Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. dubna 1997 Èástka 4 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 26. Generální povolení è. GP - 17/ pro fyzické a právnické osoby k poskytování veøejné telefaxové služby veøejnì pøístupnou úèastnickou stanicí B. Informativní èást 27. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování 28. Informace o nabídce volných míst ITU C. Diskusní èást 29. Oznámení o návrhu jednotných pravidel pro mìøení radiokomunikaèních zaøízení 30. Návrhy generálních povolení a) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování pohyblivých vysílacích rádiových stanic v sítích držitelù povolení k poskytování neveøejné radiotelefonní služby prostøednictvím pozemní pohyblivé služby b) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování povelových a telemetrických radiostanic, pracujících na nespecifikovaných kmitoètech ve vyhražených pásmech c) Návrh generálního povolení ke zøízení a provozování povelových a telemetrických stanic, pracujících ve vyhražených kmitoètech A. NORMATIVNÍ ÈÁST ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY 26. Generální povolení è. GP - 17/ pro fyzické a právnické osoby k poskytování veøejné telefaxové služby veøejnì pøístupnou úèastnickou stanicí MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ Èeský telekomunikaèní uøad V Praze dne 28. bøezna 1997 Klimenstská 27, Praha 1 È.j /1996 Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen povolující orgán ) jako povolující orgán podle 21 odst. 3 a 22a zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. a podle 4 odst. 3 citovaného zákona vydává tímto rozhodnutím

2 Strana 2 Roèník 1997 Èástka 4 generální povolení GP - 17/1997 pro fyzické a právnické osoby k poskytování veøejné telefaxové služby veøejnì pøístupnou úèastnickou stanicí za následujících podmínek : 1. Povolení se udìluje výluènì na poskytování veøejné telefaxové služby veøejnì pøístupnou úèastnickou stanicí, èímž se rozumí: a) pøevzetí dokumentù od uživatele - odesílatele v objektu, kde je pøipojeno veøejné faksimilní zaøízení využívané pro tuto službu a zajištìní jejich faksimilního pøenosu v ÈR i do zahranièí, b) pøíjem dokumentù od jiných faksimilních stanic pro uživatele - adresáta, c) pøedání pøijatých dokumentù uživateli - adresátovi v objektu, kde je pøipojeno koncové telekomunikaèní zaøízení využívané pro tuto službu. 2. Poskytovat veøejnou telefaxovou službu veøejnì pøístupnou úèastnickou stanicí podle tohoto generálního povolení je oprávnìná fyzická nebo právnická osoba (dále jen poskytovatel ), která provozuje schválené faksimilní zaøízení skupiny G3 podle doporuèení ITU-T/T.4, pøipojené pøímo nebo nepøímo ke koncovému bodu jednotné telekomunikaèní sítì, zpùsobem uvedeným v bodì 3, pøièemž toto zaøízení je odbornì instalováno a øádnì ohlášeno podle podmínek generálního povolení GP - 07/1996 1). 3. Poèet faksimilních zaøízení použitých pro poskytování telefaxové služby podle tohoto generálního povolení není pro poskytovatele omezen. Každé faksimilní zaøízení musí být samostatnì pøímo pøipojeno ke koncovému bodu jednotné telekomunikaèní sítì nebo lze výjimeènì užít vedlejší stanici (pøipojenou na poboèkovou ústøednu) za pøedpokladu, že jde o poboèkovou ústøednu s provolbou k použité vedlejší stanici. 4. Poskytovatel je povinen pøi poskytování povolené služby v bodu 1 tohoto generálního povolení dodržovat právní pøedpisy, technické pøedpisy a normy ÈR a jednotná pravidla zveøejòovaná v Telekomunikaèním vìstníku, a to zejména: - zákon è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní zákona è. 150/1992 Sb. a zákona è. 253/1994 Sb. (dále jen zákon o telekomunikacích) a pøedpisy vydané k jeho provedení, - vyhlášku è. 26/1996 Sb., o zpùsobu, podmínkách a postupu pøi ovìøování a schvalování telekomunikaèních koncových zaøízení, - zákon è. 526/1990 Sb., o cenách, ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù, vyhlášku è. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù a pøíslušná cenová opatøení, - zákon è. 222/1946 Sb., o poštì, ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù a pøedpisy související. 5. Poskytovatel nese vùèi uživatelùm plnou odpovìdnost za kvalitu poskytované služby v rozsahu, v jakém ji mùže ovlivnit. Je povinen k zahájení poskytování služby vypracovat Øád služby vèetnì reklamaèních pravidel a ceníku služeb. Je povinen uživatele služby prokazatelnì seznámit s pravidly používání služby a zpùsobem vyøizování pøípadných stížností na poskytnutí nekvalitní služby. 6. Poskytovatel je povinen k zabezpeèení 20 zákona o telekomunikacích vytvoøit systém ochrany uživatelských dat pøed jejich zneužitím tak, aby údaje, které uživatel sdìlil poskytovateli nebo o kterých se poskytovatel dozvìdìl pøi poskytování služby, nebyly zpøístupnìny tøetí osobì bez souhlasu uživatele, popøípadì nebudou jinak zneužity v jeho neprospìch. 7. Poskytovatel je povinen poskytovat službu za rovných podmínek pro všechny uživatele. Cena, za níž je služba poskytována, musí odpovídat platným cenovým pøedpisùm a informace o její výši, stejnì jako podmínky provozování této služby musí být publikovány tak, aby byly veøejnì dostupné. 8. Povolující orgán má právo kontroly provozovaných telekomunikaèních zaøízení v rozsahu nezbytném k ovìøení dodržování podmínek tohoto generálního povolení a dále kontroly plnìní a dodržování ostatních podmínek stanovených tímto generálním povolením v souladu s 19 odst. 2 a 21a zákona o telekomunikacích. 9. Povolující orgán má právo požadovat a poskytovatel je povinen poskytnout povolujícímu orgánu podle požadavkù veškerou dokumentaci, úèetní a jiné doklady a informace potøebné pro výkon státní inspekce telekomunikací podle zákona o telekomunikacích. 1) Gener lnì povolenì Ë. GP-07/1996 na p ipojov nì poboëkov ch telefonnìch st eden ke koncovèmu bodu jednotnè telekomunikaënì sìtï, uve ejnïnè v TelekomunikaËnÌm vïstnìku, Ë stka 4/1996.

3 Èástka 4 Roèník 1997 Strana Povolující orgán mùže v dobì mimoøádných opatøení èi jiného dùležitého obecného zájmu provozování služeb uvedených v bodu 1 omezit nebo zastavit, a to jen v mezích stanovených zákonem. 11. Povolující orgán nenese žádnou odpovìdnost za jakoukoli škodu, která vznikne poskytovateli nebo uživateli služby v souvislosti s tímto generálním povolením, popø. s jeho zmìnami èi zrušením. 12. Povolující orgán mùže podmínky a ustanovení tohoto generálního povolení doplnit nebo zmìnit, anebo generální povolení v souladu s 22 odst. 2 zákona o telekomunikacích jako celek zrušit. V tom pøípadì budou pøedem stanoveny podmínky pro další realizaci již poskytované služby. Doplnìní, zmìny, pøíp. zrušení tohoto generálního povolení bude publikováno v Telekomunikaèním vìstníku. 13. Povolující orgán mùže zakázat poskytovat služby podle tohoto generálního povolení poskytovateli v pøípadì, že poskytovatel závažným zpùsobem nebo opakovanì poruší jednu nebo více podmínek stanovených v tomto generálním povolení nebo stanovených pøíslušnými právními pøedpisy v oboru telekomunikací nebo pøedpisy souvisejícími a neodstraní-li zjištìné nedostatky ve lhùtì stanovené povolujícím orgánem. 14. Toto generální povolení k poskytování telefaxové služby pro veøejnost nepodléhá zpoplatnìní. Držitelé individuálních povolení k poskytování telefaxové služby pro veøejnost nemají nárok na vrácení poplatkù, které na základì vydaných povolení uhradili pøede dnem nabytí úèinností tohoto generálního povolení. Jsou však povinni uhradit dlužné poplatky za období pøed úèinností tohoto generálního povolení. 15. Ke dni nabytí úèinnosti tohoto generálního povolení ztrácejí platnost døíve vydaná individuální povolení k poskytování telefaxových služeb pro veøejnost. 16. Toto generální povolení nabývá úèinnosti dnem 1. dubna B. INFORMATIVNÍ ÈÁST Ing. David S t á d n í k v. r. vrchní øeditel 27. Seznam schválených koncových telekomunikaèních zaøízení - pokraèování Ministerstvo dopravy a spojù - Èeský telekomunikaèní úøad, odbor certifikace, zveøejòuje èvrtou èást kompletního seznamu schválených koncových telekomunikaèních zaøízení. Tento seznam je pouze informativní; pro zjištìní, zda konkrétní zaøízení je schváleno pro provoz v ÈR, je smìrodatné, zda zaøízení odpovídá podmínkám uvedeným v rozhodnutí o schválení (zejména zda je zaøízení opatøeno symbolem schvalujícího orgánu - schvalovací znaèkou a zda je u nìj k dispozici oboustranná kopie rozhodnutí o schválení a návod k použití v èeském jazyce). Seznam je øazen podle kódù zaøízení (viz Èíselník telekomunikaèních zaøízení, Telekomunikaèní vìstník 2/1996), uvnitø jednotlivých kódù pak abecednì podle výrobce. Èást 3. -Radiokomunikaèní zaøízení (kód èíselníku telekomunikaèních zaøízení ) stav k typ zaøízení zástupce držitele v ÈR platnost do výrobce / držitel rozhodnutí adresa konce roku * 5540 Rdst neveøejné a trunkové - úèastnické pevné FM-2025 AET, FM-2025/2 AET AET Austria, Rakousko / AET Austria Funkausrüstung GmbH SE SE SE SE SE Helmut Aichinger - ABC+electronic Karla Chocholy 2, Èeské Budìjovice

