Diskriminační případ trasových cen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskriminační případ trasových cen?"

Transkript

1 Diskriminační případ trasových cen? Arnold Berndt Trasové ceny DB Netz AG, které jsou kladeny za přístup k jejich železniční síti, se vyvíjejí v trvalé dopravní a politické debatě. Zamítnutí prvního cenového systému z r a druhého na rozhraní r. 2000/01 bylo důsledkem žalob proti starým systémům a zásahům Spolkového kartelového úřadu. Z toho vyplývá celková nespokojenost z vývoje trasového obchodu. 1. Úvod Nejnovější konkurenčně politická diskuse se koncentruje na strukturu trasových cen DB Netz AG. V ní je spatřována příčina nepřítomnosti konkurence na kolejích. Toto zhodnocení není podpořeno pohledem Spolkového kartelového úřadu, ve kterém stávající trasový cenový systém (TPS 98) Deutsche Bahn AG (Německých drah) vede z věcného hlediska k neopodstatněné překážce soutěže. V konsekvenci tohoto kartelově právního ustanovení představila DB Netz AG k 1. dubnu 2001 nový trasový cenový systém (TPS 01). Zahájený proces kvůli zneužití monopolního postavení byl zastaven, ovšem systému TPS 01 nebylo uděleno žádné závěrečné schválení, jelikož chybí ještě jeho osvědčení v praktickém užití. 2. TPS 98: Výhodnost cenové diferenciace Pro vyhotovení trasového cenového systému je významné, aby celkové náklady připravenosti infrastruktury vykazovaly vysoký podíl fixních nákladů, zatímco náklady přímo způsobené jednotlivými podniky železniční dopravy při využívání tras představují blok nákladů. DB Netz AG proto stojí primárně před úkolem - rozdělit v relaci k variabilním nákladům vysoké režijní popř. fixní náklady železniční infrastruktury na své produkty, to znamená na jednotlivé poptávané trasy. DB Netz AG má při rozdělování nákladů volbu mezi dvěma postupy: může režijní náklady buď jednotně a všem zákazníkům stejně rozdělit na velikost odběru podle uživatelské intenzity (např. na jednotlivý kilometr trasy). Tím se rovná podíl na režijních nákladech pro každého zájemce o trasu a dospěje se k cenám ve výši průměrných nákladů. Nebo mohou být zahrnuty jako kriteria pro přidělení režijních nákladů specifické poptávkové charakteristiky jako platební schopnosti a schopnost reagovat na cenové změny. Z toho vyplývá mezi zákazníky rozdílná tarifní struktura. Cenové rozdíly nejsou již samy na rozdíly u přímo připočítatelných nákladech jednomu zákazníkovi, nýbrž vedou zpět na zahrnutí specifik poptávky. S dvoustupňovostí tarifů zachycuje TPS 98 často používanou formu cenové diferenciace, která byla svého času jednomyslně vítána především odborníky. Podstatná možnost z jedné dvojstupňové tarifní struktury, získávat doplňkovou poptávku, byla přitom rozhodujícím argumentem pro doporučení takové cenové struktury. Šance využít vyšší dopravy se zakládá u dvoustupňových tarifů na možnosti, jak zohlednit vhodným způsobem technologické podmínky sítě, jakož i charakteristiky poptávky: Dvoustupňové trasové ceny mohou vyhovovat cenové struktuře využití kolejové infrastruktury, když může být uspořádán vstupní poplatek (u TPS 98 InfraCard) jako příspěvek k fixním nákladům a variabilní poplatek jako komponenta spotřebně závislá a orientovaná na marginální náklady. V TPS 98 se tato struktura ve formě optimálních tarifů používá: zájemci o trasy mohou zvolit alternativně k dvoustupňovému tarifu také

