Broumovský zpravodaj øíjen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broumovský zpravodaj øíjen 2009"

Transkript

1

2 broumov_kulturniprogram_a2_0910_print 1 4. z :09:03

3 Tímto seriálem jsem si pøedsevzal udrovat Vai pozornost u ne zcela tuctové výstavy o broumovském selském kroji. Protoe jsem se, pøiznávám zcela sebekriticky, opìt znaènì rozpovídal, ba rozvanil, seriál bude nadále pokraèovat. Dovoluji si vak upozornit, e samotná výstava tento mìsíc konèí a máte tak opravdu poslední anci k jejímu zhlédnutí. Jak vidíte výe, pokud s sebou vezmete fotoaparát, mùete se v broumovském kroji nechat jednoduchým zpùsobem na památku i zvìènit. Zakoupit lze více ne stostránkový barevný katalog. V souvislosti s návtìvností vìnuji zvlátní pøipomínku kolám. Pozdní lítosti a náøky budou jako vdy pìkné, ovem marné. Broumovský zpravodaj øíjen 2009 Obsah... Seriál... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 8 Poární stanice Broumov... str. 9 Na cestách... str. 10 kolství... str. 11 Alejka... str. 12 Mykologické okénko... str. 13 Okénko broumovských en... str. 13 Hudební léto... str Prázninový secvik... str. 15 Kultura... str. 16 Sport... str. 17 Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. øíjna 2009 foto obálka: Jan rytr 3 BROUMOVTÍ PØI KRÁLOVSKÉ KORUNOVACI 5. èást Hradecký hejtman Reyl stál pøed stejným problémem jako jeho kolegové. Vhodné zástupce ke korunovaci bylo v naem kraji nutné hledat v odlehlej- ích podhorských panstvích, kde sedláci pøeci jen více setrvávali u tradic, i co se týèe odívání. Zde vak, domýlím se, mohl stát pøed dalím oøíkem: V tìchto oblastech se chléb vezdejí dobýval daleko pracnìji ne v úrodných níinách, lidé zde byli vìtinou ménì majetní a v dùsledku ztíených ivotních podmínek i chudí stravy dosahovali i meního vzrùstu. Ku slavnosti vak mìli hejtmani vybrat, tejkaje se zrostu a tváønosti, ty nejpìknìjí dívèinky a hoi ze zámoných gruntù, s tomu odpovídajícím krojem. Natìstí existovaly výjimky. S Broumovskem se detailnì seznámiví Alois Jirásek dosvìdèuje, e zde v Nìmcích selský lid ve vech tìchto pøedpokladech vynikal byl majetný, dobøe rostlý a k tomu konzervativní. Popsal nám napøíklad hejtmánkovického pøemilého staøeèka, s ním mì pojí shodné pøíjmení, kterého v Jiráskovì dobì 60. let 19. století bylo moné nazvat svého druhu dinosaurem, nebo chodil v odìvu patøícím nìkam do pøedchozího století. Tento v podstatì jetì barokní èlovìk (jeho odìv byl vak pøesnìji ohlasem módy rokoka) byl patrnì znaènou raritou u i tøicet let nazpìt, v dobì Ferdinandovy korunovace, kdy se nacházel v nejlepím vìku. Jemu podobní kupodivu hledáni a do prùvodu vybráni nebyli. Pøednost dostal módou empíru a biedermeieru inspirovaný, na Broumovsku vak pøeci jen urèité specifické znaky nesoucí kroj mladí generace. Není tedy divu, e zrak hejtmana Rejla spoèinul právì na broumovském panství, je spolu s opoèenským poèítal mezi své favority. Protoe vak z obou míst nedostával dlouho odpovìï, vytipoval si i nìkolik nouzových alternativ, v nich ovem ádnou nápaditost nenalézal. Do uzího kola jeho výbìru nakonec postoupil jetì svatební prùvod z Kyperka (od r Letohrad) spolu s doínkovou suitou ze amberka. Z Broumovska, kde prý byl z celého kraje kroj nejnápaditìjí, se ale panu hejtmanovi nakonec pøeci jen ozvali a svou nominaci potvrdili. Ovem kteøí enci broumovské svatebèany ke korunovaci skuteènì doprovázeli, zùstává záhadou. Pøestoe celá ta sláva byla popsána do takových detailù, jako napøíklad, kdo podal císaøi pøi mytí rukou pøed obìdem ruèník, ukazuje se, e i takto detailní prameny si dokáou protiøeèit, a e tedy nic na tomto svìtì nemùeme mít za spolehlivé a jisté. Vìtina mnì dostupných zpráv zmiòuje ence buï bez udání pùvodu, nebo ze Senftenbergu (amberka), nejdetailnìji dokonce, e pojedou (èas budoucí ovem!) na tøech vozech spolu s deseti muzikanty. Pìt mìsícù pøed korunovací hejtman píe, e amberecká dìvèata budou v bílém, zato mládenci v èerných kazajkách a pestrých vestách. Na naem broumovském vyobrazení (viz 1. èást v BZ 6) jdou vak pìky v dlouhých bílých kabátech, bez muziky a s popiskou Geiersberger Schnitterzug - prùvod letohradských encù. Obì mìsta navíc leí blízko sebe a jednalo se o venkovany èili lid nìkde z jejich okolí. Tak si raète vybrat a nìèemu vìøit. Ve 3. èásti (BZ 8, str. 1 a 3) jsme reprodukovali dvì rùzná vyobrazení nepochybnì jednoho a toho samého alegorického vozu z Kouøimska. Na povoze v levém rohu litografie, zhotovené podle pøedlohy pøímého aktéra korunovace, malíøe Eduarda Gurka, je mlatec prostovlasý, v dlouhých kalhotách a jeho kolega mlátí obilí dokonce v cylindru. Na druhém obrázku od mnì neznámého autora jsou tití vymalováni jednotnì, v tøíètvrteèních kalhotách s bílými punèochami, na hlavách nízké klobouky. A nyní nabízí se parafráze proslaveného dotazu poruèíka Troníka - kontrolní otázka, soudruzi: Jak vypadal ná dobøe známý broumovský kroj vzor 1836? K broumovským svatebèanùm byl nakonec pøièlenìn jetì jeden pár svatebních jubilantù veteránù, manelù z Chlumu (u Hradce?; lze ovem narazit i na specifikaci Chlum na kosteleckém panství, co jsem nalezl jen Záchlumí u Kostelce n. Orl., kde Letohrad a amberk jsou ovem nedaleko). A jakoue svatbu ti dobøí lidé podle pramenù slavili? - Zlatou. Nalezl jsem vak i jednu zprávu hovoøící o støíbrné. Jak øíkám, vìøte pak nìèemu. Otázkou, kdo konkrétnì Broumovsko reprezentoval, se pobavíme neménì. Zabýval se jí u broumovský továrník a vlastivìdný badatel v jedné osobì, Dr. Eduard Langer. Ten mìl zprvu k dispozici pouze litografický prospekt s popisem slavnosti, který je vak u hradeckého prùvodu více ne skoupý a hovoøí o jednom svatebním páru s doprovodem, bez udání pùvodu, nato jmen svatebèanù. Langerovi se ale tehdy (referoval roku 1903) podaøilo zachytit na Broumovsku ústnì tradované vzpomínky a s jejich pomocí odhalit zajímavé podrobnosti. Nelo vak ji o informace od pøímých pamìtníkù, take jimi na jednu stranu byl uveden v omyl, zároveò se mu vak s jejich pomocí podaøilo jeden mylný, oficiálními dobovými dokumenty uvádìný údaj vyvrátit. Tuto detektivní zápletku v komedii plné omylù rozpleteme zase v pøítím èísle. KF

