FARMAKOTERAPIE PORUCH CHOVÁNÍ U DEMENCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARMAKOTERAPIE PORUCH CHOVÁNÍ U DEMENCÍ"

Transkript

1 FARMAKOTERAPIE PORUCH CHOVÁNÍ U DEMENCÍ Martin Vališ, Jiří Masopust Neurologická Klinika LF UK a FN Hradec Králové Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové 1

2 BPSD Důsledky: BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms rychlejší of progrese Dementia) demence soubor heterogenních behaviorálních a (hlavně psychických psychotické příznaků př., u demencí por. chování) různých etiologií zvýšení disability předčasné hospitalizace psychóza (bludy, halucinace) častější hospitalizace finanční náklady agitovanost, agresivita, impulzivita, zátěž podrážděnost pro pacienta i pečovatele desinhibované chování (včetně sex.) změny nálady (deprese, mánie, úzkost, fobie) bloudění poruchy rytmu spánek/bdění, sundowing perseverace, vykřikování, samomluva, koprofagie, odmítání péče, patol. sběratelství % pacientů s demencí (90 %) Finkel, 1996; Lyketsos et al., 2002; Sink et al.,

3 BPSD: PRVNÍ KROK medikace anticholinergika, BZD, digitalis, diuretika polyfarmacie infekce, bolest, tělesná onemocnění (IMC, bolest zubů) metabolické změny, dehydratace, malnutrice senzorické vady nediagnostikovaná deprese změna prostředí/režimu, okolí (hluk, teplota, světlo) Ballard a Corbett, 2010; Taylor et al.,

4 BPSD: LÉČBA Psychofarmaka u pacientů dlouhodobě léčených pro demenci: % antipsychotika % antidepresiva % benzodiazepiny Taylor et al., 2012; Brodaty a Arasartnam,

5 NEFARMAKOLOGICKÉ POSTUPY Arzemai et al. 2012, Ballard a Corbett 2010, Taylor et al. 2012

6 BPSD: VOLBA LÉČBY přítomné symptomy BPSD typ demence (AD, VaD, PN, LBD) závažnost demence a BPSD (NPI) komorbidity a současná medikace farmakologická anamnéza účinnost (BPSD, ale i kognice) bezpečnost a snášenlivost léku zásady farmakoterapie ve vyšším věku! ( start low, go slow ) Švestka, 2010; Ballard a Corbett,

7 KOGNITIVA ICHE nízký ES oproti placebu, nástup účinku za týdny až měsíce, u těžkých demencí a výrazných BPSD efekt ICHE ~ placebo memantin: agitovanost, agrese, bludy x ICHE: apatie, úzkost, netečnost» kombinace u BPSD? pouze u LBD nebo AD, pokud nefarmakologické postupy nebo antipsychotika nejsou možné/účinné (NICE) memantin účinek zejména u vaskulární demence (Cochrane Dat Syst Rev) Campbell et al, 2008; Wilcock et al., 2009; Winblad et al., 2009; Rodda et al., 2009; NICE,

8 BENZODIAZEPINY BZD zvyšují GABAergní transmisi, GABA tonicky inhibuje Ach systém = narušení kognitivních funkcí kumulace v organizmu prodloužení a prohloubení útlumu provokace zmatenosti paradoxní reakce interakce s léky a orgány (útlum dech. centra) pády, fraktury krčku BZD pokud možno vůbec nespavost, úzkost, neklid přechodně/jednorázově krátce a středně působící (midazolam, tofizopam, cinolazepam, oxazepam, alprazolam) Verdoux et al., 2005; Chang et al., 2008; Khong et al.,

9 KAZUISTIKA 1 pacient 85 let, SD, pracoval jako řezbář, žije v RD s manželkou a rodinou dcery; manželka je v posledních měsících v LDN nikdy psychiatricky neléčen somaticky: arteriální hypertenze, dyslipidémie, DM2 na dietě, steatóza jater, korové cysty ledvin, hypertrofie prostaty, glaukom, arytmie (kardiostimulátor) opakovaně vyšetřován na OUM pro různé obtíže dušnost, bolesti, slabost, také konflikty s dcerou a suicidální proklamace doporučeno psychiatrické vyšetření, přijat na oddělení pro depresivně úzkostný syndrom a mnestické poruchy

