Zahájení podnikatelské činnosti. Stádia zahájení podnikatelské činnosti, reţimy financování a finanční rozpočty 38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahájení podnikatelské činnosti. Stádia zahájení podnikatelské činnosti, reţimy financování a finanční rozpočty 38"

Transkript

1 Teoretická část vybrané části 1.7 Zakladatelský rozpočet Úkolem zakladatelského rozpočtu je specifikovat a kvantifikovat finanční prostředky potřebné k zahájení podnikání. Zahájení podnikatelské činnosti můţeme rozdělit do několika stádií zaloţení firmy, zahájení podnikatelské činnosti, stabilizace podnikatelské činnosti. Těmto stádiím odpovídá reţim financování ze startovního kapitálu a reţim běţného financování. 37 Založení firmy Zahájení podnikatelské činnosti Stabilizace podnikatelské činnosti Režim financování ze startovního kapitálu Režim běžného financování Rozpočet potřeby startovního kapitálu Rozpočet výnosů, nákladů a zisku Stádia zahájení podnikatelské činnosti, reţimy financování a finanční rozpočty Rozpočet potřeby startovního kapitálu Náklady při zahájení podnikatelské činnosti podstatně převyšují výnosy. Vykazování ztráty při zahájení podnikání není nic neobvyklého. Ovšem ztrátu je nutné řídit a financovat. Rizika je moţné minimalizovat zejména přesným odhadem potřeb finančních prostředků a zajištěním potřebné výše zdrojů financování. 39 Propočet potřebné výše finančních prostředků, které budou nutné k zahájení podnikatelské činnosti, lze rozdělit do čtyř skupin: Finanční prostředky nutné k založení firmy Zaloţení firmy vyţaduje sloţení základního kapitálu, poplatky za vydání ţivnostenských listů, poplatky za výpis z rejstříku trestů, ověření listin, poplatek za zápis do obchodního rejstříku. 37 VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktual. a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktual. a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktual. a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s. 96

2 Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Tato rozpočtová poloţka představuje s ohledem na svou velikost i finanční dopady do budoucnosti závaţný rozhodovací krok. Týká se nákupu pozemků, budov, technického vybavení, administrativního zabezpečení podnikání apod. Je moţné, ţe část těchto prostředků potenciální podnikatel vlastní, jinak se musí rozhodnout, jaký rozsah těchto prostředků s ohledem na zamýšlený předmět a rozsah podnikání bude potřebovat a jakým způsobem si je opatří zda je nakoupí nebo si je pronajme, pořídí na leasing. Finanční prostředky vložené do nákupu oběžného majetku Sloţitější je určení výše oběţného majetku potřebné mnoţství surovin a materiálu, resp. zásob zboţí. Pravděpodobně bude v propočtech nutné uvaţovat s pojistnými zásobami pro případ různých výkyvů. Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti Běţný chod firmy se neobejde bez profinancování provozních nákladů mezd zaměstnanců, nákladů na energie, vodu, telekomunikační sluţby, dopravu, běţnou údrţbu, proškolení pracovníků z bezpečnosti práce a poţární ochrany, pojištění, propagační kampaně Režim běžného financování Vedle stanovení finančních prostředků nezbytných k zaloţení podniku a zahájení podnikatelské činnosti je nutné naplánovat předpokládané výnosy, náklady a výsledek hospodaření v jednotlivých letech. Zjistí se, zda a kdy bude firma schopna vykazovat zisk a jaká bude výše zisku. Na základě těchto propočtů je moţné odpovědět na otázku, zda a za jak dlouhou dobu firma splatí cizí zdroje. Dále se doporučuje sestavit plán příjmů a výdajů VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha : Grada, 2008, s. 97

