nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nejen Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství R"

Transkript

1 Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení ZADÁNÍ Ing. Petra Navrátilová Ing. Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah OBSAH ÚVOD... 7 JAK S KNIHOU PRACOVAT... 7 VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES Výroba a výrobní proces, činnosti podniku: Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity I Výroba a výrobní proces, činnosti podniku Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity II Výroba a výrobní proces, činnosti podniku Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity III TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB Trh výrobků a služeb: Vzájemné působení nabídky a poptávky Trh výrobků a služeb: Pružnost poptávky I Trh výrobků a služeb: Pružnost poptávky II OSTATNÍ TRHY Ostatní trhy: Akcie I Ostatní trhy: Akcie II Ostatní trhy: Dluhopisy Ostatní trhy: Přepočty kurzů men DOPROVODNÉ JEVY TRŽNÍHO MECHANISMU Doprovodné jevy tržního mechanismu: Nezaměstnanost Doprovodné jevy tržního mechanismu: Inflace NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY Národohospodářské agregáty: Metody výpočtu HDP BANKY A JEJICH ÚLOHA V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Jednoduché a složené úročení I Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Jednoduché a složené úročení II Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Jednoduché a složené úročení III Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Rozvaha obchodní banky I Banky a jejich úloha v národním hospodářství: Rozvaha obchodní banky II FINANCOVÁNÍ PODNIKU Financování podniku: Výpočet úvěru Financování podniku: Tok peněz (cash-flow) I

3 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení 7.3 Financování podniku: Tok peněz (cash-flow) II PŘÍMÉ DANĚ Přímé daně: Zdanění příjmu fyzických osob Přímé daně: Silniční daň Přímé daně: Daň z nemovitosti NEPŘÍMÉ DANĚ Nepřímé daně: Spotřební daň Nepřímé daně: Výpočet daně z přidané hodnoty Nepřímé daně: Vyčíslení odvodu DPH / stanovení nadměrného odpočtu MAJETEK PODNIKU A JEHO POŘIZOVÁNÍ Majetek podniku a jeho pořizování: Kapitálová struktura podniku Majetek podniku a jeho pořizování: Výpočet vlastního kapitálu podniku (pomocí rozvahy) ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy osobního automobilu Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy stroje Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy hmotného majetku Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy dlouhodobého majetku při technickém zhodnocení Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy dlouhodobého majetku - rovnoměrné i zrychlené ZÁSOBY Zásoby: Výpočty normy zásob I Zásoby: Výpočty normy zásob II Zásoby: Dodávka materiálu a finanční prostředky vázané v zásobách Zásoby: Výpočet počtu obrátek zásob materiálu a doby obratu ČINNOSTI PODNIKU Management podniku: Nezisková sféra - řízení Management podniku: Podnikatelský záměr PERSONÁLNÍ PRÁCE PODNIKU Personální práce podniku: Produktivita práce Personální práce podniku: Výpočet přidané hodnoty a změny počtu pracovníků

4 Obsah 14.3 Personální práce podniku: Přidaná hodnota, změna počtu pracovníků a denní výkonová norma Personální práce podniku: Výpočty v oblasti výkonových norem Personální práce podniku: Výpočet spotřeby pracovního času Personální práce podniku: Fond pracovní doby Personální práce podniku: Plánované počty pracovníků ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Odměňování pracovníků: Výpočet hrubé měsíční mzdy Odměňování pracovníků: Reálná mzda Odměňování pracovníků: Pobídková mzda Odměňování pracovníků: Úkolová mzda Odměňování pracovníků: Měsíční mzda I Odměňování pracovníků: Měsíční mzda II Odměňování pracovníků: Měsíční mzda III VÝROBNÍ NÁKLADY PODNIKU,HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Náklady, výnosy, tržby Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Hospodářský výsledek podniku I Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Hospodářský výsledek podniku II Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Nákladovost a ziskovost výroby Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Rozdělení zisku u komanditní společnosti Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Výpočty v oblasti příjmů podniku Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek: Určení nákladů podniku KALKULACE Kalkulace: Prostá a stupňovitá kalkulace dělením Kalkulace: Kalkulace dělením s poměrovými čísly Kalkulace: Výpočet nákladů u jednotlivých výrobků Kalkulace: Kalkulace přirážková Kalkulace: Kalkulace ve sdružené výrobě - odečítací metoda Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů I