4 Strana 4 Roèník 1997 Èástka 4 SE SE SE Štrossova Pardubice SE SE SE MD314xx; MD334xx obchodní znaèení: GM 600; GMB 50; MCX 600 MOTOROLA, s.r.o Motorola BV, Irsko / Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Klimentská 46, Praha Rdst neveøejné a trunkové - úèastnické jiné UP-450 AEL Communications CS, s.r.o. SEIKI, Japonsko / AEL Communications UK Ltd. Lumierù 29, Praha Dorozumívací a mikrofonní zaøízení BF 1053-VHF Panter, s.r.o. Sennheiser, Nìmecko / Sennheiser electronic KG Vinohradská 90, Praha 3 Tx:SKM 5000 UHF; Rx:EM 2004 UHF,EM 1046 Panter, s.r.o. Sennheiser, Nìmecko / Sennheiser electronic KG Vinohradská 90, Praha 3 Tx:BF1081UHF,BF1083UHF;Rx:BFR1081UHF,EM 1031-U Panter, s.r.o Sennheiser, Nìmecko / Sennheiser electronic KG Vinohradská 90, Praha 3 Tx: SK 50-HF Rx: EK 4015-UHF Panter, s.r.o. Sennheiser, Nìmecko / Sennheiser electronic KG Vinohradská 90, Praha 3 Tx: SKM ; Rx: HDE napáj. NT1032 Panter, s.r.o. Sennheiser, Nìmecko / Sennheiser electronic KG Vinohradská 90, Praha 3 Tx:BF1051; Rx:BFR napájeè AM Panter, s.r.o. Sennheiser, Nìmecko / Sennheiser electronic KG Vinohradská 90, Praha 3 EM 3032-U pøijímaè PANTER, spol. s r.o Sennheiser electronic KG, Nìmecko / Sennheiser electronic KG Na Markvartce 14, Praha 6 Tx:EC2-**; Rx:EC4-**CZ (Shure Beta 58) Praha Music Center, s.r.o. SHURE, USA / SHURE Brothers Inc. Soukenická 20, Praha 1 Tx: HTX-1, Rx: MRX-1 SE SONN systems, spol. s.r.o. SONN, ÈSFR / SONN systems, spol. s.r.o. Asmolovova 53, Bratislava 5562 Dorozumívací, (tlumoènická) zaøízení Tx: SK D; Rx: EK D; napájeè L2013 Panter, s.r.o. Sennheiser, Nìmecko / Sennheiser electronic KG Vinohradská 90, Praha Obèanské radiostanice CEPT Alan 100 E ELZA, s.r.o Alan, Nìmecko / Alan Electronic GmbH Vranov u Brna 64, AE 4800 FM CEPT PR27D Computer Connection Albrecht, Nìmecko / Albrecht Tádžická 1423, Praha 10 AE 4700 CEPT PR27D Computer Connection Albrecht, Nìmecko / Albrecht Tádžická 1423, Praha 10 MAXON MX 2000 CEPT PR27D Computer Connection Albrecht, Nìmecko / Albrecht Tádžická 1423, Praha 10 Alan 100 E Josef s Funkladen, s.r.o Albrecht, Nìmecko / Alan Electronic GmbH Mošnova 18, Brno

5 Èástka 4 Roèník 1997 Strana 5 AE 5150 Josef s Funkladen, s.r.o Albrecht, Nìmecko / Albrecht Electronic GmbH Mošnova 18, Brno Alan 54 E Josef s Funkladen, s.r.o Albrecht, Nìmecko / Alan Electronic GmbH Mošnova 18, Brno Albrecht AE 2850 Josef s Funkladen, s.r.o Albrecht, Nìmecko / Albrecht Electronic GmbH Mošnova 18, Brno C-mobil CEPT Conrad Electronic, s.r.o. Conrad Electronic, Nìmecko / Conrad Electronic GmbH Prùmyslový areál Vysoèany, Bor u Tachova Twin 40 GES-Electronics, s.r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Mikulášské nám. 7, Plzeò Twin 40 ELIX, spol. s r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Jablonecká Praha 9 Twin 40 Besie, s.r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Na Jabloòce 22, Praha 8 RALLYE ELIX, spol. s r.o DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Jablonecká 358, Praha 9 CV 2000 CEPT Conrad Electronic, s.r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Prùmyslový areál Vysoèany, Bor u Tachova Elix Giant CEPT PR27 CZ ELIX, spol. s r.o. Elix, Èeská republika / Elix, spol. s r.o. Jablonecká 358, Praha 9 Allamat 95 Allamat Electronic, spol. s r.o Jaeil Engineering, Korea / Jaeil Engineering Co., Ltd. Pražská 27, Dobøíš Maxon MX 2000 Jamar Electronic, s.r.o Maxon, Nìmecko / Albrecht Mikšíèkova 20, Brno Pocket Com 40 Conrad Electronic, s.r.o Metex, Korea / Conrad Electronic GmbH Prùmyslový areál Vysoèany, Bor u Tachova Kaiser KA 9012 CEPT Rudolf Martínek N.F.T., Nìmecko / N.F.T. Nachrichten-Funk-Technik Jiráskova 604/9, Habartov President Harry FM President Electronics Ostrava 2000 President, Francie / Groupe President Electronics Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava SH 8000 FM President Electronics Ostrava Stabo, Nìmecko / Stabo Elektronik GmbH & Co KG Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava Stabo xh 8040 President Electronics Ostrava 2001 Stabo, Nìmecko / Stabo Elektronik GmbH & Co KG Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava STABO SH 8000 FM - CEPT PR 27 STA servis Petr Kabát 1999 Stabo, Nìmecko / Stabo Elektronik GmbH & Co KG Kolmá 29, Karlovy Vary TS 404 FM Josef s Funkladen, s.r.o Team, Nìmecko / Team Electronic GmbH Mošnova 18, Brno TS 1000 Josef s Funkladen, s.r.o Team, Nìmecko / Team Electronic GmbH Mošnova 18, Brno President James FM President Electronics Ostrava 2000 Uniden pro President, Francie / Groupe President Electronics Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava President Johnson FM President Electronics Ostrava 2000 Uniden pro President, Francie / Groupe President Electronics Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava President George FM President Electronics Ostrava 2000 Uniden pro President, Francie / Groupe President Electronics Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava Zodiac P2000 Zodiac Communications CS, s.r.o Zodiac, Švýcarsko / Zodiac Communications AG Šaldova 34, Praha Obèanské radiostanice CEPT pøenosné Danita 2000 Allamat Electronic, spol. s r.o. Danitas, Dánsko / Danitas Radio Pražská 27, Dobøíš President Glenn President Electronics Ostrava 1999 Groupe President Electronics, Francie / Groupe President El. Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava

6 Strana 6 Roèník 1997 Èástka Obèanské radiostanice CEPT vozidlové JC-2204 J CEPT PR27A ABC + electronic AET Austria, Rakousko / AET Austria Funkausrüstung GmbH Sažinova 1339, Milevsko ALAN 95 PLUS E ALAN, Nìmecko / Alan Electronic GmbH ALAN 48 PLUS E 40 Besie, s.r.o Alan, Nìmecko / Alan Electronics GmbH Na Jabloòce 22, Praha 8 AE 4550 TIBAS, spol. s r.o Albrecht, Nìmecko / Albrecht Electronic GmbH AE 4650 Jamar Electronic, s.r.o Albrecht, Nìmecko / Albrecht Mikšíèkova 20, Brno AE 4400 TIBAS, spol. s r.o. Albrecht, Nìmecko / Albrecht Electronic GmbH AE 4650 CEPT PR27D Computer Connection Albrecht, Nìmecko / Albrecht Tádžická 1423, Praha 10 AE 4650 TIBAS, spol. s r.o. Albrecht, Nìmecko / Albrecht Electronic GmbH AE 4550 CEPT PR27D Computer Connection Albrecht, Nìmecko / Albrecht Tádžická 1423, Praha 10 AE 4400 CEPT PR27D Computer Connection Albrecht, Nìmecko / Albrecht Tádžická 1423, Praha 10 AE 4400 Josef s Funkladen, s.r.o Albrecht, Nìmecko / Albrecht Electronic GmbH Mošnova 18, Brno AE 4400 CEPT PR27D FAN Radio, s.r.o Albrecht, Nìmecko / Albrecht Borská 55, Plzeò AE 4650 CEPT PR27D FAN Radio, s.r.o Albrecht, Nìmecko / Albrecht Borská 55, Plzeò C-PHONE CEPT Conrad Electronic, s.r.o. Conrad Electronic, Nìmecko / Conrad Electronic GmbH Prùmyslový areál Vysoèany, Bor u Tachova Danita 240 Allamat Electronic, spol. s r.o. Danitas, Dánsko / Danitas Radio Pražská 27, Dobøíš Danita 440 Allamat Electronic, spol. s r.o. Danitas, Dánsko / Danitas Radio Pražská 27, Dobøíš Highway GES-Electronics, s.r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Mikulášské nám. 7, Plzeò Formel 1 FAN Radio, s.r.o DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Borská 55, Plzeò Formel 1 President Electronics Ostrava DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava Highway President Electronics Ostrava DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava Highway ELIX, spol. s r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Jablonecká 358, Praha 9 Formel 1 GES-Electronics, s.r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Mikulášské nám. 7, Plzeò Formel 1 Besie, s.r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Na Jabloòce 22, Praha 8 ZIRKON FM ELIX, spol. s r.o DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Jablonecká 358, Praha 9 Formel 1 ELIX, spol. s r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Jablonecká 358, Praha 9 Emperor Samurai FM President Electronics Ostrava 1999 Groupe President Electronics, Francie / Groupe President El. Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava

