Obsah: Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Vydání Prosinec 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Vydání Prosinec 2007 www.roedl.cz"

Transkript

1 Vydání Prosinec Obsah: Aktuality Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru Právo aktuálně K odstoupení od smlouvy Daně aktuálně Zaměstnanecké benefity od 1. ledna 2008 Ekonomika aktuálně Účetní závěrka na Mikuláe, audit na těpána? Vlastně proč ne... Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nové semináøe Aktuální kauzy A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Právní souvislosti vstupu České republiky do Schengenského prostoru Nadcházející vstup České republiky a dalích osmi nových členských státù Evropské unie do tzv. Schengenského prostoru jakoto společného prostoru bez vnitøních hranic a bez provádění hraničních kontrol k 21. prosinci 2007 (resp. k 30. bøeznu 2008 i na letitích) bude pro tyto členské státy obecně mnohé znamenat. Pøedevím jejich konečné a úplné zapojení do sféry nejuí vzájemné spolupráce a dùvěry v rámci EU. A samozøejmě také definitivní naplnění a realizaci práva volného pohybu osob v rámci unijního prostoru. Pøelomový význam této události vyzdvihlo i listopadové zasedání Rady pro spravedlnost a vnitøní věci, je pøijalo v této záleitosti vlastní věcné rozhodnutí. To bylo následně formálně potvrzeno Evropským parlamentem. Bylo pøitom zdùrazněno, e vechny pøistupující státy splnily vechny nutné podmínky pro odstranění vnitøních hranic. Pøitom kadý z nich měl v tomto směru své specifické problémy a dosud zcela nedolo k pøijetí vech ustanovení schengenského acquis. Tento zásadní pøeděl pøitom s sebou nese i zcela konkrétní právní souvislosti a dopady, které pro podmínky České republiky upravil v první fázi pøedevím zákon č. 170/2007 Sb. (mění se jím zákony v souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru). Absenci hraničních kontrol na vnitøních hranicích (pozemních i vzduných) toti kompenzuje rozsáhlá spolupráce a vysoké schengenské standardy, které stanovují náročná pravidla v mnoha dotčených oblastech. Proto také výe uvedený zvlátní zákon, jen nabyl (a na malé výjimky) účinnosti ji 12. července tohoto roku, mění pøedevím stávající zákony. Ty upravují, resp. mají nově upravovat hlavní oblasti fungování Schengenského prostoru, tj. oblast informačních systémù zajiujících efektivní boj s nelegální migrací a organizovaným zločinem, pøedstavovanými zejména Schengenským informačním systémem (SIS), oblast hraničního reimu a hraničních kontrol, harmonizovaná pravidla pro vydávání víz a vzájemné konzultace tzv. schengenských státù pøi rozhodování o udělování víz, krátkodobý pobyt na území Schengenu na základě tzv. jednotného schengenského víza a v neposlední øadě i zvýenou ochranu osobních údajù.

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Prosinec 2007 A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y V této souvislosti je pøitom velmi významnou skutečností, e Česká republika začala na základě pøedchozího rozhodnutí Rady (ES) vyuívat SIS ji od 1. záøí 2007, a to jak ze strany pøísluných orgánù Policie ČR a celní správy, tak i dalích oprávněných orgánù. Problematika vyuívání údajù a informací ze SIS je pøitom nyní obecně upravena zejména ve zcela nových ustanoveních 48e zákona o Policii ČR, 378a trestního øádu, 160a zákona o pobytu cizincù na území České republiky a 5e zákona o celní správě. Dalím klíčovým zákonem, který navazuje na shora citovaný zákon č. 170/2007 Sb. je obsáhlá novela zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizincù na území České republiky a zákona č. 325/1999 Sb. o azylu. Tato novela mj. zajiuje soulad cizineckého zákona s Naøízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících pøeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) - vstoupil v platnost dnem 13. øíjna S ohledem na to a i pøes skutečnost, e uvedená oblast je upravena pøímo závazným pøedpisem Evropského společenství, bude tak úprava vstupních podmínek na území ČR nadále částečně zachována i v českém národním zákoně. Vedle toho je cílem zásadní novelizace pøedpisù českého cizineckého práva i transpozice nových směrnic EU. Zejména se jedná o Směrnici Rady 2005/71/ES o zvlátním pøístupu pro pøijímání státních pøísluníkù tøetích zemí pro účely vědeckého výzkumu, Směrnice Rady 2001/51/ES, kterou se doplòuje článek 26 k provedení Schengenské dohody a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanù Evropské Unie a jejich rodinných pøísluníkù svobodně se pohybovat a pobývat na území členských státù. Kontakt pro dalí informace: Dr. Pavel Koukal Associate Partner/Advokát Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Právo aktuálně K odstoupení od smlouvy NAPSAL MICHAL LORENC Po několika letech různých výkladů jednoho z nosných ustanovení občanského zákoníku zaujal Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl.