Znalecký posudek číslo /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek číslo 2489-134/13"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo /13 ODHAD CENY NEMOVITISTI V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: rodinný dům se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků ul.těrlická, č.p.257, Albrechtice kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Albrechtice, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, kód ČSÚ ; LV 328 rodinný dům č.p.257 na pozemku p.č.1603 se všemi součástmi, příslušenstvím a pozemky p.č.1603 a 1604 VLASTNÍK: Poledník Jiří r.č /1063 podíl ¼ Adresa vlastníka: ul. Těrlická, č.p.257, Albrechtice ÚČEL OCENĚNÍ: OBJEDNATEL OCENĚNÍ: Adresa objednatele: Stanovit obvyklou hodnotu nemovitosti k datu ocenění a odpovědět na otázky zadanými usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne spis č. D 337/ ve věci vypořádaní dědictví po Ing. Jiřím Poledníkovi Okresní soud v Karviné, notář JUDr. Pavla Doleželová Svornosti 2/86, Havířov, Město IČ DIČ telefon Fax ZHOTOVITEL OCENĚNÍ: Ing. Pavel Polák Znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne čj.: Spr. 1974/92 Adresa zhotovitele: Na Fojtství 4/1443, Havířov Město IČ DIČ telefon Fax Datum místního šetření: Datum zpracování : Datum k němuž je ocenění provedeno: Počet stran: 29 A4 Z toho počet příloh: 6 A4 Počet vyhotovení: 3 Vyhotovení číslo: 1 2 3

2 2 0. Obsah posudku 1. Úvod 2. Nález 3. Posudek 4. Přílohy 5. Znalecká doložka, vyúčtování 1. Úvod Úkolem podepsaného znalce je provést posouzení stávajícího rodinného domu č.p. 257 se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků zapsaného na LV č. 328 u Katastrálního úřadu pro MS kraj, pracoviště Ostrava a odpovědět na otázky stanovenými usnesením Okresního soudu v Karviné ve věci vypořádání dědictví, jednací číslo 120 D 337/ Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitosti obecnou (= obvyklou, tržní, obchodovatelnou) cenou k datu místního šeření tj Pro její stanovení neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (jenž se ovšem vztahuje na výslovně vyjmenované případy, což v daném případě není) je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Mezinárodní oceňovací standardy definují pojem tržní hodnota jako odhadnutou částku, za kterou by aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, rozvážně a bez nátlaku. Zásadou přitom je, že vše by se mělo odvíjet od trhu; pokud trh s majetkem daného druhu neexistuje, použijí se náhradní metodiky, je však třeba upozornit, že se nejedná o ocenění na základě trhu. Konečně v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Cdon 425/96 ze dne je mj. uvedeno (pozn.: pojem odhadní cena se v tomto rozhodnutí vztahuje k ocenění podle dříve platné vyhlášky č. 393/1991 Sb.): Základem pro stanovení ceny nemovitosti při vypořádání dědictví je její obvyklá (obecná) cena obvyklá v daném místě v době rozhodování. Není na místě vycházet z tzv. odhadní ceny, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu... V těchto případech má cena zjištěná podle cenových předpisů jen určitý informativní, orientační význam a je směrodatná zejména pro daňové účely. Jinak ovšem platí zásada smluvní volnosti a účastníci smlouvy již nejsou vázáni cenou zjištěnou podle cenového předpisu. Přitom pouze obecná cena vyjadřuje aktuální tržní hodnotu nemovitostí.... Aby náhrada byla přiměřená, musí vyjadřovat cenu závislou nejen na konstrukci a vybavení, velikosti a stáří věci (stavby), ale i zájmu o ni, tj. na poptávce a nabídce v daném místě a čase.

3 3 Na základě výše uvedeného je pro stanovení obecné (= obvyklé, tržní) ceny použita následující metodika (v souladu se Znaleckým standardem č. VI Obecné zásady oceňování majetku a Znaleckým standardem č. VII Oceňování nemovitostí ): 1. Ocenění časovou cenou - zjistí se náklady na pořízení staveb v současné cenové úrovni (snížené o přiměřené opotřebení vzhledem ke stáří, stavu a předpokládané zbývající životnosti) plus cena pozemků. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 450/2012 Sb. používá koeficienty změny cen staveb, jež přiměřeně upravují základní cenovou úroveň 1994 na úroveň současnou, použije se zpravidla cena zjištěná podle této vyhlášky, bez koeficientu prodejnosti. 2. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou nemovitost. 3. Závěrečný odborný odhad obecné ceny podle odborné úvahy znalce, na základě zvážení všech okolností a výše vypočtených cen. 1.2 Úkolem znalce je provést i posouzení případných práv a závad s nemovitostmi spojených a stanovit cenový dopad na její obvyklou cenu. 2. Nález - podklady pro vypracování posudku Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny, případně opatřeny následující podklady: 2.1 Stavebně právní dokumentace Výpis z listu vlastnictví LV č.328 ze dne vydaná Katastrálním úřadem pro MS kraj, KP Ostrava dálkovým přístupem pro účel dědictví (viz přílohu) Kopie z katastrální mapy Ze dne vydaná ČÚZaK-SCD, dálkovým přístupem (viz přílohu). 2.2 ÚP obce Albrechtice vč. regulativů (viz. přílohu). 2.3 Ostatní dokumentace Usnesení D 337/2007 Okresního soudu v Karviné, notář JUDr. Pavla Doleželová. 2.4 Místní šetření Místní šetření spojené s prohlídkou a posouzením nemovitosti bylo provedeno dne za účasti Renáty Poledníkové. 2.5 Použité předpisy, literatura a další podklady Předpisy a metodiky pro posouzení Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění platném k datu ocenění tj. vyhláška č. 450/2012 Sb.

4 Literatura [1] BRADÁČ A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. V. vydání. Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 2001 [2] BRADÁČ A., SCHOLZOVÁ A., KREJČÍŘ P.: Úřední oceňování majetku. Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 2007 [3] BRADÁČ A.: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. VUT v Brně-ÚSI, [4] BRADÁČ A., Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení, vč. úvěrů hypotečních. Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Výpočetní programy - Program pro oceňování nemovitostí ABN Autor: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno Situace posuzované nemovitosti Obec a okolí nemovitosti Správní funkce obce: Ostatní obec Počet obyvatel: Obchod potravinami resp. smíšené zboží: V místě Školy: ZŠ Poštovní úřad: V místě Obecní úřad: V místě Stavební úřad: V místě Struktura zaměstnanosti: Podprůměr Životní prostředí: Průměr Poptávka nemovitostí: Průměr Umístění nemovitosti v obci Poloha k centru: Vzdálenost k nádraží ČD: Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): Dopravní podmínky: Konfigurace terénu: Převládající zástavba: Parkovací možnosti: Obyvatelstvo v okolí: Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného objektu: Územní plán: Připojení rodinného domu na inženýrské sítě Vodovod: Kanalizace: Elektrická síť: Plyn: Okraj 5 km 50 m Dobré Mírný svah Rodinné domy U objektu Průměr Plyn, voda, kanalizace a elektro Standardní bez nepříznivých omezení Z veřejného řadu Do veřejného řadu Z veřejné sítě, vzdušný kabel, příkon dostatečný, 230/400 V Z veřejného řadu Posuzovaná část Pro účely znaleckého posudku je posuzován celý rozsah nemovitostí zapsaných na LV č Pro stanovení obvyklé ceny je posuzován stávajícího rodinného domu č.p. 257 se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků a práva a závady spojené s nemovitostmi, trvalé porosty a venkovní úpravy nemají zásadní vliv na obvyklou cenu nemovitosti a proto nejsou posuzovány. Věcné břemeno jako závada je oceněno.

