USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního střediska Hliník 364/ Rozčtové č. 25 rozšíření IS GINIS mul Rozklikávací rozčet Rert 365/ Rozčtové č. 26 přesun mezi ložkami 366/ Rozčtové č. 27 navýšení výdajové ložky Geetické a mavé pklady zaměření území 367/ Rozčtové č. 28 příslušenství Krčínova domu 368/ a) Nájem zemků p. č. KN 339/2, p. č. KN 339/3, části p. č. KN 340/1 v k. ú. Třeboň b) Nájem části zemku p. č. KN 340/1 v k. ú. Třeboň 369/ Výpůjčka části zemku p. č. KN 2489 o výměře cca 36 m 2 v k. ú. Třeboň 3 parkovací stání 370/ Zřízení služebnosti na zemcích v k. ú. Třeboň doplnění usnesení 371/ Zřízení služebnosti na akci Třeboň, Stará Hlína kanalizace ČOV 372/ Zřízení služebnosti na zemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň 373/ Zřízení služebnosti stezky a cesty na zemku p. č. KN 886/1 v k. ú. Třeboň 374/ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na zemku p. č. KN 1026/2 v k. ú. Třeboň 375/ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na zemku p. č. KN 2469/3 v k. ú. Třeboň 376/ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 1729, p. č. KN 1734, p. č. KN 1751/1, p. č. KN 1751/2 v k. ú. Třeboň 377/ Nebytové prostory čp. 106/II, Třeboň 378/ Nebytový prostor čp. 114 Branná 379/ Žádost o souhlas s převem členských práv a vinností čp SBD Jelínkovi 380/ Splátkový kalendář pí Kreníková 381/ Ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího pnikání 382/ Smlouva nájemní mezi městem Třeboň a sl. ČEVAK a.s. vývěď 383/

2 23. Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor Občanské sdružení pro pru animovaného filmu 384/ Rámcová smlouva o pmínkách užívání motorového vozidla 385/ Záměr uzavření Datku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne / Datek č. 3 TJ Jiskra Třeboň (movité věci) 387/ Datek č. 5 jistné smlouvy č mezi jišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB a městem Třeboň 388/ Nevýhradní licenční smlouva o užití Digitálního melu vrchu 1. generace (DMP 1G) 389/ Zařízení pro indikaci zvýšených průtoků lní cesta V6 v k. ú. Branná 390/ Hudební prukce 391/ Povolení zvláštního užívání místní komunikace zřízení tržního místa U Světa, parc. č. 993/13 392/ Žádost o sluřadatelství TRS o.s. 393/ Proplacení dovolené za rok / Zápis z jednání komise mládeže a srtu ze dne Zápis z jednání komise Zdravého města ze dne Schválení finančních plánů na rok 2015 Základní škole Třeboň, Na Sadech / Výjimky z čtu dětí ve třídách MŠ 396/ Rozčtové č. 29 přesun mezi ORJ Třeboňský svět 397/ Rozčtové č. 30 právní služby nad rámec mandátní smlouvy 398/ Různé I. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ze dne: , , , , , a / provedení rozčtového č. 18, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 6122 Venkovní hiny u nákupního střediska Hliník, 3639, ORJ 0750, ORG XXXX000000, UZ 0, v částce ,00 Kč. 2

3 rozčet Rozčtové XXXX boru rozvoje a investic a 365/ provedení rozčtového č. 25, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 5168 IT Nákup ostatních služeb + IT Outsourcing, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 5172 IT Programové vybavení, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. rozčet Rozčtové útvaru tajemníka a 366/ provedení rozčtového č. 26, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu - z ložky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do ložky 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. rozčet Rozčtové boru kultury a cestovního ruchu a k bu 6 Rozčtové č. 27 navýšení výdajové ložky Geetické a mavé pklady zaměření území 3