ÚS 78/06 ze dne 16. října 2007 jasné stanovisko: Odstoupením od smlouvy podle 48 odst. 2 občanského zákoníku se není-li právním předpisem nebo účastníky dohodnuto jinak smlouva od počátku ruší, avšak pouze s účinky mezi jejími účastníky. Vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své vlastnické právo nabyli před odstoupením a v dobré víře, nezaniká a požívá ochrany Listiny základních práv a svobod a ústavních principů. Zejména v souvislosti s převody nemovitostí řeší obecné soudy často spory vyplývající z odstoupení od kupní smlouvy jedním z účastníků (Prodávající a Kupující) v době, kdy nemovitost již byla řádně převedena na třetí osobu (Pozdější kupující). Podle občanského zákoníku se v takovém případě smlouva od počátku ruší. Potud se také praxe shodovala. Nejasnosti ovšem panovaly ohledně účinků odstoupení, resp. zrušení smlouvy na proběhlý převod nemovitosti na Pozdějšího kupujícího, který neměl s původní transakcí nic společného. Jednotnou judikaturu neposkytoval ani Nejvyšší soud, jehož jednotlivé senáty tuto otázku řešily rozdílně. První z možných výkladů upřednostňuje v souladu s vyspělými právními řády (rakouským, německým apod.) ochranu vlastnického práva Pozdějšího kupujícího, který od Kupujícího před zrušením smlouvy nemovitost po právu skutečně nabyl. Druhá výkladová linie jde opačným směrem a požaduje, aby bylo ochráněno a obnoveno vlastnické právo Prodávajícího, přestože vlastníkem věci se v mezidobí v dobré víře stal Pozdější kupující. Je zjevné, že druhá interpretační alternativa přivádí do právních vztahů značnou nejistotu. Není vhodné připustit výklad, že Pozdější kupující, který nemovitost řádně nabyl od Kupujícího, bude náhle dotčen pozdějším zrušením smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud by zrušení smlouvy nemělo mít účinky pouze mezi jejími stranami, docházelo by k narušení základních principů demokratického státu zásady právní jistoty a ochrany nabytých práv. O sjednocení rozhodovací praxe se v loňském roce pokusil Nejvyšší soud, který se přes připomínky akademických a dalších institucí justice přiklonil právě k druhé výkladové linii. Konstatoval, že se zrušením smlouvy od počátku zaniká právní titul, na jehož základě Kupující nabyl své vlastnické právo, a nastává právní stav, jako kdyby k uzavření smlouvy nikdy nedošlo. Proto se dle názoru Nejvyššího soudu v návaznosti na zrušení smlouvy

3 Kupující de iure nikdy vlastníkem věci nestal, a proto také nemohl na Pozdějšího kupujícího své vlastnické právo převést. Dobrou víru Pozdějšího kupujícího považoval bez ohledu na její zásadní význam pro fungování právního státu za vedlejší. Uvedené stanovisko Nejvyššího soudu zvedlo vlnu nevole, protože žádný z pozdějších vlastníků věci by si nikdy nemohl být jist svým vlastnictvím. Nemohl by se spolehnout ani na tu skutečnost, že si v době převodu ověřil existenci vlastnického práva svého předchůdce. Tím spíše přivítala značná část odborné veřejnosti nový nález pléna Ústavního soudu, jímž byl konstatován rozpor výkladu Nejvyššího soudu s ústavním pořádkem a jím chráněnými právy. Nález vychází z předpokladu, že každý subjekt musí nést následky své neopatrnosti sám a že není možné zasahovat do řádně a v dobré víře nabytých práv třetích osob. Prodávajícímu tak po odstoupení bude náležet vůči Kupujícímu právo na peněžní náhradu, avšak nikoliv právo na vydání věci Pozdějším kupujícím. Ústavní soud porovnal oba možné výklady a zvolil ten, který považoval za šetrnější ve vztahu k základním právům a ústavně chráněným hodnotám. Prioritu přiřknul ochraně vlastnického práva Pozdějšího kupujícího. Tento nález proto zajisté znamená dobrou zprávu pro všechny vlastníky a vnese