5 5 3. Posudek 3.1 Otázky jejichž zodpovězení je požadováno 1. Stanovit obvyklou cenu nemovitosti rodinného domu č.p. 328 se všemi součástmi a příslušenstvím vč. pozemků zapsaného na LV č. 328 u Katastrálního úřadu pro MS kraj, pracoviště Ostrava ke dni ocenění tj Úkolem znalce je provést i posouzení případných práv a závad s nemovitostmi spojených a stanovit cenový dopad na její obvyklou cenu. 3.2 Posouzení obvyklé ceny nemovitosti Výpočet ceny objektů nákladovou (časovou a reprodukční) cenou Časovou cenou se rozumí cena, za kterou je možno nemovitosti pořídit (postavit) v cenové úrovni k datu ocenění (tzv. reprodukční výchozí cena), snížená u staveb o přiměřené opotřebení. Vzhledem k tomu, že je tato cena zjišťována pro následné stanovení ceny obecné, je u staveb použito cen z cenového předpisu, bez koeficientu prodejnosti. Pro ocenění pozemků je použita metoda indexová Ocenění : rodinného domu č.p. 257 na pozemku p.č.2264 dvojgaráž I na pozemku p.č.1604 garáž II na pozemku p.č.1604 vedlejší stavby na pozemku p.č.1603 venkovních úprav na pozemku p.č a 1604 (vypočteny zjednodušeným způsobem, standardní rozsah) pozemků p.č.1603 a 1604 trvalých porostů na pozemku p.č.1604 (bez vlivu na obvyklou cenu nemovitosti) Objekt nebo jeho část není pronajata Rodinný dům STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI: stavba dokončena v r.1930 změna stavby v r.1988 rekonstrukce v r. Stavebně technický stav stavby novostavba udržovaná neudržovaná Počet podlaží celkem: 3 z toho podzemní: 1 z toho nadzemní: 2 Podkroví: 0 Počet bytů: 2 Přístavby: 1 Nástavby: 1 Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl. a podnik. obsazen volný objekt Poloha: centrum kraj obce bytová zóna průmysl. zóna nákup. zóna mimo obec Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon zpev.příjezd Rizika nemovitosti: 3. Věcné břemeno spoluužívání a bytu. PRODEJNOST NEMOVITOSTI : velmi dobrá průměrná obtížná do 6 měsíců od 6-12 měs. nad 1 rok

6 6 Komentář ke stanovení hodnoty posuzované nemovitosti: V současné době se jedná o dvojbytový rodinný dům sloužící k trvalému užívání tj. rodinnému bydlení. K budově patří vedlejší stavba, dvě garáže, venkovní úpravy a pozemky, které jsou užívány ke svému účelu. Stavby a pozemky vlastnil shodný majitel. Budova RD byla dokončena v roce 1930, v letech byla provedena nástavba 2.NP a zřízení druhé bytové jednotky a vstupní veranda v 1.NP. V roce 1996 plyn dům připojen k veřejnému rozvodu zemního plynu a v roce 2000 na kanalizaci. Dům je standardně vybaven v 1.PP a 1.NP, prvky krátkodobé životnosti jsou za polovinou své životnosti a bude nutno je postupně obměňovat. 2.NP tj. druhá b.j. je dlouhodobě nevyužívána, jsou demontovány zařizovací předměty, kuchyňská linka i povrchy podlah a stěn, byt nelze užívat. Technologie provedení a dispozice odpovídá vzniku stavby a cenové relaci výstavby v jednotlivých obdobích. Umístění v okrajové části obce, lokality Pacalůvka, u místní komunikace ul. Těrlická dává předpoklad rodinnému bydlení příměstského charakteru. Napojení na inženýrské sítě je v rozsahu voda, zemní plyn, kanalizace a elektro. Dům neleží na území podzemní těžby. Nemovitost je možno využívat pro standardní rodinné bydlení ve dvou bytových jednotkách Popis celkový Typ stavby RD typ D Počet bytových jednotek 2 1. b.j. 1+3 v 1. NP 2. b.j. 1+3 v 2. NP kotelen 1 sklepních místností 4 Pozemky - zastavěná plocha 346 m 2 zahrada 1635 m 2 Příslušenství vedlejší stavba, garáže, venkovní úpravy Dostupnost jednotlivých podlaží dobrá, výtah není Možnost dalšího rozšíření omezená Technická hodnota průměrná v 1.PP a 1.NP, podprůměrná v 2.NP Údržba stavby průměrná Objekt samostatný Půdorys pravidelný Podsklepení podsklepený Počet podzemních podlaží 1 Počet nadzemních podlaží 2 Podkroví 0 Základy základové pasy Izolace vodorovné, svislé proti zemní vlhkosti lokálně poškozeny Nosná konstrukce zděná z CP Střecha plochá, pultová, dvouplášťová Krytina Pz plech Klempířské konstrukce úplné, Pz plech Fasádní omítky břízolitová škrábaná Vnější obklady keramické Bleskosvod proveden Popis jednotlivých podlaží Popis vybavení 1.PP (1. podzemní podlaží - suterén) Konstrukce a vybavení Zdivo Stropy Vnitřní omítky Schody Dveře Okna Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Rozvod vody Popis vyzdívané z CP 450 mm ŽB monolitické vápenné hrubé, místy chybí ŽB monolitické dřevěné náplňové ocelová jednoduchá betonová mazanina kotel na tuhá paliva typ Viadrus nefunkční, na zemní plyn v současnosti užíván světelná a motorová, jističe studené, teplé

7 7 Konstrukce a vybavení Výčet místností podlaží kotelna, 4 x sklepní místnost Popis Popis vybavení 1. a 2.NP (1. a 2. nadzemní podlaží přízemí, patro) Konstrukce a vybavení Popis Zdivo Stropy Vnitřní omítky Vnitřní obklady Schody Dveře Okna Podlahy obytných místností Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Rozvod vody Zdroj teplé vody Instalace plynu Kanalizace Vnitřní vybavení Záchod Ostatní Výčet místností podlaží Stáří a technický stav objektu Původní část/nástavba: Užívání od roku 1930/1988 vyzdívané z CP tl. 450 mm dřevěný trámový, rovný podhled vápenné hladké, štuk keramické na WC, koupelna, kuchyně ŽB monolitické do 1.PP, do 2.NP obloženy dřevem dřevěné, hladké dřevěná, zdvojená PVC na potěru keramická dlažba radiátory litinové světelná a motorová, jističe studené a teplé boilerem a průtokový ohřívač v 1.PP v kuchyni ze zařizovacích předmětů koupelna umývadlo, ve 2.NP demontováno splachovací s obkladem chybí 1.NP - 3 x pokoj, kuchyně, koupelna, WC, komunikační prostory, WC, spíž, veranda 2.NP - 3 x pokoj, kuchyně, koupelna, WC, komunikační prostory, WC, terasa Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Zavlhlé zdivo v 1.PP. Některé konstrukce jež byly provedeny a byly funkční, jsou však dočasně odpojeny či demontovány (viz. popis konstrukcí). Stupeň dokončení u nedokončených konstrukcí: Veškeré konstrukce byly dokončeny Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet výměr pro ocenění o 1.PP délka šířka výška ZP OP Část m m m m 2 m 3 Základní část 79,10 1,00 2,26 79,10 178,77 Celkem 1.PP 79,10 178,77 1.NP délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 136,85 1,00 3,74 136,85 511,82 Celkem 1.NP 136,85 511,82 2.NP a zastřešení délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 120,38 1,00 3,15 120,38 379,20 Celkem 2.NP 120,38 379,20 Rekapitulace ZP OP m 2 m 3 1. podzemní podlaží 79,10 178,77 1. nadzemní podlaží 136,85 511,82 2. nadzemní podlaží 120,38 379,20

