Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře I. POSTUP (1) Dopisem ze dne 5. ledna 2006, zaevidovaným dne 10. ledna 2006, české orgány oznámily Komisi z důvodu právní jistoty režim osvobození od daně z příjmů u: i) všech ocenění pro fyzické osoby nebo právnické osoby udělovaných Ministerstvem kultury České republiky v oblasti kultury a ii) darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby. České orgány tvrdí, že opatření nepředstavuje státní podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. (2) Na základě žádostí o dodatečné objasnění ze dne 27. února 2006 a 6. února 2007 Komise obdržela odpověď českých orgánů dne 6. prosince 2006 resp. 20. dubna (3) Věc byla původně zaevidována jako N 32/2006, avšak vzhledem ke skutečnosti, že dne 12. dubna 2006 byl po schválení příslušného právního aktu českými orgány režim zaveden před vydáním rozhodnutí Evropské komise, stal se tudíž protiprávním, byla věc dne 24. července 2007 převedena do registru NN. (4) Dopisem ze dne 31. července 2009, zaevidovaným dne 12. srpna 2009, se české orgány zavázaly uplatňovat posuzovaný režim státní podpory pouze po dobu 10 let od jeho vstupu v platnost, tj. do 11. dubna Pokud se české orgány rozhodnou prodloužit dobu jeho uplatňování, bude opatření na konci tohoto období přezkoumáno a opětovně oznámeno Komisi. Vážený pan Jan KOHOUT ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 II. POPIS OPATŘENÍ (4) Právní základ: Režim je založen na českém zákoně č. 203/2006 Sb. ze dne 12. dubna 2006 o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. K souvisejícím zákonům patří: - 17 vládního návrhu zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, - návrh novely 4 a 19 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, - 3 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, - 12 nařízení vlády č. 462/2002 Sb. o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů. (5) Cíl: Hlavním cílem opatření je podpora poskytovatelů veřejných kulturních služeb a podpora příjemců ocenění v oblasti kultury za významný přínos pro rozvoj kultury a umění nebo pro uchování kulturního dědictví. Sekundárním cílem je rozvoj kulturních činností. (6) České orgány uvádějí, že se osvobození od daně z příjmů z ocenění v oblasti kultury netýká příjmů z podnikatelské činnosti. Podle navrhovaného opatření se předpokládá, že veškerá ocenění, která uděluje Ministerstvo kultury, budou osvobozena od daně z příjmu, a to jak pro fyzické osoby, tak i pro právnické osoby. Je nutno podotknout, že některá ocenění udělovaná Ministerstvem kultury jsou cenami z veřejné soutěže podle českého občanského zákoníku, a proto již jsou podle 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů od daně z příjmu osvobozena. České orgány zastávají názor, že by ostatní ocenění vzhledem ke svému významu pro rozvoj kultury měla být rovněž osvobozena od daně z příjmu tak, aby daňový režim byl u všech ocenění stejný a některá z nich nebyla zvýhodněna. (7) Kategorie ocenění v oblasti kultury, na něž se vztahuje osvobození od daně: - státní cena za literaturu: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok, - státní cena za překladatelské dílo: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok, - cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury: tři podkategorie, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, - cena Ministerstva kultury za památkovou péči: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok, - cena Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok, - cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit: šest podkategorií, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, - cena Knihovna roku: dvě podkategorie, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, 2