2 jednostupňový, lineární tarif (VarioPreis), který je vyšší, než variabilní komponenty při platbě vstupního poplatku. Od určitého množství trasy bude tak výhodnější získat Infracard a poptávat trasy s redukovaným variabilním tarifem. Jelikož variabilní cena je nižší po zaplacení vstupního poplatku, poptávají se majitelé karty InfraCard více po jednotkách, když by byl zvýšen jednotný příplatek odpovídající průměrným nákladům. Odpovídají-li variabilní komponenty ve své výši marginálním nákladům, bude zákazník přesně poptávat to samé množství, které by vyplývalo při cenové sazbě na marginální náklady. Platba fixní částky již nepodstupuje rozhodnutí, jaké je poptáváno množství trasy. Odpovídá-li VarioPreis pro malé zákazníky cenové sazbě průměrných nákladů, nezmění tito zákazníci jimi poptávané množství trasy kvůli takovým cenám. Celkem bráno v úvahu tak stoupá počet prodaných tras. Z cenově teoretického pohledu je dvoustupňovost programu TPS 98 jen prvním krokem k diferencovanému vyřízení rozdílných trasových zákazníků. Prostřednictvím detailní, na právě platných cenových elasticitách a platebních schopnostech jednotlivých uživatelů tras orientované cenové diferenciace může být opět také vzhledem k dvoudílnému tarifu zvýšen výkon na trasách (a příjmy prostřednictvím obchodního využití tras). V jednotlivých komponentech takových cen jsou potom zahrnovány valence jednotlivých doprav přesněji než u hrubého rastru dvoustupňové tarifní struktury. Rozdílné kombinace fixních poplatků a variabilních komponent nebo také více než dvě komponenty zahrnovaných cenových struktur mohou tak být výsledkem. Jedná-li provozovatel sítě s jednotlivými železničními dopravními podniky o tarifech, budou např. podniky, které potřebují trasy k dopravě nákladní přepravy, jejichž přesun je na vozovce nebo na vnitrozemské lodi bezproblémový, atraktivně oceněny tím, že zaplatí jen nepatrný příspěvek k pokrytí fixních nákladů, tedy relativně nízký fixní poplatek. Zákazníci, jejichž substituční možnosti jsou skromné a jejichž množství poptávky sotva reaguje na zvýšení cen, budou muset platit vysoké fixní cenové komponenty. Proč DB Netz AG nepoužila takovou pokračující diferenciaci, musí zůstat otevřeno. Jeden důvod je jistý, že pro diferenciaci jsou nutné důkladné informace o vlastních zákaznících, jejichž obstarání je spojeno s náklady. 3. Od TPS 98 k TPS 01: Nevyhnutelnost diferencování? Aby bylo možno dávat pobídky, je jak ukazují výše uvedené výsledky odklon od dvoustupňových tarifů k lineárním tarifům, jak je prováděn novým trasovým cenovým systémem TPS 01, chybným krokem. Samotná cenová diferenciace mezi zákazníky by byla správným opatřením. V síťových sektorech s vysokými fixními náklady ke krytí je lineární cenová struktura, i když nákladní, osobní lokální a dálková doprava musí nést rozdílné příplatky na marginální náklady, naproti tomu stále podléhají dvoustupňovým tarifům, jelikož doplňkové trasy nejsou obchodně využity na marginální náklady a tím vychází skromný výkon. Přechod k lineárnímu trasovému cenovému systému proto skrývá nebezpečí, že dopravy budou opět vytěsněny z kolejí. Především podniky činné v lokální dopravě očekávají, že přechod od TPS 98 k lineárnímu trasovému cenovému systému zahrnuje pro dosavadní majitele karet InfraCard snížení nabídky na dopravách. Nepřekvapuje požadavek dopravních podniků, také nový Cenový systém musí [ ] nabízet pobídky pro větší přepravy na kolejích. Toto ale nemůže poskytnout lineární tarif. Naproti přednostem TPS 98 stojí výtka diskriminace, s kterou byla DB AG konfrontována především prostřednictvím kartelového úřadu, ale také v denní politické diskusi. Ve středu