do právních vztahů určitou jistotu. Pokud nabyli svou nemovitost či jinou věc řádně a v dobré víře, nebude se případné zrušení některé ze smluv mezi předchozími vlastníky dotýkat jejich práv. A vzhledem k tomu, že Ústavní soud je vrcholnou soudní instancí, měly by jeho nález respektovat všechny obecné soudy. Kontakt pro dalí informace. Mgr. Michal Lorenc Advokátní koncipient Tel.: Daně aktuálně Zaměstnanecké benefity od 1. ledna 2008 NAPSAL ROMAN KONEČNÝ K významné změně v oblasti zaměstnaneckých benefitů došlo již v roce 2007 v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce. Ten aplikuje obecnou zásadu, to znamená, co není zakázáno, je dovoleno. V daňové praxi to znamená, že pokud bude benefit zaměstnance pro zaměstnavatele daňovým nákladem, bude u zaměstnance tento příjem podléhat zdanění. To za předpokladu, že pokud zákon neupravuje zdaňování konkrétního benefitu odchylně. V této souvislosti vstoupil v roce 2007 v platnost novelizovaný paragraf 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů, dle kterého jsou na straně zaměstnavatele daňovým nákladem náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, interního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud zákon o daních z příjmů nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Toto ustanovení je na jedné straně relativně velkorysé k zaměstnavatelům. Na druhou stranu je třeba před finančním úřadem obhájit, že se skutečně jedná o náklady související s pracovními a sociálními podmínkami. Jako příklad daňově uznatelných nákladů je možné uvést peněžitý příspěvek na dovolenou, poskytnutí rekreace nebo nadlimitní cestovní náhrady. Tato plnění jsou uznatelná samozřejmě za předpokladu, že budou u zaměstnance zdaněna a jejich poskytování je zakotveno v kolektivní smlouvě nebo v jiném výše uvedeném dokumentu. Od 1. ledna 2008 dochází v této oblasti k dalším změnám a úpravám. Konkrétně se jedná v návaznosti na výše uvedené ustanovení 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o daních z příjmů o zrušení limitů omezujících daňovou uznatelnost nákladů na svoz zaměstnanců do práce, přechodné ubytování a penzijní a životní pojištění. Pokud budou tato plnění zakotvena v kolektivní smlouvě nebo jiném dokumentu, bude se jednat o daňově uznatelné náklady na straně zaměstnavatele v neomezené výši. Na druhou stranu je ale nutno prověřit, zda je skutečně dle obecné zásady zapotřebí tyto příjmy na straně zaměstnance zdaňovat nebo zda existují speciální ustanovení, která stanoví odchylné zdaňování, respektive osvobození. V tomto případě je odpověď následující: Přechodné ubytování, které je poskytováno jako nepeněžní plnění, je na straně zaměstnance osvobozeno do částky Kč měsíčně ( 6 odst. 9 písm. i zákona o daních z příjmů). Protože se náklady na svoz zaměstnanců do práce na straně zaměstnanců nevztahuje žádné speciální osvobození, budou u zaměstnanců zdaněny v plné výši. Naopak příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění budou na straně zaměstnance osvobozeny od daně až do částky Kč. V tomto případě, tj. v případě příspěvků na penzijní a životní pojištění, je nutné upozornit na další změnu platnou od 1. ledna 2008, která sloučila limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění na výše uvedených Kč, což umožňuje na straně zaměstnanců větší flexibilitu ve volbě formy pojištění.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Prosinec 2007 Jako neuznatelné náklady na straně zaměstnavatele jsou v 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů od 1. ledna přímo vyjmenována nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě: příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce; možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení apod. s výjimkou zařízení uvedených v 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3 zákona o daních z příjmů; poskytnutí rekreace, včetně zájezdu, které je u zaměstnance osvobozeno od daně podle 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Od 1. ledna 2008 je jednoznačně stanoveno, že částky vynaložené na zvýšení kvalifikace zaměstnanců nejsou daňově uznatelné a zároveň se na straně zaměstnance nejedná o osvobozený příjem. Odlišným způsobem je ale řešena daňová uznatelnost u nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Pro