Broumovský zpravodaj listopad 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broumovský zpravodaj listopad 2009"

Transkript

1

2 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna :14:23

3 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz, se ovem jmenovala protìjí hospoda è.p. 90, která byla v Langerovì dobì v podstatì novostavbou. Vdy jsem mìl za to, e podle ní nesla jméno Schweizergasse i dnení ulice Havlíèkova, a e název hostince, který bychom sice nespisovnì, ale asi nejpøiléhavìji pøeloili jako výcárna, je odvozen od pouitého stavebního slohu. Ze slovníku jsem vak zjistil, e základ slova Schweiz se rovnì pojí s dojením a výrobou mléka a sýra. V pøípadì statku, na nìm se ádný alpský sloh neuplatnil, by výklad názvu musel vést tudy, ale spíe se Langer prostì o jeden dùm zmýlil. Broumovský zpravodaj listopad 2009 Obsah... Seriál... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Nadaèní fond HOSPITAL... str. 7 Zajímavosti... str. 89 Na cestách... str Alejka... str. 12 Mykologické okénko... str. 13 Okénko broumovských en... str. 13 kolství... str Názvy ulic... str. 17 Kultura... str. 18 Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. listopadu 2009 foto obálka: Jan rytr 3 BROUMOVTÍ PØI KRÁLOVSKÉ KORUNOVACI 6. èást Dr. Eduardu Langerovi se tedy v roce 1903 podaøilo od pamìtníkù zjistit, e ke korunovaci do Prahy nejel z Broumovska jen jeden, nýbr dva svatební páry. Mìlo se jednat o Karla a Barbaru Grötzbachovi z Køinic, pøièem enich prý vynikal vysokou a statnou postavou a jeho syn Josef il jetì v Langerovì dobì na otcovì gruntu v dolní èásti Køinic. Druhým párem mìli být Anton a Maria Scholzovi, dritelé hospodáøství è.p. 56 ve Velké Vsi, které vak ji za Langera pøelo z jejich syna na nìjakého Richtera. Pøesto se ale statek nadále nazýval té U císaøova sedláka a sám jeho majitel, aè u s tím nemìl nic spoleèného, nesl mezi místními lidmi pøezdívku Kaiserbauer (císaøùv sedlák). Richter si moná zdìdìné oznaèení mohl pokládat za èest do doby, ne se Langerovi podaøilo uèinit nové zjitìní ve vìci. Nedlouho na to se mu toti dostal do ruky dalí dobový program Ferdinandovy korunovace, který u byl daleko podrobnìjí a uvádìl i jména svatebèanù. Konkrétnì ovem jen pár Grötzbachových z Weckelsdorfu, co èeský program, který mám rovnì k dispozici, pøejímá a poèeuje na Karel Gretzbach a Barbora Hofmannova, oba z Teplice. Zde se tedy, jak vidíme, podaøilo Langerovi odhalit historický omyl, který vznikl jednoduchou zámìnou nìmeckého Weckersdorf Køinice za Weckelsdorf Teplice nad Metují. Køinice mìl Langer dostateènì doloené u døíve a pøi dalím pátrání byl v místì utvrzen jetì dalím hodnovìrným svìdkem, který návrat svatebèanù do obce na vlastní oèi vidìl. Zato vak, stejnì jako titìný program, nevìdìl nic o druhém páru. Ostatní staøí pamìtníci vak rozhodnì nadále udávali i pár Scholzových. Langer mezi nimi ale objevil dva hodnovìrné, kteøí se rozpomenuli, e mladý Scholz nìkdy v té dobì sice pøed císaøovu tváø rovnì pøedstoupil, ovem v ponìkud jiné záleitosti ne svatební - domáhal se svého dìdického práva. Jeho nevlastní otec mu ho toti nelítostnì upíral s tím, e ten kluk je natolik duevnì omezený, e se nedokáe poøádnì pomodlit ani Otèená a Vyznání víry, a tudí není ani schopen pøevzít a vést rodný velkoveský grunt. Jestlie se mladý a údajnì hloupý Scholz dokázal propracovat a k císaøské audienci a zde se domoci práva, pak by mu to zas tak nejhorí vysvìdèení nevystavovalo. A kolik z nás by dnes za otèímem dané podmínky dìdilo? Tady je ovem namístì pøedstavit si osobu údajného posuzovatele a hlavního aktéra naeho vypravování, Ferdinanda V. Jeho rodièe byli bratranci prvního stupnì, a prarodièe dokonce vlastními sourozenci, co mìlo za následek, e vìtina jejich potomkù se musela potýkat s genetickou degenerací a jen èást z nich byla schopna samostatného ivota. Ferdinand trpìl od dìtství epileptickými záchvaty a rachitidou, mìl prý pøíli velkou hlavu, nápadnì krátké ruce a nohy, velké a podivnì stoèené oèi. Rozhodnì bychom ho dnes asi nepopsali verem: Z jeho tváøí, vzor nám záøí!, jak to v korunovaèní básni Na Prahu oblaenou Ferdinandem Dobrotivým uèinil V. J. Picek, m.j. i autor textu k písním Bývali Èechové nebo Èechy krásné, Èechy mé. Haek byl by s ním jistì jednodue hotov slovy: unser braver Trottel, pøípadnì drsnìjím: byl to chcípáèek. Kritici Ferdinanda oznaèují za prostoduchého, a slabomyslného. Ve skuteènosti byl vak osobností daleko barvitìjí, vrstevnatìjí. Jeho zastánci argumentují, e mluvil pìti jazyky, mìl hudební nadání, hrál na klavír a trubku, nadenì se zabýval botanikou a zajímal se o vývoj techniky... - Nevím, pøímé svìdky Ferdinandových hudebních produkcí a zvídavých pìtijazyèných vìdeckých dotazù u nevyzpovídáme. Z nìkolika dochovaných drobnièek jeho ivota vak vysvítá, e lo rozhodnì o èlovìka s mravní integritou, sluného a poctivého, co ale ocení jen ti, kdo uvedené vlastnosti nepovaují za slabost a nedostatek. Krásná a zcela výstiná je podle mého názoru Ferdinandova podobizna od Francesca Hayeze (viz reprodukce) - narozdíl od mnoha dalích oficiálních portrétù nepøikraluje a zároveò v pohledu zachytává nìco mile lidského. Myslím, e pøídomek Dobrotivý, kterého se Ferdinandovi od jeho poddaných dostalo, je nakonec nejpøiléhavìjí charakteristikou, byl to takový dobráèek. Domnívám se ale, e ná selský synek se s otázkou posouzení svého mdlého ducha tìko mohl dostat a k samotnému císaøi. Nejspíe byl na nìjakém daleko niím postu úøednì pøezkoumán a institucionální výrok o jeho zpùsobilosti mohl pak být lidmi interpretován jako rozhodnutí císaøe, od nìj se v absolutní monarchii vekerá úøední moc koneènì odvozovala. Kdo vak má rád humor, mùe si tu scénu v císaøské rezidenci rozehrát v duchu situace seli se dva... Po vzájemnì si vymìnìných chápajících pohledech by Ferdinandùv výrok mohl znít: Kdy mnì byla z milosti Boí svìøena celá monarchie, pak nevidím dùvod, proè by tady tuhle Toníèek Scholzù nemohl spravovat statek ve Velké Vsi, tauglich! Karel Franze, Muzeum Broumovska

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne è. 78 Majetkové záleitosti RM doporuèuje ZM projednat zmìnu sazeb nájemného z bytù v majetku mìsta Broumova dle zákona è. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyování nájemného z bytù a o zmìnì zákona è. 40/1964 Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù od 1.ledna 2010, dle pøedlohy. RM doporuèuje ZM schválit smlouvu o zøízení vìcného bøemene k p.p.è. 1030/4 a 1030/5 v k.ú. Velká Ves u Broumova pro oprávnìného ÈEZ Distribuce, a.s.se sídlem Dìèín 4, Teplická 874/8. RM schvaluje zámìr pronájmu 1 garáového stání v Br.III./Dìlnické domy 83. RM nedoporuèuje ZM schválit zámìr prodeje èásti p.p.è. 488/4 ostatní plocha v k.ú. Broumov. RM schvaluje ukonèení nájmu nebytového prostoru v zadní èásti mìstského divadla s Regional Development Agency Rychnov nad Knìnou, a to dohodou k 30. záøí Rozpoètové zmìny r RM doporuèuje ZM schválit rozpoètové zmìny mìsta Broumov r. 2009, dle pøedloeného návrhu. RM doporuèuje ZM schválit pøíspìvek na èinnost roku 2009 TJ Slovan Broumov ve výi Kè dle pøedloené ádosti. RM doporuèuje ZM schválit pøíspìvek Benediktinskému opatství sv. Václava ve výi Kè dle pøedloené ádosti, a to na spolufinancování elektronického zabezpeèení døevìného kostela Panny Marie na høbitovì. RM doporuèuje ZM schválit uzavøení úvìrové smlouvy na financování investièních a neinvestièních akcí r s Komerèní bankou a.s., na základì zjednodueného poptávkového øízení dle pøedlohy. RM doporuèuje ZM schválit pøíspìvek k úhradì ztráty z provozování dopravní obslunosti na lince Heømánkovice Broumov Køinice a zpìt, a to v èásti Olivìtín nemocnice, ve spojích od do za èástku 12,38 Kè/km. Investice a výbìrová øízení RM urèuje vítìzem výbìru zhotovitele velké zakázky Program regenerace panelového sídlitì Spoøilov 2009 firmu Broumstav s.r.o., ikova 53, Broumov a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. RM bere na vìdomí odstoupení firmy Broumstav s.r.o., ikova 53 Broumov, od nabídky na zhotovitele akce Oprava MK Máchova ulice. RM urèuje vítìzem výbìru zhotovitele velké zakázky Oprava MK Máchova ulice firmu Strabag a.s., Kladská 1082, Hradec Králové a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou po zapracování pøipomínek právnièky mìsta. RM urèuje vítìzem výbìru zhotovitele velké zakázky TDI a koordinátor BOZP- Èesko polské infocentrum v Broumovì firmu Vladimír Brandejs, Podìbradova 417, Náchod, schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou a ukládá místostarostovi podepsat dodatek è. 1 ke smlouvì upravující pøipomínky právnièky mìsta. RM schvaluje mandátní smlouvu na dodateèné manaerské èinnosti projektu Intenzifikace ÈOV v Broumov s firmou Dabona s.r.o., Rychnov nad Knìnou, dle pøedlohy. Rùzné RM schvaluje uzavøení Dodatku è. 1 ke Smlouvì mezi mìstem Broumov a firmou Rentel a.s. na vzdìlávání úøedníkù e-learningovou formou - dle pøedlohy. RM schvaluje ádost øeditelky Masarykovy Z o schválení projektu Pøijïte pobejt, který bude podán do Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Fondu mikroprojektù - dle pøedlohy. RM schvaluje ádost Gymnázia Broumov o výpùjèku sálu Støelnice dne 21. listopadu 2009 ke konání maturitního plesu oktávy, a to bezplatnì, vzhledem k aktivitám oktávy pro veøejnost Broumova. RM schvaluje ádost MC Metuje Èervený Kostelec o pøíspìvek RM ve výi Kè na poøádání závodù psích spøeení Janovièky RM schvaluje ádost pana Josefa Joudala bytem Broumov, Generála Svobody 45, o pøíspìvek RM ve výi Kè na zimní údrbu lyaøských bìeckých stop na Janovièkách v sezónì RM doporuèuje ZM schválit pøijetí daru poskytnutého Zemìdìlským drustvem onov u Broumova ve výi Kè ,-Kè, urèených na opravu komunikací. Rada mìsta dne è. 79 Majetkové záleitosti RM schvaluje, po projednání v ZM, výi sazeb nájemného v bytech mìsta Broumova poèínaje dnem 1. ledna 2010 dle pøedlohy. Rada mìsta dne è. 80 Projekty RM vyhovuje námitkám s. r. o. IRBOS, Kostelec n. Orlicí a ruí výbìrové øízení k zakázce Øízení projektù realizace úspor energií pøi provozu budov v majetku mìsta Broumov. RM schvaluje projekt Spolupráce knihoven Broumov Radkow dle pøedlohy. RM podporuje projekt Vzdìlávací a kulturní centrum Broumov pøipravovaný Benediktinským opatstvím sv. Václava do Integrovaného operaèního programu, jeho partnerem je Agentura pro rozvoj Broumovska, a to dle pøedlohy. Rada mìsta dne è. 81 Majetkové záleitosti RM schvaluje pronájem 1 garáového stání è. 1 v Br.IV./ ikova 55 paní Janì Svobodové, bytem Br.I./Malé námìstí 192 za roèní nájemné ve výi Kè. RM schvaluje pronájem 1 garáového stání è. 2 v Br.IV./ ikova 55 paní Jindøice Machové, bytem Protifaistických bojovníkù 210 za roèní nájemné ve výi Kè. RM doporuèuje ZM schválit smìnu st.p.è o výmìøe 222 m2 v k.ú. Broumov,v majetku mìsta za p.p.è. 310/12 - ostatní plocha o výmìøe 157 m v k.ú. Broumov, v majetku pana Petra Bejdáka, bytem Br.I/ Mírové nám. 116 a pana Vladimíra Jeka, bytem Br.I/Kláterní è.p. 3, s doplatkem Mìstu Broumovu ve výi Kè. RM doporuèuje ZM prodej podílu o velikosti 1/2 k domu è.p Polákovy domy v k.ú. Velká Ves u Broumova panu Jiøímu Bartoovi, bytem Broumov VI/Polákovy domy è.p. 177 za cenu Kè a prodej podílu o velikosti 1/2 k domu è.p Polákovy domy v k.ú. Velká Ves u Broumova paní Olze princové, bytem Broumov VI/Polákovy domy è.p. 177 za cenu Kè. K pøevodu st.p.è. 192/1 a st.p.è. 192/2 a k budovì bez è.p./ev. na st.p.è. 192/2, ve v k.ú. Velká Ves u Broumova bude uzavøena smlouva o smlouvì budoucí kupní.

