Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov"

Transkript

1 Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

2 Obsah 1. Úvod Použité zkratky Informace o škole Důvody ke vzniku ŠPM Hlavní cíle Postup práce na ŠPM Průzkum a jeho vyhodnocení Dotazníky pro rodiče Dotazníky pro žáky Akční plán Monitoring pohybu žáků Komunikace s rodiči Bezpečnost na přechodech a komunikacích Bezpečnost v okolí školy Městská hromadná doprava Aktivity školy Monitoring a aktualizace Shrnutí výsledků a závěr Přílohy Příloha č. 1 dotazník pro rodiče Příloha č. 2 dotazník pro žáky Stránka 2 z 13

3 1. Úvod 1.1. Použité zkratky MHD městská hromadná doprava MP městská policie ŠPM školní plán mobility TSK Technické služby Kadaň, s. r. o Informace o škole Název školy: 5. ZŠ Na Podlesí Adresa: Na Podlesí Web: Typ školy: úplná základní škola s 18ti třídami Počet žáků: 391 Počet zaměstnanců: 45 (z toho 24 pedagogů, 4 asistentky pedagoga, 1 etoped, 4 vychovatelky v družině, 12 ostatní zaměstnanci) Učební plán: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Na učení jdeme od lesa Škola je umístěna v klidné lokalitě města Kadaně. Komunikace v okolí školy (kde bydlí a odkud do školy dochází většina žáků) jsou spíše klidné, částečně řešené jako jednosměrné. V širším okolí školy se nachází hlavní městská komunikace tzv. průtah. Tato komunikace byla v posledních letech rekonstruována a oba jízdní pruhy byly odděleny stavební konstrukcí. Přes tuto hlavní komunikaci přechází nezanedbatelná část žáků školy, a proto je třeba této komunikaci věnovat zvýšenou pozornost. Do školy dochází též žáci z odlehlejších částí města, kteří se do školy dopravují MHD nebo automobily s rodiči. V ranních hodinách se zvyšuje počet projíždějících automobilů v okolí školy a zejména před školou. To je způsobeno především dopravou žáků ze vzdálenějších lokalit do školy a blízké školky. V okolí školy jsou vybudovány chodníky (žáci nemusí chodit po silnici) a celkem přehledné přechody pro chodce. Přechod na průtahu je v ranních hodinách hlídán pomocí strážníků MP. Při odchodu ze školy nejsou přechody nijak chráněné. Je otázkou, zda hlídání přechodů formou zastavování dopravy je vhodnou formou pro budoucí návyky chodců při přecházení komunikací Důvody ke vzniku ŠPM Cesta do školy je z pohledu rodičů považována za nejnebezpečnější část dne svých potomků. Jak budou dopravovat dítě do školy a ze školy se v rodinách řeší již před nástupem do první třídy. Stránka 3 z 13

4 V některých rodinách může být dopravní obslužnost zásadní otázkou při rozhodování o umístění dítěte do školy. Vedení školy proto chce rodičům podat pomocnou ruku a s touto starostí jim pomoc Hlavní cíle Mezi cíle, které si ŠPM klade, patří zejména: - Zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců při cestě do a ze školy. - Zdravé návyky žáků vzhledem k životnímu prostředí. - Podpora alternativních druhů dopravy. 2. Postup práce na ŠPM Pro školní plán mobility byla vytvořena komise, která se snaží obsáhnout všechny podstatné zájmové skupiny osob. Složení komise: Jméno a příjmení Poznámka Mgr. Zdeněk Hosman Vedení školy, ředitel Mgr. Tomáš Mourek Vedení školy, zástupce ředitele Mgr. Jitka Štefanová Zástupce zaměstnanců, učitelka Beata Šmátralová Zástupce žáků Jiří Zalabák Zástupce žáků Bc. Pavel Cicko Zástupce rodičů Ing. Vladimír Jindra Zástupce rodičů, koordinátor ŠPM Olga Zörklerová Zástupce samosprávy, členka rady města Martin Jančov Zástupce MP Kadaň Tereza Dudíková Zástupce PČR Komise pro tvorbu ŠPM na svých schůzkách připravila první verzi dotazníku ke zjištění současného stavu bezpečnosti žáků při cestě do školy. Následně byly dotazníky komisí vyhodnoceny a z podnětů vzešly návrhy na aktivity a cíle, které jsou zahrnuty v tomto dokumentu (kapitola 4. Akční plán). Akční plán bude následně plněn dle zadaných odpovědností a kompetencí. Další schůzky komise ŠPM budou zaměřeny na informace o plnění zadaných úkolů a zároveň bude prováděno hodnocení efektivity aktivit a úkolů. Komise v budoucnu zváží možnost obeslání další verze dotazníku, která by měla být zaměřena na vnímání práce komise a zjištění, zda byla oblast komunikace mezi vedením školy a rodiči ohledně tohoto plánu efektivní. Každý z žáků, rodičů, případně dalších osob má možnost dávat podněty komisi prostřednictvím ředitele školy. Stránka 4 z 13