7 Èástka 4 Roèník 1997 Strana 7 Maxon MX-1000 TIBAS, spol. s r.o Maxon, Korea / Albrecht Electronic GmbH Maxon MX-2000 TIBAS, spol. s r.o. Maxon, Nìmecko / Albrecht Electronic GmbH MX-1000 Maxon CEPT STA servis Petr Kabát Maxon, Thajsko / Albrecht Kolmá 29, Karlovy Vary MX-1000 Maxon, Vel.Británie / Maxon Europe Limited Midland Alan 58E TIBAS, spol. s r.o Midland, Nìmecko / Alan Electronic GmbH Minitop FM R-Com Pan, Nìmecko / Pan Elektronik Bøezinova 19, Liberec 5 PAN Multi-Top LCD-FM R-Com Pan, Nìmecko / Pan Elektronik Bøezinova 19, Liberec 5 Pan Multitop LCD-FM TIBAS, spol. s r.o. Pan, Nìmecko / Pan Elektronik HmbH Pan Minitop FM TIBAS, spol. s r.o. Pan, Nìmecko / Pan Elektronik HmbH SH 8000 FM TIBAS, spol. s r.o. Stabo, Nìmecko / Stabo Elektronik GmbH & Co KG Lucky Star 40 TIBAS, spol. s r.o Team Electronic, Nìmecko / Team Electronic GmbH M 8000 Zodiac Com. CZ, s.r.o. Zodiac, Švédsko / ZODIAC Communications AB Na Strži 14/409, Praha Obèanské radiostanice ostatní (pásmo 27 MHz) ELIX DRAGON SY-101 ELIX, spol. s r.o. Hyosung, Nìmecko / Hyosung Deutschland GmbH Jablonecká 358, Praha 9 CB-407 ELIX, spol. s r.o. Hyosung, Nìmecko / Hyosung Deutschland GmbH Jablonecká 358, Praha 9 President Wilson President Electronics Ostrava 1999 President, Francie / Groupe President Electronics Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava President Herbert President Electronics Ostrava 1999 President, Francie / Groupe President Electronics Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava President Valery President Electronics Ostrava 1999 President, Francie / Groupe President Electronics Jiøího Trnky 1250/1a, Ostrava Zodiac P-7000 SETRA, spol. s r.o. Zodiac, Švédsko / ZODIAC Communications AB Bezová 1658, Praha Obèanské radiostanice pøenosné Allamat 93 Allamat, Èeská repub. / Allamat electronic, spol. s r.o. Allamat Electronic, spol. s r.o. Pražská 27, Dobøíš 5592 Obèanské radiostanice vozidlové Allamat MHz Allamat Electronic, spol. s r.o. Allamat, Èeská republika / Allamat electronic, spol. s r.o. Pražská 27, Dobøíš Allamat 27 Allamat Electronic, spol. s r.o Allamat, Èeská republika / Allamat electronic, spol. s r.o. Pražská 27, Dobøíš ZIRKON ELIX, spol. s r.o. DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Jablonecká 358, Praha 9 Zirkon I Besie, s.r.o DNT, Nìmecko / DNT GmbH + Co. KG Evropská 37, Praha 6 JC 2204 Yosan Allamat Electronic, spol. s r.o Jaeil Engineering, Korea / Jaeil Engineering Co., Ltd. Pražská 27, Dobøíš

8 Strana 8 Roèník 1997 Èástka 4 ALAN uvedených výr. èísel SPT Telecom, a.s., - oblast Praha, odštìp. závod 1997 Midland, Korea / SPT Telecom, a.s., - oblast Praha, odštìp. závod Olšanská 3, Praha 3 PROFI-6 SETRA, spol. s r.o. ZODIAC, Švédsko / ZODIAC Communications AB Bezová 1658, Praha Zaøízení veøejných sítí PPS (radiotelefony) zákl. S30807-U5463-X; pøenos. S30852-S910-B401 pro Hicom 150 E Siemens komunikaèní systémy, s.r.o., Nìmecko / Øímská 4/71, Praha radiotelefony - Stanice základnové NMT-450 BDE /9 TRX: KRC /9 (RS4000) Ericsson, spol. s r.o Ericsson, Švédsko / Ericsson Radio Access AB U Michelské školy 398, Praha 4 BD 34 Nokia Telecomm. Nokia, Finsko / Nokia Cellular System OY Nitranská 6, Praha 10 MLA E TRICOM GmbH Tricom, Nìmecko / TRICOM GmbH Gute Änger 3, D Freising, Nìmecko 5612 radiotelefony - Stanice základnové GSM RBS 200, 203, 204 Ericsson, spol. s r.o Ericsson Radio Systems, Švédsko / Ericsson Radio Systems AB U Michelské školy 398, Praha 4 KRC /0; KRC /1; KRC /3 (RBS 2xxx) Ericsson, spol. s r.o Ericsson Radio Systems AB, Švédsko / Ericsson Radio Systems AB U Michelské školy 398, Praha 4 MR-322-I; MR-322-2K opakovaè GSM C-Com, spol. s r.o Mikom GmbH, Nìmecko / Mikom GmbH Prùmyslová Pardubice SW1005x*, Tx:SWLF2032x* (InCell6,SCU900) Motorola, s.r.o Motorola, Nìmecko / Motorola GSM Products Division Pobøežní 3, Praha 8 SW 1001,1003,1004 (TopCell) napájeè Farnell Motorola, s.r.o Motorola GSM Products, Velká Británie / Motorola GSM Pobøežní 3, Praha 8 DE34 Nokia Telecommunicationas OY 2001 Nokia, Finsko / Nokia Group Nitranská 6, Praha 10 BS 20; BS 21; BS 60, 61 s napájeèi TRA 0800 S54 FARNELL; TRE SIEMENS Telekomunikace, s.r.o. 2000, Nìmecko / Prùmyslová 7, Praha radiotelefony - Stanice základnové jiné Gigaset 1010 S30852-S911-S30x-* s napájeèem C C58 Siemens komunikaèní systémy, s.r.o., Nìmecko / Øímská 4/71, Praha 2 VAM 813 TAXAT, spol. s r.o Taxat, Èeská republika / TAXAT, spol. s r.o. Jaselská 593, Pøelouè VAM 815 TAXAT, spol. s r.o TAXAT, spol. s r.o., Èeská republika / TAXAT, spol. s r.o. Jaselská 593, Pøelouè 5621 radiotelefony - Stanice úèastnické vozidlové NMT-450 TDC-10-ZC EuroTel Praha, spol. s r.o. Benefon, Finsko / Benefon OY Olšanská 6, Praha 3 DANCALL TR 1103 (Dancall Logic) EuroTel Praha, spol. s r.o. Dancall, Dánsko / Dancall Telecom A/S Olšanská, Praha radiotelefony - Stanice úèastnické pøenosné NMT-450 TDP - 10 C EuroTel Praha, spol. s r.o. Benefon, Finsko / Benefon OY Olšanská 6, Praha 3 TEH-30-H1 EuroTel Praha, spol. s r.o. Benefon, Finsko / Benefon OY Olšanská 6, Praha 3 TDP-40-TC EuroTel Praha, spol. s r.o. Benefon, Finsko / Benefon OY Pobøežní 3, Praha 8 NMT 450, Associate 2000 EuroTel Praha, spol. s r.o Motorola, Nìmecko / Motorola A/S Pobøežní 3, Praha 8

9 Èástka 4 Roèník 1997 Strana 9 TMF-4CS (Nokia 720) Nokia Telecommunicationas OY 1999 Nokia, Finsko / Nokia Group Nitranská 6, Praha 10 THF-5C (Nokia 250) Nokia Telecommunicationas OY 1999 Nokia, Finsko / Nokia Group Nitranská 6, Praha 10 THF-2C Nokia Telecomm., Mobile Phones Nokia, Finsko / Nokia Mobile Phones Legerova 32, Praha 2 THF-7C (Nokia 450) napájeè ACH-4E Nokia Telecommunicationas OY 2001 Nokia, Finsko / Nokia Group Nitranská 6, Praha 10 TMF3CB Nokia Telecomm., Mobile Phones Nokia, Finsko / Nokia Mobile Phones Legerova 32, Praha 2 THF-6C (Nokia 350) + voz. BNH-1C Nokia Telecommunicationas OY 2000 Nokia, Finsko / Nokia Group Nitranská 6, Praha 10 THF-51C (Nokia 250e) + napájeè Nokia Telecommunicationas OY Nokia, Finsko / Nokia Group Nitranská 6, Praha 10 THF-8C (Nokia 440) s napájeèem ACH-4E Nokia Telecommunications, s.r.o Nokia Mobile Phones, Finsko / Nokia Mobile Phones Nitranská 6, Praha radiotelefony - Stanice úèastnické pøenosné jiné S30852-S910-B50x-* (Gigaset 1000C) Siemens komunikaèní systémy, s.r.o. Siemens, Nìmecko / Øímská 4/71, Praha 2 S30852-S911-B10x-* (Gigaset 1000S) Siemens komunikaèní systémy, s.r.o., Nìmecko / Øímská 4/71, Praha radiotelefony - Stanice úèastnické jiné NMT-450 SSE02 EuroTel Praha, spol. s r.o Elektrobit, Finsko / Elektrobit OY Pobøežní 3, Praha Zaøízení PPS pro pøevážnì nehovorový pøenos - 27 MHz SeCorr-Funk RT 03; Tx70, Rx7021 napájeè Hermann Sewerin, Nìmecko / Hermann Sewerin GmbH DISA, v.o.s. Sobìšická 156, Brno 5710 Telemetrická zaøízení RDMK, výr. è Format 1, spol. s r.o. C.E.I.A., Itálie / Format 1, spol. s r.o. Havlíèkova 85, Køenovice RDMK, výr. è Format 1, spol. s r.o. C.E.I.A., Itálie / Format 1, spol. s r.o. Havlíèkova 85, Køenovice E105TRU (ELPRO 105U) TECH-RENTALS CS, spol. s r.o Elpro Technologies, Austrálie / Elpro Technologies Pty. Ltd. Kameníèkova 28, Brno Tx: 70 TX-M; Rx: 70 RX-M SIMA MEDIA Olomouc, s.r.o Funktechnik H. Meier, Nìmecko / Funktechnik Helmut Meier Michalské stromoøadí 3, Olomouc CDP - 01 Tx modul: CDP-TX-01; Rx modul: CDP-RX-01S TECH-RENTALS CS, spol. s r.o Hanwell Instruments Limited, Velká Británie / Hanwell Instruments Kameníèkova 28, Brno Tx: 70 TX-M; Rx: 70 RX-M Sima Media Olomouc, s.r.o Helmut Meier, Nìmecko / Funktechnik Helmut Meier U Kovárny 14, Olomouc M1310A Hewlett-Packard, s.r.o. Hewlett-Packard, Nìmecko / Hewlett-Packard-BMD Novodvorská 82/803, Praha 4 M1403A: Tx: M1400B; Rx: M1401A Hewlett-Packard, s.r.o. Hewlett-Packard, USA / Hewlett-Packard Company Novodvorská 82/803, Praha 4 BM 70 - radarový hladinomìr EA Brno, s.r.o Krohne Messtechnik, Nìmecko / Krohne Messtechnik GmbH & Co. KG Hviezdoslavova 53, Brno rcu 1; rcu 2; Tx:CH1800F, eic2; Rx:70RXB RAPP + KUNDO Wärmetechnik, s.r.o. Kundo, Nìmecko / KUNDO Systemtechnik Krocínovská 3/801, Praha 6 CDT Telemetry - LAN Medisap, s.r.o. Marquette Electron., USA / Marquette Electronics Inc. Ke Klimentce 6, Praha 5