4 367/ provedení rozčtového č. 27, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 5169 Regulační plán, 3635, ORJ 0400, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do ložky 5169 Geetické a mavé pklady zaměření území, 3635, ORJ 0400, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Rozčtové rozčet boru územního plánování a stavebního řádu a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. 368/ provedení rozčtového č. 28, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 5169 PD Příslušenství Krčínova domu demolice a stavební úpravy, 3639, ORJ 0750, ORG XXX, UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 5171 Příslušenství Krčínova domu demolice a stavební úpravy, 3639, ORJ 0750, ORG XXX, UZ 0, v částce ,00 Kč. rozčet Rozčtové XXX XXX bor rozvoje a investic a k bu 8 a) Nájem zemků p. č. KN 339/2, p. č. KN 339/3, části p. č. KN 340/1 v k. ú. Třeboň b) Nájem části zemku p. č. KN 340/1 v k. ú. Třeboň 369/ uzavření nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (vvvvvvvxxxxx, xxxxxxx) na nájem zemku p. č. KN 339/2 o výměře 27 m 2, zemku p. č. KN 339/3 o výměře 4 m 2 a části zemku p. č. KN 340/1 o výměře cca 10 m 2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční vývědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok a bude hrazeno jednorázově k kalendářního roku. Zájmové zemky budou využívány jako zahrada. Smlouva bude uzavřena za pmínky, že v případě opravy Mlýnské stoky nájemce umožní vstup na tyto zemky a dobu opravy straní oplocení. 4

5 I uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na nájem části zemku p. č. KN 340/1 o výměře cca 31 m 2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční vývědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok a bude hrazeno jednorázově k kalendářního roku. Zájmové zemky budou využívány jako zahrada. Smlouva bude uzavřena za pmínky, že v případě opravy Mlýnské stoky nájemce umožní vstup na tyto zemky a dobu opravy straní oplocení. I 370/ uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a Občanským sdružením pro pru animovaného filmu (Hradešínská 6, Praha 10), IČ: Předmětem výpůjčky bude část zemku p. č. KN 2489 o výměře cca 36 m 2 v k. ú. Třeboň (tj. 3 parkovací místa). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do za držení pmínky uvedení dotčeného zemku skončení výpůjčky do půvního stavu. 371/ doplnění usnesení č. 221/ ze dne týkající zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 86/6, 88/6, 88/7, 90/2, 90/1, 91/1 v k. ú. Třeboň mezi městem Třeboň a slečností E.ON Distribuce, a.s. o zemky p. č. KN 85/2, p. č. KN 92/5 v k. ú. Třeboň. 372/ a doručuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 226/2015-SML// mezi Povím Vltavy, st. pnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5 (stranou vinnou) a městem Třeboň (stranou oprávněnou) na akci Třeboň, Stará Hlína kanalizace a ČOV ve věci zřízení služebnosti v právu strpění výústního objektu na části zemku p. č. KN 1281 k. ú. Holičky u Staré Hlíny. Služebnost bude zřízena úplatně jednorázovou částkou ,00 Kč + DPH dle právně platných předpisů. I a doručuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice (stranou budoucí panující) a městem Třeboň (stranou budoucí oprávněnou) na akci Třeboň, Stará Hlína kanalizace a ČOV ve věci zřízení služebnosti v právu zřízení, provozování, opravy a údržby kanalizačního sběrače DN 250 mm, příjky NN a vovní příjky PE 40 mm, právo přístupu k nim a právo jejich opravy a údržby na zemku p. č. KN 1243 k. ú. Stará Hlína. Služebnost bude zřízena bezúplatně. I boru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne / zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (vinného), které bude sčívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav plynovní příjky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva 5

6 k nemovitostem při umístění pzemních inženýrských sítí do místních komunikací a zemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka zemků p. č. KN 1915/222 k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka zemků p. č. KN 1915/222 k. ú. Třeboň, a za držení pmínky, že výstavba příjky bude časově koordinována s plánovanou rekonstrukcí inženýrských sítí a vrchů v ulici Budějovická v Třeboni. Pokuta za rušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. I zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (vinného), které bude sčívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav plynovní příjky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění pzemních inženýrských sítí do místních komunikací a zemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka zemků p. č. KN 1915/220 k. ú. Třeboň a každého dalšího vlastníka zemků p. č. KN 1915/220 k. ú. Třeboň, a za držení pmínky, že výstavba příjky bude časově koordinována s plánovanou rekonstrukcí inženýrských sítí a vrchů v ulici Budějovická v Třeboni. Pokuta za rušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. I 374/ I. neschvaluje zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části zemku p. č. KN 886/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (jako vinného), které bude sčívat v právu oprávněného k zřízení služebnosti stezky a služebnosti cesty ve prospěch vlastníka zemku p. č. KN 914 (jako oprávněného) a každého dalšího vlastníka zemku p. č. KN 914 v k. ú. Třeboň. 375/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (vinný) a slečností O2 Czech Republic, a.s. (oprávněný) na zemku p. č. KN 1026/2 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2015. Služebnost bude sčívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav pzemního komunikačního vedení. Služebnost bude zřízena za cenu smluvní 100,00 Kč + DPH dle právně platných předpisů. 376/ a doručuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 24/LR/SVB mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Praha 4 Nusle, na Pankráci 546/56 (jako strana vinná) a městem Třeboň (jako strana oprávněná), sčívající v právu oprávněného umístit a provozovat zařízení Osvětlení přechu pro chce v Jiráskově ulici v Třeboni na zemku p. č. KN 2469/3 v obci a k. ú. Třeboň, vše ve prospěch města Třeboně. Věcné břemeno služebnost bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu 5.198,16 Kč včetně DPH. boru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne /

7 zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (vinný) a slečností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na zemcích p. č. KN 1729, p. č. KN 1734, p. č. KN 1751/1, p. č. KN 1751/2 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2014. Služebnost bude sčívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav plynovu STL a příjek. Služebnost bude zřízena úplatně, za ½ cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění pzemních inženýrských sítí do místních komunikací a zemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch slečnosti E.ON Distribuce, a.s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice). 378/ I. bere na vědomí informaci, že v době zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor v budově čp. 106/II, která je součástí zemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň nikdo neprojevil o uvedené prostory zájem. boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a opětovně zveřejnit záměr pronájmu volných nebytových prostor. 379/ zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v budově čp. 114 Branná, která je součástí zemku p. č. KN 208 k. ú. Branná. Jedná se o nebytový prostor v 2. NP o výměře plahové plochy 51,04 m 2, a to na dobu určitou do s jednoměsíční vývědní lhůtou za účelem volnočasových aktivit. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit půjčitel. 380/ přev členských práv a vinností k bytu č. 8 o velikosti 2+kk v čp. 1189/II v ulici Okružní, Třeboň mezi převcem paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a budoucím nabyvatelem panem xcxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. I Dohu o pmínkách užívání bytu v domě ve sluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně. I boru finančnímu a majetkovému předložit dohu o pmínkách užívání bytu v domě ve sluvlastnictví SBD Města Třeboň a města Třeboně k ppisu starostce města. 381/ uzavření Dohy o splátkách dlužné částky za vyúčtování nákladů za užívání bytu č. 7 v čp. 73/II v ulici Daskabát v Třeboni ve výši 1.696,00 Kč pravidelnými splátkami ve výši 424,00 Kč na období 4. měsíců. 382/

8 I. bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího pnikání ze dne mezi městem Třeboň a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kdy předmětem smlouvy byl nebytový prostor v budově čp. 1127/II, Třeboň, která je součástí zemku p. č. KN 1910/37 k. ú. Třeboň. Nájemní vztah bude ukončen k / vývěď z nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a sl. ČEVAK a.s. ze dne v souladu s čl. II této smlouvy, kdy její běh číná plynout prvním dnem měsíce, následujícím doručení vývědi. Předmětem nájemní smlouvy jsou zemky a stavby v areálu současného provozního střediska sl. ČEVAK a.s., ul. Na Kopečku, Třeboň. 384/ uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Třeboň a Občanským sdružením pro pru animovaného filmu, IČ: Hradešínská 6, Praha 10. Předmětem výpůjčky budou prostory v objektu KKC Roháč do Náklady sjené s užíváním prostor bude hradit půjčitel. I bezplatný výlep plakátů na Mezinární festival animovaných filmů Anifilm 06. I boru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení 385/ Rámcovou smlouvu o pmínkách užívání motorového vozidla uzavřenou mezi městem Třeboň a Městskou knihovnou Třeboň, boru kultury a cestovního ruchu a 386/ zveřejnění záměru uzavření Datku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a slečností Telefónica Czech Republic, a.s., týkající se: - rozdělení na nově vzniklou nástupnickou slečnost O2 Czech Republic a.s., a to z důvu štěpení části slečnosti, - změny účelu nájmu, - rozšíření práv vinností nájemce a pronajímatele. 387/ uzavření datku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Třeboň a slečností TJ Jiskra Třeboň (Jiráskova 444, Třeboň). Datkem č. 3 se aktualizuje hnota vypůjčených movitých věcí na částku ,17 Kč. 8

