Zahájení podnikatelské činnosti. Stádia zahájení podnikatelské činnosti, reţimy financování a finanční rozpočty 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahájení podnikatelské činnosti. Stádia zahájení podnikatelské činnosti, reţimy financování a finanční rozpočty 38"

Transkript

1 Teoretická část vybrané části 1.7 Zakladatelský rozpočet Úkolem zakladatelského rozpočtu je specifikovat a kvantifikovat finanční prostředky potřebné k zahájení podnikání. Zahájení podnikatelské činnosti můţeme rozdělit do několika stádií zaloţení firmy, zahájení podnikatelské činnosti, stabilizace podnikatelské činnosti. Těmto stádiím odpovídá reţim financování ze startovního kapitálu a reţim běţného financování. 37 Založení firmy Zahájení podnikatelské činnosti Stabilizace podnikatelské činnosti Režim financování ze startovního kapitálu Režim běžného financování Rozpočet potřeby startovního kapitálu Rozpočet výnosů, nákladů a zisku Stádia zahájení podnikatelské činnosti, reţimy financování a finanční rozpočty Rozpočet potřeby startovního kapitálu Náklady při zahájení podnikatelské činnosti podstatně převyšují výnosy. Vykazování ztráty při zahájení podnikání není nic neobvyklého. Ovšem ztrátu je nutné řídit a financovat. Rizika je moţné minimalizovat zejména přesným odhadem potřeb finančních prostředků a zajištěním potřebné výše zdrojů financování. 39 Propočet potřebné výše finančních prostředků, které budou nutné k zahájení podnikatelské činnosti, lze rozdělit do čtyř skupin: Finanční prostředky nutné k založení firmy Zaloţení firmy vyţaduje sloţení základního kapitálu, poplatky za vydání ţivnostenských listů, poplatky za výpis z rejstříku trestů, ověření listin, poplatek za zápis do obchodního rejstříku. 37 VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktual. a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktual. a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktual. a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s. 96

2 Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Tato rozpočtová poloţka představuje s ohledem na svou velikost i finanční dopady do budoucnosti závaţný rozhodovací krok. Týká se nákupu pozemků, budov, technického vybavení, administrativního zabezpečení podnikání apod. Je moţné, ţe část těchto prostředků potenciální podnikatel vlastní, jinak se musí rozhodnout, jaký rozsah těchto prostředků s ohledem na zamýšlený předmět a rozsah podnikání bude potřebovat a jakým způsobem si je opatří zda je nakoupí nebo si je pronajme, pořídí na leasing. Finanční prostředky vložené do nákupu oběžného majetku Sloţitější je určení výše oběţného majetku potřebné mnoţství surovin a materiálu, resp. zásob zboţí. Pravděpodobně bude v propočtech nutné uvaţovat s pojistnými zásobami pro případ různých výkyvů. Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti Běţný chod firmy se neobejde bez profinancování provozních nákladů mezd zaměstnanců, nákladů na energie, vodu, telekomunikační sluţby, dopravu, běţnou údrţbu, proškolení pracovníků z bezpečnosti práce a poţární ochrany, pojištění, propagační kampaně Režim běžného financování Vedle stanovení finančních prostředků nezbytných k zaloţení podniku a zahájení podnikatelské činnosti je nutné naplánovat předpokládané výnosy, náklady a výsledek hospodaření v jednotlivých letech. Zjistí se, zda a kdy bude firma schopna vykazovat zisk a jaká bude výše zisku. Na základě těchto propočtů je moţné odpovědět na otázku, zda a za jak dlouhou dobu firma splatí cizí zdroje. Dále se doporučuje sestavit plán příjmů a výdajů VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s. 97

