Diskriminační případ trasových cen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskriminační případ trasových cen?"

Transkript

1 Diskriminační případ trasových cen? Arnold Berndt Trasové ceny DB Netz AG, které jsou kladeny za přístup k jejich železniční síti, se vyvíjejí v trvalé dopravní a politické debatě. Zamítnutí prvního cenového systému z r a druhého na rozhraní r. 2000/01 bylo důsledkem žalob proti starým systémům a zásahům Spolkového kartelového úřadu. Z toho vyplývá celková nespokojenost z vývoje trasového obchodu. 1. Úvod Nejnovější konkurenčně politická diskuse se koncentruje na strukturu trasových cen DB Netz AG. V ní je spatřována příčina nepřítomnosti konkurence na kolejích. Toto zhodnocení není podpořeno pohledem Spolkového kartelového úřadu, ve kterém stávající trasový cenový systém (TPS 98) Deutsche Bahn AG (Německých drah) vede z věcného hlediska k neopodstatněné překážce soutěže. V konsekvenci tohoto kartelově právního ustanovení představila DB Netz AG k 1. dubnu 2001 nový trasový cenový systém (TPS 01). Zahájený proces kvůli zneužití monopolního postavení byl zastaven, ovšem systému TPS 01 nebylo uděleno žádné závěrečné schválení, jelikož chybí ještě jeho osvědčení v praktickém užití. 2. TPS 98: Výhodnost cenové diferenciace Pro vyhotovení trasového cenového systému je významné, aby celkové náklady připravenosti infrastruktury vykazovaly vysoký podíl fixních nákladů, zatímco náklady přímo způsobené jednotlivými podniky železniční dopravy při využívání tras představují blok nákladů. DB Netz AG proto stojí primárně před úkolem - rozdělit v relaci k variabilním nákladům vysoké režijní popř. fixní náklady železniční infrastruktury na své produkty, to znamená na jednotlivé poptávané trasy. DB Netz AG má při rozdělování nákladů volbu mezi dvěma postupy: může režijní náklady buď jednotně a všem zákazníkům stejně rozdělit na velikost odběru podle uživatelské intenzity (např. na jednotlivý kilometr trasy). Tím se rovná podíl na režijních nákladech pro každého zájemce o trasu a dospěje se k cenám ve výši průměrných nákladů. Nebo mohou být zahrnuty jako kriteria pro přidělení režijních nákladů specifické poptávkové charakteristiky jako platební schopnosti a schopnost reagovat na cenové změny. Z toho vyplývá mezi zákazníky rozdílná tarifní struktura. Cenové rozdíly nejsou již samy na rozdíly u přímo připočítatelných nákladech jednomu zákazníkovi, nýbrž vedou zpět na zahrnutí specifik poptávky. S dvoustupňovostí tarifů zachycuje TPS 98 často používanou formu cenové diferenciace, která byla svého času jednomyslně vítána především odborníky. Podstatná možnost z jedné dvojstupňové tarifní struktury, získávat doplňkovou poptávku, byla přitom rozhodujícím argumentem pro doporučení takové cenové struktury. Šance využít vyšší dopravy se zakládá u dvoustupňových tarifů na možnosti, jak zohlednit vhodným způsobem technologické podmínky sítě, jakož i charakteristiky poptávky: Dvoustupňové trasové ceny mohou vyhovovat cenové struktuře využití kolejové infrastruktury, když může být uspořádán vstupní poplatek (u TPS 98 InfraCard) jako příspěvek k fixním nákladům a variabilní poplatek jako komponenta spotřebně závislá a orientovaná na marginální náklady. V TPS 98 se tato struktura ve formě optimálních tarifů používá: zájemci o trasy mohou zvolit alternativně k dvoustupňovému tarifu také