8 8 Celkem 336, ,79 Poměr ZP podzemního podlaží a 1.NP (pro stanovení typu) 57,80 % Zjištění charakteru pro ocenění nákladovým způsobem Jedná se o dům se třemi podlažími. Spodní podlaží je částečně pod terénem, a to: průměrná hloubka podlaží pod terénem:1,00+1,00+1,20+1,20=4,40:4=1,10 m > 0,80 m Podle ustanovení přílohy č. 1 vyhlášky, čl. 3, pol. (3) se jedná o podzemní podlaží. Objekt má tedy jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží plochou střechu. Dům splňuje podmínky 3 písm. c/ vyhlášky č. 137/1998 Sb.: nadpoloviční část ploch je určena a k datu ocenění užívána k bydlení objekt nemá více než tři byty objekt nemá více než jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví Podsklepení je nad ½ ZP 1. NP. Konstrukce objektu je zděná, jedná se tedy o rodinný dům typu D. Výpočet stupně dokončení Pol. č. Konstrukce a vybavení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku Přepočtený podíl A Analytická metoda výpočtu opotřebení Stáří B Životnost Opotřebení prvku C B/C 100 A B / C (1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Základy 0, , , , , Zdivo 0, , , , , Zdivo 0, , , , , Stropy 0, , , , , Střecha 0, , , , , Krytina 0, , , , , Klempířské konstrukce 0, , , , , Vnitřní omítky 0, , , , , Vnitřní omítky 0, , , , , Fasádní omítky 0, , , , , Vnější obklady 0, , , , , Vnitřní obklady 0, , , , , Schody 0, , , , , Schody 0, , , , , Dveře 0, , , , , Okna 0, , , , , Podlahy obytných 0, , , , ,53782 místn. 15 Podlahy ostatních 0, , , , ,18582 místn. 15 Podlahy ostatních 0, , , , ,52420 místn. 16 Vytápění 0, , , , , Elektroinstalace 0, , , , , Bleskosvod 0, , , , , Rozvod vody 0, , , , , Zdroj teplé vody 0, , , , , Instalace plynu 0, , , , , Kanalizace 0, , , , , Vybavení kuchyní 0, , , , , Vybavení kuchyní 0, , , , , Vnitřní vybavení 0, , , , , Vnitřní vybavení 0, , , , , Záchod 0, , , , , Záchod 0, , , , , Ostatní 0, , , , , Ostatní 0, , , , , Konstrukce neuvedené 0, , , , ,00000 Celk. 1,00 1, ,00 Stupeň dokončení stavby 100,00 % Opotřebení analytickou metodou 58,89 % Opotřebení prvků analytickou metodou nastaveno na max. 0,90 Výpočet ceny - rodinný dům zděný podsklepený nad 1/2, se 2 NP Vypočteno tabulkovým procesorem Excel - program ABN13 Rodinný dům podle 5 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 3/2008 Sb. typ D podsklepený Střecha plochá bez podkroví Základní cena dle typu z přílohy č. 6 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví Kpod plochá střecha 1,00 Základní cena po 1. úpravě = ZC / x Kpod x Křad ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m ,79

9 9 Koeficient polohový ( příloha č. 14 vyhlášky ) K 5-0,85 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 38 vyhlášky, dle CZ-CC ) K i - CZ-CC: 111 2,150 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky ) Kp - 1,000 Koeficient vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Provedení standardu Stand Podíl % Pod.č. Koef Uprav. podíl č. (př.15). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy betonové pasy s izolací S 0, , ,00 0, Zdivo cihelné tl. 45 cm S 0, , ,00 0, Zdivo cihelné tl. 45 cm S 0, , ,00 0, Stropy s rovným podhledem jakékoliv S 0, , ,00 0, Střecha krov dřev. vázaný, střecha sedlová S 0, , ,00 0, Krytina pálená, poz. plech, svař. živ. pásy, S 0, , ,00 0,03000 osinkocementová 6 Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu vč. parapetů S 0, , ,00 0, Vnitřní omítky vápenné štukové P 0, , ,46 0, Vnitřní omítky vápenné štukové S 0, , ,00 0, Fasádní omítky břizolit, vápenné štukové, nástřiky umělé S 0, , ,00 0, Vnější obklady keramický sokl nad 50 cm S 0, , ,00 0, Vnitřní obklady WC, koupelna, vana, kuchyně S 0, , ,00 0, Schody teracové stupně, zábradlí ocelové S 0, , ,00 0, Schody teracové stupně, zábradlí ocelové S 0, , ,00 0, Dveře dřevěné hladké a náplňové plné a prosklené S 0, , ,00 0, Okna dřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená S 0, , ,00 0, Podlahy obytných místn. PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné S 0, , ,00 0,02300 palubkové 15 Podlahy ostatních místn. keramická dlažba, PVC, teraco P 0, , ,46 0, Podlahy ostatních místn. keramická dlažba, PVC, teraco S 0, , ,00 0, Vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva S 0, , ,00 0, Elektroinstalace 220/380V, jističe S 0, , ,00 0, Bleskosvod instalován S 0, , ,00 0, Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0, , ,00 0, Zdroj teplé vody el. bojler, plynový průtokový ohřívač S 0, , ,00 0, Instalace plynu zaveden zemní plyn nebo PB S 0, , ,00 0, Kanalizace z kuchyně, koupelny, WC S 0, , ,00 0, Vybavení kuchyní plynový sporák C 0, , ,00 0, Vybavení kuchyní plynový sporák S 0, , ,00 0, Vnitřní vybavení umývadla, vana ocelová popř. sprchový kout C 0, , ,00 0, Vnitřní vybavení umývadla, vana ocelová popř. sprchový kout S 0, , ,00 0, Záchod standardní splachovací C 0, , ,00 0, Záchod standardní splachovací S 0, , ,00 0, Ostatní krb,digest.vest.skř.,tel.,sta rozvod pod C 0, , ,00 0,00000 omítkou, odvětr. prostoru ventilátory, okenice, mříže 26 Ostatní krb,digest.vest.skř.,tel.,sta rozvod pod P 0, , ,46 0,00690 omítkou, odvětr. prostoru ventilátory, okenice, mříže 27 Konstrukce neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,93476 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,93476 Zákl. cena upravená bez Kp ZC K4 K5 Ki Kč/m ,13 Zákl. cena upravená s Kp ZC x K4 x K5 Ki Kp ZCU Kč/m ,13 Rok odhadu 2013 Rok pořízení 1930 Stáří S roků 83 Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) analyticky Celková předpokládaná životnost Z roků viz anal. výpočet Opotřebení O % 58,89 Výchozí cena bez Kp CN Kč ,51 Stupeň dokončení stavby D % 100,00 Výchozí cena bez Kp po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,51 Odpočet na opotřebení 58,89 % O Kč ,53 Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč ,98 Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do ? ne Snížení ceny za doložený výskyt radonu ( 21 odst. 4 vyhlášky) 0 % Kč 0,00 Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti Kč ,98 Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti Kp = 1,00 C N Kč , Dvojgaráž I Popis celkový Pro dvě osobní vozidla. Je provedena standardní technologií, samostatná na ppč. 1604, nezapsaná v KN.