10 KAZUISTIKA 1 psychopatologie: orientován časem nepřesně, jinak správně, labilní emotivita, pokleslá nálada, výrazná anxieta, hyposomnie večerního typu, myšlení zabíhavé, bez bludů, poruchy vnímání neprokázány, hypoprosexie, suic. proklamace neuropsychologické vyš.: středně těžký až těžký deficit mnestických funkcí (vštípivost, oddálené vybavení, epizodická paměť), pozornosti a orientace (čas), exekutivních funkcí (vizuo-konstrukce, plynulost a pružnost myšlení) při hrubě zpomaleném psychomotorickém tempu, lehký deficit jazykových funkcí (pojmenování, sémantické vztahy) profil odpovídá smíšené demenci vaskulárně-degenerativní etiologie ACE-R: 58/100, MMSE 20/30 dg. demence smíšené etiologie + deprese a masivní úzkost léčba: donepezil 10 mg, sertralin 50 mg, quetiapin 75 mg

11 ANTIDEPRESIVA TCA ortostatická hypotenze, zmatenost, kardiotoxicita, interakce trazodon nedostatečná evidence, přehlížené nežádoucí účinky SSRI (citalopram, escitalopram, sertralin) účinnost na depresi a emoční labilitu nejistý účinek na jiné BPSD (pouze 2 malé RCTs citalopram, sertralin) dobrá snášenlivost v kombinaci s ICHE synergistický účinek či nezávislý? ovlivnění kognice zlepšením deprese nebo přímým působením na NT? CAVE: hyponatrémie, krvácení, lékové interakce antiepileptika nelze doporučit pro běžné používání; VAL = PL (agitovanost), než. účinky a drop-outy; CBZ účinný, ale malý počet pacientů, než. účinky, induktor P450 (jako poslední volba při agitovanosti a hostilitě) Martinon-Torres et al., 2004; Ballard et al., 2008; Seitz et al., 2011; Konovalov et al., 2008; Henry et al.,

12 KAZUISTIKA 2 pacient 83 let, SD, pracoval jako výpravčí a truhlář, vdovec, žije sám, má jednu dceru, v minulosti 2x soudně trestán (politický vězeň) nikdy psychiatricky neléčen somaticky: arteriální hypertenze, dyslipidémie, DM2 na PAD, nemalobuěčný karcinom levé plíce (01/2011), ukončena paliativní radioterapie (04/2011) přivezen policií, stíhán pro obecné ohrožení a vydírání (založil požár v nemocnici a vyhrožoval útokem na JIP); impulzivní a agresivní byl již v minulosti, vystupňování rysů v posledních letech, zejména po úmrtí manželky

13

14 KAZUISTIKA 2 psychopatologie: v kontaktu odbržděný, nedodržuje společenské konvence, odpovídá obsažně a často ztrácí nit hovoru, časem orientovaný nepřesně, jinak správně, nálada tupě elatovaná, myšlení zabíhavé, paranoidně persekuční blud, bez poruch vnímání, deficit mnestických funkcí, zvýšená iritabilita a snížená kontrola impulzů (organicky zvýrazněno) neuropsychologické vyš.: středně těžký (oddálené vybavení, učení u sluchových procesů, orientace, vizuokonstrukce, pracovní paměť) až těžkému kognitivnímu deficitu (flexibilita, fluence, přiřazování pojmů); odpovídá nálezu při zobrazení mozku (MR, SPECT); MMSE 19/30. pacient může na první pohled klamat dobrými konfabulačními strategiemi, které při podrobnější observaci neobstojí dg. Alzheimerova demence (ev. smíšená) + psychóza + organicky zvýrazněné osobnostní rysy

15 KAZUISTIKA 2 MR mozku celková atrofie, zejména temporoparietálně bilat. SPECT mozku hypoperfúze temporoparietálně bilat. a paracentrálně vlevo ve frontálním laloku léčba: donepezil 10 mg p.d. + quetiapin 125 mg p.d. pro neúčinnost (+ dekomp. DM) převod na risperidon 3 mg p.d.

