Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/ Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené počty dětí beze zbytku naplněny. Překročení stanoveného počtu žáků ve třídách dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) povoluje zřizovatel, nesmí však být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Průměrné neinvestiční náklady na dítě a úplata za vzdělávání v MŠ Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitel školy způsobem stanoveným ve vyhlášce, tj. částka nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. U tzv. polodenních dětí ( polodenním dítětem se rozumí dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu) vyhláška stanoví, že úplata za vzdělávání těchto dětí činí nejméně 2/3 úplaty pro ostatní děti. Úplata za vzdělávání Stravné (celodenní) Úplata za vzdělávání - polodenní děti Průměrné neinvestiční náklady na 1 dítě MŠ 1. máje ,- 35, ,00 MŠ Jelínkova 3 350,- 30, ,96 MŠ Revoluční ,- 35, ,30 MŠ Janovice 300,- 35, ,12 Počet dětí celkem Počet Ostatní neplatící Polodenní děti předškoláků MŠ 1. máje MŠ Jelínkova MŠ Revoluční MŠ Janovice Celkem V mateřských školách bylo ve školním roce 2013/14 celkem 85 předškolních dětí, kterým bylo vzdělávání poskytováno bezúplatně v souladu s ustanoveními 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon. Ve sloupci Ostatní neplatící jsou uvedeny děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek, nebo děti, které jsou v pěstounské péči dle vyhlášky jsou rovněž osvobozeny od úplaty za vzdělávání v MŠ. 1

2 Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál Ředitelkou školy je Evženie Resnerová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Se zvířátky do pohádky, jehož hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které se dívají na svět správnýma očima; škola se snaží vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší komunikaci s rodiči škola provozuje webové stránky informaci o své činnosti škola zveřejňuje v Rýmařovském horizontu. Hlavní myšlenkou je rozvoj emocí na základě pohádek a příběhů - pohádka působí jako motivace k dalším činnostem, které z námětu nebo obsahu vycházejí. Dávat dětem možnost poznávat sebe i okolní svět, vytvářet si o něm základní představy, pojmenovávat je, prozkoumávat jejich vztahy a souvislosti. Ve spolupráci s rodiči pořádá škola "Dýňování", "Zamykání zahrady a vítání paní Zimy", vánoční besídky, besídky pro maminky, vystoupení nejstarších děti pro seniory (vánoce, Den matek), kroužek logopedické prevence, kroužek keramiky pro rodiče a děti, účast na akcích Městského muzea - výstava v zámku v Janovicích, dětský den, rozloučení se školáky, výlet s hledáním pokladu na hradě Sovinci, Olympiáda s nočním spaním dětí ve školce. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů 501 Potraviny ,98 0, ,98 0, Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky , , ,70 0, Nákup materiálu ,78 0, ,78 0, Pohonné hmoty a maziva 296,00 0,00 296,00 0, Celkem , , ,46 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn ,89 0, ,89 0, Elektr. energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,89 0, ,89 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,67 0, ,67 0, Cestovné 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 5 473,30 0, ,30 0, Služby tel.a radiokom ,83 0, ,83 0, Služby - odvoz odpadu ,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) ,68 0, ,68 0, Školení a vzdělávání 8 710, , ,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Služby výpočetní techniky ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,81 0,00 2

3 521 Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, DPN , ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0,00 Jiné sociální pojištění 525 KOOPPER ,00 0, ,00 0, Zákonné sociál.nákl. - ostatní 989,00 0,00 989,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 989,00 0, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákl.z odepsaných 557 pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 925,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem 4 925,00 0, ,00 0,00 Odpisy dlouhodobého 551 majetku ,00 0, ,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 0,00 Náklady celkem , , ,83 0,00 Výnosy Výnosy Doplňková Dotace MŠMT Hlavní činnost CELKEM činnost, granty 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb stravné ,00 0, ,00 0, Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 79,57 0,00 79,57 0, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 607,00 0,00 607,00 0, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 671 prostř.sr 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , ,00 0,00 3

4 674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,57 0,00 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil ,74 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny , , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 200,00 296,00 96, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , ,89 294, Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 1 679,00 0, , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 4 997, ,30 475, Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 5 302, , , Služby peněžních ústavů , , , Služby výpočetní techniky , , , Tisk novin 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc ,00 0, , Povinné pojistné na zdrav ,00 0, , Celkem 5 099,00 0, , Jiné sociální pojištění (KOOP) , , , Zákonné soc.nákl. (ostatní) ,00 989, , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00 4