3 1.8 Podnikatelský plán Podnikatelský plán představuje základní dokument zpracovaný podnikatelem, který vám pomůţe definovat cíle podnikatelské činnosti a způsoby jejich dosaţení. Podnikatelský plán je písemný materiál popisující všechny podstatné vnější a vnitřní faktory, které souvisejí se zaloţením a rozběhem vašeho nového podniku. 42 Podnikatelský plán slouţí uvnitř firmy jako plánovací nástroj, podklad pro rozhodovací proces, nástroj kontroly v případech, kdy podnikatel společnost zakládá a kdy firma stojí před výraznými změnami, které mohou mít dlouhodobé důsledky na její chod. Externí subjekty analyzují na základě podnikatelského plánu schopnost firmy realizovat podnikatelský projekt, získat podnikatelskou podporu (např. od banky, či jiného investora) Struktura podnikatelského plánu Doba zpracování podnikatelského plánu je závislá na znalostech zkušenostech podnikatele, který jej zpracovává. Strukturu podnikatelského plánu tvoří: Titulní strana Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu, obvykle by zde měly být uvedeny skutečnosti jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a spojení na ně, popis společnosti a povaha podnikání, způsob financování a jeho struktura. Průzkum trhu Průzkum trhu je velice důleţitý pro kaţdou firmu bez ohledu na její velikost, protoţe je neodmyslitelnou součástí marketingového systému a východiskem pro nasazení marketingových nástrojů. Trh je příliš velký a neznámý, aby bylo moţné spolehnout se pouze na cit. Kromě toho, kdo není informovaný o posledním vývoji trhu, je předstiţen konkurencí. Průzkum trhu můţe dát podnikateli odpověď na tyto otázky: Co vyrábět, resp. jaké sluţby poskytovat? Kolik vyrábět, v jaké kvalitě, sortimentu, jak z hlediska krátkodobého, tak i dlouhodobého? 42 KORÁB, V.; MIHALISKO M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, 2005, s KORÁB, V.; MIHALISKO M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, 2005, s. 60

4 Na jaké trhy, trţní segmenty se zaměřit (komu a kde prodávat)? Za jaké ceny a jakými odbytovými cestami prodávat? Kdo jsou jeho rozhodující konkurenti a jaká je jejich charakteristika? Analýza odvětví V této části je nutné zohlednit celou řadu faktorů. Patří sem zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni významní konkurenti včetně jejich silných a slabých stránek i moţností, jak by mohli negativně ovlivnit trţní úspěch nového podniku. Dále je nutné detailně analyzovat odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků, uvést by se měly i předpovědi vydávané v rámci odvětví nebo vládními orgány. A v neposlední řadě je nutné analyzovat zákazníky, na základě provedení segmentace trhu by měl být vytipován cílový trh pro nový podnik. Popis podniku V této části podnikatelského plánu by měl být uveden podrobný popis nového podniku, aby byla potencionálnímu investorovi zprostředkována představa o jeho velikosti a záběru. Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: výrobky nebo sluţby, umístění/lokalita a velikost podniku, přehled personálu podniku/organizační a funkční schéma, veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, průprava podnikatele znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. Výrobní plán Ve výrobním plánu by měl být zachycen celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část výroby formou subdodávek, měli by v plánu být uvedeni subdodavatelé včetně důvodu výběru. Dále je nutné uvést informace o nákladech a uzavřených smlouvách. Pokud bude celou nebo část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis závodu, strojů a zařízení, které budou zapotřebí, dále také pouţívané materiály a jejich dodavatelé.

5 Marketingový plán Objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby distribuovány, oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněţ odhady objemu produkce nebo sluţeb, ze kterých lze odvodit odhad rentability nového podniku. Marketingový plán bývá často potencionálními investory povaţován za nejdůleţitější součást zajištění úspěchu nového podniku. Organizační plán V této kapitole je popsána forma vlastnictví nového podniku. V případě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu a dále potom dle příslušné právní formy údaje o obchodních podílech, atd. Dále je zde shrnuta celá organizace činností uvnitř podniku. Hodnocení rizik Je důleţité, aby byl podnikatel schopen rozpoznat rizika a připravit si účinnou strategii k jejich zvládnutí. Největší rizika mohou plynout z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manaţerského týmu nebo technologického vývoje Finanční plán Určuje objemy investic, které nový podnik potřebuje a ukazuje, nakolik ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek je. Finanční plán se zabývá třemi nejdůleţitějšími oblastmi, jimiţ jsou: předpoklad příslušných příjmů a výdajů. Jsou zde zahrnuty očekávané trţby a kalkulované náklady, vývoj hotovostních toků (Cash flow), odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku k určitému datu. 44 "Finanční plánování si klade za úkol stanovit finanční cíle podniku a především určit prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. Finanční plánování by mělo vytvářet předpoklad pro zajištění finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability podniku KORÁB, V.; MIHALISKO M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, 2005, s

