Cor Vasa 2000; 42: K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cor Vasa 2000; 42: K225-234"

Transkript

1

2 Cor Vasa 2000; 42: K

3 ! "#$# %& '()! "*(%!+"'""!,(#% '""! ###!-./ %!+"'""! #"$#!-./ %. 0"'"" +!-./% 1"'& 2"'1,.#(! ##!-./ % +"'1! (#$#!-./ % 3+ '""! "$#$#!-./ % (#'""

4

5 / "4 ##"#"" 5#"####""# 6 6 #. #6"7! " # $ % &'!

6 ( ( European Heart Journal (1998) 19; ( European Heart Journal (2003) 24;

7

8 )** + 7#. #6"7 "# )**+, &# )**-.*/ )** 3. #6"7 "# )*** , &6# & #.#6"74##

9 / "#" ## "8# #"##,"9": " ;:"<#,' ;#7 ;"#< =

10 ##,"#" ## "8# "## ("2& '2& 5 "3 >,"#?##,#(#(# "" "*(,% #" 7 ##(#" "#" "#B9#8""#C DE "( (+?#(#"% > F G'-5-> C G' ">HFDGHHD& $ 5#" I,"#"H,#"## 1 ( 9( BE J9"(? "" "*(, >,"#?#= ( +,#(# 5"+?##(", < ## "8#

11 " #(#" #(# ( " =<#' <% "? #"# 9# #(# ",=,$#, -"9#(""? "#,'#("# #(##",

12 (" ", #(# Životospráva : Rizikové faktory: Krevní tlak Celkový cholesterol LDL cholesterol Nekouit Zdravá výživa Fyzická aktivita < 140/90 mmhg u vtšiny < 130/80 mmhg u nkterých skupin < 5.0 mmol/l u vtšiny < 4.5 mmol/l u nkterých skupin < 3.0 mmol/l u vtšiny < 2.5 mmol/l u nkterých skupin Dobrá kontrola glykemie u všech diabetik Preventivní podávání lék zvláštním skupinám

13 K" 9 %,"#,, "+,9, "% "#) 9,( ##"? (""9 "#% 9," "'",(""#9 "% "$#(" 9 B,$# "'## "<,'"""E 9#"#% "$"

14 <# ""'$#9?"#"'", " "(#,"< # "",# (??( "("#"(#,'(=' = ("',"" "#"" 9?%L $#9? 9?",=%L O A $#9? 9?%L I DD$G ",,( ""#8#""#, " M ",",#,(# (?= "9<##=

15 6 8 9 :; 9:;< =9>=?62 ## A B--CDA B/-CE :9 = FC :#8 G #=?6:

16 / "#" ## "8#." #,9# +? "% 2 #& #? 6 2 $ #= # :<&2 1F :H# I I &C I C ;>

17

18

19 2003 ESH-ESC ESC Guidelines Added risk Approx. absol. Absol.. risk 10-year risk of CHD of fatal CVD Low < 15% < 4% Moderate 15-20% 4-5% High 20-30% 5-8% Very high > 30% > 8%

20

21 Low CVD risk regions, risk based on total cholesterol Low CVD

22 Project SCORE Pedpovídá riziko fatáln lních kardiovaskulárn rních píhodp Je založen na 12 studiích evropských kohort osob; ; 2.7 milion osoborok sledování Je založen na hodnotách celkového cholesterolu nebo na pomru celkový cholesterol/hdl cholesterol Vypoítan tané riziko je nutno u diabetik násobit dvma pro muže e a tymi pro ženy Vysoké riziko 5% Bude k dispozici v elektronické podob: : SCORECARD

23 <# "" #(#" ' :; ::A# #" 'D DJD DK D LGDL#= 'M' #; : G= A# # #=: N? # #; ;:H? 6 2 # #D 9=:# #GN6 # >FA8 'E #; KN P># # :#= C #CGA# F ; 9 > NK:A 9 # = N, := : GA :; :N, : > -Q D 9 :# 9 #G G= >#G #N? #F9 #::# :# '9 ;A #G #D# < )+ 5 * 5 '#= < - N ' :A #F9 : 9 ##G N1

24 " #(#" #(#=<,++'<, ( ",% P < "##" "$# P ","#?#= "## "*(B6 "'$"#E P?#= "(#( < 9" "#" P?#= (" & 5-M'(+ " #$,#='+$*( " " (+#"# '##$',#' " 1'-B"E P?#= (#"(,(#"##