5 RM nedoporuèuje ZM schválit zámìr prodeje èásti p.p.è. 737/4 - ostatní plocha v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM schválit zámìr prodeje st.p.è. 1138/3 o výmìøe 23 m, st.p.è. 1138/4 o výmìøe 23 m a st.p.è. 1138/5 o výmìøe 17 m, ve v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM schválit zámìr prodeje st.p.è o výmìøe 17 m v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM schválit souhlas s pøevodem p.p.è v k.ú. Romitál ZD onov u Broumova. RM schvaluje pronájem 1 garáového stání v Br.III/ Dìlnické domy è.p. 83 Bc. Lukái Plachtovi, bytem Br.III/ Dìlnické domy 77, za roèní nájemné Kè. RM schvaluje pronájem nebytového prostoru prodejny øeznictví v Br.III./U Dolní brány è.38, spoleènosti Øeznictví Jatky Dobruka s.r.o., Solnická 438, Dobruka, za roèní nájemné Kè. Platba nájemného ètvrtletnì pøedem. RM souhlasí s ukonèením nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v Br.III./Tyrova 39 panu Jiøímu Blümlovi, bytem Broumov, Alova 139 k RM zamítá ádost o sníení ètvrtletního nájemného panu Zbyòku Greplovi, bytem Broumov I/U Horní brány 27, za pronájem nebytového prostoru v Br.I/Pivovarská 240. RM zamítá ádost achového oddílu Broumov o výhradní uívání nebytového prostoru v Br.I./Opoèenského 33. RM doporuèuje ZM stanovit prodejní cenu stavebních parcel pod domy v majetku SBD Náchod výluènì vlastníkùm bytových jednotek, kteøí uzavøeli dohodu o pøevodu jednotky s SBD, za cenu 87 Kè/m. RM souhlasí s uzavøením smlouvy k právu provedení stavby pøípojky vodovodu, kanalizace, elektro, telekomunikace a sjezd na p.p.è.769 v k.ú. Broumov se stavebníky paní Boenou Francovou a Bc. Lubomírem Francem, bytem Br.IV./Køinické sídlitì 211. RM schvaluje ádost paní Vìry Staníkové, bytem Hejtmánkovice 128 o náhradu kody ve výi Kè za pokozenou náhrobní desku po pádu stromu. RM schvaluje pøijetí dotace z programu Leader na základì 1. výzvy MAS Broumovsko + na realizaci projektu Dílèí rekonstrukce budovy kulturního zaøízení Støelnice Broumov dle pøedlohy. Investièní záleitosti RM schvaluje Zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky akce - Intenzifikace ÈOV v Broumovì. RM vyhovuje námitkám s. r. o. IRBOS, Kostelec n. Orl. a ruí výbìrové øízení k zakázce Øízení projektù - Intenzifikace tepelného hospodáøství mìsta Broumov. Rùzné V souladu s usnesením 39b zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù ve znìní pozdìjích pøedpisù udìluje rada mìsta pøedchozí souhlas pøíspìvkovým organizacím mìsta k pøijímání úèelovì neurèených penìitých darù. K pøijetí úèelovì urèeného daru poskytnutého tìmto PO na základì darovací smlouvy bude vdy nutný pøedchozí souhlas zøizovatele (RM). RM schvaluje ádost OS Zákus o výpùjèku sálu Støelnice a mìstské ubytovny ve dnech 30. øíjna a 16. listopadu 2009 za úèelem poøádání koncertù hudebních skupin. RM schvaluje pøíspìvek ve výi Kè Dr. Evì Koudelkové, Nakladatelství Bor Liberec, na vydání knihy Broumovsko v povìstech. Zastupitelstvo mìsta dne è. 27 ZM schvaluje Rozpoètové zmìny mìsta Broumov r. 2009, dle pøedloeného návrhu. Nákup dopravního automobilu pro JSDH mìsta Broumov. Pøíspìvek na èinnost roku 2009 TJ Slovan Broumov ve výi Kè dle pøedloené ádosti. Pøíspìvek Benediktinskému opatství sv. Václava ve výi Kè dle pøedloené ádosti, a to na spolufinancování elektronického zabezpeèení døevìného kostela Panny Marie. Uzavøení úvìrové smlouvy na financování investièních a neinvestièních akcí r s Komerèní bankou a.s., na základì zjednodueného poptávkového øízení. Uzavøení úvìrové smlouvy na financování investièní akce Èesko-polské infocentrum s Komerèní bankou a.s., na základì zjednodueného poptávkového øízení, dle pøedlohy, pøièem nabídka v pøedloze je maximální hranicí. Pøíspìvek k úhradì ztráty z provozování dopravní obslunosti na lince Heømánkovice Broumov Køinice a zpìt, a to v èásti Olivìtín nemocnice, ve spojích od do v rozsahu totoném s rokem 2009 za èástku 12,38 Kè/km. Prodej p.p.è. 836/3 - zahrada o výmìøe 352m v k.ú. Velká Ves u Broumova panu Pavlu Kaparovi, bytem Malé námìstí 194, Broumov, za nabídnutou cenu Kè do jeho výluèného vlastnictví. Prodej podílu o velikosti 1/2 k p.p.è. 51/1 - trvalý travní porost o výmìøe 400 m v k.ú. Romitál paní Hanì Nejedlé, bytem Jungmannova 1440, Hradec Králové za cenu Kè a prodej podílu o velikosti 1/2 k p.p.è. 51/1 - trvalý travní porost o výmìøe 400 m v k.ú. Romitál paní Dianì Kalfaøové, bytem Jindøiská 34, Pardubice za cenu Kè. Prodej p.p.è. 302/4 - zahrada o výmìøe 1062 m v k.ú. Velká Ves u Broumova za cenu Kè. Zámìr prodeje èásti p.p.è. 551/21 zahrada o výmìøe cca 910 m v k.ú. Broumov. Zámìr prodeje p.p.è. 281/1 - trvalý travní porost o výmìøe 3902m2 a p.p.è. 824/1 - ostatní plocha o výmìøe1240 m v k.ú. Broumov. Vrácení èástky z kupní ceny nemovitostí ve výi Kè (jedno sto ètyøi tisíc osm set korun èeských), a to v souladu se zásadami prodeje a v souladu s kupní smlouvou. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene k p.p.è. 1030/4 a 1030/5 v k.ú. Velká Ves u Broumova pro oprávnìného ÈEZ Distribuce, a.s.se sídlem Dìèín 4, Teplická 874/8. Zmìnu usnesení ZM è.21 ve vìci prodeje domu v Br.VI./ Polákovy domy 171 na podíly ze dne , bod.10/ 1, odst. 3 takto: - prodej podílu o velikosti 1625/10000 k è.p.171/polákovy domy v k.ú. Velká Ves u Broumova za cenu Kè. S vlastnictvím tohoto podílu je spojeno právo uívat byt 2+1 I.NP vlevo o výmìøe 57,40 m. K pøevodu st.p.è.180/1 a st.p.è.180/2 vè.budov bez è.p./ev. jiná stavba na této st.p. v k.ú. Velká Ves u Broumova bude uzavøena smlouva o smlouvì budoucí. Pøijetí nadaèního pøíspìvku ve výi Kè od Nadace PROMÌNY, a to na zpracování a realizaci infosystému parku Alejka s tím, e Mìsto Broumov poskytne k tému úèelu èástku Kè Kè (výnos z prodeje døeva ze stromù pokácených v Alejce). Pøijetí daru poskytnutého Zemìdìlským drustvem onov u Broumova ve výi Kè Kè urèených na opravu komunikací. Pøijetí finanèního daru ve výi Kè od spoleènosti ASEKOL s.r.o., za první místo ve sbìru elektrozaøízení v roce Pokraèování na str. 7 5