zaměstnavatele jsou tyto náklady daňově neuznatelné, ale na straně zaměstnanců se jedná o osvobozený příjem. Na základě tohoto příkladu je vidět, že specifických ustanovení je v zákoně celá řada a není možné se spoléhat pouze na obecná pravidla. Závěrem lze konstatovat, že zaměstnavatel, který se rozhodne svým zaměstnancům poskytovat některý z benefitů, měl by z daňového hlediska postupovat následovně: ověřit, zda benefit splňuje základní předpoklad daňové uznatelnosti, tj. zda se jedná o náklady na pracovní a sociální podmínky dle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona o daních z příjmů nebo zda se jedná o poskytnutí rekreace, zájezdu nebo příspěvku na kulturní a sportovní akce. Tedy o plnění, která jsou dle 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů daňově neuznatelná; ověřit, zda se na zvažovaný benefit nevztahuje specifické ustanovení v 25 zákona o daních z příjmů, které limituje daňovou uznatelnost na straně zaměstnavatele; stejný test provést pro případné osvobození na straně zaměstnance dle specifických ustanovení obsažených v 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů; následně ověřit, zda uvedený benefit nebude podléhat i sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Na základě výše uvedené analýzy všech daňových dopadů je možné posoudit, zda je zvažovaný benefit pro zaměstnance a zaměstnavatele skutečně výhodný a nebo zda není ekonomičtější rozhodnout se pro výplatu prémií nebo jiných odměn. Kontakt pro dalí informace: Ing. Roman Konečný daòový poradce, auditor Tel.: Ekonomika aktuálně Účetní závěrka na Mikuláe, audit na těpána? Vlastně proč ne... NAPSAL DUAN MAREK Spolu s pracovníky finančních účtáren a ekonomických úseků se stávají i auditoři a daňoví poradci každoročně svědky pravidelného zkracování termínů pro sestavení a ověření ročních účetních závěrek. Většina z nás si již na tuto nutnost, vyvolanou ve většině případů termínem sestavení konsolidované účetní závěrky na úrovni mateřské společnosti, víceméně zvykla a zároveň si pro tyto případy vypracovala vlastní upravený proces jednotlivých prací souvisejících s účetních závěrkou. Obsahem příspěvku je pokus o shrnutí některých praktických doporučení, jejichž společným cílem je sestavení věrné účetní závěrky v rámci časových možností. Dlouhodobý finanční majetek Velmi často chybějí účetním jednotkám potřebné informace od jejich vlastních dceřiných společností. Většinou bude postačující základní informace o výši dosaženého hospodářského výsledku a vlastního kapitálu za účelem případného přecenění finančních investic ekvivalencí nebo tvorby opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Přesto často vzniká problém s včasným získáním těchto podkladů od jednotlivých poboček ze zahraničí, nemluvě o těch dceřiných společnostech, které nejsou navíc povinně auditovány. Uvedené ovšem neplatí v případě sestavení konsolidované účetní závěrky již na lokální úrovni, kdy absence (mnohem detailnějších) podkladů od společností zahrnutých do konsolidačního celku představuje zcela zásadní problém. Zásoby Základním předpokladem pro sestavení každé účetní závěrky je provedení a vyhodnocení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků. Fyzická inventarizace musí logicky před-

5 cházet den sestavení účetní závěrky. Nelze tedy využít možnosti posunu inventarizací po bilančním dni. V této souvislosti bude vhodné s předstihem zvážit úpravu plánu inventur, popřípadě přechodu z periodické inventarizace na průběžnou (samozřejmě pokud je tato možnost pro daný charakter zásob nebo hmotného majetku přípustná). Po zjištění fyzického stavu majetku pak nastávají další, zásadnější problémy s jeho oceněním. Často se lze setkat například s problémem včasného získávání informací pro ocenění nedokončené výroby, zejména ve stavební výrobě. Z různých důvodů většinou chybějí závazná odsouhlasení předaných a převzatých stavebních děl a objektů a v kombinaci s neúplnými údaji vnitropodnikového nákladového účetnictví pak vzniká reálné riziko chybného posouzení stupně rozpracovanosti a tím i nesprávného vykázání stavu zásob nedokončené výroby. Krátce se zastavme ještě u problematiky ocenění zásob v rámci účetní závěrky. V případě nakupovaných zásob přechází řada firem na přesnější a