10 Strana 10 Roèník 1997 Èástka 4 CDT Telemetry - LAN Medisap, s.r.o. Marquette Electron., USA / Marquette Electronics Inc. Ke Klimentce 6, Praha 5 MT8 Consport, a.s. MIE, Vel.Británie / MIE medical research Konviktská 5, Praha 1 SECOM Q5 (Tx:SECOM Q5 TX;Rx:SECOM Q5 RX) EUROALARM, spol. s r.o. N.Code, Slovensko / N.Code, s.r.o Dražovice 275 FM 40 X Pavel Kopaèka S.P.K. Pavel Kopaèka, Èeská republika / Pavel Kopaèka S.P.K. Lomní 357, Trutnov RTX-FM 33 Protelcont Praha, s.r.o. Protelcont, Slovensko / Protelcont, s.r.o. Na Vodoteèi 186, Nehvizdy TRX 10 + rdst RD napájeè KN RADOM, s.r.o. Radom, Èeská republika / RADOM, s.r.o. J. Potùèka 259, Pardubice TTX 10 + rdst DTX02 + napájeè KN RADOM, s.r.o. Radom, Èeská republika / RADOM, s.r.o. J. Potùèka 259, Pardubice 5720 Povelová zaøízení AEV 4200; Tx: AEV 4203, Rx: AEV 4201 AEV, spol. s r.o. AEV, Èeská republika / AEV, spol. s r.o. Jožky Silného 2783, Kromìøíž ZA 080 Ing. Miloslav Hakr APT, Èeská republika / APT, spol. s r.o. Na Šabatce 2124/4, Praha 4 Trinary R40 Clem S.A. CLEM s.a., Španìlsko / Clem, s.a. Xaudaro, Madrid, Spain Trinary E2 Clem S.A. Clem S.A., Španìlsko / Clem, s.a. Xaudaro, Madrid, Spain Trinary MT1 Clem S.A. CLEM s.a., Španìlsko / Clem, s.a. Xaudaro, Madrid, Spain Tx: A-15, Rx: A-14 EKOM, spol.s.r.o. EKOM, Èeská republika / EKOM, spol. s r.o. Za nádražím 852, Polná vys. EMKO - V4; pøij. EMKO - K 10 P2 EMKO ing. Miloslav Kroužek EMKO, Èeská republika / EMKO ing. Miloslav Kroužek E. Beneše 1534, Hradec Králové Fernbedienung FB-Modul TRADING PRAGUE, s.r.o. EP eurotronic GmbH, Nìmecko / EP eurotronic GmbH Foersterova 9, Praha 10 RDO 3010: Tx 3010; Rx 3010, Falkon - Bohdan Jícha Falkon - Bohdan Jícha, Èeská republika / Falkon - Bohdan Jícha Nádražní 110, Valašské Meziøíèí 80240A TX:80140A, RX:78101A Hewlett-Packard GmbH Hewlett-Packard, Nìmecko / Hewlett-Packard GmbH Schickardstrasse 4, 7030 Böblingen 9/8, Nìmecko GTS 35 SPEDOS, s.r.o. Hormann, Nìmecko / Hormann KG Verkaufsgesellschaft Za drahou 796, Valašské Meziøíèí TV 43 / TP 43 HTT - TESLA Pardubice, s.r.o. HTT-Tesla Pardubice, Èeská republika / HTT - Tesla Pardubice U Zámeèku 26, Pardubice pøijímaè REC-3, vysílaè TX-3 Jablotron, s.r.o. Jablotron, Èeská republika / Jablotron, s.r.o. Janáèkova 6/84, Jablonec nad Nisou REC-5 (vestavný modul) Jablotron, s.r.o. Jablotron, Èeská republika / Jablotron, s.r.o. Janáèkova 6/84, Jablonec nad Nisou vysílací TX-100 Jablotron, s.r.o. Jablotron, Èeská republika / Jablotron, s.r.o. Janáèkova 6/84, Jablonec nad Nisou TX-7 Jablotron, s.r.o. Jablotron, Èeská republika / Jablotron, s.r.o. Janáèkova 6/84, Jablonec nad Nisou TX-5 (vestavný modul) Jablotron, s.r.o. Jablotron, Èeská republika / Jablotron, s.r.o. Janáèkova 6/84, Jablonec nad Nisou Tx:PG-1; Rx: PG-1R Jablotron, s.r.o. Jablotron, ÈSFR / Jablotron, s.r.o. Janáèkova 6/84, Jablonec nad Nisou vys. TX-2, pøij. REC-2 Jablotron, s.r.o. Jablotron, ÈSFR / Jablotron, s.r.o. Janáèkova 6/84, Jablonec nad Nisou

11 Èástka 4 Roèník 1997 Strana 11 MR-161 R, MR-164 R OLYMPO CONTROLS Ltd. Linear Corp., USA / Linear Corp. Šumavská 31, Brno MR-161 R, MR-164 R OLYMPO CONTROLS Ltd. Linear Corp., USA / Linear Corp. Šumavská 31, Brno MR-161 T, MR 164 T OLYMPO CONTROLS Ltd. Linear Corp., USA / Linear Corp. Šumavská 31, Brno MR-161 T, MR 164 T OLYMPO CONTROLS Ltd. Linear Corp., USA / Linear Corp. Šumavská 31, Brno Dobermann 2000 Racek, s.r.o. MOR, Izrael / MOR Security and Electronics Ltd. Opletalova 21, Praha 1 Perfekt Tx: S405*, Rx: typ 88 Stavokonstrukce - CEPOS Normstahl Werk, Nìmecko / Normstahl - Werk U pùjèovny 9, Praha 1 TEROTRE Rx 1.90; Tx2; Tx4 Altoma, s.r.o. O & O, Itálie / O & O Podhorská 10, Praha 5 TX: TH-20-ds-S-MP, RX:TH-20-ds-E-MP Theimeg Elektronikgeräte GmbH Theimeg, Nìmecko / Theimeg Elektronikgeräte GmbH Clorather Strasse 3, D-4060 Viersen 1, Nìmecko TX: TH-20/70-ds-S-MP,RX:TH-20/70-ds-E-MP Theimeg Elektronikgeräte GmbH Theimeg, Nìmecko / Theimeg Elektronikgeräte GmbH Clorather Strasse 3, D-4060 Viersen 1, Nìmecko TX: TH-20-ds-S-KL, RX:TH-20-ds-E-MP Theimeg Elektronikgeräte GmbH Theimeg, Nìmecko / Theimeg Elektronikgeräte GmbH Clorather Strasse 3, D-4060 Viersen 1, Nìmecko TX: TH-UHF-SKL.1, RX:TH-UHF-EFS.1 Theimeg Elektronikgeräte GmbH Theimeg, Nìmecko / Theimeg Elektronikgeräte GmbH Clorather Strasse 3, D-4060 Viersen 1, Nìmecko TX: TH-20-ds-S-KD, RX:TH-20-ds-E-MP Theimeg Elektronikgeräte GmbH Theimeg, Nìmecko / Theimeg Elektronikgeräte GmbH Clorather Strasse 3, D-4060 Viersen 1, Nìmecko vysílaè 27RC-TX, pøijímaè 27RC-RX VUMS, a.s., poboèka Brno VUMS, Èeská republika / VUMS, a.s., poboèka Brno Durïákova 5, Brno 5721 Ovládání jeøábù Tx:TFS 700;Rx:TFE 700 pro KFS400,410,420 Inženýrské služby - Ing. Uherka František Funk-Electronic, Nìmecko / Funk-Elektronic-Froitzheim GmbH Dvorecká 45, Brno - Tuøany Tx:TFS 200 [10mW],/10 [100mW];Rx:TFE 200 pro KFS Inženýrské služby - Ing. Uherka František Funk-Electronic, Nìmecko / Funk-Elektronic-Froitzheim GmbH Dvorecká 45, Brno - Tuøany Rx: FuE 605; Tx: FuS 605 Transtechnik Slaný, s.r.o HBC, Nìmecko / HBC-Electronics Funktechnik GmbH Bienerova 1536, Slaný Rx: FuE 670; Tx: FuS 670 Transtechnik Slaný, s.r.o HBC, Nìmecko / HBC-Electronics Funktechnik GmbH Bienerova 1536, Slaný Tx:SM2-434; Rx:EM2-434 RE-CRANES Vladislav Èermák Hetronic, Nìmecko / HETRONIC Steuer-Systeme GmbH Husitská 78, Praha 3 Tx:PV284,389;BM393;BC391;Rx:TCR2015,4015 Agentura VIZ Sadamec, Francie / SADAMEC 29. dubna 25, Ostrava Ovládání strojù a zaøízení TP 3 V. Svoboda, s.r.o. Eberspächer, Rakousko / Eberspächer GmbH Vilímovská 8, Praha 6 DOS-T2; DOS-MT2; DOS-R Jiøí Vávra, ing. - ENIKA Enika, Èeská republika / Jiøí Vávra, ing. - ENIKA Nádražní 609, Nová Paka FuSt 671: Tx: FuS 671; Rx: FuE 671 Jaroslav Mojžíš 1999 HBC-Electronic Funktech, Nìmecko / HBC-Electronics Funktechnik Eèerova 4, Brno TM 50/45 dálk.ovládání Miroslav Hnilica - MHP Praha 1999 Ikusi Angel Iglesias, Španìlsko / Ikusi Angel Iglesias, S.A. Pacovská 23, Praha 4 Tx: S - DE96A0; Rx: E - EM43A0; (Pocket, Nano, MOL, PNN) GANTRY Krantechnik, spol. s r.o. NBB Nachrichtentechnik GmbH + Co. KG, Nìmecko / NBB Jablonecká 714, Praha 9 Tx: ABO6 D002051; Rx: AB06D SONAUTO, spol. s r.o Rockwell, USA / Rockwell International U Ladronky 7, Praha 6