3 pozornosti stojí obvinění, že TPS 98 brání soutěži na kolejích. Diskriminace je interpretována jako cílené protěžování vlastních dopravních podniků vůči konkurentům při přístupu k trasám, v kterém je předpokládáno, že DB Netz [ ] v TPS 98 úmyslně investovala mnoho úsilí, aby systematicky poškodila nováčky, aniž by si toho ochránci soutěže všimli. Výčitka diskriminace se zakládá především na degresivním efektu, který je spojen s kartou InfraCard. Fixními vstupními poplatky klesá průměrná cena trasy se stoupající intenzitou užívání trasového úseku. Rozdílně velká poptávka má tak za následek bezprostředně různě vysoké náklady užívání tras. Bude-li nabídnut stejný, homogenní dopravní výkon za jinak stejných podmínek nákladů, prosadí se tak automaticky onen podnik, který má nejvyšší poptávku trasy a získá InfraCard, jako jediný poskytovatel na trhu. U nabídky heterogenních produktů se může prostřednictvím specializačních výhod u připravenosti diferencovaných a inovačních dopravních výkonů nevýhoda nákladů malých podniků vyrovnat. Nepodaří-li se to, bude podnik jednat, jak aktivně vstoupit na trh s železničními dopravními službami, nebo bude z tohoto trhu opět vyloučen. DB-dceřinné společnosti jako největší poskytovatelé dopravy s velkými množství železničních spojení tak mohly degresivní efekt nejlépe využívat. Při lineární úpravě, která nyní s TPS 01 existuje, neexistuje taková diferenciace různě velkých podniků, takže je možná aktivní soutěž také u homogenních produktů mezi podniky železniční dopravy. Průměrná cena na trasu již neklesá při zvýšení množství poptávky. Přitom je třeba dbát na to, že diferenciaci nemá za následek jen samotný degresivní efekt karty InfraCard. Diferenciace může být také obsahem a výsledkem lineárních cen. Je-li prováděno rozlišení trasových zákazníků podle opotřebení a zatížení jízdní dráhy prostřednictvím nasazených vlaků, je to sice z hlediska nákladů zdůvodnitelné, ale zůstává otevřená otázka, jak mají být zbývajícím souborem režijních nákladů rozděleny zákazníkům přímo připočitatelné náklady a skupinově specifické náklady sdružené výroby podle zatížení (např. pro vysokorychlostní dopravy nebo nákladní vlaky). Tak zůstává volný prostor pro stanovení ceny podle pružnosti různých trasových uživatelů. Tato míra volnosti je také obsažena v rozvržení trasových úseků do různých zátěžových tříd, stanovena s pobídkou pro rovnoměrné vytížení sítě. Zatímco zákazníci, kteří využívají vysoce frekventované trasy, platí stejně vysokou trasovou cenu jako zákazníci na slabě vytížených tratích, jsou uživatelé vyšší zátěžové třídy zatíženi vyššími infrastrukturními náklady, které nejsou přímo připočitatelné traťovému úseku (např. náklady vlakového dozoru a signální techniky). Také toto stanovení ceny se nedá nákladově doložit, orientuje se spíše na platební schopnosti a pružnosti, když mají uživatelé vysoce frekventovaných tratí jen skromné náhradní možnosti. Když bylo v TPS 98 s rozdílně velkými zákazníky nestejně zacházeno, může to být v lineárním cenovém systému s diferencováním podle popsaných znaků především mezi zákazníky ten případ, když nasazují vlaky buď s rozdílnými vlastnostmi, nebo využívají rozdílně silné frekventované traťové úseky. Jen když jsou všechny soubory režijních nákladů stejnoměrně rozděleny na odběrové veličiny, je možné stejné zacházení. Ale již volba odběrové veličiny, např. trasového kilometru jako relevantní jednotky, není nákladově příčinná, nýbrž libovolná. V neposlední řadě může být také rozlišení zákazníků v lineárních cenových systémech, když nejsou uložena žádná exaktní kritéria, interpretováno jako diskriminace. Jak se má např. postupovat, když dceřinné společnosti firmy DB AG platí za určité dopravy výhodnější trasovou cenu než jiné dopravní železniční podniky jen proto, že dceřinné podniky DB mají lehčí kolejový vozidlový park nebo nasazují inovační vlakové systémy, kterými konkurence ještě nedisponuje? Nebo jinak řečeno: kdo je chce najít, bude také moci v lineárním trasovém cenovém systému stanovit prvky diferenciace, jejichž hranice probíhá mezi dceřinými společnostmi DB a privátními podniky železniční dopravy.

