Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov"

Transkript

1 Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

2 Obsah 1. Úvod Použité zkratky Informace o škole Důvody ke vzniku ŠPM Hlavní cíle Postup práce na ŠPM Průzkum a jeho vyhodnocení Dotazníky pro rodiče Dotazníky pro žáky Akční plán Monitoring pohybu žáků Komunikace s rodiči Bezpečnost na přechodech a komunikacích Bezpečnost v okolí školy Městská hromadná doprava Aktivity školy Monitoring a aktualizace Shrnutí výsledků a závěr Přílohy Příloha č. 1 dotazník pro rodiče Příloha č. 2 dotazník pro žáky Stránka 2 z 13

3 1. Úvod 1.1. Použité zkratky MHD městská hromadná doprava MP městská policie ŠPM školní plán mobility TSK Technické služby Kadaň, s. r. o Informace o škole Název školy: 5. ZŠ Na Podlesí Adresa: Na Podlesí Web: Typ školy: úplná základní škola s 18ti třídami Počet žáků: 391 Počet zaměstnanců: 45 (z toho 24 pedagogů, 4 asistentky pedagoga, 1 etoped, 4 vychovatelky v družině, 12 ostatní zaměstnanci) Učební plán: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Na učení jdeme od lesa Škola je umístěna v klidné lokalitě města Kadaně. Komunikace v okolí školy (kde bydlí a odkud do školy dochází většina žáků) jsou spíše klidné, částečně řešené jako jednosměrné. V širším okolí školy se nachází hlavní městská komunikace tzv. průtah. Tato komunikace byla v posledních letech rekonstruována a oba jízdní pruhy byly odděleny stavební konstrukcí. Přes tuto hlavní komunikaci přechází nezanedbatelná část žáků školy, a proto je třeba této komunikaci věnovat zvýšenou pozornost. Do školy dochází též žáci z odlehlejších částí města, kteří se do školy dopravují MHD nebo automobily s rodiči. V ranních hodinách se zvyšuje počet projíždějících automobilů v okolí školy a zejména před školou. To je způsobeno především dopravou žáků ze vzdálenějších lokalit do školy a blízké školky. V okolí školy jsou vybudovány chodníky (žáci nemusí chodit po silnici) a celkem přehledné přechody pro chodce. Přechod na průtahu je v ranních hodinách hlídán pomocí strážníků MP. Při odchodu ze školy nejsou přechody nijak chráněné. Je otázkou, zda hlídání přechodů formou zastavování dopravy je vhodnou formou pro budoucí návyky chodců při přecházení komunikací Důvody ke vzniku ŠPM Cesta do školy je z pohledu rodičů považována za nejnebezpečnější část dne svých potomků. Jak budou dopravovat dítě do školy a ze školy se v rodinách řeší již před nástupem do první třídy. Stránka 3 z 13

4 V některých rodinách může být dopravní obslužnost zásadní otázkou při rozhodování o umístění dítěte do školy. Vedení školy proto chce rodičům podat pomocnou ruku a s touto starostí jim pomoc Hlavní cíle Mezi cíle, které si ŠPM klade, patří zejména: - Zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců při cestě do a ze školy. - Zdravé návyky žáků vzhledem k životnímu prostředí. - Podpora alternativních druhů dopravy. 2. Postup práce na ŠPM Pro školní plán mobility byla vytvořena komise, která se snaží obsáhnout všechny podstatné zájmové skupiny osob. Složení komise: Jméno a příjmení Poznámka Mgr. Zdeněk Hosman Vedení školy, ředitel Mgr. Tomáš Mourek Vedení školy, zástupce ředitele Mgr. Jitka Štefanová Zástupce zaměstnanců, učitelka Beata Šmátralová Zástupce žáků Jiří Zalabák Zástupce žáků Bc. Pavel Cicko Zástupce rodičů Ing. Vladimír Jindra Zástupce rodičů, koordinátor ŠPM Olga Zörklerová Zástupce samosprávy, členka rady města Martin Jančov Zástupce MP Kadaň Tereza Dudíková Zástupce PČR Komise pro tvorbu ŠPM na svých schůzkách připravila první verzi dotazníku ke zjištění současného stavu bezpečnosti žáků při cestě do školy. Následně byly dotazníky komisí vyhodnoceny a z podnětů vzešly návrhy na aktivity a cíle, které jsou zahrnuty v tomto dokumentu (kapitola 4. Akční plán). Akční plán bude následně plněn dle zadaných odpovědností a kompetencí. Další schůzky komise ŠPM budou zaměřeny na informace o plnění zadaných úkolů a zároveň bude prováděno hodnocení efektivity aktivit a úkolů. Komise v budoucnu zváží možnost obeslání další verze dotazníku, která by měla být zaměřena na vnímání práce komise a zjištění, zda byla oblast komunikace mezi vedením školy a rodiči ohledně tohoto plánu efektivní. Každý z žáků, rodičů, případně dalších osob má možnost dávat podněty komisi prostřednictvím ředitele školy. Stránka 4 z 13

