Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/ Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené počty dětí beze zbytku naplněny. Překročení stanoveného počtu žáků ve třídách dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) povoluje zřizovatel, nesmí však být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Průměrné neinvestiční náklady na dítě a úplata za vzdělávání v MŠ Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitel školy způsobem stanoveným ve vyhlášce, tj. částka nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. U tzv. polodenních dětí ( polodenním dítětem se rozumí dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu) vyhláška stanoví, že úplata za vzdělávání těchto dětí činí nejméně 2/3 úplaty pro ostatní děti. Úplata za vzdělávání Stravné (celodenní) Úplata za vzdělávání - polodenní děti Průměrné neinvestiční náklady na 1 dítě MŠ 1. máje ,- 35, ,00 MŠ Jelínkova 3 350,- 30, ,96 MŠ Revoluční ,- 35, ,30 MŠ Janovice 300,- 35, ,12 Počet dětí celkem Počet Ostatní neplatící Polodenní děti předškoláků MŠ 1. máje MŠ Jelínkova MŠ Revoluční MŠ Janovice Celkem V mateřských školách bylo ve školním roce 2013/14 celkem 85 předškolních dětí, kterým bylo vzdělávání poskytováno bezúplatně v souladu s ustanoveními 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon. Ve sloupci Ostatní neplatící jsou uvedeny děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek, nebo děti, které jsou v pěstounské péči dle vyhlášky jsou rovněž osvobozeny od úplaty za vzdělávání v MŠ. 1

2 Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál Ředitelkou školy je Evženie Resnerová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Se zvířátky do pohádky, jehož hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které se dívají na svět správnýma očima; škola se snaží vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší komunikaci s rodiči škola provozuje webové stránky informaci o své činnosti škola zveřejňuje v Rýmařovském horizontu. Hlavní myšlenkou je rozvoj emocí na základě pohádek a příběhů - pohádka působí jako motivace k dalším činnostem, které z námětu nebo obsahu vycházejí. Dávat dětem možnost poznávat sebe i okolní svět, vytvářet si o něm základní představy, pojmenovávat je, prozkoumávat jejich vztahy a souvislosti. Ve spolupráci s rodiči pořádá škola "Dýňování", "Zamykání zahrady a vítání paní Zimy", vánoční besídky, besídky pro maminky, vystoupení nejstarších děti pro seniory (vánoce, Den matek), kroužek logopedické prevence, kroužek keramiky pro rodiče a děti, účast na akcích Městského muzea - výstava v zámku v Janovicích, dětský den, rozloučení se školáky, výlet s hledáním pokladu na hradě Sovinci, Olympiáda s nočním spaním dětí ve školce. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,98 0, ,98 0, Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky , , ,70 0, Nákup materiálu ,78 0, ,78 0, Pohonné hmoty a maziva 296,00 0,00 296,00 0, Celkem , , ,46 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn ,89 0, ,89 0, Elektr. energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,89 0, ,89 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,67 0, ,67 0, Cestovné 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 5 473,30 0, ,30 0, Služby tel.a radiokom ,83 0, ,83 0, Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) ,68 0, ,68 0, Školení a vzdělávání 8 710, , ,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Služby výpočetní techniky ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,81 0,00 2

3 521 Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN , ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0,00 Jiné sociální pojištění 525 KOOPPER ,00 0, ,00 0, Zákonné sociál.nákl. - ostatní 989,00 0,00 989,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 989,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 925,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 4 925,00 0, ,00 0,00 Odpisy dlouhodobého 551 majetku ,00 0, ,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 Náklady celkem , , ,83 0,00 Výnosy Výnosy Doplňková Dotace MŠMT Hlavní činnost CELKEM činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb stravné ,00 0, ,00 0, Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 79,57 0,00 79,57 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 607,00 0,00 607,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 671 prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , ,00 0,00 3

4 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,57 0,00 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil ,74 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny , , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 200,00 296,00 96, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , ,89 294, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 1 679,00 0, , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 4 997, ,30 475, Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 5 302, , , Služby peněžních ústavů , , , Služby výpočetní techniky , , , Tisk novin 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc ,00 0, , Povinné pojistné na zdrav ,00 0, , Celkem 5 099,00 0, , Jiné sociální pojištění (KOOP) , , , Zákonné soc.nákl. (ostatní) ,00 989, , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 4