6 2 Aplikační část Součástí praktické části bude aplikace získaných informací, poznatků z teoretické části do praxe. Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala téma zaloţení společnosti s ručením omezeným, je rozšíření znalostí v oblasti podnikání. V aplikační části uvedu postup zaloţení společnosti s ručením omezeným, předmětem podnikání je výroba pilařská a stavebně truhlářská. Součást zaloţení společnosti představuje uzavření a podepsání zakladatelské listiny a získání ţivnostenského oprávnění. Dále charakterizuji návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. V této části také provedu realizaci podnikatelského plánu, který zahrnuje průzkum konkurenčního prostředí, analýzu odvětví, výrobní, marketingový, organizační a finanční plán. Na závěr zpracuji zakladatelský rozpočet. 2.1 Založení společnosti s ručením omezeným V této kapitole se pokusím poskytnout návod začínajícím podnikatelům, jak postupovat při zakládání společnosti s ručením omezeným. Mým úkolem bude popsat jednotlivé kroky od sepsání zakladatelské listiny přes získání ţivnostenského oprávnění, splacení vkladů, návrh na zápis do obchodního rejstříku aţ po vznik společnosti s ručením omezeným a registraci u příslušného správce daně Charakteristika společnosti Předmět činnosti společnosti K-Lain, s.r.o. tvoří zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků. Tato firma má v úmyslu se zabývat výrobou masivních podlahových parket, které se vyrábí z listnatých dřevin. Dřevěné parkety lze vyuţít v domácnostech, restauracích, tělocvičnách, reprezentativních prostorech a jsou také vhodné do průmyslových interiérů. Dřevěné parketové 45 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 131

7 podlahy jsou vhodné díky své nenáročnosti astmatiky. na údrţbu pro alergiky a Uzavření a podepsání zakladatelské listiny Předpokladem pro zaloţení společnosti s ručením omezeným je sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Dle 57 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, musí být společenská smlouva i zakladatelská listina uzavřena formou notářského zápisu. Jelikoţ společnost K-Lain, s.r.o. zakládám pouze sama, v příloze A uvádím zakladatelskou listinu Prohlášení správce vkladu, vklad základního kapitálu Způsob splacení vkladů stanoví zakladatelská listina. Jelikoţ je společnost K-Lain, s.r.o. zakládána jedním zakladatelem, musí být při zápisu do obchodního rejstříku základní kapitál zcela splacen. Vklad základního kapitálu bude představovat pozemek. Pro nakládání s penězi zřídím bankovní účet pro podnikatele v bance GE Money, protoţe nabízejí podnikatelský účet Genius Business Silver za velmi příznivý poplatek za vedení účtu a řadu výhod pro podnikatele. K ţádosti o zřízení běţného účtu banka vyţaduje předloţit občanský průkaz osoby oprávněné jednat za firmu a výpis z obchodního rejstříku, případně zakladatelskou listinu. Banka k vydání potvrzení o sloţení vkladu vyţaduje předloţení zakladatelské listiny. Tento dokument je poţadován při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku Získání živnostenského oprávnění Společnost K-Lain, s.r.o. má v úmyslu vyrábět dřevěné masivní podlahové parkety, tudíţ se dle 25 odst. 2 přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání jedná o ohlašovací ţivnost volnou. Abych mohla získat ţivnostenské oprávnění, musím splňovat všeobecné podmínky pro získání ţivnostenského oprávnění dle 6 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání. Jedná se o minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

8 Provozování ţivnosti volné nevyţaduje prokázání odborné způsobilosti. K ţádosti o ohlášení ţivnosti volné musí být v mém případě doloţeny tyto doklady: 1. dle 46 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání a) výpis z rejstříku trestů, který prokazuje, ţe neexistuje překáţka provozování ţivnosti podle 8 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (právnické osobě nesmí být soudem nebo státním orgánem uloţen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování ţivnosti v oboru nebo příbuzném oboru), výpis nesmí být starší tří měsíců, b) prohlášení odpovědného zástupce, ţe souhlasí s ustanovením do funkce a převzetím veškerých povinností, c) doklad o tom, ţe zakladatel nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky, d) doklad o tom, ţe právnická osoba byla zřízena nebo zaloţena, pokud se nezapisuje do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, ţe právnická osoba je zapsána do obchodního rejstříku či obdobného rejstříku, pokud jiţ byl zápis proveden, výpis z obchodního rejstříku či obdobného rejstříku nesmí být starší tří měsíců, e) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichţ má firma své sídlo. Správní poplatek za jednu ohlašovací ţivnost činí Kč a bude uhrazen poštovní poukázkou a ústřiţek o zaplacení musí být předloţen při ohlášení ţivnosti. Formulář pro Ohlášení ţivnosti volné je uveden v příloze B. Podání žádosti o výpis z rejstříku trestů Ţádost o výpis z rejstříku trestů budu podávat na Městském úřadě v Jičíně, který bezplatně ověří totoţnost ţadatele a správnost údajů uvedených v písemné ţádosti. K podání ţádosti je zapotřebí zakoupit kolkovou známku ve výši 100 Kč.

