Znalecký posudek číslo /13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek číslo 2489-134/13"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo /13 ODHAD CENY NEMOVITISTI V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: rodinný dům se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků ul.těrlická, č.p.257, Albrechtice kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Albrechtice, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, kód ČSÚ ; LV 328 rodinný dům č.p.257 na pozemku p.č.1603 se všemi součástmi, příslušenstvím a pozemky p.č.1603 a 1604 VLASTNÍK: Poledník Jiří r.č /1063 podíl ¼ Adresa vlastníka: ul. Těrlická, č.p.257, Albrechtice ÚČEL OCENĚNÍ: OBJEDNATEL OCENĚNÍ: Adresa objednatele: Stanovit obvyklou hodnotu nemovitosti k datu ocenění a odpovědět na otázky zadanými usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne spis č. D 337/ ve věci vypořádaní dědictví po Ing. Jiřím Poledníkovi Okresní soud v Karviné, notář JUDr. Pavla Doleželová Svornosti 2/86, Havířov, Město IČ DIČ telefon Fax ZHOTOVITEL OCENĚNÍ: Ing. Pavel Polák Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne čj.: Spr. 1974/92 Adresa zhotovitele: Na Fojtství 4/1443, Havířov Město IČ DIČ telefon Fax Datum místního šetření: Datum zpracování : Datum k němuž je ocenění provedeno: Počet stran: 29 A4 Z toho počet příloh: 6 A4 Počet vyhotovení: 3 Vyhotovení číslo: 1 2 3

2 2 0. Obsah posudku 1. Úvod 2. Nález 3. Posudek 4. Přílohy 5. Znalecká doložka, vyúčtování 1. Úvod Úkolem podepsaného znalce je provést posouzení stávajícího rodinného domu č.p. 257 se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků zapsaného na LV č. 328 u Katastrálního úřadu pro MS kraj, pracoviště Ostrava a odpovědět na otázky stanovenými usnesením Okresního soudu v Karviné ve věci vypořádání dědictví, jednací číslo 120 D 337/ Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitosti obecnou (= obvyklou, tržní, obchodovatelnou) cenou k datu místního šeření tj Pro její stanovení neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (jenž se ovšem vztahuje na výslovně vyjmenované případy, což v daném případě není) je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Mezinárodní oceňovací standardy definují pojem tržní hodnota jako odhadnutou částku, za kterou by aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, rozvážně a bez nátlaku. Zásadou přitom je, že vše by se mělo odvíjet od trhu; pokud trh s majetkem daného druhu neexistuje, použijí se náhradní metodiky, je však třeba upozornit, že se nejedná o ocenění na základě trhu. Konečně v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Cdon 425/96 ze dne je mj. uvedeno (pozn.: pojem odhadní cena se v tomto rozhodnutí vztahuje k ocenění podle dříve platné vyhlášky č. 393/1991 Sb.): Základem pro stanovení ceny nemovitosti při vypořádání dědictví je její obvyklá (obecná) cena obvyklá v daném místě v době rozhodování. Není na místě vycházet z tzv. odhadní ceny, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu... V těchto případech má cena zjištěná podle cenových předpisů jen určitý informativní, orientační význam a je směrodatná zejména pro daňové účely. Jinak ovšem platí zásada smluvní volnosti a účastníci smlouvy již nejsou vázáni cenou zjištěnou podle cenového předpisu. Přitom pouze obecná cena vyjadřuje aktuální tržní hodnotu nemovitostí.... Aby náhrada byla přiměřená, musí vyjadřovat cenu závislou nejen na konstrukci a vybavení, velikosti a stáří věci (stavby), ale i zájmu o ni, tj. na poptávce a nabídce v daném místě a čase.

3 3 Na základě výše uvedeného je pro stanovení obecné (= obvyklé, tržní) ceny použita následující metodika (v souladu se Znaleckým standardem č. VI Obecné zásady oceňování majetku a Znaleckým standardem č. VII Oceňování nemovitostí ): 1. Ocenění časovou cenou - zjistí se náklady na pořízení staveb v současné cenové úrovni (snížené o přiměřené opotřebení vzhledem ke stáří, stavu a předpokládané zbývající životnosti) plus cena pozemků. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 450/2012 Sb. používá koeficienty změny cen staveb, jež přiměřeně upravují základní cenovou úroveň 1994 na úroveň současnou, použije se zpravidla cena zjištěná podle této vyhlášky, bez koeficientu prodejnosti. 2. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou nemovitost. 3. Závěrečný odborný odhad obecné ceny podle odborné úvahy znalce, na základě zvážení všech okolností a výše vypočtených cen. 1.2 Úkolem znalce je provést i posouzení případných práv a závad s nemovitostmi spojených a stanovit cenový dopad na její obvyklou cenu. 2. Nález - podklady pro vypracování posudku Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny, případně opatřeny následující podklady: 2.1 Stavebně právní dokumentace Výpis z listu vlastnictví LV č.328 ze dne vydaná Katastrálním úřadem pro MS kraj, KP Ostrava dálkovým přístupem pro účel dědictví (viz přílohu) Kopie z katastrální mapy Ze dne vydaná ČÚZaK-SCD, dálkovým přístupem (viz přílohu). 2.2 ÚP obce Albrechtice vč. regulativů (viz. přílohu). 2.3 Ostatní dokumentace Usnesení D 337/2007 Okresního soudu v Karviné, notář JUDr. Pavla Doleželová. 2.4 Místní šetření Místní šetření spojené s prohlídkou a posouzením nemovitosti bylo provedeno dne za účasti Renáty Poledníkové. 2.5 Použité předpisy, literatura a další podklady Předpisy a metodiky pro posouzení Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění platném k datu ocenění tj. vyhláška č. 450/2012 Sb.

4 Literatura [1] BRADÁČ A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. V. vydání. Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 2001 [2] BRADÁČ A., SCHOLZOVÁ A., KREJČÍŘ P.: Úřední oceňování majetku. Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 2007 [3] BRADÁČ A.: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. VUT v Brně-ÚSI, [4] BRADÁČ A., Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení, vč. úvěrů hypotečních. Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Výpočetní programy - Program pro oceňování nemovitostí ABN Autor: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno Situace posuzované nemovitosti Obec a okolí nemovitosti Správní funkce obce: Ostatní obec Počet obyvatel: Obchod potravinami resp. smíšené zboží: V místě Školy: ZŠ Poštovní úřad: V místě Obecní úřad: V místě Stavební úřad: V místě Struktura zaměstnanosti: Podprůměr Životní prostředí: Průměr Poptávka nemovitostí: Průměr Umístění nemovitosti v obci Poloha k centru: Vzdálenost k nádraží ČD: Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): Dopravní podmínky: Konfigurace terénu: Převládající zástavba: Parkovací možnosti: Obyvatelstvo v okolí: Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného objektu: Územní plán: Připojení rodinného domu na inženýrské sítě Vodovod: Kanalizace: Elektrická síť: Plyn: Okraj 5 km 50 m Dobré Mírný svah Rodinné domy U objektu Průměr Plyn, voda, kanalizace a elektro Standardní bez nepříznivých omezení Z veřejného řadu Do veřejného řadu Z veřejné sítě, vzdušný kabel, příkon dostatečný, 230/400 V Z veřejného řadu Posuzovaná část Pro účely znaleckého posudku je posuzován celý rozsah nemovitostí zapsaných na LV č Pro stanovení obvyklé ceny je posuzován stávajícího rodinného domu č.p. 257 se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků a práva a závady spojené s nemovitostmi, trvalé porosty a venkovní úpravy nemají zásadní vliv na obvyklou cenu nemovitosti a proto nejsou posuzovány. Věcné břemeno jako závada je oceněno.