5 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 925, ,00 0, Zákonné pojištění (nově SÚ 525) 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 925, ,00 0,00 Nákl.z drobného dlouhodobého 558 majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku , , ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,87 K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné , , , Výnosy z prodeje služeb - školné , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 138,41 79,57-58, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,29 0, , Ostatní výnosy z činnosti 264,00 607,00 343, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.euroregion 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,13 Mateřská škola ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 100 tis. Kč, což představuje snížení o 4,01 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 31 tis. Kč (o 3,54 %), náklady na opravy a udržování o 78 tis. Kč (o 13,04 %). Ke snížení nákladů na opravy a udržování došlo z důvodu již provedených oprav v minulém roce. Došlo k meziročnímu poklesu nákladů na platy a OON o 22 tis. Kč (o 22,6 %). Meziročně byly navýšeny náklady z drobného dlouhodobého majetku o 13 tis. Kč (o 14,16 %), náklady na ostatní služby o 24 tis. Kč (9,8 %) Procentuálně nejvyšší nárůst vykazuje organizace v nákladech na odpisy dlouhodobého majetku o 13 tis. Kč (o 94,1 %), a to vlivem nově pořízených investic z investiční dotace zřizovatele. Výnosy celkem meziročně klesly o 45 tis. Kč (o 1,79 %), a to vlivem snížení výnosů z prodeje služeb o 27 tis. Kč (o 3,42 %). Vliv na nižší výnosy z prodeje služeb má menší počet odebraných obědů ve ŠJ. 5

6 Hospodářský výsledek byl meziročně navýšen o 55 tis. Kč, a to především vlivem meziročního snížení nákladů. Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p. o. Ředitelkou školy je Božena Jarošová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Klíčkem otevíráme svět dětem, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na rozvíjení estetické a hudební výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Škola se zaměřuje na ekologii a environmentální výchovu děti třídí odpad, pozorovaly vývoj drobných živočichů, úspěšně se zapojily se do soutěže Jarní zahrádka. Škola úzce spolupracuje se ZŠ Jelínkova 1, Základní uměleckou školou (výtvarný obor, dramatický obor), muzeem, knihovnou a Střediskem volného času, ve spolupráci s nimi připravila pro děti zájmové kroužky - hru na sopránovou zobcovou flétnu Barevné pískání, přípravu na vstup do ZŠ a předcházení grafomotorickým problémům projektem Metoda dobrého startu a logopedií a pohybově taneční kroužek. Ředitelka školy považuje za nutné rekonstruovat zahradu MŠ a dovybavit ji moderními herními prvky. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny ,99 0, , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , Nákup mat.- vybavení zahrady-zu 3 963,00 0, , Nákup materiálu , , Pohonné hmoty a maziva 704,00 0,00 704, Celkem , , , Voda ,00 0, , Plyn ,00 0, , Elektr.energie ,00 0, , Celkem ,00 0, , Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,50 0, , Cestovné 4 145, , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 4 378,85 0, , Služby tel.a radiokom ,00 0, , Služby - odvoz odpadu 7 153,00 0, , Ostatní služby (revize apod.) ,04 0, , Služby školení a vzdělávání , , , Služby výpočetní techniky 1 265,00 0, , Nájemné 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 7 644,00 0, , Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 6

7 518 Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , DPN 3 551, ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , ,00 360, Celkem , , , Jiné sociální pojištění KOOPER 8 232,00 0, , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 40, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl.z DDM , , , Nákl.z DDM vybavení zahr. ZU ,00 0, , Nákl. z DDM Celkem , , , Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění - budova MŠ 3 345,00 0, , Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 3 345,00 0, , Odpisy dlouhodobého majetku 9 168,00 0, ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,37 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné ,00 0, , Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, , Celkem ,00 0, , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 40,00 0,00 40, Úroky 31,98 0,00 31, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 4 000,00 0, , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,98 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil ,16 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. 7

8 Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Potraviny , , , Knihy, učební pomůcky , , ,56 Nákup materiálu - vybavení zahrady účel. 0, , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 679,00 704,00 25, Celkem , , , Voda , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 263, , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 037, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu 7 368, ,00-215, Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 3 480, , , Programové vybavení 0, , , Nájemné 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 7 810, ,00-166, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům 3 000, ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc. 750, ,00 250, Povinné pojistné na zdrav. 270,00 360,00 90, Celkem 1 020, ,00 340, Jiné sociální pojištění (KOOP) 8 229, ,00 3, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2 730,00 40, , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 8

