Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/ Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené počty dětí beze zbytku naplněny. Překročení stanoveného počtu žáků ve třídách dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) povoluje zřizovatel, nesmí však být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Průměrné neinvestiční náklady na dítě a úplata za vzdělávání v MŠ Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitel školy způsobem stanoveným ve vyhlášce, tj. částka nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. U tzv. polodenních dětí ( polodenním dítětem se rozumí dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu) vyhláška stanoví, že úplata za vzdělávání těchto dětí činí nejméně 2/3 úplaty pro ostatní děti. Úplata za vzdělávání Stravné (celodenní) Úplata za vzdělávání - polodenní děti Průměrné neinvestiční náklady na 1 dítě MŠ 1. máje ,- 35, ,00 MŠ Jelínkova 3 350,- 30, ,96 MŠ Revoluční ,- 35, ,30 MŠ Janovice 300,- 35, ,12 Počet dětí celkem Počet Ostatní neplatící Polodenní děti předškoláků MŠ 1. máje MŠ Jelínkova MŠ Revoluční MŠ Janovice Celkem V mateřských školách bylo ve školním roce 2013/14 celkem 85 předškolních dětí, kterým bylo vzdělávání poskytováno bezúplatně v souladu s ustanoveními 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon. Ve sloupci Ostatní neplatící jsou uvedeny děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek, nebo děti, které jsou v pěstounské péči dle vyhlášky jsou rovněž osvobozeny od úplaty za vzdělávání v MŠ. 1

2 Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál Ředitelkou školy je Evženie Resnerová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Se zvířátky do pohádky, jehož hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které se dívají na svět správnýma očima; škola se snaží vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší komunikaci s rodiči škola provozuje webové stránky informaci o své činnosti škola zveřejňuje v Rýmařovském horizontu. Hlavní myšlenkou je rozvoj emocí na základě pohádek a příběhů - pohádka působí jako motivace k dalším činnostem, které z námětu nebo obsahu vycházejí. Dávat dětem možnost poznávat sebe i okolní svět, vytvářet si o něm základní představy, pojmenovávat je, prozkoumávat jejich vztahy a souvislosti. Ve spolupráci s rodiči pořádá škola "Dýňování", "Zamykání zahrady a vítání paní Zimy", vánoční besídky, besídky pro maminky, vystoupení nejstarších děti pro seniory (vánoce, Den matek), kroužek logopedické prevence, kroužek keramiky pro rodiče a děti, účast na akcích Městského muzea - výstava v zámku v Janovicích, dětský den, rozloučení se školáky, výlet s hledáním pokladu na hradě Sovinci, Olympiáda s nočním spaním dětí ve školce. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,98 0, ,98 0, Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky , , ,70 0, Nákup materiálu ,78 0, ,78 0, Pohonné hmoty a maziva 296,00 0,00 296,00 0, Celkem , , ,46 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn ,89 0, ,89 0, Elektr. energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,89 0, ,89 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,67 0, ,67 0, Cestovné 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 5 473,30 0, ,30 0, Služby tel.a radiokom ,83 0, ,83 0, Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) ,68 0, ,68 0, Školení a vzdělávání 8 710, , ,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Služby výpočetní techniky ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,81 0,00 2

3 521 Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN , ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0,00 Jiné sociální pojištění 525 KOOPPER ,00 0, ,00 0, Zákonné sociál.nákl. - ostatní 989,00 0,00 989,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 989,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 925,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 4 925,00 0, ,00 0,00 Odpisy dlouhodobého 551 majetku ,00 0, ,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 Náklady celkem , , ,83 0,00 Výnosy Výnosy Doplňková Dotace MŠMT Hlavní činnost CELKEM činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb stravné ,00 0, ,00 0, Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 79,57 0,00 79,57 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 607,00 0,00 607,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 671 prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , ,00 0,00 3

4 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,57 0,00 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil ,74 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny , , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 200,00 296,00 96, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , ,89 294, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 1 679,00 0, , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 4 997, ,30 475, Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 5 302, , , Služby peněžních ústavů , , , Služby výpočetní techniky , , , Tisk novin 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc ,00 0, , Povinné pojistné na zdrav ,00 0, , Celkem 5 099,00 0, , Jiné sociální pojištění (KOOP) , , , Zákonné soc.nákl. (ostatní) ,00 989, , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 4

