Masarykova univerzita Lékařská fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Roupcová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Lékařská fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Roupcová"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Eva Roupcová

2 Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U VERTEBROGENNÍCH PORUCH V OBLASTI KRČNÍ PÁTEŘE Bakalářská práce v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jaroslava Pochmonová Autor: Eva Roupcová obor fyzioterapie Brno, duben 2006

3 Jméno a příjmení autora: Eva Roupcová. Název bakalářské práce: Léčebně-rehabilitační plán a postup u vertebrogenních poruch v oblasti krční páteře. Title of bachelor s thesis: Medical rehabilitation plan and process in treatment of vertebrogenic diseases in cervical spine. Pracoviště: KFDR FN u sv. Anny v Brně, odd. rehabilitace, DP Vinařská 6. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jaroslava Pochmonová. Rok obhajoby bakalářské práce: Souhrn: Práce se obecně zabývá vertebrogenním onemocněním a komplexní problematikou vertebrogenního onemocnění krční páteře. Obecná část zahrnuje definici, etiologii, výskyt a patogenezi onemocnění. Dále popisuje základní anatomické údaje, klinické obrazy a farmakologické postupy. Speciální část obsahuje komplexní léčebnou rehabilitaci, LTV, fyzikální léčbu, psychologickou a sociální problematiku onemocnění. Zabývá se také návrhem životosprávy, zásadami školy zad a ergonomií práce. Zbytek práce je věnován kazuistice. Summary: This thesis deals with vertebrogenic disease in general and with complex problem of vertebrogenic disease of cervical spine. Main part includes definition, etiology, incidence and pathogenesis of the disease. Further on presents basic anatomical data, clinical features and processes of pharmacotherapy. Special part contains comprehensive medical rehabilitation, medical physical education, physical therapy, psychological and social aspects of the disease. Also deals with lifestyle proposal, principles of back school and work ergonomy. Final part of the thesis is devoted to case study. Klíčová slova: vertebrogenní, funkční porucha, bolest, krční páteř. Key words: vertebrogenic, functional impairment, pain, cervical spine. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. 3

4 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Jaroslavy Pochmonové a konzultantky Mgr. Jaroslavy Pochmonové, a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Poděkování: Ráda bych poděkovala konzultantce a vedoucí Mgr. Jaroslavě Pochmonové za čas strávený při konzultacích a za velmi důsledný dohled nad mou prací. A dále paní J.P., že se mnou aktivně spolupracovala při plnění léčebně-rehabilitačního plánu a že mi dala souhlas k publikaci jejího osobního materiálu snímku magnetické rezonance C páteře. V Brně dne: 3. dubna

5 Použité symboly a zkratky: bilat. bilaterální, oboustranný, tj. týkající se pravé i levé strany C cervikální, krční, užívá se k označení 7 krčních obratlů (C 1 -C 7 ) či 8 krčních nervových kořenů CB cervikobrachiální CC cervikokraniální Co coccygeální, kostrční CT počítačová tomografie CTh cervikot(h)orakální (přechod) DK dolní končetina DKK dolní končetiny HK horní končetina HKK horní končetiny inf. inferior, dolní L lumbální, bederní LDK levá dolní končetina lig. ligamentum, vaz ligg. ligamenta, vazy LS lumbosakrální m. musculus, sval maj. major, větší MEP motorické evokované potenciály MG myelografie min. minor, menší mm. musculi, svaly MR magnetická rezonance 5

6 MyeloCT myelografie s následným vyšetřením pomocí výpočetní tomografie n. nervus, nerv OSVČ osoba samostatně výdělečně činná RHB rehabilitace RTG rentgen, rentgenový S sakrální, křížový sf (proudy) středofrekvenční (proudy) SI sakroiliakální (křížo-kyčelní) kloub SSEP somatosenzorické evokované potenciály sup. superior, horní sy syndrom TENS transkutánní elektroneurostimulace Th t(h)orakální, hrudní ThL t(h)orakolumbální TrP trigger point, spoušťový bod, trigger points, spoušťové body < menší, méně větší nebo rovno, více nebo rovno 6

7 OBSAH: 1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ OBECNÁ ČÁST DEFINICE ETIOLOGIE VÝSKYT PATOGENEZE ANATOMIE PÁTEŘ, COLUMNA VERTEBRALIS OBRATLE KRČNÍ, VERTEBRAE CERVICALES SPOJENÍ NA PÁTEŘI, JUNCTURAE COLUMNAE VERTEBRALIS MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY, DISCI INTERVERTEBRALES (FIBROCARTILAGINES) KLOUBY PÁTEŘNÍ, ARTICULATIONES INTERVERTEBRALES SPOJENÍ KRANIOVERTEBRÁLNÍ VAZY PÁTEŘE SVALY, MUSCULI SVALY V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU SVALY V OBLASTI DOLNÍHO KRČNÍHO SEKTORU FUNKČNÍ ANATOMIE KLINICKÉ OBRAZY KLINICKÉ OBRAZY PRIMÁRNÍCH VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ OBECNĚ VERTEBROGENNÍ SEGMENTOVÝ SYNDROM PSEUDORADIKULÁRNÍ SYNDROM RADIKULÁRNÍ SYNDROM KLINICKÉ OBRAZY V OBLASTI KRČNÍ PÁTEŘE KRČNÍ SEGMENTOVÝ SYNDROM KRČNÍ KOŘENOVÉ SYNDROMY KRČNÍ MYELOPATIE TERAPEUTICKÉ POSTUPY FARMAKOLOGICKÉ SPECIÁLNÍ ČÁST KOMPLEXNÍ LÉČEBNÁ REHABILITACE ONEMOCNĚNÍ LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA FYZIKÁLNÍ LÉČBA ERGONOMIE A ŠKOLA ZAD ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA ONEMOCNĚNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE JMÉNO PACIENTA VĚK, VÝŠKA, TĚLESNÁ HMOTNOST, POHLAVÍ ZAŘÍZENÍ, ODDĚLENÍ HOSPITALIZACE PACIENT PŘIJAT S DIAGNÓZOU POPIS VYŠETŘENÍ ANAMNÉZA DIAGNÓZA PŘI PŘIJETÍ

8 2.2.3 LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LÉČBA NEMOCNÉHO LÉČEBNÁ REHABILITACE ORDINOVÁNA KDY A Z JAKÉHO DŮVODU ZAPOJENÍ AUTORA DO PROCESU LÉČEBNÉ REHABILITACE KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR V DEN PŘEVZETÍ PACIENTA DO REHABILITAČNÍ PÉČE CHŮZE ASPEKCE PALPACE ZKRÁCENÉ A OSLABENÉ SVALY VYŠETŘENÍ HYBNOSTI PÁTEŘE POHYBOVÉ STEREOTYPY KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN REALIZACE LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍCH POSTUPŮ V PRŮBĚHU AMBULANTNÍ PÉČE KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR A ZHODNOCENÍ PACIENTA PŘI UKONČENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PROGRAM DLE PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝVOJE ONEMOCNĚNÍ ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY

9 1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ 1.1 OBECNÁ ČÁST DEFINICE Pojem vertebrogenní onemocnění je souhrnný název pro řadu pestrých klinických obrazů, které jsou charakterizovány bolestmi, vegetativními změnami a poruchami hybnosti. Společným jmenovatelem těchto syndromů je skutečnost, že porucha páteře je v jejich vzniku rozhodující nebo dokonce jedinou příčinou. Změny na páteři jsou zprvu jen funkční, později i morfologické. Projevují se různými klinickými (převážně algickými) symptomy v příslušných segmentech, kompresemi kořenů a výjimečně i míchy. Rozeznáváme vertebrogenní onemocnění v užším slova smyslu (též primární), tj. taková, která jsou podmíněna funkčními nebo degenerativními změnami meziobratlových kloubů, destiček, periostu obratlů, vazů a svalů. A vertebrogenní onemocnění sekundární vyvolaná přesně vymezenou lézí organického původu jako je nádor, kostní onemocnění, záněty páteře, trauma, vývojové vady apod. Posledně jmenované příčiny rovněž vedou ke klinickým neurologickým syndromům včetně kořenových syndromů a myelopatie. Ta jsou však podstatně méně častá než primární vertebrogenní onemocnění, ale zato obvykle závažnější a vyžadující často urgentní diagnostiku a léčbu. Vertebrogenní onemocnění v užším slova smyslu jsou poruchy nesmírně časté a v naší společnosti patří k nejčastějším příčinám pracovní neschopnosti. Jsou to nemoci dospělého věku, i když se jejich počátky dají vystopovat až do dětství (Janda, 1975). 9

