Možnosti financování prodeje osobních vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti financování prodeje osobních vozidel"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Možnosti financování prodeje osobních vozidel Bakalářská práce Autor: Lukáš Mikulenka, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Pavel Pešek, CSc. Praha duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Ústí nad Labem, dne Lukáš Mikulenka, DiS.

3 Poděkování Rád bych tímto poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Pavlu Peškovi, CSc. za odborné vedení a udělování cenných rad a informací při zpracování této práce. Děkuji také prodejcům a vedení společnosti REALCENTRUM Cars s.r.o., kteří mi poskytli velmi cenné informace.

4 tace Možnosti financování prodeje osobních vozidel. Bakalářská práce porovnává možností financování prodeje osobních vozidel pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby. Komparovány jsou bankovní a nebankovní společnosti, které nabízí úvěry a operativní leasingy, která budou sloužit pouze pro právnické osoby. Klíčová slova Úvěr, leasing, pojištění, financování osobních vozidel Annotation Possibilities of Financing Sale of Passenger Vehicles. Bachelor Thesis Compare of The Possibility of Financing Sales of Passenger Vehicles for Individuals in Business and Non-Business and Legal Persons. Comparisons are Banking and Non-Banking Company That Offers Loans and Operating Leases, Which Will Serve Only to Legal Persons. Keyword The Loan, Leasing, Insurance, Financing of Cars

5 Obsah Úvod Bankovní systém Banka Základní podmínky pro zřízení bank v ČR Licence banky Funkce bank Druhy bank Bankovní obchody Bankovní rizika Úvěr Základní náležitosti žádosti o úvěr Posouzení úvěrových obchodů Výpočet bonity Smlouva o úvěru Splácení úvěru Úrok Bankovní úvěry a finanční výpomoci Leasing Obsah leasingové smlouvy Právní úprava leasingu Leasing z daňového hlediska Výhody a nevýhody leasingu z pohledu nájemce Výše leasingové splátky a celková cena leasingu Porovnávání nabídek Fyzická osoba - úvěr Porovnání pojištění Právnická osoba a fyzická osoba podnikatel úvěr a leasing Úvěr Finanční leasing Operativní leasing Výběr optimálního financování v praxi Závěr Zdroje

6 Seznam tabulek Seznam příloh

7 Úvod Cílem mé práce je analýza možností financování prodeje osobních vozidel. Tato bakalářská práce navazuje a rozšiřuje mojí předchozí absolventskou práci na téma Možnosti financování osobních vozidel, kterou jsem vypracoval na Vyšší odborné škole EKONOM v Litoměřicích. V předchozí práci byl na základě šetření a rozborů zvolen úvěr od firmy Credium jako optimální varianta financování. V oblasti leasingů, to byla společnost UniCredit Leasing, která cílila na klienty s větším vozovým parkem. Společnost Credium v druhé polovině loňského roku oznámila konec působení na českém trhu. Proto v této bakalářské práci porovnávám více jiných společností. Obecně vzato, je financování důležitým aspektem při podnikání, ale i v běžném životě. Pro většinu firem je objem financí a jejich zajištění klíčovým faktorem a zároveň i předpokladem k dalšímu rozvoji, a to bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitelský nebo účelový úvěr, leasing či pouze kontokorent. Jedině tak si firma může dovolit větší investice pro rychlejší růst v případě, že nemá vlastní prostředky. Nosným tématem bakalářské práce je analýza možností financování prodeje osobních vozidel, analýza zdrojů tohoto financování, jejich komparace a výběr optimálního řešení pro subjekty, které si chtějí pořídit nový osobní automobil. Informace pro svou práci jsem čerpal z odborné literatury, internetových stránek bank, leasingových společností, z marketingových materiálů společností a od obchodních zástupců, u kterých jsem si nechával dělat úvěrové a leasingové kalkulace. Nejcennější informace mi poskytnuli zaměstnanci a vedení společnosti REALCENTRUM Cars s.r.o. 7