5 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 925, ,00 0, Zákonné pojištění (nově SÚ 525) 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 925, ,00 0,00 Nákl.z drobného dlouhodobého 558 majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku , , ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,87 K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné , , , Výnosy z prodeje služeb - školné , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 138,41 79,57-58, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,29 0, , Ostatní výnosy z činnosti 264,00 607,00 343, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 Výnosy z nároku na 672 prostř.euroregion 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,13 Mateřská škola ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 100 tis. Kč, což představuje snížení o 4,01 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 31 tis. Kč (o 3,54 %), náklady na opravy a udržování o 78 tis. Kč (o 13,04 %). Ke snížení nákladů na opravy a udržování došlo z důvodu již provedených oprav v minulém roce. Došlo k meziročnímu poklesu nákladů na platy a OON o 22 tis. Kč (o 22,6 %). Meziročně byly navýšeny náklady z drobného dlouhodobého majetku o 13 tis. Kč (o 14,16 %), náklady na ostatní služby o 24 tis. Kč (9,8 %) Procentuálně nejvyšší nárůst vykazuje organizace v nákladech na odpisy dlouhodobého majetku o 13 tis. Kč (o 94,1 %), a to vlivem nově pořízených investic z investiční dotace zřizovatele. Výnosy celkem meziročně klesly o 45 tis. Kč (o 1,79 %), a to vlivem snížení výnosů z prodeje služeb o 27 tis. Kč (o 3,42 %). Vliv na nižší výnosy z prodeje služeb má menší počet odebraných obědů ve ŠJ. 5

6 Hospodářský výsledek byl meziročně navýšen o 55 tis. Kč, a to především vlivem meziročního snížení nákladů. Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p. o. Ředitelkou školy je Božena Jarošová, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Klíčkem otevíráme svět dětem, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na rozvíjení estetické a hudební výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Škola se zaměřuje na ekologii a environmentální výchovu děti třídí odpad, pozorovaly vývoj drobných živočichů, úspěšně se zapojily se do soutěže Jarní zahrádka. Škola úzce spolupracuje se ZŠ Jelínkova 1, Základní uměleckou školou (výtvarný obor, dramatický obor), muzeem, knihovnou a Střediskem volného času, ve spolupráci s nimi připravila pro děti zájmové kroužky - hru na sopránovou zobcovou flétnu Barevné pískání, přípravu na vstup do ZŠ a předcházení grafomotorickým problémům projektem Metoda dobrého startu a logopedií a pohybově taneční kroužek. Ředitelka školy považuje za nutné rekonstruovat zahradu MŠ a dovybavit ji moderními herními prvky. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny ,99 0, , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , Nákup mat.- vybavení zahrady-zu 3 963,00 0, , Nákup materiálu , , Pohonné hmoty a maziva 704,00 0,00 704, Celkem , , , Voda ,00 0, , Plyn ,00 0, , Elektr.energie ,00 0, , Celkem ,00 0, , Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování ,50 0, , Cestovné 4 145, , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 4 378,85 0, , Služby tel.a radiokom ,00 0, , Služby - odvoz odpadu 7 153,00 0, , Ostatní služby (revize apod.) ,04 0, , Služby školení a vzdělávání , , , Služby výpočetní techniky 1 265,00 0, , Nájemné 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 7 644,00 0, , Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0,00 6

7 518 Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , DPN 3 551, ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , ,00 360, Celkem , , , Jiné sociální pojištění KOOPER 8 232,00 0, , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 40, Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl.z DDM , , , Nákl.z DDM vybavení zahr. ZU ,00 0, , Nákl. z DDM Celkem , , , Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění - budova MŠ 3 345,00 0, , Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 3 345,00 0, , Odpisy dlouhodobého majetku 9 168,00 0, ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,37 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné ,00 0, , Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, , Celkem ,00 0, , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 40,00 0,00 40, Úroky 31,98 0,00 31, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 4 000,00 0, , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,98 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil ,16 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. 7