9 2.1.5 Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku Vzniku společnosti K-Lain, s.r.o. předchází podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Podle 62 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník musí být návrh na zápis do obchodního rejstříku podán do 90 dnů od data zaloţení společnosti, tj. od okamţiku sepsání zakladatelské listiny. Návrh na zápis do obchodního rejstříku bude podán u Krajského soudu v Hradci Králové. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku podaný na formuláři s úředně ověřeným podpisem zahrnuje prvozápis nového subjektu do rejstříku, návrh na přidání nových údajů k jiţ zapsanému subjektu, návrh na změnu údajů u zapsaného subjektu a návrh na výmaz některých údajů u zapsaného subjektu. Společně s návrhem musím doloţit: a) zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu ve dvojím vyhotovení, případně jeden stejnopis notářského zápisu a jeho kopii, b) prohlášení správce vkladu o výši splacení vkladu zakladatele c) ţivnostenské oprávnění na činnost zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, d) výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, ve kterých má společnost své sídlo, e) čestné prohlášení jednatele a podpisový vzor, f) výpis z rejstříku trestů jednatele ne starší 3 měsíců, g) doklad o splnění vkladové povinnosti zakladatele Kristýny Lainové Za první zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku jsem povinna uhradit soudní poplatek ve výši Kč (viz poloţka 11 přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Společnost K-Lain, s.r.o. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a k tomuto dni má povinnost vést podvojné účetnictví, které je řízeno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Účetní jednotka musí v tento den otevřít účetní knihy a sestavit směrnou účtovou osnovu.

10 2.1.6 Registrace plátce daně Podle 125 odst. 1 daňového řádu je daňový subjekt, který obdrţí povolení nebo získá oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíţ výsledky jsou předmětem daně, povinen podat do 30 dnů přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně jako poplatník daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční a daně z nemovitosti, případně u správy sociálního zabezpečení a dalších institucí. Finanční úřad v Jičíně, u kterého bude přihlášení k registraci podáno, přidělí podle sídla společnosti daňové identifikační číslo a vystaví osvědčení o registraci. Registrace k daním bude podána prostřednictvím Jednotného registračního formuláře. Povinnost registrace u České správy sociálního zabezpečení vzniká zaměstnavateli uzavřením pracovní smlouvy s prvním zaměstnancem. Jelikoţ uvaţuji pracovat na pozici generálního ředitele, musím zaregistrovat také sebe. Jako zaměstnavatel jsem povinna do 8 dnů od přijetí zaměstnance do pracovního poměru provést registraci. Registraci provedu prostřednictvím systému, který se nazývá Veřejné rozhraní pro e Podání (VREP). Zaměstnavatel dokládá k formuláři pro registraci u správy sociálního zabezpečení výpis z obchodního rejstříku. K přihlášce zaměstnance k registraci je zaměstnavatel povinen přiloţit kopii pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti a kopii zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele.v případě, ţe zaměstnanec nastupuje do svého prvního zaměstnání, vyţaduje správa sociálního zabezpečení předloţit kopii vysvědčení o dosaţeném vzdělání.

11 2.2 Realizace podnikatelského plánu Podnikatelský plán by měl slouţit jako pomocník v prvních letech provozování podnikatelské činnosti. Mezi hlavní cíle, kterých bych chtěla v rámci podnikatelského plánování dosáhnout, patří především odhadnutí budoucího vývoje podniku, zjištění, zda budu schopna pokrýt veškeré náklady na provoz firmy a vykazovat zisk. Dále se pokusím odhalit, v čem spočívají konkurenční výhody ostatních firem a jak získávají své zákazníky. Mým úkolem bude sestavit takový plán, který budu schopna zrealizovat a jehoţ prostřednictvím dosáhnu vytyčených cílů Průzkum trhu Průzkum spočívá ve shromaţďování a zpracování informací a údajů o trhu. Jedním z cílů mého průzkumu bylo zjistit, kolik firem provozuje podnikatelskou činnost, ve které chceme začít podnikat. Tím zjistíme, jak vysoká je konkurence. Na základě vyplněných dotazníků od pětiset respondentů jsem získala informace o spotřebním chování zákazníků, sortimentu, který by zákazníci nejvíce uvítali, poţadovaných cenách za výrobky, kvalitě a doplňkových sluţbách. Dalším cílem bylo zjistit, jaká reklama nejvíce působí na zákazníky a ovlivňuje jejich chování. Dotazník týkající se prokázání zájmu o naše výrobky je k nahlédnutí v příloze C Výsledky průzkumu trhu Dle údajů k ČSÚ jsem zjistila, ţe v okrese Jičín se zabývá zpracováním dřeva, výrobou dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 401 ekonomických subjektů. Na základě provedeného průzkumu trhu jsem došla k závěru, ţe by o naše výrobky projevili největší zájem obchodní řetězce a ţivnostníci, kteří se zaobírají pokládkou parket. Zákazníci vyţadují vysokou kvalitu výrobků. Více neţ polovina respondentů by byla ochotna zaplatit za 1 m 2 podlahové krytiny cenu v rozmezí Kč. Většina dotázaných neuvaţuje o vyuţití naší dopravy, z tohoto důvodu nebudeme dopravu zboţí poskytovat. Reklama na Internetu a v tisku zaujme 75 %

