Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře I. POSTUP (1) Dopisem ze dne 5. ledna 2006, zaevidovaným dne 10. ledna 2006, české orgány oznámily Komisi z důvodu právní jistoty režim osvobození od daně z příjmů u: i) všech ocenění pro fyzické osoby nebo právnické osoby udělovaných Ministerstvem kultury České republiky v oblasti kultury a ii) darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby. České orgány tvrdí, že opatření nepředstavuje státní podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. (2) Na základě žádostí o dodatečné objasnění ze dne 27. února 2006 a 6. února 2007 Komise obdržela odpověď českých orgánů dne 6. prosince 2006 resp. 20. dubna (3) Věc byla původně zaevidována jako N 32/2006, avšak vzhledem ke skutečnosti, že dne 12. dubna 2006 byl po schválení příslušného právního aktu českými orgány režim zaveden před vydáním rozhodnutí Evropské komise, stal se tudíž protiprávním, byla věc dne 24. července 2007 převedena do registru NN. (4) Dopisem ze dne 31. července 2009, zaevidovaným dne 12. srpna 2009, se české orgány zavázaly uplatňovat posuzovaný režim státní podpory pouze po dobu 10 let od jeho vstupu v platnost, tj. do 11. dubna Pokud se české orgány rozhodnou prodloužit dobu jeho uplatňování, bude opatření na konci tohoto období přezkoumáno a opětovně oznámeno Komisi. Vážený pan Jan KOHOUT ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 II. POPIS OPATŘENÍ (4) Právní základ: Režim je založen na českém zákoně č. 203/2006 Sb. ze dne 12. dubna 2006 o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. K souvisejícím zákonům patří: - 17 vládního návrhu zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, - návrh novely 4 a 19 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, - 3 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, - 12 nařízení vlády č. 462/2002 Sb. o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů. (5) Cíl: Hlavním cílem opatření je podpora poskytovatelů veřejných kulturních služeb a podpora příjemců ocenění v oblasti kultury za významný přínos pro rozvoj kultury a umění nebo pro uchování kulturního dědictví. Sekundárním cílem je rozvoj kulturních činností. (6) České orgány uvádějí, že se osvobození od daně z příjmů z ocenění v oblasti kultury netýká příjmů z podnikatelské činnosti. Podle navrhovaného opatření se předpokládá, že veškerá ocenění, která uděluje Ministerstvo kultury, budou osvobozena od daně z příjmu, a to jak pro fyzické osoby, tak i pro právnické osoby. Je nutno podotknout, že některá ocenění udělovaná Ministerstvem kultury jsou cenami z veřejné soutěže podle českého občanského zákoníku, a proto již jsou podle 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů od daně z příjmu osvobozena. České orgány zastávají názor, že by ostatní ocenění vzhledem ke svému významu pro rozvoj kultury měla být rovněž osvobozena od daně z příjmu tak, aby daňový režim byl u všech ocenění stejný a některá z nich nebyla zvýhodněna. (7) Kategorie ocenění v oblasti kultury, na něž se vztahuje osvobození od daně: - státní cena za literaturu: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok, - státní cena za překladatelské dílo: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok, - cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury: tři podkategorie, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, - cena Ministerstva kultury za památkovou péči: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok, - cena Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok, - cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit: šest podkategorií, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, - cena Knihovna roku: dvě podkategorie, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, 2