3 1.8 Podnikatelský plán Podnikatelský plán představuje základní dokument zpracovaný podnikatelem, který vám pomůţe definovat cíle podnikatelské činnosti a způsoby jejich dosaţení. Podnikatelský plán je písemný materiál popisující všechny podstatné vnější a vnitřní faktory, které souvisejí se zaloţením a rozběhem vašeho nového podniku. 42 Podnikatelský plán slouţí uvnitř firmy jako plánovací nástroj, podklad pro rozhodovací proces, nástroj kontroly v případech, kdy podnikatel společnost zakládá a kdy firma stojí před výraznými změnami, které mohou mít dlouhodobé důsledky na její chod. Externí subjekty analyzují na základě podnikatelského plánu schopnost firmy realizovat podnikatelský projekt, získat podnikatelskou podporu (např. od banky, či jiného investora) Struktura podnikatelského plánu Doba zpracování podnikatelského plánu je závislá na znalostech zkušenostech podnikatele, který jej zpracovává. Strukturu podnikatelského plánu tvoří: Titulní strana Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu, obvykle by zde měly být uvedeny skutečnosti jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a spojení na ně, popis společnosti a povaha podnikání, způsob financování a jeho struktura. Průzkum trhu Průzkum trhu je velice důleţitý pro kaţdou firmu bez ohledu na její velikost, protoţe je neodmyslitelnou součástí marketingového systému a východiskem pro nasazení marketingových nástrojů. Trh je příliš velký a neznámý, aby bylo moţné spolehnout se pouze na cit. Kromě toho, kdo není informovaný o posledním vývoji trhu, je předstiţen konkurencí. Průzkum trhu můţe dát podnikateli odpověď na tyto otázky: Co vyrábět, resp. jaké sluţby poskytovat? Kolik vyrábět, v jaké kvalitě, sortimentu, jak z hlediska krátkodobého, tak i dlouhodobého? 42 KORÁB, V.; MIHALISKO M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, 2005, s KORÁB, V.; MIHALISKO M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, 2005, s. 60

4 Na jaké trhy, trţní segmenty se zaměřit (komu a kde prodávat)? Za jaké ceny a jakými odbytovými cestami prodávat? Kdo jsou jeho rozhodující konkurenti a jaká je jejich charakteristika? Analýza odvětví V této části je nutné zohlednit celou řadu faktorů. Patří sem zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni významní konkurenti včetně jejich silných a slabých stránek i moţností, jak by mohli negativně ovlivnit trţní úspěch nového podniku. Dále je nutné detailně analyzovat odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků, uvést by se měly i předpovědi vydávané v rámci odvětví nebo vládními orgány. A v neposlední řadě je nutné analyzovat zákazníky, na základě provedení segmentace trhu by měl být vytipován cílový trh pro nový podnik. Popis podniku V této části podnikatelského plánu by měl být uveden podrobný popis nového podniku, aby byla potencionálnímu investorovi zprostředkována představa o jeho velikosti a záběru. Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: výrobky nebo sluţby, umístění/lokalita a velikost podniku, přehled personálu podniku/organizační a funkční schéma, veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, průprava podnikatele znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. Výrobní plán Ve výrobním plánu by měl být zachycen celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část výroby formou subdodávek, měli by v plánu být uvedeni subdodavatelé včetně důvodu výběru. Dále je nutné uvést informace o nákladech a uzavřených smlouvách. Pokud bude celou nebo část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis závodu, strojů a zařízení, které budou zapotřebí, dále také pouţívané materiály a jejich dodavatelé.

5 Marketingový plán Objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby distribuovány, oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněţ odhady objemu produkce nebo sluţeb, ze kterých lze odvodit odhad rentability nového podniku. Marketingový plán bývá často potencionálními investory povaţován za nejdůleţitější součást zajištění úspěchu nového podniku. Organizační plán V této kapitole je popsána forma vlastnictví nového podniku. V případě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu a dále potom dle příslušné právní formy údaje o obchodních podílech, atd. Dále je zde shrnuta celá organizace činností uvnitř podniku. Hodnocení rizik Je důleţité, aby byl podnikatel schopen rozpoznat rizika a připravit si účinnou strategii k jejich zvládnutí. Největší rizika mohou plynout z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manaţerského týmu nebo technologického vývoje Finanční plán Určuje objemy investic, které nový podnik potřebuje a ukazuje, nakolik ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek je. Finanční plán se zabývá třemi nejdůleţitějšími oblastmi, jimiţ jsou: předpoklad příslušných příjmů a výdajů. Jsou zde zahrnuty očekávané trţby a kalkulované náklady, vývoj hotovostních toků (Cash flow), odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku k určitému datu. 44 "Finanční plánování si klade za úkol stanovit finanční cíle podniku a především určit prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. Finanční plánování by mělo vytvářet předpoklad pro zajištění finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability podniku KORÁB, V.; MIHALISKO M. Založení a řízení společnosti. Brno : Computer Press, 2005, s