5 Tento dokument zpracovává, reviduje a aktualizuje Ing. Vladimír Jindra, který byl zvolen na první schůzce komise jako koordinátor projektu. 3. Průzkum a jeho vyhodnocení Jako výchozí bod práce na ŠPM byly žákům a vybranému vzorku rodičů rozdány dotazníky. Dotazníky jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto dokumentu. Tato kapitola je určena pro vstupní informace. Další postupy a řešení námětů jsou zpracovány v kapitole 4. Akční plán. Dotazníky pro rodiče měly tři hlavní oblasti: - Cesta do školy. - Bezpečnost na cestě. - Vzdělávání. Cílem bylo zjištění, zda rodiče znají cestu dětí do školy, zda znají nebezpečná místa, zda by uvítali změnu a jestli je vzdělávání žáků dostatečné. Dotazníky pro žáky měly za cíl zjistit, jak se žáci dopravují do školy a zda by uvítali možnosti jiné dopravy Dotazníky pro rodiče Rodičům bylo rozdáno celkem 70 dotazníků, vráceno bylo 55. Hodnocení jednotlivých odpovědí: Rodiče znají cestu žáků do školy. Dotazníky obsahovaly odpovědi od rodičů v podstatě z celé Kadaně, nejvíce ulice Na Podlesí a Chomutovská. Žáci vycházejí nejčastěji v 7:25 až 7:30 a před školou jsou přibližně v 7:40. Způsob dopravy do školy: 38 pěšky 9 automobilem 6 autobusem 2 kombinace (pěšky + autobus) Do školy se dopravuje: 32 sám 12 doprovod rodičů (dospělé osoby) 11 ve skupině s jinými dětmi K alternativním způsobům dopravy: 21 rozhodně nevyužije 19 nezavrhuji, záleží na okolnostech 8 uvítáme, ale naše dítě by je nevyužívalo 7 dítě by nebylo proti, ale rodiče nechtějí Stránka 5 z 13

6 Důvodem proč rodiče nechtějí využívat alternativní způsoby dopravy je obava o bezpečnost. Rodiče neznají možnost nechávat si kola (brusle apod.) uložená ve škole během výuky. V otázce bezpečnosti na cestě uvedlo: 39 cesta je bezpečná, není problémové místo 12 celkem bezpečná, ale dalo by se to vylepšit 4 cesta není bezpečná Nejvíce bylo stížností na přechody, zejména na průtahu. Přes komunikaci za kinem chybí přechod. V lokalitě Strážiště nejsou chodníky. Dalším problémem bylo upozornění na špatnou zimní údržbu komunikací a roztěkanost dětí a jejich nezvladatelnost. Jeden z rodičů též upozornil na pochybné existence u bike parku vedle školy. 33 žáků používá při cestě do školy ochranné prvky na oblečení (reflexní materiály). Průměrně přecházejí přes 4 přechody (nejvíce 7). Hlídání přechodů strážníky MP: 33 jsou hlídány 12 nejsou hlídány 7 nevím 3 někdy Žádný z rodičů nepřipsal žádost o navýšení hlídaných přechodů. Nejčastěji jako problém vidí rodiče, že přechody jsou hlídané pouze v ranních hodinách. V oblasti vzdělávání by uvítalo dopravní výchovu v osnovách: 28 rozhodně ano 22 spíše ano 5 nedovede posoudit Přehled a informace ze školy z oblasti dopravy: 32 spíše ano 14 rozhodně ano 5 nedovede posoudit 2 spíše ne 2 rozhodně ne Většina rodičů uznává, že škola v rámci výuky poskytuje informace o dopravě. Ostatní sdělení k tématu: - Dítě je voženo automobilem, z důvodu nedostupnosti MHD v místě bydliště. - Zatím jezdí MHD a žádné problémy nemáme. - Větší přísnost k žákům, jsou ve věku puberty, jsou zbrklé a nezvladatelné. - Stížnost na vytváření nepřehledných úseků při přestavbě komunikací. Stránka 6 z 13