10 1.1.2 ETIOLOGIE Příčiny vzniku vertebrogenních poruch v oblasti krční páteře se dělí na změny strukturální, funkční a kombinované stavy. 1. Strukturální změny: vrozené: a) vývojové změny obratlů velmi řídké, hemivertebra (1-stranná skolióza v C páteři), jsou-li hemivertebry oboustranně (zrcadlově) skolióza se neprojeví. b) torticolis congenitalis natržení m. SCM s hematomem během porodu (= řešitelná situace). Hematom může zvazivovatět a trvale způsobit asymetrii hlavy i obličeje (v obličeji může často přetrvávat). Terapie: polohování do opačné strany, k urychlení vstřebání hematomu Priezznitzův obklad = izotermní vlhký obklad z bavlny, řádně vyždímat, na to igelit a bavlněnou nebo vlněnou látku. Polarizované, polychromatické světlo bioptron. Laser i u novorozence bez rizika, nemá-li hemorhagickou nemoc, vlnová délka v oblasti červeného světla 632, 670, 690 nm, energetická hustota do 3J/cm 2, výkon mw, doba svícení odvisí od plochy, většina hematomů mizí do 3-4 týdnů. Je-li hematom hodně malý a nepozná se, může vzniknout strukturální změna v m. SCM a v dalších svalů a následná asymetrie v oblasti krku, hlavy i obličeje. c) iniciální smyslová porucha sluchu, zraku může způsobit asymetrické postavení krku, hlavy. d) Sprengelova deformita primárně se týká lopatky, vysoké postavení díky kostěným můstkům do oblasti C páteře. e) krční žebro má kloubní spojení na rozdíl od megatransversu apod. 10

11 získané: a) obratle + intervertebrální klouby, b) ploténky, c) záněty, d) tumory + metastázy, e) degenerativní procesy, f) osteoporóza, g) radikulární symptomatologie, h) pseudoradikulární syndrom, CC sy, CB sy, skalenový sy, i) autoimunitní procesy M. Bechtěrev, M. Forestier. 2. Funkční změny: měkkých tkání kůže, podkoží, fascií, svalů (svalové dysbalance), intervertebrálních kloubů, myofasciální problematika nejčastější vzory vyzařování bolesti, m. SCM, mm. scaleni, m. trapezius, m. levator scapulae, funkční kloubní blokády, pseudoradikulární symptomatologie, CC sy, CB sy, psychogenní bolesti. 3. Kombinované stavy strukturálních a funkčních změn. Vyšetření pacienta s bolestmi v C páteři: neurologické, kineziologické, laboratoř krevní obraz, leukocytóza, ionogram, glykemie, RTG vyšetření, CT, MR, angiografické vyšetření, Dopplerovo vyšetření, revmatologie ev. ortopedie. Léčba: podle etiologie, funkční poruchy manuální terapie, autoterapie, škola zad + LTV. 11

12 1.1.3 VÝSKYT Primární vertebrogenní onemocnění jsou mimořádně častým onemocněním s významným sociálně-ekonomickým dopadem. Jde o nejčastější onemocnění po nemocech horních cest dýchacích. Jsou vedoucí příčinou omezení aktivity u lidí pod 45 roků věku (10-15 % prostonaných dní) a jde o páté nejčastější onemocnění, pro které jsou nemocní hospitalizováni. Roční prevalence se pohybuje kolem %, celoživotní prevalence mezi % a roční incidence kolem 5 %. Odhaduje se, že 1 % populace je přechodně a 1 % trvale nemocných pro vertebrogenní potíže. Jasně definované vertebrogenní neurologické syndromy se známkami postižení nervových struktur (radikulopatie a myelopatie) tvoří pouze 1/10 všech případů bolestí v zádech, přesto jsou jedním z nejčastějších neurologických onemocnění. Rentgenologické nálezy degenerativních změn jsou velmi časté a přibývá jich výrazně s věkem. Ve letech se nacházejí u 5-10 %, po 60 letech až u 90 % populace. Vztah mezi rentgenovými změnami na páteři a klinickým obrazem není přímo úměrný, takže i těžké změny mohou být klinicky němé a naopak závažný klinický syndrom nemusí být jimi provázen (Kolektiv, 1999). Epidemiologicky jsou bolesti páteře ve 40 % příčinou pracovní neschopnosti a v 70 % příčinou invalidizace nemocného pro nemoc pohybového ústrojí. Z těchto důvodů jsou bolesti páteře jedním z největších sociálně ekonomických problémů současné civilizace (Dungl, 2005). 12

13 1.1.4 PATOGENEZE Rozvoj degenerativních změn na páteři je multifaktoriální záležitost a u každého jedince budou jednotlivé faktory různě významné. Primárně jde pravděpodobně o poruchu intervertebrálních disků (nejvíce namáhaných a nejhůře cévně zásobovaných částech páteře), která vede k proliferativním změnám okolních struktur, zvláště kostí, kloubů, vazů a mening. S věkem klesá obsah vody v meziobratlových discích, meziobratlové prostory se zužují a anulus fibrosus se vytlačuje do spinálního kanálu. Kolem prominujícího anulus fibrosus se vytvářejí reaktivní osteofyty, které mohou až přemosťovat prostory mezi jednotlivými obratli. Nadbytečná tkáň se může šířit i do intervertebrálních foramin. Tyto změny vedou ke zužování páteřního kanálu a jeho otvorů. Mohou komprimovat nervové struktury a cévy zde lokalizované, i tkáně, které obsahují nervová zakončení pro bolest. Degenerativní změny meziobratlové ploténky se označují jako diskopatie, zatímco pro sekundární proliferativní změny v oblasti obratlových těl s tvorbou osteofytů se užívá termín spondylóza (v užším slova smyslu). Pro degenerativní změny intervertebrálních kloubů označení spondylartróza (v anglické terminologii facet osteoarthritis ) a pro změny v oblasti unkovertebrálních skloubení (viz příloha 8) se užívá termín unkovertebrální artróza. Označení spondylóza v širším slova smyslu vyjadřuje také celý komplex uvedených degenerativních a proliferativních změn (Kolektiv, 1999). Na vzniku a rozvoji spondylózy se podílejí: zhoršení krevního zásobení plotének (věk, kouření), mechanické přetěžování (mikrotraumata, vibrace, jednostranná fyzická námaha), úrazy páteře, 13

14 faktory genetické, fyzikální a biochemické vlivy zevního prostředí, interkurentní choroby. Důkazem, že stárnutí a mechanické přetěžování páteře pohybově i posturálně jsou důležitými faktory vzniku spondylózy, je jednak vysoká incidence a prevalence choroby s přibývajícím věkem, ale i zvýšený podíl bolestivých syndromů u lidí těžce pracujících a při experimentálním zvýšení fyzických nároků na páteř. Tyto nepříznivé faktory vyvolávají a potencují degenerativní změny, které jsou ve vyšším věku do jisté míry fyziologické. Významným faktorem, který ovlivňuje klinickou manifestaci spondylózy, je vrozená šíře páteřního kanálu. Kongenitální stenóza nevede obvykle samostatně ke vzniku klinických příznaků, ale podmiňuje časnější klinickou manifestaci diskopatie a ostatních degenerativních změn, které jsou často mírného stupně. Je odpovědná rovněž za opakované recidivy neurologických syndromů a neúspěch chirurgické dekomprese zaměřené obvykle na jednu etáž (Kolektiv, 1999). Bolest při vertebrogenních algických syndromech pochází především z anulus fibrosus, meziobratlových kloubů a jejich pouzder, dura mater, zádových svalů a fascií. Méně často z ligament, obratlových těl a oblouků a z vertebrálních venózních plexů. Významnou větví je tzv. ramus meningicus (n. sinuvertebralis) inervující mimo jiné ligamentum longitudinale posterius (Kolektiv, 1999). 14

15 1.1.5 ANATOMIE PÁTEŘ, COLUMNA VERTEBRALIS Páteř je kostěnou osou trupu (viz příloha 1). Nasedá na ni lebka a připevňují se k ní pletence končetin. Chrání míchu uloženou v páteřním kanále a kořeny míšních nervů, které vystupují v meziobratlových otvorech. Skládá se z obratlů spojených vazy, svaly a meziobratlovými ploténkami, které umožňují pohyblivost páteře a zajišťují její pružnost. Páteř člověka tvoří 33 obratlů rozdělených didakticky do 5 skupin: 7 obratlů krčních (vertebrae cervicales, C 1 -C 7 ), 12 obratlů hrudních (vertebrae thoracicae, Th 1 -Th 12 ), 5 obratlů bederních (vertebrae lumbales, L 1 -L 5 ), 5 obratlů křížových (vertebrae sacrales, S 1 -S 5 ) a 4-5 obratlů kostrčních (vertebrae coccygeae, Co 1 -Co 4-5 ) (Grim, 2001) OBRATLE KRČNÍ, VERTEBRAE CERVICALES Krční obratle (s výjimkou prvních dvou, C 1 a C 2 ) mají tyto typické znaky (viz příloha 4): nízké, oválné tělo, širší v příčném a kratší v předozadním rozměru, s konkávními terminálními ploškami, ty mají oválný až ledvinovitý tvar. Foramen vertebrale je trojhranné. Příčné výběžky jsou na konci rozšířeny ve dva hrbolky tuberculum anterius (představuje zakrnělé žebro) a tuberculum posterius (vlastní příčný výběžek). Mezi oběma hrbolky je mělký zářez, sulcus nervi spinalis, kudy vystupuje míšní nerv. U C 6 je tuberculum anterius nápadně větší a nazývá se tuberculum caroticum. Proti tuberculum caroticum leží arteria carotis communis, kterou zde lze stlačit při silném tepenném krvácení. Processus transversi mají otvor, foramen processus transversi, kterým v rozsahu od C 6 až po C 1 probíhá arteria vertebralis provázená jednou nebo 15