25 Desetileté riziko úmrtí na KVO pro eskou populaci

26 Desetileté riziko úmrtí na KVO pro eskou populaci

27 Guide to Blood Pressure Management Estimate absolute fatal CVD risk* using the SCORE Chart Use initial office blood pressure # to estimate risk of fatal CVD Absolute risk of fatal CVD < 5% and no target organ damage DBP mmhg and/or SBP mmhg Absolute risk of fatal CVD < 5% and target organ damage DBP 90 mmhg and/or SBP 140 mmhg Absolute risk of fatal CVD > 5% and DBP 90 mmhg and/or SBP 140 mmhg DBP > 110 mmhg and/or SBP > 180 mmhg Lifestyle advice for several months with repeat BP measurements Lifestyle advice and drug therapy # Lifestyle advice and drug therapy # Lifestyle advice and drug therapy # promptly and independently of total risk BP < 140/90 mmhg DBP and/or SBP mmhg DBP > 95 and/or SBP > 150 mmhg Goals: < 140/90 mmhg in all high risk subjects < 130/80 mmhg in patients with diabetes Maintain lifestyle advice and annual follow-up Reinforce lifestyle advice; drug therapy if preferred by patient Drug # therapy and reinforce lifestyle advice *High fatal CVD risk > 5% over 10 years or will exceed 5% if projected to age 60 years. This corresponds to the formerly used 20% absolute risk of a composite of coronary heart disease events. # Consider causes of secondary hypertension. If appropriate, refer to a specialist. CAUTION: Patients with normal or high normal pressure ( /85-89 mmhg) may qualify for antihypertensive treatment if they have a history of stroke, CHD, or diabetes.

28 Doporuený postup pro lébu hypertenze Použijte iniciální hodnoty TK namené v ordinaci (nemocniním zaízení) Pro stanovení absolutního rizika fatálního KVO použijte tabulku SCORE STK mmhg nebo DTK mmhg + absolutní riziko fatáln lního KVO < 5% bez poškozen kození cílových orgán Režimov imová opaten ení + opakované mení TK do 4 týdn STK mmhg nebo DTK mmhg + absolutní riziko fatáln lního KVO > 5% nebo poškozen kození cílových orgán Režimov imová opaten ení + farmakoterapie STK mmhg nebo DTK mmhg Režimov imová opaten ení + opakované mení TK do 2 4 týdn Pokud i po 4 týdnech TK > 150/95 mmhg farmakoterapie STK > 180 mmhg nebo DTK > 110 mmhg Okamžit it zahájit farmakoterapii a režimov imová opaten ení nezávisle na celkovém m riziku TK < 140/90 mmhg Dodržovat ovat režimov imová opaten ení a kontroly 1x ron STK nebo DTK mmhg Zpísnit režimov imová opaten ení, event. farmakoterapie STK > 150 nebo DTK > 95 mmhg Farmakoterapie zpísnit režimov imová opaten ení POZOR: Pacienti s vysokým normáln lním m TK ( /85 139/ mmhg) mají být léeni medikamentózn zn, pokud mají pidružená onemocnní nebo diabetes!

29 Poškození cílových orgán Hypertrofie LK srdení EKG: Sokolow-Lyons38 mm Cornell2 440 mm x ms ECHO: LVMI 125, Ž 110 g/m 2 Sonograficky prokázané ztluštní arteriální stny (tlouška intimy-medie karotid 0,9 mm) nebo pítomnost plátu Mírný vzestup sérové koncentrace kreatininu M , Ž mol/l Mikroalbuminurie mg/24 h pomr albumin/kreatinin M 2,5 Ž 3,5 mg/mmol

30 Pidružená onemocnní Cévní onemocnní mozku: ischemická cévní mozková píhoda, mozkové krvácení; TIA Postižení srdce: IM, AP, koronární revaskularizace, chronické srdení selhání Renální postižení: diabetická nefropatie pokles renálních funkcí sérový kreatinin: M 133, Ž 124 mol/l proteinurie: 300 mg/24 h Postižení periferních cév Pokroilá retinopatie: hemoragie nebo exsudáty, edém papily

31 5,","#,### K?## #(#: " ", / 5-8 G <# "9 < ;-5-< ; "#'& 5-"6 4 "" ;,"-5- ;5 <"<# "9 # N",+9 "" NG ;5 <"<# "9 ",+9 H 8 ; #(#(= '( <#<,### < < "-5-< > NG% ;<"<# "9 " ;("?#"""##

