Strategický marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický marketing"

Transkript

1 Literatura Strategický marketing Lucie Paulovčáková Povinná studijní literatura: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008 KOTLER, P. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, Doporučená literatura: HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2003 JIRÁSEK, J., A. Strategie. Uměnípodnikatelských vítězství. Praha: Professional Publishing, 2003 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004 MALLYA, T. Základy strategického řízenía rozhodování. Grada Publishing, Témata 1) Strategické marketingové řízení Strategie, taktika a marketingová strategie, strategické řízení v CR, strategické dokumenty rozvoje CR, strategický marketing jako součást marketingového procesu, proces strategického řízení(plánování, realizace, kontrola). 2) Marketingové strategické plánování Marketingová situační analýza a predikce vývoje (analytickáa prognostická část), specifickémetody MSA(SWOT, BCG, GE, zkušenostníkřivka,, marketingovécíle, marketingové strategie, marketingový strategický plán 3) Strategie v marketingovém mixu 1. Strategické řízení z marketingového pohledu Strategiemá svůj původ vřečtině (umění vést boj). Strategie znamená řízení určitéčinnosti (projekt, schéma, směr) za účelem dosažení vytyčených cílů. Taktika představuje v dané situaci volbu dílčích, prostorově a časově omezených postupů. Marketingová strategie se zaměřuje na dosažení perspektivních marketingových cílův rámci konkrétního marketingového prostředí. Orientace na trh, posouzení schopností a možností podniku s ohledem na jeho cíle. Produktová, distribuční, cenová politika a strategie 3 4 Strategické řízení v cestovním ruchu Strategickéřízení je důležité nejen pro podniky, ale i pro rozvoj měst, destinacícr - pomáháudržet nebo získat strategickou konkurenční výhodu, stanovit reálné dlouhodobé cíle a v plánovaném čase je dosáhnout. K tomu je třeba znát: situaci prostředí (ekonomické, legislativní, ekologické, demografické apod.) koncepce rozvoje zpracované státem (i oborové); situaci na trhu (zejména konkurence); pochopit požadavky cílových trhů a jejich trendy vývoje; sledovat tržní vztahy mezi podnikem a okolím; jasně stanovené cíle a srozumitelněformulovanéstrategie (strategické směry). 5 Předpoklady a faktory rozvoje CR svoboda (možnost) člověka cestovat; volný čas; dostatek finančních prostředků; příznivé mezinárodní klima a mír; faktory ekonomické, ekologické a demografické. 6

2 Hlavní marketingové úkoly Strategické dokumenty rozvoje CR ČR Zvýšit svou konkurenčníschopnost (diferenciaci, odlišení se od ostatních). Zvýšit kvalitu svých služeb (zvažovat vztah kvalita x cena, hodnota pro zákazníka, zisk pro poskytovatele). Zvýšit produktivitu(procesnířízení, motivacízákazníka, aby si některéčinnosti vykonal sám např. švédské stoly, rezervace přes internet apod.) Koncepce státnípolitiky cestovního ruchu včeské republice na období [1]: Priorita 1:Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu (produkt x cena, distribuce, propagace). Priorita 2:Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu (zapojení dalších odvětví). Priorita 3:Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů(propagace na mezinárodní, národní i regionální úrovni, komunikační dovednosti, empatie apod. Priorita 4:Vytvářeníorganizační struktury cestovního ruchu (procesní man., veřejná správa). 7 [1] 8 Přínosy strategického řízení Strategické řízení význam pro udržitelný rozvoj. Přínosy strategického manažerského myšlení prodloužení životního cyklu produktů; rychlejší a bezpečnější návratnost vložených prostředků a jejich zhodnocení; vyšší efektivnost a produktivita; menší nutnost krizového řízení; lepší zpětná vazba; lepší týmová práce a pracovní atmosféra. Marketingové řízení je zejména řízením poptávky. Marketingověřídit znamená ovlivňovat úroveň načasování a složení poptávky takovým způsobem, který pomůže firmě dosahovat jejích cílů. (Jakubíková, 2008) Úlohou marketingu vrámci strategického řídícího procesu je stanovení: formy konkrétního užitku a prospěchu, který potřebuje zákazník; času kdy mábýt užitek k dispozici; místa kde mábýt užitek k dispozici Strategický marketing jako součást marketingového procesu Proces strategického řízení plánování, realizace, kontrola Marketing na vstupech - predikce základních trendů a rozvoje na trhu; - hlavní změny v kupním chování zákazníků; - očekávané užitky spotřebitelů. Rozhodnutí managementu - strategický plán; - realizace; - kontrola. Marketing na výstupech - zajištění strategických podnikových cílů na trhu prostřednictvím marketingových nástrojů (marketingového mixu) Řízení Strategické řízení Marketingové strategické řízení a) Plánování 1) vize, mise 1) market. situační analýza 2) strategické cíle 2) marketingové cíle 3) analýza prostředí, 3) marketingová strategie prognóza 4) formulování strategie 4) sestavení mark. strat. plánu včetně strategický plán rozpočtu, časového hlediska, odpovědnosti marketingový strategický plán b) Realizace(implementace) OSCAR (objectives cíle; specialization - specializace; coordination koordinace; authority pravomoc; responsibility odpovědnost). Realizace závisí na úrovni managementu c) Kontrola(evaluace) preventivní, průběžná, zpětná 11 12