2 jednostupňový, lineární tarif (VarioPreis), který je vyšší, než variabilní komponenty při platbě vstupního poplatku. Od určitého množství trasy bude tak výhodnější získat Infracard a poptávat trasy s redukovaným variabilním tarifem. Jelikož variabilní cena je nižší po zaplacení vstupního poplatku, poptávají se majitelé karty InfraCard více po jednotkách, když by byl zvýšen jednotný příplatek odpovídající průměrným nákladům. Odpovídají-li variabilní komponenty ve své výši marginálním nákladům, bude zákazník přesně poptávat to samé množství, které by vyplývalo při cenové sazbě na marginální náklady. Platba fixní částky již nepodstupuje rozhodnutí, jaké je poptáváno množství trasy. Odpovídá-li VarioPreis pro malé zákazníky cenové sazbě průměrných nákladů, nezmění tito zákazníci jimi poptávané množství trasy kvůli takovým cenám. Celkem bráno v úvahu tak stoupá počet prodaných tras. Z cenově teoretického pohledu je dvoustupňovost programu TPS 98 jen prvním krokem k diferencovanému vyřízení rozdílných trasových zákazníků. Prostřednictvím detailní, na právě platných cenových elasticitách a platebních schopnostech jednotlivých uživatelů tras orientované cenové diferenciace může být opět také vzhledem k dvoudílnému tarifu zvýšen výkon na trasách (a příjmy prostřednictvím obchodního využití tras). V jednotlivých komponentech takových cen jsou potom zahrnovány valence jednotlivých doprav přesněji než u hrubého rastru dvoustupňové tarifní struktury. Rozdílné kombinace fixních poplatků a variabilních komponent nebo také více než dvě komponenty zahrnovaných cenových struktur mohou tak být výsledkem. Jedná-li provozovatel sítě s jednotlivými železničními dopravními podniky o tarifech, budou např. podniky, které potřebují trasy k dopravě nákladní přepravy, jejichž přesun je na vozovce nebo na vnitrozemské lodi bezproblémový, atraktivně oceněny tím, že zaplatí jen nepatrný příspěvek k pokrytí fixních nákladů, tedy relativně nízký fixní poplatek. Zákazníci, jejichž substituční možnosti jsou skromné a jejichž množství poptávky sotva reaguje na zvýšení cen, budou muset platit vysoké fixní cenové komponenty. Proč DB Netz AG nepoužila takovou pokračující diferenciaci, musí zůstat otevřeno. Jeden důvod je jistý, že pro diferenciaci jsou nutné důkladné informace o vlastních zákaznících, jejichž obstarání je spojeno s náklady. 3. Od TPS 98 k TPS 01: Nevyhnutelnost diferencování? Aby bylo možno dávat pobídky, je jak ukazují výše uvedené výsledky odklon od dvoustupňových tarifů k lineárním tarifům, jak je prováděn novým trasovým cenovým systémem TPS 01, chybným krokem. Samotná cenová diferenciace mezi zákazníky by byla správným opatřením. V síťových sektorech s vysokými fixními náklady ke krytí je lineární cenová struktura, i když nákladní, osobní lokální a dálková doprava musí nést rozdílné příplatky na marginální náklady, naproti tomu stále podléhají dvoustupňovým tarifům, jelikož doplňkové trasy nejsou obchodně využity na marginální náklady a tím vychází skromný výkon. Přechod k lineárnímu trasovému cenovému systému proto skrývá nebezpečí, že dopravy budou opět vytěsněny z kolejí. Především podniky činné v lokální dopravě očekávají, že přechod od TPS 98 k lineárnímu trasovému cenovému systému zahrnuje pro dosavadní majitele karet InfraCard snížení nabídky na dopravách. Nepřekvapuje požadavek dopravních podniků, také nový Cenový systém musí [ ] nabízet pobídky pro větší přepravy na kolejích. Toto ale nemůže poskytnout lineární tarif. Naproti přednostem TPS 98 stojí výtka diskriminace, s kterou byla DB AG konfrontována především prostřednictvím kartelového úřadu, ale také v denní politické diskusi. Ve středu