6 2 Aplikační část Součástí praktické části bude aplikace získaných informací, poznatků z teoretické části do praxe. Hlavním důvodem, proč jsem si vybrala téma zaloţení společnosti s ručením omezeným, je rozšíření znalostí v oblasti podnikání. V aplikační části uvedu postup zaloţení společnosti s ručením omezeným, předmětem podnikání je výroba pilařská a stavebně truhlářská. Součást zaloţení společnosti představuje uzavření a podepsání zakladatelské listiny a získání ţivnostenského oprávnění. Dále charakterizuji návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. V této části také provedu realizaci podnikatelského plánu, který zahrnuje průzkum konkurenčního prostředí, analýzu odvětví, výrobní, marketingový, organizační a finanční plán. Na závěr zpracuji zakladatelský rozpočet. 2.1 Založení společnosti s ručením omezeným V této kapitole se pokusím poskytnout návod začínajícím podnikatelům, jak postupovat při zakládání společnosti s ručením omezeným. Mým úkolem bude popsat jednotlivé kroky od sepsání zakladatelské listiny přes získání ţivnostenského oprávnění, splacení vkladů, návrh na zápis do obchodního rejstříku aţ po vznik společnosti s ručením omezeným a registraci u příslušného správce daně Charakteristika společnosti Předmět činnosti společnosti K-Lain, s.r.o. tvoří zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků. Tato firma má v úmyslu se zabývat výrobou masivních podlahových parket, které se vyrábí z listnatých dřevin. Dřevěné parkety lze vyuţít v domácnostech, restauracích, tělocvičnách, reprezentativních prostorech a jsou také vhodné do průmyslových interiérů. Dřevěné parketové 45 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 131

7 podlahy jsou vhodné díky své nenáročnosti astmatiky. na údrţbu pro alergiky a Uzavření a podepsání zakladatelské listiny Předpokladem pro zaloţení společnosti s ručením omezeným je sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Dle 57 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, musí být společenská smlouva i zakladatelská listina uzavřena formou notářského zápisu. Jelikoţ společnost K-Lain, s.r.o. zakládám pouze sama, v příloze A uvádím zakladatelskou listinu Prohlášení správce vkladu, vklad základního kapitálu Způsob splacení vkladů stanoví zakladatelská listina. Jelikoţ je společnost K-Lain, s.r.o. zakládána jedním zakladatelem, musí být při zápisu do obchodního rejstříku základní kapitál zcela splacen. Vklad základního kapitálu bude představovat pozemek. Pro nakládání s penězi zřídím bankovní účet pro podnikatele v bance GE Money, protoţe nabízejí podnikatelský účet Genius Business Silver za velmi příznivý poplatek za vedení účtu a řadu výhod pro podnikatele. K ţádosti o zřízení běţného účtu banka vyţaduje předloţit občanský průkaz osoby oprávněné jednat za firmu a výpis z obchodního rejstříku, případně zakladatelskou listinu. Banka k vydání potvrzení o sloţení vkladu vyţaduje předloţení zakladatelské listiny. Tento dokument je poţadován při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku Získání živnostenského oprávnění Společnost K-Lain, s.r.o. má v úmyslu vyrábět dřevěné masivní podlahové parkety, tudíţ se dle 25 odst. 2 přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání jedná o ohlašovací ţivnost volnou. Abych mohla získat ţivnostenské oprávnění, musím splňovat všeobecné podmínky pro získání ţivnostenského oprávnění dle 6 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání. Jedná se o minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

8 Provozování ţivnosti volné nevyţaduje prokázání odborné způsobilosti. K ţádosti o ohlášení ţivnosti volné musí být v mém případě doloţeny tyto doklady: 1. dle 46 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání a) výpis z rejstříku trestů, který prokazuje, ţe neexistuje překáţka provozování ţivnosti podle 8 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (právnické osobě nesmí být soudem nebo státním orgánem uloţen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování ţivnosti v oboru nebo příbuzném oboru), výpis nesmí být starší tří měsíců, b) prohlášení odpovědného zástupce, ţe souhlasí s ustanovením do funkce a převzetím veškerých povinností, c) doklad o tom, ţe zakladatel nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky, d) doklad o tom, ţe právnická osoba byla zřízena nebo zaloţena, pokud se nezapisuje do obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, ţe právnická osoba je zapsána do obchodního rejstříku či obdobného rejstříku, pokud jiţ byl zápis proveden, výpis z obchodního rejstříku či obdobného rejstříku nesmí být starší tří měsíců, e) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichţ má firma své sídlo. Správní poplatek za jednu ohlašovací ţivnost činí Kč a bude uhrazen poštovní poukázkou a ústřiţek o zaplacení musí být předloţen při ohlášení ţivnosti. Formulář pro Ohlášení ţivnosti volné je uveden v příloze B. Podání žádosti o výpis z rejstříku trestů Ţádost o výpis z rejstříku trestů budu podávat na Městském úřadě v Jičíně, který bezplatně ověří totoţnost ţadatele a správnost údajů uvedených v písemné ţádosti. K podání ţádosti je zapotřebí zakoupit kolkovou známku ve výši 100 Kč.