5 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení 17.7 Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů I Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů III Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů IV Kalkulace: Kalkulace úplných a neúplných nákladů V Kalkulace: Hospodářský výsledek a výhodnost výrobků Kalkulace: Výhodnost výrobku Kalkulace: Vlastní náklady výkonu I Kalkulace: Vlastní náklady výkonu II VYUŽITÍ BODU ZVRATU, CENA, OBJEM VÝROBY Využití bodu zvratu, cena: Bod zvratu, stanovení ceny Využití bodu zvratu, cena: Stanovení nákladů a ceny Využití bodu zvratu, cena: Stanovení ceny a výpočet objemu tržeb Využití bodu zvratu, cena: Objem výroby Využití bodu zvratu, cena: Výpočet prodejní ceny pro maloobchodní prodej Využití bodu zvratu, cena: Zajištění prodeje při stanovení přiměřené ceny Využití bodu zvratu, cena: Stanovení ceny výrobku ROZVOJ PODNIKU, SDRUŽOVÁNÍ, SANACE A ZÁNIK PODNIKU Rozvoj podniku, sdružování, sanace a zánik podniku: Zakladatelský rozpočet Rozvoj podniku, sdružování, sanace a zánik podniku: Likvidace podniku INVESTICE Investice: Rozhodování při financování investic - metoda bodu zvratu Investice: Rozhodování při financování investic - metoda porovnání nákladů

6 Jak s knihou pracovat ÚVOD Publikace Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení je praktickou cvičebnicí k učebnicím Ekonomie nejen k maturitě 1. díl Obecná ekonomie a Ekonomie nejen k maturitě 2. díl Ekonomika podniku. Vhodně doplňuje teoretickou výuku obecné ekonomie a zejména pak ekonomiky podniku. Je koncipována tak, že vždy k danému tématu z obou dílů knih Ekonomie nejen k maturitě je vytvořeno alespoň jedno cvičení, zahrnující dle obsáhlosti látky několik příkladů. Každé cvičení je označeno číslem vyjadřujícím jeho obtížnost a odhadem doby potřebné k jeho vypracování. Kniha Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení ZADÁNÍ obsahuje texty zadání a nezbytné doplňující informace sloužící k provedení výpočtů. Má kroužkovou vazbu a je navržena tak, aby vypracování výpočtů a zapsání správných odpovědí mohli studenti provádět přímo do knihy. Kniha Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení ŘEŠENÍ obsahuje kromě zadání i vyřešené výpočty a správné odpovědi. JAK S KNIHOU PRACOVAT Sada příkladů je rozdělena do jednotlivých okruhů; vztahuje se k tematickým okruhům obou učebnic Ekonomie nejen k maturitě. V záhlaví stránky je v tabulce uvedeno jednak číselné označení s názvem tématu a jednak název cvičení. V pravé části tabulky pak naleznete pomyslný stupeň obtížnosti a odhadovanou časovou dotaci v minutách, během níž by mělo být cvičení (sada příkladů) vyřešeno. 1.1 VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES, ČINNOSTI PODNIKU Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity 4 45 min Číslo cvičení. V rámci daného cvičení je sada 1-4 modelových příkladů. Název cvičení Název kapitoly - tématu cičení Stupeň obtížnosti Časová dotace Stupeň obtížnosti Údaj pomyslné obtížnosti. Stupeň 1 znamená cvičení s nejnižší obtížností, stupeň 5 pak cvičení nejsložitější. Stupeň obtížnosti nemusí být v přímé úměře k délce času potřebného k vypracování cvičení. Údaje o časové dotaci čase k vypracování V hlavičce každého cvičení se nachází údaj o době potřebné k vypracování, jež by měla pro zvládnutí cvičení postačovat. Jedná se o průměrný čas s nadsazením přibližně 5-10 % (zohlednění věku, znalostí a dovedností řešitele). Tento údaj zároveň slouží i jako orientační čas k naplánování výuky. Je velmi pravděpodobné, že řada řešitelů bude schopna cvičení vyřešit za kratší dobu, jiným zadaná doba nemusí stačit. Konečnou časovou dotaci na každý příklad stanovuje zadavatel. FORMA VYPRACOVÁNÍ CVIČENÍ Cvičebnice ZADÁNÍ obsahuje pod textem zadání příkladů volný prostor ten je přichystán pro přímý zápis vzorců, výpočtů a textových odpovědí. 7