5 5 3. Posudek 3.1 Otázky jejichž zodpovězení je požadováno 1. Stanovit obvyklou cenu nemovitosti rodinného domu č.p. 328 se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků zapsaného na LV č. 328 u Katastrálního úřadu pro MS kraj, pracoviště Ostrava ke dni ocenění tj Úkolem znalce je provést i posouzení případných práv a závad s nemovitostmi spojených a stanovit cenový dopad na její obvyklou cenu. 3.2 Posouzení obvyklé ceny nemovitosti Výpočet ceny objektů nákladovou (časovou a reprodukční) cenou Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit (postavit) v cenové úrovni k datu ocenění (tzv. reprodukční výchozí cena), snížená u staveb o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že je tato cena zjišťována pro následné stanovení ceny obecné, je u staveb použito cen z cenového předpisu, bez koeficientu prodejnosti. Pro ocenění pozemků je použita metoda indexová Ocenění : rodinného domu č.p. 257 na pozemku p.č.2264 dvojgaráž I na pozemku p.č.1604 garáž II na pozemku p.č.1604 vedlejší stavby na pozemku p.č.1603 venkovních úprav na pozemku p.č a 1604 (vypočteny zjednodušeným způsobem, standardní rozsah) pozemků p.č.1603 a 1604 trvalých porostů na pozemku p.č.1604 (bez vlivu na obvyklou cenu nemovitosti) Objekt nebo jeho část není pronajata Rodinný dům STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI: stavba dokončena v r.1930 změna stavby v r.1988 rekonstrukce v r. Stavebně technický stav stavby novostavba udržovaná neudržovaná Počet podlaží celkem: 3 z toho podzemní: 1 z toho nadzemní: 2 Podkroví: 0 Počet bytů: 2 Přístavby: 1 Nástavby: 1 Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. obsazen volný objekt Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmysl. zóna nákup. zóna mimo obec Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev.příjezd Rizika nemovitosti: 3. Věcné břemeno spoluužívání a bytu. PRODEJNOST NEMOVITOSTI : velmi dobrá průměrná obtížná do 6 měsíců od 6-12 měs. nad 1 rok

6 6 Komentář ke stanovení hodnoty posuzované nemovitosti: V současné době se jedná o dvojbytový rodinný dům sloužící k trvalému užívání tj. rodinnému bydlení. K budově patří vedlejší stavba, dvě garáže, venkovní úpravy a pozemky, které jsou užívány ke svému účelu. Stavby a pozemky vlastnil shodný majitel. Budova RD byla dokončena v roce 1930, v letech byla provedena nástavba 2.NP a zřízení druhé bytové jednotky a vstupní veranda v 1.NP. V roce 1996 plyn dům připojen k veřejnému rozvodu zemního plynu a v roce 2000 na kanalizaci. Dům je standardně vybaven v 1.PP a 1.NP, prvky krátkodobé životnosti jsou za polovinou své životnosti a bude nutno je postupně obměňovat. 2.NP tj. druhá b.j. je dlouhodobě nevyužívána, jsou demontovány zařizovací předměty, kuchyňská linka i povrchy podlah a stěn, byt nelze užívat. Technologie provedení a dispozice odpovídá vzniku stavby a cenové relaci výstavby v jednotlivých obdobích. Umístění v okrajové části obce, lokality Pacalůvka, u místní komunikace ul. Těrlická dává předpoklad rodinnému bydlení příměstského charakteru. Napojení na inženýrské sítě je v rozsahu voda, zemní plyn, kanalizace a elektro. Dům neleží na území podzemní těžby. Nemovitost je možno využívat pro standardní rodinné bydlení ve dvou bytových jednotkách Popis celkový Typ stavby RD typ D Počet bytových jednotek 2 1. b.j. 1+3 v 1. NP 2. b.j. 1+3 v 2. NP kotelen 1 sklepních místností 4 Pozemky - zastavěná plocha 346 m 2 zahrada 1635 m 2 Příslušenství vedlejší stavba, garáže, venkovní úpravy Dostupnost jednotlivých podlaží dobrá, výtah není Možnost dalšího rozšíření omezená Technická hodnota průměrná v 1.PP a 1.NP, podprůměrná v 2.NP Údržba stavby průměrná Objekt samostatný Půdorys pravidelný Podsklepení podsklepený Počet podzemních podlaží 1 Počet nadzemních podlaží 2 Podkroví 0 Základy základové pasy Izolace vodorovné, svislé proti zemní vlhkosti lokálně poškozeny Nosná konstrukce zděná z CP Střecha plochá, pultová, dvouplášťová Krytina Pz plech Klempířské konstrukce úplné, Pz plech Fasádní omítky břízolitová škrábaná Vnější obklady keramické Bleskosvod proveden Popis jednotlivých podlaží Popis vybavení 1.PP (1. podzemní podlaží - suterén) Konstrukce a vybavení Zdivo Stropy Vnitřní omítky Schody Dveře Okna Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Rozvod vody Popis vyzdívané z CP 450 mm ŽB monolitické vápenné hrubé, místy chybí ŽB monolitické dřevěné náplňové ocelová jednoduchá betonová mazanina kotel na tuhá paliva typ Viadrus nefunkční, na zemní plyn v současnosti užíván světelná a motorová, jističe studené, teplé

7 7 Konstrukce a vybavení Výčet místností podlaží kotelna, 4 x sklepní místnost Popis Popis vybavení 1. a 2.NP (1. a 2. nadzemní podlaží přízemí, patro) Konstrukce a vybavení Popis Zdivo Stropy Vnitřní omítky Vnitřní obklady Schody Dveře Okna Podlahy obytných místností Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Rozvod vody Zdroj teplé vody Instalace plynu Kanalizace Vnitřní vybavení Záchod Ostatní Výčet místností podlaží Stáří a technický stav objektu Původní část/nástavba: Užívání od roku 1930/1988 vyzdívané z CP tl. 450 mm dřevěný trámový, rovný podhled vápenné hladké, štuk keramické na WC, koupelna, kuchyně ŽB monolitické do 1.PP, do 2.NP obloženy dřevem dřevěné, hladké dřevěná, zdvojená PVC na potěru keramická dlažba radiátory litinové světelná a motorová, jističe studené a teplé boilerem a průtokový ohřívač v 1.PP v kuchyni ze zařizovacích předmětů koupelna umývadlo, ve 2.NP demontováno splachovací s obkladem chybí 1.NP - 3 x pokoj, kuchyně, koupelna, WC, komunikační prostory, WC, spíž, veranda 2.NP - 3 x pokoj, kuchyně, koupelna, WC, komunikační prostory, WC, terasa Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Zavlhlé zdivo v 1.PP. Některé konstrukce jež byly provedeny a byly funkční, jsou však dočasně odpojeny či demontovány (viz. popis konstrukcí). Stupeň dokončení u nedokončených konstrukcí: Veškeré konstrukce byly dokončeny Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet výměr pro ocenění o 1.PP délka šířka výška ZP OP Část m m m m 2 m 3 Základní část 79,10 1,00 2,26 79,10 178,77 Celkem 1.PP 79,10 178,77 1.NP délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 136,85 1,00 3,74 136,85 511,82 Celkem 1.NP 136,85 511,82 2.NP a zastřešení délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 120,38 1,00 3,15 120,38 379,20 Celkem 2.NP 120,38 379,20 Rekapitulace ZP OP m 2 m 3 1. podzemní podlaží 79,10 178,77 1. nadzemní podlaží 136,85 511,82 2. nadzemní podlaží 120,38 379,20