9 2.1.5 Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku Vzniku společnosti K-Lain, s.r.o. předchází podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Podle 62 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník musí být návrh na zápis do obchodního rejstříku podán do 90 dnů od data zaloţení společnosti, tj. od okamţiku sepsání zakladatelské listiny. Návrh na zápis do obchodního rejstříku bude podán u Krajského soudu v Hradci Králové. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku podaný na formuláři s úředně ověřeným podpisem zahrnuje prvozápis nového subjektu do rejstříku, návrh na přidání nových údajů k jiţ zapsanému subjektu, návrh na změnu údajů u zapsaného subjektu a návrh na výmaz některých údajů u zapsaného subjektu. Společně s návrhem musím doloţit: a) zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu ve dvojím vyhotovení, případně jeden stejnopis notářského zápisu a jeho kopii, b) prohlášení správce vkladu o výši splacení vkladu zakladatele c) ţivnostenské oprávnění na činnost zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, d) výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, ve kterých má společnost své sídlo, e) čestné prohlášení jednatele a podpisový vzor, f) výpis z rejstříku trestů jednatele ne starší 3 měsíců, g) doklad o splnění vkladové povinnosti zakladatele Kristýny Lainové Za první zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku jsem povinna uhradit soudní poplatek ve výši Kč (viz poloţka 11 přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Společnost K-Lain, s.r.o. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a k tomuto dni má povinnost vést podvojné účetnictví, které je řízeno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Účetní jednotka musí v tento den otevřít účetní knihy a sestavit směrnou účtovou osnovu.

10 2.1.6 Registrace plátce daně Podle 125 odst. 1 daňového řádu je daňový subjekt, který obdrţí povolení nebo získá oprávnění k vykonávání podnikatelské činnosti, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíţ výsledky jsou předmětem daně, povinen podat do 30 dnů přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně jako poplatník daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční a daně z nemovitosti, případně u správy sociálního zabezpečení a dalších institucí. Finanční úřad v Jičíně, u kterého bude přihlášení k registraci podáno, přidělí podle sídla společnosti daňové identifikační číslo a vystaví osvědčení o registraci. Registrace k daním bude podána prostřednictvím Jednotného registračního formuláře. Povinnost registrace u České správy sociálního zabezpečení vzniká zaměstnavateli uzavřením pracovní smlouvy s prvním zaměstnancem. Jelikoţ uvaţuji pracovat na pozici generálního ředitele, musím zaregistrovat také sebe. Jako zaměstnavatel jsem povinna do 8 dnů od přijetí zaměstnance do pracovního poměru provést registraci. Registraci provedu prostřednictvím systému, který se nazývá Veřejné rozhraní pro e Podání (VREP). Zaměstnavatel dokládá k formuláři pro registraci u správy sociálního zabezpečení výpis z obchodního rejstříku. K přihlášce zaměstnance k registraci je zaměstnavatel povinen přiloţit kopii pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti a kopii zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele.v případě, ţe zaměstnanec nastupuje do svého prvního zaměstnání, vyţaduje správa sociálního zabezpečení předloţit kopii vysvědčení o dosaţeném vzdělání.

11 2.2 Realizace podnikatelského plánu Podnikatelský plán by měl slouţit jako pomocník v prvních letech provozování podnikatelské činnosti. Mezi hlavní cíle, kterých bych chtěla v rámci podnikatelského plánování dosáhnout, patří především odhadnutí budoucího vývoje podniku, zjištění, zda budu schopna pokrýt veškeré náklady na provoz firmy a vykazovat zisk. Dále se pokusím odhalit, v čem spočívají konkurenční výhody ostatních firem a jak získávají své zákazníky. Mým úkolem bude sestavit takový plán, který budu schopna zrealizovat a jehoţ prostřednictvím dosáhnu vytyčených cílů Průzkum trhu Průzkum spočívá ve shromaţďování a zpracování informací a údajů o trhu. Jedním z cílů mého průzkumu bylo zjistit, kolik firem provozuje podnikatelskou činnost, ve které chceme začít podnikat. Tím zjistíme, jak vysoká je konkurence. Na základě vyplněných dotazníků od pětiset respondentů jsem získala informace o spotřebním chování zákazníků, sortimentu, který by zákazníci nejvíce uvítali, poţadovaných cenách za výrobky, kvalitě a doplňkových sluţbách. Dalším cílem bylo zjistit, jaká reklama nejvíce působí na zákazníky a ovlivňuje jejich chování. Dotazník týkající se prokázání zájmu o naše výrobky je k nahlédnutí v příloze C Výsledky průzkumu trhu Dle údajů k ČSÚ jsem zjistila, ţe v okrese Jičín se zabývá zpracováním dřeva, výrobou dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 401 ekonomických subjektů. Na základě provedeného průzkumu trhu jsem došla k závěru, ţe by o naše výrobky projevili největší zájem obchodní řetězce a ţivnostníci, kteří se zaobírají pokládkou parket. Zákazníci vyţadují vysokou kvalitu výrobků. Více neţ polovina respondentů by byla ochotna zaplatit za 1 m 2 podlahové krytiny cenu v rozmezí Kč. Většina dotázaných neuvaţuje o vyuţití naší dopravy, z tohoto důvodu nebudeme dopravu zboţí poskytovat. Reklama na Internetu a v tisku zaujme 75 %