10 10 Objekt volně stojící Půdorys obdélníkový Podsklepení nepodsklepený Počet nadzemních podlaží 1 Základy základové pasy Izolace vodorovné Nosná konstrukce zděná tl. 300 mm Střecha pultová, ŽB do ocel. I nosičů Krytina Pz plech Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu Fasádní omítky břízolitová Popis jednotlivých podlaží Popis vybavení 1.NP (1. nadzemní podlaží - přízemí) Konstrukce a vybavení Zdivo Stropy Vnitřní omítky Vrata Okna Podlahy ostatních místností Elektroinstalace Rozvod vody Výčet místností podlaží vyzdívané tl. 300 mm s rovným podhledem vápenné hrubé ocelová s verzalitovou výplní sklobeton betonová mazanina světelná, pojistkové automaty chybí dvojgaráž Popis Stáří a technický stav objektu Původní část: Užívání od roku 1988 Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Nebyly shledány. Stupeň dokončení u nedokončených konstrukcí: Všechny konstrukce jsou dokončeny Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet výměr pro ocenění 1.NP a zastřešení délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 6,27 7,86 2,65 49,28 130,60 Celkem 1.NP 49,28 130,60 Zjištění charakteru pro ocenění nákladovým způsobem Objekt má jedno nadzemní podlaží a pultovou střechu. Garáž, stavba typu B. Výpočet ceny Garáž Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel - program ABN13 Garáž podle 8 a přílohy č. 9 vyhlášky č. 3/2008 Sb. typ B zděná nepodsklepená Střecha plochá bez podkroví Rok odhadu 2013 Rok pořízení resp. kolaudace 1988 Stáří S roků 25 Základní cena dle typu z příl. č. 7 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví Kpod 1,00 Základní cena po 1. úpravě = ZC / x Kpod ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m 3 130,60 Koeficient polohový ( příloha č. 14 vyhlášky ) K 5-0,85 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 38, dle CZ-CC) Ki - CZ-CC ,093 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp 1,000 Koeficient vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Provedení standardu Stand. Podíl (př.15) % Pod.č. Koef. Uprav. podíl č. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy základové pasy, patky S 0, , ,00 0,06200

11 11 2 Obvodové stěny zděné, betonové, tl cm S 0, , ,00 0, Stropy jakékoliv S 0, , ,00 0, Krov bez krovu S 0, , ,00 0, Krytina plechová poznikovaná, asfaltové S 0, , ,00 0,05700 pásy 6 Klempířské konstrukce žlaby a svody z pozinkovaného S 0, , ,00 0,02900 plechu 7 Úpravy povrchů jakékoliv omítky, spárované zdivo S 0, , ,00 0, Dveře dřevěné nebo kovové C 0, , ,00 0, Okna jednoduchá P 0, , ,46 0, Vrata jakákolov standardní, roleta S 0, , ,00 0, Podlahy betonové, dlažba S 0, , ,00 0, Elektroinstalace světelná, popř. motorová P 0, , ,46 0, Neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,93304 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,93304 Zákl. cena upravená bez Kp ZC K4 K5 Ki Kč/m ,40 Zákl. cena upravená s Kp ZC x K4 x K5 Ki Kp ZCU Kč/m ,40 Rok odhadu 2013 Rok pořízení 1988 Stáří S roků 25 Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) lineárně Celková předpokládaná životnost Z roků 80 Opotřebení O % 31,25 Výchozí cena CN Kč ,44 Stupeň dokončení stavby D % 100,00 Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,44 Odpočet na opotřebení 31,25 % O Kč ,45 Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč ,99 Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do ? ne Snížení ceny za doložený výskyt radonu ( 21 odst. 4 vyhlášky) 0 % Kč 0,00 Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti Kp = 1,00 Kč , Garáž II Popis celkový Samostatná pro jedno vozidlo na ppč Je provedena standardní technologií, nezapsaná v KN. Objekt volně stojící Půdorys obdélníkový Podsklepení nepodsklepený Počet nadzemních podlaží 1 Základy základové pasy Izolace vodorovné Nosná konstrukce zděná Střecha sedlová, dřevěná k-ce Krytina Pz plech Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu Fasádní omítky břízolitová Vnější obklady chybí Popis jednotlivých podlaží Popis vybavení 1.NP (1. nadzemní podlaží přízemí) Konstrukce a vybavení Zdivo Stropy Vnitřní omítky Schody Vrata Okna Podlahy ostatních místností Elektroinstalace Rozvod vody vyzdívané tl. 30 cm s rovným podhledem vápenné hladké chybí ocelová ocelová jednoduchá betonová mazanina 230/400 V, pojistkové automaty chybí Popis

12 Stáří a technický stav objektu Původní část/přístavba: Užívání od roku 1988 Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Bez zjevných závad. Stupeň dokončení u nedokončených konstrukcí: Všechny konstrukce jsou dokončeny Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet výměr pro ocenění 1.NP a zastřešení délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 7,50 2,97 2,25 22,28 50,12 Celkem 1.NP 22,28 50,12 12 Zjištění charakteru pro ocenění nákladovým způsobem Objekt má jedno podzemní podlaží a sedlovou střechu bez možnosti zřízení podkroví. Garáž, stavba typu B. Výpočet ceny Garáž Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel - program ABN13 Garáž podle 8 a přílohy č. 9 vyhlášky č. 3/2008 Sb. typ B zděná nepodsklepená Střecha sedlová bez podkroví Rok odhadu 2013 Rok pořízení resp. kolaudace 1988 Stáří S roků 25 Základní cena dle typu z příl. č. 7 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví Kpod 1,00 Základní cena po 1. úpravě = ZC / x Kpod ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m 3 50,12 Koeficient polohový ( příloha č. 14 vyhlášky ) K 5-0,85 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 38, dle CZ-CC) Ki - CZ-CC ,093 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp 1,000 Koeficient vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Provedení standardu Stand. Podíl (př.15) % Pod.č. Koef. Uprav. podíl č. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy základové pasy, patky S 0, , ,00 0, Obvodové stěny zděné, betonové, tl cm S 0, , ,00 0, Stropy jakékoliv S 0, , ,00 0, Krov bez krovu S 0, , ,00 0, Krytina plechová poznikovaná, asfaltové S 0, , ,00 0,05700 pásy 6 Klempířské konstrukce žlaby a svody z pozinkovaného S 0, , ,00 0,02900 plechu 7 Úpravy povrchů jakékoliv omítky, spárované zdivo S 0, , ,00 0, Dveře dřevěné nebo kovové C 0, , ,00 0, Okna jednoduchá P 0, , ,46 0, Vrata jakákolov standardní, roleta S 0, , ,00 0, Podlahy betonové, dlažba S 0, , ,00 0, Elektroinstalace světelná, popř. motorová S 0, , ,00 0, Neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,96544 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,96544 Zákl. cena upravená bez Kp ZC K4 K5 Ki Kč/m ,65 Zákl. cena upravená s Kp ZC x K4 x K5 Ki Kp ZCU Kč/m ,65 Rok odhadu 2013 Rok pořízení 1988 Stáří S roků 25 Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) lineárně Celková předpokládaná životnost Z roků 80 Opotřebení O % 31,25 Výchozí cena CN Kč ,90 Stupeň dokončení stavby D % 100,00 Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,90 Odpočet na opotřebení 31,25 % O Kč ,34 Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč ,56 Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do ? ne Snížení ceny za doložený výskyt radonu ( 21 odst. 4 vyhlášky) 0 % Kč 0,00 Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti Kp = 1,00 Kč ,56