8 8 Celkem 336, ,79 Poměr ZP podzemního podlaží a 1.NP (pro stanovení typu) 57,80 % Zjištění charakteru pro ocenění nákladovým způsobem Jedná se o dům se třemi podlažími. Spodní podlaží je částečně pod terénem, a to: průměrná hloubka podlaží pod terénem:1,00+1,00+1,20+1,20=4,40:4=1,10 m > 0,80 m Podle ustanovení přílohy č. 1 vyhlášky, čl. 3, pol. (3) se jedná o podzemní podlaží. Objekt má tedy jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží plochou střechu. Dům splňuje podmínky 3 písm. c/ vyhlášky č. 137/1998 Sb.: nadpoloviční část ploch je určena a k datu ocenění užívána k bydlení objekt nemá více než tři byty objekt nemá více než jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví Podsklepení je nad ½ ZP 1. NP. Konstrukce objektu je zděná, jedná se tedy o rodinný dům typu D. Výpočet stupně dokončení Pol. č. Konstrukce a vybavení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku Přepočtený podíl A Analytická metoda výpočtu opotřebení Stáří B Životnost Opotřebení prvku C B/C 100 A B / C (1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Základy 0, , , , , Zdivo 0, , , , , Zdivo 0, , , , , Stropy 0, , , , , Střecha 0, , , , , Krytina 0, , , , , Klempířské konstrukce 0, , , , , Vnitřní omítky 0, , , , , Vnitřní omítky 0, , , , , Fasádní omítky 0, , , , , Vnější obklady 0, , , , , Vnitřní obklady 0, , , , , Schody 0, , , , , Schody 0, , , , , Dveře 0, , , , , Okna 0, , , , , Podlahy obytných 0, , , , ,53782 místn. 15 Podlahy ostatních 0, , , , ,18582 místn. 15 Podlahy ostatních 0, , , , ,52420 místn. 16 Vytápění 0, , , , , Elektroinstalace 0, , , , , Bleskosvod 0, , , , , Rozvod vody 0, , , , , Zdroj teplé vody 0, , , , , Instalace plynu 0, , , , , Kanalizace 0, , , , , Vybavení kuchyní 0, , , , , Vybavení kuchyní 0, , , , , Vnitřní vybavení 0, , , , , Vnitřní vybavení 0, , , , , Záchod 0, , , , , Záchod 0, , , , , Ostatní 0, , , , , Ostatní 0, , , , , Konstrukce neuvedené 0, , , , ,00000 Celk. 1,00 1, ,00 Stupeň dokončení stavby 100,00 % Opotřebení analytickou metodou 58,89 % Opotřebení prvků analytickou metodou nastaveno na max. 0,90 Výpočet ceny - rodinný dům zděný podsklepený nad 1/2, se 2 NP Vypočteno tabulkovým procesorem Excel - program ABN13 Rodinný dům podle 5 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 3/2008 Sb. typ D podsklepený Střecha plochá bez podkroví Základní cena dle typu z přílohy č. 6 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví Kpod plochá střecha 1,00 Základní cena po 1. úpravě = ZC / x Kpod x Křad ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m ,79

9 9 Koeficient polohový ( příloha č. 14 vyhlášky ) K 5-0,85 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 38 vyhlášky, dle CZ-CC ) K i - CZ-CC: 111 2,150 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) Kp - 1,000 Koeficient vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Provedení standardu Stand Podíl % Pod.č. Koef Uprav. podíl č. (př.15). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy betonové pasy s izolací S 0, , ,00 0, Zdivo cihelné tl. 45 cm S 0, , ,00 0, Zdivo cihelné tl. 45 cm S 0, , ,00 0, Stropy s rovným podhledem jakékoliv S 0, , ,00 0, Střecha krov dřev. vázaný, střecha sedlová S 0, , ,00 0, Krytina pálená, poz. plech, svař. živ. pásy, S 0, , ,00 0,03000 osinkocementová 6 Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu vč. parapetů S 0, , ,00 0, Vnitřní omítky vápenné štukové P 0, , ,46 0, Vnitřní omítky vápenné štukové S 0, , ,00 0, Fasádní omítky břizolit, vápenné štukové, nástřiky umělé S 0, , ,00 0, Vnější obklady keramický sokl nad 50 cm S 0, , ,00 0, Vnitřní obklady WC, koupelna, vana, kuchyně S 0, , ,00 0, Schody teracové stupně, zábradlí ocelové S 0, , ,00 0, Schody teracové stupně, zábradlí ocelové S 0, , ,00 0, Dveře dřevěné hladké a náplňové plné a prosklené S 0, , ,00 0, Okna dřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená S 0, , ,00 0, Podlahy obytných místn. PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné S 0, , ,00 0,02300 palubkové 15 Podlahy ostatních místn. keramická dlažba, PVC, teraco P 0, , ,46 0, Podlahy ostatních místn. keramická dlažba, PVC, teraco S 0, , ,00 0, Vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva S 0, , ,00 0, Elektroinstalace 220/380V, jističe S 0, , ,00 0, Bleskosvod instalován S 0, , ,00 0, Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0, , ,00 0, Zdroj teplé vody el. bojler, plynový průtokový ohřívač S 0, , ,00 0, Instalace plynu zaveden zemní plyn nebo PB S 0, , ,00 0, Kanalizace z kuchyně, koupelny, WC S 0, , ,00 0, Vybavení kuchyní plynový sporák C 0, , ,00 0, Vybavení kuchyní plynový sporák S 0, , ,00 0, Vnitřní vybavení umývadla, vana ocelová popř. sprchový kout C 0, , ,00 0, Vnitřní vybavení umývadla, vana ocelová popř. sprchový kout S 0, , ,00 0, Záchod standardní splachovací C 0, , ,00 0, Záchod standardní splachovací S 0, , ,00 0, Ostatní krb,digest.vest.skř.,tel.,sta rozvod pod C 0, , ,00 0,00000 omítkou, odvětr. prostoru ventilátory, okenice, mříže 26 Ostatní krb,digest.vest.skř.,tel.,sta rozvod pod P 0, , ,46 0,00690 omítkou, odvětr. prostoru ventilátory, okenice, mříže 27 Konstrukce neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,93476 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,93476 Zákl. cena upravená bez Kp ZC K4 K5 Ki Kč/m ,13 Zákl. cena upravená s Kp ZC x K4 x K5 Ki Kp ZCU Kč/m ,13 Rok odhadu 2013 Rok pořízení 1930 Stáří S roků 83 Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) analyticky Celková předpokládaná životnost Z roků viz anal. výpočet Opotřebení O % 58,89 Výchozí cena bez Kp CN Kč ,51 Stupeň dokončení stavby D % 100,00 Výchozí cena bez Kp po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,51 Odpočet na opotřebení 58,89 % O Kč ,53 Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč ,98 Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do ? ne Snížení ceny za doložený výskyt radonu ( 21 odst. 4 vyhlášky) 0 % Kč 0,00 Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti Kč ,98 Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti Kp = 1,00 C N Kč , Dvojgaráž I Popis celkový Pro dvě osobní vozidla. Je provedena standardní technologií, samostatná na ppč. 1604, nezapsaná v KN.

