Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT"

Transkript

1 1

2 VÝVOJ ČÍSELNÝCH SOUSTAV Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje užívaly k vyjádření přirozených čísel a zlomků, v některých případech se bude zabývat také historickými algoritmy pro provádění početních operací sčítání, odčítání, násobení a dělení. 1. STARÝ EGYPT Od nejstarších dob Egypt ané užívali nepoziční desítkovou soustavu. Nejstarší záznamy čísel se v Egyptě objevily kolem roku 3000 př. n. l. V hieroglyfickém písmu existovaly hieroglyfické znaky pro číslo 1 a pro mocniny čísla 10 až do Jejich podobu vidíme na obr První ze symbolů na tomto obrázku znamenal číslo 1 a patrně představoval měřicí hůl. Druhý symbol znamenal číslo 10 a představoval kraví pouta na nohy nebo ruku. Třetí znak vyjadřoval číslo 100 a představoval stočený měřicí provazec k vyměřování polí nebo svinutý palmový list. Čtvrtý znak vyjadřoval číslo a představoval květ lotosu, který kvetl na březích Nilu a byl symbolem hojnosti. Pátý znak vyjadřoval číslo a byl obrazem ukazováku. Šestý symbol znamenal číslo a byl obrazem pulce, kterých se po záplavách na Nilu objevovalo velké množství. Poslední znak vyjadřoval číslo a byl obrazem některého z bohů. Podle některých pramenů existoval ještě hieroglyf pro číslo Obrázek 1: Egyptské hieroglyfické znaky pro čísla Jednotlivá přirozená čísla se pak zapisovala opakováním těchto znaků, jak vidíme na obr Obrázek 2: Zápis čísel a v hieroglyfickém písmu 1 převzato z [3], str převzato z [3], str. 40 2

3 Se vznikem hieratického a později démotického písma se změnila i podoba číselných znaků. Sčítání dvou či více přirozených čísel zapsaných v desítkové soustavě nečinilo problémy. Stačilo sečíst jednotky stejného řádu (vyjádřené stejnými znaky) a deset jednotek jednoho řádu nahradit jednou jednotkou vyššího řádu. Při odčítání se obdobně od sebe odčítaly jednotky stejného řádu, přičemž někdy bylo nutné nahradit jednu jednotku vyššího řádu deseti jednotkami nižšího řádu. Vždy se jednalo o odčítání menšího čísla od většího. Záporná čísla a číslo nula Egypt ané neznali. Vzhledem k tomu, že užívali nepoziční číselnou soustavu, nepotřebovali nulu ani k vyjádření prázdného řádu. Při násobení Egypt ané užívali zdvojnásobování a sčítání. Jejich metodu násobení předvedeme na příkladu = 247. Činitele 19 budeme postupně zdvojnásobovat, jak ukazuje následující tabulka: / / 4 76 / dohromady 247 Poslední číslo v levém sloupci tabulky nesmí převýšit druhého činitele 13. V tomto sloupci tabulky označíme ta čísla, jejichž součet je 13, to je čísla 1, 4 a 8. Potom sečteme jim odpovídající čísla v pravém sloupci, čímž dostaneme výsledek 247. Stejným způsobem se provádělo také dělení. Postup předvedeme na příkladu 247 : 13 = 19. Dělitele 13 budeme zdvojnásobovat, jak vidíme v tabulce: / 1 13 / / dohromady 247 Poslední číslo v pravém sloupci tabulky nesmí převýšit dělence 247. V tomto sloupci označíme ta čísla, jejichž součet je 247, to je čísla 208, 26 a 13. Potom sečteme jim odpovídající čísla v levém sloupci, čímž dostaneme výsledek 19. Ovšem při tomto postupu lze dělitele vyjádřit jako součet čísel v pravém sloupci jen v případě, kdy se jedná o dělení beze zbytku. Kromě přirozených čísel Egypt ané znali také kladné zlomky. Používali pouze kmenné zlomky, tj. zlomky s čitatelem 1, a zlomek 2 3. Zlomky 1 2 a 2 3 měly zvláštní symbol, ostatní kmenné zlomky se zapisovaly tak, že nad číslem, které představovalo jmenovatele kmenného zlomku, se v hieroglyfickém písmu zakreslil znak úst, někdy nazývaný hieroglyf ra. Na obr. 3 3 jsou hieroglyfické zápisy zlomků 1 3, 2 3, 1 4 a 1 6. V hieratickém písmu se místo znaku úst začala psát pouze tečka. Ostatní kladné zlomky se zapisovaly jako součty přirozeného čísla, kmenných zlomků s různými jmenovateli a zlomku 2 3. Vyjádření daného kladného zlomku tímto způsobem může být v některých případech 3 převzato z [3], str. 43 3

4 Obrázek 3: Zlomky v hieroglyfickém písmu poměrně náročným počtářským úkolem. Pro usnadnění takových úkolů měli Egypt ané vypracovány tabulky rozkladů zlomků 2 n pro n liché od 5 do 101 na součet dvou nebo více kmenných zlomků s různými jmenovateli. Tyto rozklady často odpovídaly vzorci 2 n = 2 n n(n + 1). Například 2 5 = , 2 7 = Některé rozklady byly mnohem náročnější, například 2 83 = , 2 89 = , 2 97 = , = Daný zlomek 2 n lze na součet kmenných zlomků rozložit mnoha různými způsoby, ale všechny dochované egyptské texty uvádějí stejné rozklady. Je otázkou, jak Egypt ané tyto rozklady objevili. 2. STARÁ MEZOPOTÁMIE Sumerové a později Babylóňané, tj. národy žijící ve starověké Mezopotámii, používali klínové písmo, klíny vyrývali rákosovým rydlem do vlhkých hliněných tabulek, které posléze vypalovali na slunci či v pecích. Klínové písmo užívali i k záznamu čísel. Přibližně v polovině třetího tisíciletí př. n. l. začali místo staršího způsobu zápisu čísel užívat zápis čísel v poziční šedesátkové soustavě. Během několika dalších století se ustálil zápis čísel pomocí jen dvou znaků, které vidíme na obr. 4. První klín označoval číslo 1, druhý číslo 10. 4

5 Obrázek 4: Znaky pro čísla v klínovém písmu Opakováním těchto dvou klínů se zapsala přirozená čísla do 59, některé zápisy vidíme na obr Obrázek 5: Zápis čísel v klínovém písmu Vzhledem k tomu, že se jednalo o poziční soustavu o základu 60, znamenal první klín z obr. 4 také čísla 60, 60 2, 60 3,.... Řády se zapisovaly do řádků zleva doprava od nejvyšších řádů k nejnižším. Na obr. 6 5 je uveden zápis čísel 147 = a = V Mezopotámii používali šedesátinné zlomky, které se zapisovaly stejným způsobem jako čísla přirozená. První klín z obrázku 4 tudíž označoval také čísla 1 60, 1,.... Šedesátinné zlomky tedy byly zapsány formálně 60 2 stejně jako čísla přirozená. 4 převzato z [3], str převzato z [3], str