9 549 Služby peněž.ústavů nově SÚ 518 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění - jiné 3 345, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 3 345, ,00 0, Nákl.z DDHM , , ,90 Nákl. Z DDHM - vybavení zahr účel. 0, , , Náklady z DDM , , , Odpisy dlouhodobého majetku 7 640, , ,00 Náklady celkem , , ,94 Výnosy K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné , , , Výnosy z prodeje služeb - školné , , ,00 Výhra výl.divadlo správně na SÚ ,00 0, , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 372,00 40,00-332, Úroky 88,02 31,98-56, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,29 0, , Ostatní výnosy z činnosti 0, , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,67 Hospodářský výsledek 0, , ,61 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 17 tis. Kč, což představuje pokles o 1,46 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 49 tis. Kč (o 8,69 %), náklady na spotřebu energií o 31 tis. Kč (o 11,72 %), náklady na ostatní služby o 32 tis. Kč (o 17,02 %). K procentuálně největšímu meziročnímu snížení nákladů došlo u nákladů na drobný dlouhodobý majetek o 36 tis. Kč (o 65,81%). Procentuálně vysoký nárůst vykazuje organizace ve mzdových nákladech, o 30 tis. Kč (o 164,91 %). Výnosy celkem meziročně vzrostly o 24 tis. Kč (o 2,14 %), především vlivem účelové dotace od zřizovatele na vybavení zahrady ve výši 100 tis. Kč. Hospodářský výsledek byl meziročně navýšen o ,61 Kč, a to především vlivem meziročního nárůstu výnosů a snížením nákladů. 9

10 Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál Ředitelkou školy je Věra Straková, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Pohyb nás baví, který je zaměřen na zdravý životní styl a jeho hlavními cíli jsou podpora tělesného růstu dětí a pohybové dovednosti, samostatnost, osvojování poznatků na základě vlastních prožitků, podpora zdravého postoje k životnímu prostředí. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací jejich práce a pomocí hospitačního systému. Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Rýmařov, ZŠ Jelínkova 1 (zimní vycházka do přírody, Den plný her, oslava Mezinárodního dne dětí) a Střediskem volného času (koloběžkové a atletické závody). Rodiče se školou spolupracují při výtvarných dílnách, zúčastnili se brigád na školním pozemku, pomáhají při opravách poškozených hraček a šití kostýmů na vystoupení). Na žádost rodičů byly znovu otevřeny volnočasové aktivity jóga, angličtina pro předškoláky. Škola také pravidelně pořádá besedy s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny pro rodiče předškoláků. Ve sledovaném školním roce byly opraveny podlahy ve spodním pavilonu, byl rekonstruována terasa za spodním pavilonem a opraven výtah na přepravu jídla, do budoucna ředitelka považuje za nutné rekonstruovat zahradu školy, zejména zastaralé vybavení. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny ,40 0, , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , Nákup materiálu ,81 0, , Pohonné hmoty a maziva 163,00 0,00 163, Celkem , , , Voda ,00 0, , Teplo ,00 0, , Plyn ,65 0, , Elektr.energie ,00 0, , Celkem ,65 0, , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,60 0, , Opravy a udržování ostatní 0,00 0,00 0, Celkem Opravy a udržování ,60 0, , Cestovné 2 074, ,00 510, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 3 164,35 0, , Služby tel.a radiokom ,98 0, , Služby - odvoz odpadu ,00 0, , Ostatní služby (revize apod.) ,70 0, , Služby výpočetní techniky 2 880,00 0, , Školení a vzdělávání 7 190, , , Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 10

11 518 Celkem , , , Platy zaměstnancům , ,00 0, DPN 4 820, ,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0, Celkem , ,00 0, Jiné sociální pojištění KOOPPER ,00 0, , Zákonné sociál.nákl. - ostatní 3 035,00 0, , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0, Celkem , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 352,00 0, , Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 352,00 0, , Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, , Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,09 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné ,50 0, , Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, , Celkem ,50 0, , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 58,75 0,00 58, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 267,00 0,00 267, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil celkem ,16 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. 11