12 oslovených a zbylých 25 % tvoří televizní reklama a rozhlas, proto se nejvíce zaměřím na získávání zákazníků prostřednictvím reklamy na Internetu a v místním tisku a časopisech Analýza odvětví Součást analýzy odvětví tvoří analýza konkurenčního prostředí, zahrnující rozbor moţných konkurentů. U konkurentů se chci zabývat tím, jakým způsobem by mohli ovlivňovat úspěch naší firmy. Dále bych chtěla zjistit, jakým způsobem konkurenční firmy získávají své zákazníky, jak propagují své výrobky, jaké poskytují sluţby. V neposlední řadě musím provést analýzu zákazníků, jejíţ součástí je segmentace trhu. Informace o subjektech podnikajících ve stejné oboru V této oblasti podniká mnoho stavebních firem a drobných ţivnostníků, kteří by mohli vyuţít naše produkty k provozování své činnosti a stát se tak našimi odběrateli. V okolí Jičínska nemá naše firma, co se týká sortimentu, který chce nabízet, a cen, za které bude své výrobky poskytovat téměř ţádnou konkurenci. Většina podnikatelských subjektů se zaměřuje spíše na opracování kulatiny. Proto by nemělo být těţké vstoupit na trh a získat zákazníky. SWOT analýza naší firmy Cílem SWOT analýzy je zjištění, co patří mezi silné a slabé stránky podniku a jaké má podnik příleţitosti a hrozby do budoucna. Tato analýza mi pomůţe zjistit, v čem by mohla být má firma silnější oproti ostatním konkurentům a zároveň odhalit slabé stránky a hrozby, které se budu snaţit přeměnit na silné stránky a příleţitosti.

13 Silné stránky Vysoká kvalita výrobků Příznivé ceny Individuální přístup ke klientům Vyhovění přáním zákazníka Umístění podniku Sídlo provozovny ve vlastních prostorách Dlouholetá záruka Slabé stránky Malé povědomí u klientů Neznalost oboru Příležitosti Rozšíření sortimentu Vývoz mimo ČR Ekologičtější výroba Získání dobré pověsti podniku Hrozby Příliv konkurence Zvýšení daní Zvýšení cen surovin Analýza zákazníků V praxi není moţné vypracovat samostatný marketingový program pro kaţdého člověka a přizpůsobit mu svoje produkty. Je nutné najít skupiny spotřebitelů, které mají stejné či podobné potřeby a spotřební chování. Na základě provedeného průzkumu trhu jsem zjistila, ţe o mé výrobky jeví zájem převáţně v oblasti Jičínska stavební firmy, drobní ţivnostníci, kteří se zabývají pokládkou parket, obchodní řetězce a běţní občané. Z tohoto důvodu bych chtěla nabízený sortiment dřevěných parket přizpůsobit těmto zákazníkům Popis podniku Obchodní firma: K-Lain, s.r.o. Sídlo: Hradecká 1614, JIČÍN Telefon, fax: Obor podnikání: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků IČ: DIČ: CZ