5 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 925, ,00 0, Zákonné pojištění (nově SÚ 525) 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 925, ,00 0,00 Nákl.z drobného dlouhodobého 558 majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku , , ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,87 K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné , , , Výnosy z prodeje služeb - školné , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 138,41 79,57-58, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,29 0, , Ostatní výnosy z činnosti 264,00 607,00 343, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.euroregion 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,13 Mateřská škola ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 100 tis. Kč, což představuje snížení o 4,01 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 31 tis. Kč (o 3,54 %), náklady na opravy a udržování o 78 tis. Kč (o 13,04 %). Ke snížení nákladů na opravy a udržování došlo z důvodu již provedených oprav v minulém roce. Došlo k meziročnímu poklesu nákladů na platy a OON o 22 tis. Kč (o 22,6 %). Meziročně byly navýšeny náklady z drobného dlouhodobého majetku o 13 tis. Kč (o 14,16 %), náklady na ostatní služby o 24 tis. Kč (9,8 %) Procentuálně nejvyšší nárůst vykazuje organizace v nákladech na odpisy dlouhodobého majetku o 13 tis. Kč (o 94,1 %), a to vlivem nově pořízených investic z investiční dotace zřizovatele. Výnosy celkem meziročně klesly o 45 tis. Kč (o 1,79 %), a to vlivem snížení výnosů z prodeje služeb o 27 tis. Kč (o 3,42 %). Vliv na nižší výnosy z prodeje služeb má menší počet odebraných obědů ve ŠJ. 5

6 Hospodářský výsledek byl meziročně navýšen o 55 tis. Kč, a to především vlivem meziročního snížení nákladů. Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p. o. Ředitelkou školy je Božena Jarošová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Klíčkem otevíráme svět dětem, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na rozvíjení estetické a hudební výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Škola se zaměřuje na ekologii a environmentální výchovu děti třídí odpad, pozorovaly vývoj drobných živočichů, úspěšně se zapojily se do soutěže Jarní zahrádka. Škola úzce spolupracuje se ZŠ Jelínkova 1, Základní uměleckou školou (výtvarný obor, dramatický obor), muzeem, knihovnou a Střediskem volného času, ve spolupráci s nimi připravila pro děti zájmové kroužky - hru na sopránovou zobcovou flétnu Barevné pískání, přípravu na vstup do ZŠ a předcházení grafomotorickým problémům projektem Metoda dobrého startu a logopedií a pohybově taneční kroužek. Ředitelka školy považuje za nutné rekonstruovat zahradu MŠ a dovybavit ji moderními herními prvky. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny ,99 0, , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , Nákup mat.- vybavení zahrady-zu 3 963,00 0, , Nákup materiálu , , Pohonné hmoty a maziva 704,00 0,00 704, Celkem , , , Voda ,00 0, , Plyn ,00 0, , Elektr.energie ,00 0, , Celkem ,00 0, , Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,50 0, , Cestovné 4 145, , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 4 378,85 0, , Služby tel.a radiokom ,00 0, , Služby - odvoz odpadu 7 153,00 0, , Ostatní služby (revize apod.) ,04 0, , Služby školení a vzdělávání , , , Služby výpočetní techniky 1 265,00 0, , Nájemné 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 7 644,00 0, , Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 6

7 518 Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , DPN 3 551, ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , ,00 360, Celkem , , , Jiné sociální pojištění KOOPER 8 232,00 0, , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 40, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl.z DDM , , , Nákl.z DDM vybavení zahr. ZU ,00 0, , Nákl. z DDM Celkem , , , Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění - budova MŠ 3 345,00 0, , Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 3 345,00 0, , Odpisy dlouhodobého majetku 9 168,00 0, ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,37 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné ,00 0, , Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, , Celkem ,00 0, , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 40,00 0,00 40, Úroky 31,98 0,00 31, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 4 000,00 0, , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,98 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil ,16 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. 7

8 Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Potraviny , , , Knihy, učební pomůcky , , ,56 Nákup materiálu - vybavení zahrady účel. 0, , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 679,00 704,00 25, Celkem , , , Voda , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 263, , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 037, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu 7 368, ,00-215, Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 3 480, , , Programové vybavení 0, , , Nájemné 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 7 810, ,00-166, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům 3 000, ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc. 750, ,00 250, Povinné pojistné na zdrav. 270,00 360,00 90, Celkem 1 020, ,00 340, Jiné sociální pojištění (KOOP) 8 229, ,00 3, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2 730,00 40, , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 8