7 3.2. Dotazníky pro žáky Žáci vyplňovali dotazníky v rámci vyučování. Bylo rozdáno celkem 184 dotazníků. Hodnocení dotazníků: Délka cesty do školy: 91 krátká cesta 82 střední cesta 11 dlouhá cesta Jaký způsob dopravy by vyhovoval: 149 pěšky 21 autem 13 busem 1 jízdní kolo Otázka doprovodu do školy: 76 sám 50 spolužák 38 sourozenci 20 rodiče 4. Akční plán Tento Akční plán vznikl na základě schůzky, kde byly hodnoceny odevzdané dotazníky. Akční plán obsahuje cíle: 1) Monitoring pohybu žáků 2) Komunikace s rodiči 3) Bezpečnost na přechodech 4) Vybudování místo pro ukládání jízdních kol 5) Bezpečnost v okolí školy 6) Městská hromadná doprava Každý cíl bude po jeho splnění nadále přezkoumán, zda vedl k očekávanému efektu. Zhodnocení bude součástí závěrečné kapitoly tohoto dokumentu Monitoring pohybu žáků Z dotazníků vyplynulo, že žáci bývají před školou cca v 7:40. V tuto dobu je již škola otevřená a přístupná. Vedení školy bude situaci kolem příchodu žáků monitorovat a v případě potřeby provede nezbytná opatření pro bezpečnost žáků před začátkem vyučování (dřívější otevření školy, dozor před školou, umístění bezpečnostních kamer apod.). Stránka 7 z 13

8 Dílčí cíle: stanovení zaměstnanců pro monitorování situace před školou; vyhodnocení monitoringu Prostředky: není potřeba Odpovědnost: ředitel školy Termín: průběžně 4.2. Komunikace s rodiči Komunikace školy s rodiči žáků by měla být jednou ze základních priorit vedení školy a to nejen v rámci potřeb ŠPM. Rodiče neznají možnosti školy (např. možnost ukládání jízdních kol). V rámci komise pro ŠPM budou diskutovány možnosti komunikačních kanálů mezi rodiči a zaměstnanci školy. Dílčí cíle: schůzka komise na toto téma; vytipování vhodných komunikačních prostředků; uvedení do praxe Prostředky: není potřeba Odpovědnost: koordinátor ŠPM Termín: Bezpečnost na přechodech a komunikacích Přechody jsou rodiči vnímány jako nejnebezpečnější část cesty do školy. V současné době jsou nejfrekventovanější přechody střeženy strážníky MP. Jeden rodič v dotazníku uvedl chybějící přechod na cestě do školy v poměrně frekventované ulici Na Podlesí (komunikace za kinem u restaurace U věžičky ). Přechody jsou hlídány pouze v ranních hodinách. Není reálné, aby strážníci MP hlídali přechody i odpoledne z důvodu různého konce vyučovacích hodin. Komise proto doporučuje zaměřit se zejména na oblast vzdělávání žáků. Zastavování silničních vozidel pomocí strážníků MP není vhodné (z hlediska vhodných návyků žáků při přecházení komunikací). Dotazníky obsahovaly též zmínku o špatné údržbě komunikací v zimě. Dílčí cíle: jednání se zástupci samosprávy ohledně chybějícího přechodu; revize vzdělávání žáků v oblasti přecházení komunikací; projednání požadavků na dohled místo střežení přechodů; projednání údržby komunikací v zimním období s ředitelem TSK Prostředky: reflexní prvky pro žáky Odpovědnost: ředitel školy Termín: Vybudování místa pro ukládání jízdních kol Škola má vhodné prostory, kde by mohlo být zřízeno místo pro bezpečné ukládání jízdních kol. Vedení školy ve spolupráci s komisí pro ŠPM připraví podklady pro zřízení parkoviště pro kola tak, Stránka 8 z 13