10 10 Objekt volně stojící Půdorys obdélníkový Podsklepení nepodsklepený Počet nadzemních podlaží 1 Základy základové pasy Izolace vodorovné Nosná konstrukce zděná tl. 300 mm Střecha pultová, ŽB do ocel. I nosičů Krytina Pz plech Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu Fasádní omítky břízolitová Popis jednotlivých podlaží Popis vybavení 1.NP (1. nadzemní podlaží - přízemí) Konstrukce a vybavení Zdivo Stropy Vnitřní omítky Vrata Okna Podlahy ostatních místností Elektroinstalace Rozvod vody Výčet místností podlaží vyzdívané tl. 300 mm s rovným podhledem vápenné hrubé ocelová s verzalitovou výplní sklobeton betonová mazanina světelná, pojistkové automaty chybí dvojgaráž Popis Stáří a technický stav objektu Původní část: Užívání od roku 1988 Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Nebyly shledány. Stupeň dokončení u nedokončených konstrukcí: Všechny konstrukce jsou dokončeny Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet výměr pro ocenění 1.NP a zastřešení délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 6,27 7,86 2,65 49,28 130,60 Celkem 1.NP 49,28 130,60 Zjištění charakteru pro ocenění nákladovým způsobem Objekt má jedno nadzemní podlaží a pultovou střechu. Garáž, stavba typu B. Výpočet ceny Garáž Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel - program ABN13 Garáž podle 8 a přílohy č. 9 vyhlášky č. 3/2008 Sb. typ B zděná nepodsklepená Střecha plochá bez podkroví Rok odhadu 2013 Rok pořízení resp. kolaudace 1988 Stáří S roků 25 Základní cena dle typu z příl. č. 7 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví Kpod 1,00 Základní cena po 1. úpravě = ZC / x Kpod ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m 3 130,60 Koeficient polohový ( příloha č. 14 vyhlášky ) K 5-0,85 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 38, dle CZ-CC) Ki - CZ-CC ,093 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp 1,000 Koeficient vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Provedení standardu Stand. Podíl (př.15) % Pod.č. Koef. Uprav. podíl č. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy základové pasy, patky S 0, , ,00 0,06200

11 11 2 Obvodové stěny zděné, betonové, tl cm S 0, , ,00 0, Stropy jakékoliv S 0, , ,00 0, Krov bez krovu S 0, , ,00 0, Krytina plechová poznikovaná, asfaltové S 0, , ,00 0,05700 pásy 6 Klempířské konstrukce žlaby a svody z pozinkovaného S 0, , ,00 0,02900 plechu 7 Úpravy povrchů jakékoliv omítky, spárované zdivo S 0, , ,00 0, Dveře dřevěné nebo kovové C 0, , ,00 0, Okna jednoduchá P 0, , ,46 0, Vrata jakákolov standardní, roleta S 0, , ,00 0, Podlahy betonové, dlažba S 0, , ,00 0, Elektroinstalace světelná, popř. motorová P 0, , ,46 0, Neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,93304 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,93304 Zákl. cena upravená bez Kp ZC K4 K5 Ki Kč/m ,40 Zákl. cena upravená s Kp ZC x K4 x K5 Ki Kp ZCU Kč/m ,40 Rok odhadu 2013 Rok pořízení 1988 Stáří S roků 25 Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) lineárně Celková předpokládaná životnost Z roků 80 Opotřebení O % 31,25 Výchozí cena CN Kč ,44 Stupeň dokončení stavby D % 100,00 Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,44 Odpočet na opotřebení 31,25 % O Kč ,45 Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč ,99 Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do ? ne Snížení ceny za doložený výskyt radonu ( 21 odst. 4 vyhlášky) 0 % Kč 0,00 Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti Kp = 1,00 Kč , Garáž II Popis celkový Samostatná pro jedno vozidlo na ppč Je provedena standardní technologií, nezapsaná v KN. Objekt volně stojící Půdorys obdélníkový Podsklepení nepodsklepený Počet nadzemních podlaží 1 Základy základové pasy Izolace vodorovné Nosná konstrukce zděná Střecha sedlová, dřevěná k-ce Krytina Pz plech Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu Fasádní omítky břízolitová Vnější obklady chybí Popis jednotlivých podlaží Popis vybavení 1.NP (1. nadzemní podlaží přízemí) Konstrukce a vybavení Zdivo Stropy Vnitřní omítky Schody Vrata Okna Podlahy ostatních místností Elektroinstalace Rozvod vody vyzdívané tl. 30 cm s rovným podhledem vápenné hladké chybí ocelová ocelová jednoduchá betonová mazanina 230/400 V, pojistkové automaty chybí Popis

