Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří"

Transkript

1 Organická chemie Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku, kromě samotného uhlíku a některých jednoduchých sloučenin uhlíku, jako jsou CO, CO 2, H 2 CO 3, uhlčitanů, hydrogenuhličitanů a karbidů, které tradičně studuje chemie anorganická. Organická chemie je vědním oborem, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky teplo citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří méně citlivé, většinou nehoří rozpustnost ve vodě většinou nerozpustné většinou rozpustné rozpustnost rozpustné většinou nerozpustné v organických rozpouštědlech vodivost nevodivé vodivé chemické reakce pomalé rychlé počet látek 6 milionů 100 tisíc Složení organických látek: C, H, O, N, S, P Hal, některé kovy a nekovy (Mg, Si, Al )organogenní prvky Zdroje organických látek: fosilní (ropa, uhlí, zemní plyn) recentní (rostliny a živočichové) Historie: Starověk jedy, balzámy, přírodní sloučeniny, extrakty rostlin Středověk alchymie, líh, kyselina octová 17. století dělení látek podle zdrojů minerální později anorganická chemie rostlinné živočišné později organická chemie 18. století teorie životní síly vis vitalis, organická chemie J. J. Berzelius (1806) 1

2 1828 F. Wöhler poprvé připravil z typicky anorganické typicky organickou látku NH 4 CNO NH 2 CONH 2 kyanatan amonný močovina 1860 R. Berthelot popsal mnoho organických látek, pokusy, vyvrátil vitalistickou teorii pro organickou i anorganickou chemii platí stejné zákony Rozdělení chemie: Příčiny rozdělení: organická anorganická 1. velké množství organických sloučenin 2. specifické metody studia organických sloučenin 2. pol. 19. století Alexandr Michajlovič Butlerov Friedrich August Kekulé Strukturní teorie látek uhlík je v organických sloučeninách vždy čtyřvazný všechny čtyři vazby jsou rovnocenné atomy uhlíku se mohou vázat vzájemně i s jinými prvky vazbami jednoduchými, dvojnými a trojnými a vytvářet tak otevřené a uzavřené řetězce vlastnosti organických látek závisí na jejich struktuře, tj. na prostorovém uspořádání molekul Vznik nových oborů chemie obecná organická chemie fyzikální organická chemie biochemie farmacie organická analýza systematická organická chemie makromolekulární chemie organická technologie atd. Úkol: Výpočet empirického (stechiometrického) vzorce Příklad (PZ na VŠ str. 15, př. 51) 2

3 Vazby v molekulách organických sloučenin Typy vazeb většinou kovalentní 1. jednoduché (např. nasycené uhlovodíky alkany, cykloalkany) 2. násobné dvojné a trojné (např. nenasycené uhlovodíky alkeny, alkyny) Charakteristika vazeb 1. Vazby σ a π 2. Délka a pevnost vazeb C C 0,154 nm C = C 0,134 nm C C 0,120 nm Vaznost počet kovalentních vazeb vycházejících z atomu ve sloučenině (atomy jednovazné, dvouvazné, trojvazné, čtyřvazné ) Více dvojných vazeb 1. kumulované 2. konjugované 3. izolované Sloučeniny, kde vaznost neodpovídá skutečnosti málo stabilní (kromě NH 4 +, H 3 O +, OH - ) Polarita a polarizovatelnost vazeb 1. polarita vazby nepolární a polární (jev statický, ovlivňuje ji elektronegativita) polarita vazeb a molekul 2. polarizovatelnost polarizace nepolární vazby vlivem prostředí nebo jiné látky (jev dynamický, mizí při odstranění příčiny) u všech vazeb, lépe u vazeb π Prostorové uspořádání atomů v molekule 1874 Van t Hoff a Le Bel zakladatelé stereochemie 4 vazby sp 3 3 vazba 120 sp 2 2 vazby 180 sp 3

4 Prostorová orientace vazeb 1. jednoduché vazby volná otáčivost atomů nebo skupin atomů kolem vazby (konformace) nekonečně mnoho konformerů dvě mezní polohy souhlasná(zákrytová) a nesouhlasná (nezákrytová) konformace konformery se neliší v chemických ani ve fyzikálních vlastnostech s teplotou se zvyšuje počet energeticky bohatších konformerů (souhlasných) 2. dvojné vazby volná otáčivost neexistuje (konfigurace) stabilní prostorové struktury (grometrická izomerie) 3. trojné vazby lineární část molekuly Typy vzorců v organické chemii (K str.8) 1. empirický (stechiometrický) 2. sumární (molekulový) 3. strukturní 4. racionální (funkční) 5. strukturní elektronový 6. prostorový (geometrický, perspektivní) 4