3 Proces strategického řízení Vize, mise Strategické cíle Strategický plán Analýza prostředí Vize Vizepředstavuje obraz úspěšnébudoucnosti, soubor specifických ideálů a priorit firmy, regionu. Navazuje na základnífilozofii firmy. (např. strategickávize CR v ČR pro období zní Destinace Česká republika jednička v srdci Evropy ) Formulace strategie generování strategie, analýza, výběr Implementace strategie vůdcovství, org. struktura, firemní kultura, alokace zdrojů, informační systém Evaluace a kontrola Implementace Evaluace a kontrola 13 Vize má tři základní cíle: Vyjasnit obecný směr. Motivovat lidi k vykročení správným směrem. Rychle a účinně koordinovat úsilí mnoha lidí. 14 Mise (poslání) Mise (poslání) zdůvodňuje základníúlohu (funkci) firmy v současnosti ve společnosti. Mělo by být v souladu s firemní kulturou (souhrn představ, přístupůa hodnot vpodniku, které jsou všeobecně sdílené a udržované). Pro vymezení mise firmy obvykle definují čtyři dimenze: zákaznické skupiny (segmenty); zákaznické potřeby; trhy; produkty. Může se týkat: strategie, komunikace, poctivosti, flexibility, vedení, zaměstnanců, tvořivosti, kvality apod. 15 Strategické cíle Strategický cíl je žádoucístav dosažený vbudoucnosti a měřitelný kvalitativními nebo kvantitativními ukazateli. Příklady podnikových strategických cílů: vyjadřujícípostavenípodniku na trhu podíl na trhu, velikost obratu, pozice na trhu, nové trhy; ukazatele rentability z obratu, z vlastního a celkového kapitálu, zisk produktivita; finanční likvidita, struktura kapitálu, úvěrová důvěra (bonita), schopnost samofinancování; sociální ekonomickéa sociální zabezpečenízaměstnanců, pracovní uspokojení, rozvoj osobnosti; oblast technologií; tržníprestiža společenské postavení nezávislost podniku, image a prestiž, společenský a regionální vliv, politický vliv apod. 16 Formulace strategie Strategie jsou zpracovávány ve variantách, z nichž se nejvhodnější vybere. Zpracovávají se na úrovni podniku, jednotlivých SBU, pro finance, výrobu, marketing apod. Doporučuje se identifikace možných ohrožení a zpracování tzv. krizové strategie. Firemní, podnikatelská a marketingová strategie Firemní strategie Na této úrovni strategie zahrnuje rozhodnutí o diverzifikaci, vertikální integraci, akvizicích, nových společnostech nebo prodeji stávajících. Rozhoduje se o alokaci zdrojů. Jedná se o rozhodnutí vrcholových manažerů. Podnikatelská strategie Zaměřuje se na působení firmy uvnitřodvětví nebo trhu. Volba strategie za účelem získání konkurenční výhody. Marketingová strategie Obsahuje rozhodnutí vrcholového managementu jak, kdy a kde konkurovat. Je provázána na firemnístrategii (definuje strategický směr, alokaci zdrojůa identifikuje omezení) a na výkonný management(volba marketingových strategií)

4 5P pro podnikatelskou strategii Pět P (podmínek) pro podnikatelskou strategii (Porter) Mít odlišnou nabídku hodnot než jiné firmy. Mít odlišný hodnotový řetězec. Vědět, v čem jste jedineční. Ochota dělat kompromisy, umět se něčeho vzdát. Zvolené strategii musíbýt firma věrná a takévšichni její lidé. Strategie podle investičních záměrů a cílů Strategie se z hlediska investičních cílů a záměrů dělí na: růstové; stabilizační/obranné; zvratové; útlumové/sklízení; strategie na ukončení podnikání Strategie růstové, stabilizační a zvratové Růstové strategie produkty a trhy na začátku životního cyklu nebo ve fázi růstu, vyšší investice, vyšší rizikovost, krátkodoběse může vyskytnout i nižší efektivnost, Ansoffova matice. Stabilizační strategie firmy spokojené s výkonem. Mají dvě alternativy 1)strategie udržení (holding strategy) udržovat podíl na trhu, stejná úroveň nákladů; 2) strategie obranné (defending strategy) obrana proti konkurenci např. zesílením hrozby odvetných opatření a tím snížení motivace pro napadení. Zvratové strategie cílem je zastavit pokles míry zisku, tržního podílu apod. svyužitím zvratových strategií jako je změna managementu, snižování nákladůa zvyšování efektivnosti, zeštíhlením firmy,vstupem na novétrhy, vytvářením nových segmentů apod. Strategie sklízení a na ukončení podnikání Strategie sklízení (harvesting strategy) firmy na zralých a stagnujících trzích. Cílem je maximalizace obchodních výsledků svyužitím kontrolovaného snížení míry investic, aby došlo ke zvýšení krátkodobých finančních toků, snižování tržního podílu, zásob apod. Využívají firmy, které budou muset pravděpodobně zrušit aktivity na některých trzích. Strategie na ukončení podnikání 1) zaměřenána prodej realizována dříve neždojde kúpadku firmy, firma se prodává celánebo po částech; nebo 2) zaměřenána likvidaci firmy buď skutečnánebo formální zánik firmy fúzí, změnou právní formy apod Marketingové strategické plánování Marketingová situační analýza Marketingové cíle Marketingová strategie Marketingový strategický plán rozpočet, čas, odpovědnost Plánování podle času: krátkodobé; střednědobé; dlouhodobé. Typy a styly plánování Plánování podle typu rozhodnutí: strategické plánování tvorba strategií a výběr; operativní plánování implementace strategie. Plánovánípodle úrovněv rámci koncernu, divize, firmy, SBU, produktu, značky apod