4 4. Jádro problému: Pozice trhu DB AG Zda ale sám nestejný přístup dceřinných podniků DB a jiných železničních podniků ospravedlňuje diskriminační výčitku, je sporné. Z diferenciace mezi zákazníky nevychází v žádném případě bezprostředně diskriminace a skutková podstata zneužití tržní moci tak učí zkušenosti z mnoha trhů, na který zákazníci musí zaplatit rozdílné ceny za stejné výkony. Jak ukazuje jednání kartelového úřadu k TPS 98, zakládají se diskriminační problémy často na nediferencovaném posudku tržní pozice podniku DB AG nebo na diskriminačních podmínkách, které jsou s tím spojené. Při identifikaci této diskriminační podmínky se prokázalo jako nedostatečné, přibrat samotné nynější tržní podíly podniku na trhu a z toho co možná odvozené monopolní postavení jako kriterium. Je nesporné, že DB Netz AG vlastní prostřednictvím síťové technologie monopol na trasovém trhu, jelikož kolejová infrastruktura je charakterizována jako monopolní úzký profil. Bylo by neefektivní na určité trati zdvojit infrastrukturu, jelikož tak dvakrát připadne vysoký soubor fixních nákladů. Podíl trhu provozovatele sítě se tudíž nachází naprosto nutně na 100 procentech a DB Netz AG má tak jistě možnost nenechat určité železniční podniky na kolejích nebo jen za vysoce přemrštěných cen. Rozhodující otázka ovšem je, zda vůbec při takovéto překážce pro třetí subjekt ze strany DB Netz AG vůbec nějaká pobídka existuje. Jak se v posledních měsíců stále objasňuje, je finanční situace DB Netz AG momentálně velmi kritická. Za r vykazuje sice obchodní zpráva DB pro DB Netz AG podnikový výsledek 1 mil. EUR, avšak realistický odhad situace odhaluje stupeň krytí výnosů a nákladů v oblasti sítí podniku DB zřetelně negativní výsledky z obchodního využití tras: Nezanedbatelné investiční přispění spolku pro infrastrukturu a chybějící prostředky na údržbu a reprodukci umožňují domněnku, že s trasovými cenami nemohou být nahospodařeny ani odpisy. Pro DB Netz AG je zcela na prvním místě veškerá pobídka a snaha dosáhnout prostřednictvím vyšší přepravy na kolejích co možná vysokého stupně krytí nákladů. Proto nebude vylučovat žádného zákazníka, pokud poskytne dodatečný příspěvek ke krytí fixních nákladů. Zřeknutí se dohledu nad zneužitím, které se týká struktury trasových cen, je pro tento případ naléhavé. V situaci, kdy je krytí nákladů sporné, může být poskytovatelům infrastruktury přikázáno cenově diferencovat mezi svými zákazníky, jelikož lineární, jednostupňové ceny nejsou zřejmě schopné krýt náklady. DB Netz AG by mohla vyjednat individuální tarify, které přesně zohledňují pružnosti a platební schopnosti jednotlivých trasových zákazníků. Výsledkem by bylo zvýšení stupně krytí nákladů. Také pobídky zvýhodnit přes trasový cenový systém Transportní dceřinné společnosti v koncernu, 12 aby se jejich podnikové výsledky nesnižovaly, nemohou být z konkurenčně ekonomického pohledu rozhodně odvozeny i když je domýšleno, že DB Netz AG může nahospodařit přebytkové zisky. Ekonomické referenční modely naznačují, že monopolní zisky jsou na trhu odčerpávány jen jednou. Monopolista, který disponuje vstupním prostředkem trasou - který je pro železniční provoz podstatným, nahospodaří přes přístupové poplatky všechny na trhu hmatatelné monopolní přebytkové zisky. Potom odpadají podněty omezování konkurentů na přesycených trzích a jejich následné zavírání. Podnikání má v neposlední řadě za cíl dosáhnout monopolních zisků od koncových uživatelů pro zákazníky přepravních výkonů. Přepravní podniky, ať už jsou spojeny s provozovatelem sítě nebo ne, kladou samy dále zvýšené ceny na konečné zákazníky. Když byly tedy přes