3 - cena za nejkrásnější českou knihu roku: sedm podkategorií, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, - cena Gloria musaealis: tři podkategorie, peněžní ocenění v maximální výši CZK na podkategorii (asi EUR), maximálně jedno ocenění za rok v každé podkategorii, - cena Ministerstva kultury na Bienále grafického designu Brno: peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi 599 EUR), - cena Ministerstva kultury - cena hranému filmu zemí Visegradu: jedno ocenění za rok, cenu tvoří plastika, - titul Nositel tradice lidových řemesel : jedno ocenění za rok, peněžní ocenění v maximální výši CZK (asi EUR), - medaile Artis bohemiae amicis. (8) Komise podotýká, že ocenění udělovaná v oblasti kultury zahrnují ocenění za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje udělované fyzickým osobám. Tento druh ocenění tvoří cena v maximální výši CZK (asi EUR). (9) Příjemci podpory: V případě osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám za poskytování veřejných kulturních služeb budou příjemci fyzické osoby. V případě osvobození od daně z příjmů u ocenění v oblasti kultury mohou být příjemci fyzické i právnické osoby. (10) Forma podpory: Podle českého zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který upravuje zdanění fyzických a právnických osob, podléhají všechny příjmy dani. Avšak v 4 a 19 tohoto zákona jsou uvedeny určité výjimky pro fyzické a právnické osoby. Toto navrhované osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury je poskytováno v tomto kontextu. Komise dále podotýká, že dary podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v zásadě podléhají darovací dani. Nicméně podle 6 odst. 4 písm. d) tohoto zákona nejsou předmětem darovací daně dotace, příspěvky a jiné podpory ze státního rozpočtu. (11) Osvobození od daně z příjmů u ocenění v oblasti kultury bude poskytováno automaticky při udělení ocenění podle zvláštních právních předpisů, které upravují podmínky udělení takového ocenění. Osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, nastane jen tehdy, bude-li v účetnictví příjemce prokazatelně zachyceno, že dar byl použit na poskytování veřejných kulturních služeb. Definice veřejných kulturních služeb je uvedena v 2 zákona č. 203/2006 Sb. ze dne 12. dubna 2006 o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. (12) Orgán poskytující podporu a financování podpory: Režim zřídilo Ministerstvo kultury České republiky. Uplatňování daňové úlevy povede ke snížení daňových příjmů státu. (13) Trvání: České orgány se ve svém dopise ze dne 31. července 2009 zavázaly uplatňovat osvobození od daně pouze po dobu deseti let od jeho vstupu v platnost, tj. do 11. dubna (14) Rozpočet: Celková odhadovaná ztráta příjmů z důvodu daňových úlev se pohybuje v rozmezí od 1 milionu CZK (přibližně ,60 EUR) do 5 milionů CZK 3

4 ( ,00 EUR) ročně 1. Je třeba mít na paměti, že tyto částky představují pouze předpokládané daňové ztráty. Od 1. ledna 2008 byla zavedena rovná daň z příjmu fyzických osob ve výši 15 % a daň z příjmu právnických osob ve výši 21 %. Částka ocenění a darů, která podléhá současnému osvobození od daně, je tak odpovídajícím způsobem vyšší 2. (15) Pravidlo kumulace: Podpora obdržená na základě tohoto režimu nesmí být v zásadě kumulována s podporou z jiných zdrojů. III. POSOUZENÍ OPATŘENÍ Oznamovací povinnost podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES (16) Podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES musí být Komise včas informována o záměrech poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat své připomínky. Existují však určité výjimky, kdy se toto oznámení nevyžaduje. V nařízení de minimis 3 Komise stanovila, že se v případě, že výše podpory pro příjemce nepřesáhne za období tří fiskálních let částku EUR, má za to, že opatření nesplňuje všechna kritéria čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, je proto vyňato z oznamovací povinnosti stanovené v čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES. (17) Jak již bylo zmíněno, v posuzovaném režimu je celková odhadovaná ztráta příjmů z důvodu daňových úlev v rozmezí přibližně od ,60 EUR (1 milion CZK) do ,00 EUR (5 milionů CZK) ročně. České orgány dále odhadují, že počet příjemců na základě režimu se bude pohybovat mezi 51 a 100. Vezmeme-li v úvahu tyto údaje, dospějeme k závěru, že výše podpory pro příjemce bude nižší než povolená částka de minimis 4. České orgány proto nebyly v zásadě povinny tento režim oznámit. (18) České orgány však Komisi sdělily následující informace. U prvního typu osvobození od daně, tj. osvobození od daně z příjmů u státních ocenění v oblasti kultury, by bylo možné poskytovat podporu v souladu s nařízením de minimis a zajistit úplné dodržení všech podmínek stanovených v tomto nařízení. U druhého typu, tj. osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, by bylo dodržení všech podmínek stanovených v nařízení de minimis problematické. Fyzické osoby, které poskytují veřejné kulturní služby, mohou dostávat peněžní dary, o nichž není Ministerstvo kultury informováno. Je proto teoreticky možné, že by v některých případech osvobození od daně z příjmů překročilo strop stanovený v nařízení de minimis. Z tohoto důvodu se české orgány rozhodly režim oznámit. Existence státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES Dne byl směnný kurz zveřejněný ECB 1 EUR = 25,056 CZK. Maximální výše každého peněžního ocenění byla stanovena v odstavcích 7 a 8 tohoto rozhodnutí. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, Úř. věst. L 379, Vycházíme-li z toho, že osvobození od daně z příjmů v daném tříletém období využil minimální počet příjemců, tj. 51, a že roční daňová ztráta dosáhla maximální výše, tj EUR, dosáhne částka podpory, kterou obdržel příjemce v tříletém období, výše přibližně EUR. 4