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne è. 76 Výbìrová øízení RM ruí z dùvodu nejasnosti zadání výbìrové øízení k zakázce Program regenerace panelového sídlitì Broumov Spoøilov RM schvaluje zadávací podmínky pro výbìr zhotovitele akce Program regenerace panelového sídlitì Broumov - Spoøilov 2009, seznam oslovených firem dle pøedlohy a jmenuje výbìrovou komisi. Rada mìsta dne è. 77 Majetkové záleitosti RM doporuèuje ZM prodej p.p.è. 836/3 - zahrada o výmìøe 352m v k.ú. Velká Ves u Broumova panu Pavlu Kaparovi, bytem Malé námìstí 194, Broumov, za nabídnutou cenu Kè do jeho výluèného vlastnictví. RM doporuèuje ZM prodej podílu o velikosti 1/2 k p.p.è. 51/1 - trvalý travní porost o výmìøe 400 m v k.ú. Romitál paní Hanì Nejedlé, Hradec Králové za cenu Kè a prodej podílu o velikosti 1/2 k p.p.è. 51/1 - trvalý travní porost o výmìøe 400 m v k.ú. Romitál paní Dianì Kalfaøové, Pardubice za cenu Kè. RM doporuèuje ZM prodej p.p.è. 302/4 - zahrada o výmìøe 1062 m v k.ú. Velká Ves u Broumova za cenu Kè. RM doporuèuje ZM schválit zámìr prodeje èásti p.p.è. 551/21 zahrada o výmìøe 984 m v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM schválit zámìr prodeje p.p.è. 281/1 - trvalý travní porost o výmìøe 3902m a p.p.è. 824/1 - ostatní plocha o výmìøe1240 m v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM vrácení èástky kupní ceny nemovitostí, a to ve výi Kè (jedno sto ètyøi tisíc osm set korun èeských). RM doporuèuje ZM schválit zámìr prodeje stavební parcely è.161 o výmìøe 1321 m a budovy è.p.150 bývalé hasièské zbrojnice na st.p.è.161, ve v k.ú.romitál. RM souhlasí s uzavøením smlouvy k provedení stavby èásti kanalizaèní pøípojky na p.p.è.599/2 a 749/1 v k.ú.broumov a provedení sjezdu z místní komunikace na p.p.è.599/2 ve v k.ú.broumov se stavebníkem panem Martinem Brahou, Hejtmánkovice. RM souhlasí s uzavøením smlouvy k právu provedení stavby kanalizaèní a vodovodní pøípojky na p.p.è.489/6 a provedení sjezdu z místní komunikace na p.p.è.489/6 ve v k.ú.broumov, se stavebníkem panem Janem Hakem, Broumov. Rùzné RM schvaluje ádost MO Èeského rybáøského svazu o pøíspìvek ve výi Kè na uspoøádání rybáøských závodù dne 19. záøí RM schvaluje pøíspìvek ve výi Kè panu Janu rytrovi, Cihláøská 160, Broumov, na zhotovení fotografií pro výstavu ve dnech 12. záøí listopadu 2009 s tím, e fotografie financované z pøíspìvku budou pouity pro potøeby mìsta. RM projednala ádost pana Milana Zdvoøilého, Broumov, ve vìci hudební produkce v baru H2O2 v noèních hodinách dne 22. srpna 2009 s tím, e RM neschválila baru výjimku z OZV è. 3/2004 z dùvodu pozdního podání ádosti. RM schvaluje výjimku z OZV è. 3/2004 Hotelu VEBA s.r.o. k poøádání hudební produkce dne 11. záøí 2009 do 24 hodin. RM schvaluje program zasedání zastupitelstva mìsta dle pøedlohy. RM schvaluje pøidìlení bytu rodinì Gaiových od 1. øíjna 2009 s tím, e nájemní smlouva bude uzavøena na dobu esti mìsícù. Dotaèní program Program regenerace mìstské památkové zóny Broumov pro rok 2010 Termín podávání ádostí o pøíspìvek: do 31.øíjna 2009 na MìÚ Broumov Na jaké úèely mùe být pøíspìvek poskytnut: Na zvýené náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek nacházejících se v mìstské památkové zónì Broumov. Pøíspìvky mohou být pouity jen na úhradu prací zabezpeèujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy provádìné v zájmu jejího vlastníka ani na práce investièní povahy. Kdo mùe ádat o pøíspìvek, tj. mùe být jeho pøíjemcem: Vlastník nemovité kulturní památky nacházející se na území mìstské památkové zóny. Finanèní spoluúèast adatele (vlastníka): Je-li adatelem o pøíspìvek: - právnická osoba èi fyzická osoba: min. 40% z celkové ceny obnovy v pøísluném kalendáøním roce (pøíspìvek z programu je max. 50% z celkové ceny a min. 10% je pøíspìvek mìsta), - mìsto èi obec: min. 50% z celkové ceny akce obnovy v pøísluném kalendáøním roce, (pøíspìvek z programu je max.50% z celkové ceny), - církevní právnická osoba: 10% z celkové ceny obnovy v pøísluném kalendáøním roce, (pøíspìvek z programu je max. 70% z celkové ceny a min. 20% je pøíspìvek mìsta). Náleitosti ádosti: 1. Identifikace objektu (název, ulice, è. popisné, parcelní èíslo). 2. Rejstøíkové èíslo památky v Ústøedním seznamu kulturních památek. 3. Identifikace vlastníka nemovité kulturní památky (jméno a pøíjmení, adresa trvalého bydlitì). 4. Pøipravenost akce z hlediska zákona è. 50/1976 Sb., stavební zákon, a zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi. 5. Termín provedení obnovy nemovitosti. 6. Struèná charakteristika obnovy nemovitosti. 7. Hlavní práce provádìné na obnovì v následujícím roce Vyèíslení nákladù. Informace: Mìstský úøad Broumov, stavební odbor, pracovitì památkové péèe kontaktní osoba: Helena Bureová, tel.: , mob.:

5 Dokonèené stavby mìsta V mìsíci záøí 2009 byla dokonèena stavba Oprava a statické zajitìní opìrné zdi pod kolou ( p.è. 730/7), kterou v dobì od èervence 2008 do záøí 2009 realizovala firma Broumstav s.r.o. celkovým nákladem Kè. Finanèním podílem ve výi Kè pøispìlo prostøednictvím Programu regenerace mìstské památkové zóny rovnì Ministerstvo kultury Èeské republiky. Dokonèením opravy této zdi pod Z Hradební byl odstranìn havarijní stav této èásti hradeb, jak je patrné i z pøiloených fotografií. Rovnì v záøí 2009 byla dokonèena Revitalizace kolního høitì u Z Masar ykova, která byla v dobì od do realizována firmou Broumovské stavební sdru- ení s.r.o. Náklady na realizaci ve výi Kè vèetnì projektové dokumentace byly kromì vlastních prostøedkù mìsta pokryty i dotací ve výi 5 milionù Kè z prostøedkù Ministerstva financí Èeské republiky. Pùvodní kvárový atletický ovál byl tak nahrazen atletickou drahou se skuteènì kvalitním povrchem a doplnìn zpevnìnými plochami i mobiliáøem. Informace pro zemìdìlské podnikatele - novela zemìdìlského zákona Dne (nìkterá ustanovení ) nabývá úèinnosti zákon è. 291/2009 Sb., kterým se mìní zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a dalí související zákony. Jedná se o rozsáhlou novelu zemìdìlského zákona, která pøináí mimo jiné nové povinnosti pro zemìdìlského podnikatele z hlediska registraèního orgánu. Zemìdìlský podnikatel je povinen orgánu, který vydal osvìdèení zemìdìlského podnikatele (v naem obvodu obecnímu ivnostenskému úøadu Mìstského úøadu Broumov), oznámit zmìny údajù zapisovaných do této evidence do 15 dnù ode dne, kdy k tìmto zmìnám dolo (nejde-li o zmìny údajù zapisovaných do centrální evidence obyvatel nebo do obchodního rejstøíku). V pøípadì poruení této povinnosti hrozí zemìdìlci pokuta a do výe 50 tis. Kè. Zemìdìlský podnikatel je dále povinen bez zbyteèného odkladu oznámit pøíslunému obecnímu úøadu s rozíøenou pùsobností pøeruení provozování zemìdìlské výroby na dobu delí ne. 6 mìsícù. Provozování zemìdìlské výroby se povauje za pøeruené dnem doruèení oznámení o pøeruení nebo dnem pozdìjím, uvedeným v oznámení. Doporuèujeme zemìdìlcùm, aby se seznámili se znìním novely, nebo pøináí mnohé dalí zmìny, které se týkají jejich vlastní èinnosti. Ing. Milo Hartman, vedoucí obecního ivnostenského úøadu Neváhejte s výmìnou øidièského prùkazu! ØIDIÈSKÉ PRÙKAZY VYDANÉ OD 1. LEDNA 1994 DO 31. PROSINCE 2000 JSOU JEJICH DRITELÉ POVINNI VYMÌNIT NEJPOZDÌJI DO 31. PROSINCE 2010! Pìtina øidièù musí na úøady, èím døíve - tím lépe! Ministerstvo dopravy vyzývá veøejnost, aby zodpovìdnì pøistoupila k aktuální etapì povinných výmìn (viz 134 zákona è. 361/2000 Sb.). Nyní je nejvhodnìjí doba podat ádost o vydání (výmìnu) øidièského prùkazu na pøísluném obecním úøadu obce s rozíøenou pùsobností. Na konci uvedeného období - roku hrozí kumulace výmìny velké èásti øidièských prùkazù, resp. osob, které budou o výmìnu ádat. 5 Detailní informace, týkající se ORP Broumov k povinnost výmìny do konce r povinnost výmìny do konce r poèet % poèet % ,4% ,9% Petr Kuchta, vedoucí odboru investic a rozvoje Podrobnosti na: nebo