5 trasové ceny nahospodařeny všechny zisky vycházející nad normální tržní úročení, nemá železniční podnik jako je DB AG, který je jak aktivním provozovatelem sítě, tak i poskytovatelem přepravy, žádný důvod, chtít sám obsluhovat trhy pro přepravní výkony. S přírůstkem obratu není spojen žádný přírůstek zisku. Naopak: pokud by byl privátní železniční podnik efektivnější než vlastní přepravní podniky, nechá ho tak provozovatel sítě dokonce rád na kolejích, jelikož to slibuje zvýšení jeho zisků. Výsledkem je potom cenová struktura, která v principu odpovídá takové, jako stanoví provozovatel sítě, když usiluje o krytí nákladů. Nevyloučí poptávku žádného zákazníka, která pro něj může slibovat zvýšení monopolních zisků. Tarify podniků s a bez tržní moci se liší v této konstelaci pouze ve své výši. Že cenová diferenciace nestejně pojednává podniky na přepravních trzích a může se stavět na odpor aktivní soutěži za stejných podmínek pro všechny, stojí mimo otázku tato okolnost se nedá srovnávat s diskriminací; naopak platí, dbát na ambivalenci této konstelace. Cenové rozlišení mezi zákazníky umožňuje efektivní vytížení nákladů, které co možná nejméně přeprav odstraní z kolejí. Současně konkurenčně právní zásahy, které brání těmto cenovým strukturám k vytváření rovnosti šancí pro všechny konkurenty, odnímají provozovateli sítě možnost, detailně diferencovat mezi zákazníky, takže může osadit celkem méně tras a ztíží se pro něj dosažení cíle na krytí nákladů. Když ovšem podnik, který je aktivní jako provozovatel sítě a prodejce přepravy, nemůže již na základě regulace zisku nebo ceny oblasti sítí odčerpat své monopolní zisky přes trasové ceny, existují typické pobídky získat tyto zisky přes zavření přepravních trhů, tedy systematickým poškozováním konkurentů oproti vlastním přepravním podnikům. Konkurentům bude potom přístup k trasám úplně odepřen nebo ztížen obratnou úpravou trasových cen. Proto předpoklad - přesně provedená regulace zisků nebo přístupových cen prostřednictvím regulačního úřadu - není ale v případě provozovatele kolejové infrastruktury DB Netz AG stanoven, takže odpadají také diskriminační pobídky, které jsou s ní spojeny. Zájmy provozovatele infrastruktury - znásobit zisky v oblasti sítí - jsou tudíž shodné se zájmy integrovaného podniku. Bude-li přetrvávat výtka konkurentů vůči DB AG pro omezování, nebude přístupná běžné konkurenčně ekonomické systematizaci diskriminačních podmínek, jak byla v tomto příspěvku zamýšlena. Navázat na takovou podmínku ze samotné existence trh ovládající pozice nebo z nepřítomnosti aktivních konkurentů, jak se to v aktuální diskusi často stává, není hodnověrné. Naopak musí být hledány speciální důvody, které omezení konkurentů na přepravních trzích umožní zobrazit jako smysluplnou strategii pro DB AG. Že tyto důvody mohou existovat, nemá být definitivně sporné. Důkazní břemeno pro toto však neleží u DB AG důkaz musí být spíše podán těmi, kteří přičítají DB AG rozličný diskriminační potenciál. Zdroj: Internationales Verkehrwesen (53) 5/2001, str Překlad: Jaroslava Plecitá Korektura: ODIS

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Ing. Eckart Fricke, Dipl.-Kfm. Götz Müller, Ing. Michael Pohl Konkurenční situace železnice je rozhodujícím způsobem vytvářena výkonnou

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u Rakouských spolkových železnic

Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u Rakouských spolkových železnic Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u Rakouských spolkových železnic Shrnutí Liberalizace železniční dopravy vyvolala potřebu řešit otázku podnikatelského typu provozovatele infrastruktury.