6 Obrázek 6: Zápis čísel 147 a v klínovém písmu Nedostatkem tohoto zápisu čísel byl problém s rozlišováním jednotlivých řádů. Dlouho totiž chyběl znak pro prázdný řád. Například zápis na obr. 7 pravděpodobně vyjadřoval číslo = 71, ale také mohl vyjadřovat čísla = 4260, = 3611, , a další Obrázek 7: Teprve kolem poloviny prvního tisíciletí př. n. l. byl zaveden znak pro prázdný řád, který ale nebyl užíván na konci čísla. Dnešní přepis mezopotámských čísel užívá konvence, kdy jsou jednotlivé řády od sebe odděleny čárkou a celá část čísla je od šedesátinných zlomků oddělena středníkem. Například zápis (1, 2, 3; 4, 5) označuje číslo Užívání poziční soustavy je velkým úspěchem mezopotámské 60 2 matematiky. Početní operace sčítání a odčítání nečinily problémy, jediný problém mohl nastat s rozlišováním řádů. Řád bylo někdy nutné určit z kontextu. Odčítalo se vždy menší číslo od většího, záporná čísla nebyla známa. Na rozdíl od Egypt anů násobili v Mezopotámii přímo podle řádů. Malá násobilka, jejíž znalost je pro násobení nutná, v šedesátkové soustavě obsahuje součiny od 1 1 do 59 59, to je součinů. Tyto součiny si nemohl počtář pamatovat, proto se mezopotámské algoritmy pro násobení opíraly o používání tabulek násobení, které obsahovaly část jejich malé násobilky. Dělení někdy prováděli přímo, často však dělení převáděli na násobení převrácenou hodnotou dělitele, přičemž k nalezení převrácené hodnoty byly používány tabulky. 3. MAYOVÉ Již ve 4. století př. n. l. Mayové užívali poziční číselnou soustavu o základu 20 s pozůstatky dřívější pětkové soustavy a se znakem pro nulu. K zápisu čísel používali bud hieroglyfy nebo kombinace teček a vodorovných čárek. Matematika, astronomie a kalendářní výpočty užívaly druhý způsob záznamu čísel, kde nula byla vyjádřena schematickým obrazem mušle. Symboly pro čísla 0 až 19 jsou uvedeny na na obr. 8: 6 6 převzato z [6], str. 65 6

7 Obrázek 8: Mayské symboly pro čísla Při zápisu větších přirozených čísel se řády psaly pod sebe, přičemž nejnižží řád byl zapsán dole. Například zápis na obr. 9 vyjadřoval číslo = Obrázek 9: Zápis čísla mayskou symbolikou Nevíme, jak Mayové prováděli početní operace. Rovněž se nedochovaly informace o tom, jaké symboly užívali pro zlomky. 4. STARÉ ŘECKO Ve starém Řecku se užívala nepoziční desítková soustava. V 10. století př. n. l. se začala užívat tzv. herodiánská číselná symbolika, která měla dvě varianty - atickou a bojótskou podle krajů Řecka. Na obr. 10 vidíme v prvním řádku symboly pro čísla 1 (prst), 5 aticky (obraz dlaně s pěti prsty), 5 bojótsky, 10 aticky, 10 bojótsky, 100, a Spojením těchto znaků vznikly symboly pro čísla 50, 500 a uvedené ve druhém řádku. Ostatní přirozená čísla se zapsala opakováním těchto znaků. Ve třetím řádku je zapsáno číslo

8 Obrázek 10: Herodiánské číselné symboly Tento způsob zápisu čísel se v Řecku objevoval ještě v 1. století př. n. l. V té době se už několik století zároveň používala další číselná symbolika, a to tzv. jónský způsob zápisu čísel. V tomto zápise jsou přirozená čísla označována malými písmeny řecké abecedy, k nimž připisovali pruh nebo čárku, aby je odlišili od písmen. Zde 24 písmen malé řecké abecedy a tři zastaralé znaky označovaly čísla 1, 2,..., 9, 10, 20,..., 90, 100, 200,..., 900, jak můžeme vidět na obr Obrázek 11: Jónské číselné symboly Tímto způsobem Řekové pomocí 27 znaků zapsali všechna přirozená čísla do 999, přičemž každé z těchto čísel bylo zapsáno nejvýše třemi znaky. Například číslo 834 se zapsalo takto: ω λ δ. Tisíce se zapisovaly jako jednotky s čárkou před písmenem, například bylo zapsáno takto:, ε. Vidíme, že jónská číselná symbolika umožnila stručnější zápis čísel. Záporná čísla a nulu jako číslo Řekové neznali. 7 převzato z [6], str. 79 8

9 Vedle přirozených čísel Řekové užívali kladné zlomky. Používali kmenné zlomky, které dlouho zapisovali slovně, teprve později je zapisovali symboly, například 1 4 = δ nebo δ apod. Zápis obecných zlomků nebyl jednotný, nejdokonalejší byl způsob, kde se jmenovatel psal nad čitatele (samozřejmě ještě bez zlomkové čáry). Početní operace Řekové prováděli na početní desce, která se nazývala abak či abacus. Na takové desce byly svislé čáry, jež oddělovaly jednotlivé řády. Řády šly zprava doleva, od nižších k vyšším. Čísla se na desce vyjadřovala položením kaménků nebo speciálních početních známek do sloupců mezi čarami. Manipulací s kaménky potom počítali. Při počítání na abaku obvykle zapisovali jen konečný výsledek. Pouze při složitějších výpočtech zaznamenávali i mezivýsledky. Pro ulehčení počítání také používali různé tabulky. Násobení někdy prováděli egyptskou metodou. 5. ČÍNSKÁ MATEMATIKA Nejstarší čínské zápisy čísel se objevují na magických kostkách ze 14. až 11. století př. n. l. a na keramických a bronzových předmětech a mincích z 10. až 3. století př. n. l. Od 4. století př. n. l. a možná i dříve Číňané používali k vyjádření čísel tyčinky. Používání tyčinek se udrželo až do 13. století n. l. V tomto způsobu zápisu čísel užívali 18 číselných znaků pro čísla 1 až 9 a pro desítky od 10 do 90. Obě skupiny znaků jsou si velmi podobné, liší se jen uspořádáním tyčinek. Vidíme je na obr. 12. Obrázek 12: Čínské znaky pro čísla Počítání s těmito číslicemi mělo poziční charakter. Symboly pro jednotky označovaly také stovky, desítky tisíc atd., symboly pro desítky označovaly také tisíce, stovky tisíc atd. Čísla se psala do řádku. Na obr. 13 vidíme zapsané číslo