13 Vedlejší stavba Popis celkový Hospodářská budova se skládá se kůlny, skladu, chlévů. Je provedena standardní technologií a tvoří příslušenství, slouží stavbě hlavní. Objekt volně stojící Půdorys obdélníkový Podsklepení nepodsklepený Počet nadzemních podlaží 1 Základy základové pasy Izolace vodorovné Nosná konstrukce zděná Střecha sedlová, dřevěná k-ce krovu Krytina Pz plech Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu Fasádní omítky břízolitová Vnější obklady keramický sokl Popis jednotlivých podlaží Popis vybavení 1.NP (1.nadzemní podlaží přízemí) Konstrukce a vybavení Zdivo Stropy Vnitřní omítky Schody Dveře Okna Podlahy ostatních místností Elektroinstalace Rozvod vody Kanalizace Ostatní Stáří a technický stav objektu Popis vyzdívané z CP tl. 30 cm s rovným podhledem betonové a dřevěné vápenné hladké chybí dřevěné hladké ocelová jednoduchá betonová mazanina světelná a motorová, pojistkové automaty studené ze zařizovacích předmětů vybavení prádelny Původní část/přístavba: Užívání od roku 1930 Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Poškozené vnitřní omítky. Stupeň dokončení u nedokončených konstrukcí: Všechny konstrukce jsou dokončeny Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem Výpočet výměr pro ocenění 1.NP délka šířka výška ZP OP o Část m m m m 2 m 3 Základní část 8,00 5,88 3,30 47,04 155,23 Celkem 1.NP 47,04 155,23 Zastřešení (vč. podkroví) délka šířka výška ZP OP Část m m m m 2 m 3 1. část - zastavěná plocha (obdélník) 8,00 5,88 47,04 - výška hřebene nad nadezdívkou 2,20 51,74 Celkem zastřešení 51,74 Rekapitulace ZP OP m 2 m 3 1. nadzemní podlaží 47,04 155,23

14 14 zastřešení vč. podkroví 51,74 Celkem 47,04 206,97 Poměr ZP podzemního podlaží a 1.NP (pro stanovení typu) 0,00 % Zjištění charakteru pro ocenění nákladovým způsobem Objekt má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. Vedlejší stavba typu B Pol. č. Výpočet stupně dokončení Konstrukce a vybavení Přepočt. Stupeň podíl dokončení % Dokončení z celku Přepočtený podíl A Analytická metoda výpočtu opotřebení Stáří B Životnost Opotřebení prvku C B/C 100 A B / C (1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Základy 0, , , , , Obvodové stěny 0, , , , , Stropy 0, , , , , Krov 0, , , , , Krytina 0, , , , , Klempířské práce 0, , , , , Úprava povrchů 0, , , , , Schodiště 0, , , , , Dveře 0, , , , , Okna 0, , , , , Podlahy 0, , , , , Elektroinstalace 0, , , , , Neuvedené 0, , , , ,00000 Celk. 1,00 1, ,00 Stupeň dokončení stavby 100,00 % Opotřebení analytickou metodou 72,93 % Opotřebení prvků analytickou metodou nastaveno na max. 0,90 Výpočet ceny Vedlejší stavba Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel - program ABN13 Vedlejší stavba podle 7 a přílohy č. 8 vyhlášky č.3/2008 Sb. typ A zděná nepodsklepená Střecha sklonitá podkroví nezřízeno Rok odhadu 2013 Rok pořízení resp. kolaudace 1930 Stáří S roků 83 Základní cena dle typu z příl. č. 7 vyhlášky ZC / Kč/m ,00 Koeficient využití podkroví Kpod 1,00 Základní cena po 1. úpravě = ZC / x Kpod ZC Kč/m ,00 Obestavěný prostor objektu OP m 3 206,97 Koeficient polohový ( příloha č. 14 vyhlášky ) K 5-0,85 Koeficient změny cen staveb ( příloha č. 38, dle CZ-CC ) Ki - CZ-CC ,093 Koeficient prodejnosti ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp 1,000 Koeficient vybavení stavby Pol. Konstrukce a vybavení Provedení standardu Stand. Podíl (př.15) % Pod.č. Koef. Uprav. podíl č. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Základy základové pasy, patky S 0, , ,00 0, Obvodové stěny zděné, betonové, tl cm S 0, , ,00 0, Stropy jakékoliv S 0, , ,00 0, Krov jakýkoliv umožňující podkroví S 0, , ,00 0, Krytina jakákoliv kromě měděné S 0, , ,00 0, Klempířské práce žlaby, svody z pozinkovaného plechu S 0, , ,00 0, Úprava povrchů jakékoliv omítky S 0, , ,00 0, Schodiště dřevěné C 0, , ,00 0, Dveře dřevěné nebo kovové kromě S 0, , ,00 0,03100 svlakových 10 Okna zdvojená popř. jednoduchá S 0, , ,00 0, Podlahy betonové, dlažby S 0, , ,00 0, Elektroinstalace světelná a motorová S 0, , ,00 0, Neuvedené není 0, , ,00 0,00000 Celkem 1, ,96200 Koeficient vybavení ( z výpočtu výše ) K 4-0,96200 Zákl. cena upravená bez Kp ZC K4 K5 Ki Kč/m ,31 Zákl. cena upravená s Kp ZC x K4 x K5 Ki Kp ZCU Kč/m ,31 Rok odhadu 2013 Rok pořízení 1930 Stáří S roků 83 Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) analytycky Celková předpokládaná životnost Z roků 80 Opotřebení O % 72,93 Výchozí cena CN Kč ,99