5 a) Marketingovásituační analýza, predikce vývoje Podstatou marketingové situačníanalýzy je identifikování, analýza a ohodnocenívšech faktorů, které mohou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategií firmy. Situační analýza PESTEL a vnitřní prostředí firmy a její schopnosti. Cíl - nalezení výhodných příležitostí pro firmu ve vnějším prostředí s ohledem na její schopnosti a zdroje. Marketingovásituačníanalýza zkoumáprostředífirmy, tržní segmenty, konkurenci, odhaduje budoucí poptávku a prodej. 25 Tři části marketingové situační analýzy 1) Informační část sběr informací a jejich hodnocení. Obsahuje: hodnocení vnějších faktorů z vnějšího prostředí firmy; hodnocení vnitřních faktorů z vnitřního prostředí firmy; matici konkurenčního profilu. Návaznost na MIS 2) Porovnávacíčást generuje možné strategie s využitím některých z následujících metod matice SWOT; matice BCG Boston Consulting Group (bere v úvahu dvě proměnné k hodnocení SBU, a to relativní tržní podíl a růst trhu); matice GE a další Horáková, př ) Rozhodovacíčást hodnocení zvažované strategie a doporučení případných změn. 26 Výstupy marketingové situační analýzy Marketingová situační analýza MSA Návrh cílových trhů Cíle a strategie pro jednotlivé trhy i pro P Část analytická Situační analýza Navrhují se nové strategie nebo se mění existující. První krok přípravy strategického marketingového plánu. Část prognostická MSA analytická část Analýza faktorůvnějšího prostředí (ekonomické, demografické, sociální a kulturní, technické a technologické, politicko-legislativní a přírodní faktory). Analýza konkurence (charakteristika a rozměr konkurence, její silné a slabé stránky, marketingové strategie, identifikace jejích produktů). Analýza trhu (celkem a podle jednotlivých tržních segmentů rozměr, struktura a požadavky trhu, názory, postoje a chování zákazníků, vývojové trendy trhu). Analýza prodejů (celkem i podle výrobkových řad, teritorií, distribučních cest, vývoj prodejů a zisku). Módní výkyvy, trendy, megatrendy 29 Vnější prostředí - makro Makroprostředí faktory (obtížně ovlivnitelné nebo neovlivnitelné) politicko-právní politická stabilita, stabilita vlády, členství země v různých seskupeních, daňováa sociální politika, legislativa. ochrana životního prostředí; ekonomické HDP, hospodářský cyklus úrokovésazby, měnovékurzy, míra nezaměstnanosti, inflace apod.; sociokulturní kulturní spotřební zvyky kulturní hodnoty, řečtěla, chování žen a mužů; sociální třídy, životníúroveň, majetek, životní styl, vzdělání, mobilita obyvatel apod.; technologické (inovační) představují trendy ve výzkumu a vývoji, ICT, technologické změny, ; ekologické; demografické; Vybíráme pouze ty faktory, kteréjsou důležitépro konkrétní firmu. V případě mezinárodního přesahu bereme v úvahu i globální makroprostředí (svět kontinent země) 30

6 Vnější prostředí-mikro Mikroprostředí zahrnuje odvětví nebo mikrookolí, kterémůže firma významně ovlivnit. Analýza odvětví zkoumá se velikost trhu, vstupní a výstupní bariéry, zákazníci, technologie, marketing apod. Mikroprostředí tvoří: partneři dodavatelé, odběratelé, finanční instituce, pojišťovny, dopravci apod.); zákazníci; konkurence; veřejnost ovlivňovatelé finanční veřejnost, vládní, místní, občanská sdružení, sdělovací prostředky, vnitřní veřejnost, tedy zaměstnanci, akcionáři apod. Vnitřní prostředí Vnitřníprostředífirmy je tvořeno materiálovými, finančními a lidskými zdroji. Analýza vnitřního prostředízkoumá silnéa slabéstránky firmy (organizaci, procesy, operace, finance, marketing, prodej, lidskézdroje apod.). Soustředí se zejména na schopnosti, způsobilosti firmy pružně reagovat na změny a příležitosti v okolí a využívání zdrojů. K hodnocení je možné použít metodu VRIO: hodnotnost (value); vzácnost (rareness); napodobitelnost (imitability); schopnost organizační struktury firmy těchto zdrojů využít (organization) PIMS PIMS profit impact of market strategy představuje databázi informacízobchodních výsledků velkých amerických a evropských firem. Tato data slouží jako podklady k rozhodování o možných strategiích. (http://pimspages.com) Data od firem jsou získávána na základě strukturovaných dotazníků. 9 kritických faktů ovlivňujících rentabilitu firmy a její úspěch: - investiční intenzita - produktivita - tržní pozice - růst trhu - kvalita produktů - inovace - vertikální integrace - růst nákladů - strategický záměr a úroveň managementu společnosti 33 Porterův model 5 sil Co firma vyhodnocuje Vliv na podnik - Porterův model pěti sil (Jakubíková, 2009, s. 84, 85): Hrozba nových vstupů do odvětví. Soupeření mezi stávajícími firmami. Hrozba náhražek. Vyjednávací schopnosti kupujících. Vyjednávací schopnosti dodavatelů. Firma vyhodnocuje: jak velký vliv mají tyto faktory (síly) na její činnosti; jak se bránit vůči těmto silám. Velkou pozornost je třeba věnovat dodavatelům, protože mohou významně ovlivnit kvalitu výsledného produktu a činnosti firmy. 34 MSA - prognostická část Prognózy tržního podílu Prognózy prodejů Prognózy zisku Obvykle jsou vypracovávány tři typy prognóz: - Prognóza prodeje - Prognóza vývoje techniky a technologií - Prognóza lidských zdrojů Budoucí vývoj je ovlivňován makroekonomickými trendy, politikou, průmyslem, finančním sektorem. 35 Statistické metody: analýza trendů a cyklů; korelační analýza; matematické modely. Metody prognózování Subjektivní metody: subjektivní odhad pravděpodobnosti; delfská metoda; hodnocení prodeje. 36