5 (19) Komise musí posoudit, zda lze dotyčný režim charakterizovat jako státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, podle něhož podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouva jinak. (20) Zvýhodnění podniků: Je důležité stanovit, zda lze příjemce považovat za podniky. Podle práva Společenství pojem podnik zahrnuje jakýkoli subjekt, který vykonává hospodářskou činnost, nezávisle na jeho právním postavení a způsobu financování. Hospodářskou činností se rozumí jakákoliv činnost spočívající v nabídce zboží a služeb na daném trhu 5. (21) V daném případě se osvobození od daně z příjmů u ocenění v oblasti kultury bude vztahovat na fyzické i právnické osoby. Příjemci ocenění v určité oblasti umění nebo výzkumu a vývoje z řad soukromých osob 6 obecně nebudou považovány za podniky vykonávající hospodářskou činnost, pokud jde o činnosti, které jsou podporovány podle tohoto oznámení 7. V případě právnických nebo fyzických osob, které jsou příjemci zvláštního typu ocenění v oblasti umění 8, tomu může být jinak, jelikož ty budou obvykle vykonávat hospodářskou činnost, a lze je tudíž považovat za podniky. (22) Druhá část opatření se týká osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby. Těmito dary jsou peněžní dary a sponzorské příspěvky, které poskytnou právnické nebo fyzické osoby fyzickým osobám na veřejné kulturní služby, které poskytují. 2 zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury definuje veřejné kulturní služby takto: veřejnými kulturními službami jsou služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. Za veřejné kulturní služby lze považovat zejména tyto služby: - provozování kulturních zařízení (výstavních síní, galerií, uměleckých dílen, ateliérů, koncertních a divadelních prostor, muzeí atd.), - sběratelské činnosti spočívající v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací nebo předmětů kulturní hodnoty (hmotného Spojené věci C-180/98 až C-184/98 Pavlov a ostatní, Sb. rozh. 2000, s. I 6451, body 74 a 75; rozsudek Soudního dvora ve věci Ambulanz Klöckner, C-475/99, Sb. rozh. 2001, s. I 8089, bod 19. Komise v této souvislosti poznamenává, že podle českého zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje lze určité typy podpory poskytovat na výzkumné projekty, smlouvy, spolupráce ap. Tato podpora může být udělena jednotlivcům a podnikům. Podle 3 odst. 4 tohoto zákona může poskytovatel hradit ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji podporovaném podle odstavce 1 téhož ustanovení z výdajů na výzkum a vývoj. V 12 nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje se stanoví, že takové ocenění může být uděleno pouze fyzické osobě. Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007, N 276/2007, opatření podpory s kulturním cílem v rámci operačních programů regionálního rozvoje, bod 25, a rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 2008, N 357/2007, prostředky přidělené Ministerstvem školství a kultury a národním fondem kultury, bod 34. Za tyto Komise mimo jiné považuje cenu Knihovna roku, cenu Gloria musaealis a cenu hranému filmu zemí Visegradu. 5