6 6 Do manelství vstoupili snoubenci: Helena Zikudová a Martin Dusík Jana Kaufmannová a Vojtìch Louda Pavlína Malá a Michal tìpán KRONIKA Na spoleèné cestì ivotem pøejeme hodnì radosti a ádné starosti. Rozlouèili jsme se s: Miloslavem Kubíkem Boenou vancarovou Frantikem Bartákem Petrem Ptáèkem Márii Daòkovou Anekou Moravcovou Ludmilou Perglovou Za SPOZ N. Burdychová - matrikáøka Klub seniorù - pozvánka do divadla Klub seniorù Broumov poøádá dne 14. Listopadu 2009 zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové na divadelní pøedstavení Marka Twaina Princ a chuïas. Jedná se o novelu o tom, co se stane, kdy si dva chlapci v ertu vymìní aty. Následník trùnu princ Edvard se ocitne mezi lumpy a podvodníky z londýnské periferie. Druhý z chlapcù Tom zase v paláci u krále Jindøicha VIII. Ve se ale zkomplikuje a výmìna trvá déle, ne si oba mysleli. Pøedstavení zaèíná v hodin. Odjezd autobusu z Broumova je ve hodin od prodejny Veby, dále sídlitì /kiosek/ a Mìstského úøadu. Cena zájezdu je 100 Kè. Pøihlásit se mùete ji nyní na tel nebo 4. Listopadu v klubovnì v zadním traktu divadla, a to od 14 do 16 hodin. Výbor Klubu seniorù V minulém èísle jsme Vás oslovili s prosbou o spolupráci pøi pøípravì výstavy o broumovské poboèce hodináøské firmy Gustav Becker (následnì Junghans, Chronotechna Kovopol a dnes Koh- -i-noor). Jde nám o jakoukoliv informaci nebo materiál k uvedeným firmám, ale zejména o monost zapùjèení hodin. Výzvu opakujeme ze dvou dùvodù. Jednak se nám zatím ozval pouze pan Helmut Mrtina, který nám vak udìlal velkou radost. Originální velkoformátové foto továrny s nastoupenými zamìstnanci nìkdy z poèátku 20. století nám pøinesl nejen ukázat, ale dokonce jej muzeu protihodnotou za zhotovení kvalitní kopie daroval. Velmi dìkujeme za nevední velkorysost. Za druhé napravujeme chybu, nebo do minulého èísla se nám pro nedostatek místa ji nevely obrázky výrobních znaèek, na které jsme odkazovali v textu. Kdo tedy máte hodiny s takovouto znaèkou, kontaktujte nás prosím: Muzeum Broumovska Karel Franze tel.: , mob.: mail: (blií podrobnosti viz v minulém èísle BZ) V sobotu 10. øíjna pøivítala paní starostka nové obèánky Broumova : Patrika Otmana, Vojtu akého, Kamilu Prázovou, Hanu Bartoòovou, Terezu Lancovou, Petru Sezimovou, Petra tìpána, Barboru Dolealovou, Michala Pála a Jaroslava Nehybu. Rodièùm pøejeme hodnì radosti pøi výchovì a malým obèánkùm krásné dìtství. PRODÁME DB 3-1 NA SÍSLITI SPOØILOV V BROUMOVÌ. ZDÌNÉ JÁDRO, KUCHYÒSKÁ LINKA Z MASIVU A DALÍ ÚPRAVY: KONTAKT: Podìkování Øeditelství ZU Broumov dìkuje Technickým slubám mìsta Broumov za vstøícný pøístup pøi výpomoci pøi stìhování nábytku a likvidaci následkù po vloupání. Firma Rodinka sluby rodinám nabízí - hlídání dìtí i domácích mazlíèkù - úklidové práce v domácnosti a dalí sluby Tel.:

7 Pokraèování ze str. 5 Podání projektu Vzdìlávání v egon Centru Broumov do Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost Vzdìlávání v egon Centrech krajù a obcí s rozíøenou pùsobností vèetnì kofinancování projektu, dle pøedlohy. Dodatek è.2 ke Smlouvì o spolupráci obcí è. SVZ/1/07 (Systém vèasné intervence). ZM bere na vìdomí Rozbor hospodaøení mìsta Broumov k 31. srpnu Stav pohledávek mìsta Broumov k 30. èervnu Usnesení è. 4/2009 z jednání Finanèního výboru dne 15. záøí Informace o èinnostech vykonávaných finanèním odborem mìsta Broumov. Informaci o èinnostech vykonávaných odborem sociálních vìcí a zdravotnictví. Informaci o èinnosti Centra sociálních slueb Nadìje Broumov, tj. Domova pro seniory a Peèovatelské sluby. Pøedloený návrh výe sazeb nájemného v bytech mìsta Broumova od 1. ledna 2010 a doporuèuje ho RM ke schválení. ZM zamítá Zámìr prodeje èásti p.p.è. 488/4 - ostatní plocha v k.ú. Broumov. AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech , Obmìna lùek a noèních stolkù v broumovské nemocnici pokraèuje Po dohodì s vedením nemocnice rozhodla správní rada Nadaèního fondu HOSPITAL na svém jednání dne o pokraèování (2. etapì) aktivit v oblasti získávání finanèních prostøedkù na obnovu lùek v broumovské nemocnici. V prùbìhu první etapy (prosinec 2007 bøezen 2009) se díky obcím Broumovska a podnikatelùm v regionu, zejména èlenùm Podnikatelského klubu Broumovska, podaøilo získat více ne 1 mil.kè. Nadaèní fond HOSPITAL pøedal na konci bøezna tohoto roku nemocnici do výpùjèky 22 ks peèovatelských polohovacích lùek a noèních stolkù, vyrobených firmou PRO- MA REHA s.r.o. Èeská Skalice. Lùka a noèní stolky jsou umístìny v oddìlení lùek následné péèe broumovské nemocnice a slouí tak pacientùm tohoto oddìlení. Dále pak správní rada, na základì ádosti øeditele nemocnice, na svém øíjnovém jednání rozhodla o nákupu dalích 4 ks lùek a noèních stolkù a 2 ks kardiackých køesel pro pacienty vyadující trvalou, intenzivní oetøovatelskou péèi (vybavení pokoje s charakterem lùek pro dlouhodobì nemocné pacienty s dostupností jednotky intenzivní péèe). Toto vybavení bude nemocnici pøedáno do výpùjèky v krátké dobì. Obracím se jménem správní rady Nadaèního fondu HOSPITAL na obèany, zástupce veøejného i soukromého sektoru. Podpoøte prosím ná fond, finanèní prostøedky, které získáme, pomohou obmìnit dalí lùka a noèní stolky v naí nemocnici a pomohou tak zlepit pohodlí klientùm nemocnice a zdravotnickému personálu zjednoduí obsluhu. Finanèní prostøedky mùete poukázat na úèet Nadaèního fondu HOSPITAL Broumov. Èíslo úètu: KB Broumov, èíslo úètu : /0100. Blií informace obdríte na adrese sídla NF, Broumov, tøída Masarykova 239 èi na ové adrese : telefon: Po dohodì pøipravíme i smluvní dokumentaci. Vìøím, e zástupci veøejného i soukromého sektoru podpoøí pokraèování projektu obnovy lùek a noèních stolkù a prokáí tak zájem o zlepení kvality ivota v naem regionu a e druhá etapa obnovy bude stejnì úspìná jako etapa první. Pøedem Vám dìkuji nejen za podporu, ale zejména za to, e Vám není lhostejný osud druhých. Ing. Eva Blaková, pøedsedkynì správní rady NF

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Pøedìl Broumovska s novou ochranou ádný z návtìvníkù Broumovska nemùe pøehlédnout høbet Broumovských stìn. Z vnitrozemí se jeví jako lákavý obzor, za který by chtìl pohlédnout. Kdy tak napø. u kaple Hvìzda uèiní, otevøe se mu neopakovatelný pohled na Broumovskou zemièku. Ten, kdo se právì nachází v takto romanticky nazývané Broumovské kotlinì, naopak vidí Broumovské stìny jako ohromující hradbu. Od jsou zde vyhláena dvì nová maloploná zvlátì chránìná území. Pozvolný svah klesající do Polické kotliny je novou Národní pøírodní památkou (NPP) Polické stìny. Oblast od høebene spadající k Broumovu je Národní pøírodní rezervace (NPR) Broumovské stìny. Polické stìny jsou charakteristické zejména krajináøsky a geomorfologicky hodnotnými pískovcovými roklemi s výraznou klimatickou inverzí a se svébytnými organismy vázanými na pískovcové skály. Jsou známé napø. svými skalními høiby nebo Kováøovou roklí. Na prudkých svazích národní pøírodní rezervace Broumovské stìny mùeme vdechovat vùni prsti kvìtnatých i kyselých pralesovitých buèin, v kterých místy vystupují osamìlé skalní stìny èasto vlhké, stinné, porostlé mnoha druhy mechorostù a liejníkù. Klidové zóny obou chránìných území jsou hnízditi naí nejvìtí i nejmení sovy výra velkého a kulíka nejmeního a dalích ptákù skal, sutí a starých lesù. Vyhláení Národní pøírodní památky Polické stìny neznamená pro návtìvníky ádná nová omezení. Výnos NPP vak upravuje èinnosti, které lze na jejím území provádìt pouze se souhlasem Správy CHKO Broumovsko. Jde napø. o geologické a stavební práce a dalí aktivity související zejména s hospodáøským vyuíváním nebo horolezeckou èinnost. Pøísnìjí ochrana platí v Národní pøírodní rezervaci Broumovské stìny, kde je moný pohyb pouze po znaèených turistických cestách a cyklostezkách. V terénu je kromì tabulí hranice vyznaèena èervenými pruhy na stromech dvìma vnì chránìného území a jedním dovnitø. Na spoleèné hranici mezi NPP a NPR bude navíc informace o tom, do kterého z území vstupujete. Dùvodem k novému vyhláení byl zastaralý výnos. Nové výnosy usnadní praktickou ochranu pøírody v tomto unikátním území. Správa CHKO Broumovsko zde bude i nadále koordinovat a financovat opatøení k ochranì a obnovì pùvodních ekosystémù a k usmìrnìní pohybu návtìvníkù tak, aby byly zajitìny podmínky ivota vzácných druhù. Pøejeme vem mnoho krásných chvil v jedineèné pøírodì Polických a Broumovských stìn. Za CHKO Broumovsko, Petr Köppl 120 LET TRADICE VÝROBY ROLET V BØEZOVÉ 9. øíjna 1889 byla u Obchodní a ivnostenské komory v Liberci zaregistrována ochranná známka Flos. Právì pøed 120 lety tak byla Antonem Rosenbergem v Bøezové zapoèata první výroba samonavíjecích rolet ve støední Evropì, na jejích základech dnes staví spoleènost Døevoterm, s.r.o. s výrobou moderních rolet PAVON v mnoha provedeních. Ty od roku 1889 proly dlouhým vývojem. FLOS E PLURIBUS UNUM Anton Rosenberg vyuil zkueností, které získal bìhem svého pobytu ve Spojených státech, kde výroba roletových samotoèù existovala ji od roku V Americe strávil více ne pìt let, získal americké obèanství, touil se vak vrátit na Broumovsko do své rodné obce Bøezová. V roce 1889 byl Antonu Rosenbergovi na hospodáøské výstavì v Dobruce udìlen diplom za americké záclony Flos-Herbes. Zároveò byla 9. øíjna 1889 zaregistrována ochranná známka Flos. Tím Anton Rosenberg zaloil první výrobu samonavíjecích rolet ve støední Evropì. Aby zabránil zneuívání ochranné známky po celém svìtì, nechal ji Anton Rosenberg zaregistrovat také u Mezinárodní obchodní komory v Bernu. JSTE-LI SE MNOU SPOKOJENI, ØEKNÌTE TO OSTATNÍM Doba pøelomu 19. století s sebou pøináela dnes ji tìko pøedstavitelné pøekáky výroby. Elektrický proud byl do Bøezové zaveden a v roce V té dobì se zde ji 20 let vyrábìly rolety. Na svou dobu vak byla práce u Antona Rosenberga velmi modernì organizována. To dokládá také pracovní øád z roku 1926, který by byl pøi nepatrné úpravì pouitelný i dnes. V øíjnu a listopadu Anton Rosenberg pravidelnì odjídìl na est týdnù na dovolenou, jak nazýval své obchodní cesty do Ameriky. Zde navtìvoval své dodavatele a hledal inspiraci pro zdokonalení výroby rolet v Bøezové. Mezi lety se vydal celkem 34krát na tuto dalekou cestu. Jméno Antona Rosenberga bylo velmi známé, co dokládá také pohlednice odeslaná z New Yorku s adresou: Anton Rosenberg v Bøezové Evropa, která byla adresátovi vèas doruèena. Kadý rok vydával Anton Rosenberg roèenku, kterou o Velikonocích rozesílal svým zákazníkùm a pøátelùm. Kromì návodù k pouití samotoèù Flos, informací o novinkách ve výrobì, kurzovního lístku a kalendáøe pro aktuální rok obsahovaly roèenky také popis cesty do Ameriky nebo prùpovídky týkající se vedního ivota. V roèence 1921 napøíklad Anton Rosenberg píe: Jste-li se mnou spokojeni, øeknìte to ostatním, nejste-li, potom mnì, abych Vám A. Rosenberg mohl co nejrychleji vyhovìt. (kresba od Helmuta Teschnera) Anton Rosenberg se snail svým zákazníkùm vyjít vstøíc. Osobní návtìvy mìly svùj pøesný plán. V roèence 1926 sám uvádí: Pomalu a jistì mùj obchod rostl, protoe jsem se vdy, i kdy jsem takøíkajíc nemìl konkurenci, usilovnì snail kadému vyhovìt a tak to má také zùstat.