10 Obrázek 13: Zápis čísla Jedná se tudíž o nejstarší desítkovou poziční soustavu, která ovšem zpočátku nebyla důsledně poziční, chyběl totiž symbol pro nulu. Při počítání na početní desce příliš nevadilo, že symbol pro nulu neexistoval, protože odpovídající místo na desce zůstalo prázdné. Symbol pro nulu se do Číny později dostal z Indie, kde se v podobě tečky poprvé objevil v 8. století n. l. V tištěných čínských matematických spisech se symbol nuly ve tvaru kroužku poprvé objevil ve 13. století. Výpočty se v Číně prováděly na početní desce pomocí tyčinek. Početní operace sčítání, odčítání a násobení se prováděly nejprve s číslicemi nejvyššího řádu a postupně se přecházelo k nižším řádům. To vyžadovalo časté opravování mezivýsledků. Později se při výpočtech začal používat tzv. suan-phan, který do jisté míry připomíná naše dětské počítadlo. Od nejstarších dob se v Číně používaly obecné zlomky. Zvláštní symboly pro zlomky neexistovaly a zlomek m n se zapisoval slovně jako m n-tých dílů. Pro nejčastěji používané zlomky byly vytvořeny zvláštní názvy a znaky. Početní operace se zlomky se také prováděly na početní desce. Patrně poprvé v historii se v Číně začaly používat desetinné zlomky. To souviselo s desetinným dělením měr a vah. 6. INDICKÁ MATEMATIKA Od nejstarších dob se v Indii používala desítková soustava. Objevily se různé ciferné záznamy. Zřejmě nejrozšířenější z nich byly číslice bráhmí, které se bez podstatných změn užívaly déle než tisíc let. V číslicích bráhmí existovaly zvláštní znaky pro jednotky, desítky, sta a tisíce. Jejich podobu vidíme na obr Obrázek 14: Číslice bráhmí 8 převzato z [5], str

11 Existence speciálních symbolů pro čísla od 1 do 9 je důležitý rys indické matematiky, který byl předpokladem pro vytvoření desítkové poziční soustavy. Vytvoření poziční desítkové soustavy je velice významným vědeckým i kulturním úspěchem národů Indie. Teprve tato soustava umožnila provádění početních operací v písemné podobě tak jednoduše, že mohly konkurovat počítání na početní desce. Proces vzniku této soustavy byl dlouhý a není zcela objasněn. Patrně se zde užívala od 6. století n. l. V 7. století již určitě existovala a zprávy o ní se začaly šířit na západ. Koncem 8. století byla známa v Bagdádu a arabští matematici ji rychle přijali. Nulu vyjadřovali Indové zpočátku tečkou, ta byla posléze vytlačena všeobecným používáním kroužku jako symbolu nuly. Termín šúnja, tj. prázdné, který pro nulu užívali Indové v sanskrtu, přeložili Arabové jako as-syfr a z toho pochází naše slovo cifra. Nelze přesně zjistit, zda nula byla v Indii objevena či zda ji Indové převzali od jiných národů. Tvar symbolů pro čísla 1 až 9 se v Indii měnil od místa k místu a také postupem času. Z mnoha zápisů se nejvíce používaly číslice písma devanágarí, které je v Indii základním písmem dodnes. Je pravděpodobné, že vznikly postupnou úpravou číslic bráhmí. Vývoj indických číslic vidíme na obr Obrázek 15: Vývoj indických číslic Početní operace se zprvu prováděly na početní desce pomocí mušliček kauri. Později se začaly provádět na početních deskách pokrytých prachem nebo pískem, do kterého se číslice kreslily zaostřenou hůlkou. Početní operace se většinou prováděly od cifer nejvyššího řádu, proto byly nutné zpětné opravy mezivýsledků, které se prováděly tak, že se nepotřebné cifry v písku zamazaly a místo nich se nakreslily nové. Vzhledem k tomu nebylo možné zkontrolovat celý postup výpočtu. To byl zřejmě důvod pro užívání tzv. devítkové zkoušky, kterou používaly ke kontrole správnosti výsledků operací násobení, dělení, umocňování a odmocňování. Je založena na tom, že zbytky po dělení daného přirozeného čísla a jeho ciferného součtu devíti jsou stejné. Jestliže nazveme zkouškou zbytek po dělení ciferného součtu daného čísla devíti, potom např. při násobení dvou čísel se zkouška jejich součinu musí rovnat součinu zkoušek obou činitelů. Obdobná věta platí i pro ostatní operace. Musíme ovšem poznamenat, že rovnost zkoušek je jen nutnou, ale ne postačující podmínkou správnosti výsledku operace. O tom se indičtí matematici nezmiňovali. To bylo asi způsobeno tím, že možnost selhání devítkové zkoušky je velmi málo pravděpodobná. Devítkovou zkoušku používali také arabští matematici a později se rozšířila i do Evropy. 9 převzato z [5], str

12 Pro počítání v poziční soustavě je nutné znát výsledek početních operací s nulou. Indičtí matematici patrně jako první formulovali pravidla pro počítání s nulou. Slovně uvedli a zdůvodnili následující pravidla: a ± 0 = a, 0 + a = a, a a = 0, a 0 = 0 a = 0, 0 : a = 0. Dělení čísla různého od nuly nulou považovali zpočátku za nemožné, později došli k závěru, že dělení nulou dává nekonečno. Indové používali obecné zlomky typu m n a počítání se zlomky podrobně rozpracovali. Jejich zápis zlomků se téměř shodoval s dnešní formou zápisu zlomků, čitatele psali nad jmenovatele, ale ještě nepoužívali zlomkovou čáru. Smíšená čísla zapisovali tak, že celou část čísla psali nad čitatele zlomkové části. Za velice významný musíme považovat přínos Indů pro počítání se zápornými čísly. Záporná čísla se používala už kolem počátku našeho letopočtu v Číně při řešení soustav lineárních rovnic. Je tudíž možné, že Indové první poznatky o záporných číslech přijali z Číny, ale žádné doklady o tom neexistují. Jisté je, že Indové poznatky o záporných číslech hlouběji rozpracovali a poznali jejich nové důležité vlastnosti. Nevíme, kdy se záporná čísla v Indii poprvé objevila. První známá zmínka o záporných číslech se vyskytuje ve spisech indického matematika Bráhmagupty, který žil v 7. století n. l. Kladná čísla Indové nazývali majetek, záporná čísla nazývali snížení či dluh. Záporná čísla označovali tečkou nad číslicí. Bráhmagupta formuloval pravidla pro sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování dvěma a odmocňování dvěma se zápornými čísly. Pravidla pro umocňování a odmocňování záporných čísel byla potom dále rozpracována. Bháskara II. ve 12. století uvedl, že druhá odmocnina z kladného čísla je jak kladná, tak záporná. Mahávíra v 9. století říkal, že druhá odmocnina ze záporného čísla neexistuje. Zručně počítali Indové také s druhými odmocninami. Bráhmagupta ukazoval, jak se rozšiřováním zbavit druhých odmocnin ve jmenovateli zlomků. Bháskara II. pak uvedl další důležité identity pro počítání s kvadratickými iracionalitami. 7. ARABSKÁ MATEMATIKA Číselné hodnoty se v arabských textech nejprve vyjadřovaly slovy nebo řeckou alfabetickou symbolikou. Slovní zápis se udržel vedle pozičního číselného zápisu i v dalších stoletích. Řecký alfabetický zápis čísel ve 12. století vymizel. V 8. století se objevila arabská numerace podobná řecké, která se opírala o arabskou abecedu a do 10. století se dosti rozšířila. Již v první polovině 10. století se začíná šířit indická poziční desítková soustava. Aritmetický traktát, jehož autorem byl arabský matematik al-chwárizmí, je první známou arabskou prací, v níž je vyložena indická desítková poziční soustava. Al-Chwárizmí žil na přelomu 8. a 9. století a pracoval v čele matematiků v Domě moudrosti v Bagdádu. Jeho aritmetický traktát se dochoval jen v latinském překladu z 12. století a jediný známý rukopis tohoto traktátu pochází až z poloviny 13. století a není to přesný překlad původního arabského originálu. Tento rukopis je uložen v knihovně univerzity 12