sofistikovanější modely výpočtů opravných položek, které jsou ovšem náročné na přípravu a zpracování většinou obrovského množství dat. Podle našeho názoru je v případech těchto odhadů možné s ohledem na významnost (samozřejmě s vyloučením možnosti záměrné manipulace) vycházet z předběžných údajů, např. ze stavu opravné položky vypočtené ke konci listopadu. Rezervy Účetní jednotky vytvářejí rezervy na rizika a ztráty v okamžiku jejich rozpoznání. Krátký časový okamžik mezi bilančním dnem a datem sestavení účetní závěrky neumožňuje kritičtější posouzení efektů (vzniku rizik) např. z tzv. následných událostí. Tvorba rezerv proto může v případě brzkého termínu sestavení účetních výkazů vycházet pouze ze zkušeností získaných v průběhu účetního období. Příkladem mohou být dílčí problémy, které vznikají především při vyčíslení rezerv na nevybranou dovolenou nebo na prémie managementu, které jsou vypláceny až v následujícím roce (často s odůvodněním, že relevantní údaje pro jejich výpočet nejsou k dispozici). Podle našeho názoru je možné postupovat zjednodušeným způsobem v případě tvorby rezerv na dovolenou a to tak, že se použije např. průměrná mzda podle skupin zaměstnanců aplikovaná na stav zaměstnanců k bilančnímu dni, v případě rezerv na prémie bude praktické odlišovat mezi tvorbou rezervy pro účely účetní závěrky (z odhadovaného stavu zisku, obratu a jiných veličin) a následným přesným propočtem pro účely vyčíslení mezd). Pohledávky a závazky Podpůrnou dokumentaci k dokladové inventarizaci majetku a závazků tvoří písemné odsouhlasení vzájemných sald pohledávek a závazků. S podniky mimo skupinu bude vhodné provádět odsouhlasení k předsunutému datu s následnou kontrolou vydaných, resp. došlých faktur a jejich podpůrné dokumentace, úhrad a inkas v období od data odsouhlasení do bilančního dne. Výběr vzorků by měl být prováděn vždy po dohodě s auditorem, přičemž hlavním kritériem výběru vzorku je vetšinou celkový dosažený obrat tedy ne jen stav vykázaných pohledávek a závazků k datu odsouhlasení. Jiná situace bude u odsouhlasení sald s podniky ve skupině. S ohledem na potřeby konsolidace (eliminace vzájemných sald, obratů a vnitroskupinových zisků) bude vždy nutné provádět odsouhlasení k bilančnímu dni. V tomto případě se dle našich zkušeností nelze spoléhat jako v předcházejícím případě, pouze na odsouhlasení sald a obratů k předsunutému termínu. Vedle základních informací, které jsou většinou koncernovými auditory požadovány je vhodné připravit i podklady pro zmíněnou eliminaci vnitropodnikových zisků a ztrát a to především v oblasti vnitroskupinového nákupu a prodeje dlouhodobého majetku a zásob. V rámci odsouhlasení bude vhodné dopředu řešit speciální případy jako jsou např. nevyfakturované dodávky dohadné účty aktivní i pasivní, které jsou v situaci sestavní účetní závěrky velmi často využívány. Účelné je také omezení plateb a inkas prováděných na přelomu účetního období (prosinec/leden). Deriváty Velmi specifickou oblastí účetnictví jsou finanční instrumenty. Z našich zkušeností z minulých let vyplývá, že řada účetních jednotek ani neví (resp. zaměstnanci účtáren nejsou dostatečně informováni), že společnost má platně uzavřené termínované obchody, a to ať již s bankami nebo podniky ve skupině. K datu sestavení účetní závěrky pak většinou chybí relevantní podklady jako je dokumentace, propočet zajištění a především přecenění derivátů na reálnou hodnotu. Splatná a odloená daò S ohledem na krátký časový horizont pro sestavení účetní závěrky je vhodné koordinovat také součinnost s daňovým poradcem a stanovit společný postup s přihlédnutím k významnosti při vyčíslení rezervy na splatnou daň z příjmu. V praxi se lze často setkávat s určitým nepochopením tohoto teprve nedávno zavedeného instrumentu, kdy řada účetních jednotek nadále předpokládá, že vypočtená rezerva na daň (začátkem ledna) se nutně musí absolutně shodovat s finální verzí daňového přiznání (která je často o naprosto nevýznamné částky upravována ještě následujícího roku odpoledne), což není třeba. V této souvislosti se velmi vyplácí dodržování pravidel pro tvorbu analytické evidence tzn. nedaňové náklady a výnosy evidovat důsledně odděleně na samostatných analytikách, což vede ke zjednodušení a urychlení vyčíslení rezervy na daň z příjmu.