5 Izomerie jev, kdy sloučeniny o stejném souhrnném vzorci mají jiný vzorec strukturní (stejné složení různá struktura) izomery mají různé fyzikální i chemické vlastnosti Konstituční izomerie různá konstituce = pořadí atomů a vazeb 1. řetězová (různý typ uhlíkového řetězce) 2. polohová (různá poloha vazeb nebo skupin substituentů) 3. skupinová = metamerie (různé funkční skupiny) 4. tautomerie (keto-enolová tautomerie) Konfigurační izomerie liší se prostorovým uspořádáním atomů v molekule (konfigurací) 1. geometrická (cis-trans) různá konfigurace na dvojných vazbách nebo na cyklech 2. optická způsobená nesymetričností molekul opticky aktivní látky-optické izomery-stáčejí rovinu polarizovaného světla levotočivé a pravotočivé izomery způsobuje ji nesymetričnost molekul 5

6 Způsoby štěpení vazeb 1. homolýza symetrické štěpení nepolárních vazeb vznikají částice s nepárovým elektronem (radikály) Cl Cl Cl + Cl světlo, teplo, nepolární rozpouštědla 2. heterolýza nesymetrické štěpení většinou polární vazby vznikají částice s nadbytkem elektronů (nukleofily) a nedostatkem elektronů (elektrofily) R Cl R + + Cl - elektrofil nukleofil 1. katalyzátory, polární rozpouštědla Způsoby vzniku vazeb 1. koligace opak homolýzy X + Y X Y 2. koordinace opak heterolýzy X + + Y - X Y Typy činidel 1. radikály (částice s nepárovými elektrony) R, CH 3, OH 2. elektrofily (částice s nedostatkem elektronů neutrální nebo kationty) AlCl 3, Cl +, R +, NH 2 +, NO nukleofily (částice s nadbytkem elektronů neutrální nebo anionty) H 2 O, NH 3, ROH, OH -, CN -, X - Současné štěpení a vznik vazeb platí pro většinu chemických reakcí (substituce, adice ) 6

7 Typy organických reakcí 1. S substituce (nahrazování) nahrazení atomu nebo skupiny atomů jiným atomem nebo skupinou atomů 2. Ad adice (připojení) připojení atomů nebo skupin atomů k uhlíkovým atomům po obou stranách násobné vazby, násobnost vazby se snižuje 3. E eliminace (odštěpení) odštěpení atomů nebo skupin atomů od dvou sousedních uhlíkových atomů, násobnost vazby se zvyšuje (opak adice) 4. přesmyk přeskupení atomů uvnitř molekuly (stabilizace) Další typy reakcí: oxidace a redukce polymerace hydrogenace a dehydrogenace hydratace, dehydratace, hydrolýza halogenace hydrohalogenace a dehydrohalogenace 7

8 Mechanismy reakcí (jak probíhá reakce, jaké činidlo ji vyvolává) Organické reakce (podle mechanismu) 1. radikálové reakci vyvolává radikál (halogenace methanu) homolytické štěpení vazeb řetězový charakter S R, Ad R 2. iontové reakci vyvolává iont (elektrofilní nebo nukleofilní) heterolytické štěpení vazeb S E, Ad E, S N, Ad N Elektronové (posuny elektronů) 1. Indukční efekt (I) o působí maximálně na délku 3 σ vazeb, zeslabuje o způsoben rozdílnou elektronegativitou + I efekt CH 3 CH 2 CH 2 M o způsobují jej kovy a alkyly - I efekt CH 3 CH 2 CH 2 X o způsobují jej charakteristické skupiny 2. Mezomerní efekt (M) o působí na konjugovaných π vazbách o nezeslabuje + M efekt o způsobují jej NH 2, -OH, -X - M efekt o způsobují jej CHO, -COOH, -NO 2, -SO 3 H, -CN 8