14 Zaloţení společnosti: Vlastníci (společníci): Kristýna Lainová Základní kapitál: Kč zapsaný do obchodního rejstříku v den vzniku společnosti Podnikatelský subjekt vede podvojné účetnictví a je plátcem daně z přidané hodnoty. Firma bude k podnikání vyuţívat prostory v Hradecké ulici v Jičíně, které jsou jejím majetkem. Právní formou společnosti je společnost s ručením omezeným, základní kapitál je tvořen peněţitým vkladem společníka v následujícím poměru: Kristýna Lainová, vklad dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 mil. Kč, obchodní podíl 100 %. Předmět činnosti tvoří zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků. Firma K-Lain, s.r.o. odebírá parketové přířezy, z dřevní hmoty vyrábí masivní podlahové parkety, které jsou vhodné k vyuţití v bytových i průmyslových interiérech. Dřevěné podlahy představují nejvyšší komfort bydlení a zároveň patří k nejpraktičtějším podlahovým krytinám. V posledních letech si podlahy ze dřeva získaly velké mnoţství příznivců. Stále více zákazníků upřednostňuje masivní parkety před plovoucími podlahami nebo PVC. Další přednost tvoří schopnost absorpce a uvolňování vzdušné vlhkosti, čímţ dokáţou zajistit stabilní klima v interiéru a tím pádem nedochází k elektrostatickým výbojům oproti syntetickým podlahám. Firma K-Lain, s.r.o. je pravidelně zásobována domácí dřevní surovinou v potřebném mnoţství zajišťující i náročnou výrobu. Zaručujeme vysokou kvalitu svých výrobků. Podnik disponuje technologickým zařízením pro výrobu parket, výrobní halou, skladovacími prostory pro hotové výrobky a mechanizací. Zpracováváme dřeviny: dub, buk, akát, jasan, habr, javor, ze kterých vyrábíme dřevěné parkety v tomto sortimentu: Parketové vlysy s perem a dráţkou Masivní parketové vlysy s perem a dráţkou jsou určeny ke zhotovení vlysových podlah nebo podlahových dílců. Parketové vlysy jsou dodávány čtyřstranně hoblované s bočním a čelním perem a dráţkou, vyrobené z dřevin dub,

15 buk, jasan, habr, červený dub a akát, vytříděné do třech jakostních tříd podle vzhledových vad určených ČSN (suky, dřeň, jádro, běl, atd.). Firma K-Lain, s.r.o. Vám nabízí dřevěné parkety s moderními nadčasovými dekory i s klasickou povrchovou úpravou, které jsou vţdy vyráběny pomocí nejmodernějších technologií. Dřevěné parkety jsou lisovány z přírodních dřevin tak, aby byla zachována jejich tvarová stálost. Mezi parketami se poté netvoří mezery. Rozměry řeziva a třídění do jakostních tříd vychází z platných ČSN, nebo z předem zadaných podmínek a poţadavků zákazníka. Vzorník masivních podlahových parket je uveden v příloze D. Pro zvýšení vyuţití dřevní hmoty z odpadu budeme dřevní hmotu pouţívat k vytápění vlastních prostor. V budoucnu uvaţuji o rozšíření sortimentu. Chtěla bych se zaměřit na výrobu masivních plotovek pro výstavbu oplocení a ekologických dřevěných briket Výrobní plán Skládá se z několika dílčích plánů, mezi které patří plán výrobní kapacity, plán spotřeby základních surovin a z plánu personálního zabezpečení výroby. Výrobní proces bude zajišťován ve dvousměnném provozu, abychom co moţná nejvíce naplnili výrobní kapacity. V případě velkého zájmu zákazníků o naše výrobky přejdeme na třísměnný provoz. K uskladnění hotových výrobků vyuţiji skladovací halu nacházející se v Hradecké ulici v objektu firmy. Plán spotřeby základních surovin Podnik K-Lain, s.r.o. bude část výroby realizovat prostřednictvím subdodávek. Od společnosti Timko, s.r.o. budeme odebírat parketové přířezy ve třech jakostních třídách, ze kterých chceme vyrábět dřevěné podlahové parkety. Tuto firmu jsem vybrala z toho důvodu, ţe nabízí své výrobky za příznivé ceny a ve vysoké kvalitě. Velkou výhodou je pro nás dostupná lokalita podniku, který se nachází v Jičíně v Konecchlumského ulici, tudíţ nám odpadají vysoké náklady na dopravu. Sluţeb subdodavatele vyuţiji z toho důvodu, ţe vlastní výroba přířezů by pro nás byla nákladnější. Jelikoţ v prvním roce neuvaţujeme o rozšíření sortimentu a nabízení parketových přířezů, z hlediska nákladovosti se nám nevyplatí tuto surovinu zpracovávat. Pojistná zásoba masivních dřevěných parketových přířezů činí 10 %.