16 dvěmi žílami, vena vertebralis, která však prochází i otvorem v příčném výběžku C 7. Trnové výběžky jsou poměrně krátké a na konci rozdvojené, s výjimkou obratle prvního, který ho nemá a obratle posledního, jehož processus spinosus je dlouhý, paličkovitě ztluštělý a pod kůží hmatný. Pro tento výběžek se nazývá 7. krční obratel vertebra prominens. Kloubní výběžky, processus articulares, jsou ploché a dorsokaudálně sešikmené. Umožňují velký rozsah pohybů. Na pravém a levém okraji horní terminální plochy těla je sagitálně vyvýšená hrana, uncus corporis neboli processus uncinatus. Ze všech obratlů krčních je nejmenší obratel C 3. První obratel krční, nosič (atlas) nemá obratlové tělo, na jeho místě je kostěný oblouk, arcus anterior. Na atlasu (viz příloha 2) dále rozeznáváme tyto útvary: tuberculum anterius, hrbolek vyčnívající dopředu uprostřed arcus anterior. Arcus posterior, zadní oblouk atlasu odpovídá jak oblouku tak i zakrnělému trnovému výběžku obratle, jenž je naznačen jen jako tzv. tuberculum posterius atlantis. Massae laterales, mohutné postranní části, které spojují přední a zadní oblouk a které vybíhají v kloubní výběžky, processus articulares superiores et inferiores. Horní výběžky mají eliptické plošky, facies articulares superiores, uprostřed často zúžené a konkávní, pro skloubení s kostí týlní. Plošky dolních výběžků, facies articulares inferiores, jsou téměř ploché a kruhové pro spojení s C 2. Těsně za facies articularis superior obou stran je mělký žlábek, sulcus arteriae vertebralis, pro stejnojmennou tepnu zásobující mozek. Na příčných výběžcích atlasu, vyčnívajících z laterálních mas zevně, jsou přední a zadní hrbolky jen naznačené, zatímco u ostatních krčních obratlů jsou dobře vyvinuté. Processus transversi atlasu mají typické foramen processus transversi a jsou dosti dlouhé, mohou být pod kůží hmatné těsně za ohbím dolní čelisti. Arcus anterior atlasu má uprostřed dorsální strany plochou jamku, fovea dentis, pro skloubení se zubem C 2. Druhý krční obratel, čepovec (axis, epistropheus) se liší od ostatních krčních obratlů tím (viz příloha 3), že jeho tělo vybíhá kraniálně ve válcovitý 16

17 výběžek, dens axis. Zub je vlastně původní tělo C 1, připojené k axis. Tento výběžek je kraniálně přihrocen, apex dentis, na němž je často ještě jako kostěná hrudka patrný zbytek obratle, který se zakládal nad C 1 a zanikl, tzv. okcipitální obratel. Na zubu jsou hladké kloubní plošky, facies articularis anterior, pro kontakt s fovea dentis atlasu, a facies articularis posterior, obdobná ploška na zubu vzadu, opírající se o lig. transversum atlantis (viz příloha 7 a 9). Processus articulares superiores jsou nízké horní kloubní výběžky (svažující se laterálně), s kloubními ploškami frontálně střechovitě zalomenými. Processus articulares inferiores, dolní kloubní výběžky jsou svým tvarem typické pro krční obratle (Grim, 2001; Čihák, 2001; Borovanský, 1972) SPOJENÍ NA PÁTEŘI, JUNCTURAE COLUMNAE VERTEBRALIS Na páteři jsou zastoupeny všechny druhy spojení kostí: synchondrosy meziobratlové ploténky, syndesmosy ligamenta, synostosy kost křížová a kostrč, kloubní spojení meziobratlové klouby MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY, DISCI INTERVERTEBRALES (FIBROCARTILAGINES) Spojují terminální plochy obratlů, na páteři dospělého člověka je jich 23, první z nich je mezi C 2 a C 3, poslední mezi L 5 a S 1. Tvarem se shodují s obrysem obratlových těl. Tloušťka plotének přibývá kraniokaudálním směrem, takže v bederní části jsou nejvyšší. Výška všech meziobratlových destiček činí asi 1 / 5 až 1 / 4 celé délky páteře (Borovanský, 1972). Meziobratlové ploténky se skládají z nucleus pulposus, uloženého uvnitř každého disku, blíže jeho dorsálnímu okraji, je značně vodnatý, proto málo stlačitelný, a z vazivového prstence, anulus fibrosus, který jádro obklopuje. 17

18 S obratlovými těly komunikují ploténky vrstvičkou hyalinní chrupavky. Nucleus pulposus tvoří kolagenní fibrily, buňky vaziva a chrupavky a amorfní mezibuněčný materiál, obsahující hydratované proteoglykany (Grim, 2001; Čihák, 2001). Jádro tvoří kulovitý útvar mezi sousedními obratli, kolem něhož se obratle při vzájemných pohybech naklánějí. Přičemž anulus fibrosus je na jedné straně stlačován a na opačné straně namáhán v tahu. Nucleus pulposus se přitom poněkud posunuje od stlačované strany ke straně natahované (Čihák, 2001). Anulus fibrosus je v lumbální a v krční části páteře uspořádán odlišně. V lumbální páteři se skládá z koncentrických lamel kolagenních fibril. Fibrily probíhají v jednotlivých lamelách paralelně a svírají s vertikálou úhel 60. V sousední lamele je směr průběhu vždy opačný a je přibližně kolmý na průběh fibril předchozí lamely. Anulus fibrosus krčních obratlů má srpkovitý tvar a je výrazně silnější ventrálně. V jeho nejventrálnějších lamelách probíhají kolagenní fibrily vertikálně, v hlubších lamelách probíhají šikmo a konvergují kraniálním směrem. Nucleus pulposus je výrazně větší v krční oblasti oproti bederní. Tento rozdíl ve stavbě odpovídá většímu zatížení lumbálních disků a větší pohyblivosti v krční páteři. Meziobratlové disky fungují jako systém pružných nárazníků mezi obratli. Ve stáří ztrácí ploténka část tekutiny a snižuje se. Dochází tak ke zkracování páteře a k jejímu ohnutí dopředu. Obsah vody kolísá i během dne (diurnální rytmus), což má spolu s vertikálním zatížením za následek rozdíl v délce páteře (celková výška těla je ráno o 1 až 2 cm větší). Prosedlá těla krčních obratlů vytvářejí na bocích uncus corporis, který se může dotýkat těla předchozího obratle. V disku při hrotu uncus se mohou bilaterálně vytvářet dutiny obklopené vazivem disku a vyplněné synoviální tekutinou, tzv. articulationes uncovertebrales. Zvláštnosti takovýchto útvarů je třeba brát na vědomí při posuzování bolestivých změn na páteři (Grim, 2001; Čihák, 2001). 18

19 KLOUBY PÁTEŘNÍ, ARTICULATIONES INTERVERTEBRALES Jsou to převážně ploché klouby mezi processus articulares sousedních obratlů, které umožňují vzájemné posuny obratlů při pohybech páteře. V kraniální části krční páteře jsou kloubní plochy skloněny lehce nazad, o něco kaudálněji se blíží rovině frontální, v hrudní části jsou v rovině frontální a začínají se postupně sklánět dovnitř, v bederní části se stáčejí téměř do roviny sagitální. Kloubní pouzdra jsou značně volná, zvláště v krční páteři. Mediálně se stýkají s ligg. flava (Grim, 2001; Čihák, 2001; Borovanský, 1972). V meziobratlových kloubech mohou být vytvořeny synoviální řasy (meniskoidy), které se mohou uskřinout mezi kloubními plochami. Mohou též kalcifikovat a omezit pohyb v kloubu (Grim, 2001) SPOJENÍ KRANIOVERTEBRÁLNÍ Toto spojení (viz příloha 6) zahrnuje klouby mezi týlní kostí a atlasem, articulatio atlantooccipitalis (párový kloub), a kloubní spojení mezi atlasem a axis, které je tvořeno třemi klouby: nepárový kloub, articulatio atlantoaxialis mediana, párový kloub, articulatio atlantoaxialis lateralis. Articulatio atlantooccipitalis: párový elipsoidní kloub s hlavicemi tvořenými kondyly kosti týlní a jamkami na horní ploše atlasu umožňující kývavé pohyby kolem horizontální osy ve frontální rovině a omezené úklony do stran. Kloub je doplněn dvěma membránami rozepjatými mezi okraji foramen magnum a předním a zadním obloukem atlasu membrana atlantooccipitalis anterior et posterior. Articulatio atlantoaxialis lateralis: jde o párový kloub mezi plochými kloubními výběžky C 1 a C 2. Kloubní pouzdro je volné a umožňuje otáčení atlasu. 19