13 v Cambridge. Al-Chwárizmí zde nejprve podrobně vysvětluje způsob zápisu přirozených čísel v desítkové poziční soustavě pomocí indických znaků a dává návod k vyslovování velkých čísel. Potom následuje podrobný popis početních operací podle indického vzoru. Sčítání a odčítání doporučuje provádět zleva doprava, tj. počínaje nejvyššími řády. Po odčítání se mluví o půlení a zdvojnásobování. Tyto dvě operace se jako zvláštní operace u al-chwárizmího objevují poprvé a od něj přešly do celé středověké arabské a evropské literatury. I al-chwárizmí sám věděl, že zdvojnásobování je jen zvláštní případ násobení a půlení zvláštní případ dělení. Potom následuje výklad násobení, autor naznačuje i multiplikační vlastnosti nuly, tj. 0 a = a 0 = 0. Násobení doporučuje provádět na desce pokryté prachem a začínat od cifer nejvyššího řádu. Rovněž dělení se doporučuje provádět na desce pokryté prachem, aby bylo usnadněno smazávání mezivýsledků. Spis končí výkladem operací se zlomky. Autor užívá hlavně šedesátinné zlomky, které se v arabských zemích užívaly i v následujících staletích. Od 10. století zápis čísel v poziční desítkové soustavě užíval východoarabské číslice, které lze považovat za určitou modifikaci číslic bráhmí. Ve stejné době se na Pyrenejském poloostrově objevily západoarabské číslice částečně shodné s východoarabskými. Západoarabské číslice se nazývaly džubar (někdy psáno gubar), toto slovo znamená v arabštině písek či prach a naznačuje, že se tyto číslice psaly na desce posypané pískem. Podobu těchto číslic uvádí obr Obrázek 16: Arabské číslice Východoarabské číslice se dodnes udržely v řadě zemí, například v Egyptě, Sýrii, Turecku a Íránu. Západoarabské číslice se dodnes užívají v Maroku. 8. STŘEDOVĚKÁ EVROPA Ve středověké Evropě se až do 10. století používaly výhradně římské číslice, římské zlomky a počítalo se na abaku. V pracích o počítání na abaku se čísla vyjadřovala slovy nebo římskými číslicemi. Abakus tvořila obvykle hladká deska posypaná pískem a rozdělená na několik sloupců, které odpovídaly jednotlivým řádům. Do sloupců se kladly nebo zakreslovaly symboly jednotek odpovídajících řádů. Na rozdíl od starověkých početních desek se jednotky nevyjadřovaly pomocí několika kaménků či neoznačených početních známek, ale pomocí zvláštních početních známek s vyobrazením příslušných číslic. Tyto obrazy i vlastní početní známky se nazývaly apices, což je množné číslo slova apex. Slovo apex znamená latinsky kromě jiného také způsob psaní. Záměna kaménků za apices nebyla pro přehlednost počítání příliš výhodná a později se počtáři vrátili zpět k neoznačeným početním známkám. Apices byly důležité v tom, že v nich vidíme předchůdce moderních evropských číslic. 10 převzato z [5], str

14 Indo-arabské číslice začaly pronikat do Evropy nejpozději v 10. století přes Španělsko právě ve formě apices. Číslice džubar se do maurského Španělska dostaly díky obchodu s Orientem a byly používány při kupeckých výpočtech na početní desce. Nejprve se používaly bez symbolu pro nulu. V písemných zápisech se nad číslovkami dělaly tečky, jejichž počet odpovídal řádu. Desítky měly jednu tečku, stovky dvě tečky atd. Později se objevila nula ve tvaru kroužku. Nejstarší dochovaný evropský rukopis, který obsahuje arabské číslice, je Codex Vigilanus, pochází z roku 976 a byl nalezen v klášteře v severním Španělsku. Tento rukopis ještě neobsahoval symbol pro nulu. Nové číslice se potom vyskytují v různých rukopisech z 11. století a dalších století, přičemž jejich tvar se nadále měnil a rozdíly v jejich tvaru mezi jednotlivými rukopisy byly dost podstatné. Představu o změně tvaru našich číslic nám dává obr Obrázek 17: Vývoj tvaru arabských číslic v Evropě Už víme, že slovo cifra vzniklo z arabského slova as-syfr, které označovalo nulu. Stejný význam mělo zpočátku i slovo cifra. Teprve později se pro nulu prosadilo slovo cephirum (z něj vzniklo italské zero), které užil Leonardo Pisánský, a slovo cifra dostalo dnešní význam. Slovo nullus, tj. žádný, se v hovorové řeči matematiků rozšířilo koncem 15. století. Velký význam pro šíření desítkové poziční soustavy a nových číslic v Evropě mělo od 12. století seznámení se s latinskými překlady arabských matematických spisů o aritmetice. Nejdůležitější z nich byl al-chwárizmího aritmetický traktát. Znalost nové numerace se poměrně rychle šířila. V polovině 12. století již byla známá v Německu a Rakousku. Kromě Španělska byla nejdůležitějším centrem šíření nové aritmetiky Itálie. Zde vznikl roku 1202 vynikající spis Kniha o abaku (Liber abaci), jehož autorem byl Leonardo Pisánský. Je to velice podrobné dílo o aritmetice a algebře opírající se o desítkovou poziční soustavu. Leonardo ve spise mimo jiné podrobně vykládá počítání s novými čísly. Latinizovaná podoba jména al-chwárizmího nejčastěji byla algorithmus nebo algorismus a toto slovo se stalo názvem nové aritmetiky. Termín algorismus používá i Leonardo Pisánský. Ve stejné době se začíná používat slovo algoritmikové pro zastánce algoristické aritmetiky na rozdíl od abacistů, jak se nazývali zastánci počítání na abaku. Později se termín algoritmus začal používat pro libovolný pravidelný početní postup k řešení určité skupiny úloh. Počet prací o algorismu potom výrazně vzrostl a začaly vznikat i práce v národních jazycích. I přes tyto úspěchy se nový způsob zápisu čísel prosazoval proti římským číslicím se značnými obtížemi. Zpočátku nový 11 převzato z [5], str