9 9

10 10

11 Zařaď uhlovodíky do systému 11

12 Deriváty uhlovodíků Charakteristická skupina Název skupiny Příklad derivátu Název derivátu R X X halogen halogenderiváty Ar X R - NO NO 2 nitroskupina 2 nitrosloučeniny Ar - NO 2 R - NH NH 2 aminoskupina 2 aminosloučeniny Ar - NH 2 (aminy) SO 3 H sulfoskupina R - SO 3 H sulfonové kyseliny R OH alkoholy OH hydroxylová skupina Ar - OH fenoly O-R karbonylová skupina (oxoskupina) karboxylová skupina alkoxyskupina R CHO R CO R R COOH Ar - COOH R O R Ar O Ar CN nitrylová skupina R CN nitrily karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony) karboxylové kyseliny karbonové kyseliny organické kyseliny alkoxysloučeniny ethery 12

13 Zařaď do systému derivátů uhlovodíků 13

14

15 Navrhni vzorec: aromatický aldehyd alifatický uhlovodík bicyklický ether nerozvětvený konjugovaný dien nenasycený alkohol alicyklická rozvětvená sulfokyselina kondenzovaný tricyklický uhlovodík dusíkatá heterocyklická sloučenina nenasycený nitryl alifatický uhlovodík 15

16 Přiřaď typ sloučeniny ke vzorci: 16

17 Názvosloví uhlovodíků Typy názvosloví: triviální a polotriviální(líh, aceton, kyselina octová, ethylen, acetylen) systematické IUPAC (ethanol, propanon, ethanová kyselina, ethen, ethyn) Alifatické uhlovodíky s nerozvětveným řetězcem Alkany C n H 2n+2 -an Alkeny C n H 2n -en Alkadieny C n H 2n-2 -dien Alkyny C n H 2n-2 -yn Přehled základních uhlovodíků 17

18 Číslování řetězců násobné vazby mají co nejmenší číslo poloha násobné vazby před koncovkou CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 CH 2 =CH-CH 2 -CH 2 -CH 3 CH 3 -CH=CH-CH 2 -CH 3 CH 3 -CH 2 -C C-CH 3 pentan pent-1-en pent-2-en pent-2-yn dvojná menší číslo než trojná CH C-CH 2 -CH=CH 2 pent-1-en-4-yn Uhlovodíkové zbytky Alifatické uhlovodíky s rozvětveným řetězcem Postup: 1. Určí se hlavní řetězec, u nasycených uhlovodíků je nejdelší a u nenasycených obsahuje maximum násobných vazeb 2. Očíslují se uhlíkové atomy tak, aby 1/násobné vazby a 2/rozvětvení měly co nejmenší čísla 3. Určí se názvy uhlovodíkových zbytků a seřadí se podle abecedy 4. Uhlovodíkovým zbytky se přiřadí násobící předpony a dají se podle abecedy před název hlavního řetězce 18

19 5. Mezi číslo a slovo se dává pomlčka, mezi čísla čárka, poslední zbytek se neodděluje pomlčkou 19

20 Názvosloví cyklických uhlovodíků cykloalkany C n H 2n cykloalkeny C n H 2n-2 areny základ názvu je benzen a triviální názvy jiných arenů hlavní řetězec je řetězec cyklu předpona cyklonásobné vazby co nejnižší čísla rozvětvení co nejnižší čísla 20

21 21

22 Cvičení: 22

23 23

24 ALKANY a CYKLOALKANY (parafíny a cykloparafíny) nasycené alifatické a alicyklické uhlovodíky hybridní stav sp 3, vazebný úhel alkany - obecný vzorec C n H 2n+2, koncovka an cykloalkany - obecný vzorec C n H 2n, předpona cyklo- tvoří homologické řady, homology Zdroje alkanů a cykloalkanů zemní plyn ropa přírodní asfalt zemní vosk (ozokerit) Fyzikální vlastnosti alkany C 1 -C 4 plyny C 5 -C 15 kapaliny C 16 a výše pevné látky T t a T v stoupají v homologické řadě rozvětvené mají nižší T t (reformování) plyny bez zápachu kapaliny nižší benzínový zápach, vyšší bez zápachu, ρ<1 rozpustnost nepolární rozpouštědla, ne ve vodě tvoří různé konformace (souhlasná-nesouhlasná, vaničkovážidličková), cykloalkany geometrická izomerie Příprava 1. Hydrogenace nenasycených uhlovodíků R-CH=CH 2 + H 2 hη R-CH 2 -CH 3 2. Wurtzova syntéza reakce se sodíkem 2CH 3 CH 2 CH 2 I + 2Na CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 + 2NaI 3. Alkalické tavení solí karboxylových kyselin 24