12 Stáří a technický stav objektu Původní část/přístavba: Užívání od roku 1988 Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Bez zjevných závad. Stupeň dokončení u nedokončených konstrukcí: Všechny konstrukce jsou dokončeny Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet výměr pro ocenění 1.NP a zastřešení délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 7,50 2,97 2,25 22,28 50,12 Celkem 1.NP 22,28 50,12 12 Zjištění charakteru pro ocenění nákladovým způsobem Objekt má jedno podzemní podlaží a sedlovou střechu bez možnosti zřízení podkroví. Garáž, stavba typu B. Výpočet ceny Garáž Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel - program ABN13 Garáž podle 8 a přílohy č. 9 vyhlášky č. 3/2008 Sb. typ B zděná nepodsklepená Střecha sedlová bez podkroví Rok odhadu 2013 Rok pořízení resp. kolaudace 1988 Stáří S roků 25 Základní cena dle typu z příl. č. 7 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví Kpod 1,00 Základní cena po 1. úpravě = ZC / x Kpod ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m 3 50,12 Koeficient polohový ( příloha č. 14 vyhlášky ) K 5-0,85 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 38, dle CZ-CC) Ki - CZ-CC ,093 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp 1,000 Koeficient vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Provedení standardu Stand. Podíl (př.15) % Pod.č. Koef. Uprav. podíl č. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy základové pasy, patky S 0, , ,00 0, Obvodové stěny zděné, betonové, tl cm S 0, , ,00 0, Stropy jakékoliv S 0, , ,00 0, Krov bez krovu S 0, , ,00 0, Krytina plechová poznikovaná, asfaltové S 0, , ,00 0,05700 pásy 6 Klempířské konstrukce žlaby a svody z pozinkovaného S 0, , ,00 0,02900 plechu 7 Úpravy povrchů jakékoliv omítky, spárované zdivo S 0, , ,00 0, Dveře dřevěné nebo kovové C 0, , ,00 0, Okna jednoduchá P 0, , ,46 0, Vrata jakákolov standardní, roleta S 0, , ,00 0, Podlahy betonové, dlažba S 0, , ,00 0, Elektroinstalace světelná, popř. motorová S 0, , ,00 0, Neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,96544 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,96544 Zákl. cena upravená bez Kp ZC K4 K5 Ki Kč/m ,65 Zákl. cena upravená s Kp ZC x K4 x K5 Ki Kp ZCU Kč/m ,65 Rok odhadu 2013 Rok pořízení 1988 Stáří S roků 25 Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) lineárně Celková předpokládaná životnost Z roků 80 Opotřebení O % 31,25 Výchozí cena CN Kč ,90 Stupeň dokončení stavby D % 100,00 Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,90 Odpočet na opotřebení 31,25 % O Kč ,34 Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč ,56 Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do ? ne Snížení ceny za doložený výskyt radonu ( 21 odst. 4 vyhlášky) 0 % Kč 0,00 Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti Kp = 1,00 Kč ,56

13 Vedlejší stavba Popis celkový Hospodářská budova se skládá se kůlny, skladu, chlévů. Je provedena standardní technologií a tvoří příslušenství, slouží stavbě hlavní. Objekt volně stojící Půdorys obdélníkový Podsklepení nepodsklepený Počet nadzemních podlaží 1 Základy základové pasy Izolace vodorovné Nosná konstrukce zděná Střecha sedlová, dřevěná k-ce krovu Krytina Pz plech Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu Fasádní omítky břízolitová Vnější obklady keramický sokl Popis jednotlivých podlaží Popis vybavení 1.NP (1.nadzemní podlaží přízemí) Konstrukce a vybavení Zdivo Stropy Vnitřní omítky Schody Dveře Okna Podlahy ostatních místností Elektroinstalace Rozvod vody Kanalizace Ostatní Stáří a technický stav objektu Popis vyzdívané z CP tl. 30 cm s rovným podhledem betonové a dřevěné vápenné hladké chybí dřevěné hladké ocelová jednoduchá betonová mazanina světelná a motorová, pojistkové automaty studené ze zařizovacích předmětů vybavení prádelny Původní část/přístavba: Užívání od roku 1930 Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Poškozené vnitřní omítky. Stupeň dokončení u nedokončených konstrukcí: Všechny konstrukce jsou dokončeny Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet výměr pro ocenění 1.NP délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 8,00 5,88 3,30 47,04 155,23 Celkem 1.NP 47,04 155,23 Zastřešení (vč. podkroví) délka šířka výška ZP OP Část m m m m 2 m 3 1. část - zastavěná plocha (obdélník) 8,00 5,88 47,04 - výška hřebene nad nadezdívkou 2,20 51,74 Celkem zastřešení 51,74 Rekapitulace ZP OP m 2 m 3 1. nadzemní podlaží 47,04 155,23

14 14 zastřešení vč. podkroví 51,74 Celkem 47,04 206,97 Poměr ZP podzemního podlaží a 1.NP (pro stanovení typu) 0,00 % Zjištění charakteru pro ocenění nákladovým způsobem Objekt má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. Vedlejší stavba typu B Pol. č. Výpočet stupně dokončení Konstrukce a vybavení Přepočt. Stupeň podíl dokončení % Dokončení z celku Přepočtený podíl A Analytická metoda výpočtu opotřebení Stáří B Životnost Opotřebení prvku C B/C 100 A B / C (1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Základy 0, , , , , Obvodové stěny 0, , , , , Stropy 0, , , , , Krov 0, , , , , Krytina 0, , , , , Klempířské práce 0, , , , , Úprava povrchů 0, , , , , Schodiště 0, , , , , Dveře 0, , , , , Okna 0, , , , , Podlahy 0, , , , , Elektroinstalace 0, , , , , Neuvedené 0, , , , ,00000 Celk. 1,00 1, ,00 Stupeň dokončení stavby 100,00 % Opotřebení analytickou metodou 72,93 % Opotřebení prvků analytickou metodou nastaveno na max. 0,90 Výpočet ceny Vedlejší stavba Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel - program ABN13 Vedlejší stavba podle 7 a přílohy č. 8 vyhlášky č.3/2008 Sb. typ A zděná nepodsklepená Střecha sklonitá podkroví nezřízeno Rok odhadu 2013 Rok pořízení resp. kolaudace 1930 Stáří S roků 83 Základní cena dle typu z příl. č. 7 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví Kpod 1,00 Základní cena po 1. úpravě = ZC / x Kpod ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m 3 206,97 Koeficient polohový ( příloha č. 14 vyhlášky ) K 5-0,85 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 38, dle CZ-CC ) Ki - CZ-CC ,093 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp 1,000 Koeficient vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Provedení standardu Stand. Podíl (př.15) % Pod.č. Koef. Uprav. podíl č. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy základové pasy, patky S 0, , ,00 0, Obvodové stěny zděné, betonové, tl cm S 0, , ,00 0, Stropy jakékoliv S 0, , ,00 0, Krov jakýkoliv umožňující podkroví S 0, , ,00 0, Krytina jakákoliv kromě měděné S 0, , ,00 0, Klempířské práce žlaby, svody z pozinkovaného plechu S 0, , ,00 0, Úprava povrchů jakékoliv omítky S 0, , ,00 0, Schodiště dřevěné C 0, , ,00 0, Dveře dřevěné nebo kovové kromě S 0, , ,00 0,03100 svlakových 10 Okna zdvojená popř. jednoduchá S 0, , ,00 0, Podlahy betonové, dlažby S 0, , ,00 0, Elektroinstalace světelná a motorová S 0, , ,00 0, Neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,96200 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,96200 Zákl. cena upravená bez Kp ZC K4 K5 Ki Kč/m ,31 Zákl. cena upravená s Kp ZC x K4 x K5 Ki Kp ZCU Kč/m ,31 Rok odhadu 2013 Rok pořízení 1930 Stáří S roků 83 Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) analytycky Celková předpokládaná životnost Z roků 80 Opotřebení O % 72,93 Výchozí cena CN Kč ,99