7 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES T BZ = FC / (1 VC/T) Q = T / p T BZ tržby bodu zvratu FC fi xní náklady VC variabilní náklady T tržby VK výrobní kapacita V VK využití výrobní kapacity Kalendářní časový fond počet dní v kalendáři za sledované období Nominální časový fond kolik dní se bude v podniku pracovat = počet dní v roce (počet týdnů * 2) Využitelný časový fond doba, po kterou může být zařízení v provozu = (nominální časový fond prostoje) * počet směn * počet hodin každé směny 1.1 VÝROBA A VÝROBNÍ PROCES, ČINNOSTI PODNIKU Výrobní kapacita, využití výrobní kapacity I min 1. Podnik má 5 stejných výrobních linek. Maximální výkon jedné linky jsou 2 výrobky za jednu hodinu. Roční časový fond při dvousměnném provozu je hodin. Kolik činí výrobní kapacita? Příklad č Výrobní kapacita podniku je ks výrobků za rok. Podnik plánoval výrobu ks výrobků, ve skutečnosti vyrobil a prodal ks výrobků. Vypočítejte: a) plánované využití výrobní kapacity b) skutečné využití výrobní kapacity c) procento splnění plánu 8

8 Výroba a výrobní proces 3. Strojírenský podnik vyrábí jeden druh výrobku. Pro následující rok jsou plánovány tyto ukazatele: Příklad č. 3 Cena výrobku za kus Kč Tržby (při využití 60 % výrobní kapacity) Kč Variabilní náklady za období Kč Fixní náklady za období Kč Vypočítejte: a) objem výroby odpovídající bodu zvratu b) výrobní kapacitu (ks) c) využití výrobní kapacity (%) 9

9 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ NABÍDKY A POPTÁVKY Q = množství P - ceny PRUŽNOST POPTÁVKY cenová pružnost poptávky: E DP = Q2 - Q1 P2 - P1 : (Q2 + Q1)/2 (P2 + P1)/2 Q = množství P - ceny 2.1 TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB Vzájemné působení nabídky a poptávky 2 15 min 1. Poptávka je určena rovnicí P = 25-4Q a nabídka rovnicí P = Q. Určete rovnovážné množství a rovnovážnou cenu. Příklad č Pokud je poptávka určena rovnicí P = 60 5Q a nabídka rovnicí P = Q, jaké bude rovnovážné množství a rovnovážná cena? a) Q = 4, P = 20 b) Q = 0, P = 60 c) Q = 4, P = 40 d) Q = 8, P = 20 Příklad č Poptávku po zboží lze vyjádřit rovnicí Q =1800 4P, nabídku zboží pak popisuje rovnice Q = P. Určete rovnovážné množství tohoto zboží. 14

10 Trh výrobků a služeb TRH VÝROBKŮ A SLUŽEB Pružnost poptávky I min 1. Jaká bude pružnost poptávky zboží, jestliže se zvýší prodej z 800 ks o 11 % a cena se sníží z Kč o 20 %? 2. Jaká bude cenová elasticita, když se počet prodaných kusů sníží z na a cena se zvýší ze 150 Kč za kus na 240 Kč na kus? Příklad č Obchodní firma se zabývá prodejem hraček. Původní prodejní cena hračky se snížila z 350 Kč na 290 Kč, což způsobilo zvýšení poptávky objem prodeje vzrostl z kusů na kusů hraček. Vypočítejte stupeň cenové elasticity poptávky. Příklad č. 3 15