15 15 Stupeň dokončení stavby D % 100,00 Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč ,99 Odpočet na opotřebení 72,93 % O Kč ,34 Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč ,65 Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do ? ne Snížení ceny za doložený výskyt radonu ( 20 odst. 4 vyhlášky) 0 % Kč 0,00 Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti Kp = 1,00 C N Kč , Venkovní úpravy Vzhledem ke svému rozsahu, kvalitě provedení a zejména účelu ocenění jsou venkovní úpravy oceněny paušální částku (zjednodušeným způsobem) z cen staveb. Ocenění Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem podle 10 odst. 2 oceňovací vyhlášky Vpočteno oceňovacím programem ABN08 Hlavní objekt Rodinný dům Cena Reprodukční cena Časová cena Stavby Kč , ,18 Hlavní stavby + stavby příslušenství celkem Kč , ,18 Spodní hranice podílu, vyjadřujícího cenu venkovních úprav ve vztahu k ceně budov, dle 3,5 % 3,5 % 10 odst. 2 pro daný typ objektu Horní hranice podílu, vyjadřujícího cenu venkovních úprav ve vztahu k ceně budov, dle 5,0 % 5,0 % 10 odst. 2 pro daný typ objektu Zvolené procento, vyjadřující cenu venkovních úprav ve vztahu k 3,5 % až 5 % 4,0 % 4,0 % ceně budov Cena venkovních úprav zjednodušeným způsobem Kč , , Pozemky Pozemky stavební Výpočet výměr Pozemky pro výstavbu a jednotný funkční celek p.č. m 2 Zastavěná plocha a nádvoří Zahrada Celkem 1981 Ocenění V obci k datu ocenění není vydána platná cenová mapa stavebních pozemků. Ocenění pozemku indexovou porovnávací metodou Vypočteno tabulkovým kalkulátorem Excel - program ABN a) srovnávací pozemek (pozemek se známou výměrou a cenou) Poloha srovnávacího pozemku: Albrechtice, Pacalůvka Popis srovnávacího pozemku: pozemek k výstavbě RD Výměra srovnávacího pozemku: m Cena srovnávacího pozemku: Kč Jednotková cena srovnávacího pozemku: JCS (Kč / m 2 ) 750 Koeficienty pro výpočet indexu A Územní struktura okraj 1,1 B Typ stavebního pozemku stavebně připravený 1,3 C Třída velikosti obce až ,7 D Obchodní resp. průmyslová poloha obytné domy - lepší 1,6 E Územní připravenost, infrastruktura horší 0,9 F Speciální charakteristiky volitelné výhodná poloha 1,2 Celkový index srovnávacího pozemku I S 1, b) oceňovaný pozemek Poloha oceňovaného pozemku: Albrechtice, Pacalůvka Popis oceňovaného pozemku: p.č a 1604 Výměra oceňovaného pozemku: m Koeficienty pro výpočet indexu

16 A Územní struktura okraj-lepší 1,1 B Typ stavebního pozemku stavebně částečně připravený 1,1 C Třída velikosti obce až ,7 D Obchodní resp. průmyslová poloha rodinné domy-průměr 1,3 E Územní připravenost, infrastruktura střední 1,1 F Speciální charakteristiky volitelné standardní poloha 1,0 Celkový index oceňovaného pozemku I O 1, Poměr indexů Pi 0, Jednotková cena oceňovaného pozemku: JCO (Kč / m 2 ) = JCS Pi 525 Cena oceňovaného pozemku: Kč Zjištěná cena pozemku odpovídá obecným cenám pozemků v lokalitě Rekapitulace ocenění časovou a reprodukční cenou 16 Objekt Cena současný stav, s Kp = 1,00 Rodinný dům ,98 Garáž I ,99 Garáž II ,56 Vedlejší stavba ,65 Venkovní úpravy ,93 Stavby celkem ,11 Pozemky : Pozemky celkem ,00 Celkem ,11 Celkem po zaokrouhlení , Výpočet ceny objektu porovnávacím způsobem Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací). Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek. Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální bazická metoda - metoda porovnání na základě standardní jednotkové tržní ceny SJTC podle Bradáče. Princip metody spočívá v tom, že z databáze znalce o realizovaných resp. inzerovaných prodejích podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena jednotková tržní cena (za m 3 obestavěného prostoru, za m 2 zastavěné plochy, podlahové plochy, užitkové plochy hrubé a čisté). Indexy u jednotlivých objektů respektují jejich zvláštnosti pokud se týká obce a jejího vybavení, umístění objektu v obci ve vztahu k centru, k sousedním objektům, v terénu, dostupnosti objektu, jeho provedení a vybavení, technickému stavu, poměru zastavěné a nezastavěné plochy aj. Tato jednotkové cena, získaná následným statistickým vyhodnocením jako průměrná, minimální a maximální, je potom indexem oceňovaného objektu obdobně získaným přepočtena na jednotkovou cenu objektu; po vynásobení výměrou objektu je potom získána jeho porovnávací hodnota. K porovnání byly použity následující objekty v cenách vč. pozemků : Cenové porovnání - zjištění indexu srovnávacího objektu Objekt č. 3 Obec Havířov Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí koef. k Hodnocení Adresa Selská pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatně stojící 1 Velikost obce - obyvatel: 0,85 1,25 1,10 Konstrukce zděná 2 Správní funkce 0,97 1,03 1,03

17 17 Počet PP 0 3 Poptávka nemovitostí střední 0,90 1,10 1,00 Počet NP 2 4 Přírodní okolí průměrné 0,94 1,06 1,00 Podkroví není 5 Obchod a služby kompletní 0,94 1,06 1,05 Pozemky celkem m Školství střední 0,94 1,06 1,02 Zastavěná plocha Zdravotnictví NsP 0,94 1,06 1,05 hlavního objektu m 2 Poměr pozemků 6,31 8 Kultura, sport rozšířené 0,94 1,06 1,04 OP celkem m 3 892,00 9 Hotely ap. veškeré 0,98 1,02 1,02 ZP podlaží celkem m 2 312,00 10 Struktura zaměstnanosti podprům. 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 251,00 11 Životní prostředí podprům. 0,94 1,06 0,98 PUH celkem m 2 206,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 179,00 12 Poloha k centru průměrné 0,94 1,06 1,00 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky průměrné 0,94 1,06 1,00 Přípojky voda, kanalizace, 14 Orientace ke svět. stranám J - JZ 0,94 1,06 1,04 plyn Technický stav dobrý 15 Konfigurace terénu rovina 0,92 1,05 1,05 Příslušenství kůlna 16 Převládající zástavba vhodná 0,94 1,06 1,03 Garáž samostatná 17 Parkovací možnosti vzdálené 0,94 1,06 0,97 Stáří roků 9 18 Obyvatelstvo v okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Požadovaná cena Kč Územní plán průměr 0,94 1,06 1,00 Pramen zjištění prodej 20 Inženýrské sítě není kanal. 0,60 1,05 1,02 Koef. úpravy ceny 1,00 C - VLASTNÍ NEMOVITOST Cena po úpravě Kč Typ stavby průměrný 0,94 1,06 1,00 Jednotkové ceny JC srovnávací objekt 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,02 podlaží - za OP (Kč/m 3 ) Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 - za ZP (Kč/m 2 ) Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,00 - za PP (Kč/m 2 ) Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 - za PUH (Kč/m 2 ) Příslušenství nemovitosti průměr 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Možnost dalšího rozšíření střední 0,98 1,02 1,00 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S 28 Technická hodnota stáří 9 r. 0,20 1,00 0,95 - za OP (Kč/m 3 ) Údržba stavby průměrná 0,85 1,10 1,00 - za ZP (Kč/m 2 ) Pozemky k objektu celkem 6,31 ZP 0,85 1,15 1,15 - za PP (Kč/m 2 ) D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE - za PUH (Kč/m 2 ) Názor odhadce. 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Součin dílčích koeficientů - index I S 1,77 Cenové porovnání - zjištění indexu srovnávacího objektu Objekt č. 4 Obec Havířov Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí koef. k Hodnocení Adresa Frýdecká pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatně stojící 1 Velikost obce - obyvatel: Havířov 0,85 1,25 1,10 Konstrukce zděná 2 Správní funkce statutární 0,97 1,03 1,03 Počet PP 1 3 Poptávka nemovitostí střední 0,90 1,10 1,00 Počet NP 1 4 Přírodní okolí průměrné 0,94 1,06 1,00 Podkroví není 5 Obchod a služby kompletní 0,94 1,06 1,06 Pozemky celkem m Školství bez VŠ 0,94 1,06 1,03 Zastavěná plocha Zdravotnictví veškeré 0,94 1,06 1,06 hlavního objektu m 2 Poměr pozemků 6,17 8 Kultura, sport veškeré 0,94 1,06 1,06 OP celkem m ,00 9 Hotely ap. veškeré 0,98 1,02 1,02 ZP podlaží celkem m 2 367,00 10 Struktura zaměstnanosti podprům. 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 303,00 11 Životní prostředí podprům. 0,94 1,06 0,98 PUH celkem m 2 248,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 205,00 12 Poloha k centru okrajová 0,94 1,06 0,98 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky lepší 0,94 1,06 1,02 Přípojky voda, plyn 14 Orientace ke svět. stranám SV 0,94 1,06 0,98 Technický stav dobrý 15 Konfigurace terénu sklon 5% 0,92 1,05 1,00 Příslušenství není 16 Převládající zástavba vhodná 0,94 1,06 1,03