15 způsob užívali jen odborníci a do širších kruhů obyvatelstva pronikal velmi pomalu. Chyběl totiž jednotný způsob zápisu nových číselných symbolů, který by omezoval padělání v zápisech, to po dlouhou dobu bylo překážkou uznání nových číslic. Například ještě v roce 1299 měli kupci ve Florencii zakázáno používat v účetnictví nové číslice a bylo doporučeno psát čísla slovy. Ovšem výhody nového zápisu byly natolik velké, že do 16. století se nové početní způsoby prosadily nejen mezi učenci, ale i ve školách a v každodenním životě. Tomu pomohlo také širší používání a zlevnění papíru, který se začal v Evropě vyrábět ve 12. století. Pak se mohly výpočty místo na abaku provádět písemně na papíru. Ohromný význam pro definitivní prosazení nové aritmetiky i pro šíření matematických znalostí měl knihtisk. Spolu s desítkovou poziční soustavou pro celá čísla se do Evropy z arabských zemí přenesly také šedesátinné zlomky, které se používaly hlavně při astronomických výpočtech. Používání systému šedesátinných zlomků bylo jedním z předpokladů pro zavedení desetinných zlomků v Evropě. K desetinným zlomkům dospěl poprvé ve svých trigonometrických tabulkách, vydaných v roce 1579, Francois Viéte ( ), který psal někdy pouze čitatele desetinných zlomků. Zásluhu o první systematické zavedení desetinných zlomků měl holandský inženýr Simon Stevin ( ), který ve vlámštině vydal v roce 1585 spisek s názvem Desetina a popsal v něm, jak zapisovat desetinná čísla a jak s nimi počítat. Vedle toho se používaly zlomky obecné. Zlomková čára se při zápisu zlomků v Evropě poprvé objevila v roce 1202 u Leonarda Pisánského. Přibližně ve stejné době se zlomková čára objevila i v arabské matematice. 9. STŘEDOVĚKÉ POČETNÍ ALGORITMY Jednou z možností bylo ve středověku počítání na prstech, které bylo používáno už ve starověku. Užívalo se k jednoduchému znázornění čísel a ke sčítání a odčítání. K násobení a dělení se prsty příliš nehodily. Další možností, o které již bylo zmíněno, bylo počítání na abaku, na kterém byly svislé čáry, které vymezovaly sloupce pro jednotlivé řády. Koncem 12. století se v Evropě objevily místo svislých čar vodorovné čáry, tzv. liny a začalo se používat počítání na linách. Rovnoběžné čáry se nakreslily na tabuli, stůl nebo na papír. Každá čára byla určena pro jeden řád. Kaménky se kladly na čáry nebo mezi ně, na čáře měly kaménky hodnotu jednotky příslušného řádu, v mezeře měly hodnotu pěti jednotek spodní čáry. Místo kaménků se někdy malovaly puntíky, které bylo při výpočtu možno snadno mazat. Počítání na linách se pak provádělo podobnými postupy jako počítání na abaku. Abakus a liny se běžně používaly až do 15. století. Se šířením desítkové poziční soustavy se začaly početní operace provádět písemně a postupně se zdokonalovaly metody pro jejich provádění. Mluvilo se o počítání na cifry. Teprve koncem 15. století písemné postupy počítání z velké části vytlačily počítání na linách. Při počítání se postupovalo zleva doprava, tj. od cifer nejvyššího řádu. To způsobovalo, že během výpočtu bylo nutné opravovat částečné výsledky, protože výpočet v nižších řádových jednotkách ovlivnil výsledek ve vyšších jednotkách. Tyto postupy většinou měly svůj původ v Indii, kde se prováděly na deskách pokrytých prachem nebo pískem, což umožňovalo snadné vymazávání mezivýsledků a jejich postupné nahrazování dalšími mezivýsledky. V Evropě se tyto početní postupy začaly provádět na papíru, takže soustavné vymazávání mezivýsledků nebylo tak snadné. Proto bylo vymazávání mezivýsledků nahrazeno přeškrtáváním nepotřebných číslic a nadepisováním opravených číslic. Výsledek výpočtu byl obvykle sestaven z nejvýše napsaných nepřeškrtnutých číslic. 15

16 Sčítání Počtář zapisoval sčítance pod sebe, výsledek se obvykle nadepisoval nad sčítance. Postup si ukážeme na příkladu = Začínáme sčítat od jednotek nejvyššího řádu / 7/ 2/ Výsledek čteme ve dvou řádcích, je sestaven z nejvýše napsaných nepřeškrtnutých číslic. Tento způsob sčítání se v učebnicích udržel až do 16. století, někde i déle. Odčítání Odčítání se ve středověku provádělo několika způsoby. První způsob pocházel z Indie a je podobný předchozímu způsobu sčítání. Menšenec a menšitel se napíší pod sebe, odčítá se zleva doprava, výsledek se nadepisuje, nepotřebné částečné výsledky se škrtají. Výsledek se sestaví z nejvýše napsaných nepřeškrtnutých číslic, které jsou ve dvou i více řádcích. Postup ukážeme na příkladu = / 8/ 5/ Druhou možností je odčítání pomocí desítkového doplňku. Tento způsob se vyvinul v Evropě. Desítkovým doplňkem čísel 1, 2,..., 9 jsou čísla 9 = 10 1, 8 = 10 2,..., 1 = Počtář zapsal na první řádek menšence, na druhý řádek menšitele a na třetí řádek zaznamenal rozdíl. Výpočet se zde prováděl zprava doleva. Pokud v menšenci byla větší cifra než pod ní stojící cifra menšitele nebo byly obě cifry stejné, pak se odečetlo jako při dnes běžném způsobu odčítání. Pokud však v menšenci byla menší cifra než pod ní stojící cifra menšitele a odčítání nebylo možno takto provést, tak se cifra menšitele nahradila jejím desítkovým doplňkem, který se přičetl k cifře menšence a k další cifře menšitele se přičetla jednička. Tento postup je založen na identitě a b = a + (10 b) 10. Postup předvedeme na příkladu = Výsledný zápis bude vypadat takto: Postup výpočtu je následující: rozdíl 7 8 nelze provést, proto stanovíme desítkový doplněk čísla 8, tj. 2, a sečteme = 9, na místo jednotek rozdílu zapíšeme 9. Zvětšíme o 1 další cifru menšitele, tj = 5, rozdíl 2 5 nelze určit, stanovíme tedy desítkový doplněk čísla 5, tj. 5, a sečteme = 7, 7 zapíšeme na místo desítek rozdílu. Zvětšíme o 1 další číslici menšitele, tj = 3, rozdíl 6 3 = 3 lze provést, zapíšeme 3 jako další číslici rozdílu. Rozdíl 3 6 nelze vypočítat, určíme desítkový doplněk čísla 6, tj. 4, a sečteme = 7, 7 zapíšeme do rozdílu. Přičteme jedničku k další číslici menšitele, tj = 6, rozdíl 7 6 = 1, cifru 1 zapíšeme jako první cifru rozdílu. 16