3 - cena za nejkrásnější českou knihu roku: sedm podkategorií, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, - cena Gloria musaealis: tři podkategorie, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, - cena Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi 599 EUR), - cena Ministerstva kultury - cena hranému filmu zemí Visegradu: jedno ocenění za rok, cenu tvoří plastika, - titul Nositel tradice lidových řemesel : jedno ocenění za rok, peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), - medaile Artis bohemiae amicis. (8) Komise podotýká, že ocenění udělovaná v oblasti kultury zahrnují ocenění za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje udělované fyzickým osobám. Tento druh ocenění tvoří cena v maximální výši CZK (asi EUR). (9) Příjemci podpory: V případě osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám za poskytování veřejných kulturních služeb budou příjemci fyzické osoby. V případě osvobození od daně z příjmů u ocenění v oblasti kultury mohou být příjemci fyzické i právnické osoby. (10) Forma podpory: Podle českého zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který upravuje zdanění fyzických a právnických osob, podléhají všechny příjmy dani. Avšak v 4 a 19 tohoto zákona jsou uvedeny určité výjimky pro fyzické a právnické osoby. Toto navrhované osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury je poskytováno v tomto kontextu. Komise dále podotýká, že dary podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v zásadě podléhají darovací dani. Nicméně podle 6 odst. 4 písm. d) tohoto zákona nejsou předmětem darovací daně dotace, příspěvky a jiné podpory ze státního rozpočtu. (11) Osvobození od daně z příjmů u ocenění v oblasti kultury bude poskytováno automaticky při udělení ocenění podle zvláštních právních předpisů, které upravují podmínky udělení takového ocenění. Osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, nastane jen tehdy, bude-li v účetnictví příjemce prokazatelně zachyceno, že dar byl použit na poskytování veřejných kulturních služeb. Definice veřejných kulturních služeb je uvedena v 2 zákona č. 203/2006 Sb. ze dne 12. dubna 2006 o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. (12) Orgán poskytující podporu a financování podpory: Režim zřídilo Ministerstvo kultury České republiky. Uplatňování daňové úlevy povede ke snížení daňových příjmů státu. (13) Trvání: České orgány se ve svém dopise ze dne 31. července 2009 zavázaly uplatňovat osvobození od daně pouze po dobu deseti let od jeho vstupu v platnost, tj. do 11. dubna (14) Rozpočet: Celková odhadovaná ztráta příjmů z důvodu daňových úlev se pohybuje v rozmezí od 1 milionu CZK (přibližně ,60 EUR) do 5 milionů CZK 3

4 ( ,00 EUR) ročně 1. Je třeba mít na paměti, že tyto částky představují pouze předpokládané daňové ztráty. Od 1. ledna 2008 byla zavedena rovná daň z příjmu fyzických osob ve výši 15 % a daň z příjmu právnických osob ve výši 21 %. Částka ocenění a darů, která podléhá současnému osvobození od daně, je tak odpovídajícím způsobem vyšší 2. (15) Pravidlo kumulace: Podpora obdržená na základě tohoto režimu nesmí být v zásadě kumulována s podporou z jiných zdrojů. III. POSOUZENÍ OPATŘENÍ Oznamovací povinnost podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES (16) Podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES musí být Komise včas informována o záměrech poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat své připomínky. Existují však určité výjimky, kdy se toto oznámení nevyžaduje. V nařízení de minimis 3 Komise stanovila, že se v případě, že výše podpory pro příjemce nepřesáhne za období tří fiskálních let částku EUR, má za to, že opatření nesplňuje všechna kritéria čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, je proto vyňato z oznamovací povinnosti stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES. (17) Jak již bylo zmíněno, v posuzovaném režimu je celková odhadovaná ztráta příjmů z důvodu daňových úlev v rozmezí přibližně od ,60 EUR (1 milion CZK) do ,00 EUR (5 milionů CZK) ročně. České orgány dále odhadují, že počet příjemců na základě režimu se bude pohybovat mezi 51 a 100. Vezmeme-li v úvahu tyto údaje, dospějeme k závěru, že výše podpory pro příjemce bude nižší než povolená částka de minimis 4. České orgány proto nebyly v zásadě povinny tento režim oznámit. (18) České orgány však Komisi sdělily následující informace. U prvního typu osvobození od daně, tj. osvobození od daně z příjmů u státních ocenění v oblasti kultury, by bylo možné poskytovat podporu v souladu s nařízením de minimis a zajistit úplné dodržení všech podmínek stanovených v tomto nařízení. U druhého typu, tj. osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, by bylo dodržení všech podmínek stanovených v nařízení de minimis problematické. Fyzické osoby, které poskytují veřejné kulturní služby, mohou dostávat peněžní dary, o nichž není Ministerstvo kultury informováno. Je proto teoreticky možné, že by v některých případech osvobození od daně z příjmů překročilo strop stanovený v nařízení de minimis. Z tohoto důvodu se české orgány rozhodly režim oznámit. Existence státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES Dne byl směnný kurz zveřejněný ECB 1 EUR = 25,056 CZK. Maximální výše každého peněžního ocenění byla stanovena v odstavcích 7 a 8 tohoto rozhodnutí. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, Úř. věst. L 379, Vycházíme-li z toho, že osvobození od daně z příjmů v daném tříletém období využil minimální počet příjemců, tj. 51, a že roční daňová ztráta dosáhla maximální výše, tj EUR, dosáhne částka podpory, kterou obdržel příjemce v tříletém období, výše přibližně EUR. 4