20 Sešikmené kloubní plochy dovolují rotaci. Při pootočení hlavy (okolo vertikální osy jdoucí skrze dens) sklouzává atlas do širšího kontaktu se styčnou plochou axis. Proto se hlava na páteři při pootočení dostává o 2 mm níže. Articulatio atlantoaxialis mediana (viz příloha 7): je to kloub mezi dens axis a jamkou na předním oblouku atlasu, fovea dentis. Dens je zezadu fixován vazem, lig. transversum atlantis (jež je v těch místech povlečeno chrupavkou a může zde být vytvořen i kloub s pouzdrem). Lig. transversum atlantis, rozepjaté napříč mezi massae laterales atlantis, doplňují vertikální vazivové snopce (fasciculi longitudinales), jdoucí od těla axis až ke kosti týlní, takže vzniká ligamentum cruciforme atlantis. Pod horním ramenem tohoto vazu je tenké ligamentum apicis dentis, jdoucí od vrcholku dens k ventrálnímu okraji foramen magnum. Lig. apicis dentis může obsahovat zbytky chordy dorsalis. Směrem do páteřního kanálu je lig. cruciforme kryto pokračováním zadního podélného páteřního vazu, nazvaným membrana tectoria (Borovanský, 1972; Grim, 2001). Dens axis je čep, kolem kterého se otáčí atlas až o na každou stranu (Grim, 2001) VAZY PÁTEŘE A. Dlouhé vazy Lig. longitudinale anterius běží po přední straně obratlových těl od ventrálního oblouku atlasu až na kost křížovou. Kratší hlubší snopce spojují obratle sousední, povrchnější snopce se pojí se 4 až 5 obratly. Pevněji lne k tělům obratlů než k meziobratlovým ploténkám. Jeho pokračováním je lig. sacrococcygeum ventrale (anterius). Lig. longitudinale posterius běží v kanálu páteřním po zadní straně obratlových těl. Začíná až na kosti týlní a končí na kosti křížové. Je pevně spojeno 20

21 s meziobratlovými ploténkami, méně s obratlovými těly. Jako pokračování má lig. sacrococcygeum dorsale (posterius). B. Krátké vazy Ligg. flava (interarcualia) jsou rozepjata mezi obratlovými oblouky. Skládají se převážně ze snopců elastických fibril, probíhajících longitudinálně. Jsou pružnou syndesmosou. Podílejí se na udržování vzpřímené polohy páteře a napínají se při ohybech páteře. Ligg. interspinalia (nepružné svazky kolagenních vláken) probíhají mezi processus spinosi, silná jsou v úseku bederním. V úseku krčním na ně dorsálně nasedají snopce v podobě lig. supraspinale, jež se prodlužuje až na kost týlní jako lig. nuchae. Ligg. intertransversalia jsou rozepjatá mezi příčnými výběžky. Na síle jim přibývá kaudálně a souvislé ploténky tvoří vlastně až na páteři bederní (Borovanský, 1972; Grim, 2001) SVALY, MUSCULI SVALY V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU Pohyb v oblasti atlantookcipitálního spojení (hlava-c 1 ) a ve výši C 1 -C 2 je prováděn krátkými intersegmentálními subokcipitálními svaly a podporován delšími intersegmentálními svaly šíjovými. Krátké svaly subokcipitální lze rozdělit na přední a zadní část: přední část: m. rectus capitis lateralis, m. rectus capitis anter, zadní část: m. rectus capitis post. min. et maj., m. obliquus capitis sup. et inf. 21

22 SVALY V OBLASTI DOLNÍHO KRČNÍHO SEKTORU Tyto svaly tvoří tři skupiny přední, zadní a postranní. V přední i zadní skupině existují vždy tři svalové vrstvy hluboká, střední a povrchová, které se funkčně od sebe liší. A. Skupina předních šíjových svalů Hluboká vrstva je tvořena poměrně slabou vrstvou svalů probíhající na přední straně obratlů: m. longus capitis et colli. Střední vrstva je tvořena svaly, které spojují hlavu (mandibulu a lební bázi) přes jazylku se sternem a skapulou. Skupinu svalů lze rozdělit na svaly suprahyoidální (nadjazylkové), které tvoří spodinu ústní dutiny, a na svaly infrahyoidální (podjazylkové), které tvoří jakousi obdobu břišní stěny na krku. mm. suprahyoidei: m. digastricus, m. stylohyoideus, m. mylohyoideus, mm. infrahyoidei: m. sternohyoideus, m. thyrohyoideus, m. omohyoideus, m. sternothyroideus. Povrchová vrstva m. platysma. B. Skupina zadních šíjových svalů Hluboká vrstva obsahuje několik složitých systémů krátkých svalů, které spojují sousední segmenty, je v nich silně zastoupena vazivová složka, proto termín dynamická ligamenta : mm. interspinales, mm. intertransversarii, mm. transversospinales, mm. multifidi. Střední vrstva tvoří ji skupiny delších svalů, které vzájemně propojují hlavu s krčními až hrudními obratli, krční obratle mezi sebou, krční obratle s hrudními obratli a se žeberními úhly, krční obratle s lopatkou. 22

23 m. semispinalis cervicis, m. splenius capitis et cervicis, m. longissimus capitis et cervicis, m. iliocostalis cervicis, m. levator scapulae. Povrchová vrstva m. sternocleidomastoideus (SCM), m. trapezius. C. Skupina postranních šíjových svalů Skupina paravertebrálně uložených svalů spojující krční páteř se dvěma horními žebry na hrudníku. m. scalenus anterior, medius et posterior (Véle, 1997) FUNKČNÍ ANATOMIE Funkční anatomie je anatomie funkce, která se zabývá strukturálními předpoklady pro fungování systému a popisuje činnost jednotlivých svalů a kloubů nebo jejich skupin (Dobeš, 1997). Základním funkčním prvkem axiálního systému je pohybový segment. Z anatomického hlediska se skládá ze sousedících polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové destičky, fixačního vaziva a ze svalů. Z funkčního hlediska má pohybový segment páteře tři základní komponenty: nosnou, hydrodynamickou a kinetickou. Nosnými a zároveň pasivně fixačními komponentami jsou obratle a meziobratlové vazy. Hydrodynamickou reprezentují meziobratlové destičky a cévní systém páteře. Kinetickou a aktivně fixační komponentou segmentu jsou klouby páteře a svaly. Základním, převážně funkčním, prvkem axiálního systému je tedy pohybový segment. Skupiny segmentů tvoří vyšší funkční jednotky páteřní sektory. Ty nejsou sice tak přesně ohraničené jako anatomické úseky páteře (překrývají se), ale lépe vystihují pohybové možnosti axiálního systému. Anatomické členění páteře se tedy nekryje s funkčním pojetím sektorů, a navíc existence těchto sektorů páteře má i značný klinický význam. Narušené funkční 23

24 vztahy jednotlivých skupin segmentů se totiž promítají do symptomatologie poruch, které v těchto oblastech vznikají ( Funkce páteře: 1. Ochrana nervových struktur. 2. Podpůrná funkce. 3. Pohybová osa těla. 4. Účast na udržení rovnováhy. Pohyblivost páteře v presakrální části je dána součty pohybů mezi jednotlivými obratli. Pohyby mezi jednotlivými obratli jsou usměrňovány meziobratlovými klouby a jsou umožněny stlačením jednotlivých meziobratlových disků. Rozsah hybnosti je tedy dán: 1. Relativní výškou meziobratlových plotének a obratlových těl. 2. Tvarem a sklonem obratlových trnů. 3. Tvarem kloubních ploch. Podle Guttmana: Páteř musí být tak pohyblivá, jak je možno, a tak pevná, jak je nutno! FUNKČNÍ ANATOMIE KRČNÍ PÁTEŘE Z funkčního hlediska dělíme krční páteř na následující 2 sektory. A. Horní krční sektor: okciput atlas axis (C 3 ) Zahrnuje v sobě oblast lebeční báze se všemi spoji lebky a horní krční partie osového skeletu, čelistní klouby a celou mechaniku žvýkání, ze kterých vyplývá i kraniocervikální symptomatologie eventuálních poruch v sektoru. Z hlediska funkční anatomie je horní krční páteř s kraniocervikálním spojením dominantním a řídícím článkem celého axiálního systému těla. Z horního krčního sektoru jsou všechny zbývající části axiálního systému řízeny a aktivovány. 24

25 Podle dnešních znalostí probíhá aktivace axiálního systému asi takto: sledovaný objekt je fixován zrakem a pokud se pohybuje, je nejdříve sledován pohybem očí a následně i pohybem hlavy. Pohyb hlavy startuje především pohyb v atlantookcipitálním kloubu a postupně i pohyb v intervertebrálních kloubech. Celý mechanismus lze popsat příměrem, že: oči táhnou hlavu, hlava horní krční oddíl a celý axiální systém včetně flekčních pohybů pánve (změny těžiště) a aktivace svalových skupin dolních končetin, zahrnujících i změny tvaru nožní klenby ( Horní krční sektor má nepřímý vztah k některým strukturám centrálního nervového systému zasahujícím do řízení motorických funkcí. Především k tzv. vestibulárním jádrům prodloužené míchy a k mozečku. Tento vztah je zčásti zprostředkován i cévním zásobením útvarů v zadní lebeční jámě. Arteria vertebralis, která prochází otvory v příčných výběžcích krčních obratlů, je vlastně anatomickou součástí atlantookcipitálního spojení a je velmi citlivá na postavení všech komponent horního krčního sektoru. Autonomní sympatické nervové pleteně ve stěně tepny jsou ohybem cévy drážděny a horní krční sektor tak svou pohyblivostí ovlivňuje prokrvení útvarů zadní lebeční jámy. Pohyby v oblasti: Atlantookcipitální kloub: Axiální rotace hlavy proti C páteři v rovině horizontální, která je vždy sdružena s pohyby atlasu vůči axis v celkovém rozsahu kolem 25. Flexeextense (kyv hlavy vpřed-vzad) v rovině sagitální v rozsahu 15. Při flexi hlavy (kyv vpřed) se okcipitální kondyly posouvají nazad, os occipitale se vzdaluje od zadního oblouku atlasu a vzniká tak extense v kloubu atlas-axis (C 1 -C 2 ). Lateroflexe (kyv hlavy do strany) v rovině frontální jedná se o pohyb hlavně mezi 25