9 aby v budoucnu bylo možné tyto podklady využít pro přihlášení se k projektům, které na podobné aktivity poskytují dotace (např. podpora skupiny ČEZ). Dílčí cíle: zhodnocení vybraného místa, zpracování projektové části, získání prostředků pro realizaci, realizace projektu Prostředky: peněžní část předpokládá se hrazení z větší části dotacemi Odpovědnost: ředitel školy Termín: Bezpečnost v okolí školy Komise byla upozorněna na pochybné existence, které se zdržují nedaleko školy v Bike parku. Komise tento podnět projednala a dle sdělení ředitele školy byl v minulosti problém, že se v tomto prostoru zdržovali osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tento problém byl řešen operativně v součinnosti s MP. V současnosti by tento problém neměl být aktuální, nicméně vedení školy bude tento podnět nadále monitorovat a v případě potřeby bude řešit se zástupci MP. Dílčí cíle: monitorovat situaci v okolí školy Prostředky: není potřeba Odpovědnost: ředitel školy Termín: průběžně 4.6. Městská hromadná doprava MHD byla hodnocena rodiči pozitivně a je využívána částí žáků. Jedna připomínka v dotazu byla na nedostupnost MHD v lokalitě žáka. Jedná se o lokalitu města za bývalými kasárnami, kde není zřízena zastávka MHD. Výjimečně se stává, že je jako školní autobus vypraven krátký bus. Dílčí cíle: jednání se zástupci samosprávy ohledně zřízení zastávky MHD; projednání problematiky krátkého busu s ředitelem TSK Prostředky: není potřeba Odpovědnost: ředitel školy Termín: Aktivity školy - začleňování dopravní výchovy do předmětů na 1. stupni - spolupráce s Městkou policií Kadaň pro 4. a 5. ročník teoretická příprava ve třídách, praktická na dopravním hřišti - spolupráce s Městkou policí Kadaň a Policií ČR Kadaň na besedách o bezpečnosti při dopravě pro žáky 1. a 2. stupně - účast na dopravní soutěži Mladých cyklistů Stránka 9 z 13

10 6. Monitoring a aktualizace Kontrola plnění Akčního plánu probíhá pravidelně na schůzkách komise pro ŠPM. V případě potřeby se operativně upraví Akční plán zápisem ze schůzky. Aktualizace dokumentu probíhá minimálně jednou v roce, zpravidla před koncem školního roku tak, aby aktualizovaný ŠPM byl v souladu s plány, možnostmi a potřebami školy pro následující školní rok. V případě potřeby podstatné změny ve ŠPM bude provedena aktualizace bez zbytečného odkladu (nutnost změny projednává komise pro ŠPM nebo se provádí na podnět vedení školy). 7. Shrnutí výsledků a závěr Jedná se o první vydání Školního plánu mobility, proto tato verze neobsahuje shrnutí výsledků ani závěr. Stránka 10 z 13

11 Přílohy Příloha č. 1 dotazník pro rodiče Dotazník pro Školní plán mobility rodiče Vážení rodiče, z důvodu zlepšení poskytovaných služeb naší školou, jsme pro Vás připravili tento dotazník. Dotazník bude sloužit jako podklad pro skupinu lidí, kteří v rámci školních aktivit připravují Školní plán mobility. Účelem zpracování plánu je mimo jiné snaha o bezpečnost žáků při cestě do a ze školy. Prosíme o vrácení dotazníku do 14ti dní. Jméno a příjmení, třída: Cesta do školy (můžete připojit další list s náměty na téma bezpečná cesta do školy) Víte, jak se Vaše dítě dopravuje do školy? ANO - NE Odkud Vaše dítě vychází do školy: Chodí v rámci možností stále stejnou trasou (zakroužkujte): ANO NE V kolik hodin přibližně vychází: jak dlouho mu trvá cesta do školy: Jakým způsobem se Vaše dítě dopravuje do školy? vlastním automobilem (uvítali byste jiný způsob dopravy, kdyby to bylo možné? ANO NE) pěšky autobusem kombinací více druhů (prosím uveďte): jinak (prosím uveďte): Dopravuje se: v doprovodu rodičů (dospělé osoby) samo ve skupině s jinými dětmi pravidelně občas výjimečně Alternativní způsob dopravy (kolo, brusle apod.): uvítáme a naše dítě by jej využívalo syn/dcera by to uvítali, ale my ne (prosíme, uveďte důvod) Stránka 11 z 13

