Diskriminační případ trasových cen?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskriminační případ trasových cen?"

Transkript

1 Diskriminační případ trasových cen? Arnold Berndt Trasové ceny DB Netz AG, které jsou kladeny za přístup k jejich železniční síti, se vyvíjejí v trvalé dopravní a politické debatě. Zamítnutí prvního cenového systému z r a druhého na rozhraní r. 2000/01 bylo důsledkem žalob proti starým systémům a zásahům Spolkového kartelového úřadu. Z toho vyplývá celková nespokojenost z vývoje trasového obchodu. 1. Úvod Nejnovější konkurenčně politická diskuse se koncentruje na strukturu trasových cen DB Netz AG. V ní je spatřována příčina nepřítomnosti konkurence na kolejích. Toto zhodnocení není podpořeno pohledem Spolkového kartelového úřadu, ve kterém stávající trasový cenový systém (TPS 98) Deutsche Bahn AG (Německých drah) vede z věcného hlediska k neopodstatněné překážce soutěže. V konsekvenci tohoto kartelově právního ustanovení představila DB Netz AG k 1. dubnu 2001 nový trasový cenový systém (TPS 01). Zahájený proces kvůli zneužití monopolního postavení byl zastaven, ovšem systému TPS 01 nebylo uděleno žádné závěrečné schválení, jelikož chybí ještě jeho osvědčení v praktickém užití. 2. TPS 98: Výhodnost cenové diferenciace Pro vyhotovení trasového cenového systému je významné, aby celkové náklady připravenosti infrastruktury vykazovaly vysoký podíl fixních nákladů, zatímco náklady přímo způsobené jednotlivými podniky železniční dopravy při využívání tras představují blok nákladů. DB Netz AG proto stojí primárně před úkolem - rozdělit v relaci k variabilním nákladům vysoké režijní popř. fixní náklady železniční infrastruktury na své produkty, to znamená na jednotlivé poptávané trasy. DB Netz AG má při rozdělování nákladů volbu mezi dvěma postupy: může režijní náklady buď jednotně a všem zákazníkům stejně rozdělit na velikost odběru podle uživatelské intenzity (např. na jednotlivý kilometr trasy). Tím se rovná podíl na režijních nákladech pro každého zájemce o trasu a dospěje se k cenám ve výši průměrných nákladů. Nebo mohou být zahrnuty jako kriteria pro přidělení režijních nákladů specifické poptávkové charakteristiky jako platební schopnosti a schopnost reagovat na cenové změny. Z toho vyplývá mezi zákazníky rozdílná tarifní struktura. Cenové rozdíly nejsou již samy na rozdíly u přímo připočítatelných nákladech jednomu zákazníkovi, nýbrž vedou zpět na zahrnutí specifik poptávky. S dvoustupňovostí tarifů zachycuje TPS 98 často používanou formu cenové diferenciace, která byla svého času jednomyslně vítána především odborníky. Podstatná možnost z jedné dvojstupňové tarifní struktury, získávat doplňkovou poptávku, byla přitom rozhodujícím argumentem pro doporučení takové cenové struktury. Šance využít vyšší dopravy se zakládá u dvoustupňových tarifů na možnosti, jak zohlednit vhodným způsobem technologické podmínky sítě, jakož i charakteristiky poptávky: Dvoustupňové trasové ceny mohou vyhovovat cenové struktuře využití kolejové infrastruktury, když může být uspořádán vstupní poplatek (u TPS 98 InfraCard) jako příspěvek k fixním nákladům a variabilní poplatek jako komponenta spotřebně závislá a orientovaná na marginální náklady. V TPS 98 se tato struktura ve formě optimálních tarifů používá: zájemci o trasy mohou zvolit alternativně k dvoustupňovému tarifu také