9 NÁRODNÍ PODNIK Anton Rosenberg se roku 1945, kdy firma pøela pod národní správu, nedoil. Zemøel v roce 1941 a byl pohøben ve Vernéøovicích. V roce 1947 byla naposledy na deset let prodlouena ochranná známka Flos. S nástupem komunismu v roce 1948 se pøeru- ily léta budované obchodní styky, pøestalo se exportovat a z let komunismu známý nedostatek zboí se projevil i zde v nedostatku výrobního materiálu. Od roku 1948 firma neustále pøecházela ochranná známka Flos pod rùzné podniky, a nakonec byla v roce 1961 pøeøazena pod Døevopodnik, podnik místního hospodáøství Èervený Kostelec. PAVON DOMOV VE VAEM BYTÌ Na poèátku 90. let se stala novým vlastníkem podniku spoleènost Døevoterm, s. r. o. Od roku 1993 se novým majitelùm díky novým textilním materiálùm a znaèné technické inovaci výrobního zaøízení podaøilo rozíøit výrobu. Od roku 2002 se stínicí technika v Bøezové vyrábí pod znaèkou PA- VON a výrobní program v souèasné dobì kromì klasických rolet s rùznými druhy ovládání a rolet do støeních oken obsahuje také øímské rolety, posuvné stìny, roletoaluzie, rolety a aluzie z døevìných tkanin, sítì proti hmyzu a automobilové clony. V souèasné dobì stínicí technika PAVON není pouze synonymem pro moderní ochranu soukromí a svìtelnou izolaci. Zákazníky zatím málo vnímanou vlastností je její schopnost tepelné izolace, která by v dnení dobì rostoucích cen energie nemìla být opomíjena. Vzhledem k vysoké dekorativní a estetické hodnotì stínicí techniky PAVON je vak zároveò moné z kadého bytu vytvoøit pøíjemný a útulný domov. Základem práce ve spoleènosti Døevoterm, s.r.o., je respekt k poadavkùm a pøáním zákazníkù a obchodních partnerù. Dùleitým aspektem dnení výroby je úcta k umìní a dovednostem pøedchùdcù a vyuívání zkueností získaných dlouholetou tradicí. Snahou vyhovìt vem pøáním svých zákazníkù Døevoterm, s.r.o. navazuje na pøání Antona Rosenberga a tak to má také zùstat. Pøi zpracování historie bylo èerpáno z knihy: Brombierstäudl, A. Die Gemeinden Deutsch-Wernersdorf, Birkigt, Bodisch und Hutberg. Forchheim: Heimatkreis Braunau/ Sudetenland, Informace Mìstské policie Události ze sluby hod. - oznámení o krádei v Penny Marketu, mladík zapomnìl zaplatit u pokladny 3 vodky, které mìl v batohu, následnì mu byla uloena bloková pokuta hod. - odchyt psa v ul. Hvìzdecká, pes husky byl pøedán majiteli z Malé Kolonie hod. - oznámení o krádei v Penny Marketu, následnì bylo zjitìno, e zlodìjka se dopustila ji v døívìjí dobì krádee a z tohoto dùvodu byla pøedána na PÈR Broumov, kde bude stíhána za trestný èin krádee hod. - pøi kontrole ve Schrollovì parku a parku za Z Masarykovou bylo zjitìno 7 osob ve vìku let, které byly zjevnì pod vlivem alkoholu. Po provedení dechové zkouky dolo k jejich pøedání rodièùm hod. - etøení k dopravní nehodì, sraený koèárek v ul. Tyrova (natìstí bez zranìní). Na kamerovém systému dohledáno vozidlo, které zøejmì DN zpùsobilo. Vozidlo nalezeno odstavené na tøídì Osvobození. Dohledán majitel vozidla a následnì i øidiè, a informace byly pøedány Skupinì dopravních nehod, DI Náchod. Spolupráce s PèR V prùbìhu mìsíce spolupracovali stráníci MP s Pèr OOP Broumov celkem ve 12 rùzných pøípadech. Pøedevím se jednalo o pøestupky na úseku dopravy, proti veøejnému poøádku a obèanskému souití. ádost o spolupráci Vzhledem k blíícímu se dni Památky zesnulých bychom Vás chtìli poádat o spolupráci pøi zjiování okolností, které by mohly pøispìt k objasnìní drobných krádeí na høbitovì = odnáení a pøenáení výzdoby z hrobových míst apod. Stráníci MP budou v tomto období provádìt zvýenou kontrolu høbitova. Dìkujeme. Zprávièky z útulku V útulku v ÈOV v Broumovì byli v s dobì uzávìrky tøi psí tuláci. Pøijïte se na nì podívat. broumovský chcete mì? zpravodaj chcete mì? 9 pohlednice firmy Chtìl bych se tímto omluvit kadeønici, která se postarala o exteriér jednoho z nich, za uvedení mylné informace o finanèní náhradì za provedenou práci, nebo ji odvedla nejen skvìle, ale zároveò zcela zdarma. Dìkujeme!!! za MP str. Jan rytr

10 10 na cestách broumovský zpravodaj na cestách Malajská zastavení KUALA LUMPUR Hlavní mìsto Malajsie Kuala Lumpur leí na soutoku øek Kelang a Gombak. Dnení témìø pìtimilionová aglomerace vznikla 1857 z pùvodního tábora u cínových dolù. Jméno mìsta znamená v pøekladu blátivé ústí øeky. Kuala Lumpur je dnes moderní mìsto plné mrakodrapù a nákupních center, které jsou symbolem prosperity dnení moderní Malajsie. nad sebou, kolem mìsta nastavìny tisíce nových øadových domkù pøipravených k nastìhování, moderní nákupní centra, nad jejich rozmìry jen nechápavì kroutíte hlavou, prùmyslové ètvrti s poboèkami velkých svìtových firem, v ulicích mìsta znaèkové obchody a zastoupení vech, co ve svìtì byznysu nìco znamenají, rychlovlak spojující mìsto s moderním leteckým terminálem. Druhá - ta pùvodní, tradièní, s orientálními ulièkami plnými drobných obchùdkù, s malými trnicemi i se Sayongi - jednou z nejvìtích trnic celé Jihovýchodní Asie. K tradièní Malajsii patøí urèitì i drobní øemeslníci pracující pøímo na ulici, prodavaèi vech moných lahùdek, pojízdní kuchaøi se svými specialitami, tisíce skútrù vech moných znaèek i barev, masérské salóny vybízející k malajské èi thajské masái, prodejnièky koøení i látek neskuteèných barev. pohled z 21.patra hotelu Meridian Mìsto jako na dlani Do Kuala Lumpur jsme pøijeli rychlíkem z pohranièního mìsta Johor Bahru. Cesta vedle pøevánì tropickým pralesem, jeho barvy se nám mìnily podle toho, jak se støídalo slunce s detìm. Prelo vìtí èást cesty, pøestoe èervenec je v Malajsii nejsuím mìsícem. Hlavní vlakové nádraí - to je pulsující labyrint jezdících schodù, obchodù, restaurací, lidových jídelen a kanceláøí firem. Natìstí jsme ubytování nali v hotelu, který byl pøímo naproti východu z nádraí. Ji noèní pohled z hotelu byl pøíslibem na ráno pøed námi svítily modøe dvì vìe Petronas Twin Towers, do roku 2004 se svými 452 metry nejvyí budovy svìta. Ranní pohled z 21. patra hotelu jetì pøekonal oèekávání. Pod námi leely parky, jezera, meity, v dáli minarety, televizní vì a mrakodrapy. Druhou dominantou mìsta je 420 metrù vysoká Kuala Lumpur Tower. Mezi 41. A 42. poschodím se mùete procházet ve 170 metrech po 58 metrù dlouhé lávce spojující obì èásti mrakodrapu Petronas Twin Towers Jazykový i náboenský koktejl Kuala Lumpur je odrazem celé Malajsie, která je nesmírnì rùznorodou a rozmanitou zemí. Vìtinu populace tvoøí Malajci, kteøí mluví malajsky a vìtinou jsou muslimové. Nejvìt- í meninu tvoøí Èíòané, èíntina je také úøedním jazykem, Èíòané se hlásí k buddhismu. Tøetím úøedním jazykem je tamiltina, Tamilové a dalí Indové jsou pøedevím hinduisté. Ètvrtým úøedním jazykem je angliètina jako pozùstatek z dob, kdy Malajsie byla britskou kolonií. Vedle meit, pagod a hinduistických svatyní si v Kuala Lumpur mùete zajít i do køesanských kostelù. pohled na Petronas Twin Towers Mìsto kontrastù V Kuala Lumpuru se stýkají dvì Malajsie. Jedna moderní kolem mìsta dálnièní obchvat, pøes celou zemi vede z jihu a do Thajska estiproudová dálnice, pøed Kuala Lumpur se mìní v desetiproudovou, na pøedmìstí tøeba tøi dálnice Sayangi- jedna z nejvìtích trnic celé Jihovýchodní Asie Pane, máte tady peníze Pokud jsme se nìkde na svých toulkách svìtem cítili bezpeènì, tak to bylo urèitì zde. Malajsie - to je zemì milých a usmìvavých lidí. Pokud jsem nìkde studoval mapu, hned