8 banka. 1 Banka je finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu 1. Bankovní systém Obsahem této kapitoly je seznámení s bankovním systémem, definicí banky, vyčleněním jejího postavení v národní ekonomice, pojmy bankovních úvěrů, popis jeho vzniku, úroková míra a nakonec splacení. Bankovní systém České republiky je tvořen centrální bankou a bankami působících v této zemi, jejich vzájemnými vztahy a jejich vztahy k okolí (domácnostem, podnikům, státu, zahraničí). 1.1 Banka Banka je právnická osoba, která má povolení České národní banky působit jako finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. Toto zprostředkování je založeno zejména na přijímání vkladů a z nich poskytování úvěrů na svůj vlastní účet. Banky tvoří finanční systém, který je nadřazený ekonomickému systému, a vzájemně jsou propojeny řadou vztahů. Ve finančním systému existují různé nebankovní subjekty, které jsou s bankovními subjekty propojeny řadou vzájemných vztahů. Jedná se například o pojišťovny, investiční společnosti a další Základní podmínky pro zřízení bank v ČR V první řadě se musí jednat o akciovou společnost založenou v České republice. Musí přijímat vklady od veřejnosti, vkladem se rozumí svěřené peněžní prostředky představující závazek vůči vkladateli na jejich výplatu Také poskytuje úvěry, kterými se rozumí v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky Česká národní banka udělí bankovní licenci, aby mohla působit jako banka. 1 Ing. BIŇOVEC, K. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha: Fortuna, ISBN:

9 Subjekt, který nesplňuje všechny výše uvedené znaky, není bankou a nesmí ve svém názvu užívat slovo banka případně spořitelna Licence banky Jeden z nástrojů České národní banky k regulaci bankovní soustavy je udělování bankovní licence. Licence se uděluje především proto, aby byli chránění klienti bank před neseriosními a nežádoucími subjekty. Bankovní licence je udělena poté, co subjekt splní předem stanovené podmínky, na základě žádosti, kterou předkládá ČNB. O udělení licence rozhodne ČNB, která pro rozhodnutí vyžaduje názor od ministerstva financí. Podmínky pro udělení licence: Průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních zdrojů banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba. Splacený základního kapitálu v plné výši (min. 500 mil. Kč). Důvěryhodnost a odborná způsobilost osoby, které má být licence udělena, dále také důvěryhodnost a způsobilost osob s kvalifikovanou účastí ( 17a odst. 3) na bance k výkonu práv akcionáře při podnikání banky a důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost osob navrhovaných na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami, (dále jen "vedoucí zaměstnanci banky"). Technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, funkční řídicí a kontrolní systém banky. Obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi. Průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou. Úzké propojení v rámci skupiny nebrání výkonu bankovního dohledu. Ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu. Poslední podmínkou je umístění sídla banky na území České republiky. 2 Licence je udělena na dobu neurčitou a nelze převést na jiný subjekt. Obsahuje vymezení schválené činnosti a dále obsahuje vymezení podmínek, které musí žádající subjekt splňovat před zahájením případně dodržovat během povolené činnosti. 2 Zákon o bankách č.21/1992 Sb. 4 převedeno do vázané řeči 9

10 1.1.3 Funkce bank Funkci bank lze členit do třech základních skupin: - finanční zprostředkování banky převádějí peněžní prostředky do oblastí, oborů či podniků, kde je jejich zhodnocení nejvyšší, banky tedy provádějí důležitou transformaci peněz z různých hledisek - emise bezhotovostních peněz - provádění bezhotovostního platebního styku. Banka vedle těchto funkcí může věnovat i jiným činnostem Druhy bank Univerzální banky mohou poskytovat klasické produkty komerčního bankovnictví (vklady, úvěry, zprostředkování platebního styku), ale i produkty investičního bankovnictví (emisní obchody, obchody s cennými papíry). Výhody: Nabídka široké palety finančních produktů, univerzální banky vykazují větší stabilitu, univerzální bankovnictví přispívá ke snižování kapitálových nákladů Nevýhody: Vzniká konflikt zájmů mezi investičními a komerčními obchody, nedostatečná kontrola nákladů univerzálních bank, univerzální bankovnictví podporuje vznik oligopolu. Spořitelny se zaměřují zejména na sběr vkladů a provádění dalších služeb pro drobnou klientelu. Z hlediska umístění aktiv převládají úvěry poskytované jiným bankám. Stavební spořitelny představují speciální druh spořitelen, které se zabývají výhradně stavebním spořením. Úvěrová družstva jsou malé banky založené na družstevních principech. 10