6 6 KRONIKA Na tradièním setkání se seli jubilanti, kteøí své narozeniny oslavují v mìsíci záøí pp. Ludmila Kahlerová, Miroslav Tesárek, Rozália Ducháèová, Václav Bene, Jitka Strazzerová, Jaroslav Dítì, Václav Netík, Vìroslava Jansová, Romanka Jùnová a Boena Penièková. Na odpoledním posezení jubilantùm zahráli a zazpívali áci ZU v Broumovì. Do dalích let pøejeme jubilantùm pevné zdraví a stálou pohodu. Celostátní DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ i v Centru sociálních slueb Nadìje Broumov Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR a Asociace poskytovatelù sociálních slueb ÈR vyhlaují akci, která dosud nemá v Èeské republice obdoby: Ve dnech øíjna 2009 probìhne na rùzných místech Èeské republiky Týden sociálních slueb. V rámci tohoto týdne ve støedu otevøe své dveøe iroké veøejnosti více ne poskytovatelù sociálních slueb. K této akci se pøipojujeme i my, poskytovatelé sociálních slueb v Centru sociálních slueb Nadìje Broumov, tedy zamìstnanci Domova pro seniory a Peèovatelské sluby. Tento den mùete vichni, koho problematika sociálních slueb zajímá, vyuít pøíleitost seznámit se s poskytovanými slubami v CSSNB, s jejich kvalitou, zázemím, nabídkou, ale i s problémy a úskalími. Ve støedu 7. øíjna 2009 v jídelnì Domova pro seniory a ve spoleèenské místnosti Domu s peèovatelskou slubou, obojí na adrese Jiráskova 193, Vás budeme oèekávat pøipraveni zodpovìdìt Vae dotazy a seznámit Vás s prostøedím i s charakterem poskytovaných slueb. STØEDA dopoledne hod odpoledne hod DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUEB NADÌJE BROUMOV Jiráskova 193 Více informací k celostátní akci na www. tyden-socialnich- -sluzeb.cz Ing. Milada Kubalíková, øeditelka CSSNB Své ano si øekli snoubenci Markéta Antoová a Roman Peèenka Monika Krejèová a Jaromír Sokol Veronika Scholzová a Miroslav tejnar Monika Nováková a Lubomír Tylich Na spoleèné cestì ivotem pøejeme jen samé radosti a optimismus. Rozlouèili jsme se s Elikou Zelenou Frantikem Linhartem Renatou Vlèkovou Ivanou Therovou Miroslavem Staòkem Za SPOZ N. Burdychová - matrikáøka Podìkování Chtìla bych tímto podìkovat èlenkám SPOZu Broumov za zaslané blahopøání k mému ivotnímu jubileu. Marie Prokopcová, Broumov Novì otevøené kadeønictví TWIGGY Kasárenská Broumov Jitka Kynèlová - monost støíhání i doma tel.: Karin Boldiová tel.:

7 POVINNÁ VAKCINACE PSÙ PROTI VZTEKLINÌ: Dne ve støedu bude provedena vakcinace psù proti vzteklinì. 1.zastávka - u Lesù hod 2.zastávka - køinické sidlitì hod 3.zastávka - V.Ves - Beránek hod 4.zastávka - mysl. klubovna hod 5.zastávka - piv. Olivìtín hod 6.zastávka - has. Beneov hod 7.zastávka - Romitál 15.40hod 8.zastávka - Romitál - obchod hod 9.zastávka - Romitál - otoèka aut hod Cena oèkování proti vzteklinì: 100 Kè Cena kombinované vakcíny /se vzteklinou/: 349 Kè Bìhem hromadného oèkování je moné zakoupit preparáty na odèervení i odbleení. Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho oèkovat proti vzteklinì od 6 mìsícù stáøí a pak pravidelnì dle vakcinaèního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mìní zabìhlá povinnost kadoroèního oèkování. Dle výrobcù je mono nyní psy oèkovat proti vzteklinì jednou za dva a tøi roky. Pøesto je doporuèitelné s ohledem na závanost této nemoci nechat psy kadoroènì pøeoèkovat. Ne vdy mùe být pes plnì zdráv a tím plnì imunitnì odpovídat tvorbou protilátek po oèkování. Moná i díky této pravidelnosti u nás zabìhlé ji nìkolik desetiletí je ÈR ji nìkolik let prostá vztekliny. Vakcinace v pøíhranièních oblastech je pak díky migraci divoké zvìøe z Polska jetì doporuèitelnìjí. Pøeoèkování kombinovaných vakcín je nutné kadoroènì z dùvodu nutnosti pøeoèkování ostatních psích viróz 1x roènì, jinak toto oèkování ztrácí úèinek. Záleí tedy na Vás majitelích, kteøí nechodíte psy oèkovat individuálnì v prùbìhu roku ke svým veterináøùm, jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné oèkování pøijdete. Doprovod psa musí být zajitìn osobou starí 15 let. Pes musí být na vodítku a ti ménì hodní s náhubkem. Vakcinaci provede MVDr. Miroslav Kulich ve spolupráci s MVDr. Vlastou Hlaviznovou. Nabízíme do pronájmu vybavenou icí dílnu vèetnì støihárny v Polici nad Metují Objekt bude volný od 09/2009 K dispozici je i podkrovní byt Cena k jednání. Kontakt: , Mìstský úøad Broumov Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví Vás zve na PØEDNÁKU DOMÁCÍ NÁSILÍ NA SENIORECH, která se bude konat dne v 10 hodin ve velké zasedací místnosti v hlavní budovì Mìstského úøadu. Pøednáí Intervenèní centrum Hradec Králové. Prosíme o potvrzení úèasti na tel.: nebo Pøednáka je urèena: - pro odbornou veøejnost (sociální pracovníci, pracovníci Policie ÈR, MìÚ a dalí), - pro laickou veøejnost (studenti, senioøi a dalí). Domácím násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými, žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu. Prodám byt 2+1 s garáí v Martínkovicích Cena dohodou Kontakt na tel.: AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech ,

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Èlovìk a svìt práce Jaký je vlastnì svìt práce? Jak vypadá prostøedí zejména výrobních firem, jaké jsou v nich pracovní pozice, jaká je jejich pracovní náplò, odpovìdnost? Co vechno je tøeba umìt a znát, abych v zamìstnání uspìl? To vechno jsou otázky, na které v projektu Motivace ákù základních kol pro volbu budoucího povolání získá odpovìï cca 1100 ákù esti základních kol v Broumovì, Polici nad Metují a dalích obcích. Projekt je ze sta procent financován z prostøedkù Evropských sociálních fondù v rámci operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Hlavním nositelem projektu je Podnikatelský klub Broumovska. Projekt byl zahájen zaèátkem tohoto kolního roku a potrvá dva a pùl roku. Jedním z cílù projektu je pomoci výchovným poradcùm kol vytvoøit kvalitní zázemí v podnikatelském prostøedí, obohatit jejich práci o zkuenosti z reálného svìta práce, pomoci jim pøi organizování zajímavých exkurzí do výrobních podnikù a zprostøedkovat jim dobré a vìrohodné informace o podmínkách výkonu práce v rùzných povoláních. ákùm kol pak usnadnit orientaci ve svìtì práce a napomoci jim pøi odpovìdnìjím rozhodování pøi výbìru budoucího povolání a pøi pøípravì na nìj. Projekt svými aktivitami doplòuje vyuèovací pøedmìt druhého stupnì základních kol Èlovìk a svìt práce o poznatky a zkuenosti z pracovního prostøedí pøevánì výrobních podnikù, pøibliuje ákùm podmínky výkonu práce rùzných oborù a profesí a seznamuje je s poadavky kladenými na zamìstnance. Pøináí jim informace o situaci na trhu práce a monostech uplatnìní v rùzných oborech a povoláních. Umoòuje tak ákùm uvìdomit si dùleitost pøípravy a závanost výbìru budoucího povolání. Hlavními aktivitami projektu jsou semináøe obsahující interaktivním zpùsobem zpracované prezentace na téma, jako je Øemesla v prùbìhu staletí, Výroba a my, Prostøedí organizací apod. Na nì navazují návtìvy podnikù a pracovi, kde se mohou áci podrobnìji seznámit s podmínkami výkonu práce v rùzných povoláních. Dále si mohou vyzkouet svoji zruènost pøi práci s polytechnickými stavebnicemi zakoupenými v rámci projektu jako uèební pomùcky. Pøi návtìvách výrobních podnikù mohou áci vidìt monost uplatnìní svých kolních znalostí a dovedností v budoucím ivotì, uvìdomit si, co vechno musí umìt a znát, aby mohli uspìt ve svém budoucím povolání. Tím chce projekt dát hlubí smysl jejich souèasnému uèení a motivovat je k dalímu rozvoji. Souèástí projektu je i dotazníkový prùzkum, který bude prùbìnì ovìøovat postoje a názory ákù na volbu povolání. Výstupy z tohoto etøení budou slouit pro korekci aktivit projektu v prùbìhu jeho realizace a ovìøení efektivnosti pouívaných postupù. Více si o projektu mùete pøeèíst na stránkách soutìe Dobrá rada nad zlato, kterou vyhlauje Národní vzdìlávací fond, o.p.s, a to na adrese: Projekt je zde uveden pod názvem Èlovìk a svìt práce Za Podnikatelský klub Broumovska Osobnosti v názvech broumovských ulic áci 8. roèníku v hodinách dìjepisu, výchovy k obèanství, èeského jazyka, výtvarné výchovy, volitelného pøedmìtu spoleèenskovìdní semináø a mediální výchova si dali za cíl vytvoøit seznam broumovských ulic pojmenovaných po významných osobnostech, vyhledat o nich informace a veøejnì je prezentovat. Jako dalí Vám pøedkládáme Havlíèkovu ulici. Karel Havlíèek Borovský (31. øíjna 1821 Borová u Pøibyslavi 29. èervence 1856 Praha) byl èeský básník a novináø, vlastním jménem Karel Havlíèek. Je povaován za zakladatele èeské urnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárnì bývá øazen do realismu, politicky pak patøí k tzv. 2. generaci národních buditelù. Pøíjmení Borovský získal podle jména vesnice, kde se narodil Borová, takto toti èasto podepisoval své èlánky. Od roku 1832 studoval v Havlíèkovì Brodì (dnes je zde muzeum se stálou expozicí vìnovanou jeho ivotì)(tehdy Nìmecký Brod) na gymnáziu. Havlíèek touil po tom, aby mohl pùsobit na výchovu èeského lidu, vstoupil proto do knìského semináøe. Nelíbily se mu vak pomìry, které zde panovaly. Na podzim 1841 proto semináø opustil a stal se a do konce ivota nekompromisním kritikem církve. Od roku 1838 studoval filosofii v Praze.