11 pøilo nìkolik ochotných poradit. Nikde jsme se nesetkali s nevraivostí a s neochotou, nikde s pokusem nás okrást. Smlouvá se pouze na trnicích, nikdy se nesmlouvá o jídlo, tam je cena pevnì stanovená. Cena jídla byla pro nás nìkdy pøímo trapná. Kde u nás poøídíte skvìlý obìd za 20 èi 25 korun? Pøímo na místì vidíte,co budete jíst, vaøí se pøímo pøed vámi z èerstvých surovin, tøeba do polévky si mùete si vybrat ingredience. Vdy èerstvé maso, neuvìøitelná nabídka zeleniny a ovoce, ádné polotovary a polévky z práku. Spropitné se nedává. Platil jsem výbornou zmrzlinu, stála 1.05 rigitu, nechal jsem na misce 1,10 a odcházel spokojen se smetanovou zmrzlinou. Pane, máte tady peníze, slyel jsem za sebou. Sympatická /a podotýkám, e i velmi krásná, jako vìtina místních en/ Malajka s úsmìvem vybìhla za mnou a dala mi 0,5 rigitu zpìt. Pøipomínám, e 1 rigit jste koupili ve smìnárnách zhruba za 5 a 5,50 korun. Meita Jamal patøí k nejkrásnìjím v celé mìstì. K islámu se hlásí 54% obyvatel zemì Milan Kulhánek je uèitelem broumovského gymnázia a prùvodcem cestovního ruchu. Afghanistán - zemì paradoxù Kábul oèima èeského zdravotníka Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Broumovì si vás dovoluje pozvat na povídání Jaroslava ïáry, doplnìné besedou a promítáním fotografií. Beseda se uskuteèní v pátek 13. listopadu 2009 od 19 hodin. ve výstavní síni na Staré radnici v Broumovì. Vstupné dobrovolné. Studenti ètou a píí noviny Studenti Gymnázia Broumov se zúèastnili projektu MF Dnes Studenti ètou a píí noviny. Prosadit se v konkurenci 835 tøíd ze 418 kol bylo velmi tìké. Jedním z otitìných textù v MF DNES byl text Michala Mìsteckého ze sexty. Jak mu to píe, mùete posoudit i vy. -mk- Chcete je? Pøi hodinách obèanské nauky se uèíme, e politika je vìc veøejná a politici mají pracovat pro veøejné blaho. Tím si získávají vdìènost a respekt obèanù. Nìkterá jména nejsou zapomenuta ani po desetiletích èi staletích. Jaké hodnocení si odnesou nai souèasníci na èeské politické scénì? Zapíí se nìkteøí z nich do historie èi alespoò do pamìti obèanù? 11 Uznání si zaslouí jistì v mnoha oblastech. Peèují o rozvíjení naeho mateøského jazyka obohacováním jeho slovní zásoby o nové výrazy, napøíklad tunelovat, èunkiáda, úsporné balíèky, varcsystém, pastelkovné. Vznikají i nová slovní spojení pìt na stole v èeských, porcování medvìda, blb z Horní Dolní, náhubkový zákon. Významný je i jejich pøínos pro rozvoj dramatické tvorby. K nejznámìjím kusùm patøí Výstavba radaru v Brdech, Pøíprava státních maturit, Ratifikace Lisabonské smlouvy, Zmìna zákona za milion aneb Kupte si svého politika, Ivánku, bratøíèku èi Pøedèasné volby po èesku (tato hra byla bohuel staena z repertoáru jetì pøed premiérou). Jejich autoøi aspirují na mnohá umìlecká ocenìní, porota se jen musí shodnout, zda v kategorii komedie, tragédie èi tragikomedie. Píseò Vítej, radare se dodnes umísuje na pøedních místech svìtových hitparád a mladí si ji poutìjí ve svých MP4. Není se co divit, má vysokou umìleckou hodnotu a skvìlé nastudování v podání naí politické superstar. Mezi politiky jsou i skvìlí mimové, kteøí dávají gestùm nový smysl. Vztyèený prostøedník proto pouijte, pokud chcete svému éfovi sdìlit, e je prostì jednièka. Jsou také fundovanými odborníky na jakoukoliv problematiku, a se týká globálního oteplování èi ochrany ivotního prostøedí. Celý svìt se mùe pouèit, e nae planeta je modrá, nikoli zelená a biomasa e je vlastnì.? Získávají i øadu patentù za vývoj nových technologií. Svìtové proslulosti dosáhlo jejich know-how na praní pinavých penìz, utahování opaskù a na proces slazení. Umìjí také velmi zruènì posílat SMS zprávy. Politici jsou zdatní nejen duevnì, ale také fyzicky. Jsou dobrými sportovci, zejména v disciplínách stranický pøebìh, rektální alpinismus, chytání vajíèek o tìlo, mlácení prázdné slámy, padání vlády, vládní turistika. Vysoká je také jejich produktivita práce, protoe èasto zvládají nìkolik nároèných povolání najednou, jsou zároveò platnými poslanci, ministry, právníky, obchodníky s cennými papíry, èleny dozorèích rad. Mnozí také zatìují pracovními povinnostmi pro blaho druhých své pøíbuzné a známé. Aby získali potøebnou kvalifikaci pro své pùsobení, rychle, velmi pilnì a úspìnì studují. Nesmíme zapomenout i na lidskou stránku politikù. Svým pøíkladem nám ukazují, které hodnoty jsou v ivotì dùleité. Pro èest dámy musíme bojovat i fackami, nejlépe na veøejnosti a pøed kamerami. Dùleitý je i harmonický rodinný ivot, nejlépe s více partnery najednou. Naè se rozvádìt a enit, stojí to moc penìz. Je toho mnohem víc, za co svým politikùm mùeme být vdìèni. Naí generaci jsou nespornì vzorem. Máme je rádi, protoe ukazují, e jsou jako my. Na nic si nehrají a myslí to upøímnì. Chceme je? Michal Mìstecký, Gymnázium Broumov, sexta PRODÁM DRUSTEVNÍ BYT 2+1 U VÌTROLAMU - NOVÁ OKNA TELEFON Prodám byt na Spoøilovì DB, 2+1, po kompletní rekonstrukci Nutno vidìt Tel

12 12 Park Alejka :BROUMOV V Alejce u roste nová alej Park Alejka postupnì získává novou podobu a dokonèení prací u závisí pouze na poèasí. V øíjnu dostal park a jeho budoucí návtìvníci dlouho oèekávaný dárek novou alej ze vzrostlých jírovcù. Sázení pøedcházelo v prvním ètvrtletí tohoto roku nutné kácení. Stromy trpìly houbovými chorobami, øada z nich byla navíc mechanicky pokozena. Po odborném posouzení a veøejných projednáních v letech 2007 a 2008 byla jako nejvhodnìjí øeení zvolena jednorázová obnova aleje. V anketì mohli lidé ovlivnit i výbìr druhu stromu pro novou výsadbu. Ze tøí odborníkem doporuèených druhù zvítìzil jírovec maïal (katan), který má v Alejce témìø dvousetletou tradici. Dne 13. øíjna byla zahájena výsadba nové aleje, kterou zajiuje dodavatel stavby, spoleènost Gardenline, s.r.o. Ta mìstu Broumov zároveò vìnovala nové vzrostlé stromy do aleje v hodnotì 600 tisíc korun. Výsadby se zúèastnily dìti ze Z Broumov a Gymnázia Broumov, jejich budovy s parkem Alejka sousedí. Bìhem akce Zasaï strom...a poli to dál!, kterou zorganizovala nadace PROMÌNY, si mohli áci a studenti místních kol vyzkouet práci zahradníka a pomoci s výsadbou nového stromoøadí. Dìti si svùj strom oznaèily speciálním títkem, o záitek ze sázení se pak podìlily zasláním pamìtní pohlednice s kresleným návodem, jak správnì zasadit strom. Do Deníku parku Alejka, který postupnì zpracovávají tøídy Z Broumov, navíc pøibyly podpisy vech dìtí, které se výsadby zúèastnily. Nadace dále vìnovala kadé tøídì gymnázia a základní koly na památku knihu a CD Mu, který sázel stromy, jimi se mohou dìti dále inspirovat. Pro nejmladí ètenáøe je pak urèena kníka Katánek. Vechny dìti dostaly také nové vydání nadaèního zpravodaje Promìny broumovské Alejky a upomínkové pøedmìty od nadace PROMÌNY. Pøestoe jsme si bìhem dne uili dé, kroupy, slunce i sníh, u dìtí zvítìzila zvìdavost a rozmary poèasí se nenechaly odradit. Rádi bychom touto cestou podìkovali spoleènosti Gardenline, s.r.o. a jejím zástupcùm Ing. Petru Skøivánkovi a Ing. Miloi Náprstkovi, kteøí, pøestoe to pro nì byla práce navíc, vysvìtlili vem dìtem správný postup výsadby vèetnì zajímavostí o katanech a nechali je zasadit si svùj strom. Dalí informace o projektu získáte na stránkách: nadace PROMÌNY a mìsto Broumov

13 Mykologické okénko Pestøec obecný - Ryzec pravý - Suchohøib hnìdý - Cena suených hub na èerném trhu Pestøec obecný V øíjnu jste v naich lesích mohli velmi èasto narazit na pestøec obecný. V jednìch atlasech je oznaèován jako jedovatý, v jiných jako nejedlý. Zralá plodnice se po uschnutí rozpadá v zelenavì edý prach. Ve vìtím mnoství je skuteènì jedovatá, protoe má ale velmi koøennou chu, tak ji sbíráme a suíme jako koøení. Hodí se jak do houbového guláe, tak tøeba i k masitým pokrmùm. Sbírají se jen zcela mladé plodnice, musí být uvnitø jetì bílé nebo jen málo èerné. Ryzec pravý V nìkterých oblastech sousedního Polska byly letos pøímo nì. Ve velkém rostly napøíklad u nás vzácné a øídce se vyskytující ryzce pravé. Ryzec pravý je jednou z nejcennìjích jedlých hub u nás. Pouívá se témìø výhradnì k nakládání do octa, nebo v této úpravì vyniká jeho pikantní a koøenná chu. Od satatních ryzcù rozeznáme ryzec pravý podle ivì oranového mléka. Tyto nádherné ryzce jste si mohli koupit na trnice ve Walbrzychu-Pieskowe Gore. Suchohøib hnìdý Na stejné trnici se prodával i u nás hojnì rostoucí podhøíbky/ slaïáci - odbornì suchohøib hnìdý, pøípadnì høib hnìdý. Kilo jste si mohli poøídit za 13 zlotých / 1 zlotý je v souèasné dobì kolem 6 korun/. Na trnici mìl prodejce pøistavený celý náklaïák. Takto masovì letos rostly a na severu Polska, nedaleko pøístavu tìtín. Cena suených hub na èerném trhu Pìtilitrová láhev suených hub se prodávala na Broumovsku v záøí a øíjnu za 300 korun, v Pardubicích stoupla cena / láhev s oznaèením biohouby z Broumovského výbìku/ a na 600 korun. S pøibývajícími mìsíci bude cena urèitì jetì stoupat. Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. Marie Stryjová Na zaèátku listopadu by se spisovatelka, absolventka broumovského gymnázia Marie Stryjová doila 78 let (zemøela v r. 1977). Její památku uctíme v sobotu 31. øíjna v 15 hodin na broumovském høbitovì, kde je pochována ona i dalí èlenové její rodiny. K úèasti na této chvilce zveme obèany naeho mìsta i okolí. NA MÌSÍC LISTOPAD 2009 PØIPRAVUJEME Ve ètvrtek 26. listopadu 2009 poøádáme poslední ze tøí léèebných zájezdù do Solných lázní v Kudowì Zdroji. Odjezd autobusu v 7.30 hodin z obvyklých stanovi! Cena zájezdu 150 Kè (vèetnì dopravy a vstupenky). Návtìva trnice, monost nákupu. V nedìli 29. listopadu 2009 je první adventní nedìle. Zveme Vás na Slavnostní rozsvícení vánoèního stromu v Broumovì na Mírovém námìstí, pøi kterém budeme zajiovat obèerstvení v podobì vánoèních dobrot a teplých nápojù. NA MÌSÍC PROSINEC 2009 PØIPRAVUJEME V pondìlí 7. prosince 2009 se bude konat Vánoèní posezení s programem a tombolou pro nae èlenky. Zaèátek je v 15 hodin v kongresovém sále hotelu Praha. Obèerstvení je zajitìno. Srdeènì Vás vechny zveme! Blií informace o poøádaných akcích získáte v prodejnì EDA Broumov (na Mírovém námìstí) Výbor ÈS Broumov zve irokou broumovskou veøejnost na svoji dalí akci Køeslo pro hosta Povídat si budeme s panem Jiøím Kopeckým, bývalým pracovníkem CHKO Broumovsko, o vem moném i nemoném, co Vás zajímá. Ètvrtek 10. prosince 2009 v 16:00 hodin, kongresový sál hotelu Praha Broumov 13 Bez komentáøe! Heømánkovice Pro BZ Milan Kulhánek