7 Metody technologického předvídání: extrapolace technologických trendů (grafické projektování dalšího trendu proměnné za předpokladu, že její budoucnost je založena na známém průběhu). Pro firmy bývá nejdůležitější prognózování poptávky. Používané metody: kvalitativní expertizy, intuice (delfská metoda, expertní odhady managementu firmy), brainstorming, psaní scénářů apod. kvantitativní analýza časových řad, metoda rozboru příčin, predikční modely, extrapolace apod. 37 Specifickémetody marketingové situační analýzy Příklady metod: makroekonomické modely; metody finanční analýzy; SWOT analýza; metody portfolio analýzy, např. BCG, GE; PIMS; síťová analýza a další. SWOT analýza SW vnitropodnikovéanalýzy svyužitím např. klasifikace hodnotících kritérií podle nástrojůmarketingového mixu 4P. Jednotlivákritéria jsou ohodnocena škálou, obvykle se používáod -10 do +10; 0 označuje, že se nejedná ani o silnou ani o slabou stránku. SWOT analýza je přílišstatickáa může být subjektivní, cožjsou její nevýhody. Bývá nahrazována metodou strategických scénářů. pozn. Horákovás příklady 38 Tempo růstu trhu 20% 10% Matice BCG Hvězdy Dojné krávy Otazníky Hladoví psi 10x 1x 0,1x Relativní tržní podíl 39 Portfolio matice BCG (Boston Consulting Group) Výše finančních prostředků návaznost na tempo růstu trhu a relativní podíle na trhu. Tyto dva faktory považuje BCG za faktory strategické úspěšnosti. Tempo růstu trhu(svisláosa) v % - vyjadřuje přírůstek tržeb u jednotlivých produktů. Tempo růstu je výrazem životaschopnosti jednotlivých tržních segmentů. Za mezník mezi pomalým a vysokým tempem růstu trhu je považována hodnota 10%. Na ose je uvažováno smax. hodnotou 20%, může být i vyšší. Relativní tržní podíl(vodorovnáosa) hodnota 10 znamená, že podnikatelskájednotka má10x vyšší tržby nežjejí největší konkurent. Ohraničení 0,1 představuje 10% relativní tržní podíl. V praxi je obvyklé, že hodnota relativního tržního podílu nedosahuje ani 10%. Tato hodnota je však hraničním bodem, pro který ještěmásmysl aplikovat portfolio analýzu. Středováhodnota 1 vyjadřuje, že relativní tržní podíly firmy a největšího konkurenta v odvětví jsou vyrovnané. Bod 1 je dělícím bodem pro odlišení vysokého a nízkého relativního tržního podílu. 40 Klady a zápory matice BCG Klady portfolio matice BCG: jednoduchý, analytický nástroj; vzájemnésouvislosti mezi relativním tržním podílem, růstem trhu a hotovými penězi; odhad postavení SBU; možnost předvídat, kterésbu budou produkovat hotovépeníze v budoucnu. Zápory: finanční toky jsou posuzovány pouze podle dvou faktorů bez uvažování vlivu konkurence; nejsou podchyceny informace o nákladech a zisku SBU; chybí dynamika modelu (dynamika se vnáší predikcí); obtížné získávání informací pro konstrukci matice. 41 Portfolio matice GE (General Electric) firmy Mc Kinsey Tato matice zohledňuje více faktorů než matice BCG. Konkurenčnípostavení firmy na cílovém trhu (vodorovnáosa) zahrnuje podíl firmy na daném trhu, kvalitu produktů, znalost trhu a zákazníků, image produktu, doprovodnéslužby, nákladovost, kvalitu managementu, zaměstnanců, finanční zdroje, efektivitu prodeje, distribuční cesty, geografickévýhody apod. Konkurenční pozice může být silná, střední a slabá. Atraktivita trhu(svisláosa) zahrnuje velikost trhu, růstový potenciál cílového trhu, bariéry vstupu a výstupu, rozsah konkurence, ziskovost, sezónnost apod. Atraktivita může být vysoká, střední nebo nízká. Charakteristika polí: Pole 1, 2, 4 představují perspektivní podnikatelské aktivity sdobrým potenciálem. Pole 3, 5, 7 představují aktivity, u kterých je vhodnézachovat stávající stav. Pole 6, 8, 9 představují aktivity, kterénejsou perspektivní. Vedou ke dvěma strategiím: inovace nebo odstoupení. 42