16 ANTIPSYCHOTIKA antipsychotika mají nejvyšší míru důkazů pro účinnost v léčbě BPSD A2G = A1G v účinnosti na BPSD (1 studie risperidon > haloperidol) A1G: 11 RCTs (3 metaanalýzy), většinou malé počty pacientů A1G (haloperidol) > placebo s malým ES a jen některé příznaky BPSD A2G: 18 RCTs (od roku 1995), délka 6-12 týdnů; A2G = A1G účinné risperidon, olanzapin, aripiprazol neúčinný quetiapin, ostatní málo dat varování mortalita! melperon (3 studie), tiaprid (5 studií; účinnost na psychózu?) Ballard a Corbett, 2010; Steinberg et al., 2012; Taylor et al.,

17 ANTIPSYCHOTIKA A1G pravděpodobně stejně účinná, ale horší snášenlivost než A2G (?) AP u nemocných s demencí zvýšené riziko: mortalita (1,5 1,7 x) (A2G A1G) cerebrovaskulární příhody (CVAE): nízké riziko 2-4 %, první 3 měsíce (A2G = A1G) žilní tromboembolizmus (A2G > A1G) metabolické příznaky (A2G > A1G) extrapyramidové příznaky (A2G A1G) arytmie, náhlá smrt (A2G < A1G) pády (A2G = A1G) zhoršení kognitivních funkcí (A2G < A1G) pneumonie (A2G > A1G) Suh et al., 2006; Triffiro et al., 2009; Ballard a Corbett, 2010; Seitz et al., 2011; Steinberg a Lyketsos, 2012; Guthrie et al.,

18 ANTIPSYCHOTIKA: racionální užívání Švédsko: prevalence užívání AP u nemocných s demencí je vysoká a běžně jsou podávána nepatřičně dlouhou dobu UK (MHRA): 2004 (dopis všem) RIS a OLA zvyšují mortalitu a CVAEs; 2009 (informační bulletin) všechna AP jsou riziková Gustafsson et al., 2013; Guthrie et al.,

19 ANTIPSYCHOTIKA: MORTALITA pneumonie při léčbě AP ASPIRACE mortalita zvýšena již po 40 dnech podávání AP RR 1,56 (1,37-1,78) riziko mortality přetrvává min měsíců, ale i při dlouhodobé léčbě (24 a 36 měsíců) varování FDA (EMA, SÚKL): A2G + A1G nejčastější příčinou úmrtí při léčbě BPSD antipsychotiky jsou kardiovaskulární, cerebrovaskulární a respirační (pneumonie) příčiny otázky: rozdíly mezi jednotlivými A2G? mechanizmy vedoucí ke zvýšené mortalitě? možnosti prevence? CVAE při léčbě AP ortostatická hypotenze zhoršení deficitu perfúze tachykardie snížení perfúze (ev. uvolnění trombu při Fis) EPS sedace suchost sliznic ztížené vyplavení polykání katecholaminů po epizodě hypotenze vazokonstrikce hyperprolaktinémie sedace hypohydratace a hemokoncetrace FDA, 2005; Schneider et al., 2005; Kales et al., 2007; Triffiro et al., 2009; Ballard et al., 2009; Kales et al.,

20 ANTIPSYCHOTIKA: MORTALITA retrospektivní kohortová studie, nemocní s demencí > 65 let, n = AP > ostatní psychofarmaka nejvyšší riziko = kombinace A1G + A2G Kales et al.,

21 ANTIPSYCHOTIKA: MORTALITA velká kohortová studie, nemocní s demencí > 65 let, n = riziko mortality po 180 dnech nejvyšší riziko haloperidol RR 1,54 (1,38-1,73), nejnižší quetiapin RR 0,73 (0,67-0,80) haloperidol: riziko hlavně prvních 30 dnů, ostatní 120 dnů (poté pokles) quetiapin nejbezpečnější (ale málo účinný na agresivitu, agitovanost a psychózu) Kales et al.,

22 ANTIPSYCHOTIKA: NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Masopust a Malý,

23 ANTIPSYCHOTIKA: ZÁSADY LÉČBY 1 ověřit zda je antipsychotikum opravdu potřeba (odstranitelné příčiny) AP použít jen když selhávají nefarmakologické přístupy, pacient ohrožuje sebe nebo okolí a příznaky znamenají stres pro nemocného a pečovatele (American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel 2012) zvážit užití méně účinných, ale bezpečnějších látek (ICHE, antidepresiva) při komorbiditách a potenciálních NÚ antipsychotik volit menší zlo nízké počáteční dávky AP, velmi pomalá titrace, pátrat po než. účincích hodnotit stav po 1 měsíci (1 týden pokud je stav závažný a vysoké riziko NÚ), dále nejméně každé 3 měsíce pravidelné sledování tělesných parametrů, odběry (začátek, 3 M, 6 M, dále po 6 M), EKG Ballard, 2008; Jeste et al., 2008; Steinberg a Lyketsos,