3 pozornosti stojí obvinění, že TPS 98 brání soutěži na kolejích. Diskriminace je interpretována jako cílené protěžování vlastních dopravních podniků vůči konkurentům při přístupu k trasám, v kterém je předpokládáno, že DB Netz [ ] v TPS 98 úmyslně investovala mnoho úsilí, aby systematicky poškodila nováčky, aniž by si toho ochránci soutěže všimli. Výčitka diskriminace se zakládá především na degresivním efektu, který je spojen s kartou InfraCard. Fixními vstupními poplatky klesá průměrná cena trasy se stoupající intenzitou užívání trasového úseku. Rozdílně velká poptávka má tak za následek bezprostředně různě vysoké náklady užívání tras. Bude-li nabídnut stejný, homogenní dopravní výkon za jinak stejných podmínek nákladů, prosadí se tak automaticky onen podnik, který má nejvyšší poptávku trasy a získá InfraCard, jako jediný poskytovatel na trhu. U nabídky heterogenních produktů se může prostřednictvím specializačních výhod u připravenosti diferencovaných a inovačních dopravních výkonů nevýhoda nákladů malých podniků vyrovnat. Nepodaří-li se to, bude podnik jednat, jak aktivně vstoupit na trh s železničními dopravními službami, nebo bude z tohoto trhu opět vyloučen. DB-dceřinné společnosti jako největší poskytovatelé dopravy s velkými množství železničních spojení tak mohly degresivní efekt nejlépe využívat. Při lineární úpravě, která nyní s TPS 01 existuje, neexistuje taková diferenciace různě velkých podniků, takže je možná aktivní soutěž také u homogenních produktů mezi podniky železniční dopravy. Průměrná cena na trasu již neklesá při zvýšení množství poptávky. Přitom je třeba dbát na to, že diferenciaci nemá za následek jen samotný degresivní efekt karty InfraCard. Diferenciace může být také obsahem a výsledkem lineárních cen. Je-li prováděno rozlišení trasových zákazníků podle opotřebení a zatížení jízdní dráhy prostřednictvím nasazených vlaků, je to sice z hlediska nákladů zdůvodnitelné, ale zůstává otevřená otázka, jak mají být zbývajícím souborem režijních nákladů rozděleny zákazníkům přímo připočitatelné náklady a skupinově specifické náklady sdružené výroby podle zatížení (např. pro vysokorychlostní dopravy nebo nákladní vlaky). Tak zůstává volný prostor pro stanovení ceny podle pružnosti různých trasových uživatelů. Tato míra volnosti je také obsažena v rozvržení trasových úseků do různých zátěžových tříd, stanovena s pobídkou pro rovnoměrné vytížení sítě. Zatímco zákazníci, kteří využívají vysoce frekventované trasy, platí stejně vysokou trasovou cenu jako zákazníci na slabě vytížených tratích, jsou uživatelé vyšší zátěžové třídy zatíženi vyššími infrastrukturními náklady, které nejsou přímo připočitatelné traťovému úseku (např. náklady vlakového dozoru a signální techniky). Také toto stanovení ceny se nedá nákladově doložit, orientuje se spíše na platební schopnosti a pružnosti, když mají uživatelé vysoce frekventovaných tratí jen skromné náhradní možnosti. Když bylo v TPS 98 s rozdílně velkými zákazníky nestejně zacházeno, může to být v lineárním cenovém systému s diferencováním podle popsaných znaků především mezi zákazníky ten případ, když nasazují vlaky buď s rozdílnými vlastnostmi, nebo využívají rozdílně silné frekventované traťové úseky. Jen když jsou všechny soubory režijních nákladů stejnoměrně rozděleny na odběrové veličiny, je možné stejné zacházení. Ale již volba odběrové veličiny, např. trasového kilometru jako relevantní jednotky, není nákladově příčinná, nýbrž libovolná. V neposlední řadě může být také rozlišení zákazníků v lineárních cenových systémech, když nejsou uložena žádná exaktní kritéria, interpretováno jako diskriminace. Jak se má např. postupovat, když dceřinné společnosti firmy DB AG platí za určité dopravy výhodnější trasovou cenu než jiné dopravní železniční podniky jen proto, že dceřinné podniky DB mají lehčí kolejový vozidlový park nebo nasazují inovační vlakové systémy, kterými konkurence ještě nedisponuje? Nebo jinak řečeno: kdo je chce najít, bude také moci v lineárním trasovém cenovém systému stanovit prvky diferenciace, jejichž hranice probíhá mezi dceřinými společnostmi DB a privátními podniky železniční dopravy.