5 Tento dokument zpracovává, reviduje a aktualizuje Ing. Vladimír Jindra, který byl zvolen na první schůzce komise jako koordinátor projektu. 3. Průzkum a jeho vyhodnocení Jako výchozí bod práce na ŠPM byly žákům a vybranému vzorku rodičů rozdány dotazníky. Dotazníky jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto dokumentu. Tato kapitola je určena pro vstupní informace. Další postupy a řešení námětů jsou zpracovány v kapitole 4. Akční plán. Dotazníky pro rodiče měly tři hlavní oblasti: - Cesta do školy. - Bezpečnost na cestě. - Vzdělávání. Cílem bylo zjištění, zda rodiče znají cestu dětí do školy, zda znají nebezpečná místa, zda by uvítali změnu a jestli je vzdělávání žáků dostatečné. Dotazníky pro žáky měly za cíl zjistit, jak se žáci dopravují do školy a zda by uvítali možnosti jiné dopravy Dotazníky pro rodiče Rodičům bylo rozdáno celkem 70 dotazníků, vráceno bylo 55. Hodnocení jednotlivých odpovědí: Rodiče znají cestu žáků do školy. Dotazníky obsahovaly odpovědi od rodičů v podstatě z celé Kadaně, nejvíce ulice Na Podlesí a Chomutovská. Žáci vycházejí nejčastěji v 7:25 až 7:30 a před školou jsou přibližně v 7:40. Způsob dopravy do školy: 38 pěšky 9 automobilem 6 autobusem 2 kombinace (pěšky + autobus) Do školy se dopravuje: 32 sám 12 doprovod rodičů (dospělé osoby) 11 ve skupině s jinými dětmi K alternativním způsobům dopravy: 21 rozhodně nevyužije 19 nezavrhuji, záleží na okolnostech 8 uvítáme, ale naše dítě by je nevyužívalo 7 dítě by nebylo proti, ale rodiče nechtějí Stránka 5 z 13

6 Důvodem proč rodiče nechtějí využívat alternativní způsoby dopravy je obava o bezpečnost. Rodiče neznají možnost nechávat si kola (brusle apod.) uložená ve škole během výuky. V otázce bezpečnosti na cestě uvedlo: 39 cesta je bezpečná, není problémové místo 12 celkem bezpečná, ale dalo by se to vylepšit 4 cesta není bezpečná Nejvíce bylo stížností na přechody, zejména na průtahu. Přes komunikaci za kinem chybí přechod. V lokalitě Strážiště nejsou chodníky. Dalším problémem bylo upozornění na špatnou zimní údržbu komunikací a roztěkanost dětí a jejich nezvladatelnost. Jeden z rodičů též upozornil na pochybné existence u bike parku vedle školy. 33 žáků používá při cestě do školy ochranné prvky na oblečení (reflexní materiály). Průměrně přecházejí přes 4 přechody (nejvíce 7). Hlídání přechodů strážníky MP: 33 jsou hlídány 12 nejsou hlídány 7 nevím 3 někdy Žádný z rodičů nepřipsal žádost o navýšení hlídaných přechodů. Nejčastěji jako problém vidí rodiče, že přechody jsou hlídané pouze v ranních hodinách. V oblasti vzdělávání by uvítalo dopravní výchovu v osnovách: 28 rozhodně ano 22 spíše ano 5 nedovede posoudit Přehled a informace ze školy z oblasti dopravy: 32 spíše ano 14 rozhodně ano 5 nedovede posoudit 2 spíše ne 2 rozhodně ne Většina rodičů uznává, že škola v rámci výuky poskytuje informace o dopravě. Ostatní sdělení k tématu: - Dítě je voženo automobilem, z důvodu nedostupnosti MHD v místě bydliště. - Zatím jezdí MHD a žádné problémy nemáme. - Větší přísnost k žákům, jsou ve věku puberty, jsou zbrklé a nezvladatelné. - Stížnost na vytváření nepřehledných úseků při přestavbě komunikací. Stránka 6 z 13