11 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení DOPROVODNÉ JEVY TRŽNÍHO MECHANISMU NEZAMĚSTNANOST n = (N / L) * 100 n = míra nezaměstnanosti N = počet nezaměstnaných L = počet ekonomicky aktivních obyvatel INFLACE In = [ (CPI n CPI n-1 ) / CPI n-1 ] * 100 index spotřebitelských cen DOPROVODNÉ JEVY TRŽNÍHO MECHANISMU Nezaměstnanost 3 30 min 1. Počet nezaměstnaných dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2007 hodnoty Míra nezaměstnanosti dosáhla v tomto období 8,2 %. Jaký je počet ekonomicky aktivních obyvatel? Příklad č Jaká byla míra nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí roku 2008, když počet ekonomicky aktivních obyvatel byl a počet nezaměstnaných ? Příklad č Ve 2. čtvrtletí roku 2008 byl počet nezaměstnaných , ve 3. čtvrtletí se zvýšil o 2 %. Míra nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí činila 7,8 %. Jaký je počet ekonomicky aktivních obyvatel v tomto období? 22

12 Doprovodné jevy tržního mechanismu 4. Kolik obyvatel bylo v roce 2007 bez zaměstnání, když počet ekonomicky aktivních obyvatel činil a míra nezaměstnanosti v tomto roce byla 7,4 %? Příklad č DOPROVODNÉ JEVY TRŽNÍHO MECHANISMU Inflace 3 15 min 1. Index spotřebitelských cen v roce 2007 byl 105,5. V roce 2008 byl tento průměr 107,7. Vypočítejte míru inflace a napište, o jaký typ inflace se jedná. 2. Index spotřebitelských cen byl v roce 2006 průměrně 97,2 a inflace v roce 2007 činila 2,5 %. Jaký byl index spotřebitelských cen v roce 2007? Příklad č. 2 23

13 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení FINANCOVÁNÍ PODNIKU ÚVĚR anuita = {[i * (1 + i) n ] / [(1 + i) n 1]} * K K velikost úvěru i úrok z úvěru n splatnost úvěru FINANCOVÁNÍ PODNIKU Výpočet úvěru 3 25 min 1. Společnost Morava, a.s. uvažuje o úvěru na pořízení stroje v hodnotě 2 mil. Kč, přičemž úrok z úvěru činí 8 % p.a., splatnost úvěru je 4 roky. Vypočítejte výši anuity a úroky a splátky v každém roce. Rok Počáteční stav úvěru Úrok Splátka Konečný stav úvěru

14 Financování podniku FINANCOVÁNÍ PODNIKU Tok peněz (cash flow) I min 1. Podnikatel zvažuje založení firmy, od ledna 2008 chce provozovat cukrárnu. Podle průzkumu zjistil, že by mohl měsíčně dosahovat průměrně Kč tržeb. Očekává vysoký zájem zákazníků hlavně v červenci, srpnu a prosinci předpokládá tržby vyšší asi o 40 %, naopak v lednu a únoru předpokládá pokles tržeb o Kč. Podnikatel má vlastní peněžní kapitál Kč vložený do podnikání v lednu. Vypočítal předpokládané výdaje během roku: - nákup zboží každý měsíc (cukrovinky, limonády, zmrzlina) v ceně asi Kč; na počátek podnikání si musí v lednu nakoupit více zásob za Kč; v červnu plánuje udělat větší zásoby občerstvení za Kč - režie elektřina a nájem měsíčně Kč (záloha splatná k 10. dni každého měsíce od počátku podnikání) - drobné vybavení cukrárny na počátku podnikání v lednu Kč, dále v červnu nákup nového vybavení stoly, chladicí boxy za Kč - leasing na auto akontace v lednu Kč, dále bude splácet Kč měsíčně - od června bude zaměstnávat 1 pracovníka s hrubou mzdou Kč měsíčně, k tomu za něj musí počítat s odvody na sociální a zdravotní pojištění (35 % z HM) - sociální a zdrav. poj. za podnikatele měsíční záloha Kč (splatná do 8. dne v měsíci od počátku podnikání) - každý měsíc od počátku podnikání si bude brát peníze na osobní spotřebu Kč Úkoly: 1. Sestavte cash-flow a určete, kolik bude činit hotovost na konci roku. 2. Bude si muset vzít během roku půjčku, aby mohl pokrýt uvedené výdaje? Pokud ano, navrhněte kdy a kolik. Můžete také navrhnout nějaký jiný způsob řešení dočasného nedostatku peněz. 3. Bude si moci v listopadu dovolit rozšíření provozovny za 100 tis. Kč? Položka Celkem P a V + tržby Vl. zdroje - zboží Režie Mzda SZP zaměst. SZP podnik. Vybavení Os. spotřeba Leasing CF ACF