2 jednostupňový, lineární tarif (VarioPreis), který je vyšší, než variabilní komponenty při platbě vstupního poplatku. Od určitého množství trasy bude tak výhodnější získat Infracard a poptávat trasy s redukovaným variabilním tarifem. Jelikož variabilní cena je nižší po zaplacení vstupního poplatku, poptávají se majitelé karty InfraCard více po jednotkách, když by byl zvýšen jednotný příplatek odpovídající průměrným nákladům. Odpovídají-li variabilní komponenty ve své výši marginálním nákladům, bude zákazník přesně poptávat to samé množství, které by vyplývalo při cenové sazbě na marginální náklady. Platba fixní částky již nepodstupuje rozhodnutí, jaké je poptáváno množství trasy. Odpovídá-li VarioPreis pro malé zákazníky cenové sazbě průměrných nákladů, nezmění tito zákazníci jimi poptávané množství trasy kvůli takovým cenám. Celkem bráno v úvahu tak stoupá počet prodaných tras. Z cenově teoretického pohledu je dvoustupňovost programu TPS 98 jen prvním krokem k diferencovanému vyřízení rozdílných trasových zákazníků. Prostřednictvím detailní, na právě platných cenových elasticitách a platebních schopnostech jednotlivých uživatelů tras orientované cenové diferenciace může být opět také vzhledem k dvoudílnému tarifu zvýšen výkon na trasách (a příjmy prostřednictvím obchodního využití tras). V jednotlivých komponentech takových cen jsou potom zahrnovány valence jednotlivých doprav přesněji než u hrubého rastru dvoustupňové tarifní struktury. Rozdílné kombinace fixních poplatků a variabilních komponent nebo také více než dvě komponenty zahrnovaných cenových struktur mohou tak být výsledkem. Jedná-li provozovatel sítě s jednotlivými železničními dopravními podniky o tarifech, budou např. podniky, které potřebují trasy k dopravě nákladní přepravy, jejichž přesun je na vozovce nebo na vnitrozemské lodi bezproblémový, atraktivně oceněny tím, že zaplatí jen nepatrný příspěvek k pokrytí fixních nákladů, tedy relativně nízký fixní poplatek. Zákazníci, jejichž substituční možnosti jsou skromné a jejichž množství poptávky sotva reaguje na zvýšení cen, budou muset platit vysoké fixní cenové komponenty. Proč DB Netz AG nepoužila takovou pokračující diferenciaci, musí zůstat otevřeno. Jeden důvod je jistý, že pro diferenciaci jsou nutné důkladné informace o vlastních zákaznících, jejichž obstarání je spojeno s náklady. 3. Od TPS 98 k TPS 01: Nevyhnutelnost diferencování? Aby bylo možno dávat pobídky, je jak ukazují výše uvedené výsledky odklon od dvoustupňových tarifů k lineárním tarifům, jak je prováděn novým trasovým cenovým systémem TPS 01, chybným krokem. Samotná cenová diferenciace mezi zákazníky by byla správným opatřením. V síťových sektorech s vysokými fixními náklady ke krytí je lineární cenová struktura, i když nákladní, osobní lokální a dálková doprava musí nést rozdílné příplatky na marginální náklady, naproti tomu stále podléhají dvoustupňovým tarifům, jelikož doplňkové trasy nejsou obchodně využity na marginální náklady a tím vychází skromný výkon. Přechod k lineárnímu trasovému cenovému systému proto skrývá nebezpečí, že dopravy budou opět vytěsněny z kolejí. Především podniky činné v lokální dopravě očekávají, že přechod od TPS 98 k lineárnímu trasovému cenovému systému zahrnuje pro dosavadní majitele karet InfraCard snížení nabídky na dopravách. Nepřekvapuje požadavek dopravních podniků, také nový Cenový systém musí [ ] nabízet pobídky pro větší přepravy na kolejích. Toto ale nemůže poskytnout lineární tarif. Naproti přednostem TPS 98 stojí výtka diskriminace, s kterou byla DB AG konfrontována především prostřednictvím kartelového úřadu, ale také v denní politické diskusi. Ve středu