8 Analýza zkušenostního efektu, tzv. zkušenostníkřivka (Jakubíková, 2008, s. 115) Zkušenostní křivka Byla předchůdcem portfolio analýz, odvozena v BCG koncem 60. let. Náklady Vycházíse z předpokladů, že se zvětšujícím se objemem výroby se úměrně snižují průměrné náklady. Zvýšení tržního podílu přinese významnější výnosy. Ve zvyšování podílu na trhu je však i určité nebezpečí zejména v období recese. Tato analýza je důležitým podkladem pro cenovou a kontraktační politiku, komunikační a distribuční mix. Zkušenosti Analýza konkurenční výhody (Jakubíková, 2008, s. 117) Matice uvažuje relativní náklady (náklady ve vztahu ke konkurenci) a stupeň odlišnosti produktůurčité firmy od konkurence. Postavení firmy závisí na schopnostech vytvořit bariéry vstupu pro konkurenci, udržet jedinečnost produktu, cen, distribučních cest a dalších faktorů. Udržení zvláštnosti vysokérelativní náklady i stupeň diferenciace. Firma uvádí na trh jedinečný produkt s vyšší cenou. Výjimečný úspěch nízkérelativní náklady, vysokéodlišení. Příležitost kúspěchu je dána jedinečným produktem a možností konkurovat za jakoukoli cenu. Víra vrostoucítrh relativní náklady vysoké, stupeň diferenciace nízký. Šancí na úspěch je rychlý růst trhu. Tato strategie nezajišťuje vždy dosažení konkurenční výhody. Udržení cenové výhody nízkérelativní náklady, nízká diferenciace. Podobnost produktůsjinými firmami, konkurence je možná pouze za předpokladu udržení cenové výhody. 45 Analýza tržních mezer GAP analýza (Jakubíková, 2008, s. 119) Analýzou jsou identifikovány rozdíly mezi deklarovanými cíly (kde chceme být) a skutečně dosaženými cíly (kde jsme nyní). Kpřekonání tržní mezery je možné využít např. strategie vytvořené Ansoffem, a to: penetrace trhu; rozvoje produktu; rozvoje trhu; diverzifikace. 46 Příjmy GAP analýza Deklarovaný cíl, kde chceme být. Metoda ABC (P-Q analýza nebo Paretto analýza) Záměrem je identifikace skupiny prvků, které jsou podstatné pro celkový výsledek podnikání, tzn. odhalit produkty nejvíce a nejméně výnosné. mezera Skutečně dosažený cíl, kde jsme. Parettovo pravidlo 80 : 20 20% produktů přináší 80% příjmů 80% důsledků nebo výsledků je způsobeno 20% příčin Čas 47 48

9 Benchmarking představuje dlouhodobý proces srovnávání vlastních výsledků s konkurencí, a to např. v kvalitě, cenách, efektivnosti, marketingových aktivitách apod. b) Marketingové cíle Marketingové cíle určují budoucípožadovaný stav firmy zahrnující růst a prosperitu. Jakubíková, 2008: Marketingovécíle jsou odvozeny od strategických cílů firmy a představují konkrétní marketingové záměry, soubor úkolů, které se vztahují k produktům a trhům, a firma předpokládá, že budou splněny během určitého časového období. Firma by měla odhalit potřeby a přání zákazníků a svyužitím vhodné kombinace marketingového mixu tyto potřeby a přání uspokojit. Marketingové cíle by měly být zabezpečeny personálním a finančním plánem Příklady marketingových cílů podíl na trhu, objem prodeje, tržeb, návratnost investic, rozšíření zákaznickézákladny, zavedení nového nebo inovovaného produktu, snížení marketingových nákladů apod. Cíle specifické cíle vůči okolí zákazníci, dodavatelé, konkurence, cíle podle času dlouhodobé (5 10 i více let), střednědobé (2 5 let), krátkodobé(1 rok) cíle podle činností výrobní, technické, finanční, personální, marketingové cíle problémové c) Marketingové strategie Ke strategickým marketingovým rozhodnutím patří: volba trhů a jejich částí; volba způsobu stimulace trhu; určení pozice vůči konkurenci; rozhodnutí o event. aliancích s konkurenty Volba trhů a jejich částí Vymezenítrhu je důležitým předpokladem pro přípravu základních marketingových strategií. Rozhodování probíhámezi hromadným a cílovým (cíleným) marketingem. Firma volísvécílovétrhy výběrem ze segmentů a pro každý z vybraných segmentů pak zpracovává odlišný marketingový přístup. Proces výběru cílového trhu Proces výběru: Segmentace výběr tržních segmentů zacílení (targeting) umístění produktu navržení produktu, naplánování marketingového mixu zaměřeného na odlišení (positionong). Nejčastěji používané metody segmentace trhu jsou: geografická; demografická; psychografická(podle životního stylu); behaviorální (podle chování). Nejnovější metody segmentace trhu - kriteria hodnocení (Kotler, 2005): ziskovost; hodnoty, které zákazníci vyznávají; loajalita zákazníků k firmě. Dalšími faktory pro měření přitažlivosti segmentůmohou např. být dostupnost, vydatnost, konkurenceschopnost