9 549 Služby peněž.ústavů nově SÚ 518 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění - jiné 3 345, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 3 345, ,00 0, Nákl.z DDHM , , ,90 Nákl. Z DDHM - vybavení zahr účel. 0, , , Náklady z DDM , , , Odpisy dlouhodobého majetku 7 640, , ,00 Náklady celkem , , ,94 Výnosy K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné , , , Výnosy z prodeje služeb - školné , , ,00 Výhra výl.divadlo správně na SÚ ,00 0, , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 372,00 40,00-332, Úroky 88,02 31,98-56, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,29 0, , Ostatní výnosy z činnosti 0, , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,67 Hospodářský výsledek 0, , ,61 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 17 tis. Kč, což představuje pokles o 1,46 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 49 tis. Kč (o 8,69 %), náklady na spotřebu energií o 31 tis. Kč (o 11,72 %), náklady na ostatní služby o 32 tis. Kč (o 17,02 %). K procentuálně největšímu meziročnímu snížení nákladů došlo u nákladů na drobný dlouhodobý majetek o 36 tis. Kč (o 65,81%). Procentuálně vysoký nárůst vykazuje organizace ve mzdových nákladech, o 30 tis. Kč (o 164,91 %). Výnosy celkem meziročně vzrostly o 24 tis. Kč (o 2,14 %), především vlivem účelové dotace od zřizovatele na vybavení zahrady ve výši 100 tis. Kč. Hospodářský výsledek byl meziročně navýšen o ,61 Kč, a to především vlivem meziročního nárůstu výnosů a snížením nákladů. 9

10 Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál Ředitelkou školy je Věra Straková, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Pohyb nás baví, který je zaměřen na zdravý životní styl a jeho hlavními cíli jsou podpora tělesného růstu dětí a pohybové dovednosti, samostatnost, osvojování poznatků na základě vlastních prožitků, podpora zdravého postoje k životnímu prostředí. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací jejich práce a pomocí hospitačního systému. Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Rýmařov, ZŠ Jelínkova 1 (zimní vycházka do přírody, Den plný her, oslava Mezinárodního dne dětí) a Střediskem volného času (koloběžkové a atletické závody). Rodiče se školou spolupracují při výtvarných dílnách, zúčastnili se brigád na školním pozemku, pomáhají při opravách poškozených hraček a šití kostýmů na vystoupení). Na žádost rodičů byly znovu otevřeny volnočasové aktivity jóga, angličtina pro předškoláky. Škola také pravidelně pořádá besedy s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny pro rodiče předškoláků. Ve sledovaném školním roce byly opraveny podlahy ve spodním pavilonu, byl rekonstruována terasa za spodním pavilonem a opraven výtah na přepravu jídla, do budoucna ředitelka považuje za nutné rekonstruovat zahradu školy, zejména zastaralé vybavení. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny ,40 0, , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , Nákup materiálu ,81 0, , Pohonné hmoty a maziva 163,00 0,00 163, Celkem , , , Voda ,00 0, , Teplo ,00 0, , Plyn ,65 0, , Elektr.energie ,00 0, , Celkem ,65 0, , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,60 0, , Opravy a udržování ostatní 0,00 0,00 0, Celkem Opravy a udržování ,60 0, , Cestovné 2 074, ,00 510, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 3 164,35 0, , Služby tel.a radiokom ,98 0, , Služby - odvoz odpadu ,00 0, , Ostatní služby (revize apod.) ,70 0, , Služby výpočetní techniky 2 880,00 0, , Školení a vzdělávání 7 190, , , Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 10

11 518 Celkem , , , Platy zaměstnancům , ,00 0, DPN 4 820, ,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0, Celkem , ,00 0, Jiné sociální pojištění KOOPPER ,00 0, , Zákonné sociál.nákl. - ostatní 3 035,00 0, , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0, Celkem , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 352,00 0, , Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 352,00 0, , Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, , Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,09 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné ,50 0, , Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, , Celkem ,50 0, , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 58,75 0,00 58, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 267,00 0,00 267, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil celkem ,16 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. 11

12 Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny , , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 6 858, , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 645,00 163,00-482, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 2 398,00 510, , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 907, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 2 740, ,00 50, Služby výpočetní techniky 1 860, , , Služby peněžních ústavů , ,00 323, Tisk novin 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc ,00 0, , Povinné pojistné na zdrav ,00 0, , Celkem 8 500,00 0, , Jiné sociální pojištění (KOOP) 8 346, , , Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0, , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 12