16 Plán výrobní kapacity Společnost pouţívá k provozu výrobního oddělení čtyři automatické linky výrobu podlahových parket italské značky A. Costa, které zajišťují vyšší kvalitu. na Tabulka č. 1 Vyuţití výrobních kapacit linky A. Costa Čtvrtletí Využití výrobní kapacity 1. čtvrtletí 50 % 2. čtvrtletí 70 % 3. čtvrtletí 80 % 4. čtvrtletí 100 % Plán personálního zabezpečení výroby Při obsluze výrobní linky v jedné směně je zapotřebí operátora a pracovníka, který ostatní střídá v případě potřeby. Mistr se zabývá rozdělením pracovních úkonů, zajišťuje a kontroluje chod výrobního procesu. Za sklad jsou odpovědni dva skladníci. Jejich náplň práce tvoří evidence zásob a výrobků, zásobování výroby přířezy, odvoz vyrobených produktů z parketárny a výdej hotových výrobků zákazníkům Marketingový plán Propagace Firma K-Lain, s.r.o. se bude snaţit, aby veřejnost získala povědomí o podniku a jeho produktech. Cílem propagace je seznámit cílovou skupinu s jejími výrobky a přesvědčit ji o nákupu. K získání zákazníků vyuţiji inzerce v tisku, prezentace na Internetu, představení vyráběného sortimentu na veletrzích a výstavách. Zákazníky se pokusím získat prostřednictvím kvality nabízených výrobků, ceny a individuálního přístupu k zákazníkům. Cenová strategie Cena představuje důleţitý prvek konkurenčního boje na trhu. Ceny výrobků stanovím úměrně k dané lokalitě, kde se produkty nabízejí a budou se odvíjet od výrobních nákladů a cen konkurence. Ceny nabízených výrobků firma stanovila niţší neţ konkurence, při zachování kvality. Ceník masivních podlahových vlysů je uveden v příloze E.

17 Věrným odběratelům poskytneme 10% slevu z celkové hodnoty nákupu a v případě provedení platby v hotovosti nebo zaplacení faktury před lhůtou splatnosti nabízíme 5% sráţku z prodejní ceny. Strategie odbytu Své výrobky bude firma K-Lain, s.r.o. nabízet přímo konečným zákazníkům bez jakéhokoliv mezičlánku. Z hlediska distribučních kanálů vyuţijeme přímý marketing. Zákazník bude na výrobky upozorněn prostřednictvím médií (inzerce v místním tisku, internetové stránky, veletrţní výstavy a propagační letáky). Analýza konkurence K provedení průzkumu konkurenčního prostředí nebudu vyuţívat sluţeb agentur, které se poskytováním takovýchto průzkumů zabývají, ale průzkum provedu zcela sama prostřednictvím internetových stránek a osobních návštěv v podnicích. Zaměřím se na obchodní společnosti, které podnikají v oboru dřevařské a stavebně truhlářské výroby v oblasti Jičínska, abych zjistila, jak velkou a silnou konkurenci mohu očekávat a zda se na trhu ještě vyskytuje místo pro zaloţení podniku na výrobu dřevěných parket. Ke zjišťování údajů o konkurenci vyuţiji metodu sledování výrobků a sluţeb. Abych mohla metodu provést, nakoupím produkty konkurence, u kterých budu zkoumat způsob provedení výrobku, kvalitu, vlastnosti, postup výroby, vyuţité technologie při výrobě a odhadované výrobní náklady. Mým úkolem bude prozkoumat, jakým způsobem ostatní podniky propagují své výrobky a jaké vyuţívají distribuční kanály pro odbyt výrobků. Prostuduji reklamní a nabídkové materiály konkurentů. Nestačí jen sledovat stávající konkurenci v teritoriu, ve kterém chce moje firma působit, nýbrţ je nezbytné vyhledávat konkurenci chystající se teprve do stejné oblasti proniknout. Velkým přínosem pro mě byla osobní návštěva jednotlivých podniků, kde mi sestavili předběţnou kalkulaci vybraných výrobků a také jsem měla moţnost získat informace o sluţbách, které nabízejí svým zákazníkům. Na Jičínsku podniká v oboru dřevařské a stavební výroby malé mnoţství drobných podnikatelů, kteří se liší od firmy K-Lain, s.r.o. sortimentem nabízených výrobků a vyššími cenami. Z tohoto důvodu by nám neměli příliš konkurovat.