9 Ze ivota Poární stanice Broumov Pøehled zásahù, ke kterým v dobì od do vyjídìla jednotka HZS Královéhradeckého kraje - Poární stanice Broumov Mezimìstí, Vernéøovice likvidace poáru lesní hrabanky Broumov, Olivìtín, Cihláøská ul. odstranìní srního hnízda z budovy Mateøské koly Jetøichov,Pasa dopravní nehoda, støet dvou osobních vozidel, jedna osoba zranìna. Jednotka poskytla pøedlékaøskou pomoc, protipoární opatøení a zajitìní vozidel proti úniku provozních kapalin. Spolupráce s ZZS Broumov a Policií ÈR Køinice vyprotìní utonulé osoby z rybníku Broumov, sídlitì Køinické - dopravní nehoda osobního automobilu. Jednotka provedla protipoární opatøení a zajitìní vozidla proti úniku provozních kapalin Dolní Adrpach likvidace poáru v lese. Spolupráce s JSDH Teplice n. Met. a Adrpach Jetøichov, Pasa dopravní nehoda, støet dvou osobních vozidel, jedna osoba zranìna. Jednotka provedla protipoární opatøení a zajitìní vozidel proti úniku provozních kapalin. Spolupráce s ZZS Broumov a Policií ÈR Broumov, Spoøilov - likvidace poáru strnitì a balíku slámy. Spolupráce s JSDH Broumov a Veba 01 Olivìtín Broumov, Komenského ul. odstranìní spadlého stromu Broumov, Beneov dopravní nehoda autobusu bez cestujících. Bez zranìní. Spolupráce s PÈR,VaK a ÈEZ Broumov záchrana psa z øeky Stìnavy ïár n.met. poár zahradního pøístøeku. Spolupráce s JSDH ïár n.met.,police.n.met Broumov, Pionýrská ul. výjezd k vytékající vodì z uzavøeného bytu Police n.met.klùèek poár balíku slámy na poli. Spolupráce s JSDH Police n. Met Teplice n.met, hrad Stømen transpost zranìného pacienta do vozidla ZZS Mezimìstí, Jiráskova ètvr - pomoc ZZS s transportem pacienta do vozidla Jetøichov, Pasa dopravní nehoda osobního automobilu. Tøi osoby zranìny. Spolupráce s Policií ÈR a ZZS Broumov. npor. Bc. Plachta Luká, velitel PS Broumov Informace Mìstské policie Za Broumov krásnìjí Na fotografiích jsou nìkterá výtvarná díla místních i zahranièních - nizozemských umìlcù, kterými vylepují fasády ve mìstì. Nepoznáváte rukopis nìkterého z nich? Rádi je za jejich úsilí odmìníme. Díky za info. na tel: , 156, Podobnì vypadají i jiná místa, napø. Schrollùv park, kde se schází mláde z Broumova a okolí. Místa, která mají slou- it k relaxaci a odpoèinku, více pøipomínají smetitì. Ukázky jsou z , kdy partì mladíkù nestaèilo zanechat po sobì nepoøádek, potøebovala se jetì vybít na oplocení pískovitì, které rozlámala. Zadrený mladík uvedl, cituji: Nevím, proè jsme to dìlali, asi JEN TAK. Ptejme se proto svých dìtí, doma, ve kolách proè nièí JEN TAK? Nejen stráníci mìstské policie a policisté by rádi znali odpovìï. Balónové létání Letitì v Broumovì se stalo místem, z kterého odstartoval okolo hodiny horkovzduný balón. Byla to nádhera, koda, e o startu vìdìlo pouze nìkolik obèanù! Zprávièky z útulku V útulku na ÈOV jsou v dobì uzávìrky Broumovského zpravodaje tøi psi. Hlavnì za nì bychom rádi podìkovali paní Janì SLOVÁKOVÉ a partì okolo ní, která ve svém volnu pravidelnì útulek navtìvuje, kadého z nich vezme na procházku, pøinese pro kadého nìco na zub, rozèee zmuchlanou srst a na jednoho z nich dokonce pozvala i psího kadeøníka, kterého uhradila ze svých prostøedkù. Dìkujeme!!! za MP str. Jan rytr 9

10 10 broumovský na cestách zpravodaj na cestách Singapur civilizaèní ok Cestování je tak snadné Nikdy nebylo cestování tak snadnou záleitostí jako v dnení internetové dobì. Pokud máte trochu penìz, nebojíte se a máte na to, pak jde ve velmi rychle. S mylenkou navtívit Singapur a Malajsii jsme si s moji enou pohrávali ji od jara, realizace byla otázkou nìkolika hodin. V pátek v deset dopoledne se objevila na internetu akèní nabídka letenek Turkish Airlines do Singapuru, za pár hodin byla ji zaplacená e-letenka v naem poèítaèi doma. Protoe máme s obìma zemìmi bezvízový styk, nebylo co øeit. Sbalit pár nutných vìcí / na Malajském polostrovì je celý rok v noci kolem stupòù, ve dne jsou teploty stabilnì kolem tøicítky/ a ve ètvrtek mohla nae asijská cesta zaèít. Letitì Changi má mezi terminály vlastní vlakové spojení Za pár hodin jste tam Cesta la jako po másle, z Prahy jste za dvì hodiny v Istanbulu a za dalích jedenáct na druhém konci svìta, v Singapuru. Ji po nìkolika minutách v Singapuru poznáte, e ve dokonale funguje. Metro i místní autobusy jezdí na minutu pøesnì, taxikáøi neidí, pøechází se výhradnì na zelenou, ulice i parky jsou dokonale uklizené, vechny domy mají èisté fasády, nikde ádné nedopalky od cigaret èi posprejované domy. Bývalá britská kolonie je dnes prosperujícím státem s jednou z nejvyích ivotních úrovní na svìtì a s nedosaitelným standardem èistoty a hygieny. Policistu ovem témìø nikde nevidíte, celé mìsto je monitorováno kamerovým systémem. Krishnan Temple, hinduistický chrám Dopravní lekce Kulturním okem je ji pøílet na letitì Changi. Koberce v pøíletové hale, rozkvetlé orchideje, palmy, plavecký bazén pøímo na letiti, tlumená hudba na toaletách. Jen ty mule pro pány jsou pøíli nízko vzhledem k menímu vzrùstu Asiatù. Metro i autobusy samozøejmì klimatizované, s nevedním designem. edá madla na drení, fialové tyèe, lutá sedadla, na kadé zastávce elektronická tabule s informacemi o pøíjezdech a odjezdech jednotlivých linek. Pokud nemáte zakoupený lístek, vhodíte pøíslunou èástku do trychtýøe u øidièe. Pouze nápis Plate, korektnì. Øidiè má pøed sebou obrazovku, na které sleduje provoz kolem sebe. Nákupy, nákupy, nákupy Singapur je skuteènì mìstem nákupù. Nakupovat mùete vude. Od trnic a krámkù v indické ètvrti Little India èi v èínském Chinatownu a po nákupní centra mamutích rozmìrù, z nich zejména ta podzemní jsou skuteènými bluditi. Mekkou vech nákupù je tøíkilometrová Orchard Road. Nikde na svìtì jsem nevidìl tolik prodejen hodinek jako v Singapuru. Nejedná se o desítky, ale o stovky prodejen. Od napodobenin svìtových znaèek za pár dolarù a po hodinky v cenì automobilu. Jen pro zajímavost- auto starí deseti let nesmí v Singapuru na ulici. jeden z nìkolika desítek èínských chrámù jedno z nákupních center na Orchard Road Úasné jídlo Singapur je mìstem jídla. Jí se vude v jakoukoliv denní dobu, vìtina lidových jídelen má otevøeno 24 hodin dennì. Od drobných prodejcù na ulici k luxusním restauracím v centru. Nabídka je ohromující, v bìné jídelnì máte k výbìru nìkolik stovek jídel pochutnat si mùete na èínské, malajské, vietnamské, indické, thajské èi tøeba indonéské kuchyni. Vaøí se z èerstvých surovin pøímo pøed vámi, za 5 dolarù (singapurský dolar je asi 12,50 Kè) vám bude jídlo padat z talíøe. Po kadém jídle máte monost si vdy umýt