26 axis a C 3. Dle Lewita a Jirouta je lateroflexe realisována rotací C 1 proti C 2. Celkový rozsah pohybu je asi 8. Kloub atlas-axis (C 1 -C 2 ): Axiální rotace v rovině horizontální v rozsahu dle Lewita. Představuje hlavní složku při rotaci hlavy vůči C páteři. Flexe-extense v rozsahu 15. Lateroflexe je v tomto úseku páteře nepatrná. Horní sektor C páteře je velice významný úsek z hlediska posturální funkce. Dochází-li k inkongruenci senzorické aference z oblasti hlavy (optická, akustická, vestibulární) s proprioceptivní aferencí z oblasti horní C páteře (z kloubních pouzder a krátkých šíjových svalů), vzniká posturální labilita, která se projevuje pocitem posturální nejistoty v prostoru až závratí (Dobeš, 1997). B. Dolní krční sektor: C 3 -C 4 -C 7 -(Th 1 -Th 4 ) Tento úsek má bezprostřední vztah k funkci a inervaci ramenních pletenců a horních končetin (plexus brachialis), dýchacích svalů (mezižeberní svaly, bránice), k cévnímu zásobení míchy a prostřednictvím míšních nervů i k autonomní inervaci řady orgánů. Je spojovacím článkem mezi horním krčním sektorem a Th páteří. Locus minoris resistentiae sektoru je lokalita C 3 a C 5 /C 6, tedy přechodové segmenty různě pohyblivých oddílů axiálního systému. Cervikotorakální přechod (C 6 -C 7 -Th) je mechanicky nejnáročnějším místem, potíže zde vznikající jsou označovány jako cervikobrachiální syndrom. Horní hrudní sektor se může účastnit symptomatologie tzv. thoracic outlet syndrom, tj. syndromu horní hrudní apertury (skalenový syndrom). I když jsou určité rozdíly mezi čistým skalenovým syndromem a syndromem horní hrudní apertury. Lze obecně konstatovat, že jde v podstatě o cirkulační omezení v oblasti větví podklíčkové tepny a inervační poruchy v komplexu autonomních nervových vláken pažní pleteně. Z pohledu axiálního skeletu jde o situaci často vyvolanou chorobnými změnami nebo traumatizací C5-C7, příliš dlouhými příčnými výběžky krčních obratlů, resp. přestavbou vaziva v této lokalitě. Do oblasti 26

27 horního hrudního sektoru se mohou promítat i poruchy některých hrudních a břišních orgánů: srdce, plic, žaludku, žlučníku a jater. Pohyby v oblasti: Rotace v záklonu. Flexe-extense ve společném rozsahu kolem 100. Lateroflexe v rozsahu 45 s omezením kostních struktur (Dobeš, 1997; mech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/axsystem_funkcni_sektory.- php) KLINICKÉ OBRAZY KLINICKÉ OBRAZY PRIMÁRNÍCH VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ OBECNĚ VERTEBROGENNÍ SEGMENTOVÝ SYNDROM Projevuje se mimo bolesti v příslušném segmentu často poruchami funkce páteře buď přímo v postiženém segmentu (blokáda, vzácněji hypermobilita) nebo navíc rozsáhlejšími reversibilními změnami postavení páteře (skoliosa, prohloubená nebo oploštělá lordóza či kyfóza). Bolestivá iritace měkkých tkání v důsledku poruchy funkce vede ke vzniku reflexních změn na okolních pojivových tkáních. Jsou přítomny spasmy paravertebrálního svalstva, v zádovém svalstvu je možno palpovat malé bolestivé uzlíky myogelózy. Palpačně je bolestivá celá řada bodů (tzv. bolestivé nebo spoušťové body), zejména úpony šlach a ligament na kostěnných strukturách páteře, ale i pánve, žeber, okolních kloubů. Kůže a podkoží v paravertebrální oblasti je jakoby edematózní, přecitlivělá, jde ji hůře nařasit tzv. hyperalgetická kožní zóna (HAZ). Poruchy funkce i reflexní změny v jednom úseku se často pojí se změnami i v dalších, často vzdálených úsecích páteře. Dochází k jejich řetězení. 27

28 PSEUDORADIKULÁRNÍ SYNDROM Bolest vyzařuje z páteře do kořenových zón. Nesleduje je však přesně, přesahuje do sousedních nebo vytváří jiné tvary. Je neurčitá, difúzní, s nepříjemným emočním doprovodem. Nejčastější příčinou je postižení meziobratlových kloubů ( facetový syndrom ). Nejsou při ní přítomny jasné objektivní známky kořenové léze (parézy, svalové atrofie, výpadky čití, poruchy reflexů). Objevují se vegetativní trofické poruchy v segmentu, funkční poruchy a další reflexní změny (funkční blokády, HAZ, svalové spasmy, bolestivé body). Vyskytují se převážně v krčním úseku RADIKULÁRNÍ SYNDROM Bolest vyzařuje do zóny odpovídající postiženému míšnímu kořeni. Příčinou vzniku bývá obvykle výhřez meziobratlové ploténky (diskopatie), ale i každá strukturální změna v příslušné oblasti (výrůstky, tumory, krvácení, metastázy apod.). Jsou přítomny objektivní známky kořenové léze. Klinický obraz: senzitivní příznaky v příslušném dermatomu, motorické příznaky charakteru chabé obrny v příslušném myotomu, v případě radikulopatie vertebrogenního původu lokální bolest v oblasti páteře či okolních struktur (ramene, lopatky) spojená s poruchou funkce páteře. U většiny nemocných dominují senzitivní příznaky. Typická je bolest radikulárního charakteru, která je ostrá, intenzivní, spontánní s různou intenzitou od mírné až k velmi intenzivní a je provokována manévry. Manévry způsobují natažení, kompresi či iritaci míšního kořene uvnitř intervertebrálního foramina či mimo něj. Příkladem je Valsalvův manévr při kašli, kýchnutí, tlaku na stolici nebo pohyb páteře. Od kořenové bolesti nutno odlišit tupou lokální bolest 28

29 v rámci segmentového syndromu a difúzní bolest v horní končetině bez jasné dermatomální distribuce (tzv. pseudoradikulární syndrom). Kořenovou iritaci může imitovat i tzv. přenesená bolest ( referred pain ), která vzniká drážděním páteři vzdálených struktur (útrobních orgánů zejména nitrohrudních). Je přenesená nikoli do kůže nad těmito orgány, nýbrž do kožní oblasti, která je zásobena ze stejného míšního segmentu jako drážděné struktury (tyto oblasti jsou také označovány jako Headovy zóny, např. bolest iradiující do dermatomu C 8 při ischémii myokardu) (Kolektiv, 1999). Radikulární bolest se však často kombinuje s lokální i s přenesenou bolestí. Méně často se může kořenová komprese manifestovat parestéziemi. Motorické a reflexní změny jsou méně časté a jsou obvykle přítomné u chronické radikulopatie. Jde o hypo- až areflexii příslušných šlachově-okosticových reflexů a chabé obrny s hypotrofií, hypotonií, případně fascikulacemi postihujícími svaly příslušného myotomu. Vzhledem k multisegmentálnímu zásobení většiny kosterních svalů nedochází ani při těžké, případně kompletní lézi jednoho kořene k úplné plegii některého svalu. Obdobně při lézi senzitivního kořene nedochází vzhledem k překrývání dermatomů k úplné anestézii. K ozřejmění radikulárního původu bolesti používáme následující klinické testy k provokaci či zmírnění kořenové bolesti (jsou pozitivní zejména u komprese kořenů vertebrogenního původu). U krčních radikulopatií: test cervikální komprese: tlak na hlavu v axiální rovině vyprovokuje bolest v krční oblasti či kořenovou bolest, Spurlingův test: tlak na hlavu v axiální rovině spojená s extensí a rotací hlavy na stranu bolesti vede k provokaci nebo zesílení bolesti, test cervikální distrakce: tah za bradu a okcipitální oblast v axiální ose přináší úlevu, test pasivní abdukce v rameni vede k úlevě bolesti u 2/3 nemocných, nemocní často spontánně zaujímají tuto úlevovou polohu. 29