7 3.2. Dotazníky pro žáky Žáci vyplňovali dotazníky v rámci vyučování. Bylo rozdáno celkem 184 dotazníků. Hodnocení dotazníků: Délka cesty do školy: 91 krátká cesta 82 střední cesta 11 dlouhá cesta Jaký způsob dopravy by vyhovoval: 149 pěšky 21 autem 13 busem 1 jízdní kolo Otázka doprovodu do školy: 76 sám 50 spolužák 38 sourozenci 20 rodiče 4. Akční plán Tento Akční plán vznikl na základě schůzky, kde byly hodnoceny odevzdané dotazníky. Akční plán obsahuje cíle: 1) Monitoring pohybu žáků 2) Komunikace s rodiči 3) Bezpečnost na přechodech 4) Vybudování místo pro ukládání jízdních kol 5) Bezpečnost v okolí školy 6) Městská hromadná doprava Každý cíl bude po jeho splnění nadále přezkoumán, zda vedl k očekávanému efektu. Zhodnocení bude součástí závěrečné kapitoly tohoto dokumentu Monitoring pohybu žáků Z dotazníků vyplynulo, že žáci bývají před školou cca v 7:40. V tuto dobu je již škola otevřená a přístupná. Vedení školy bude situaci kolem příchodu žáků monitorovat a v případě potřeby provede nezbytná opatření pro bezpečnost žáků před začátkem vyučování (dřívější otevření školy, dozor před školou, umístění bezpečnostních kamer apod.). Stránka 7 z 13

8 Dílčí cíle: stanovení zaměstnanců pro monitorování situace před školou; vyhodnocení monitoringu Prostředky: není potřeba Odpovědnost: ředitel školy Termín: průběžně 4.2. Komunikace s rodiči Komunikace školy s rodiči žáků by měla být jednou ze základních priorit vedení školy a to nejen v rámci potřeb ŠPM. Rodiče neznají možnosti školy (např. možnost ukládání jízdních kol). V rámci komise pro ŠPM budou diskutovány možnosti komunikačních kanálů mezi rodiči a zaměstnanci školy. Dílčí cíle: schůzka komise na toto téma; vytipování vhodných komunikačních prostředků; uvedení do praxe Prostředky: není potřeba Odpovědnost: koordinátor ŠPM Termín: Bezpečnost na přechodech a komunikacích Přechody jsou rodiči vnímány jako nejnebezpečnější část cesty do školy. V současné době jsou nejfrekventovanější přechody střeženy strážníky MP. Jeden rodič v dotazníku uvedl chybějící přechod na cestě do školy v poměrně frekventované ulici Na Podlesí (komunikace za kinem u restaurace U věžičky ). Přechody jsou hlídány pouze v ranních hodinách. Není reálné, aby strážníci MP hlídali přechody i odpoledne z důvodu různého konce vyučovacích hodin. Komise proto doporučuje zaměřit se zejména na oblast vzdělávání žáků. Zastavování silničních vozidel pomocí strážníků MP není vhodné (z hlediska vhodných návyků žáků při přecházení komunikací). Dotazníky obsahovaly též zmínku o špatné údržbě komunikací v zimě. Dílčí cíle: jednání se zástupci samosprávy ohledně chybějícího přechodu; revize vzdělávání žáků v oblasti přecházení komunikací; projednání požadavků na dohled místo střežení přechodů; projednání údržby komunikací v zimním období s ředitelem TSK Prostředky: reflexní prvky pro žáky Odpovědnost: ředitel školy Termín: Vybudování místa pro ukládání jízdních kol Škola má vhodné prostory, kde by mohlo být zřízeno místo pro bezpečné ukládání jízdních kol. Vedení školy ve spolupráci s komisí pro ŠPM připraví podklady pro zřízení parkoviště pro kola tak, Stránka 8 z 13