11 ruce teplou vodou. Za pár dní si na zdejí kuchyni tak zvyknete, e se vám nechce zpátky do zemì knedlíkù, guláù, sekané a jídel z polotovarù. meita v arabské ètvrti Památky vedle mrakodrapù Singapur, to jsou nejen výkové budovy, sídla svìtových finanèních spoleèností, hotely a nákupní centra, Singapur je i náboenským koktejlem. Na jedné ulici najdeme hinduistickou svatyni, pagodu, taoistický chrám, muslimskou meitu, kostel arménské køesanské církve, presbyteriánský kostel i synagogu. finanèní mozek mìsta, sídla nadnárodních spoleèností v Marina Bay 11 vestková omáèka 500 g vestek, 40 g másla, 30 g hladké mouky, voda, 30 g cukru krupice, sùl, skoøice, citronová kùra, 2 líce rumu. vestky vyloupeme a podlité dusíme domìkka. Potom je rozmixujeme a dále dusíme za obèasného míchání. Z másla a mouky pøipravíme jíku, naøedíme ji vodou, pøidáme du- ené vestky, cukr, sùl, koøení a provaøíme na hustí omáèku. Pøed podáváním pøilijeme rum. Mùeme pøidat oloupané sekané mandle. Omáèka se výbornì hodí k vaøenému uzenému masu s bramborovým knedlíkem. Bleskový vestkový koláè 1 hrnek hrubé mouky, 1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek mouèkového cukru, 1 hrnek kefíru, 1 práek do peèiva, 1 vejce, pùl kostky rozputìného másla, èerstvé vestky nebo vestkový kompot. Drobenka: 100 g hrubé mouky, 100 g polohrubé mouky, 100 g mouèkového cukru, 100 g rozputìného másla. Hrubou a hladkou mouku promícháme s prákem do peèiva, pøidáme cukr, kefír, rozputìné máslo, vejce a vechno promícháme. Tìsto rozetøeme na vymazaný a vysypaný plech. Na povrch koláèe poklademe poloviny vypeckovaných vestek øeznou plochou nahoru, posypeme drobenkou a upeèeme. Necháme vychladnout, pocukrujeme a krájíme na øezy. Plnìné vestkové knedlíky z toastového chleba 250 g vestek, marcipán na naplnìní vestek, strouhaný perník na obalení knedlíkù. Tìsto na knedlíky: pùl balièku toastového chleba, 100 g cukru mouèka, 150 g hrubé mouky, 100 g másla, 4 loutky, 150 g tvarohu. Singapur je vìtinou jen zastávkou pøi cestì po jiných zemích Jihovýchodní Asie nebo do Austrálie. Je to koda, mìsto má turistùm co nabídnout. Vyhláenou botanickou èi zoologickou zahradu, zábavní park na ostrovì Sentosa nebo útok na vechny smysly v Indické ètvrti. Text a foto Milan Kulhánek broumovský zpravodaj kolství kolství kolství Gastronomické okénko hronovské hotelové koly Èas vestkových knedlíkù Nový kolní rok ji nabral tempo, pøichází podzim a s ním doba vestkových pokrmù. vestky mají v Èechách dlouhou tradici. Jejich sazenice sem dovezl z Francie sám císaø Karel IV. vestkové knedlíky a buchty, povidla, slivovice, kapr na èerno se vestkami, vestková omáèka - to jsou jen namátkou vybrané pochoutky ze vestek. Protoe vestky se letos opravdu urodily, pøináíme vám dnes jako inspiraci k jejich vyuití nìkolik tradièních i ménì obvyklých receptù. Plátky toastového chleba nakrájíme na kostièky, pøidáme vekeré suroviny na pøípravu tìsta a promícháme. vestky rozkrojíme napøíè (nikoli podélnì, jak bývá obvyklé), vyjmeme pecku a na její místo vtlaèíme marcipánovou kulièku. Opìt spojíme dohromady. Z tìsta tvoøíme placièky, do nich vloíme naplnìné vestky a dobøe uzavøeme do knedlíèku. Ve vroucí vodì vaøíme jen do vyplavání na hladinu, pak hned vyjmeme, necháme okapat a obalíme ve strouhaném perníku. Dobrou chu pøejí studenti a áci Støední koly hotelnictví a podnikání SÈMSD, Hronov, s. r. o. Aktuální informace naleznete také na Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví v Broumovì - Køinické sídlitì 211. Koupím byt 1+1 v os. vlastnictví. Tel.:

12 12 Park Alejka Rekonstrukce Alejky pokraèuje Stavební práce v parku pokraèují i v podzimních mìsících. Zemní práce, bourání a pøípravu základù vystøídaly stavební úpravy, konkrétnì výstavba nových lávek, schodù a cest a zahájení sadových úprav. Probìhla ji také modelace terénu v místì nového vstupu do parku u autokoly. V øíjnu budou stavební práce v Alejce pokraèovat. Kromì nich se v parku vysadí stromy, keøe, trvalky a cibuloviny. Zaloeny budou také nové trávníky a nainstaluje se mobiliáø vèetnì herních prvkù na novém dìtském høiti. Dìti budou moci od pøítího roku vyuívat originální lanovou lávku nad potokem, lanovou prolézaèku ve tvaru pyramidy, dlouhou skluzavku a dalí vybavení dìtského høitì. Zasaï strom! Podzim pøinese také slibovanou výsadbu nové jírovcové aleje. Alejové stromy pomohou zasadit áci ze Základní koly Broumov a studenti Gymnázia Broumov. Budovy obou kol sídlí v blízkosti Alejky, a tak se dìti bìhem své kolní docházky stanou malými patrony nových stromù i promìnìného parku. Vichni kolou povinní pøíznivci nové Alejky dostanou od nadace pohlednici s návodem, jak správnì zasadit strom. Pro starí a pokroèilé bude urèeno nové vydání nadaèního zpravodaje. Znáte správný postup výsadby? 1. Vykopeme jámu Nejprve vykopeme jámu, která musí být dostateènì prostorná. Hloubka jámy by mìla pøiblinì odpovídat výce koøenového balu. íøka jámy musí být minimálnì 1,5 krát vìtí, ne je prùmìr balu. Výsadbová jáma by mìla být propustná, v opaèném pøípadì pouijeme na dno vrstvu drenáe. Vhodné je zkypøit stìny výsadbové jámy rýèem, èím se usnadní prorùstání koøenù. 2. Pøipravíme substrát Pro výsadbu bychom mìli pouít zhruba polovinu mnoství zeminy z výkopu a smíchat ji s pøedem pøipraveným kvalitním substrátem. :BROUMOV 3. Strom ukotvíme Abychom zamezili vychýlení stromu po výsadbì, ukotvíme jej. U vzrostlých stromù je nejoptimálnìjí pouít 3 kùly. Kùly zatloukáme do dna jámy jetì pøed vlastní výsadbou. 4. Jámu zasypeme Výsadbovou jámu po usazení stromu zèásti zasypeme zeminou a ulapeme. Pletivo kolem balu rozvolníme, substrát postupnì dosypáváme a vdy zhutníme. Koøenový krèek stromu musí být usazen zároveò s okolním terénem. Pokud strom zasadíme pøíli hluboko, nové koøeny se kvùli nedostatku kyslíku patnì vyvíjejí a kmen, který se nachází pod terénem, mùe být pokozen hnilobami. 5. Strom fixujeme úvazkem K upevnìní stromu ke kùlùm pouijeme úvazek ve tvaru osmièky. Úvazky je nutné kontrolovat a vèas pøevázat nebo odstranit, abychom zamezili jejich zarùstání do kmínku. 6. Zalijeme a oetøíme Vytvoøíme zálivkovou mísu kolem stromu a dostateènì jej zalijeme. Výsadbový prostor mùeme mulèovat vrstvou cca 10 cm, pøièem vynecháme prostor u kmene. V pøípadì potøeby zajistíme ochranu kmene a provedeme redukèní øez. V dalích letech po výsadbì tvarujeme korunu stromu výchovným øezem. Originální informaèní systém Nad rámec projektu nadace PROMÌNY iniciovala výrobu originálního informaèního systému pøímo pro park Alejka. Hlavním cílem bylo zhotovit prvky, které budou vycházet z celkového architektonického návrhu parku a které budou zábavnì-nauènou formou informovat návtìvníky o parku a o tom, co v nìm stojí za to vidìt. Podobu a námìty pro jednotlivé prvky zpracoval tým nadace PROMÌNY spoleènì s atelierem AND, který projektoval obnovu parku, a s grafikem Jiøím Prosem, který je mimo jiné autorem loga parku Alejka. Tìit se mùete kromì netradiènì zpracovaných informaèních tabulí také na originální Jiráskovu lavièku nebo postavièky motivující dìti k návtìvì dìtského høitì. Nový zpravodaj Aktuální informace o projektu obnovy parku Alejka najdete v øíjnovém vydání nadaèního zpravodaje Promìny broumovské Alejky. Zpravodaj distribuujeme do domácností v blízkosti Alejky, do kol a na dalí veøejnì pøístupná místa ve mìstì. Pokud chcete dostávat zpravodaj zdarma do schránky i vy, napite si o nìj em na: nebo potou na adresu: nadace PROMÌNY, Nad Krocínkou 55, Praha 9. Dalí informace o projektu získáte na stránkách: nadace PROMÌNY a mìsto Broumov