30 KLINICKÉ OBRAZY V OBLASTI KRČNÍ PÁTEŘE Převážná většina klinických syndromů v této oblasti vyplývá z poruchy funkce nebo ze strukturálních degenerativních změn v meziobratlových a unkovertebrálních kloubech. Méně často se vyskytují kořenové komprese či útlak míchy (cervikální myelopatie) z výhřezu meziobratlové ploténky KRČNÍ SEGMENTOVÝ SYNDROM A. AKUTNÍ (ÚSTŘEL, TORTICOLLIS) Subjektivní příznaky: Vzniká náhle sekundově nebo v průběhu hodin či dní. Akutní ústřel bývá provokován prochlazením, předchozím postižením páteře, mimořádnou zátěží, jako např. nošením břemen, dlouhou prací s nuceným držením hlavy v jedné poloze či prudkým nekontrolovatelným pohybem hlavou. Často také vzniká ráno po probuzení, kdy předpokládáme dosažení nějaké krajní polohy v hluboké svalové relaxaci během spánku. Obvykle odezní v průběhu několika dní nebo dvou týdnů. Klinický obraz: Pozorujeme strnulé držení hlavy a krku, hlava bývá ukloněna a rotována. Je omezena hlavně její rotace (častěji doprava) a inklinace (častěji doleva), ale i předklon a záklon. Nejčastější příčinou bývá blokáda C 2/3, mnohem vzácněji C 1/2 nebo C 3/4. Zpravidla bývá postižen ještě další pohybový segment, nejčastěji C 5/6, někdy také okciput/atlas a CTh přechod. I tyto segmenty musí být léčeny, diagnostikujeme je však nejlépe až po odstranění blokády C 2/3, protože akutní bolest nám zpočátku znemožňuje přesnou diagnózu. Nejtypičtější bolestivý bod bývá na laterální hraně trnového výběžku C 2 na straně konvexity, další bolestivý bod může být mediálně od horního okraje lopatky 30

31 nedaleko úponu středního m. trapezius bývá příznakem možné komplikace CB nebo kořenovým syndromem. Při poruše segmentu C 2/3 bývá nejčastěji TrP v m. SCM (převážně vpravo), také v m. levator scapulae i v horní a dokonce střední části m. trapezius. Bolest může vyzařovat jak k hlavě, tak do oblasti ramenního kloubu (častěji vpravo). Terapie: Prvním krokem bývá trakce krční páteře vleže nebo vsedě, která zpravidla přináší rychlou úlevu a často způsobí i uvolnění segmentu C 2/3. Potom se zaměříme na další zablokovaný segment a provedeme mobilizaci. Svalové spasmy v m. SCM, m. trapezius (horní a střední část) a m.levator scapulae ošetříme pomocí PIR (Kolektiv, 1999; Vokurka, 2000; Lewit, 2003). Diagnostickým i terapeutickým problémem bývá segmentový krční syndrom a CC sy vzniklý po traumatu hlavy či krční páteře. Může jít o kontuzi páteře vyžadující pouze fixační límec na 1-4 týdny, často však drobné trauma pouze manifestuje dosud latentní subklinické poruchy funkce krční páteře. Poranění typu whiplash = akcelerační nebo decelerační trauma (vyjadřující vratný pohyb vlnícího se biče, hyperextense krku), kdy primární trauma postihuje hlavu, vzniká obvykle při automobilových nehodách. Je poškozen svalově-vazivový aparát krční páteře, kdy v prvním relativně málo bolestivém stadiu bývá hypermobilita nutno včas imobilizovat nebo alespoň dát měkký podpůrný límec a chránit proti otřesům (Kolektivm 1999; Lewit, 2003). Subjektivní příznaky: bolest hlavy, závratě, tinitus, mravenčení HKK, parestezie. Objektivní příznaky: nemusí být žádné (ani subjektivní), myoskeletální patologie (blokády, TrP, spasmy, omezení hybnosti), neurologické (změny reflexů, citlivosti, atrofie, pozitivní Hautantova zkouška, nystagmus, hypermetrie HK), na CT nebo RTG poškozené struktury, zlomeniny obratlů. 31

32 Terapie whiplash injury: 1. Pasivní terapie: na 6 týdnů měkký límec, potom rehabilitace, fyzikální terapie, manuální terapie, u neurologických příznaků medikamenty. 2. Aktivní terapie: na 7 dní měkký límec v poloze 30 anteflexe, několikrát denně se snímá na pár minut a provádí se šetrné pohyby, izometrie svalů krku, trakce krční páteře, už po 1 týdnu posazování pacienta na míč (i s límcem), po 3 týdnech se límec odkládá častěji a na delší dobu, mobilizace a fyzikální terapie, do 6 týdnů musí být límec odložen úplně. B. SUBAKUTNÍ A CHRONICKÝ Subjektivní příznaky: Do této skupiny patří nemocní, u nichž se bolesti v krční páteři rozvinuly plíživě a velmi zvolna odcházejí nebo vznikly náhle, ale jejich odeznívání trvá týdny a měsíce. Typický je výskyt ve starším středním věku. Klinický nález: Funkční poruchy na krční páteři jsou méně výrazné než u skupiny předchozí. Častá je přítomnost strukturálních změn na páteři. Hybnost bývá omezena jen částečně, paravertebrální spasmy jsou méně zřetelné, palpační bolestivost méně intenzivní. Terapie: U funkčních poruch využití měkkých a mobilizačních technik, autoterapie, LTV, fyzikální terapie, back school, režimová opatření event. ergonomie práce. 32

33 C. PSEUDORADIKULÁRNÍ CERVIKÁLNÍ SYNDROMY Jsou v oblasti krční páteře velmi časté. Označují se jako difúzní cervikobrachiální syndrom (CB sy) a cervikokraniální syndrom (CC sy) a skalenový sy. 1. CERVIKOKRANIÁLNÍ SYNDROM Etiologie: a) patologie strukturální 10 % změny kongenitální: poruchy segmentace, basilární imprese, Sprengelova deformita apod. změny získané: poúrazové, tumorózní primární i metastatické, spondylitidy, degenerativní změny, autoagresivní choroby Forestirova choroba, descendentní Morbus Bechtěrev, osteoporóza (patologická fraktura). b) patologie funkční 90 % patologie povrchních tkání, myofasciální bolestivý sy TrP latentní, patentní, aktivní periostové body, myogelózy, svalové spasmy, entezopatie, zejména krátké erectory, 33

34 funkční kloubní blokády zejména AO, AA (měkké techniky + trakce vždy bez rizika). c) kombinované stavy. Projevy CC sy: bolest hlavy, centrální vestibulární sy, vegetativní poruchy, poruchy hybnosti C páteře, segmentové změny měkkých tkání, psychogenní symptomatologie, insomnie (nespavost). Průběh: zpočátku chronicko-intermitentní, později potíže trvalé. Závislost projevů CC sy na: poloze hlavy, pohybech C páteře, poloze HKK (zhoršení při elevaci), spánek v pronaci (vleže na břiše s hlavou v retroflexi a rotaci). Komplexní terapie CC sy: etiologická symptomatická: bolesti léky, fyzikální terapie, psychovegetativního sy medikace, centrálně vestibulárního sy antivertiginoza, poruch cirkulace vazodilatancia. u funkčních poruch využití měkkých a mobilizačních technik, doplnění o: auto-terapeutické vstupy, LTV, back school, ortézu, psychoterapii, fyzikální terapii. 34

35 2. CERVIKOBRACHIÁLNÍ SYNDROM = vyzařování bolesti do oblasti HKK pseudoradikulárního typu. Etiologie: strukturální důvody 10 % (degenerativní, poúrazové stavy), funkční příčiny 90 %, kombinované stavy. Projevy: segmentové vyzařování bolesti, subjektivní a objektivní poruchy hybnosti C páteře a CTh přechodu, poruchy hybnosti SC a AC kloubu, žeber, ramen. kloubu, vegetativní příznaky: chlad, cyanóza, otoky, potivost, entezopatie v oblasti ramenního kloubu je predispozicí k sy karpálního tunelu, skalenový sy. Příčiny vyzařující bolesti: kterýkoliv segment C páteře (hlavně střední a distální), CTh přechodu, i horní Th páteře (po Th 3 ), ligamentózní aparát, manžeta rotátorů inervace z C páteře, svaly: myogelózy, TrP a reffered pain, sternoklavikulární + akromioklavikulární kloub, horní žebra, vlastní ramenní kloub, burzy v oblasti ramenního kloubu (hlavně subakromiální). Komplexní terapie CB sy: etiologická symptomatická: bolesti léky, fyzikální terapie, psychovegetativního sy medikace, poruch cirkulace vazodilatancia. 35

36 u funkčních poruch využití měkkých a mobilizačních technik, doplnění o: auto-terapeutické vstupy, LTV, back school, ortézu, psychoterapii, fyzikální terapii. 3. SKALENOVÝ SYNDROM mm. scaleni mají vlákna s fázickou i posturální funkcí, mediokraniální průběh v oblasti kloubu je velmi namáhán, sy způsobuje mrtvění a brnění (dysestézie) v HK + bolesti, nejintenzivnější v rukou a prstech (zhoršení po nošení břemen), sy je výsledkem převážně funkční poruchy početných struktur tvořící tento otvor (skalenů, m. pectoralis minor, horních fixátorů ramenního pletence, TrP v bránici), zahrnuje několik podobných obrazů, vyplývajících z postižení nervověcévního svazku HK plexus brachialis, arteria et vena brachialis. A. Syndrom mm. scaleni anteriores et medii: spasmus (zkrácení) skalenových svalů většinou sekundárně při poruše krční páteře, CTh přechodu a prvních žeber (iritují jejich zkrácení), terapie: dříve skalenotomie (překonané), nyní úpravy vertebrogenní a svalové nácvik správného dýchání (ne horní hrudní), dbát na správné držení hlavy, nácvik denních činností a svalové hygieny. B. Syndrom krčního žebra: komprese svazku zapříčiněna abnormálně utvářeným krčním žebrem, projevy ve starším věku s poklesem svalového tonu, terapie: před operačním řešením vždy pokus o funkční kompenzaci včetně skalenových svalů (vyvážená svalová funkce, intermitentní dynamický svalový límec, péče o skaleny). 36