12 Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny , , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 6 858, , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 645,00 163,00-482, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 2 398,00 510, , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 907, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 2 740, ,00 50, Služby výpočetní techniky 1 860, , , Služby peněžních ústavů , ,00 323, Tisk novin 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc ,00 0, , Povinné pojistné na zdrav ,00 0, , Celkem 8 500,00 0, , Jiné sociální pojištění (KOOP) 8 346, , , Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0, , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 12

13 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 Služby peněžních ústavů nově SÚ ,00 0,00 0, Zákonné pojištění -jiné 3 958, ,00 394, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 0,00 0,00 0, Celkem 3 958, ,00 394, Nákl.z dlouhodobého majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku 7 065, , ,00 Náklady celkem , , ,52 Výnosy K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné , , , Výnosy z prodeje služeb - školné , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 85,81 58,75-27, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti 2 568,00 267, , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,56 Hospodářský výsledek , , ,96 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 119 tis. Kč, což představuje snížení o 7,84 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 137 tis. Kč (o 17,35 %), mzdové náklady o 22 tis. Kč (o 25,26 %) a s tím související pojistné o 9 tis. Kč, spotřeba energie o 13 tis. Kč (o 3,72 %) a služby o 4 tis. Kč (o 3,44 %), nejvíce však náklady na potraviny o 205 tis. Kč (o 28 %). Razantní pokles nákladů na mzdy a potraviny ovlivnilo ukončení odběru stravy pro ZŠ a MŚ Stará Ves. K meziročnímu nárůstu nákladů došlo u oprav a udržování o 16 tis. Kč (o 12,05 %), u pořízení DDHM o 31 tis. Kč (185 %) a u nákladů na odpisy o 15 tis. Kč (o 209 % - pořízení investic v roce 2012). Odpisy byly zúčtovány v souladu s odpisovým plánem. Výnosy celkem meziročně klesly o 114 tis. Kč (o 6,87%), a to i přesto, že neinvestiční příspěvek od zřizovatele vzrostl o 130 tis. Kč (o 17,7 %). Výnosy z prodeje služeb celkem jsou ve výsledku meziročně sníženy pouze o 217 tis. Kč (o 24,71 %), díky tomu, že 13

14 organizace na školném obdržela meziročně o 48 tis. Kč (45,41 %) více. V souvislosti s ukončením odběru stravy ZŠ Stará Ves totiž došlo k markantnímu snížení výnosů ze stravného o 265 tis. Kč ( 34,32%). Hospodářský výsledek byl meziročně zvýšen o necelých 5 tis. Kč (3,07 %), a to vlivem vývoje nákladů i výnosů v porovnávaných obdobích. Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál Ředitelkou školy je Iva Valová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Krteček se rozhlíží, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na ekologickou výchovu a je dlouhodobě zapojena do ekoprojektů Mrkvička a Plastožrout. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Děti se účastní kulturních, společenských a sportovních akcí v Janovicích, Rýmařově a ve Staré Vsi. Škola pokračuje ve spolupráci s Dětským domovem v Janovicích, s Lesy České republiky Lesní správou Janovice, kde se konají několikrát ročně výstavy dětských prací k různým příležitostem, a která pro děti připravuje besedy, soutěže, kvízy a naučné stezky. Škola rovněž spolupracuje s Nedělní školou a farmou Beránek ve Stránském. Ředitelka by uvítala opravu příjezdové cesty, která slouží pro dovoz stravy do výdejny MŠ, neboť zejména v zimním a jarním období je velmi problematické udržování její sjízdnosti. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , Nákup materiálu ,50 0, , Pohonné hmoty a maziva 358,00 0,00 358, Celkem , , , Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie ,00 0, , Celkem ,00 0, , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,00 0, , Opravy a udržování ostatní ,00 0, , Celkem Opravy a udržování ,00 0, , Cestovné 269,00 0,00 269, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 532,50 0, , Služby tel.a radiokom ,07 0, , Služby - odvoz odpadu 5 707,00 0, ,00 14

15 518 Ostatní služby (revize apod.) ,40 0, , Služby výpočetní techniky 0,00 0,00 0, Školení a vzdělávání 4 430, ,00 0, Služby peněžních ústavů 6 473,00 0, , Náklady na vyvařovnu ,00 0, , Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0, , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , ,00 900, Celkem , , , Jiné sociální pojištění KOOPER ,00 0, , Zákonné sociál.nákl. - ostatní 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 8 559, ,00 100, Celkem 8 559, ,00 100, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 2 228,00 0, , Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 2 228,00 0, , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,47 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje ostatních služeb 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, , Celkem ,00 0, , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 34,26 0,00 34, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,21 0, , Ostatní výnosy z činnosti 5 406,00 0, , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 15