13 Mykologické okénko Tentokráte fotookénko Letoní sezona patøila rozhodnì k tìm lepím. Houby rostly celé léto, období ní se støídala s mení hojností, ale rostly témìø poøád. V dnením mykologickém okénku nechme mluvit fotografie. Ty dnení nám do redakce poslal známý broumovský houbaø a znalec lesa, který nechtìl být jmenován. Pøání vyhovíme, ale je to koda, proè se trochu nepochlubit, jak øíká Hemingway, kadý správný chlap je trochu vejtaha. Napovíme - jedná se o výraznou osobnost b r o u m o v s k é h o z á k l a d n í h o kolství a o èlovìka spjatého s nejpopulárnìjím èeským kolektivním sportem. Vechny úlovky jsou z Pasou. Není to krása? Posuïte sami. fotky neznámého autora Autor okénka nezùstal pozadu. Heømánkovice 4.8. Nastupující houbaøská generace. Oprávnìná radost mladé houbaøky. Ké by hodnì takových koíkù bylo i v té sezonì následující. Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. 13 Milan Sokol se po právu mùe pochlubit skuteènì královským kouskem. Pro BZ Milan Kulhánek POVEDLO SE... Za poklady Broumovska první záøijovou sobotu se v kreslírnì broumovského klátera se konal závìreèný raut pro pozvané hosty. Velké podìkování patøí Èeskému svazu en Broumov za jeho pøípravu a zajitìní. SRDEÈNÍ ZÁLEITOST vernisá fotografií Jana rytra V sobotu 12. záøí 2009 byla ve výstavní síni kláterní Zahrady* Broumov otevøena výstava fotografií broumovského obèana Jana rytra. Velké podìkování opìt patøí Èeskému svazu en Broumov za pøípravu a zajitìní obèerstvení na vernisái. NA MÌSÍC ØÍJEN 2009 PØIPRAVUJEME V sobotu 3. øíjna 2009 zveme nae eny na závìreènou kvìtinovou selost pod názvem Kouzelný podzim a Zimní mámení. Zaèátek ve 14 hodin, hotel Praha kongresový sál, vstup pro èlenky ÈS zdarma. Tuto akci poøádá firma EDA agentura Broumov. Ve ètvrtek 22. øíjna 2009 poøádáme dalí léèebný zájezd do Solných lázní v Kudowì Zdroji. Odjezd autobusu v 7.30 hodin z obvyklých stanovi! Cena zájezdu 150,- (vèetnì dopravy a vstupenky). Návtìva trnice, monost nákupu. Dalí léèebný zájezd bude jetì v listopadu V pátek 30. øíjna 2009 srdeènì zveme irokou broumovskou veøejnost na Dlabání a vyøezávání dýní. Zaèátek v 15: 00 hodin na Mírovém námìstí v Broumovì. Dýnì a obèerstvení zajitìno! Na celé odpoledne jsou pøipraveny soutìe pro dìti i dospìlé. Blií informace o poøádaných akcích získáte v prodejnì EDA Broumov (na Mírovém námìstí) Výbor ÈS Broumov zve irokou broumovskou veøejnost na svoji dalí akci Køeslo pro hosta Povídat si budeme s panem Jiøím Kopeckým, bývalým pracovníkem CHKO Broumovsko, o vem moném i nemoném, co Vás zajímá. Ètvrtek 10. prosince 2009 v 16:00 hodin, kongresový sál hotelu Praha Broumov

14 14 Hudební léto na Broumovsku Tak mùeme oznaèit letoní kulturní dìní v naich konèinách, které se, pøes hojnost velmi rùznorodých kulturních poèinù v Broumovì, neslo ve znamení hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Za 4 roky své existence se tato událost stala významnou nejen na Broumovsku. Svojí neobyèejnì vysokou kvalitou, celkovou dramaturgií, prostøedím broumovských kostelù, ve kterých koncerty probíhaly, skvìlou pøípravou i vlastní organizací se hudební festival stal pojmem nejen mezi návtìvníky koncertù, ale i mezi interprety, kteøí jsou vdy znovu pøekvapeni vysokou návtìvností i atmosférou, kterou na koncertech posluchaèi vytváøejí. Svojí umìleckou úrovní vstoupil broumovský hudební festival mezi ostatní významné hudební festivaly u nás. Mezi jeho partnery ze svìta hudby patøí napøíklad Praské jaro nebo rozhlasové Concertino Praga, takové partnery, kteøí vystoupení na koncertì v nìkterém z broumovských kostelù udìlují jako jednu z cen svým laureátùm. Tak zde letos vystupovala v Boanovském kostele hrou na flétnu mladièká a skvìlá Karolina Smutná, odmìnìná v rozhlasové soutìi Concertino Praga za rok 2008 právì touto cenou, nebo laureáti Praského jara Trio DuBois v onovì. A pøítí rok se mùeme, podle internetových stránek Praského jara http: // (Koncertní vystoupení spoleèná pro laureáty obou oborù), tìit na laureáta i tohoto prestiního festivalu. Zatím jsme vak na konci 4. roèníku broumovského hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Seznam úèinkujících a pøehled skladeb najdete, pokud jste se tøeba nìkterého koncertu nemohli zúèastnit, na velmi zdaøilých webových stránkách festivalu Na koncertech to vdy vypadalo, jako by se selo celé Broumovsko. Vak prostøedí, atmosféra, vynikající výkony, organizace to vechno stojí za to vidìt a proít. Tak pokud to nìkdo letos ani jednou nestihl, urèitì bude dobré pøijít pøítí rok. Øíkají to vichni, hosté tøeba z Prahy, Hradce, i úèinkující tohle se jinde zaít nedá. A o to jsme vichni, my lidé, ale i kostely, které zájmem tolika lidí pookøály a snad i zkrásnìly, celé Broumovsko lepí a bohatí. Festivalová hudba k nám pøinesla tolik radosti, e jí èíe, kterou nae kotlina tvoøí, témìø pøetéká, podobnì jako v èasech minulých modlitbami tìch, co tu ili. Je dobøe si obèas pøipomenout, jak to spolu souvisí. Kadého snad musí napadnout mylenka, jak se to stalo, e se najednou broumovský hudební festival objevuje na webových stránkách Praského jara jako partnerský festival, e sem k nám na Broumovsko, do naich vesnických kostelù, pøijídí umìlci svìtových jmen nejenom z Èeska. Je to velmi prosté. Na poèátku, v prvotní vizi paní Rùèkové, starostky Broumova, spolu s kolegy v Dobrovolném svazku obcí Broumovsko a pozdìji pana kolníka z APRB, byla upøímná, nezitná láska k naemu kraji, opravdový zájem o lidi, kteøí tu ijí. A naprosto racionální úvaha, e pokud tu mají lidé být a pracovat, musí je tu nìco zajímat, cosi je sem lákat. Podaøilo se. Pro mnohé je dnes jedním z pout, které je k Broumovsku váí, tento nádherný hudební festival, který navíc dává kadému obyvateli tìchto krásných konèin sebevìdomí a hrdost na místo, kde ije. A e to nevidíme jen my, dokládá mediálním partnerstvím festivalu Èeský rozhlas Hradec Králové, Èeský rozhlas Vltava nebo MF Dnes a mnoho publikovaných zpráv, rozhovorù a informací mimo oficiální partnerství. Partnery a sponzory, tedy i øadu dalích významných institucí a podnikù zejména z Broumovska, najdete uvedené na zmínìných webových stránkách festivalu a po zásluze ve vech materiálech, které jste v prùbìhu koncertù dostávali. Zejména zahranièní návtìvníci, kteøí si zatím víc ne my uvìdomují, e nic není zadarmo, nemohou pochopit, jak lze poøádat tak velký a kvalitní festival bez øádného vstupného. Na tuto otázku znají odpovìï èlenové a zamìstnanci o.s. APRB, a s nimi sponzoøi z øad pøevánì broumovských podnikatelù, kteøí ze svých prostøedkù na festival pøispívají. Vìt- ina èástky, vybrané na dobrovolném vstupném a pøedané zástupcùm církve jako dar návtìvníkù koncertù je pouita na nejnutnìjí údrbu chátrajících kostelù. Letos bylo vybráno víc ne 110 tisíc Kè. Vìøme, e i díky tomuto festivalu nastane doba, kdy se najdou peníze na nápravu kod, které jsme pøipustili. A díky osudu, e nedolo k nejhorímu a kostely, nádherné architektonické skvosty, vzniklé za témìø zázraèných okolností (pracovití lidé, kteøí svojí prací vytvoøili prostøedky, osvícený opat Otmar Zinke, geniální architekt Kritof Dientzenhofer, dnes bezejmenní, avak výborní øemeslníci) nám zùstaly uchovány. Pøed závìreèným koncertem v kláterním kostele pan Jan kolník, jako zástupce poøádající Agentury pro rozvoj Broumovska, pan Josef Novák, generální øeditel VEBA, a.s., Generální partner festivalu i paní starostka Broumova Libue Rùèková po krátkém uvítání pana faráøe Laniho dìkovali. Paní starostka pøedevím Dobrovolnému svazku obcí Broumovska a vem lidem kolem tohoto sdruení, je stálo u zrodu festivalu a jeho èlenové pøispívají pravidelnì finanèní pomocí na jeho konání. I z obcí, kde kostely nejsou. Protoe si jejich zastupitelé uvìdomují význam festivalu pro rozvoj celého Broumovska. Vysokou kvalitu a postupnì se formující vlastní tváø festivalu spoluvytváøí svým výbìrem, upøímným zájmem a nesmírnou precizností spojenou s neobyèejnou zodpovìdností a krásným vztahem k Broumovsku dramaturgynì celého festivalu paní Tereza Kramplová. Festival jí vdìèí za vysokou úroveò a dobré jméno. pièkovou organizaci, technické zázemí vèetnì výborných webových stránek, programù, plakátù a tisíce drobných vìcí, které èiní i po této stránce festival svìtovým zajiuje, ji