9 aby v budoucnu bylo možné tyto podklady využít pro přihlášení se k projektům, které na podobné aktivity poskytují dotace (např. podpora skupiny ČEZ). Dílčí cíle: zhodnocení vybraného místa, zpracování projektové části, získání prostředků pro realizaci, realizace projektu Prostředky: peněžní část předpokládá se hrazení z větší části dotacemi Odpovědnost: ředitel školy Termín: Bezpečnost v okolí školy Komise byla upozorněna na pochybné existence, které se zdržují nedaleko školy v Bike parku. Komise tento podnět projednala a dle sdělení ředitele školy byl v minulosti problém, že se v tomto prostoru zdržovali osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tento problém byl řešen operativně v součinnosti s MP. V současnosti by tento problém neměl být aktuální, nicméně vedení školy bude tento podnět nadále monitorovat a v případě potřeby bude řešit se zástupci MP. Dílčí cíle: monitorovat situaci v okolí školy Prostředky: není potřeba Odpovědnost: ředitel školy Termín: průběžně 4.6. Městská hromadná doprava MHD byla hodnocena rodiči pozitivně a je využívána částí žáků. Jedna připomínka v dotazu byla na nedostupnost MHD v lokalitě žáka. Jedná se o lokalitu města za bývalými kasárnami, kde není zřízena zastávka MHD. Výjimečně se stává, že je jako školní autobus vypraven krátký bus. Dílčí cíle: jednání se zástupci samosprávy ohledně zřízení zastávky MHD; projednání problematiky krátkého busu s ředitelem TSK Prostředky: není potřeba Odpovědnost: ředitel školy Termín: Aktivity školy - začleňování dopravní výchovy do předmětů na 1. stupni - spolupráce s Městkou policií Kadaň pro 4. a 5. ročník teoretická příprava ve třídách, praktická na dopravním hřišti - spolupráce s Městkou policí Kadaň a Policií ČR Kadaň na besedách o bezpečnosti při dopravě pro žáky 1. a 2. stupně - účast na dopravní soutěži Mladých cyklistů Stránka 9 z 13

10 6. Monitoring a aktualizace Kontrola plnění Akčního plánu probíhá pravidelně na schůzkách komise pro ŠPM. V případě potřeby se operativně upraví Akční plán zápisem ze schůzky. Aktualizace dokumentu probíhá minimálně jednou v roce, zpravidla před koncem školního roku tak, aby aktualizovaný ŠPM byl v souladu s plány, možnostmi a potřebami školy pro následující školní rok. V případě potřeby podstatné změny ve ŠPM bude provedena aktualizace bez zbytečného odkladu (nutnost změny projednává komise pro ŠPM nebo se provádí na podnět vedení školy). 7. Shrnutí výsledků a závěr Jedná se o první vydání Školního plánu mobility, proto tato verze neobsahuje shrnutí výsledků ani závěr. Stránka 10 z 13

11 Přílohy Příloha č. 1 dotazník pro rodiče Dotazník pro Školní plán mobility rodiče Vážení rodiče, z důvodu zlepšení poskytovaných služeb naší školou, jsme pro Vás připravili tento dotazník. Dotazník bude sloužit jako podklad pro skupinu lidí, kteří v rámci školních aktivit připravují Školní plán mobility. Účelem zpracování plánu je mimo jiné snaha o bezpečnost žáků při cestě do a ze školy. Prosíme o vrácení dotazníku do 14ti dní. Jméno a příjmení, třída: Cesta do školy (můžete připojit další list s náměty na téma bezpečná cesta do školy) Víte, jak se Vaše dítě dopravuje do školy? ANO - NE Odkud Vaše dítě vychází do školy: Chodí v rámci možností stále stejnou trasou (zakroužkujte): ANO NE V kolik hodin přibližně vychází: jak dlouho mu trvá cesta do školy: Jakým způsobem se Vaše dítě dopravuje do školy? vlastním automobilem (uvítali byste jiný způsob dopravy, kdyby to bylo možné? ANO NE) pěšky autobusem kombinací více druhů (prosím uveďte): jinak (prosím uveďte): Dopravuje se: v doprovodu rodičů (dospělé osoby) samo ve skupině s jinými dětmi pravidelně občas výjimečně Alternativní způsob dopravy (kolo, brusle apod.): uvítáme a naše dítě by jej využívalo syn/dcera by to uvítali, ale my ne (prosíme, uveďte důvod) Stránka 11 z 13