5 (19) Komise musí posoudit, zda lze dotyčný režim charakterizovat jako státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, podle něhož podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouva jinak. (20) Zvýhodnění podniků: Je důležité stanovit, zda lze příjemce považovat za podniky. Podle práva Společenství pojem podnik zahrnuje jakýkoli subjekt, který vykonává hospodářskou činnost, nezávisle na jeho právním postavení a způsobu financování. Hospodářskou činností se rozumí jakákoliv činnost spočívající v nabídce zboží a služeb na daném trhu 5. (21) V daném případě se osvobození od daně z příjmů u ocenění v oblasti kultury bude vztahovat na fyzické i právnické osoby. Příjemci ocenění v určité oblasti umění nebo výzkumu a vývoje z řad soukromých osob 6 obecně nebudou považovány za podniky vykonávající hospodářskou činnost, pokud jde o činnosti, které jsou podporovány podle tohoto oznámení 7. V případě právnických nebo fyzických osob, které jsou příjemci zvláštního typu ocenění v oblasti umění 8, tomu může být jinak, jelikož ty budou obvykle vykonávat hospodářskou činnost, a lze je tudíž považovat za podniky. (22) Druhá část opatření se týká osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby. Těmito dary jsou peněžní dary a sponzorské příspěvky, které poskytnou právnické nebo fyzické osoby fyzickým osobám na veřejné kulturní služby, které poskytují. 2 zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury definuje veřejné kulturní služby takto: veřejnými kulturními službami jsou služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. Za veřejné kulturní služby lze považovat zejména tyto služby: - provozování kulturních zařízení (výstavních síní, galerií, uměleckých dílen, ateliérů, koncertních a divadelních prostor, muzeí atd.), - sběratelské činnosti spočívající v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací nebo předmětů kulturní hodnoty (hmotného Spojené věci C-180/98 až C-184/98 Pavlov a ostatní, Sb. rozh. 2000, s. I 6451, body 74 a 75; rozsudek Soudního dvora ve věci Ambulanz Klöckner, C-475/99, Sb. rozh. 2001, s. I 8089, bod 19. Komise v této souvislosti poznamenává, že podle českého zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje lze určité typy podpory poskytovat na výzkumné projekty, smlouvy, spolupráce ap. Tato podpora může být udělena jednotlivcům a podnikům. Podle 3 odst. 4 tohoto zákona může poskytovatel hradit ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji podporovaném podle odstavce 1 téhož ustanovení z výdajů na výzkum a vývoj. V 12 nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje se stanoví, že takové ocenění může být uděleno pouze fyzické osobě. Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007, N 276/2007, opatření podpory s kulturním cílem v rámci operačních programů regionálního rozvoje, bod 25, a rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 2008, N 357/2007, prostředky přidělené Ministerstvem školství a kultury a národním fondem kultury, bod 34. Za tyto Komise mimo jiné považuje cenu Knihovna roku, cenu Gloria musaealis a cenu hranému filmu zemí Visegradu. 5

6 a nehmotného kulturního dědictví, např. lidových písní, pohádek, zvyků a obyčejů, řemesel, obrazů, soch nebo starožitností), - zpřístupňování nemovitých památek ve vlastnictví fyzických osob veřejnosti. (23) Podotýká se proto, že některé výše popsané veřejné kulturní služby jsou službami, které jsou obvykle poskytovány mimo jiné veřejnými a soukromými muzei nebo koncertními síněmi a divadly za poplatek. Poskytování těchto služeb lze proto považovat za hospodářskou činnost. Fyzické osoby vykonávající tuto hospodářskou činnost by tudíž měly být považovány za podniky. (24) V této souvislosti Komise zvažovala, zda lze osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, považovat za kompenzaci za výkon služby obecného hospodářského zájmu. Jak již bylo zmíněno, charakter veřejné kulturní služby je popsán v zákoně č. 203/2006. Komise však neobdržela žádnou informaci, že by existoval akt pověření, jenž by určité fyzické osoby pověřoval poskytováním těchto služeb. České orgány rovněž neuvedly, že by osvobození od daně z příjmů bylo součástí kompenzace za výkon služby obecného hospodářského zájmu. Komise proto bude pokračovat s analýzou osvobození od daně z příjmů u darů přímo podle článků Smlouvy o ES. (25) Selektivní hospodářská výhoda: Aby bylo opatření považováno za státní podporu, musí příjemcům poskytovat určitou selektivní výhodu. Osvobození od daně z příjmů zbavuje rozpočet příjemce výdajů, které by normálně musel hradit 9, a poskytuje takovouto výhodu. Dotyčná výhoda je rovněž selektivní, jelikož je poskytnuta pouze příjmům vytvořeným v oblasti kultury. Pokud by však toto opatření odpovídalo povaze a uspořádání českého daňového systému, byla by tato selektivní výhoda odůvodněná a dotyčné opatření by nepředstavovalo státní podporu. (26) Soudní dvůr nedávno potvrdil, že zvláštní osvobození od daně či snížení daně může být odůvodněné pouze logikou daňového opatření nebo technikou zdanění, nikoli subjektivními cíli stanovenými vnitrostátními orgány 10. Dříve Soudní dvůr uvedl 11, že opatření je specifické, a tudíž subjektivní, pokud rozlišuje mezi podniky, které se nacházejí ve srovnatelné právní a skutkové situaci. (27) České orgány uvedly, že již před zavedením tohoto režimu byly některé druhy ocenění udělovaných Ministerstvem kultury osvobozeny od daně. České orgány se proto pouze domnívají, že osvobozením soukromých osob i právnických osob od daně z příjmů u všech druhů ocenění udělovaných Ministerstvem kultury zajistily rovné zdanění. (28) Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti je dotyčné daňové zvýhodnění přiznáno na základě odvětví, v němž je ocenění uděleno, tj. v oblasti kultury. Na základě informací poskytnutých českými orgány má Komise za to, že odchylka není založena na logice opatření nebo technice zdanění, nýbrž vyplývá z cíle stanoveného ve vnitrostátních právních předpisech, který se týká finančního Rozsudek Soudního dvora ve věci Banco de Credito Industrial, C-387/92, Sb. rozh. 1994, s. I 0877, bod 13. Rozsudek Soudního dvora ve věci Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, C-222/04, Sb. rozh. 2006, s. I 00289, bod Rozsudek Soudního dvora ve věci Adria-Wien, C-143/99, Sb. rozh s. I 08365, body