11 Hypoteční banky jsou banky, které se specializují na získávání zdrojů emisí vlastních hypotečních zástavních listů a poskytování tzv. hypotečních úvěrů, tj. úvěrů zajištěných stanoveným způsobem zástavním právem na nemovitost Bankovní obchody Aktivní obchody mají přímou vazbu na aktivní stranu bankovní účetní rozvahy. 3 Jedná se především o úvěry, nákupy dluhopisů a vznik vlastnických práv skrze cenné papíry. akreditivy. Neutrální obchody jedná se o platební styk, záruky, faktoring a poradenskou činnost, Pasivní obchody jsou operace, které se promítají v pasivech banky. Banka je tedy dlužník, jedná se o vklady a emise cenných papírů. Zisk banky je tvořen rozdílem mezi přijatými úroky s poplatky a úroky zaplacenými. Je tedy zajímavé sledovat, jak banky nakládají se svěřenými prostředky Bankovní rizika Úvěrové riziko je nedodržení sjednaných podmínek úvěru ze strany klienta, čímž vzniká bance ztráta. banky. Úrokové riziko se odráží od změn úrokových sazeb a následného dopadu na zisku Měnové riziko vzniká změnou měnových kurzů. Likvidní riziko je ztráta schopnosti banky dostát svým finančním závazkům. 3 Kolektiv autorů. Bankovnictví. Praha: Bankovní institut a. s., ISBN: Str

12 Kapitálové riziko souhrn všech závazků banky je větší než všech aktiv, což má za následek nesolventnost banky. 1.2 Úvěr Úvěr je poskytnutí peněžních prostředků vlastníka někomu jinému, čímž mu dává možnost k volné dispozici po stanovenou dobu. prostředky. Věřitel je osoba, která se na předem stanovenou dobu zavazuje poskytnout finanční Dlužníkem je ta osoba, která se zaváže ve stanoveném termínu zaplatit předem domluvenou výši úroku a vrátit vypůjčené prostředky Úvěr vznikne na základě podpisu úvěrové smlouvy. Prvním bodem úvěru je žádost o úvěr, která je nutná pro vznik úvěrové smlouvy. Žádost o úvěr předloží žadatel v bance, u které zamýšlí čerpat úvěr. Žádost se většinou podává pomocí speciálního formuláře, který usnadní klientovi sestavení žádosti přesně tak, jak banka potřebuje pro rozhodnutí o poskytnutí úvěru Základní náležitosti žádosti o úvěr Osobní údaje o žadateli, účel úvěru, pokud se jedná o účelový úvěr, výše a měna požadovaného úvěru, možnosti zajištění úvěru, návrh předpokládaného režimu čerpání a splácení úvěru, předmět podnikatelské činnosti a doložení oprávnění k této činnosti, údaje o dosavadní podnikatelské činnosti tzn. účetní výkazy za několik posledních let informace. Kvůli různým druhům úvěru a širokému spektru bank obsahují žádosti o úvěr rozdílné Před vyplněním žádosti o úvěr by se měl žadatel dobře informovat, zda je pravděpodobné, že úvěr, o který má zájem, mu banka poskytne. Banky mají ve své úvěrové 12