37 C. Kostoklavikulární syndrom: bolest vyzařuje z oblasti šíje do HK, komprese vena subclavia s dominujícími dysesteziemi, zejm. při pohybu pletence ramenního dorsokaudálně (pohyb ramene do extense a tah na HK utěsnění veny subclavie), terapie: úprava funkce C páteře, CTh přechodu a kostovertebrálního spojení 1. žebra. Ergonomie pohybu, zvedání a nošení břemen. pacient s dobrým svalovým korzetem problém kompenzuje, při předsunutém držení hlavy zhoršení. D. Subkorakoideo-pectoralis minor syndrom: bolesti a dysestezie v HKK, zejména v ramenech a prstech, Raynaudův sy (vazoneuróza) se zhoršením při elevaci HKK, terapie: úprava funkce C páteře, CTh přechodu a horních žeber, zlepšení svalové funkce a pohyb stereotypů v oblasti šíje a HKK. Diferenciální diagnostika: primární či metastatické nádory, spondylitidy, revmatoidní artritida, morbus Bechtěrev, meningeální krvácení, trauma, afekce ramenního kloubu. Pro bolest jiného původu než z funkční poruchy či degenerativních změn svědčí klidové, převážně noční bolesti. Pomocné vyšetřovací metody: RTG vyšetření, CT, MR, MG. 37

38 KRČNÍ KOŘENOVÉ SYNDROMY etiologie: ne vždy způsoben diskopatií, ale každou strukturální změnou v této oblasti (tumory, krvácení, metastázy, výrůstky). Nejčastěji postižené jsou kořeny C 6 a C 7, tvoří asi 75 % všech radikulárních krčních syndromů. Míšní kořen může být deformován unilaterálně nebo bilaterálně s různým stupněm symetrie. radikulární sy = bolest vyzařující v segmentu + poruchy reflexů + čití + hybnosti vše ostatní je pseudoradikulární sy. objektivní nález: segmentové vyzařování bolesti, poruchy svalového tonu, poruchy reflexů šlachově-okosticových, segmentální porucha čití, snížení síly svalu, přítomnost funkčních změn primárních, sekundárních, provokační manévry. terapie: manuální ošetření funkčních změn (trakce vsedě, vleže jen je-li negativní trakční test, kůže, podkoží, fascie, svaly PIR), medikace bolest, myorelaxancia, vazodilatancia, kortikoidy, polohování odlehčení v segmentu (flekční na boku), invazivní vstup při neurologické progresi, ostatní (placebo, motivace). Nezaměnit s cervikální myelopatií nebo s parézou n. ulnaris! 38

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Osový skelet, spojení na páteři

Osový skelet, spojení na páteři Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Osový skelet, spojení na páteři Anatomický ústav Autor: Ondřej Naňka Obor: bakalářské obory společný kmen Kostru trupu představuje osový skelet, ke kterému

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Kraniocervikální přechod

Kraniocervikální přechod Kraniocervikální přechod anatomie zobrazení Bušková J., Šprláková-Puková A., Keřkovský M. Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně Přednosta: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA obsah anatomie kraniocervikálního

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

(columna vertebralis)

(columna vertebralis) PÁTEŘ Páteř (columna vertebralis) Páteř je tvořena z obratlů a je charakteristická pro celý nejvyšší kmen živočichů pro obratlovce Páteř (columna vertebralis) je pohyblivou oporou pro ostatní měkčí tkáně

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Epidemiologie bolestí páteře

Epidemiologie bolestí páteře Epidemiologie bolestí páteře Roční prevalence 15-45% Celoživotní prevalence 60-90% 2. nejčastější důvod návštěvy lékaře 5. nejčastější důvod hospitalizace 1/3 všech pracovních neschopností Chronické bolesti

Více

Ján Kočiš, Peter Wendsche et al. Poranění páteře

Ján Kočiš, Peter Wendsche et al. Poranění páteře Ján Kočiš, Peter Wendsche et al. Poranění páteře Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě

Více

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Mrůzek M.,Krejčí O. Neurochirurgická klinika LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava poranění horní krční páteře v dětském věku je vzácné cca 1% ze všech úrazů

Více

Příloha č. 1. Informovaný souhlas pacienta

Příloha č. 1. Informovaný souhlas pacienta 6. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informovaný souhlas pacienta V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu ( 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas

Více

6 PŘÍLOHY. Seznam příloh

6 PŘÍLOHY. Seznam příloh 6 PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha I. Příloha II. Příloha III. Příloha IV. Příloha V. Příloha VI. Informovaný souhlas Vyjádření etické komise Seznam použitých zkratek Seznam ilustrací Seznam tabulek Ilustrace

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu . CERVIKOKRANIÁLNÍ PŘECHOD POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu POHYB: bradu tlačí ke krku, tím provádí vyrovnání extenčního postavení CC přechodu a flekčního

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

6 PŘÍLOHY. Seznam příloh: Příloha č.1 vyjádření etické komise FTVS UK. Příloha č.2 - vzor informovaného souhlasu pacienta. Příloha č.

6 PŘÍLOHY. Seznam příloh: Příloha č.1 vyjádření etické komise FTVS UK. Příloha č.2 - vzor informovaného souhlasu pacienta. Příloha č. 6 PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č.1 vyjádření etické komise FTVS UK Příloha č.2 - vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č.3 seznam zkratek Příloha č.4 seznam tabulek Příloha č.5 seznam obrázků

Více

pod lo pat ko vý pod hře be no vý ne hře be no vý ma lý oblý sval trapézový sval zdvihač lopatky rombické svaly přední pilovitý malý prsní sval

pod lo pat ko vý pod hře be no vý ne hře be no vý ma lý oblý sval trapézový sval zdvihač lopatky rombické svaly přední pilovitý malý prsní sval 6 Svalstvo ramene a paže Horní končetina nám slouží k manipulaci a obratnosti, zatímco dolní končetina umožňuje pohyb. Funkce horní končetiny obětovala stabilitu za cenu pohyblivosti. Pohyblivost horní

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

PNP bez paréz s EMG nálezem těžkého stupně a nutností užívání antiepileptik či opiátů

PNP bez paréz s EMG nálezem těžkého stupně a nutností užívání antiepileptik či opiátů Bonusový indikační seznam - SENIOŘI nad 60 let - 2019 - léčebné čtrnáctidenní lázeňské pobyty Číslo indikace Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt Zvláštní podmínky Vyžadovaná vyšetření/ doklady VI VI/1 - Chabé

Více

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie. Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Cervikální myelopatie, dg. a dif. dg., terapie Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ

TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ BIOMECHANIKA KLOUBY TYPY KLOUBNÍCH SPOJENÍ SYNARTRÓZA VAZIVO (syndesmóza) sutury ligamenta KOST (synostóza) křížové obratle CHRUPAVKA (synchondróza) symfýza SYNOVIÁLNÍ (diartróza) 1-5 mm hyalinní chrupavka

Více

Lumbální stenóza. MUDr. Bořek Tuček MUDr. Hynek Lachmann

Lumbální stenóza. MUDr. Bořek Tuček MUDr. Hynek Lachmann Lumbální stenóza MUDr. Bořek Tuček MUDr. Hynek Lachmann Lumbální stenóza Anatomický pojem Různé klinické projevy Minimální rozměry p.k. Sagitální průměr 11 mm Šířka laterálního recesu 3 mm Plocha durálního

Více

Základy funkční anatomie bederní páteře. Fotodokumentace terapeutických McKenzie procedur. Vyplněné vstupní McKenzie spisy pacientů

Základy funkční anatomie bederní páteře. Fotodokumentace terapeutických McKenzie procedur. Vyplněné vstupní McKenzie spisy pacientů 8. Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Základy funkční anatomie bederní páteře Fotodokumentace terapeutických McKenzie procedur Fotodokumentace pacientů Vyplněné vstupní

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Příloha č. 1 - Žádost o vyjádření etické komise FTVS UK

Příloha č. 1 - Žádost o vyjádření etické komise FTVS UK 6 PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Žádost o vyjádření etické komise FTVS UK Příloha č. 2 - Návrh informovaného souhlasu Příloha č. 3 - Seznam použitých zkratek Příloha č. 4 - Seznam tabulek Příloha č. 5 - Seznam

Více

Oslabení pohybové soustavy 1 / 6

Oslabení pohybové soustavy 1 / 6 Oslabení pohybové soustavy 1 / 6 Obsah OSLABENÍ POHYBOVÉ SOUSTAVY... 2 SVALOVÉ DYSBALANCE... 2 Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu... 3 Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

LÉČEBNÁ REHABILITACE U DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V POOPERAČNÍM OBDOBÍ

LÉČEBNÁ REHABILITACE U DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V POOPERAČNÍM OBDOBÍ LÉČEBNÁ REHABILITACE U DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V POOPERAČNÍM OBDOBÍ Klára Svobodová, Dis. PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. Předmět: Fyzioterapie v klinických oborech, ZS, 2NMgr Téma: metodické postupy

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Jiří Brynda FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jiří Brynda Studijní

Více

6 Přílohy Seznam příloh

6 Přílohy Seznam příloh 6 Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS Příloha č. 2 Návrh informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3 Seznam použitých zkratek Příloha č. 4 Seznam vložených obrázků

Více

Sosna Jde o širokou škálu funkčních poruch páteře a svalstva bez strukturální odezvy na skeletu.