10 Cílové strategie Cílové strategie: jednotnásegmentační strategie firma na trh přichází sjednotnou nabídkou a jednotným marketingovým mixem nediferencovaný marketing; diferencovanásegmentačnístrategie firma přizpůsobuje svou nabídku vybraným cílovým segmentům, přizpůsobuje i marketingový mix diferencovaný marketing; strategie koncentrace na vybraný segment nebo mikrosegment firma se sjedním nebo více produkty zaměřuje na jeden segment nebo mikrosegment (většinou u menších firem) koncentrovaný marketing; strategie koncentrace na jednoho každého člověka nebo na jednu firmu uspokojení jedinečných přání (módní stylisté apod.) marketing šitý na míru. Po výběru segmentůse bude firma zabývat definováním postavení produktu (konkurenční pozicí) v myslích zákazníků, tzv. positioningem. 55 Positioning Positioning představuje způsob: (Jakubíková, 2008) jakým chce být firma vnímána v mysli spotřebitele; jak se vymezuje vůči konkurenci; jak se vymezuje vůči dalším skupinám (dodavatelům, spolupracujícím firmám apod.). Positionong spočíváve výběru prvků, na jejichž základěmábýt produkt rozeznán. Repositioning, ke kterému v praxi dochází, má za cíl přemístění vnímání produktu (např. při klesajícím zájmu o produkt, který ještě firma nechce vyřadit, při rostoucí pozici konkurenčního produktu). Výběr strategie positioningu: identifikace stanovení možných konkurenčních výhod; volba správných konkurenčních výhod; volba celkové strategie positioningu hodnotová propozice značky typy strategií podle Kotlera Strategie tržního vůdce firma usiluje o udržení své tržní pozice (inovace, upevnění tržní pozice apod.) Strategie tržního vyzývatele ofenzivní zvýšení tržního podílu útokem na tržního vůdce nebo malé podniky voboru (politika nízkých cen a nižší jakosti nebo naopak špičkové produkty, produktové inovace apod.). Strategie následovatele přizpůsobení konkurenci v oboru, zvláštětržnímu vůdci, zaměřeníspíše na rentabilitu než na tržní podíl. Strategie obsazovánítržních výklenků vhodná pro menší firmy, vyžaduje speciální schopnosti nebo nároky, pro větší firmy bývá málo atraktivní. Strategie zaměřené na trh Ansoffova matice představuje růstové strategie, obsahuje vazbu produkty/trh Produkty Trhy Stávající Nové Stávající tržní penetrace rozvoj trhu (strategie proniknutí na trh) Nové rozvoj produktu diverzifikace Strategie proniknutína trh daný produkt je uplatňován na stávajících trzích, ale se zesíleným marketingovým úsilím, které se týká zejména: zvýšení užití produktu u stávajících zákazníků; přetažení zákazníků od konkurence; získání nových zákazníků, kteří dosud produkt nekupovali a nepoužívali. Strategie rozvoje trhu daný produkt zavést na jednom nebo více nových trzích pomocí: regionálního, národního nebo mezinárodního rozšíření; získání nových tržních segmentů např. speciálním provedením produktu. Strategie rozvoje produktu pro stávajícítrhy budou vytvořeny nové produkty nebo produkty inovované. Strategie diverzifikace nové produkty na nové trhy. 59 Vyhodnocení strategií Vyhodnocování strategií se děje podle dvou základních charakteristik: podle efektivnosti vyjadřuje schopnost dosáhnout vytyčeného cíle; podle spolehlivosti dosažení vytyčeného cíle ve vztahu k působení vlivů prostředí. Dále se hodnotí: prospěšnost; proveditelnost; komerční životaschopnost. Strategie se hodnotí před jejich zavedením a po provedení. Po vytvoření strategií se vypracovávají podpůrné programy pro jejich realizaci, rozhoduje se o marketingových výdajích. Každá marketingová aktivita podléhározboru, zda přinese požadovanévýsledky za přijatelnou cenu. 60

11 d) Strategický marketingový plán Strategický plán se odlišuje od dlouhodobého plánu, v období dlouhodobého plánu může být zpracováno několik strategických plánů. (Jakubíková, 2008, s. 68, 69) Základní odlišnosti: Strategický plán Plánuje se plynule Očekávají se změny Dlouhodobý plán Plánuje se periodicky Předpokládá se pokračování aktuálních trendů Dobrý strategický plán: je snadno pochopitelný; je přesný a detailní; je možné jej pružně změnit; je realistický; zahrnuje všechny důležité tržní faktory; obsahuje jasně identifikovatelné faktory. Metody používané při sestavování strategického plánu SWOT analýza, portfolio analýzy, PIMS a další. Řeší stav v čem by se mělo podnikat Plánují se možnosti Řeší se stav, v čem se podniká Plánuje se odzadu Podklady pro efektivní strategické plánování vnitřní operativní evidence, výzkumy, statistické ročenky, prognózy, údaje o konkurenci apod Marketingový plán by měl být zpracován pro každý produkt. (Jakubíková, 2008, s. 70,71) Základní struktura marketingového plánu produktu by měla zahrnovat: situační analýzu (trh, makro a mikroprostředí, vnitřní prostředí firmy); analýzu SWOT; marketingové cíle; marketingové strategie; distribuci; cenovou a kontraktační politiku; komunikační mix; akční programy; rozpočet; kontrolu. 3. Strategie v marketingovém mixu 4P pohled na trh z hlediska prodávajícího 4C pohled zhlediska kupujícího tzv. zákaznický marketingový mix: hodnota z hlediska zákazníka (customer value); - produkt náklady pro zákazníka (cost to the customer); - cena pohodlí (convenience); komunikace (communication). - místo - marketingová komunikace Prvky marketingového mixu jsou vzájemně závislé, ovlivňují se a proto se v rámci marketingové strategie kombinují a) Produktová politika a strategie Zákazník kupuje produkt k uspokojení potřeb a přání, která mohou být praktická, emocionální nebo základní. Plán produkce vychází z rozhodnutí managementu na základě kvalitních podkladů marketingového informačního systému. Je důležité, aby pracovníci produkt vnímali očima zákazníků. Komplexní produkt a jeho tři úrovně: jádro užitný efekt; vlastní produkt značka, balení, kvalita, styl; rozšířený produkt instalace, finanční podmínky, záruky, dodatečné služby. Technickáa marketingovázpůsobilost produktu technickázpůsobilost vyjadřuje schopnost produktu splňovat technické, provozní a estetické požadavky a přání zákazníků; marketingovázpůsobilost vyjadřuje schopnost produktu zaujmout zákazníky a přimět je ke koupi produktu (vliv značky, ceny, marketingové komunikace apod.)