32 #"#= I, ( ) ( > (. '' > (? # (&#= (K K B /N)Q B /N5 +N5.-N5 +N5.RN- B)7535 ' B+ N- B4 N-

33 #"#= I, S ) ( > (. '' > (? # (&#= (K K B /N)Q B /N5 +N5.-N5 +N5.RN- B)7535 ' B+ N- B4 N- B/N-Q B+N-Q +N5./N5 -N5.RN-

34

35 / /J62 JR 7>3>6/>2/ ## "% > >% #<?" "#'" #",'" 3"#= J> ' > 32'3'6 2>?#"#" #< JS #$% #<?T# M#T "#= " 2& 'J> '23(" 6 JS

36 / /J62 JR 7>3>6/>2/ #(,> > "= #(# #(# >> B6LHQDGVD& $E

37 1/6>1-W6X +2& '?2 # > '## < 6LHQDGVD& $ 23 ""#"% ""# "#= 23(="(

38 2J& 2126X>/ "#=?, ', - #" (#23 (",< : H, 9(,> / 2 ( #(# B& /E "# 2& ((9? B/P>E

39 >J62>4P->!JR -Y!1> ## "+2&?## ",#(# # #" ( 239, ","-' "8, ",",# # #?,""(

40 (" ", #(# Životospráva : Rizikové faktory: Krevní tlak Celkový cholesterol LDL cholesterol Nekouit Zdravá výživa Fyzická aktivita < 140/90 mmhg u vtšiny < 130/80 mmhg u nkterých skupin < 5.0 mmol/l u vtšiny < 4.5 mmol/l u nkterých skupin < 3.0 mmol/l u vtšiny < 2.5 mmol/l u nkterých skupin Dobrá kontrola glykemie u všech diabetik Preventivní podávání lék zvláštním skupinám

41 Circulation 2004;110:

42 Circulation 2004;110:

43 (" ", #(# Životospráva : Rizikové faktory: Krevní tlak Celkový cholesterol LDL cholesterol Nekouit Zdravá výživa Fyzická aktivita < 140/90 mmhg u vtšiny < 130/80 mmhg u nkterých skupin < 5.0 mmol/l u vtšiny < 4.5 mmol/l u nkterých skupin* < 3.0 mmol/l u vtšiny < 2.5 mmol/l u nkterých skupin* * #,#(#?< "<?+ #<+ B-5-M< I'DGE

44 Definice metabolického sy National Cholesterol Education Program, ATP III, 2001 > 3 z následujících kritérií: abdominální obezita obvod pasu > 102 cm u muž > 88 cm u žen triglyceridemie > 1,69 mmol/l HDL cholesterol < 1,04 mmol/l u muž < 1,29 mmol/l u žen TK > 130/85 mmhg glykemie na lano > 6,1 mmol/l

45 Prevalence of the metabolic sy Czech Republic,, Males Females *** p<0.001p p for trend: : Prevalence, % *** Total Age - groups

46 5 ##, #(#" (#" 9, H "## (" I >,"#?##'#<?9,% " 7 #(#" "#9#8""# C D "( (+,#(" 7 M U F G'-5-UC G M 6U HFDGHHD& $ 5#"I, #"H,#"##

47 J $## # T+ O U I # : "" 2/3'""

48

49 Eur J Cardiovasc Prevention Rehab 2007; 14(Supp 2):E1-E S1-S113

50 Eur Heart J 2007

51 ?("9 # "$### "8#Z?" 9#9": / '?" ("9# #"##,"( " 9#"? ="?= "(" # > *("'"??< " (#"? '(? <# "?,=?#<, "#"#" : " ( "9'<?<,(" #'?#< +## ("? ("#"# (" / ## # <# "###,(#$## "###", 1, ( '<# 7 #<?##""#" '( +,#(#?#=

52 H "# (#(# <"<# I ""##?#='9 "? +"#(="(" 9# (" ",,(# "##"%ND#9 "##, 1 32L "(" #(?# (#, 6LHQDGVD&$ -5-ML NG $,#L C G N "#?+# 7,#(#'("# #" 6 L HNDGFD& $ B<E L Q'DGE -5-ML I'DGE $,#"" L C G"& > H L B<E Q ( <## """##,#(#?#='("#

53 ""##,?#=' 9 (="(" Q D N D J9# =(N ND#9 "##, "(#, 6LHQD& $ -5-L NG," ("#"

54 ##,"#" ## "8# "## (" "# = >,"#?##,#(#(# #" 7 ##(#" "#" A "# 5#" I,"#"H,#"## "( (+?#(#"% ( +? $ +( 1 ( 9( BE J9"(? "" "*(, >,"#?#= ( +,#(#