15 15 Stupeň dokončení stavby D % 100,00 Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,99 Odpočet na opotřebení 72,93 % O Kč ,34 Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč ,65 Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do ? ne Snížení ceny za doložený výskyt radonu ( 20 odst. 4 vyhlášky) 0 % Kč 0,00 Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti Kp = 1,00 C N Kč , Venkovní úpravy Vzhledem ke svému rozsahu, kvalitě provedení a zejména účelu ocenění jsou venkovní úpravy oceněny paušální částku (zjednodušeným způsobem) z cen staveb. Ocenění Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem podle 10 odst. 2 oceňovací vyhlášky Vpočteno oceňovacím programem ABN08 Hlavní objekt Rodinný dům Cena Reprodukční cena Časová cena Stavby Kč , ,18 Hlavní stavby + stavby příslušenství celkem Kč , ,18 Spodní hranice podílu, vyjadřujícího cenu venkovních úprav ve vztahu k ceně budov, dle 3,5 % 3,5 % 10 odst. 2 pro daný typ objektu Horní hranice podílu, vyjadřujícího cenu venkovních úprav ve vztahu k ceně budov, dle 5,0 % 5,0 % 10 odst. 2 pro daný typ objektu Zvolené procento, vyjadřující cenu venkovních úprav ve vztahu k 3,5 % až 5 % 4,0 % 4,0 % ceně budov Cena venkovních úprav zjednodušeným způsobem Kč , , Pozemky Pozemky stavební Výpočet výměr Pozemky pro výstavbu a jednotný funkční celek p.č. m 2 Zastavěná plocha a nádvoří Zahrada Celkem 1981 Ocenění V obci k datu ocenění není vydána platná cenová mapa stavebních pozemků. Ocenění pozemku indexovou porovnávací metodou Vypočteno tabulkovým kalkulátorem Excel - program ABN a) srovnávací pozemek (pozemek se známou výměrou a cenou) Poloha srovnávacího pozemku: Albrechtice, Pacalůvka Popis srovnávacího pozemku: pozemek k výstavbě RD Výměra srovnávacího pozemku: m Cena srovnávacího pozemku: Kč Jednotková cena srovnávacího pozemku: JCS (Kč / m 2 ) 750 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura okraj 1,1 B Typ stavebního pozemku stavebně připravený 1,3 C Třída velikosti obce až ,7 D Obchodní resp. průmyslová poloha obytné domy - lepší 1,6 E Územní připravenost, infrastruktura horší 0,9 F Speciální charakteristiky volitelné výhodná poloha 1,2 Celkový index srovnávacího pozemku I S 1, b) oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku: Albrechtice, Pacalůvka Popis oceňovaného pozemku: p.č a 1604 Výměra oceňovaného pozemku: m Koeficienty pro výpočet indexu

16 A Územní struktura okraj-lepší 1,1 B Typ stavebního pozemku stavebně částečně připravený 1,1 C Třída velikosti obce až ,7 D Obchodní resp. průmyslová poloha rodinné domy-průměr 1,3 E Územní připravenost, infrastruktura střední 1,1 F Speciální charakteristiky volitelné standardní poloha 1,0 Celkový index oceňovaného pozemku I O 1, Poměr indexů Pi 0, Jednotková cena oceňovaného pozemku: JCO (Kč / m 2 ) = JCS Pi 525 Cena oceňovaného pozemku: Kč Zjištěná cena pozemku odpovídá obecným cenám pozemků v lokalitě Rekapitulace ocenění časovou a reprodukční cenou 16 Objekt Cena současný stav, s Kp = 1,00 Rodinný dům ,98 Garáž I ,99 Garáž II ,56 Vedlejší stavba ,65 Venkovní úpravy ,93 Stavby celkem ,11 Pozemky : Pozemky celkem ,00 Celkem ,11 Celkem po zaokrouhlení , Výpočet ceny objektu porovnávacím způsobem Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací). Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek. Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální bazická metoda - metoda porovnání na základě standardní jednotkové tržní ceny SJTC podle Bradáče. Princip metody spočívá v tom, že z databáze znalce o realizovaných resp. inzerovaných prodejích podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena jednotková tržní cena (za m 3 obestavěného prostoru, za m 2 zastavěné plochy, podlahové plochy, užitkové plochy hrubé a čisté). Indexy u jednotlivých objektů respektují jejich zvláštnosti pokud se týká obce a jejího vybavení, umístění objektu v obci ve vztahu k centru, k sousedním objektům, v terénu, dostupnosti objektu, jeho provedení a vybavení, technickému stavu, poměru zastavěné a nezastavěné plochy aj. Tato jednotkové cena, získaná následným statistickým vyhodnocením jako průměrná, minimální a maximální, je potom indexem oceňovaného objektu obdobně získaným přepočtena na jednotkovou cenu objektu; po vynásobení výměrou objektu je potom získána jeho porovnávací hodnota. K porovnání byly použity následující objekty v cenách vč. pozemků : Cenové porovnání - zjištění indexu srovnávacího objektu Objekt č. 3 Obec Havířov Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí koef. k Hodnocení Adresa Selská pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatně stojící 1 Velikost obce - obyvatel: 0,85 1,25 1,10 Konstrukce zděná 2 Správní funkce 0,97 1,03 1,03

17 17 Počet PP 0 3 Poptávka nemovitostí střední 0,90 1,10 1,00 Počet NP 2 4 Přírodní okolí průměrné 0,94 1,06 1,00 Podkroví není 5 Obchod a služby kompletní 0,94 1,06 1,05 Pozemky celkem m Školství střední 0,94 1,06 1,02 Zastavěná plocha Zdravotnictví NsP 0,94 1,06 1,05 hlavního objektu m 2 Poměr pozemků 6,31 8 Kultura, sport rozšířené 0,94 1,06 1,04 OP celkem m 3 892,00 9 Hotely ap. veškeré 0,98 1,02 1,02 ZP podlaží celkem m 2 312,00 10 Struktura zaměstnanosti podprům. 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 251,00 11 Životní prostředí podprům. 0,94 1,06 0,98 PUH celkem m 2 206,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 179,00 12 Poloha k centru průměrné 0,94 1,06 1,00 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky průměrné 0,94 1,06 1,00 Přípojky voda, kanalizace, 14 Orientace ke svět. stranám J - JZ 0,94 1,06 1,04 plyn Technický stav dobrý 15 Konfigurace terénu rovina 0,92 1,05 1,05 Příslušenství kůlna 16 Převládající zástavba vhodná 0,94 1,06 1,03 Garáž samostatná 17 Parkovací možnosti vzdálené 0,94 1,06 0,97 Stáří roků 9 18 Obyvatelstvo v okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Požadovaná cena Kč Územní plán průměr 0,94 1,06 1,00 Pramen zjištění prodej 20 Inženýrské sítě není kanal. 0,60 1,05 1,02 Koef. úpravy ceny 1,00 C - VLASTNÍ NEMOVITOST Cena po úpravě Kč Typ stavby průměrný 0,94 1,06 1,00 Jednotkové ceny JC srovnávací objekt 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,02 podlaží - za OP (Kč/m 3 ) Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 - za ZP (Kč/m 2 ) Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,00 - za PP (Kč/m 2 ) Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 - za PUH (Kč/m 2 ) Příslušenství nemovitosti průměr 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Možnost dalšího rozšíření střední 0,98 1,02 1,00 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S 28 Technická hodnota stáří 9 r. 0,20 1,00 0,95 - za OP (Kč/m 3 ) Údržba stavby průměrná 0,85 1,10 1,00 - za ZP (Kč/m 2 ) Pozemky k objektu celkem 6,31 ZP 0,85 1,15 1,15 - za PP (Kč/m 2 ) D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE - za PUH (Kč/m 2 ) Názor odhadce. 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Součin dílčích koeficientů - index I S 1,77 Cenové porovnání - zjištění indexu srovnávacího objektu Objekt č. 4 Obec Havířov Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí koef. k Hodnocení Adresa Frýdecká pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatně stojící 1 Velikost obce - obyvatel: Havířov 0,85 1,25 1,10 Konstrukce zděná 2 Správní funkce statutární 0,97 1,03 1,03 Počet PP 1 3 Poptávka nemovitostí střední 0,90 1,10 1,00 Počet NP 1 4 Přírodní okolí průměrné 0,94 1,06 1,00 Podkroví není 5 Obchod a služby kompletní 0,94 1,06 1,06 Pozemky celkem m Školství bez VŠ 0,94 1,06 1,03 Zastavěná plocha Zdravotnictví veškeré 0,94 1,06 1,06 hlavního objektu m 2 Poměr pozemků 6,17 8 Kultura, sport veškeré 0,94 1,06 1,06 OP celkem m ,00 9 Hotely ap. veškeré 0,98 1,02 1,02 ZP podlaží celkem m 2 367,00 10 Struktura zaměstnanosti podprům. 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 303,00 11 Životní prostředí podprům. 0,94 1,06 0,98 PUH celkem m 2 248,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 205,00 12 Poloha k centru okrajová 0,94 1,06 0,98 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky lepší 0,94 1,06 1,02 Přípojky voda, plyn 14 Orientace ke svět. stranám SV 0,94 1,06 0,98 Technický stav dobrý 15 Konfigurace terénu sklon 5% 0,92 1,05 1,00 Příslušenství není 16 Převládající zástavba vhodná 0,94 1,06 1,03