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Prosinec 2007 Další častou komplikací je vyčíslení a vykázání odložené daně, zejména v případech, kdy společnost neúčtuje o rezervě na splatnou daň z příjmů. Obvykle se setkáváme s problémy, kdy samotné sestavení daňového přiznání je odloženo na pozdější dobu a k datu našeho auditu chybí potřebné údaje (právě s odkazem na neplacení daně) o zůstatkových cenách DM, o předpokládané výši daňové ztráty a o daňovém posouzení opravných položek k pohledávkám apod. Za této situace nelze správně posoudit výpočet ani případné vykázání odložené daňové pohledávky nebo závazku. V této souvislosti upozorňujeme na obecný princip opatrnosti a povinnost účtovat o odloženém daňovém závazku. Časové rozliení Zkrácený časový interval se negativně projeví také při vykazování časového rozlišení nákladů a výnosů a při tvorbě dohadných účtů aktivních a pasivních. Jako typické příklady pro nekončící diskusi lze uvést například účtování provizí, bonusů a podobných druhů výnosů a nákladů, které jsou účtovány jedenkrát za rok a v mnoha případech jsou závislé na ročních výsledcích např. suma pořízených zásob od dodavatele, v případě obchodních zástupců celkový objem zprostředkovaných obchodů apod. V případě nájemních smluv je nájemné často vícesložkové, kdy jedna z částí (tzv. procentní) je počítána opět z celkových odsouhlasených tržeb realizovaných v pronajatých prostorách. Dalším příkladem mohou být různé druhy management fee, které jsou často stanoveny také na základě procentní částky počítané z různých ročních ukazatelů, jež nemusí být vždy k datu účetní závěrky známy. Závěr Výše uvedené situace nepokrývají samozřejmě všechny oblasti účetní závěrky, které trpí oním stále dramatičtějším posunem okamžiku sestavení účetní závěrky směrem k bilančnímu dni. Naopak bych řekl, že se dokonce jedná o notoricky známé záležitosti a už i proto je vhodné si je právě touto dobou připomínat. Proto je potřeba včas vypracovat formou interního předpisu promyšlený harmonogram závěrkových prací obsahující všechny potřebné činnosti tak, aby byly proveditelné v logické časové posloupnosti a stanovit jmenovitě osoby odpovědné za přípravu řádných podkladů pro jejich zaúčtování. Pokud přes veškerou snahu nebude z různých důvodů účetní jednotka schopna sestavit řádnou účetní závěrku ve zkráceném termínu, zůstává pak jedinou možností sestavení dvou odlišných závěrek první pro účely reportingů (IFRS, US GAAP, HGB) a druhou s pozdějším datem sestavení pro účely českého účetnictví a daňového práva. Samozřejmou snahou bude vykázání minimálně odlišných (srovnatelných) údajů v obou závěrkách. Na základě našich předchozích zkušeností se domníváme (opět s ohledem na koncernovou významnost vykazovaných skutečností, která je obecně řádově vyšší než ta samá významnost na lokální úrovni), že je možné dojít k odlišným vykazovaným výsledkům, přičemž tyto rozdíly je samozřejmě nutné zveřejnit (zohlednit) v následujících účetních závěrkách. V některých případech je o těchto již známých rozdílech možné informovat mateřskou společnost a koncernového auditora také prostřednictvím hlášení o následných událostech. Zároveň je nezbytné zakotvit způsoby použité při účetních odhadech v interních směrnicích společnosti a přehledně je popsat v příloze k účetní závěrce. Kontakt pro dalí informace: Ing. Duan Marek Associate Partner/Auditor Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nová posila v daňovém oddělení Tým daňového poradenství mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner na pozici daňového poradce posílil Petr Ševčík. Do kanceláře přešel ze společnosti Apogeo a.s., kde se zabýval mezinárodním daňovým plánováním, předtím působil ve firmě Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. Ve společnosti Rödl & Partner se bude specializovat zejména na finanční právo. Mezi jeho zájmy patří především počítače a literatura. Nové semináøe Reforma veřejných financí - novinky z oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění Mezinárodní poradenská kancelář Rödl & Partner připravila pro zájemce nejen z řad klientů seminář týkající se reformy