12 Strana 12 Roèník 1997 Èástka 4 System 460 Tx:401,402;Rx:461/A,462/A,464 Silvaco, a.s. Teleradio, Švédsko / Teleradio AB Na Køeèku 365, Praha 10 FW 18: Tx: FW 18-S; Rx: FW 18-E Schwing-Stetter Ostrava, s.r.o. Teletec, Nìmecko / Teletec GmbH kpt. Vajdy 2, Ostrava - Zábøeh 5723 Ovládání jednoduchých mechanizmù (garážová vrata...) ZA2; Tx: T262M; Rx: TR261 Miroslav Cais 2000 Came S.P.A., Itálie / Came S.P.A. Spojovací 333, Fryšták Mastercode MV 1,12,123 / RXV 2,8 Clemsa Central Europe, spol. s r.o Clem, Španìlsko / Clem, s.a. Horoušany 48, Úvaly GTF-27S Robert Bosch, odbytová, s.r.o Robert Bosch, Nìmecko / Robert Bosch GmbH Pod Višòovkou 25/1661, Praha 4 - Krè Stanley , OLD WORLD Export-Import STANLEY, Kanada / STANLEY Electronics Blatného 24, Brno DOR-2400 Elecom K.C.I., s.r.o. Super Star, Taiwan / Super Star Technology Co., Ltd. Na Drahách 1629, Brandýs n.l Øízení modelù a hraèek Remote COntrol Car 2825 Mattel, spol. s r.o. Fisher-Price, USA / Fisher-Price Inc. Budìjovická 5, Praha 4 MEGATECH TX: FP-T2DF, Rx: FP-R103F ROBI obchodní zastoupení Futaba, Japonsko / ROBBE GmbH Modellsport Na Klimentce 2071, Praha 6 FC-18junior; ROBI obchodní zastoupení Futaba, Japonsko / ROBBE GmbH Modellsport Na Klimentce 2071, Praha 6 Ranger II AM,;HAS,HP,HY; Challenger 260 Velkom, spol. s r.o. Hitec, Korea / Hitec Co. Ltd. Voctáøova 1477/3, Praha 8 FLASH,FOCUS (HELI),PRISM; HDF,HFS,HPD; Ranger III FM Velkom, spol. s r.o. Hitec Co. Ltd., Korea / Hitec Co. Ltd. Voctáøova 1477/3, Praha 8 FC 16 ROBI obchodní zastoupení ROBBE, Nìmecko / ROBBE GmbH Modellsport Na Klimentce 2071, Praha 6 TAMIYA QD MPM, s.r.o. Tamiya, Japonsko / Tamiya, Inc. V Hodkovièkách 2, Praha Zabezpeèovací zaøízení EAC 9, EAC 12, AAC 9, AAC 12 Visan, spol. s r.o. A.B.N., Izrael / A.B.N.-TRAP ALARM SYSTEMS Ltd. Závìrka 7, Praha 6 vys. TXS4, pøij. 712A Kanaco, spol. s r.o. Atratech, JAR / Atratech Electronics c.c. Køížová 45, Praha 5 AR-6 AUDO Kubeš AUDO Kubeš, ÈSFR / AUDO Kubeš Polanecká 620, Ostrava - Svinov AN101; AN201; AN301 Autogerda, spol. s r.o. Autoproducts, Vel. Británie / Autoproducts Int. Ltd. Jiráskovo nábøeží 626, Železný Brod MA 011 Elkor ÈSFR Elkor, ÈSFR / Elkor ÈSFR Staré Èivice 188, Pardubice vys.: radioalarm V1, pøij.: radioalarm P1 Elsig, a.s. Elsig, a.s., ÈSFR / Elsig, a.s. Bubenská 1, Praha 7 vys.: PR 40-RVM 1, pøij.: PR 40-RPM 1 Konstrukta Brno, s.p. Konstrukta Brno, ÈSFR / Konstrukta Brno, s.p. Hudcova 78, Brno RCI3300,AT2210,IAT2210,SMR3300,PAT Securiton International ÈR KP Electronic Syst., Izrael / KP Electronic systems Ltd. Roentgenova 2, Praha 5 TR-E Secar Lo-Jack, USA / Lo-Jack Corporatiom Kutuzovova 17, Bratislava Tx-C16GF, Rx-Packet Pager Piranha Security, spol. s r.o. Orvel, Itálie / Orvel S.p.A. Vítìzná 2957, Kladno

13 Èástka 4 Roèník 1997 Strana 13 RICAR FAN, s.r.o. RICAR, Itálie / RICAL srl Hrudièkova 2098, Praha 4 KT 400/A UNIFON, s.r.o. Tantál, Maïarsko / Tantál Radlinského 27, Bratislava KT 400/V UNIFON, s.r.o. Tantál, Maïarsko / Tantál Radlinského 27, Bratislava Ray s rád. jedn. Carat (Tx Panda,Rx MRX) (bezpeènostní kufr) SAFEtronics-Bohemia, s.r.o. ZVT, Slovensko / ZVT, a.s. Radlická 2, Praha Zabezpeèení objektù Proteus 8LT, Proteus 1 Sistel international, s.r.o. Alettronica, Itálie / Alettronica SPA U Elektrárny 6, Praha 7 Proteus 92s Sistel international, s.r.o. Alettronica, Itálie / Alettronica SPA U Elektrárny 6, Praha 7 STX 13 AN s rdst DTX02 + napájeè KN25039 RADOM, s.r.o. Radom, Èeská republika / RADOM, s.r.o. J. Potùèka 259, Pardubice FWF-5x (Tx: FSM433; Rx: FEM433) Telenot Elektronika, s.r.o. Telenot, Nìmecko / Telenot Electronic GmbH Lužná 2, Praha 6 FWF-5x (Tx: FSM433; Rx: FEM433) Telenot Elektronika, s.r.o. Telenot, Nìmecko / Telenot Electronic GmbH Lužná Praha 6 RFT-1/433, 1A/433; RFR-1/433, 1A/433 Tx: CL,GFD,... Rx: WR, WRP EUROALARM, spol. s r.o Visonic Ltd, Izrael / Visonic Ltd Dražovice 275 RHMS-8V Vít Gregor - Elektronreg 2000 Vít Gregor-Elektronreg, Èeská republika / Vít Gregor - Elektronreg Fryèovice Autoalarmy 100-1;641RF;651ED;677-1 Ing. Ivo Hrbáèek Advance Security, Taiwan / Advance Security Inc. Frýdecká 257, Ostrava-Kunèièky Pilot Number3-TRX 3001;O35,O38K,FAST1,1S SEZAM Alarmsystems, Itálie / Alarmsystems s.r.l. Talichova 2039, Praha 6 Prestige-APS 300,200,100 Pacific Trade Audiovox, USA / AUDIOVOX Corporation Korunovaèní 16, Praha 7 AA 9247; AA 9241; AA 9200 Jaroslav Brabec - Pacific Trade Audiovox, USA / AUDIOVOX Corporation Korunovaèní 16, Praha 7 SPYBALL Rx-96, Tx-RF/91A; RF/92 Petr Drmela D + K Autotecnica, Itálie / Autotecnica srl Nádražní 153, Ostrava 1 Commander KD 60 S MACOM Security, spol. s r.o. CARGUARD, USA / CARGUARD Corp. Toèitá 1413, Praha 4 Clifford Concept 10, 30, 50 Mario, spol. s r.o. Clifford Electronics, USA / Clifford Electronics, Inc. Na Polníku 2, Praha 10 Python SP 3000, SP 2000 J.O.B., s.r.o. Corral B, Polsko / Corral B Bezová 1658, Praha 4 Samurai CS Jewel, s.r.o. Crimestopper, USA / Crimestopper Security Products, Inc. K Rybníèkùm 28, Praha 10 Defa Patriot 300*, 500*, 700* T.A.G., s.r.o. Defa, Norsko / Defa Eltronic, A.S. Türkova 828, Paha 4 Cobra 1046, 6412 Jiøí Persein - Alarm Service 1999 Delta Elettronica, Itálie / Delta Elettronica S.P.A. Vítìzná 2956, Kladno Cobra5933, 820, 830 (Tx:5557,6657,Rx...) Jiøí Persein - Alarm Service Delta Elettronica, Itálie / Delta Elettronica S.P.A. Vítìzná 2956, Kladno ART.101 (Modulus) SV-Agency Distrib.ESTERO, Itálie / Distribuzione ESTERO Italia - Modulus Sinkulova 40, Praha 4 Hercules H-2000 Meridian, s.r.o. Dong Yang Security El., Korea / Dong Yang Security Electronics Co. Krouzova 3038, Praha 4