12 nezavrhuji, záleží na okolnostech rozhodně nevyužijeme Bezpečnost na cestě zaškrtněte na mapce města místa, kde vidíte problém v bezpečnosti při cestě Je podle Vás cesta do školy bezpečná?(nemusí jít pouze o přechody a dopravní situace) Posuzováno z pohledu (zaškrtněte) - pěší cyklista ano, nevidím problémové místo v podstatě ano, ale mohlo by to být lepší (uveďte návrhy na zlepšení) není, na cestě je několik nebezpečných míst (uveďte konkrétní problémy) Bezpečnost na komunikacích: a) používá Vaše dítě ochranné prvky (reflexní a výstražné materiály na oblečení a jiné doplňky) ANO - NE b) přechody jsou chráněny městskou policií (případně Policií ČR) ANO - NE c) kolikrát dítě přechází silnici při cestě do školy: Vzdělávání v oblasti dopravy a bezpečnosti silničního provozu Uvítali byste dopravní výchovu v osnovách rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nedovedu posoudit Myslíte si, že mají Vaše děti ze školy dostatečný přehled a informace o bezpečnosti v dopravě rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nedovedu posoudit Ostatní sdělení k tématu: Stránka 12 z 13

13 Příloha č. 2 dotazník pro žáky Dotazník pro Školní plán mobility - žáci Jméno a příjmení, třída: Popiš cestu do školy (odkud vycházíš) Způsob dopravy do školy Chtěl by ses dopravovat jinak jaký způsob dopravy by Ti vyhovoval Chodíš do školy sám, v doprovodu, se spolužáky, rodiči, sourozenci Stránka 13 z 13

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

ZŠ RUŽINOVSKÁ, Praha 4

ZŠ RUŽINOVSKÁ, Praha 4 ZŠ RUŽINOVSKÁ, Praha 4 154 žáků, dotazník vyplnilo 132 dětí (tj. 85 %) a 134 rodičů Jak daleko od školy bydlíš? 0,5 km 5 dětí 1 km 6 dětí 2 km 8 dětí Je tvoje cesta do školy bezpečná? více než 5 km 59

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ Dolní Loučky Škola s 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro 163 žáků v devíti třídách

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A SŠ WALDORFSKÉ

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A SŠ WALDORFSKÉ ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A SŠ WALDORFSKÉ Údaje o škole Název: Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily Adresa: Tyršova 485, Semily, 513 01 IČ: 00854824 Telefon: 481 624 168 E.mail: info@waldorf.semily.cz

Více

Zpráva z výsledků Průzkumu dopravního chování a Mapování nebezpečných míst. v rámci programu Bezpečné cesty do školy.

Zpráva z výsledků Průzkumu dopravního chování a Mapování nebezpečných míst. v rámci programu Bezpečné cesty do školy. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zpráva z výsledků Průzkumu dopravního chování a Mapování nebezpečných míst v rámci programu Bezpečné cesty do školy Leden únor 2013 Základní škola Praha 10 Švehlova

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE Duben - listopad 15 1/ Informace o škole Název školy: Základní škola Votice Adresa: Pražská 235, 259 01 Votice Web. http://www.zsvotice.cz/ Počet učitelů: 41

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Partneři: Město Hora Svaté Kateřiny 26.10.2012 Vytvořila: Ing. Zuzana Balážová Obsah: 1. Úvod... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Dotazníkové

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2017

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2017 ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2017 Zš a Mš Praha 5 Smíchov, U Santošky 1/1007 V rámci projektu Bezpečné cesty do školy. Školní plán mobility Zš a Mš Praha 5 Smíchov, U Santošky 1/1007 1) O škole Základní škola

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Vyhodnocení dotazníkového šetření

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Vyhodnocení dotazníkového šetření BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 20 Vyhodnocení dotazníkového šetření V roce 20 proběhly školní projekty programu Bezpečné cesty do školy na těchto školách: ZŠ Školní, Praha Braník ZŠ Na Beránku, Praha 2 Modřany

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Základní škola, Praha 4, Školní Bezpečné cesty do školy ZŠ Školní, Praha 4

Základní škola, Praha 4, Školní Bezpečné cesty do školy ZŠ Školní, Praha 4 Základní škola, Praha 4, Školní 700 2018 Program Bezpečné cesty do školy (BCS) na Základní škole, Praha 4, Školní 700 probíhá ve spolupráci s: magistrátem hlavního města Prahy spolkem Pražské matky, z.s.