7 zvýhodnění soukromých nebo právnických osob, u nichž se má za to, že si to ze společenského hlediska zaslouží. Odchyluje se proto od běžného daňového režimu, aniž by bylo odůvodněno povahou režimu nebo daňového systému, jehož je součástí. U této části opatření je tudíž nutno mít za to, že příjemcům poskytuje selektivní hospodářskou výhodu. (29) Druhou část opatření, a to osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, je nutno považovat za selektivní podle práva. Určité právní subjekty, tj. subjekty, které provozují kulturní zařízení, mohou být ve stejné (či přinejmenším srovnatelné) skutkové situaci jako soukromé osoby, ačkoliv se s nimi nezachází stejně, pokud jde o dotyčnou daňovou úlevu. Tuto část opatření proto nelze odůvodnit povahou českého daňového systému. (30) Existence státních prostředků: Ztráta daňových příjmů je rovnocenná využití státních prostředků v podobě daňových výnosů. Proto jakákoli možná výhoda poskytnutá příjemcům na základě tohoto režimu je poskytnuta ze státních prostředků. (31) Narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy: Komise se domnívá, že určité činnosti podporované posuzovaným režimem mohou být místní povahy a pravděpodobnost, že by ovlivnily obchod uvnitř Společenství a/nebo měly nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž, může být zanedbatelná. Tak tomu může být v případě osvobození od daně z příjmů u některých ocenění v oblasti kultury, včetně ocenění za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje udělované fyzickým osobám. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na to, že osvobození od daně bude přiznáno pouze u ocenění udělených fyzickým osobám za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje, se Komise domnívá, že toto osvobození od daně nenaruší hospodářskou soutěž a neovlivní obchod mezi členskými státy. (32) Co se týká osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, poznamenává se toto. V řadě případů budou činnosti podporované režimem pravděpodobně místní povahy (např. zpřístupňování nemovitostí zařazených do kulturního dědictví, které se nacházejí v malých obcích a jsou ve vlastnictví fyzických osob, veřejnosti) a pravděpodobnost, že ovlivní obchod, zejména přilákáním přeshraničního cestovního ruchu, je velmi malá. Zároveň však nelze vyloučit, že například osvobození od daně z příjmů přiznané jednotlivcům, kteří provozují kulturní zařízení (výstavní prostory, galerie, umělecké dílny, koncertní síně a divadla, muzea atd.), skutečně nenaruší hospodářskou soutěž ze strany zařízení stejného druhu, jež provozují právnické osoby, a to buď v České republice či v zahraničí. Stejně tak Komise nemůže vyloučit, že to nebude mít dopad na hospodářskou soutěž a obchodní toky mezi členskými státy. (33) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Komise vyvozuje závěr, že část činností podporovaných dotyčným režimem nemusí představovat státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, a to buď z toho důvodu, že se příjemci nepovažují za podniky vykonávající hospodářkou činnost, nebo není ovlivněn obchod uvnitř Společenství a narušena hospodářská soutěž. Co se však týká činností, které nespadají do těchto kategorií, režim představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 7