Sosna Jde o širokou škálu funkčních poruch páteře a svalstva bez strukturální odezvy na skeletu. Jde o širokou škálu funkčních poruch páteře a svalstva bez strukturální odezvy na skeletu. Sosna 1990 Syndom familiární kloubní hyperlaicity - hypermobilita kůže - hypermobilita kloubů - svalová hypotonie!

Více

Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie)

Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie) Útlak krční míchy (spondylogenní cervikální myelopatie) Autor: Lukáš Krška, Školitel: doc. MUDr. Lumír Hrabálek Spondylogenní cervikální myelopatii bychom mohli volně přeložit, jako útlak krční míchy páteřními

Více

Fossa cranii anterior media posterior

Fossa cranii anterior media posterior LEBKA JAKO CELEK Fossa cranii anterior media posterior Cavum oris Orbita: forma pyramidy Vchod-base: aditus orbitae Vrchol: canalis opticus Orbita Medialni stena: processus frontalis maxillae os lacrimale,

Více

Vertebrogenní poruchy. Páteř. Páteř. Meziobratlová ploténka. Meziobratlová ploténka 3/29/2013

Vertebrogenní poruchy. Páteř. Páteř. Meziobratlová ploténka. Meziobratlová ploténka 3/29/2013 Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV - vedoucí příčinou omezení aktivity lidí do 45 let - 5. nejčastější příčina hospitalizace u nás - téměř každý se setká s atakou bolestí

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Obsah přednášky: svaly zádové svaly hrudníku svaly břicha svaly krku svaly horní končetiny svaly dolní končetiny Musculidorsi svaly zádové Zádovésvaly jsou rozprostřeny

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Syndrom horní hrudní apertury (TOS) z pohledu instrumentářky. Eva Juřenová, Uršula Cimalová

Syndrom horní hrudní apertury (TOS) z pohledu instrumentářky. Eva Juřenová, Uršula Cimalová Syndrom horní hrudní apertury (TOS) z pohledu instrumentářky Eva Juřenová, Uršula Cimalová Anatomie horní hrudní apertury - Pro uvedení do problematiky TOS je nutno anatomicky vymezit tento prostor. -Anatomicky

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

6 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH

6 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 6 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 - vyjádření etické komise UK FTVS Příloha č. 2 - vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3 - seznam obrázků Příloha č. 4 - seznam tabulek Příloha č. 5 - seznam

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

6. PŘÍLOHY 6.1 Seznam příloh

6. PŘÍLOHY 6.1 Seznam příloh 6. PŘÍLOHY 6.1 Seznam příloh Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Příloha č.5 Příloha č.6 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS Informovaného souhlasu pacienta, vzor Seznam použitých zkratek

Více

Deformity páteře. J. Martinková, Rozkydal Z.

Deformity páteře. J. Martinková, Rozkydal Z. Deformity páteře J. Martinková, Rozkydal Z. Skolióza je deformita páteře v rovině frontální Obr. 3 Obr. 4 Skolióza je deformita páteře v rovině frontální konkávní konvexní Rotace a torze obratlových těl

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 1. Fraktury v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru - anatomie v oblasti pletence

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U VERTEBROGENNÍCH PORUCH Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Autor: Mgr. Simona Šrubařová, Ph.D. Martina

Více

Příloha č. 1: Potvrzený formulář Etickou komisí UK FTVS

Příloha č. 1: Potvrzený formulář Etickou komisí UK FTVS Příloha č. 1: Potvrzený formulář Etickou komisí UK FTVS Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu ( 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost KOSTRA A KOSTI Pohybový systém 1. Kosti 2. Klouby 3. Svaly 4. Vazy Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. 1. Kosti fce. - pevnost a pružnost - chrání orgány - umožňuje pohyb (úpony svalů) 2. Klouby - část organická

Více

6 Přílohy. 6.1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS

6 Přílohy. 6.1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 6 Přílohy 6.1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 6.2 Návrh informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu ( 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou o lidských

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková KOSTRA HLAVY Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Lebka - CRANIUM Obličejová část SPLANCHNOCRANIUM -u člověka je poměrně malá - spojení kostí mají přibližně klínový tvar - horní oddíl pevně spojené kosti

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Obsah. Předm luva Ú v o d... 13

Obsah. Předm luva Ú v o d... 13 Obsah Předm luva... 11 Ú v o d... 13 Základní anatomie a fyziologie páteře... 14 Základní tvar obratlů... 15 Spojení obratlů... 16 Pohybový segment... 18 Páteř jako c e le k... 20 Pohyblivost páteře jako

Více

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 6. Přílohy Příloha č. 1: Vyjádření etické komise Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3: Fotodokumentace terapie cvičení na Redcordu cvik č. 1 Příloha č. 4: Fotodokumentace terapie

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna

- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna Otázka: Svalová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Brabencová Svalová soustava - svaly hladké - příčně pruhované - srdeční - do svalové soustavy řadíme jen svaly příčně pruhované - orgány jsou svaly

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ NEMOC Z POVOLÁNÍ - POJEM A DEFINICE -z pohledu pacienta -z pohledu lékaře -z hlediska legislativy: diagnóza, závažnost, pracovní anamnéza, příčinná souvislost

Více

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase Variace 1 Kostra 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končetin Kostra SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Kostra lidského těla 2 Kostra osová

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře

Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře Míšní komprese u nádorů a úrazů páteře Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení páteře Bolest u

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U VERTEBROGENNÍCH PORUCH. Bakalářská práce. v oboru fyzioterapie

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U VERTEBROGENNÍCH PORUCH. Bakalářská práce. v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U VERTEBROGENNÍCH PORUCH Bakalářská práce v oboru fyzioterapie VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. Leona Placarová AUTOR PRÁCE Veronika Tereza

Více

Boskovické medicínské dny Zdeněk Kadaňka

Boskovické medicínské dny Zdeněk Kadaňka Boskovické medicínské dny 2018 Zdeněk Kadaňka Epidemiologie bolestí páteře Roční prevalence v populaci 15-45% Celoživotní prevalence 60-90% 2. nejčastější důvod návštěvy lékaře 5. nejčastější důvod hospitalizace

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Přednostka Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Přednostka Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Přednostka Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Krční páteř struktura obratle Cévní zásobení míchy Meziobratlové ploténky Cp začínají mezi C2-3 mezi okciputem a C1-2 ploténka

Více

Obratel vertebra je kostěný článek páteře. Základem obratle je tělo. Dorsálně nad tělem se klene obratlový oblouk, z něhož vystupují výběžky.

Obratel vertebra je kostěný článek páteře. Základem obratle je tělo. Dorsálně nad tělem se klene obratlový oblouk, z něhož vystupují výběžky. Páteř Páteř columna vertebralis tvoří pevnou oporu trupu, ale poskytuje současně, dík svému zvláštnímu spojení mezi jednotlivými obratli, tělu dostatek pohyblivosti. Kromě ocasního úseku je nejpohyblivější

Více

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky 6 PŘÍLOHY Č. 1 Souhlas etické komise Č. 2 Vzor informovaného souhlasu Č. 3 Seznam tabulek Č. 4 Seznam zkratek Č. 5 Obrázky Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS Vážená paní, vážený

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Únorová akce upozornila: nesprávné provádění každodenních činností má za následek bolesti zad ZAČÍNÁ EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD? Bolesti zad velmi

Více

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 2. Muž 42 let, manažer, stěžuje si na bolest kříže vystřelující do kyčelního kloubu a občas levé

Více

Nemoci nervové soustavy. Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.

Nemoci nervové soustavy. Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. Nemoci nervové soustavy Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. MKN 10 - VI.kap.l G00-99 G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy G10-G13 Systémové atrofie postihující primárně nervovou soustavu G20-G26

Více

Algoritmus invazivních technik u bolestí zad

Algoritmus invazivních technik u bolestí zad Algoritmus invazivních technik u bolestí zad Jiří Kozák Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace Fakultní nemocnice v Motole Terapeutický algoritmus Individuální (dle osobní

Více

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Oplová

Vedoucí práce: Mgr. Lucie Oplová Strategie léčby u akutního whiplash poranění Bakalářská práce Autor: Kateřina Kolínová, obor fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Lucie Oplová Praha 2009 1 Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora:

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010

Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010 Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010 A. anamnéza (bolest, farmakologická tp., ) B. funkční parametry transportního systému (TK, SF, f B ), m, výška, BMI C. stereotyp chůze,

Více

OKRUHY K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

OKRUHY K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE OKRUHY K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Masáže 1. Kosmetická masáž. 2. Klasická masáž zad. 3. Klasická masáž šíje. 4. Klasická masáž hrudníku a břicha. 5. Klasická masáž dolní končetiny zepředu. 6. Klasická

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Páteř a její poruchy

Páteř a její poruchy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií Páteř a její poruchy Bakalářská práce Autor: Eliška Mikesková Vedoucí práce: Mgr. Edvard Ehler, Ph.D. Praha 2016

Více

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Přijímá podněty smyslovými orgány tzv. receptory (receptory), Kontroluje a poskytuje komplexní komunikační

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Eva Šmahelová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA MOŽNOSTI FYZIOTERAPIE

Více