18 18 Garáž vestavěná 17 Parkovací možnosti u objektu 0,94 1,06 1,06 Stáří roků 4 18 Obyvatelstvo v okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Požadovaná cena Kč Územní plán průměr 0,94 1,06 1,00 Pramen zjištění prodej 20 Inženýrské sítě ne kanaliz. 0,60 1,05 1,01 Koef. úpravy ceny 1,00 C - VLASTNÍ NEMOVITOST Cena po úpravě Kč Typ stavby průměrný 0,94 1,06 1,00 Jednotkové ceny JC srovnávací objekt 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,02 podlaží - za OP (Kč/m 3 ) Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 - za ZP (Kč/m 2 ) Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,00 - za PP (Kč/m 2 ) Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 - za PUH (Kč/m 2 ) Příslušenství nemovitosti horší 0,90 1,10 0,95 - za PUČ (Kč/m 2 ) Možnost dalšího rozšíření střední 0,98 1,02 1,00 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S 28 Technická hodnota stáří 4 r. 0,20 1,00 0,98 - za OP (Kč/m 3 ) Údržba stavby průměrná 0,85 1,10 1,00 - za ZP (Kč/m 2 ) Pozemky k objektu celkem 6,17 ZP 0,85 1,15 1,15 - za PP (Kč/m 2 ) D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE - za PUH (Kč/m 2 ) Názor odhadce. 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Součin dílčích koeficientů - index I S 1,77 Cenové porovnání - zjištění indexu srovnávacího objektu Objekt č. 8 Obec Těrlicko Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí koef. k Hodnocení Adresa Padlých hrdinů pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatně stojící 1 Velikost obce - obyvatel: Těrlicko 0,85 1,25 0,85 Konstrukce zděná 2 Správní funkce obec 0,97 1,03 0,98 Počet PP 1 3 Poptávka nemovitostí mírně nižší 0,90 1,10 0,98 Počet NP 1 4 Přírodní okolí lepší 0,94 1,06 1,04 Podkroví ano 5 Obchod a služby podprům. 0,94 1,06 0,96 Pozemky celkem m Školství ZŠ 0,94 1,06 0,96 Zastavěná plocha Zdravotnictví obvodní 0,94 1,06 0,96 hlavního objektu m 2 středisko Poměr pozemků 28,87 8 Kultura, sport podprům. 0,94 1,06 0,96 OP celkem m 3 892,00 9 Hotely ap. žádné 0,98 1,02 0,98 ZP podlaží celkem m 2 342,00 10 Struktura zaměstnanosti podprům. 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 278,00 11 Životní prostředí průměrné 0,94 1,06 1,00 PUH celkem m 2 218,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 175,00 12 Poloha k centru okrajová 0,94 1,06 0,98 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky horší 0,94 1,06 0,98 Přípojky voda 14 Orientace ke svět. stranám J - JZ 0,94 1,06 1,04 Technický stav dobrý 15 Konfigurace terénu rovina 0,92 1,05 1,05 Příslušenství kůlna 16 Převládající zástavba vhodná 0,94 1,06 1,03 Garáž samostatná 17 Parkovací možnosti u objektu 0,94 1,06 1,06 Stáří roků Obyvatelstvo v okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Požadovaná cena Kč Územní plán průměr 0,94 1,06 1,00 Pramen zjištění inzerce 20 Inženýrské sítě jen voda 0,60 1,05 0,80 Koef. úpravy ceny 0,80 C - VLASTNÍ NEMOVITOST Cena po úpravě Kč Typ stavby průměrný 0,94 1,06 1,00 Jednotkové ceny JC srovnávací objekt 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,02 podlaží - za OP (Kč/m 3 ) Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 - za ZP (Kč/m 2 ) Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,00 - za PP (Kč/m 2 ) Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 - za PUH (Kč/m 2 ) Příslušenství nemovitosti průměr 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Možnost dalšího rozšíření střední 0,98 1,02 1,00 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S 28 Technická hodnota stáří 19 r. 0,20 1,00 0,88 - za OP (Kč/m 3 ) Údržba stavby průměrná 0,85 1,10 1,00 - za ZP (Kč/m 2 ) Pozemky k objektu celkem 28,87 ZP 0,85 1,15 1,15