18 Rozpočet na marketingové aktivity Společnost K-Lain, s.r.o. se rozhodla nabízet masivní parkety. Následující tabulka uvádí plánované náklady na marketingové aktivity. Tabulka č. 2 Rozpočet nákladů na marketingové aktivity Druh nákladu Cena/ks v Kč Počet ks Cena celkem v Kč Internetové stránky Inzerce v místním tisku Reklamní leták Prezentace na veletrzích a výstavách Organizační plán Management společnosti K-Lain, s.r.o. tvoří zakladatelka disponující zkušenostmi v provozování podnikatelské činnosti. Zakladatelka si v současné době rozšiřuje vzdělání na Vysoké škole finanční a správní v Praze v oboru Řízení podniku a podnikové finance. Ve firmě Benko, s.r.o. absolvovala čtyřletou praxi na pozici obchodního ředitele. Podnik plánuje zaměstnávat celkem osmnáct zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Vedením společnosti bude pověřen generální ředitel. Chod výrobního, obchodního a účetního oddělení budou zajišťovat tři pracovníci ve vedoucích funkcích. Pozici účetního bude vykonávat jediný zaměstnanec. Společnost K-Lain, s.r.o. zaměstná dva pracovníky na pozici vrátného. Ostatní pracovníci budou pracovat na pozicích skladníka, operátora a na dělnických pozicích. Jedna osoba bude přijata k vykonávání úklidových prací a další k zajištění chodu závodní jídelny na základě dohody o pracovní činnosti Hodnocení rizik Domnívám se, ţe pro moji firmu budou největší rizika představovat příliv nové konkurence, zvýšení cen surovin, sníţení koupěschopnosti a technologický vývoj. S přistoupením nových firem do odvětví bych chtěla bojovat pomocí zvýšení kvality nabízených výrobků, rozšířením sortimentu, poskytováním řady výhod při odběru

19 zboţí. Při zvýšení cen výrobních surovin bych uvaţovala o volbě jiného dodavatele, prodávajícího své výrobky za niţší cenu, samozřejmě při zachování kvality. Pokud dojde k poklesu koupěschopnosti u odběratelů, snaţila bych se více přizpůsobit jejich přáním a potřebám. V dnešní době dochází k nepřetrţitému zdokonalování technologií, proto budu usilovat o neustálé zlepšování výrobních metod a postupů prostřednictvím výkonnějších a modernějších výrobních strojů Finanční plán Finanční plán prokazuje reálnost mého podnikatelského záměru z finančního hlediska. Konkretizuje potřebu finančních prostředků na nákup nezbytně nutných strojů, vybavení a zařízení, bez kterých se při zahajování podnikatelské činnosti neobejdu. Zároveň potvrzuje, zda budu schopna pokrýt veškeré náklady související s podnikáním a dosáhnout zisku. Zahajovací rozvaha Kaţdá účetní jednotka sestavuje zahajovací rozvahu při vzniku podniku. Zakladatel vloţil do společnosti základní kapitál ve formě pozemku ve výši 1 mil. Kč. Součást zahajovací rozvahy mohou tvořit zřizovací výdaje za předpokladu, ţe jejich výše činí více neţ 60 tis. Kč, tudíţ se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek. Jelikoţ částka zřizovacích výdajů v našem případě nesplňuje výši pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, budou tyto výdaje účtovány do nákladů po vzniku společnosti. Zahajovací rozvaha je znázorněna v následující tabulce. Tabulka č. 3 Zahajovací rozvaha Aktiva Kč Pasiva Kč Stavby Základní kapitál Pozemky Vklady nad rámec základního kapitálu Samostatné movité věci a soubory Cizí kapitál movitých věcí Zásoby A P

20 Zřizovací výdaje: Správní poplatky Právnické sluţby Cestovné Celkem Kč Kč Kč Kč Aktiva Převáţnou většinu dlouhodobého majetku tvoří budovy, pozemky, výrobní stroje a vybavení budov. Výrobní zařízení představuje především automatická linka slouţící k výrobě parketových vlysů s perem a dráţkou. Dále zahrnují manipulační techniku (vysokozdviţné vozíky). Zásoby (materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky, zboţí), pohledávky a krátkodobý finanční majetek zařadíme do oběţného majetku. Pasiva Pasiva jsou tvořena vlastním kapitálem, cizími zdroji a ostatními pasivy. 2.3 Zakladatelský rozpočet Zakladatelský rozpočet spočívá ve specifikaci finančních prostředků nezbytných pro zahájení podnikatelské činnosti a následného běţného financování k zajištění chodu celé společnosti Rozpočet potřeby startovního kapitálu Finanční prostředky nutné k založení firmy Zaloţení společnosti s sebou přináší řadu finančních výdajů, mezi které se řadí základní kapitál, poplatek za vydání výpisu z rejstříku trestů, poplatek za získání ţivnostenského oprávnění, úřední ověření listin, poplatek za zápis do obchodního rejstříku, vedení účtu. Dalšími výdaji mohou být výdaje na zřízení webových stránek, propagační materiály. Nutné finanční prostředky k zaloţení podniku zobrazuje následující tabulka

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Vypracovala: Vlasta Purkertová, ekonom společnosti Obsah Základní údaje o společnosti ke dni 31.12.2015 3 Údaje z účetní

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více