13 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 Služby peněžních ústavů nově SÚ ,00 0,00 0, Zákonné pojištění -jiné 3 958, ,00 394, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 0,00 0,00 0, Celkem 3 958, ,00 394, Nákl.z dlouhodobého majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku 7 065, , ,00 Náklady celkem , , ,52 Výnosy K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné , , , Výnosy z prodeje služeb - školné , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 85,81 58,75-27, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti 2 568,00 267, , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,56 Hospodářský výsledek , , ,96 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 119 tis. Kč, což představuje snížení o 7,84 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 137 tis. Kč (o 17,35 %), mzdové náklady o 22 tis. Kč (o 25,26 %) a s tím související pojistné o 9 tis. Kč, spotřeba energie o 13 tis. Kč (o 3,72 %) a služby o 4 tis. Kč (o 3,44 %), nejvíce však náklady na potraviny o 205 tis. Kč (o 28 %). Razantní pokles nákladů na mzdy a potraviny ovlivnilo ukončení odběru stravy pro ZŠ a MŚ Stará Ves. K meziročnímu nárůstu nákladů došlo u oprav a udržování o 16 tis. Kč (o 12,05 %), u pořízení DDHM o 31 tis. Kč (185 %) a u nákladů na odpisy o 15 tis. Kč (o 209 % - pořízení investic v roce 2012). Odpisy byly zúčtovány v souladu s odpisovým plánem. Výnosy celkem meziročně klesly o 114 tis. Kč (o 6,87%), a to i přesto, že neinvestiční příspěvek od zřizovatele vzrostl o 130 tis. Kč (o 17,7 %). Výnosy z prodeje služeb celkem jsou ve výsledku meziročně sníženy pouze o 217 tis. Kč (o 24,71 %), díky tomu, že 13

14 organizace na školném obdržela meziročně o 48 tis. Kč (45,41 %) více. V souvislosti s ukončením odběru stravy ZŠ Stará Ves totiž došlo k markantnímu snížení výnosů ze stravného o 265 tis. Kč ( 34,32%). Hospodářský výsledek byl meziročně zvýšen o necelých 5 tis. Kč (3,07 %), a to vlivem vývoje nákladů i výnosů v porovnávaných obdobích. Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál Ředitelkou školy je Iva Valová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Krteček se rozhlíží, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na ekologickou výchovu a je dlouhodobě zapojena do ekoprojektů Mrkvička a Plastožrout. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Děti se účastní kulturních, společenských a sportovních akcí v Janovicích, Rýmařově a ve Staré Vsi. Škola pokračuje ve spolupráci s Dětským domovem v Janovicích, s Lesy České republiky Lesní správou Janovice, kde se konají několikrát ročně výstavy dětských prací k různým příležitostem, a která pro děti připravuje besedy, soutěže, kvízy a naučné stezky. Škola rovněž spolupracuje s Nedělní školou a farmou Beránek ve Stránském. Ředitelka by uvítala opravu příjezdové cesty, která slouží pro dovoz stravy do výdejny MŠ, neboť zejména v zimním a jarním období je velmi problematické udržování její sjízdnosti. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , Nákup materiálu ,50 0, , Pohonné hmoty a maziva 358,00 0,00 358, Celkem , , , Voda 0,00 0,00 0, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie ,00 0, , Celkem ,00 0, , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,00 0, , Opravy a udržování ostatní ,00 0, , Celkem Opravy a udržování ,00 0, , Cestovné 269,00 0,00 269, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 532,50 0, , Služby tel.a radiokom ,07 0, , Služby - odvoz odpadu 5 707,00 0, ,00 14

15 518 Ostatní služby (revize apod.) ,40 0, , Služby výpočetní techniky 0,00 0,00 0, Školení a vzdělávání 4 430, ,00 0, Služby peněžních ústavů 6 473,00 0, , Náklady na vyvařovnu ,00 0, , Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0, , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , ,00 900, Celkem , , , Jiné sociální pojištění KOOPER ,00 0, , Zákonné sociál.nákl. - ostatní 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 8 559, ,00 100, Celkem 8 559, ,00 100, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 2 228,00 0, , Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 2 228,00 0, , Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,47 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje ostatních služeb 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, , Celkem ,00 0, , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 34,26 0,00 34, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,21 0, , Ostatní výnosy z činnosti 5 406,00 0, , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 15