13 politice několik podmínek, které jsou velmi přísné a neustupují z nich např. výše, délka, způsob poskytnutí nebo účel. Žadatel tím většinou předejde zbytečným nákladům a úsilí, které vynaloží na zpracování žádosti o úvěr. Jestliže banka označí požadovaný úvěr za neakceptovatelný, je jediným řešením ihned podat žádost o úvěr u jiné bance. Poskytování úvěru je stále častěji vázáno na vedení běžného účtu v bance, u které žadatel předkládá žádost o úvěr. Je to pro přesné sledování pohybu peněžních prostředků žadatele a jeho bonitu, díky náhledu na jeho běžný účet. Pokud žadatel vyhoví podmínkám banky, banka mu nabídne podmínky úvěru, které jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru Posouzení úvěrových obchodů Analýzou úvěruschopnosti dlužníka se rozumí posouzení účelu, na který klient žádá úvěr. U podnikatelského subjektu je návratnost úvěru podmíněna především úspěšností jeho záměru. Pro úspěšné provedení je velmi důležité vědět o finanční historii podnikatele, poté také současnou finanční situaci a snažit se odhadnout možnosti rizik budoucího vývoje žadatele. Zde se posuzují struktura jeho finanční toky, majetek a podnikatelský záměr. Při posuzování úvěruschopnosti se obvykle vychází z běžně dostupných účetních výkazů, kterými jsou výkazu zisků a ztrát a rozvaha Analýza celkového podnikatelského rizika pro řádné posouzení úspěšnosti úvěrového záměru se většinou provádí analýza podnikatelského rizika. Ta se skládá z prozkoumání kvalitativních a kvantitativních vlastností žadatele. Kvalitativními znaky jsou image společnosti, struktura vlastnictví, strategie realizace stanovených cílů, konkurenční schopnost na trzích, kvalita managementu, likvidita akcií a další. Kvantitativní data se získávají finanční analýzou účetních výkazů. Finanční analýza je pravděpodobná předpověď vývoje podniku v budoucnu, na základě analýzy minulých období účetních výkazů. Hodnocení podnikatelských záměrů je jiné u provozních a investičních úvěrů. U provozních úvěrů se banka zaměřuje na ukazatele týkající se oběžného majetku, kdežto u úvěrů investičních využívá metody, která sloužící ke zhodnocení efektivnosti investic. Jestliže banka posoudí klienta za schopného ke splnění závazku, který vyplývá z poskytnutého úvěru, uzavře s ním smlouvu o úvěru. 13

14 1.2.3 Výpočet bonity Jestliže kdokoliv žádá o úvěr, musí vědět, na jak vysokou splátku má měsíční volné prostředky. Stejně tak postupují instituce, u kterých klient žádá jakoukoliv finanční výpomoc, ať už úvěr nebo leasing. Klienta si musí důkladně prověřit, zda je schopný splácet bance finanční výpomoc. Jedná se o výpočet bonity, někdy označováno jako tzv. úvěruschopnost. Způsob ověřování příjmů se od fyzických a právnických osob liší. Fyzická osoba dokládá bance nebo jiné finanční instituci potvrzení o svých měsíčních příjmů potvrzené zaměstnavatelem. Je-li žadatel ženatý, můžou manželé doložit společné příjmy a jsou posuzovány jako celek. Do příjmů se započítávají nejen příjmy ze zaměstnání, ale i vedlejší příjmy např. finanční prostředky z pronájmu jejich nemovitostí a další příjmy jednotlivce nebo rodiny. Mezi příjmy se nezahrnují žádné sociální dávky ani příspěvky. Poté co jsou všechny příjmy sečteny, začnou se od nich odečítat jednotlivé výdaje. Výdaje se odečítají za každého člena domácnosti, včetně pojistného, splácení předešlých úvěrů a půjček. Výsledný rozdíl je disponibilní částka klienta, která je ukazatelem pro výpočet maximální výše měsíční splátky. Výše anuitní splátky nesmí být stejně vysoká, jako je disponibilní částka, protože část finančních prostředků, musí zůstávat rodině jako rezerva na neočekávané výdaje nebo pro pokrytí krátkodobého výpadku rodinného rozpočtu. Výši této rezervy stanovuje každá finanční instituce individuálně. V případě, že klient nedoloží potvrzení příjmů, může úvěr získat, ale pro něj mnohem méně výhodný, než by tomu bylo v případě doložení příjmů. Finanční instituce se chrání vysokou úrokovou sazbou, pro případ nesplácení klientem. Právnické osoby dokládají k výpočtu jejich úvěruschopnosti podnikatelský záměr. Proces samotného vyhodnocení je mnohem složitější, protože se vyhodnocují dosavadní výsledky hospodaření, účetnictví, marketingové studie, výroční zprávy, ale i další aspekty, které mohou v budoucnu ovlivnit potenciální výsledek hospodaření s čímž je pevně spjaté i splácení úvěru. 14