14 Strana 14 Roèník 1997 Èástka SONAUTO, spol. s r.o. Eaton, USA / Eaton Corporation U Ladronky 7, Praha 6 QUARK Rx:SE5xx,6xx,9xx; Tx:KEY SE 029 Stualarm import, spol. s.r.o. Elettronica Sicel, Itálie / Elettronica Sicel, s.r.l. Bítovská 1212/10, Praha 4 KAISER Rx: HME-60; Tx: HME-201 Ing. Pavel Straka - Antens Co. Han Maeum, Korea / Hanmaeum Ltd. A. Muchy 417/22, Litomìøice 5FA, 5FB Hella-obchod-marketing, s.r.o Hella KG Hueck, Nìmecko / Hella KG Hueck Co. Revoluèní 785, Zruè n.sáz. RTR-100 Tencom Trade, s.r.o. Chang Yen, Taiwan / Chang Yen Electronics Ltd. P. Velikého 1360, Úvaly 910;911,911/M;934;935;935U Tron, s.r.o. Laserline, Itálie / Laserline s.p.a. Kosmonautù 8, Olomouc META SYSTEM BEEP Setech-C, s.r.o Meta System, Itálie / Meta System S.p.A. Sokolská 21, Olomouc Rx: M9811A, M9814A... Tx:M100, M102 Setech-C, spol. s r.o. Meta System, Itálie / Meta Zelená 17, Olomouc ;836 Robert Bosch, s.r.o. Robert Bosch, Nìmecko / ROBERT BOSCH GmbH Na Dobešce 35, Praha 4 Rottweiler R4 Steinbauer Rondish Company, Hong Kong / Rondish Company Ldt. Sadská 12, Praha 9 Silicon Esprit, Prelude, Bas, R4A Lucja Tomášková - Sezam Siant Electronic, Singapur / Siant Electronic Pte. Ltd. Talichova 2039, Praha 6 SPETROTEC SUP-474, SUP-474P, SUP-8 T+M, s.r.o. Zlín Spetrotec Ltd., Izrael / SPETROTEC Ltd. Areál Louky - Box 37, Zlín AMAX 3B-4 HP-Trade, s.r.o. Superior Electronics, Taiwan / Superior Electronics Corporation Pod Školou 990/9, Praha 5 Rx: , ;Tx: , , SONAUTO, spol. s r.o. TRW, USA / TRW U Ladronky 7, Praha 6 RADA NN 307 RL Renata Švecová Trading Wheels Electronics, Singapur / Wheels Electronics Manufacturing Hanžlov 1138, Vsetín Serie 3,5,6,20-mod ,.51,.61,.16 ZPA Brno, s.p. ZPA Brno, Èeská republika / ZPA Brno, s.p. Palackého 158, Brno Carát 3,4,5,Combi 433,92 MHz Alarm Absolon, s.r.o. ZVT-Previs, Slovensko / ZVT-Previs Za poøíèskou branou 9, Praha Rdst pøenosu dat AirLink 64S G NETCOM, s.r.o Cylink, USA / Cylink Corp. Nad Prùsekem 16a, Praha 10 FM 402 Ústav fyziky zemì, pøír. fak. MU Frequentis GmbH, Rakousko / Ústav fyziky zemì Jeèná 29a, Brno DL 201 GTECH Corp. Gtech, USA / GTECH Corp. dtto TR 40 HTT - TESLA Pardubice, s.r.o. HTT-Tesla Pardubice, Èeská republika / HTT - Tesla Pardubice U Zámeèku 26, Pardubice NAM DTX01 Jiøí Tomèala - NAM Jiøí Tomèala - NAM, Èeská republika / Jiøí Tomèala - NAM V Parku 9/149, Havíøov-Mìsto K43GNF1001A s filtrem BP-1 (RNET 150) KONEKTEL, a.s. Motorola, USA / Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Zámecká 18, Pardubice NAM RP 1000 V NAM Ing. Tomèala NAM, Èeská republika / NAM Ing. Tomèala V Parku 9, Havíøov RD RMD 1200; RD RMI 1200 Racom, spol.s.r.o. Racom, Èeská republika / Racom, spol.s.r.o. Bìlisko 1349, Nové Mìsto na Mor. RD 300 Racom, spol.s.r.o. Racom, Èeská republika / Racom, spol.s.r.o. Bìlisko 1349, Nové Mìsto na Mor.

15 Èástka 4 Roèník 1997 Strana 15 DTX02 RCD Radiokomunikace, spol. s r.o. RCD Radiokomunikace, Èeská republika / RCD Radiokomunikace, s.r.o. Staré Hradištì u Pardubic 26, ARLAN 610 E, 620 E, 650 E Kaiser Data, spol.s.r.o. Telesystems Inc., Kanada / TELESYSTEMS SLW Inc. Novomìstská 626, Chrudim Zrza Radiokontakt Operátor, a.s. Teli, Švédsko / Teli AB Skokanská 1, Praha Rdst pøenosu dat (bez modemu) MR 400 (GTR 200) Polak a Polak, spol. s r.o Facom, Francie / Facom Pod Bruskou 13, Praha 1 VR5xx/x/330MHz/12/7W HTT - TESLA Pardubice, s.r.o. HTT-Tesla Pardubice, Èeská republika / HTT - Tesla Pardubice U Zámeèku 26, Pardubice RD335FS Racom, spol.s.r.o. Racom, Èeská republika / Racom, spol.s.r.o. Bìlisko 1349, Nové Mìsto na Mor. RD165FS Racom, spol.s.r.o. Racom, Èeská republika / Racom, spol.s.r.o. Bìlisko 1349, Nové Mìsto na Mor Radiomodemy RD 300 FS/12,24,48,96 Racom, spol.s.r.o Racom, Èeská republika / Racom, spol.s.r.o. Bìlisko 1349, Nové Mìsto na Mor. RACOM 300S21 (MR25X) Racom, spol.s.r.o Racom, Èeská republika / Racom, spol.s.r.o. Bìlisko 1349, Nové Mìsto na Mor. SATELLINE - 1ASm2 MICOS - Hrubý, spol. s r.o. SATEL OY, Finsko / SATEL OY Vejprnická 56, Plzeò CNW2-EU Netcom, s.r.o Xircom, USA / Xircom Inc. Azalková 35, Praha Pagingy V 980/. KONTEX, spol. s r.o. Ascom Tateco, Švédsko / Ascom Tateco Ab Na pøíkopì 29, Praha 1 320: TX:322; RX:321 Mercotrade, s.r.o. Corometrics Med., USA / Corometrics Medical syst. Inc. Šlikova 20, Praha 6 TT8220/13xx; TT8221/13xx; TT8225/xx; TT8226/xx... (DiriCall) Ericsson, spol. s r.o Ericsson Paging Systems BV, Nizozemsko / Ericsson Paging Systems U Michelské školy 398, Praha 4 CE7411; KRDNA10101; AC8265; AC8268; CA634A;... (Contactor) Ericsson, spol. s r.o Ericsson Paging Systems BV, Nizozemsko / Ericsson Paging Systems U Michelské školy 398, Praha 4 Tx: MV1; Rx: MP1 Jan Maøík HC electr.pro Jan Maøík, Èeská republika / Jan Maøík U Myslivny 1441, Hradec Králové ZV42 - VR44/V/160MHz/10W HTT - TESLA Pardubice, s.r.o. HTT-Tesla Pardubice, Èeská republika / HTT - Tesla Pardubice U Zámeèku 26, Pardubice PP42-QP81504/05 HTT - TESLA Pardubice, s.r.o. HTT-Tesla Pardubice, Èeská republika / HTT - Tesla Pardubice U Zámeèku 26, Pardubice PP42-QP81501/03 HTT - TESLA Pardubice, s.r.o. HTT-Tesla Pardubice, Èeská republika / HTT - Tesla Pardubice U Zámeèku 26, Pardubice PG-2W; Tx: PG-2T; Rx: PG-2R 27 MHz Jablotron, s.r.o. Jablotron, Èeská republika / Jablotron, s.r.o. Janáèkova 6/84, Jablonec nad Nisou SC 907 BT,BR,TRDA SATCA, spol. s r.o Megacom, Nìmecko / Megacom Kommunikationssysteme GmbH Horova 1268, Úvaly A04xxxxxx (PR3000,KeyNote,Bravo) KONEKTEL, a.s. Motorola GmbH, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Pražská 152, Pardubice P 440 MV SPECTRUM MULTITONE Electron., Vel.Británie / Multitone Communications Syst. Hostivice - Palouky 22, Hostivice RDS-ALFA CS, RDS-65 CS Radiokontakt Operátor, a.s. Nokia, Finsko / Nokia Mobile Ltd. Skokanská 1, Praha 6

16 Strana 16 Roèník 1997 Èástka 4 FM101CS; FM110CS Nokia Telecommunicationas OY Nokia, Finsko / Nokia Group Nitranská 6, Praha 10 Tx:LBB 5973/xxy; Rx:LBB60xx/xxy Haricom, s.r.o. Philips, Nizozemsko / Philips Communication & Security Systems BV Roháèova 73, Praha 3 LBB 6061 PCS, spol. s r.o. Philips, Nizozemsko / Philips Export B.V. Slezská 4, Praha 2 LBB 6010/xxx Haricom, s.r.o Philips, Nizozemsko / Philips Communication & Security Systems BV Roháèova 73, Praha 3 V 980 /. Tateco, Švédsko / U 920 /. Tateco, Švédsko / TX:T850NP,RX:T810,814,8166 výr. è Mìstská nemocnice Tateco AB, Švédsko / Mìstská nemocnice v Litomìøicích Žitenická 18, Litomìøice 5751 Pagingy jednosmìrné - základnové TX U 951T KONTEX, spol. s r.o. Ascom Tateco, Švédsko / Ascom Tateco Ab Na pøíkopì 29, Praha 1 U 951S KONTEX, spol. s r.o. Ascom Tateco, Švédsko / Ascom Tateco Ab Na pøíkopì 29, Praha 1 U951C/. KONTEX, spol. s r.o. ASCOM TATECO, Švédsko / Ascom Tateco Ab Na pøíkopì 29, Praha 1 U951C/. KONTEX, spol. s r.o. ASCOM TATECO AB, Švédsko / Ascom Tateco Ab Na pøíkopì 29, Praha 1 MAU13EZA1J00-K MC Micro Center Ost, spol. s r.o. MOTOROLA, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Na Krèské stráni 1366, Praha 4 PEOPLE FINDER.E*4PF+00#1CN*. MOTOROLA GmbH Motorola, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Heinrich Hertz Str. 1 D-6204 TAUNUSSTEIN/Neuhof Ex4PFx0xx1AS Center Ost, spol. s r.o. MOTOROLA, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Na Krèské stráni 1366, Praha 4 T 5481 B Motorola, s.r.o Motorola, USA / Motorola Inc., Land Mobile Products Sector Pobøežní 3, Praha 8 RPT631 + zdroj B Ing.Miloš Vondra - MV Spectrum Multitone, Velká Británie / Multitone Communications Systems Ltd. Milady Horákové 139/200, Praha 6 P 251 MV SPECTRUM MULTITONE Electron., Vel. Británie / Multitone Communications Syst. Hostivice - Palouky 22, Hostivice LBB 587x Haricom, s.r.o Philips, Nizozemsko / Philips Communication & Security Systems BV Roháèova 73, Praha 3 LBB 5863 Haricom, s.r.o Philips, Nizozemsko / Philips Communication & Security Systems BV Roháèova 73, Praha 3 H 950 T/. Tateco, Švédsko / U 951 C/. Tateco, Švédsko / H 950 C/. Tateco, Švédsko / U 951 T/. Tateco, Švédsko / U 951 S/. Tateco, Švédsko / H 950 S/. Tateco, Švédsko / H 900 C/. Tateco, Švédsko /