3 pozornosti stojí obvinění, že TPS 98 brání soutěži na kolejích. Diskriminace je interpretována jako cílené protěžování vlastních dopravních podniků vůči konkurentům při přístupu k trasám, v kterém je předpokládáno, že DB Netz [ ] v TPS 98 úmyslně investovala mnoho úsilí, aby systematicky poškodila nováčky, aniž by si toho ochránci soutěže všimli. Výčitka diskriminace se zakládá především na degresivním efektu, který je spojen s kartou InfraCard. Fixními vstupními poplatky klesá průměrná cena trasy se stoupající intenzitou užívání trasového úseku. Rozdílně velká poptávka má tak za následek bezprostředně různě vysoké náklady užívání tras. Bude-li nabídnut stejný, homogenní dopravní výkon za jinak stejných podmínek nákladů, prosadí se tak automaticky onen podnik, který má nejvyšší poptávku trasy a získá InfraCard, jako jediný poskytovatel na trhu. U nabídky heterogenních produktů se může prostřednictvím specializačních výhod u připravenosti diferencovaných a inovačních dopravních výkonů nevýhoda nákladů malých podniků vyrovnat. Nepodaří-li se to, bude podnik jednat, jak aktivně vstoupit na trh s železničními dopravními službami, nebo bude z tohoto trhu opět vyloučen. DB-dceřinné společnosti jako největší poskytovatelé dopravy s velkými množství železničních spojení tak mohly degresivní efekt nejlépe využívat. Při lineární úpravě, která nyní s TPS 01 existuje, neexistuje taková diferenciace různě velkých podniků, takže je možná aktivní soutěž také u homogenních produktů mezi podniky železniční dopravy. Průměrná cena na trasu již neklesá při zvýšení množství poptávky. Přitom je třeba dbát na to, že diferenciaci nemá za následek jen samotný degresivní efekt karty InfraCard. Diferenciace může být také obsahem a výsledkem lineárních cen. Je-li prováděno rozlišení trasových zákazníků podle opotřebení a zatížení jízdní dráhy prostřednictvím nasazených vlaků, je to sice z hlediska nákladů zdůvodnitelné, ale zůstává otevřená otázka, jak mají být zbývajícím souborem režijních nákladů rozděleny zákazníkům přímo připočitatelné náklady a skupinově specifické náklady sdružené výroby podle zatížení (např. pro vysokorychlostní dopravy nebo nákladní vlaky). Tak zůstává volný prostor pro stanovení ceny podle pružnosti různých trasových uživatelů. Tato míra volnosti je také obsažena v rozvržení trasových úseků do různých zátěžových tříd, stanovena s pobídkou pro rovnoměrné vytížení sítě. Zatímco zákazníci, kteří využívají vysoce frekventované trasy, platí stejně vysokou trasovou cenu jako zákazníci na slabě vytížených tratích, jsou uživatelé vyšší zátěžové třídy zatíženi vyššími infrastrukturními náklady, které nejsou přímo připočitatelné traťovému úseku (např. náklady vlakového dozoru a signální techniky). Také toto stanovení ceny se nedá nákladově doložit, orientuje se spíše na platební schopnosti a pružnosti, když mají uživatelé vysoce frekventovaných tratí jen skromné náhradní možnosti. Když bylo v TPS 98 s rozdílně velkými zákazníky nestejně zacházeno, může to být v lineárním cenovém systému s diferencováním podle popsaných znaků především mezi zákazníky ten případ, když nasazují vlaky buď s rozdílnými vlastnostmi, nebo využívají rozdílně silné frekventované traťové úseky. Jen když jsou všechny soubory režijních nákladů stejnoměrně rozděleny na odběrové veličiny, je možné stejné zacházení. Ale již volba odběrové veličiny, např. trasového kilometru jako relevantní jednotky, není nákladově příčinná, nýbrž libovolná. V neposlední řadě může být také rozlišení zákazníků v lineárních cenových systémech, když nejsou uložena žádná exaktní kritéria, interpretováno jako diskriminace. Jak se má např. postupovat, když dceřinné společnosti firmy DB AG platí za určité dopravy výhodnější trasovou cenu než jiné dopravní železniční podniky jen proto, že dceřinné podniky DB mají lehčí kolejový vozidlový park nebo nasazují inovační vlakové systémy, kterými konkurence ještě nedisponuje? Nebo jinak řečeno: kdo je chce najít, bude také moci v lineárním trasovém cenovém systému stanovit prvky diferenciace, jejichž hranice probíhá mezi dceřinými společnostmi DB a privátními podniky železniční dopravy.