4 4. Jádro problému: Pozice trhu DB AG Zda ale sám nestejný přístup dceřinných podniků DB a jiných železničních podniků ospravedlňuje diskriminační výčitku, je sporné. Z diferenciace mezi zákazníky nevychází v žádném případě bezprostředně diskriminace a skutková podstata zneužití tržní moci tak učí zkušenosti z mnoha trhů, na který zákazníci musí zaplatit rozdílné ceny za stejné výkony. Jak ukazuje jednání kartelového úřadu k TPS 98, zakládají se diskriminační problémy často na nediferencovaném posudku tržní pozice podniku DB AG nebo na diskriminačních podmínkách, které jsou s tím spojené. Při identifikaci této diskriminační podmínky se prokázalo jako nedostatečné, přibrat samotné nynější tržní podíly podniku na trhu a z toho co možná odvozené monopolní postavení jako kriterium. Je nesporné, že DB Netz AG vlastní prostřednictvím síťové technologie monopol na trasovém trhu, jelikož kolejová infrastruktura je charakterizována jako monopolní úzký profil. Bylo by neefektivní na určité trati zdvojit infrastrukturu, jelikož tak dvakrát připadne vysoký soubor fixních nákladů. Podíl trhu provozovatele sítě se tudíž nachází naprosto nutně na 100 procentech a DB Netz AG má tak jistě možnost nenechat určité železniční podniky na kolejích nebo jen za vysoce přemrštěných cen. Rozhodující otázka ovšem je, zda vůbec při takovéto překážce pro třetí subjekt ze strany DB Netz AG vůbec nějaká pobídka existuje. Jak se v posledních měsíců stále objasňuje, je finanční situace DB Netz AG momentálně velmi kritická. Za r vykazuje sice obchodní zpráva DB pro DB Netz AG podnikový výsledek 1 mil. EUR, avšak realistický odhad situace odhaluje stupeň krytí výnosů a nákladů v oblasti sítí podniku DB zřetelně negativní výsledky z obchodního využití tras: Nezanedbatelné investiční přispění spolku pro infrastrukturu a chybějící prostředky na údržbu a reprodukci umožňují domněnku, že s trasovými cenami nemohou být nahospodařeny ani odpisy. Pro DB Netz AG je zcela na prvním místě veškerá pobídka a snaha dosáhnout prostřednictvím vyšší přepravy na kolejích co možná vysokého stupně krytí nákladů. Proto nebude vylučovat žádného zákazníka, pokud poskytne dodatečný příspěvek ke krytí fixních nákladů. Zřeknutí se dohledu nad zneužitím, které se týká struktury trasových cen, je pro tento případ naléhavé. V situaci, kdy je krytí nákladů sporné, může být poskytovatelům infrastruktury přikázáno cenově diferencovat mezi svými zákazníky, jelikož lineární, jednostupňové ceny nejsou zřejmě schopné krýt náklady. DB Netz AG by mohla vyjednat individuální tarify, které přesně zohledňují pružnosti a platební schopnosti jednotlivých trasových zákazníků. Výsledkem by bylo zvýšení stupně krytí nákladů. Také pobídky zvýhodnit přes trasový cenový systém Transportní dceřinné společnosti v koncernu, 12 aby se jejich podnikové výsledky nesnižovaly, nemohou být z konkurenčně ekonomického pohledu rozhodně odvozeny i když je domýšleno, že DB Netz AG může nahospodařit přebytkové zisky. Ekonomické referenční modely naznačují, že monopolní zisky jsou na trhu odčerpávány jen jednou. Monopolista, který disponuje vstupním prostředkem trasou - který je pro železniční provoz podstatným, nahospodaří přes přístupové poplatky všechny na trhu hmatatelné monopolní přebytkové zisky. Potom odpadají podněty omezování konkurentů na přesycených trzích a jejich následné zavírání. Podnikání má v neposlední řadě za cíl dosáhnout monopolních zisků od koncových uživatelů pro zákazníky přepravních výkonů. Přepravní podniky, ať už jsou spojeny s provozovatelem sítě nebo ne, kladou samy dále zvýšené ceny na konečné zákazníky. Když byly tedy přes

5 trasové ceny nahospodařeny všechny zisky vycházející nad normální tržní úročení, nemá železniční podnik jako je DB AG, který je jak aktivním provozovatelem sítě, tak i poskytovatelem přepravy, žádný důvod, chtít sám obsluhovat trhy pro přepravní výkony. S přírůstkem obratu není spojen žádný přírůstek zisku. Naopak: pokud by byl privátní železniční podnik efektivnější než vlastní přepravní podniky, nechá ho tak provozovatel sítě dokonce rád na kolejích, jelikož to slibuje zvýšení jeho zisků. Výsledkem je potom cenová struktura, která v principu odpovídá takové, jako stanoví provozovatel sítě, když usiluje o krytí nákladů. Nevyloučí poptávku žádného zákazníka, která pro něj může slibovat zvýšení monopolních zisků. Tarify podniků s a bez tržní moci se liší v této konstelaci pouze ve své výši. Že cenová diferenciace nestejně pojednává podniky na přepravních trzích a může se stavět na odpor aktivní soutěži za stejných podmínek pro všechny, stojí mimo otázku tato okolnost se nedá srovnávat s diskriminací; naopak platí, dbát na ambivalenci této konstelace. Cenové rozlišení mezi zákazníky umožňuje efektivní vytížení nákladů, které co možná nejméně přeprav odstraní z kolejí. Současně konkurenčně právní zásahy, které brání těmto cenovým strukturám k vytváření rovnosti šancí pro všechny konkurenty, odnímají provozovateli sítě možnost, detailně diferencovat mezi zákazníky, takže může osadit celkem méně tras a ztíží se pro něj dosažení cíle na krytí nákladů. Když ovšem podnik, který je aktivní jako provozovatel sítě a prodejce přepravy, nemůže již na základě regulace zisku nebo ceny oblasti sítí odčerpat své monopolní zisky přes trasové ceny, existují typické pobídky získat tyto zisky přes zavření přepravních trhů, tedy systematickým poškozováním konkurentů oproti vlastním přepravním podnikům. Konkurentům bude potom přístup k trasám úplně odepřen nebo ztížen obratnou úpravou trasových cen. Proto předpoklad - přesně provedená regulace zisků nebo přístupových cen prostřednictvím regulačního úřadu - není ale v případě provozovatele kolejové infrastruktury DB Netz AG stanoven, takže odpadají také diskriminační pobídky, které jsou s ní spojeny. Zájmy provozovatele infrastruktury - znásobit zisky v oblasti sítí - jsou tudíž shodné se zájmy integrovaného podniku. Bude-li přetrvávat výtka konkurentů vůči DB AG pro omezování, nebude přístupná běžné konkurenčně ekonomické systematizaci diskriminačních podmínek, jak byla v tomto příspěvku zamýšlena. Navázat na takovou podmínku ze samotné existence trh ovládající pozice nebo z nepřítomnosti aktivních konkurentů, jak se to v aktuální diskusi často stává, není hodnověrné. Naopak musí být hledány speciální důvody, které omezení konkurentů na přepravních trzích umožní zobrazit jako smysluplnou strategii pro DB AG. Že tyto důvody mohou existovat, nemá být definitivně sporné. Důkazní břemeno pro toto však neleží u DB AG důkaz musí být spíše podán těmi, kteří přičítají DB AG rozličný diskriminační potenciál. Zdroj: Internationales Verkehrwesen (53) 5/2001, str Překlad: Jaroslava Plecitá Korektura: ODIS