25 Chemické vlastnosti homolytické štěpení vazeb, radikálové reakce, světlo, teplo Reakce na vazbách C-H A. Substituční reakce S R řetězové reakce tři fáze iniciace, propagace, terminace 1. Halogenace (vznik až polyhalogenuhlovodíků) S R CH 4 + Cl 2 h η, teplo CH 3 Cl + HCl Mechanismus reakce S R 2. Nitrace vznik nitrosloučenin R-CH 3 + HNO 3 teplo R-CH 2 NO 2 + H 2 O 3. Solfooxidace vznik sulfonových kyselin R-CH 3 + Cl 2 + SO 2 + O 2 teplo R-CH 2 -SO 3 H výroba detergentů 25

26 B. Eliminační reakce 1. Dehydrogenace vznik alkenů a alkynů R-CH 2 -CH 3 Pt, Pd, Ni R-CH=CH 2 + H 2 Reakce na vazbách C-C 1. Oxidace vznik oxidačních produktů uhlovodíků CH 3 -CH 3 2 O CH 3 -CH 2 -OH 2. Úplná oxidace spalování C 5 H O 2 5CO 2 + 6H 2 O 3. Krakování 2 O CH 3 -CHO 2 O 4. Pyrolýza a izomerizace vzniká směs alkanů a alkenů CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 2 O 5. Hydrogenace cykloalkanů (otevření cyklu) CH 3 -CH 3 + CH 2 =CH-CH 3 CH 3 COOH Zástupci 26

27 ALKENY (olefíny) nenasycené alifatické uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou hybridní stav sp 2, vazebný úhel 120 alkeny - obecný vzorec C n H 2n, koncovka en homologická řada Fyzikální vlastnosti alkeny C 1 -C 4 plyny C 5 a výše kapaliny a pevné látky T t a T v stoupají v homologické řadě rozpustnost nepolární i polární rozpouštědla (mají schopnost polarizovat se) polohová, řetězová a geometrická izomerie Příprava 1. Dehydrogenace alkanů R-CH 2 -CH 3 Pt Pd, Ni, R-CH=CH 2 + H 2 2. Tepelné štěpení uhlovodíků (pyrolýza, izomerizace, krakování) 3. Dehydrohalogenace halogenderivátů 4. Dehydratace alkoholů 27

28 Chemické vlastnosti jsou podmíněny přítomností dvojné vazby π vazba se štěpí snadněji než σ Ad, E, polymerace Adiční reakce 1. Halogenace Ad E adice halogenů (vznik dihalogenderivátů) katalýza Lewisovými kyselinami Mechanismus Ad E 2. Hydrohalogenace Ad E adice halogenovodíků (vznik halogenderivátů) Markovnikovo pravidlo při elektrofilní adici na nesymetrické alkeny a alkyny se elektronegativnější část činidla připojuje na ten uhlíkový atom u násobné vazby, na kterém je menší počet vodíkových atomů. 3. Hydratace Ad E adice vody (vznik alkoholů) 4. Adice halogenů a halogenovodíků Ad R 28

29 5. Hydrogenace Ad R reakce s vodíkem (vznik alkanů) 6. Adice KMnO 4 (podle koncentrace vznik diolů, popř. karbonylových a karboxylových sloučenin, oxidace) Polymerace mnohonásobná adice Eliminační reakce Dehydrogenace E R vznik alkanů R-CH=CH 2 hη R-C CH + H 2 Zástupci 29

30 ALKADIENY dvě dvojné vazby C n H 2n-2 kumulované nestabilní izolované vazby se neovlivňují, reakce jako alkeny konjugované delokalizace π elektronů, stabilita Chemické vlastnosti 1. Adice (1,2-adice a 1,4-adice) vyšší teplota nižší teplota 2. Polymerace Zástupci 30