14 14 broumovský zpravodaj kolství kolství kolství Gymnázium Broumov mi pomáhá stále - dobrým vzdìlanostním základem a krásnými vzpomínkami Návrat domù není bez vzpomínek na gymnázium moný. Broumovsko - mùj kraj, moje láska, místo, kam se rád vracím, kde mám pøátele a kde je mi fajn. Genius loci Broumovska má mnoho podob, od historického benediktýnského klátera, který je dominantou mìsta Broumova, Teplicko-adrpaských skal - nejvìtího skalního mìsta v Evropì, po panenskou pøírodu a krajinu, ve které dominuje pøedevím barokní architektura a vesnická obydlí. Je to právì duch místa, kvùli kterému se vracíme na nám blízká místa. Broumovsko pro mì bude navdy spjato s dìtstvím a studentskými léty, které jsem strávil nejprve na Základní kole v Mezimìstí a poté na broumovském gymnáziu. Èlovìk potøebuje vzpomínky, jako potøebuje vodu. Vzpomínky jsou pro nás zdrojem energie, motorem, který nás ene kupøedu. Èasto vzpomínám na to, jaké to bylo chodit po chodbách gymnázia jako student. Dívat se na krásné studentky, bìhající s rozevlátými vlasy a s usmìvavou tváøí po schodech. Nejednou jsme je pozorovali z ochozù. To Vám byl kolikrát tak krásný pohled! Jistì lepí ne sledovat výrazy a chùzi uèitelù nesoucí v rukou písemné práce. Znáte ten pocit drobného mrazení, kdy vstoupíte na místa, která dobøe znáte, kde jste nechali kus svého já, kus své historie, ale u tam nepatøíte? Podobný pocit mívám, kdy vstupuji velkými døevìnými bytelnými dveømi do budovy gymnázia v Broumovì. Kdo ví, zdali podobné pocity zaívali i Alois Jirásek, Alois Raín èi Stanislav Brandejs? Vstupujete na místa, která pro Vás i dnes hodnì znamenají, právì pro to své já, které jste tam zanechali. Hledáte ho, vidíte ho, jak jde po schodech, jak se pohybuje po chodbách, jak sedí v lavicích a rychle se snaí dohnat uèivo, které vidìlo jen z rychlíku, jak je zkoueno, jak nezná, jak tuí, jak ví a jak mu je hezky, jak vystupuje unavené a vyèerpané, ale pøesto astné ze dveøí, kde skládalo zkouku z dospìlosti. Hledáte ho vude a je vám mrazivo po tìle. Na starích nástìnkách narazíte na fotografii z výmìnného pobytu v Anglii. Opìt se pousmìjete a jste dobiti energií. Potkáváte nové tváøe stále krásnì mladých a svìích studentù. Pedagogický sbor zaznamenal drobné zmìny, ale genius loci broumovského gymnázia je stále stejný. Úroky z energie a píle, dá-li se to tak nazvat, kterou jsem na gymnáziu v Broumovì zanechal, si snaím vybírat stále, kdy se na Broumovsko vracím. Vìøím, e broumovské gymnázium bylo a je podobnou holí v ruce cestou ivotem i dalím kamarádùm a studentùm, nejen mnì. Ale Ottmár NÌMÈINA výuka pøeklady tlumoèení v Broumovì, Hronovì a okolí firemní NJ, malé skupiny, jednotlivci Mgr. Jana Kittová tel.: CESTA DO PRAVÌKU (Vlastivìda ve ètvrtých tøídách Z Hradební) Jak vypadala nae Zemì pøed miliony a miliardami let? Jak vypadali a jak ili lidé v pravìku? O tom jsme si v záøí a v øíjnu vyprávìli, èetli, sledovali na DVD a pak zkoueli vyjádøit rùznými výtvarnými technikami. A tak nyní mùete vidìt ve vestibulu naí koly Velký tøesk (tempera, pastely), druhohorní jetìry (tempera), rozkvetlé tøetihory (zapoutìní do klovatiny), jeskynní malby (kresby na zmaèkaný papír), perky a trofeje pravìkých lidí, pokusy o tkaní do rámù z vìtvièek, (tak, jak to asi dìlali lovci mamutù). Dìkujeme za spolupráci Dáe a Helenì z Ulity! Na výstavce mùete také vidìt nìkolik fotografií z naí výpravy do pravìku. Nejdøív jsme se rozdìlili do tlup, v kadé byli pralidé z áèka i z béèka. Tlupy mìly své názvy Bizoni, Liky, Hadi, Zajíci, Mamuti celkem devìt tlup. Kadá se pak vydala sama po zelené znaèce pod onovskou sopku. Cestou jsme sledovali a zaznamenávali ivoèichy, sbírali a urèovali listy stromù a vymýleli bojový pokøik tlupy. Také se nám mìøil èas. Nejlepí byli nakonec Jeleni. Pak jsme vystoupili na sopku, ale je hodnì zarostlá. Do onova jsme se vraceli pøes proslunìné louky, byl èas i na válení sudù a dalí zábavu. V pravìku se nám líbilo! A. Mikloová, M. Schejbalová HOLOCAUST semináø na Masarykovì Z Od záøí 2008 mohli áci Masarykovy Z pracovat v semináøi s názvem Holocaust. Tento semináø je podporován finanènì prostøednictvím o.s. Zaèít spolu. Pøihlásili se hlavnì áci 8. tøíd a do konce roku jich vydrelo 10. Po úvodní besedì o tom, co nás v semináøi èeká, následovala motivaèní návtìva Vzdìlávacího a kulturního centra idovského muzea v Praze s pøednákou o dìjinách idù v Evropì, exkurzí po Starém idovském mìstì a skupinovou prací na programu Hanin kuføík, ve kterém áci zpracovávali osudy konkrétních idovských dìtí postiených holocaustem. Bìhem celého kolního roku potom pracovali na jednotlivých tématech. Zabývali se dìjinami idù od jejich pøíchodu do Evropy, náboenskými a kulturními zvlátnostmi, jejich postavením ve spoleènosti bìhem staletí, vyèleòováním a perzekucí, vznikem ghett, a po koneèné øeení idovské otázky bìhem druhé svìtové války. V rámci semináøe jsme zhlédli i film Nezapomínání, ve kterém jsou zachyceny vzpomínky pamìtníkù, a v dubnu 2009 jsme ve spolupráci s PhDr. M. Kulhánkem navtívili bývalý koncentraèní tábor v Osvìtimi. Zdaleka ale jetì nemáme vechna témata zpracovaná, a protoe dìti mají o pokraèování semináøe zájem, budeme se