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

Osobní přeprava v Litvě

Osobní přeprava v Litvě Osobní v Litvě Thomas Berndt - Jonas Butkevičius Litva prošla po získání nezávislosti také v oboru dopravy dramatickými změnami. Litevské státní dráhy (Lietuvos Gelezinkeliai LG) jsou organizovány soukromoprávně,

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy Studium: Obor: Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: Zahrnuje předměty: Akademický rok: 2014/2015 Počet otázek: 30 Bakalářské studium Technologie a řízení dopravy TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Výsledky simulací. Hana Foltýnová. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246

Výsledky simulací. Hana Foltýnová. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246 Výsledky simulací Hana Foltýnová E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246 Ekonomické nástroje v dopravě v ČR Existující: - spotřební daň z paliv - silniční daň - dálniční nálepky Připravované

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Úkol 1: Obchodní rozpětí

Úkol 1: Obchodní rozpětí Obchodní rozpětí Úkol 1: Obchodní rozpětí obchodní rozpětí = rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou U kterých z následujících produktů je obvykle obchodní rozpětí v maloobchodě relativně nízké a u kterých

Více

Přednáška č.7 Ing. Sylvie Riederová

Přednáška č.7 Ing. Sylvie Riederová Přednáška č.7 Ing. Sylvie Riederová 1. Aplikace klasifikace nákladů na změnu objemu výroby 2. Modelování nákladů Podstata modelování nákladů Nákladové funkce Stanovení parametrů nákladových funkcí Klasifikační

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Úvod Právo chudých, tedy právo upravující podmínky zajištění právní pomoci sociálně slabým, je součástí právního řádu na našem území

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly 1) Vysvětlete logiku zákona jedné ceny a parity kupní síly. Jak by měla vypadat prezentovaná tabulka

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě TNICEN ISO/TR 14806 Inteligentní dopravní systémy Požadavky veřejné dopravy osob na

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Katalog firem a prezentací Multimediaexpo.cz

Katalog firem a prezentací Multimediaexpo.cz Katalog firem a prezentací Multimediaexpo.cz Do Katalogu firem a prezentací lze vložit placené zápisy českých i slovenských firem a institucí nebo zastoupení mezinárodních firem a institucí působících

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2008 podnik koupil výrobní linku v ceně 8 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve dvou splátkách, první ve výši 3 mil., která bude uhrazena na konci roku

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

Mikroekonomie. Cena. Množství

Mikroekonomie. Cena. Množství Cena Rekapitulace výchozích poznatků Stanovení ceny nového produktu (příklad užití metody Target Costing) Změny ceny stávajícího produktu Ladislav Šiška 18. dubna 2006 Mikroekonomie Cena P* Množství Cenu

Více

Mýty o účasti veřejnosti

Mýty o účasti veřejnosti Mýty o účasti veřejnosti příspěvek na konferenci Občanská společnost v zemích střední Evropy, aspekty spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státem. Autor: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

Zavádění a ochrana konkurence na železnici

Zavádění a ochrana konkurence na železnici Zavádění a ochrana konkurence na železnici Robert Neruda první místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 13. listopadu 2009, Telč Názory přednášejícího nepředstavují oficiální stanovisko Úřadu

Více

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Studijní opora Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 2011 Propustnost železniční dopravy OBSAH SEZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK... 4 1 ZÁKLADNÍ DEFINICE A TERMINOLOGIE... 6 1.1 Charakteristika

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více