snahu nebude z různých důvodů účetní jednotka schopna sestavit řádnou účetní závěrku ve zkráceném termínu, zůstává pak jedinou možností sestavení dvou odlišných závěrek první pro účely reportingů (IFRS, US GAAP, HGB) a druhou s pozdějším datem sestavení pro účely českého účetnictví a daňového práva. Samozřejmou snahou bude vykázání minimálně odlišných (srovnatelných) údajů v obou závěrkách. Na základě našich předchozích zkušeností se domníváme (opět s ohledem na koncernovou významnost vykazovaných skutečností, která je obecně řádově vyšší než ta samá významnost na lokální úrovni), že je možné dojít k odlišným vykazovaným výsledkům, přičemž tyto rozdíly je samozřejmě nutné zveřejnit (zohlednit) v následujících účetních závěrkách. V některých případech je o těchto již známých rozdílech možné informovat mateřskou společnost a koncernového auditora také prostřednictvím hlášení o následných událostech. Zároveň je nezbytné zakotvit způsoby použité při účetních odhadech v interních směrnicích společnosti a přehledně je popsat v příloze k účetní závěrce. Kontakt pro dalí informace: Ing. Duan Marek Associate Partner/Auditor Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nová posila v daňovém oddělení Tým daňového poradenství mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner na pozici daňového poradce posílil Petr Ševčík. Do kanceláře přešel ze společnosti Apogeo a.s., kde se zabýval mezinárodním daňovým plánováním, předtím působil ve firmě Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. Ve společnosti Rödl & Partner se bude specializovat zejména na finanční právo. Mezi jeho zájmy patří především počítače a literatura. Nové semináøe Reforma veřejných financí - novinky z oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění Mezinárodní poradenská kancelář Rödl & Partner připravila pro zájemce nejen z řad klientů seminář týkající se reformy

7 veřejných financí. Účastníci semináře si tak budou moci vyslechnout novinky z oblasti daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty či jiných daní. Rovněž se bude hovořit o změnách v účetnictví a sociálním a zdravotním pojištění. Jako přednášející vystoupí daňoví poradci Jan Brantl a Roman Konečný a advokátka Eva Blechová. Seminář se uskuteční v úterý 4. prosince 2007 od 9:00 do 15:00 hodin v angelo Hotel Prague, Radlická 1g, Praha 5. Bližší informace o možnostech účasti lze získat u Ing. Zuzany Hoškové, HR manažerky společnosti, tel , Aktuální kauzy Soud: Plzeňský Stock nesmí prodávat své Polární jahody Vrchní soud v Praze rozhodl o tom, že plzeňská firma Stock nesmí na českém trhu propagovat, reklamně, marketingově ani jinak obchodně nabízet a prodávat svůj alkoholický produkt s názvem Polární jahody. Je údajně zaměnitelný s Polar Limes Strawberry německé firmy Berentzen Distillers. Předběžné opatření vydal pražský vrchní soud, potvrzuje Petr Šívara, spolupracující s mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner, která Berentzen zastupuje. Berentzen Distillers nabízí na českém trhu alkoholický nápoj Polar Limes Strawberry pátým rokem, s ním zaměnitelný produkt uvedl Stock na tuzemský trh teprve v letošním roce právě pod názvem Polární jahody. Složení tohoto alkoholického nápoje je prakticky až na výjimku shodné s produktem firmy Berentzen. I obsah alkoholu je, vedle složení v podobě jahodového pyré, vodky a citrónové šťávy, respektive v případě výrobku Stocku kyseliny citronové, naprosto totožný. A silná podobnost panuje i v případě obalu tohoto alkoholického nápoje, tedy velikosti, tvaru lahve i grafického ztvárnění etikety. Soud došel k závěru, že firma Stock využila dobré pověsti produktu firmy Berentzen na trhu a uvedením napodobeniny pod názvem Polární jahody získala prospěch, kterého by jinak nedosáhla. Přitom firma Stock o existenci nápoje Berentzen na našem trhu informace měla. Jsem přesvědčen o tom, že uvedené opatření vrchního soudu je zásadním impulsem pro všechny, kteří investují nemalé prostředky a obrovské úsilí do vývoje vlastních produktů a značek. Vzhledem k tomu, že o vlastní žalobě nebylo dosud rozhodnuto, jsou bližší komentáře k tomuto případu předčasné, uzavírá Petr Šívara. -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Prosinec 2007 Mandantenbrief Prosinec 2007, č. 12 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 2 Finanční zpravodaj 1/2014 1 Změna Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech V souladu s ustanovením 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s.

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti OE a.s. 1 1. Vymezení konsolidačního celku 1.1. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Konsolidační celek tvoří mateřská společnost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená za období 1.7.2014 30.6.2015 společnosti Shopinvest a.s. se sídlem náměstí 14. října 642/17 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 272 26 590 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003 skupiny Jihočeských papíren 1 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku... 2 1.1. i zahrnuté do konsolidačního celku... 2 1.2. Datum účetních závěrek společností

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY

ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY ODPISOVÝ PLÁN OBCE TATOBITY (úplné znění nahrazující odpisový plán č. 1 schválený dne: 13.12.2011 ) Název účetní jednotky: Obec Tatobity Číslo: 2 Zpracoval: účetní Kontroloval: Lenka Malá Účinnost: 1.1.2015

Více