6 a nehmotného kulturního dědictví, např. lidových písní, pohádek, zvyků a obyčejů, řemesel, obrazů, soch nebo starožitností), - zpřístupňování nemovitých památek ve vlastnictví fyzických osob veřejnosti. (23) Podotýká se proto, že některé výše popsané veřejné kulturní služby jsou službami, které jsou obvykle poskytovány mimo jiné veřejnými a soukromými muzei nebo koncertními síněmi a divadly za poplatek. Poskytování těchto služeb lze proto považovat za hospodářskou činnost. Fyzické osoby vykonávající tuto hospodářskou činnost by tudíž měly být považovány za podniky. (24) V této souvislosti Komise zvažovala, zda lze osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, považovat za kompenzaci za výkon služby obecného hospodářského zájmu. Jak již bylo zmíněno, charakter veřejné kulturní služby je popsán v zákoně č. 203/2006. Komise však neobdržela žádnou informaci, že by existoval akt pověření, jenž by určité fyzické osoby pověřoval poskytováním těchto služeb. České orgány rovněž neuvedly, že by osvobození od daně z příjmů bylo součástí kompenzace za výkon služby obecného hospodářského zájmu. Komise proto bude pokračovat s analýzou osvobození od daně z příjmů u darů přímo podle článků Smlouvy o ES. (25) Selektivní hospodářská výhoda: Aby bylo opatření považováno za státní podporu, musí příjemcům poskytovat určitou selektivní výhodu. Osvobození od daně z příjmů zbavuje rozpočet příjemce výdajů, které by normálně musel hradit 9, a poskytuje takovouto výhodu. Dotyčná výhoda je rovněž selektivní, jelikož je poskytnuta pouze příjmům vytvořeným v oblasti kultury. Pokud by však toto opatření odpovídalo povaze a uspořádání českého daňového systému, byla by tato selektivní výhoda odůvodněná a dotyčné opatření by nepředstavovalo státní podporu. (26) Soudní dvůr nedávno potvrdil, že zvláštní osvobození od daně či snížení daně může být odůvodněné pouze logikou daňového opatření nebo technikou zdanění, nikoli subjektivními cíli stanovenými vnitrostátními orgány 10. Dříve Soudní dvůr uvedl 11, že opatření je specifické, a tudíž subjektivní, pokud rozlišuje mezi podniky, které se nacházejí ve srovnatelné právní a skutkové situaci. (27) České orgány uvedly, že již před zavedením tohoto režimu byly některé druhy ocenění udělovaných Ministerstvem kultury osvobozeny od daně. České orgány se proto pouze domnívají, že osvobozením soukromých osob i právnických osob od daně z příjmů u všech druhů ocenění udělovaných Ministerstvem kultury zajistily rovné zdanění. (28) Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti je dotyčné daňové zvýhodnění přiznáno na základě odvětví, v němž je ocenění uděleno, tj. v oblasti kultury. Na základě informací poskytnutých českými orgány má Komise za to, že odchylka není založena na logice opatření nebo technice zdanění, nýbrž vyplývá z cíle stanoveného ve vnitrostátních právních předpisech, který se týká finančního Rozsudek Soudního dvora ve věci Banco de Credito Industrial, C-387/92, Sb. rozh. 1994, s. I 0877, bod 13. Rozsudek Soudního dvora ve věci Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, C-222/04, Sb. rozh. 2006, s. I 00289, bod Rozsudek Soudního dvora ve věci Adria-Wien, C-143/99, Sb. rozh s. I 08365, body

7 zvýhodnění soukromých nebo právnických osob, u nichž se má za to, že si to ze společenského hlediska zaslouží. Odchyluje se proto od běžného daňového režimu, aniž by bylo odůvodněno povahou režimu nebo daňového systému, jehož je součástí. U této části opatření je tudíž nutno mít za to, že příjemcům poskytuje selektivní hospodářskou výhodu. (29) Druhou část opatření, a to osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, je nutno považovat za selektivní podle práva. Určité právní subjekty, tj. subjekty, které provozují kulturní zařízení, mohou být ve stejné (či přinejmenším srovnatelné) skutkové situaci jako soukromé osoby, ačkoliv se s nimi nezachází stejně, pokud jde o dotyčnou daňovou úlevu. Tuto část opatření proto nelze odůvodnit povahou českého daňového systému. (30) Existence státních prostředků: Ztráta daňových příjmů je rovnocenná využití státních prostředků v podobě daňových výnosů. Proto jakákoli možná výhoda poskytnutá příjemcům na základě tohoto režimu je poskytnuta ze státních prostředků. (31) Narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy: Komise se domnívá, že určité činnosti podporované posuzovaným režimem mohou být místní povahy a pravděpodobnost, že by ovlivnily obchod uvnitř Společenství a/nebo měly nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž, může být zanedbatelná. Tak tomu může být v případě osvobození od daně z příjmů u některých ocenění v oblasti kultury, včetně ocenění za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje udělované fyzickým osobám. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na to, že osvobození od daně bude přiznáno pouze u ocenění udělených fyzickým osobám za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu a vývoje, se Komise domnívá, že toto osvobození od daně nenaruší hospodářskou soutěž a neovlivní obchod mezi členskými státy. (32) Co se týká osvobození od daně z příjmů u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, poznamenává se toto. V řadě případů budou činnosti podporované režimem pravděpodobně místní povahy (např. zpřístupňování nemovitostí zařazených do kulturního dědictví, které se nacházejí v malých obcích a jsou ve vlastnictví fyzických osob, veřejnosti) a pravděpodobnost, že ovlivní obchod, zejména přilákáním přeshraničního cestovního ruchu, je velmi malá. Zároveň však nelze vyloučit, že například osvobození od daně z příjmů přiznané jednotlivcům, kteří provozují kulturní zařízení (výstavní prostory, galerie, umělecké dílny, koncertní síně a divadla, muzea atd.), skutečně nenaruší hospodářskou soutěž ze strany zařízení stejného druhu, jež provozují právnické osoby, a to buď v České republice či v zahraničí. Stejně tak Komise nemůže vyloučit, že to nebude mít dopad na hospodářskou soutěž a obchodní toky mezi členskými státy. (33) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Komise vyvozuje závěr, že část činností podporovaných dotyčným režimem nemusí představovat státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, a to buď z toho důvodu, že se příjemci nepovažují za podniky vykonávající hospodářkou činnost, nebo není ovlivněn obchod uvnitř Společenství a narušena hospodářská soutěž. Co se však týká činností, které nespadají do těchto kategorií, režim představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. 7