17 Násobení Vývoj algoritmů pro provádění násobení je pestřejší. Většina užívaných algoritmů má svůj původ v Indii. Všechny algoritmy násobení předpokládají znalost malé násobilky, tj. znalost součinů od 1 1 do 9 9. Znát celou malou násobilku zpaměti bylo pro středověké počtáře příliš náročné, proto rozvinuli metody, jak vystačit se znalostí jen části malé násobilky od 1 1 do 5 5 a jak pomocí těchto součinů určit součiny a b pro 5 < a < 10, 5 < b < 10. Chceme-li stanovit součin takových dvou čísel a, b, tak určíme jejich desítkové doplňky 10 a a 10 b a vynásobíme je. Součin (10 a) (10 b) tvoří jednotky hledaného součinu a b. Číslo a + b 10 pak vyjadřuje počet desítek součinu a b. Tento postup je založen na identitě: a b = 10(a + b 10) + (10 a) (10 b). Chceme-li tímto způsobem určit součin 7 8, určíme desítkové doplňky čísel 7 a 8, to jsou čísla 3 a 2, tyto doplňky vynásobíme, 3 2 = 6, tím jsme dostali jednotky součinu. Čísla 7 a 8 sečteme a od součtu odečteme 10, tj = 5, tím jsme dostali desítky hledaného součinu 7 8 = 56. Na stejném principu je založeno určování součinů a b pro 5 < a < 10, 5 < b < 10 na prstech obou rukou. Tento způsob násobení se někdy nazývá cikánská násobilka. Máme-li určit tímto způsobem součin čísel 7 a 8, pak na jedné ruce vztyčíme 2 prsty a na druhé ruce vztyčíme 3 prsty. Obecně vztyčíme tolik prstů, o kolik je každý z činitelů větší než číslo 5. Součet vztyčených prstů udává počet desítek součinu, součin nevztyčených prstů (to jsou desítkové dopňky obou činitelů) tvoří jednotky součinu. Jedním z ve středověku užívaných algoritmů pro násobení víceciferných čísel byl postup nazývaný galea, tj. lod, nebo batello, tj. člun. Tento algoritmus násobení pocházel z Indie. Začínal se provádět od cifer nejvyššího řádu a vzhledem k tomu bylo nutné stále opravovat částečné výsledky. To bylo snadné na indických poprášených deskách, ale když se v Evropě začaly výpočty provádět na papíru, tak se vymazávání nahradilo škrtáním částečných výsledků a nadepisováním dalších částečných výsledků. Výsledný zápis pak někomu připomínal obrys lodě se stěžni a plachtami, odkud tento algoritmus dostal svůj název. Ukážeme si tento postup na příkladu = Nejprve zapíšeme oba činitele pod sebe tak, aby první cifra výše napsaného činitele stála nad poslední cifrou níže napsaného činitele. To je takto: Potom první cifrou horního činitele, tj. cifrou 3, postupně vynásobíme všechny cifry spodního činitele 246. Násobení provádíme zleva doprava, částečné výsledky píšeme nad násobené číslice spodního činitele a musíme postupně opravovat částečné výsledky jako u sčítání. Po provedení tohoto kroku bude zápis vypadat takto: / 2/ Potom znovu zapíšeme cifry spodního činitele 246, ale posuneme je o jedno místo vpravo, takže je činitel 246 zapsán ve dvou řádcích. Nyní posunuté cifry činitele 246 násobíme druhou cifrou činitele 387, tj. cifrou 8. Násobíme opět zleva a výsledky přičítáme k předchozímu částečnému výsledku, to opět vyžaduje opravy 17

18 částečných výsledků. Po tomto druhém kroku bude zápis vypadat následovně: / 9/ 0/ 7/ 3/ 8/ 8 6/ 2/ Ve třetím kroku znovu zapíšeme číslice činitele 246 posunuté o další místo doprava, takže činitel 246 bude zapsán ve třech řádcích. Posunuté cifry činitele 246 násobíme třetí cifrou činitele 387, tj. cifrou 7. Násobíme zleva a výsledky přičítáme k předchozímu částečnému výsledku a provádíme opravy. Po tomto kroku dostaneme výsledný zápis v této podobě: 2 5 1/ 4/ 8/ 9 3/ 4/ 0 8/ 9/ 0/ 6/ 7/ 3/ 8/ 8/ 2 6/ 2/ Středověký počtář měl na svém papíru pouze poslední zápis. Výsledek tvoří nejvýše zapsané nepřeškrtnuté číslice. Další středověký algoritmus pro násobení víceciferných čísel se obvykle nazývá gelosia a rovněž pochází z Indie. Na obr. 18 je tento algoritmus předveden na příkladu = Obrázek 18: Násobení metodou gelosia 18

19 Počtář nejprve zakreslil čtvercovou sít a každý čtverec sítě rozdělil úhlopříčkou na dva trojúhelníky. Číslice jednoho činitele se zapíší nad sloupce čtverců sítě, číslice druhého činitele se zapíší vpravo za řady čtverců sítě. Pak se určí součiny jednotlivých cifer obou činitelů a zapíší se do příslušných čtverců sítě, desítky do levého horního trojúhelníku, jednotky do pravého dolního trojúhelníku. Potom počtář sčítal čísla v jednotlivých šikmých pásech ve směru úhlopříček od pravého dolního trojúhelníku až k levému hornímu trojúhelníku, případné desítky přičetl k součtu v následujícím pásu a výsledky zapsal pod čtvercovou sít a po její levé straně. Dělení Nejrozšířenějším středověkým algoritmem pro dělení víceciferných čísel byl postup nazývaný stejně jako algoritmus pro násobení galea nebo battello. Tento algoritmus opět pochází z Indie, kde se prováděl na deskách poprášených prachem. Předvedeme ho na příkladu : 384 = 623, zbytek 335. Nejprve se zapíše dělitel pod dělence tak, aby byly pod sebou jejich cifry nejvyššího řádu v případě, že dělitel je menší nebo roven číslu utvořenému ze stejného počtu cifer dělence. V opačném případě se první cifra dělitele zapsala pod druhou cifru dělence. V našem případě bude úvodní zápis vypadat takto: Nyní se provede odhad první cifry podílu, tj. odhad podílu 2395 : 384, odhad nebo-li částečný podíl je 6, tento částečný podíl se zapíše za svislou čáru vpravo od dělence. Částečným podílem 6 se násobí jednotlivé cifry dělitele a výsledky se odčítají od dělence. To se provádí zleva doprava, takže se musí škrtat a opravovat částečné výsledky, použité číslice dělence a dělitele se škrtají také. Po tomto kroku vypadá zápis výpočtu takto: 1/ 9 5/ 1/ 1 2/ 3/ 9/ 5/ / 8/ 4/ Nyní nejvýše zapsané nepřeškrtnuté cifry 91 tvoří částečný zbytek. Počtář znovu zapíše všechny cifry dělitele 384, ale posune je o jedno místo doprava, dělitel tedy bude zapsán ve dvou řádcích. Provede odhad další cifry podílu, tj. odhad 916 : 384, tento odhad je 2, což se zapíše do podílu za svislou čarou za cifru 6. Částečným podílem 2 se opět násobí jednotlivé cifry dělitele a výsledky se odčítají od dělence. To se provádí zleva doprava, takže se musí škrtat a opravovat částečné výsledky, použité číslice dělence a dělitele se škrtají také. Po tomto kroku vypadá zápis výpočtu takto: 1 3/ 4 1/ 9/ 5/ 5/ 1/ 1/ 8 2/ 3/ 9/ 5/ 6/ / 8/ 4/ 4/ 3/ 8/ Nyní opět posuneme dělitele 384 o jedno místo doprava, takže bude zapsán ve třech řádcích. Provedeme odhad podílu 1487 : 384, tj. 3. Částečným podílem 3 stejně jako v předchozím kroku násobíme dělitele a 19