18 18 Garáž vestavěná 17 Parkovací možnosti u objektu 0,94 1,06 1,06 Stáří roků 4 18 Obyvatelstvo v okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Požadovaná cena Kč Územní plán průměr 0,94 1,06 1,00 Pramen zjištění prodej 20 Inženýrské sítě ne kanaliz. 0,60 1,05 1,01 Koef. úpravy ceny 1,00 C - VLASTNÍ NEMOVITOST Cena po úpravě Kč Typ stavby průměrný 0,94 1,06 1,00 Jednotkové ceny JC srovnávací objekt 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,02 podlaží - za OP (Kč/m 3 ) Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 - za ZP (Kč/m 2 ) Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,00 - za PP (Kč/m 2 ) Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 - za PUH (Kč/m 2 ) Příslušenství nemovitosti horší 0,90 1,10 0,95 - za PUČ (Kč/m 2 ) Možnost dalšího rozšíření střední 0,98 1,02 1,00 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S 28 Technická hodnota stáří 4 r. 0,20 1,00 0,98 - za OP (Kč/m 3 ) Údržba stavby průměrná 0,85 1,10 1,00 - za ZP (Kč/m 2 ) Pozemky k objektu celkem 6,17 ZP 0,85 1,15 1,15 - za PP (Kč/m 2 ) D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE - za PUH (Kč/m 2 ) Názor odhadce. 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Součin dílčích koeficientů - index I S 1,77 Cenové porovnání - zjištění indexu srovnávacího objektu Objekt č. 8 Obec Těrlicko Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí koef. k Hodnocení Adresa Padlých hrdinů pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatně stojící 1 Velikost obce - obyvatel: Těrlicko 0,85 1,25 0,85 Konstrukce zděná 2 Správní funkce obec 0,97 1,03 0,98 Počet PP 1 3 Poptávka nemovitostí mírně nižší 0,90 1,10 0,98 Počet NP 1 4 Přírodní okolí lepší 0,94 1,06 1,04 Podkroví ano 5 Obchod a služby podprům. 0,94 1,06 0,96 Pozemky celkem m Školství ZŠ 0,94 1,06 0,96 Zastavěná plocha Zdravotnictví obvodní 0,94 1,06 0,96 hlavního objektu m 2 středisko Poměr pozemků 28,87 8 Kultura, sport podprům. 0,94 1,06 0,96 OP celkem m 3 892,00 9 Hotely ap. žádné 0,98 1,02 0,98 ZP podlaží celkem m 2 342,00 10 Struktura zaměstnanosti podprům. 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 278,00 11 Životní prostředí průměrné 0,94 1,06 1,00 PUH celkem m 2 218,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 175,00 12 Poloha k centru okrajová 0,94 1,06 0,98 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky horší 0,94 1,06 0,98 Přípojky voda 14 Orientace ke svět. stranám J - JZ 0,94 1,06 1,04 Technický stav dobrý 15 Konfigurace terénu rovina 0,92 1,05 1,05 Příslušenství kůlna 16 Převládající zástavba vhodná 0,94 1,06 1,03 Garáž samostatná 17 Parkovací možnosti u objektu 0,94 1,06 1,06 Stáří roků Obyvatelstvo v okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Požadovaná cena Kč Územní plán průměr 0,94 1,06 1,00 Pramen zjištění inzerce 20 Inženýrské sítě jen voda 0,60 1,05 0,80 Koef. úpravy ceny 0,80 C - VLASTNÍ NEMOVITOST Cena po úpravě Kč Typ stavby průměrný 0,94 1,06 1,00 Jednotkové ceny JC srovnávací objekt 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,02 podlaží - za OP (Kč/m 3 ) Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 - za ZP (Kč/m 2 ) Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,00 - za PP (Kč/m 2 ) Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 - za PUH (Kč/m 2 ) Příslušenství nemovitosti průměr 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Možnost dalšího rozšíření střední 0,98 1,02 1,00 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S 28 Technická hodnota stáří 19 r. 0,20 1,00 0,88 - za OP (Kč/m 3 ) Údržba stavby průměrná 0,85 1,10 1,00 - za ZP (Kč/m 2 ) Pozemky k objektu celkem 28,87 ZP 0,85 1,15 1,15