15 dalím tématùm vìnovat i nadále. Výsledky naí práce budou prezentovány na nástìnkách koly a ve formì prezentace na mezinárodním semináøi pro èeské pedagogy v Osvìtimi, který poøádá Památník Terezín ve spolupráci s ministerstvem kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR. Vzhledem k rostoucímu extremismu v naí spoleènosti je toto téma stále aktuálnìjí a pøipomenutí tìchto dìjinných událostí umoòuje vést áky k utváøení jejich správného postoje k negativním jevùm ve spoleènosti. Mgr. Jindøika Vaáková Gastronomické okénko hronovské hotelové koly Zlato a støíbro pro hronovskou hotelovku! Podzimní èas je kadoroènì vyhrazen odborné soutìi Gastro Junior Nowaco Cup Pardubice. V letoním regionálním kole této soutìe mladých gastronomù mìla Støední kola hotelnictví a podnikání SÈMSD Hronov zastoupení v kategorii Kuchaø, ve které soutìil Jan Milt, student 3. roèníku oboru Hotelnictví a turismus a v kategorii Èíník Miroslav Klapka, takté student stejného roèníku i oboru. Soutìní klání probìhlo v prostorách místní svatynì domácích hokejistù, v ÈEZ arénì. Pøi losování poøadí si oba mládenci vylosovali støedy svých startovních polí, díky èemu si mohli v klidu a bez paniky vybalit svùj inventáø a ve si pøichystat. Nutno také zmínit podporu doprovodu trenérù, pedagogù Michaely Rézové a Jiøího Johna. Zadáním pro letoní roèník oboru Èíník byl teplý alkoholický èi nealkoholický nápoj a mouèník s pouitím sezónního regionálního ovoce. Tuto kombinaci mìli soutìící za úkol pøipravit pøed hostem v èasovém limitu 20 minut. Mirkùv soutìní nápoj nesl zajímavý název Tango brusinek. Jistì stojí také za povimnutí, e hrukový mouèník upravoval pøímo pøed zraky hostù a pøísné poroty pomocí pøekládacího pøíboru a keramického noe, který nenièí vitamíny v ovoci. Tuto smìs potom pøeloil do talíøù atypických tvarù a na ní vytvoøil noky z tvarohu, perníku, karamelového sirupu a vanilkového cukru. Jako ozdobu zvolil spirálku z listového tìsta a snítku meduòky. Tento výborný výkon byl po zásluze odmìnìn zlatou medailí a postupem do celostátního finále v Brnì. Mezi 15 postupujících do finále v Brnì se probojoval i druhý hronovský soutìící v kategorii Kuchaø, Jan Milt. Letoní zadanou surovinou pro kuchaøe bylo maso z argentinského býka. Soutìním úkolem bylo pøipravit z této suroviny biftek. Jetì ne se zaèalo soutìit, kadý soutì- ící si musel vylosovat druh úpravy masa - rare, medium, well done. Honza si vylosoval tu nejtìí monost, a to medium. Soutìní pokrm, na jeho pøípravu byl vymìøen celkový èas 45 minut, se skládal z pohankového rizota s kukuøicí, èervenou cibulí a alotkou, bramboru plnìného kozím sýrem, orestovaných liek s vývarem a bylinkami, rib eye steaku z argentinského býèka ovázaného prutem se zeleninovou omáèkou a ze slámy z koøenové zeleniny. Tento velmi atraktivní a chutný pokrm byl ocenìn støíbrnou medailí. Pøed brnìnským celostátním finále budou mít hronovtí medailisté èas nìkolik mìsícù trénovat a propilovávat své dovednosti i um. Drme jim palce, aby gastronomii naeho regionu reprezentovali v Brnì stejnì úspìnì jako v Pardubicích! Vyuijte monosti ochutnat tyto nevední ukázky kulináøského umìní. Rib eye podávaný s pohankou po staroèesku, s plnìnými brambùrky, likami a zeleninovou omáèkou 70 g pohanky, 50 g kukuøice, 30 g jarní cibulky, 80 g èervené cibule, 1 l vývaru, 5 g èesneku, 350 g malých brambor, 25 g kozího sýra, 15 paitka, anglická slanina, sùl, mletý pepø, 50 g liek, 35 g másla, petrelka, 50 g koøenové zeleniny (mrkev, celer, petrel), 300 ml olivového oleje, 200 ml demiglass (silného vývaru), 600 g rib eye steaku (hovìzí svíèková, vepøová panenka), drcený èerný a èervený pepø, 80 g parmské unky. Èesnek orestujeme na olivovém oleji, zalijeme vodou, pøidáme pohanku a dusíme do polomìkka. Poté pøidáme kukuøici, èervenou cibuli, vývar, demiglass, mírnì provaøíme, pøidáme jarní cibulku, osolíme a opepøíme. Steak ováeme parmskou unkou a zpevníme provázkem. Osolíme, opepøíme, naloíme do oleje s rozmarýnem a upeèeme. Uvaøíme brambory, které vydlabeme. Z vydlabané hmoty vymícháme kai, do které pøidáme paitku, anglickou slaninu, kozí sýr a touto smìsí naplníme brambory. Dáme zapéci, osolíme, opepøíme. Na másle orestujeme liky, pøidáme petrelku, vývar a jemnì provaøíme. Omáèku pøipravíme tak, e na olivovém oleji orestujeme cibuli, mrkev, celer a petrel, zalijeme vývarem, demiglass a dusíme. Poté rozmixujeme, pokrm ozdobíme dozlatova usmaenou zeleninovou slámou. Tvarohové noèky s perníkem v karamelové omáèce s podzimním ovocem a oøechy (pro 2 osoby) 6 vestek, 1 hruka, 15 lískových oøíkù, 50 g rozinek naloených v rumu, karamel, cukrový sirup. Noky: 200 g tvarohu, pùl bílé oplatky Delisa, 2 g strouhaného perníku, karamelový sirup. Oloupané hruky a nakrájené vestky podusíme v cukrovém sirupu ochuceném citronovou a pomeranèovou kùrou. Pøidáme oøechy, rozinky, karamel a ve prohøejeme. Povrch této ovocné omáèky ozdobíme tvarohovými noèky, které pøipravíme vymícháním vech surovin, perníkem a èerstvou meduòkou. Dobrou chu pøejí studenti a áci Støední koly hotelnictví a podnikání SÈMSD, Hronov, s. r. o. Aktuální informace naleznete také na POZVÁNKA Pro zájemce o studium a jejich rodièe poøádáme ji tradiènì prezentaèní akce s ochutnávkami dne 11. listopadu, 2. prosince, 9. prosince a 13. ledna (vdy hodin). NE.DIV.SE. a BUBLINY Ulity Broumov v Jièínì V druhém záøijovém týdnu il Jièín jako kadý rok pohádkou. Pohádky se hrály na kadém rohu, ulicemi se toulaly pohádkové bytosti, dìti nevìdìly, které akce èi soutìe se zúèastnit døív. Samé dílny, soutìe a lákavé atrakce, stánky nabízely pohádkové zboí. Do této atmosféry pøijely dva divadelní soubory Ulity Broumov. N E. D I V. S E. sehráli Skoropohádku a BUBLI- NY se pøedstavily se dvìma pøíbìhy O pejskovi a koèièce. Kadý titul hráli èlenové souborù dvakrát. Atmosféra byla skvìlá, vichni hráli s radostí a malých divákù bylo plné námìstí. O tom, e se pohádky líbily, svìdèí i to, e dìti dostaly nabídku od poøadatelù, aby se zúèastnily i pøítí rok. Spolu se èleny souborù se akce zúèastnili i èlenové tvùrèí dílny ze Z Hradební. Pøestoe to jsou áci devátých roèníkù a na pohádky jsou trochu velcí, den v Jièínì se jim líbil a uili si ho. Pìkný dojem jetì umocnilo krásné letní poèasí. J.Hajpilová, Ulita Broumov

16 16 Zájezdy broumovské Základní umìlecké koly do Polska a akce koly do prosince 2009 V nedìli se sbor Stìnavan zúèastnil v èele s øeditelem koly p. Vogelem slavnostní inaugurace 20 letého výroèí Dnù køesanské polsko èeské kultury. Slavnost se konala v krásném mìstì Swidnica za úèasti mnoha významných osobností kulturního a køesanského ivota. Slavnostní mi slouil spolu s polským biskupem i královéhradecký biskup Dominik Duka. Sboru se v nádherném chrámu zpívalo velmi dobøe. Ve 14 hodin mohli vichni úèastníci zhlédnout výstavu Polsko - èeské dni kultury køesanské V pondìlí dne probìhl v Nové Rudì v kulturním domì MOK workshop výtvarného oboru p. uè. rùtkové. Jetì jednou pojedou áci výtvarného oboru do MOKU v listopadu. 10. øíjna v sobotu probìhlo v areálu Turistického a sportovního centra v Nové Rudì (Slupci) Setkání polských a èeských partnerských mìst za úèasti starostù mìst, diplomatù, europoslancù a zástupcù národních parlamentù. Shrnulo se zde uplynulých 20 let pøeshranièní spolupráce. Na tomto setkání se prezentovala nae kola vystoupením esového kvintetu p. uè. Pøibyla, dechového orchestru a klarinetového kvartetu p. øed. Vogela, maoretek a scénického tance p. uè. Ogrièenkové a zpìvaèek p. uè. Rokové. Vystoupení naí ZU bylo velmi kladnì hodnoceno. Nae kola navázala kontakty i s dalími polskými mìsty. V nedìli dne zazpíval sbor Stìnavan v polských Pieszycach v kostele sv. Antonína na kadoroèní mezinárodní pøehlídce sborù. Ve støedu probìhl podzimní ákovský koncert ve spolupráci s APRB v sále kreslírny místního klátera. V pondìlí vystoupilo pìvecké oddìlení v náchodské galerii pøi pøíleitosti pøedávání ocenìní nejlepím sportovcùm v pin-pongu. V úterý vystoupili áci ZU v sále Staré radnice pøi pøedávání ocenìní nejlepím studentùm Gymnázia Broumov. Ve støedu se konala v Brnì soutì Slavíci ve kolní lavici. Z naí ZU se do celostátního kola této soutìe probojovaly Zuzana Valáková a Sabina Roková. V sobotu vystoupily maoretky p. uè. Ogrièenkové v polských Ludwikovicích probìhne mezinárodní setkání taneèních souborù v Nové Rudì ve sportovní hale Slupiec. Rovnì se bude konat 10. roèník pìvecké soutìe Brdský kos v Mníku pod Brdy, nai ZU bude reprezentovat Elika Buociková. Ve ètvrtek pojedou dìvèata ze souboru scénického a klasického tance (Barbora Hovorková, Jana Kejzlarová, Barbora Hrdá, Albìta Pelánová a dalí) svìøenkynì p. uè. Ogrièenkové potìit diváky do kulturního domu MOK v Nové Rudì. Co se týká vánoèních a adventních koncertù, naplánováno je toto: koncert sboru Stìnavan v Teplicích nad Metují kostel sv. Vavøince ve støedu v 17 hodin v kostele sv. Václava adventní koncert ákù (nedìle) v 18 hodin adventní koncert sboru Stìnavan v místním kláteøe ve ètvrtek v 18 hodin v divadle vánoèní ákovský koncert. (Pro Z dopoledne ) v úterý v 18 hodin v divadle taneèní vánoèní koncert. ( Pro Z dopoledne ) Romana Roková, ZU Broumov Vítání podzimu Nedávno jsme pøivítali nové áèky prvòáèky a sotva se rozkoukali, vítali se vemi tøídami 1. stupnì podzim. Na naí Masarykovì základní kole v Broumovì je to ji dlouholetá tradice. Tak jako kadý rok, tak i v letoním k.roce 2009/ 2010 jsme se dne 23. záøí s prvním ranním zazvonìním spoleènì seli v prostorách 1. stupnì. S úvodním slovem p.uèitelky Kvìty Golové a hudebním doprovodem p.uèitelky Hedy Peoutové jsme se rozlouèili s poslední vlatovkou, zazpívali jsme si o pyném drakovi, a písnièkou Záøí od Zdenka Svìráka jsme se nostalgicky poohlédli za uplynulými letními dny. Vichni áci 1.stupnì se rozeli do tøíd, kde pokraèovali v tøídních dílnièkách. Malovali obrázky, skládali básnì, vyrábìli draky, tvoøili mandaly s motivy listù. Ètvrté tøídy vyhledávaly, tøídily a zpracovávaly informace o podzimu v rámci pøírodovìdného projektu. Vechny dìti se také podílely na výzdobì oken tøíd a prostor chodeb koly.výsledkem spoleèné práce dìtí 1.stupnì pod vedením tø.uèitelek je pøíjemné prostøedí, ve kterém se nám líbí. Za pg. kolektiv 1.st Masarykovy Z zapsaly uè.i.krejèová a L.Zimmermannová Den mazlíèkù V pátek se áci 2.B a 5.A tìili do koly více ne jindy.u jen proto, e si s sebou pøinesli svého mazlíèka, který na nì obvykle èeká doma, ne pøijdou ze koly.v rámci projektového vyuèování v hodinách prvouky a pøírodovìdy se áci nejprve seznámili s rùznými encyklopediemi,ve kterých vyhledávali zajímavosti a informace o zvíøátkách.ty pak spoleènì zpracovali ve skupinách pøi hodinách èeského jazyka. Procvièili si ètení, psaní, napsali slohové práce a výtvarnì ve ztvárnili. Starí áci také vyhledávali informace na internetových stránkách. Pøi hodinì anglického jazyka si procvièili popis tìla zvíøat a pracovali se slovníky.vyvrcholením celých pøíprav projektu bylo páteèní setkání v prostoru amfiteátru v Naí zahradì pøi Z TGM. I kdy nám poèasí moc nepøálo a podzim se nám hlásil ledovým povìtøím, se- lo se nás hodnì. Pejskové, andulky, køeèci, morèata, pískomil a osmák byli obdivováni nejen spoluáky, ale také rodièi. A samotní majitelé mazlíèkù? Ti nás s nimi seznámili i na fotografiích a pobavili vyprávìním a pøíhodami, které s nimi zaili.vyvrcholením celé akce byla módní pøehlídka. Vechny úèastníky potìila medaile, diplom a sladká odmìna. Touto cestou bychom zvlá chtìly podìkovat rodièùm, kteøí se zapojili do naeho projektu a spolupracovali tak se kolou. Dìkujeme. Krejèová Irena a Zimmermannová Lenka uè.5.a a 2.B Masarykova Z Broumov