55 " #(#" #(# ( " =<#' <% "? #"# 9# #(# ",=,$#, -"9#(""? "#,'#("# #(##",

56 Low CVD risk regions, risk based on total cholesterol Low CVD

57 <# "" #(#" ' :; ::A# #" 'D DJD DK D LGDL#= 'M' #; : G= A# # #=: N? # #; ;:H? 6 2 # #D 9=:# #GN6 # >FA8 'E #; KN P># # :#= C #CGA# F ; 9 > NK:A 9 # = N, := : GA :; :N, : > -Q D 9 :# 9 #G G= >#G #N? #F9 #::# :# '9 ;A #G #D# < )+ 5 * 5 '#= < - N ' :A #F9 : 9 ##G N1

58

59 Project SCORE Pedpovídá riziko fatáln lních kardiovaskulárn rních píhodp Je založen na 12 studiích evropských kohort osob; ; 2.7 milion osoborok sledování Je založen na hodnotách celkového cholesterolu nebo na pomru celkový cholesterol/hdl cholesterol Vypoítan tané riziko je nutno u diabetik násobit dvma pro muže e a tymi pro ženy Vysoké riziko 5% Bude k dispozici v elektronické podob: : SCORECARD

60 6"""##(#"

61 Desetileté riziko úmrtí na KVO pro eskou populaci

62 Desetileté riziko úmrtí na KVO pro eskou populaci

63 , #"#,I, S B /N-Q B+ N-Q ( > ( ' (? # (&#= (K K B/N5 BR N- B )7535 ' B l A) B AE

64 ## " # """# "##"# #< > >?# ## "?"+"#=,#(#2& 5 'M#"##" < " "#,'" #"='" 3"#= J> '> 23'3'6 2>?#"#"

65 1 ", 2#" -" # """# 23' "#= 5 3 K,= ##," > #,( "L H Q DGV D& $?##"#=' #<?9"( <#?# #,"#,(# 9",

66 2##,> / # """# #)?,,"?,,- #<? " "###(##" "("? $#(#? #" (#23 (",< : H, < #(#"23" "#,"# > ((9? B/ P > E P3B4/E< 6 >/2"##" ("< #(#"##,3" 9 / > /%"# 2& "(""/ 7,< 9(,> / 2

67 # """# 2##,> /%##" -",-"# < 6",LHQDGVD& $ 53 < 6",LHNDGFD& $ 5#"# "# >,"#?##,#(# < 6"LHQDGVD& $

68 # """# >6HM,% ##"??">/2 9#??##"# -",- "# < 6",LHQDGVD& $ < ##," 9#" >/2B >-M& /76'& >3#"E 53 < 6",LHNDGFD& $ 5#"# "# >,"#?##,#(# < 6",LHQDGVD& $

69 # """# 1, "#" = 2#" > #,(B ##,""#,E ""#%""#"" = "#= 23 (( < 6 ",L H NDGF D& $ #"#=

70 # """# 5##" 2#" < 6",LHQDGVD& $ J? "###"#,#"#= "#=,#(#(?#"I,

71 # """# > #"$" " ## "#2& 3=<( <","23,#(## #" ( 239, >,"-' "8, ",",# #.## "2& > "("# 9 6-

72

73 (" ", #(# Životospráva : Rizikové faktory: Krevní tlak Celkový cholesterol LDL cholesterol Nekouit Zdravá výživa Fyzická aktivita < 140/90 mmhg u vtšiny < 130/80 mmhg u nkterých skupin < 5.0 mmol/l u vtšiny < 4.5 mmol/l u nkterých skupin < 3.0 mmol/l u vtšiny < 2.5 mmol/l u nkterých skupin Dobrá kontrola glykemie u všech diabetik Preventivní podávání lék zvláštním skupinám

74 (" ", #(# Životospráva : Rizikové faktory: Krevní tlak Celkový cholesterol LDL cholesterol Nekouit Zdravá výživa Fyzická aktivita < 140/90 mmhg u vtšiny < 130/80 mmhg u nkterých skupin < 5.0 mmol/l u vtšiny < 4.5 mmol/l u nkterých skupin < 3.0 mmol/l u vtšiny < 2.5 mmol/l u nkterých skupin Dobrá kontrola glykemie u všech diabetik Preventivní podávání lék zvláštním skupinám

75 (" ", #(# Životospráva : Rizikové faktory: Krevní tlak Celkový cholesterol LDL cholesterol Nekouit Zdravá výživa Fyzická aktivita < 140/90 mmhg u vtšiny < 130/80 mmhg u nkterých skupin < 5.0 mmol/l u vtšiny < 4.5 mmol/l u nkterých skupin* < 3.0 mmol/l u vtšiny < 2.5 mmol/l u nkterých skupin* * #,#(#?< "<?+ #<+ B-5-M< I'DGE