16 Výnosy celkem , , ,47 Organizace dosáhla nulového HV díky zapojení RF ve výši ,21 Kč. Závazný ukazatel - příspěvek na provoz celkem organizace dodržela. Závazný ukazatel na mzdové náklady ve výši ,- Kč nebyl dočerpán o 8 440,- Kč a to z důvodu úspory fin. prostředků původně plánovaných na provedení zemních prací, které nakonec provedla firma instalující průlezky. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 8 355, , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 343,00 358,00 15, Celkem , , , Voda 3 646,00 0, , Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 197,00 269,00 72, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 460, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu 3 553, , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 7 190,00 0, , Programové vybavení 0,00 0,00 0, Akce s dětmi 6 172,00 0, , Služby peněžních ústavů 6 546, ,00-73, Náklady na vývařovnu 6 946, , , Celkem , , , Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav ,00 900, , Celkem , , , Jiné sociální pojištění (KOOP) 2 714, ,00 881, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 1 239,00 100, , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 16

17 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl. z DDM , , , Služby peněžních ústavů nově SÚ 518 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění nově SÚ 525 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy (Pojištění majetku) 2 228, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 2 228, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,52 K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - ostatní 172,00 0,00-172, Výnosy z prodeje služeb - školné , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 39,15 34,26-4, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti 8 584, , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.euroregion ,15 0, , Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,17 Hospodářský výsledek ,35 0, ,35 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem meziročně vzrostly o 249 tis. Kč, což představuje nárůst o 50,23 %. Toto razantní meziroční zvýšení některých nákladů souvisí především s předešlým předfinancováním projektu "Přátelíme se spolu" v roce 2011, což se projevilo nižšími náklady v roce K meziročnímu navýšení došlo u spotřeby materiálu o 31 tis. Kč (o 43,78 %), u nákladů z drobného dlouhodobého majetku o 60 tis. Kč (o 248,63 %), na u služeb o 13 tis. Kč (o 14,74 %), u nákladů na energie o 91 tis. Kč (o 86%), na mzdových nákladech o 14 tis. Kč (25,03 %). Nejvyššího meziročního zvýšení dosáhly náklady na opravy a udržování o 174 tis. Kč (o 444,85 %). Z celkového příspěvku na provoz z dotace zřizovatele bylo účelově určeno 75 tis. Kč na opravy v souvislosti se zateplením budovy a 18 tis. Kč na zastínění oken budovy. Výnosy celkem meziročně stouply o 105 tis. Kč (o 16,35 %). Největšího meziročního nárůstu dosáhly výnosy z dotace zřizovatele, o 220 tis. Kč (o 53,27 %), jejíž součástí byly účelově určené 17