20 odčítáme od dělence. Výsledný zápis dělení bude následující: 3 1/ 5/ 3/ 4/ 3 1/ 9/ 5/ 4/ 5/ 1/ 1/ 8/ 5 2/ 3/ 9/ 5/ 6/ 7/ / 8/ 4/ 4/ 4/ 3/ 8/ 8/ 3/ Podíl je tedy 623, zbytek 335 je tvořen nejvýše zapsanými nepřeškrtnutými číslicemi. Použitá a doporučená literatura: [1] Balada, F.: Z dějin elementární matematiky, SPN Praha [2] Bečvář, J. a kol.: Matematika ve středověké Evropě, edice Dějiny matematiky, 19. svazek, Prometheus, Praha [3] Bečvář, J., Bečvářová, M., Vymazalová, H.: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie, edice Dějiny matematiky, 23. svazek, Prometheus, Praha [4] Jelínek, M.: Numerační soustavy, SPN Praha [5] Juškevič, A. P.: Dějiny matematiky ve středověku, Academia, Praha [6] Kolman, A.: Dějiny matematiky ve starověku, Academia, Praha

Historie číselných soustav

Historie číselných soustav Historie číselných soustav Pravěcí lidé si při počítání vystačili s prsty na rukou. Přibližně před 6000 lety však došlo ke změně. Na Středním východě se lidé naučili ochočovat si zvířata a pěstovat plodiny

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

STAROVĚKÁ ČÍNA. Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře

STAROVĚKÁ ČÍNA. Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře STAROVĚKÁ ČÍNA Nejstarší zprávy o matematice: 2. tisíciletí př. Kr. zkoumání kalendáře (většina obyvatel zemědělci správné určení doby setby a sklizně obilnin nezbytné) velké a malé měsíce po 30 a 29 dnech

Více

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA 2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA Zkusme nejprve vymyslet vlastní nepoziční soustavu třeba vajíčkovou : v kuchařských receptech se obvykle počítají vajíčka na kusy, při

Více

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY Podívejme se například na čínskou počítací desku. Učiníme-li poslední krůček a nahradíme v každém políčku skupinu tyčinek odpovídající číslicí, obdržíme vyjádření čísla v desítkové

Více

Variace. Číselné výrazy

Variace. Číselné výrazy Variace 1 Číselné výrazy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné výrazy Číselné výrazy, výpočty

Více

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ

ARITMETICKÉ OPERACE V BINÁRNÍ SOUSTAVĚ Sčítání binárních čísel Binární čísla je možné sčítat stejným způsobem, jakým sčítáme čísla desítková. Příklad je uveden v tabulce níže. K přenosu jedničky do vyššího řádu dojde tehdy, jeli výsledkem součtu

Více

Kdy potřebujeme zaznamenat počet? množství vyhlédnuté kořisti

Kdy potřebujeme zaznamenat počet? množství vyhlédnuté kořisti Kdy potřebujeme zaznamenat počet? množství vyhlédnuté kořisti potřebný počet lovců množství ulovené kořisti počet žen, potomků, příbuzných, obyvatel vesnice,... počet chovaných zvířat množství nasbíraných

Více

M - Příprava na pololetní písemku č. 1

M - Příprava na pololetní písemku č. 1 M - Příprava na pololetní písemku č. 1 Určeno jako studijní materiál pro třídu 2K. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis STAROVĚKÝ EGYPT Prameny nápisy na kamenech papyry Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis staršího spisu období 1853 až 1809 př. Kr.) Moskevký papyrus (XIII. dynastie, asi 1797 až 1634 př.kr.,

Více

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_CTE_2.MA_04_Aritmetické operace v binární soustavě Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika1.ročník Operace s mnohočleny. Text a příklady.

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika1.ročník Operace s mnohočleny. Text a příklady. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika1.ročník Operace s mnohočleny. Text a příklady.

Více

Rozšiřování = vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly

Rozšiřování = vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly Rozšiřování a krácení zlomků Rozšiřování vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly rozšířený zlomek vznikl tak, že jsme čitatel i jmenovatel původního zlomku vynásobili číslem rozšířený

Více

Mocniny. Nyní si ukážeme jak je to s umocňováním záporných čísel.

Mocniny. Nyní si ukážeme jak je to s umocňováním záporných čísel. Mocniny Mocnina je matematická funkce, která (jednoduše řečeno) slouží ke zkrácenému zápisu násobení. Místo toho abychom složitě psali 2 2 2 2 2, napíšeme jednoduše V množině reálných čísel budeme definovat

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

MATA Př 3. Číselné soustavy. Desítková soustava (dekadická) základ 10, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

MATA Př 3. Číselné soustavy. Desítková soustava (dekadická) základ 10, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. MATA Př 3 Číselné soustavy Poziční číselná soustava je dnes převládající způsob písemné reprezentace čísel dokonce pokud se dnes mluví o číselných soustavách, jsou tím obvykle myšleny soustavy poziční.

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Numerické myšlení 2011/var. 01 26. Ciferné součty čísel v každém z kruhů mají tutéž hodnotu. Pozor, hledáme číslo, které se nehodí na místo otazníku. Jedná se o dvě

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi

4a) Racionální čísla a početní operace s nimi Racionální čísla a početní operace s nimi Množinu racionálních čísel získáme z množiny čísel celých, jejím rozšířením o čísla desetinná s ukončeným des. rozvojem nebo periodická a zlomky, které lze na

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA. Irena Sytařová

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA. Irena Sytařová DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA Irena Sytařová Vzdělávací oblast Rámcového vzdělávacího programu Matematika a její aplikace je rozdělena na čtyři tématické okruhy. V tématickém kruhu Číslo a proměnná si ţák

Více

Poznámka: Násobení je možné vyložit jako zkrácený zápis pro součet více sčítanců. Například:

Poznámka: Násobení je možné vyložit jako zkrácený zápis pro součet více sčítanců. Například: ARNP 1 2015 Př. 5 Základní operace s přirozenými čísly Přesná definice přirozeného čísla je složitá spokojíme se s tím, že o libovolném čísle dokážeme rozhodnout, zda je, či není přirozeným číslem (5,

Více

Úvod do řešení lineárních rovnic a jejich soustav

Úvod do řešení lineárních rovnic a jejich soustav Úvod do řešení lineárních rovnic a jejich soustav Rovnice je zápis rovnosti dvou výrazů, ve kterém máme najít neznámé číslo (neznámou). Po jeho dosazení do rovnice musí platit rovnost. Existuje-li takové

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 2 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 Autor Ing. Antonín Kučera

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Matematika ve starověké Babylónii

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Matematika ve starověké Babylónii České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Matematika ve starověké Babylónii Vít Heřman Praha, 22.2.2008 Obsah: 1. Úvod 2. Historický kontext 3. Dostupné historické zdroje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Michal Musílek, 2009. michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/

Michal Musílek, 2009. michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/ Michal Musílek, 2009 michal.musilek@uhk.cz http://www.musilek.eu/michal/ Grafické násobení pomocí průsečíků přímek Algoritmus gelosia a Napierovy kostky Objev logaritmů, přirozený a dekadicky log Logaritmické

