Lesnická botanika speciální přednáška 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lesnická botanika speciální přednáška 2"

Transkript

1 Lesnická botanika speciální přednáška 2 1.Fylogeneze 2. Doména Bacteria 3. Doména Archea Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

2 Univerzální fylogenetický strom

3 Systém živých organizmů Doména (dominium) je nejvyšším taxonem, který je založen na molekulární evoluci organizmů. Sekvence rrna malých ribozomových podjednotek posloužila jako marker evolučních vztahů mezi organizmy Doména BACTERIA - bakterie jednobuněčné prokaryotické organizmy buněčná stěna je tvořena mureinem geny neobsahují introny rozmnožování je nepohlavní převážně heterotrofní výživa (fotoheterotrofní nebo chemoheterotrofní), zřídka autotrofní (fotoautotrofní, chemoautotrofní) organizmy

4 Doména ARCHAEA - archea jednobuněčné prokaryotické organizmy buněčná stěna není nikdy tvořena mureinem, nýbrž pseudomureinem či jinými látkami geny obsahují introny a mechanizmus jejich sestřihu je podobný jako u Eucarya rozmnožování nepohlavní výživa je chemoautotrofní nebo chemoheterotrofní

5 Doména EUKARYA - eukarya jednobuněčné i mnohobuněčné eukaryotické organizmy buněčná stěna tvořená rozmanitými látkami, u rostlin většinou polysacharidy, u hub chitinem, u živočichů buněčná stěna chybí, je vytvořena pouze cytoplazmatická membrána geny bez intronů i s introny rozmnožování u jednobuněčných druhů většinou nepohlavní u mnohobuněčných druhů převážně pohlavní výživa u rostlin je obligátně fotoautotrofní, u živočichů a hub obligátně chemoheterotrofní, u chromista od fotoautotrofní až po parazitickou.

6 Srovnání počtu druhů krytosemenných s mechorosty a ostatními skupinami vyšších rostlin mechorosty kapraďorosty nahosemenné krytosemenné Krytosemenné jsou rozšířeny na celém povrchu Země s výjimkou arktických a antarktických ledových pustin Evoluční původ krytosemenných megafylní typy nahosemenných (odd. Cycadophyta, odd. Gnetophyta)

7 DoménaBacteria - Nejstarší a nejrozšířenější organizmy na Zemi - Stáří víc než 3,5 mld. let - Tvoří 10 x víc biomasy než eucaryota - 1 g půdy až bakterií - 1 ml vody až bakterií Dosud popsáno cca druhů, předpokládáno však několik stovek tisíc 1676: 1. Pozorování bakterií Antoni van Leeuwenhoek (mikroskop vlastní konstrukce) Bacterion = řecky tyčka (1. pozorované bakterie byly tyčinky)

8 - Tělo = jednobuněčná stélka nebo buňky skládají řetízkovité nebo hroznovité útvary - netvoří funkčně a morfologicky diferencované tkáně Prokaryotická buňka DoménaBacteria

9 Buněčná stěna Síť polysacharidových molekul + polypeptidové řetězce = peptidoglykanová matice

10 Typy bakteriálních buněk

11 Bacteria - rozměry buněk kulovité: průměr 0,5-5 µm tyčinkovité: délka 1-7 (10) µm; šířka 0,3-2 µm spirochéty: délka µm; šířka 0,2-0,7 µm nejmenší: Micrococcus progrediens - průměr 0,15 µm Escherichia coli

12 Bacteria - růst a rozmnožování Příčné (binární) dělení - prodlužování a replikace DNA, rozdělení nukleoidu, příčná přepážka=septum, buňky se oddělí n. se oddělí neúplně tvoří charakteristická seskupení Pučení vychlípenina na konci buňky, postupně roste, přechází do ní jádro a odškrtí se Fragmentace řetízků buněk Parasexuální proces přenos genů dárce do genomu příjemce konjugace přenos DNA z baktérie na baktérii plasmidem) Sporulace: Endospora spora vytvořená uvnitř buněk, termorezistentní Cysty + mikrocysty klidová forma obalená rezistentním pouzdrem, jiné uspořádání obsahu buňky (exospory) Spory aktinomycetů několik kulovitých buněk na konci vlákna

13 Endospory Tvorba za nepříznivých podmínek Endospory vydrží var ve vodě, působení radiace a chemických látek bakterie replikuje chromosom a obalí jej pevnou stěnou (obal endospory) z endospory se vyčerpá voda a metabolismus se sníží na minimum zbytek buňky se následně rozpadne

14 Cysta (exospora) rodu Azotobacter

15 Pohyblivost asi polovina druhů bakterií je schopna se řízeně pohybovat některé druhy až rychlostí 50 μm/s, což je délek těla za vteřinu! bakteriální bičík má jen desetinu tloušťky jako bičík u Eukarya, šroubovitě se otáčí dopředu