12 nezavrhuji, záleží na okolnostech rozhodně nevyužijeme Bezpečnost na cestě zaškrtněte na mapce města místa, kde vidíte problém v bezpečnosti při cestě Je podle Vás cesta do školy bezpečná?(nemusí jít pouze o přechody a dopravní situace) Posuzováno z pohledu (zaškrtněte) - pěší cyklista ano, nevidím problémové místo v podstatě ano, ale mohlo by to být lepší (uveďte návrhy na zlepšení) není, na cestě je několik nebezpečných míst (uveďte konkrétní problémy) Bezpečnost na komunikacích: a) používá Vaše dítě ochranné prvky (reflexní a výstražné materiály na oblečení a jiné doplňky) ANO - NE b) přechody jsou chráněny městskou policií (případně Policií ČR) ANO - NE c) kolikrát dítě přechází silnici při cestě do školy: Vzdělávání v oblasti dopravy a bezpečnosti silničního provozu Uvítali byste dopravní výchovu v osnovách rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nedovedu posoudit Myslíte si, že mají Vaše děti ze školy dostatečný přehled a informace o bezpečnosti v dopravě rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nedovedu posoudit Ostatní sdělení k tématu: Stránka 12 z 13

13 Příloha č. 2 dotazník pro žáky Dotazník pro Školní plán mobility - žáci Jméno a příjmení, třída: Popiš cestu do školy (odkud vycházíš) Způsob dopravy do školy Chtěl by ses dopravovat jinak jaký způsob dopravy by Ti vyhovoval Chodíš do školy sám, v doprovodu, se spolužáky, rodiči, sourozenci Stránka 13 z 13

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart 2013 www.zslk.cz zsmslk@seznam.cz 1 Obsah : 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 2. Kontakty 3. Grantový

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Listopad 2011 1 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy Zvýšení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves 1 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY aneb projekt Bezpečně do školy 2014 Tento projekt byl podpořen Nadací

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH 2009/2010 Osnova I. Informace o škole... 3 II. Mapování... 5 III. Podněty pro vznik školního plánu mobility... 6 IV. Plán činností na podporu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor 2011-2014 Seznam použitých zkratek AA AD ADHD DD DD DPC DPL DPS DS ESF EU JČK KP KPSS MMR MŠ MÚ (MěÚ)

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole!

Cesty ke škole Pěšky nebo na kole! 1 2 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy dětí, rodičů a učitelů do školy, které by pro ně byly bezpečnější

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Projekt byl realizován za podpory Nadace Sirius a MHMP.

Projekt byl realizován za podpory Nadace Sirius a MHMP. SANACE JE SPOLUPRÁCE METODICKÝ PROJEKT Projekt byl realizován za podpory Nadace Sirius a MHMP. Tímto se dle licenční smlouvy uzavřené mezi Nadací Sirius a STŘEP o.s. uděluje souhlas k užití a šíření tohoto

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-161/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

doplněno 2 Str. 7-10 - Tabulkám dle mého chybí nějaký úvod, vysvětlení, nadpis, popř. zdroj tabulky. doplněny nadpisy k tabulkám 3

doplněno 2 Str. 7-10 - Tabulkám dle mého chybí nějaký úvod, vysvětlení, nadpis, popř. zdroj tabulky. doplněny nadpisy k tabulkám 3 č. Ing. Jan Turovský (OD MMO) způsob vypořádání Str. 4-5 - Výběr z relevantních akcí z akčního plánu pro městskou mobilitu začíná tématem č. 2, které je rozepsáno a další témata č. 3-6 rozepsána nejsou.

Více

Analýza systému řízení lidských zdrojů

Analýza systému řízení lidských zdrojů Analýza systému řízení lidských zdrojů Hlavní výstup Zpracovatel: M.C.TRITON spol. s r.o. Verze: 1 Datum: 19. 9. 2014 Stránka 1 z 28 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. REALIZACE ANALÝZY... 4 3. VÝSTUPY Z ANALÝZY...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9, Poděbradská 1/179 http://www.copth.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské Termín

Více