4 4. Jádro problému: Pozice trhu DB AG Zda ale sám nestejný přístup dceřinných podniků DB a jiných železničních podniků ospravedlňuje diskriminační výčitku, je sporné. Z diferenciace mezi zákazníky nevychází v žádném případě bezprostředně diskriminace a skutková podstata zneužití tržní moci tak učí zkušenosti z mnoha trhů, na který zákazníci musí zaplatit rozdílné ceny za stejné výkony. Jak ukazuje jednání kartelového úřadu k TPS 98, zakládají se diskriminační problémy často na nediferencovaném posudku tržní pozice podniku DB AG nebo na diskriminačních podmínkách, které jsou s tím spojené. Při identifikaci této diskriminační podmínky se prokázalo jako nedostatečné, přibrat samotné nynější tržní podíly podniku na trhu a z toho co možná odvozené monopolní postavení jako kriterium. Je nesporné, že DB Netz AG vlastní prostřednictvím síťové technologie monopol na trasovém trhu, jelikož kolejová infrastruktura je charakterizována jako monopolní úzký profil. Bylo by neefektivní na určité trati zdvojit infrastrukturu, jelikož tak dvakrát připadne vysoký soubor fixních nákladů. Podíl trhu provozovatele sítě se tudíž nachází naprosto nutně na 100 procentech a DB Netz AG má tak jistě možnost nenechat určité železniční podniky na kolejích nebo jen za vysoce přemrštěných cen. Rozhodující otázka ovšem je, zda vůbec při takovéto překážce pro třetí subjekt ze strany DB Netz AG vůbec nějaká pobídka existuje. Jak se v posledních měsíců stále objasňuje, je finanční situace DB Netz AG momentálně velmi kritická. Za r vykazuje sice obchodní zpráva DB pro DB Netz AG podnikový výsledek 1 mil. EUR, avšak realistický odhad situace odhaluje stupeň krytí výnosů a nákladů v oblasti sítí podniku DB zřetelně negativní výsledky z obchodního využití tras: Nezanedbatelné investiční přispění spolku pro infrastrukturu a chybějící prostředky na údržbu a reprodukci umožňují domněnku, že s trasovými cenami nemohou být nahospodařeny ani odpisy. Pro DB Netz AG je zcela na prvním místě veškerá pobídka a snaha dosáhnout prostřednictvím vyšší přepravy na kolejích co možná vysokého stupně krytí nákladů. Proto nebude vylučovat žádného zákazníka, pokud poskytne dodatečný příspěvek ke krytí fixních nákladů. Zřeknutí se dohledu nad zneužitím, které se týká struktury trasových cen, je pro tento případ naléhavé. V situaci, kdy je krytí nákladů sporné, může být poskytovatelům infrastruktury přikázáno cenově diferencovat mezi svými zákazníky, jelikož lineární, jednostupňové ceny nejsou zřejmě schopné krýt náklady. DB Netz AG by mohla vyjednat individuální tarify, které přesně zohledňují pružnosti a platební schopnosti jednotlivých trasových zákazníků. Výsledkem by bylo zvýšení stupně krytí nákladů. Také pobídky zvýhodnit přes trasový cenový systém Transportní dceřinné společnosti v koncernu, 12 aby se jejich podnikové výsledky nesnižovaly, nemohou být z konkurenčně ekonomického pohledu rozhodně odvozeny i když je domýšleno, že DB Netz AG může nahospodařit přebytkové zisky. Ekonomické referenční modely naznačují, že monopolní zisky jsou na trhu odčerpávány jen jednou. Monopolista, který disponuje vstupním prostředkem trasou - který je pro železniční provoz podstatným, nahospodaří přes přístupové poplatky všechny na trhu hmatatelné monopolní přebytkové zisky. Potom odpadají podněty omezování konkurentů na přesycených trzích a jejich následné zavírání. Podnikání má v neposlední řadě za cíl dosáhnout monopolních zisků od koncových uživatelů pro zákazníky přepravních výkonů. Přepravní podniky, ať už jsou spojeny s provozovatelem sítě nebo ne, kladou samy dále zvýšené ceny na konečné zákazníky. Když byly tedy přes