31 ALKYNY trojná vazba, koncovka -yn C n H 2n-2 Příprava 1. Dehydrogenace alkanů a alkenů 2. Dehydrohalogenace 3. Příprava acetylenu z karbidu vápenatého Chemické vlastnosti charakteristika trojné vazby typické reakce Ad E, Ad R a S 1. Adice (hydrohalogenace, halogenace) Ad E 2. Kučerovova reakce adice vody na acetylen Ad E 3. Hydrogenace adice vodíku Ad R 31

32 4. Polymerační reakce a. dimerace acetylenu Význam vinylacetylenu b. trimerace acetylenu chlorpren butadien c. tetramerace acetylenu 5. Vznik acetylidů S s lehkým kovem s těžkým kovem Zástupci 32

33 ARENY Uhlovodíky s aromatickými vlastnostmi Teorie aromatičnosti: C je v hybridním stavu sp 2 polycentrický systém π vazeb vazby jsou delší než dvojné ale kratší než jednoduché delokalizace π elektronů, delokalizační energie (151 kj/mol) tvoří řadu rezonančních struktur Podmínky aromatičnosti: 1. cyklické rovinné molekuly 2. konjugovaný systém π vazeb 3. 4n+2 π elektronů Fyzikální vlastnosti: kapaliny nebo pevné látky ve vodě nerozpustné, rozpustné v organických rozpouštědlech kapalné areny rozpouštědla jedovaté, hořlavé, karcinogenní Příprava: 1. Přírodní zdroje (černouhelný dehet) 2. Trimerace, popř. tetramerace acetylenu 3. Wurtz-Fittigova syntéza z halogenderivátů 4. Friedel-Craftsova syntéza (alkylace nebo arylace arenů, AlCl 3 ) 33

34 Chemické vlastnosti: 1. substituce S E a S R 2. adice A R Reakce na aromatickém jádře Substituční reakce S E Mechanismus reakce S E 1. Halogenace Mechanismus 2. Nitrace 34

35 3. Sulfonace 4. Alkylace Vliv substituentů na průběh S E na aromatickém jádře 1. Substituenty 1. třídy další substituce do polohy o- a p- +M a +I efekt NH 2, -OH, -X, -R 2. Substituenty 2. třídy další substituce do polohy m- -M a -I efekt CHO, -COOH, -NO 2, -SO 3 H, -CN Pokud se na aromatickém systému nacházejí 2 substituenty, orientace se řídí substituentem s největším +M nebo +I efektem a stérickými faktory. 35

36 Reakce S R na bočním řetězci Halogenace Adice na aromatickém jádře Ad R 1. Hydrogenace 2. Halogenace Oxidace 1. Oxidace benzenu 36

37 2. Oxidace alkylhomologů benzenu 3. Oxidace naftalenu 4. Oxidace kumenu Zástupci 37

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Typy vzorců v organické chemii

Typy vzorců v organické chemii Typy vzorců v organické chemii Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Typy vzorců v organické chemii Zápis

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Izomerie izomerní sloučeniny stejný sumární vzorec, různá struktura prostorové uspořádání = izomery různé

Více

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička  Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2. Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze

Více

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší?

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 4) Urči typy konstituční izomerie. 5) Co je tautomerie

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Reakce a reakční mechanismy v organické chemii Lucie Szüčová Osnova: homolytické a heterolytické

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

VY_32_INOVACE_29_HBENO5 Alkany reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 15. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Výroba alkanů. Reakvita alkanů, důležité

Více

Rozdělení uhlovodíků

Rozdělení uhlovodíků Rozdělení uhlovodíků 1/8 Alkany a cykloalkany Obecné vzorce: alkany C n H 2n+2, cykloalkany C n H 2n, kde n je přirozené číslo Homologický přírustek: - CH 2 - Alkany přímé ( n - alkany) rozvětvené Primární,

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

ORGANICKÉ SLOUČENINY

ORGANICKÉ SLOUČENINY ORGANICKÉ SLOUČENINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C)

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C) Otázka: Uhlovodíky Předmět: Chemie Přidal(a): Majdush Obsahují ve svých molekulách pouze atomy uhlíku a vodíku Nejjednodušší org. sloučeniny Uhlík je schopný řetězit se a vytvářet tak nejrůznější řetězce,

Více

Teploty tání a varu jsou měřítkem čistoty organické sloučeniny Čisté sloučeniny tají, nebo vřou při malém teplotním rozmezí (1-2 C) a celkem vysoké