16 Výnosy celkem , , ,47 Organizace dosáhla nulového HV díky zapojení RF ve výši ,21 Kč. Závazný ukazatel - příspěvek na provoz celkem organizace dodržela. Závazný ukazatel na mzdové náklady ve výši ,- Kč nebyl dočerpán o 8 440,- Kč a to z důvodu úspory fin. prostředků původně plánovaných na provedení zemních prací, které nakonec provedla firma instalující průlezky. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 8 355, , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 343,00 358,00 15, Celkem , , , Voda 3 646,00 0, , Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 197,00 269,00 72, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 460, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu 3 553, , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 7 190,00 0, , Programové vybavení 0,00 0,00 0, Akce s dětmi 6 172,00 0, , Služby peněžních ústavů 6 546, ,00-73, Náklady na vývařovnu 6 946, , , Celkem , , , Platy zaměstnancům , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav ,00 900, , Celkem , , , Jiné sociální pojištění (KOOP) 2 714, ,00 881, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 1 239,00 100, , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 16

17 538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl. z DDM , , , Služby peněžních ústavů nově SÚ 518 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění nově SÚ 525 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy (Pojištění majetku) 2 228, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 2 228, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 Výnosy Náklady celkem , , ,52 K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - ostatní 172,00 0,00-172, Výnosy z prodeje služeb - školné , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 39,15 34,26-4, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , , , Ostatní výnosy z činnosti 8 584, , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.euroregion ,15 0, , Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,17 Hospodářský výsledek ,35 0, ,35 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem meziročně vzrostly o 249 tis. Kč, což představuje nárůst o 50,23 %. Toto razantní meziroční zvýšení některých nákladů souvisí především s předešlým předfinancováním projektu "Přátelíme se spolu" v roce 2011, což se projevilo nižšími náklady v roce K meziročnímu navýšení došlo u spotřeby materiálu o 31 tis. Kč (o 43,78 %), u nákladů z drobného dlouhodobého majetku o 60 tis. Kč (o 248,63 %), na u služeb o 13 tis. Kč (o 14,74 %), u nákladů na energie o 91 tis. Kč (o 86%), na mzdových nákladech o 14 tis. Kč (25,03 %). Nejvyššího meziročního zvýšení dosáhly náklady na opravy a udržování o 174 tis. Kč (o 444,85 %). Z celkového příspěvku na provoz z dotace zřizovatele bylo účelově určeno 75 tis. Kč na opravy v souvislosti se zateplením budovy a 18 tis. Kč na zastínění oken budovy. Výnosy celkem meziročně stouply o 105 tis. Kč (o 16,35 %). Největšího meziročního nárůstu dosáhly výnosy z dotace zřizovatele, o 220 tis. Kč (o 53,27 %), jejíž součástí byly účelově určené 17