8 (34) Podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES musí být Komise včas informována o záměrech poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat své připomínky. Členské státy by neměly zamýšlená opatření provést, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí. Záměr českých orgánů zavést režim osvobození od daně z příjmů u ocenění v kulturní oblasti a u darů fyzickým osobám, které poskytují veřejné kulturní služby, byl Komisi oznámen dne 5. ledna Dne 12. dubna 2006 však byl režim zaveden, aniž by Komise přijala konečné rozhodnutí. Režim podpory proto představuje (částečně) protiprávní podporu. (35) Na základě výše uvedeného hodnocení musí Komise posoudit, zda je posuzovaný režim slučitelný se společným trhem. Slučitelnost podpory se společným trhem (36) Článek 151 Smlouvy o ES stanoví, že Společenství přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní a regionální různorodost a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví. Společenství ve své činnosti podle ostatních ustanovení této smlouvy přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur. (37) Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES stanoví, že podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže ve Společenství v míře odporující společnému zájmu, mohou být považovány za slučitelné se společným trhem. Osvobozením všech ocenění v oblasti kultury a darů, které obdržely soukromé osoby za poskytování veřejných kulturních služeb, od daně z příjmů české orgány hodlají zvýšit počet fyzických a právnických osob, které působí v oblasti kultury a uchování kulturního dědictví. (38) Osvobození darů, které obdrží osoby provozující tato zařízení, od daně jim zvýší jejich čisté příjmy, a tak jim může pomoci (pokračovat) v této činnosti a tímto způsobem napomáhat šíření kultury. Kromě toho opatření pravděpodobně podnítí více fyzických nebo právnických osob, aby více či hodnotněji přispívaly k rozvoji kultury a umění a uchování kulturního dědictví. Komise v této souvislosti rovněž poznamenává, že osvobození od daně z příjmů z ocenění poukazuje s ohledem na charakter těchto ocenění na skutečný úmysl podporovat kulturní rozvoj v České republice, jak bylo podrobněji popsáno v bodě 7 výše. Komise se proto domnívá, že daný režim je skutečně nezbytný a vhodný k dosažení cíle spočívajícího v podpoře kultury a uchování národního kulturního dědictví. (39) Komise dále zastává názor, že výše podpory je omezena na nezbytné minimum. Kromě toho je částka podpory sestávající z osvobození od daně u darů, které obdrží osoby poskytující veřejné kulturní služby, omezena na dosti malou část příspěvku získanou od dárce 12. (40) Ačkoliv nelze vyloučit dopady režimu na hospodářskou soutěž a obchod uvnitř Společenství, zdá se, že v tomto případě budou omezené. Na základě výše uvedených skutečností Komise vyvodila závěr, že dotyčný režim podpory podporuje kulturu a uchovává národní kulturní dědictví, aniž by ovlivnil podmínky 12 Komise v této souvislosti poznamenává, že sazba daně pro fyzické osoby, která se rovná části daru osvobozeného od daně, je 15 %. 8