Teploty tání a varu jsou měřítkem čistoty organické sloučeniny Čisté sloučeniny tají, nebo vřou při malém teplotním rozmezí (1-2 C) a celkem vysoké Organická chemie Obor chemie zabývající se přípravou, vlastnostmi a použitím organických sloučenin. Organická sloučenina o Původní představou bylo, že je to sloučenina, která se vyskytuje v rostlinných

Více

Chemie - Sexta, 2. ročník

Chemie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE:

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem se liší? 4) Vyber správné

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

17. Organické názvosloví

17. Organické názvosloví 17. Organické názvosloví 1) základní info 2) základní principy názvosloví uhlovodíků a organických sloučenin 3) izomerie a formy izomerie 4) řešení praktických příkladů 1) Základní info * Organická chemie

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

18. Reakce v organické chemii

18. Reakce v organické chemii 1) homolýza, heterolýza 2) substituce, adice, eliminace, přesmyk 3) popis mechanismů hlavních typů reakcí (S R, A E, A R ) 4) příklady 18. Reakce v organické chemii 1) Homolýza, heterolýza KLASIFIKACE

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto H 3 C Vymezení arenů V aromatickém cyklu dochází k průniku orbitalů kolmých k rovině cyklu. Vzniká tzv. delokalizovaná vazba π. Stabilita benzenu

Více

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

Více

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza. Kromě CO 2 vznikají i saze roste svítivost Substituční reakce vazby: C C C H jsou nepolární => jsou radikálové S R...radikálová substituce 3 fáze... VLASTNOSTI ALKANŮ tady něco chybí... 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině Otázka: Areny Předmět: Chemie Přidal(a): I. Prokopová 3 podmínky: 1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině 2) musí existovat minimálně dvě možnosti uspořádání π elektronů 3)

Více

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Ivana K. Značka: H. El. konfigurace: 1s 2. Elektronegativita: 2,2. 3 Izotopy:

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Ivana K. Značka: H. El. konfigurace: 1s 2. Elektronegativita: 2,2. 3 Izotopy: Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Ivana K. Značka: H El. konfigurace: 1s 2 Elektronegativita: 2,2 3 Izotopy: Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku. Jádra

Více

Herní otázky a jejich řešení:

Herní otázky a jejich řešení: Herní otázky a jejich řešení: 1) Kde v přírodě můžeme najít methan? Methan je plyn, který je hlavní součástí zemního plynu, tvoří se také při přeměnách uhlí a dále vzniká mikrobiálním rozkladem celulosy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Aromacké uhlovodíky reakce

Aromacké uhlovodíky reakce Aromacké uhlovodíky reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 20. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Reakce výroby nesubstuovaných

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3 Alkeny Vlastnosti C n 2n obsahují dvojné vazby uhlíky v sp 2 hybridizaci násobná vazba vzniká překryvem 2p orbitalů obou atomů uhlíku nad a pod prostorem obsazeným vazbou aby k překryvu mohlo dojít, musí

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety)

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 3 4 vyučovací hodiny (VH); možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková

Více

Procvičování uhlovodíky pracovní list

Procvičování uhlovodíky pracovní list Procvičování uhlovodíky pracovní list 1. Uvedené uhlovodíky roztřiďte do pěti skupin. Uveďte vzorce příslušných uhlovodíků: Přiřaďte: ALKANY ALKENY ALKYNY CYKLOALKANY naftalen okten butyn butan benzen

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2 Základní názvy organických látek alifatické nasycené alkany (příklady s nerozvětvenými řetězci) methan CH 4 ethan CH 3 CH 3 propan CH 3 CH 2 CH 3 butan CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 pentan CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ R X, Ar - X Obsahují ve svých molekulách vazbu uhlík-halogen (C-X) -I > +M Například : chlormethan, methylchlorid trichlormethan, chloroform trijodmethan, jodoform chlorid uhličitý,

Více

Základní chemické pojmy

Základní chemické pojmy MZ CHEMIE 2015 MO 1 Základní chemické pojmy Atom, molekula, prvek, protonové číslo. Sloučenina, chemicky čistá látka, směs, dělení směsí. Relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, atomová hmotnostní

Více

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E Obsah 1. Typy reakcí, reakčních komponent a jejich roztřídění 6 1.1. Formální kritérium pro klasifikaci reakcí 6 1.2. Typy reakčních komponent a způsob jejich vzniku jako další kriterium pro klasifikaci

Více

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického

Více

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření)

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření) xidace alkanů Dehydrogenace Reaktivita alkanů xidace Radikálová substituce 3 3 2 = 2 2 xygenace (hoření) 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 Radikálová substituce alkanů Iniciace (vznik radikálu, homolytické štěpení

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

Elektronové posuny. Indukční efekt (I-efekt) Indukční a mezomerní efekt. I- efekt u substituovaných karboxylových kyselin.