8 (34) Podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES musí být Komise včas informována o záměrech poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat své připomínky. Členské státy by neměly zamýšlená opatření provést, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí. Záměr českých orgánů zavést režim osvobození od daně z příjmů u ocenění v kulturní oblasti a u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, byl Komisi oznámen dne 5. ledna Dne 12. dubna 2006 však byl režim zaveden, aniž by Komise přijala konečné rozhodnutí. Režim podpory proto představuje (částečně) protiprávní podporu. (35) Na základě výše uvedeného hodnocení musí Komise posoudit, zda je posuzovaný režim slučitelný se společným trhem. Slučitelnost podpory se společným trhem (36) Článek 151 Smlouvy o ES stanoví, že Společenství přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní a regionální různorodost a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví. Společenství ve své činnosti podle ostatních ustanovení této smlouvy přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur. (37) Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES stanoví, že podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže ve Společenství v míře odporující společnému zájmu, mohou být považovány za slučitelné se společným trhem. Osvobozením všech ocenění v oblasti kultury a darů, které obdržely soukromé osoby za poskytování veřejných kulturních služeb, od daně z příjmů české orgány hodlají zvýšit počet fyzických a právnických osob, které působí v oblasti kultury a uchování kulturního dědictví. (38) Osvobození darů, které obdrží osoby provozující tato zařízení, od daně jim zvýší jejich čisté příjmy, a tak jim může pomoci (pokračovat) v této činnosti a tímto způsobem napomáhat šíření kultury. Kromě toho opatření pravděpodobně podnítí více fyzických nebo právnických osob, aby více či hodnotněji přispívaly k rozvoji kultury a umění a uchování kulturního dědictví. Komise v této souvislosti rovněž poznamenává, že osvobození od daně z příjmů z ocenění poukazuje s ohledem na charakter těchto ocenění na skutečný úmysl podporovat kulturní rozvoj v České republice, jak bylo podrobněji popsáno v bodě 7 výše. Komise se proto domnívá, že daný režim je skutečně nezbytný a vhodný k dosažení cíle spočívajícího v podpoře kultury a uchování národního kulturního dědictví. (39) Komise dále zastává názor, že výše podpory je omezena na nezbytné minimum. Kromě toho je částka podpory sestávající z osvobození od daně u darů, které obdrží osoby poskytující veřejné kulturní služby, omezena na dosti malou část příspěvku získanou od dárce 12. (40) Ačkoliv nelze vyloučit dopady režimu na hospodářskou soutěž a obchod uvnitř Společenství, zdá se, že v tomto případě budou omezené. Na základě výše uvedených skutečností Komise vyvodila závěr, že dotyčný režim podpory podporuje kulturu a uchovává národní kulturní dědictví, aniž by ovlivnil podmínky 12 Komise v této souvislosti poznamenává, že sazba daně pro fyzické osoby, která se rovná části daru osvobozeného od daně, je 15 %. 8

9 obchodu a hospodářskou soutěž ve Společenství v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. IV. ZÁVĚR (41) Na základě výše uvedeného hodnocení Komise dospěla k závěru, že určitá opatření oznámeného režimu nepředstavují státní podporu, zatímco některá jiná opatření režimu přestavují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. (42) Komise však vyvodila závěr, že dotyčný režim podpory, který bude uplatňován do 11. dubna 2016, podporuje kulturu a uchovává kulturní dědictví, aniž by ovlivnil podmínky obchodu a hospodářskou soutěž ve Společenství v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. Je tudíž slučitelný s čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES do 11. dubna V. ROZHODNUTÍ (43) Komise lituje, že české orgány režim zavedly v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Komise však na základě předcházejícího posouzení rozhodla, že vůči výše uvedenému režimu nevznese námitky, a to z toho důvodu, že režim částečně nepředstavuje státní podporu a částečně představuje státní podporu, která je slučitelná s čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES do 11. dubna Pokud by tento dopis obsahoval skutečnosti důvěrné povahy, které nesmějí být sděleny třetím stranám, informujte o tom Komisi do patnácti pracovních dnů ode dne obdržení tohoto dopisu. Neobdrží-li Komise v této lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas se zpřístupněním tohoto dopisu třetím stranám a se zveřejněním dopisu v plném a jazykově závazném znění na této internetové stránce: Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise: S úctou, European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe SPA3 6/5 B-1049 Brussels Fax: Za Komisi Neelie KROES členka Komise 9

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA (2018/N) Česká republika Podpora periodických publikací týkajících se kinematografie (prodloužení)