15 1.2.4 Smlouva o úvěru Smlouva je uzavřena mezi klientem a bankou. Banka vystupuje jako věřitel a klient jako dlužník. Smlouva o úvěru je sepsána dle obchodního zákoníku bez ohledu na to zda se jedná o firmu nebo fyzickou osobu. Smlouva o úvěru je především závazek banky poskytnout na žádost dlužníka v jeho prospěch finanční prostředky v předem sjednané výši. Na straně klienta je to závazek vrátit zapůjčené finanční prostředky, zaplatit úrok a to vše do konce sjednaného termínu. Základní obsah smlouvy o úvěru: Určení smluvních stran, výše a způsob stanovení úrokové sazby, účel úvěru (pouze u účelových úvěrů), výše úvěru a měna, doba splatnosti a způsob splácení, lhůta, ve které může dlužník čerpat vypůjčené peníze (pokud je stanovena) a zajištění úvěru. Smlouva o úvěru může zaniknout za následujících okolností: Splněním smlouvy, řádným splacením včetně úroků. Výpovědí, kterou může podat libovolná ze zúčastněných stran. Odstoupením od smlouvy, ke kterému může banka přistoupit, pokud byl úvěr použit v rozporu s vymezeným účelem, použití úvěru ke stanovenému účelu je nemožné nebo je dlužník v prodlení dvou splátek nebo jedné více než 3 měsíce. Poslední je dohoda mezi bankou a klientem Dle slov bankovního poradce, se banka k ukončení smlouvy pro nehrazení splátek uchyluje jen ve výjimečných případech, jestliže to opravdu nejde jinak. Ve většině případů se snaží najít ideální východisko a klientovi vyjít vstříc Splácení úvěru Po poskytnutí úvěru, nastává fáze splácení. Způsob splácení úvěru je uveden ve smlouvě o poskytnutí úvěru, který je většinou přizpůsoben na míru klientovi, ale musí splňovat podmínky banky, která úvěr poskytla. 15

16 Základní možnosti splacení úvěru: Jednorázově v době splatnosti je splacen v předem stanovenou dobu, kdy je splacena celá částka úvěru najednou. Úroky se většinou splácí na konci předem sjednaných období 1, 3, nebo 6 měsíců. Po uplynutí výpovědní lhůty tento úvěru se poskytuje na předem neurčitou dobu. Zároveň je předem domluvená výpovědní lhůta pro vypovězení smlouvy o úvěru. V reálu se stanovuje minimální výpovědní lhůta, po kterou nelze úvěr vypovědět. Úvěr je splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty poté, co je úvěr vypovězen. Úroky se splácí opět na konci sjednaných období. Průběžné splácení je možnost, při které splácí klient průběžně, ovšem nepravidelně dle svých příjmů. Nejčastěji jde o kontokorentní úvěry na běžných účtech. V pravidelných splátkách splácení úvěru dle splátkového kalendáře v pravidelných splátkách. Splátky mohou být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Je stanovena pevná částka výše ročního úmoru úvěru. Tato částka se stanovuje procentuálně nebo absolutně. Současně se splátkami se splácí i úroky, které se ke splátkám přičítají nebo jsou v částce započítány a zbylá část splátky je úmor. V pravidelných anuitách je stále stejně se opakující stejná částka, kterou musí dlužník platit. Tato částka se skládá ze součtu úmoru a úroku. Vzájemný poměr mezi úrokem a úmorem se s každou splátkou mění. Výše úrokové části je v prvních splátkách vždy velká a úmorová část minimální. Během splácení je snižována úroková část a naopak narůstá úmorová část anuity Úrok Úrokem se rozumí cena za úvěr, vyjádřená v procentech z vypůjčené částky nebo skutečné množství peněz, které klient zaplatí za možnost disponovat zapůjčenou částkou po určitou dobu. Úrok je množství peněz, které musí být zaplaceno za půjčení peněžních prostředků. Výši úroku ovlivňuje výše dlužné částky, výše úrokové sazby a dobou, na kterou je úvěr sjednán. 16