18 finanční prostředky na opravy budovy a zastínění oken v souvislosti se zateplením budovy. Razantní je také navýšení SÚ čerpání fondů o 47 tis. Kč (440,11 %), které použila organizace k odvrácení zhoršeného VH a zajistila tak jeho vyrovnání. Výnosy z prodeje služeb meziročně klesly o 8 tis. Kč (o 14,72 %). Hospodářský výsledek byl meziročně snížen o 144 tis. Kč. B) Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál Ředitelem Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál (dále jen ZŠ Jelínkova) je Mgr. Miloslav Horký, funkce zástupců ředitele vykonávají Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Jiří Gajdoš a Mgr. Jan Jablončík. Základní škola má k dispozici školní budovy na ulici 1. máje 32, Národní 15 a Jelínkově 1. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem Chtít umět znát. Obsah vzdělání není úzce specializován, hlavní důraz je kladen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s cílem získat přehled, umět dát do souvislosti a kriticky hodnotit. Žáci mohou svůj talent uplatnit v naukových i sportovních soutěžích, individuální přístup je ze strany vyučujících uplatňován k žákům talentovaným i dětem s vývojovými poruchami učení. Míra zvládnutí očekávaných výstupů učiva je hodnocena známkou, úroveň zvládnutí klíčových kompetencí je zahrnuta do hodnocení známkou. Autoevaluace školy se provádí vždy po dvou letech, hodnotí se podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, podpora vztahů učitel žák rodič, řízení školy a úroveň výsledků práce školy. Ve školním roce 2013/14 vycházelo z 9. tříd celkem 53 žáků, z toho 8 na gymnázia, 33 na střední školy, kde získají střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve střední odborné školy) a 12 žáků na střední školy, kde získají střední vzdělání s výučním listem (dříve střední odborná učiliště). Z 8. tříd odešlo na celkem 6 žáků do učňovských oborů středních škol. Do prvních tříd nastoupilo v tomto školním roce celkem 81 žáků, takže byly otevřeny 4 třídy prvního ročníku. Škola pro rodiče a veřejnost již tradičně připravuje vánoční jarmark, školní ples nebo vystoupení žáků Kytička pro maminku, žáci 1. stupně se zapojují do oslav Dne Země. Pro lepší komunikaci s rodiči, žáky a veřejností škola provozuje vlastní webové stránky Žáci školy se účastní předmětových soutěží ve školních kolech obvykle s postupem do okresního kola a průměrným umístěním v rámci okresu (soutěže v cizích jazycích, literární a výtvarné soutěže), ve sledovaném školním roce žáci uspěli například v Logické olympiádě (10. místo v krajském kole) a matematických soutěžích (3. a 7. místo v okresním kole, 31. místo školy z 293 zúčastněných škol v mezinárodní soutěži Taktik). Stejně tak se žákům daří ve sportovních soutěžích v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se účastnilo družstvo školy celostátního finále v Praze, kde získalo 16. místo, v přespolním běhu bylo družstvo školy v okresním kole nejlepší, v krajském kole pak skončilo na 6. místě, v soutěži Orion Florbal Cup žáci rovněž zvítězili v okresním kole a v krajském kole byli 6., družstvo školy rovněž zvítězilo v několika kolech florbalové ligy v rámci okresu, stejně tak zvítězila družstva školy v okresním kole soutěže ve šplhu ve čtyřech kategoriích. Žáci školy rovněž prokázali významné úspěchy ve streethokeji, skoku vysokém, atletice, volejbalu a dalších sportovních odvětvích. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady z Náklady z dotace Náklady z dotace Náklady celkem ostatních MŠMT zřizovatele zdrojů 501 Potraviny ,00 0, , ,00 18

19 501 Učebnice , ,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,00 0, DHIM,DNIM 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , ,00 236, Pohonné hmoty a maziva ,00 0, , , Celkem , , , , Voda ,00 0, , , Teplo ,00 0, , , Plyn ,00 0, ,00-116, Elektr.energie ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , Potraviny ,00 0, ,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek ,00 0, ,00 992, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,00 0, ,00 992, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,00 0, , , Cestovné , , ,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt ,00 0, ,00 0, Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0, Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) , , , , Služby školení a vzdělávání , , ,00 0, Programové vybavení , , ,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Tisk novin 0,00 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu ,00 0, ,00 0, Celkem , , , , Platy zaměstnancům , , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 0, Celkem , , , , Povinné pojistné na soc , , , , Povinné pojistné na zdrav , , , , Celkem , , , , Jiné sociální pojištění , , ,00 363, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Silniční daň 2 625,00 0, ,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 678,00 0,00 678,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, DHM, DDNM , , ,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění 9 659,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, rozdíl DPH a krácený odpočet ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 Náklady celkem , , , ,00 19

20 Výnosy Doplňková Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb stravné ,00 0, , , Výnosy z prodeje ostatních služeb ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , Výnosy z pronájmů ,00 0,00 0, , Výnosy z prodaného zboží ,00 0, , , Úroky 301,00 0,00 301,00 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,00 0, ,00 0, Ostatní výnosy z činnosti ,00 0, , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr , ,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.úsc ,00 0, ,00 0, Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , , ,00 Přestože organizace vykazuje v hlavní činnosti ztrátu ,- Kč, celkově dosáhla kladného HV ve výši ,- Kč, a to díky zisku z doplňkové činnosti ( ,- Kč). Organizace obdržela v roce 2013 investiční příspěvek ve výši 150 tis. Kč. Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 schválila rozdělení hospodářského výsledku ve výši 9 982,91 Kč do fondu odměn a ,66 Kč do rezervního fondu. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Potraviny , , , Periodika 0,00 0,00 0, Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0, , , Spotř.jiných nesklad.dodávek 0, , ,00 20

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené

Více

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2010/2011

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2010/2011 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2010/2011 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 448 2013 A7 Jeř A 10 V Praze dne 8. dubna 2013 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více