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA (2018/N) Česká republika Podpora periodických publikací týkajících se kinematografie (prodloužení) EVROPSKÁ KOMISE Brusel 11.12.2018 C(2018) 8708 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.52359 (2018/N) Česká republika Podpora periodických

Více

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne, 30.IV.2008 K(2008)1624 v konečném znění Věc: Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

Státní podpora N 378/2006 Česká republika Program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta

Státní podpora N 378/2006 Česká republika Program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14-VIII-2006 K(2006) 3764 Věc: Státní podpora N 378/2006 Česká republika Program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 2013 Vážený pane, 1. POSTUP

Více

Věc: Státní podpora č. N 478/2005, N 479/2005, N 480/2005, N 481/2005 & N 482/2005

Věc: Státní podpora č. N 478/2005, N 479/2005, N 480/2005, N 481/2005 & N 482/2005 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)971 Věc: Státní podpora č. N 478/2005, N 479/2005, N 480/2005, N 481/2005 & N 482/2005 Česká republika Programy COST, EUREKA, EUPRO, KONTAKT, INGO Pane

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 21-II-2007 K(2007)467 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 21-II-2007 K(2007)467 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21-II-2007 K(2007)467 v konečném znění Věc: Státní podpora N 738/2006 Česká republika Pomoc státu při odstraňování škod vzniklých povodní v roce 2006 na majetku subjektů provozujících

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Brusel, C(2018) 2803 final. Státní podpora Česká republika SA (2017/N) Spolupráce při sdílení zařízení a zdrojů

EVROPSKÁ KOMISE. Brusel, C(2018) 2803 final. Státní podpora Česká republika SA (2017/N) Spolupráce při sdílení zařízení a zdrojů EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 2.5.2018 C(2018) 2803 final Věc: Státní podpora Česká republika SA.49388 (2017/N) Spolupráce při sdílení zařízení a zdrojů Vážený pane, Evropská komise (dále jen Komise ) tímto

Více

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí.

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SG-Grefře(2014) D/ 12. 06. 20U 7973 STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII Rue Caroly, 15 1050 BRUXELLES OZNÁMENI PODLE CLANKU 297 SFEU Věc: ROZHODNUTI KOMISE

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.VII.2008 K (2008)3360

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.VII.2008 K (2008)3360 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 01.VII.2008 K (2008)3360 Věc: Režim státní podpory N 543/2007 Česká republika Režim podpory na výzkum a vývoj v odvětví obrany Pane ministře, 1. POSTUP 1) Dopisem ze dne 20.

Více

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o.

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315 Věc: Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

Podpora na výzkum a vývoj v agro-environmentální oblasti.

Podpora na výzkum a vývoj v agro-environmentální oblasti. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.VII.2008 K(2008)3596 Věc: Státní podpora N 187/2008 Česká republika Podpora na výzkum a vývoj v agro-environmentální oblasti. Vážený pane, 1. POSTUP (1) Dopisem ze dne

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží

Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží EVROPSKÁ KOMISE Brussels, 10-VIII-2007 K (2007) 3935 Věc: Státní podpora N 867/2006 Česká republika Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží Vážený pane, 1. Postup Dopisem ze

Více

(2) České úřady oznámily režim na základě Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen Rámec ) 2.

(2) České úřady oznámily režim na základě Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen Rámec ) 2. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2009 K(2009)10402 Věc: Státní podpora č. N 470/2009 Česká republika Režim podpory pro VaV v oblasti bezpečnosti Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem ze dne 4.

Více

Státní podpora č. N 178/2006 Česká republika Výzkumný program Ministerstva dopravy na období : Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy

Státní podpora č. N 178/2006 Česká republika Výzkumný program Ministerstva dopravy na období : Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, dne 26.IX.2006 K(2006)4212 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 178/2006 Česká republika Výzkumný program Ministerstva dopravy na období 2007-2011: Podpora realizace udržitelného

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 539/ Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 539/ Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5449 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 539/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji I. Postup

Více

Veřejná podpora 1. (základní informace)

Veřejná podpora 1. (základní informace) Veřejná podpora 1 (základní informace) Veřejná podpora není obecně přípustná. Veřejná podpora, která splňuje všechna kritéria uvedená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU je v zásadě neslučitelná se

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne K(2011)6448 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne K(2011)6448 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.09.2011 K(2011)6448 v konečném znění Věc: Státní podpora č. SA. 32900 (2011/N) - Česká republika Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením

Více

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury.