16 Metabolismus baktérií Dělení dle zdroje energie: fototrofoní = energii získávají ze světla chemotrofoní = energii získávají rozkladem chemických látek Dle zdroje uhlíku: autotrofoní získávají uhlík z anorganických látek (CO 2 ) heterotrofoní získávají uhlík z organických látek (např. z glukózy)

17 Zdroj energie: A. Autotrofní Metabolizmus baktérií A.1 Fotoautotrofní bakteriochlorofyl, energie ze slunečního záření A.2 Chemoauto(lito)trofní energie oxidací anorg. kyselin atmosférickým O2 (např. sirné bakterie) B. Heterotrofní B.1 Fotoheterotrofní energie ze slunečního záření B.2 Chemoheterotrofní oxidace org látek - kvašením, anaerobní n. aerobní respirací

18 Metabolismus bakterií ve vztahu ke kyslíku obligátní aerobové = nemohou růst bez kyslíku fakultativní anaerobové = mohou žít jak za přítomnosti, tak i za nepřítomnosti kyslíku obligátní anaerobové = rostou jen v nepřítomnosti kyslíku

19 Systém bakterií Dříve: Odd. Gracilicutes - gramnegativní bakterie Odd. Firmicutes - grampozitivní bakterie Odd. Tenericutes - bakterie bez buněčné stěny Dnes na bázi molekulárních dat:

20 Bacteria - význam význam bakterií v přírodě dekompozice org hmoty, většina v půdě, vodě, v organizmech; všudypřítomnost, polovina biomasy Země agresivita rychlé množení, tvorba toxinů, parazitizmus, koroze kovů Výskyt bakterií ve všech ekosystémech půda, voda, organizmy, vzduch koloběh látek v přírodě - N Metabióza jeden druh umožňuje produkty své činnosti rozvoj jiného druhu navazující kontinuální destruence organické hmoty komenzalismus = některé baktérie žijí na povrchu těl živočichů, aniž by jim prospívaly nebo škodily saprobita = znečištění, zažívací trakt saprobní vody enterobakterie Escherichia coli, Clostridium sporogeus coli-index=počet bakterií v 1 ml vody vody polysaprobní nad 1 mil mezosaprobní tis-mil. oligosaprobní 10-tis bakterií prameny pod 10 bakterií na 1 ml

21 Koloběh dusíku NO 3 - Nitrobacter N 2 Nitrosomonas NO 2 - NH 4 + Proteus vulgaris

22 Půdní bakterie Celulolytické Myxobacterium Uhlovodíkové Pseudomonas, Mycobacterium Amonizační Proteus vulgaris Nitritační Nitrosomonas (amoniak na dusitany) Nitratační Nitrobacter (dusitany na dusičnany) Nitrogenní Clostridium pasteurianum, Azotobacter chroococcum (volně žijící), Rhizobium radicicola Denitrifikační Paracoccus denitrificans, Chromobacterium Myxobakterie Myxococcus ( mnohobuněčné, tvoří plodničky ) Aktinomycety Actinomyces, Frankia alni, Streptomyces griseus

23 Bacteria význam Mutualismus na kořenech bobovitých rostlin žijí v hlízkách nitrogenní baktérie fixující vzdušný dusík, oplátkou získávají od rostlin živiny z fotosyntézy Krávy a další býložravci nejsou schopni trávit celulosu. Mají proto ve svém žaludku baktérie, které produkují enzym celulázu podobně baktérie v našem tlustém střevu produkují vitamíny K a B 12, které si sami vytvořit neumíme

24 Rhizobium leguminosarum

25 Nitrobacter sp.

26 Využití baktérií 1. v potravinářství: baktérie mléčného kvašení, zkvašování mléka (Streptococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium), Lactobacillus acidophilus, Enterococcus jako užitečné střevní baktérie octové kvašení (Bacterium aceti, B. pasteurianum, B. orleanse) 2. ve farmacii: produkce antibiotik Actinomyces lázeňství léčivá bahna (Desulfovibrio) genové inženýrství Escherichia coli, tvorba inzulinu, vitamínů, růstových látek, protilátek 3. v průmyslu: těžba ropy (ropné baktérie) biologické loužení rud (Cu) Thiobacillus

27 Lactobacillus sp.

28 Bifidobacterium

29 Thiobacillus ferrooxidans

30 Patogenní (parazitické) bakterie Fytopatogenní bakterie Rychlý průběh infekce Chlorózy - mykoplazmy Nekrózy a mokré hniloby Erwinia Cévní vadnutí a následná nekróza - Corynebacterium Nádorovitost+fasciace, metlovitost - Corynebacterium Produkce slizu, toxinů