17 Èástka 4 Roèník 1997 Strana Pagingy jednosmìrné - úèastnické RX U 910S KONTEX, spol. s r.o. Ascom Tateco, Švédsko / Ascom Tateco Ab Na pøíkopì 29, Praha 1 U 910D, U 910V KONTEX, spol. s r.o. Asscom Tateco, Švédsko / Ascom Tateco Ab Na pøíkopì 29, Praha 1 AO3JRB4961CA, 5961 CA Center Ost, spol. s r.o. MOTOROLA, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Na Krèské stráni 1366, Praha 4 AO3NKB5961AA Center Ost, spol. s r.o. MOTOROLA, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Na Krèské stráni 1366, Praha 4 AO3BP4961AA, 5961AA Center Ost, spol. s r.o. MOTOROLA, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Na Krèské stráni 1366, Praha 4 AO3QAB4962CA, 5962CA VHF Center Ost, spol. s r.o. MOTOROLA, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Na Krèské stráni 1366, Praha 4 AO3ARB4968BA Center Ost, spol. s r.o. MOTOROLA, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Na Krèské stráni 1366, Praha 4 BRAVO PLUS.A04BPB*+61-A. MOTOROLA GmbH Motorola, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Heinrich Hertz Str. 1 D-6204 TAUNUSSTEIN/Neuhof ADVISOR.A04KLB5*62-A. MOTOROLA GmbH Motorola, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Heinrich Hertz Str. 1 D-6204 TAUNUSSTEIN/Neuhof AO3KLB5962CA Center Ost, spol. s r.o. MOTOROLA, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Na Krèské stráni 1366, Praha 4 BRAVO EXPRES.A04NKB5*61-A. MOTOROLA GmbH Motorola, Nìmecko / MOTOROLA GmbH Heinrich Hertz Str. 1 D-6204 TAUNUSSTEIN/Neuhof MIT473 Ing. Miloš Vondra - MV Spectrum Multitone, Velká Británie / Multitone Communications Systems Ltd. Milady Horákové 139/200, Praha 6 RPR 533 MV SPECTRUM MULTITONE Electron., Vel. Británie / Multitone Communications Syst. Hostivice - Palouky 22, Hostivice RPR 532 MV SPECTRUM MULTITONE Electron., Vel. Británie / Multitone Communications Syst. Hostivice - Palouky 22, Hostivice LBB 606x, 6012, 6113 Haricom, s.r.o Philips, Nizozemsko / Philips Communication & Security Systems BV Roháèova 73, Praha 3 LBB 6110**, 6110**C základnový RX Haricom, s.r.o Philips Communication, Nizozemsko / Philips Communication Roháèova 73, Praha 3 PRG 1023 PCS, s.r.o Philips Telecom, Velká Británie / Philips Telecom - PMR Na Dvorcích 18, Praha 4 PRG 1022 PCS, s.r.o Philips Telecom, Velká Británie / Philips Telecom - PMR Na Dvorcích 18, Praha 4 U 910 D/. Tateco, Švédsko / H 910 S/. Tateco, Švédsko / H 910 /. Tateco, Švédsko / U 910 S/. Tateco, Švédsko / 5753 Pagingy jednosmìrné - základnový TX + úèastnický RX vys. DPT-20H, pøij. PRG 1022 AEL Communications CS, s.r.o. AEL Com., Velká Británie / AEL Communication CS, s.r.o. Lumierù 29, Praha 5 CE7421; KRDNA101 11/xx AC8565; AC8568; PY8565;... (Contactor) Ericsson, spol. s r.o Ericsson Paging Systems BV, Nizozemsko / Ericsson Paging Systems U Michelské školy 398, Praha 4

18 Strana 18 Roèník 1997 Èástka Pagingy obousmìrné - základnové TRX U920, U 920K KONTEX, spol. s r.o. Ascom Tateco, Švédsko / Ascom Tateco Ab Na pøíkopì 29, Praha 1 RPR 36 Ing. Miloš Vondra - MV Spectrum Multitone, Velká Británie / Multitone Communications Systems Ltd. Milady Horákové 139/200, Praha 6 RPR563K Multitone CZ, spol. s r.o Multitone, Velká Británie / Multitone Electronics PLC K Brusce 9/281, Praha 6 RPR 363 MV SPECTRUM Multitone Electronic, V. Británie / Multitone Communications Syst. Hostivice - Palouky 22, Hostivice LBB 606x/xx, LBB 6012/xx, LBB 6113/xx Haricom, s.r.o Philips, Nizozemsko / Philips Communication & Security Systems BV Roháèova 73, Praha 3 H 920 /. Tateco, Švédsko / 5800 Zaøízení PPS pro pøevážnì nehovorový pøenos < 27 MHz CT AM 95 Vladimír Kovaøík - Elkom Servis Elkom servis, Èeská republika / Vladimír Kovaøík - Elkom Servis Šafáøova 15, Praha Telemetrická zaøízení ISO MAX I Canis, s.r.o. Datamars, Švýcarsko / Datamars SA Vršovická 27, Praha 10 INDEXEL POCKET READER, -/EX Rhone Poulenc, spol. s r.o Destron Fearing Corp., USA / Destron Fearing Corporation Ltd. Zelený pruh 99, Praha 4 RI-STU-WOxG x=1,2,4,5 IdentCode Brunensis Texas Instruments, Nìmecko / Texas Instruments Deutschland GmbH Jeøabinová 18, Brno RI-STU-MAxA IdentCode Brunensis Texas Instruments, Nìmecko / Texas Instruments Deutschland GmbH Jílkova 94, Brno Hydropol Pozemní stavby Zlín, a.s. Gutzat & Gutzat, Nìmecko / Gutzat & Gutzat GmbH ul. arch. Lorence 9, Zlín Flexi-scan s vozidl. èteèkou VR 9300 Access Systems Ltd., s.r.o Impro Technologies, Jižní Afrika / Impro Technologies Ltd. 17. listopadu 1512, Roztoky u Prahy 5830 Zabezpeèovací zaøízení Orion, Aries, Corvus, Libra, Pegasus Czech Alarms - ochrana zboží, s.r.o Actron AG - Checkpoint, Švýcarsko / checkpoint Hradešínská 66, Praha 10 AS 100 MACOM Security, spol. s r.o. D.T.C., Francie / D.T.C. Côntrole vol marchandises Toèitá 1413, Praha 4 Ostimat 9.5 s napájeèem NZE 004 ochrana zboží Elster, s.r.o Elster, Èeská republika / Elsyst, s.r.o. Dolní 95, Ostrava 30 METO EAS 3000 Besie, s.r.o. Esselte, Rakousko / Esselte Meto HmbH Evropská 37, Praha 6 ROM 325 FOR EKO, spol. s r.o. FOR EKO, Èeská republika / FOR EKO, spol. s r.o. Krnovská 184, Opava Gateway zdroje Gate, Alarm P.S. Czech Alarms - ochrana zboží, s.r.o Gateway Security, Švédsko / Gateway Security AB Hradešínská 66, Praha 10 EAS: vys. EAT400, pøij. EAS435, napájeè EAS 724 Ing. Václav Pavelka - EAS Nedap, Nizozemsko / NEDAP N.V. Gonèarenkova 48, Praha 4 EAT 350; EAT673 EASYCO, s.r.o Nedap, Nizozemsko / NEDAP N.V. Gonèarenkova 48, Praha 4 Scanmatic MCX EM6, REC6 napájeè SZ 2412 Aston Plus, spol. s r.o Scanmatic, Švýcarsko / Scanmatic Security Systems, AG Jeseniova 125, Praha 3 TST 21023V02, TSR 20023V03, System QF/QX ochrana zboží Combit, s.r.o Telsec, Nizozemsko / Telsec Electronic Surveillance Systems Nušlova 2293, Praha 5

19 Èástka 4 Roèník 1997 Strana Pøíslušenství k rádiovým zaøízením CE /1N + napájeè M3 ISO metric AEL Communications Czech Republic, s.r.o Aerial Facilities, Velká Británie / Aerial Facilities Limited Geologická 2, Praha Zdroje BPN 1019A; BPN 1025A; CL 1781 KONEKTEL, a.s Adtech Power, Inc., USA / Motorola, Inc. Pražská 152, Pardubice RM-12A-220; RS-10A-BB-220; SL-11R-220 sí ové zdroje KONEKTEL, a.s. Astron pro Motorola, USA / Motorola, Inc. Pražská 152, Pardubice SPN 4341 A zdroj pro pro radiostanice GSM MOTOROLA, s.r.o Motorola Ltd, Velká Británie / Motorola Ltd Klimentská 46, Praha 1 PSU 20 RADOM, s.r.o Radom, Èeská republika / RADOM, s.r.o. J. Potùèka 259, Pardubice 5920 Antény TCA 60 S 13, S 15, LL 13, LL 15 Ramet, s.r.o Ramet, Èeská republika / Ramet, s.r.o. Letecká 1110, Kunovice TCA 110 C xx Ramet, s.r.o Ramet, Èeská republika / Ramet, s.r.o. Letecká 1110, Kunovice * Po ukonèení platnosti rozhodnutí nemùže být zaøízení novì uvádìno do provozu pøipojováno k JTS. Zaøízení pøipojené k JTS, které bylo ohlášeno (nebo jeho provoz byl povolen) pøede dnem ukonèení platnosti rozhodnutí, mùže zùstat v provozu i po ukonèení platnosti rozhodnutí, pokud nebude v odùvodnìných pøípadech rozhodnuto jinak. MDS - ÈTÚ è.j. 2566/96 odbor certifikace 28. Informace o nabídce volných míst ITU Nabídka volného místa è. 5/1997 pracovník v oblasti rozvoje obchodu doba kontraktu: 2 roky stupeò: P3 Pracovní náplò: Pod vedením prezidenta TELECOMu a viceprezidenta divize obchodního rozvoje a marketingu je zodpovìdný za zevšeobecnìní návrhù na nové produkty a služby, zpracovává návrh obchodního plánu pro služby s pøidanou hodnotou, zajiš uje koordinaci mezi poøadateli a vystavovateli. Termín pro pøihlášení: na adresu: MDS - ÈTÚ, Klimentská 27, Praha 1, odbor personální a mezd. Telekomunikaèní vìstník - vychází mìsíènì. Vydává: Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad v Nakladatelství dopravy a turistiky spol. s r. o. Øídí a pøíspìvky pøijímá: Redakèní rada, Èeský telekomunikaèní úøad, Klimentská 27, Praha 1, fax , tel Tiskne: BAtisk, Báš. Distribuce: NADATUR spol. s r. o., vèetnì pøímého prodeje v Knihkupectví NADATUR, Hybernská 5, Praha 1. Zasílá:Èeská pošta s.p., o.z. Pøeprava. Podávání zásilek povoleno Èeskou poštou s.p., o.z. Pøeprava è.j. 72/96 ze dne Informace o pøedplatném a objednávky pøijímá redakce NADATUR spol. s r. o., Hybernská 5, Praha 1, tel.: , fax: Nevyžádané pøíspìvky nevracíme. ISSN X.