5 trasové ceny nahospodařeny všechny zisky vycházející nad normální tržní úročení, nemá železniční podnik jako je DB AG, který je jak aktivním provozovatelem sítě, tak i poskytovatelem přepravy, žádný důvod, chtít sám obsluhovat trhy pro přepravní výkony. S přírůstkem obratu není spojen žádný přírůstek zisku. Naopak: pokud by byl privátní železniční podnik efektivnější než vlastní přepravní podniky, nechá ho tak provozovatel sítě dokonce rád na kolejích, jelikož to slibuje zvýšení jeho zisků. Výsledkem je potom cenová struktura, která v principu odpovídá takové, jako stanoví provozovatel sítě, když usiluje o krytí nákladů. Nevyloučí poptávku žádného zákazníka, která pro něj může slibovat zvýšení monopolních zisků. Tarify podniků s a bez tržní moci se liší v této konstelaci pouze ve své výši. Že cenová diferenciace nestejně pojednává podniky na přepravních trzích a může se stavět na odpor aktivní soutěži za stejných podmínek pro všechny, stojí mimo otázku tato okolnost se nedá srovnávat s diskriminací; naopak platí, dbát na ambivalenci této konstelace. Cenové rozlišení mezi zákazníky umožňuje efektivní vytížení nákladů, které co možná nejméně přeprav odstraní z kolejí. Současně konkurenčně právní zásahy, které brání těmto cenovým strukturám k vytváření rovnosti šancí pro všechny konkurenty, odnímají provozovateli sítě možnost, detailně diferencovat mezi zákazníky, takže může osadit celkem méně tras a ztíží se pro něj dosažení cíle na krytí nákladů. Když ovšem podnik, který je aktivní jako provozovatel sítě a prodejce přepravy, nemůže již na základě regulace zisku nebo ceny oblasti sítí odčerpat své monopolní zisky přes trasové ceny, existují typické pobídky získat tyto zisky přes zavření přepravních trhů, tedy systematickým poškozováním konkurentů oproti vlastním přepravním podnikům. Konkurentům bude potom přístup k trasám úplně odepřen nebo ztížen obratnou úpravou trasových cen. Proto předpoklad - přesně provedená regulace zisků nebo přístupových cen prostřednictvím regulačního úřadu - není ale v případě provozovatele kolejové infrastruktury DB Netz AG stanoven, takže odpadají také diskriminační pobídky, které jsou s ní spojeny. Zájmy provozovatele infrastruktury - znásobit zisky v oblasti sítí - jsou tudíž shodné se zájmy integrovaného podniku. Bude-li přetrvávat výtka konkurentů vůči DB AG pro omezování, nebude přístupná běžné konkurenčně ekonomické systematizaci diskriminačních podmínek, jak byla v tomto příspěvku zamýšlena. Navázat na takovou podmínku ze samotné existence trh ovládající pozice nebo z nepřítomnosti aktivních konkurentů, jak se to v aktuální diskusi často stává, není hodnověrné. Naopak musí být hledány speciální důvody, které omezení konkurentů na přepravních trzích umožní zobrazit jako smysluplnou strategii pro DB AG. Že tyto důvody mohou existovat, nemá být definitivně sporné. Důkazní břemeno pro toto však neleží u DB AG důkaz musí být spíše podán těmi, kteří přičítají DB AG rozličný diskriminační potenciál. Zdroj: Internationales Verkehrwesen (53) 5/2001, str Překlad: Jaroslava Plecitá Korektura: ODIS

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Unbundling a konkurence na železnici

Unbundling a konkurence na železnici Unbundling a konkurence na železnici Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně listopad 2008 Struktura příspp spěvku Úvodní teze 1. Unbundling z pohledu neoklasické ekonomie 2. Praktický pohled na unbundling

Více

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Ing. Eckart Fricke, Dipl.-Kfm. Götz Müller, Ing. Michael Pohl Konkurenční situace železnice je rozhodujícím způsobem vytvářena výkonnou

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u Rakouských spolkových železnic

Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u Rakouských spolkových železnic Vývojové tendence uživatelských poplatků za infrastrukturu u Rakouských spolkových železnic Shrnutí Liberalizace železniční dopravy vyvolala potřebu řešit otázku podnikatelského typu provozovatele infrastruktury.

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

ČTU Český telekomunikační úřad

ČTU Český telekomunikační úřad ČTU Český telekomunikační úřad EET Hájek Martin Co to je? ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti

Více

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Zisk, cena a náklady

Zisk, cena a náklady ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Zisk, cena a náklady Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíč šíček, CSc. VÝNOSY VÝNOSY = realizované přírůstky

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Vysokorychlostní tratě v platných koncepčních materiálech Dopravní politika

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Zadavatel: STAREZ - SPORT, a.s. se sídlem: Křídlovická 34, Brno IČO: Veřejná zakázka:

Zadavatel: STAREZ - SPORT, a.s. se sídlem: Křídlovická 34, Brno IČO: Veřejná zakázka: Zadavatel: STAREZ - SPORT, a.s. se sídlem: Křídlovická 34, 603 00 Brno IČO: 26932211 Veřejná zakázka: Poskytování hlasových a datových služeb elektronických komunikací zadávaná v otevřeném řízení podle

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc.