9 obchodu a hospodářskou soutěž ve Společenství v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. IV. ZÁVĚR (41) Na základě výše uvedeného hodnocení Komise dospěla k závěru, že určitá opatření oznámeného režimu nepředstavují státní podporu, zatímco některá jiná opatření režimu přestavují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. (42) Komise však vyvodila závěr, že dotyčný režim podpory, který bude uplatňován do 11. dubna 2016, podporuje kulturu a uchovává kulturní dědictví, aniž by ovlivnil podmínky obchodu a hospodářskou soutěž ve Společenství v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. Je tudíž slučitelný s čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES do 11. dubna V. ROZHODNUTÍ (43) Komise lituje, že české orgány režim zavedly v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Komise však na základě předcházejícího posouzení rozhodla, že vůči výše uvedenému režimu nevznese námitky, a to z toho důvodu, že režim částečně nepředstavuje státní podporu a částečně představuje státní podporu, která je slučitelná s čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES do 11. dubna Pokud by tento dopis obsahoval skutečnosti důvěrné povahy, které nesmějí být sděleny třetím stranám, informujte o tom Komisi do patnácti pracovních dnů ode dne obdržení tohoto dopisu. Neobdrží-li Komise v této lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas se zpřístupněním tohoto dopisu třetím stranám a se zveřejněním dopisu v plném a jazykově závazném znění na této internetové stránce: Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise: S úctou, European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe SPA3 6/5 B-1049 Brussels Fax: Za Komisi Neelie KROES členka Komise 9

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne, 30.IV.2008 K(2008)1624 v konečném znění Věc: Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) Česká republika Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin

1. Řízení EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.I.2005 C(2005)42 fin Věc: Státní podpora č. N 400/2004 Česká republika Příspěvek k řešení sociálních důsledků transformace českých drah (České dráhy a Správa železniční

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora

Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Evropská komise V Bruselu dne 14.07.2004 C(2004)2631 fin Předmět: Veřejná podpora N 259/2004 - Česká republika Zákon o investičních pobídkách (novela) regionální veřejná podpora Vážený pane ministře, 1.

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře,

Více

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA. 32943 (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.I.2008 K (2008) 315 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 685/2007 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu 4.11.2008 dne K (2008) 6638 Věc: N 365/2008 Česká republika Zvýšení rozpočtu na schválený režim N 343/2005 Podpora na rekonstrukci panelových domů Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu

Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VII.2005 K(2005) 2669 Věc: Státní podpora č. N 223/2005 Česká republika Změna úlevy spotřební daně a provozních subvencí na bionaftu Pane ministře, Komise si tímto dovoluje

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem

Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.12.2011 K(2011)9912 v konečném znění Věc: Státní Podpora č. SA.33433 (2011/N) Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město Bystřice nad Pernštejnem Vážený

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.VI.2006 K(2006)2332 v konečném znĕní Věc: Státní podpora č. N 302/2005 Česká republika Pane ministře, 1. Postup Prodej akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, poskytující

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění

V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 K(2011)8291 v konečném znění Věc: Státní podpora č. SA.33588 (2011/N) Česká republika Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji Vážený

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

I. Nařízení o blokových výjimkách

I. Nařízení o blokových výjimkách I. Nařízení o blokových výjimkách Vývoj 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory s vnitřním trhem 18. 12. 2013: poslední znění textu 1. 7. 2014: účinnost

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy

Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy Vyjmutí infrastruktury ze stávající provozní smlouvy musí vyhovět nejméně následujícím požadavkům: a) soulad s Přílohou č. 7

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací 298/A2-u Postup při posuzování výzkumných organizací říjen 2014 Obsah 1. Úvod... 3 Rada pro výzkum, vývoj a inovace... 4 Poskytovatel... 4 Výzkumná infrastruktura... 5 2. Posuzování subjektu jako výzkumné

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS PŘÍLOHA Č. 1 SMĚRNICE S 2/2010 o poskytování veřejných podpor a podpor de minimis METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS 1 VEŘEJNÁ PODPORA Veřejnou podporou se rozumí podpora poskytovaná

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 31.12.2005 CS C 336/109 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 15. prosince 2005 k návrhu nařízení ES o informacích o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady.

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady. Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 veřejná podpora malého rozsahu - k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) 1. Tematická oblast

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin. Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 01.XII.2004 C(2004)4330 fin Věc: Státní podpora č. N 353/2004 Česká republika Opatření týkající se privatizace UNIPETROLU Pane ministře, 1. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 13. srpna

Více