17 Úroková sazba zahrnuje tři složky: - rizikovou pokrývají případné ztráty z náhlého neúspěchu úvěrového obchodu - nákladovou pokrývá veškeré náklady ze strany věřitele vynaložené s obstaráním zdrojů a jeho vlastním fungováním - inflační pokrývá ztráty věřitele, které plynou ze změny cenové hladiny Reálná úroková sazba se od standardní odlišuje na základě působení konkurence, kvůli rozdílným úrokovým sazbám konkurenčních bank, požadavkům poptávky, vlastní obchodní strategie aj. Dělení úroků z pohledu banky: - pasivní úroky placené bankou za vklady, mají poptávkový charakter - aktivní úroky přijaté bankou za poskytnuté úvěry, mají nabídkový charakter 1.3 Bankovní úvěry a finanční výpomoci Poté co dojde k uzavření úvěrové smlouvy, následuje poskytnutí úvěru. Čímž se rozumí splnění závazku banky poskytnout finanční prostředky klientovi, dle podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru. Formy poskytnutí úvěru: - peněžní úvěry znamenají skutečné poskytnutí peněz, buďto v hotovostní nebo bezhotovostní formě - závazkové úvěry a záruky neznamenají pro klienta bezprostřední získání peněz, ale banka se zavazuje splnit závazky klienta, pokud ho nesplní sám. Dle doby splatnosti se poskytují úvěry: - krátkodobé splatné do jednoho roku - střednědobé - splatné od jednoho roku do pěti let - dlouhodobé splatnost je delší než pět let. Peněžní úvěr se poskytuje úhradou závazku místo klienta, poskytnutím finančních prostředků na běžný účet klienta, prostřednictvím úvěrového účtu nebo v hotovosti. 17

18 Úvěr může být poskytnut v domácí nebo zahraniční měně. Pokud je úvěr poskytnut v zahraniční měně hovoří se o devizovém úvěru. Druhy bankovních úvěrů a výpomocí: - Spotřebitelský - Kontokorentní úvěr - Směnečný úvěr o Eskontní o Akceptační o Avalový (ručitelský) o Revolvingový o Lombardní - Faktoring - Forfaiting - Leasing o Finanční o Operativní o Zpětný 1.4. Leasing Leasing je jedna z forem financování, v dnešní době patří mezi nejznámější a velmi využívanou alternativou financování v moderních tržních ekonomikách. Slovo leasing pochází z anglického slova lease, což znamená pronájem. Počátky leasingu sahají do 18. a 19. století, kdy do vztahu mezi prodejcem či výrobcem určité věci a zájemcem o její užívání vstupuje specializovaný subjekt (investor), který věc pořizuje do svého vlastnictví a přenechává ji do užívání nájemci. V období masové spotřeby po 2. světové válce vzniká leasing jako plnohodnotná alternativa úvěrového financování a zájem o něj projevují nejen podnikatelské subjekty, ale i drobní spotřebitelé. 4 4 VALACH, J., A KOL. Finanční řízení podniku, Praha EKOPRESS, 1999, ISBN