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Spoleãné doporuãení ãesk ch odborn ch spoleãností Tato doporuãení jsou dílem spoleãné pracovní skupiny, kterou vytvofiily âeská kardiologická spoleãnost,

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze FN u Sv. Anny, Brno J. Jež 1. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Přednosta: Prof. Jiří Vítovec, CSc. Definice arteriální hypertenze = opakované

Více

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Svatopluk Býma Jaromír Hradec Otto Herber Igor Karen Oponenti: Renata Cífková

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem

Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem Společné doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP a České internistické společnosti ČLS JEP (Schváleno dne 20.1. 2012) 1. Definice a charakteristika

Více

Phytomedicine. Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem

Phytomedicine. Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný u pacientů s hypertenzí stadia 1: srovnání s kaptoprilem Phytomedicine xxx (2010) xxx-xxx Obsah je k dispozici na Science Direct Phytomedicine internetové stránky č asopisu: www.elsevier.de/phymed Extrakt z listů olivovníku evropského (Olea europaea) je účinný

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá?

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá? Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2013 O B S A H Č Í S L A ročník 12 nejčtenější časopis praktických lékařů příloha: Doporučený postup PREVENCE KVO ODBORNÉ ČLÁNKY

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství NESTANDARDNÍ HODNOTY TLAKU KRVE U DĚTÍ JAKO RIZIKO VZNIKU KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ Non-standard values of the blood pressure in children as a risk of origination of cardiovascular disease Dita Nováková,

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

Průvodce uživatele webové verze programu HeartScore OBSAH

Průvodce uživatele webové verze programu HeartScore OBSAH Průvodce uživatele webové verze programu HeartScore OBSAH 1. Předmluva... 2 2. Výhody používání programu HeartScore 2 3. Přístup na program HeartScore... 2 4. Webová domácí stránka HeartScore. 3 5. Záznam

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Vztah diference glykémie nalačno a postprandiální glykémie k výsledku terapie analogy GLP 1 resp. inzulínem bazálním, bolusovým nebo jejich kombinací - PROROK II. Diabetická asociace

Více

Ročník VI číslo 3 červen 2008

Ročník VI číslo 3 červen 2008 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník VI číslo 3 červen 2008 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více

Praktické zkušenosti s léčbou inzulínem detemir

Praktické zkušenosti s léčbou inzulínem detemir Č E S K É A S LOVENSKÉ V Y DÁNÍ Praktické zkušenosti s léčbou inzulínem detemir SUPLEMENTUM 2 ROČNÍK 8 2010 Obsah časopis pro diabetology, endokrinology, interní a praktické lékaře Ročník 8. Suplementum

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Preventivní kardiologie

Preventivní kardiologie Preventivní kardiologie v kostce a kol. Obsah Úvod (H. Rosolová)... 11 1 Historie preventivní kardiologie ve světě a u nás (H. Rosolová)... 13 1.1 Epidemie ischemické choroby srdeční a vznik kardiovaskulární

Více

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?...

Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři. Ročník VIII číslo 1 Březen 2010. Těhotenství u dialyzovaných pacientek ano, či ne?... Nezávislý informační bulletin Výběr ze světové literatury s klinickými komentáři Ročník VIII číslo 1 Březen 2010 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Klinika nefrologie 1. LF

Více

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 5/2010 t i p t o h o t o č í s l a IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Zprávy ze IV.

Více

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace I. interní klinika kardiologická PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA CVIČENÍ

Více

Ročník V číslo 2 Květen 2007

Ročník V číslo 2 Květen 2007 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník V číslo 2 Květen 2007 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více

Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie

Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie M. Fried 1, 2, V. Yumuk 3, J. M. Oppert 4, N. Scopinaro 5, A. Torres 6, R. Weiner 7, Y. Yashkov 8, G. Frühbeck 9 a v zastoupení

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR

Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR Eva Pokorná IKEM Praha Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin Čekací listina na transplantaci ledviny Principy alokace ledvin Eva Pokorná

Více

A T H E R O S K L E R O S A 2 0 1 3

A T H E R O S K L E R O S A 2 0 1 3 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ Společnost patologické a klinické fysiologie - Sekce pro atherosklerosu Česká pediatrická společnost - Komise pro prevenci atherosklerosy v dětském a adolescentním

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/evropské krdiologické společnosti

Více