8 Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Potraviny , , , Knihy, učební pomůcky , , ,56 Nákup materiálu - vybavení zahrady účel. 0, , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 679,00 704,00 25, Celkem , , , Voda , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 263, , , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 037, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu 7 368, ,00-215, Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 3 480, , , Programové vybavení 0, , , Nájemné 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 7 810, ,00-166, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům 3 000, ,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc. 750, ,00 250, Povinné pojistné na zdrav. 270,00 360,00 90, Celkem 1 020, ,00 340, Jiné sociální pojištění (KOOP) 8 229, ,00 3, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2 730,00 40, , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 8

9 549 Služby peněž.ústavů nově SÚ 518 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění - jiné 3 345, ,00 0, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 3 345, ,00 0, Nákl.z DDHM , , ,90 Nákl. Z DDHM - vybavení zahr účel. 0, , , Náklady z DDM , , , Odpisy dlouhodobého majetku 7 640, , ,00 Náklady celkem , , ,94 Výnosy K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné , , , Výnosy z prodeje služeb - školné , , ,00 Výhra výl.divadlo správně na SÚ ,00 0, , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 372,00 40,00-332, Úroky 88,02 31,98-56, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,29 0, , Ostatní výnosy z činnosti 0, , , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,67 Hospodářský výsledek 0, , ,61 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 17 tis. Kč, což představuje pokles o 1,46 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 49 tis. Kč (o 8,69 %), náklady na spotřebu energií o 31 tis. Kč (o 11,72 %), náklady na ostatní služby o 32 tis. Kč (o 17,02 %). K procentuálně největšímu meziročnímu snížení nákladů došlo u nákladů na drobný dlouhodobý majetek o 36 tis. Kč (o 65,81%). Procentuálně vysoký nárůst vykazuje organizace ve mzdových nákladech, o 30 tis. Kč (o 164,91 %). Výnosy celkem meziročně vzrostly o 24 tis. Kč (o 2,14 %), především vlivem účelové dotace od zřizovatele na vybavení zahrady ve výši 100 tis. Kč. Hospodářský výsledek byl meziročně navýšen o ,61 Kč, a to především vlivem meziročního nárůstu výnosů a snížením nákladů. 9

10 Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál Ředitelkou školy je Věra Straková, mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Pohyb nás baví, který je zaměřen na zdravý životní styl a jeho hlavními cíli jsou podpora tělesného růstu dětí a pohybové dovednosti, samostatnost, osvojování poznatků na základě vlastních prožitků, podpora zdravého postoje k životnímu prostředí. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací jejich práce a pomocí hospitačního systému. Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Rýmařov, ZŠ Jelínkova 1 (zimní vycházka do přírody, Den plný her, oslava Mezinárodního dne dětí) a Střediskem volného času (koloběžkové a atletické závody). Rodiče se školou spolupracují při výtvarných dílnách, zúčastnili se brigád na školním pozemku, pomáhají při opravách poškozených hraček a šití kostýmů na vystoupení). Na žádost rodičů byly znovu otevřeny volnočasové aktivity jóga, angličtina pro předškoláky. Škola také pravidelně pořádá besedy s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny pro rodiče předškoláků. Ve sledovaném školním roce byly opraveny podlahy ve spodním pavilonu, byl rekonstruována terasa za spodním pavilonem a opraven výtah na přepravu jídla, do budoucna ředitelka považuje za nutné rekonstruovat zahradu školy, zejména zastaralé vybavení. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2013 Náklady Náklady celkem Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Potraviny ,40 0, , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , , Nákup materiálu ,81 0, , Pohonné hmoty a maziva 163,00 0,00 163, Celkem , , , Voda ,00 0, , Teplo ,00 0, , Plyn ,65 0, , Elektr.energie ,00 0, , Celkem ,65 0, , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování závazně ,60 0, , Opravy a udržování ostatní 0,00 0,00 0, Celkem Opravy a udržování ,60 0, , Cestovné 2 074, ,00 510, Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 3 164,35 0, , Služby tel.a radiokom ,98 0, , Služby - odvoz odpadu ,00 0, , Ostatní služby (revize apod.) ,70 0, , Služby výpočetní techniky 2 880,00 0, , Školení a vzdělávání 7 190, , , Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 10