Více

VÍTÁME VÁS NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. Leden 2017

VÍTÁME VÁS NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. Leden 2017 VÍTÁME VÁS NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ Leden 2017 Program setkání 18:00 Zahájení a úvodní slovo 18:15 Představení výsledků názorového průzkumu 18:35 I. kolo diskuse Aktuální problémy obce 19:05 Přestávka 19:20

Více

Projekt Bezpečné cesty do školy Městská část Praha 14 Vstupní seminář projektu - první schůzka pracovní skupiny projektu BCŠ Praha 14

Projekt Bezpečné cesty do školy Městská část Praha 14 Vstupní seminář projektu - první schůzka pracovní skupiny projektu BCŠ Praha 14 Projekt Bezpečné cesty do školy Městská část Praha 14 Vstupní seminář projektu - první schůzka pracovní skupiny projektu BCŠ Praha 14 Radek Patrný, Petr Šmíd 8. 11. 2017 Nadace Partnerství největší česká

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

program na podporu bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí Výsledky šetření mezi žáky a rodiči Podporuje MČ Praha 8

program na podporu bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí Výsledky šetření mezi žáky a rodiči Podporuje MČ Praha 8 program na podporu bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí Výsledky šetření mezi žáky a rodiči Podporuje MČ Praha 8 CÍLE PROGRAMU zvýšení bezpečnosti dětí při každodenních cestách do a ze školy,

Více

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52

AUDIT. OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 AUDIT OBJEKT AUDITU: ZŠ a MŠ Cehnice 105, 387 52 INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE: Vedoucí týmu: Šimon Kotrba Členové týmu: Šimon Kotrba, Libor Čech, Daniela Majerová, Karolína Křišťanová, Andrea

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o pomoc při práci na školním projektu Bezpečné cesty do školy, který v tomto školním roce pořádáme za pomoci společnosti

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý květen 2011 Identifikační údaje Zadavatel: Zástupce zadavatele: Obec Sokolnice Komenského

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Pražské matky vyhlašují program Bezpečné cesty do školy 2019

Pražské matky vyhlašují program Bezpečné cesty do školy 2019 Pražské matky vyhlašují program Bezpečné cesty do školy 2019 Program Bezpečné cesty do školy probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován organizací Pražské matky (PM). V minulých letech

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Městská část Praha 21

Městská část Praha 21 Městská část Praha 21 Projekt Bezpečné cesty do školy hlídání dětí na přechodech a nebezpečných místech Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21 Újezd nad Lesy dne 3. dubna 2013 Bezpečné cesty do školy Současná

Více

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem Vyhodnocení ankety Bezpečně a pohodlně po Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem je účastníkem evropského projektu CIVITAS ARCHIMEDES. Jedná se o projekt, který se zabývá rozvojem ekologické, energeticky

Více

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny Radek Patrný, Petr Šmíd 22. 4. 2015 Nadace Partnerství Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Jak našeho poslání dosahujeme? udělujeme

Více

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. Plán udržitelné městské mobility Kroměříž Veřejné projednání analytické části, 25.06.2019 Co je to PUMM PUMM Plán udržitelné městské mobility Je strategický dokument města

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU 2012 Výsledky dotazníkového šetření Plumlov, 27.6.2012 Způsob dopravy do školy žáci ZŠ Plumlov Způsob dopravy do školy Pěšky s rodiči 16 Pěšky bez doprovodu 96 Auto 48 Autobus

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Návratnost dotazníků Odevzdaly 81% Děti 284x Odevzdali 78% Rodiče 276x Neodevzdaly 19% Neodevzdali 22% Je cesta bezpečná? Děti Ne 29% Ano 71% Proč ne?: nebezpečné přechody silný

Více

Projekt Bezpečné cesty do školy ve Slaném

Projekt Bezpečné cesty do školy ve Slaném Projekt Bezpečné cesty do školy ve Slaném Vstupní seminář projektu - první schůzka pracovní skupiny projektu BCŠ Slaný Radek Patrný, Petr Šmíd 28. 3. 2017, MÚ Nadace Partnerství největší česká nadace působící

Více

ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32

ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 1 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Pomůcka pro školní koordinátory Školní koordinátor je zodpovědný za průběh projektu na škole (viz níže dílčí aktivity). Konzultant (zástupce Nadace Partnerství)

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC Údaje o škole: název: Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec adresa: Ke Smíchovu 16, Praha Slivenec, 154 00 právní forma organizace: právní subjekt

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

DOMOV MÍSTO, KDE ŽIJEME. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy domov, město a vesnice.