31 Mycobacterium tuberculosis

32 Salmonella sp.

33 Vibrio cholerae

34 Yersinia pestis

35 Borrelia burgdorferi

36 Příklady patogenních (parazitických) bakterií Pseudomonas Xanthomonas Agrobacterium rostlinné patogeny Corynebacterium Streptomyces Erwinia Spála, angína Streptococcus pyogenes Zápal plic Streptococcus pneumoniae Záněty sliznic Staphylococcus aureus Tuberkulóza Mycobacterium tuberculosis Střevní tyfus Salmonella typhi, S. paratyphi Skvrnitý tyfus Rickettsia prowazeki Cholera Vibrio cholerae Botulismus Clostridium botulinum Mor Yersinia pestis Lymská borelioza Borrelia burgdorferi Příjice Treponema pallidum lidské patogeny

37 Odd. Cyanophyta sinice

38 Odd. Cyanophyta sinice charakteristika Převážně fotoautotrofní organizmy, stáří 3,5 mld. let Typ fotosyntézy shodný s rostlinami (uvolňují O 2 ) Chlorofyl a, karotenoidy + další barviva=fykobiliny (alofykocyan, fykocyan, fykoerytrin) ve fykobilizomech Minimální požadavky na výživu světlo, minerální médium, CO 2 jako zdroj uhlíku, N 2 jako zdroj dusíku; nerostou ve tmě a nevyužívají organické zdroje C a N Anaerobní i aerobní prostředí Buněčná stěna 4-vrstevná, složitější než u bakterií Buňky nemají bičíky a vykonávají klouzavý pohyb pomocí slizové pochvy Tylakoidy membrány s kulovitými fykobilizomy na povrchu Vesikly (plynné vakuoly-měchýřky)

39 Odd. Cyanophyta sinice Rozmnožování dělením, hormogonie, akinety Heterocysty slouží k vázání vzdušného N Vodní nádrže, toxiny - Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae, Trichodesmium erythraeum Perspektivní skupina - pionýrské organizmy, zdroj bílkovin (v těle až 50 % bílkovin) Vazači vzdušného N (Anabaena oryzae) Symbióza s houbami=lišejníky (Nostoc)

40 Odd. Cyanophyta - sinice

41 Odd. Cyanophyta - typy větvených stélek

42 Metabolismus sinic sinice Anabaena má sice geny kódující jak proteiny potřebné k fotosyntéze a k fixaci dusíku, avšak jediná buňka v jedné chvíli buď fotosyntetizuje, nebo poutá dusík odpadním produktem fotosyntézy je kyslík, který blokuje enzymy potřebné k fixaci dusíku Anabaena řeší problém tím, že žije v koloniích, kde většina buněk fotosyntetizuje, zatímco některé specializované buňky, zvané heterocyty, fixují vzdušný dusík heterocyty mají silnou buněčnou stěnu, která brání průniku kyslíku z okolních fotosyntetizujících buněk

43 Odd. Cyanophyta - rozmnožování Příčné dělení Rozpad vláken (rozpad kolonií) hormogonie - krátká několikabuněčná vlákna, oddělená od mateřských a dorůstající v nová vlákna Akinety klidové spory se zesílenou buněčnou stěnou, přežívající v nepříznivých podmínkách, metabolická aktivita omezena na 10 %

44 sinice rodu Anabaena fotosyntetizující buňky heterocyty

45 Odd. Cyanophyta - rozšíření a význam Rozšíření: v přírodě velmi hojné sladká, vzácněji i mořská voda, vlhké půdy, skály, srst zvířat, kmeny stromů a zdi, horké prameny, pouště, sníh Arktidy; symbióza-lišejníky, játrovky, hlevíky, kořeny cykasů a epif orchidejí, buňky prvoků Význam: fytoplankton, vodní květ (cyanotoxiny), zdroj bílkovin, obohacení půd fixací N-očkování rýžových polí, biomineralizacestromatolity, předkové chloroplastů-primární endosymbióza

46 jednobuněčné prokaryotické organizmy v buněčné stěně pseudomurein výživa je chemoautotrofní nebo chemoheterotrofní redukce a oxidace mnoha sloučenin rozmnožování nepohlavní mnoha vlastnostmi podobné Eucarya 20 % biomasy na Zemi Doména Archaea charakteristika Schopnost existovat v ekologicky extrémních biotopech (slaná jezera, prostředí s vysokým obsahem síry a vysokou teplotou růst a rozmnožování při 100 C)