11 518 Celkem , , , Platy zaměstnancům , ,00 0, DPN 4 820, ,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , ,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0, Celkem , ,00 0, Jiné sociální pojištění KOOPPER ,00 0, , Zákonné sociál.nákl. - ostatní 3 035,00 0, , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0, Celkem , , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 4 352,00 0, , Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem 4 352,00 0, , Odpisy dlouhodobého majetku ,00 0, , Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Nákl.z dlouhodobého majetku ,00 0, ,00 Výnosy Náklady celkem , , ,09 Výnosy CELKEM Dotace MŠMT Hlavní činnost 601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné ,50 0, , Výnosy z prodeje služeb - školné ,00 0, , Celkem ,50 0, , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 58,75 0,00 58, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů 0,00 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti 267,00 0,00 267, Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek organizace za rok 2013 činil celkem ,16 Kč, Rada města svým usnesením č. 4060/69/14 ze dne 16. dubna 2014 rozhodla o jeho přidělení do rezervního fondu. 11

12 Meziroční srovnání hospodaření s příspěvkem zřizovatele Náklady K K Rozdíl Majetek v OE 0,00 0,00 0, Potraviny , , , Učebnice 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky 6 858, , , DHIM,DNIM nově SÚ 558 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 645,00 163,00-482, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny 0,00 0,00 0, Spotř.jiných nesklad.dodávek 0,00 0,00 0, Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Prodané zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné 2 398,00 510, , Nákl.na reprezentaci 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 907, , , Služby tel.a radiokom , , , Služby - odvoz odpadu , , , Ostatní služby (revize apod.) , , , Služby školení a vzdělávání 2 740, ,00 50, Služby výpočetní techniky 1 860, , , Služby peněžních ústavů , ,00 323, Tisk novin 0,00 0,00 0, Náklady na vývařovnu 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc ,00 0, , Povinné pojistné na zdrav ,00 0, , Celkem 8 500,00 0, , Jiné sociální pojištění (KOOP) 8 346, , , Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0, , , Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 12

13 541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0, Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 Služby peněžních ústavů nově SÚ ,00 0,00 0, Zákonné pojištění -jiné 3 958, ,00 394, Ostatní nákupy 0,00 0,00 0, Zákonné pojištění jiné 0,00 0,00 0, Celkem 3 958, ,00 394, Nákl.z dlouhodobého majetku , , , Odpisy dlouhodobého majetku 7 065, , ,00 Náklady celkem , , ,52 Výnosy K K Rozdíl Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje služeb - stravné , , , Výnosy z prodeje služeb - školné , , , Celkem , , , Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0, Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0, Úroky 85,81 58,75-27, Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0, Kurzové zisky 0,00 0,00 0, Čerpání fondů ,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti 2 568,00 267, , Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0, Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.sr 0,00 0,00 0, Výnosy z nároku na prostř.úsc , , , Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,56 Hospodářský výsledek , , ,96 MŠ ve srovnávaných obdobích neprováděla doplňkovou činnost. Náklady celkem byly meziročně sníženy o 119 tis. Kč, což představuje snížení o 7,84 %. Meziročně byly sníženy např. náklady na spotřebu materiálu o 137 tis. Kč (o 17,35 %), mzdové náklady o 22 tis. Kč (o 25,26 %) a s tím související pojistné o 9 tis. Kč, spotřeba energie o 13 tis. Kč (o 3,72 %) a služby o 4 tis. Kč (o 3,44 %), nejvíce však náklady na potraviny o 205 tis. Kč (o 28 %). Razantní pokles nákladů na mzdy a potraviny ovlivnilo ukončení odběru stravy pro ZŠ a MŚ Stará Ves. K meziročnímu nárůstu nákladů došlo u oprav a udržování o 16 tis. Kč (o 12,05 %), u pořízení DDHM o 31 tis. Kč (185 %) a u nákladů na odpisy o 15 tis. Kč (o 209 % - pořízení investic v roce 2012). Odpisy byly zúčtovány v souladu s odpisovým plánem. Výnosy celkem meziročně klesly o 114 tis. Kč (o 6,87%), a to i přesto, že neinvestiční příspěvek od zřizovatele vzrostl o 130 tis. Kč (o 17,7 %). Výnosy z prodeje služeb celkem jsou ve výsledku meziročně sníženy pouze o 217 tis. Kč (o 24,71 %), díky tomu, že 13

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více