24 ANTIPSYCHOTIKA: ZÁSADY LÉČBY 2 při nezlepšení stavu po 2-4 týdnech zvýšení dávky nebo změna AP před navýšením dávky nebo změnou AP zhodnotit dopad příznaků na nemocného a pečovatele (částečný efekt vs. riziko NÚ) při kompenzovaném stavu po 6-12 týdnech zvážit vysazení antipsychotika (ponechat jen u závažnějších stavů s počátečním NPI > 15) Denní dávky AP při léčbě BPSD risperidon 0,25-1 mg olanzapin 2,5-7,5 mg aripiprazol 5-10 mg quetiapin 12,5-150 mg haloperidol 0,5-5 mg tiaprid mg melperon mg Ballard, 2008; Jeste et al., 2008; Steinberg a Lyketsos,

25 KAZUISTIKA 3

26 Anamnéza muž 59 let RA: matka zemřela na tumor hrtanu; sestra se léčí pro depresi psychiatrická anamnéza: v 18 letech hospitalizován po parasuicidiu, abúzus alkoholu somaticky: Plicní emfyzém, fibrózní změny s bronchiektáziemi v P horním laloku Ca testis vlevo, st.p. leovstranné orchiektomii (2001) Aseptická neuroinfekce nejasné etiologie (5-6/2013) vyučený elektrikář, pracoval jako dělník v gumárenském provozu, posledních 6 let v kartáčovně; 2x rozvedený, má 2 dospělé syny, žije u bývalé manželky, dluhy 26

27 Nynější onemocnění 8/2013 PA odeslán k hospitalizaci 2 týdny zmatený, doma viděl kamery, myslel že ho sleduje StB a chtějí ho zabít, nepoznával členy rodiny, byl bezradný, neorientoval se v běžných situacích, slyšel cizí mužský hlas, tvrdil že mu je 9 let objektivní psychiatrický nález Lucidní, dezorientován časem, situací a část. osobou, PM tempo zpomalené, odpovídá převážně mimo kategorii, bezradný, emotivita nepřiměřená, nálada tupě euforická, myšlení rozvolněné, paranoidně persekuční blud, auditivně verbální halucinace (susp. i zrakové), mnohočetný kognitivní deficit, hypoprosexie, bez suic. tendencí, přechodně agresivita MMSE 21/30 27

28 Neuropsychologické vyšetření Patrný je deficit kognitivních funkcí s převahou poškození exekutivních funkcí, projevující se zejména sníženou inhibicí podnětů (vnitřních - vulgarita, zabíhavé myšlení, vnějších - volně plynoucí asociace k prostředí), zhoršenou fluencí a flexibilitou myšlení, a narušenou schopností pochopit a provést instrukci. Ostatní funkce (paměť, orientace) se zdají být narušené sekundárně k poškození exekutivních funkcí. 28

29 Souhrn vyšetření 6/2013 5/2013 pro febrilie hosp. na infekci komplexně vyšetřen s negativním nálezem EEG hyperfunkční aktivita nad L zadním kv. + hypofunkční nad P zadním kv. likvor imunol. vyš.: atypické dendritické buňky (viry? autoimutní etiologie?) Aseptická neuroinfekce nejasné etiologie 29

30 Souhrn vyšetření 9/2013 likvor: vyloučení neurolues a jiné infekce, viry; intrathekální oligoklonální syntéza včetně pásů, obraz serózního zánětu zřejmě autoimunitní etiologie pozitivita protilátek anti-nmdar v séru (paraneoplastická LE, nejčastěji asociace s tu testis) onkologie: bez zřejmé souvislosti s nádorem varlete, PET/CT negativní nález 30

31 Souhrn vyšetření 9/

32 diagnóza autoimunitní limbická encefalitida (LE) zánětlivé onemocnění postihující především limbický systém mnestické poruchy (recentní paměť), epileptické záchvaty, psychiatrické příznaky (bludy, halucinace, změny osobnosti a chování) dg: klinický obraz + MR mozku (zvýšený signál v T laloku/lalocích v mediálních řezech)/fdg-pet mozku (hypermetabolizmus) + EEG + likvor (ly, celk. bílkovina, oligoklonální pásy) léčba: imunomodulační (kortikosteroidy, plazmaferéza, IvIg) 32