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 20. øíjna 1997 Èástka 10 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 77.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. bøezna 1997 Èástka 3 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 19.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. ledna 1997 Èástka 1 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 1. Cenový

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 15. února 1999 Èástka 2 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 6. Informace

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 30. bøezna 1998 Èástka 3 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 16. Dodatek

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. prosince 1998 Èástka 12 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 76.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 26. øíjna 1998 Èástka 10 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 64.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. května 2000 Částka 5 Ročník 2000 Cena Kč 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní část 44.

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. èervna 1997 Èástka 6 Roèník 1997 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 37. Zrušení

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. záøí 1996 Èástka 9 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 53. Seznam schválených

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 16 Roèník 2012 Praha 5. øíjna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy B. Informativní èást 45. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 23. dubna 1996 Èástka 4 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 27. Výmìr è.

Více

Tarifik_5-2008 s 19% DPH. GTS pevná síť ISDN30 GTS-Volejte Profi

Tarifik_5-2008 s 19% DPH. GTS pevná síť ISDN30 GTS-Volejte Profi Tarifik_5-2008 s 19% DPH GTS pevná síť ISDN30 GTS-Volejte Profi od 1.4.2008 Silný provoz (Po-Pá 07.00-19.00 hod) Slabý provoz (vše mimo silný provoz) Přepočt.min. místní (kraj): 2,023 + á1,0115 120 + á

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 18. ledna 1999 Èástka 1 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní èást 1. Informace

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. prosince 1996 Èástka 12 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 73.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. èervna 1996 Èástka 6 Roèník 1996 Cena Kè 18 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní èást 38. Povìøení

Více

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo hospodáøství - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 21. kvìtna 1996 Èástka 5 Roèník 1996 Cena Kè 18 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 34. Ukonèení

Více

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5

Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK 16. kvìtna 2005 Cena Kè 52 Roèník 2005 Èástka 5 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 45. Dodatek è. 2 k cenovému rozhodnutí è. 05/PROP/2003

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. listopadu 1999 Èástka 11 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 91. Jednotné

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 28. záøí 1998 Èástka 9 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 53. Dodatek

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

generální licenci č. GL 22/R/2003

generální licenci č. GL 22/R/2003 Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, Praha 9 Praha 20. května 2003 Č.j. 16584/03-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bod 3. písm. d) zákona

Více

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y S y s t é m y p r o u ž i t k o v á v o z i d l a P r o d u k t o v é i n f o r m a c e E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y Vlastnosti: Řazení bez spojkového pedálu Samočinné nastavení

Více

Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat

Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat Technika, která spojuje Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat Ruční technika šroubování dobře ovladatelná, ergonomická a mnohostranná Ruční systém šroubování HSP s pneumatickým

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Ex .. ... . 1 2 a CC AUMA Riester GmbH&Co.KG D-79379 Müllheim SAExC 07.1-F10 Com No: 1309533 No : 3302MD 19302 1 2 3 auma ACExC 01.1 P:1,5kW Com No: 1309595 Nr: 0902MA97286 KMS: TP200/001 ACP: E3FC-2P0CA-001

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

ASSA ABLOY. An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY. An ASSA ABLOY Group company SERVIS An ASSA ABLOY Group company ASSA ABLOY www.besam.com Prvotřídní servis Zvolíte-li společnost Besam, získáte přístup k naší globální servisní organizaci složené z místních profesionálních týmů. Můžeme

Více

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5. písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 62. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Strana 466 Sbírka

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 2. prosince 2015 Cena Kč 206, O B S A H : 56. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK 21. února 2005 Cena Kč 52 Ročník 2005 Částka 2 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY B. Informativní část 13. Informace Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění

Více

VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace

VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace závereèná zpráva 2012 VÝSTAVIŠTÌ BRNO Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace 20. 23. 3. 2012 VÝSTAVIŠTE BRNO Základní statistické údaje AMPER 2012 Hrubá výstavní plocha:

Více

UHV High+ / GSM II SIMPLY CLEVER. Telefonní držák (bez SOS tl.) Zobrazení síly signálu. A05 od měsíce výroby. volaných,přijatých a

UHV High+ / GSM II SIMPLY CLEVER. Telefonní držák (bez SOS tl.) Zobrazení síly signálu. A05 od měsíce výroby. volaných,přijatých a High+ / GSM II Výrobce Typ kontaktů ze SIM kontaktů z paměti telefonu volaných,přijatých a zmeškaných hovorů síly signálu od měsíce A05 od měsíce (bez SOS tl.) MT Apple iphone 1.1.4 - - - - MT BenQ Siemens

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

S 169/02-3312/02 V Brně dne 16. září 2002

S 169/02-3312/02 V Brně dne 16. září 2002 S 169/02-3312/02 V Brně dne 16. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 169/02, zahájeném dne 16. srpna 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Datum kontroly Porušení zákona Popis - Výše pokuty

Datum kontroly Porušení zákona Popis - Výše pokuty Příloha č. 2 k čj. ČOI 48964/14/0100 Seznam subjektů - Předváděcí akce - pravomocně uložené pokuty v roce 2013 Subjekt Obec IČ Datum kontroly Porušení zákona Popis - Výše pokuty Nabytí právní moci 1. Česká

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

S 44/02-1123/02 V Brně dne 25. března 2002

S 44/02-1123/02 V Brně dne 25. března 2002 S 44/02-1123/02 V Brně dne 25. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 44/02, zahájeném dne 19. února 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ / 1 / DOMAIN REPORT DR 20 20 WWW.NIC.CZ / 2 / OBSAH DRŽITELÉ DOMÉN 04 DOMÉNY PODLE GEOGRAFICKÉHO UMÍSTĚNÍ POČET DOMÉN V LETECH 2000 20 REGISTRACE DOMÉN V PRŮBĚHU ROKU 20 DÉLKA DOMÉNOVÝCH JMEN TRŽNÍ PODÍLY

Více

WeTech Bateriové zdroje Celkem Katalog

WeTech Bateriové zdroje Celkem Katalog Seite 1 von 38 Bateriové zdroje Celkem Katalog (CZ) www.wetech.de change language Automatický program pro tisk, online vystaveno dne 08.05.2012 k tisku klik: "pravé tlacítko myši" > "tisk" Spolecné vlastnosti

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 25. dubna 2014 Cena Kč 36, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 25. dubna 2014 Cena Kč 36, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 25. dubna 2014 Cena Kč 36, O B S A H : 76. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon

Více

ČZ Strojírna, s.r.o.

ČZ Strojírna, s.r.o. ČZ Strojírna, s.r.o. Poloha v Evropě Sídlo ČZ, a.s. ČZ Strojírna, s.r.o. Tovární 202 386 01 Strakonice Czech Republic Historie ČZ a.s. 1919 založena společnost pod jménem Jihočeská zbrojovka 1923 výroba

Více

DISTRIBUČNÍ MÍSTA. Název organizace Město Adresa

DISTRIBUČNÍ MÍSTA. Název organizace Město Adresa DISTRIBUČNÍ MÍSTA Název organizace Město Adresa Andrášová Hana Děčín Tržní 1069/32 Barvič a Novotný, spol. s r.o. (Česká) Brno Česká 13 Barvič a Novotný, spol. s r.o. (Masarykova) Brno Masarykova 409/26

Více

Pneumatické válce HAFNER

Pneumatické válce HAFNER Pneumatické válce HAFNER výrobce: Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com

Více

Seznam nabízeného majetku

Seznam nabízeného majetku Seznam nabízeného majetku Příloha k č.j. MV-39844-2/OSM-2010 Počet listů: Nomenklatura Název materiálu Typ MJ Množství Cena/MJ Hodnota 061210048000 Sdružovač vozidlový RVX 25 KS 1 1 499,40 1 499,40 061220025000

Více

Upevňujicí prvky hydraulických válců

Upevňujicí prvky hydraulických válců R-CZ 17 042/04.03 Nahrazuje: 08.96 Upevňujicí prvky hydraulických válců H/A 3121/92 Přehled obsahu Obsah Strana Přehled upevňujicích prvků 2, 3 Kloubové oko CGK 4 Vidlice CCKA 5 Blok uložení - provedení

Více

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009 Perspektivy teplárenství Praha 10.11.2009 V ČR je teplem dálkově zásobováno přes 1,6 mil. bytů. Členové TS ČR zajišťují tepelnou pohodu a teplou vodu pro více než 1,195 miliónu domácností u nás. 21 našich

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

transport_stream_id České Budějovice 49 0x0111 Frýdlant v Čechách 43 0x0111 Havlíčkův Brod 32

transport_stream_id České Budějovice 49 0x0111 Frýdlant v Čechách 43 0x0111 Havlíčkův Brod 32 transport_stream_id Vysílací síť Operátor vysílací sítě DVB-T vysílač TS_ID 1 Česká televize Albrechtice-Desná 43 Aš 36 Beroun 53 Broumov 40 Brtnice 33 České Budějovice 49 Desná III 33 Děčín 33 Domažlice

Více

STRATEGIE A NÁSTROJE ŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

STRATEGIE A NÁSTROJE ŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY STRATEGIE A NÁSTROJE ŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Rádio nástroj pro řízení železniční dopravy a stav radiofikace na železnici v ČR VTP Mstětice 12. 3. 2015 Program 1.DCom, spol. s r.o. 2. Rádio nástroj pro

Více

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Příloha č. 4/4.2002 pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 (ČSN P ISO/TS 16949:2009) Systémy managementu kvality Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťující sériovou výrobu

Více

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Přehled účastníků soutěží a losovací čísla

Přehled účastníků soutěží a losovací čísla Přehled účastníků soutěží a losovací čísla II. liga muži 1a BK Baník Most 1a Baskeťáci Josefov 1a SBK Valaš. Meziříčí 1b BC Slaný 1b Sokol Nová Paka 1b SK UP Olomouc 2a SKB Rokycany 2a Tesla Pardubice

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 7. ledna 2014 Cena Kč 50, O B S A H : 1. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 21. června 2012 částka 7 Cena 30 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 29. října 2013 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 29. října 2013 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 131 Rozeslána dne 29. října 2013 Cena Kč 26, O B S A H : 337. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více