19 Z právního pohledu představuje leasing právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, který lze označit také jako trojstranný, ve kterém pronajímatel zakoupí od dodavatele dlouhodobý hmotný majetek a poskytne jej za poplatek k používání nájemci. Z finančního hlediska lze leasing charakterizovat jako alternativní formu financování dlouhodobých potřeb podniku za pomoci cizího kapitálu. Z ekonomického hlediska je leasing využívání dlouhodobého hmotného majetku po určitou dobu, bez toho aby se stal majetkem podniku, čímž dochází k oddělení vlastnictví majetku od jeho užívání. Pronajímatel nezodpovídá za provoz pronajímaného předmětu a vystupuje pouze v roli věřitele, který zapůjčil finanční prostředky na nákup předmětu. Leasing je tedy velice podobný bankovnímu úvěru, od kterého se odlišuje pouze vztahem k pronajímanému předmětu: pronajímaný předmět je, ale ve vlastnictví pronajímatele, ačkoliv jej využívá nájemcem k dosahování jeho podnikatelského záměru. Leasing se podle druhu pronajímaného předmětu rozlišuje na leasing movitých a leasing nemovitých věcí. Leasing movitých předmětů dominuje podílem asi 90% na celkově prováděných leasingových obchodech. 5 Leasing se dělí na: - finanční (kapitálový) leasing - provozní (operativní) leasing jednotlivé formy se liší délkou pronájmu, účelem a přechodem vlastnického práva Operativní leasing je charakterizován jako krátkodobý pronájem, u něhož je doba pronájmu kratší než doba ekonomické životnosti majetku. Souhrn splátek od jednoho nájemce zahrnuje jen určitou část pořizovací ceny pronajímaného majetku. Nájemce nemá právo na koupi najatého majetku; po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého majetku pronajímateli. Náklady spojené s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého majetku hradí většinou pronajímatel, ačkoli i tuto povinnost lze smluvně přenést na nájemce. Leasingová smlouva je vypověditelná a pronajímatel nese všechna rizika, která plynou z 5 REŽŇÁKOVÁ, M., Finanční management 1. díl, Brno AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2005, ISBN

20 vlastnictví majetku. Předmětem leasingu může být i poskytnutí různých dodatkových služeb (např. pronájem letadla je spojen se zajištěním posádky). 6 Účelem operativního leasingu je zajištění potřebného dlouhodobého hmotného majetku pro firmy, který však není natrvalo, není dostatečně využitý po celou dobu jeho životnosti, a proto není ekonomické jej kupovat do svého vlastnictví. Finanční leasing je v ČR definován jako pronájem, který umožňuje nájemci za poplatek, trvalé užívání věci, které jsou ve vlastnictví leasingové společnosti pro podnikatele. Nebezpečí škod na předmětu leasingu a zodpovědnost za škody spojené s jeho provozem nese nájemce. Dále předmět po skončení leasingové smlouvy přechází do vlastnictví nájemce. Jde tedy o finanční pronájem s následným odkupem, povětšinou za symbolickou částku. Finanční leasing je významným zdrojem financování podniků. O údržbu a opravy předmětu leasingu stará nájemce sám, a to na vlastní náklady. Dochází i k situacím, kdy leasingová společnost sjednává nejen pojištění, ale i nutnou údržbu. Ve finančním leasingu se rozlišují ještě další typy leasingu. Jde se o přímý, nepřímý a leverage leasing. Přímý finanční leasing - předmětem leasingu je nový majetek, který si nájemce sám vybral. Pronajímatel zakoupí majetek od dodavatele a na základě leasingové smlouvy pronajme za poplatek tento majetek nájemci. Nájemce si pouze určí, u jakého dodavatele bude majetek pořízen, za jakých podmínek a především za jakou cenu. V případě nepřímého finančního leasingu si nájemce majetek pořídí sám a obratem jej prodá za tržní cenu pronajímateli, který tento nakoupen majetek pronajme nájemci. Fyzicky zůstává majetek na původním místě, u nájemce, který si jej původně pořídil. Nájemce poté hradí leasingové splátky, jejichž výše zahrnuje nejen tržní cenu majetku, ale především náklady a provizi leasingové společnosti. V důsledku toho pak nájemce ve výsledku zaplatí více, než kdyby si zakoupený majetek nechal, což se může jevit jako nevýhoda. Výhodou je však skutečnost, že prodejem získá zpět investované peněžní prostředky. Ty může využít ve 6 VALACH, J., A KOL. Finanční řízení podniku, Praha : EKOPRESS, 1999, ISBN