15 Ekonomie (nejen) k maturitě ZADÁNÍ Příklady a cvičení ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Zc zůstatková cena (Vc oprávky) Zvc zvýšená zůstatková cena (v důsledku technického zhodnocení) N počet let, po která byl již majetek odpisován, Vc vstupní (pořizovací) cena Kz koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu, Ko koefi cient v prvním roce odpisování, Kr koeficient pro následující roky odpisování 1. Přehled vzorců pro výpočet daňového odpisu - zrychlené odpisování: Zdaňovací období HM bez technického zhodnocení HM zvýšený o technické zhodnocení 1. rok Vc / Ko 2 * Zvc / Kz Každý další rok 2 * Zc / (Kr N) 2 * Zvc / (Kz N) 2. Vzorec pro výpočet daňového odpisu - rovnoměrné odpisování: (Vc * Ko) / Maximální roční odpisové sazby při rovnoměrném odpisování ( 31): Odpisová skupina Sazba v prvním roce odpisování Ko 4. Koeficienty pro zrychlené odpisování ( 32): Sazba pro další roky odpisování Kr Sazba pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5, ,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 Odpisová skupina Sazba v prvním roce odpisování Ko V dalších letech odpisování Kr Sazba pro zvýšenou zůstatkovou cenu ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy osobního automobilu 4 20 min 1. Podnikatel vlastní automobil - využívá jej pro svoji podnikatelskou činnost. Cena automobilu je Kč. Vypočítejte rovnoměrný odpis tohoto majetku (odpisová skupina 2) Rok Výpočet rovnoměrného odpisu Celkem Rovnoměrný odpis 40

16 Odpisy dlouhodobého majetku ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy stroje 4 25 min 1. Akciová společnost nakoupila stroj v hodnotě Kč. Vypočítejte zrychlený odpis tohoto majetku (odpisová skupina 2) Rok Výpočet zrychleného odpisu Celkem Zrychlený odpis Zůstatková cena Pomocné výpočty a údaje: ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy hmotného majetku 4 25 min 1. V podniku byl pořízen hmotný majetek v hodnotě Kč. Vypočítejte zrychlený a rovnoměrný odpis, přičemž majetek je zařazen do 1. odpisové skupiny. Zrychlený odpis: Rok Výpočet zrychleného odpisu Celkem Zrychlený odpis Zůstatková cena Rovnoměrný odpis: Rok Výpočet rovnoměrného odpisu Celkem Rovnoměrný odpis Pomocné výpočty a údaje: 41

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Více

(nejen) Bc. Petra Navrátilová Ing. Zdeněk Mendl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

(nejen) Bc. Petra Navrátilová Ing. Zdeněk Mendl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Ekonomie (nejen) k maturitě Bc. Petra Navrátilová Ing. Zdeněk Mendl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH ÚVOD... 5 JAK S

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY CVIČEBNICE Pořadové číslo: Zpracoval: Ing. Jan Tichý, Ph.D. 2011 O publikaci Tato cvičebnice vznikla jako praktický doplněk ke skriptům s názvem Základy podnikové ekonomiky.

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

3. Majetek a náklady podniku

3. Majetek a náklady podniku 3. Majetek a náklady podniku 2.Majetek/aktiva podniku a jeho druhy: Majetková struktura podniku 2.1. Dlouhodobý majetek podniku 2.2. Oběžný majetek Majetek podniku pojem Podnik potřebuje k realizaci svých

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 [01] Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, životní úroveň, užitek) 01 Charakterizujte pojem potřeba. 02 Podle kritéria

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová

FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 2 OBSAH 1 Oběžný majetek 5 1.1 Postavení oběžného majetku v ekonomice podniku...7 2 Řízení

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Cvičebnice manažerského účetnictví

Cvičebnice manažerského účetnictví Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Cvičebnice manažerského účetnictví Ladislav Šiška Jana Majerová Lucie Hubaczová Brno 2011 Opravenka Září 2013 Oproti předchozí verzi byly opraveny některé

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II

Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II Ekonomika podniku II Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II 2009 Podniková ekonomika II (2) KLZ Ing. Pavel Mikan červen 2009 Osnova # Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku (dokončení

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více