15 druhý rok obèanské sdruení Agentura pro rozvoj Broumovska. Pøedevím Jan kolník svým upøímným zájmem o ivot lidí a nesmírnou obìtavostí s cílem nic nezanedbat a vechno dìlat, jak to je nejlépe moné. Proto i jeho podìkování v úvodu závìreèného koncertu nevyznìlo vùbec formálnì. Patøilo paní Marcele Lillingové, výkonné øeditelce festivalu, Markétì Hlavicové, tiskové mluvèí, Pavlu Novákovi, mimo jiné za profesionální uvádìní vech koncertù, a Pavlínì Malé za technické øízení, v neposlední øadì navíc Jaroslavu Betá- ovi a Janu Holkovi, kteøí svou prací na dalích projektech vytváøejí potøebné a solidní zázemí vemu, co APRB poøádá, tedy i festivalu. A skuteènì upøímné podìkování patøí vem sponzorùm festivalu, vedle generálního partnera Veby potom hlavnímu partnerovi - zdravotní pojiovnì Metal-Aliance a dalím partnerùm a patronùm a zároveò vem, kteøí podporují chod APRB. Jejími zlatými parntery v letoním roce jsou Veba a.s., Z-Trade s.r.o., LUTOMA s.r.o., Hobra kolník s.r.o. a Enviros a.s. Broumovský hudební festival Za poklady Broumovska je rozhodnì významným poèinem, zásadnì pøispívajícím ke kvalitì ivota vech lidí na Broumovsku. I proto, e díky festivalu se Broumovsko dostává do povìdomí irokého okruhu vzdìlaných a citlivých lidí, kterými milovníci hudby jsou a které hudba pøitahuje. Díky festivalu se ivot na Broumovsku stává bohatím. Vítejte na 5. roèníku festivalu Za poklady Broumovska, který se ji dnes pøipravuje a zaèíná 3. èervence Urèitì si nenechejte nic ujít. Jindøich Horkel foto Jan Záli Prázdninový secvik Na naem cvièiti si mohl kadý uívat dosytosti. Nejen pejskaøi a pøíznivci sportovní kynologie, ale i dìti a jejich rodièe. Na poslední prázdninovou sobotu jsme naplánovali ji druhý roèník prázdninového secviku. Pro letoek jsme ho spojili s rozlouèením s prázdninami pro koláky. Ráno jsme se seli kolem osmé hodiny, v dobì, kdy hrozil detivý den. V devìt hodin vypuklo klání pejskaøù ve skupinách ZZO, ZM a ZVV1. Za úèasti 25 soutìících jsme nejprve rozehnali mraky nad Broumovem a poté si u jen uívali pìkného dne s naimi pejsky. Kynologickou soutì stejnì jako v loòském roce soudcovali manelé Juritovi z hronovské ZKO. Pavel Jurita komentoval laické veøejnosti prùbìh dìní na cvièiti vtipnì a pro kadého srozumitelnì. Zejména pøi kousaèkách jejich maliòákù (belgický ovèák - varieta Malinois) se vem pøítomným tajil dech. Tentokrát nelo ani tak o koneèné umístìní v soutìní tabulce, ale pøedevím o vyzkouení závodní atmosféry. Vdy vùnì závodù je tím pravým dùvodem kynologických secvikù. Pøesto byla snaha o dobré umístìní a s tím spojená nervozita znát témìø na kadém. Co nás velice potìilo, byla skuteènost, e z celkového poètu 25 závodníkù se pøihlásilo pìt mladích 15 let. Na ádném z nich nebyl na place vìk znát a dospìlé pejskaøe ve výsledkové tabulce zanechali za sebou. To, e pejskaøení nebylo dnes jediným dùvodem, proè si udìlat èas a zajít na cvièitì, bylo vidìt hned po pøíchodu do areálu. Tomu vévodila obrovská trampolína, zapùjèená od 15 hejtmánkovických fotbalistù. Vyzkouely si ji nejen dìti, ale zaskákat si a zkusit nìjaký ten pøemet se chtìlo i nìkterým z rodièù. Dìti si mohly prohlédnout i jehnìèího dorostence, který byl hlavní cenou tomboly. Nejmení èást dneního publika se trápila házením na panáka, kdy i za mení neikovnost dostaly dìti plyovou útìchu. Ti odrostlejí si mohli vyzkouet støelbu ze sportovního luku za dozoru pana Stillera a Lukáe Kubeèka. Tito dva pánové hostují na naem cvièiti, v zadní èásti areálu mají umístìny dva terèe pro sportovní lukostøelbu. Kadý mohl té zhlédnout ukázky mládencù z airsoftového klubu a Klubu historického ermu z Broumova pod vedením Milana Sváti Svatoe. K vidìní byla také ukázka policejní kynologie policistù Oblastního øeditelství Cizinecké policie v Hradci Králové a pùsobié zadrení ozbrojeného pachatele, za úèasti Honzy Paulovièe z naí ZKO a jeho sluební bombaøky. Dále následovalo vyhledání a oznaèení bomby (odbornì - nástraného výbuného systému). Po dohodì s vedením Hasièského záchranného sboru Královéhradeckého kraje se v odpoledních hodinách na cvièitì dostavily dvì posádky vozidel s technikou z Broumovské HZS a jedna posádka z HZS Adrpach. Kadý si mohl techniku prohlédnout. V levé èásti naeho areálu se dìti i s rodièi mohli svézt na osedlaných koních nebo v zapøaeném povozu. Za tuto zajímavou atrakci je nutno podìkovat panu Jirmanovi a jeho rodinì z Broumova Velké Vsi. Na závìr si dovolíme podìkovat nejen vem závodníkùm, ale i broumovské veøejnosti, která si na cvièitì nala cestu ve skuteènì hojném poètu. Pevnì vìøíme, e nikdo z pøítomných dne stráveného u nás nelitoval. Na nae cvièitì si mùete najít cestu nejen v dobì konání takovéto akce, ale i kadou sobotu od devíti hodin, kdy probíhá bìný výcvik ètyønohých miláèkù. Pøijïte se nejen podívat, ale vezmìte s sebou i své pejsky, mùete tak rozíøit nae øady. Nezáleí na tom, zdali pøijdete s voøíkem s nejistými rodièi, nebo s papírákem. Vítán bude kadý. Podìkování patøí samozøejmì i hojnému poètu sponzorù, bez kterých by se akce nekonala. Díky! Irena Kaparová NÌMÈINA výuka, pøeklady, tlumoèení v Broumovì a okolí firemní NJ, malé skupiny, jednotlivci Mgr. Jana Kittová tel.:

16 16 broumovský zpravodaj kultura kultura sport kultura POZOR Taneční 2010 Spoleèenský sál Støelnice Broumov Kulturní spoleènost HOP-Petr Hofman zahajuje ji nyní zápis do podzimního kurzu spoleèenského tance a chování roku 2010 Nabízíme: - výuku spoleèenských tancù, country tancù - základy etikety - záznam základního kurzu taneèních na DVD - pokraèovací kurz pro pokroèilé - kurz pro manelské, partnerské a jiné páry - pùjèovnu atù na vìneèek - bazar spoleèenského obleèení Do kurzu je moné se pøihlásit osobnì v sále Støelnice v Broumovì v pátek od do hod. ve dnech 9.10., a Splatná záloha ihned 400 Kè, doplatek v lednu Vekeré informace obdríte na telefonních èíslech: , , Oddìlení kultury a infocentrum Broumov ve spolupráci s prodejnou Dárky kvìtiny E.D.A Broumov a ÈS Broumov Vás zvou v pátek v 15:00 hod. na Mírovém námìstí v Broumovì na DLABÁNÍ A VYØEZÁVÁNÍ DÝNÍ V prùbìhu odpoledne bude vyhláena soutì o nejkrásnìji vyøezanou dýni, o nejkrásnìjí straidýlko, nejkrásnìjí výkres a chybìt nebudou ani dalí zábavné soutìe pro dìti i dospìlé Dýnì ve vech velikostech je mono zakoupit pøímo na místì Vezmìte si s sebou pevnou líci a noík. Doprovodným programem bude prodej dobrot z kuchynì en ÈS Bromov Srdeènì vechny zveme! ÁDÁME RODIÈE O DOPROVOD DÌTÍ NEPØEBÍRÁME ODPOVÌDNOST ZA PØÍPADNÉ ÚRAZY! DO KØESLA PRO HOSTA USEDLA DALÍ BROUMOVSKÁ OSOBNOST Ve ètvrtek 17. záøí 2009 v 16 hodin uspoøádal výbor ÈS Broumov v kongresovém sále hotelu Praha v Broumovì tøetí díl seriálu nesoucího název Køeslo pro hosta Tentokrát si tvùrci tohoto projektu, Eva Novotná a Pavel Novák, zvolili jako svého hosta pana Petra Cirkla. Stejnì jako v pøedchozích dvou dílech i tentokrát se mluvilo o vem moném i nemoném. Pøíjemným pøekvapením pro vechny pøíchozí i organizátory byla perfektní pøipravenost Petra Cirkla, který své povídání doprovodil rozsáhlou prezentací, která èítala okolo sta fotografií. Návtìvníci si tak mohli projít kousek ivotní cesty pana Petra Cirkla, a to od útlého dìtství a do souèasnosti, seznámili se s jeho rodinou, prací a pøedevím poznali nìkolik koutù svìta, nebo nechybìly ani zábìry z jeho èetných cest. Pøestoe byl host vystaven palbì veteèných otázek moderátora Pavla Nováka, vdy na ve dokázal s pøehledem a spontánnì odpovìdìt. A tak se diváci mohli seznámit s tím, jak putoval z rodného Mìlníka na Broumovsko èi jaká byla a je jeho pracovní kariéra. Øeè pøila i na záliby, kterými jsou moderování, psaní èlánkù do rùzných periodik a mnoho dalího. Nesmìlo se vak opominout, e je znám jako diskokej na rùzných diskotékách, zábavách a spoleèenských akcích a jak sám øekl: V souèasné dobì jsem asi nejstarím diskokejem v naem kraji. Diváci díky naemu seriálu poznali dalí známou osobnost Broumova a opìt z trochu jiné stránky. Snad kadému, kdo Køeslo navtívil, se zapsal do pamìti hostùv nejoblíbenìjí citát, na který pøila øeè po otázce, zda má Petr Cirkl vdy u sebe nìjakou vìc, kterou nezbytnì potøebuje tøeba jen pro tìstí. Pan Cirkl v zápìtí odpovìdìl, e je to pøívìek na klíèe, který si pøivezl z ciziny a na kterém je následující nápis: Nikdy nejezdi rychleji, ne létá tvùj andìl stráný. PEN PROSBA O SPOLUPRÁCI Váení ètenáøi tohoto listu, rád bych Vás oslovil a poádal o pomoc v následující vìci: Jak asi mnozí víte, souèasná továrna Koh-i-noor byla døíve Kovopolem, pøedtím Chronotechnou, jetì døíve firmou Junghans a úplnì nejprvnìji Gustav Becker. Tato hodináøská firma se sídlem ve slezském Freiburgu (dnes wiebodzice) otevøela v naem mìstì svou poboèku roku Ve spolupráci s polskou stranou se zde rýsuje jistá ance uspoøádat v pøítím roce v naem Muzeu Broumovska výstavu, která by mohla být velmi pìkná. Dosti podstatným pøedpokladem pro její realizaci je vak Vae ochota ke spolupráci. Výstava by mìla být primárnì zamìøená právì na hodiny firmy Becker, ale nepohrdneme jakýmkoliv pøedmìtem, materiálem (foto, písemný dokument...), nebo ústním zajímavým poznatkem vztahujícím se i k dalím výe jmenovaným firmám. Neexistuje nìjaký místní sbìratel, fanda, pamìtník? Nemáte doma hodiny (firma vyrábìla i budíky!)? Byli byste ochotni je naemu muzeu na výstavu zapùjèit? etrné zacházení samozøejmì garantujeme. V pøípadì nástìnných hodin bývají výrobní znaèky vyraeny na zadní stranì strojku, bohuel nìkdy patnì pøístupné. Bekrovky vyrobené v pøímo v Broumovì (jejich zapùjèení by nás obzvlátì potìilo, ale není to podmínka, stejnì jako pøípadná nefunkènost hodin èi jejich pokození) nesou u loga nápis Braunau i. Boehm. Firma Junghans nevím, e by svou produkci místnì rozliovala. Pokud byste tedy byli ochotni jakýmkoliv zpùsobem k uspoøádání výstavy pøispìt, kontaktujte mne prosím ústnì, èi jedním z níe uvedených zpùsobù: Karel Franze, Muzeum Broumovska tel.: , mob.: mail:

17 Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Stieg Larsson: Dívka, která si hrála s ohnìm Druhá èást trilogie detektivních románù Milénium. Tìsnì pøed publikováním materiálu o dìtské prostituci je zavradìn novináø, který ho vytvoøil. Podezøelá je mladá hackerka, pøítelkynì jednoho z kolegù obìti. Vladimír Lika: Staromìstská poprava èeských pánù a mì- anù Kniha líèí události vedoucí k bìlohorské bitvì a prùbìh, obìti a dùsledky následné hromadné popravy. Zdùrazòuje pøitom dosud opomíjené okolnosti. Joseph O Connor: Obchodník Román o mui, který se promìòuje ze sluného èlovìka v krutého mstitele. Pøíbìh je psán jako dopis otce dceøi, která po pøepadení leí v komatu v nemocnici. Konrad Paul Hesseman: Teorie nevzdìlanosti Omyly spoleènosti vìdìní Kniha kriticky hodnotí systém vzdìlávání a úroveò vzdìlanosti v souèasném svìtì. Dagmar Bøezinová: eny a jejich styl Sexy v pìti minutách Módní výtvarnice uvádí v knize rady k oblékání en a úpravì zevnìjku podle typu postavy. Alice Munroová: Nepøítel, pøítel, ctitel, milenec, manel Povídky o enách ve vedních i vypjatých, pøelomových situacích. Benjamin Tuèek: vkv (velmi krátké vlny) Drobné, altenbergovské reflexe souèasného ivota a lidí kolem nás. Michal Witkowski: Chlípnice Hrdiny románu, který se odehrává v Polsku 70. a 80. let v noèních parcích, sovìtských kasárnách i veøejných záchodcích, jsou dva starí homosexuálové. Michael E. Helms: Hrdí bastardi Autor vzpomíná na svou úèast v americké válce ve Vietnamu, která skonèila jeho zranìním. Donna Hayová: Kouzlo ivota Zábavný i dojemný román o dvou enách, které se dokázaly vymanit ze silného otcovského vlivu. Michal Herzán: Josef Hlinomaz nìný drsòák Vzpomínky na populárního herce a malíøe a jeho vtipná vyprávìní. Robert Masello: Bestiáø Napínavý román o starém rukopise plném fantastických vyobrazení, jeho prùzkum pøinese na svìt kletbu. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: broumovský zpravodaj sport sport sport sport 17 Simultánka v Broumovì Poslední prázdninovou sobotu se na broumovském námìstí konala simultánka Pawla Laszewicze z Polska a hráèù z broumovského achového oddílu. Simultánky se mohli zúèastnit i kolemjdoucí, znající alespoò základy achu. Nìkolik z nich ance vyuilo a s chutí si zahrálo. Celkem bylo sehráno dvacet jedna partií, z nich mìl Pawel osmnáct výher, jednu remis a dvì prohry. Cenné body získali Jaroslav Pøibyl - 1,5 bodu a Ludìk Macháèek 1 bod z achového oddílu. I pøes nepøízeò poèasí se akce vydaøila a za to patøí dík nejen organizátorùm, ale také Mìstu Broumov za finanèní pøíspìvek a zapùjèení venkovních stanù, Gymnáziu Broumov za zapùjèení stolù a idlí a také panu Rainovi, který pomohl vytvoøit zázemí pro hráèe. M Program fotbalového oddílu Slovan Broumov Krajský pøebor - mui Ne :00 Broumov Rychnov n.k. So :00 Nový Hradec Broumov Ne :30 Broumov Olympia Hradec Ne :30 Lhota p.l. Broumov Ne :00 Broumov Èeská Skalice Krajská I.A tøída dorostu st. Ne :45 Broumov Èeské Meziøíèí Ne :30 Dobruka Broumov Ne :15 Broumov Babí So :15 Mezimìstí Broumov Ne :45 Broumov Èastolovice Krajský pøebor starích a mladích ákù st. ml. So :30 11:15 Dobruka Broumov So :30 11:15 Broumov Vrchlabí So :30 11:15 Nové Mìsto n.m. Broumov So :30 11:15 Broumov Dvùr Králové n.l. Ne :00 10:45 Náchod B Broumov

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2009

Broumovský zpravodaj prosinec 2009 Jeden z èlenù Reiche Gigantea, trutnovský lékaø Dr. Alfred Zdekauer - Muskete die noch losgeht v typickém rytíøském obleku spoleènosti Schlaraffia. erpu v barvách domácí øíe zdobily èetné dekorace, odznaky

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

Broumovský zpravodaj bøezen 2010

Broumovský zpravodaj bøezen 2010 V závìru èlánku popisuji slavnostní noèní osvìtlení Prahy. V koèárovém prùvodu se ho do praských ulic vydal zhlédnout i královský pár. Èelo prùvodu vyrazilo z Hradèan po 8. hodinì a vozová kolona byla

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Kulturní program leden 2011

Kulturní program leden 2011 Kulturní program leden 2011 Pondìlí 3. 1. 15:00 VÝSTAVA ZUŠ BROUMOV Výstava výtvarných prací žákù Základní umìlecké školy Broumov ve Výstavní síni na Staré radnici. Výstava bude probíhat do 28. 1. 2011.

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011

Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií. Èíslo 1 listopad 2011 Èíslo 1 listopad 2011 Evropský den jazykù Sbìr starého papíru SMART klub Nauèná stezka v okolí koly Ankety Koutek digitálních médií Znalosti cizích jazykù jsou nepostradatelné, pokud chceme studovat nebo

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci,

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, 2 Ve Víru zdraví Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, dovolte mi, abych Vás jménem pøedstavenstva sdru ení Vírský oblastní vodovod všechny pozdravil na stránkách našeho informaèního bulletinu. Mùj pozdrav patøí

Více

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov 2 19. 1. Kontrolní den na koupaliti. Na zdravotní støedisko se dostavila paní poslankynì Zdeòka Horníková, které vdìèíme za poskytnuté dotace na rekonstrukci. Paní poslankynì probrala aktuální problémy

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Vaše uživatelský manuál MYGUIDE 3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2441561

Vaše uživatelský manuál MYGUIDE 3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2441561 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více