33 Limbická encefalitida LE klinické příznaky (vysoká variabilita) Krýsl a Marušič,

34 Limbická encefalitida LE diferenciální diagnostika Krýsl a Marušič,

35 Limbická encefalitida autoimunitní limbická encefalitida (LE) paraneoplastická (PLE) 60 % (malobeněčný ca plic, ca prsu a varlete, tymom, lymfom) - protilátky proti intracelulárním antigenům neparaneoplastická (NLE) 40 % - protilátky proti povrchovým buněčným antigenům napěťovým kaliovým kanálům, NMDA rec., AMPA rec., GABA B rec., glycin rec., glutamátdekarboxyláze (GAD) 35

36 neparaneoplastické autoimunitní limbické encefalitidy Krýsl a Marušič,

37 diagnóza paranoidně halucinatorní syndrom exekutivní dysfunkce organická etiologie (neparaneoplastická limbická encefalitida) F 06.8 Psychóza a kognitivní postižení při imunitně podmíněném onemocnění mozku léčba: olanzapin 20 mg p.d. + levomepromazin 50 mg p.d. 37

38 ZÁVĚR BPSD = častá komplikace u pacientů s demencí odstranitelné příčiny a nefarmakologické postupy nejvíce důkazů pro antipsychotika volba léčby podle přítomných příznaků nízké dávky, monoterapie, sledování nežádoucích účinků, podávání po přechodnou dobu 38

B P S D - o čem bude přednáška?

B P S D - o čem bude přednáška? Behaviorální a psychologické ( neuropsychiatrické ) symptomy demence (BPSD) diagnostika a možnosti léčby Brno 1.10.2009 MUDr. Jiří Konrád Psychogeriatrické odd. PL Havlíčkův Brod B P S D - o čem bude přednáška?

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Pavel Ressner Centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových onemocnění a kognitivních poruch, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba Článek podává přehled

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi v praxi 4/2014 psychiatrie 3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Více

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Antimotto Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí? Ţádný, je lhostejné, jestli to pivo člověk nenajde,

Více

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

KAZUISTIKY Psychopatologické příznaky jako první projev gliomu

KAZUISTIKY Psychopatologické příznaky jako první projev gliomu KAZUISTIKY Psychopatologické příznaky jako první projev gliomu Masopust J., Urban A., Vališ M. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. J. Libiger, CSc. Neurologická klinika

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Martin Vališ Oddělení urgentní medicíny FN HK Neurologická klinika LF UK Tremor hlavy 62letá pacientka byla léčena pro hypothyreózu a monoklonální gamapatii jinak

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI MUDr. Dagmar Přikrylová Psychiatrická klinika FN Olomouc Tento článek je zaměřen na poruchy chování dospělých z pohledu interní medicíny. Poruchy chování jsou rozděleny

Více

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně.

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně. sp.zn sukls191510/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Actavis 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě

Více

Specifika léčby symptomů v PM. Terapeutický vztah čili vzájemná důvěra

Specifika léčby symptomů v PM. Terapeutický vztah čili vzájemná důvěra Některé symptomy paliativní péče Anorexie, nauzea, zvracení, kachexie, výživa u pokročile nemocných, výpotky v tělních dutinách Únava, úzkost, deprese a syndrom deliria v paliativní medicíně Singultus,

Více

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin PMCS 25 mg Quetiapin PMCS 100 mg Quetiapin PMCS 200 mg Quetiapin PMCS 300

Více

DEPRESIVNÍ PSEUDODEMENCE.

DEPRESIVNÍ PSEUDODEMENCE. Demence a deprese, vztahy těchto nemocí a léčba deprese u demence MUDr. Jiří Konrád PL Havlíčkův Brod 22.9.2011 Úvod Máme-li DEMENCI nebo DEPRESI ve stáří poznat, MUSÍME NA NĚ MYSLET. Bývají často přehlédnuty.

Více

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Bohumil Skála Ondřej Sláma Jiří Vorlíček Blanka Misconiová Oponenti:

Více

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety.

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety. Sp.zn.sukls28238/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Mylan 25 mg Quetiapin Mylan 100 mg Quetiapin Mylan 200 mg Quetiapin Mylan 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Marie Malinová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Marie Malinová Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých

Více

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org 1 ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org 2 1. Souhrn a klíčová slova Východisko: Závislost na návykových látkách a jejich škodlivé užívání u lidí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-QUETIAPIN 25 mg APO-QUETIAPIN 100 mg APO-QUETIAPIN 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje

Více

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY V POZDNÍM VĚKU Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha V úvodu práce autor krátce rekapituluje současné poznatky o diagnostice,

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III.

PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU 2010 PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III. Redakční rada: Jiří

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více