Více

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan Nejstarší známý početní systém založený na čísle 10 zavedli před 5 000 lety v Egyptě. Egypťané používali skupinu čar pro vyjádření čísel do devítky. Vypadala asi

Více

Variace. Mocniny a odmocniny

Variace. Mocniny a odmocniny Variace 1 Mocniny a odmocniny Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Mocniny a odmocniny Obor přirozených

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika Elementární teorie čísel Ročník 1. Datum tvorby

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï 15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï Čas od času je možné slyšet v pořadech o počasí jména jako Andrew, Mitch, El Ňiňo. otom následuje zpráva o katastrofálních vichřicích, uragánech a jiných mimořádných

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky

7 = 3 = = Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek = vyjádření části celku 3 část snědla jsem 3 kousky 0 Učivo Vysvětlení Př. + pozn. Zlomek vyjádření části celku část snědla jsem kousky celek a pizza byla rozdělena na kousky Pojem zlomek Vyjádření zlomku Základní tvar: čitatel a jmenovatel jsou nesoudělná

Více

1.2.3 Racionální čísla I

1.2.3 Racionální čísla I .2. Racionální čísla I Předpoklady: 002 Pedagogická poznámka: Hodina je trochu netypická, na jejím začátku provedu výklad (spíše opakování), který nechám na tabuli a potom až do konce řeší žáci zbytek

Více

Rozklad na součin vytýkáním

Rozklad na součin vytýkáním Rozklad na součin vytýkáním 1. Rozložte na součin prvočísel číslo: 165 = 210 = 546 = 2. Rozložte na součin mocnin prvočísel číslo: 96 = 432 = B. Rozklad na součin vytýkáním 1. Rozložte na součin vytýkáním:

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Pojem zlomku. Zlomek zápis části celku. a b. a je část, b je celek, zlomková čára

ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Pojem zlomku. Zlomek zápis části celku. a b. a je část, b je celek, zlomková čára 9... ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Pojem zlomku Zlomek zápis části celku a b a je část, b je celek, zlomková čára Každé číslo zapsané zlomkem lze vyjádřit jako číslo desetinné 7 Zlomková čára je dělící čára

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody.

Y36SAP. Osnova. Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Y36SAP Poziční číselné soustavy a převody. Y36SAP Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Tomáš Brabec, Miroslav Skrbek - X36SKD-cvičení. Úpravy pro SAP Hana Kubátová Osnova Poziční číselné soustavy a převody Dvojková soust., převod

Více

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 15 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Je dána čtvercová mřížka, v níž každý čtverec má délku

Více

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce. pochopení znaků vztahů mezi čísly

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce. pochopení znaků vztahů mezi čísly METODICKÝ LIST DA6 Název tématu: Autor: Předmět: Dělitelnost dělitel a násobek, sudá a lichá čísla, prvočísla a čísla složená Dušan Astaloš Matematika Ročník: 6. Učebnice: Kapitola, oddíl: Metody výuky:

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Jazykové prostředky In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický ústav

Více

3. Reálná čísla. většinou racionálních čísel. V analytických úvahách, které praktickým výpočtům

3. Reálná čísla. většinou racionálních čísel. V analytických úvahách, které praktickým výpočtům RACIONÁLNÍ A IRACIONÁLNÍ ČÍSLA Význačnými množinami jsou číselné množiny K nejvýznamnějším patří množina reálných čísel, obsahující jako podmnožiny množiny přirozených, celých, racionálních a iracionálních

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Napsali: Mgr. Michaela Jedličková; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.; RNDr. Jana Nechvátalová Recenzenti:

Napsali: Mgr. Michaela Jedličková; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.; RNDr. Jana Nechvátalová Recenzenti: Použité symboly: Motivace k probíranému učivu na praktickém příkladu Úvahové úlohy nebo otázky poukazující na další souvislosti probírané látky s běžným životem Připomenutí učiva, na které nová látka navazuje

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Základní jednotky používané ve výpočetní technice

Základní jednotky používané ve výpočetní technice Základní jednotky používané ve výpočetní technice Nejmenší jednotkou informace je bit [b], který může nabývat pouze dvou hodnot 1/0 (ano/ne, true/false). Tato jednotka není dostatečná pro praktické použití,

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Podíl dvou čísel nazýváme číslo racionální, která vyjadřujeme ve tvaru zlomku.

Podíl dvou čísel nazýváme číslo racionální, která vyjadřujeme ve tvaru zlomku. 5. Racionální čísla 5.1. Vymezení pojmu racionální číslo Dělením dvou celých čísel nemusí vyjít vždy číslo celé, např.: 6 : 3 = 2, ale podíl 2 : 3 není celé číslo. Vznikla tedy potřeba rozšíření celých

Více

Početní operace se zlomky

Početní operace se zlomky Početní operace se zlomky 1. Sčítání a. zlomků - upravíme zlomky na stejného jmenovatele (rozšiřováním, v některých případech krácením) hledáme společný násobek všech jmenovatelů (nejlépe nejmenší společný

Více

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu.

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu. Determinanty Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Determinanty Definice determinantu Sarrusovo a křížové pravidlo Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu Výpočet determinantů 2 Inverzní

Více

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 projekt RESENI-TSP.CZ úlohy jsou vybírány z dříve použitých TSP MU autoři řešení jsou zkušení lektoři vzdělávací agentury Kurzy-Fido.cz Masarykova univerzita nabízí uchazečům

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Výrazy I, Hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci

Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci Kapitola 4 Aritmetické operace a obvody pro jejich realizaci 4.1 Polyadické číselné soustavy a jejich vlastnosti Polyadické soustavy jsou určeny přirozeným číslem z, kterému se říká základ nebo báze dané

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 IV/2 Inovace a

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

PRACOVNÍ LIST ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

PRACOVNÍ LIST ŘÍMSKÉ ČÍSLICE PRACOVNÍ LIST ŘÍMSKÉ ČÍSLICE JMÉNO: Dnes se římské číslice nepoužívají pro výpočty, ale můžeme je najít například na ciferníku hodin, jako označení kapitol v knihách, letopočtů výstavby nebo rekonstrukce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Výfučtení: Mocniny a kvadratické rovnice

Výfučtení: Mocniny a kvadratické rovnice Výfučtení: Mocniny a kvadratické rovnice S čísly a základními operacemi, tedy se sčítáním, odčítáním, násobením a dělením, jsme se seznámili už dávno během prvních let naší školní docházky. Každý z nás

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Jednoduché cykly Tento oddíl obsahuje úlohy na první procvičení práce s cykly. Při řešení každé ze zde uvedených úloh stačí použít vedle podmíněných příkazů jen jediný cyklus. Nepotřebujeme používat ani

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

STAROVĚKÝ EGYPT. Prameny

STAROVĚKÝ EGYPT. Prameny STAROVĚKÝ EGYPT Prameny nápisy na kamenech papyry Rhindův pyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př. Kr., opis staršího spisu období 1853 až 1809 př. Kr.) Moskevký papyrus (XIII. dynastie, asi 1797 až 1634 př.

Více

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar ax 2 + bx + c = 0. x neznámá; v kvadratické rovnici se vyskytuje umocněná na

Více