DOMOV MÍSTO, KDE ŽIJEME. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy domov, město a vesnice. DOMOV MÍSTO, KDE ŽIJEME Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy domov, město a vesnice. Domov domov je místo, kde žijeme, kam se vracíme máme zde rodinu a přátele

Více

Školní plány mobility

Školní plány mobility Školní plány mobility Radek Patrný 7. 4. 2011 Co je školní plán mobility? Strategický plán Řešící způsob dopravy dětí do školy Dlouhodobá koncepce Důraz kladen spíše na priority a postupy než na konkrétní

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Výsledky dotazníkového šetření a školního mapování ZŠ Burešova, Praha 8 Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu Místní

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Školní plán mobility listopad 2015 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Schück, zást. ředitele a spolupracovníci Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Dopravní situace v okolí školy 3. Průzkum dopravního chování 4. Plán

Více

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. 21/06/2018 Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna Jednání partnerů projektu, 21.6.2018 Co je to PUMM PUMM Plán udržitelné městské mobility Je strategický

Více

Bezpečné cesty do školy Praha 14

Bezpečné cesty do školy Praha 14 Bezpečné cesty do školy Praha 14 Jednání se zúčastnili: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (8. 11. 2017, ZŠ Bratří Venclíků) JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŠKOLA/INSTITUCE PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Štefan Boršoš ZŠ Bratří Venclíků

Více

Prostředí a kvalita života

Prostředí a kvalita života Prostředí a kvalita života Rádi bychom získali více informací o tom, jak vnímáte nebo co si myslíte o okolí Vašeho bydliště. Zodpovězte prosím následující otázky týkající se Vás a okolí Vašeho bydliště.

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Bezpečné cesty do školy Brno střed

Bezpečné cesty do školy Brno střed Bezpečné cesty do školy Brno střed Jednání se zúčastnili: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (15. 2. 2017, ÚMČ Brno střed) JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŠKOLA/INSTITUCE PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Jasna Flamiková MČ Brno-střed

Více

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR X. KONFERENCE O ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V OBCÍCH A MĚSTECH Ing. Radek Patrný 22. 11. 2016, PRAHA, HOTEL STEP**** Nadace Partnerství největší česká nadace

Více

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 09-21 KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

PROGRAM BCŠ PROBÍHÁ VE SPOLUPRÁCI S: Magistrátem hlavního města Prahy Spolkem Pražské matky, z.s. Městskou částí Praha 8

PROGRAM BCŠ PROBÍHÁ VE SPOLUPRÁCI S: Magistrátem hlavního města Prahy Spolkem Pražské matky, z.s. Městskou částí Praha 8 CÍLE PROJEKTU BCŠ zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol podpora zdravého životního stylu žáků i rodičů podpora trvale udržitelné mobility zvýšení zájmu žáků i rodičů o veřejné prostranství v okolí

Více

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. 08/10/2018 Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna Jednání s veřejností, 8.10.2018 Co je to PUMM PUMM Plán udržitelné městské mobility Je strategický dokument

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm

Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm - 1 - Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm Organizace : Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408 okres Nový Jičín Adresa : Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Škola: FHJM Datum:

Škola: FHJM Datum: Mapa školy Vyhodnocení projektu Mapa ZŠ 2017/18 Souhrnný přehled - Škola: FHJM Datum: 17. 5. 2018 1. učit žáky slušně se chovat 182 75 % 50 21 % 10 4 % 1 0 1,3 ZŠ celkem 14505 62 % 5901 25 % 2372 1 454

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

Rozvojový dokument - výsledky

Rozvojový dokument - výsledky , Rozvojový dokument - výsledky Vyhodnocení dotazníku pro přípravu a tvorbu programu rozvoje obce (Strategický rozvojový dokument obce 2019 2024) I. Základní údaje 1. Počet vydaných dotazníků: 768 kusů

Více

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem www.zs-dk.cz NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ žáků ZŠP Třída, ročník: III., VI., VIII. celkem

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče v MŠ

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče v MŠ Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň Vyhodnocení dotazníků pro rodiče v MŠ Školní rok 1-17 Úvod: Vážení rodiče, děkujeme Vám za vyplnění dotazníků, které jsme pro Vás připravili. Rozdali jsme

Více

Nový školní rok začíná

Nový školní rok začíná Nový školní rok začíná Začátek nového školního roku Zdeněk Žák Ministerstvo dopravy Roman Budský BESIP Začátek ateaateatad nového školního roku www.ibesip.cz www.facebook.com/ibesip www.youtube.com/ibesip

Více

Zápis z jednání konaného dne 24. listopadu 2014 od 16,00 hod. v kanceláři starosty města