12 oslovených a zbylých 25 % tvoří televizní reklama a rozhlas, proto se nejvíce zaměřím na získávání zákazníků prostřednictvím reklamy na Internetu a v místním tisku a časopisech Analýza odvětví Součást analýzy odvětví tvoří analýza konkurenčního prostředí, zahrnující rozbor moţných konkurentů. U konkurentů se chci zabývat tím, jakým způsobem by mohli ovlivňovat úspěch naší firmy. Dále bych chtěla zjistit, jakým způsobem konkurenční firmy získávají své zákazníky, jak propagují své výrobky, jaké poskytují sluţby. V neposlední řadě musím provést analýzu zákazníků, jejíţ součástí je segmentace trhu. Informace o subjektech podnikajících ve stejné oboru V této oblasti podniká mnoho stavebních firem a drobných ţivnostníků, kteří by mohli vyuţít naše produkty k provozování své činnosti a stát se tak našimi odběrateli. V okolí Jičínska nemá naše firma, co se týká sortimentu, který chce nabízet, a cen, za které bude své výrobky poskytovat téměř ţádnou konkurenci. Většina podnikatelských subjektů se zaměřuje spíše na opracování kulatiny. Proto by nemělo být těţké vstoupit na trh a získat zákazníky. SWOT analýza naší firmy Cílem SWOT analýzy je zjištění, co patří mezi silné a slabé stránky podniku a jaké má podnik příleţitosti a hrozby do budoucna. Tato analýza mi pomůţe zjistit, v čem by mohla být má firma silnější oproti ostatním konkurentům a zároveň odhalit slabé stránky a hrozby, které se budu snaţit přeměnit na silné stránky a příleţitosti.

13 Silné stránky Vysoká kvalita výrobků Příznivé ceny Individuální přístup ke klientům Vyhovění přáním zákazníka Umístění podniku Sídlo provozovny ve vlastních prostorách Dlouholetá záruka Slabé stránky Malé povědomí u klientů Neznalost oboru Příležitosti Rozšíření sortimentu Vývoz mimo ČR Ekologičtější výroba Získání dobré pověsti podniku Hrozby Příliv konkurence Zvýšení daní Zvýšení cen surovin Analýza zákazníků V praxi není moţné vypracovat samostatný marketingový program pro kaţdého člověka a přizpůsobit mu svoje produkty. Je nutné najít skupiny spotřebitelů, které mají stejné či podobné potřeby a spotřební chování. Na základě provedeného průzkumu trhu jsem zjistila, ţe o mé výrobky jeví zájem převáţně v oblasti Jičínska stavební firmy, drobní ţivnostníci, kteří se zabývají pokládkou parket, obchodní řetězce a běţní občané. Z tohoto důvodu bych chtěla nabízený sortiment dřevěných parket přizpůsobit těmto zákazníkům Popis podniku Obchodní firma: K-Lain, s.r.o. Sídlo: Hradecká 1614, JIČÍN Telefon, fax: Obor podnikání: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků IČ: DIČ: CZ