19 19 - za PP (Kč/m 2 ) D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE - za PUH (Kč/m 2 ) Názor odhadce. 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Součin dílčích koeficientů - index I S 0,72 Cenové porovnání - zjištění indexu srovnávacího objektu Objekt č. 9 Obec Těrlicko Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí koef. k Hodnocení Adresa Padlých hrdinů pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatně stojící 1 Velikost obce - obyvatel: Těrlicko 0,85 1,25 0,85 Konstrukce zděná 2 Správní funkce obec 0,97 1,03 0,98 Počet PP 1 3 Poptávka nemovitostí mírně nižší 0,90 1,10 0,98 Počet NP 1 4 Přírodní okolí lepší 0,94 1,06 1,04 Podkroví není 5 Obchod a služby podprům. 0,94 1,06 0,96 Pozemky celkem m Školství ZŠ 0,94 1,06 0,96 Zastavěná plocha 92 7 Zdravotnictví obvodní 0,94 1,06 0,96 hlavního objektu m 2 středisko Poměr pozemků 18,73 8 Kultura, sport podprům. 0,94 1,06 0,96 OP celkem m 3 552,00 9 Hotely ap. žádné 0,98 1,02 0,98 ZP podlaží celkem m 2 184,00 10 Struktura zaměstnanosti podprům. 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 146,00 11 Životní prostředí průměrné 0,94 1,06 1,00 PUH celkem m 2 114,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 94,00 12 Poloha k centru okrajová 0,94 1,06 0,98 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky horší 0,94 1,06 0,98 Přípojky voda, plyn 14 Orientace ke svět. stranám SV 0,94 1,06 0,98 Technický stav dobrý 15 Konfigurace terénu sklon 5% 0,92 1,05 1,00 Příslušenství sklad 16 Převládající zástavba vhodná 0,94 1,06 1,03 Garáž samostatná 17 Parkovací možnosti u objektu 0,94 1,06 1,06 Stáří roků Obyvatelstvo v okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Požadovaná cena Kč Územní plán průměr 0,94 1,06 1,00 Pramen zjištění inzerce 20 Inženýrské sítě ne kanaliz. 0,60 1,05 1,01 Koef. úpravy ceny 0,80 C - VLASTNÍ NEMOVITOST Cena po úpravě Kč Typ stavby průměrný 0,94 1,06 1,00 Jednotkové ceny JC srovnávací objekt 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,02 podlaží - za OP (Kč/m 3 ) Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 - za ZP (Kč/m 2 ) Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,00 - za PP (Kč/m 2 ) Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 - za PUH (Kč/m 2 ) Příslušenství nemovitosti horší 0,90 1,10 0,95 - za PUČ (Kč/m 2 ) Možnost dalšího rozšíření střední 0,98 1,02 1,00 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S 28 Technická hodnota stáří 42 r. 0,20 1,00 0,74 - za OP (Kč/m 3 ) Údržba stavby průměrná 0,85 1,10 1,00 - za ZP (Kč/m 2 ) Pozemky k objektu celkem 18,73 ZP 0,85 1,15 1,15 - za PP (Kč/m 2 ) D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE - za PUH (Kč/m 2 ) Názor odhadce. 0,90 1,10 1,00 - za PUČ (Kč/m 2 ) Součin dílčích koeficientů - index I S 0,65 Přehled jednotkových cen srovnávacích objektů, jejich statistické vyhodnocení a následné výpočty ceny jsou uvedeny v následujících tabulkách. Zjištění standardních jednotkových cen SJTC Objekt Přepočtená jednotková cena SJP (Kč/m 3, Kč/m 2 ) za číslo OP ZP PP PUH PUČ SJTC - minimum SJTC - průměr

20 20 SJTC - maximum Index oceňovaného objektu byl získán následující: Cenové porovnání - zjištění indexu oceňovaného objektu Obec Albrechtice Č. Kriterium Příp. popis Rozmezí Hodnocení koef. k Adresa Těrlická 257 pol. kriteria min. max. objektu Popis objektu A - OBEC Poloha (řadový..) samostatný 1 Velikost obce - obyvatel: ,85 1,25 1,00 Konstrukce zděná 2 Správní funkce obec 0,97 1,03 1,00 Počet PP 1 3 Poptávka nemovitostí průměr 0,90 1,10 1,00 Počet NP 2 4 Přírodní okolí průměr 0,94 1,06 1,00 Podkroví 0 5 Obchod a služby veškeré v 0,94 1,06 1,03 Havířově Pozemky ve funkčním Školství základní 0,94 1,06 1,00 celku m 2 Zastavěná plocha Zdravotnictví NsP 0,94 1,06 1,03 hlavního objektu m 2 Havířov Poměr pozemků 14,48 8 Kultura, sport průměr 0,94 1,06 1,00 OP celkem m ,79 9 Hotely ap. podprůměr 0,98 1,02 0,98 ZP podlaží celkem m 2 336,33 10 Struktura zaměstnanosti podprůměr 0,94 1,06 0,98 PP podlaží celkem m 2 250,00 11 Životní prostředí průměr 0,94 1,06 0,98 PUH celkem m 2 168,00 B - UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI PUČ celkem m 2 134,00 12 Poloha k centru okraj 0,94 1,06 1,03 Výtah ano/ne ne 13 Dopravní podmínky průměr 0,94 1,06 1,00 Přípojky veškeré 14 Orientace ke svět. stranám standardní 0,94 1,06 1,04 Technický stav průměrný 15 Konfigurace terénu mírný svah 0,92 1,05 1,01 Příslušenství ved. stavby, venk. 16 Převládající zástavba RD 0,94 1,06 1,05 úpr. Garáž mimo RD 17 Parkovací možnosti u objektu 0,94 1,06 1,06 Opotřebení (stáří) hl Obyvatelstvo v okolí obvyklé 0,94 1,06 1,04 stavby 19 Územní plán standardní 0,94 1,06 1,06 20 Inženýrské sítě veškeré 0,60 1,05 1,05 C - VLASTNÍ NEMOVITOST 21 Typ stavby zděná 0,94 1,06 1,06 22 Dostupnost jednotlivých dobrá 0,90 1,05 1,03 podlaží 23 Regulace nájemného není 0,90 1,10 1,10 24 Výskyt radonu neověřeno 0,93 1,05 1,05 25 Další možnosti ohrožení není 0,60 1,00 1,00 26 Příslušenství nemovitosti standardní 0,90 1,10 1,08 27 Možnost dalšího rozšíření dobrá 0,98 1,02 1,00 28 Technická hodnota částečně 0,20 1,00 0,70 chybí vybavení 29 Údržba stavby dobrá 0,85 1,10 1,05 30 Pozemky k objektu celkem 14,48 ZP 0,85 1,15 1,05 D - SPECIFICKÁ KRITERIA - NÁZOR ODHADCE 31 Názor odhadce průměr 0,90 1,10 1,02 Součin dílčích koeficientů - index I O 1,49 Výpočet jednotkové a celkové ceny oceňovaného objektu je uveden v následující tabulce. Stav ke dni ocenění: Výpočet ceny objektu porovnávacím způsobem Přepočtená jednotková cena (Kč/m 3, Kč/m 2 ) za OP ZP PP PUH PUČ SJTC - minimum SJTC - průměr SJTC - maximum

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 4300-11/2008

Znalecký posudek č. 4300-11/2008 Znalecký posudek č. 4300-11/2008 o obvyklé ceny nemovitosti - bytového domu č.p. 61 na st.p.č. 93 a pozemku - st.p.č. 93, vše v obci Přimda, k.ú. Velké Dvorce, okres Tachov Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 939/07

Znalecký posudek č. 939/07 Ing. Martina Schulmeisterová znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě dne 25.06.1999,č.j.: Spr 1946/99 pro základní obor ekonomika, stavebnictví, odvětví ceny a odhady nemovitostí, stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1384/154/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1384/154/2011 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1384/154/2011 o ceně rodinného domu č.p. 157 se všemi součástmi a příslušenstvím na pozemku jiného vlastníka - zastavěné ploše číslo parcelní 2710, v katastrálním území Valcha, obec

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. ZP-2143

Znalecký posudek č. ZP-2143 Znalecký posudek č. ZP-2143 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 943/11 s příslušenstvím v budově č.p. 943 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 201/10000 v kat. území Milevsko, obec

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více