21 své obchodní činnosti, formou reinvestice nebo ke zvýšení likvidity, a především může dále užívat majetek, který již nevlastní. Leverage leasing (někdy označován jako úvěrovaný leasing) je finanční leasing, který je především využíván u rozsáhlejších investic, jelikož organizování a průběh leasingu jsou velmi náročné. V USA se přes 85 % finančních leasingů uskutečňuje právě tímto způsobem. Od finančního leasingu, tak jak jej známe, se odlišuje pouze tím, že pronajímatel nekupuje daný majetek do svého vlastnictví plně ze svých finančních zdrojů, ale částečně či úplně financuje majetek zapůjčením peněz od banky Obsah leasingové smlouvy V leasingové smlouvě se setkáváme se čtyřmi důležitými pojmy: 1. Leasingový koeficient představuje provizi pronajímatele což rozdíl mezi tím, co nájemce skutečně zaplatí za předmět nájmu, a pořizovací cenou předmětu nájmu. 2. Splátkový kalendář obsahuje rozepsání včetně výše jednotlivých splátek po dobu nájmu. První splátka bývá zpravidla navýšená, jelikož jde o mimořádnou splátku zahrnující například poplatek za uzavření smlouvy. Další splátky bývají v čase rovnoměrné, ale jsou situace, kdy je splátkový kalendář, přizpůsobený nájemci. 3. Akontace neboli platba předem, jedná se o část kupní ceny, kterou hradí klient před samotným splácením leasingu. 4. Zůstatková hodnota je hodnota vozidla, kterou bude vozidlo mít v době splacení leasingu, u finančních leasingů, bývá symbolických Kč Právní úprava leasingu V českých právních předpisech není leasing výslovně definován. Občanským zákoníkem jsou upraveny majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto 21

22 občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Na rozdíl od občanského zákoníku, který upravuje postavení podnikatelů a obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy související s podnikáním. Současně obchodní zákoník odkazuje na občanský zákoník při úpravě některých otázek, které nebylo možné řešit podle obchodního zákoníku (což je např. v případě nájemní smlouvy) Leasing z daňového hlediska Leasing je rozšířenou formou pořizování majetku především díky jednoduchosti jeho zřízení, tak i proto, že nájemné placené za leasing je za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů, dále jen ZDP, daňově uznatelným nákladem. Od roku 2008 se daňová výhodnost leasingu zmenšila. Změny, které zmenšují výhodnost vyplývají z rozsáhlé novely ZDP provedené zákonem č. 261/2007 Sb., účinné od ZDP stanovuje mnoho podmínek, které musí být splněny, proto, aby placené nájemné bylo uznáno jako daňový náklad nájemce. V případě, že nájemce nezná tyto podmínky, může se výhoda daňové uznatelnosti nájemného proměnit v daňově neuznatelné náklady. Ovšem v případě, kdy nájemce uplatní neoprávněně daňově neuznatelné náklady jako daňově uznatelné, je vystaven nepříjemného finančního postihu od finančního úřadu tzv. penále. Prvním problémem se může jevit povinnost časového rozlišení nájemného. Tato povinnost spadá na všechny, kteří vedou účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, dále na osoby, kteří vedou daňovou evidenci dle 7b ZDP na nájemce jestliže se jedná o finanční leasing s odkupem najaté věci po skončení leasingu. Povinnosti týkající se časového rozlišení neplatí pro nájemce a pronajímatele, kteří vedou daňovou evidenci, jestliže využívají operativní leasing. Pouze pro pronajímatele poté není povinnost při využívání finančního leasingu. Dále je zde problém s určením správného okamžiku, odkdy je možné využívat náklady za pronájem ke snížení daňového základu, jelikož je velký rozdíl mezi datem podpisu leasingové smlouvy a datem předání předmětu nájmu ve stavu, ve kterém jej může plně 7 JINDROVÁ, B., Leasing praktický průvodce, II. aktualizované vyd. Praha : GRADA Publishing, 2001, ISBN

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_62_INOVACE_12_19 Bankovní soustava

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více