14 Zaloţení společnosti: Vlastníci (společníci): Kristýna Lainová Základní kapitál: Kč zapsaný do obchodního rejstříku v den vzniku společnosti Podnikatelský subjekt vede podvojné účetnictví a je plátcem daně z přidané hodnoty. Firma bude k podnikání vyuţívat prostory v Hradecké ulici v Jičíně, které jsou jejím majetkem. Právní formou společnosti je společnost s ručením omezeným, základní kapitál je tvořen peněţitým vkladem společníka v následujícím poměru: Kristýna Lainová, vklad dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 mil. Kč, obchodní podíl 100 %. Předmět činnosti tvoří zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků. Firma K-Lain, s.r.o. odebírá parketové přířezy, z dřevní hmoty vyrábí masivní podlahové parkety, které jsou vhodné k vyuţití v bytových i průmyslových interiérech. Dřevěné podlahy představují nejvyšší komfort bydlení a zároveň patří k nejpraktičtějším podlahovým krytinám. V posledních letech si podlahy ze dřeva získaly velké mnoţství příznivců. Stále více zákazníků upřednostňuje masivní parkety před plovoucími podlahami nebo PVC. Další přednost tvoří schopnost absorpce a uvolňování vzdušné vlhkosti, čímţ dokáţou zajistit stabilní klima v interiéru a tím pádem nedochází k elektrostatickým výbojům oproti syntetickým podlahám. Firma K-Lain, s.r.o. je pravidelně zásobována domácí dřevní surovinou v potřebném mnoţství zajišťující i náročnou výrobu. Zaručujeme vysokou kvalitu svých výrobků. Podnik disponuje technologickým zařízením pro výrobu parket, výrobní halou, skladovacími prostory pro hotové výrobky a mechanizací. Zpracováváme dřeviny: dub, buk, akát, jasan, habr, javor, ze kterých vyrábíme dřevěné parkety v tomto sortimentu: Parketové vlysy s perem a dráţkou Masivní parketové vlysy s perem a dráţkou jsou určeny ke zhotovení vlysových podlah nebo podlahových dílců. Parketové vlysy jsou dodávány čtyřstranně hoblované s bočním a čelním perem a dráţkou, vyrobené z dřevin dub,

15 buk, jasan, habr, červený dub a akát, vytříděné do třech jakostních tříd podle vzhledových vad určených ČSN (suky, dřeň, jádro, běl, atd.). Firma K-Lain, s.r.o. Vám nabízí dřevěné parkety s moderními nadčasovými dekory i s klasickou povrchovou úpravou, které jsou vţdy vyráběny pomocí nejmodernějších technologií. Dřevěné parkety jsou lisovány z přírodních dřevin tak, aby byla zachována jejich tvarová stálost. Mezi parketami se poté netvoří mezery. Rozměry řeziva a třídění do jakostních tříd vychází z platných ČSN, nebo z předem zadaných podmínek a poţadavků zákazníka. Vzorník masivních podlahových parket je uveden v příloze D. Pro zvýšení vyuţití dřevní hmoty z odpadu budeme dřevní hmotu pouţívat k vytápění vlastních prostor. V budoucnu uvaţuji o rozšíření sortimentu. Chtěla bych se zaměřit na výrobu masivních plotovek pro výstavbu oplocení a ekologických dřevěných briket Výrobní plán Skládá se z několika dílčích plánů, mezi které patří plán výrobní kapacity, plán spotřeby základních surovin a z plánu personálního zabezpečení výroby. Výrobní proces bude zajišťován ve dvousměnném provozu, abychom co moţná nejvíce naplnili výrobní kapacity. V případě velkého zájmu zákazníků o naše výrobky přejdeme na třísměnný provoz. K uskladnění hotových výrobků vyuţiji skladovací halu nacházející se v Hradecké ulici v objektu firmy. Plán spotřeby základních surovin Podnik K-Lain, s.r.o. bude část výroby realizovat prostřednictvím subdodávek. Od společnosti Timko, s.r.o. budeme odebírat parketové přířezy ve třech jakostních třídách, ze kterých chceme vyrábět dřevěné podlahové parkety. Tuto firmu jsem vybrala z toho důvodu, ţe nabízí své výrobky za příznivé ceny a ve vysoké kvalitě. Velkou výhodou je pro nás dostupná lokalita podniku, který se nachází v Jičíně v Konecchlumského ulici, tudíţ nám odpadají vysoké náklady na dopravu. Sluţeb subdodavatele vyuţiji z toho důvodu, ţe vlastní výroba přířezů by pro nás byla nákladnější. Jelikoţ v prvním roce neuvaţujeme o rozšíření sortimentu a nabízení parketových přířezů, z hlediska nákladovosti se nám nevyplatí tuto surovinu zpracovávat. Pojistná zásoba masivních dřevěných parketových přířezů činí 10 %.