12 Produktové strategie představují způsob dosažení produktového cíle. Tento cíl vychází z identifikace konkurenčního postavení a určení potřeby změny konkurenčního postavení. Produktová strategie vychází: z pochopení potřeb a přání zákazníků; ze strategie konkurentů; z cílůfirmy; z názorů veřejnosti. Podnikovou strategii ovlivňují: investiční cíle výnosy, okamžité i jejich budoucí růst; celková podnikatelská strategie. Základní produktové strategie Strategie snižovánínákladů vyřazeníproduktu, zúžení sortimentu Produktovézlepšení zvýšení atraktivnosti, změna kvality, změna stylu Rozvoj produktové řady změny v produktových řadách Vývoj nových produktů celosvětové novinky, nové produktové řady, rozšíření produktové řady Strategie znaků produktu 1) Strategie zdokonalování vlastností produktu (bezpečnost, použití apod.) 2) Strategie značky(než je vybrána konečná značka, je vhodnéprovést testy: asociací co značka vyvolává, co vyvolává jejíjméno; preferencí pořadí, oblíbenost navrhovaných variant jména; zapamatovatelnosti. 3) Strategie kvality-spolehlivostí, životností, přesností. Kvalita býváúzce spjata shodnotou, kterou máprodukt pro zákazníka. (TQM, EFQM, Six Sigma apod.) 4) Strategie zdokonalování jakosti Jedná se o vylepšení užitných vlastností jako je trvanlivost, spolehlivost, rychlost, chuť apod. 69 5) Strategie zdokonalování stylu Cílem je zvýšení estetické přitažlivosti produktu 6) Strategie volby designu Umožňuje např. lepší manipulaci, plní i estetickou úlohu. 7) Strategie volby obalu Z obalu čerpáme informace, má funkci ochrannou i propagační. 8) Strategie služeb a záruk Záruky hovořío kvalitě, úroveň služeb je předpokladem konkurenceschopnosti. 70 Životnícyklus produktu a strategie s ním související 1. Fáze zavádění Rychlost pronikáníproduktu na trh je ovlivněna marketingovým mixem, zejména cenou, marketingovou komunikací. Strategie ve fázi zavádění: strategie intenzivního marketingu (rychlý nástup) vysoká podpora prodeje, vysoká cena, produkt je ve své podstatě výjimečný, maximální zisk; strategie širokého proniknutí(rychlé proniknutí) nízkácena produktu, cílem je získání maximálního tržního podílu, silná reklama. 2. Fáze růstu Možné strategické přístupy: modernizace produktu; zvyšování jakosti produktu; zvyšování kvality produktu; rozšiřování sortimentu o další modifikaci produktu; vstup na nové tržní segmenty; nové distribuční sítě; přilákání nových zákazníků snížením ceny; náklady na komunikační mix

13 3. Fáze zralosti Možné strategické přístupy: získání maximálního zisku; získání maximálního tržního podílu zvýšením počtu uživatelů, zvýšením počtu prodeje; komunikační mix; intenzivnější distribuce. 4. Fáze poklesu Možné strategické přístupy: výběrovésnižování investic vyřazováním neefektivních zákaznických skupin; náklady analýzy, redukce; úplné vyřazení produktu, využití financí na jiných nosných produktech. Produktová politika Význam produktových inovací Základní typy inovací: produkty zásadněnové na bázi převratného technického vynálezu, mají vysokou hodnotu pro zákazníka; produkty modifikované znamenají kvalitativní změnu, mají důležitou hodnotu pro zákazníka; produkty analogické přinášejí dílčí změnu, změnu jednotlivých užitných vlastností, mají pro zákazníka vyšší hodnotu. Vazba inovací na životní cyklus produktu b) Distribuční politika a strategie Distribuce představuje dodání produktu takovým způsobem, který bude vyhovující pro firmu a zároveňpřinese zákazníkům odpovídajícía očekávanou hodnotu (doručit produkt na místo, které je pro zákazníky nejvýhodnější nebo nejdostupnější, v požadovaném čase, množství a kvalitě. Cílem distribuční politiky je zajistit: hospodárný pohyb zboží ve vztahu kvynaloženým nákladům; proniknutí na cílové trhy; uspokojení požadavků zákazníků na cílovém trhu správné místo, čas, úroveň služeb; získání stanoveného tržního podílu; maximální tržby z prodejů v důsledku zvolené distribuční cesty. 75 Distribuční strategie zahrnuje výběr distribuční cesty; distribuční intenzity; hlavního směru distribuční strategie; kooperační vztahy. 76 Kroky distribučního plánování 1) Stanovení cílů distribuce 2) Vyhodnocení vlivů vnitřního a vnějšího prostředí 3) Výběr distribuční strategie počet úrovní distribuční cesty volba systému (vertikální; horizontální; konvenčním volné seskupení ekonomicky nezávislých subjektů, usilujících o maximalizaci zisku) volba distribuce (intenzivní uvedení produktu do co nejvyššího počtu prodejen; exkluzivní výhradní, výběr jednoho nebo několika vhodných distributorůvdanéoblasti, které budou prodávat výjimečný produkt, prestižní značku; selektivní výběrovádistribuce) 4) Vytvoření distribuční taktiky volba účastníků distribuční cesty vytvoření logistických strategií zpracování objednávek skladování manipulace s materiály 77 Kritéria pro vyhodnocení distribučních alternativ ekonomickákritéria efektivnost, objem prodeje, náklady, distribuce apod.; kritéria kontroly použití mezičlánků povede ke ztrátě kontroly nad distribucí i zákazníkem; kritéria přizpůsobivosti měnícím se podmínkám prostředí. Jde o to, co, kde, proč, kdy, jak často, jakým způsobem, v jakém množství apod. zákazník nakupuje a jak k němu tedy zboží nebo službu dopravit. 78