Zápis z jednání konaného dne 24. listopadu 2014 od 16,00 hod. v kanceláři starosty města Zápis z jednání konaného dne 24. listopadu 2014 od 16,00 hod. v kanceláři starosty města za město Bakov nad Jizerou: Radim Šimáně, starosta Mgr. Lenka Koucká, vedoucí MěÚ Václav Janda, vedoucí TČ Aleš

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 20 HORNÍ POČERNICE Praha 9, Stoliňská 823 tel. +420 281921127, fax +420 281921148, mob. +420 777705421, +420 739301527 e-mail: zs.stolinska@volny.cz, www.zschvaly.wz.cz Č.j.: ZŠ 279/102/2011

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY FZŠ A MŠ PŘI PEDF UK BARRANDOV II V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 HLUBOČEPY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY FZŠ A MŠ PŘI PEDF UK BARRANDOV II V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 HLUBOČEPY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY FZŠ A MŠ PŘI PEDF UK BARRANDOV II V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 HLUBOČEPY I. Základní údaje o škole: Název školy: FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, V Remízku 7/919, Praha 5 Hlubočepy Adresa:

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče Příloha č. 2 : Dotazník pro děti Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi Příloha č. 4 : Žádost o souhlas s vyplněním dotazníku Příloha č. 1 - Dotazník

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1 Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Škola: ALOR Datum:

Škola: ALOR Datum: Mapa školy Vyhodnocení projektu Mapa ZŠ 2017/18 Souhrnný přehled - Škola: ALOR Datum: 2. 5. 2018 Následuje výčet hodnot, které mohou, ale také musí být cílem školy. Ohodnoťte, prosím, jednotlivé položky

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

Mapa školy Vyhodnocení projektu Mapa ZŠ 2017/18 Souhrnný přehled - Rodič (ZŠ) Uživatel: ASTU Datum: Následuje výčet hodnot, které mohou, a

Mapa školy Vyhodnocení projektu Mapa ZŠ 2017/18 Souhrnný přehled - Rodič (ZŠ) Uživatel: ASTU Datum: Následuje výčet hodnot, které mohou, a Mapa školy Vyhodnocení projektu Mapa ZŠ 27/8 Souhrnný přehled - Uživatel: STU atum: 28. 2. 28 Následuje výčet hodnot, které mohou, ale také musí být cílem školy. Ohodnoťte, prosím, jednotlivé položky číslicemi

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1 1. Úvod Cílem

Více

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Obsah 1. Udržitelný a sociálně zodpovědný přístup k dopravě. 2. Jakou dopravu využívají

Více

Bezpečnost na místní úrovni

Bezpečnost na místní úrovni Bezpečnost na místní úrovni Regionservis III. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje, 5. dubna 2007 pro život na silnici. Společně. CZ-usmrcení 24h 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995

Více

ZÁPIS z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice konané dne

ZÁPIS z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice konané dne ZÁPIS z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice konané dne 7. 9. 2016 Přítomni: PhDr. Bohumil Šíp, Mgr. Zdeněk Letocha, Jiří Tuška, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Tichý, Pavla Truhlíková,

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna Plán udržitelné městské mobility Dohoda o prioritách - analytická část Průzkum dopravního chování UDIMO spol. s r. o. Ing. Petr Macejka Ph.D a kol. 06/2018 2 Plán udržitelné městské mobility Analýza současného

Více

Zelená univerzita. Udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě. PhDr. Matúš Šucha, PhD. Kateřina Böhmová Alena Hrbáčová

Zelená univerzita. Udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě. PhDr. Matúš Šucha, PhD. Kateřina Böhmová Alena Hrbáčová Udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě Kateřina Böhmová Alena Hrbáčová OBSAH 1. Úvod udržitelný a sociálně odpovědný přístup k dopravě 2. O projektu realizace 3. Pilotní fáze 4. Respondenti

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: ANKETA SRPEN 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 3. VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU... 4 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ...

Více

PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA

5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA V prosinci 2001 byl usnesením Rady města Plzně č. 1211 schválen Generel cyklistických tras města Plzně jako koncepční dokument, jehož postupným naplňováním vznikne na území města

Více

Vážení respondenti, obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku.

Vážení respondenti, obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Vážení respondenti, obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Chystám projektový záměr na vytvoření mikrojeslí ve Starém Městě u Bruntálu a v Bruntále. Vyplněné dotazníky budou sloužit jako vyhodnocení,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více