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Systémové chyby reformy drah

Systémové chyby reformy drah Systémové chyby reformy drah Wolfgang Stertkamp Renesance kolejové dopravy, která nepochybně patřila k cílům reformy železničních drah, nenastala ani šest let po založení akciové společnosti Deutsche Bahn

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

Vymezení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy problémy a možnosti řešení Martin Kvizda

Vymezení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy problémy a možnosti řešení Martin Kvizda Vymezení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy problémy a možnosti řešení Martin Kvizda Masarykova univerzita, Brno 2011 Struktura prezentace Úvod 1. Specifika železniční dopravy 2. Koncentrace

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Nástroje pro kalkulaci mýtného

Nástroje pro kalkulaci mýtného Nástroje pro kalkulaci mýtného Patricia Kaus Od neděle 31. srpna 2003 se na základě požadavku spolkové vlády musí platit mýtné za používání německých dálnic těžkými užitkovými vozidly. Právním základem

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Čistý hospodářský výsledek za příslušné období práce na účetní závěrce

Čistý hospodářský výsledek za příslušné období práce na účetní závěrce Čistý hospodářský výsledek za příslušné období práce na účetní závěrce Detailní vzdělávací cíle: Umět vysvětlit, proč se v roční účetní závěrce zohledňují také obchodní případy, které v účetní závěrce

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20.3.2015 2014/2244(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek v EU (2014/2244(INI)) Výbor pro dopravu

Více

Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii

Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii Jan Krajíček 1 Abstrakt Cílem je zhodnotit očekávaný vývoj, který se dá předpokládat v zemích Evropské unie (EU) a následně i v České republice

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH NÁVRH OPTIMÁLNÍ INFRASTRUKTURY PŘIPOJENÍ KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV VÝSLEDEK HODNOCENÍ

SOUTĚŽ O NÁVRH NÁVRH OPTIMÁLNÍ INFRASTRUKTURY PŘIPOJENÍ KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV VÝSLEDEK HODNOCENÍ SOUTĚŽ O NÁVRH NÁVRH OPTIMÁLNÍ INFRASTRUKTURY PŘIPOJENÍ KAMEROVÝCH BODŮ MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV VÝSLEDEK HODNOCENÍ Na základě dílčích písemných hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise bylo zpracováno

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Strategie podpory dopravní obsluhy území

Strategie podpory dopravní obsluhy území Strategie podpory dopravní obsluhy území Seminář SDT Čipové karty v dopravě Praha, 1. března 2007 Dopravní politika základní koncepční dokument stanovující směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Budování sdílených sítí Obsah Důvody pro budování sdílených sítí Exkluzivní vs sdílené sítě Velkoprodej, bitstream nebo pronájem

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě 1. 3. 2013 Akceptace karet v dopravě Platba v dopravě bezkontaktní kartou ČSOB ve spolupráci s DP města Liberec a Jablonec a DP Brno zprovoznila kiosky na prodej jízdenek pomocí bezkontaktní karty. Každá

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více