14 Distribučnístrategie vjednotlivých fázích životního cyklu produktu zaváděníproduktu distribuční cesty se budují, většinou se volí selektivní strategie; růst produktu rozšiřování počtu distribučních cest, pronikání do dalších tržních segmentů; zralost produktu rozšířená konkurence, podpora prodeje, zavádí se nový či modifikovaný model produktu, řeší se inovace distribučních cest; úpadek produktu omezuje se počet distribučních cest. 79 c) Cenová politika a strategie Cena: má vliv na hospodaření firem, zdroj příjmů; mávliv na poptávku; ovlivňuje postavení firmy vůči konkurenci a celkovém postavení na trhu; informuje zákazníka, souvislost s vnímáním hodnoty produktu. Cena by měla pokrýt náklady a přinést určitou míru zisku, na druhé straně by měla být akceptovatelná pro zákazníka. Cenová politika firmy zahrnuje všechna rozhodnutí, která se týkají stanovení ceny produktu s ohledem na trh. Cíle cenové politiky: návratnost investice; dosažení určitého podílu na trhu; dosažení určitého objemu tržeb; získání nových zákazníků; udržení si stávajících zákazníků. 80 Vstupy a výstupy cenové politiky firmy Vstupy: konkurence; struktura nákladů; poptávka; cenová elasticita; sociální a právní normy a regulace, etika pod. Výstupy: ziskovost, tržní podíl; růst trhu; spotřebitel; životní standard; společnost; ekonomická hospodárnost; zaměstnanost apod. Firmy se obvykle zabývají cenovou politikou: při uvádění nového produktu na trh; při změnách tržních podmínek; při změně struktury nákladů firmy; při zpracování dodavatelských nabídek Cenové strategie odvozené ze všeobecně platných cílů firem Cíl přežití charakteristika nevyužité kapacity, silná konkurence, změna přání spotřebitelů, ekonomická krize; strategická taktika snížením cen docílit zvýšení poptávky, ceny jsou často pod úrovní nákladů. Maximalizace běžného zisku charakteristika nedostatek běžného zisku; strategická taktika - výběr cen kdosažení krátkodobého maximálního zisku. Maximalizace tržního podílu charakteristika snaha o získání dominantního podílu na trhu, příp. určité výše předem stanoveného podílu; strategická taktika použití nejnižších cen k získání dominantního tržního podílu a tím i maximalizace zisku. Vůdcovství v kvalitě produktu charakteristika snaha o získání postavení vůdce v kvalitě; strategická taktika vysoké ceny za vysokou kvalitu, které uhradí vyšší náklady na výzkum, vývoj, výrobu i marketing. Rychlejší vstup na trh než konkurence charakteristika konkurence se chystá ke vstupu na trh se stejným produktem; strategická taktika nízké ceny umožňující rychlé získání stanoveného tržního podílu. Podpora dalších produktů firmy charakteristika dosavadní produkt mána trhu dobréumístění a je nutné podporovat další nové produkty

15 Cenové strategie ve vazbě na životní cyklus produktu: uvedení produktu na trh používáse buď strategie nízkých zaváděcích cen nebo strategie vysokých cen; růst ceny se zvyšují vpřípaděpoužití nízkých ve fázi zavádění; zralost cenová zvýhodnění, boj s konkurencí; úpadek ceny se snižují. Další příklady strategií: strategie poptávková; strategie zaměřená na konkurenci; strategie různých cen u stejných produktů v období zavádění na trh, u osobního prodeje, podle různých teritorií; strategie cenových zón nabídka různých variacíjednoho produktu za rozdílné ceny, apod. 85

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování kvalita kvantita prostředky čas kompetence a odpovědnost 2 Podnikové strategické plánování poslání podniku obory podnikání alokace prostředků politika zaměstnanosti 3 ové

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Marketingové okolí a nástroje situační analýzy, analýzy produktového portfolia Aktuální tržní situace Firmy se dnes ocitají před různými výzvami a možnostmi, včetně globalizace

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ

6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ 6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Název diplomové práce: Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG Vypracovala: Michaela Doležalová

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více