16 Plán výrobní kapacity Společnost pouţívá k provozu výrobního oddělení čtyři automatické linky výrobu podlahových parket italské značky A. Costa, které zajišťují vyšší kvalitu. na Tabulka č. 1 Vyuţití výrobních kapacit linky A. Costa Čtvrtletí Využití výrobní kapacity 1. čtvrtletí 50 % 2. čtvrtletí 70 % 3. čtvrtletí 80 % 4. čtvrtletí 100 % Plán personálního zabezpečení výroby Při obsluze výrobní linky v jedné směně je zapotřebí operátora a pracovníka, který ostatní střídá v případě potřeby. Mistr se zabývá rozdělením pracovních úkonů, zajišťuje a kontroluje chod výrobního procesu. Za sklad jsou odpovědni dva skladníci. Jejich náplň práce tvoří evidence zásob a výrobků, zásobování výroby přířezy, odvoz vyrobených produktů z parketárny a výdej hotových výrobků zákazníkům Marketingový plán Propagace Firma K-Lain, s.r.o. se bude snaţit, aby veřejnost získala povědomí o podniku a jeho produktech. Cílem propagace je seznámit cílovou skupinu s jejími výrobky a přesvědčit ji o nákupu. K získání zákazníků vyuţiji inzerce v tisku, prezentace na Internetu, představení vyráběného sortimentu na veletrzích a výstavách. Zákazníky se pokusím získat prostřednictvím kvality nabízených výrobků, ceny a individuálního přístupu k zákazníkům. Cenová strategie Cena představuje důleţitý prvek konkurenčního boje na trhu. Ceny výrobků stanovím úměrně k dané lokalitě, kde se produkty nabízejí a budou se odvíjet od výrobních nákladů a cen konkurence. Ceny nabízených výrobků firma stanovila niţší neţ konkurence, při zachování kvality. Ceník masivních podlahových vlysů je uveden v příloze E.

17 Věrným odběratelům poskytneme 10% slevu z celkové hodnoty nákupu a v případě provedení platby v hotovosti nebo zaplacení faktury před lhůtou splatnosti nabízíme 5% sráţku z prodejní ceny. Strategie odbytu Své výrobky bude firma K-Lain, s.r.o. nabízet přímo konečným zákazníkům bez jakéhokoliv mezičlánku. Z hlediska distribučních kanálů vyuţijeme přímý marketing. Zákazník bude na výrobky upozorněn prostřednictvím médií (inzerce v místním tisku, internetové stránky, veletrţní výstavy a propagační letáky). Analýza konkurence K provedení průzkumu konkurenčního prostředí nebudu vyuţívat sluţeb agentur, které se poskytováním takovýchto průzkumů zabývají, ale průzkum provedu zcela sama prostřednictvím internetových stránek a osobních návštěv v podnicích. Zaměřím se na obchodní společnosti, které podnikají v oboru dřevařské a stavebně truhlářské výroby v oblasti Jičínska, abych zjistila, jak velkou a silnou konkurenci mohu očekávat a zda se na trhu ještě vyskytuje místo pro zaloţení podniku na výrobu dřevěných parket. Ke zjišťování údajů o konkurenci vyuţiji metodu sledování výrobků a sluţeb. Abych mohla metodu provést, nakoupím produkty konkurence, u kterých budu zkoumat způsob provedení výrobku, kvalitu, vlastnosti, postup výroby, vyuţité technologie při výrobě a odhadované výrobní náklady. Mým úkolem bude prozkoumat, jakým způsobem ostatní podniky propagují své výrobky a jaké vyuţívají distribuční kanály pro odbyt výrobků. Prostuduji reklamní a nabídkové materiály konkurentů. Nestačí jen sledovat stávající konkurenci v teritoriu, ve kterém chce moje firma působit, nýbrţ je nezbytné vyhledávat konkurenci chystající se teprve do stejné oblasti proniknout. Velkým přínosem pro mě byla osobní návštěva jednotlivých podniků, kde mi sestavili předběţnou kalkulaci vybraných výrobků a také jsem měla moţnost získat informace o sluţbách, které nabízejí svým zákazníkům. Na Jičínsku podniká v oboru dřevařské a stavební výroby malé mnoţství drobných podnikatelů, kteří se liší od firmy K-Lain, s.r.o. sortimentem nabízených výrobků a vyššími cenami. Z tohoto důvodu by nám neměli příliš konkurovat.