Elektronové posuny. Indukční efekt (I-efekt) Indukční a mezomerní efekt. I- efekt u substituovaných karboxylových kyselin. Indukční efekt (I-efekt) posun vazebných σ elektronů v kovalentních Elektronové posuny Indukční a mezomerní efekt vazbách vyvolaný (indukovaný) polární kovalentní vazbou týká se jen σ vazeb účinek klesá

Více

c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy?

c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy? ROPA A JEJÍ SLOŽENÍ 1. Najdětě v učebnici odpovědi na následující otázky: a. Jak vznikla ropa? b. Jaké je chemické složení ropy? c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy? d. Doplňte

Více

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci

Alkyny. C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci Alkyny C n H 2n-2 (obsahuje jednu trojnou vazbu) uhlíky v sp hybridizaci 1 Klasifikace 2 Alkyny - dvě π vazby; lineární uspořádání Pozor! 3 Vlastnosti -π elektrony jsou méně mobilní než u alkenů H CH 3

Více

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 -

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 - ALKANY - nasycené uhlovodíky, řetězec otevřený ený - homologický vzorec : C n H 2n+2 - názvy zakončeny koncovkou an - tvoří homologickou řadu = řada liší šící se o stále stejný počet atomů - stále stejný

Více

Názvosloví uhlovodíků

Názvosloví uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Varianty názvosloví: Triviální názvosloví tradiční, souvisí s výskytem

Více

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Alena Jirčáková Hydroxysloučeniny Dělení hydroxysloučenin: Deriváty

Více

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) ALKANY 1 Názvosloví Konformace Isomerie Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) 2 Alkany (resp. cykloalkany) jsou nejzákladnější organické sloučeniny složené pouze z

Více

Organická chemie. názvosloví acyklických uhlovodíků

Organická chemie. názvosloví acyklických uhlovodíků Organická chemie názvosloví acyklických uhlovodíků Obsah definice vlastnosti organických sloučenin prvkové složen ení organických sloučenin vazby v molekulách org. sloučenin rozdělen lení organických sloučenin

Více

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY

2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY 2.4 AROMATICKÉ UHLOVODÍKY Označení aromatické uhlovodíky sice historicky souvisí s charakteristickým zápachem mnohých z nich (např. benzen páchne po dehtu, toluen zapáchá jako toluánský balzám či benzaldehyd

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_C.3.01 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Aminy a další dusíkaté deriváty

Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy jsou sloučeniny příbuzné amoniaku, u kterých jsou nahrazeny jeden, dva nebo všechny tři atomy vodíku alkylovými nebo arylovými skupinami. Aminy mají stejně jako amoniak,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í KARBONYLOVÉ SLOUČENINY = látky, které obsahují karbonylovou skupinu Aldehydy mají skupinu C=O na konci řetězce, aldehydická skupina má potom tvar... Názvosloví aldehydů: V systematickém názvu je zakončení

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Uhlovodíky s trojnými vazbami. Alkyny

Uhlovodíky s trojnými vazbami. Alkyny Uhlovodíky s trojnými vazbami alkyny právě jedna trojná vazba, necyklické... Obecné vlastnosti trojné vazby Skládá se z jedné vazby σ a dvou vazeb π. Učební text, Hb 2010 Maximální elektronová hustota

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 Kód uchazeče:... Datum:... PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 30 otázek maximum: 60 bodů čas: 60 minut 1. Napište názvy anorganických sloučenin: (4

Více

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2 DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Dusíkaté deriváty uhlovodíků obsahují ve svých molekulách atom dusíku vázaný přímo na atom uhlíku. Atom dusíku přitom bývá součástí funkční skupiny, podle níž dusíkaté deriváty

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: ALKOHOLY, FENOLY A ANALOGICKÉ SIRNÉ SLOUČENINY Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: Obecný vzorec hydroxysloučenin