9 388/ uzavření Datku č. 5 jistné smlouvy č mezi jišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB a městem Třeboň. Předmětem datku je rozšíření havarijního jištění o nová vozidla Ška Fabia (5 ks). boru finančnímu a majetkovému předložit datek k ppisu starostce města. 389/ uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití Digitálního melu vrchu 1. generace s Českou republikou Zeměměřickým úřadem. boru územního plánování a stavebního řádu plnění usnesení. 390/ zpracování dokumentace zařízení pro indikaci zvýšených průtoků. boru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. 391/ udělení výjimky z vyhlášky města č. 8/2006 na provozní dobu hudebních prukcí na Louce u Zlaté stoky (otevřený prostor), Novohradská ul., které se uskuteční v době 10. dubna do 30. září 2015 (dle časí), v pátek a sobotu v čase 20:00 h do 24:00 h. A dále v Pěšárně Restaurace a Vinárna (vnitřní prostor), Novohradská 224, Třeboň, v době 10. dubna do 30. září 2015, a to ve středu, pátek a sobotu v čase 20:00 h do 02:00 h za předkladu držení předpisů upravujících provoz veřejné hudební prukce. městské licii zajistit plnění usnesení Protinávrh na usnesení: 392/ I. neschvaluje žádost o volení zvláštního užívání místní komunikace (zákon č. 13/1997 Sb., o zemních komunikacích, v platném znění) zřízení tržního místa na zemku parc. č. 993/13 U Světa, Třeboň a zařazení tohoto místa do přílohy č. 1 tržního řádu. boru živnostenskému a správních činností, Silničnímu správnímu úřadu zajistit plnění usnesení. 393/ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a TRS o.s. IČ: , U Nádrže 257, Břilice, Třeboň. Předmětem výpůjčky bude Divadlo. J. K. Tyla. Personální náklady sjené s užíváním nebytových prostor bude hradit řadatel. I uzavření příkazní smlouvy o preji vstupenek mezi městem Třeboň a TRS o.s. IČ: , U Nádrže 257, Břilice, Třeboň. Příkazník bude vstupenky na kulturní akce řádané příkazcem právat bez nároku na provizi. 9

10 II vylepení plakátů na kulturní akce řádané TRS o.s. IČ: , U Nádrže 257, Břilice, Třeboň v rámci Třeboňského divadelního festivalu Vylepení plakátů na standardních výlevých plochách ve městě Třeboni bude provedeno zdarma. IV. ukládá boru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. 394/ náhradu měsíční měny za nevyčerpanou dovolenou z roku 2014 Mgr. Terezii Jenisové v rozsahu 5 dní a náhradu měsíční měny za nevyčerpanou dovolenou z roku 2014 panu Zdeňku Mrázovi v rozsahu 14 dní. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. I. bera na vědomí zápis z jednání komise mládeže a srtu ze dne I. bera na vědomí zápis z jednání komise Zdravého města ze dne / finanční plány na rok 2015 pro školu a školní jídelnu příspěvkové organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375. boru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. 396/ schvaluje výjimku z čtu dětí ve třídách mateřských škol v Třeboni na školní rok 2015/2016 takto: 3. MŠ Třeboň, Jeronýmova 183: pracoviště Jeronýmova třída 28 dětí 2. třída 28 dětí 3. třída 28 dětí 4. třída 28 dětí pracoviště Břilice 1. třída 28 dětí 2. třída 28 dětí MŠ Sluníčko Třeboň, Svoby 1018: pracoviště Svoby třída 28 dětí pracoviště Várenská třída 28 dětí 2. třída 28 dětí boru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. 10

11 397/ provedení rozčtového č. 29, které sčívá v přesunutí finančních prostředků v příjmové a výdajové části rozčtu takto: - z ložky 2XXX Třeboňský svět, 3349, ORJ 0780, ORG 0, UZ 0 v částce ,00 Kč, - do ložky 2XXX Třeboňský svět, 3349, ORJ 0900, ORG 0, UZ 0 v částce ,00 Kč, - z ložky 5XXX Třeboňský svět, 3349, ORJ 0780, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do ložky 5XXX Třeboňský svět, 3349, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Rozčtové příjmy (Kč): rozčet Rozčtové XXX XXX XXX XXX kanceláři starosty, boru kultury a cestovního ruchu a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. 398/ provedení rozčtového č. 30, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 5166 Právní služby nad rámec mandátní smlouvy, 6171, ORJ 0800, ORG XXXX, UZ 0, v částce ,00 Kč. rozčet Rozčtové XXXX Mgr. Terezie Jenisová v. r. Ing. Josef Pindroch v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více