17 sport Osobnosti v názvech broumovských ulic V hodinách volitelného pøedmìtu spoleèensko vìdní semináø jsme si dali za cíl vytvoøit seznam broumovských ulic pojmenovaných po významných osobnostech, vyhledat o nich informace a veøejnì je prezentovat. Dnes jsme si pro vás pøipravili rozhovor s panem Ladislavem alounem. Je to významná osobnost, po ní se jmenuje jedna ulice v Broumovì. Nejznámìjí stavba v této ulici je hotel Veba, dále se zde nachází Autokola Fiedler. Ulice je nedaleko Základní koly Hradební. Dobrý den! Dobrý den Kdy jste se narodil? 1.srpna 1870 v Praze. Jakou kolu jste studoval? Studoval jsem Reynierovu kreslíøskou kolu. Co jste dìlal za povolání? Byl jsem sochaø. V jakém umìleckém slohu jste tvoøil vae díla? Tvoøil jsem v secesním slohu. Uèil jste nìkde? Ano, na Umìlecko-prùmyslové kole v Praze. Vyhrál jste nìjakou soutì? Ano, vyhrál jsem v roce 1896 soutì na výzdobu Mìstského muzea v Praze, v roce 1901 pak soutì na pomník Mistra J. Husa na Staromìstském námìstí v Praze. Vyjmenujete nám alespoò nìjaká díla? Tak tøeba jsem se podílel na sochaøské výzdobì nìkterých budov v Praze, Pojiovny Praha, Obecního domu, Mìstského divadla èi Wilsonova nádraí. Dále jsem zhotovil pomník M. J. Husa na Staromìstském námìstí v Praze. V Hoøicích jsem kromì pomníku Mistra Jana Husa vytvoøil i známou sochu Krakonoe ve Smetanových sadech. Má tvorba zahrnovala i návrhy perkù a keramiky, ilustrace èi kniní vazby nebo portrétování známých osobností (napø. Svatopluka Èecha a Jaroslava Vrchlického). Máte nìjaké zajímavosti, které byste nám chtìl øíci? Ano, tøeba to, e mùj ateliér ve Slovanské ulici v Praze je v souèasné dobì jednou z vinohradských památek zapsaných v seznamu kulturních památek ÈR. Jedná se o alounovu vilu. Nebo e jsem byl v roce 1912 pøijat za øádného èlena Èeské akademie. Øeknìte nám prosím nìco o pomníku Mistra Jana Husa? Vytvoøil jsem nìkolik variant této sochy. Nejznámìjí jsou pomníky v Praze a Hoøicích. Pomník v Praze je bronzový a byl dokonèen a slavnostnì odhalen roku Znázoròuje Jana Husa stojícího uprostøed skupiny postav; ty symbolizují jednak husity, jednak pobìlohorské emigranty. Hus pohledem smìøuje k Týnskému chrámu, porobení emigranti se nacházejí blíe k místu popravy 27 pánù po stavovském povstání roku Celé sousoí je umístìno na irokém ulovém podstavci a po obvodu jsou vytesány nápisy: Milujte se, pravdy kadému pøejte, Vìøím, e vláda vìcí Tvých k Tobì se zase navrátí, ó lide èeskýa èást textu písnì Kto jsú boí bojovníci. Rozmìry pomníku v Hoøicích jsou pozoruhodné:délka 13 m, íøka 9 m, výka 11 m. Základy na ploe 237 m 2 jsou 2 m hluboké. Blok na Husovu postavu mìøil pøes 10 m 3 a váil 220 g. Na pomníku bylo osazeno 87,4 m 3 kamene, tj q (18 vagónù). Finanèní náklad pøesáhl na tehdejí dobu neuvìøitelných 20 tis. korun. Ale já jsem se velkoryse zøekl svého honoráøe. Na své místo byl pomník postaven Mùeme mít jetì jednu otázku? Ano, jakou? Kdy jste zemøel? 18. øíjna 1946 v Praze. A bylo mi 76 let. Rajnohová Kateøina, rejberová Denisa, 8. tøída Z Broumov, Hradební 17

18 18 broumovský zpravodaj kultura kultura sport kultura Agentura pro rozvoj Broumovska a Mìstská knihovna v Broumovì Vás zvou na pøedstavení nové knihy Evy Koudelkové Broumovsko v povìstech, která bìhem listopadu vyjde v Nakladatelství Bor. Vedle nìkterých vyprávìní, známých ji z knihy Povìsti z Broumovska, jsou zde pøedevím pøíbìhy èeským ètenáøùm dosud neznámé. Knihu ilustrovala Jana Wienerová a spolupracovala na ní i archiváøka Ludmila tìpánová. Výstava originálù ilustrací bude od konce listopadu probíhat v èítárnì Mìstské knihovny v Broumovì. Prezentace knihy za úèasti autorky se koná v kreslírnì bývalého kláterního gymnázia v úterý 24. listopadu od hodin. (Knihu bude moné na místì zakoupit za mimoøádnou zavádìcí cenu.) Kulturní spoleènost HOP- Petr Hofman poøádá taneèní pro manelské a partnerské páry, kde Vás nauèíme, jak na plese tanèit. Zaèínáme 15. ledna 2010 od 20 hodin v sále Støelnice Broumov. Po sedm veèerù Vás bude uèit tanèit pan Igor tìp s partnerkou. tel , Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Jack Kerouac: Na cestì (svitek) Kompletní vydání slavné knihy, kterou autor v jednom zátahu napsal na slepený dlouhý pruh papíru. Tento pùvodní text byl dosud vydáván v upravené podobì. Zdenìk Mahler: Krajan Gustav Mahler Vyprávìní o ivotì slavného skladatele je kniní podobou televizního dokumentu. P. D. Jamesová: Soukromá pacientka Detektivní román se odehrává na klinice plastické chirurgie, kde byla zavradìna pacientka obávaná bulvární novináøka. Jan Duda: Ztracené nadìje Román o tøech pøátelích, kteøí své radosti, zklamání a lásky proívají na konci 60. let a poslouchají pøitom Beatles, Mattadors a Jimmyho Hendrixe. J. P. Donleavy: Bezuzdná blahoslavenství Baltazara B. Román plný hoøkého humoru o bohatém mui, který pùsobí jako gentleman z jiného svìta a postupnì ztrácí ve, na èem mu záleí. Polona Glavan: Noc v Evropì Literární variace na film Noc na zemi se odehrává v noèním expresu, jeho cestující spojuje mezinárodní jízdenka, láhev vody, mládí, léto a zmatek v hlavách. Karel Hynie: Volha Záznam o provozu motorového vozidla Hlavní postava knihy, øidiè sluební Volhy, agent StB a typická lidská ve, vypráví pøíbìh, který dává nahlédnout do svérázného svìta televize v normalizaèních i porevoluèních letech. Isabel Allendeová: Inés, má drahá Mladá panìlka se v historickém románu z 16. století po boku dùstojníka úèastní dobývání Chile panìly. Jen Lancaster: Nádhernì tlustá Kterak se jistá narcistka vydala na pou za poznáním, jestli za její velkou zadnici mùe její ivot, èili Buchty nejsou øeení Vtipný pøíbìh o souèasné Amerièance. Vlastmil Vondruka: Znamení Jidá Historická detektivka, v ní byl zavradìn zemský sudí a v jeho tìle byla nalezena dýka se satanskými znaky. Ellen Alpstenová: Prameny touhy Skuteèný pøíbìh z 19. století. Jeho hrdinka se s muem vydává k prameni Nilu za jedním z posledních tajemství Afriky. Frederick Forsyth: Kvintet Povídky z rùzných dob a míst spojuje napìtí a gradování pøíbìhù. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: knihovna.

ᆷ勇st Brou ov čᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇 ᆷ勇 ᆷ勇ᆷ勇 ᖗ厧 j 2009ᆷ勇 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, pan Marek Dřívější odchod: pan Uzel

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2010

Broumovský zpravodaj listopad 2010 ánrovou scénu z Tölgova obchodu s uhlím ve Velké Vsi si Tinzmann zcela jistì dokomponoval v ateliéru, nebo konì smìøují pøímo na sloup brány, jedinì tak je ale mohl dostat do ádoucího poloprofilu, aby

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P VÝSLEDKY SKLIZNÌ Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 20 ze dne 1. 8. 2007. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 20 ze dne 1. 8. 2007. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 20 ze dne 1. 8. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Broumovský zpravodaj leden 2010

Broumovský zpravodaj leden 2010 V textu popisované pouzdro, v nìm køiniètí Grötzbachovi obdreli královské vìno, které se dochovalo jen v popisu a èasopisecké reprodukci Langerem poøízené fotografie (omluvte proto prosím sníenou kvalitu).

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2009

Broumovský zpravodaj øíjen 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0910_print 1 4. z 2009 10:09:03 Tímto seriálem jsem si pøedsevzal udrovat Vai pozornost u ne zcela tuctové výstavy o broumovském selském kroji. Protoe jsem se,

Více

PÙSOBENÍ AKADEMICKÉHO SOCHAØE EMILA SCHWANTNERA NA BROUMOVSKU A TEPLICKU GOETHEHO BUSTA V ADR PACHU

PÙSOBENÍ AKADEMICKÉHO SOCHAØE EMILA SCHWANTNERA NA BROUMOVSKU A TEPLICKU GOETHEHO BUSTA V ADR PACHU 3 Novotou záøící Getheho busta krátce po svém odhalení na dobové pohlednici z r. 1932 spolu s obrázkem dneního stavu. Díky nepøetrité péèi návtìvnických rukou si udruje stále pomìrnì vysoký lesk, jen aby

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Broumovský zpravodaj bøezen 2010

Broumovský zpravodaj bøezen 2010 V závìru èlánku popisuji slavnostní noèní osvìtlení Prahy. V koèárovém prùvodu se ho do praských ulic vydal zhlédnout i královský pár. Èelo prùvodu vyrazilo z Hradèan po 8. hodinì a vozová kolona byla

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935...

Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935... Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935...... a dva nejpodstatnìjí díly rozbité sochy trubaèe, spodní èást vojenského plátì s nohama a trup s

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Emil Schwantner (27.8.1890 18.12.1956)

Emil Schwantner (27.8.1890 18.12.1956) Emil Schwantner, jeho v textu zmiòovaná trutnovská plastika Tanec smrti a zcela dole zábìr osazenstva lomu v Libné, kde sochaø (sedící uprostøed bez pokrývky hlavy) zøejmì právì dokonèoval pomník padlým

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Kulturní program leden 2011

Kulturní program leden 2011 Kulturní program leden 2011 Pondìlí 3. 1. 15:00 VÝSTAVA ZUŠ BROUMOV Výstava výtvarných prací žákù Základní umìlecké školy Broumov ve Výstavní síni na Staré radnici. Výstava bude probíhat do 28. 1. 2011.

Více