Více

ALKYNY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

ALKYNY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKYNY Datum (období) tvorby: 27. 8. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkyny. V rámci

Více

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 5. CHEMICKÉ REAKCE Je děj při kterém v molekulách reagujících látek dochází k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových. Produkty rekce mají jiné chemické

Více

Ukázky z pracovních listů

Ukázky z pracovních listů Ukázky z pracovních listů 2. V nádobách na obrázku č. 2 jsou látky, které můžeme mít doma. Některé z nich jsou anorganické a některé jsou organické. Dokážeš je roztřídit a zapsat do uvedeného schématu

Více

Reakce v organické chemii

Reakce v organické chemii Reakce v organické chemii Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 25. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Základní typy reakcí organických

Více

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro -

Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE Obecná chemie Složení a struktura atomu Charakteristika elementárních částic. Modely atomu. Izotopy a nuklidy. Atomové jádro - hmotnostní úbytek, vazebná energie jádra, jaderné

Více

Učební osnovy předmětu. Chemie

Učební osnovy předmětu. Chemie Gymnázium Rokycany (2. ročník) Učební osnovy předmětu Chemie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda vzdělávacího oboru Chemie. Je určen žákům prvního

Více

Halogenderiváty. Halogenderiváty

Halogenderiváty. Halogenderiváty Názvosloví Halogeny jsou v názvu vždy v předponě. Trichlormethan mátriviálnínázev CHLOROFORM Podle připojení halogenu je dělíme na primární sekundární a terciární Br Vazba mezi uhlíkem a halogenem je polarizovaná

Více

Karbonylové sloučeniny

Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny více než 120 o 120 o C O C C d + d - C O C sp 2 C sp 2 R C O H R 1 C O R 2 1.aldehydy, ketony Nu E R C O R C O 2. karboxylové kyseliny a funkční deriváty O H 3. deriváty kys. uhličité

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

1.1.2 VLASTNOSTI HALOGENDERIVÁTŮ, U KTERÝCH NENÍ HALOGEN VÁZÁN NA AROMATICKÉM JÁDŘE

1.1.2 VLASTNOSTI HALOGENDERIVÁTŮ, U KTERÝCH NENÍ HALOGEN VÁZÁN NA AROMATICKÉM JÁDŘE .. VLASTSTI ALGEDEIVÁTŮ, U KTEÝ EÍ ALGE VÁZÁ A AMATIKÉM JÁDŘE... Fyzikální vlastnosti Těkavost odpovídá molekulové hmotnosti. Kapalné halogenderiváty jsou aprotickými rozpouštědly polárnějšími než uhlovodíky....

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

15. Úvod do organické chemie. AZ Smart Marie Poštová

15. Úvod do organické chemie. AZ Smart Marie Poštová 15. Úvod do organické chemie AZ Smart Marie Poštová m.postova@gmail.com Úvod do organické chemie Organická chemie je chemií sloučenin uhlíku, mimo sloučeniny (doplňte) 1828 Wöhler: NH 4 CNO NH 2 -CO-NH

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 12.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ARENY Datum (období) tvorby: 13. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s areny. V rámci tohoto

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Organické sloučeniny a jejich názvosloví Lucie Szüčová Cíle přednášky 1. organická chemie 2.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Z.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ALKYNY

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Reakce a činidla v organické chemii I v organické chemii platí, že reakce je děj při němž dochází ke změně složení a vlastností látek. Při reakcích

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY Pro alkeny se dříve používalo označení olefiny. Tento název vznikl spojením latinských slov oleum (= ropa) a affinis (= slučivý), a to díky jejich výrobě z ropy. Alifatické acyklické

Více

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY ALKENY NENASYCENÉ ULOVODÍKY 1 ALKENY - mají ve svých molekulách alespoň jednu dvojnou vazbu- C=C homologický vzorec : C n 2n názvy od alkanů zakončeny koncovkou en CYKLOALKENY - homologický vzorec : C

Více

17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY

17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY 17. DUSÍKATÉ DERIVÁTY, EL. POSUNY Jaký typ chemické vazby obsahují všechny dusíkaté deriváty? Do kterých skupin dělíme dusíkaté deriváty? Nitrosloučeniny 1) Charakterizuj nitrosloučeniny z hlediska přítomnosti

Více