47 Pyrococcus sp.

48 Doména Archaea Methanobacterium subterraneum

49 Děkuji za pozornost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Prokaryota. Eubacteria - podříše: Bakterie Sinice. Struktura buňky

Prokaryota. Eubacteria - podříše: Bakterie Sinice. Struktura buňky Prokaryota říše: Archaebacteria Eubacteria - podříše: Bakterie Sinice - malá velikost... rel. velký povrch... lepší výměna látek mezi buňkou a prostředím (cca 10x než Euk.)... rychlejší transport látek

Více

Základní vlastnosti živých organismů

Základní vlastnosti živých organismů Základní vlastnosti živých organismů Růst a vývoj - diferenciace (rozrůznění) a specializace - ontogeneze vývoj jedince - fylogeneze vývoj druhu Rozmnožování a dědičnost - proces vzniku nového jedince

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Program přednášek z praktické mikrobiologie Vojtěch Rada

Program přednášek z praktické mikrobiologie Vojtěch Rada Program přednášek z praktické mikrobiologie Vojtěch Rada 1) Role mikroorganismů v přírodě, historie mikrobiologie 2) Hlavní skupiny mikroorganismů: viry, bakterie a aktinomycety 3) Další skupiny mikroorganismů:

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v

Více

Nomenklatura česká i latinská vychází zejména z webu www.biolib.cz.

Nomenklatura česká i latinská vychází zejména z webu www.biolib.cz. 1 Obsah Slovo úvodem... 4 Hlavní domény života... 5 Systematika eukaryot... 8 Molekulární fylogenetika... 14 1. Viry, viroidy, priony a další nebuněčné částice... 18 2. Bakterie... 23 3. Sinice... 32

Více

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus

+ 0 - Mutualismus. Parazitismus Symbióza. Predace Synergie. Syntrofismus Komenzialismus. - Antagonismus 8 MIKROBNÍ EKOLOGIE Mikrobní ekologie je hraniční obor na pomezí mikrobiologie, ekologie a dalších biologických disciplín. Hlavní náplní je zkoumání vzájemných vztahů mezi mikroorganismy mezi mikroorganismy

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

Prokaryota. by Biologie - Ned?le, Srpen 11, 2013. http://biologie-chemie.cz/prokaryota/ Otázka: Bu?ka. P?edm?t: Biologie. P?

Prokaryota. by Biologie - Ned?le, Srpen 11, 2013. http://biologie-chemie.cz/prokaryota/ Otázka: Bu?ka. P?edm?t: Biologie. P? Prokaryota by Biologie - Ned?le, Srpen 11, 2013 http://biologie-chemie.cz/prokaryota/ Otázka: Bu?ka P?edm?t: Biologie P?idal(a): tynakarp - nad?íše:prokaryota -?íše: nebun??né organismy (Subcellulata)

Více

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta MIKROBIÁLNÍ OBRAZ KOŘENÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. Autor: Bc. Eva Večeřová Brno, květen 2012 Jméno a příjmení autora:

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 2., doplněné a přepracované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ učební text Stanislav Bartusek Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Alexander Skácel, CSc. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Ochrana životního

Více

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I.

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Autoři: doc. Ing. Miloslav Zitta, CSc. (editor) prof.ing. Vladimír Táborský, CSc., prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. Tato skripta jsou

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci Bc. Tomáš Valenta Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplomová práce je zaměřena na popis antibiotické rezistence

Více

ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE

ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE STUDIJNÍ OPORA PRO POSLUCHAČE KOMBINOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA BIOLOGIE JAN IPSER ÚSTÍ NAD LABEM 2005

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

mikrobiologie má mnoho vztahů k dalším biologickým odvětvím - úzký vztah má k imunologii.

mikrobiologie má mnoho vztahů k dalším biologickým odvětvím - úzký vztah má k imunologii. (mikros malý, bios život, logos věda) zakladatel moderní české lékařské mikrobiologie je F. Patočka věda zabývající se studiem mikroorganismů (bakterie, viry, houby, parazité) zkoumá drobné organismy,

Více

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUŇKA Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010 Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUNĚČNÁ TEORIE základ vědeckého pohledu na život: BUNĚČNÁ TEORIE TEORIE EVOLUCE hierarchická

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i 1. Fixace N 2 v širším kontextu Biologická fixace vzdušného dusíku představuje z hlediska globální bilance N 2 důležitý proces jímž je plynný dusík asimilován do živé biomasy. Z povahy vazby mezi atomy

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY ENZYMATICKÁ HYDROLÝZA ODPADŮ

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii Vybrané základní pojmy užívané v ekologii A abaptace (předpona -ab zdůrazňuje, že dědičné vlastnosti organismu jsou důsledkem minulých adaptací) samotný výraz charakterizuje proces působení evolučních

Více