Ing. D. Kubíčková, CSc. Účetní systémy 2 2. přednáška (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Oceňování pozemků, budov a zařízení -řešeno v rozčlenění do tří etap : a) při nabytí (pořízení) aktiva (při prvotním uznání) b) po dobu držení

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Český se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 :~~~~f;~~~~~_~.~v::e _:~~I ~"" ~.+.tf-'(iy VYKONATELNÉ dne............. Ceský telekomunikalni.~(~d. Odbor regulace komunlk

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Osobní přeprava v Litvě

Osobní přeprava v Litvě Osobní v Litvě Thomas Berndt - Jonas Butkevičius Litva prošla po získání nezávislosti také v oboru dopravy dramatickými změnami. Litevské státní dráhy (Lietuvos Gelezinkeliai LG) jsou organizovány soukromoprávně,

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR Peter Köhler, generální ředitel LEO Express pro region střední a východní Evropy peter.koehler@le.cz

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Výsledky simulací. Hana Foltýnová. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246

Výsledky simulací. Hana Foltýnová. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246 Výsledky simulací Hana Foltýnová E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246 Ekonomické nástroje v dopravě v ČR Existující: - spotřební daň z paliv - silniční daň - dálniční nálepky Připravované

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉMU PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ Č. 2560/2001. o přeshraničních platbách v euro

KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉMU PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ Č. 2560/2001. o přeshraničních platbách v euro EVROPSKÁ KOMISE Generální direktorát pro vnitřní trh FINANČNÍ INSTITUCE Záležitosti maloobchodního sektoru a platební systémy MARKT/2902/2002 KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉMU PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ Č. 2560/2001

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě TNICEN ISO/TR 14806 Inteligentní dopravní systémy Požadavky veřejné dopravy osob na

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Analýzy hlasových trhů. Ing. Hana Beniaková, Odbor analýz trhů, ČTÚ

Analýzy hlasových trhů. Ing. Hana Beniaková, Odbor analýz trhů, ČTÚ Analýzy hlasových trhů Ing. Hana Beniaková, Odbor analýz trhů, ČTÚ Regulační prostředí Regulace exante Oborová, řeší oborové regulační orgány (ČTÚ) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str 6. MONOPOL Obsah charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem Lernerův index křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Katalog firem a prezentací Multimediaexpo.cz

Katalog firem a prezentací Multimediaexpo.cz Katalog firem a prezentací Multimediaexpo.cz Do Katalogu firem a prezentací lze vložit placené zápisy českých i slovenských firem a institucí nebo zastoupení mezinárodních firem a institucí působících

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

435/ Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory

435/ Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory 435/18.11.14 Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory Předkládá: Lenka Holoubková, daňová poradkyně, č. osvědčení 4336 Iva Kuncová, daňová poradkyně, č. osvědčení

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS V roce 1996 založena společnost Koordinátor ODIS s.r.o., která dostala za úkol připravit, spustit, provozovat a rozvíjet integrovaný dopravní systém,

Více

Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu. Martin Kvizda

Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu. Martin Kvizda Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu Martin Kvizda Louny, říjen 2015 1 Cíl na základě čeho se rozhodnout, zda zaplatit za vlak nebo autobus? jak najít optimum z hlediska

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 7 Monopol 1. Druhy monopolů Obsah A. 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Mikroekonomie. Cena. Množství

Mikroekonomie. Cena. Množství Cena Rekapitulace výchozích poznatků Stanovení ceny nového produktu (příklad užití metody Target Costing) Změny ceny stávajícího produktu Ladislav Šiška 18. dubna 2006 Mikroekonomie Cena P* Množství Cenu

Více

Zavádění a ochrana konkurence na železnici

Zavádění a ochrana konkurence na železnici Zavádění a ochrana konkurence na železnici Robert Neruda první místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 13. listopadu 2009, Telč Názory přednášejícího nepředstavují oficiální stanovisko Úřadu

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více