7 veřejných financí. Účastníci semináře si tak budou moci vyslechnout novinky z oblasti daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty či jiných daní. Rovněž se bude hovořit o změnách v účetnictví a sociálním a zdravotním pojištění. Jako přednášející vystoupí daňoví poradci Jan Brantl a Roman Konečný a advokátka Eva Blechová. Seminář se uskuteční v úterý 4. prosince 2007 od 9:00 do 15:00 hodin v angelo Hotel Prague, Radlická 1g, Praha 5. Bližší informace o možnostech účasti lze získat u Ing. Zuzany Hoškové, HR manažerky společnosti, tel , Aktuální kauzy Soud: Plzeňský Stock nesmí prodávat své Polární jahody Vrchní soud v Praze rozhodl o tom, že plzeňská firma Stock nesmí na českém trhu propagovat, reklamně, marketingově ani jinak obchodně nabízet a prodávat svůj alkoholický produkt s názvem Polární jahody. Je údajně zaměnitelný s Polar Limes Strawberry německé firmy Berentzen Distillers. Předběžné opatření vydal pražský vrchní soud, potvrzuje Petr Šívara, spolupracující s mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner, která Berentzen zastupuje. Berentzen Distillers nabízí na českém trhu alkoholický nápoj Polar Limes Strawberry pátým rokem, s ním zaměnitelný produkt uvedl Stock na tuzemský trh teprve v letošním roce právě pod názvem Polární jahody. Složení tohoto alkoholického nápoje je prakticky až na výjimku shodné s produktem firmy Berentzen. I obsah alkoholu je, vedle složení v podobě jahodového pyré, vodky a citrónové šťávy, respektive v případě výrobku Stocku kyseliny citronové, naprosto totožný. A silná podobnost panuje i v případě obalu tohoto alkoholického nápoje, tedy velikosti, tvaru lahve i grafického ztvárnění etikety. Soud došel k závěru, že firma Stock využila dobré pověsti produktu firmy Berentzen na trhu a uvedením napodobeniny pod názvem Polární jahody získala prospěch, kterého by jinak nedosáhla. Přitom firma Stock o existenci nápoje Berentzen na našem trhu informace měla. Jsem přesvědčen o tom, že uvedené opatření vrchního soudu je zásadním impulsem pro všechny, kteří investují nemalé prostředky a obrovské úsilí do vývoje vlastních produktů a značek. Vzhledem k tomu, že o vlastní žalobě nebylo dosud rozhodnuto, jsou bližší komentáře k tomuto případu předčasné, uzavírá Petr Šívara. -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Prosinec 2007 Mandantenbrief Prosinec 2007, č. 12 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená za období 1.7.2014 30.6.2015 společnosti Shopinvest a.s. se sídlem náměstí 14. října 642/17 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 272 26 590 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Příloha č. 7 k vyhlášce č. 59/2012 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy VYHLÁŠKA ze dne... 2017 o vzoru zprávy podle zemí Ministerstvo financí stanoví podle 13zi odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 2 Finanční zpravodaj 1/2014 1 Změna Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech V souladu s ustanovením 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 5 / ŘÍJEN 2016 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ČETNÍ ZÁVĚRKA DALŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISECH Vážení obchodní přátelé, dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti innosti

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 18. října 2013 KA ČR je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné. jedním z

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s.

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti NOEN a.s. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 společnosti OE a.s. 1 1. Vymezení konsolidačního celku 1.1. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Konsolidační celek tvoří mateřská společnost

Více