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.1.2009 K(2008) 8905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 307/2008 Česká republika Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1) Dne

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 10.VII.2008 K(2008)3587

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 10.VII.2008 K(2008)3587 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.VII.2008 K(2008)3587 Věc: N 265/2008 Česká republika Režim investiční podpory na snížení emisí NOx a prachových částic z nespalovacích zdrojů Vážený pane ministře, 1. POSTUP

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

2) Komise dne 13. listopadu 2012 a 1. března 2013 požádala o dodatečné informace. České orgány zaslaly odpovědi dne 3. ledna 2013 a 5. března 2013.

2) Komise dne 13. listopadu 2012 a 1. března 2013 požádala o dodatečné informace. České orgány zaslaly odpovědi dne 3. ledna 2013 a 5. března 2013. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.04.2013 C(2013) 1893 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora č. SA.35529 (2012/N) Česká republika Digitalizace

Více

EVROPSKÁ KOMISE. 3) Spolupráce v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a v průmyslových procesech

EVROPSKÁ KOMISE. 3) Spolupráce v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a v průmyslových procesech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2016 C(2016) 8431 final Věc: Státní podpora Česká republika SA.46128 (2016/N) Spolupráce v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA (NN 57/2010) Náhrada za výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin

Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA (NN 57/2010) Náhrada za výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K(2010) Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA. 31873 (NN 57/2010) Náhrada za výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Vaše Excelence, Evropská komise by ráda

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2601

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2601 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2601 Věc: Státní Podpora č. N 669/2007 Česká republika Režim investiční podpory pro snížení emisí NO x ze spalovacích zařízení Pane ministře 1. ŘÍZENÍ 1.

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Č. J.: VP/S 11/ V Brně dne 24. února 2003

Č. J.: VP/S 11/ V Brně dne 24. února 2003 Č. J.: VP/S 11/03-160 V Brně dne 24. února 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 24.1.2003 na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne C(2014) 9331 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne C(2014) 9331 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2014 C(2014) 9331 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.38751 (2014/N) Česká republika Plán hodnocení

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.12.2005 K(2005) 5509 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 378/2005 Prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele Vážený pane, I. Postup 1) Stálé

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

Č.j.: VP/S 20m/ V Brně dne 27.září 2000

Č.j.: VP/S 20m/ V Brně dne 27.září 2000 Č.j.: VP/S 20m/00-160 V Brně dne 27.září 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 24.7.2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne 20.7.2000

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

EVROPSKÁ KOMISE. 3) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

EVROPSKÁ KOMISE. 3) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16. 8. 2013 K(2013) 5464 Věc: Státní podpora / Česká republika Státní podpora č. SA.36649 (2013/N) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat Vážený

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.12.2017 COM(2017) 724 final 2017/0320 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

Veřejná podpora obecný úvod

Veřejná podpora obecný úvod Veřejná podpora obecný úvod Ing. Gabriela Kinclová Oddělení veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Jihlava, duben 2016 Struktura prezentace I. Veřejná podpora definice (rozbor jednotlivých

Více

P O K Y N D 307. MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 43 Metodika správy daní Oddělení 431 Metodika výkonu správy daní. Č.j.

P O K Y N D 307. MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 43 Metodika správy daní Oddělení 431 Metodika výkonu správy daní. Č.j. MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 43 Metodika správy daní Oddělení 431 Metodika výkonu správy daní Č.j.:43/37302/2007-431 P O K Y N D 307 Ministerstvo financí sděluje, že dnem 31.12. 2006 uplynula platnost Nařízení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny Vážený pane, s potěšením Vám mohu oznámit, že se Komise

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro účely financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro účely financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.V.2007 K(2007) 1963 v konečném znění Věc: Státní podpora N 770/2006 Česká republika Státní záruka pro účely financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Č.j.: VP/S 54/ V Brně dne 4. června 2001

Č.j.: VP/S 54/ V Brně dne 4. června 2001 Č.j.: VP/S 54/01-160 V Brně dne 4. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 24.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA. 32943 (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA (2012/N) Česká republika odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádržích

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA (2012/N) Česká republika odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádržích EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.10.2013 C(2013) 6245 final Věc: Státní podpora SA.35863 (2012/N) Česká republika odstranění havarijních stavů na rybnících a vodních nádržích Vážený pane ministře, 1. POSTUP

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis Účinnost od 1. 7. 2014 Revize: 12. 6. 2017 OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Kdy je

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.2.2019 L 51 I/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, dne K(2009)3202. Věc : Státní podpora č. N 367/2008 Česká republika Odstraňování starých ekologických zátěží

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, dne K(2009)3202. Věc : Státní podpora č. N 367/2008 Česká republika Odstraňování starých ekologických zátěží EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, dne 24.04.2009 K(2009)3202 Věc : Státní podpora č. N 367/2008 Česká republika Odstraňování starých ekologických zátěží Pane ministře, 1. POSTUP 1. Elektronickým oznámením ze