18 finanční prostředky na opravy budovy a zastínění oken v souvislosti se zateplením budovy. Razantní je také navýšení SÚ čerpání fondů o 47 tis. Kč (440,11 %), které použila organizace k odvrácení zhoršeného VH a zajistila tak jeho vyrovnání. Výnosy z prodeje služeb meziročně klesly o 8 tis. Kč (o 14,72 %). Hospodářský výsledek byl meziročně snížen o 144 tis. Kč. B) Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál Ředitelem Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál (dále jen ZŠ Jelínkova) je Mgr. Miloslav Horký, funkce zástupců ředitele vykonávají Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Jiří Gajdoš a Mgr. Jan Jablončík. Základní škola má k dispozici školní budovy na ulici 1. máje 32, Národní 15 a Jelínkově 1. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Chtít umět znát. Obsah vzdělání není úzce specializován, hlavní důraz je kladen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s cílem získat přehled, umět dát do souvislosti a kriticky hodnotit. Žáci mohou svůj talent uplatnit v naukových i sportovních soutěžích, individuální přístup je ze strany vyučujících uplatňován k žákům talentovaným i dětem s vývojovými poruchami učení. Míra zvládnutí očekávaných výstupů učiva je hodnocena známkou, úroveň zvládnutí klíčových kompetencí je zahrnuta do hodnocení známkou. Autoevaluace školy se provádí vždy po dvou letech, hodnotí se podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, podpora vztahů učitel žák rodič, řízení školy a úroveň výsledků práce školy. Ve školním roce 2013/14 vycházelo z 9. tříd celkem 53 žáků, z toho 8 na gymnázia, 33 na střední školy, kde získají střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve střední odborné školy) a 12 žáků na střední školy, kde získají střední vzdělání s výučním listem (dříve střední odborná učiliště). Z 8. tříd odešlo na celkem 6 žáků do učňovských oborů středních škol. Do prvních tříd nastoupilo v tomto školním roce celkem 81 žáků, takže byly otevřeny 4 třídy prvního ročníku. Škola pro rodiče a veřejnost již tradičně připravuje vánoční jarmark, školní ples nebo vystoupení žáků Kytička pro maminku, žáci 1. stupně se zapojují do oslav Dne Země. Pro lepší komunikaci s rodiči, žáky a veřejností škola provozuje vlastní webové stránky Žáci školy se účastní předmětových soutěží ve školních kolech obvykle s postupem do okresního kola a průměrným umístěním v rámci okresu (soutěže v cizích jazycích, literární a výtvarné soutěže), ve sledovaném školním roce žáci uspěli například v Logické olympiádě (10. místo v krajském kole) a matematických soutěžích (3. a 7. místo v okresním kole, 31. místo školy z 293 zúčastněných škol v mezinárodní soutěži Taktik). Stejně tak se žákům daří ve sportovních soutěžích v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se účastnilo družstvo školy celostátního finále v Praze, kde získalo 16. místo, v přespolním běhu bylo družstvo školy v okresním kole nejlepší, v krajském kole pak skončilo na 6. místě, v soutěži Orion Florbal Cup žáci rovněž zvítězili v okresním kole a v krajském kole byli 6., družstvo školy rovněž zvítězilo v několika kolech florbalové ligy v rámci okresu, stejně tak zvítězila družstva školy v okresním kole soutěže ve šplhu ve čtyřech kategoriích. Žáci školy rovněž prokázali významné úspěchy ve streethokeji, skoku vysokém, atletice, volejbalu a dalších sportovních odvětvích. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady z Náklady z dotace Náklady z dotace Náklady celkem ostatních MŠMT zřizovatele zdrojů 501 Potraviny ,00 0, , ,00 18

19 501 Učebnice , ,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,00 0, DHIM,DNIM 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , ,00 236, Pohonné hmoty a maziva ,00 0, , , Celkem , , , , Voda ,00 0, , , Teplo ,00 0, , , Plyn ,00 0, ,00-116, Elektr.energie ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , Potraviny ,00 0, ,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek ,00 0, ,00 992, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,00 0, ,00 992, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,00 0, , , Cestovné , , ,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt ,00 0, ,00 0, Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0, Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , , , , Služby školení a vzdělávání , , ,00 0, Programové vybavení , , ,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Tisk novin 0,00 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu ,00 0, ,00 0, Celkem , , , , Platy zaměstnancům , , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 0, Celkem , , , , Povinné pojistné na soc , , , , Povinné pojistné na zdrav , , , , Celkem , , , , Jiné sociální pojištění , , ,00 363, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Silniční daň 2 625,00 0, ,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 678,00 0,00 678,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, DHM, DDNM , , ,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 9 659,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, rozdíl DPH a krácený odpočet ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 Náklady celkem , , , ,00 19

20 Výnosy Doplňková Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb stravné ,00 0, , , Výnosy z prodeje ostatních služeb ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , Výnosy z pronájmů ,00 0,00 0, , Výnosy z prodaného zboží ,00 0, , , Úroky 301,00 0,00 301,00 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,00 0, ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti ,00 0, , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr , ,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc ,00 0, ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , ,00 Přestože organizace vykazuje v hlavní činnosti ztrátu ,- Kč, celkově dosáhla kladného HV ve výši ,- Kč, a to díky zisku z doplňkové činnosti ( ,- Kč). Organizace obdržela v roce 2013 investiční příspěvek ve výši 150 tis. Kč. Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 schválila rozdělení hospodářského výsledku ve výši 9 982,91 Kč do fondu odměn a ,66 Kč do rezervního fondu. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Potraviny , , , Periodika 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0, , , Spotř.jiných nesklad.dodávek 0, , ,00 20

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více