19 19 - za PP (Kč/m 2 ) D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE - za PUH (Kč/m 2 ) Názor odhadce. 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Součin dílčích koeficientů - index I S 0,72 Cenové porovnání - zjištění indexu srovnávacího objektu Objekt č. 9 Obec Těrlicko Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí koef. k Hodnocení Adresa Padlých hrdinů pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatně stojící 1 Velikost obce - obyvatel: Těrlicko 0,85 1,25 0,85 Konstrukce zděná 2 Správní funkce obec 0,97 1,03 0,98 Počet PP 1 3 Poptávka nemovitostí mírně nižší 0,90 1,10 0,98 Počet NP 1 4 Přírodní okolí lepší 0,94 1,06 1,04 Podkroví není 5 Obchod a služby podprům. 0,94 1,06 0,96 Pozemky celkem m Školství ZŠ 0,94 1,06 0,96 Zastavěná plocha 92 7 Zdravotnictví obvodní 0,94 1,06 0,96 hlavního objektu m 2 středisko Poměr pozemků 18,73 8 Kultura, sport podprům. 0,94 1,06 0,96 OP celkem m 3 552,00 9 Hotely ap. žádné 0,98 1,02 0,98 ZP podlaží celkem m 2 184,00 10 Struktura zaměstnanosti podprům. 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 146,00 11 Životní prostředí průměrné 0,94 1,06 1,00 PUH celkem m 2 114,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 94,00 12 Poloha k centru okrajová 0,94 1,06 0,98 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky horší 0,94 1,06 0,98 Přípojky voda, plyn 14 Orientace ke svět. stranám SV 0,94 1,06 0,98 Technický stav dobrý 15 Konfigurace terénu sklon 5% 0,92 1,05 1,00 Příslušenství sklad 16 Převládající zástavba vhodná 0,94 1,06 1,03 Garáž samostatná 17 Parkovací možnosti u objektu 0,94 1,06 1,06 Stáří roků Obyvatelstvo v okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Požadovaná cena Kč Územní plán průměr 0,94 1,06 1,00 Pramen zjištění inzerce 20 Inženýrské sítě ne kanaliz. 0,60 1,05 1,01 Koef. úpravy ceny 0,80 C - VLASTNÍ NEMOVITOST Cena po úpravě Kč Typ stavby průměrný 0,94 1,06 1,00 Jednotkové ceny JC srovnávací objekt 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,02 podlaží - za OP (Kč/m 3 ) Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 - za ZP (Kč/m 2 ) Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,00 - za PP (Kč/m 2 ) Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 - za PUH (Kč/m 2 ) Příslušenství nemovitosti horší 0,90 1,10 0,95 - za PUČ (Kč/m 2 ) Možnost dalšího rozšíření střední 0,98 1,02 1,00 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S 28 Technická hodnota stáří 42 r. 0,20 1,00 0,74 - za OP (Kč/m 3 ) Údržba stavby průměrná 0,85 1,10 1,00 - za ZP (Kč/m 2 ) Pozemky k objektu celkem 18,73 ZP 0,85 1,15 1,15 - za PP (Kč/m 2 ) D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE - za PUH (Kč/m 2 ) Názor odhadce. 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Součin dílčích koeficientů - index I S 0,65 Přehled jednotkových cen srovnávacích objektů, jejich statistické vyhodnocení a následné výpočty ceny jsou uvedeny v následujících tabulkách. Zjištění standardních jednotkových cen SJTC Objekt Přepočtená jednotková cena SJP (Kč/m 3, Kč/m 2 ) za číslo OP ZP PP PUH PUČ SJTC - minimum SJTC - průměr

20 20 SJTC - maximum Index oceňovaného objektu byl získán následující: Cenové porovnání - zjištění indexu oceňovaného objektu Obec Albrechtice Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí Hodnocení koef. k Adresa Těrlická 257 pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatný 1 Velikost obce - obyvatel: ,85 1,25 1,00 Konstrukce zděná 2 Správní funkce obec 0,97 1,03 1,00 Počet PP 1 3 Poptávka nemovitostí průměr 0,90 1,10 1,00 Počet NP 2 4 Přírodní okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Podkroví 0 5 Obchod a služby veškeré v 0,94 1,06 1,03 Havířově Pozemky ve funkčním Školství základní 0,94 1,06 1,00 celku m 2 Zastavěná plocha Zdravotnictví NsP 0,94 1,06 1,03 hlavního objektu m 2 Havířov Poměr pozemků 14,48 8 Kultura, sport průměr 0,94 1,06 1,00 OP celkem m ,79 9 Hotely ap. podprůměr 0,98 1,02 0,98 ZP podlaží celkem m 2 336,33 10 Struktura zaměstnanosti podprůměr 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 250,00 11 Životní prostředí průměr 0,94 1,06 0,98 PUH celkem m 2 168,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 134,00 12 Poloha k centru okraj 0,94 1,06 1,03 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky průměr 0,94 1,06 1,00 Přípojky veškeré 14 Orientace ke svět. stranám standardní 0,94 1,06 1,04 Technický stav průměrný 15 Konfigurace terénu mírný svah 0,92 1,05 1,01 Příslušenství ved. stavby, venk. 16 Převládající zástavba RD 0,94 1,06 1,05 úpr. Garáž mimo RD 17 Parkovací možnosti u objektu 0,94 1,06 1,06 Opotřebení (stáří) hl Obyvatelstvo v okolí obvyklé 0,94 1,06 1,04 stavby 19 Územní plán standardní 0,94 1,06 1,06 20 Inženýrské sítě veškeré 0,60 1,05 1,05 C - VLASTNÍ NEMOVITOST 21 Typ stavby zděná 0,94 1,06 1,06 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,03 podlaží 23 Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 24 Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,05 25 Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 26 Příslušenství nemovitosti standardní 0,90 1,10 1,08 27 Možnost dalšího rozšíření dobrá 0,98 1,02 1,00 28 Technická hodnota částečně 0,20 1,00 0,70 chybí vybavení 29 Údržba stavby dobrá 0,85 1,10 1,05 30 Pozemky k objektu celkem 14,48 ZP 0,85 1,15 1,05 D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE 31 Názor odhadce průměr 0,90 1,10 1,02 Součin dílčích koeficientů - index I O 1,49 Výpočet jednotkové a celkové ceny oceňovaného objektu je uveden v následující tabulce. Stav ke dni ocenění: Výpočet ceny objektu porovnávacím způsobem Přepočtená jednotková cena (Kč/m 3, Kč/m 2 ) za OP ZP PP PUH PUČ SJTC - minimum SJTC - průměr SJTC - maximum

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí bytové jednotky č.2966/19 v budově č.p.2966, 2967 na p.č.st.4687, p.č.st.4688 (jiného vlastníka), vše včetně příslušenství, v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 467/1 včetně podílu na společných částech domu čp. 467 a cena práv a závad s nemovitostí spojených. Nemovitost se nachází na ul.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

Znalecký posudek č. 441-10/10

Znalecký posudek č. 441-10/10 Znalecký posudek č. 441-10/10 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 147 na p.č. st.173 v katastrálním území Žichlínek, obec Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí, s pozemky p.č. st.173, 3560 a příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1913 68/12 - o stanovení obvyklé ceny bytové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 7 jehož součástí je rodinný dům č.p. 36 a pozemky parc.č. 106, parc.č. 1659. Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 6/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 19 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Rouchovany, k.ú. Šemíkovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2009 164/12 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 o ceně ideální 1/2 nemovitostí stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 625 a pozemků parc. č. 623, 624, 625, 626, 1383, 1478, 1529 a 1595,vč. příslušenství, zapsaných na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2520 50/15 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2520 50/15 o odhadu obvyklé ceny nemovitých

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1149/17, jehož součástí je jiná stavba č.p. 957 Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Uherské Hradiště, obec Ostrožská Nová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940 37 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940 37 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940 37 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2036/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p. 1049 část obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Bratislavská 73, 602 00 Brno IČ: 18146937

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Bratislavská 73, 602 00 Brno IČ: 18146937 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1741 471 / 2012 dle Usnesení č.j. 056 EX 1362/09-74 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno - město JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Sídlo: Bratislavská 73, 602 00 Brno IČ: 18146937

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více