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA (2017/NN) Česká republika Údajná podpora českým poskytovatelům reklamního prostoru

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA (2017/NN) Česká republika Údajná podpora českým poskytovatelům reklamního prostoru EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2018 C(2018) 425 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.48856 (2017/NN) Česká republika Údajná podpora

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

PŘÍLOHA III. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení

PŘÍLOHA III. Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení CS PŘÍLOHA III Informace o státní podpoře vyňaté za podmínek tohoto nařízení ČÁST I údaje poskytované prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise podle článku 12 Číslo Členský stát Referenční číslo

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

SMĚRNICE. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise,

SMĚRNICE. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, 27.12.2018 L 329/3 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2018/2057 ze dne 20. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm.

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Věc: Státní podpora č. N 191/2010 Česká republika Zmírnění škod způsobených povodněmi na rybách v letních měsících roku 2009

Věc: Státní podpora č. N 191/2010 Česká republika Zmírnění škod způsobených povodněmi na rybách v letních měsících roku 2009 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.08.2010 K(2010)5810 Věc: Státní podpora č. N 191/2010 Česká republika Zmírnění škod způsobených povodněmi na rybách v letních měsících roku 2009 Vážený pane ministře, (1)

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Stanovisko České republiky k reformě pravidel veřejné podpory v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu

Stanovisko České republiky k reformě pravidel veřejné podpory v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu Stanovisko České republiky k reformě pravidel veřejné podpory v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu Dne 16. září 2011 uveřejnila Evropská komise návrhy právních aktů v rámci probíhající reformy

Více

Veřejná podpora , Moravské Křižánky

Veřejná podpora , Moravské Křižánky Veřejná podpora 9.6.2011, Moravské Křižánky Veřejná podpora - pojem Definici obsahuje článek čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU přímo účinný právní akt - nestanoví-li tato Smlouva jinak, jsou s vnitřním

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Příloha IV Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV. 3. 1. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový dokument ) Věcně příslušný odbor: MěÚ Valašské

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková. Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy

3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková. Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy 3. dubna 2007 Praha Mgr. Zuzana Havlíková Veřejná podpora v ROP NUTS2 Střední Čechy Základní pravidla veřejné podpory základní pravidla VP čl. 87 89 Smlouvy o založení EHS z roku 1957 upřesňování základních

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 485/ Hospodaření v lesích na území Moravskoslezského kraje. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 485/ Hospodaření v lesích na území Moravskoslezského kraje. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22-III-2007 K(2007) 1378 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 485/2006 - Hospodaření v lesích na území Moravskoslezského kraje I. Postup 1) V souladu s čl.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2019 COM(2019) 223 final 2019/0108 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující

Více

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno

Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Veřejná podpora a její konkrétní důsledky pro Diecézní charitu Brno Diecézní charita Brno zřizovatelem je diecézní biskup nestátní nezisková organizace evidovaná právnická osoba u MK ČR 30. 10. 1996 jeden

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice

Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice Libuše Bílá Praha, 18.7.2013 Struktura prezentace pojmy veřejná podpora a výzkumná organizace právní rámec EU v oblasti VaVaI vybrané případy

Více

Č.j. VP/S 73/ V Brně dne 8. února 2001

Č.j. VP/S 73/ V Brně dne 8. února 2001 Č.j. VP/S 73/00-160 V Brně dne 8. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 24.11.2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 22.11.2000 č.j. 51003/00/2040/2091

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne K(2009) 1483 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne K(2009) 1483 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2009 K(2009) 1483 v konečném znění Věc: Státní podpora Česká republika N 409/2008 Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel, N 410/2008 Pořízení a obnova vozidel

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora Česká republika SA (2016/N) Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora Česká republika SA (2016/N) Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 C(2016) 8570 final Věc: Státní podpora Česká republika SA.46173 (2016/N) Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Vážený pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro hospodářskou soutěž

EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro hospodářskou soutěž EVROPSKÁ KOMISE GŘ pro hospodářskou soutěž V Bruselu dne 22.8.2012 C(2012) 5932 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.34675

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2019 COM(2019) 221 final 2019/0107 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční

Více

Vybrané otázky z pravidel pro veřejnou podporu

Vybrané otázky z pravidel pro veřejnou podporu Vybrané otázky z pravidel pro veřejnou podporu Libuše Bílá odbor veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Praha, 19. 6. 2014 Struktura prezentace I. Definiční znaky veřejné podpory II. Právní

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Polské republice povoluje nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst.

Více