18 Rozpočet na marketingové aktivity Společnost K-Lain, s.r.o. se rozhodla nabízet masivní parkety. Následující tabulka uvádí plánované náklady na marketingové aktivity. Tabulka č. 2 Rozpočet nákladů na marketingové aktivity Druh nákladu Cena/ks v Kč Počet ks Cena celkem v Kč Internetové stránky Inzerce v místním tisku Reklamní leták Prezentace na veletrzích a výstavách Organizační plán Management společnosti K-Lain, s.r.o. tvoří zakladatelka disponující zkušenostmi v provozování podnikatelské činnosti. Zakladatelka si v současné době rozšiřuje vzdělání na Vysoké škole finanční a správní v Praze v oboru Řízení podniku a podnikové finance. Ve firmě Benko, s.r.o. absolvovala čtyřletou praxi na pozici obchodního ředitele. Podnik plánuje zaměstnávat celkem osmnáct zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Vedením společnosti bude pověřen generální ředitel. Chod výrobního, obchodního a účetního oddělení budou zajišťovat tři pracovníci ve vedoucích funkcích. Pozici účetního bude vykonávat jediný zaměstnanec. Společnost K-Lain, s.r.o. zaměstná dva pracovníky na pozici vrátného. Ostatní pracovníci budou pracovat na pozicích skladníka, operátora a na dělnických pozicích. Jedna osoba bude přijata k vykonávání úklidových prací a další k zajištění chodu závodní jídelny na základě dohody o pracovní činnosti Hodnocení rizik Domnívám se, ţe pro moji firmu budou největší rizika představovat příliv nové konkurence, zvýšení cen surovin, sníţení koupěschopnosti a technologický vývoj. S přistoupením nových firem do odvětví bych chtěla bojovat pomocí zvýšení kvality nabízených výrobků, rozšířením sortimentu, poskytováním řady výhod při odběru

19 zboţí. Při zvýšení cen výrobních surovin bych uvaţovala o volbě jiného dodavatele, prodávajícího své výrobky za niţší cenu, samozřejmě při zachování kvality. Pokud dojde k poklesu koupěschopnosti u odběratelů, snaţila bych se více přizpůsobit jejich přáním a potřebám. V dnešní době dochází k nepřetrţitému zdokonalování technologií, proto budu usilovat o neustálé zlepšování výrobních metod a postupů prostřednictvím výkonnějších a modernějších výrobních strojů Finanční plán Finanční plán prokazuje reálnost mého podnikatelského záměru z finančního hlediska. Konkretizuje potřebu finančních prostředků na nákup nezbytně nutných strojů, vybavení a zařízení, bez kterých se při zahajování podnikatelské činnosti neobejdu. Zároveň potvrzuje, zda budu schopna pokrýt veškeré náklady související s podnikáním a dosáhnout zisku. Zahajovací rozvaha Kaţdá účetní jednotka sestavuje zahajovací rozvahu při vzniku podniku. Zakladatel vloţil do společnosti základní kapitál ve formě pozemku ve výši 1 mil. Kč. Součást zahajovací rozvahy mohou tvořit zřizovací výdaje za předpokladu, ţe jejich výše činí více neţ 60 tis. Kč, tudíţ se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek. Jelikoţ částka zřizovacích výdajů v našem případě nesplňuje výši pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, budou tyto výdaje účtovány do nákladů po vzniku společnosti. Zahajovací rozvaha je znázorněna v následující tabulce. Tabulka č. 3 Zahajovací rozvaha Aktiva Kč Pasiva Kč Stavby Základní kapitál Pozemky Vklady nad rámec základního kapitálu Samostatné movité věci a soubory Cizí kapitál movitých věcí Zásoby A P

20 Zřizovací výdaje: Správní poplatky Právnické sluţby Cestovné Celkem Kč Kč Kč Kč Aktiva Převáţnou většinu dlouhodobého majetku tvoří budovy, pozemky, výrobní stroje a vybavení budov. Výrobní zařízení představuje především automatická linka slouţící k výrobě parketových vlysů s perem a dráţkou. Dále zahrnují manipulační techniku (vysokozdviţné vozíky). Zásoby (materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky, zboţí), pohledávky a krátkodobý finanční majetek zařadíme do oběţného majetku. Pasiva Pasiva jsou tvořena vlastním kapitálem, cizími zdroji a ostatními pasivy. 2.3 Zakladatelský rozpočet Zakladatelský rozpočet spočívá ve specifikaci finančních prostředků nezbytných pro zahájení podnikatelské činnosti a následného běţného financování k zajištění chodu celé společnosti Rozpočet potřeby startovního kapitálu Finanční prostředky nutné k založení firmy Zaloţení společnosti s sebou přináší řadu finančních výdajů, mezi které se řadí základní kapitál, poplatek za vydání výpisu z rejstříku trestů, poplatek za získání ţivnostenského oprávnění, úřední ověření listin, poplatek za zápis do obchodního rejstříku, vedení účtu. Dalšími výdaji mohou být výdaje na zřízení webových stránek, propagační materiály. Nutné finanční prostředky k zaloţení podniku zobrazuje následující tabulka

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více